15 Tertialrapport nr. 1 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "15 Tertialrapport nr. 1 1"

Transkript

1 15 Tertialrapport nr. 1 1

2 Innhold 1 Innledning Rådmannens kommentarer Overordnet vurdering av status per 2. tertial Nøkkeltall Tvistesaker Samfunn Styringsindikatorer Status for måloppnåelse Økonomi Styringsindikatorer Status for måloppnåelse Drift - hovedoversikt Drift - status enhetene Balanse - status disposisjonsfond Balanse - status kontantbeholdning Investering status prosjektene Investering - forslag til nye/justerte bevilgninger Status og strategier for tjenesteutviklingen Oppvekst og (opp)læring Styringsindikatorer Status for måloppnåelse Helse og omsorg Styringsindikatorer Status for måloppnåelse Kirke, kultur, idretts- og friluftsliv Styringsindikatorer Status for måloppnåelse Medarbeidere Frogn kommunes arbeidsgiverpolitikk Styringsindikatorer Arbeidsgiverpolitikk Status for måloppnåelse IKT og interne systemer Styringsindikatorer Status for måloppnåelse Verbalvedtak

3 1 Innledning Målene i kommuneplanen er i handlingsprogrammet operasjonalisert i styringsindikatorer. Alle styringsindikatorene fra handlingsprogrammet er vurdert i denne rapporteringen, men det er kun indikatorene som er vurdert røde (manglende måloppnåelse) som er kommentert. I vurderingen av styringsindikatorene er fargekodene gitt ved at indikatorer som er målt til ønsket resultat eller bedre er satt til grønt, mellom ønsket og godt nok resultat er satt til gult og under godt nok er satt til rødt. Enkelte av måleindikatorene og-/eller målemetodene har vist seg vanskelige å måle, og i enkelte tilfeller gir de ikke den beste statusen for målet de er satt til å måle. Rådmannen vil i prosessen med handlingsprogrammet for perioden vurdere alle indikatorene på nytt, og gjøre nødvendige endringer. Det er også opprettet et eget utvalg som vurderer behovet for endringer i blant annet styringsindikatorer og rapportering. 2 Rådmannens kommentarer 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014 Netto driftsresultat Netto driftsresultat for 2015 anslås til 4,5 millioner kroner. Dette er 13,5 millioner kroner lavere enn vedtatt i Handlingsprogrammet Årsakene til dette er: Bruk av disposisjonsfond 15,0 millioner kroner Forventet underskudd selvkost 7,0 millioner kroner Reduserte frie inntekter 6,0 millioner kroner Feil i selvkostbudsjettet 6,0 millioner kroner Reduserte pensjonsutgifter -3,6 millioner kroner Reduserte finansutgifter -7,5 millioner kroner Netto mindreforbruk (enhetene samlet) -9,4 millioner kroner Enhetene fikk overført et samlet mindreforbruk fra 2014 til 2015 på 15 millioner kroner. Prognosen for 2015 per viser at det forventes et samlet mindreforbruk for 2015 på 10 millioner kroner, noe som svekker netto driftsresultat for 2015 med 5 millioner kroner. Prognosen for samlet mindreforbruk 2015 skyldes i stor grad at rådmannen har pålagt alle enheter å sette av minst 2 prosent av brutto utgiftsramme til buffer for uforutsette hendelser. Prognosene for selvkostområdene viser et forventet samlet underskudd for 2015 på ca. 7 millioner kroner, som inntektsføres fra selvkostfondene. Det har også avdekket feil i budsjettet for dette området, som svekker netto driftsresultat med ytterligere 6 millioner kroner. Basert på oversikter fra Statens pensjonskasse og KLP ser pensjonsutgiftene ut til å bli ca. 3,6 millioner kroner lavere enn budsjettert. Utgiftene til amortisering av tidligere års premieavvik og inntektsføring av årets premieavvik regnskapsføres sentralt og er ikke en del av forventet mindreforbruk på enhetene. Netto finansutgifter forventes å bli 7,5 millioner kroner lavere enn budsjettert på grunn av lavt rentenivå og gunstige betingelser på plasseringene. 3

4 Skatt og rammetilskudd Prognosen for frie inntekter fra kemneren i Follo viser en forventet svikt i skatteinntektene på 13,3 millioner kroner. Ved å ta høyde for nytt skatteanslag for landet fra revidert nasjonalbudsjett og forventet skatteinngang for Frogn kommune, gir dette en forventet svikt for skatt og rammetilskudd på til sammen 6 millioner kroner for KS sin prognosemodell for skatt og rammetilskudd er benyttet til utregningen. Lønnsoppgjøret I revidert nasjonalbudsjett er anslått lønnsvekst justert ned fra 3,3 prosent til 3,2 prosent i 2015 for kommunal sektor. Det ble i Handlingsprogrammet lagt inn en forventet lønnsvekst på 3,3 prosent og satt av midler tilsvarende dette. Nærvær Frogn kommune har en målsetting om et nærvær i forhold til legemeldt fravær på 95 prosent. Per 1. tertial 2015 er nærværet på ca. 92 prosent. Av dette er 6,3 prosent langtidsfravær og 2 prosent korttidsfravær. 4

5 2.2 Nøkkeltall Resultat 2015 Resultat Måltall Indikator Jan feb Mar Apr Dekningsgrad i hjemmetjenesten, over 80 år 33 % 32 % 33 % 33 % 35,8 % 31,5 % Overliggere utskrivningsklare pasienter Sykefravær i Frogn kommune - sesongjustert 8,6 % 9,6 % 8,5 % 6,3 % 7,3 % 5,0 % Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 mnd + 35 % 34 % 35 % 23 % 30,3 % 30 % Behandlingstid over 3 mnd i barnevernet 0,0 % 4,8 % 2,7 % 2,1 % 8,8 % 0 % Prognose netto driftsresultat 1,8 % 2,0 % 0,7 % 0,5 % 2,5 % 1,8 % Dekningsgraden i hjemmetjenesten For brukere over 80 år har Frogn kommune redusert dekningsgraden noe over tid og ligger nå like over måltallet på 31,5 %. Dersom dette tilbudet ytes til flere enn hva som er hensiktsmessig, risikerer kommunen at brukerne med størst behov, ikke får et godt nok tilbud og at mye tid går med til kjøring. Dette kan skape et utilsiktet press på institusjonsplasser og bofellesskapet. Økt brukerbetaling for praktisk bistand har trolig bidratt til noe av reduksjonen. Dekningsgrad i hjemmetjenesten, brukere over 80 år Mål: 31,5% 44% 42% 40% % 36% 34% 32% 30% 28% 26% Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 5

6 Overliggere av utskrivningsklare pasienter Det var en markant nedgang i overliggerdøgn for utskrivningsklare pasienter for Frogn kommune i Pasientene som skrives ut har et høyere pleiebehov enn tidligere og kommunen har økt kapasiteten for å ta imot pasienter med mer pleiebehov. Så langt i 2015 har kommunen hatt ett betalingsdøgn og ligger langt under måltallet om å ligge under ti betalingsdøgn i måneden Overliggere utskrivningsklare pasienter Frogn får tilskudd til utskrivningsklare pasienter tilsvarende 34 liggedøgn/overliggere ved HF pr mnd Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Sykefravær Sykefraværet har så langt i år ligget noe over måltallet for perioden. Det er fortsatt usikkerhet rundt tallene for april og det er forventet at det faktiske sykefraværet er høyere enn det som fremkommer av grafen under. 12,0 % 10,0 % Sykefravær i Frogn kommune Mål fra HP på 7% er sesongjustert Mål Gj. Snitt ,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 6

7 Andel sosialhjelpsmottakere Fra november 2014 til februar 2015 var det en jevn nedgang som er fortsatt i januar og februar Fra mars til april er det videre en kraftig nedgang.tallene må sees i sammenheng med at andelen mottakere av sosialhjelp med trygd/pensjon som viktigste kilde til livsopphold har gått opp fra 45 % til 52 % fra mars til april. Det er naturlig at disse indikatorene sees i sammenheng og selv om flere sosialhjelpsmottakere nå har fått en avklart situasjon er den totale nedgangen av mottakere fra kommunen ikke så dramatisk redusert som grafen antyder. Det er per april totalt 95 mottakere av økonomisk sosialhjelp. 40% 38% 36% Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer Målet for 2015 er 30% % 32% 30% 28% 26% 24% 22% 20% Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Barnevern Barnevernet har per 30. april hatt 48 saker som har resultert i 8 vedtak. På én vanskelig sak er det registrert fristoverskridelse på tre dager over frist og på tre saker er det sendt forespørsel til nemd. Det har altså vært én undersøkelse med fristoverskridelser så langt i Tilsvarer 2,1 %. Netto driftsresultat Prognosen for netto driftsresultat 2015 er pr. 31. mars 0,4 prosent. Korrigert for selvkost viser prognosen 1,1 prosent. Anbefalt nivå for netto driftsresultat fra myndighetene er 1,75%. 7

8 2.3 Tvistesaker Tvist for rettsapparatet Kommunen har anket en kjennelse fra lagmannsretten inn for Høyesterett i en oppsigelsessak. Avgjørelsen i Høyesterett kan få betydning for sakens gang videre i rettsapparatet. På det nåværende tidspunkt er det derfor uklart hvor omfattende prosess og omkostninger som kan forventes ved videre saksgang. 8

9 3 Samfunn 3.1 Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? Kommuneplan Godt Måleindikatorer Målemetode Prognose resultat Ønsket nok Klima og energi Kommunens totale klimagassutslipp skal være halvert innen 2030 (sett i forhold til nivå). KE 1 Innbyggerundersøkelse KE 2 Telling KE 1 Under 4 se kommentar i tekstdel KE 2 15 KE 1 5 KE 2 20 KE 1 4 KE 2 15 KE Livskvalitet og folkehelse Aktiviteter og rammebetingelser som fremmer livskvalitet og folkehelse er innarbeidet i alle Frogn kommunes virksomheter og planverktøy KE 1 Tilfredshet med tilrettelegging for syklister KE 2 Antall ladestasjoner i kommunen KE 3 Antall nye artikler/saker om klima og energi per år på nettsidene LF 1 Antall km merket kyststi LF 2 Tilfredshet med oppvekstvilkår for barn og unge LF 3 Vedlikehold kr/m 2 KE 3 Telling LF 1 GIS - line LF 2 Innbyggerundersøkelse LF3 KOSTRA KE 3 8 stk. LF 1 8,3 km LF LF3 70 kr/m 2 KE 3 10 LF 1 9,3 L 1 5 LF3 100 kr/m 2 KE 3 8 LF 1 8,3 L 2 4 LF3 70 kr/m 2 KE 4 36 LF 1 13,3 L 2 5 LF3 150 kr/m 2 Stedsutvikling, bolig- og nærmiljø En by- og tettstedsutvikling basert på tydelig senterstruktur, god kommunikasjon, urbane kvaliteter, kulturhistoriske verdier og grønne verdier S 1 Andel av den årlige befolkningsveksten som bosetter seg tettbygd S 2 Tilfredshet med utviklingen av kommunesenteret S 1 SSB S 2 Innbyggerundersøkelse S stk bor i tettbygd per S 2 Kan ikke måles grunnet manglende spørsmål i undersøkelsen. S % S 2 5 S 1 90 % S 2 4 S 1 95 % S 2 5 Nærings-utvikling Drøbak er kjent og profilert som Oslofjordens trehusby, kultur-, bade- og ferieby. N 2 Rangering på NHOs nærings-nm N 3 Tilfredshet med muligheten til å etablere virksomhet N 2 NHOs undersøkelser N 3 Innbyggerundersøkelse N 2 Plass 311, 2014 N 3 Under 4 se kommentar i tekstdel N 2 Plass 250 N 3 5 N 2 Plass 288 N 3 4 N 2 Plass 200 N 3 5 9

10 3.2 Status for måloppnåelse Klima og energi: -Hvor fornøyd er du med tilretteleggingen for syklister i Frogn kommune? I gjennomført innbyggerundersøkelse er 43,8 % er misfornøyde med kommunens tilrettelegging for syklister. 13,3% er veldig misfornøyde. 18,2% er fornøyde, mens kun 1,3% er veldig fornøyde. 23, 5 % er usikre/vet ikke. I måleskjema hadde vi tenkt en nivådeling fra 1 6, men i gjennomført undersøkelse er det en femdelt skala. Resultatet er under hva vi har sagt er godt nok og fargen er derfor rød. Tema er planlagt gjennomgått i forbindelse med utarbeidelse av hovedplan vei. Forventet oppstart vinter 2015/2016 forutsatt at det bevilges midler til dette. Næringsutvikling og verdiskaping: -Drøbak er kjent og profilert som Oslofjordens trehusby, kultur-, bade- og ferieby. Frogn kommunes rangering i NHOs næringsnm 2014 er plass 311. I gjennomført innbyggerundersøkelse svarer 19.5 % at de er misfornøyd med muligheten for å etablere næringsvirksomhet i Frogn kommune. 6,6% er veldig misfornøyd. 10,2 % svarer at de er fornøyd, mens 3,8 % er veldig fornøyd. 59,9% er usikker/vet ikke, noe som er naturlig siden relativt få har erfaring med å etablere slik virksomhet. I måleskjema hadde vi tenkt en nivådeling fra 1 6, men i gjennomført undersøkelse er det en femdelt skala. Resultatet er under hva vi har sagt er godt nok og fargen er derfor rød. Frogn kommune skal være vertskap for en nettverkssamling for planleggere i Follo 10. juni. Tema blir da: «Hvordan kan vi som kommune legge bedre tilrette for næringsutvikling?» 10

11 4 Økonomi Alle styringsindikatorene fra handlingsprogrammet er vurdert i denne rapporteringen, men det er kun indikatorene som er vurdert røde (manglende måloppnåelse) som er kommentert. I vurderingen av styringsindikatorene er fargekodene gitt ved at indikatorer som er målt til ønsket resultat eller bedre er satt til grønt, mellom ønsket og godt nok resultat er satt til gult og under godt nok er satt til rødt. 4.1 Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? Kommuneplan Ø 1 Ø 1.1 Netto driftsresultat på 3 prosent Ø 2 Ø 2.1 Disposisjonsfond skal utgjøre minst 20 millioner kroner. Overskytende beløp kan blant annet benyttes til finansiering av investeringer Måleindikatorer Målemetode Prognose resultat Ønsket Godt nok Mål Netto driftsresultat Disposisjonsfond i millioner kroner KOSTRA Kommunens regnskap 0,5 3,0 1,8* 3* Ø 3 Ø 3.1 Redusere avdragstiden på lån Avdragstid, antall år Kommunens regnskap *Det planlegges med et lavere netto driftsresultat enn kommuneplanens mål i hele perioden. 4.2 Status for måloppnåelse Mål med rød status er kommentert under. Mål med grønn og gul status vurderes som tilfredsstillende og er ikke kommentert. Ø1: Netto driftsresultat på 3 prosent Prognosen for 2015 viser at netto driftsresultat ligger an til å bli 0,5 prosent. Dette er 2,5 prosentpoeng under ønsket, og 1,3 prosentpoeng under godt nok. Hovedårsaken til svekket netto driftsresultat er: Bruk av disposisjonsfond 15,0 millioner kroner Forventet underskudd selvkost 7,0 millioner kroner Reduserte frie inntekter 6,0 millioner kroner Feil i selvkostbudsjettet 6,0 millioner kroner Reduserte pensjonsutgifter -3,6 millioner kroner Reduserte finansutgifter -7,5 millioner kroner Netto mindreforbruk (enhetene samlet) -9,4 millioner kroner 11

12 Ø3: Redusere avdragstiden på lån Gjennomsnittlig avdragstid på kommunens lån er 32 år, mens målet er 30 år. Avdragstiden på 32 år er beregnet ut fra bestemmelsene om minimumsavdrag i kommuneloven. Det antas at dette er gjeldende praksis i de fleste kommuner. Rådmannen foreslo å redusere avdragstiden i forslag til Handlingsprogram i tråd med kommuneplanens mål. Dette ble ikke vedtatt i Kommunestyret. 12

13 4.3 Drift - hovedoversikt Regnskap Revidert budsjett 2015 Bud.just. Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

14 4.4 Drift - status enhetene Enhet Regnskap Budsjett 2015 Bud.just Rev.bud Årsprognose Rådmannens forslag til justering Rådmannsgruppa IKT Økonomi POP Samfunnsutvikling Barnehager Dal Skole og barnehage Drøbak skole Dyrløkkeåsen skole Heer skole Seiersten skole Sogsti skole Pleie og omsorg i institusjon Hjemmebaserte tjenester Utvikling, tilrettelegging og omsorg Enhet for barn, unge og familier Helse- og koordinering Psykisk helse og rustjenester Kultur og fritid Eiendomsforvaltning MIK NAV Generelle inntekter og utgifter SUM Bruk av selvkostfond (inndekking av underskudd) Overføres investeringsregnskapet 175 Redusert avsetning til disposisjonsfond Netto driftsresultat Netto driftsresultat korrigert for selvkost

15 Kommentarer til tabellen Rådmannsgruppa Merforbruket skyldes utbetaling av billighetserstatning for tidligere barnevernsbarn. Budsjettmidlene til dette ble tatt ut av rammen i Handlingsprogrammet Rådmannen foreslår at utgiftene til dette dekkes av disposisjonsfondet. Samfunnsutvikling Merforbruket skyldes en forventet inntektssvikt for gebyrinntektene. Barnehager Forventet mindreforbruk skyldes i hovedsak enhetens avsatte buffer. Skoler samlet I handlingsprogrammet vedtas det en samlet ramme for alle skolene. Denne rammen fordeles gjennom skolefordelingsmodellen. I fordelingen for 2015 falt noen tall utenfor formelen for fordeling og feilen blir nå rettet opp ved at det er gjort en ny fordeling av rammene til skolene. Det medfører at Dyrløkkeåsen skole får tildelt i økte rammer som tas fra de andre skolene. Dette har ingen resultateffekt samlet sett og ny fordeling er hensyntatt i forventet avvik for skolene. Dal skole og barnehage Forventet merforbruk skyldes høyere utgifter til lønn på Dal skole enn hva som var lagt til grunn for budsjettet. Dal skole og barnehage får justert lønnsbudsjettet med fra barnehageenhetens budsjett for å dekke lønnskostnader på Dal barnehage som har vært underbudsjettert. Drøbak skole Forventet merforbruk skyldes høyere utgifter til lønn på Regnbuen enn hva som var forutsatt i budsjettet. Det er fortsatt usikkerhet i forhold til elevtallet på Regnbuen for høsten 2015 og merforbruket kan øke med ytterligere Rådmannen kommer tilbake til dette i rapporteringen på 2. tertial. Dyrløkkeåsen skole Forventet mindreforbruk skyldes i hovedsak enhetens avsatte buffer og en bemanning som er tilpasset driften. Heer skole Forventet mindreforbruk skyldes i hovedsak avsatt buffer, overført mindreforbruk for 2014 og lavere vikarutgifter enn det som er forventet å komme inn i syke- og fødselspenger. Seiersten skole Forventet mindreforbruk skyldes i hovedsak overført mindreforbruk for 2014 og lavere lønnsutgifter på grunnskolen. Voksenopplæringen har et forventet merforbruk på lønn på 1 million kroner som dekkes opp av grunnskolen. Pleie og omsorg Mindreforbruket skyldes enhetens avsatte buffer til uforutsette hendelser. 15

16 Hjemmebaserte tjenester Forventet merforbruk skyldes blant annet at hjemmesykepleien opplever at flere pasienter som trenger bistanden må utføres av to ansatte sammen og en økende administrasjon knyttet til mer medisinsk behandling i hjemmet. Det har også vært påkrevd å videreføre et kostnadskrevende tiltak for en bruker, som av medisinske grunner ikke har vært mulig å avslutte som planlagt. Utvikling, tilrettelegging og omsorg Forventet mindreforbruk skyldes enhetens avsatte buffer til uforutsette hendelser. Barn, unge og familier Forventet merforbruk på enheten skyldes: økte kostnader til boligene for enslige mindreårige flyktninger flere nemdsaker som fører til høyere advokatutgifter økte utgifter til fosterhjem som er institusjonsbasert Helse og koordinering Forventet mindreforbruk skyldes overført mindreforbruk fra 2014, avsatt buffer og vakante stillinger deler av året. Psykisk helse og rustjenester Forventet mindreforbruk skyldes enhetens avsatte buffer til uforutsette hendelser. Kultur og fritid Forventet mindreforbruk skyldes innsparing på lønn. Eiendomsforvaltning Forventet mindreforbruk skyldes i hovedsak enhetens avsatte buffer til uforutsette hendelser. Miljø, idrett og kommunalteknikk Forventet inntektssvikt skyldes en feil i budsjetteringen i forbindelse med arbeidet med Handlingsprogrammet Rådmannen foreslår at dette rettes opp og at avsetning til disposisjonsfond reduseres tilsvarende. Det er behov for ny båt til drift og vedlikehold av de kommunale bryggene. Båten benyttes til gjennomgang og drift av gjestehavn, strender, brygger, skilt og andre kommunale sjøanlegg. Rådmannen foreslår at kroner av enhetens driftsramme omdisponeres til investeringsbudsjettet for dette formålet. NAV Enheten anslår økte utgifter til økonomisk sosialhjelp i Forventet mindreforbruk er resterende buffer avsatt til uforutsette hendelser. Bruk av selvkostfond Prognosene for 2015 viser et forventet underskudd for selvkostområdene med til sammen 7 millioner kroner. Rådmannen anbefaler at dette underskuddet justeres mot selvkost-fondene. 16

17 4.5 Balanse - status disposisjonsfond Status disposisjonsfond (tall i 1000) Beløp Inngående balanse Personal og org. Utv -100 IKT -300 Seiersten ungdomsskole -608 Sogsti skole -704 Barnehager Drøbak skole -112 Dyrløkkeåsen skole -644 Heer skole -932 Pleie og omsorg Hjemmebaserte tjenester Rehabilitering -900 Samfunnsutvikling Kultur og fritid -460 Dal skole -231 Teknisk drift og forvaltning -360 NAV Enhet for barn, unge og familier Rådmannsgruppa -500 Helse og koordinering Økonomi -50 Mattenettverk Frognskolen 45 Lese/skrivenettverk Frognskolen 45 Balanse per *Beløpene på enhetene representerer overført mindreforbruk for **Beløpene som er overført til Mattenetverk og lese/skrivenettverk er midler fra Ny-Giv prosjektet som er avsluttet og omfordelt. 4.6 Balanse - status kontantbeholdning Status kontantbeholdning Kontantbeholdning

18 4.7 Investering status prosjektene Tabellen under viser overført ubrukt bevilgning fra 2014, vedtatt årsbudsjett for 2015 og summen av disse («Totalt budsjett»). Tabellen viser også regnskap per og gjenstående bevilgning for Oversikten under er slik den ligger i vedtatt Handlingsprogram , med tillegg for nye bevilgninger i løpet av 1. tertial Ubrukt 2014 Budsjett 2015 Bud.just Totalt budsjett Regnskap Ubrukt 1 Helsebygg Helsebygg - Inventar og utstyr Investeringer i boliger Grunnerverv Risiko og sårbarhet Startlån Hovedplan vann og avløp Brygger og havner Maskinpark MIK Kommunale veier Forsk. gang- og sykkelsti Dalsbekk Glennekrysset Vestbyvn reguleringsprosess IKT investering IKT investering skole Agresso Follo Tiltaksplan IFN Elektronisk arkiv Trafikksikkerhetstiltak Minnelund Biblioteket, digitalisering Flerbrukshus Svømme/badeanlegg inkl oppgradering Frognhallen Seiersten stadion, oppgradering Utskifting av oljefyringsanlegg innen Dal skole, ventilasjon gymsal Tinglysning Akvariet, oppgradering Brannsikring Dyrløkkeåsen skole SD anlegg Uteleker, skoler og barnehager Badeparken, rehabilitering Egenkapitalinnskudd KLP Tilpasninger skole ved valg av ny skolestruktur Økt barnehagekapasitet Måleutstyr SAM Rehabilitering bygg Nedgravde søppelkontainere Brygger sjøtorvet Ny Sjøtorget (KS sak 80/15) Sum Sum ekskl startlån

19 Kommentarer til utvalgte prosjekter: 1. Saken ble behandlet av kommunestyret mandag 4. mai, jf. sak 14/ Budsjettet for 2015 foreslås justert ned med 82,3 millioner kroner og økes tilsvarende i Dette vil bli innarbeidet i Handlingsprogrammet for Forventet kontraktsinngåelser med entreprenører i mai Arbeid med definering av velferdsteknologi pågår. 3. Gjeldende budsjett vil dekke det planlagte behovet. Dersom det i 2015 skal investeres i nye boliger, jf. sak 15/01367 om økt bosetting av flyktninger, vil det være behov for tilleggsbevilgning. Dette er ivaretatt konkret i saken om økt bosetting. 22. Prosjektering og utredning om driftsmodell pågår. Det forhandles med leietakere. Sak til kommunestyre i september med forventet utlysning på Doffin i desember Anleggsarbeider pågår. Forventet ferdigstillelse 15. august. 24. Prosjektering er igangsatt for varmepumpeanlegg på Seiersten skole, for deretter å gå videre med oppstart for Dal skole. Fysisk gjennomføring vil skje når fyringssesongen 2015/16 er over. Dette skyldes anbudsprosesser og at gjennomføring vil kreve stor kapasitet fra entreprenørens side. Dette må derfor planlegges i god tid. 4.8 Investering - forslag til nye/justerte bevilgninger Nr. Prosjekt Endret bevilgning 1 Oppgradering av formålsbygg Sti i Rogneveien SD-anlegg Heer Kjøkken Grande, utstyr og inventar Kantine Seiersten ungdomsskole Viltcontainer Flerbrukshuset SD-anlegg Dyrløkkeåsen skole Arkivet Sjøtorget ipader til alle utvalg Implementering av Agresso M Digital skole - pilotprosjekt Veiregulering Vestbyveien Ny båt - drift av kommunale brygger Helsebygg Sum endret bevilgning Redusert lånebehov Overføring fra driftsbudsjettet (16) Redusert momskompensasjon Sum udisponert 0 1. Ubrukte midler ble ved en inkurie ikke overført til 2015 i Handlingsprogrammet Ubrukte midler ble ved en inkurie ikke overført til 2015 i Handlingsprogrammet Ubrukte midler ble ved en inkurie ikke overført til 2015 i Handlingsprogrammet

20 4. Overføring av ubrukt bevilgning fra Det er behov for en oppgradering av kjøkkenet som følge av midlertidig flytting fra Ullerud til Grande i forbindelse med bygging av nytt helsebygg. Midlene benyttes også til generell oppgradering av utstyr og inventar på Grande. Mye av dette blir med inn i nytt helsebygg. 5. Det er behov for en oppgradering av kantinen på Seiersten ungdomsskole for å imøtekomme krav fra Mattilsynet. Dette gjelder blant annet etablering av «ren- og skittensone». 6. Det er behov for innkjøp av viltcontainer til plassering i Gropa. Viltnemda behandler dette i sitt møte 19. mai Det er behov for økte midler til Flerbrukshuset. Per i dag er det ikke budsjettert med midler til lys, lyd, sceneteknikk. Det er heller ikke budsjettert med inventar til møterom, kontorer ect. Kirken har behov for utstyr til sakristi og kapell, jf. egen søknad som vedlegg til rapporten. Rådmannen forutsetter at foreslått beløp i tabellen over er tilstrekkelig til å dekke behovene for kommunen og kirken samlet. Eiendomsforvaltning har behov for renholdsmaskin/utstyr m.m. 8. Utgiftene til SD-anlegget på Dyrløkkeåsen skole vil få en høyere kostnad enn det som i utgangspunktet ble estimert. 9. Vi har fått pålegg om utbedring av arkivlokalene i endelig tilsynsrapport. Planen er å flytte arkivene i nedre kjeller til arkivmagasinet i øvre kjeller. Dette betinger at arkivmagasinet i øvre kjeller utbedres og utvides slik at det blir plass til arkivmaterialet. Det har også vært snakk om å flytte arkivene i 2. etasje ned i magasinet i øvre kjeller. Dette vil frigjøre plass i annen etasje. Estimatene er utgifter ved flytting av arkivet på rådhuset ned i kjelleren for å møte tilsynskravene. 10. Som følge av aktiviseringsplikten for sosialhjelpsmottakere er det ønskelig å oppgradere lokalene på Sjøtorget, slik at disse lokalene kan fungere som base for arbeidet. 11. Nytt kommunestyre skal benytte ipad. De som er levert i dag har etter hvert fått for liten lagringsplass. Dette gjør at nye oppdateringer til ipadene ikke blir installert og det er ikke tilstrekkelig plass til å lagre ønsket dokumentmengde. Det vil være behov for 40 nye ipad med 3G/4G kommunikasjon. 12. Det er planlagt oppgradering av Agresso-installasjonen i Frogn, Nesodden, Vestby og Ås høsten Eksisterende versjon vil ikke bli vedlikeholdt fra høsten Frogn kommune står for investeringen og mottar refusjon fra de øvrige kommunene som tidligere. Utgiftene for Frogn blir dermed 0,7millioner kroner. 13. Fullskala pilotprosjekt starter til skolestart Ipadene må anskaffes i juni for å blir ferdig klargjort innen skolestart. Leie over 3 år og kjøp vil kostnadsmessig bli relativt likt. Dog vil en leieavtale kreve innlevering av utstyret etter endt leieperiode. Ved kjøp kan deler av utstyret benyttes videre f. eks til barnehager og småskolen og således gi lavere kostander på sikt. 14. Reguleringsprosessen har vist seg å være mer omfattende enn opprinnelig planlagt. Det kreves en tilleggsbevilgning på kroner for å komme i mål med reguleringsprosessen i tillegg til utbyggingsavtale. 15. Det er behov for ny båt til drift og vedlikehold av kommunale brygger. Ny båt vil være tilrettelagt for drift av brygger og strender. Finansieres ved overføring av midler fra driftsbudsjettet til enhet for Miljø, idrett og kommunalteknikk. 16. Saken ble behandlet av kommunestyret mandag 4. mai, jf. sak 14/ Budsjettet for 2015 justeres ned med 82,3 millioner kroner og økes tilsvarende i Rådmannen innarbeider 20

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring HP 20152018 Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2015 2018 Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste

Detaljer

15 Tertialrapport nr. 2 1

15 Tertialrapport nr. 2 1 15 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Rådmannens kommentarer...3 1.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2015... 3 1.1.1 Tjenesteproduksjonen... 3 1.1.2 Økonomi... 4 1.2 Nøkkeltall... 6 1.3 Tvistesaker...

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Vedlegg til sak 15/00472-3 Handlingsprogram 2016-2019 styringsindikatorer

Vedlegg til sak 15/00472-3 Handlingsprogram 2016-2019 styringsindikatorer Vedlegg til sak 15/00472-3 Handlingsprogram 2016-2019 styringsindikatorer Innhold Samfunn... 2 Kommentarer til den enkelte indikator:... 3 Økonomi... 7 Kommentarer til den enkelte indikator:... 7 Oppvekst

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

HP 2014-2017 - Oppvekst

HP 2014-2017 - Oppvekst HP 2014-2017 - Oppvekst Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2012 2014 2017 Kommuneplan 2012- Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste i landet

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 1 1

14 Tertialrapport nr. 1 1 14 Tertialrapport nr. 1 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 1. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 10 3 Samfunn... 11 3.1

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

1 Innledning... 3. 2 Rådmannens kommentarer... 3. 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3. 2.2 Nøkkeltall... 5

1 Innledning... 3. 2 Rådmannens kommentarer... 3. 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3. 2.2 Nøkkeltall... 5 14 Tertialrapportnr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer Mål HP 2012-2024 KI 1 Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og en effektiv og brukervennlig digital forvaltning. Hva skal måles?

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver

Detaljer

Frogn Senterparti. 5 Skole Effektiviseringskrav HP 2015-2018, tas ut. 4 Barnehage Ikke tallfesting av Barnehagestruktur

Frogn Senterparti. 5 Skole Effektiviseringskrav HP 2015-2018, tas ut. 4 Barnehage Ikke tallfesting av Barnehagestruktur Tall i 1000 kr Økte inntekter/reduserte utgifter settes inn med minus Økte utgifter/reduserte inntekter settes inn med pluss Rådmannens forslag til Handlingsprogram Sum driftsinntekter Netto driftsresultat

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Kommunestyrets arbeidsseminar 2013

Kommunestyrets arbeidsseminar 2013 Kommunestyrets arbeidsseminar 2013 HP prosessen Videre tidsplan slik den er lagt fram i sak til formannskapet Formannskapet 15. mai - Kommuneproposisjonen a. Presentasjon - konsekvenser av kommuneproposisjonen

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016. Rådmannens forslag 1. november 2012

Handlingsprogram 2013-2016. Rådmannens forslag 1. november 2012 Handlingsprogram 2013-2016 Rådmannens forslag 1. november 2012 Kommunens rammebetingelser Stramme økonomiske forutsetninger Moderat brutto inntektsnivå 3 % netto driftsresultat 890 millioner, nominell

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 15.11.2012 Sak: Arkivnr : 151 Handlingsprogrammet 2013-2016 Nye opplysninger med økonomisk effekt og svar på spørsmål Rådmannen viser til

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet

MØTEINNKALLING Eldrerådet MØTEINNKALLING Møtetid: 26.05.2015 kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage»

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage» Årsrapport 2013 «Utøy skole og barnehage» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

2 IKT Antall saker som ikke er løst i henhold til oppsatt SLA. 6 POP Antall saker til politisk behandling/saksmengde

2 IKT Antall saker som ikke er løst i henhold til oppsatt SLA. 6 POP Antall saker til politisk behandling/saksmengde Resultatindikatorer Nr. Enhet Resultatindikator 1 IKT Antall innmeldte saker til IKT som ikke er tildelt saksbehandler skal ikke overstige 10% av alle åpne hendelser 2 IKT Antall saker som ikke er løst

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Kommunestyret Fra: rådmannen Saksbehandler: Knut Henrik Bløtekjær Dato: 28.10.2014 Det ble i Formannskapsmøtet 22.10 orientert om at rådmannen utarbeider et tilleggsnotat

Detaljer

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON nr.166 Luster nr.48 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

«MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET

«MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET «MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET Kommunestrukturprosjektet «Midtre Agder» består av kommunene: Audnedal - INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Kommunebarometeret et verktøy i utredningsprosessen

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.68 Fusa nr.95 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring Årsrapport 2013 Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON n r. 111 Bamble nr. 162 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klart bedre enn disponibel inntekt skulle tilsi Plasseringer Oppdater t til 20 15-bar ometer et (sammenliknbar

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 03.06.2015 kl. 14:30 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer