1. Forord Tidligere politiske vedtak Nye ønsker og behov Vurderinger som er gjort Organisering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Forord Tidligere politiske vedtak Nye ønsker og behov Vurderinger som er gjort Organisering"

Transkript

1 Flesberg Vurdering og anbefaling av konsept for skole, flerbrukshall svømmehall på Stevningsmogen og Forstudie 2013 Stevningsmogen Møteplass for læring,, bevegelse og opplevelser 1

2 Innholdsfortegnelse 1. Forord Sammendrag med anbefalinger Gjennomføringen av forstudiet Innledende kartlegginger og innspill fra brukere Workshoper for ideutvikling Flesberg - en kommune i vekst Prognoser for befolkningsutvikling og elevtall Vurdering av prognosen som grunnlag for dimensjonering Endring av kommunestruktur og andre rammebetingelser Stevningsmogen møteplass for læring, bevegelse og opplevelser Visjoner Scenarier Stevningsmogen i Avis-overskrifter fra Løsningskonsept Stevningsmogen Skisser til løsningskonsept Vurderinger mht. valg av tomt Areal og romprogram Klima og energitiltak/livsløpskostnader/arkitektur Uterom for bevegelse og læring Kostnadskalkyler og finansiering Vurdering av de to alternative løsningskonseptene Vurdering av etterbruk av eksisterende skolebygg Vurdering av tilstanden til eksisterende skolebygg To faser i vurdering av etterbruk Anbefalinger til videre arbeid Forprosjekt i Hovedprosjekt Vedlegg

3 1. Forord Tidligere politiske vedtak I 2007 ble det vedtatt at kommunen skulle bygge ny barneskole og flerbrukshall på Stevningsmogen. Barneskolen på Lampeland skulle ev. bygges om til ungdomsskole. Dette ble lagt til grunn for gjennomføring av arkitektkonkurransen i 2008 der det ble kåret en vinner, forslaget Lysning, levert av Arkitektgruppen Lille Frøen. Rådmannen ble i økonomiplan og handlingsprogram for gitt i oppdrag å fortsette prosessen, og bl.a. oppdatere grunnlaget fra 2007/08 med nye befolknings- og elevtall samt nye behov. Se økonomiplan/handlingsprogram , s Den fasen av prosjektet som foreligger til behandling nå (denne rapporten) kalles forstudie. Forstudiet sitt formål er å vurdere overordende forutsetninger og prinsipper, vurdere alternative løsninger og konkludere med valg av løsningsalternativ. I neste fase av prosessen frem til realisering Forprosjektet detaljplanlegges de valg som er gjort i forstudien. Nye ønsker og behov Siden prosjektet i 2008 har kommunen endret skolestrukturen, slik at alle elever på samme trinn går på samme skole. Trinn 1-4 på Lampeland skole og trinn 5-10 på Flesberg skole. Erfaringene fra dette er gode. Lærere, foreldre og elever ønsker derfor ikke å gå tilbake til en tradisjonell inndeling i barneskole og ungdomsskole. Det har derfor vært ønskelig å få utredet om det er mulig å samle hele grunnskolen på ett sted og bygge en 1-10 skole med flerbrukshall på Stevningsmogen. I tillegg er det ønskelig å få utredet en ny svømmehall til erstatning for hallen i Flesberg. Hallen i Flesberg er gammel og ikke oppdatert iht. brukernes behov og dagens krav til bl.a. universell utforming. Utredning av svømmehall har kommet som en naturlig konsekvens av utredning om 1-10 skole på Stevningsmogen. Prosjektets mål har derfor vært å utrede et alternativt løsningskonsept ift. vedtaket fra Hvordan er det ev. mulig å realisere en samlet skole, med plass for flerbrukshall og svømmehall, inkl. framtidige utvidelsesmuligheter på Stevningsmogen? Vurderinger som er gjort Prognoser for utvikling av folketall og elevtall er oppdatert, det er gjort nye vurderinger av hvilke funksjoner som bør inngå, det er vurdert hvilke tomtealternativ som er best egnet, mulighetene for avkjøring og trafikkavvikling er vurdert, det er vurdert om prosjektet er mulig å realisere slik grendehus og barnehagen ligger, hvordan idretten ønsker å utvikle seg er kartlagt og hvilke aktiviteter som er viktige på uteområdene er vurdert. Organisering Prosjektansvarlig har vært rådmann Jon Gjæver Pedersen Prosjektleder har vært May Rostad i Kinei AS Prosjektgruppen har bestått av: Ragnhild V. Kaldestad oppvekst og kultursjef Jon Kåre Jonsson teknisk sjef Susanne Taalesen - rektor Anne Mette Aaby - rektor Birgitte Edvardsen tillitsvalgt Utdanningsforbundet Ole Johnny Krokmogen inspektør Flesberg ungdomsskole Svein Aannestad, Kinei AS, har vært utredningskonsulent i samarbeid med May Rostad. 3

4

5 2. Sammendrag med anbefalinger Møteplass for læring, bevegelse og opplevelser Det anbefales å bygge 1-10 skole, flerbrukshall og svømmehall på Stevningsmogen. Utredningene som er utført i dette forstudiet har vist at det er tilstrekkelig plass på området mellom fotballbanen og barnehagen, også for framtidige utvidelser. Visjonen er at dette blir møteplassen for læring, bevegelse og opplevelser for alle i bygda, i alle aldre, til alle døgnets tider, året rundt! Sambruk, flerbruk og maksimal utnyttelse av arealene er et mål. Prognoser for befolkningsvekst og vekt i elevtallet En ny skole bør dimensjoneres for ca. 450 elever i første byggetrinn. Med en årlig befolkningsvekst på 1,5 % vil en få dette elevtallet i ca og et innbyggertall på Ved å bygge i to etasjer, kan skolen bygges ut med større læringsareal senere. Prognose for elevtall i 2040 er 550 og et innbyggertall på SSBs prognose for høy befolkningsvekst er lagt til grunn. Utviklingsprosjektet bør omfatte I tillegg til skole bør det bygges en flerbrukshall med mål tilsvarende en full håndballbane, med garderober og galleri med publikumsplasser. Hallen skal benyttes til både idrett og større kulturarrangement. Ved samling av hele grunnskolen på Lampeland, må skolen i Flesberg og svømmehallen legges ned. Det foreslås derfor å bygge en ny svømmehall på Stevningsmogen i direkte tilknytning til skole og flerbrukshall. Løsningsskissene som er laget viser at det er god plass til svømmehall også. Prosjektet kan realiseres uten at grendehuset og barnehagen berøres. Det er positivt at også barnehagen blir en del av dette oppvekstmiljøet og det gir mulighet for sambruk av uteareal med de minste barna på skolen. Frivillighetssentralen bør også flyttes til Stevningsmogen, der grendehuset er et aktuelt lokale. Den aktiviteten frivillighetssentralen skaper vil berike område, spesielt ved at den eldre generasjonen vil holde til på samme området som barn i barnehage og skole. Dette gir muligheter for samarbeid og samkvem som gir positive verdier for begge grupper. Siden dugnadsånd og frivillighet er/skal være et viktig kjennetegn ved Flesberg, vil dette bygge opp om dette. Det foreslås også at Folkebiblioteket flyttes fra Flesbergtunet til Stevningsmogen slik at det blir et felles skole- og folkebibliotek. Dette kan være et viktig grep for å fornye bibliotekets funksjon og øke utnyttelsen av bibliotekets kompetanse i læringsarbeidet, i utviklingen av nye tilbud og opplevelser knyttet til leseglede, litteratur og kulturopplevelser. Foreliggende løsningskonsept innebærer en utbygging på totalt 6100 m2: Skolens læringsareal/klasserom, første byggetrinn for 450 elever, 1870 m2 Møteplass/kantine, auditorium, bibliotek, spesialrom og tekniske rom, 1570 m2 Flerbrukshall 1670 m2 Svømmehall 1000 m2 Kostnader og finansiering Basert på et grovt kostnadsestimat innebærer foreliggende løsningskonsept en investering på 166 mill. kr. Estimert egenkapital og statlig tilskudd til flerbrukshall og svømmehall er 36 mill. kr. Dette gir et lånebehov på i størrelsesorden 130 mill. kr. I kostnadskalkylen er det lagt til grunn serielån med avdragstid på 40 år. Rentekostnadene med lånet er beregnet alternativt med 4 % og 5 % i kostnadskalkylene. Totale årskostnader med dagens løsning, med 1-4 skole på Lampeland og 5-10 skole i Flesberg, er beregnet til 37,4 mill. kr. 5

6 Totale årskostnader for ny 1-10 skole, ny flerbrukshall og ny svømmehall på 1000 m2, blir 42,4 mill. kr. med 4 % rente og 43,7 mill. kr. med 5 % rente (årskostnad i år 1). Dette utgjør henholdsvis 5,0 og 6,3 mill. kr. mer pr. år enn kostnadene med dagens løsning. Øke kommunens attraktivitet Realiseringen av dette konseptet er ikke bare bygging av ny skole og idrettshaller. Prosjektet må defineres som et bredt samfunnsutviklingsprosjekt som vil øke kommunens attraktivitet. Økt kvalitet som bosted for dagens og framtidens innbyggere og fritidsinnbyggere, samt økt kvalitet på kommunens tjenestetilbud på skole, folkehelse, idrett og kultur er viktige mål. Full samling av alle disse funksjonene på ett sted kan også gi positive synergier for næringsutvikling og øke attraktiviteten mht. å skaffe kompetansearbeidskraft. Hvor raskt kan prosjektet realiseres Utformingen av dagens skolebygg er begrensende i forhold til ønskede arbeidsformer i skolen og dagens krav til arbeidsmiljø og universell utforming. Prosjektet bør derfor realiseres så raskt som mulig. Byggestart vil tidligst være mulig i 2015 og anleggene kan tidligst tas i bruk fra skoleåret Mer realistisk er at en ny skole kan tas i bruk høsten Alt nødvendig planarbeid må starte opp umiddelbart etter politisk prinsippvedtak for hvilket alternativ som ønskes realisert. Forslag til planleggingsarbeid i 2014 Reguleringsplan for området Prosessen med regulering/omregulering av det aktuelle området på Stevningsmogen med nødvendige tilstøtende områder må startes opp så raskt som mulig. Avklaringer mht. avkjøring fra hovedvei med Veivesenet vil være en viktig del av denne reguleringsplanen. Oppdatering av sektorplaner som er viktig for å søke tilskudd Det må sjekkes ut og eventuelt besørges at mulige sektorplaner som blir berørt av utbyggingen er ajourført, godkjent og tilfredsstiller eventuelle krav. Felles skole- og folkebibliotek Folkebiblioteket må avklare sin framtidige situasjon. Nødvendige utredninger og formelle avklaringer som grunnlag for ev. vedtak om flytting fra Flesbergtunet må derfor iverksettes umiddelbart. Arealbehovet for et felles skole- og folkebibliotek må vurderes ut fra mål og planer for funksjon og aktiviteter samt vurdering av mulighetene for sambruk av areal og personell på skolen. Planlegging av arbeidsformer m.m. i skolen livslang og smart læring I den videre prosessen skal funksjonskrav m.m. for den nye skolen utarbeides mer detaljert. Skoleledelsen må planlegge dette i lys av visjonene for en ny skolehverdag på Stevningsmogen. Forprosjekt utbyggingsprosjekt, fase 1. Valg av entrepriseform. Valg av entrepriseform er svært viktig for hvordan hovedprosjektet skal gjennomføres og for hvordan kravspesifikasjonen skal formuleres. Valg av entrepriseform kan være vesentlig for kostnadene for utbyggingsprosjektet. Et annet viktig forhold som må vurderes er byggherrens kompetanse og kapasitet til å gjennomføre de aktuelle entrepriseformene som kan være aktuelle. Det foreslås derfor at valg av entrepriseform utredes for å se på fordeler og ulemper med de ulike valgene. 6

7 Forprosjekt utbyggingsprosjekt, fase 2. Kravspesifikasjon for anskaffelsen Detaljeringsgraden og spesifisering av prosjektet fra byggherres side avhenger av valg av entrepriseform. I denne fasen må brukerne være aktive med i detaljeringen av krav; enten det er spesifikt på utforming eller om det skal være på funksjonskravnivå. For å ha et best mulig grunnlag for denne jobben er det viktig å ha gjennomført oppdatering av sektorplanene som omtalt over. Infrastrukturtiltak som har indirekte betydning for framdrift og realisering Kommunens innbyggervekst, boligutbyggingsplaner med forskyvningen i folketallet mellom tettstedene i kommunen, krever at grunnleggende infrastruktur som vann og avløp, samt energiforsyning er dimensjonert og bygd ut for å takle dette. Oppdaterte hovedplaner for dette må utarbeides og vedtas snarest mulig, slik at nødvendig utbygging kommer i gang. Videre arbeid relatert til etterbruk av gamle skolebygg Som følge av kommunens prinsippvedtak av løsningskonsept, må utredning av etterbruken av de ledige skolebyggene startes. Det er gjort en grov vurdering av muligheten for etterbruk i dette prosjektet som er omtalt i kapittel 9. Det anbefales følgende videre arbeid som neste fase: 1. Det må utredes og vurderes nærmere om kommunen skal bruke ledige skolebygg eller tomter til egne formål eller der kommunen har en tilretteleggerfunksjon for å få statlige tilskudd. 2. Ved eventuelt salg av ledige skolebygg/tomter, bør kommunen ta stilling til aktuelle/ønskede bruksområder og regulere til slike formål før eventuelt salg. Nærmere utredninger og vurderinger må skje i neste fase av prosjektet. 7

8 3. Gjennomføringen av forstudiet 3.1 Innledende kartlegginger og innspill fra brukere Det er som innledning til prosjektet holdt følgende møter: Felles FAU møte på Lampeland FAU møte om skolebygg Resolusjon fra Utdanningsforbundet av Møte med representanter fra idretten Videre er det foretatt en fornyet vurdering av funksjonskrav til læringsarealer og lærerarbeidsplasser i regi av rektorene med bred deltakelse fra ansatte og tillitsvalgte. Innleide prosjektledere har kartlagt følgende temaer som bakgrunnsmateriale for arbeidet i prosjektgruppen og på workshopene: Krav og trender for utforming av skoleanlegg Informasjon om tilsvarende gjennomførte prosjekter de siste årene Utvikling av skolesystemet utvidet bruk av IKT nye læringsformer Klima- og energitiltak, livsløpskostnader og arkitektur Prosjektet vurdert også i en næringsutviklingssammenheng samt til profilering Arbeidet er rapportert i et prosjektnotat med forslag til videre arbeid med ideutvikling for høsten Dette notatet inngår i en egen Vedleggsrapport, som er utarbeidet i prosjektet. 3.2 Workshoper for ideutvikling Høsten 2013 er det gjennomført 4 workshoper med følgende innhold/tema: 1. Utarbeide fakta og forutsetninger som alle involveres i og som danner grunnlaget for prosjektet. Vurdering av de aktuelle tomtealternativene 2. Tenke helhet og se brede sammenhenger, hvilke positive konsekvenser kan en ny skole og flerbrukshall ha utover primærfunksjonene? Lage Scenarier/- fremtidsfortellinger - slik Stevningsmogen oppleves av brukere i Fysisk planlegging finne alternative konseptløsninger for plassering av bygg og utforming/bruk av uteområdene 4. Oppsummering konklusjoner - tilrådinger Resultatene fra hver workshop er sammenfattet i referater og danner grunnlag for presentasjonene i denne sluttrapporten. Referatene, samt fagstoff som ble benyttet som innledninger på workshopene, er også samlet i Vedleggsrapporten. Deltakere på workshoper: Jon Gjæver Pedersen - rådmann Ragnhild V. Kaldestad oppvekst og kultursjef Jon Kåre Jonsson teknisk sjef Susanne Taalesen - rektor Anne Mette Aaby - rektor Birgitte Edvardsen tillitsvalgt Utdanningsforbundet Ole Johnny Krokmogen inspektør Flesberg ungdomsskole Thomas Fosen ordfører 8

9 Erik Hole ass. driftssjef Pål Fløtaker leder av Idrettsrådet Ruth Une Helgestad leder av FAU Lampeland Roger Rustand leder av driftsstyret for Stevningsmogen Stein Sole arkitektfirmaet Lille Frøen Marianne Steifetten arkitektfirmaet Lille Frøen May Rostad og Svein Aannestad stod for forberedelser, prosessledelse og bearbeiding av resultatene fra gruppenes arbeid. Biblioteksjef Anneline Mjøseng og Folkehelsekoordinator Frøydis Lislevatn har også vært bidragsytere på en av workshopene. Stein Sole og Marianne Steifetten fra arkitektfirmaet Lille Frøen har i tillegg til å være deltakere på workshopene også bidratt med arealprogram, kartgrunnlag, sjablonger for bygg og anlegg til fysisk planlegging på workshopene samt for utarbeiding av løsningsskisser for de mest aktuelle konseptløsningene. De har også bidratt med vurdering av nøkkeltall for byggekostnader. Skolekonferanse Ole Johny Krokmogen og prosjektlederne deltok på en skolekonferanse om skolebygg og sammenhengen mellom skolebygg og nye undervisningsformer i Oslo. Konferansen ga nyttige innspill som er brukt i prosjektet. Befaring Representanter fra idretten, administrasjonen og skolene har vært og sett på flerbrukshaller i henholdsvis Attrå, Bingen og Rollag. 9

10 4. Flesberg - en kommune i vekst 4.1 Prognoser for befolkningsutvikling og elevtall Prognoser for utvikling av innbyggertall og antall elever skal danne grunnlag for dimensjonering av skolebygget. Flesberg kommune har hatt en faktisk årlig vekst i folketallet på 1,1 % i perioden Ved utgangen av 2012 var innbyggertallet 2657, se tabell 3 SSBs befolkningsprognoser etter høyeste alternativ (høy nasjonal vekst, HNV) viser en årlig vekst i folketallet på 1,4 % i perioden , med et innbyggertall på ca i Ved å runde av oppover til et innbyggertall på 4000 i 2040, tilsvarer det en årlig vekst på ca. 1,5 % SSBs prognose (HNV) for utvikling elevtall i klasse viser en gjennomsnittlig årlig vekst på 1,6 %, som gir et samlet elevtall i 2040 på 546 elever. Dersom en runder av oppover til 600 elever i 2040, tilsvarer det en årlig vekst på 2 % SSBs prognose for utvikling av elevtallet viser at veksten kommer etter 2020 Prognosene for utvikling av elevtall og innbyggertall er vist i tabell 2 Tabell 1: SSB prognose for høy nasjonal vekst for Flesberg fram mot 2040 Prognoser SSB HNV Endring Antall år Sum 1 4 klasse Sum 5 7 klasse Sum 8 10 klasse Sum 1 10 klasse Sum 1 7 klasse Elever/trinn Antall pr. "klasse" Gj.snitt årlig vekst antall % vekst i elevtallet 3 % 35 % 18 % 55 % Gj.snitt årlig vekst i % 1,6 % Antall innbyggere Endring i antall Gj.snitt årlig vekst % vekst i innbyggere 10 % 16 % 14 % 46 % % årlig vekst innbyggere 1,4 % 1,5 % 1,4 % 1,4 % Elever % av innb. 13 % 12 % 14 % 14 % 14 % 10

11 Tabell 2: Befolkningsvekst i Flesberg kommune Faktisk innbyggertall Endring Antall innbyggere % endring pr. år 1,3 % 0,5 % 1,8 % 0,7 % 1,1 % 4.2 Vurdering av prognosen som grunnlag for dimensjonering Kommunen antar at veksten både i folketall og elevtall blir større for perioden enn prognosen viser. Dette på grunn av ferdigstilling og tilbud om salg av 65 tomter på Lampeland og 45 tomter i Svene i denne perioden Som dimensjoneringsgrunnlag for skolebygg bør det derfor legges til grunn en lineær vekst i innbyggertall og elevtall for perioden fram mot 2040, dvs. en årlig vekst i elevtallet på 1,6 % I neste punkt drøftes ev. endringer som kan skje som kan gi et trendbrudd i elevtallsutviklingen, dvs. gi en annen utvikling enn prognoser som bygger på framskrivning av dagens trender Tabell 3: Elevtallsprognose for dimensjonering av skole Prognose grunnlag Endring dimensjonering skole Sum 1 10 klasse Elever/trinn Antall pr. "klasse" Gj.snitt årlig vekst antall % vekst i elevtallet 12 % 18 % 17 % 55 % Gj.snitt årlig vekst i % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,6 % % vekst i elevtallet 12 % 18 % 17 % 55 % Gj.snitt årlig vekst i % 1,6 % 11

12 600 Prognoser for elevtall og innbyggervekst Sum 1 4 klasse Sum 5 7 klasse Sum 8 10 klasse Antall innbyggere Antall elever Antall innbyggere Figur 1. Grafisk framstilling av elevtallsutvikling og befolkningsvekt 4.3 Endring av kommunestruktur og andre rammebetingelser Med regjeringsskiftet er det mer sannsynlig enn på lenge at det kan skje endringer i dagens kommunestruktur. Hvilke endringer i kommunestrukturen er de mest sannsynlige og hvordan det kan få betydning for skolestruktur og elevtallsutviklingen? Reformer i skolesektoren som åpner for fritt skolevalg og større innslag av private skoler, kan også påvirke utviklingen. a. Pågående prosesser knyttet til endring av kommunestruktur: Helt i starten på en prosess om mulig sammenslåing av de tre kommunene i Numedal. Det er ikke gitt at det er de tre kommunene som ender opp med å slå seg sammen. Det er foreløpig ingen konkrete prosesser på gang med vurdering av kommunesammenslåing med Kongsberg, men dette vil også være et aktuelt alternativ dersom det blir iverksatt en større forvaltningsreform med større kommuner, nedleggelse av fylkeskommunene m.m. b. Vurdering av konsekvenser for skolestruktur og elevtall Ved en eventuell sammenslåing med Rollag, kan det være aktuelt at elever på ungdomstrinnet går på samme skole, dvs. i Flesberg. Vil i så fall øke elevtallet med ca. 10 elever på hvert trinn 12

13 Ved en eventuell sammenslåing med Kongsberg, kan det skje endringer i skolestrukturen som gjør at søndre deler av dagens Flesberg får sitt tilbud i Kongsberg Dersom det blir fritt skolevalg og etablering av flere private skoler/friskoler, vil det bli en konkurranse mellom skolene om elevene. Dette vil derfor være både en trussel og en mulighet. Den beste skolen/med beste totalkonsept for utvikling og læring kan vinne elever Det er sannsynlig at slike endringer vil skje i perioden fram mot 2020/25, men det er ikke mulig å spå om hva som vil skje. Kommunen må derfor ha en strategi for hvordan situasjonen ev. skal takles dersom den oppstår c. Aktuell strategi Skolen må uansett planlegges for utvidelser av hjemmeområdene for klassene (hall, amfi, kantine, spesialrom, administrasjon og øvrige felles lærings- og bruksareal påvirkes ikke av elevtallet). Eventuelle endringer i elevtallet i den ene eller andre retningen, som ikke er forutsatt i prognosene, kan derfor takles ved å forsere eller utsette utvidelser/utbygging 13

14 5. Stevningsmogen møteplass for læring, bevegelse og opplevelser 5.1 Visjoner Møteplass for læring, bevegelse og opplevelser Skolebyggene, idrettsanlegg og andre aktivitetsområder ute og inne, utgjør en infrastruktur og møteplasser for folk i alle aldre som fremmer læring og utvikling, fysisk aktivitet på ulike nivå samt kulturelle og andre gode opplevelser. Fullt av positiv energi døgnet rundt I sentrum for hele området er bygdas store «HJERTE». På denne møteplassen med kantine med sunn mat, kafébord, sofagrupper, utstillinger og auditorium er det et pulserende liv døgnet rundt. I hele anlegget møtes folk for å hygge seg, for å utføre jobben sin, for å lære mer, for å trene og trimme, for å drive med fritidsaktiviteter, for å oppleve kultur og for å bidra med dugnad og frivillig arbeid. Nesten ingen brukere har helt egne rom og anlegg, brukerne skifter over døgnet og gjennom året. Flesberg kommune bruker MOT i sitt arbeid med barn og unge for å bidra til et trygt og inkluderende oppvekstmiljø. MOT-verdiene; mot til å leve, mot til å bry seg og mot til å ta egne valg, preger Flesbergsamfunnet. Livslang og smart læring I et moderne kunnskapssamfunn trenger vi å lære hele livet og tilgangen til kunnskap er ubegrenset fra hele verden via nettet. Det viktigste den enkelte må kunne er «å lære å lære», og at elevene er sine egne lærere. Læringslivet på Stevningsmogen kjennetegnes av læringsvillige elever i alle aldre, som bruker digitale læringsmidler og samarbeider med hverandre i løsningen av oppgaver og prosjekter. Læringsarenaene er også overalt, på nett, på Stevningsmogen ute og inne, i lokalsamfunnet og i samarbeid med næringslivet. Slik er læringen praksisnær. Lærernes viktigste rolle er å forstå hva som er den enkelte elevens nivå, gi formative tilbakemeldinger og bistå med valg av undervisningsmateriell og oppgaver som er tilpasset dette. Bygg og anlegg som inviterer til bevegelse og aktivitet Idrettsanleggene ute, flerbrukshall og svømmehall tett sammen med skolen fremmer økt deltakelse i både ute- og inne-idretter. I tillegg tilbyr uteområdene stor mulighet for mer leikpregede fysiske aktiviteter eller en litt utfordrende tur. Det er ingen i Flesberg som ikke har funnet et sted eller en aktivitet som ikke passer. Alle er i bevegelse fra barnehagen til 100 åringen. Arkitektur og energi Byggene på Stevningsmogen har moderne og tiltalende arkitektur og design, samtidig som de har et lokalt uttrykk. Det er lagt stor vekt på at byggene er areal- og energieffektive og at de tåler hard bruk. Brukerne er medansvarlige for å ta vare på utstyr og anlegg både holdningsmessig i bruken, og ved deltakelse i opprydning og vedlikeholdsoppgaver. Byggene er også fleksible i utformingen slik at det enkelt kan bygges om ved endringer i behovet og behov for utvidelser. Byggene er bygd som passivhus, som gir svært lavt energiforbruk og materialer er valgt med omhu ift. miljø. Smart teknologi for styring av driften av bygget i kombinasjon med lokal energiproduksjon, senker totalforbruk og utslipp ytterligere. Teknologiløsningene og utformingen av bygget er i seg selv et viktig tema i læringen på skolen i mange fag. 14

15 5.2 Scenarier Stevningsmogen i 2025 Scenarier kan forklares som fremtidsbilder der hovedpoenget er å formidle fremtiden gjennom et sett av forskjellige historier bygget på analyser, ønsker og vurderinger. Scenariene i dette tilfellet forteller om hvordan brukere opplever Stevningsmogen i 2025 relatert til følgende tre personer: Trym elev i 10. klasse på skolen (det pedagogiske opplegget) Eva bosatt i Flesberg, 77 år og pensjonist (innbyggeres bruk av Stevningsmogen) Njål 52 år, har hytte på Blefjell (næringsutvikling) Ord og setninger merket med rødt forteller noe om det faktiske anlegget eller aktivitetene på Stevningsmogen, de muligheter det gir og hva som det er ønskelig å oppnå. Trym 16 år - Flesbergskolen Trym er strålende fornøyd! Han har nettopp vært på skoleavslutning med utdeling av vitnemål. Avslutningsarrangementet foregikk ute i det flotte amfiet på Stevningsmogen. Vitnemålet er knallbra, og Trym regner med å komme inn på Miljø- og energilinjen på NTNU. Det forutsetter gode karakterer, og det har Trym. Trym og hans foreldre feirer vitemålet med en god middag, samtidig som de reflekterer over hvordan Trym sin skolegang på Stevningsmogen har vært. Trym begynte i 3. klasse på den nye fine skolen på Stevningsmogen i Han var det første kullet med heldagsskole, som Flesberg kommune innførte som en av de første kommunene. Jeg er glad vi slapp alt styret med SFO og den oppdelte dagen det innebar, sier mor Trym. Hverdagen til familien ble mer sammenhengende og ikke så stressende og oppjaget. Du var jo ikke helt utladet når du kom hjem heller, sier far Trym. Dette takket være matordningen som ble innført med den nye skolen med et varmt og næringsrikt måltid til lunsj i den flotte kantinen. Ettermiddagene til familien Trym har vært rolige og harmoniske. På den nye skolen ble det fra starten av innført en times fysisk aktivitet hver dag. Dette har bidratt til at elevene blir mer rolige, samtidig som konsentrasjonsevnen bedres. Tiltaket har også bidratt til det gode og positive miljøet på skolen og styrket samholdet blant elevene. Det er fokusert sterkt på verdiene i MOT, som kombinert med fysisk aktivitet og stolthet over skolen de går på, har medført at mobbing er fraværende og at skolemiljøet er inkluderende for alle. Leksefri ble innført som en del av heldagsskolen. Trym gjorde seg stort sett ferdig med leksene på skolen. Far Trym sjekket status mot ukeplanen et par ganger i uken for å sjekke at Trym gjorde det han skulle. Etter en rolig middag hjemme, har ettermiddagene stort sett brukt til fritidsaktiviteter, som oftest med å reise tilbake til Stevningsmogen og delta i både organiserte og uorganiserte aktiviteter. Hva er så årsakene til at Trym har hatt en så harmonisk og god til på den nye skolen på Stevningsmogen? I tillegg til den flotte skolebygningen, uteområdene og engasjerte, faglærte lærere, må det pedagogiske opplegget i Flesberg-skolen tilskrives mye æren. Flesberg er blant landets fremste kommuner når det gjelder bruk av IKT i undervisningen. Alt foregår på nettet: Lærebøker, oppgaver, dialog lærer/elev og dialog skole/foreldre. Læreren har fått en annen rolle enn å formidle kunnskap. Trym har hatt tilgang til lærestoff, oppgaver, lærervideoer og lignende på nettet, så læreren har mer fungert som en veileder og 15

16 tilrettelegger for at Trym skal gjennomføre ukeplanen og oppnå så gode resultater som han har gjort. Undervisningen har foregått mange andre steder enn i klasserommet. Uteskolen har blitt et begrep, der de flotte uteområdene blir brukt aktivt i undervisningen. Vaktmester og representanter fra næringslivet blir brukt aktivt i undervisningen, ofte relatert til praktiske oppgaver. Det er også laget noen faste innretninger på uteområdene som bl.a. brukes i matematikkundervisningen. Trym har hatt stor glede av kontakten med de mange pensjonistene som har daglige aktiviteter og samkvem i Grendehuset. Det har bidratt til økt forståelse for de eldre i samfunnet, samtidig som pensjonistene også har bidratt ved aktiviteter og undervisning i skolen. Dugnadsarbeid er noe Trym og familien er flasket opp med. Hele bygda, store og små er i aktivitet med nye prosjekter hele tiden! Skolehelsetjenesten og skoletannlegen er også lokalisert på området, noe som har bidratt til gode helsetjenester. Særlig har helsesøster sitt nærvær bidratt til at den veiledning de kan bidra med til mange vanskelige spørsmål, har blitt ufarliggjort og brukt aktivt av elevene. Som nevnt har Trym fremtidsplanene klare. Han har fått god hjelp fra skolens rådgiver til å foreta riktige valget. Det er satset på at rådgivningstjenesten skal bistå elevene i med kvalifisert informasjon som bakgrunn for de mange og viktige valg Trym har tatt stilling til! «Du har vært heldig som har gått på en så god og fremtidsrettet skole som vi har på Stevningsmogen, sier mor Trym. Det har bidratt til en god og harmonisk oppvekst for deg preget av trygghet og harmoni, noe som også har bidratt til gode og trivelige forhold i heimen, og således også kommet oss som foreldre til gode», sier far Trym! Eva 77 år og pensjonist i Flesberg Dette er moro, og slitsomt, sier Eva, hun har nettopp avsluttet breakdance-timen for pensjonister! Hver uke er det pensjonist-breakdance i den flotte flerbrukshallen. Etter trimmingen er det bespisning i den flotte kantinen på skolen. I tillegg til trimmen er dette veldig sosialt, sier Eva. Hun bor hjemme med god hjelp til praktiske ting fra hjemmehjelpen. Etter at hun ble enke, betyr det sosiale på Stevningsmogen mye for Eva. Hun er der flere ganger i uken på ulike aktiviteter og sosiale sammenkomster. Eva er medlem av malerkubben, maler litt selv og er med å arrangere utstillinger i skolens foaje. De samarbeider med Galleri Vike på Kongsberg, og siste utstilling var med Per Kleiva. Break-dance er artig, men jeg holder nå en knapp på vals og tango, Sier Eva. Hun får praktisert sin danselyst på dansekveldene for pensjonister. Mannfolk er treige, det stiller jo ikke opp mange nok til å matche damene, sukker Eva. Da danser damene med hverandre, smiler Eva. Dårlige knær er en utfordring, men den ukentlige svømmetreningen i det flotte badeanlegget gjør underverker. Jeg må styrke knærne for å kunne danse, sier Eva, og da er svømming ypperlig trening. Eva har også behov for fysioterapi for den høyre skulderen. Det kombinerer jeg med break-dancen, sier Eva, siden fysioterapeuten holder til i flerbrukshallen. Eva er sportsidiot, og følger særlig vinteridrettene tett på TV. Etter at vi fikk lysløype med snøkanonanlegg på Stevningsmogen blir det arrangert på kretsrenn og landsrenn der i både langrenn og skiskyting. Da er jeg tilskuer, sier Eva, særlig når det er skiskyting. Odin fra Lidgrenda, 15 år, ble kretsmester i skiskyting fjor og satser på å bli den nye Ole Einar Bjørndalen. De vil sette Flesberg på verdenskartet, sier Eva, og det fortjener både Odin og det flotte anlegget her! 16

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid Fjell, Askøy, Sund og Øygarden (Bergen Vest regionen) Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid En prinsipiell gjennomgang av muligheter og begrensninger RAPPORT 12. februar 2011 Oppdragsgiver: Rapport

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Forpliktende, forskende samarbeid i skoleutvikling. Janne Madsen Avhandling for Ph.d. graden. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet. Institutt for pedagogikk

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

2009 Skolens digitale tilstand

2009 Skolens digitale tilstand 2009 Skolens digitale tilstand ISBN 82-7947-040-9 ITU 2009 Design, layout og produksjon: Gazette Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) ble opprettet i 1997 som en del av KUFs handlingsplan

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

Fra hjem til hjem. Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming

Fra hjem til hjem. Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming Fra hjem til hjem Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming Forfattere: Pedagog Wenche Fjeld Sykehuset Innlandet, Habiliteringstjenesten

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

Reservestyrken av lærere

Reservestyrken av lærere Reservestyrken av lærere Utdannede lærere som ikke jobber i skolen. Hva kan bringe dem tilbake? Markedsundersøkelse gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet Kvalitativ del utarbeidet

Detaljer

Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur

Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur Erlend Vinje Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur Sammendrag: I denne artikkelen har jeg undersøkt ulike læreres opplevelser av, forestillinger om og preferanser til to ulike former for skolearkitektur.

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Maja Farstad og Jostein Vik Notat nr 3/09, ISSN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll

Detaljer

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan gjennomføre

Detaljer

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan

Detaljer