KYRKJELEG FELLESRÅD. Innkalling til møte i Fellesrådet KYRKJEVERJA I KVAM VEL M Ø T T! Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KYRKJELEG FELLESRÅD. Innkalling til møte i Fellesrådet KYRKJEVERJA I KVAM VEL M Ø T T! Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam"

Transkript

1 KYRKJELEG FELLESRÅD KYRKJEVERJA I KVAM Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam Postadresse: Norheimsund kyrkje, Postboks 39, 5601 NORHEIMSUND Telefon: Bankgiro: Org.nr.: Dykkar ref: Vår ref: Dato: osl/ september 2014 Innkalling til møte i Fellesrådet Stad: Strandebarm kyrkje Tid: Onsdag 24. september kl Sakliste: 25/14 Godkjenning av innkalling, sakliste og møtereferat 26/14 Meldingar 27/14 Tertialrapport nr /14 Budsjett 2014, innstilling til kommunen 29/14 Kyrkjelege avgifter, innstilling til kommunen 30/14 Klokkarstillingar, storleik 31/14 Høyringssvar NOU «Lik og likskap» 32/14 Deling av stilling, ny medarbeidar 33/14 Søknad om stønad til studietur Varamedlemene møter dersom den faste representanten melder forfall. Mogeleg forfall kan meldast til sekretæren i god tid før møtet. VEL M Ø T T! For Fellesrådet: Hans Atle Soldal, leiar Olav Skeie Lid, sekretær

2 25/14 Godkjenning av innkalling, sakliste og møtereferat Framlegg til vedtak: Sakliste, innkalling til dagens møte, samt møtebok for fellesrådsmøte 21. mai vert godkjende. Til å skriva under møteboka for førre fellesrådsmøte vert valde: 26/14 Meldingar Framlegg til vedtak: Kyrkjeleg fellesråd tek framlagde meldingar til vitande. Arbeidet med måling av Vikøy kyrkje er fullført. Arbeidet vart gjort på dugnad, og representerer ein stor verdi for fellesrådet. Me takkar dugnadsgjengen for vel utført arbeid! Dugnadsiveren frå dei glade pensjonistane gjorde at kyrkjeverja gjorde vedtak i sitt indre om å måla heile kyrkja, sjølv om det var halve kyrkja som var tenkt. Litt dyrare stillasleige vart det difor men heilt klart det beste alternativet. No er heile kyrkja skinande kvit og nymåla. 12 nye gravminne er godkjende sidan sist. Fellesrådet sitt vedtak om å utsetja kjøp av nye trådlause mikrofonsystem til dess me var nøydde, var eit klokt vedtak. No viser det seg at det gamle systemet med dagens frekvensar sannsynlegvis kjem til å fungera i mange år framover, trass alle truslar frå statlege mynde om utfasing. Pengar spart! Gåva frå den anonyme gjevaren til salmebok kjøp er kome på konto, blanke kroner står no og godgjer seg. Bøkene er bestilte, og vil koma i oktober i år. 1. sundag i advent vil me ta dei i bruk. Gjevaren har fått takk og blom frå fellesrådet noko meir ynskte han ikkje. Her er det berre å bøya seg i takksemd. Ved Ålvik kyrkje veks det fram eit vakkert staudebed. Det er kyrkjegardsarbeidaren vår som i ledige stunder erstattar visna brake med nye planter. Kyrkjeverja har gått til innkjøp av nytt gjerde til Mundheim gravplass. Det gamle var nesten rusta bort. Grendautvalet saman med kyrkjegardsarbeidaren vil stilla med arbeidskrefter og dugnadsinnsats, og så vert det fornya og vakkert også i ytste enden av heradet vårt. I samband med ny kommuneplan for Kvam har kyrkjeverja vore i møte med utviklingssjef Nedkvitne og gått gjennom trongen for framtidig gravareal på kyrkjegardane våre. Arealtrongen vår er under kontroll alle stader. I Vikøy har det i den gamle kommuneplanen vore avsett nytt gravareal sør for det nye feltet på Ospehaugen, dette ligg framleis inne i framlegget til ny kommuneplan. Kyrkjeverja har motteke nabovarsel på bygginga av Skyspace Hardanger i Øystese. Sjølv om konstruksjonen kjem tett på kyrkjegarden og vert svært så synleg, har eg ikkje vurdert det som grunn til protest mot oppføringa. Som nabo til nytt tunnell innslag ved den påtenkte Håfjelltunnellen har kyrkja i Øystese fått spørsmål om merknadar til reguleringsplan for området. Kyrkjeverja har ikkje funne grunn til merknader her heller. Kyrkjeverja har gjeve positiv uttale til oppstartmelding om regulering av ny og større barnehage på naboeigedomen til Norheimsund kyrkje. Uttalen ligg vedlagt sakspapira.

3 Kyrkjetenaren i Strandebarm har bede om permisjon i tidsrommet oktober desember i år, pga stort arbeidspress i sitt arbeid i skulen. Ho har fått dette innvilga, og Arvid Strømme er innleigd på timebasis til å utføra kyrkjetenar arbeidet i Strandebarm resten av året. Den gamle telefonsentralen på kyrkjekontoret braut saman no i september. Me har no gått over til eit mobilt sentralbord og nye apparat med mange nye og arbeidssparande funksjonar, men telefonnummera er dei same innarbeidde gamle. Rimelegare i drift enn det gamle systemet vart det og definitivt vinn vinn. Solid smell I: Kyrkjegardsmuren i Øystese fekk seg ein kraftig trøkk i eit biluhell for nokre veker sidan. Det vart oppretta ei forsikringssak, denne er no oppgjort, og reparasjonsarbeidet er på gang. Solid smell II: KLP sine krav om reguleringspremie for pensjon går rett til himmels. Auken dei fire siste åra er på 90 %, frå , i 2011 til dagens , All sparing og kutt i den daglege drifta går rett i KLP sluket. KLP har i praksis monopol på offentleg tenestepensjon. Dei har gått gjennom tala våre to gonger etter påtrykk frå kyrkjeverja, men insisterer på at premien er rett utrekna. Og kven kan kika dei i korta? Kyrkjeverja har søkt Kvam herad om ferdigstilling av anlegget kring kyrkja i Strandebarm. Det manglar gateljos ned til kyrkja. Bårehuset i Øystese er på langsomt sig framover. Det har vore litt uklart med omsyn til fellesrådet sin byggherrefunksjon opp mot garantiansvaret, men dette tykkjest no avklåra. Sak 27/14 Tertialrapport nr Framlegg til vedtak: Kyrkjeleg fellesråd tek tertialrapporten til vitande. Budsjettet for inneverande år vert endra i tråd med vedlagde tilråding. Kyrkjeleg Fellesråd Kvam Tertialrapport 2. tertial 2014 Budsjett Konto Navn 2.tertial kvartal kvartal Løn og personal 5010 Fast løn , , , Etterbetaling 5020 Løn vikarer , , , Ekstrahjelp 472, , Anna lønn, honorar 2 000, Feriepengar , , , Feriepengar over 60 år 9 228, , , Forsikringar KLP , , , Gruppelivsforsikring , , , Ulykkesforsikring 4 186, , , Forsikringar avrekna Trekkpl.naturalyt , , , Motkonto KLP-avrekna ( ) 5295 Motkonto forsikringar ( ,00) ( ,00) ( ,00) (20 000) 5297 Motkonto trekkpl. Naturalytelse 5330 Løn fellesråd/sokneråd/styrehonorar , , , Annen oppgavepliktig godtgjørelse 4 026, , Arbeidsgjevaravgift , , ,

4 5401 Arbeidsgjevaravgift påløpt fp , , , Refusjon av sykepenger (47 747,00) (49 290,00) ( ,00) 5801 Refusjon av sykepenger (47 747,00) (40 142,00) ( ,00) 5802 Motkonto refusjon av , , , Yrkesskadeforsikring 9 941, , , Arb.gjevar del pensjonstilskot , , , Sum løn og personal , , , Varer og tenester 6100 Kontorrekvissita , , , Tidsskrifter, faglitteratur 4 391, , , Driftsrekvisita gravplassar 231, Driftsrekvisita kyrkjer , , , Konfirmantarbeid , Rekvisita gravplassar 311,52 250,00 250, Rekvisita kyrkjer , , , Velferdstiltak, sos.kostnader , , , Porto og bankgebyr , , , Telefon, datakommunikasjon , , , Annonser, kunngjering, info , , , Trykking kyrkjebladet , , , Blomar, gåver, helsingar , , , Kurs og opplæring , , , Konf.leir (kateket) (motkonto 3751) , , , Reiseutgifter, opplæring 3 688, Kle-godtgjersle 5 895, , Drivstoff bilar 4 605, , , Vedlikehald biler 8 694,40 629, , Forsikring og årsavgift bil , , , Straum , , , Forsikring , , , Husleige 1 500, , Kommunale avgifter , , , Kontingentar , , , Kopieringsavtaler, lisens data , , , Kontorinventar, utstyr 1 391,20 499, , Edb/datautstyr 384, , Verktøy og reidskap 4 764,32 751,20 751, Leige, kjøp bilar 6220 Leige, kjøp maskiner , , , Leige, kjøp kontormaskiner , , , Vedlikehald kyrkjebygg , , , Vedlikehald gravplassar , , , Serviceavtalar og reparasjonar , , , Reparasjonar utstyr , , , Materialer til vedlikehald 112, Materialer til stell graver , , Reinhald, vaktmester 8 356, , Vakthold, alarmsystemer , , , Rekneskap og revisjon , , , Innleigd andre tenester , , , Innleigd tjenester gravstell 6320 Renovasjon, vann, avløp o l 6 376, Skyssgodtgjersle km-pengar , , ,

5 7101 Passasjertillegg 7104 Mopedgodtgjørle 7140 Reiseutgifter etter bilag 1 645, , Annen kostnad -817,34 173,00 286,00 Sum varer og tenester , , , Refusjonar (utgifter) 6300 Overføring til Nav 6330 Overføring til kommunen 6350 Refusjon til sokneråd , , , Refusjon til andre Nybygg og nyanlegg Strandebarm , , Nybygg og nyanlegg (Øystese Bårehus) , , Inv.utstyr kyrkjer 6416 Inv.Nhs.kyrkjepark , , , Inngåande mva Mva-komp. Investering , , Mva-komp. Drift ,11 Sum refusjonar og renteutgifter , , , Finanskostnader 6500 Renteutgifter 4 285, , , Rentekostnad leverandørar 42,43 187,04 199, Avdrag på lån , , , KLP kapitalinnskudd , ,00 Sum finanskostnader , , , Driftsutgifter , Inntekter 3010 Salgsinnt. egentilvirk. varer, 25% mva 1 200, Salgsinntekt tjenester, 25% mva 3 000, Salgsinntekt handelsvarer 680, Betaling ved kyrkjelege tenester , , , Eigenbetaling , , Betaling av telefon 3 360, , , Babysang 3615 Leieinntekt andre varige driftsmidler 1 600, Annan inntekt 1 632, , , Stell av graver , , , Gravfesteavgifter , , , Leigeinntekter lokaler , , , Inntekter Kyrkjebladet annonsar 3 000, , Sum inntekter , , , ,00 Refusjonar 3701 Refusjon løn frå kommunen , , Refusjon mva-investering 3 985, , , Refusjon mva-drift , Refusjon frå kommunen 860, , Refusjon frå andre fellesråd 1 260, , , Refusjon frå sokneråd , , , Refusjon konf.leir (kateket) , , Refusjon andre ,

6 Sum refusjonar , , , Tilskot og gåver frå andre 3800 Tilskot løn frå bispekontor , , , Tilskot frå staten 3830 Tilskot frå eigen kommune , Tilskot frå sokneråd Gåver/kollektar konsertar , , , Gåver til Strb.krk.lydshus , , Gåver til Nhs.kyrkjepark , , Gåver prosjekt "Cembalo" 3875 Gåver kyrkje-/klokke Tørvikbygd , Gåve kyrkjebladet , , , Tilskot frå kommunen , ,00 Sum tilskot og gåver frå andre , , , Finansinntekter 3900 Renteinntekter 3 010, , Bruk av lån Sum finansinntekter 3 010, , Driftsinntekter , , , NETTO DRIFTS- OVER/UNDERSKOT 8 632, , , Avsetningar og avskrivningar 6530 Avsett disp.fond/reknesk.overskot Avsett disp.fond/reknesk.overskot 6550 Avsett Nhs.kyrkjepark , , Avsett Øystese Bårehus , , Avsett Strb.krk.lydshus , , Avsett prosjekt "Cembalo" 6555 Avsett KRK/klokke T.bygd , Avsett kyrkjebladet , , , Avskrivningar Sum avsettninger og avskrivningar , , , Bruk av fond og motkonto avskrivningar 3950 Bruk av fond Nhs.kyrkjepark (15 942,37) ( ,15) ( ,00) 3951 Bruk av fond Øystese Bårehus (71 375,00) (71 375,00) 3952 Bruk av fond Strb.krk.lydshus (35 491,04) (53 163,00) 3954 Bruk av fond "Cembalo" 3955 Bruk av fond krk/klokke T.bygd (2 560,00) (2 560,00) 3957 Bruk av fond Kyrkjebladet (60 321,40) (60 845,57) (77 586,00) 3980 Rekneskapsmessig underskot (25 853,40) (94 460,13) ( ,77) 3990 Motpost avskrivningar Sum bruk fond og avskrivninger ( ,17) ( ,89) ( ,77) - SUM AVSETNINGAR/BRUK FOND 8 632, , , Resultat (25 853,40) (94 460,13) ( ,77) -

7 - 28/14 Budsjettframlegg 2015 Framlegg til vedtak: Vedlagde budsjett vert oversendt Kvam herad som innstilling til budsjettarbeidet i kommunen. Kyrkjeleg Fellesråd Kvam Budsjett Konto Navn Løn og personal 5010 Fast løn Etterbetaling 5020 Løn vikarer Ekstrahjelp 5050 Anna lønn, honorar 5090 Feriepengar Feriepengar over 60 år Forsikringar KLP Gruppelivsforsikring 5252 Ulykkesforsikring Forsikringar avrekna Trekkpl.naturalyt Motkonto KLP-avrekna ( ) ( ) 5295 Motkonto forsikringar (20 000) (20 000) 5297 Motkonto trekkpl. Naturalytelse 5330 Løn fellesråd/sokneråd/styrehonorar Annen oppgavepliktig godtgjørelse Arbeidsgjevaravgift Arbeidsgjevaravgift påløpt fp Refusjon av sykepenger 5801 Refusjon av sykepenger 5802 Motkonto refusjon av 5920 Yrkesskadeforsikring 5945 Arb.gjevar del pensjonstilskot Sum løn og personal Varer og tenester 6100 Kontorrekvissita Tidsskrifter, faglitteratur Driftsrekvisita gravplassar Driftsrekvisita kyrkjer Konfirmantarbeid Rekvisita gravplassar Rekvisita kyrkjer Velferdstiltak, sos.kostnader Porto og bankgebyr Telefon, datakommunikasjon Annonser, kunngjering, info Trykking kyrkjebladet Blomar, gåver, helsingar Kurs og opplæring Konf.leir (kateket) (motkonto 3751)

8 6155 Reiseutgifter, opplæring 6166 Kle-godtgjersle 6174 Drivstoff bilar Vedlikehald biler Forsikring og årsavgift bil Straum Forsikring Husleige Kommunale avgifter Kontingentar Kopieringsavtaler, lisens data Kontorinventar, utstyr Edb/datautstyr Verktøy og reidskap Leige, kjøp bilar 6220 Containerleige mm Leige, kjøp kontormaskiner Vedlikehald kyrkjebygg Vedlikehald gravplassar Serviceavtalar og reparasjonar Reparasjonar utstyr Materialer til vedlikehald 6259 Materialer til stell graver Reinhald, vaktmester 6265 Vakthold, alarmsystemer Rekneskap og revisjon Innleigd andre tenester Innleigd tjenester gravstell 6320 Renovasjon, vann, avløp o l 7100 Skyssgodtgjersle km-pengar Passasjertillegg 7104 Mopedgodtgjørelse 7140 Reiseutgifter etter bilag Annen kostnad Sum varer og tenester Refusjonar (utgifter) 6300 Overføring til Nav 6330 Overføring til kommunen 6350 Refusjon til sokneråd Refusjon til andre Nybygg og nyanlegg Strandebarm 6411 Nybygg og nyanlegg (Øystese Bårehus) 6414 Inv.utstyr kyrkjer 6416 Inv.Nhs.kyrkjepark 6423 Inngåande mva Mva-komp. Investering 6429 Mva-komp. Drift Sum refusjonar og renteutgifter Finanskostnader 6500 Renteutgifter Rentekostnad leverandørar 6510 Avdrag på lån KLP kapitalinnskudd Sum finanskostnader

9 Driftsutgifter Inntekter 3010 Salgsinnt. egentilvirk. varer, 25% mva 3020 Salgsinntekt tjenester, 25% mva Salgsinntekt handelsvarer 3600 Betaling ved kyrkjelege tenester Eigenbetaling Betaling av telefon Babysang 3615 Leieinntekt andre varige driftsmidler 3619 Annan inntekt 3620 Stell av graver Gravfesteavgifter Leigeinntekter lokaler Inntekter Kyrkjebladet annonsar Sum inntekter , ,00 Refusjonar 3701 Refusjon løn frå kommunen 3728 Refusjon mva-investering 3729 Refusjon mva-drift Refusjon frå kommunen 3740 Refusjon frå andre fellesråd 3750 Refusjon frå sokneråd Refusjon konf.leir (kateket) 3760 Refusjon andre Sum refusjonar Tilskot og gåver frå andre 3800 Tilskot løn frå bispekontor Tilskot frå staten 3830 Tilskot frå eigen kommune Tilskot frå sokneråd 3860 Gåver/kollektar konsertar 3872 Gåver til Strb.krk.lydshus 3873 Gåver til Nhs.kyrkjepark 3874 Gåver prosjekt "Cembalo" 3875 Gåver kyrkje-/klokke Tørvikbygd 3877 Gåve kyrkjebladet Tilskot frå kommunen Sum tilskot og gåver frå andre Finansinntekter 3900 Renteinntekter Bruk av lån Sum finansinntekter Driftsinntekter NETTO DRIFTS- OVER/UNDERSKOT

10 Budsjettkommentar: Kyrkjeleg fellesråd trekkjer i dag store vekslar på frivillig innsats og gåver. For 2014 har det vore utført dugnadsarbeid og gjeve gåver for om lag kr , til lovpålagde, kommunale oppgåver. Fellesrådet har vidare gjennomført kostnadskutt gjennom heile året, bl. anna ved å ikkje engasjera/tilsetja folk i vakante stillingar eller ved sjukmelding. Kyrkjeleg fellesråd klarar ikkje halda tritt med dei økonomiske utfordringane frå KLP. Auken til pensjonspremie er formidabel, premien har stige med 90% på 4 år. Tilskotet frå heradet har vore uendra, dvs ikkje justert for løns og prisstigning dei siste åra. Den kommunale tenesteytinga med slått av graset på kyrkjegardane våre, har vore ei kjærkomen handsrekning frå heradet. Me set vår von til at dette kan halda fram. Summa summarum: dersom me skal klara våre forpliktelsar ovanfor KLP, samt at ikkje forfallet skal få tak på våre gamle kyrkjer, tillet me oss å be om at tilskotet frå heradet frå 2015 vert justert i tråd med vårt budsjettframlegg. 29/14 Kyrkjelege avgifter 2015 Framlegg til vedtak: Kyrkjeleg fellesråd tilrår vedlagde avgifter som gjeldande for budsjettåret Avgifter ved kyrkjene i Kvam Pris 2014 Pris 2015 % vis auke a. Festeavgift per år ,3 % b. Festeavgift av grav ved sida( attlevande ektemake) per år ,3 % c. Festeavgift for graver som er over 60 år ,3 % d. Utanbygd avgift( fråflytta frå Kvam for meir enn 5 år sidan) Gravferd/bisetjing frå kyrkje/kapell Kistegravferd (utan seremoni) Urnenedsetjing Bryllaup (utan tilknytning til Kvam) e. Avgift ved bruk av kyrkja (IKKJE medlem av Dnk) Festeavgifta vår har vore uendra no i 4 år, etter at den vart kraftig justert i Under tvil er eg difor komen til at eg tilrår ei justering på 3,3% i år for festeavgift hjå oss.

11 Dei andre avgiftene som me skal tilrå til heradstyret, vart solid justerte i fjor. I tillegg kjem det sannsynlegvis ein lovendring ( sjå sak 31/14) som seier at desse avgiftene skal falla heilt bort. Eg har difor valt å ikkje føreslå justering for desse. Sak 30/14 Klokkarstillingar, storleik Framlegg til vedtak: Klokkarstillingane for Kvam vert justerte slik: Vikøy sokn 10% Øystese sokn 10% Strandebarm sokn 10 % Ålvik sokn 6% Klokkarstillingane våre er lovpålagde. Mange fellesråd i vårt land har likevel valt å fjerna dei, for å spara pengar. Enn så lenge har Kvam kyrkjelege fellesråd valt å behalda dei. For vårt fellesområde er det organisert slik at Vikøy og Øystese sokn får utbetalt ein sum tilsvarande klokkarløna, medan Strandebarm og Ålvik har personar tilsette i sine stillingar. Historisk sett har storleiken på desse stillingane vore slik: Vikøy sokn 13% Øystese sokn 10% Strandebarm sokn 10 % Ålvik sokn 7 % (9 %, om me går attende ei tid) Dette var basert på frekvensen på gudstenester. Vikøy sokn hadde meir enn dei andre, pga sine to kyrkjer. I dag er dette annleis. Vikøy og Øystese sokn har like mange gudstenester, og bør difor ha lik klokkarløn. Ålvik og Strandebarm har om lag like mange gudstenester, men litt færre enn Vikøy og Øystese. For Ålvik er klokkarstillinga ein rein ungdomsstilling, med relativt lite ansvar knytt til stillinga. For Strandebarm sin del har klokkarstillinga i praksis fått tillagt fleire funksjonar med ansvar, eg foreslår difor å behalda denne uendra. Mitt framlegg til storleik på klokkarstillingar i Kvam vert difor: Vikøy sokn 10% 3% Øystese sokn 10% som i dag Strandebarm sokn 10 % som i dag Ålvik sokn 6% som i dag

12 Sak 31/14 Høyringssvar på NOU «Lik og likskap» Framlegg til vedtak: Vedlagde uttale vert sendt som høyringssvar frå Kvam kyrkjelege fellesråd. NOU en «Lik og likskap» omhandlar endringar i gravferdslova, først og fremst på det økonomiske området. Det er store skilnader innan kyrkje Noreg når det gjeld praksis for kremasjonsavgift, utanbygds avgifter og mangt anna. Dette ynskjer departementet å få ein heilskapleg og meir rettvis praksis på. I mitt framlegg til svar peikar eg på at det meste av endringane som er føreslegne, er av det gode. Mange avgifter er føreslegne fjerna. Bortfallet av desse avgiftene er føreslege kompensert med auka overføringar frå kommunen. Min frykt som eg vonar er ubegrunna er at fellesrådet sit att med tapte inntekter, men utan auka overføringar. For Kvam sin del utgjer desse avgiftene ei inntekt på om lag kr , på årsbasis i dag. Høyringssvar NOU «Lik og likskap» Me vil gje fylgjande uttale til NOU «Lik og likskap»: Utvalet som står bak NOU 2014:2, «Lik og likskap», har gjort eit godt arbeid med å få fram konsekvensane av gravferdslovgjevinga i Noreg. Det er viktig at ein går grundig til verks og ser på kva konsekvensar lovgjevinga har for dei ulike delane av landet. Det er vidare særs nyttig å få talfesta den økonomiske ulikskap som gravferder medfører i landet vårt. Slik sett vil dei endringar som er føreslegne, stort sett vera ei rett utvikling, etter vårt syn. Ikkje minst i møte med den nye tid, der menneske frå ulike trussamfunn, kulturar og nasjonalitetar skal ha krav på dei same tenester, vil ei slik gjennomgang av gravferdslova vera nyttig. Me vil og framheva verdien av at utvalet har henta informasjon frå våre naboland til samanlikning. Dette gjev god kunnskap om våre eigne tradisjonar sett i eit større perspektiv. Ikkje minst er det nyttig når ein skal vurdera det som er hovudmandatet til utvalet: dei økonomiske spørsmål knytt til gravlegging. Når det gjeld utvalet si presisering av dei 6 prinsipp for gravferdslovgjevinga, så har me ingen ytterlegare kommentar til dette, anna enn at me er samde i prinsippa. Når det gjeld dei konkrete endringframlegga frå utvalet, vil me peika på fylgjande: Likestilling av kistegravlegging og kremasjon. Dette er ei god og rett utvikling, og eit riktig steg å ta. Når me veit at talet på gravferder vil auka i åra som kjem, vert det heilt rett å ta bort den ekstrabelastinga som kremasjonsavgifta utgjer. Det vil sannsynlegvis auka talet på kremasjonar, noko som i neste omgang vil bety mindre press på utviding av gravareal. Når det så gjeld den føreslegne endringa av ansvaret for båretransporten frå NAV til den lokale gravferdsforvaltinga, så er me i tvil om dette er ei god løysing. Endringa inneber at NAV ikkje lenger skal yte stønad til transport til krematoriet, men at desse pengane skal gå inn i rammetilskotet til kommunane, som så skal vidarefordelast til fellesråda. Me er uroa for at dette vil bety ei reell nedskjering i budsjetta til fellesråda. Betyr det vidare at det er fellesråda

13 som sjølve skal syta for transporten, eller skal fellesråda yta tilskot til gravferdsbyrå, som tradisjonelt har stått for denne transporten? Framlegget om at brukarbetaling for gravlegging i annan kommune enn avdødes heimstadkommune vert oppheva, er og eit godt og riktig steg i retning av utjamning av den ulikskap som me ser i dag. Men igjen: det er føresett i framlegget at den inntekta som fellesråda då misser, skal kompenserast med auka overføringar frå kommunane til fellesråda. Me fryktar for at inntektene frå utanbygds gravferd forsvinn, men at kompensasjonen frå kommunen uteblir. Det vert og eit spørsmål om dette vil råka ulikt i dei ulike kommunar. Me veit at område med mange fritidsbustader fryktar at dei vil få uhandterlege forhold med stort press på gravplassane, dersom alle skal kunna velja kommune fritt. Endring av avgifta for feste av grav: mange fellesråd praktiserer denne endringa allereie, og vil ikkje verta berørte av dette. Og uansett kjennest det rett at det ikkje vert gjeve høve til å ta festeavgift i fredningstida av ei grav, eller dei 20 første åra etter gravlegging. Men ei problemstilling reiser seg: kva med dei som har anna fredningstid enn 20 år, f.eks 30 år? Her vil den betalbare festetida ta til midt i fredningstida. Ei samordning av festeavgiftene i ein kommune, uansett type grav, tykkjest og vera ei rett endring. Dei fellesråd som vert råka av denne endringa, vil naturleg nok måtta kompensera tapet av festeavgift på ein eller annan måte. Og ettersom det framleis skal vera det lokale mynde som avgjer festeavgifta, så er det kanskje naturleg å tenkja at auke i festeavgifta generelt kan kompensera for bortfallet av inntekter. 32/14 Deling av stilling Framlegg til vedtak: Kyrkjeleg fellesråd godkjenner at Marna Roer får permisjon i 30% av stillinga si fram til sommaren, og at Bjørnar Sangolt kjem inn i denne delen av stillinga som eit vikariat. Han kan ta til i arbeidet 15. september. Marna Roer, vår gode kateket, har bede om redusert stilling i ein periode, førebels fram til sommaren Ho kjenner på stort arbeidspress frå mange kantar, og er ein uvurderleg krumptapp i vårt trusopplæringsarbeid. Bjørnar Sangolt har høve til å ta denne delen av hennar stilling. Han er velkjend for oss, arbeider til dagleg i kulturskulen, og med sin musikalske bakgrunn vert han eit stort aktivum inn mot både konfirmantar og andre trusopplæringstiltak. Han har høve til å ta til straks. Vårt delegasjonsreglement i slike saker seier fylgjande: 4.2 Dagleg leiar gjev permisjonar i samsvar med gjeldande regelverk, avgrensa til 6 månader. 4.3 Dagleg leiar tilset vikarar, avgrensa til 6 månader.

14 Ettersom dette vikariatet vert meir enn 6 mnd, legg eg difor saka fram for fellesrådet. Bjørnar har teke til i sitt arbeid, - men er klar over at det er med forbehold om godkjenning av fellesrådet. Delinga av stilllinga og tilsetjinga av Bjørnar Sangolt får ingen økonomiske konsekvensar for fellesrådet, og finansiøren av heile kateketstillinga, bispedømerådet, er orientert - og har godkjent delinga. Sak 33/14 Søknad om stønad til kurs Framlegg til vedtak: Kyrkjeleg fellesråd vil gje stønad på kr 3000, til studietur for sokneprest Johnny Knudsen. Sokneprest i Vikøy, Johnny Knudsen, har sendt søknad om stønad til studietur. Han dreg på tur til Israel saman med mange andre prestar frå bispedømet no i oktober. Fellesrådet vil gjerne ha ein aktiv haldning til kurs og vidare studiar. Dette skulle vore prioritert endå høgare enn me har økonomi til i dag. Det er god personalpolitkk å ta vare på medarbeidarar gjennom å gje høve til fornying og inspirasjon. No er ikkje sokneprestane ein del av dei tilsette hjå oss, reint formelt. Dei er framleis tilsette hjå biskopen, med prosten som sin næraste overordna. Slik sett fell søknaden utanfor det fellesrådet har økonomisk ansvar for. Når eg likevel finn å kunna tilrå at me støttar søknaden, er det ut frå opplevinga av at me som arbeider i staben, utgjer eit fellesskap. I det daglege er me kollegaer og nære medarbeidarar, og løyser alle oppgåver til felles beste. Johnny Knudsen fekk dessutan innvilga tilsvarande stønad frå fellesrådet til ein tur til Tyskland i 2013 men turen vart ikkje noko av, og stønaden difor aldri utbetalt. Sokneprest Johnny Knudsen har vore prest i Kvam i over 33 år eg tykkjer han fortener eit handslag til ei slik studieveke.

15 KYRKJELEG FELLESRÅD KYRKJEVERJA I KVAM Norconsult AS Eitrheim 5750 ODDA Postadresse: Norheimsund kyrkje, Postboks 39, 5601 NORHEIMSUND Telefon: Telefaks: Bankgiro: Org.nr.: Vår ref: 06/14 Dato: 18. juni 2014 OPPSTART AV PLANARBEID, NY BARNEHAGE I NORHEIMSUND Eg viser til brev dagsett 11. juni i år, og har fylgjande førebelse merknader til oppstartsmelding: Kyrkjeleg fellesråd har ingen innvendingar mot at det framleis er barnehage på nabotomta, og at denne vert utvida. Barnehagen og kyrkja har hatt eit nært og godt naboskap i 25 år, og me sit med ei kjensle av at me berikar kvarandre sin kvardag. Men dersom det no skal utvidast i den målestokk som er antyda, ser me at området vert meir pressa. Difor har me lyst å seia: o o o Det er viktig å tenkja gjennom arkitekturen i området. Kyrkja og barnehagen var i si tid teikna i samanhang av arkitekt Peder Ristesund, og framstår som ein einskap. Det er svært ynskjeleg frå vår side at dette heilskapelege uttrykket kan halda fram. Det er også sterkt ynskjeleg at området nærast kyrkja kan få vera friområde, slik som i dag. Det vil då seia at nye bygningar bør koma i området mellom dagens barnehagebygning og rådhuset. Slik sett vil området behalda det tenlege arealet opp mot kyrkja som friområde, noko det innbyr til med sitt flate lende. Det er vidare viktig å tenkja gjennom parkeringstilhøva. I dag ligg det ein stor kommunal parkeringsplass vest for kyrkja og barnehagen. Denne vert nytta av alle, og ettersom aktivitetar i kyrkja oftast skjer på kveldstid og i helgar, er det lite konflikt knytt til sambruken. Slik vil me det skal halda fram. Men det er viktig at ikkje den nye og utvida bruken av barnehagen fører til at det vert for lite parkering att til dei samlingar som trass alt er i kyrkja på kvardagar, det vera seg kurs, minnesamver og liknande. Me vil koma attende med ytterlegare merknader når planframlegget føreligg, og dette vert sendt ut på høyring. Olav Skeie Lid kyrkjeverje i Kvam

Møtebok for Kyrkjeleg fellesråd i Kvam

Møtebok for Kyrkjeleg fellesråd i Kvam Møtebok for Kyrkjeleg fellesråd i Kvam Saksnummer: osl/09-14 Innkallingsdato: 17.09.2014 Møtedato: 24.09.2014 Møtestad: Strandebarm kyrkje Møtetid: 15.00 til 17.00 Medlemer tilstades på møtet 6: Hans Atle

Detaljer

KYRKJELEG FELLESRÅD. Innkalling til møte i Fellesrådet KYRKJEVERJA I KVAM VEL M Ø T T! Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam

KYRKJELEG FELLESRÅD. Innkalling til møte i Fellesrådet KYRKJEVERJA I KVAM VEL M Ø T T! Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam KYRKJELEG FELLESRÅD KYRKJEVERJA I KVAM Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam Postadresse: Norheimsund kyrkje, Postboks 39, 5601 NORHEIMSUND E-mail: kyrkjeverje@kvam.kyrkjer.net Telefon: 56 55 17 45

Detaljer

Møtebok for Kyrkjeleg fellesråd i Kvam

Møtebok for Kyrkjeleg fellesråd i Kvam Møtebok for Kyrkjeleg fellesråd i Kvam Saksnummer: osl/09/16 Innkallingsdato: 7. sept 2016 Møtedato: 14. sept 2016 Møtestad: Norheimsund kyrkje Møtetid: 15.00 til 17.00 Medlemer tilstades på møtet 7 Heidi

Detaljer

KYRKJELEG FELLESRÅD. Innkalling til møte i Fellesrådet KYRKJEVERJA I KVAM VEL M Ø T T! Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam

KYRKJELEG FELLESRÅD. Innkalling til møte i Fellesrådet KYRKJEVERJA I KVAM VEL M Ø T T! Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam KYRKJELEG FELLESRÅD KYRKJEVERJA I KVAM Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam Pstadresse: Nrheimsund kyrkje, Pstbks 39, 5601 NORHEIMSUND E-mail: kyrkjeverje@kvam.kyrkjer.net Telefn: 56 55 17 45 Bankgir:

Detaljer

KYRKJELEG FELLESRÅD. Dykkar ref: Vår ref: Dato: osl/ sept Roar Strømme innleier med temaet: Ei kyrkje i Kvam?

KYRKJELEG FELLESRÅD. Dykkar ref: Vår ref: Dato: osl/ sept Roar Strømme innleier med temaet: Ei kyrkje i Kvam? KYRKJELEG FELLESRÅD KYRKJEVERJA I KVAM Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam Postadresse: Norheimsund kyrkje, Postboks 39, 5601 NORHEIMSUND E-mail: kyrkjeverje@kvam.kyrkjer.net Telefon: 56 55 17 45

Detaljer

Møtebok for Kyrkjeleg fellesråd i Kvam

Møtebok for Kyrkjeleg fellesråd i Kvam Møtebok for Kyrkjeleg fellesråd i Kvam Saksnummer: osl/11-13 Innkallingsdato: 28.10.2013 Møtedato: 05.11.2013 Møtestad: Norheimsund kyrkje Møtetid: 15.00 til 16.00 Medlemer tilstades på møtet 7: Hans Atle

Detaljer

Kyrkja. Kostradokument nr. 16. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja

Kyrkja. Kostradokument nr. 16. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja Kyrkja Kostradokument nr. 16 Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for 21 Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja Side 1 av 6 Kyrkja - Budsjett pr. 1. tertial 29 Funksjon/ Tenester

Detaljer

Radøy sokneråd har i møte den 24. september 2014 hatt fylgjande sak til drøfting:

Radøy sokneråd har i møte den 24. september 2014 hatt fylgjande sak til drøfting: Radøy sokneråd har i møte den 24. september 2014 hatt fylgjande sak til drøfting: 24/2014 (F) Lik og likskap. - Høyring UTGREIING Regjeringa oppnemde 10. august 2012 eit offentlig utval (gravferdsavgiftsutvalet)

Detaljer

5419 Fitjar Fitjar, 25. oktober 2017

5419 Fitjar Fitjar, 25. oktober 2017 Fitjar kommune v/ rådmannen 5419 Fitjar Fitjar, 25. oktober 2017 Kommunal støtte til Fitjar kyrkje i 2018 Soknerådet behandla sak om budsjett for 2018 på møte den 19. oktober. Framlegget til budsjett inneber

Detaljer

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar Fitjar Kyrkjelege Fellesråd 2017 Fitjar sokneråd Teneste 0410 0421 0422 0423 0430 0440 0441 0442 0443 Kontogruppe Rekneskap 2015 2016 2017 Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar Fitjar Kyrkjelege Fellesråd 2018 Fitjar sokneråd Teneste 0410 0421 0422 0423 0430 0440 0441 0442 0443 Kontogruppe Rekneskap 2018 Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar

Detaljer

Luster kyrkjelege fellesråd, 2. tertialrapport 2016

Luster kyrkjelege fellesråd, 2. tertialrapport 2016 Luster kyrkjelege fellesråd, 2. tertialrapport 2 16 2 15 2 16 1 Kyrkjeleg administrasjon Sum utgifter 1 234 44 1 344 375 2 35 Sum inntekter 5 987 62 6 69 339 6 153 Kyrkjeleg administrasjon -4 753 18-4

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd Budsjettforslag 2014 Kontonavn: 41,krk.admin 42,kyrkjer 43, kyrkjegard 44,andre krk.f Totalt pr. kto.2013 Budsjett 2013 inkl red 16000 Brukarbet.

Detaljer

Kyrkjeleg administrasjon Budsjett 2017 Budsjett 2018

Kyrkjeleg administrasjon Budsjett 2017 Budsjett 2018 Kyrkjeleg administrasjon 2017 2018 2017 2016 Rekneskap 2015 10100 Løn i faste stillingar 470000 260000 260000 244426 10300 Løn ekstrahjelp 15657 10500 Godtgjerdsle tillitsvalde 30000 30000 30000 10803

Detaljer

KYRKJELEG FELLESRÅD. Dykkar ref: Vår ref: Dato: osl/01-16 12. jan 2015

KYRKJELEG FELLESRÅD. Dykkar ref: Vår ref: Dato: osl/01-16 12. jan 2015 KYRKJELEG FELLESRÅD KYRKJEVERJA I KVAM Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam Postadresse: Norheimsund kyrkje, Postboks 39, 5601 NORHEIMSUND E-mail: kyrkjeverje@kvam.kyrkjer.net Telefon: 56 55 17 45

Detaljer

REKNESKAP FOR ÅRET 2013

REKNESKAP FOR ÅRET 2013 Den norske kyrkja ULSTEIN SOKN REKNESKAP FOR ÅRET 2013 Godkjent av Ulstein kyrkjelege fellesråd i sak 2014/11 19.03.2014 Godkjent av Søre Sunnmøre kommunerevisjon 19.3.2014 RESULTATREKNESKAP 2013 FOR ULSTEIN

Detaljer

Den Norske Kyrkja. Luster Kyrkjelege Fellesråd

Den Norske Kyrkja. Luster Kyrkjelege Fellesråd Den Norske Kyrkja Luster Kyrkjelege Fellesråd Gaupne gamle kyrkje 1652 Veitastrond kapell 1928 Dale 1250 Fortun 1879 Hafslo 1878 Jostedalen 1660 Fet 1894 Gaupne nye kyrkje 1907 Joranger 1620 Nes 1836 Sokneråd

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Samnanger sokneråd / Samnanger kyrkjestyre NOTAR TIL REKNESKAPEN FOR 2012 1. Rekneskapsprinsipp og vurderingsreglar Samnanger sokneråd sin rekneskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning

Detaljer

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp KVAM HERAD KVAM ELDRERÅD MØTEPROTOKOLL Dato: 25.04.03 Kl.: 10.00-13.00 Stad: Jondal nye aldersheim Saknr.: 004/03-007/03 Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 5. juni, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 5. juni, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 5. juni, hadde møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.21.10. Innkallinga var sendt representantane og vararepresentantane

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for oppvekst 22.04.03 012/03 JOOE Kvam heradsstyre 13.05.03 052/03 JOOE Avgjerd av: Saksh.: Jorunn Øyen Utvida

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Administrasjonsutvalet Innkalling til møte i Administrasjonsutvalet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 11.04.2008 Kl.15:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

HØYRING - NOU 2006:2 - STATEN OG DEN NORSKE KYRKJA

HØYRING - NOU 2006:2 - STATEN OG DEN NORSKE KYRKJA Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe SÆRUTSKRIFT Formannskapet AV MØTEBOK... Sak nr 37/06 Saksbehandler : Ivar Undheim Arkivsak : 06/590-5 Arkiv: D13 Møtedato : 04.09.2006 HØYRING - NOU 2006:2 - STATEN

Detaljer

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Helen Hetland Mori Ragnhild Vaage Astrid

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Dykkar ref: Vår ref: Saksbeh : Arkivkode: Dato: 06/ Tove Neset, C84 & tove.

Dykkar ref: Vår ref: Saksbeh : Arkivkode: Dato: 06/ Tove Neset, C84 & tove. va '' Nissedal kommune Fellestenesta t,.k, KodeK.L.'.,J la...ab stj.)... f3er1... Kultur- og kirkedepartementet, Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 OSLO MELDING OM VEDTAK Dykkar ref: Vår ref: Saksbeh

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 41/07 07/1384

Detaljer

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland.

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. MØTESTAD: Suldal kommunehus, kommunestyresalen MØTESTART-MØTESLUTT:

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 30. september, hadde Fusa sokneråd møte i Strandebarm kyrkjelydshus i Strandebarm.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 30. september, hadde Fusa sokneråd møte i Strandebarm kyrkjelydshus i Strandebarm. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 30. september, hadde Fusa sokneråd møte i Strandebarm kyrkjelydshus i Strandebarm. Møtet tok til kl.19.00 og var slutt kl.21.15. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Kyrkja i Lærdal

DEN NORSKE KYRKJA Kyrkja i Lærdal Møteinnkalling Møtedato: 12.01.2012 Møtestad: Kyrkjestova Møtetid: Kl. 08:30-11:30 Tilsette sine adminstrasjonsrepresentantar vert kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

2017 Budsjett Austrheim sokn. Buds(end) Buds(end) Merknad

2017 Budsjett Austrheim sokn. Buds(end) Buds(end) Merknad 2017 Budsjett Austrheim sokn Ansvar: Tjeneste: Buds(end) Buds(end) Merknad 2017 2016 100 Soknet 089 Finansieringstransaksjoner 1500 Renteutgifter 90 000 120000 Renter kyrkjevindu og gravplass 1510 Avdrag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 15.12.2016 Tid: 13:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

7. soknerådsmøte 2014, 3. juni: Referat

7. soknerådsmøte 2014, 3. juni: Referat 7. soknerådsmøte 2014, 3. juni: Referat Sokneråd FOK Tilstede : Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Nestleiar Helen Hetland Mori 1.vara

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201208607-8 Arkivnr. 025 Saksh. Jon Rune Smørdal Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 25.09.2013-26.09.2013 15.10.2013-16.10.2013 NY PENSJONSORDNING

Detaljer

SPRÅKRÅDET REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006. Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet

SPRÅKRÅDET REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006. Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet SPRÅKRÅDET Utdanningsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen 0608 OSLO REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006 Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet

Detaljer

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Balestrand kommune GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Reglement for godtgjersle til folkevalde i Balestrand kommune Revidert og godkjent i Balestrand kommunestyre xxxxxx (sak xx/xxx) Gjeld frå kommunestyerperioden

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-08 Tid: 22. september 2014 kl. 15.00 18.30 Stad: Lærdal, møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (Styreleiar) Jarle Molde

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Møtestad: Sol-li barnehage AS Møtedato: 20.11.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Arbeidet med minnelunden er så godt som fullført. Fint resultat.

Arbeidet med minnelunden er så godt som fullført. Fint resultat. Referat frå møte i Lykling sokneråd tysdag 16.06. 2015 kl. 19.00 Møtestad: Johanna sitt sjøhus i Høvringevika. Til stades: Roald Drønen, Margunn Ersland, Grethe Hidle Kallevåg, Elisabeth Bjørnevik, Oskar

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Måndag 22. april 2013 kl. 18.30 i kyrkja på Haga.

INNKALLING TIL MØTE I SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Måndag 22. april 2013 kl. 18.30 i kyrkja på Haga. INNKALLING TIL MØTE I SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Måndag 22. april 2013 kl. 18.30 i kyrkja på Haga. SAKSLISTE: Sak 12/13 KS Sak 13/13 KS GODKJENNING AV INNKALLING/ MØTEBOK MELDINGAR OG RÅDET

Detaljer

Budsjett 2009 Økonomiplan 2010-2012. Rådmannen sitt framlegg Måndag 17.11.2008

Budsjett 2009 Økonomiplan 2010-2012. Rådmannen sitt framlegg Måndag 17.11.2008 Budsjett 2009 Økonomiplan 2010-2012 Rådmannen sitt framlegg Måndag 17.11.2008 Strandebarm skule Strandebarm skule Strandebarm skule Strandebarm skule Tørvikbygd skule Tørvikbygd skule Kvam ungdomsskule

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Utval: Personal og økonomiutvalet Møtestad: kommunehuset Møtedato: 04.06.2007 Tid: 15.00 18.15 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer