Vedlegg til sak 15/ Handlingsprogram styringsindikatorer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg til sak 15/00472-3 Handlingsprogram 2016-2019 styringsindikatorer"

Transkript

1 Vedlegg til sak 15/ Handlingsprogram styringsindikatorer Innhold Samfunn... 2 Kommentarer til den enkelte indikator:... 3 Økonomi... 7 Kommentarer til den enkelte indikator:... 7 Oppvekst og (opp)læring... 9 Kommentarer til den enkelte indikator Helse og omsorg Kommentarer til den enkelte indikator Kirke, kultur, idretts- og friluftsliv Kommentarer til den enkelte indikator Medarbeidere Kommentarer til den enkelte indikator: Kommunikasjon og interne systemer Kommentarer til den enkelte indikator:

2 Samfunn Overordnede satsningsområder fra kommuneplanen: Klima og energi redusere energiforbruk/utslipp av klimagasser Livskvalitet og folkehelse Stedsutvikling med gode stedskvaliteter, bo- og nærmiljøer Næringsutvikling og verdiskaping Mål Hva skal måles? Kommuneplan Måleindikatorer Målemetode Resultat/I dag Ønsket Godt nok Klima og energi Kommunens totale klimagassutslipp skal være halvert innen 2030 (sett i forhold til 1991-nivå). KE 1 Tilfredshet med tilrettelegging for syklister KE 1 Innbyggerundersøkelse KE 2 KE 1 Under 4 se kommentar i tekstdel KE 2 KE 1 5 KE 2 KE 1 4 KE 2 KE 1 5 KE 2 Telling Livskvalitet og folkehelse Aktiviteter og rammebetingelser som fremmer livskvalitet og folkehelse er innarbeidet i alle Frogn kommunes virksomheter og planverktøy KE 2 Antall ladestasjoner i kommunen KE 3 Antall nye artikler/saker om klima og energi per år på nettsidene LF 1 Antall km merket kyststi LF 2 Tilfredshet med oppvekstsvilkår for barn og unge LF 3 Vedlikehold kr/m 2 på kommunale bygg KE 3 Telling LF 1 GIS - line LF 2 Innbyggerundersøkelse LF 3 KOSTRA KE 3 8 stk. LF 1 8,3 km LF LF 3 70 kr/m 2 KE 3 10 LF 1 9,3 L 1 5 LF kr/m 2 KE 3 8 LF 1 8,3 L 2 4 LF 3 70 kr/m 2 KE 4 36 LF 1 13,3 L 2 5 LF kr/m 2 Stedsutvikling, bolig- og nærmiljø En by- og tettstedsutvikling basert på tydelig senterstruktur, god kommunikasjon, urbane kvaliteter, kulturhistoriske verdier og grønne verdier Næringsutvikling Drøbak er kjent og profilert som Oslofjordens trehusby, kultur-, bade- og ferieby. S 1 Andel av den årlige befolkningsveksten som bosetter seg tettbygd S 2 Tilfredshet med utviklingen av kommunesenteret N 1 Rangering på NHOs nærings-nm S 1 SSB S 2 Innbyggerundersøkelse N 1 NHOs undersøkelser S 1 85,6 % bor tettbygd per S 2 Kunne ikke måles grunnet manglende spørsmål i undersøkelse n. N 1 Plass 311, 2014 S % S 2 5 N 1 Plass 250 S 1 90 % S 2 4 N 1 Plass 288 S 1 95 % S 2 5 N 1 Plass 200 N 2 Tilfredshet med muligheten til å etablere virksomhet N 2 Innbyggerundersøkelse N 2 Under 4 se kommentar i tekstdel N 2 5 N 2 4 N 2 5 2

3 Kommentarer til den enkelte indikator: Klima og energi: Kommunens totale klimagassutslipp skal være halvert innen 2030 (sett i forhold til 1991-nivå). KE 1: Tilfredshet med tilrettelegging for syklister Her beskrives gjennomført aktivitet som tilrettelegger for at det skal bli lettere å velge sykkel for flere ulike destinasjoner. Flere gode strekninger for trygg bruk av sykkel som alternativ. Uten at dette følges opp blir det for lite oppmerksomhet på nye sykkelmuligheter. Utviklingen bremser noe opp og informasjon og motivasjon til publikum blir vanskelig. Det vil være nødvendig med brukerundersøkelser for å oppnå utvikling der brukerne ferdes. Tiltak må treffe de behov og ønsker som dagens og nye brukere har. KE 2: Antall ladestasjoner i kommunen Tallene beskriver antall biler som kan lades samtidig. Dette er viktig da det er knyttet bruk opp mot bestemte tidspunkter på døgnet. Mest bruk rett etter arbeidstidens start, samt etter arbeidstid for tjenestebiler. Her måles kommunens evne til å tilrettelegge for ladning og bruk av el-biler til arbeidsformål. Uten å følge med på dette vil kommunen ikke få effektivisert sine energisparemål. Kommunens energieffektiviseringsmål krever oppfølging og tilrettelegging for korrekt antall brukere. Selve målingen går på telling av til enhver tid det antall ladestasjoner kommunen klarer å levere i forhold til behov og utvikling. Måltallene er valgt ut i fra de ressurser som kommunen råder over. I tillegg er utviklingen ved bruk av el-biler lagt til grunn. Enkelte steder har også kapasitet på strøm vært avgjørende. Sistnevnte utbedres fortløpende. KE 3: Antall nye artikler/saker om klima og energi per år på nettsidene Antall artikler beskriver aktivitetsnivået innen dette området. Dette for å vise omgivelsene at temaet er viktig. Dette beskriver utvikling som igjen skaper engasjement og entusiasme. Uten dette får kommunen ikke nødvendig og ønsket resultat. Denne informasjonskilden bidrar til å nå våre klimamål. Måling av antall saker på nettsiden. Jo flere saker jo større synergieffekt får kommunen. Måltallene er valg ut i fra det aktivitetsnivået som må forventes av kommunen. 3

4 Livskvalitet og folkehelse: Aktiviteter og rammebetingelser som fremmer livskvalitet og folkehelse er innarbeidet i alle Frogn kommunes virksomheter og planverktøy LF 1: Antall km merket kyststi Å tilrettelegge for at innbyggerne kan bruke naturen er viktig i et folkehelseperspektiv. Måltallene er satt ut i fra dagens merkede kyststi, med mål om å utvide med 5km mer merket kyststi i LF 2: Tilfredshet med oppvekstsvilkår for barn og unge Med oppvekst- og levekårsforhold menes for eksempel økonomiske vilkår, boog arbeidsforhold, og utdanningsforhold. Økonomiske forhold kan omfatte andel med lavinntekt og inntektsforskjeller. Arbeid omfatter blant annet tilknytning til arbeidslivet, sykefravær og uføretrygdede. Utdanningsforhold omfatter for eksempel andel med høyere utdanning og frafall fra videregående skole. Levekår defineres i et samspill mellom individuelle faktorer og ressurser og de muligheter en har til å realisere disse på arenaer som skole, arbeid osv. Oppvekst og levekår er viktige premisser for helse og livskvalitet. Måltallene er basert på tidligere innbyggerundersøkelse. LF 3: Vedlikehold kr/m2 for kommunale bygg Denne indikatoren måler FDV (Forvaltning, Drift og vedlikehold) kostnader på kommunale bygg. Vi måler således hvordan vi tar vare på kommunens realkapital. Etterslep på vedlikehold er enormt i kommunal sektor. Dette går utover funksjon og helse for de som er brukere. På bakgrunn av en grov kartlegging anslår vi at kommunen har omtrent 135 mill etterslep på formålsbygg- det vil si skole, barnehage, rådhus og lignende. Noe handler om vedlikehold, noe om standard, og noe om nye behov i forhold til brukerne. Vi antar at 70 millioner av disse er helserelaterte for eksempel fukt i bygg, dårlig drenering, manglende lyddemping i klasserom, dårlig ventilasjon, usikre fasader og lignende. Dette er en viktig indikator for å sikre prioritering av tiltak på området. Det er en anbefalt standard for hvor mye penger det skal til for at ikke byggene eller anleggene skal forfalle. Tallene viser antall kroner pr. kvadratmeter. Statlige normer på området viser at det bør gå med 200 kroner pr. kvadratmeter for ikke å forringe realkapitalen samtidig som funksjonene er i henhold til dagens regelverk. 4

5 Stedsutvikling, bolig- og nærmiljø: En by- og tettstedsutvikling basert på tydelig senterstruktur, god kommunikasjon, urbane kvaliteter, kulturhistoriske verdier og grønne verdier S 1: Andel av den årlige befolkningsveksten som bosetter seg tettbygd I følge høringsutkastet til Areal- og transportplan for Oslo Akershus, skal veksten fremover i stor grad skje innenfor tettbebygd område og når vi bygger tett er det samtidig viktig at vi sikrer god bokvalitet. Kommuneplanen setter derfor krav som skal ta vare på folks behov for privat rom, sosialt liv og grønne lunger. Samtidig gjør en tett bebyggelse det lettere å gå og sykle i hverdagen. I følge kommuneplan skal vi ha et utbyggingsmønster som reduserer transportbehov. Måltallene er satt med utgangspunkt i dagens nivå og med mål om at nye innbyggere kan bosette seg tettbygd frem mot 2019 S 2: Tilfredshet med utviklingen av kommunesenteret Indikatoren skal si noe om hvor fornøyd innbyggerne er med utviklingen av kommunesenteret i kommunen. Som høringsutkastet for plansamarbeidet sier skal kommunesenteret bli mer tydelig, men det skal også tas hensyn til innbyggernes behov. Det er derfor viktig at vi også har en indikator som måler tilfredsheten. Måltallene er basert på tilvarende resultater fra lignende undersøkelse. Næringsutvikling: Drøbak er kjent og profilert som Oslofjordens trehusby, kultur-, bade- og ferieby. N 1: Rangering på NHOs nærings-nm NHOs NæringsNM måler og sammenligner næringsutviklingen i fylker, regioner og kommuner basert på bedriftenes vekst og lønnsomhet, nyetablering og næringslivets størrelse. I 2014 kom vi på plass nr. 311 (av 428) NæringsNM viser at virksomhetene i Frogn skårer relativt dårlig på lønnsomhet og vekst, men at vi har mange nyetableringer. Resultatene fra kommunenm viser at det skal være gode muligheter for å starte og drive næringsvirksomheten i Frogn. I 2014 ser vi at antallet konkurser øker, sammenlignet med utviklingen siden inngangen på Dette kan være et uttrykk for makroøkonomiske svingninger og kan bli et problem for folkehelse hvis det sammenfaller med økende arbeidsledighet. Måles av kommunenm som vurder demografi, kompetanse, kommuneøkonomi, lokal attraktivitet og arbeidsmarked. 5

6 Måltallene er satt på bakgrunn av tidligere resultater med mål om å bedre totalplasseringen. N 2: Tilfredshet med muligheten til å etablere virksomhet Hovedprinsippene følger av indikatoren over, men indikatoren måler mer konkret hvor tilfreds etablerte virksomheter og innbyggere som ønsker å starte virksomhet er med mulighetene for å etablere virksomhet i Frogn. Måltallene bygger på dagens resultater som vi ønsker å forbedre. 6

7 Økonomi Overordnet mål for Frogn kommunes digitaliseringsstrategi Frogn kommune leverer digitale tjenester som gir innbyggere og næringslivet et reelt digitalt førstevalg og bidrar til en effektiv tjenesteproduksjon. Mål Hva skal måles? Kommuneplan Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket Godt nok Ø 1 Ø 1.1 Ø 1.1 Netto driftsresultat på Netto KOSTRA Ø 1.1 Ø 1.1 Ø 1.1 Ø prosent, korrigert driftsresultat 2,3 3,0 1,75 3 for VAR Ø 2 Ø 2.1 Ø 2.1 Ø 2.1 Ø 2.1 Ø 2.1 Ø 2.1 Disposisjonsfond skal utgjøre minst 20 mill. kroner. Overskytende beløp Disposisjonsfond i mill. kroner Eget regnskap kan blant annet benyttes til finansiering av investeringer Ø 3 Ø 3.1 Ø 3.1 Ø 3.1 Ø 3.1 Ø 3.1 Ø 3.1 Redusere Avdragstid, Eget avdragstiden på lån antall år regnskap Godt nok er satt lavere enn 3 prosent med utgangspunkt i reviderte krav fra myndighetene. Kommentarer til den enkelte indikator: Ø 1.1: Netto driftsresultat Indikatorvalget er entydig i henhold til målet i kommuneplanen. Ønsket nivå på 3 prosent er satt i henhold til oppgitt målnivå i kommuneplanen. Godt nok er satt til 1,75 prosent i henhold til revidert krav til netto drift: «Fra og med 2014 er det foretatt en omlegging i regnskapsreglene for kommunene som innebærer at inntektsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer er flyttet fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har på dette grunnlag justert ned anbefalt 7

8 gjennomsnittlig nivå for på netto driftsresultat (for å sikre formuesbevaring) for kommunesektoren fra 3 til 1,75 pst.» Ø 2.1: Disposisjonsfond i mill. kroner Indikatorvalget er entydig i henhold til målet i kommuneplanen. Ønsket nivå på 100 millioner kroner er satt for å sikre tilstrekkelig likviditet og for å sikre at kommunestyret har fullt herredømme over ønskede egne disposisjoner i en mulig presset økonomisk situasjon. Ø 3.1: Avdragstid, antall år Indikatorvalget er entydig i henhold til målet i kommuneplanen. Godt nok er satt til dagens nivå da kommunestyret i HP ikke valgte å prioritere lavere avdragstid. Rådmannen har videreført dette nivået som godt nok. Ønsket er satt med 1 års reduksjon i avdragstiden pr år fram til 2019 som et moderat ambisjonsnivå. 8

9 Oppvekst og (opp)læring Overordnet mål fra kommuneplanen: Alle barn og unge i Frogn får kvalitativt gode oppvekst- og læringsvilkår Mål Hva skal måles? Målemetode 2014 Resultat Kommuneplan Måleindikatorer O 1 O 1.1 O 1.1 O 1.1 Frognskolen er Grunnskole samlet Kommune- 39. pl. blant de 10 beste i barometeret landet faglig og sosialt O 1.2 Trivsel 7. trinn O 1.2 Kommune- Barometeret O pl. Ønsket O pl. O pl Godt nok O pl. O pl. O pl. O pl. O 2 Barn som trenger spesiell hjelp eller oppfølging blir fanget opp tidligst mulig og senest før barneskolealder O 3 Veksten i antall unge uføre er begrenset med 20 % fra 2010-nivå til 2020 O 1.3 Trivsel 10. trinn O 2.1 Andel nye saker meldt BUF i førskolealder i forhold til andel barn meldt i grunnskolealder. O 3.1 Prosentvis endring i antall unge uføre nivå = 100 % O 3.2 Prosentvis antall ungdom som føles ensom, veldig plaget O 1.3 Kommunebarometeret O 2.1 Intern kartlegging O 3.1 Tall fra NAV O 3.2 Score på ungdomsundersøkelse O pl. O 2.1 0,8 % lavere O 3.1 5% O 3.2 9% O pl. O 2.1 Andel førskolebarn 5% høyere enn andel grunnskolebarn O % O 3.2 O pl. O % høyere O % O 3.2 O pl. O % høyere O % O % O 4 Frafall i det videregående utdanningsløpet O 5 Nulltoleranse for mobbing O 3.3 Prosentvis antall ungdom som føler bekymringer, veldig plaget O 4.1 Tall fra Folkehelseinstituttet O 5.1 Gjennomsnitt av mobbetilfeller O 3.3 Score på ungdomsundersøkelse O 4.1 Statistikk O 5.1 Elevundersøkelse O % O ,4% O 5.1 1,25 O 3.3 O % O 5.1 1,0 O3.3 O % O 5.1 1,2 O % O % O 5.1 1,1 1.0 = Ingen tilfeller av mobbing Nulltoleranse for vold i nære relasjoner O 5.2 Redusere antall tilfeller vold rettet mot barn og unge i nære relasjoner O 5.2 UngDataundersøkelsen O 5.2 4,4 O 5.2 O 5.2 O

10 Ung Data-undersøkelsen viser at et for stort antall ungdommer opplever psykiske vansker og ensomhet i kommunen. Det skal arbeides med området slik at tallene ved neste ungdomsundersøkelse 2018 viser en forbedring. På elevundersøkelsen med spørsmål om mobbing viser tallene for 2013/14 og 2014/15: 1,2 på 7. trinnet og 1,3 på 10. trinnet begge årene, gj.sn. 1,25. Frognskolens visjon er 0 mobbing som i elevundersøkelsen vil vise seg som 1,0 da skalaen går fra 1,0 (null mobbing) - 3,0 (omfattende mobbing) UngData-undersøkelsen viser en økende tendens til vold i nære relasjoner. Det settes en 0-visjon på lik linje som mobbing på dette viktige problemområdet. Nære relasjoner er her definert som vold utført av foreldre og søsken. Kommentarer til den enkelte indikator O1.1 Grunnskole samlet Indikatoren er en måte å måle både kvalitet og trivsel på, sammenlignet med andre kommuner, og vil være retningsgivende for det videre arbeidet. For å kunne nå målet i kommuneplanen, er det nødvendig å vite hvordan Frognskolen skårer sammenlignet med andre kommuner. Dette vil være retningsgivende for et kontinuerlig forbedringsarbeid. Det vurderes at måltallene må settes slik at de er mulige å nå, men også innebærer at kommunen har noe å strekke seg etter. Det vil gjelde for alle måltall. På bakgrunn av dagens skår, vurderes måltallet for O1.1 som både realistisk og utfordrende. O 1.2 Trivsel 7. trinn Indikatoren er en måte å måle både kvalitet og trivsel på, sammenlignet med andre kommuner, og vil være retningsgivende for det videre arbeidet. For å kunne nå målet i kommuneplanen, er det nødvendig å vite hvordan Frognskolen skårer sammenlignet med andre kommuner. Dette vil være retningsgivende for et kontinuerlig forbedringsarbeid. Det vurderes at måltallene må settes slik at de er mulige å nå, men også innebærer at kommunen har noe å strekke seg etter. Det vil gjelde for alle måltall. På bakgrunn av dagens skår, vurderes måltallet for O1.2 som både realistisk og utfordrende. O 1.3 Trivsel 10. trinn Indikatoren er en måte å måle både kvalitet og trivsel på, sammenlignet med andre kommuner, og vil være retningsgivende for det videre arbeidet. For å kunne nå målet i kommuneplanen, er det nødvendig å vite hvordan Frognskolen skårer sammenlignet med andre kommuner. Dette vil være retningsgivende for et kontinuerlig forbedringsarbeid. Det vurderes at måltallene må settes slik at de er mulige å nå, men også innebærer at kommunen har noe å strekke seg etter. Det vil gjelde for alle måltall. På bakgrunn av dagens skår, vurderes måltallet for O1.3 som både realistisk og utfordrende. 10

11 O 2.1 Andel nye saker meldt BUF i førskolealder i forhold til andel barn meldt i grunnskolealder En måte å finne ut om vi når målet i kommuneplanen, er å registrere andelen av barnebefolkningen under og over skolepliktig alder som meldes/henvises BUF sine tjenester. Dersom andelen henviste barn under 6 år er større enn andelen over 6 år, er dette en indikasjon på om vi når målsettingen eller ei. Basert på resultatet fra 2014, vurderes en score på 10% høyere enn fjorårets resultat, som et realistisk mål O3.1 Prosentvis endring i antall unge uføre Antall personer som er unge uføre i Frogn er få. Små endringer i antallet gir derfor store prosentvise utslag, og kan gi et feilaktig bilde av situasjonen i den unge befolkningen. Det vurderes derfor at indikatorene i O 3.2 og O 3.3 gir et bedre bilde av barn og unges psykiske helse. Psykiske lidelser er en av hovedårsakene til uførhet. Målet er at indikatoren ikke skal øke noe fra 2010-nivå. O3.2 Prosentvis endring i antall ungdom som føles ensom og er veldig plaget Kommunen har et ønske om å få ned antall unge uføre. En av hovedårsakene til uførhet er psykiske lidelser og det er derfor viktig å ha dette som innsatsområde for å begrense uførhet i befolkningen. Ungdomsundersøkelsene som gjennomføres hvert tredje år vil være en indikator på ungdommens psykiske helse i Frogn og på hvordan kommunen arbeider med dette problemområdet. Det vurderes at en halvering av måltallet over en periode på 3 år, er et realistisk men utfordrende mål. O3.3 Prosentvis endring i ungdom som føles bekymret og er veldig plaget Kommunen har et ønske om å få ned antall unge uføre. En av hovedårsakene til uførhet er psykiske lidelser og det er derfor viktig å ha dette som innsatsområde for å begrense uførhet i befolkningen. Ungdomsundersøkelsene som gjennomføres hvert tredje år vil være en indikator på ungdommens psykiske helse i Frogn og på hvordan kommunen arbeider med dette problemområdet. Det vurderes at en halvering av måltallet over en periode på 3 år, er et realistisk men utfordrende mål. O4.1 Tall fra FHI på frafall i det videregående utdanningsløpet For å kunne nå målet i kommuneplanen, er det nødvendig å ha indikatorer som gjør at kommunen har kunnskaper om frafallet i videregående skole for elever fra Frogn kommune. Dette gjør det mulig å følge med på om iverksatte tiltak har den ønskede virkningen. Basert på tall fra 2014, vurderes måltallet som realistisk og utfordrende 11

12 O5.1 Gjennomsnitt av mobbetilfeller For å kunne nå kommuneplanens mål om nulltoleranse for mobbing, er det nødvendig å ha indikator for om iverksatte tiltak virker eller ikke. Dette vurderes det at elevundersøkelsene og ungdomsundersøkelsene gir oss svar på. Basert på den kunnskap vi har om situasjonen i Frogn, vurderes måltallene som realistiske og utfordrende. O 5.2 Redusere antall tilfeller vold rettet mot barn og unge i nære relasjoner For å kunne nå kommuneplanens mål om nulltoleranse for vold i nære relasjoner, er det nødvendig å ha indikator for om iverksatte tiltak virker eller ikke. Dette vurderes det at elevundersøkelsene og ungdomsundersøkelsene gir oss svar på. Basert på nullvisjonen ønsker vi at målingen i 2018 skal vise en tydelig nedgang og målet er at det ikke forekommer vold i nære relasjoner. 12

13 Helse og omsorg Overordnet mål fra kommuneplanen: Frogn kommune tilbyr helse og omsorgstjenester på beste effektive omsorgsnivå (BEON) Mål Hva skal måles? Kommuneplan Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok Mål H 1 Frogn kommune tilbyr helse- og H Venteliste på langtidsplass H Gerica Gjennomsnitt H ,4 H H H omsorgstjenester på H H H H beste effektive H omsorgsnivå (BEON) Gerica Ny H Antall klager på tjenester gitt på feil omsorgsnivå (vedtak) H Totalt antall klager til fylkesmannen H Antall medhold i klager til fylkesmannen H 1.2 Telling H Telling H Ny H Ny H H H H H H H Brukerundersøkelse H Pårørendeundersøkelse H Fornøydhetsskala (1-6) H Fornøydhetsskala (1-6) H ,3 H ,6 H ,2 H ,8 H ,0 H ,6 H ,5 H ,0 H Antall pasienter som mottar hverdagsrehabilitering årlig H Gerica H Ny H H H H Egen opplevelse av bedring H PSFS - skala fra Aggregerte tall fra nivå ved start og til avsluttet rehab. H Ny H H H H 2 Innbyggernes sykefravær knyttet til muskel- og skjelettlidelser er redusert med 20 % fra 2010-nivå til 2020 H 2.1 Antall henvisninger til frisklivsresept H 2.1 Bra mat kurs (antall deltakere) Extensor Antall deltakere H 2.1 Legemeldt sykefravær knyttet til muskel- og skjelettlidelser Tall fra NAV (%) ,8 H 2.1 Antall deltakere på kolsskole Telling Ny

14 Mål Hva skal måles? Kommuneplan Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok Mål H 3 Innbyggernes sykefravær knyttet til psykiske lidelser er redusert med 50 % fra 2010-nivå til 2020 H 3.1 Antall innførte nettbaserte løsninger til bruk for innbyggerne ved behov for kompetanseheving innen mestring av lettere psykiske plager H 3.1 Telling H 3.1 Ny H H H H 3.2 Antall deltakere på gruppetilbud til personer med psykiske plager som har behov for økt mestringsevne H 3.2 Antall deltakere H 3.2 Ikke tilgjengelig p.t. H H H H 4 Frogn kommune tilrettelegger for at alle gis muligheter til å delta på sosiale, idrettslige eller kulturelle arenaer H 5 Innovasjon i helse og omsorg H 3.3 Nedgang i medisinforbruk H 4.1 Andel av vedtak hvor det er vurdert barn og unges mulighet til deltakelse i aktivitet H 5.1 Antall nye innovasjonsprosjekter H 3.3 Folkehelseprofilen H 4.1 Registrering av vedtak i fagsystem H 5.1 Telling H 3.3 Ny H 4.1 Ikke tilgjengelig p.t. H 5.1 Ikke tilgjengelig p.t. H 3.3 H % H H 3.3 H % H H 3.3 H % H Kommentarer til den enkelte indikator H1: Frogn kommune tilbyr helse og omsorgstjenester på beste effektive omsorgsnivå H 1.1 Venteliste på langtidsplass En indikator på om vi har riktig antall langtidsplasser i Frogn kommune. En bruker som er blitt vurdert til å ha behov for en langtidsplass, har samtidig blitt vurdert at han/hun er for dårlig til å kunne være hjemme med hjemmebasert omsorg eller på et lavere omsorgsnivå enn langtidsplass. Brukere som må vente hjemme på langtidsplass gir økt hjemmebasert ressursbruk. Ventetiden kan også medføre økt utrygghet hos brukere og økt arbeidsbelastning for pårørende. Målet er at innbyggerne skal få bo hjemme så lenge det er mulig, ønskelig og helsemessig- og økonomisk forsvarlig. Behovet for langtidsplasser kan variere fra dag til dag og må derfor vurderes over tid. Det er vurdert å være godt nok med langtidsplasser hvis antall på venteliste ikke overstiger 5. Målet er at ikke flere enn 3 personer er på venteliste til enhver tid. Flere personer enn 5 på venteliste over tid vil kreve en revurdering av tjenestesammensetning og kapasitet. H 1.2 Antall klager på tjenester gitt på feil omsorgsnivå. Indikatoren gir oss en oversikt over brukere som klager over at ha fått tjenester på feil omsorgsnivå. En god oversikt over venteliste til tjenester og klager på feil gitt omsorgsnivå/ tjeneste gir kommunen en pekepinn på hvor 14

15 det er nødvendig å endre/ revurdere den samlede tjenestesammensetningen. For eksempel kan en for lite utbygd hjemmesykepleie eller for få omsorgsboliger medføre at brukere må tildeles sykehjemsplass. Målet er å gi tjenester på rett omsorgsnivå hvor brukeren får nødvendige tjenester og samtidig har mulighet til å bruke de ressurser han/ hun selv innehar. Tilgang på tjenester og ressurser vil variere over tid og det i sin tur kan medføre at brukere gis tjenester på feil nivå i en periode. Likeledes kan brukeres funksjonsnivå endres raskt slik at det for en periode blir gitt tjenester på feil nivå. Det er vurdert at det er godt nok at 6 personer pr år er blitt gitt tjenester på feil nivå men målet er at det ikke er flere enn 3 personer pr. år. Måltallene er basert på erfaring av hva hjemmebaserte tjenester kan klare å ivareta av brukere som har behov for et høyere nivå, (langtidsplass) H 1.3 Totalt antall klager til fylkesmann Gir kommunen oversikt over hvor mange klager totalt som er videresendt til fylkesmann. Få klager kan bety at det gis tjenester på et for høyt nivå. Større antall klager kan bety at kommunen gir tjenester på et for lavt nivå. Måltallene er basert på at klagene skal gi oss grunnlag for å vurdere vår tjenesteyting, at vi har rett tjenester, på rett nivå og til rett tid. Det bør ikke være flere klager uten at en slik vurdering er gjort og praksis/ eller forventninger endres. H 1.4 Antall medhold på klager fra fylkesmannen Gir kommunen oversikt over klager som fylkesmannen gir medhold til kommunen eller ikke. Hvis kommunen får medhold på klage, har fylkesmann vurdert at kommunens vedtak er innenfor gjeldene lovverk. Hvis bruker får medhold på sin klage vil det medføre at kommunen må endre vedtaket og derav praksis, og dette kan medføre presedens for lignende saker. Det er nyttig å få fylkesmannens vurdering i saker for å sikre at vi er på rett nivå og innenfor gjeldende lovverk. Måltallene er basert på at klagene skal gi oss grunnlag for å vurdere vår tjenesteyting, at vi har rett tjenester, på rett nivå og til rett tid. Det bør ikke være flere klager uten at en slik vurdering er gjort og praksis/ eller forventninger endres. H 1.5 Brukerundersøkelser Brukeres og pasienters fornøydhet med gitte tjenester er viktig informasjon. Resultatene brukes til å videreutvikle tjenestene. Måltallene er basert på tidligere erfaring fra tilsvarende brukerundersøkelser. H 1.6 Pårørendeundersøkelser Pårørendes fornøydhet med gitte tjenester er viktig informasjon. Resultatene brukes til å videreutvikle tjenestene. Måltallene er basert på tidligere erfaring fra tilsvarende brukerundersøkelser. 15

16 H 1.7 Antall pasienter som mottar hverdagsrehabilitering årlig Hverdagsrehabilitering er under implementering og det er ønskelig å vite hvor mange pasienter som blir tilbudt denne tjenesten. Hverdagsrehabilitering vil kreve at ansatte endrer sin praksis, fra å gi tjenester, til at isteden understøtte brukers egne ressurser, motivere bruker til trening med mål om bedre mestring i hverdagslivets aktiviteter. Det krever kompetanse og praksis på «å klare å se» brukers rehabiliteringsmuligheter. Måltallene er basert på en faglig vurdering av hvor mange brukere vi mener vi kan gi tilbudet til i startfasen. H 1.8 Egen opplevelse av bedring etter gitt hverdagsrehabilitering. Resulterer i aggregerte tall på opplevd funkjsonsnivå ved start og slutt av hverdagsrehabilitering. Måltallene er basert på andre kommuners erfaringstall. Dvs god nok nivå, hvor bruker opplever bedring på to nivåer. I Frogn kommune er målet satt til en bedring med 3 nivåer da vi ønsker å strekke oss litt til. Kommuneplanmål: H 2 Innbyggernes sykefravær knyttet til muskel og skjelettlidelser lidelser (livsstilssykdommer) Innledende tekst: Folkehelserapporten i Frogn viser at vi har en høyere andel innbyggere med muskel og skjelettlidelser og vi ønsker derfor å følge utviklingen over tid og følge med resultatene av HOV sine tiltak. Mål om en reduksjon på 20% er ambisiøst. For å nå dette målet kreves innstas fra hele lokalsamfunnet. Helse skapes der folk lever og bor på skolen, i arbeidslivet, i familien og i nærmiljøet. Lokalsamfunnet er derfor den viktigste arenaen for folkehelsearbeid. Lokalt folkehelsearbeid er en samlebetegnelse på det arbeidet lokalsamfunn og kommuner gjør for å fremme helse og forebygge sykdom. H 2.1 Antall henvisninger til frisklivsresept Frogn kommune har valgt å ha en frisklivssentral som tar imot innbyggere henvist bla fra lege, fysioterapeut NAV mm. Vi ønsker å følge med på antall henvisninger til frisklivssentral og sikre at den er godt nok kjent og brukt. Frisklivssentralen er markedsført hos viktige aktører i Frogn. Måltallene er basert på vurdert til kapasitet til frisklovskoordinator. H 2.2 Bra mat kurs (antall deltakere) i frikslivssentralens regi. Bra matkurs er et viktig tiltak i arbeidet med å redusere risikoen for utvikling og videreutvikling av livsstilssykdommer. Formålet med denne indikatoren er å ha oversikt over antall deltakere på kurset. Måltallene er basert på vurdert kapasitet til frisklovskoordinator. 16

17 H 2.3 Legemeldt sykefravær knyttet til muskel- og skjelettlidelser Indikatoren gir oss mulighet til å følge med i utviklingen av sykefraværet muskel- og skjelettlidelser. Den viser effekten av de samlede tiltak i Frogn kommune; innbyggernes egeninnsats, kommunens tilrettelegging for folkehelsetiltak og frivillig og private tiltak. Måltallene er basert på et ønske om en større reduksjon av muskel- og skjellet lidelser og oppfattes som meget ambisiøst. H 2.4 Antall deltakere på kolsskole Kolsskole er utviklet som et lærings-, mestrings- og treningskurs for pasienter med KOLS. KOLS er en av livsstilssykdommene i Frogn og vist til i folkehelserapporten. Kolsskole er et viktig tilbud i arbeidet med å bremse videreutvikling av KOLS samt lære seg å leve med KOLS. Formålet med denne indikatoren er å ha oversikt over antall deltakere på kurset. Effekt av kurset vil måles gjennom etterspørsel av selvopplevd effekt. Måltallene er basert på erfaring fra andre kommuner, som har hatt mellom 10 til 15 deltaker på kurset. Kommuneplanmål: H3 Innbyggernes sykefravær knyttet til psykiske lidelser Innledende tekst: Folkehelserapporten i Frogn viser at vi har en høyere andel innbyggere med psykiske lidelser enn resten av landet og vi ønsker derfor å følge utviklingen over tid. Mål om en reduksjon på 50 % er meget ambisiøst. For å nå dette målet kreves innsats fra hele lokalsamfunnet. Helse skapes der folk lever og bor på skolen, i arbeidslivet, i familien og i nærmiljøet. Lokalsamfunnet er derfor den viktigste arenaen for folkehelsearbeid. Lokalt folkehelsearbeid er en samlebetegnelse på det arbeidet lokalsamfunn og kommuner gjør for å fremme helse og forebygge sykdom. H 3.1 Antall innførte nettbaserte løsninger til bruk for innbyggerne ved behov for kompetanseheving innen mestring av lettere psykiske plager Tiltaket er nytt og det er ønskelig å ha oversikt over antallet nettbaserte løsninger som Frogn velger å innføre. De har vist seg at fler og fler ønsker at selv kunne innhente kompetanse for å mestre lettere psykiske lidelser. Frogn kommune ønsker å ha tilbud om løsninger som er vurdert å være virksomme. Vi har ennå ikke mulighet for å se hvor mange som bruker disse løsningene men vil kunne informere om at de finnes. Måltallene er basert på en faglig vurdering. H 3.2 Antall deltakere på gruppetilbud til personer med psykiske plager som har behov for økt mestringsevne. Tilbudet er ikke nytt men det er ønskelig å gi tilbudet til flere. Med denne indikatoren vil vi få oversikt over antall deltakere. Effekten av tilbudet vil også bli målt ut fra egen vurdering av bedring. 17

15 Tertialrapport nr. 1 1

15 Tertialrapport nr. 1 1 15 Tertialrapport nr. 1 1 Innhold 1 Innledning...3 2 Rådmannens kommentarer...3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 8 3 Samfunn...9 3.1 Styringsindikatorer...

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd. Resultatledelse og overordna målekart for Oppdal kommune

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd. Resultatledelse og overordna målekart for Oppdal kommune Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd Resultatledelse og overordna målekart for Oppdal kommune Innhold Del 1 Introduksjon av resultatledelse... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Innfasing av resultatledelse...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Årsmelding 2012 31. mars 2013

Årsmelding 2012 31. mars 2013 31. mars 2013 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER...5 2. ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...8 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...8 2.2 ENHETENES RAMMER OG FORBRUK 2011 I 1000 KRONER... 10 2.3 INVESTERINGSREGNSKAPET...

Detaljer

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Del 1: Samfunnsdel Del 2: Arealdel planbeskrivelse Del 3: Arealdel bestemmelser og retningslinjer DEL 1 Samfunnsdel Innhold Innledning...3 Om kommuneplanen...4 En kommune

Detaljer

Ås kommune. Årsmelding 2007. Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007. Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter

Ås kommune. Årsmelding 2007. Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007. Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter Ås kommune Årsmelding 2007 Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007 Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 FELLES FORUTSETNINGER OG UTFORDRINGER...5 2.1 Økonomisk analyse...5

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer

Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Rådmannens forslag

Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Rådmannens forslag Handlingsdel 2015-2018 Budsjett og Økonomiplan 2015-2018 Andebu kommune Rådmannens forslag 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Handlingsdel... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Status Andebusamfunnet... 7 2.3 Status

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Årsberetning 2014 Kommunestyret 17.06.2015

Årsberetning 2014 Kommunestyret 17.06.2015 Kommunestyret 17.06.2015 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Om Rælingen... 6 Fellesdel... 7 Befolkningsutvikling... 8 Visjon, verdier og overordnede hensyn... 9 Hovedområder og satsingsområder... 10

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Lyngdal.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Rådmannens kommentar... 5 Kommuneøkonomi... 5 Kommunale tjenester... 5 Samfunnsutvikling... 5 Kommuneplan... 6 Kommunestruktur...

Detaljer

Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012

Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012 Ås kommune www.as.kommune.no Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012 Ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed ble gjenvalgt ved kommunstyrevalget Brannsikring og innvendig renovering

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Kongsvinger kommune... 3. Ordførers kommentar... 4. Rådmanns kommentar... 5. Politisk organisering... 7. Administrativ organisering...

Kongsvinger kommune... 3. Ordførers kommentar... 4. Rådmanns kommentar... 5. Politisk organisering... 7. Administrativ organisering... 1 Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kongsvinger kommune... 3 Ordførers kommentar... 4 Rådmanns kommentar... 5 Politisk organisering... 7 Administrativ organisering... 8 Kommunens styringssystem... 9

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Vedtatt av Gran kommunestyre i møte 18. juni 2015 (sak 50/15) INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK... 2 1. HOVEDUTFORDRINGER.....3 2. INNLEDNING NASJONALE

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN. Rygge kommune

Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN. Rygge kommune Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Demografiutvikling 4

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede

Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede Handlings- og økonomiplan 2015-2018 med budsjett 2015 Dokksfløydammen, skjeggklokke og Dokkadelta. Forslag til

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012 Rådmannens forslag 1. november 2011 1 2 Handlingsprogram 2012 2015 Innledning... 7 Sammendrag... 9 1. Rammebetingelser... 15 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 15

Detaljer

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Herfra til 2025 Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2013 2025 Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 HVILKE FORVENTNINGER HAR VI FRAM MOT 2025? 4

Detaljer