KYRKJELEG FELLESRÅD. Innkalling til møte i Fellesrådet KYRKJEVERJA I KVAM VEL M Ø T T! Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KYRKJELEG FELLESRÅD. Innkalling til møte i Fellesrådet KYRKJEVERJA I KVAM VEL M Ø T T! Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam"

Transkript

1 KYRKJELEG FELLESRÅD KYRKJEVERJA I KVAM Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam Postadresse: Norheimsund kyrkje, Postboks 39, 5601 NORHEIMSUND Telefon: Bankgiro: Org.nr.: Dykkar ref: Vår ref: Dato: osl/ september 2014 Innkalling til møte i Fellesrådet Stad: Strandebarm kyrkje Tid: Onsdag 24. september kl Sakliste: 25/14 Godkjenning av innkalling, sakliste og møtereferat 26/14 Meldingar 27/14 Tertialrapport nr /14 Budsjett 2014, innstilling til kommunen 29/14 Kyrkjelege avgifter, innstilling til kommunen 30/14 Klokkarstillingar, storleik 31/14 Høyringssvar NOU «Lik og likskap» 32/14 Deling av stilling, ny medarbeidar 33/14 Søknad om stønad til studietur Varamedlemene møter dersom den faste representanten melder forfall. Mogeleg forfall kan meldast til sekretæren i god tid før møtet. VEL M Ø T T! For Fellesrådet: Hans Atle Soldal, leiar Olav Skeie Lid, sekretær

2 25/14 Godkjenning av innkalling, sakliste og møtereferat Framlegg til vedtak: Sakliste, innkalling til dagens møte, samt møtebok for fellesrådsmøte 21. mai vert godkjende. Til å skriva under møteboka for førre fellesrådsmøte vert valde: 26/14 Meldingar Framlegg til vedtak: Kyrkjeleg fellesråd tek framlagde meldingar til vitande. Arbeidet med måling av Vikøy kyrkje er fullført. Arbeidet vart gjort på dugnad, og representerer ein stor verdi for fellesrådet. Me takkar dugnadsgjengen for vel utført arbeid! Dugnadsiveren frå dei glade pensjonistane gjorde at kyrkjeverja gjorde vedtak i sitt indre om å måla heile kyrkja, sjølv om det var halve kyrkja som var tenkt. Litt dyrare stillasleige vart det difor men heilt klart det beste alternativet. No er heile kyrkja skinande kvit og nymåla. 12 nye gravminne er godkjende sidan sist. Fellesrådet sitt vedtak om å utsetja kjøp av nye trådlause mikrofonsystem til dess me var nøydde, var eit klokt vedtak. No viser det seg at det gamle systemet med dagens frekvensar sannsynlegvis kjem til å fungera i mange år framover, trass alle truslar frå statlege mynde om utfasing. Pengar spart! Gåva frå den anonyme gjevaren til salmebok kjøp er kome på konto, blanke kroner står no og godgjer seg. Bøkene er bestilte, og vil koma i oktober i år. 1. sundag i advent vil me ta dei i bruk. Gjevaren har fått takk og blom frå fellesrådet noko meir ynskte han ikkje. Her er det berre å bøya seg i takksemd. Ved Ålvik kyrkje veks det fram eit vakkert staudebed. Det er kyrkjegardsarbeidaren vår som i ledige stunder erstattar visna brake med nye planter. Kyrkjeverja har gått til innkjøp av nytt gjerde til Mundheim gravplass. Det gamle var nesten rusta bort. Grendautvalet saman med kyrkjegardsarbeidaren vil stilla med arbeidskrefter og dugnadsinnsats, og så vert det fornya og vakkert også i ytste enden av heradet vårt. I samband med ny kommuneplan for Kvam har kyrkjeverja vore i møte med utviklingssjef Nedkvitne og gått gjennom trongen for framtidig gravareal på kyrkjegardane våre. Arealtrongen vår er under kontroll alle stader. I Vikøy har det i den gamle kommuneplanen vore avsett nytt gravareal sør for det nye feltet på Ospehaugen, dette ligg framleis inne i framlegget til ny kommuneplan. Kyrkjeverja har motteke nabovarsel på bygginga av Skyspace Hardanger i Øystese. Sjølv om konstruksjonen kjem tett på kyrkjegarden og vert svært så synleg, har eg ikkje vurdert det som grunn til protest mot oppføringa. Som nabo til nytt tunnell innslag ved den påtenkte Håfjelltunnellen har kyrkja i Øystese fått spørsmål om merknadar til reguleringsplan for området. Kyrkjeverja har ikkje funne grunn til merknader her heller. Kyrkjeverja har gjeve positiv uttale til oppstartmelding om regulering av ny og større barnehage på naboeigedomen til Norheimsund kyrkje. Uttalen ligg vedlagt sakspapira.

3 Kyrkjetenaren i Strandebarm har bede om permisjon i tidsrommet oktober desember i år, pga stort arbeidspress i sitt arbeid i skulen. Ho har fått dette innvilga, og Arvid Strømme er innleigd på timebasis til å utføra kyrkjetenar arbeidet i Strandebarm resten av året. Den gamle telefonsentralen på kyrkjekontoret braut saman no i september. Me har no gått over til eit mobilt sentralbord og nye apparat med mange nye og arbeidssparande funksjonar, men telefonnummera er dei same innarbeidde gamle. Rimelegare i drift enn det gamle systemet vart det og definitivt vinn vinn. Solid smell I: Kyrkjegardsmuren i Øystese fekk seg ein kraftig trøkk i eit biluhell for nokre veker sidan. Det vart oppretta ei forsikringssak, denne er no oppgjort, og reparasjonsarbeidet er på gang. Solid smell II: KLP sine krav om reguleringspremie for pensjon går rett til himmels. Auken dei fire siste åra er på 90 %, frå , i 2011 til dagens , All sparing og kutt i den daglege drifta går rett i KLP sluket. KLP har i praksis monopol på offentleg tenestepensjon. Dei har gått gjennom tala våre to gonger etter påtrykk frå kyrkjeverja, men insisterer på at premien er rett utrekna. Og kven kan kika dei i korta? Kyrkjeverja har søkt Kvam herad om ferdigstilling av anlegget kring kyrkja i Strandebarm. Det manglar gateljos ned til kyrkja. Bårehuset i Øystese er på langsomt sig framover. Det har vore litt uklart med omsyn til fellesrådet sin byggherrefunksjon opp mot garantiansvaret, men dette tykkjest no avklåra. Sak 27/14 Tertialrapport nr Framlegg til vedtak: Kyrkjeleg fellesråd tek tertialrapporten til vitande. Budsjettet for inneverande år vert endra i tråd med vedlagde tilråding. Kyrkjeleg Fellesråd Kvam Tertialrapport 2. tertial 2014 Budsjett Konto Navn 2.tertial kvartal kvartal Løn og personal 5010 Fast løn , , , Etterbetaling 5020 Løn vikarer , , , Ekstrahjelp 472, , Anna lønn, honorar 2 000, Feriepengar , , , Feriepengar over 60 år 9 228, , , Forsikringar KLP , , , Gruppelivsforsikring , , , Ulykkesforsikring 4 186, , , Forsikringar avrekna Trekkpl.naturalyt , , , Motkonto KLP-avrekna ( ) 5295 Motkonto forsikringar ( ,00) ( ,00) ( ,00) (20 000) 5297 Motkonto trekkpl. Naturalytelse 5330 Løn fellesråd/sokneråd/styrehonorar , , , Annen oppgavepliktig godtgjørelse 4 026, , Arbeidsgjevaravgift , , ,

4 5401 Arbeidsgjevaravgift påløpt fp , , , Refusjon av sykepenger (47 747,00) (49 290,00) ( ,00) 5801 Refusjon av sykepenger (47 747,00) (40 142,00) ( ,00) 5802 Motkonto refusjon av , , , Yrkesskadeforsikring 9 941, , , Arb.gjevar del pensjonstilskot , , , Sum løn og personal , , , Varer og tenester 6100 Kontorrekvissita , , , Tidsskrifter, faglitteratur 4 391, , , Driftsrekvisita gravplassar 231, Driftsrekvisita kyrkjer , , , Konfirmantarbeid , Rekvisita gravplassar 311,52 250,00 250, Rekvisita kyrkjer , , , Velferdstiltak, sos.kostnader , , , Porto og bankgebyr , , , Telefon, datakommunikasjon , , , Annonser, kunngjering, info , , , Trykking kyrkjebladet , , , Blomar, gåver, helsingar , , , Kurs og opplæring , , , Konf.leir (kateket) (motkonto 3751) , , , Reiseutgifter, opplæring 3 688, Kle-godtgjersle 5 895, , Drivstoff bilar 4 605, , , Vedlikehald biler 8 694,40 629, , Forsikring og årsavgift bil , , , Straum , , , Forsikring , , , Husleige 1 500, , Kommunale avgifter , , , Kontingentar , , , Kopieringsavtaler, lisens data , , , Kontorinventar, utstyr 1 391,20 499, , Edb/datautstyr 384, , Verktøy og reidskap 4 764,32 751,20 751, Leige, kjøp bilar 6220 Leige, kjøp maskiner , , , Leige, kjøp kontormaskiner , , , Vedlikehald kyrkjebygg , , , Vedlikehald gravplassar , , , Serviceavtalar og reparasjonar , , , Reparasjonar utstyr , , , Materialer til vedlikehald 112, Materialer til stell graver , , Reinhald, vaktmester 8 356, , Vakthold, alarmsystemer , , , Rekneskap og revisjon , , , Innleigd andre tenester , , , Innleigd tjenester gravstell 6320 Renovasjon, vann, avløp o l 6 376, Skyssgodtgjersle km-pengar , , ,

5 7101 Passasjertillegg 7104 Mopedgodtgjørle 7140 Reiseutgifter etter bilag 1 645, , Annen kostnad -817,34 173,00 286,00 Sum varer og tenester , , , Refusjonar (utgifter) 6300 Overføring til Nav 6330 Overføring til kommunen 6350 Refusjon til sokneråd , , , Refusjon til andre Nybygg og nyanlegg Strandebarm , , Nybygg og nyanlegg (Øystese Bårehus) , , Inv.utstyr kyrkjer 6416 Inv.Nhs.kyrkjepark , , , Inngåande mva Mva-komp. Investering , , Mva-komp. Drift ,11 Sum refusjonar og renteutgifter , , , Finanskostnader 6500 Renteutgifter 4 285, , , Rentekostnad leverandørar 42,43 187,04 199, Avdrag på lån , , , KLP kapitalinnskudd , ,00 Sum finanskostnader , , , Driftsutgifter , Inntekter 3010 Salgsinnt. egentilvirk. varer, 25% mva 1 200, Salgsinntekt tjenester, 25% mva 3 000, Salgsinntekt handelsvarer 680, Betaling ved kyrkjelege tenester , , , Eigenbetaling , , Betaling av telefon 3 360, , , Babysang 3615 Leieinntekt andre varige driftsmidler 1 600, Annan inntekt 1 632, , , Stell av graver , , , Gravfesteavgifter , , , Leigeinntekter lokaler , , , Inntekter Kyrkjebladet annonsar 3 000, , Sum inntekter , , , ,00 Refusjonar 3701 Refusjon løn frå kommunen , , Refusjon mva-investering 3 985, , , Refusjon mva-drift , Refusjon frå kommunen 860, , Refusjon frå andre fellesråd 1 260, , , Refusjon frå sokneråd , , , Refusjon konf.leir (kateket) , , Refusjon andre ,

6 Sum refusjonar , , , Tilskot og gåver frå andre 3800 Tilskot løn frå bispekontor , , , Tilskot frå staten 3830 Tilskot frå eigen kommune , Tilskot frå sokneråd Gåver/kollektar konsertar , , , Gåver til Strb.krk.lydshus , , Gåver til Nhs.kyrkjepark , , Gåver prosjekt "Cembalo" 3875 Gåver kyrkje-/klokke Tørvikbygd , Gåve kyrkjebladet , , , Tilskot frå kommunen , ,00 Sum tilskot og gåver frå andre , , , Finansinntekter 3900 Renteinntekter 3 010, , Bruk av lån Sum finansinntekter 3 010, , Driftsinntekter , , , NETTO DRIFTS- OVER/UNDERSKOT 8 632, , , Avsetningar og avskrivningar 6530 Avsett disp.fond/reknesk.overskot Avsett disp.fond/reknesk.overskot 6550 Avsett Nhs.kyrkjepark , , Avsett Øystese Bårehus , , Avsett Strb.krk.lydshus , , Avsett prosjekt "Cembalo" 6555 Avsett KRK/klokke T.bygd , Avsett kyrkjebladet , , , Avskrivningar Sum avsettninger og avskrivningar , , , Bruk av fond og motkonto avskrivningar 3950 Bruk av fond Nhs.kyrkjepark (15 942,37) ( ,15) ( ,00) 3951 Bruk av fond Øystese Bårehus (71 375,00) (71 375,00) 3952 Bruk av fond Strb.krk.lydshus (35 491,04) (53 163,00) 3954 Bruk av fond "Cembalo" 3955 Bruk av fond krk/klokke T.bygd (2 560,00) (2 560,00) 3957 Bruk av fond Kyrkjebladet (60 321,40) (60 845,57) (77 586,00) 3980 Rekneskapsmessig underskot (25 853,40) (94 460,13) ( ,77) 3990 Motpost avskrivningar Sum bruk fond og avskrivninger ( ,17) ( ,89) ( ,77) - SUM AVSETNINGAR/BRUK FOND 8 632, , , Resultat (25 853,40) (94 460,13) ( ,77) -

7 - 28/14 Budsjettframlegg 2015 Framlegg til vedtak: Vedlagde budsjett vert oversendt Kvam herad som innstilling til budsjettarbeidet i kommunen. Kyrkjeleg Fellesråd Kvam Budsjett Konto Navn Løn og personal 5010 Fast løn Etterbetaling 5020 Løn vikarer Ekstrahjelp 5050 Anna lønn, honorar 5090 Feriepengar Feriepengar over 60 år Forsikringar KLP Gruppelivsforsikring 5252 Ulykkesforsikring Forsikringar avrekna Trekkpl.naturalyt Motkonto KLP-avrekna ( ) ( ) 5295 Motkonto forsikringar (20 000) (20 000) 5297 Motkonto trekkpl. Naturalytelse 5330 Løn fellesråd/sokneråd/styrehonorar Annen oppgavepliktig godtgjørelse Arbeidsgjevaravgift Arbeidsgjevaravgift påløpt fp Refusjon av sykepenger 5801 Refusjon av sykepenger 5802 Motkonto refusjon av 5920 Yrkesskadeforsikring 5945 Arb.gjevar del pensjonstilskot Sum løn og personal Varer og tenester 6100 Kontorrekvissita Tidsskrifter, faglitteratur Driftsrekvisita gravplassar Driftsrekvisita kyrkjer Konfirmantarbeid Rekvisita gravplassar Rekvisita kyrkjer Velferdstiltak, sos.kostnader Porto og bankgebyr Telefon, datakommunikasjon Annonser, kunngjering, info Trykking kyrkjebladet Blomar, gåver, helsingar Kurs og opplæring Konf.leir (kateket) (motkonto 3751)

8 6155 Reiseutgifter, opplæring 6166 Kle-godtgjersle 6174 Drivstoff bilar Vedlikehald biler Forsikring og årsavgift bil Straum Forsikring Husleige Kommunale avgifter Kontingentar Kopieringsavtaler, lisens data Kontorinventar, utstyr Edb/datautstyr Verktøy og reidskap Leige, kjøp bilar 6220 Containerleige mm Leige, kjøp kontormaskiner Vedlikehald kyrkjebygg Vedlikehald gravplassar Serviceavtalar og reparasjonar Reparasjonar utstyr Materialer til vedlikehald 6259 Materialer til stell graver Reinhald, vaktmester 6265 Vakthold, alarmsystemer Rekneskap og revisjon Innleigd andre tenester Innleigd tjenester gravstell 6320 Renovasjon, vann, avløp o l 7100 Skyssgodtgjersle km-pengar Passasjertillegg 7104 Mopedgodtgjørelse 7140 Reiseutgifter etter bilag Annen kostnad Sum varer og tenester Refusjonar (utgifter) 6300 Overføring til Nav 6330 Overføring til kommunen 6350 Refusjon til sokneråd Refusjon til andre Nybygg og nyanlegg Strandebarm 6411 Nybygg og nyanlegg (Øystese Bårehus) 6414 Inv.utstyr kyrkjer 6416 Inv.Nhs.kyrkjepark 6423 Inngåande mva Mva-komp. Investering 6429 Mva-komp. Drift Sum refusjonar og renteutgifter Finanskostnader 6500 Renteutgifter Rentekostnad leverandørar 6510 Avdrag på lån KLP kapitalinnskudd Sum finanskostnader

9 Driftsutgifter Inntekter 3010 Salgsinnt. egentilvirk. varer, 25% mva 3020 Salgsinntekt tjenester, 25% mva Salgsinntekt handelsvarer 3600 Betaling ved kyrkjelege tenester Eigenbetaling Betaling av telefon Babysang 3615 Leieinntekt andre varige driftsmidler 3619 Annan inntekt 3620 Stell av graver Gravfesteavgifter Leigeinntekter lokaler Inntekter Kyrkjebladet annonsar Sum inntekter , ,00 Refusjonar 3701 Refusjon løn frå kommunen 3728 Refusjon mva-investering 3729 Refusjon mva-drift Refusjon frå kommunen 3740 Refusjon frå andre fellesråd 3750 Refusjon frå sokneråd Refusjon konf.leir (kateket) 3760 Refusjon andre Sum refusjonar Tilskot og gåver frå andre 3800 Tilskot løn frå bispekontor Tilskot frå staten 3830 Tilskot frå eigen kommune Tilskot frå sokneråd 3860 Gåver/kollektar konsertar 3872 Gåver til Strb.krk.lydshus 3873 Gåver til Nhs.kyrkjepark 3874 Gåver prosjekt "Cembalo" 3875 Gåver kyrkje-/klokke Tørvikbygd 3877 Gåve kyrkjebladet Tilskot frå kommunen Sum tilskot og gåver frå andre Finansinntekter 3900 Renteinntekter Bruk av lån Sum finansinntekter Driftsinntekter NETTO DRIFTS- OVER/UNDERSKOT

10 Budsjettkommentar: Kyrkjeleg fellesråd trekkjer i dag store vekslar på frivillig innsats og gåver. For 2014 har det vore utført dugnadsarbeid og gjeve gåver for om lag kr , til lovpålagde, kommunale oppgåver. Fellesrådet har vidare gjennomført kostnadskutt gjennom heile året, bl. anna ved å ikkje engasjera/tilsetja folk i vakante stillingar eller ved sjukmelding. Kyrkjeleg fellesråd klarar ikkje halda tritt med dei økonomiske utfordringane frå KLP. Auken til pensjonspremie er formidabel, premien har stige med 90% på 4 år. Tilskotet frå heradet har vore uendra, dvs ikkje justert for løns og prisstigning dei siste åra. Den kommunale tenesteytinga med slått av graset på kyrkjegardane våre, har vore ei kjærkomen handsrekning frå heradet. Me set vår von til at dette kan halda fram. Summa summarum: dersom me skal klara våre forpliktelsar ovanfor KLP, samt at ikkje forfallet skal få tak på våre gamle kyrkjer, tillet me oss å be om at tilskotet frå heradet frå 2015 vert justert i tråd med vårt budsjettframlegg. 29/14 Kyrkjelege avgifter 2015 Framlegg til vedtak: Kyrkjeleg fellesråd tilrår vedlagde avgifter som gjeldande for budsjettåret Avgifter ved kyrkjene i Kvam Pris 2014 Pris 2015 % vis auke a. Festeavgift per år ,3 % b. Festeavgift av grav ved sida( attlevande ektemake) per år ,3 % c. Festeavgift for graver som er over 60 år ,3 % d. Utanbygd avgift( fråflytta frå Kvam for meir enn 5 år sidan) Gravferd/bisetjing frå kyrkje/kapell Kistegravferd (utan seremoni) Urnenedsetjing Bryllaup (utan tilknytning til Kvam) e. Avgift ved bruk av kyrkja (IKKJE medlem av Dnk) Festeavgifta vår har vore uendra no i 4 år, etter at den vart kraftig justert i Under tvil er eg difor komen til at eg tilrår ei justering på 3,3% i år for festeavgift hjå oss.

11 Dei andre avgiftene som me skal tilrå til heradstyret, vart solid justerte i fjor. I tillegg kjem det sannsynlegvis ein lovendring ( sjå sak 31/14) som seier at desse avgiftene skal falla heilt bort. Eg har difor valt å ikkje føreslå justering for desse. Sak 30/14 Klokkarstillingar, storleik Framlegg til vedtak: Klokkarstillingane for Kvam vert justerte slik: Vikøy sokn 10% Øystese sokn 10% Strandebarm sokn 10 % Ålvik sokn 6% Klokkarstillingane våre er lovpålagde. Mange fellesråd i vårt land har likevel valt å fjerna dei, for å spara pengar. Enn så lenge har Kvam kyrkjelege fellesråd valt å behalda dei. For vårt fellesområde er det organisert slik at Vikøy og Øystese sokn får utbetalt ein sum tilsvarande klokkarløna, medan Strandebarm og Ålvik har personar tilsette i sine stillingar. Historisk sett har storleiken på desse stillingane vore slik: Vikøy sokn 13% Øystese sokn 10% Strandebarm sokn 10 % Ålvik sokn 7 % (9 %, om me går attende ei tid) Dette var basert på frekvensen på gudstenester. Vikøy sokn hadde meir enn dei andre, pga sine to kyrkjer. I dag er dette annleis. Vikøy og Øystese sokn har like mange gudstenester, og bør difor ha lik klokkarløn. Ålvik og Strandebarm har om lag like mange gudstenester, men litt færre enn Vikøy og Øystese. For Ålvik er klokkarstillinga ein rein ungdomsstilling, med relativt lite ansvar knytt til stillinga. For Strandebarm sin del har klokkarstillinga i praksis fått tillagt fleire funksjonar med ansvar, eg foreslår difor å behalda denne uendra. Mitt framlegg til storleik på klokkarstillingar i Kvam vert difor: Vikøy sokn 10% 3% Øystese sokn 10% som i dag Strandebarm sokn 10 % som i dag Ålvik sokn 6% som i dag

12 Sak 31/14 Høyringssvar på NOU «Lik og likskap» Framlegg til vedtak: Vedlagde uttale vert sendt som høyringssvar frå Kvam kyrkjelege fellesråd. NOU en «Lik og likskap» omhandlar endringar i gravferdslova, først og fremst på det økonomiske området. Det er store skilnader innan kyrkje Noreg når det gjeld praksis for kremasjonsavgift, utanbygds avgifter og mangt anna. Dette ynskjer departementet å få ein heilskapleg og meir rettvis praksis på. I mitt framlegg til svar peikar eg på at det meste av endringane som er føreslegne, er av det gode. Mange avgifter er føreslegne fjerna. Bortfallet av desse avgiftene er føreslege kompensert med auka overføringar frå kommunen. Min frykt som eg vonar er ubegrunna er at fellesrådet sit att med tapte inntekter, men utan auka overføringar. For Kvam sin del utgjer desse avgiftene ei inntekt på om lag kr , på årsbasis i dag. Høyringssvar NOU «Lik og likskap» Me vil gje fylgjande uttale til NOU «Lik og likskap»: Utvalet som står bak NOU 2014:2, «Lik og likskap», har gjort eit godt arbeid med å få fram konsekvensane av gravferdslovgjevinga i Noreg. Det er viktig at ein går grundig til verks og ser på kva konsekvensar lovgjevinga har for dei ulike delane av landet. Det er vidare særs nyttig å få talfesta den økonomiske ulikskap som gravferder medfører i landet vårt. Slik sett vil dei endringar som er føreslegne, stort sett vera ei rett utvikling, etter vårt syn. Ikkje minst i møte med den nye tid, der menneske frå ulike trussamfunn, kulturar og nasjonalitetar skal ha krav på dei same tenester, vil ei slik gjennomgang av gravferdslova vera nyttig. Me vil og framheva verdien av at utvalet har henta informasjon frå våre naboland til samanlikning. Dette gjev god kunnskap om våre eigne tradisjonar sett i eit større perspektiv. Ikkje minst er det nyttig når ein skal vurdera det som er hovudmandatet til utvalet: dei økonomiske spørsmål knytt til gravlegging. Når det gjeld utvalet si presisering av dei 6 prinsipp for gravferdslovgjevinga, så har me ingen ytterlegare kommentar til dette, anna enn at me er samde i prinsippa. Når det gjeld dei konkrete endringframlegga frå utvalet, vil me peika på fylgjande: Likestilling av kistegravlegging og kremasjon. Dette er ei god og rett utvikling, og eit riktig steg å ta. Når me veit at talet på gravferder vil auka i åra som kjem, vert det heilt rett å ta bort den ekstrabelastinga som kremasjonsavgifta utgjer. Det vil sannsynlegvis auka talet på kremasjonar, noko som i neste omgang vil bety mindre press på utviding av gravareal. Når det så gjeld den føreslegne endringa av ansvaret for båretransporten frå NAV til den lokale gravferdsforvaltinga, så er me i tvil om dette er ei god løysing. Endringa inneber at NAV ikkje lenger skal yte stønad til transport til krematoriet, men at desse pengane skal gå inn i rammetilskotet til kommunane, som så skal vidarefordelast til fellesråda. Me er uroa for at dette vil bety ei reell nedskjering i budsjetta til fellesråda. Betyr det vidare at det er fellesråda

13 som sjølve skal syta for transporten, eller skal fellesråda yta tilskot til gravferdsbyrå, som tradisjonelt har stått for denne transporten? Framlegget om at brukarbetaling for gravlegging i annan kommune enn avdødes heimstadkommune vert oppheva, er og eit godt og riktig steg i retning av utjamning av den ulikskap som me ser i dag. Men igjen: det er føresett i framlegget at den inntekta som fellesråda då misser, skal kompenserast med auka overføringar frå kommunane til fellesråda. Me fryktar for at inntektene frå utanbygds gravferd forsvinn, men at kompensasjonen frå kommunen uteblir. Det vert og eit spørsmål om dette vil råka ulikt i dei ulike kommunar. Me veit at område med mange fritidsbustader fryktar at dei vil få uhandterlege forhold med stort press på gravplassane, dersom alle skal kunna velja kommune fritt. Endring av avgifta for feste av grav: mange fellesråd praktiserer denne endringa allereie, og vil ikkje verta berørte av dette. Og uansett kjennest det rett at det ikkje vert gjeve høve til å ta festeavgift i fredningstida av ei grav, eller dei 20 første åra etter gravlegging. Men ei problemstilling reiser seg: kva med dei som har anna fredningstid enn 20 år, f.eks 30 år? Her vil den betalbare festetida ta til midt i fredningstida. Ei samordning av festeavgiftene i ein kommune, uansett type grav, tykkjest og vera ei rett endring. Dei fellesråd som vert råka av denne endringa, vil naturleg nok måtta kompensera tapet av festeavgift på ein eller annan måte. Og ettersom det framleis skal vera det lokale mynde som avgjer festeavgifta, så er det kanskje naturleg å tenkja at auke i festeavgifta generelt kan kompensera for bortfallet av inntekter. 32/14 Deling av stilling Framlegg til vedtak: Kyrkjeleg fellesråd godkjenner at Marna Roer får permisjon i 30% av stillinga si fram til sommaren, og at Bjørnar Sangolt kjem inn i denne delen av stillinga som eit vikariat. Han kan ta til i arbeidet 15. september. Marna Roer, vår gode kateket, har bede om redusert stilling i ein periode, førebels fram til sommaren Ho kjenner på stort arbeidspress frå mange kantar, og er ein uvurderleg krumptapp i vårt trusopplæringsarbeid. Bjørnar Sangolt har høve til å ta denne delen av hennar stilling. Han er velkjend for oss, arbeider til dagleg i kulturskulen, og med sin musikalske bakgrunn vert han eit stort aktivum inn mot både konfirmantar og andre trusopplæringstiltak. Han har høve til å ta til straks. Vårt delegasjonsreglement i slike saker seier fylgjande: 4.2 Dagleg leiar gjev permisjonar i samsvar med gjeldande regelverk, avgrensa til 6 månader. 4.3 Dagleg leiar tilset vikarar, avgrensa til 6 månader.

14 Ettersom dette vikariatet vert meir enn 6 mnd, legg eg difor saka fram for fellesrådet. Bjørnar har teke til i sitt arbeid, - men er klar over at det er med forbehold om godkjenning av fellesrådet. Delinga av stilllinga og tilsetjinga av Bjørnar Sangolt får ingen økonomiske konsekvensar for fellesrådet, og finansiøren av heile kateketstillinga, bispedømerådet, er orientert - og har godkjent delinga. Sak 33/14 Søknad om stønad til kurs Framlegg til vedtak: Kyrkjeleg fellesråd vil gje stønad på kr 3000, til studietur for sokneprest Johnny Knudsen. Sokneprest i Vikøy, Johnny Knudsen, har sendt søknad om stønad til studietur. Han dreg på tur til Israel saman med mange andre prestar frå bispedømet no i oktober. Fellesrådet vil gjerne ha ein aktiv haldning til kurs og vidare studiar. Dette skulle vore prioritert endå høgare enn me har økonomi til i dag. Det er god personalpolitkk å ta vare på medarbeidarar gjennom å gje høve til fornying og inspirasjon. No er ikkje sokneprestane ein del av dei tilsette hjå oss, reint formelt. Dei er framleis tilsette hjå biskopen, med prosten som sin næraste overordna. Slik sett fell søknaden utanfor det fellesrådet har økonomisk ansvar for. Når eg likevel finn å kunna tilrå at me støttar søknaden, er det ut frå opplevinga av at me som arbeider i staben, utgjer eit fellesskap. I det daglege er me kollegaer og nære medarbeidarar, og løyser alle oppgåver til felles beste. Johnny Knudsen fekk dessutan innvilga tilsvarande stønad frå fellesrådet til ein tur til Tyskland i 2013 men turen vart ikkje noko av, og stønaden difor aldri utbetalt. Sokneprest Johnny Knudsen har vore prest i Kvam i over 33 år eg tykkjer han fortener eit handslag til ei slik studieveke.

15 KYRKJELEG FELLESRÅD KYRKJEVERJA I KVAM Norconsult AS Eitrheim 5750 ODDA Postadresse: Norheimsund kyrkje, Postboks 39, 5601 NORHEIMSUND Telefon: Telefaks: Bankgiro: Org.nr.: Vår ref: 06/14 Dato: 18. juni 2014 OPPSTART AV PLANARBEID, NY BARNEHAGE I NORHEIMSUND Eg viser til brev dagsett 11. juni i år, og har fylgjande førebelse merknader til oppstartsmelding: Kyrkjeleg fellesråd har ingen innvendingar mot at det framleis er barnehage på nabotomta, og at denne vert utvida. Barnehagen og kyrkja har hatt eit nært og godt naboskap i 25 år, og me sit med ei kjensle av at me berikar kvarandre sin kvardag. Men dersom det no skal utvidast i den målestokk som er antyda, ser me at området vert meir pressa. Difor har me lyst å seia: o o o Det er viktig å tenkja gjennom arkitekturen i området. Kyrkja og barnehagen var i si tid teikna i samanhang av arkitekt Peder Ristesund, og framstår som ein einskap. Det er svært ynskjeleg frå vår side at dette heilskapelege uttrykket kan halda fram. Det er også sterkt ynskjeleg at området nærast kyrkja kan få vera friområde, slik som i dag. Det vil då seia at nye bygningar bør koma i området mellom dagens barnehagebygning og rådhuset. Slik sett vil området behalda det tenlege arealet opp mot kyrkja som friområde, noko det innbyr til med sitt flate lende. Det er vidare viktig å tenkja gjennom parkeringstilhøva. I dag ligg det ein stor kommunal parkeringsplass vest for kyrkja og barnehagen. Denne vert nytta av alle, og ettersom aktivitetar i kyrkja oftast skjer på kveldstid og i helgar, er det lite konflikt knytt til sambruken. Slik vil me det skal halda fram. Men det er viktig at ikkje den nye og utvida bruken av barnehagen fører til at det vert for lite parkering att til dei samlingar som trass alt er i kyrkja på kvardagar, det vera seg kurs, minnesamver og liknande. Me vil koma attende med ytterlegare merknader når planframlegget føreligg, og dette vert sendt ut på høyring. Olav Skeie Lid kyrkjeverje i Kvam

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001 Kvam herad 2000 Framlegg til Årsmelding og rekneskap Dato framlagt 13. mars 2001 1. GENERELLE KOMMENTARAR...4 1.1 Innleiing... 4 1.2 Driftsrekneskapen... 6 1.3 Kapitalrekneskapen...15 1.4 Balansen...19

Detaljer

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 www.kvam.no Kvam herad Budsjett og økonomiplan 2006-2009 Side 1 av 66 1 Rådmannen sitt framlegg til vedtak:... 3 2 Rådmannen sine kommentarar... 8 2.1 Hovudoversikt

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Askvoll sokneråd

DEN NORSKE KYRKJA Askvoll sokneråd DEN NORSKE KYRKJA Askvoll sokneråd Innkalling til møte i Askvoll sokneråd Tid: 20.10.2014 kl. 15:15 Stad: ASKVOLL, Møterom kyrkjekontoret Desse er kalla inn: Ole Andreas Myrstad Anne Grethe Lien Stein

Detaljer

Møteprotokoll for Askvoll sokneråd

Møteprotokoll for Askvoll sokneråd DEN NORSKE KYRKJA Askvoll sokneråd Møteprotokoll for Askvoll sokneråd Tid: 20.10.2014 kl. 15:15 Stad: ASKVOLL Frammøtte: Ole Andreas Myrstad Leiar Anne Grethe Lien Nestleiar Stein Hugo Fykse Medlem Jostein

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 for einingane i Kvam herad Vedlegg til eksternt budsjett Side 1 av 99 Innhaldsregister 1 OM DOKUMENTET... 4 1.1 INNLEIING... 4 DEN INTERNE ORGANISERINGA I

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

NOU. Lik og likskap. Noregs offentlege utgreiingar 2014: 2. Om betaling for kremasjon, gravlegging og grav

NOU. Lik og likskap. Noregs offentlege utgreiingar 2014: 2. Om betaling for kremasjon, gravlegging og grav NOU Noregs offentlege utgreiingar 2014: 2 Lik og likskap Om betaling for kremasjon, gravlegging og grav Noregs offentlege utgreiingar 2014 Seriens redaksjon: Tryggings- og serviceorganisasjonen til departementa

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2015, den 27. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2015, den 27. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNRÅD HOVUDUTSKRFT År 2015, den 27. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, ikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.21.10. nnkallinga var sendt representantane

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Kvam herad. Årsmelding 2003. Side 1 av 132

Kvam herad Årsmelding 2003. Kvam herad. Årsmelding 2003. Side 1 av 132 Kvam herad Årsmelding 2003 Side 1 av 132 1 VEDTAK...5 2 KOMMENTARAR, OPPSUMMERING OG FORSLAG TIL DISPONERING AV RESULTAT...6 2.1 RÅDMANNEN SINE KOMMENTARAR...6 2.1.1 Eksterne rammevilkår...6 2.1.2 Interne

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311 OS KOMMUNE Kommunetorget Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER

Detaljer

Foto: Sigbjørn Linga. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018

Foto: Sigbjørn Linga. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Foto: Sigbjørn Linga Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Innhaldsliste 1. Nære eller lause ting?...3 2. Om budsjett og økonomiplan... 12 2.1 Hovudlinjer... 12 2.2 Budsjettarbeidet... 14 2.3 Risikomoment...

Detaljer

Ytre Sogn prost Prostinndelinga i Sogn gjennom historia

Ytre Sogn prost Prostinndelinga i Sogn gjennom historia Ytre Sogn prost Prostinndelinga i Sogn gjennom historia Prostinndelinga i Sogn har veksla gjennom tidene. Oversikt over prostiinndelinga i 1665, viser at då var heile Sogn eitt prosti som tilsvarer dagens

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 04.12.2013 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

ORGANISERING AV HARDANGERBADET. Modell framlagt av Hardangerbadet AS

ORGANISERING AV HARDANGERBADET. Modell framlagt av Hardangerbadet AS ORGANISERING AV HARDANGERBADET Både Hardangerbadet v/ubostad (vedlegg 3) og rådmannen (i samarbeid med PwC) (vedlegg 5) har utgreidd ulike måtar å organisera Hardangerbadet på. I rådmannen si vurdering

Detaljer