Forurenset grunn: Innledende studie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forurenset grunn: Innledende studie"

Transkript

1 Askim kommune Forurenset grunn: Innledende studie Områderegulering for to områder i Askim sentrum Oppdragsnr.: /

2 Revidert med ny planområdeavgrensning LiBoh Tosto AHU Til implementering LiBoh IW AHU Intern utgave LiBoh IW AHU Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Norconsult AS Pb. 626, NO-1303 Sandvika Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika n:\512\21\ \5 arbeidsdokumenter\55 forurenset grunn\miljøtekniske undersøkelser fase 1_rev02_rettet.docx Side 2 av 13

3 Innhold 1 Innledning Om oppdraget metode Lokalisering 6 2 Resultater fra studien Søk i databaser Tidligere miljøtekniske undersøkelser Dr. Randersgate, nord for Skolegata og øst for Askimbyen skole, "Område 1" Historiske opplysninger Nåværende aktiviteter Brugata, Askim stasjon og sentrum syd, "Område 2" Historiske opplysninger Nåværende aktiviteter 11 3 Konklusjon og vurdering av grunnens egnethet for videre utvikling Dr. Randersgate, nord for Skolegata og øst for Askimbyen skole, "Område 1" Brugata, Askim stasjon og sentrum syd, "Område 2" 12 4 Referanser 13 n:\512\21\ \5 arbeidsdokumenter\55 forurenset grunn\miljøtekniske undersøkelser fase 1_rev02_rettet.docx Side 3 av 13

4 Sammendrag Norconsult er engasjert av Askim kommune for å gi bistand til utarbeidelse av reguleringsplan for et område i Askim sentrum Områderegulering vest for Dr. Randers gate, nord for Skolegata og øst for Askimbyen skole" (heretter kalt Område 1) samt "Områderegulering og konsekvensutredning av området Brugata, Askim stasjon og sentrum syd (heretter kalt Område 2). I forbindelse med dette er det utført en innledende studie og historisk kartlegging av de to planområdene med hensyn til forekomst av forurenset grunn. Målet med undersøkelsen er å kartlegge eventuelle forekomster av forurenset grunn slik at det gir tilstrekkelig grunnlag for å vurdere områdets egnethet for utbygging og endret arealbruk. For Område 1 ble det funnet at løsmassene i området består av fyllmasser, som erfaringsmessig ofte er forurenset fra tidligere aktiviteter. Historiske opplysninger viser at det har vært mekanisk verksted, forniklingsverksted og bilverksted innenfor planområdet. Det kan forekomme forurensning fra tungmetaller og organiske forbindelser fra verkstedsdrift. Det kan forventes lettere forurensning av tungmetaller og organiske miljøgifter langs veinettet. Det kan eventuelt forekomme lettere kvikksølvforurensning, i likhet med massene innenfor det nærliggende reguleringsområdet "Kulturparken til Gimmingskrysset". For planområdet Område 2 ble det funnet at løsmassene på området til stor del består av fyllmasser, som erfaringsmessig ofte er forurenset fra tidligere aktiviteter. Det er ikke funnet andre sannsynlige kilder til grunnforurensning enn veitrafikk og jernbanedrift innenfor planområdet. Det forventes lettere forurensning av tungmetaller og organiske miljøgifter i sporområdet og langs veinettet. Det kan eventuelt forekomme lettere kvikksølvforurensning, i likhet med massene innenfor reguleringsområdet "Kulturparken til Gimmingskrysset". Denne studien har ikke avdekket informasjon som sier at grunnen i området er uegnet for videre utvikling. Dersom det skal gjøres inngrep i grunnen i dette området må det utføres miljøtekniske undersøkelser og prøvetaking av løsmassene. n:\512\21\ \5 arbeidsdokumenter\55 forurenset grunn\miljøtekniske undersøkelser fase 1_rev02_rettet.docx Side 4 av 13

5 1 Innledning 1.1 OM OPPDRAGET Norconsult er engasjert av Askim kommune for å gi bistand til utarbeidelse av reguleringsplan for to områder i Askim sentrum Områderegulering vest for Dr. Randers gate, nord for Skolegata og øst for Askimbyen skole" (heretter kalt Område 1) samt "Områderegulering og konsekvensutredning av området Brugata, Askim stasjon og sentrum syd (heretter kalt Område 2). I forbindelse med reguleringsplan for de to områdene har en innledende studie med historisk kartlegging av forurenset grunn blitt utført. Målet med undersøkelsen er å kartlegge eventuelle forekomster av forurenset grunn slik at det gir tilstrekkelig grunnlag for å vurdere områdets egnethet for utbygging og annen arealbruk. De to planområdene ble utvidet våren 2013, og derfor har denne fagrapporten blitt revidert. Område 1 inneholder nå også grusbanen nordvest for rådhuset. Område 2 er utvidet med de to tomtene med Gnr/Bnr 53/816 og 53/ METODE En innledende studie er det første trinnet i miljøtekniske grunnundersøkelser etter NS-ISO Den innledende studien består av befaring, gjennomgang av historiske data og kart, innsamling av opplysninger om tidligere aktivitet på området samt søk i databaser for å kartlegge mulige forurensningskilder. Det er ikke gjort en fysisk befaring av området, men befaring er gjort virtuelt ved å bruke gatebilder fra karttjenesten Google Street View. Det er gjort søk i Klima og forurensningsdirektoratet (KLIFs) grunnforurensingsdatabase over kartlagte eiendommer i Norge med forurenset grunn. Det er gjort søk i NGUs database over løsmasser for å kartlegge forekomst av fyllmasser på området. Askim kommune er kontaktet for å få opplysninger om nedgravde oljetanker og tidligere utførte miljøtekniske undersøkelser for de to områdene. Følgende kilder er brukt for å fremskaffe historiske opplysninger om området: Informasjon i Forslag til planprogram - områderegulering med konsekvensutredning for Området vest for Dr Randers gate, nord for Skolegata og øst for Askimbyen skole samt i Forslag til planprogram - områderegulering med konsekvensutredning for Området Brugata, Askim stasjon og sentrum syd. Gjennomgang av informasjon fra Askim Historielag. n:\512\21\ \5 arbeidsdokumenter\55 forurenset grunn\miljøtekniske undersøkelser fase 1_rev02_rettet.docx Side 5 av 13

6 1.3 LOKALISERING Planområdene ligger ved jernbanen og rådhuset i Askim sentrum, Askim kommune i Østfold, se Figur 1. Planområdet vises nærmere i Figur 2. Området avgrenses av Kirkegata i nord, Osloveien i sør, Skolegata i vest og Haugomgata i øst. Planområdene er vist med stiplet linje i Figur 2. Figur 1:Oversiktskart over planområdene i Askim sentrum. Figur 2: Planområdene, her tegnet inn sammen på flyfoto, er ca. 54 respektive 110 daa. n:\512\21\ \5 arbeidsdokumenter\55 forurenset grunn\miljøtekniske undersøkelser fase 1_rev02_rettet.docx Side 6 av 13

7 2 Resultater fra studien 2.1 SØK I DATABASER Det er utført et søk i Klima og forurensningsdirektoratet (KLIFs) grunnforurensingsdatabase over kartlagte eiendommer i Norge med forurenset grunn. Ingen eiendommer i eller i nærheten av studieområdet er registrert i databasen. Det er ikke registrert nedgravde oljetanker innenfor planområdet. På generell basis kan man erfaringsmessig forvente å finne fyllmasser av varierende kvalitet på planerte tomter i byer i Norge. Disse massene er ofte forurenset av tidligere aktiviteter. Et søk i NGUs database over løsmasser kan man se at det er løsmasser (grå felt) i begge planområder, se Figur 3. Område 2 har tykke havavsetningsmasser (lys blå) i søndre del av området. Det er i utgangspunktet ikke mistanke om forurensning i stedlige masser. Figur 3: Utsnitt fra NGUs database over løsmasser og reguleringsområdene med stiplet linje. n:\512\21\ \5 arbeidsdokumenter\55 forurenset grunn\miljøtekniske undersøkelser fase 1_rev02_rettet.docx Side 7 av 13

8 2.2 TIDLIGERE MILJØTEKNISKE UNDERSØKELSER Norconsult undersøkte i 2010 grunnen med hensyn på forurensning i forbindelse med en kommunal reguleringsplan for et nærliggende område i Askim sentrum Reguleringsplan for området fra Kulturparken til Gimmingskrysset. Dette området ligger øst og nordøst for de to reguleringsområdene som denne rapporten gjelder for. Området er tegnet in med lilla omriss i Figur 4, sammen med de aktuelle reguleringsområdet. Man kan se i figuren at det lilla området består av fyllmasser, i likhet med mesteparten av de to planområdene. Tidligere gummivarefabrikk Figur 4: Område Kulturparken til Gimmingkrysset (lilla) i Askim sentrum ligger øst respektive nordøst for de aktuelle reguleringsområdene. Undersøkelsene viste at fyllmasser i direkte tilknytning til den tidligere gummivarefabrikken, som inneholdt synlig forurensning, var forurensede (område A, C, E i Figur 5). Fyllmasser som ikke var synlig forurenset, (område B, D) inneholdt lettere forurensning fra kvikksølv og arsen i noen punkter, og inneholdt rene masser i noen punkter. Man antar at kvikksølvforurensningen kommer fra luftutslipp fra industriell aktivitet (gummivarefabrikk). Dersom kvikksølvforurensningen på dette området kommer fra utslipp til luft, er det sannsynlig at masser i andre deler av Askim sentrum også inneholder lettere kvikksølvforurensning. Det er ikke utført andre miljøtekniske undersøkelser i Askim sentrum i følge Askim kommune. n:\512\21\ \5 arbeidsdokumenter\55 forurenset grunn\miljøtekniske undersøkelser fase 1_rev02_rettet.docx Side 8 av 13

9 Figur 5: Arealer med risiko for å påtreffe sterkt forurenset grunn. Areal og grenser er kun omtrentlige. Rødt = høy risiko. Oransje = moderat risiko. Grønn = lav risiko. (Ref. Norconsult, Orienterende miljøteknisk rapport. Kulturparken Gimming, ) n:\512\21\ \5 arbeidsdokumenter\55 forurenset grunn\miljøtekniske undersøkelser fase 1_rev02_rettet.docx Side 9 av 13

10 2.3 DR. RANDERSGATE, NORD FOR SKOLEGATA OG ØST FOR ASKIMBYEN SKOLE, "OMRÅDE 1" Historiske opplysninger Historiske opplysninger fra Askim museum viser at det har vært mekanisk verksted, forniklingsverksted og bilverksted innenfor planområdet. Figur 6 viser tidligere potensielt forurensende aktiviteter innenfor planområdet. Pilenes plassering er ikke nøyaktig. Figur 6: Tidligere potensielt forurensende aktiviteter innenfor planområdet Nåværende aktiviteter Det finnes ingen direkte mistanke om forurensende aktivitet på planområdet i dag. Innenfor planområdet finner vi i dag Askim Rådhus med anneks, grusbane, offentlig parkeringsplass, bygninger som eies av Telenor, et privateid bygg som tidligere huset Prix-butikk, en eldre industribygning hvor det er et regnskapskontor og to kommunale boligeiendommer som disponeres av Frivillighetssentralen. Øvrig bebyggelse er private boliger. n:\512\21\ \5 arbeidsdokumenter\55 forurenset grunn\miljøtekniske undersøkelser fase 1_rev02_rettet.docx Side 10 av 13

11 2.4 BRUGATA, ASKIM STASJON OG SENTRUM SYD, "OMRÅDE 2" Historiske opplysninger Innenfor planområdet er det ingen kjente tidligere aktiviteter som kan ha ført til forurensning. Nær planområdet er det funnet to lokaliteter med tidligere potensielt forurensende aktivitet: Nordøst for planområdet var det tidlig på 1900-tallet elektrisk fabrikk, før det ble gummivarefabrikk (A/S Viking) som drev frem til 1992, da fabrikken ble nedlagt og kjøpesenter etablert i stedet. En ravine i området der PM Røwdes gate ligger nå ble brukt som søppelfylling på første halvdel av 1900-tallet Nåværende aktiviteter Planområdet omfatter en stor del av Askim sentrum med offentlige og private virksomheter, handel, spisesteder, boliger, bank, jernbanestasjon, bussterminal, offentlige parkeringsplasser, gater, planovergang og to parker. På jernbaneområdet kan man forvente noe forurensning fra jernbanedrift, og langs veinettet fra veitrafikk. Det er typisk slitasje på kjøretøy og underlag som gir lettere forurensning av tungmetaller og organiske forbindelser. Figur 7 viser potensielle kilder til forurensning. Figur 7: Tidligere og nåværende potensielt forurensende aktiviteter innenfor og tilgrensende til planområdet. n:\512\21\ \5 arbeidsdokumenter\55 forurenset grunn\miljøtekniske undersøkelser fase 1_rev02_rettet.docx Side 11 av 13

12 3 Konklusjon og vurdering av grunnens egnethet for videre utvikling 3.1 DR. RANDERSGATE, NORD FOR SKOLEGATA OG ØST FOR ASKIMBYEN SKOLE, "OMRÅDE 1" Løsmasser i området består av fyllmasser, som erfaringsmessig ofte er forurenset fra tidligere aktiviteter. Historiske opplysninger viser at det har vært mekanisk verksted, forniklingsverksted og bilverksted innenfor planområdet. Det kan forekomme forurensning fra tungmetaller og organiske forbindelser fra verkstedsdrift. Det kan forventes lettere forurensning av tungmetaller og organiske miljøgifter langs veinettet. Det kan eventuelt forekomme lettere kvikksølvforurensning, i likhet med massene innenfor reguleringsområdet "Kulturparken til Gimmingskrysset". Denne studien har ikke avdekket informasjon som sier at grunnen i området er uegnet for videre utvikling. Dersom det skal gjøres inngrep i grunnen i dette området må det utføres miljøtekniske undersøkelser og prøvetaking av løsmassene. 3.2 BRUGATA, ASKIM STASJON OG SENTRUM SYD, "OMRÅDE 2" Området består til stor del av fyllmasser, som erfaringsmessig ofte er forurenset fra tidligere aktiviteter. Det er ikke funnet andre sannsynlige kilder til grunnforurensning innenfor området enn veitrafikk og jernbanedrift. Det forventes lettere forurensning av tungmetaller og organiske miljøgifter i sporområdet og langs veinettet. Det kan eventuelt forekomme lettere kvikksølvforurensning, i likhet med massene innenfor reguleringsområdet "Kulturparken til Gimmingskrysset". Denne studien har ikke avdekket informasjon som sier at grunnen i området er uegnet for videre utvikling. Dersom det skal gjøres inngrep i grunnen i dette området må det utføres miljøtekniske undersøkelser og prøvetaking av løsmassene. n:\512\21\ \5 arbeidsdokumenter\55 forurenset grunn\miljøtekniske undersøkelser fase 1_rev02_rettet.docx Side 12 av 13

13 4 Referanser Norsk Standard NS-ISO Jordkvalitet Prøvetaking Del 5: Veiledning for fremgangsmåte for undersøkelse av grunnforurensning på urbane og industrielle lokaliteter. Klima- og forurensningsdirektoratet, 1999, Risikovurdering av forurenset grunn, 99:01 NGU, Løsmasser, nasjonal løsmassedatabase. Askim museum, Gårder og plasser som har avgitt grunn til det senere sentrumsområdet, Versjon av Kart.gulesider.no Norconsult, Orienterende miljøteknisk rapport: Kulturparken Gimming, n:\512\21\ \5 arbeidsdokumenter\55 forurenset grunn\miljøtekniske undersøkelser fase 1_rev02_rettet.docx Side 13 av 13

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 1 Oppdragsgiver Rom eiendom AS Rapporttype ROS-analyse 07.03.14 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 NASJONAL PLAN ID: 01061103 2 Oppdragsnr.: 1350000053 Oppdragsnavn:

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR UTVIDELSE AV FOLLUM INDUSTRIOMRÅDE

OMRÅDEREGULERING FOR UTVIDELSE AV FOLLUM INDUSTRIOMRÅDE 2013 TREKLYNGEN HOLDING AS OMRÅDEREGULERING FOR UTVIDELSE AV FOLLUM INDUSTRIOMRÅDE NATURMILJØ KONSKEVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS

PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Vedlegg til reguleringsplan 2011-08-31 PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU

Detaljer

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 2014-06-01 Oppdragsnr. 5122124 Oppdragsnr. 5122124 Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 0 01.06.2014 Fagnotat v1 beb ehn ahu Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR MILJØUNDERSØKELSE. Multiconsult

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR MILJØUNDERSØKELSE. Multiconsult DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR MILJØUNDERSØKELSE Multiconsult Innholdsfortegnelse 1. Innledning...4 2. Utførelse av Fase 1-undersøkelse...4 3. Eiendoms- og områdebeskrivelse...6 3.1 Generelt...6 3.1.1

Detaljer

Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Kart og oppmåling Prosjektadministrasjon

Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Kart og oppmåling Prosjektadministrasjon Navn på plan/tiltak: 200921 Detaljplan for Søvik omsorgssenter Kommune: Alstahaug kommune Stedsnavn: Søvik Gårds- og bruksnr: Gnr 8 bnr 124 og bnr 137 Tiltakshaver: Stasbygg v/jøran M Eilertsen 22 95 42

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Nytt bygg for odontologisk fakultet ved Universitetet i Bergen

Nytt bygg for odontologisk fakultet ved Universitetet i Bergen Nytt bygg for odontologisk fakultet ved Universitetet i Bergen Melding om konsekvensutredning m/ forslag til utredningsprogram etter plan- og bygningsloven 33-3 Statsbygg, november 2004, revidert januar

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsgiver DKM Drammen Rapporttype ROS-analyse 2011-03-22 BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2 (17) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsnr.: 1100745 Oppdragsnavn:

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune

Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune 12.10.2010 Saksnr 200816091 DEL I... 3 PLANENS FORMÅL, INNHOLD OG RAMMEVERK... 3 1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 FORMÅL... 4

Detaljer

Områderegulering for Luravika

Områderegulering for Luravika Utvalg for byutvikling 16.02.11 sak 14/11 vedlegg 6 Områderegulering for Luravika Biologiske utredninger med fokus på marine naturtyper 2009 68 Ecofact Aksjeselskap Side 1 FORORD På oppdrag fra Asplan

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FETSUND SENTRUM RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

KOMMUNEDELPLAN FOR FETSUND SENTRUM RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 1 (16) Oppdragsgiver Fet kommune Rapporttype Vedlegg til kommunedelplan 2011-01-20 KOMMUNEDELPLAN FOR FETSUND SENTRUM RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2 (16) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Detaljer

Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2

Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2 Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2 TA 2548 2009 Forord Forskrift om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider ble

Detaljer

Oppdragsgiver. Norbetong. Rapporttype. Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ

Oppdragsgiver. Norbetong. Rapporttype. Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ Oppdragsgiver Norbetong Rapporttype Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ 2 (16) UTVIDELSE AV STOKKAN

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Sandnes Kommune 522655 Arealvurdering - Priortomten Del: Dato: 2009-11-27 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Ivar Fett Lasse

Detaljer

Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Fagkyndig konsulent er Hjellnes Consult AS på vegne av forslagsstiller Forsvarsbygg.

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Risiko- og sårbarhetsanalyse / egnethetsvurdering Vedlegg til planbeskrivelsen Revidert etter behandling i kommunestyret 11.02.15 1 Veileder for kommunale

Detaljer

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn Veileder Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn TA 2553 2009 Forord Tilstandsklasser for forurenset grunn er et nytt hjelpemiddel utarbeidet av Statens forurensningstilsyn (SFT). Veilederen

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Tormod Utne Kvåle OPPRETTET AV. Morten Martinsen. Støvvurdering for nytt masseuttak og flytting av asfaltverk i Sandbumoen, Sel kommune

OPPDRAGSLEDER. Tormod Utne Kvåle OPPRETTET AV. Morten Martinsen. Støvvurdering for nytt masseuttak og flytting av asfaltverk i Sandbumoen, Sel kommune NOTAT OPPDRAG RIAKUstøv Sandbumoen Sel masseuttak reguleringsplan OPPDRAGSNUMMER 14150001 OPPDRAGSLEDER Tormod Utne Kvåle OPPRETTET AV Morten Martinsen DATO 19.04.15 KS 18.04.2015 Leif Axenhamn Støvvurdering

Detaljer

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Emne: Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Dato: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014 Skrevet av: Reinertsen AB v/stefan

Detaljer

Altevatn hyttefelt I, II og III

Altevatn hyttefelt I, II og III Statskog SF Altevatn hyttefelt I, II og III Konsekvensutredning Biologisk mangfold, friluftsliv og reindrift 2013-09-30 02 20131025 Konsekvensutredning biologisk mangfold, friluftsliv og reindrift. Endelig

Detaljer

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid [Leangen Travbane] Utarbeidet av: Kristian Hogstad Lund Eiendomsmegler næring EiendomsMegler1 Midt-Norge AS, avd. næringseiendom Styringsgruppen

Detaljer

OMRÅDEREGULERING STYKKENE KARTLEGGING AV BIOLOGISK MANGFOLD

OMRÅDEREGULERING STYKKENE KARTLEGGING AV BIOLOGISK MANGFOLD Beregnet til Grunnlag for områderegulering m/ku for Stykkene i Lillesand Dokument type Rapport fra befaring, naturmiljø. Dato 14.02.2014 OMRÅDEREGULERING STYKKENE KARTLEGGING AV BIOLOGISK MANGFOLD OMRÅDEREGULERING

Detaljer

Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag

Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag Innledning Parkeringsutvalget har gjennomført en utredning og utarbeidet en rapport som beskriver dagens parkeringssituasjon i Solsletta borettslag. Rapporten

Detaljer

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Forslag til planprogram August 2014 Forsidebilde: Drammen kommune/maudal foto Kartgrunnlag: Lier kommune, Drammen kommune/geovekst 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer