15 Tertialrapport nr. 1 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "15 Tertialrapport nr. 1 1"

Transkript

1 15 Tertialrapport nr. 1 1

2 Innhold 1 Innledning Rådmannens kommentarer Overordnet vurdering av status per 2. tertial Nøkkeltall Tvistesaker Samfunn Styringsindikatorer Status for måloppnåelse Økonomi Styringsindikatorer Status for måloppnåelse Drift - hovedoversikt Drift - status enhetene Balanse - status disposisjonsfond Balanse - status kontantbeholdning Investering status prosjektene Investering - forslag til nye/justerte bevilgninger Status og strategier for tjenesteutviklingen Oppvekst og (opp)læring Styringsindikatorer Status for måloppnåelse Helse og omsorg Styringsindikatorer Status for måloppnåelse Kirke, kultur, idretts- og friluftsliv Styringsindikatorer Status for måloppnåelse Medarbeidere Frogn kommunes arbeidsgiverpolitikk Styringsindikatorer Arbeidsgiverpolitikk Status for måloppnåelse IKT og interne systemer Styringsindikatorer Status for måloppnåelse Verbalvedtak

3 1 Innledning Målene i kommuneplanen er i handlingsprogrammet operasjonalisert i styringsindikatorer. Alle styringsindikatorene fra handlingsprogrammet er vurdert i denne rapporteringen, men det er kun indikatorene som er vurdert røde (manglende måloppnåelse) som er kommentert. I vurderingen av styringsindikatorene er fargekodene gitt ved at indikatorer som er målt til ønsket resultat eller bedre er satt til grønt, mellom ønsket og godt nok resultat er satt til gult og under godt nok er satt til rødt. Enkelte av måleindikatorene og-/eller målemetodene har vist seg vanskelige å måle, og i enkelte tilfeller gir de ikke den beste statusen for målet de er satt til å måle. Rådmannen vil i prosessen med handlingsprogrammet for perioden vurdere alle indikatorene på nytt, og gjøre nødvendige endringer. Det er også opprettet et eget utvalg som vurderer behovet for endringer i blant annet styringsindikatorer og rapportering. 2 Rådmannens kommentarer 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014 Netto driftsresultat Netto driftsresultat for 2015 anslås til 4,5 millioner kroner. Dette er 13,5 millioner kroner lavere enn vedtatt i Handlingsprogrammet Årsakene til dette er: Bruk av disposisjonsfond 15,0 millioner kroner Forventet underskudd selvkost 7,0 millioner kroner Reduserte frie inntekter 6,0 millioner kroner Feil i selvkostbudsjettet 6,0 millioner kroner Reduserte pensjonsutgifter -3,6 millioner kroner Reduserte finansutgifter -7,5 millioner kroner Netto mindreforbruk (enhetene samlet) -9,4 millioner kroner Enhetene fikk overført et samlet mindreforbruk fra 2014 til 2015 på 15 millioner kroner. Prognosen for 2015 per viser at det forventes et samlet mindreforbruk for 2015 på 10 millioner kroner, noe som svekker netto driftsresultat for 2015 med 5 millioner kroner. Prognosen for samlet mindreforbruk 2015 skyldes i stor grad at rådmannen har pålagt alle enheter å sette av minst 2 prosent av brutto utgiftsramme til buffer for uforutsette hendelser. Prognosene for selvkostområdene viser et forventet samlet underskudd for 2015 på ca. 7 millioner kroner, som inntektsføres fra selvkostfondene. Det har også avdekket feil i budsjettet for dette området, som svekker netto driftsresultat med ytterligere 6 millioner kroner. Basert på oversikter fra Statens pensjonskasse og KLP ser pensjonsutgiftene ut til å bli ca. 3,6 millioner kroner lavere enn budsjettert. Utgiftene til amortisering av tidligere års premieavvik og inntektsføring av årets premieavvik regnskapsføres sentralt og er ikke en del av forventet mindreforbruk på enhetene. Netto finansutgifter forventes å bli 7,5 millioner kroner lavere enn budsjettert på grunn av lavt rentenivå og gunstige betingelser på plasseringene. 3

4 Skatt og rammetilskudd Prognosen for frie inntekter fra kemneren i Follo viser en forventet svikt i skatteinntektene på 13,3 millioner kroner. Ved å ta høyde for nytt skatteanslag for landet fra revidert nasjonalbudsjett og forventet skatteinngang for Frogn kommune, gir dette en forventet svikt for skatt og rammetilskudd på til sammen 6 millioner kroner for KS sin prognosemodell for skatt og rammetilskudd er benyttet til utregningen. Lønnsoppgjøret I revidert nasjonalbudsjett er anslått lønnsvekst justert ned fra 3,3 prosent til 3,2 prosent i 2015 for kommunal sektor. Det ble i Handlingsprogrammet lagt inn en forventet lønnsvekst på 3,3 prosent og satt av midler tilsvarende dette. Nærvær Frogn kommune har en målsetting om et nærvær i forhold til legemeldt fravær på 95 prosent. Per 1. tertial 2015 er nærværet på ca. 92 prosent. Av dette er 6,3 prosent langtidsfravær og 2 prosent korttidsfravær. 4

5 2.2 Nøkkeltall Resultat 2015 Resultat Måltall Indikator Jan feb Mar Apr Dekningsgrad i hjemmetjenesten, over 80 år 33 % 32 % 33 % 33 % 35,8 % 31,5 % Overliggere utskrivningsklare pasienter Sykefravær i Frogn kommune - sesongjustert 8,6 % 9,6 % 8,5 % 6,3 % 7,3 % 5,0 % Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 mnd + 35 % 34 % 35 % 23 % 30,3 % 30 % Behandlingstid over 3 mnd i barnevernet 0,0 % 4,8 % 2,7 % 2,1 % 8,8 % 0 % Prognose netto driftsresultat 1,8 % 2,0 % 0,7 % 0,5 % 2,5 % 1,8 % Dekningsgraden i hjemmetjenesten For brukere over 80 år har Frogn kommune redusert dekningsgraden noe over tid og ligger nå like over måltallet på 31,5 %. Dersom dette tilbudet ytes til flere enn hva som er hensiktsmessig, risikerer kommunen at brukerne med størst behov, ikke får et godt nok tilbud og at mye tid går med til kjøring. Dette kan skape et utilsiktet press på institusjonsplasser og bofellesskapet. Økt brukerbetaling for praktisk bistand har trolig bidratt til noe av reduksjonen. Dekningsgrad i hjemmetjenesten, brukere over 80 år Mål: 31,5% 44% 42% 40% % 36% 34% 32% 30% 28% 26% Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 5

6 Overliggere av utskrivningsklare pasienter Det var en markant nedgang i overliggerdøgn for utskrivningsklare pasienter for Frogn kommune i Pasientene som skrives ut har et høyere pleiebehov enn tidligere og kommunen har økt kapasiteten for å ta imot pasienter med mer pleiebehov. Så langt i 2015 har kommunen hatt ett betalingsdøgn og ligger langt under måltallet om å ligge under ti betalingsdøgn i måneden Overliggere utskrivningsklare pasienter Frogn får tilskudd til utskrivningsklare pasienter tilsvarende 34 liggedøgn/overliggere ved HF pr mnd Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Sykefravær Sykefraværet har så langt i år ligget noe over måltallet for perioden. Det er fortsatt usikkerhet rundt tallene for april og det er forventet at det faktiske sykefraværet er høyere enn det som fremkommer av grafen under. 12,0 % 10,0 % Sykefravær i Frogn kommune Mål fra HP på 7% er sesongjustert Mål Gj. Snitt ,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 6

7 Andel sosialhjelpsmottakere Fra november 2014 til februar 2015 var det en jevn nedgang som er fortsatt i januar og februar Fra mars til april er det videre en kraftig nedgang.tallene må sees i sammenheng med at andelen mottakere av sosialhjelp med trygd/pensjon som viktigste kilde til livsopphold har gått opp fra 45 % til 52 % fra mars til april. Det er naturlig at disse indikatorene sees i sammenheng og selv om flere sosialhjelpsmottakere nå har fått en avklart situasjon er den totale nedgangen av mottakere fra kommunen ikke så dramatisk redusert som grafen antyder. Det er per april totalt 95 mottakere av økonomisk sosialhjelp. 40% 38% 36% Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer Målet for 2015 er 30% % 32% 30% 28% 26% 24% 22% 20% Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Barnevern Barnevernet har per 30. april hatt 48 saker som har resultert i 8 vedtak. På én vanskelig sak er det registrert fristoverskridelse på tre dager over frist og på tre saker er det sendt forespørsel til nemd. Det har altså vært én undersøkelse med fristoverskridelser så langt i Tilsvarer 2,1 %. Netto driftsresultat Prognosen for netto driftsresultat 2015 er pr. 31. mars 0,4 prosent. Korrigert for selvkost viser prognosen 1,1 prosent. Anbefalt nivå for netto driftsresultat fra myndighetene er 1,75%. 7

8 2.3 Tvistesaker Tvist for rettsapparatet Kommunen har anket en kjennelse fra lagmannsretten inn for Høyesterett i en oppsigelsessak. Avgjørelsen i Høyesterett kan få betydning for sakens gang videre i rettsapparatet. På det nåværende tidspunkt er det derfor uklart hvor omfattende prosess og omkostninger som kan forventes ved videre saksgang. 8

9 3 Samfunn 3.1 Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? Kommuneplan Godt Måleindikatorer Målemetode Prognose resultat Ønsket nok Klima og energi Kommunens totale klimagassutslipp skal være halvert innen 2030 (sett i forhold til nivå). KE 1 Innbyggerundersøkelse KE 2 Telling KE 1 Under 4 se kommentar i tekstdel KE 2 15 KE 1 5 KE 2 20 KE 1 4 KE 2 15 KE Livskvalitet og folkehelse Aktiviteter og rammebetingelser som fremmer livskvalitet og folkehelse er innarbeidet i alle Frogn kommunes virksomheter og planverktøy KE 1 Tilfredshet med tilrettelegging for syklister KE 2 Antall ladestasjoner i kommunen KE 3 Antall nye artikler/saker om klima og energi per år på nettsidene LF 1 Antall km merket kyststi LF 2 Tilfredshet med oppvekstvilkår for barn og unge LF 3 Vedlikehold kr/m 2 KE 3 Telling LF 1 GIS - line LF 2 Innbyggerundersøkelse LF3 KOSTRA KE 3 8 stk. LF 1 8,3 km LF LF3 70 kr/m 2 KE 3 10 LF 1 9,3 L 1 5 LF3 100 kr/m 2 KE 3 8 LF 1 8,3 L 2 4 LF3 70 kr/m 2 KE 4 36 LF 1 13,3 L 2 5 LF3 150 kr/m 2 Stedsutvikling, bolig- og nærmiljø En by- og tettstedsutvikling basert på tydelig senterstruktur, god kommunikasjon, urbane kvaliteter, kulturhistoriske verdier og grønne verdier S 1 Andel av den årlige befolkningsveksten som bosetter seg tettbygd S 2 Tilfredshet med utviklingen av kommunesenteret S 1 SSB S 2 Innbyggerundersøkelse S stk bor i tettbygd per S 2 Kan ikke måles grunnet manglende spørsmål i undersøkelsen. S % S 2 5 S 1 90 % S 2 4 S 1 95 % S 2 5 Nærings-utvikling Drøbak er kjent og profilert som Oslofjordens trehusby, kultur-, bade- og ferieby. N 2 Rangering på NHOs nærings-nm N 3 Tilfredshet med muligheten til å etablere virksomhet N 2 NHOs undersøkelser N 3 Innbyggerundersøkelse N 2 Plass 311, 2014 N 3 Under 4 se kommentar i tekstdel N 2 Plass 250 N 3 5 N 2 Plass 288 N 3 4 N 2 Plass 200 N 3 5 9

10 3.2 Status for måloppnåelse Klima og energi: -Hvor fornøyd er du med tilretteleggingen for syklister i Frogn kommune? I gjennomført innbyggerundersøkelse er 43,8 % er misfornøyde med kommunens tilrettelegging for syklister. 13,3% er veldig misfornøyde. 18,2% er fornøyde, mens kun 1,3% er veldig fornøyde. 23, 5 % er usikre/vet ikke. I måleskjema hadde vi tenkt en nivådeling fra 1 6, men i gjennomført undersøkelse er det en femdelt skala. Resultatet er under hva vi har sagt er godt nok og fargen er derfor rød. Tema er planlagt gjennomgått i forbindelse med utarbeidelse av hovedplan vei. Forventet oppstart vinter 2015/2016 forutsatt at det bevilges midler til dette. Næringsutvikling og verdiskaping: -Drøbak er kjent og profilert som Oslofjordens trehusby, kultur-, bade- og ferieby. Frogn kommunes rangering i NHOs næringsnm 2014 er plass 311. I gjennomført innbyggerundersøkelse svarer 19.5 % at de er misfornøyd med muligheten for å etablere næringsvirksomhet i Frogn kommune. 6,6% er veldig misfornøyd. 10,2 % svarer at de er fornøyd, mens 3,8 % er veldig fornøyd. 59,9% er usikker/vet ikke, noe som er naturlig siden relativt få har erfaring med å etablere slik virksomhet. I måleskjema hadde vi tenkt en nivådeling fra 1 6, men i gjennomført undersøkelse er det en femdelt skala. Resultatet er under hva vi har sagt er godt nok og fargen er derfor rød. Frogn kommune skal være vertskap for en nettverkssamling for planleggere i Follo 10. juni. Tema blir da: «Hvordan kan vi som kommune legge bedre tilrette for næringsutvikling?» 10

11 4 Økonomi Alle styringsindikatorene fra handlingsprogrammet er vurdert i denne rapporteringen, men det er kun indikatorene som er vurdert røde (manglende måloppnåelse) som er kommentert. I vurderingen av styringsindikatorene er fargekodene gitt ved at indikatorer som er målt til ønsket resultat eller bedre er satt til grønt, mellom ønsket og godt nok resultat er satt til gult og under godt nok er satt til rødt. 4.1 Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? Kommuneplan Ø 1 Ø 1.1 Netto driftsresultat på 3 prosent Ø 2 Ø 2.1 Disposisjonsfond skal utgjøre minst 20 millioner kroner. Overskytende beløp kan blant annet benyttes til finansiering av investeringer Måleindikatorer Målemetode Prognose resultat Ønsket Godt nok Mål Netto driftsresultat Disposisjonsfond i millioner kroner KOSTRA Kommunens regnskap 0,5 3,0 1,8* 3* Ø 3 Ø 3.1 Redusere avdragstiden på lån Avdragstid, antall år Kommunens regnskap *Det planlegges med et lavere netto driftsresultat enn kommuneplanens mål i hele perioden. 4.2 Status for måloppnåelse Mål med rød status er kommentert under. Mål med grønn og gul status vurderes som tilfredsstillende og er ikke kommentert. Ø1: Netto driftsresultat på 3 prosent Prognosen for 2015 viser at netto driftsresultat ligger an til å bli 0,5 prosent. Dette er 2,5 prosentpoeng under ønsket, og 1,3 prosentpoeng under godt nok. Hovedårsaken til svekket netto driftsresultat er: Bruk av disposisjonsfond 15,0 millioner kroner Forventet underskudd selvkost 7,0 millioner kroner Reduserte frie inntekter 6,0 millioner kroner Feil i selvkostbudsjettet 6,0 millioner kroner Reduserte pensjonsutgifter -3,6 millioner kroner Reduserte finansutgifter -7,5 millioner kroner Netto mindreforbruk (enhetene samlet) -9,4 millioner kroner 11

12 Ø3: Redusere avdragstiden på lån Gjennomsnittlig avdragstid på kommunens lån er 32 år, mens målet er 30 år. Avdragstiden på 32 år er beregnet ut fra bestemmelsene om minimumsavdrag i kommuneloven. Det antas at dette er gjeldende praksis i de fleste kommuner. Rådmannen foreslo å redusere avdragstiden i forslag til Handlingsprogram i tråd med kommuneplanens mål. Dette ble ikke vedtatt i Kommunestyret. 12

13 4.3 Drift - hovedoversikt Regnskap Revidert budsjett 2015 Bud.just. Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

14 4.4 Drift - status enhetene Enhet Regnskap Budsjett 2015 Bud.just Rev.bud Årsprognose Rådmannens forslag til justering Rådmannsgruppa IKT Økonomi POP Samfunnsutvikling Barnehager Dal Skole og barnehage Drøbak skole Dyrløkkeåsen skole Heer skole Seiersten skole Sogsti skole Pleie og omsorg i institusjon Hjemmebaserte tjenester Utvikling, tilrettelegging og omsorg Enhet for barn, unge og familier Helse- og koordinering Psykisk helse og rustjenester Kultur og fritid Eiendomsforvaltning MIK NAV Generelle inntekter og utgifter SUM Bruk av selvkostfond (inndekking av underskudd) Overføres investeringsregnskapet 175 Redusert avsetning til disposisjonsfond Netto driftsresultat Netto driftsresultat korrigert for selvkost

15 Kommentarer til tabellen Rådmannsgruppa Merforbruket skyldes utbetaling av billighetserstatning for tidligere barnevernsbarn. Budsjettmidlene til dette ble tatt ut av rammen i Handlingsprogrammet Rådmannen foreslår at utgiftene til dette dekkes av disposisjonsfondet. Samfunnsutvikling Merforbruket skyldes en forventet inntektssvikt for gebyrinntektene. Barnehager Forventet mindreforbruk skyldes i hovedsak enhetens avsatte buffer. Skoler samlet I handlingsprogrammet vedtas det en samlet ramme for alle skolene. Denne rammen fordeles gjennom skolefordelingsmodellen. I fordelingen for 2015 falt noen tall utenfor formelen for fordeling og feilen blir nå rettet opp ved at det er gjort en ny fordeling av rammene til skolene. Det medfører at Dyrløkkeåsen skole får tildelt i økte rammer som tas fra de andre skolene. Dette har ingen resultateffekt samlet sett og ny fordeling er hensyntatt i forventet avvik for skolene. Dal skole og barnehage Forventet merforbruk skyldes høyere utgifter til lønn på Dal skole enn hva som var lagt til grunn for budsjettet. Dal skole og barnehage får justert lønnsbudsjettet med fra barnehageenhetens budsjett for å dekke lønnskostnader på Dal barnehage som har vært underbudsjettert. Drøbak skole Forventet merforbruk skyldes høyere utgifter til lønn på Regnbuen enn hva som var forutsatt i budsjettet. Det er fortsatt usikkerhet i forhold til elevtallet på Regnbuen for høsten 2015 og merforbruket kan øke med ytterligere Rådmannen kommer tilbake til dette i rapporteringen på 2. tertial. Dyrløkkeåsen skole Forventet mindreforbruk skyldes i hovedsak enhetens avsatte buffer og en bemanning som er tilpasset driften. Heer skole Forventet mindreforbruk skyldes i hovedsak avsatt buffer, overført mindreforbruk for 2014 og lavere vikarutgifter enn det som er forventet å komme inn i syke- og fødselspenger. Seiersten skole Forventet mindreforbruk skyldes i hovedsak overført mindreforbruk for 2014 og lavere lønnsutgifter på grunnskolen. Voksenopplæringen har et forventet merforbruk på lønn på 1 million kroner som dekkes opp av grunnskolen. Pleie og omsorg Mindreforbruket skyldes enhetens avsatte buffer til uforutsette hendelser. 15

16 Hjemmebaserte tjenester Forventet merforbruk skyldes blant annet at hjemmesykepleien opplever at flere pasienter som trenger bistanden må utføres av to ansatte sammen og en økende administrasjon knyttet til mer medisinsk behandling i hjemmet. Det har også vært påkrevd å videreføre et kostnadskrevende tiltak for en bruker, som av medisinske grunner ikke har vært mulig å avslutte som planlagt. Utvikling, tilrettelegging og omsorg Forventet mindreforbruk skyldes enhetens avsatte buffer til uforutsette hendelser. Barn, unge og familier Forventet merforbruk på enheten skyldes: økte kostnader til boligene for enslige mindreårige flyktninger flere nemdsaker som fører til høyere advokatutgifter økte utgifter til fosterhjem som er institusjonsbasert Helse og koordinering Forventet mindreforbruk skyldes overført mindreforbruk fra 2014, avsatt buffer og vakante stillinger deler av året. Psykisk helse og rustjenester Forventet mindreforbruk skyldes enhetens avsatte buffer til uforutsette hendelser. Kultur og fritid Forventet mindreforbruk skyldes innsparing på lønn. Eiendomsforvaltning Forventet mindreforbruk skyldes i hovedsak enhetens avsatte buffer til uforutsette hendelser. Miljø, idrett og kommunalteknikk Forventet inntektssvikt skyldes en feil i budsjetteringen i forbindelse med arbeidet med Handlingsprogrammet Rådmannen foreslår at dette rettes opp og at avsetning til disposisjonsfond reduseres tilsvarende. Det er behov for ny båt til drift og vedlikehold av de kommunale bryggene. Båten benyttes til gjennomgang og drift av gjestehavn, strender, brygger, skilt og andre kommunale sjøanlegg. Rådmannen foreslår at kroner av enhetens driftsramme omdisponeres til investeringsbudsjettet for dette formålet. NAV Enheten anslår økte utgifter til økonomisk sosialhjelp i Forventet mindreforbruk er resterende buffer avsatt til uforutsette hendelser. Bruk av selvkostfond Prognosene for 2015 viser et forventet underskudd for selvkostområdene med til sammen 7 millioner kroner. Rådmannen anbefaler at dette underskuddet justeres mot selvkost-fondene. 16

17 4.5 Balanse - status disposisjonsfond Status disposisjonsfond (tall i 1000) Beløp Inngående balanse Personal og org. Utv -100 IKT -300 Seiersten ungdomsskole -608 Sogsti skole -704 Barnehager Drøbak skole -112 Dyrløkkeåsen skole -644 Heer skole -932 Pleie og omsorg Hjemmebaserte tjenester Rehabilitering -900 Samfunnsutvikling Kultur og fritid -460 Dal skole -231 Teknisk drift og forvaltning -360 NAV Enhet for barn, unge og familier Rådmannsgruppa -500 Helse og koordinering Økonomi -50 Mattenettverk Frognskolen 45 Lese/skrivenettverk Frognskolen 45 Balanse per *Beløpene på enhetene representerer overført mindreforbruk for **Beløpene som er overført til Mattenetverk og lese/skrivenettverk er midler fra Ny-Giv prosjektet som er avsluttet og omfordelt. 4.6 Balanse - status kontantbeholdning Status kontantbeholdning Kontantbeholdning

18 4.7 Investering status prosjektene Tabellen under viser overført ubrukt bevilgning fra 2014, vedtatt årsbudsjett for 2015 og summen av disse («Totalt budsjett»). Tabellen viser også regnskap per og gjenstående bevilgning for Oversikten under er slik den ligger i vedtatt Handlingsprogram , med tillegg for nye bevilgninger i løpet av 1. tertial Ubrukt 2014 Budsjett 2015 Bud.just Totalt budsjett Regnskap Ubrukt 1 Helsebygg Helsebygg - Inventar og utstyr Investeringer i boliger Grunnerverv Risiko og sårbarhet Startlån Hovedplan vann og avløp Brygger og havner Maskinpark MIK Kommunale veier Forsk. gang- og sykkelsti Dalsbekk Glennekrysset Vestbyvn reguleringsprosess IKT investering IKT investering skole Agresso Follo Tiltaksplan IFN Elektronisk arkiv Trafikksikkerhetstiltak Minnelund Biblioteket, digitalisering Flerbrukshus Svømme/badeanlegg inkl oppgradering Frognhallen Seiersten stadion, oppgradering Utskifting av oljefyringsanlegg innen Dal skole, ventilasjon gymsal Tinglysning Akvariet, oppgradering Brannsikring Dyrløkkeåsen skole SD anlegg Uteleker, skoler og barnehager Badeparken, rehabilitering Egenkapitalinnskudd KLP Tilpasninger skole ved valg av ny skolestruktur Økt barnehagekapasitet Måleutstyr SAM Rehabilitering bygg Nedgravde søppelkontainere Brygger sjøtorvet Ny Sjøtorget (KS sak 80/15) Sum Sum ekskl startlån

19 Kommentarer til utvalgte prosjekter: 1. Saken ble behandlet av kommunestyret mandag 4. mai, jf. sak 14/ Budsjettet for 2015 foreslås justert ned med 82,3 millioner kroner og økes tilsvarende i Dette vil bli innarbeidet i Handlingsprogrammet for Forventet kontraktsinngåelser med entreprenører i mai Arbeid med definering av velferdsteknologi pågår. 3. Gjeldende budsjett vil dekke det planlagte behovet. Dersom det i 2015 skal investeres i nye boliger, jf. sak 15/01367 om økt bosetting av flyktninger, vil det være behov for tilleggsbevilgning. Dette er ivaretatt konkret i saken om økt bosetting. 22. Prosjektering og utredning om driftsmodell pågår. Det forhandles med leietakere. Sak til kommunestyre i september med forventet utlysning på Doffin i desember Anleggsarbeider pågår. Forventet ferdigstillelse 15. august. 24. Prosjektering er igangsatt for varmepumpeanlegg på Seiersten skole, for deretter å gå videre med oppstart for Dal skole. Fysisk gjennomføring vil skje når fyringssesongen 2015/16 er over. Dette skyldes anbudsprosesser og at gjennomføring vil kreve stor kapasitet fra entreprenørens side. Dette må derfor planlegges i god tid. 4.8 Investering - forslag til nye/justerte bevilgninger Nr. Prosjekt Endret bevilgning 1 Oppgradering av formålsbygg Sti i Rogneveien SD-anlegg Heer Kjøkken Grande, utstyr og inventar Kantine Seiersten ungdomsskole Viltcontainer Flerbrukshuset SD-anlegg Dyrløkkeåsen skole Arkivet Sjøtorget ipader til alle utvalg Implementering av Agresso M Digital skole - pilotprosjekt Veiregulering Vestbyveien Ny båt - drift av kommunale brygger Helsebygg Sum endret bevilgning Redusert lånebehov Overføring fra driftsbudsjettet (16) Redusert momskompensasjon Sum udisponert 0 1. Ubrukte midler ble ved en inkurie ikke overført til 2015 i Handlingsprogrammet Ubrukte midler ble ved en inkurie ikke overført til 2015 i Handlingsprogrammet Ubrukte midler ble ved en inkurie ikke overført til 2015 i Handlingsprogrammet

20 4. Overføring av ubrukt bevilgning fra Det er behov for en oppgradering av kjøkkenet som følge av midlertidig flytting fra Ullerud til Grande i forbindelse med bygging av nytt helsebygg. Midlene benyttes også til generell oppgradering av utstyr og inventar på Grande. Mye av dette blir med inn i nytt helsebygg. 5. Det er behov for en oppgradering av kantinen på Seiersten ungdomsskole for å imøtekomme krav fra Mattilsynet. Dette gjelder blant annet etablering av «ren- og skittensone». 6. Det er behov for innkjøp av viltcontainer til plassering i Gropa. Viltnemda behandler dette i sitt møte 19. mai Det er behov for økte midler til Flerbrukshuset. Per i dag er det ikke budsjettert med midler til lys, lyd, sceneteknikk. Det er heller ikke budsjettert med inventar til møterom, kontorer ect. Kirken har behov for utstyr til sakristi og kapell, jf. egen søknad som vedlegg til rapporten. Rådmannen forutsetter at foreslått beløp i tabellen over er tilstrekkelig til å dekke behovene for kommunen og kirken samlet. Eiendomsforvaltning har behov for renholdsmaskin/utstyr m.m. 8. Utgiftene til SD-anlegget på Dyrløkkeåsen skole vil få en høyere kostnad enn det som i utgangspunktet ble estimert. 9. Vi har fått pålegg om utbedring av arkivlokalene i endelig tilsynsrapport. Planen er å flytte arkivene i nedre kjeller til arkivmagasinet i øvre kjeller. Dette betinger at arkivmagasinet i øvre kjeller utbedres og utvides slik at det blir plass til arkivmaterialet. Det har også vært snakk om å flytte arkivene i 2. etasje ned i magasinet i øvre kjeller. Dette vil frigjøre plass i annen etasje. Estimatene er utgifter ved flytting av arkivet på rådhuset ned i kjelleren for å møte tilsynskravene. 10. Som følge av aktiviseringsplikten for sosialhjelpsmottakere er det ønskelig å oppgradere lokalene på Sjøtorget, slik at disse lokalene kan fungere som base for arbeidet. 11. Nytt kommunestyre skal benytte ipad. De som er levert i dag har etter hvert fått for liten lagringsplass. Dette gjør at nye oppdateringer til ipadene ikke blir installert og det er ikke tilstrekkelig plass til å lagre ønsket dokumentmengde. Det vil være behov for 40 nye ipad med 3G/4G kommunikasjon. 12. Det er planlagt oppgradering av Agresso-installasjonen i Frogn, Nesodden, Vestby og Ås høsten Eksisterende versjon vil ikke bli vedlikeholdt fra høsten Frogn kommune står for investeringen og mottar refusjon fra de øvrige kommunene som tidligere. Utgiftene for Frogn blir dermed 0,7millioner kroner. 13. Fullskala pilotprosjekt starter til skolestart Ipadene må anskaffes i juni for å blir ferdig klargjort innen skolestart. Leie over 3 år og kjøp vil kostnadsmessig bli relativt likt. Dog vil en leieavtale kreve innlevering av utstyret etter endt leieperiode. Ved kjøp kan deler av utstyret benyttes videre f. eks til barnehager og småskolen og således gi lavere kostander på sikt. 14. Reguleringsprosessen har vist seg å være mer omfattende enn opprinnelig planlagt. Det kreves en tilleggsbevilgning på kroner for å komme i mål med reguleringsprosessen i tillegg til utbyggingsavtale. 15. Det er behov for ny båt til drift og vedlikehold av kommunale brygger. Ny båt vil være tilrettelagt for drift av brygger og strender. Finansieres ved overføring av midler fra driftsbudsjettet til enhet for Miljø, idrett og kommunalteknikk. 16. Saken ble behandlet av kommunestyret mandag 4. mai, jf. sak 14/ Budsjettet for 2015 justeres ned med 82,3 millioner kroner og økes tilsvarende i Rådmannen innarbeider 20

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring HP 20152018 Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2015 2018 Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

15 Tertialrapport nr. 2 1

15 Tertialrapport nr. 2 1 15 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Rådmannens kommentarer...3 1.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2015... 3 1.1.1 Tjenesteproduksjonen... 3 1.1.2 Økonomi... 4 1.2 Nøkkeltall... 6 1.3 Tvistesaker...

Detaljer

Vedlegg til sak 15/00472-3 Handlingsprogram 2016-2019 styringsindikatorer

Vedlegg til sak 15/00472-3 Handlingsprogram 2016-2019 styringsindikatorer Vedlegg til sak 15/00472-3 Handlingsprogram 2016-2019 styringsindikatorer Innhold Samfunn... 2 Kommentarer til den enkelte indikator:... 3 Økonomi... 7 Kommentarer til den enkelte indikator:... 7 Oppvekst

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

HP 2014-2017 - Oppvekst

HP 2014-2017 - Oppvekst HP 2014-2017 - Oppvekst Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2012 2014 2017 Kommuneplan 2012- Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste i landet

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 1 1

14 Tertialrapport nr. 1 1 14 Tertialrapport nr. 1 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 1. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 10 3 Samfunn... 11 3.1

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

1 Innledning... 3. 2 Rådmannens kommentarer... 3. 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3. 2.2 Nøkkeltall... 5

1 Innledning... 3. 2 Rådmannens kommentarer... 3. 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3. 2.2 Nøkkeltall... 5 14 Tertialrapportnr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016. Rådmannens forslag 1. november 2012

Handlingsprogram 2013-2016. Rådmannens forslag 1. november 2012 Handlingsprogram 2013-2016 Rådmannens forslag 1. november 2012 Kommunens rammebetingelser Stramme økonomiske forutsetninger Moderat brutto inntektsnivå 3 % netto driftsresultat 890 millioner, nominell

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

Frogn Senterparti. 5 Skole Effektiviseringskrav HP 2015-2018, tas ut. 4 Barnehage Ikke tallfesting av Barnehagestruktur

Frogn Senterparti. 5 Skole Effektiviseringskrav HP 2015-2018, tas ut. 4 Barnehage Ikke tallfesting av Barnehagestruktur Tall i 1000 kr Økte inntekter/reduserte utgifter settes inn med minus Økte utgifter/reduserte inntekter settes inn med pluss Rådmannens forslag til Handlingsprogram Sum driftsinntekter Netto driftsresultat

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer Mål HP 2012-2024 KI 1 Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og en effektiv og brukervennlig digital forvaltning. Hva skal måles?

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Kommunestyrets arbeidsseminar 2013

Kommunestyrets arbeidsseminar 2013 Kommunestyrets arbeidsseminar 2013 HP prosessen Videre tidsplan slik den er lagt fram i sak til formannskapet Formannskapet 15. mai - Kommuneproposisjonen a. Presentasjon - konsekvenser av kommuneproposisjonen

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram:

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Representanten Rene Rasfhol (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Rådmannens forslag med følgende endringer:

Detaljer

Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn

Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett 2014 2017 Vestby havn Rådmannens innstilling à jour pr 11. november 2013 INNLEDNING SÆRSKILT OM HAVNA Vestby havn er i en særstilling blant de kommunale avdelingene.

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1.1 Presentasjon av kommunen Rælingen kommune tilhører AV- gruppe 7 som består av SSBs kostragruppe 7. Hva er det som kjennetegner Rælingen og kommunegruppen? Kjennetegn

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Plasseringer. Totalt

Plasseringer. Totalt nr.266 Loppa Plasseringer 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 352 158 92 176 266 I fylket 4 3 1 1 2 I kommunegruppa 31 19 8 24 26 Korrigert inntekt (KI) 170,8 170,8 145,9 140,5 139,1 Rangering KI 16

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016 RÅDMANN Nøkkeltall 2016 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 11 møter 175 saker Formannskapet 13 representanter 28 møter 162 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2015

Årsmelding med årsregnskap 2015 Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.11.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 45 43 25 94 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 09.12.2014

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

2 IKT Antall saker som ikke er løst i henhold til oppsatt SLA. 6 POP Antall saker til politisk behandling/saksmengde

2 IKT Antall saker som ikke er løst i henhold til oppsatt SLA. 6 POP Antall saker til politisk behandling/saksmengde Resultatindikatorer Nr. Enhet Resultatindikator 1 IKT Antall innmeldte saker til IKT som ikke er tildelt saksbehandler skal ikke overstige 10% av alle åpne hendelser 2 IKT Antall saker som ikke er løst

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400757 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014 ØKONOMISK

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer