Medieveilederen. Fra Håndbok i mediekontakt. Av Harald Harnang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medieveilederen. Fra Håndbok i mediekontakt. Av Harald Harnang"

Transkript

1 Medieveilederen Fra Håndbokimediekontakt AvHaraldHarnang

2 MEDIEVEILEDEREN Innhold Innledning...4 Godmedieprofilgirøktoppmerksomhet...4 Tenkgjennom...4 Kontaktmedmedier... 5 Skriverforsinelesere...5 Hvaerennyhet?... 5 Åseskogenforbaretrær...6 Vinklingavstoff...6 Personifisernyhetene...6 Brannbilsyndromet...7 Eksemplerpåaktueltstoff...7 Duvethvasomerviktigst fordeg...7 Dublirintervjuet...8 Intervjutips...8 Alltidplassmangel...8 Børsaeralltidladd...9 Godkjenning...9 Desmådryppslov...9 Takkforjobben Duskriverenpressemelding Prinsippetomfallendeviktighet Bilder...13 Bildetekster...13 Istedetfordetperfekte...13 Åarrangereenpressekonferanse...14 Sjekklisteforpressekonferanse Artikler,kronikkerogleserinnlegg Oppbygging Forhåndskontakt Godinvestering RadioogTV...17 Takontakt...17 Lydellerbilde?...17 Stoppnårduvil...17 Uvaner...17 Tabloid TV Konflikter VærVarsom plakaten Konfliktmellomforeningogmedier Djevelensadvokat...20 Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

3 MEDIEVEILEDEREN Dementi...20 Klage...20 Lagenmedieplan ogfølgden...21 Målsetting Utfylling Improvisertplanarbeid Kostnader Resultat VærVarsom Pressenssamfunnsrolle Integritetogansvar Journalistiskatferdogforholdettilkildene Publiseringsregler Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

4 MEDIEVEILEDEREN Innledning Godmedieprofilgirøktoppmerksomhet Determangegrunnertilatdukanønskeåværesynligimedier.Hovedmåleteroftestøkt oppmerksomhet.redaksjonellomtalevurderesnormaltsommertroverdigennreklameog annonser.informasjonimedierleses,høresogseespåenannenmåteennreklame,oghar langtstørregjennomslagskraft. Ideflestetilfellererdetpositivtatdeduønskeråsamhandlemedvethvadinforeninggjør, produsererogskaperavverdier.godmedieprofilogkjennskaptilforeningenkanaltsåbidra tilatfolkflestslutterpositivtoppomforeningen,ønskeråmeldeseginn,osv.deterogså hevetovertvilatenhøyogpositivmedieprofilkanbidratilatbeslutningstakerepåmange nivåeroginnenformangesektorervurderersamarbeidmeddinforeningpåenmerpositiv måte. Detteernoenavgrunnenetilatdetkanværeensværtlønnsominvesteringåbrukelitttid ogressurserpååladinforeningblisynliggjennommedier. Tenkgjennom Godomtaleerbra.Dårligomtaleerille.Deterderforviktigåtenkegjennomhvordanogi hvilketomfangdereønskerkontaktmedmedier.detkanfaktiskværegodegrunnertilat dinforeningpermanentellerienperiodebørholdesålavmedieprofilsommulig.herer noenavspørsmålenederebørstilledere: Hvavildereoppnåmedmedieomtale(positivognegativ)? Hvordanvildittnettverkreagere? Hvordanvilpotensiellemedlemmerreagere? Kandetværeatderegjennomstørreoffentlighet,direkteellerindirekte,pådrardere uønsketoppmerksomhetrundtforeningsforholdsomhellerburdeforblittinterne? Poengeteratduskalvitehvadugjøroghvorfordugjørdet.Duskalbarebruketidog ressurserpåtiltaksomgirdegogdinforeningpositiveresultater.detgjelderogsåinnenfor dettefeltet. Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

5 MEDIEVEILEDEREN Kontaktmedmedier Foråfåomtaleimediermåduoftest"gjørenoeselv". Hvordanvilsåmedierha«råvarene»tildetsomkanblienartikkelellernyhetssak omdinforening? Denenklestemåtenåfinnedetutpå,errettogslettåspørre. Takontaktmedredaktøren,nyhetsredaktørenellerdesklederen,oginviterdegselvtiletlite møte.dukanogsåbeometmøtemeddenjournalistensomjobbermestmednærmiljø og beboerstoff.deflestemediefolkvurdererdetsompositivtåfåenslikhenvendelse. Skriverforsinelesere Journalistikkhandleromkommunikasjon:omåbehandleinformasjon,trekkeutdet vesentligeogpresenteredetpåenbegripeligmåteforleserne. Enjournalistvilbareskriveomdeg/dinforeningdersomhanmeneratdetharinteressefor avisenslesere.hanskriverdethantrorergodtstoff(detvilsioftesalgbartstoff)forsine lesere.hanvilaldrifinnepååskrivenoebareforåværehyggeligmotdeg.værogså oppmerksompåatavisenerenprivatøkonomiskproduksjonsbedriftsomikkeharplikt ellersamfunnsansvariretningavåbedriveinformasjonsomforeksempelådekke kommunestyremøter. Hvaerennyhet? Ennoeslittmediefloskelsieratdetikkeernoennyhetatenhundbiterpostbudet.Detville derimotværeennyhetompostbudetbethunden. Ennyheterpr.definisjonnoeuventetog/ellernoesomharsamfunnsmessigekonsekvenser. Mendeteretsværttøyeligbegrep.Nyhetsbegrepetermåltiforholdtillesernes kunnskapsnivåellervirkelighetsoppfatning.detsomerhverdagskostfordegkanvære interessantforstorelesergrupper,ogfølgeligværeengodnyhet. Nyhetererogsåbådegeografiskogtidsmessigvariable.Foreksempelviltrenyeansatteien foreningpåetlitestedværeenstornyhetsomgiretstortoppslag,mensdetienstørreby ikkeofresennotisengang. Nyhetsterskelensenkesogsåpåstoffsomer«oppeitiden».Eteksempelpåentidsavhengig nyhetkanværereportasjefraenforeningsomselgerbrannsikkerhetsutstyrikjølvannetav enstørrebrannellerlignende.dubørværeoppmerksompåhendelsersomsenker nyhetsterskelenfordinforening,ogreageremedengangmedtips,henvendelser, pressemeldinger,leserinnleggosv. Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

6 MEDIEVEILEDEREN Åseskogenforbaretrær Sværtfåpersonerienforeninghardennådegaveatdeeristandtilåsehvasomerennyhet isinvirksomhetsettutenfra.deflestesersomoftestikkeskogenforbaretrær.dermedgår deglippavmyeoggodmedieomtale. Fordegsomharandreprimæreoppgaverennåtenkeinformasjon,erdetderforsværtviktig åhagodekontakter:foreksempelenellerflerepersonersomduharbyggetoppet profesjoneltoggodtforholdtil,ogsomdukanbrukesomsparringspartner.detkanværeet PR byråellerenfrilanser,mendetkangjerneværeenjournalistidinavis.dukandaringe vedkommendeogfåenvurderingomdinidéellerdittforslagernoeavisenerinteressertiå skriveom.hvisduerutstyrtmednormalesosialeantennerogtarkontaktbarenårduføler atnoekanværeinteressant,vilslikehenvendelseroppfattessompositive.voktdeg imidlertidforåblioppfattetsomenpr kåtmasekopp.argumentergjerne,mentaneiforet svar. Vinklingavstoff Nårduskalforsøkeåfåensakinnimedier,erkombinasjonennyhetogvinklingdetaller viktigstedumåkjennetil.likediffustsomhvaennyheter,likekomplisertkandetværeå forståbegrepetvinklingavstoff. Bortsettfradeåpenbarenyhetene,somstørreulykker,konkursienstorbedrift,ol.,handler detmesteomåvinklesakeneslikatdepåenellerannenmåteblirinteressante. Fordegsomerutfordringenågijournalistenstikkordeneogdeinteressantemomentene, medandreorddenvinklingen,somgjørathan«tenner»pådinsakogvurdererdensomen muligsakåskriveom.dumåoverbeviseavisenomatsakendinerverdtåskriveom. Journalisterereksperterpåvinklingavstoff. Somvivarinnepåtidligere,hengermyesammenmedtid,sted,hvasomeroppei nyhetsbildet(hva«alle»eropptattavforøyeblikket).andreforholdkanværedetkuriøse, detstørste/minste,første/siste,dyreste/rimeligste,høyeste/minsteosv. Personifisernyhetene Etgodttipseråforsøkeåpersonifiserenyheten:«Miljøverner oghotelleierpetter Stordalenhar12bensinslukereigarasjen»somtittelistedetfor«HotellkjedenChoicehar12 forurensende bilerimaskinparken».etannettipskanværeatduleggervektpåhvilke samfunnsmessigekonsekvensersakenmedfører.detteernoeallejournalistereropptattav. Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

7 MEDIEVEILEDEREN Deterforeksempeltemmeliguinteressantforjournalistenatdennyemaskinendinhar5 akserogkandreiemed5.000omdreiningerisekundet.deterderimotmyemerinteressant atdenførertiløktfortjeneste,ennyansatt,tryggingavarbeidsplasseneellerøkteksport. Engodselgervetathanbareharnoensekunderpåsegtilåoverbevisekundenomathan trengervaren.dumåbrukedensammeteknikkennårduskalselgedinhistorieoverfor journalisten.ogpåsammemåtemåjournalistenbrukedenforåfålesernetilålesesinsak. Brannbilsyndromet Medieneeriutgangspunktetinteressertiforeningsspørsmål,bådenårdetgårgodtognår detgårdårlig.dettevilnokmangeforeningsledereværeuenigi:«aviseneskriverbareom ossnårdetgårdårlig,»hevdesdet. Kanikkeenavgrunnenetilatdetfølesslik,væreatallealarmklokkerringernårnoeergalt, mensdetofteer«øredøvende»stillenåraltfungereroggårgodt.nårdetbrennereller skandaleneretfaktum,oppfangessignalene(sirenene)sværtrasktiavisen.deterdettejeg kaller«brannbilsyndromet».nårderederimotharetgodtår,nårderefårenmiljøpris,når deregirhonnørtilildsjeler,hvemhardaansvaretforåsendesignalertilavisen? Eksemplerpåaktueltstoff Hvilkeemnersomernyheter,avhengerselvsagtavomduarbeiderienbedrift,ermedlemi enforeningellerlignende.herernoeneksemplerpåhvilketypersakersomkanvære, utgangspunktformediestoff: viktigeellerstoreoppdrag innvielseravnye(større)anlegg nyetjenesterinærmiljøet forurensningssaker årsmøteogårsberetning påskjønnelser jubileer oppdukkende problemsakerhvorforeningentarføringenpåvegneavbefolkningen Duvethvasomerviktigst fordeg Journalistererfagfolkinnenkommunikasjon:detåformidleinformasjontilenbredog sammensattgruppemennesker.journalisterkansammenfatte,forenkleogpopularisere. Mendeerbareytterstsjeldeneksperterinnendittfagfelt. Troligoppdagerduganskesnarthvormyeellerlitejournalistenkanomdetduskalfortelle. Dumågjernespørre.Omønskeligkandusåbrukenoenminutterpååsettehaminni fagområdet.huskatjournalisterbarevilhadetallerviktigsteogmestrelevante.ikkepress syvårsstudiuminnienhalvtimesforelesning. Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

8 MEDIEVEILEDEREN Dublirintervjuet Avisintervjuetforegårgjernesomensamtalemedblokkogblyantentenoverbordet ellerviatelefon.fåbrukerlydbånd.deterfortungvint.deterlikevelbare meningsinnholdetidetdusiersomkommerpåtrykk. Intervjutips Værgodtforberedttilsamtalen.Hvisenjournalistberometintervjumeddeg,børdufåvite hvajournalistenønskeråsnakkemeddegom,ogihvilkensammenhengdetskalbrukes. Hvisdueropptattellerhardettravelt,såsidetogbehamringetilbakepåetgitt klokkeslett.hvisspørsmåleterkomplisertellerkontroversielt,kandetværelurtåtenkeseg grundigomogdiskuteresakenmedkolleger.beomåfåringetilbakeiløpetavenhalvtime. Holdforaltiverdenavtalenogringnårduharsagtduskalgjøredet. Tarduinitiativettiletintervju,måduselvhaklartfordeghvilkeemnerduønskerå fokuserepå.værogsåforberedtpååkunnesvarepånegativevinklingerpåemnetdereskal snakkeom. Passogsåpåatingenleggerordimunnenpådeg. Duøkersjanseneforatartikkelenblirsomduønsker,dersomdupåforhåndharvalgtutde treviktigsteemnene,fortelleratdetteerdetviktigstefordeg,begrunnerdetoggjernetaren oppsummeringmotslutten. Snakksakte.Selvdenbestejournalistklarerikkeåskrivenedhvertorddersomdudureri veiivanligsnakketempo.fordelenmedåsnakkeroligerathanfaktiskfårskrevetned ordenedineslikduformulererdem. Alltidplassmangel Normalthardetsværtliteforsegågijournalisten«enkilometerstoff»,nårhanbarehar plasstil15centimeteriavisenellerettminuttpåradioen.oppgavenblirendamerhåpløs forjournalistendersomdufremstilleraltsomlikeviktig.deterslikeintervjuersomgjerne resultererifrustrasjonogsinne:«jeggahamallinformasjoniengrundigsamtale,også kommerdetbareenlitenfillesakpåtrykkomforholdsomikkeerviktigeidetheletatt». Entenduskriverellersnakkererdetviktigåværekortfattetogpoengtert.Fordegsom «stoffleverandør»gjelderdetåhuskepåatennotisbareerpåetparlinjer.en ogtospaltedeoppslagkaniomfangværefraca.5til20manuskriptlinjerpåeta4 ark.engod nyhetssaksomslåsopppåtoppenavenside,kaniomfangtilsvaremellomethalvtogett A4 ark.enlørdagsreportasjekanværepåca.toa4 ark.dettesierlittomomfanget,detvilsi hvormyeplassjournalistenhartilrådighet.detbørogsågidegenklarpekepinnomhvadu børkonsentreredegomisamtalenmedenjournalist:noenfåviktigetemaer,ogbaredet. Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

9 MEDIEVEILEDEREN DetsiesidagatomMoseshaddekommetnedfrafjelletmeddetibudoghaddeblitt intervjuetaventabloidavis,såvillehantroligbarefåttspalteplasstildetreviktigstebudene! Børsaeralltidladd Huskatdetikontaktmedenjournalistikkefinnes«friminutter».Brukdengamle jaktregelenomalltidåbetraktebørsa(pennen)somladd.mangeharblittoverrasketoverat tingdesabådeførblokkenkomfremogetteratdenvarlagtbort,kompåtoppihistorien. Detsammegjelderenslengbemerkningellerenlitenbisetning.Passpåatdukortoggodt sierdetduvilsitilenjournalist,oglarværeåsidetduikkevilsi. Godkjenning Detkaninoentilfellerværelurtåbeomåfålesegjennomintervjuet,inntilduertryggpåat duogjournalisten«snakkersammespråk».hvisdufinnerdetnødvendig,kanduderforbe omålesegjennomdetferdigeintervjuetforåkorrigereeventuellemisforståelser.dettemå duavtalemedjournalistenfør,elleridetminsteiløpetavintervjuet. Ikkepirkpådetaljer.Huskatdeteretmålgruppetilpassetmeningsinnholdsomskalfrem, ikkeenstenografiskgjengivelseavdetdusa. Duhar«eiendomsrett»tildinedirekteuttalelser,ogdukandermedforlangeatjournalisten skalkorrigerefeilellermanglerveddisse.dukanogsåpåpekemanglerellerfeilideandre deleneavintervjuetsomstårforjournalistensregning,menikkeforlangeatdisseskal endres. Desmådryppslov Informasjonerkomplisert.Påvirkningerendaverre.Tenkbarepåhvaoghvordanduselv leser.folkflestleggermestmerketildetdealleredeiutgangspunkteterinteresserti.de velgerofteålese/høre/seomsakersomforsterkerderessynpåemnet.glemselskurvener ogsådeprimerende.hvalesteforeksempelduiaviseneigår?hvormyeavdethuskerdui dag? Forålykkesmedågiinformasjonforåpåvirkepålangsikt,måduderforaksepterestadige gjentakelser. Jeganbefaler«desmådryppslov»:Deterbedremedfire femmindresakerenn«denstore Saken»somskalfortellealtomforeningen.Hvormangeslikeartiklerharduselvlestdet sisteåret? Dumåikke«samleopp»mindrenyheter,slikatduliksomfårengodsaktilslutt.Deter bedreådryppesakeneinntilredaksjonen(e)etterhvert. Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

10 MEDIEVEILEDEREN Takkforjobben Bruk«bestemorloven»ogsåidittforholdtilmedier.Denhandleromåbelønnefolknårde hargjortnoepositivt.allelikeråfåviteatdehargjortengodjobb,ogsåjournalister. Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

11 MEDIEVEILEDEREN Duskriverenpressemelding Enkeltesakereravulikegrunneravenslikkarakteratduvilsendeallinformasjon tilflereavisersamtidigiformavenpressemelding.detkanværeatsakener alvorlig,ogatduetternøyevurderingbarevilmeddeledeordenesomståri meldingen,foreksempelkonkursogunderslag.detkanogsåværedenmest hensiktsmessigemåtenåsendeenkeloggreiinformasjontilflereavisersamtidig, foreksempelenkortmeldingomendringerieierforholdelleretnyttstyrei foreningen. Enpressemeldingernormaltennyhetfortaltpåenkortfattet,journalistiskmåte.Dukanbe omatmeldingenikkeskaloffentliggjøresføretbestemttidspunkt.forsøkimidlertidå unngådette.densomvilbrytesperrefristen,gjørdet. Prinsippetomfallendeviktighet Nårduskallæreåskriveenpressemelding,kommerduforførstegangborti begrepetnyhets journalistikk.deterlittspesiellmåteåskrivepå,fordidenpåmangemåter eromvendtavhvamangeavosservanttil.deflesteervanttilågieninnledning,reiseen problemstilling,drøftepremissene,debattereogkanskjetrekkeenkonklusjontilsist. Inyhetsjournalistikkskaldetviktigsteståførst,ogderetterkommeraltannetettersomdet blirmindreogmindreviktig. Iløpetavdeto treførstesetningenebørlesernefåsvarpå«hvem»,«hva»,«hvor»,«når» oggjerne«hvorfor».dettekalles«prinsippetomfallendeviktighet». Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

12 MEDIEVEILEDEREN Hereretskjemamedeksempeltekst,somviserdegprinsippetbakennyhetsmelding. Skriv kort Stikkord Avsender og dato Tittelforslag: Her er det som skal stå i selve pressemeldingen (med eksempeltekst) Pressemelding fra Mitt vel Dato: 6. september 2006 Lillevik vel slår seg sammen med Storevik grendelag Hvem De to områdeforeningene Lillevik vel og Storevik grendelag Hva har inngått intensjonsavtale om sammenslåing fra Hvor Når Hvorfor Utfyllende tekst Bildetekst Kontaktpersoner Dette ble vedtatt på et felles styremøte i Lillevik onsdag kveld. - Vi er to foreninger med supplerende tjenester, og en sammenslåing vil gi medlemmene fordeler, sier Nils Nilsen, styreleder Lillevik vel. De to foreningene vil få til sammen 305 medlemmer. Nytt navn er ikke klart ennå. Sammenslåingen avhenger av at begge foreningers generalforsamlinger vedtar dette senere i høst. - Mer rasjonell drift og et bedre tilbud til våre medlemmer, er årsaken til at Lillevik vels styreleder Nils Nilsen (til venstre) og Storevik grendelags styreleder Hans Hansen onsdag undertegnet intensjonsavtale om sammenslåing mellom de to foreningene. Mer info? Kontakt Nils Nilsen, tlf , mob eller Hans Hansen, tlf... Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

13 MEDIEVEILEDEREN Vårtrådforenpressemeldingermaksimalt20linjerpåetA4 ark.huskatdettevanligvis betyr40linjerienavis.detkanværeatavisenønskermerinformasjon,derformåduoppgi kontaktpersoneroghvordissekantreffes. Enpressemeldingskalinneholdefakta,ikkereklame.Alltekstbørskrivesinormalskrift. Ikkebrukunderstreking,fetskriftellerpunktvisoppramsingfordetdutrorerviktig.Hvis dusenderpressemeldingenipostensåskrivmedgodavstandmellomlinjeneogbarepåen sideavarket.brukgodvenstremarg.idagsenderdeflestebådetekstogbilderpåe post. Unngåfremmedordellerfaguttrykk,spesieltiavis.Ifagbladerkandubrukekjente spesialuttrykk. Bilder Pressemeldingerfåroftebedreplasseringogstørreoppslagdersomdusendermedbilder. Detkanværelurtåsørgeforatdetfinnesgodebilderavnøkkelpersonerogavforeningeni avisensarkiv.fåtattslikebilderogsenddemtilavisen.dubørogsåleggeutrelevante bildermedminimum190dpioppløsningpåforeningensnettsider. Bildetekster Etbildeskalhaenbildetekst.Brukdenneplassentilågjentahovedbudskapetellergi relevanttilleggsinformasjon.ikkekastbortplassenpåselvfølgeligheter.engodbildetekst harhøyinformasjonsverdi.endårligbildetekstsierknaptnoemerenndetallemednormalt gangsynselvkanse. Istedetfordetperfekte Deterklartatdeterfintforjournalistenåfåenperfektpressemeldinginnpåbordet.Men journalistervetatduerprofesjonellpådittfagfelt,liksomdeerprofesjonellepåsitt.dumå iallefallikkelaværeåsendeinformasjontilmedierbarefordidusynesdetikkeergodt nok.dumåhellerikkekasteborttimevisavverdifullarbeidstidietforsøkepååutformedet perfekte. Detkanværelurtåfåprofesjonellhjelptilåskriveenpressemeldingfraetpressebyrå,et reklamebyråellerenfrilansjournalist. Inoentilfellerkandetogsåværenokbareåskrivenedfaktaidenrekkefølgenduvil,også sendedethelesomtipstilredaksjonen. Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

14 MEDIEVEILEDEREN Åarrangereenpressekonferanse Noentroratpressekonferansergirstatus.Deterikketilfelleipressekretser,snarere tvertimot.pressekonferansererderimotpraktiskhvisduharenstornyhetsomav ulikegrunnermåfortellestilfleremediersamtidig. Mangepressekonferanseroppfattesoftesomrenepliktløp,detarlangtidoggiringen eksklusivitet.hvissakenharmoderatinteresseformedier,erdetoftestenklereoglangt billigereformedieråringeetterpåforåfåhovedinnholdetavdetsombletattopppå pressekonferansen.avdennegrunnkommermangeavisernestenaldripå pressekonferanser. Erdetbareto tremedieridittnærmiljø,ermittrådhelleråtakontaktenkeltvispåsamme dagdersomduhartidtildet.dumåimidlertidfortelletilmedium1atdufårbesøkav medium2likeetterpå,ogselvsagtogsåinformerenummer2omatduharhatt konkurrentenpåbesøktidligere.deterviktigåpassepåsåingenfølersegdårligbehandlet. Allevilværeførstpåtrykkmedennyhet,idetminstesamtidig,mengjernemedhversin vinklingpåhistorien. Sjekklisteforpressekonferanse Sjekkpåforhåndomdeterandrearrangementersomdubørunngååkonkurrere med. Innkallskriftlig(post,faks,e post)gjerneto tredageriforkant,ommuligenda tidligerehvisdetdreiersegomradioogtv. Dersomsakenersværtviktigogfølsom,kandetværelurtåsendeinvitasjonenpå fakssentpåkveldenetteratavisenhargåttitrykken,ellergrytidligommorgenen.i invitasjonenmådunemligsilittomhvatemaeter,slikatmedieneserverdieniå komme. Fortellnårpressekonferansenstarterogslutter. Enpressekonferansebørstartepåenmedievennligtid(normaltmellomkl.10 13), ogdenbørikkevaremerennentime. Dumågjerneserverekaffeogetrundstykkehvisdeterlunsjtid,mennøydegellers medkaffe,mineralvannellervanligvann.opplysiinvitasjonenomhvasom eventueltserveres.dufårikkebedreoppslagomduinviterertiltreretterslunsj. Ingenkandessutenskriveellerfotograferemedgaffelogknivihendene. Startpressekonferansenpresis.Desomkommertilavtalttid,skalikkestraffesfor det. Énpersonmåværeordstyrerogledekonferansen.Ønskvelkommen.Sihvasaken gjelder. Detbørikkeværeflereenntosomfortelleromemnet. Harduskriftligfaktainformasjon,delutdenneførkonferansenbegynner. Giromforspørsmålogsvar. Settavtidtilindividuelleintervjuerogfotografering. Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

15 MEDIEVEILEDEREN Nårtidenerinne,skalduavslutte,menhvisinteressenblantmedieneerstor,mådu selvsagtgidesomønskerdet,anledningtilåbrukedentidendetrenger. Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

16 MEDIEVEILEDEREN Artikler,kronikkerogleserinnlegg Detfinnesogsåandremåteråprofileresegpå.Detkanforeksempelværegjennom artikler,kronikkerogleserinnlegg.disseeroftestbyggetopppåenheltannenmåte ennnyhetsartikkelen.denandrestoreforskjelleneratdusomregelmåskrivedisse selv. Oppbygging Enfagartikkelellerfagliganlagtartikkelharandrekravtiloppbyggingennnyhetsartikkelen. Fagartikkelenkaniprinsippetbyggesoppsomengammeldagsskolestil,mendenbørnok likevelgjøreslittannerledesforåfåflerelesere: Startmedetpoengtertutsagn,enpåstand,ellereninteressevekker(gjerneogsåmeden antydningiretningavkonklusjonen). Formulersåproblemstillingenogdrøftemnet. Trekkkonklusjonentilslutt. Ettipserålesegrundiggjennomnoenartikleridefagbladeneduselvabonnererpå,ikkefor åfåmeddeginnholdet,menmermedtankepåhvordandeerbyggetopp.huskatdeterlov åetterligneandresmåteågjøredetpå.detharmangestoreforfatteregjortførdeg. Forhåndskontakt Foråunngååbruketidogkrefterforgjeves,lønnerdetsegåkontakteredaktørenpå forhåndogdrøftehvaduønskeråskriveom.dufårneppegarantiforatsakenkommerpå trykk,mendukanfårådomvinklingosv.,ogenklarformeningomhanvilvurdereden positivtnårdusenderdeninn. Godinvestering Deterselvfølgeligmangegrunnertilatforeningsledereflesternoksåfraværendemed fagligesynspunkterimedier.hovedgrunnenernokatmangejobberdeflesteavdøgnets timerforåtjenepenger.mendeteretspørsmålomdetikkekunneværeengodinvestering åstarteellerdeltaiendebatt,derdublantannetgjennomenfagligbegrunnelse,både mellomogpålinjene,kanfåsagtendelomdinforening, Ogsåifagbladererbilderogillustrasjonerenfordel.Kommerdumedegnemeninger,vil normaltogsåetmiljøbildeavdegværeønsket. Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

17 MEDIEVEILEDEREN RadioogTV Altsomersagtidetforegående,gjelderogsåforradioogfjernsyn,selvomtersklene kanværeulike.medutbyggingenavflerekanaler,itilleggtilatendelavdissehar regionkontorerogavdelingskontorer,erdissemedienekommetnærmerefolkflest. Takontakt Påsammemåtesomdukankontakteenavisredaksjon,kandunårdetgjelderradioogTV kontaktedittnærmestedistriktskontorellerlokalkontor.spørettervaktleder.hanvil kunneavgjøreomsakenfortjeneromtaleellerikke,omdenpasserforradioellertv. Lydellerbilde? DetfinnesnyhetersombareerradionyheterellerbareTV nyheter.overlatdenne vurderingentilredaksjonen,mendumågjernefortelleomdeterspesiellelyd eller bildefordelermedhistoriendin. DutrengerikkehamerprestasjonsangstforåopptrepåradioellerTVennforåbli intervjuetavenavis.hvisdutrengerdet,noternoenstikkordpåenlapp.snakkpådin måte,menlittlangsommere.forberedkonsiseutsagnogkorteresonnementeruten innskuttebisetninger.sittforalldelikkeoglesoppenmeldingfraetark. Stoppnårduvil Medmindreduerpåendirektesending,erdetlikeenkeltåkorrigerenoeduharsagt,somi enavis.barestopp,ogsiatderemåtadennedelenomigjen. Tips:Hvisdukjenneratdetbegynneråprikkeileppa,atduharproblemermedåformeordog atdublirknusktørrimunnen,såerdetikkemerlivstruendeennatdutrolighyperventilerer litt etkjentprestasjonsangst fenomensomogsåprofesjonellekanfå.beomenkortpause. Holdpustensålengeduklarerellerpustinnienplastposeetminuttellerså,sågårdetover. Uvaner Hvisduofteskaldeltairadio ellertv sendinger,børdujobbelittmedstemmeog fremføring.øvdegmedenkassettspillerog/ellerenvideospiller.herkanduplukkebortde versteuvanenedine,somforeksempelrykninger,utydeliguttaleosv. Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

18 MEDIEVEILEDEREN Tabloid TV Enkelteradio ogtv stasjonerharnoketterhvertgjennomgåttenviss«tabloidisering», sombetyratunderholdningsverdienimangetilfellervurderessomlangtviktigereenn informasjonsverdien.mankanderforstillespørsmålsvedinformasjonseffektenavåfå omtaleiendelavdisse.menerdukreativogklareråvinklesakenpårettmåte,kanomtalei radioogtvgisværtgodeffekt. UansettbørmanikkedeltairadioogTVforenhverpris.Laeteventueltsamarbeidi hovedsakværepådinepremisser. Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

19 MEDIEVEILEDEREN Konflikter Medierharstormakt.Etdemokratiharbrukforenvåkenpressesombådekan knurre,bjeffeogbite,ogsomkangravefrembådebeinogforholdandrevilskjule. Ihvilkengradmediernoengangbegynneråsnuseidineaffærer,avhengeravdegselv,det dugjørogdenvirksomhetendubedriver.duogdinvirksomhetkan,rettmessigeller urettmessig,havneimedienessøkelys. VærVarsom plakaten INorgeutøvesdetenstorgradavselvjustisinnenmedier.VærVarsom plakatenerden viktigsterettesnoren.detteerselvpålagteetiskenormerfortryktpresse,radioogfjernsyn. Deetiskenormeneogdenselvjustissompressenutøver,eriførsterekkementåbeskytte enkeltpersonermotkrenkendeogskadeligpublisitet.værvarsom plakatenuttrykkerogså pressenssamfunnsrolleogderettigheterogforpliktelserpressenharietfrittsamfunn. Konfliktmellomforeningogmedier Sålangtharvimestsnakketompositivmediekontakt,altsåetsamarbeiddermanstortsett erenigogharfellesmål.detfinnesimidlertidmangeeksemplerpådetmotsatte.en journalistkannemlighaulikegrunnertilåkontaktedeg. Uansettomdeteridylliskidenandedammenduplaskerrundti,såkandetavogtilvære lurtåtenkeseglittom.forsøkåfinneuthvorfordublirkontaktet,hvasakendreiersegom, ogihvilkensammenhengdetdusierskalbrukes.dettegjelderikkeminstdersomdublir kontaktetavmediersomduikkekjenner. Forenjournalisterdetlettåklippeénsetningutavensammenhengogsåbrukedettetil inntektfornoeduslettikkemente.alleredegamlehaavamaalomtalerhvanoenvarvillige tilåbetaleforåfågjortnoeusagt,ogdetvardenganginjurielovgivningenstortsettgikkut pååkuttehodetavfolk.deterikkestortbedreidaghvisdineordblirfeilsiterteller mistolketi eksemplarer. Isinenklesteformkanenkonfliktmellomdegogmedierbunneiatduogjournalistenikke blirenigeomhvilkeforholdsomerviktig.hvisduensidigleggervektpåteknikkog omdreiningshastigheter,såkandetværeatjournalistenermeropptattavandreforhold, somforeksempelsamfunnsmessigekonsekvenser. Herkandetlettbliensamtalepåtoplan.Dukonsentrererdegomfortreffelighetenved maskinerogutstyr.journalistensynesåværeliteinteressertidette.hanvilistørregradvite hvadetteførertil.foråunngåslikekonfliktererdetviktigåhatenktgjennomhvamediene eropptattav,slikatduiførsteomgangharsvarpådespørsmålenesomkommer,ogat svareneergodenok. Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

20 MEDIEVEILEDEREN Djevelensadvokat Ietforsøkpååfinnesannheten,måjournalistenavogtilspillerollensomdjevelens advokat.detkanværeplagsomtforenforeningsledersomselvfølgeligønskerathans foreningblirfremstiltilyserødepastellfarger.herliggerkimentilmisforståelseog konflikterdersommanikkeseratmanoftehartoulikeroller,ogatbeggeaktørenemå spillesinerollerprofesjoneltogpåbestmuligmåteforålykkes. Huskatmaktforholdetvanligviserskjevtifavøravmediene,ogatdufortkankommeutå kjørehvisdugjørdegaletingene.huskogsåatdetersluttresultatetsomteller,ogatman kanskjemåfinnesegiåværelittpragmatiskunderveis.sombilførervildetforeksempel væredumtåståpårettensin,ogsåkollideremedentrailer,selvommanaltsåhar forkjørsrett. Dementi Hvakandugjørehvisduåpneravisenogføleratduurettmessigduharfåttsvertetditteller foreningensgodenavnogrykte?settdegumiddelbartinnialletilgjengeligefakta.deretter tardukontaktmedmedietogberomenforklaring. Erfaringtilsieratdetsomoftestkanlønnesegåkontakteredaktørenumiddelbart,beomen samtale,diskuteresakenogforsøkeåfinnefremtilenakseptabelløsning.dumåiallefall ikkekasteborttidmedåsendesintebrevfremogtilbake. Hvisdereblirenigeomatduharrettogdetarfeil,liggerdetantiletdementi,detvilsi "avsanning,benektelseavriktighetenietrykte,enavismelding",osv.hvisavisenharbegått enfeilogvedgårdette,børdufåetdementipå«etlikeiøynefallendested»somderfeilen blebegått. Dubørogsåidetminstevurderemulighetenavålaepisodenbliforbigåttistillhet.Inoen tilfellerkandetgjørevondtverreålageoffentligrabaldersomkanskapemerproblemerenn nødvendig. Klage Dersomdereikkeblirenige,kanduklagesakeninntilpressensegetklageorgan,Pressens FagligeUtvalg(PFU).Grundigsaksbehandlingkantatid,somregel1 2måneder.Avden grunnbørdusepådennebehandlingsformensomennødløsning.detbesteeråfårettet oppenskadesåfortsommuligetteratskadenharskjedd. Detsisteogmestalvorligealternativetersiviltsøksmål.Detteerettiltaksombare forekommervedsværtgroveovertramp. Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

21 MEDIEVEILEDEREN Lagenmedieplan ogfølgden Deternormaltsmartålageenplanfordinforeningsaktivitetforåfåomtalei media.ogfølgeden.ellerskommernormalthverdagenogtardeg,ognåråreter ommeharingentingskjedd. Enmedieplankangjøressværtkomplisert.Vårtforslagtilmedieplanersværtenkelt.Vihar fyltutrubrikkenesomeksemplerpåhvadu/dinforeningogsåkangjøre. MEDIEPLAN Sist åpnet Sist revidert: Målsetting for 200x Vi skal gjennom økt medieprofilering øke MEDLEMSTALLET med 5 % det nærmeste året Vi skal være omtalt i lokalavisen minimum en gang pr måned, og ha en artikkel i et fagtidsskrift en gang pr år. Medium Tema Foto/illustrasjoner Ansvarlig Jan Feb Mar Apl Mai Lokalavisen Årsmøtet og kommentarer leder leder Innlegg: innføring ny renovasjonsordning miljøbilde av leder leder Intervju om frivilliges rammebetingelser leder leder Kronikk om erfaring med miljøtiltak nestleder leder Omtale om velets KALENDERSALG Kasserer leder Korte nyhetsdrypp leder Teknisk Ukeavis Kronikk om erfaring med miljøtiltak nestleder nestleder (omarbeidet avisartikkel) Skolebladet Innlegg om "Rusken-aksjonen" leder (Tabellenerklipperforåbedrepresentasjonenpånettet.) Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

T E R T N E S I D R E T T S L A G

T E R T N E S I D R E T T S L A G Oppdatert per 22.03.10 Overganger til/fra Tertnes Her finner dere litt informasjon om hva som trengs å vites når spillere skifter klubber, enten de kommer til Tertnes eller de forlater Tertnes. For all

Detaljer

SKUP 2008 16. Prosjekt: Suaads reise Medarbeider: Tormod Strand Publikasjon: NRK Aktivum Publisert: September 2008. Samfunn/helse

SKUP 2008 16. Prosjekt: Suaads reise Medarbeider: Tormod Strand Publikasjon: NRK Aktivum Publisert: September 2008. Samfunn/helse SKUP 2008 16 Prosjekt: Suaads reise Medarbeider: Tormod Strand Publikasjon: NRK Aktivum Publisert: September 2008 Medium: Bok Tema: Samfunn/helse Metoderapport: Suaads reise Bok utgitt av NRK aktivum september

Detaljer

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier 11 Nyttig å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier Du kan ikke alltid si opp Leiern. Det avhenger av hvilken leieavtale du har inngått! En tidsubestemt leieavtale? Det er en leieavtale som varer helt

Detaljer

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører Trygghet for dine kunder! Medlemmer kan fritt bruke foreningens logo i sin forretningsvirksomhet. MEDLEMSKAP I NBU

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue)

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) I FNs Barnekonvensjon, heter det under artikkel 23 bl.a. at barn med funksjonshemming har rett til et fullverdig og anstendig liv. Hva som menes med dette er nærmere redegjort

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Ønsker du å legge til en personlig kommentar i ett PDF dokument? Her har du en beskrivelse på hvordan dette gjøres. Denne veiledningen, samt videobeskrivelser

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

Å hjelpe seg selv sammen med andre

Å hjelpe seg selv sammen med andre Å hjelpe seg selv sammen med andre Et prosjekt for forebygging av depresjon hos eldre i Hamar Inger Marie Raabel Helsestasjon for eldre, Hamar kommune Ikke glemsk, men glemt? Depresjon og demens hører

Detaljer

Årsmøtet 2013. Årsberetning for 2012. DIS-Østfold

Årsmøtet 2013. Årsberetning for 2012. DIS-Østfold Årsmøtet 2013 Årsberetning for 2012 DIS-Østfold DIS-Østfold 31. januar 2013 Årsberetning for 2012 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape et

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

FINN oppdrag. Mail, dialog og søk

FINN oppdrag. Mail, dialog og søk FINN oppdrag Mail, dialog og søk Hvordan fungerer FINN oppdrag? Dere mottar oppdrag på mail etter oppsettet dere har valgt under «innstillinger» på «Min bedrift» Fra mailen og «Min bedrift» melder dere

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK

REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK SAKSNR. : 25/14 MØTEDATO : 13.-14.11.2014 SAKSBEH. : Toril H Forsmo MØTESTED : Clarion Grand Hotel, Østersund ARKIV : Perm DELTAKERE : Jann-Arne Løvdahl,

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 2 Året og klokka

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 2 Året og klokka ,0 kg, kg,0 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del Året og klokka Innhold Del, Året og klokka Et år har måneder Måneder, uker og dager Kalender og ukenummer Kvartaler Temperatur Klokka Hverdagsmatte

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden.

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. OSLO OG AKERSHUS GARDISTEN Nr. 2 oktober 2013 Årgang 9 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. Vår nye beltespenne Norges Gardistforbund feiret også sine 50 år. Meld deg på vår vandring i

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Velkommen som oppmann Ses. 08/09

Velkommen som oppmann Ses. 08/09 HK.Herulf - PB.35 1501 Moss - www.herulf.no Velkommen som oppmann Ses. 08/09 I dette kompendiet skal vi se litt nærmere på dine viktigste oppgaver som oppmann. SENTRALE OPPGAVER 01. Ansvarlig for lagets

Detaljer

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Ordfører og årsmøte, kjære alle sammen Det er fint å treffes til en viktig møtedag, og jeg ønsker hver enkelt av dere

Detaljer

Streiken i Design Forum. les mer på side 2 og se bilder fra streiken på side 6. Nr. 1. Mars 2014 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor

Streiken i Design Forum. les mer på side 2 og se bilder fra streiken på side 6. Nr. 1. Mars 2014 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor Nr. 1. Mars 2014 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor Streiken i Design Forum les mer på side 2 og se bilder fra streiken på side 6 Organisasjonsprosjektet Har du erfaring med verving? søker

Detaljer

Informasjonsplan for StOr

Informasjonsplan for StOr StudentOrganisasjonen StOr Informasjonsplan for StOr Studieåret 2011/2012 Studentstyret ved UiS 23.08.2011 1. Innledning Bakgrunn: I arbeidsprogrammet for 2011/2012 under kapitel 2 punkt 2.3, står det

Detaljer

REFERAT FRA KONTAKTMØTE MED BEREDSKAPSANSVARLIGE

REFERAT FRA KONTAKTMØTE MED BEREDSKAPSANSVARLIGE REFERAT FRA KONTAKTMØTE MED BEREDSKAPSANSVARLIGE Tid: torsdag 20. mars Møte innkalt av: Asbjørn Lund Sted: Statens Hus, Lillehammer Møtereferat: Lisbeth B. Huse Møtetid: 10 1430 Møteleder: Asbjørn Lund

Detaljer