Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl."

Transkript

1 Forslag til områderegulering ihht. pbl 12-2 PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Plan-ID: Planens dato: Vedtatt av Bystyret: Plankart, Vertikalnivå 2 Plankart, Vertikalnivå 1 1

2 REVIDERING Dato: Revidering består av: Utført av: 2

3 INNHOLD 1. SAMMENDRAG INNLEDNING BAKGRUNN PLANOMRÅDETS LOKALISERING FORHOLDET TIL FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING PLANPROSESS MEDVIRKNING PLANSTATUS REGIONALE OG KOMMUNALE PLANER Nasjonale forventinger Fylkesplan Østfold mot Kommuneplanens samfunnsdel Visjonsplan Kommuneplanens arealdel Kommunedelplan for klima og energi Kommunedelplanen for kulturminner Plan for by- og sentrumsutvikling Gjeldende regulering ANNET RELEVANT PLANARBEID Hovednett for sykkel (rapport) Trans - In - Form Mobilitetsstrategi BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET AVGRENSING OG EIENDOMSFORHOLD AREALBRUK Dagens arealbruk Områdets historie Bebyggelse og anlegg Kulturminner og historiske anlegg LANDSKAP OG NATURFORHOLD REKREASJON OG BARNS INTERESSER TRAFIKALE FORHOLD TEKNISK INFRASTRUKTUR NÆROMRÅDET KONSEPTENE BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET RAMMER FOR UTVIKLINGEN Visjon for utvikling av Askim sentrum fra sentrumsplanen Mål for arbeidet med reguleringsplanen Utfordringer Identitet STRATEGI POTENSIAL FOR KONSENTRERT BYVEKST OVERORDNEDE RAMMER FOR UTVIKLING AV SENTRUM PLANLAGT AREALBRUK Planens hovedformål Plankart og arealoversikt Begrunnelse for valg av arealformål BEBYGGELSENS PLASSERING OG UTFORMING Boligbebyggelse blokkbebyggelse, felt BB Offentlig og privat tjenesteyting, felt OPT Kjøpesenter, felt KS Kombinert formål, felt AB

4 6.7 LEK OG UTEOPPHOLDSAREALER Strøks- og kvartalslek Uteoppholdsarealer TRAFIKKLØSNING Felt BB Felt OPT Felt KS og AB Felles parkeringsanlegg under grunnen, felt f-ph Parkeringsdekning for bil og sykkel Utforming av gater og veier MILJØHENSYN Klima Miljøgifter Forurenset grunn Støy TILKNYTNING TIL TEKNISK INFRASTRUKTUR AVFALLSHENTING OG VARELEVERING UNIVERSELL UTFORMING REKKEFØLGEBESTEMMELSER Opparbeidelse av vei, vann- og avløp, grønnstruktur og gatetun Opparbeidelse av parkeringsanlegg, uteoppholdsareal og støytiltak Opparbeidelse av rundkjøring i Gimmingkrysset FORDELING AV AREALVERDIER OG KOSTNADER ETAPPEVIS UTBYGGING KONSEKVENSUTREDNING ALTERNATIVET FORHOLDET TIL GJELDENDE PLANER OG MÅL Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens arealdel Plan for by- og sentrumsutvikling «Sentrumsplanen» (kommunedelplan) Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø Kommunedelplan for klima og energi «Klimaplanen» Fylkesplanen for Østfold mot 2050 med arealstrategi «Fylkesplanen» VERNEHENSYN Solforhold Kulturminner og kulturmiljø Grønnstruktur FORURENSNING, RISIKO OG SÅRBARHET Forurenset grunn Støy Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) TRAFIKK Avvikling av fremtidig biltrafikk Bymiljø og klimahensyn (Mobilitetsstrategien) Kollektivtransport Trafikksikkerhet STEDSUTVIKLING, BEBYGGELSE OG BYROM Bebyggelsesmønster Nærvirkning Byrom, gatetun og parker Handel og service SAMFUNN Folkehelse Kriminalitetsforebygging Sosial infrastruktur

5 7.7.4 Barn og unges oppvekstvilkår Virkninger av planforslaget for berørte eiendommer Vedlegg FIGURLISTE Figur 1 Oversiktskart som viser planområdets beliggenhet...10 Figur 2 Utsnitt av kommuneplanens arealdel...13 Figur 3 Utsnitt fra sentrumsplanens plankart...14 Figur 4 Utsnitt fra planbasen som viser gjeldende regulering innenfor planområdet...15 Figur 5 Oppsummering av anbefalinger i Trans In Form Figur 6 Eiendomsforhold...16 Figur 7 Ortofoto med angivelse av hovedfunksjoner i planområdet Figur 8 Flyfoto over Askim sentrum fra Figur 9 Kvartalsinndeling...19 Figur 10 Bystruktur i Askim sentrum Figur 11 Øvre del av Henstad Allé mot Gimmingkrysset...20 Figur 12 Boliger i Simen Hoels gate sett fra parkering ved Østfoldbadet (januar 2010) Figur 13 Henstad Allé 8 og 10 og Simens Hoels gt Figur 14 Simen Hoels gate 9 og Simen Hoels gate Figur 15 Simen Hoels gate 12 og Simens Hoels gate 14 B...21 Figur 16 Edwin Ruuds gate 1 og Edwin Ruuds gate 5 (nov 2010) Figur 17 Terrengforhold i sentrum og høydelagskart for planområdet Figur 18 Detaljkart som viser eksisterende grønnstruktur, pr mai Figur 19 Badeparken sett fra Henstad Allé Figur 20 Tuntreet ved Høyblokka...23 Figur 21 Trerekker langs Henstad Allé...24 Figur 22 Trafikktall ÅDT 2012 (kjt/døgn)...24 Figur 23 Gang- og sykkelvei / fortau i rødt Figur 24 Parkeringsplasser i planområdet...26 Figur 25 Utsnitt fra kommuneplanens arealdel med planområdet i svart skravur Figur 26 Konseptet BIG...28 Figur 27 Konseptet URBAN...28 Figur 28 Skalaforskjeller i byen...31 Figur 29 Prinsippskisse for utforming av mobilitetsstrategi...34 Figur 30 Eksisterende og fremtidig kvartalsstruktur (kjerneområdet er vist i gult)...35 Figur 31 Viktige nye forbindelseslinjer i de tre områdereguleringene...36 Figur 32 Det «funksjonelle» sentrum (markert rødt) Figur 33 Den overordnede grønnstrukturen kobles mot grønnstruktur i sentrum...38 Figur 34 Vertikalnivå Figur 37 Plankart for vertikalnivå 1 (Under grunnen)...41 Figur 38 Illustrasjonsplan...45 Figur 39 Utsnitt av illustrasjonsplan...46 Figur 40 Utvidelse av kjøpesenter øst for P. M. Røwdes gate...47 Figur 41 Illustrasjon av kjøpesenter med gangbro...48 Figur 42 Prinsippskisse for minste felles uteoppholdsareal (MFUA) i felt BB...50 Figur 43 Tverrprofil for Eidsbergveien med regulerte bredder...52 Figur 44 Inndeling av fortau i soner (H 017). Illustrasjon av fortau i en bysituasjon...53 Figur 45 Eldre trær øverst i Henstad Allé ved Gimmingkrysset, okt Figur 46 Trær på den nedre delen av Henstad Allé, okt Figur 47 Tverrprofil for Henstad Allé...54 Figur 48 Planområdets ulike etapper/delområder...58 Figur 49 Solforhold 1. mai, kl. 09:00 og kl. 12: Figur 50 Sol forhold 1. mai kl. 15:00 og klokken 18: Figur 55 Konklusjoner i grønnstrukturanalyse, datert

6 Figur 56 Flyfoto fra Figur 57 Støykart. Alternativ BIG Figur 58 Fremskrevet ÅDT til 2030, og nygenerert trafikk som følge av planforslag Figur 59 Dagens situasjon og situasjon etter gjennomføring av planforslaget...75 Figur 60 Eksisterende situasjon sett fra rundkjøring i Eidsbergveien Figur 61 Møte med den nye bebyggelsen sett fra rundkjøringen i Eidsbergveien Figur 62 Eksisterende situasjon sett fra Henstad Allé øst for Gimmingkrysset...77 Figur 63 Møte med den nye bebyggelsen sett fra Henstad Allé øst for Gimmingkrysset Figur 64 Eksisterende situasjon i P. M. Røwdes gate sett fra Eidsbergveien...78 Figur 65 Fremtidig situasjon med bebyggelse øst for P. M. Røwdes gate...78 Figur 66 Offentlige og private byrom og fotgjengerforbindelser...79 Figur 67 Eksisterende og nye gang- og sykkelforbindelser gjennom planområdet...79 Tabell 1 Tema og hovedkonklusjoner... 7 Tabell 2 Eiendomsforhold innenfor planområdet...16 Tabell 3 Arealoversikt for vertikalnivå 2:...40 Tabell 4 Arealoversikt for vertikalnivå 1:...41 Tabell 5 Begrunnelse for valg av arealformål i vertikalnivå Tabell 6 Begrunnelse for arealformål i vertikalnivå Tabell 7 Påkrevd uteoppholdsareal for felt BB ihht forslag til planbestemmelser...49 Tabell 8 Fremskrevet trafikkmengde i trafikkanalyse fra 2010 og

7 1. SAMMENDRAG Planforslaget er utarbeidet av rådmannen legger til rette for at det etableres inntil m 2 bruksareal i ny bebyggelse innenfor planområdet. Parkeringskjelleren under KS og AB1 vil kunne få et totalt areal på m² ( m² i to etasjer). I den søndre delen av planområdet tillates høyder på opp mot 19 meter. Boligbebyggelsen i den nordre delen av planområdet tillates i høyde på opp mot 16 meter. Innenfor feltet som inneholder kulturhus og bad skal høyder begrenses til 12 meter. Byggehøyder skal varieres innenfor hvert felt for å skape variasjon og ta hensyn til solforhold i offentlige rom. For kjøpesenter er grad av utnytting %-BRA 400% og for kombinerte formål %-BRA 350%. Planforslaget åpner for en utvidelse av Askimtorget kjøpesenter på motsatt side av P. M. Røwdes gate. Det tillates gangbro mellom byggene for å ivareta den funksjonelle sammenhengen. Sett bort fra dette er formålet forretning begrenset innenfor planområdet. Hensikten er å sikre at handelstyngdepunktet ikke flyttes ytterligere østover i sentrum. Lengst øst i planområdet (langs Eidsbergveien og Edwin Ruuds gate) tillates offentlig og privat tjenesteyting, kontor, bensinstasjon, parkeringshus, forretning og bolig. Her er forretningsarealet begrenset til 1000 m² og inkluderer eventuell bensinstasjon. Eksisterende boligområde nordøst i planområdet forutsettes fortettet og er regulert til boligformål i form av blokkbebyggelse. Tillatt grad av utnytting er her satt til % BRA = 150%. Planforslaget legger til rette for utvidelse av Østfoldbadet og etablering av annen offentlig eller privat tjenesteyting på arealene som nå disponeres av Henstad barnehage. Feltet har formål offentlig og privat tjenesteyting som kan innebære en rekke ulike delformål. Det reguleres for øvrig arealer til nye byrom med ulike kvaliteter innenfor planområdet. Det sikres en rekke forbindelser for gående og syklende gjennom området. Badeparken reguleres til bevaring sammen med omkringliggende kulturmiljø. Planforslaget har et utbyggingspotensial på over m² og er derfor konsekvensutredet i henhold til forskrift om konsekvensutredninger (For nr 855). Nedenfor er tema og hovedkonklusjoner i utredningen gjengitt. Tabell 1 Tema og hovedkonklusjoner Vurderingstema Forholdet til gjeldende planer og mål Solforhold Konklusjon i konsekvensutredning Planforslaget vurderes i hovedsak å være i samsvar med overordnede planer. Forutsetningen i sentrumsplanen om parkeringsplass på terreng øst for P. M. Røwdes gate blir ikke videreført i planforslaget. Hensynet til kulturhuset er i stedet ivaretatt gjennom regulering av den nye bebyggelsens plassering og høyde. De positive konsekvensene av den nye bebyggelsen for bystruktur og byrom vurderes å være større enn fordelene av fri sikt fra Eidsbergveien til kulturhuset. Sol-skygge i gater, parker og plasser Konsekvenser med hensyn til solforhold i offentlige gater, plasser og den planlagte parken o-prk1 vurderes som akseptabel til god. Det 7

8 er viktig å være oppmerksom på at avgrensningen av felt KS medfører skygge i den sentrale delen av park o-prk1 på ettermiddag og kveld. For å hindre at brukbarheten til parken ikke reduseres ytterligere er det viktig å sikre at solforholdene i parken blir så gode som mulig, og helst bedre enn det som er vist i solskyggeanalysen. Sol-skygge utenfor planområdet Planforslaget vil føre til noe dårligere solforhold på terrasse / uteoppholdsareal for boliger i Sira Sigurdsgate 6a til 6D og 8A til 8E. Boligene vil likevel få tilfredsstilt solkravet for uteoppholdsareal i kommuneplanens arealdel og i forslag til nye bestemmelser for boliger i sentrumsområdet. Konsekvensene med hensyn til sol og skygge utenfor planområdet vurderes derfor å være innenfor det som må forventes i et sentrumsnært område. Kulturminner- og kulturmiljø Grønnstruktur Forurenset grunn Støy ROS-analyse Trafikk Planforslagets har ikke konsekvenser for lokale kulturminner og kulturmiljø. Planforslaget vurderes å ha positiv konsekvens sett i forhold til målsettingen om å forsterke det grønne preget og å sikre sammenhengende grønne strukturer gjennom tettbebyggelsen. Forurensede masser i planområdet vil bli fjernet og håndtert i henhold til gjeldende forskrifter i den grad dette finnes i de områdene hvor utbygging og tiltak skal finne sted. Dette vurderes å være en positiv konsekvens av planforslaget. En utvikling av planområdet i samsvar med planforslaget vurderes å ha positiv effekt med hensyn til grad av støyplage for bosatte i planområdet forutsatt at planens bestemmelser vedrørende boligkvalitet, støydemping av fasade og støynivå på felles uteoppholdsareal blir ivaretatt. Planområdet fremstår med dagens utnyttelse som lite sårbart innen de fleste faretema. Gjennom en systematisk gjennomgang av planområdet aktuelle farer identifisert. 20 situasjoner/hendelser er vurdert, 12 med akseptabel risiko der risikoreduserende tiltak ikke er nødvendig og 8 med akseptabel risiko der tiltak må vurderes. Ingen hendelser er vurdert til å ha uakseptabel risiko. Avvikling av fremtidig biltrafikk Trafikksystemet omkring planområdet vurderes å være rustet til å kunne avvikle den fremtidige biltrafikken som følge av planforslaget. Planforslaget vurderes ikke å føre til negative konsekvenser for trafikkavviklingen. Bymiljø- og klimahensyn (Mobilitetsstrategi) Planforslaget vurderes å være i samsvar med mobilitetsstrategien når det gjelder plasseringen av et større parkeringsanlegg i nær tilknytning til hovedveinettet. Planforslaget vurderes ikke å være i samsvar med mobilitetsstrategien når det gjelder parkeringskrav for formålene offentlige, allmennyttige bygg og anlegg, forsamlingslokaler og kjøpesenter. Kollektivtransport 8

9 Planforslaget vurderes å ha positiv konsekvens med hensyn til målsettingen om å øke andelen reisende som benytter kollektive transportmidler. Trafikksikkerhet Det antas at trafikksikkerheten for planområdet vil øke som en konsekvens av planforslaget, med unntak for strekning langs Eidsbergveien øst for innkjøring til parkeringskjeller. Bebyggelsesmønster Nærvirkning Byrom, gatetun og parker Handel og service Folkehelse Planforslaget åpner for ny bebyggelse med større volum enn bebyggelsen i den historiske sentrumskjernen i Askim. Det vurderes at dette kan ha en positiv effekt for en videreutvikling av byens identitet forutsatt at det sikres høy kvalitet i møtet mellom bygning og byrom. I området ved rundkjøringen i Eidsbergveien og ved krysset mellom Henstad Allé og Edwin Ruuds gate vurderes planforslaget å ha positiv konsekvens for opplevelsen av området, forutsatt at fasadene som er vendt mot de offentlige veiene gis spesielt arkitektonisk og materialmessig kvalitet. Planforslaget med planlagt gangbru på tvers av P. M. Røwdes gate vurderes å ha en negativ konsekvens for kvaliteten på byrommet som dannes av gatetunet o-gt1 og GT2. Gjennomføring av planforslaget vil bidra til etablering av nye og opprusting av eksisterende byrom og gangforbindelser og vurderes å ha positiv konsekvens for utviklingen av nye offentlige byrom. Planforslaget vurderes å ha positiv konsekvens for Askim som et regional handelssentrum. Bevaring av kvalitet og identitet, fokus på gode og sammenhengende byrom og framtidsrettete løsninger for trafikk er grunnleggende prinsipper for utvikling i sentrumsområdet i Askim som også ivaretar folkehelsen. Utvikling av et trafikksikkert nett av gang/sykkelveier som legger til rette for redusert bilbruk fremmer fysisk aktivitet. Kriminalitetsforebygging Krav til utforming av fasader til ny bebyggelse langs offentlige byrom og forbindelser skal bidra til å skape gode og trygge forhold for alle som beveger seg i området. Et variert tilbud av aktiviteter til ulike tider av døgnet og økt andel boliger integrert i planområdet bidrar til at det er aktivitet i gaterommet over en lang tidsperiode hver dag. Sosial infrastruktur Barn og unges oppvekstvilkår Det legges rammer for byrom og grønnstruktur som innbyr til rekreasjon og aktiviteter for hele befolkningen, uavhengig av alder, funksjonsnivå, økonomi og kulturell bakgrunn. Økt og variert boligtilbud skal gi flere innbyggergrupper muligheter til å bosette seg sentrumsnært og bidra til variasjon i befolkningssammensetningen. Planforslaget styrker gangforbindelsen mellom Edwin Ruuds gate og P. M. Røwdes gate og mellom Henstad allé og Eidsbergveien. Parken o-prk1 skal utformes med spesielt hensyn til unges lek og opphold i bysentrum. Gjennomføring av planforslaget vurderes å 9

10 positiv konsekvens for barn og unge. Virkninger av planforslaget for berørte eiendommer Virkninger for berørte eiendommer er beskrevet i kap INNLEDNING 2.1 BAKGRUNN Områdereguleringen er utarbeidet av Askim kommune, avdeling for byggesak og regulering. Arbeidet ble startet opp for å få vurdert muligheten for bygging av hotell ved Østfoldbadet og for å få en oppdatert reguleringsplan for området. Intensjonen med planforslaget er å legge til rette for en utvikling av Askim sentrum i samsvar med Askim kommunes overordnete målsettinger og planer. Det har vært eksterne bidragsytere til utarbeidelsen. Norconsult har bidratt med konseptutvikling, trafikk- og støyanalyse, vurdering av forurenset grunn, grunnundersøkelser og ROS-analyse. 2.2 PLANOMRÅDETS LOKALISERING Planområdet (rød skravur) ligger i Askim sentrum delvis innenfor sentrumsdelen av tettstedet (stiplet). Deler av de tidligere produksjonslokalene til gummivarefabrikken er inkludert i planområdet. Planområdet utgjør ca 60 dekar. Figur 1 Oversiktskart som viser planområdets beliggenhet 2.3 FORHOLDET TIL FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING Planarbeidet er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger (For nr 855). Tiltaket faller innenfor 2 bkst f) og oppfangskriteriene i vedlegg I, pkt 1. Utbyggingspotensialet i planområdet er større enn m² og det er derfor lagt til grunn at planforslaget må konsekvensutredes i henhold til forskriften. Planprogram er fastsatt av bystyret den 6. juni

11 3. PLANPROSESS MEDVIRKNING Kunngjøring og varsling: Kunngjøring av oppstart av planarbeid med forslag til planprogram: 3. februar 2010, høringsfrist 19. mars Kunngjøring av utvidet planområde (hotelltomta) , høringsfrist Samråd og medvirkning: Åpent møte før vedtak av planprogram Møte med hjemmelshavere til boligeiendommer i området Møte med hjemmelshavere til næringseiendommer i området Møte med hjemmelshavere boligeiendommer Møte med hjemmelshavere næringsliv Åpent møte Møte med hjemmelshavere næringseiendommer Møte med hjemmelshavere boligeiendommer Møte med teknikk og beredskap, Askim kommune, Møte med Indre Østfold renovasjon, Tidligere politiske vedtak Planprogram vedtatt av Askim bystyre 6. mai 2010, sak 31/10. Innspill til planarbeidet ved varsel om planoppstart Det er kommet 14 skriftlige uttalelser til planarbeidet.: Fortum Distribution AS Trond Thomassen Fylkesmannen i Østfold Toril og Svein Olsen, Morten Lystad, Knut Berntzen, Annabeth Wolf Johansen og Signe Beate og Odd Jarle Skjelhaugen Statoil Norge AS Østfold Fylkeskommune Rønnaug Wergeland KroH Helge Knutsen, Bjørn Mørk og Eilif Skjørten Statens vegvesen, Region Øst Per Spjudvik, Askim Venstre Østre Linje Arkitekter AS pva Torget Eiendom AS v/ Odd Arne Torp Terje Sørby Råd for funksjonshemmede Eldrerådet Ved varsel om utvidet planområde kom i tillegg merknader fra følgende: Fylkesmannen i østfold Østfold Fylkeskommune Statens Vegvesen Solveig og Per Fjeldaas Det faste utvalg for plansaker fikk forelagt et uferdig forslag til reguleringsplan den Utvalget vedtok enstemmig å utsette saken og det ble bedt om at oppgavene a- e i rådmannens innstilling skulle utføres før saken legges frem til ny behandling. Etter behandlingen har det kommet innspill til planarbeidet fra følgende parter: COOP Eiendom AS Torget Eiendom AS Askim Kulturhus AS 11

12 4. PLANSTATUS 4.1 REGIONALE OG KOMMUNALE PLANER Nasjonale forventinger Nasjonale målsettinger for arealutvikling i kommunene fokuserer på en rekke temaer. De mest sentrale målsettingene/temaene er: Utvikle attraktive og levedyktige by- og tettstedsområder, herunder fokus på Vern av verdifull natur og landskap Redusere støy, forurensning og vekst i energibruken Fremme folkehelse, trivsel og rekreasjon Barn og unges interesser skal ivaretas Universell utforming skal legges til grunn Sikre en forsvarlig samfunnssikkerhet og beredskap Det er utarbeidet retningslinjer, meldinger og veiledere som utdyper målsettingene Fylkesplan Østfold mot 2050 Følgende retningslinjer til Fylkesplanen er av særlig interesser for planarbeidet: Høy arealutnyttelse i form av fortetting og transformasjon innenfor tettbebyggelsen Minimum 50% av parkeringen i parkeringshus eller under bakken innenfor byene Handels- og næringsetableringer skal være tilpasset lokale eller regionale behov Lettere næringsvirksomhet skal lokaliseres innenfor by- og tettstedsområdene Kjøpesentra kan etableres i definerte bysentre, inkludert Askim Fylkesplanen medfører at det ikke kan reguleres frittliggende småhusbebyggelse (eneboliger) i sentrumsdelen av Askim. Aktuelle former for boligbebyggelse vil da være ulike former for tett småhusbebyggelse og blokkbebyggelse, eventuelt i kombinasjon Kommuneplanens samfunnsdel Visjonsplan Planen er kommuneplanens langsiktige strategiske del. Planen tar utgangspunkt i ti temaer, bl.a. ønsket om befolkningsvekst, Askims rolle som et regionalt senter, attraktivitet for næringsetablering og bosetting og at barn og unge skal være kommunens satsingsområde. Til hvert tema er det vedtatt en rekke "slik gjør vi det"-punkter, bl.a. legge til rette for boligområder sentrumsnært, flere boligtyper og boliger også for barnefamilier og ungdom i sentrum og sentrumsnære områder planlegge og gjennomføre teknisk og sosial infrastruktur samtidig med utbygging (skole, barnehage, trafikksikkerhet, grønne arealer mm) ha en god balanse mellom bolig og næring i sentrum utvikle et mangfold av byfunksjoner som gir kommunen et urbant preg legge til rette for høy utnyttelsesgrad på de mest sentrale arealene i sentrum og et bysentrum med urbant preg, som ikke går utover estetiske kvaliteter, tilgang til grønne arealer og muligheter for lys og luft. 12

13 4.1.4 Kommuneplanens arealdel Planområdet er avsatt til nåværende og fremtidige næringsområder, offentlig bebyggelse og boligformål i arealdelen. Den skråstilte skravuren viser hvilken del av området som defineres som sentrumsdelen av tettstedet. Innenfor sentrumsdelen skal det legges til rette for høyere tetthet enn 3 boliger pr dekar og det tillates kjøpesentra og varehus med bruksareal over 3.000m². Konkrete forutsetninger skal fastsettes i detaljplan. Eidsbergveien og Henstad Allé er vist som fremtidige miljøgater i kommuneplanens arealdel. Det er også vist en eksisterende gangvei fra Askimtorget kjøpesenter til Gimmingkrysset. Arealdelen inneholder konkrete bestemmelser om lekeplasser og uteopppholdsarealer. Det stilles også konkrete krav til dokumentasjon av en estetisk vurdering av ny bebyggelse. Figur 2 Utsnitt av kommuneplanens arealdel Kommunedelplan for klima og energi Planens visjon er å gjøre Indre Østfold klimanøytral i løpet av Innenfor planens virketid skal klimagassutslippene og energiforbruket i regionen reduseres med 20 %. Delmålene omfatter at utslipp fra transport (mobile kilder) og utslipp fra energi til oppvarming (stasjonær forbrenning) skal reduseres med 20% fra 2007-nivå i Det pekes på at fremtidsrettet og miljøvennlig arealplanlegging skal redusere både innbyggernes og næringslivets transportbehov. Som viktig virkemiddel trekkes det fram velfungerende og sammenhengende grøntområder i tettsteder som legger til rette for et sammenhengende gang- og sykkelveinett. Det er nevnt at Askim skal utredes nasjonalt i forhold til å utvikle byen som sykkelby. På nasjonalt nivå er målet at sykkeltrafikken skal dobles og at 80 % av alle barn og unge skal sykle fra og til skole. Parkeringspolitikken skal vurderes som virkemiddel for innstramming av bilbruk og støtte opp om miljøvennlig transport i forbindelse med en felles kommunal og regional parkeringspolitikk. Tilrettelegging for ladepunkter for el-biler er pekt på som et viktig tiltak. Kommunen skal videre forebygge ulykker ved ras, skred og flom gjennom et føre-var prinsipp i planleggingen og ved utbygging, og grøntområdene skal sikres slik at de kan tas vare på som bufferområder mot økte nedbørsmengder. 13

14 4.1.6 Kommunedelplanen for kulturminner Kulturminneplanen angir verneverdi for prioriterte kulturmiljøer og kulturminner i Askim kommune. For de kulturminnene som er prioritert er det forutsatt at bevaring og videre tiltak skal sikres gjennom fremtidig planlegging. I de fleste tilfelle gjelder at endelig avklaring om vern må foretas gjennom reguleringsplan. Følgende kulturminner/miljøer i og omkring planområdet er vurdert som lokalt viktige: Fyrhus med pipe (Vikingpipa) Østfoldbadet, Badeparken og Askim kulturhus Askim Gummivarefabrikk; vegg ut mot Eidsbergveien Solbergfosslinja Plan for by- og sentrumsutvikling Sentrumsplanens er vedtatt som en kommunedelplan med juridisk bindende kart og bestemmelser. Figur 3 Utsnitt fra sentrumsplanens plankart Gjeldende regulering Følgende vedtatte reguleringsplaner gjelder for området: Rundkjøring i krysset Eidsbergveien/Rv115, Vedtatt 2008 Eiendommen Delingsrud 53/10 m.fl., Vedtatt 1982 Område øst for P.M. Røwdes gate, langs Eidsbergveien, Vedtatt 1991 Kulturparken, Bad, kulturhus, barnehage og forretninger, Vedtatt 1999 Et område ved Viking, Vedtatt 1986 Området mellom Henstad Plass og Edwin Ruuds gate, Vedtatt 2002 Omlegging av E18, Askim sentrum, del 1, Vedtatt 1977 Et område mellom Henstad Alle og Trøgstadveien, Vedtatt

15 Figur 4 Utsnitt fra planbasen som viser gjeldende regulering innenfor planområdet 4.2 ANNET RELEVANT PLANARBEID Hovednett for sykkel (rapport) Planen bygger på følgende prinsipper: På strekninger prioriteres løsninger som gir god fremkommelig og trygghet. Det foreslås gang- og sykkelvei eller sykkelfelt på strekninger. I kryss prioriteres god trafikksikkerhet. Her anbefales sykkelfelt og blandet trafikk som gir god trafikksikkerhet, men lavere trygghetsfølelse. I kryss angis tilbaketrukket stopplinje, sykkelboks, farget oppmerking og midtstilt sykkelfelt som aktuelle tiltak. Bytte fra gang- og sykkelvei til sykkelfelt eller blandet trafikk, skal begrenses. Henstad Allé og Eidsbergveien inngår i framtidig hovednett for sykkel. Det foreslås ingen tiltak på de strekningene som inngår i planen Trans - In - Form 2010 Trans In Form pekte på en mulig grønn korridor og møteplasser i planområdet (gul stipling/gule felter). Figur 5 Oppsummering av anbefalinger i Trans In Form. 15

16 4.2.3 Mobilitetsstrategi Strategien skal bidra til lavere bilavhengighet og klimautslipp, samt opprettholde eller øke livskvalitet i bysentrum til tross for befolkningsveksten. Følgende anbefalinger/forutsetninger er av særlig betydning for planarbeidet: Utforming av byrom som gir gode forhold for gående og syklende i bysentrum. Etablering av et variert tilbud av sykkelparkering i sentrum. Parkeringsstrategi: Parkering skal hovedsakelig løses i parkeringshus/-kjeller i utkanten av sentrum og helst tilknyttet hovedveinettet. Parkering bør styres mot prioriterte grupper. Arbeidsplassparkering bør nedprioriteres. Nye parkeringsløsninger bør innebære en fleksibilitet som åpner for flerbruk og endringer over tid. Dette vil bidra til å påvirke etterspørselen slik at den harmonerer med parkeringskapasiteten. Tilrettelegging for kollektivtransport 5. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 5.1 AVGRENSING OG EIENDOMSFORHOLD Planområdet ligger sentralt i Askim og omfatter området mellom Askimtorget kjøpesenter i vest, Eidsbergveien i sør, Edwin Ruuds gate i øst og Henstad Alle i nord. I tillegg er et område omkring høyblokka i Torget 12 og fyrhuset omfattet av planen. Figur 6 Eiendomsforhold Tabell 2 Eiendomsforhold innenfor planområdet Eier Gnr/Bnr Areal m² Askim kommune 52/513, 254, 120, 522, 53/718 og 826, del av 53/90, del av 52/ (totalt 7643 m²) 16

17 Askim kulturhus as 52/678 og (totalt 3217 m²) Opplevelsessenteret Østfoldbadet 52/ m² Torvet Eiendom ANS (AS) 52/558, 53/827, 476, del av 52/47, 53/ (totalt m²) Askimtorget Holding AS 53/ m² Statoil Detaljhandel AS 53/10, m² Torget 6 og Torget 8 52/ m2 Privat eier 53/ m² Privat eier 53/ m² Privat eier 52/ m² Privat eier 52/ m² Privat eier 52/ 95 og m² (totalt m²) Privat eier 52/100, (totalt) 1552 m²) Privat eier 52/ m² Privat eier 52/ m² Privat eier 52/ m² Askim Næringspark KS 52/49 45 m² Privat eier 52/ m² Statens vegvesen del av 524/23 og 53/30 Ca 4136 m² Umatrikulert grunn 817 m² (del av Eidsbergveien) 5.2 AREALBRUK Dagens arealbruk Dagens bruk av planområdet er vist på kartet nedenfor. Figur 7 Ortofoto med angivelse av hovedfunksjoner i planområdet. 17

18 5.2.2 Områdets historie Planområdet hørte opprinnelig til de gamle gårdene Løken og Henstad. I 1852 ble 1/3 av nedre Henstad solgt til Askim kommune. Dette ble Klokkergården (Vestre Henstad) gnr 52 bnr 3. Askim kommune ble eier av betydelige arealer i sentrum. Tidlig på 1900-tallet ble Smaalenenes Elektriske Fabrikker etablert på verkstedtomta 52/47. Tomten ble delt fra kommunens eiendom 52/3. I 1919 gikk bedriften konkurs og tomten ble kjøpt av A/S Viking Gummivarefabrikk. I samme periode ble mange boligeiendommer i den østre delen av planområdet delt i fra. Gummivarefabrikken hadde en rask vekst. Det store antallet arbeidere bidro til at arbeidet med å få etablert et bad i Askim ble startet. Askim kommunale bad ble åpnet i mai 1931, mens svømmehallen åpnet i mai Badet ble bygd på kommunens eiendom 52/3, vest for misjonshuset Elim. I 1938 sto den nye kinoen ferdig ved siden av Badet. På denne tiden ble raviner i sentrum brukt som fyllplasser/søppelplasser. Den største lå øst for Gummivarefabrikken. I 1942 ble det vedtatt en reguleringsplan for Askim sentrum, den såkalte Prof. Pedersen planen. I denne planen foreslås området fra Badet og til Eidsbergveien utviklet som et kommunalt centrum med samling av flere offentlige bygninger. Etter at Kinoen sto ferdig ble P. M. Røwdes gate og Badeparken anlagt. Etter hvert ble det også opparbeidet en park sør og øst for kinoteateret, dvs. Kinoparken. Bekken som gikk i parkens østlige del ble lagt i rør og søppelfyllingen nedlagt. Etter 2. verdenskrig ønsket Viking Gummivarefabrikk å utvide med nytt fyrhus og bygninger for dekkproduksjon. Fabrikken hadde kjøpt opp store arealer nord for Henstad Alle. Etter press fra Gummivarefabrikken ble det fattet vedtak om å stenge Henstad Alle i Tunet på Nedre Henstad ble revet og det er i dag kun tuntreet som står igjen. Utover 1980-tallet snudde konjunkturene og Viking konsernet ble gradvis bygd ned og solgt. 1. januar 1992 ble driften ved Viking Dekk nedlagt. Orkla Eiendom og Askim Produksjonspark overtok lokalene. Orkla Eiendom etablerte Askimtorget kjøpesenter. Askim kommune kjøpte tilbake det gamle badet og kinoen. Det ble vedtatt at kinoen og badet skulle bevares. Den 16. desember 2000 ble Østfoldbadet åpnet. Det ble også vedtatt at gamlekinoen skulle ombygges til kulturhus. Dette ble innviet i Askimtorget er nå regionens største kjøpesenter med 45 butikker under samme tak. Fabrikkbygningene nord for Henstad Alle er delvis revet og delvis ombygget og rommer nå Askim Storhandel og et nybygg for Plantasjen. Samtidig med utviklingen av kjøpesenteret, badet og kulturhuset er parkeringen øst for P. M. Røwdes gate blitt utvidet. Det har ved flere anledninger blitt drøftet muligheten for bygging av friluftsbad i Askim. Området ved Badet er blitt foreslått som en aktuell plassering. Figur 8 Flyfoto over Askim sentrum fra

19 5.2.3 Bebyggelse og anlegg Den gamle delen av Askim sentrum er delt inn i forholdsvis små kvartaler. Sammenlignet med resten av sentrum er planområdet et stort kvartal. Det er ingen gjennomgående veier, men det fins flere uformelle forbindelser gjennom området, både nord-sør og øst-vest. Figur 9 Kvartalsinndeling Bebyggelsesstrukturen i sentrum er preget av to retninger. En tradisjonell langs Eidsbergveien med kvartaler vinkelrett på denne og en mer skråstilt struktur som følger Henstad Allé. Fabrikkbygningen og produksjonshallen forholder seg til den skråstilte strukturen langs Henstad Allé. Figur 10 Bystruktur i Askim sentrum. Pilene i figuren over viser bebyggelsens retning i forhold til hovedgaten. Eidsbergveien og Henstad Allé. Bebyggelsesstrukturen bør ligge til grunn for avgrensning av byrom og kvartaler Kulturminner og historiske anlegg I tillegg til Kulturhuset, det gamle Badet, Badeparken og fyrhuset med pipe som alle er verneformål omtalt i kulturminneplanen finnes følgende elementer innenfor planområdet som kan ha kulturell interesse: 19

20 Henstad allé er en gammel vei i Askim. Den er i dag unik ved at den er snorrett i 1380m lengde fra plassdannelsen utenfor Torget 12 til Lyveien. Henstad Allé ble etablert samtidig med at Askim ble etablert som tettsted og vurderes å være viktig for stedets identitet og særpreg. Strekningen fra Gimmingkrysset til Badeparken har i størst grad beholdt det gamle historiske preget. Rekkene med eldre trær og tilgrensende trehus med hager bidrar til dette. Figur 11 Øvre del av Henstad Allé mot Gimmingkrysset Trehusbebyggelsen øst for Henstad allé, i Sigurd Hoels gate og Edwin Ruuds gate ble etablert i første halvdel av 1900-tallet. Bebyggelsen har ulike varianter av sveitserstil og 1920-talls ny-klassisme som er typisk for flere områder i Askim. Figur 12 Boliger i Simen Hoels gate sett fra parkering ved Østfoldbadet (januar 2010). Bygningene i området er i varierende grad ombygd og endret. Bygningenes tilstand og vedlikehold utvendig er gjennomgående god. De fleste bygningene har på ulike måter fått endret fasaden slik at det opprinnelige preget ikke lenger er intakt. Det er derfor ingen av bygningene som har en slik karakter at de vurderes å ha kulturell interesse. Bebyggelsen som helhet fremstår som uensartet og vurderes ikke å ha kvaliteter som tilsier vern/bevaring. Figur 13 Henstad Allé 8 og 10 og Simens Hoels gt 11 20

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Vigdis Hilmo FA - L12, HIST - 13/ /741

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Vigdis Hilmo FA - L12, HIST - 13/ /741 Saksframlegg Ny 1. gangs behandling av forslag til områderegulering for området fra Eidsbergveien til kulturhuset og Gimmingkrysset, gbnr 52/677 m.fl. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Vigdis Hilmo FA - L12,

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014 FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD Askim, 23. og 25. september 2014 Velkommen ved saksordfører PROGRAM: Presentasjon Trender og prognoser Status i Askim Arbeidet med strategier og retningslinjer for fortetting

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 23/15 Det faste utvalg for plansaker PS 22.04.2015 36/15 Bystyret PS 21.05.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 23/15 Det faste utvalg for plansaker PS 22.04.2015 36/15 Bystyret PS 21.05.2015 Saksframlegg Forslag til områderegulering for et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset ("Kulturkvartalet"), gbnr 52/678 m.fl - PlanID 20100002 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Vigdis

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

Saksframlegg. 1. gangs behandling av forslag til områderegulering for området vest for Dr. Randersgate, nord for Skolegata og øst for Askimbyen skole

Saksframlegg. 1. gangs behandling av forslag til områderegulering for området vest for Dr. Randersgate, nord for Skolegata og øst for Askimbyen skole Saksframlegg 1. gangs behandling av forslag til områderegulering for området vest for Dr. Randersgate, nord for Skolegata og øst for Askimbyen skole Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Vigdis Hilmo FA - L12,

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 14/1606 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORESPØRSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR DELER AV KVARTAL 40 - GNR. 173/153 OG 154- Saksbehandler: Tone Refsahl Arkiv:

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Tabell over forslagets konsekvenser (KU)

Tabell over forslagets konsekvenser (KU) Tabell over forslagets konsekvenser (KU) Konsekvenser av planforslaget framgår av tabell nedenfor, foruten i planbeskrivelsen generelt. Konsekvensene av KDP for Lade og Leangen er utredet med bakgrunn

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Stjørdal sentrum ny reguleringsplan og planprogram

Stjørdal sentrum ny reguleringsplan og planprogram Stjørdal sentrum ny reguleringsplan og planprogram Informasjonsmøte 09.02.2015 Kommuneplanens arealdel utsnitt sentrum Sentrumsplanen dekker lysebrunt areal Gjeldende reguleringsplan fra 2008 Sentrumsplanen

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Forurenset grunn: Innledende studie

Forurenset grunn: Innledende studie Askim kommune Forurenset grunn: Innledende studie Områderegulering for to områder i Askim sentrum 2013-06-10 Oppdragsnr.: 5122124/5122123 02 10.6.2013 Revidert med ny planområdeavgrensning LiBoh Tosto

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 73/15 Det faste utvalg for plansaker PS 11.11.2015 95/15 Bystyret PS 10.12.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 73/15 Det faste utvalg for plansaker PS 11.11.2015 95/15 Bystyret PS 10.12.2015 Saksframlegg Områderegulering for området vest for Dr. Randers gate, nord for Skolegata og øst for Askimbyen skole (Rådhuskvartalet), plan-id 20120003. Ny 2. gangs behandling. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID

Detaljer

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 2014-06-01 Oppdragsnr. 5122124 Oppdragsnr. 5122124 Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 0 01.06.2014 Fagnotat v1 beb ehn ahu Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8

Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8 Forslag til detaljregulering iht. pbl 12-3 PLANBESKRIVELSE Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8 Plan-ID: 20130004 Dato: 11.08.2014 1 Revideringer i perioden etter første gangs behandling av plandokumentene. Planbeskrivelsen

Detaljer

PLANPROGRAM FOR VESTRE DEL AV ASKIM NÆRINGSPARK, GNR 52, BNR. 400 m.fl.

PLANPROGRAM FOR VESTRE DEL AV ASKIM NÆRINGSPARK, GNR 52, BNR. 400 m.fl. PLANPROGRAM FOR VESTRE DEL AV ASKIM NÆRINGSPARK, GNR 52, BNR. 400 m.fl. Askim kommune DETALJREGULERINGSPLAN Plan ID: 20150006 Forslagsstiller: Askim Næringspark AS. Plankonsulent: Faveo Prosjektledelse

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 128/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/35361 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/6510 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 Reguleringsplanen sist datert. 23.04.09 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

Byutvikling i Bergen. Byplansjef Mette Svanes. Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune

Byutvikling i Bergen. Byplansjef Mette Svanes. Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune Byutvikling i Bergen Byplansjef Mette Svanes Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune Innhold Bergen-info Prinsipper for byutvikling Verktøy og metoder i byplanlegging Bybanens rolle - historie - transportsystemet

Detaljer

FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER. Utvalg Møtedato Saksnr.

FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER. Utvalg Møtedato Saksnr. SAKSFRAMLEGG FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER Saksbehandler: Leif Sølve Bjørkevoll Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 13/19 Løpenr.: 3772/14 Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Dato: 10.6.2014 Vedlegg... DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Planbeskrivelse Varsel Planoppstart Navn på plan/tiltak: Reguleringsendring for del av Sjøsidenkvartalet Kommune: Vefsn kommune Stedsnavn:

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

Saksframlegg. Fortetting i eksisterende boligområder - utvikling av strategier og retningslinjer

Saksframlegg. Fortetting i eksisterende boligområder - utvikling av strategier og retningslinjer Saksframlegg Fortetting i eksisterende boligområder - utvikling av strategier og retningslinjer Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Leif Sølve Bjørkevoll FE - 144, HIST - 13/19 14/746 Saksnr Utvalg Type Dato

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

Mulighetstudie Bøveien 11 BØVEIEN 11 MULIGHETSTUDIE 05.06.2015

Mulighetstudie Bøveien 11 BØVEIEN 11 MULIGHETSTUDIE 05.06.2015 MULIGHETSTUDIE BØVEIEN 11 OVERORDNETE FØRINGER Randaberg ligger i et åpent jordbrukslandskap med svak topografi og høy himmel. Fra planområdet er det utsikt over det store landskap samtidig som kontakt

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Vedlegg: 1. Forslag til reguleringsplan,

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

Lyngdal kommune. LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie - grøntstruktur Dato: 2013-12-11

Lyngdal kommune. LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie - grøntstruktur Dato: 2013-12-11 Lyngdal kommune LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie - grøntstruktur Dato: 2013-12-11 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Lyngdal kommune Rapporttittel: LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie

Detaljer

Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14. gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194

Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14. gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194 Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14 gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194 Tomten ortofoto KDP KDP for sentrum av Kløfta KDP Bestemmelser Viktige bestemmelser

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 4261/2014-39/43 15.05.2014 Saksbehandler: Kai Øverland Detaljplan for Ask Vestre gnr/bnr 39/48 mfl SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 37/14 Formannskapet 04.06.2014

Detaljer

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål:

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: Generelt Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret Kvinesdal kommune Planbestemmelser Plankart 1 og 2 datert: 06.04.10 PLAN ID 1037 2009014 Rev. etter kommunestyrets vedtak 24.06.10 1 Det planlagte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

Innhold. Utarbeidet av: Dakark AS for Hald Eiendomsutvikling AS

Innhold. Utarbeidet av: Dakark AS for Hald Eiendomsutvikling AS Forslagsstillers planbeskrivelse Alexander Kiellands gate, Sandnessjøen Omfang: Alle eiendommer har g.nr. 37 Følgende bruksnummer ligger helt innenfor plangrensene: 101, 157 og 190 Planen omfatter også

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 198/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12.

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12. Kvinesdal kommune Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372012003 2012/902 17200/2012 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Lørenveien 51/Lørenvangen 14, m.fl, Bydel Grünerløkka.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Lørenveien 51/Lørenvangen 14, m.fl, Bydel Grünerløkka. vår dato vår referanse 19.04.2013 2013.156/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Lørenveien 51/Lørenvangen 14, m.fl, Bydel Grünerløkka. I henhold til plan- og bygningsloven

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogram for området Bakkegata/Trøgstadveien/Løvstien ASKIM KOMMUNE 1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM BAKKEGATA/TRØGSTADVEIEN/LØVSTIEN, gnr 52, bnr 364 m. flere Askim kommune

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.09.2015 68455/2015 2013/3061 L13 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring.

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring. VURDERING AV UTNYTTELSE Detaljregulering for boliger på tun, Sander Østre Ski kommune Bakgrunn Området ble regulert til boliger på reguleringsplan for Sander Østre i 1989. Det er laget et forslag til detaljregulering

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER Plankart datert 13.10.2014 Revidert 28.10.14 i hht. 1. gangs beh Plan ID 201405 GENERELT 1 Det planlagte

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE Plannummer: 0467.00 Time Kommune INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Gjeldende planer... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel.

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Lillehammer, 8.5.2014 Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Sjekklisten er gjennomgått og lagt til grunn for planarbeidet i Reguleringsplan for Flugsrud skog,

Detaljer

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke MOBILITET OG AREALPLANLEGGING 1.november 2016 Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Høna eller egget? Hva kom først? Tilfeldig eller styrt? Arealplanlegging

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr 25 i Krusebyen. I

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/183-10 Saksbehandler: STL Dato: 06.12.2013 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 103/13 Plan- og Bygningsrådet 12.12.2013 1.gangsbehandling-

Detaljer

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER Oppstart av arbeid med privat detaljeringsplan for Park Hotell Vossevangen Gnr./bnr. 255/35, 255/34 og 255/36, planid 2013007. PL vedtok i møte den 19.09.2013 sak 70/13 igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan

Detaljer

Kristiansand, 08.05. 2009

Kristiansand, 08.05. 2009 Kristiansand, 08.05. 2009 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse.... 1 1. Innledning... 2 2. Planbeskrivelse... 2 2.1 Dagens situasjon... 2 2.2 Planstatus... 2 2.3 Planforslag og alternativer... 2 2.3.1

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

Gjeldene planer Nytorget

Gjeldene planer Nytorget Gjeldene planer Nytorget Overordnete planer Kommunedelplan for Stavanger sentrum 1994 2005: Eiendommen er en del av RP20, regulert til erverv/offentlig bygg. Bebyggelsen kan erstattes med nybygg. Kommuneplan

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

Detaljregulering for Meierikvartalet - arealplan-id 2012006-2.gangsbehandling/sluttbehandling. Sakstype Utvalg Utv.saksnr.

Detaljregulering for Meierikvartalet - arealplan-id 2012006-2.gangsbehandling/sluttbehandling. Sakstype Utvalg Utv.saksnr. Side 1 JournalpostID.13/9573 Løpenr. 32 Sakspapir Vår saksbehandler: Helene Holt Palerud 62433123 Sektor for teknikk og miljø - Detaljregulering for Meierikvartalet - arealplan-id 2012006-2.gangsbehandling/sluttbehandling

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK.

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS Hønefoss 30.1.2013. REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Prosjekt og trafikksituasjon. Planområdet omfatter de to nevnte eiendommene som ligger ved krysset

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE

Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE ! Vedlegg 1 Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn Tiltakshaver er Fides Eiendom Levanger AS. Forslagsstiller

Detaljer