15 Tertialrapport nr. 1 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "15 Tertialrapport nr. 1 1"

Transkript

1 15 Tertialrapport nr. 1 1

2 Innhold 1 Innledning Rådmannens kommentarer Overordnet vurdering av status per 2. tertial Nøkkeltall Tvistesaker Samfunn Styringsindikatorer Status for måloppnåelse Økonomi Styringsindikatorer Status for måloppnåelse Drift - hovedoversikt Drift - status enhetene Balanse - status disposisjonsfond Balanse - status kontantbeholdning Investering status prosjektene Investering - forslag til nye/justerte bevilgninger Status og strategier for tjenesteutviklingen Oppvekst og (opp)læring Styringsindikatorer Status for måloppnåelse Helse og omsorg Styringsindikatorer Status for måloppnåelse Kirke, kultur, idretts- og friluftsliv Styringsindikatorer Status for måloppnåelse Medarbeidere Frogn kommunes arbeidsgiverpolitikk Styringsindikatorer Arbeidsgiverpolitikk Status for måloppnåelse IKT og interne systemer Styringsindikatorer Status for måloppnåelse Verbalvedtak

3 1 Innledning Målene i kommuneplanen er i handlingsprogrammet operasjonalisert i styringsindikatorer. Alle styringsindikatorene fra handlingsprogrammet er vurdert i denne rapporteringen, men det er kun indikatorene som er vurdert røde (manglende måloppnåelse) som er kommentert. I vurderingen av styringsindikatorene er fargekodene gitt ved at indikatorer som er målt til ønsket resultat eller bedre er satt til grønt, mellom ønsket og godt nok resultat er satt til gult og under godt nok er satt til rødt. Enkelte av måleindikatorene og-/eller målemetodene har vist seg vanskelige å måle, og i enkelte tilfeller gir de ikke den beste statusen for målet de er satt til å måle. Rådmannen vil i prosessen med handlingsprogrammet for perioden vurdere alle indikatorene på nytt, og gjøre nødvendige endringer. Det er også opprettet et eget utvalg som vurderer behovet for endringer i blant annet styringsindikatorer og rapportering. 2 Rådmannens kommentarer 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014 Netto driftsresultat Netto driftsresultat for 2015 anslås til 4,5 millioner kroner. Dette er 13,5 millioner kroner lavere enn vedtatt i Handlingsprogrammet Årsakene til dette er: Bruk av disposisjonsfond 15,0 millioner kroner Forventet underskudd selvkost 7,0 millioner kroner Reduserte frie inntekter 6,0 millioner kroner Feil i selvkostbudsjettet 6,0 millioner kroner Reduserte pensjonsutgifter -3,6 millioner kroner Reduserte finansutgifter -7,5 millioner kroner Netto mindreforbruk (enhetene samlet) -9,4 millioner kroner Enhetene fikk overført et samlet mindreforbruk fra 2014 til 2015 på 15 millioner kroner. Prognosen for 2015 per viser at det forventes et samlet mindreforbruk for 2015 på 10 millioner kroner, noe som svekker netto driftsresultat for 2015 med 5 millioner kroner. Prognosen for samlet mindreforbruk 2015 skyldes i stor grad at rådmannen har pålagt alle enheter å sette av minst 2 prosent av brutto utgiftsramme til buffer for uforutsette hendelser. Prognosene for selvkostområdene viser et forventet samlet underskudd for 2015 på ca. 7 millioner kroner, som inntektsføres fra selvkostfondene. Det har også avdekket feil i budsjettet for dette området, som svekker netto driftsresultat med ytterligere 6 millioner kroner. Basert på oversikter fra Statens pensjonskasse og KLP ser pensjonsutgiftene ut til å bli ca. 3,6 millioner kroner lavere enn budsjettert. Utgiftene til amortisering av tidligere års premieavvik og inntektsføring av årets premieavvik regnskapsføres sentralt og er ikke en del av forventet mindreforbruk på enhetene. Netto finansutgifter forventes å bli 7,5 millioner kroner lavere enn budsjettert på grunn av lavt rentenivå og gunstige betingelser på plasseringene. 3

4 Skatt og rammetilskudd Prognosen for frie inntekter fra kemneren i Follo viser en forventet svikt i skatteinntektene på 13,3 millioner kroner. Ved å ta høyde for nytt skatteanslag for landet fra revidert nasjonalbudsjett og forventet skatteinngang for Frogn kommune, gir dette en forventet svikt for skatt og rammetilskudd på til sammen 6 millioner kroner for KS sin prognosemodell for skatt og rammetilskudd er benyttet til utregningen. Lønnsoppgjøret I revidert nasjonalbudsjett er anslått lønnsvekst justert ned fra 3,3 prosent til 3,2 prosent i 2015 for kommunal sektor. Det ble i Handlingsprogrammet lagt inn en forventet lønnsvekst på 3,3 prosent og satt av midler tilsvarende dette. Nærvær Frogn kommune har en målsetting om et nærvær i forhold til legemeldt fravær på 95 prosent. Per 1. tertial 2015 er nærværet på ca. 92 prosent. Av dette er 6,3 prosent langtidsfravær og 2 prosent korttidsfravær. 4

5 2.2 Nøkkeltall Resultat 2015 Resultat Måltall Indikator Jan feb Mar Apr Dekningsgrad i hjemmetjenesten, over 80 år 33 % 32 % 33 % 33 % 35,8 % 31,5 % Overliggere utskrivningsklare pasienter Sykefravær i Frogn kommune - sesongjustert 8,6 % 9,6 % 8,5 % 6,3 % 7,3 % 5,0 % Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 mnd + 35 % 34 % 35 % 23 % 30,3 % 30 % Behandlingstid over 3 mnd i barnevernet 0,0 % 4,8 % 2,7 % 2,1 % 8,8 % 0 % Prognose netto driftsresultat 1,8 % 2,0 % 0,7 % 0,5 % 2,5 % 1,8 % Dekningsgraden i hjemmetjenesten For brukere over 80 år har Frogn kommune redusert dekningsgraden noe over tid og ligger nå like over måltallet på 31,5 %. Dersom dette tilbudet ytes til flere enn hva som er hensiktsmessig, risikerer kommunen at brukerne med størst behov, ikke får et godt nok tilbud og at mye tid går med til kjøring. Dette kan skape et utilsiktet press på institusjonsplasser og bofellesskapet. Økt brukerbetaling for praktisk bistand har trolig bidratt til noe av reduksjonen. Dekningsgrad i hjemmetjenesten, brukere over 80 år Mål: 31,5% 44% 42% 40% % 36% 34% 32% 30% 28% 26% Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 5

6 Overliggere av utskrivningsklare pasienter Det var en markant nedgang i overliggerdøgn for utskrivningsklare pasienter for Frogn kommune i Pasientene som skrives ut har et høyere pleiebehov enn tidligere og kommunen har økt kapasiteten for å ta imot pasienter med mer pleiebehov. Så langt i 2015 har kommunen hatt ett betalingsdøgn og ligger langt under måltallet om å ligge under ti betalingsdøgn i måneden Overliggere utskrivningsklare pasienter Frogn får tilskudd til utskrivningsklare pasienter tilsvarende 34 liggedøgn/overliggere ved HF pr mnd Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Sykefravær Sykefraværet har så langt i år ligget noe over måltallet for perioden. Det er fortsatt usikkerhet rundt tallene for april og det er forventet at det faktiske sykefraværet er høyere enn det som fremkommer av grafen under. 12,0 % 10,0 % Sykefravær i Frogn kommune Mål fra HP på 7% er sesongjustert Mål Gj. Snitt ,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 6

7 Andel sosialhjelpsmottakere Fra november 2014 til februar 2015 var det en jevn nedgang som er fortsatt i januar og februar Fra mars til april er det videre en kraftig nedgang.tallene må sees i sammenheng med at andelen mottakere av sosialhjelp med trygd/pensjon som viktigste kilde til livsopphold har gått opp fra 45 % til 52 % fra mars til april. Det er naturlig at disse indikatorene sees i sammenheng og selv om flere sosialhjelpsmottakere nå har fått en avklart situasjon er den totale nedgangen av mottakere fra kommunen ikke så dramatisk redusert som grafen antyder. Det er per april totalt 95 mottakere av økonomisk sosialhjelp. 40% 38% 36% Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer Målet for 2015 er 30% % 32% 30% 28% 26% 24% 22% 20% Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Barnevern Barnevernet har per 30. april hatt 48 saker som har resultert i 8 vedtak. På én vanskelig sak er det registrert fristoverskridelse på tre dager over frist og på tre saker er det sendt forespørsel til nemd. Det har altså vært én undersøkelse med fristoverskridelser så langt i Tilsvarer 2,1 %. Netto driftsresultat Prognosen for netto driftsresultat 2015 er pr. 31. mars 0,4 prosent. Korrigert for selvkost viser prognosen 1,1 prosent. Anbefalt nivå for netto driftsresultat fra myndighetene er 1,75%. 7

8 2.3 Tvistesaker Tvist for rettsapparatet Kommunen har anket en kjennelse fra lagmannsretten inn for Høyesterett i en oppsigelsessak. Avgjørelsen i Høyesterett kan få betydning for sakens gang videre i rettsapparatet. På det nåværende tidspunkt er det derfor uklart hvor omfattende prosess og omkostninger som kan forventes ved videre saksgang. 8

9 3 Samfunn 3.1 Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? Kommuneplan Godt Måleindikatorer Målemetode Prognose resultat Ønsket nok Klima og energi Kommunens totale klimagassutslipp skal være halvert innen 2030 (sett i forhold til nivå). KE 1 Innbyggerundersøkelse KE 2 Telling KE 1 Under 4 se kommentar i tekstdel KE 2 15 KE 1 5 KE 2 20 KE 1 4 KE 2 15 KE Livskvalitet og folkehelse Aktiviteter og rammebetingelser som fremmer livskvalitet og folkehelse er innarbeidet i alle Frogn kommunes virksomheter og planverktøy KE 1 Tilfredshet med tilrettelegging for syklister KE 2 Antall ladestasjoner i kommunen KE 3 Antall nye artikler/saker om klima og energi per år på nettsidene LF 1 Antall km merket kyststi LF 2 Tilfredshet med oppvekstvilkår for barn og unge LF 3 Vedlikehold kr/m 2 KE 3 Telling LF 1 GIS - line LF 2 Innbyggerundersøkelse LF3 KOSTRA KE 3 8 stk. LF 1 8,3 km LF LF3 70 kr/m 2 KE 3 10 LF 1 9,3 L 1 5 LF3 100 kr/m 2 KE 3 8 LF 1 8,3 L 2 4 LF3 70 kr/m 2 KE 4 36 LF 1 13,3 L 2 5 LF3 150 kr/m 2 Stedsutvikling, bolig- og nærmiljø En by- og tettstedsutvikling basert på tydelig senterstruktur, god kommunikasjon, urbane kvaliteter, kulturhistoriske verdier og grønne verdier S 1 Andel av den årlige befolkningsveksten som bosetter seg tettbygd S 2 Tilfredshet med utviklingen av kommunesenteret S 1 SSB S 2 Innbyggerundersøkelse S stk bor i tettbygd per S 2 Kan ikke måles grunnet manglende spørsmål i undersøkelsen. S % S 2 5 S 1 90 % S 2 4 S 1 95 % S 2 5 Nærings-utvikling Drøbak er kjent og profilert som Oslofjordens trehusby, kultur-, bade- og ferieby. N 2 Rangering på NHOs nærings-nm N 3 Tilfredshet med muligheten til å etablere virksomhet N 2 NHOs undersøkelser N 3 Innbyggerundersøkelse N 2 Plass 311, 2014 N 3 Under 4 se kommentar i tekstdel N 2 Plass 250 N 3 5 N 2 Plass 288 N 3 4 N 2 Plass 200 N 3 5 9

10 3.2 Status for måloppnåelse Klima og energi: -Hvor fornøyd er du med tilretteleggingen for syklister i Frogn kommune? I gjennomført innbyggerundersøkelse er 43,8 % er misfornøyde med kommunens tilrettelegging for syklister. 13,3% er veldig misfornøyde. 18,2% er fornøyde, mens kun 1,3% er veldig fornøyde. 23, 5 % er usikre/vet ikke. I måleskjema hadde vi tenkt en nivådeling fra 1 6, men i gjennomført undersøkelse er det en femdelt skala. Resultatet er under hva vi har sagt er godt nok og fargen er derfor rød. Tema er planlagt gjennomgått i forbindelse med utarbeidelse av hovedplan vei. Forventet oppstart vinter 2015/2016 forutsatt at det bevilges midler til dette. Næringsutvikling og verdiskaping: -Drøbak er kjent og profilert som Oslofjordens trehusby, kultur-, bade- og ferieby. Frogn kommunes rangering i NHOs næringsnm 2014 er plass 311. I gjennomført innbyggerundersøkelse svarer 19.5 % at de er misfornøyd med muligheten for å etablere næringsvirksomhet i Frogn kommune. 6,6% er veldig misfornøyd. 10,2 % svarer at de er fornøyd, mens 3,8 % er veldig fornøyd. 59,9% er usikker/vet ikke, noe som er naturlig siden relativt få har erfaring med å etablere slik virksomhet. I måleskjema hadde vi tenkt en nivådeling fra 1 6, men i gjennomført undersøkelse er det en femdelt skala. Resultatet er under hva vi har sagt er godt nok og fargen er derfor rød. Frogn kommune skal være vertskap for en nettverkssamling for planleggere i Follo 10. juni. Tema blir da: «Hvordan kan vi som kommune legge bedre tilrette for næringsutvikling?» 10

11 4 Økonomi Alle styringsindikatorene fra handlingsprogrammet er vurdert i denne rapporteringen, men det er kun indikatorene som er vurdert røde (manglende måloppnåelse) som er kommentert. I vurderingen av styringsindikatorene er fargekodene gitt ved at indikatorer som er målt til ønsket resultat eller bedre er satt til grønt, mellom ønsket og godt nok resultat er satt til gult og under godt nok er satt til rødt. 4.1 Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? Kommuneplan Ø 1 Ø 1.1 Netto driftsresultat på 3 prosent Ø 2 Ø 2.1 Disposisjonsfond skal utgjøre minst 20 millioner kroner. Overskytende beløp kan blant annet benyttes til finansiering av investeringer Måleindikatorer Målemetode Prognose resultat Ønsket Godt nok Mål Netto driftsresultat Disposisjonsfond i millioner kroner KOSTRA Kommunens regnskap 0,5 3,0 1,8* 3* Ø 3 Ø 3.1 Redusere avdragstiden på lån Avdragstid, antall år Kommunens regnskap *Det planlegges med et lavere netto driftsresultat enn kommuneplanens mål i hele perioden. 4.2 Status for måloppnåelse Mål med rød status er kommentert under. Mål med grønn og gul status vurderes som tilfredsstillende og er ikke kommentert. Ø1: Netto driftsresultat på 3 prosent Prognosen for 2015 viser at netto driftsresultat ligger an til å bli 0,5 prosent. Dette er 2,5 prosentpoeng under ønsket, og 1,3 prosentpoeng under godt nok. Hovedårsaken til svekket netto driftsresultat er: Bruk av disposisjonsfond 15,0 millioner kroner Forventet underskudd selvkost 7,0 millioner kroner Reduserte frie inntekter 6,0 millioner kroner Feil i selvkostbudsjettet 6,0 millioner kroner Reduserte pensjonsutgifter -3,6 millioner kroner Reduserte finansutgifter -7,5 millioner kroner Netto mindreforbruk (enhetene samlet) -9,4 millioner kroner 11

12 Ø3: Redusere avdragstiden på lån Gjennomsnittlig avdragstid på kommunens lån er 32 år, mens målet er 30 år. Avdragstiden på 32 år er beregnet ut fra bestemmelsene om minimumsavdrag i kommuneloven. Det antas at dette er gjeldende praksis i de fleste kommuner. Rådmannen foreslo å redusere avdragstiden i forslag til Handlingsprogram i tråd med kommuneplanens mål. Dette ble ikke vedtatt i Kommunestyret. 12

13 4.3 Drift - hovedoversikt Regnskap Revidert budsjett 2015 Bud.just. Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

14 4.4 Drift - status enhetene Enhet Regnskap Budsjett 2015 Bud.just Rev.bud Årsprognose Rådmannens forslag til justering Rådmannsgruppa IKT Økonomi POP Samfunnsutvikling Barnehager Dal Skole og barnehage Drøbak skole Dyrløkkeåsen skole Heer skole Seiersten skole Sogsti skole Pleie og omsorg i institusjon Hjemmebaserte tjenester Utvikling, tilrettelegging og omsorg Enhet for barn, unge og familier Helse- og koordinering Psykisk helse og rustjenester Kultur og fritid Eiendomsforvaltning MIK NAV Generelle inntekter og utgifter SUM Bruk av selvkostfond (inndekking av underskudd) Overføres investeringsregnskapet 175 Redusert avsetning til disposisjonsfond Netto driftsresultat Netto driftsresultat korrigert for selvkost

15 Kommentarer til tabellen Rådmannsgruppa Merforbruket skyldes utbetaling av billighetserstatning for tidligere barnevernsbarn. Budsjettmidlene til dette ble tatt ut av rammen i Handlingsprogrammet Rådmannen foreslår at utgiftene til dette dekkes av disposisjonsfondet. Samfunnsutvikling Merforbruket skyldes en forventet inntektssvikt for gebyrinntektene. Barnehager Forventet mindreforbruk skyldes i hovedsak enhetens avsatte buffer. Skoler samlet I handlingsprogrammet vedtas det en samlet ramme for alle skolene. Denne rammen fordeles gjennom skolefordelingsmodellen. I fordelingen for 2015 falt noen tall utenfor formelen for fordeling og feilen blir nå rettet opp ved at det er gjort en ny fordeling av rammene til skolene. Det medfører at Dyrløkkeåsen skole får tildelt i økte rammer som tas fra de andre skolene. Dette har ingen resultateffekt samlet sett og ny fordeling er hensyntatt i forventet avvik for skolene. Dal skole og barnehage Forventet merforbruk skyldes høyere utgifter til lønn på Dal skole enn hva som var lagt til grunn for budsjettet. Dal skole og barnehage får justert lønnsbudsjettet med fra barnehageenhetens budsjett for å dekke lønnskostnader på Dal barnehage som har vært underbudsjettert. Drøbak skole Forventet merforbruk skyldes høyere utgifter til lønn på Regnbuen enn hva som var forutsatt i budsjettet. Det er fortsatt usikkerhet i forhold til elevtallet på Regnbuen for høsten 2015 og merforbruket kan øke med ytterligere Rådmannen kommer tilbake til dette i rapporteringen på 2. tertial. Dyrløkkeåsen skole Forventet mindreforbruk skyldes i hovedsak enhetens avsatte buffer og en bemanning som er tilpasset driften. Heer skole Forventet mindreforbruk skyldes i hovedsak avsatt buffer, overført mindreforbruk for 2014 og lavere vikarutgifter enn det som er forventet å komme inn i syke- og fødselspenger. Seiersten skole Forventet mindreforbruk skyldes i hovedsak overført mindreforbruk for 2014 og lavere lønnsutgifter på grunnskolen. Voksenopplæringen har et forventet merforbruk på lønn på 1 million kroner som dekkes opp av grunnskolen. Pleie og omsorg Mindreforbruket skyldes enhetens avsatte buffer til uforutsette hendelser. 15

16 Hjemmebaserte tjenester Forventet merforbruk skyldes blant annet at hjemmesykepleien opplever at flere pasienter som trenger bistanden må utføres av to ansatte sammen og en økende administrasjon knyttet til mer medisinsk behandling i hjemmet. Det har også vært påkrevd å videreføre et kostnadskrevende tiltak for en bruker, som av medisinske grunner ikke har vært mulig å avslutte som planlagt. Utvikling, tilrettelegging og omsorg Forventet mindreforbruk skyldes enhetens avsatte buffer til uforutsette hendelser. Barn, unge og familier Forventet merforbruk på enheten skyldes: økte kostnader til boligene for enslige mindreårige flyktninger flere nemdsaker som fører til høyere advokatutgifter økte utgifter til fosterhjem som er institusjonsbasert Helse og koordinering Forventet mindreforbruk skyldes overført mindreforbruk fra 2014, avsatt buffer og vakante stillinger deler av året. Psykisk helse og rustjenester Forventet mindreforbruk skyldes enhetens avsatte buffer til uforutsette hendelser. Kultur og fritid Forventet mindreforbruk skyldes innsparing på lønn. Eiendomsforvaltning Forventet mindreforbruk skyldes i hovedsak enhetens avsatte buffer til uforutsette hendelser. Miljø, idrett og kommunalteknikk Forventet inntektssvikt skyldes en feil i budsjetteringen i forbindelse med arbeidet med Handlingsprogrammet Rådmannen foreslår at dette rettes opp og at avsetning til disposisjonsfond reduseres tilsvarende. Det er behov for ny båt til drift og vedlikehold av de kommunale bryggene. Båten benyttes til gjennomgang og drift av gjestehavn, strender, brygger, skilt og andre kommunale sjøanlegg. Rådmannen foreslår at kroner av enhetens driftsramme omdisponeres til investeringsbudsjettet for dette formålet. NAV Enheten anslår økte utgifter til økonomisk sosialhjelp i Forventet mindreforbruk er resterende buffer avsatt til uforutsette hendelser. Bruk av selvkostfond Prognosene for 2015 viser et forventet underskudd for selvkostområdene med til sammen 7 millioner kroner. Rådmannen anbefaler at dette underskuddet justeres mot selvkost-fondene. 16

17 4.5 Balanse - status disposisjonsfond Status disposisjonsfond (tall i 1000) Beløp Inngående balanse Personal og org. Utv -100 IKT -300 Seiersten ungdomsskole -608 Sogsti skole -704 Barnehager Drøbak skole -112 Dyrløkkeåsen skole -644 Heer skole -932 Pleie og omsorg Hjemmebaserte tjenester Rehabilitering -900 Samfunnsutvikling Kultur og fritid -460 Dal skole -231 Teknisk drift og forvaltning -360 NAV Enhet for barn, unge og familier Rådmannsgruppa -500 Helse og koordinering Økonomi -50 Mattenettverk Frognskolen 45 Lese/skrivenettverk Frognskolen 45 Balanse per *Beløpene på enhetene representerer overført mindreforbruk for **Beløpene som er overført til Mattenetverk og lese/skrivenettverk er midler fra Ny-Giv prosjektet som er avsluttet og omfordelt. 4.6 Balanse - status kontantbeholdning Status kontantbeholdning Kontantbeholdning

18 4.7 Investering status prosjektene Tabellen under viser overført ubrukt bevilgning fra 2014, vedtatt årsbudsjett for 2015 og summen av disse («Totalt budsjett»). Tabellen viser også regnskap per og gjenstående bevilgning for Oversikten under er slik den ligger i vedtatt Handlingsprogram , med tillegg for nye bevilgninger i løpet av 1. tertial Ubrukt 2014 Budsjett 2015 Bud.just Totalt budsjett Regnskap Ubrukt 1 Helsebygg Helsebygg - Inventar og utstyr Investeringer i boliger Grunnerverv Risiko og sårbarhet Startlån Hovedplan vann og avløp Brygger og havner Maskinpark MIK Kommunale veier Forsk. gang- og sykkelsti Dalsbekk Glennekrysset Vestbyvn reguleringsprosess IKT investering IKT investering skole Agresso Follo Tiltaksplan IFN Elektronisk arkiv Trafikksikkerhetstiltak Minnelund Biblioteket, digitalisering Flerbrukshus Svømme/badeanlegg inkl oppgradering Frognhallen Seiersten stadion, oppgradering Utskifting av oljefyringsanlegg innen Dal skole, ventilasjon gymsal Tinglysning Akvariet, oppgradering Brannsikring Dyrløkkeåsen skole SD anlegg Uteleker, skoler og barnehager Badeparken, rehabilitering Egenkapitalinnskudd KLP Tilpasninger skole ved valg av ny skolestruktur Økt barnehagekapasitet Måleutstyr SAM Rehabilitering bygg Nedgravde søppelkontainere Brygger sjøtorvet Ny Sjøtorget (KS sak 80/15) Sum Sum ekskl startlån

19 Kommentarer til utvalgte prosjekter: 1. Saken ble behandlet av kommunestyret mandag 4. mai, jf. sak 14/ Budsjettet for 2015 foreslås justert ned med 82,3 millioner kroner og økes tilsvarende i Dette vil bli innarbeidet i Handlingsprogrammet for Forventet kontraktsinngåelser med entreprenører i mai Arbeid med definering av velferdsteknologi pågår. 3. Gjeldende budsjett vil dekke det planlagte behovet. Dersom det i 2015 skal investeres i nye boliger, jf. sak 15/01367 om økt bosetting av flyktninger, vil det være behov for tilleggsbevilgning. Dette er ivaretatt konkret i saken om økt bosetting. 22. Prosjektering og utredning om driftsmodell pågår. Det forhandles med leietakere. Sak til kommunestyre i september med forventet utlysning på Doffin i desember Anleggsarbeider pågår. Forventet ferdigstillelse 15. august. 24. Prosjektering er igangsatt for varmepumpeanlegg på Seiersten skole, for deretter å gå videre med oppstart for Dal skole. Fysisk gjennomføring vil skje når fyringssesongen 2015/16 er over. Dette skyldes anbudsprosesser og at gjennomføring vil kreve stor kapasitet fra entreprenørens side. Dette må derfor planlegges i god tid. 4.8 Investering - forslag til nye/justerte bevilgninger Nr. Prosjekt Endret bevilgning 1 Oppgradering av formålsbygg Sti i Rogneveien SD-anlegg Heer Kjøkken Grande, utstyr og inventar Kantine Seiersten ungdomsskole Viltcontainer Flerbrukshuset SD-anlegg Dyrløkkeåsen skole Arkivet Sjøtorget ipader til alle utvalg Implementering av Agresso M Digital skole - pilotprosjekt Veiregulering Vestbyveien Ny båt - drift av kommunale brygger Helsebygg Sum endret bevilgning Redusert lånebehov Overføring fra driftsbudsjettet (16) Redusert momskompensasjon Sum udisponert 0 1. Ubrukte midler ble ved en inkurie ikke overført til 2015 i Handlingsprogrammet Ubrukte midler ble ved en inkurie ikke overført til 2015 i Handlingsprogrammet Ubrukte midler ble ved en inkurie ikke overført til 2015 i Handlingsprogrammet

20 4. Overføring av ubrukt bevilgning fra Det er behov for en oppgradering av kjøkkenet som følge av midlertidig flytting fra Ullerud til Grande i forbindelse med bygging av nytt helsebygg. Midlene benyttes også til generell oppgradering av utstyr og inventar på Grande. Mye av dette blir med inn i nytt helsebygg. 5. Det er behov for en oppgradering av kantinen på Seiersten ungdomsskole for å imøtekomme krav fra Mattilsynet. Dette gjelder blant annet etablering av «ren- og skittensone». 6. Det er behov for innkjøp av viltcontainer til plassering i Gropa. Viltnemda behandler dette i sitt møte 19. mai Det er behov for økte midler til Flerbrukshuset. Per i dag er det ikke budsjettert med midler til lys, lyd, sceneteknikk. Det er heller ikke budsjettert med inventar til møterom, kontorer ect. Kirken har behov for utstyr til sakristi og kapell, jf. egen søknad som vedlegg til rapporten. Rådmannen forutsetter at foreslått beløp i tabellen over er tilstrekkelig til å dekke behovene for kommunen og kirken samlet. Eiendomsforvaltning har behov for renholdsmaskin/utstyr m.m. 8. Utgiftene til SD-anlegget på Dyrløkkeåsen skole vil få en høyere kostnad enn det som i utgangspunktet ble estimert. 9. Vi har fått pålegg om utbedring av arkivlokalene i endelig tilsynsrapport. Planen er å flytte arkivene i nedre kjeller til arkivmagasinet i øvre kjeller. Dette betinger at arkivmagasinet i øvre kjeller utbedres og utvides slik at det blir plass til arkivmaterialet. Det har også vært snakk om å flytte arkivene i 2. etasje ned i magasinet i øvre kjeller. Dette vil frigjøre plass i annen etasje. Estimatene er utgifter ved flytting av arkivet på rådhuset ned i kjelleren for å møte tilsynskravene. 10. Som følge av aktiviseringsplikten for sosialhjelpsmottakere er det ønskelig å oppgradere lokalene på Sjøtorget, slik at disse lokalene kan fungere som base for arbeidet. 11. Nytt kommunestyre skal benytte ipad. De som er levert i dag har etter hvert fått for liten lagringsplass. Dette gjør at nye oppdateringer til ipadene ikke blir installert og det er ikke tilstrekkelig plass til å lagre ønsket dokumentmengde. Det vil være behov for 40 nye ipad med 3G/4G kommunikasjon. 12. Det er planlagt oppgradering av Agresso-installasjonen i Frogn, Nesodden, Vestby og Ås høsten Eksisterende versjon vil ikke bli vedlikeholdt fra høsten Frogn kommune står for investeringen og mottar refusjon fra de øvrige kommunene som tidligere. Utgiftene for Frogn blir dermed 0,7millioner kroner. 13. Fullskala pilotprosjekt starter til skolestart Ipadene må anskaffes i juni for å blir ferdig klargjort innen skolestart. Leie over 3 år og kjøp vil kostnadsmessig bli relativt likt. Dog vil en leieavtale kreve innlevering av utstyret etter endt leieperiode. Ved kjøp kan deler av utstyret benyttes videre f. eks til barnehager og småskolen og således gi lavere kostander på sikt. 14. Reguleringsprosessen har vist seg å være mer omfattende enn opprinnelig planlagt. Det kreves en tilleggsbevilgning på kroner for å komme i mål med reguleringsprosessen i tillegg til utbyggingsavtale. 15. Det er behov for ny båt til drift og vedlikehold av kommunale brygger. Ny båt vil være tilrettelagt for drift av brygger og strender. Finansieres ved overføring av midler fra driftsbudsjettet til enhet for Miljø, idrett og kommunalteknikk. 16. Saken ble behandlet av kommunestyret mandag 4. mai, jf. sak 14/ Budsjettet for 2015 justeres ned med 82,3 millioner kroner og økes tilsvarende i Rådmannen innarbeider 20

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2010

RAPPORT 1. TERTIAL 2010 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 4 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2010... 4 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 6

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012 Rådmannens forslag 1. november 2011 1 2 Handlingsprogram 2012 2015 Innledning... 7 Sammendrag... 9 1. Rammebetingelser... 15 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 15

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak Korrigert versjon juni 2013 1 2 1. Rammebetingelser... 20 1.1. Kommuneplan 2005-2017 og høringsutkast 2012-2024... 20 1.2. Befolkningsutviklingen

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1. INNLEDNING... 3 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 7 1.3. VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2008 - FORKLARINGER... 12

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Vedtatt - KS sak 13/83

Vedtatt - KS sak 13/83 Årsbudsjett 2014 ENGERDAL KOMMUNE Vedtatt - KS sak 13/83 1 Innhold 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Budsjettprosess i Engerdal Kommune... 5 3.0 Kommunens rammebetingelser... 7 3.1 Befolkningsutvikling... 7 3.2

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN... 4 RÅDMANNENS INNLEDNING...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Hammerfest Kommune. Årsrapport 2009

Hammerfest Kommune. Årsrapport 2009 Hammerfest Kommune Årsrapport 2009 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 INNLEDNING... 3 3 ORGANISASJON... 4 4 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 6 5 STYRINGSPERSPEKTIV... 7 5.1 Økonomi... 7 5.2 Medarbeidere... 9 5.3 Likestilling,

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2013/643-7563/2013 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Engerdal kommune - årsbudsjett Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013

Detaljer