Møtebok for Kyrkjeleg fellesråd i Kvam

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtebok for Kyrkjeleg fellesråd i Kvam"

Transkript

1 Møtebok for Kyrkjeleg fellesråd i Kvam Saksnummer: osl/09-14 Innkallingsdato: Møtedato: Møtestad: Strandebarm kyrkje Møtetid: til Medlemer tilstades på møtet 6: Hans Atle Soldal Ida Lindøe Magne Kolstad Torill Gjerde Heidi Botnen Johnny Knudsen Varamedlemer tilstades: 1: Nora Oma Meldt forfall 4: Ragna Helene Vestrheim Gudveig Augestad Aga Anne Marie Strømme Kjellaug Gravdal Andre: Møteleiar: Olav Skeie Lid, sekretær Hans Atle Soldal Saker som vart drøfta: Sak 25/14 til sak 35/14

2 25/14 Godkjenning av innkalling, sakliste og møtereferat Framlegg til vedtak: Sakliste, innkalling til dagens møte, samt møtebok for fellesrådsmøte 21. mai vert godkjende. Til å skriva under møteboka for førre fellesrådsmøte vert valde: Johnny Knudsen og Magne Kolstad. 26/14 Meldingar Samrøystes vedtak: Kyrkjeleg fellesråd tek framlagde meldingar til vitande. Fellesrådet vil retta ein hjarteleg takk til dugnadsgjengen for vel utført arbeid med måling av Vikøy kyrkje! Sak 27/14 Tertialrapport nr Framlegg til vedtak: Kyrkjeleg fellesråd tek tertialrapporten til vitande. Sak 28/14 Budsjettframlegg 2015 Samrøystes vedtak: Vedlagde budsjett, med budsjettkommentarar, vert oversendt Kvam herad som innstilling til budsjettarbeidet i kommunen. Kyrkjeleg Fellesråd Kvam Budsjett Konto Navn Løn og personal 5010 Fast løn Etterbetaling 5020 Løn vikarer Ekstrahjelp 5050 Anna lønn, honorar 5090 Feriepengar Feriepengar over 60 år Forsikringar KLP Gruppelivsforsikring 5252 Ulykkesforsikring Forsikringar avrekna Trekkpl.naturalyt Motkonto KLP-avrekna ( ) ( ) 5295 Motkonto forsikringar (20 000) (20 000) 5297 Motkonto trekkpl. Naturalytelse 5330 Løn fellesråd/sokneråd/styrehonorar Annen oppgavepliktig godtgjørelse Arbeidsgjevaravgift Arbeidsgjevaravgift påløpt fp Refusjon av sykepenger

3 5801 Refusjon av sykepenger 5802 Motkonto refusjon av 5920 Yrkesskadeforsikring 5945 Arb.gjevar del pensjonstilskot Sum løn og personal Varer og tenester 6100 Kontorrekvissita Tidsskrifter, faglitteratur Driftsrekvisita gravplassar Driftsrekvisita kyrkjer Konfirmantarbeid Rekvisita gravplassar Rekvisita kyrkjer Velferdstiltak, sos.kostnader Porto og bankgebyr Telefon, datakommunikasjon Annonser, kunngjering, info Trykking kyrkjebladet Blomar, gåver, helsingar Kurs og opplæring Konf.leir (kateket) (motkonto 3751) 6155 Reiseutgifter, opplæring 6166 Kle-godtgjersle 6174 Drivstoff bilar Vedlikehald biler Forsikring og årsavgift bil Straum Forsikring Husleige Kommunale avgifter Kontingentar Kopieringsavtaler, lisens data Kontorinventar, utstyr Edb/datautstyr Verktøy og reidskap Leige, kjøp bilar 6220 Containerleige mm Leige, kjøp kontormaskiner Vedlikehald kyrkjebygg Vedlikehald gravplassar Serviceavtalar og reparasjonar Reparasjonar utstyr Materialer til vedlikehald 6259 Materialer til stell graver Reinhald, vaktmester 6265 Vakthold, alarmsystemer Rekneskap og revisjon Innleigd andre tenester Innleigd tjenester gravstell 6320 Renovasjon, vann, avløp o l 7100 Skyssgodtgjersle km-pengar Passasjertillegg 7104 Mopedgodtgjørelse

4 7140 Reiseutgifter etter bilag Annen kostnad Sum varer og tenester Refusjonar (utgifter) 6300 Overføring til Nav 6330 Overføring til kommunen 6350 Refusjon til sokneråd Refusjon til andre Nybygg og nyanlegg Strandebarm 6411 Nybygg og nyanlegg (Øystese Bårehus) 6414 Inv.utstyr kyrkjer 6416 Inv.Nhs.kyrkjepark 6423 Inngåande mva Mva-komp. Investering 6429 Mva-komp. Drift Sum refusjonar og renteutgifter Finanskostnader 6500 Renteutgifter Rentekostnad leverandørar 6510 Avdrag på lån KLP kapitalinnskudd Sum finanskostnader Driftsutgifter Inntekter 3010 Salgsinnt. egentilvirk. varer, 25% mva 3020 Salgsinntekt tjenester, 25% mva Salgsinntekt handelsvarer 3600 Betaling ved kyrkjelege tenester Eigenbetaling Betaling av telefon Babysang 3615 Leieinntekt andre varige driftsmidler 3619 Annan inntekt 3620 Stell av graver Gravfesteavgifter Leigeinntekter lokaler Inntekter Kyrkjebladet annonsar Sum inntekter , ,00 Refusjonar 3701 Refusjon løn frå kommunen 3728 Refusjon mva-investering 3729 Refusjon mva-drift Refusjon frå kommunen 3740 Refusjon frå andre fellesråd 3750 Refusjon frå sokneråd Refusjon konf.leir (kateket) 3760 Refusjon andre Sum refusjonar Tilskot og gåver frå andre 3800 Tilskot løn frå bispekontor

5 3801 Tilskot frå staten 3830 Tilskot frå eigen kommune Tilskot frå sokneråd 3860 Gåver/kollektar konsertar 3872 Gåver til Strb.krk.lydshus 3873 Gåver til Nhs.kyrkjepark 3874 Gåver prosjekt "Cembalo" 3875 Gåver kyrkje-/klokke Tørvikbygd 3877 Gåve kyrkjebladet Tilskot frå kommunen Sum tilskot og gåver frå andre Finansinntekter 3900 Renteinntekter Bruk av lån Sum finansinntekter Driftsinntekter NETTO DRIFTS- OVER/UNDERSKOT Budsjettkommentar: Kyrkjeleg fellesråd trekkjer i dag store vekslar på frivillig innsats og gåver. For 2014 har det vore utført dugnadsarbeid og gjeve gåver for om lag kr , til lovpålagde, kommunale oppgåver. Fellesrådet har vidare gjennomført kostnadskutt gjennom heile året, bl. anna ved å ikkje engasjera/tilsetja folk i vakante stillingar eller ved sjukmelding. Kyrkjeleg fellesråd klarar ikkje halda tritt med dei økonomiske utfordringane frå KLP. Auken til pensjonspremie er formidabel, premien har stige med 90% på 4 år. Tilskotet frå heradet har vore uendra, dvs ikkje justert for løns og prisstigning dei siste åra. Den kommunale tenesteytinga med slått av graset på kyrkjegardane våre, har vore ei kjærkomen handsrekning frå heradet. Me set vår von til at dette kan halda fram. Summa summarum: dersom me skal klara våre forpliktelsar ovanfor KLP, samt at ikkje forfallet skal få tak på våre gamle kyrkjer, tillet me oss å be om at tilskotet frå heradet frå 2015 vert justert i tråd med vårt budsjettframlegg.

6 Sak 29/14 Kyrkjelege avgifter 2015 Samrøystes vedtak: Kyrkjeleg fellesråd tilrår vedlagde avgifter som gjeldande for budsjettåret Avgifter ved kyrkjene i Kvam Pris 2014 Pris 2015 % vis auke a. Festeavgift per år ,3 % b. Festeavgift av grav ved sida( attlevande ektemake) per år ,3 % c. Festeavgift for graver som er over 60 år ,3 % d. Utanbygd avgift( fråflytta frå Kvam for meir enn 5 år sidan) Gravferd/bisetjing frå kyrkje/kapell Kistegravferd (utan seremoni) Urnenedsetjing Bryllaup (utan tilknytning til Kvam) e. Avgift ved bruk av kyrkja (IKKJE medlem av Dnk) Sak 30/14 Klokkarstillingar, storleik Framlegg til vedtak: Klokkarstillingane for Kvam vert justerte slik: Vikøy sokn 10% Øystese sokn 10% Strandebarm sokn 10 % Ålvik sokn 6% Nytt framlegg framsett i møtet av Hans Atle Soldal: Saka vert utsett. Kyrkjeverjen orienterer sokneråda om klokkarstillingar, og bed om innspel på dette, før saka kjem attende til fellesrådet for eventuell justering av stillingsstorleikar. Dette framlegget vart samrøystes vedteke. Sak 31/14 Høyringssvar på NOU «Lik og likskap» Samrøystes vedtak: Den framlagde uttale vert sendt som høyringssvar frå Kvam kyrkjelege fellesråd.

7 Sak 32/14 Deling av stilling Samrøystes vedtak: Kyrkjeleg fellesråd godkjenner at Marna Roer får permisjon i 30% av stillinga si fram til 30. juni 2015, og at Bjørnar Sangolt kjem inn i denne delen av stillinga som eit vikariat frå 15. sept Sak 33/14 Søknad om stønad til kurs Framlegg til vedtak: Kyrkjeleg fellesråd vil gje stønad på kr 3000, til studietur for sokneprest Johnny Knudsen Ekstrasaker: Sak 34/14 Kostnader til konfirmant undervisning. Avklaring: Alle kostnader til konfirmantundervisning er fellesrådet sitt ansvar. Soknerådet står ansvarleg for eventuelle utgifter som soknerådet sjølv vil gjennomføra for konfirmantane på det sosiale plan, t.d. mat, konfirmantfest, forfriskningar, opplevingar etc. Leiren som konfirmantane deltek på, er ein kostnad som den enkelte konfirmant lyt ta. Så lenge konfirmasjon ikkje er ein del av skulen, kjem ikkje kyrkja inn under reglane som gjeld eigenbetaling for skuleturar. Sak 35/14 Bankterminal/SMS kollekt Kyrkjeverjen undersøkjer vidare, og kjem med eit notat til sokneråda om dette. Det er det enkelte sokneråd som sjølv må avgjera om dei vil gå i gang med dette i si kyrkje. Sokneprest Johnny Knudsen hadde sitt siste fellesrådsmøte, og nytta høvet til å takka for samarbeidet gjennom mange år. Han fekk takkens ord attende.

KYRKJELEG FELLESRÅD. Innkalling til møte i Fellesrådet KYRKJEVERJA I KVAM VEL M Ø T T! Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam

KYRKJELEG FELLESRÅD. Innkalling til møte i Fellesrådet KYRKJEVERJA I KVAM VEL M Ø T T! Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam KYRKJELEG FELLESRÅD KYRKJEVERJA I KVAM Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam Postadresse: Norheimsund kyrkje, Postboks 39, 5601 NORHEIMSUND E-mail: kyrkjeverje@kvam.kyrkjer.net Telefon: 56 55 17 45

Detaljer

Samnanger sokneråd / Samnanger kyrkjestyre NOTAR TIL REKNESKAPEN FOR 2012 1. Rekneskapsprinsipp og vurderingsreglar Samnanger sokneråd sin rekneskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning

Detaljer

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001 Kvam herad 2000 Framlegg til Årsmelding og rekneskap Dato framlagt 13. mars 2001 1. GENERELLE KOMMENTARAR...4 1.1 Innleiing... 4 1.2 Driftsrekneskapen... 6 1.3 Kapitalrekneskapen...15 1.4 Balansen...19

Detaljer

Mandag 18. mars 2013 kl. 14.00. Møtet vert å avvikla som telefonmøte. Det vert sendt ut eigen prosedyre for korleis telefonmøtet skal gjennomførast.

Mandag 18. mars 2013 kl. 14.00. Møtet vert å avvikla som telefonmøte. Det vert sendt ut eigen prosedyre for korleis telefonmøtet skal gjennomførast. 1 Kvinnherad kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 14. mars 2013 Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Mandag 18. mars

Detaljer

Innkalling av Heradsstyret

Innkalling av Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Heradsstyret Møtedato: 29.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhusn - heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms

Detaljer

Møteprotokoll for Askvoll sokneråd

Møteprotokoll for Askvoll sokneråd DEN NORSKE KYRKJA Askvoll sokneråd Møteprotokoll for Askvoll sokneråd Tid: 20.10.2014 kl. 15:15 Stad: ASKVOLL Frammøtte: Ole Andreas Myrstad Leiar Anne Grethe Lien Nestleiar Stein Hugo Fykse Medlem Jostein

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Askvoll sokneråd

DEN NORSKE KYRKJA Askvoll sokneråd DEN NORSKE KYRKJA Askvoll sokneråd Innkalling til møte i Askvoll sokneråd Tid: 20.10.2014 kl. 15:15 Stad: ASKVOLL, Møterom kyrkjekontoret Desse er kalla inn: Ole Andreas Myrstad Anne Grethe Lien Stein

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2015, den 27. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2015, den 27. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNRÅD HOVUDUTSKRFT År 2015, den 27. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, ikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.21.10. nnkallinga var sendt representantane

Detaljer

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 TID: 25.april kl. 14-17, 26.april kl. 9.30-13 STAD: Anker Hotel, Oslo Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Namneopprop og godkjenning av fullmakter Sak 3 Val

Detaljer

Årsmelding 2008. Ope fagmøte: Innkalling til årsmøte. Økonomi for Vestlandsbonden

Årsmelding 2008. Ope fagmøte: Innkalling til årsmøte. Økonomi for Vestlandsbonden Årsmelding 2008 Ope fagmøte: Fredag 13. mars kl. 10.30 i møtelokalet 11. etasje i Statens Hus, Kaigaten 9, Bergen rett ved Bergen Storsenter Økonomi for Vestlandsbonden Torbjørn Haukås, NILF: Virkemiddel

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.20.30. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Kvam herad Kvartalsrapport 2. kvartal www.kvam.no - 2. kvartal Innleiing Rapporten for 2. kvartal viser bl.a. ei oversikt over nye vedtak i som har økonomisk verknad, kommentarar til vedtaket frå desember

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande møtte frå administrasjonen: Rådmann Jan Olav Osen, assisterande rådmann Olav Mongstad og økonomisjef Olav Andersen

Møteprotokoll. Følgjande møtte frå administrasjonen: Rådmann Jan Olav Osen, assisterande rådmann Olav Mongstad og økonomisjef Olav Andersen Austrheim kommune Kommunestyret Møteprotokoll Møte nr: 12 Møtedato: 04.12.2013 Møtetid: Kl. 18:00 2100 Møtestad: Samfunnshuset Saksnr.: 122/13-144/13 Følgjande medlemmer møtte: Per Lerøy (Ap) Hardy Pedersen

Detaljer

Masfjorden kommune. Møteprotokoll for Kommunestyret. Møtedato: 11.12.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 10:00-15:30

Masfjorden kommune. Møteprotokoll for Kommunestyret. Møtedato: 11.12.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 10:00-15:30 Masfjorden kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 11.12.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 10:00-15:30 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Karstein Totland, ordførar H Medlem Frode Langhelle H

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Kl. 17.00 møter lensmann Rasmus Dalen og orienterer om kriminalitetsutviklinga

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 FJELL KOMMUNE Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Vedteke KS 15.12.2011 1 Bakgrunn Budsjettet for 2011 var opphavleg gjort opp med eit underskot på 14,2 mill. I budsjettrevisjonen pr 1. tertial vart underskotet

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Måndag 22. april 2013 kl. 18.30 i kyrkja på Haga.

INNKALLING TIL MØTE I SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Måndag 22. april 2013 kl. 18.30 i kyrkja på Haga. INNKALLING TIL MØTE I SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Måndag 22. april 2013 kl. 18.30 i kyrkja på Haga. SAKSLISTE: Sak 12/13 KS Sak 13/13 KS GODKJENNING AV INNKALLING/ MØTEBOK MELDINGAR OG RÅDET

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 11:45 Formannskapet kl. 09.00 Valstyret kl. 11.00 Kommunestyret kl. 11.45 Kl. 13 kjem Museumsdirektør

Detaljer

LÆRDAL KOMMUNE. Budsjett 2015. Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving. Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/14 18.

LÆRDAL KOMMUNE. Budsjett 2015. Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving. Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/14 18. LÆRDAL KOMMUNE Budsjett 2015 Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/14 18.12 2014 Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving Innhold 1 Organisering av budsjettarbeidet... 4 2 Overordna kommentarar

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

Aurland fjellstyre Møtedato: 12.12.14 Stad: Holo. Budsjettforslaget legg opp til eit årsoverskot på kr. 40.600.

Aurland fjellstyre Møtedato: 12.12.14 Stad: Holo. Budsjettforslaget legg opp til eit årsoverskot på kr. 40.600. Sak 38/14. Fjellstyrebudsjettet for 2015 Budsjettframlegg er utarbeidd. Som samanlikningsgrunnlag er medteke rekneskapstala for 2013, budsjett og prognose for 2014. I prognosen for 2014 er det m.a. teke

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010 MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: KOMMUNESTYRET Nessane sambrukshus Møtedato: 16.12.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 40/09 09/1094 MØTEPLAN

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: 102.2 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: 102.2 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 17.04.01 055/01 KJHE Kvam heradsstyre 17.04.01 036/01 KJHE Kvam formannskap 12.06.01 086/01 KJHE Kvam

Detaljer

Måndag 27.08.12 kl. 10.00. i Formannskapssalen

Måndag 27.08.12 kl. 10.00. i Formannskapssalen 1 Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 20. aug. 2012 Innkalling til møte i kontrollutvalet

Detaljer