Medieveilederen. Fra Håndbok i mediekontakt. Av Harald Harnang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medieveilederen. Fra Håndbok i mediekontakt. Av Harald Harnang"

Transkript

1 Medieveilederen Fra Håndbokimediekontakt AvHaraldHarnang

2 MEDIEVEILEDEREN Innhold Innledning...4 Godmedieprofilgirøktoppmerksomhet...4 Tenkgjennom...4 Kontaktmedmedier... 5 Skriverforsinelesere...5 Hvaerennyhet?... 5 Åseskogenforbaretrær...6 Vinklingavstoff...6 Personifisernyhetene...6 Brannbilsyndromet...7 Eksemplerpåaktueltstoff...7 Duvethvasomerviktigst fordeg...7 Dublirintervjuet...8 Intervjutips...8 Alltidplassmangel...8 Børsaeralltidladd...9 Godkjenning...9 Desmådryppslov...9 Takkforjobben Duskriverenpressemelding Prinsippetomfallendeviktighet Bilder...13 Bildetekster...13 Istedetfordetperfekte...13 Åarrangereenpressekonferanse...14 Sjekklisteforpressekonferanse Artikler,kronikkerogleserinnlegg Oppbygging Forhåndskontakt Godinvestering RadioogTV...17 Takontakt...17 Lydellerbilde?...17 Stoppnårduvil...17 Uvaner...17 Tabloid TV Konflikter VærVarsom plakaten Konfliktmellomforeningogmedier Djevelensadvokat...20 Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

3 MEDIEVEILEDEREN Dementi...20 Klage...20 Lagenmedieplan ogfølgden...21 Målsetting Utfylling Improvisertplanarbeid Kostnader Resultat VærVarsom Pressenssamfunnsrolle Integritetogansvar Journalistiskatferdogforholdettilkildene Publiseringsregler Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

4 MEDIEVEILEDEREN Innledning Godmedieprofilgirøktoppmerksomhet Determangegrunnertilatdukanønskeåværesynligimedier.Hovedmåleteroftestøkt oppmerksomhet.redaksjonellomtalevurderesnormaltsommertroverdigennreklameog annonser.informasjonimedierleses,høresogseespåenannenmåteennreklame,oghar langtstørregjennomslagskraft. Ideflestetilfellererdetpositivtatdeduønskeråsamhandlemedvethvadinforeninggjør, produsererogskaperavverdier.godmedieprofilogkjennskaptilforeningenkanaltsåbidra tilatfolkflestslutterpositivtoppomforeningen,ønskeråmeldeseginn,osv.deterogså hevetovertvilatenhøyogpositivmedieprofilkanbidratilatbeslutningstakerepåmange nivåeroginnenformangesektorervurderersamarbeidmeddinforeningpåenmerpositiv måte. Detteernoenavgrunnenetilatdetkanværeensværtlønnsominvesteringåbrukelitttid ogressurserpååladinforeningblisynliggjennommedier. Tenkgjennom Godomtaleerbra.Dårligomtaleerille.Deterderforviktigåtenkegjennomhvordanogi hvilketomfangdereønskerkontaktmedmedier.detkanfaktiskværegodegrunnertilat dinforeningpermanentellerienperiodebørholdesålavmedieprofilsommulig.herer noenavspørsmålenederebørstilledere: Hvavildereoppnåmedmedieomtale(positivognegativ)? Hvordanvildittnettverkreagere? Hvordanvilpotensiellemedlemmerreagere? Kandetværeatderegjennomstørreoffentlighet,direkteellerindirekte,pådrardere uønsketoppmerksomhetrundtforeningsforholdsomhellerburdeforblittinterne? Poengeteratduskalvitehvadugjøroghvorfordugjørdet.Duskalbarebruketidog ressurserpåtiltaksomgirdegogdinforeningpositiveresultater.detgjelderogsåinnenfor dettefeltet. Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

5 MEDIEVEILEDEREN Kontaktmedmedier Foråfåomtaleimediermåduoftest"gjørenoeselv". Hvordanvilsåmedierha«råvarene»tildetsomkanblienartikkelellernyhetssak omdinforening? Denenklestemåtenåfinnedetutpå,errettogslettåspørre. Takontaktmedredaktøren,nyhetsredaktørenellerdesklederen,oginviterdegselvtiletlite møte.dukanogsåbeometmøtemeddenjournalistensomjobbermestmednærmiljø og beboerstoff.deflestemediefolkvurdererdetsompositivtåfåenslikhenvendelse. Skriverforsinelesere Journalistikkhandleromkommunikasjon:omåbehandleinformasjon,trekkeutdet vesentligeogpresenteredetpåenbegripeligmåteforleserne. Enjournalistvilbareskriveomdeg/dinforeningdersomhanmeneratdetharinteressefor avisenslesere.hanskriverdethantrorergodtstoff(detvilsioftesalgbartstoff)forsine lesere.hanvilaldrifinnepååskrivenoebareforåværehyggeligmotdeg.værogså oppmerksompåatavisenerenprivatøkonomiskproduksjonsbedriftsomikkeharplikt ellersamfunnsansvariretningavåbedriveinformasjonsomforeksempelådekke kommunestyremøter. Hvaerennyhet? Ennoeslittmediefloskelsieratdetikkeernoennyhetatenhundbiterpostbudet.Detville derimotværeennyhetompostbudetbethunden. Ennyheterpr.definisjonnoeuventetog/ellernoesomharsamfunnsmessigekonsekvenser. Mendeteretsværttøyeligbegrep.Nyhetsbegrepetermåltiforholdtillesernes kunnskapsnivåellervirkelighetsoppfatning.detsomerhverdagskostfordegkanvære interessantforstorelesergrupper,ogfølgeligværeengodnyhet. Nyhetererogsåbådegeografiskogtidsmessigvariable.Foreksempelviltrenyeansatteien foreningpåetlitestedværeenstornyhetsomgiretstortoppslag,mensdetienstørreby ikkeofresennotisengang. Nyhetsterskelensenkesogsåpåstoffsomer«oppeitiden».Eteksempelpåentidsavhengig nyhetkanværereportasjefraenforeningsomselgerbrannsikkerhetsutstyrikjølvannetav enstørrebrannellerlignende.dubørværeoppmerksompåhendelsersomsenker nyhetsterskelenfordinforening,ogreageremedengangmedtips,henvendelser, pressemeldinger,leserinnleggosv. Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

6 MEDIEVEILEDEREN Åseskogenforbaretrær Sværtfåpersonerienforeninghardennådegaveatdeeristandtilåsehvasomerennyhet isinvirksomhetsettutenfra.deflestesersomoftestikkeskogenforbaretrær.dermedgår deglippavmyeoggodmedieomtale. Fordegsomharandreprimæreoppgaverennåtenkeinformasjon,erdetderforsværtviktig åhagodekontakter:foreksempelenellerflerepersonersomduharbyggetoppet profesjoneltoggodtforholdtil,ogsomdukanbrukesomsparringspartner.detkanværeet PR byråellerenfrilanser,mendetkangjerneværeenjournalistidinavis.dukandaringe vedkommendeogfåenvurderingomdinidéellerdittforslagernoeavisenerinteressertiå skriveom.hvisduerutstyrtmednormalesosialeantennerogtarkontaktbarenårduføler atnoekanværeinteressant,vilslikehenvendelseroppfattessompositive.voktdeg imidlertidforåblioppfattetsomenpr kåtmasekopp.argumentergjerne,mentaneiforet svar. Vinklingavstoff Nårduskalforsøkeåfåensakinnimedier,erkombinasjonennyhetogvinklingdetaller viktigstedumåkjennetil.likediffustsomhvaennyheter,likekomplisertkandetværeå forståbegrepetvinklingavstoff. Bortsettfradeåpenbarenyhetene,somstørreulykker,konkursienstorbedrift,ol.,handler detmesteomåvinklesakeneslikatdepåenellerannenmåteblirinteressante. Fordegsomerutfordringenågijournalistenstikkordeneogdeinteressantemomentene, medandreorddenvinklingen,somgjørathan«tenner»pådinsakogvurdererdensomen muligsakåskriveom.dumåoverbeviseavisenomatsakendinerverdtåskriveom. Journalisterereksperterpåvinklingavstoff. Somvivarinnepåtidligere,hengermyesammenmedtid,sted,hvasomeroppei nyhetsbildet(hva«alle»eropptattavforøyeblikket).andreforholdkanværedetkuriøse, detstørste/minste,første/siste,dyreste/rimeligste,høyeste/minsteosv. Personifisernyhetene Etgodttipseråforsøkeåpersonifiserenyheten:«Miljøverner oghotelleierpetter Stordalenhar12bensinslukereigarasjen»somtittelistedetfor«HotellkjedenChoicehar12 forurensende bilerimaskinparken».etannettipskanværeatduleggervektpåhvilke samfunnsmessigekonsekvensersakenmedfører.detteernoeallejournalistereropptattav. Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

7 MEDIEVEILEDEREN Deterforeksempeltemmeliguinteressantforjournalistenatdennyemaskinendinhar5 akserogkandreiemed5.000omdreiningerisekundet.deterderimotmyemerinteressant atdenførertiløktfortjeneste,ennyansatt,tryggingavarbeidsplasseneellerøkteksport. Engodselgervetathanbareharnoensekunderpåsegtilåoverbevisekundenomathan trengervaren.dumåbrukedensammeteknikkennårduskalselgedinhistorieoverfor journalisten.ogpåsammemåtemåjournalistenbrukedenforåfålesernetilålesesinsak. Brannbilsyndromet Medieneeriutgangspunktetinteressertiforeningsspørsmål,bådenårdetgårgodtognår detgårdårlig.dettevilnokmangeforeningsledereværeuenigi:«aviseneskriverbareom ossnårdetgårdårlig,»hevdesdet. Kanikkeenavgrunnenetilatdetfølesslik,væreatallealarmklokkerringernårnoeergalt, mensdetofteer«øredøvende»stillenåraltfungereroggårgodt.nårdetbrennereller skandaleneretfaktum,oppfangessignalene(sirenene)sværtrasktiavisen.deterdettejeg kaller«brannbilsyndromet».nårderederimotharetgodtår,nårderefårenmiljøpris,når deregirhonnørtilildsjeler,hvemhardaansvaretforåsendesignalertilavisen? Eksemplerpåaktueltstoff Hvilkeemnersomernyheter,avhengerselvsagtavomduarbeiderienbedrift,ermedlemi enforeningellerlignende.herernoeneksemplerpåhvilketypersakersomkanvære, utgangspunktformediestoff: viktigeellerstoreoppdrag innvielseravnye(større)anlegg nyetjenesterinærmiljøet forurensningssaker årsmøteogårsberetning påskjønnelser jubileer oppdukkende problemsakerhvorforeningentarføringenpåvegneavbefolkningen Duvethvasomerviktigst fordeg Journalistererfagfolkinnenkommunikasjon:detåformidleinformasjontilenbredog sammensattgruppemennesker.journalisterkansammenfatte,forenkleogpopularisere. Mendeerbareytterstsjeldeneksperterinnendittfagfelt. Troligoppdagerduganskesnarthvormyeellerlitejournalistenkanomdetduskalfortelle. Dumågjernespørre.Omønskeligkandusåbrukenoenminutterpååsettehaminni fagområdet.huskatjournalisterbarevilhadetallerviktigsteogmestrelevante.ikkepress syvårsstudiuminnienhalvtimesforelesning. Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

8 MEDIEVEILEDEREN Dublirintervjuet Avisintervjuetforegårgjernesomensamtalemedblokkogblyantentenoverbordet ellerviatelefon.fåbrukerlydbånd.deterfortungvint.deterlikevelbare meningsinnholdetidetdusiersomkommerpåtrykk. Intervjutips Værgodtforberedttilsamtalen.Hvisenjournalistberometintervjumeddeg,børdufåvite hvajournalistenønskeråsnakkemeddegom,ogihvilkensammenhengdetskalbrukes. Hvisdueropptattellerhardettravelt,såsidetogbehamringetilbakepåetgitt klokkeslett.hvisspørsmåleterkomplisertellerkontroversielt,kandetværelurtåtenkeseg grundigomogdiskuteresakenmedkolleger.beomåfåringetilbakeiløpetavenhalvtime. Holdforaltiverdenavtalenogringnårduharsagtduskalgjøredet. Tarduinitiativettiletintervju,måduselvhaklartfordeghvilkeemnerduønskerå fokuserepå.værogsåforberedtpååkunnesvarepånegativevinklingerpåemnetdereskal snakkeom. Passogsåpåatingenleggerordimunnenpådeg. Duøkersjanseneforatartikkelenblirsomduønsker,dersomdupåforhåndharvalgtutde treviktigsteemnene,fortelleratdetteerdetviktigstefordeg,begrunnerdetoggjernetaren oppsummeringmotslutten. Snakksakte.Selvdenbestejournalistklarerikkeåskrivenedhvertorddersomdudureri veiivanligsnakketempo.fordelenmedåsnakkeroligerathanfaktiskfårskrevetned ordenedineslikduformulererdem. Alltidplassmangel Normalthardetsværtliteforsegågijournalisten«enkilometerstoff»,nårhanbarehar plasstil15centimeteriavisenellerettminuttpåradioen.oppgavenblirendamerhåpløs forjournalistendersomdufremstilleraltsomlikeviktig.deterslikeintervjuersomgjerne resultererifrustrasjonogsinne:«jeggahamallinformasjoniengrundigsamtale,også kommerdetbareenlitenfillesakpåtrykkomforholdsomikkeerviktigeidetheletatt». Entenduskriverellersnakkererdetviktigåværekortfattetogpoengtert.Fordegsom «stoffleverandør»gjelderdetåhuskepåatennotisbareerpåetparlinjer.en ogtospaltedeoppslagkaniomfangværefraca.5til20manuskriptlinjerpåeta4 ark.engod nyhetssaksomslåsopppåtoppenavenside,kaniomfangtilsvaremellomethalvtogett A4 ark.enlørdagsreportasjekanværepåca.toa4 ark.dettesierlittomomfanget,detvilsi hvormyeplassjournalistenhartilrådighet.detbørogsågidegenklarpekepinnomhvadu børkonsentreredegomisamtalenmedenjournalist:noenfåviktigetemaer,ogbaredet. Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

9 MEDIEVEILEDEREN DetsiesidagatomMoseshaddekommetnedfrafjelletmeddetibudoghaddeblitt intervjuetaventabloidavis,såvillehantroligbarefåttspalteplasstildetreviktigstebudene! Børsaeralltidladd Huskatdetikontaktmedenjournalistikkefinnes«friminutter».Brukdengamle jaktregelenomalltidåbetraktebørsa(pennen)somladd.mangeharblittoverrasketoverat tingdesabådeførblokkenkomfremogetteratdenvarlagtbort,kompåtoppihistorien. Detsammegjelderenslengbemerkningellerenlitenbisetning.Passpåatdukortoggodt sierdetduvilsitilenjournalist,oglarværeåsidetduikkevilsi. Godkjenning Detkaninoentilfellerværelurtåbeomåfålesegjennomintervjuet,inntilduertryggpåat duogjournalisten«snakkersammespråk».hvisdufinnerdetnødvendig,kanduderforbe omålesegjennomdetferdigeintervjuetforåkorrigereeventuellemisforståelser.dettemå duavtalemedjournalistenfør,elleridetminsteiløpetavintervjuet. Ikkepirkpådetaljer.Huskatdeteretmålgruppetilpassetmeningsinnholdsomskalfrem, ikkeenstenografiskgjengivelseavdetdusa. Duhar«eiendomsrett»tildinedirekteuttalelser,ogdukandermedforlangeatjournalisten skalkorrigerefeilellermanglerveddisse.dukanogsåpåpekemanglerellerfeilideandre deleneavintervjuetsomstårforjournalistensregning,menikkeforlangeatdisseskal endres. Desmådryppslov Informasjonerkomplisert.Påvirkningerendaverre.Tenkbarepåhvaoghvordanduselv leser.folkflestleggermestmerketildetdealleredeiutgangspunkteterinteresserti.de velgerofteålese/høre/seomsakersomforsterkerderessynpåemnet.glemselskurvener ogsådeprimerende.hvalesteforeksempelduiaviseneigår?hvormyeavdethuskerdui dag? Forålykkesmedågiinformasjonforåpåvirkepålangsikt,måduderforaksepterestadige gjentakelser. Jeganbefaler«desmådryppslov»:Deterbedremedfire femmindresakerenn«denstore Saken»somskalfortellealtomforeningen.Hvormangeslikeartiklerharduselvlestdet sisteåret? Dumåikke«samleopp»mindrenyheter,slikatduliksomfårengodsaktilslutt.Deter bedreådryppesakeneinntilredaksjonen(e)etterhvert. Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

10 MEDIEVEILEDEREN Takkforjobben Bruk«bestemorloven»ogsåidittforholdtilmedier.Denhandleromåbelønnefolknårde hargjortnoepositivt.allelikeråfåviteatdehargjortengodjobb,ogsåjournalister. Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

11 MEDIEVEILEDEREN Duskriverenpressemelding Enkeltesakereravulikegrunneravenslikkarakteratduvilsendeallinformasjon tilflereavisersamtidigiformavenpressemelding.detkanværeatsakener alvorlig,ogatduetternøyevurderingbarevilmeddeledeordenesomståri meldingen,foreksempelkonkursogunderslag.detkanogsåværedenmest hensiktsmessigemåtenåsendeenkeloggreiinformasjontilflereavisersamtidig, foreksempelenkortmeldingomendringerieierforholdelleretnyttstyrei foreningen. Enpressemeldingernormaltennyhetfortaltpåenkortfattet,journalistiskmåte.Dukanbe omatmeldingenikkeskaloffentliggjøresføretbestemttidspunkt.forsøkimidlertidå unngådette.densomvilbrytesperrefristen,gjørdet. Prinsippetomfallendeviktighet Nårduskallæreåskriveenpressemelding,kommerduforførstegangborti begrepetnyhets journalistikk.deterlittspesiellmåteåskrivepå,fordidenpåmangemåter eromvendtavhvamangeavosservanttil.deflesteervanttilågieninnledning,reiseen problemstilling,drøftepremissene,debattereogkanskjetrekkeenkonklusjontilsist. Inyhetsjournalistikkskaldetviktigsteståførst,ogderetterkommeraltannetettersomdet blirmindreogmindreviktig. Iløpetavdeto treførstesetningenebørlesernefåsvarpå«hvem»,«hva»,«hvor»,«når» oggjerne«hvorfor».dettekalles«prinsippetomfallendeviktighet». Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

12 MEDIEVEILEDEREN Hereretskjemamedeksempeltekst,somviserdegprinsippetbakennyhetsmelding. Skriv kort Stikkord Avsender og dato Tittelforslag: Her er det som skal stå i selve pressemeldingen (med eksempeltekst) Pressemelding fra Mitt vel Dato: 6. september 2006 Lillevik vel slår seg sammen med Storevik grendelag Hvem De to områdeforeningene Lillevik vel og Storevik grendelag Hva har inngått intensjonsavtale om sammenslåing fra Hvor Når Hvorfor Utfyllende tekst Bildetekst Kontaktpersoner Dette ble vedtatt på et felles styremøte i Lillevik onsdag kveld. - Vi er to foreninger med supplerende tjenester, og en sammenslåing vil gi medlemmene fordeler, sier Nils Nilsen, styreleder Lillevik vel. De to foreningene vil få til sammen 305 medlemmer. Nytt navn er ikke klart ennå. Sammenslåingen avhenger av at begge foreningers generalforsamlinger vedtar dette senere i høst. - Mer rasjonell drift og et bedre tilbud til våre medlemmer, er årsaken til at Lillevik vels styreleder Nils Nilsen (til venstre) og Storevik grendelags styreleder Hans Hansen onsdag undertegnet intensjonsavtale om sammenslåing mellom de to foreningene. Mer info? Kontakt Nils Nilsen, tlf , mob eller Hans Hansen, tlf... Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

13 MEDIEVEILEDEREN Vårtrådforenpressemeldingermaksimalt20linjerpåetA4 ark.huskatdettevanligvis betyr40linjerienavis.detkanværeatavisenønskermerinformasjon,derformåduoppgi kontaktpersoneroghvordissekantreffes. Enpressemeldingskalinneholdefakta,ikkereklame.Alltekstbørskrivesinormalskrift. Ikkebrukunderstreking,fetskriftellerpunktvisoppramsingfordetdutrorerviktig.Hvis dusenderpressemeldingenipostensåskrivmedgodavstandmellomlinjeneogbarepåen sideavarket.brukgodvenstremarg.idagsenderdeflestebådetekstogbilderpåe post. Unngåfremmedordellerfaguttrykk,spesieltiavis.Ifagbladerkandubrukekjente spesialuttrykk. Bilder Pressemeldingerfåroftebedreplasseringogstørreoppslagdersomdusendermedbilder. Detkanværelurtåsørgeforatdetfinnesgodebilderavnøkkelpersonerogavforeningeni avisensarkiv.fåtattslikebilderogsenddemtilavisen.dubørogsåleggeutrelevante bildermedminimum190dpioppløsningpåforeningensnettsider. Bildetekster Etbildeskalhaenbildetekst.Brukdenneplassentilågjentahovedbudskapetellergi relevanttilleggsinformasjon.ikkekastbortplassenpåselvfølgeligheter.engodbildetekst harhøyinformasjonsverdi.endårligbildetekstsierknaptnoemerenndetallemednormalt gangsynselvkanse. Istedetfordetperfekte Deterklartatdeterfintforjournalistenåfåenperfektpressemeldinginnpåbordet.Men journalistervetatduerprofesjonellpådittfagfelt,liksomdeerprofesjonellepåsitt.dumå iallefallikkelaværeåsendeinformasjontilmedierbarefordidusynesdetikkeergodt nok.dumåhellerikkekasteborttimevisavverdifullarbeidstidietforsøkepååutformedet perfekte. Detkanværelurtåfåprofesjonellhjelptilåskriveenpressemeldingfraetpressebyrå,et reklamebyråellerenfrilansjournalist. Inoentilfellerkandetogsåværenokbareåskrivenedfaktaidenrekkefølgenduvil,også sendedethelesomtipstilredaksjonen. Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

14 MEDIEVEILEDEREN Åarrangereenpressekonferanse Noentroratpressekonferansergirstatus.Deterikketilfelleipressekretser,snarere tvertimot.pressekonferansererderimotpraktiskhvisduharenstornyhetsomav ulikegrunnermåfortellestilfleremediersamtidig. Mangepressekonferanseroppfattesoftesomrenepliktløp,detarlangtidoggiringen eksklusivitet.hvissakenharmoderatinteresseformedier,erdetoftestenklereoglangt billigereformedieråringeetterpåforåfåhovedinnholdetavdetsombletattopppå pressekonferansen.avdennegrunnkommermangeavisernestenaldripå pressekonferanser. Erdetbareto tremedieridittnærmiljø,ermittrådhelleråtakontaktenkeltvispåsamme dagdersomduhartidtildet.dumåimidlertidfortelletilmedium1atdufårbesøkav medium2likeetterpå,ogselvsagtogsåinformerenummer2omatduharhatt konkurrentenpåbesøktidligere.deterviktigåpassepåsåingenfølersegdårligbehandlet. Allevilværeførstpåtrykkmedennyhet,idetminstesamtidig,mengjernemedhversin vinklingpåhistorien. Sjekklisteforpressekonferanse Sjekkpåforhåndomdeterandrearrangementersomdubørunngååkonkurrere med. Innkallskriftlig(post,faks,e post)gjerneto tredageriforkant,ommuligenda tidligerehvisdetdreiersegomradioogtv. Dersomsakenersværtviktigogfølsom,kandetværelurtåsendeinvitasjonenpå fakssentpåkveldenetteratavisenhargåttitrykken,ellergrytidligommorgenen.i invitasjonenmådunemligsilittomhvatemaeter,slikatmedieneserverdieniå komme. Fortellnårpressekonferansenstarterogslutter. Enpressekonferansebørstartepåenmedievennligtid(normaltmellomkl.10 13), ogdenbørikkevaremerennentime. Dumågjerneserverekaffeogetrundstykkehvisdeterlunsjtid,mennøydegellers medkaffe,mineralvannellervanligvann.opplysiinvitasjonenomhvasom eventueltserveres.dufårikkebedreoppslagomduinviterertiltreretterslunsj. Ingenkandessutenskriveellerfotograferemedgaffelogknivihendene. Startpressekonferansenpresis.Desomkommertilavtalttid,skalikkestraffesfor det. Énpersonmåværeordstyrerogledekonferansen.Ønskvelkommen.Sihvasaken gjelder. Detbørikkeværeflereenntosomfortelleromemnet. Harduskriftligfaktainformasjon,delutdenneførkonferansenbegynner. Giromforspørsmålogsvar. Settavtidtilindividuelleintervjuerogfotografering. Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

15 MEDIEVEILEDEREN Nårtidenerinne,skalduavslutte,menhvisinteressenblantmedieneerstor,mådu selvsagtgidesomønskerdet,anledningtilåbrukedentidendetrenger. Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

16 MEDIEVEILEDEREN Artikler,kronikkerogleserinnlegg Detfinnesogsåandremåteråprofileresegpå.Detkanforeksempelværegjennom artikler,kronikkerogleserinnlegg.disseeroftestbyggetopppåenheltannenmåte ennnyhetsartikkelen.denandrestoreforskjelleneratdusomregelmåskrivedisse selv. Oppbygging Enfagartikkelellerfagliganlagtartikkelharandrekravtiloppbyggingennnyhetsartikkelen. Fagartikkelenkaniprinsippetbyggesoppsomengammeldagsskolestil,mendenbørnok likevelgjøreslittannerledesforåfåflerelesere: Startmedetpoengtertutsagn,enpåstand,ellereninteressevekker(gjerneogsåmeden antydningiretningavkonklusjonen). Formulersåproblemstillingenogdrøftemnet. Trekkkonklusjonentilslutt. Ettipserålesegrundiggjennomnoenartikleridefagbladeneduselvabonnererpå,ikkefor åfåmeddeginnholdet,menmermedtankepåhvordandeerbyggetopp.huskatdeterlov åetterligneandresmåteågjøredetpå.detharmangestoreforfatteregjortførdeg. Forhåndskontakt Foråunngååbruketidogkrefterforgjeves,lønnerdetsegåkontakteredaktørenpå forhåndogdrøftehvaduønskeråskriveom.dufårneppegarantiforatsakenkommerpå trykk,mendukanfårådomvinklingosv.,ogenklarformeningomhanvilvurdereden positivtnårdusenderdeninn. Godinvestering Deterselvfølgeligmangegrunnertilatforeningsledereflesternoksåfraværendemed fagligesynspunkterimedier.hovedgrunnenernokatmangejobberdeflesteavdøgnets timerforåtjenepenger.mendeteretspørsmålomdetikkekunneværeengodinvestering åstarteellerdeltaiendebatt,derdublantannetgjennomenfagligbegrunnelse,både mellomogpålinjene,kanfåsagtendelomdinforening, Ogsåifagbladererbilderogillustrasjonerenfordel.Kommerdumedegnemeninger,vil normaltogsåetmiljøbildeavdegværeønsket. Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

17 MEDIEVEILEDEREN RadioogTV Altsomersagtidetforegående,gjelderogsåforradioogfjernsyn,selvomtersklene kanværeulike.medutbyggingenavflerekanaler,itilleggtilatendelavdissehar regionkontorerogavdelingskontorer,erdissemedienekommetnærmerefolkflest. Takontakt Påsammemåtesomdukankontakteenavisredaksjon,kandunårdetgjelderradioogTV kontaktedittnærmestedistriktskontorellerlokalkontor.spørettervaktleder.hanvil kunneavgjøreomsakenfortjeneromtaleellerikke,omdenpasserforradioellertv. Lydellerbilde? DetfinnesnyhetersombareerradionyheterellerbareTV nyheter.overlatdenne vurderingentilredaksjonen,mendumågjernefortelleomdeterspesiellelyd eller bildefordelermedhistoriendin. DutrengerikkehamerprestasjonsangstforåopptrepåradioellerTVennforåbli intervjuetavenavis.hvisdutrengerdet,noternoenstikkordpåenlapp.snakkpådin måte,menlittlangsommere.forberedkonsiseutsagnogkorteresonnementeruten innskuttebisetninger.sittforalldelikkeoglesoppenmeldingfraetark. Stoppnårduvil Medmindreduerpåendirektesending,erdetlikeenkeltåkorrigerenoeduharsagt,somi enavis.barestopp,ogsiatderemåtadennedelenomigjen. Tips:Hvisdukjenneratdetbegynneråprikkeileppa,atduharproblemermedåformeordog atdublirknusktørrimunnen,såerdetikkemerlivstruendeennatdutrolighyperventilerer litt etkjentprestasjonsangst fenomensomogsåprofesjonellekanfå.beomenkortpause. Holdpustensålengeduklarerellerpustinnienplastposeetminuttellerså,sågårdetover. Uvaner Hvisduofteskaldeltairadio ellertv sendinger,børdujobbelittmedstemmeog fremføring.øvdegmedenkassettspillerog/ellerenvideospiller.herkanduplukkebortde versteuvanenedine,somforeksempelrykninger,utydeliguttaleosv. Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

18 MEDIEVEILEDEREN Tabloid TV Enkelteradio ogtv stasjonerharnoketterhvertgjennomgåttenviss«tabloidisering», sombetyratunderholdningsverdienimangetilfellervurderessomlangtviktigereenn informasjonsverdien.mankanderforstillespørsmålsvedinformasjonseffektenavåfå omtaleiendelavdisse.menerdukreativogklareråvinklesakenpårettmåte,kanomtalei radioogtvgisværtgodeffekt. UansettbørmanikkedeltairadioogTVforenhverpris.Laeteventueltsamarbeidi hovedsakværepådinepremisser. Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

19 MEDIEVEILEDEREN Konflikter Medierharstormakt.Etdemokratiharbrukforenvåkenpressesombådekan knurre,bjeffeogbite,ogsomkangravefrembådebeinogforholdandrevilskjule. Ihvilkengradmediernoengangbegynneråsnuseidineaffærer,avhengeravdegselv,det dugjørogdenvirksomhetendubedriver.duogdinvirksomhetkan,rettmessigeller urettmessig,havneimedienessøkelys. VærVarsom plakaten INorgeutøvesdetenstorgradavselvjustisinnenmedier.VærVarsom plakatenerden viktigsterettesnoren.detteerselvpålagteetiskenormerfortryktpresse,radioogfjernsyn. Deetiskenormeneogdenselvjustissompressenutøver,eriførsterekkementåbeskytte enkeltpersonermotkrenkendeogskadeligpublisitet.værvarsom plakatenuttrykkerogså pressenssamfunnsrolleogderettigheterogforpliktelserpressenharietfrittsamfunn. Konfliktmellomforeningogmedier Sålangtharvimestsnakketompositivmediekontakt,altsåetsamarbeiddermanstortsett erenigogharfellesmål.detfinnesimidlertidmangeeksemplerpådetmotsatte.en journalistkannemlighaulikegrunnertilåkontaktedeg. Uansettomdeteridylliskidenandedammenduplaskerrundti,såkandetavogtilvære lurtåtenkeseglittom.forsøkåfinneuthvorfordublirkontaktet,hvasakendreiersegom, ogihvilkensammenhengdetdusierskalbrukes.dettegjelderikkeminstdersomdublir kontaktetavmediersomduikkekjenner. Forenjournalisterdetlettåklippeénsetningutavensammenhengogsåbrukedettetil inntektfornoeduslettikkemente.alleredegamlehaavamaalomtalerhvanoenvarvillige tilåbetaleforåfågjortnoeusagt,ogdetvardenganginjurielovgivningenstortsettgikkut pååkuttehodetavfolk.deterikkestortbedreidaghvisdineordblirfeilsiterteller mistolketi eksemplarer. Isinenklesteformkanenkonfliktmellomdegogmedierbunneiatduogjournalistenikke blirenigeomhvilkeforholdsomerviktig.hvisduensidigleggervektpåteknikkog omdreiningshastigheter,såkandetværeatjournalistenermeropptattavandreforhold, somforeksempelsamfunnsmessigekonsekvenser. Herkandetlettbliensamtalepåtoplan.Dukonsentrererdegomfortreffelighetenved maskinerogutstyr.journalistensynesåværeliteinteressertidette.hanvilistørregradvite hvadetteførertil.foråunngåslikekonfliktererdetviktigåhatenktgjennomhvamediene eropptattav,slikatduiførsteomgangharsvarpådespørsmålenesomkommer,ogat svareneergodenok. Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

20 MEDIEVEILEDEREN Djevelensadvokat Ietforsøkpååfinnesannheten,måjournalistenavogtilspillerollensomdjevelens advokat.detkanværeplagsomtforenforeningsledersomselvfølgeligønskerathans foreningblirfremstiltilyserødepastellfarger.herliggerkimentilmisforståelseog konflikterdersommanikkeseratmanoftehartoulikeroller,ogatbeggeaktørenemå spillesinerollerprofesjoneltogpåbestmuligmåteforålykkes. Huskatmaktforholdetvanligviserskjevtifavøravmediene,ogatdufortkankommeutå kjørehvisdugjørdegaletingene.huskogsåatdetersluttresultatetsomteller,ogatman kanskjemåfinnesegiåværelittpragmatiskunderveis.sombilførervildetforeksempel væredumtåståpårettensin,ogsåkollideremedentrailer,selvommanaltsåhar forkjørsrett. Dementi Hvakandugjørehvisduåpneravisenogføleratduurettmessigduharfåttsvertetditteller foreningensgodenavnogrykte?settdegumiddelbartinnialletilgjengeligefakta.deretter tardukontaktmedmedietogberomenforklaring. Erfaringtilsieratdetsomoftestkanlønnesegåkontakteredaktørenumiddelbart,beomen samtale,diskuteresakenogforsøkeåfinnefremtilenakseptabelløsning.dumåiallefall ikkekasteborttidmedåsendesintebrevfremogtilbake. Hvisdereblirenigeomatduharrettogdetarfeil,liggerdetantiletdementi,detvilsi "avsanning,benektelseavriktighetenietrykte,enavismelding",osv.hvisavisenharbegått enfeilogvedgårdette,børdufåetdementipå«etlikeiøynefallendested»somderfeilen blebegått. Dubørogsåidetminstevurderemulighetenavålaepisodenbliforbigåttistillhet.Inoen tilfellerkandetgjørevondtverreålageoffentligrabaldersomkanskapemerproblemerenn nødvendig. Klage Dersomdereikkeblirenige,kanduklagesakeninntilpressensegetklageorgan,Pressens FagligeUtvalg(PFU).Grundigsaksbehandlingkantatid,somregel1 2måneder.Avden grunnbørdusepådennebehandlingsformensomennødløsning.detbesteeråfårettet oppenskadesåfortsommuligetteratskadenharskjedd. Detsisteogmestalvorligealternativetersiviltsøksmål.Detteerettiltaksombare forekommervedsværtgroveovertramp. Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

21 MEDIEVEILEDEREN Lagenmedieplan ogfølgden Deternormaltsmartålageenplanfordinforeningsaktivitetforåfåomtalei media.ogfølgeden.ellerskommernormalthverdagenogtardeg,ognåråreter ommeharingentingskjedd. Enmedieplankangjøressværtkomplisert.Vårtforslagtilmedieplanersværtenkelt.Vihar fyltutrubrikkenesomeksemplerpåhvadu/dinforeningogsåkangjøre. MEDIEPLAN Sist åpnet Sist revidert: Målsetting for 200x Vi skal gjennom økt medieprofilering øke MEDLEMSTALLET med 5 % det nærmeste året Vi skal være omtalt i lokalavisen minimum en gang pr måned, og ha en artikkel i et fagtidsskrift en gang pr år. Medium Tema Foto/illustrasjoner Ansvarlig Jan Feb Mar Apl Mai Lokalavisen Årsmøtet og kommentarer leder leder Innlegg: innføring ny renovasjonsordning miljøbilde av leder leder Intervju om frivilliges rammebetingelser leder leder Kronikk om erfaring med miljøtiltak nestleder leder Omtale om velets KALENDERSALG Kasserer leder Korte nyhetsdrypp leder Teknisk Ukeavis Kronikk om erfaring med miljøtiltak nestleder nestleder (omarbeidet avisartikkel) Skolebladet Innlegg om "Rusken-aksjonen" leder (Tabellenerklipperforåbedrepresentasjonenpånettet.) Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

CP-skolen. Veileder for sekretær

CP-skolen. Veileder for sekretær CP-skolen Veileder for sekretær 3 Innhold Valg av sekretær 3 Sekretærens oppgaver 3 Møteinnkalling 3 Innkalling til styremøte 3 Innkalling til årsmøte 4 Protokollskriving 4 Regler for protokollskriving

Detaljer

MEDIEHÅNDTERING. Arbeidsdokument for NBLF

MEDIEHÅNDTERING. Arbeidsdokument for NBLF MEDIEHÅNDTERING Arbeidsdokument for NBLF Dokumentet er i hovedsak utarbeidet for den mediehåndtering som sentralstyret til NBLF utover i forbindelse med saker som ligger innenfor NBLF s strategidokument.

Detaljer

Referat for styremøte Region Sør

Referat for styremøte Region Sør Tid: 09.04.2016 Referat for styremøte Region Sør Sted: Evjemoen Til stede: Forfall: Odd, (referent), Tor, Grete, Jenny, Ørnulf, Reidun Liv Astrid Gjennomgang av forrige referat Godkjent uten anmerkninger

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

Vestfold Idrettskrets

Vestfold Idrettskrets Styret Vestfold idrettskrets Vestfold Idrettskrets Boks 1225, 3205 Sandefjord. Tlf.: 33 01 42 20 Fax: 33 01 42 25 E-post : vestfold.ik@nif.idrett.no Web : www.nif.idrett.no/vestfold Deres ref: Vår ref:

Detaljer

HSH Lederhusets medieguide

HSH Lederhusets medieguide HSH Lederhusets medieguide Det å kunne håndtere media er blitt en viktig rolle for en bedriftsleder både det å utnytte mediene til din for å skape positiv blest rundt din virksomhet, og å unngå å ramle

Detaljer

Dekan, Espen Gressetvold, gir sine tanker rundt TØH Alumni

Dekan, Espen Gressetvold, gir sine tanker rundt TØH Alumni Referat: Styremøte TØH Alumni 06.10.2011 Deltakere: Rune Austvik Jens Oppland Hildegunn Andersen Torstein Kjemphol Maiken Trane Espen Gressetvold Frøydis Søbstad Per Christian Ahlgren Agenda: Alumnikvelden

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Handlingsplan Bergen Venstre 2013 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE

Handlingsplan Bergen Venstre 2013 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE Formål Handlingsplanen for 2013 er et sentralt arbeidsdokument for det

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 29. februar 2012 kl. 19 30 Skrenten - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 29. februar 2012 kl. 19 30 Skrenten - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 29. februar 2012 kl. 19 30 Skrenten - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen, Odd Arne Haugen, Johan Kvernland, Stig Elden, Johan Søreng og Harald Nilsen

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014 VEDTEKTER FOR BRAK Oppdatert 30.04.2014 Kap 1: Formål og innledning 1 Navn og stiftelse Organisasjonens navn er Brak. Brak ble konstituert 17.09.03. Organisasjonen ble opprinnelig startet 27.11.1996 under

Detaljer

Årsmelding Styrevirksomhet. Denne årsmeldingen for lokallaget SLF Lillestrøm og omegn gjelder for kalenderåret 2012.

Årsmelding Styrevirksomhet. Denne årsmeldingen for lokallaget SLF Lillestrøm og omegn gjelder for kalenderåret 2012. lillestrom@syklistene.no www.syklistene.no/lillestrom Årsmelding 2012 Denne årsmeldingen for lokallaget SLF Lillestrøm og omegn gjelder for kalenderåret 2012. Styrevirksomhet Syklistenes Landsforening

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER. Brak FOR. Vedtatt av ÅRSMØTET : 25.april Side 1 av 7

VEDTEKTER. Brak FOR. Vedtatt av ÅRSMØTET : 25.april Side 1 av 7 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR Brak Vedtatt av ÅRSMØTET : 25.april 2012 Side 2 av 7 Kap 1: Formål og innledning 1 Navn, konstitusjon Organisasjonens navn er Brak, tidligere Bergen Rockaktører. Brak ble konstituert

Detaljer

Årsmøte Buvassbrenna hytteforening. Åpning og konstituering. 3. Valg av to til å signere protokollen. 4. Godkjenning av innkalling

Årsmøte Buvassbrenna hytteforening. Åpning og konstituering. 3. Valg av to til å signere protokollen. 4. Godkjenning av innkalling Årsmøte 2016 Åpning og konstituering 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Valg av to til å signere protokollen 4. Godkjenning av innkalling 5. Godkjenning av referat fra stiftelsesmøte 6. Årsmelding

Detaljer

Vedtekter for Tempo KAP 1: FORMÅL OG INNLEDNING. 1 Tempo. 2 Formål. 3 Virksomhetsidé. 4 Organer

Vedtekter for Tempo KAP 1: FORMÅL OG INNLEDNING. 1 Tempo. 2 Formål. 3 Virksomhetsidé. 4 Organer Vedtekter for Tempo KAP 1: FORMÅL OG INNLEDNING 1 Tempo Foreningens navn er Tempo. Foreningen ble stiftet 01.09.2005. Foreningens hjemsted er Trondheim. 2 Formål 1. Tempo skal være en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Modul 7- Den vanskelige samtalen

Modul 7- Den vanskelige samtalen Modul 7- Den vanskelige samtalen I denne modulen rettes fokus mot det som er vanskelig. Mange ledere i studentforeninger gir uttrykk for at det å håndtere konfliktsituasjoner i deres arbeid der mange unge

Detaljer

Styret har sittet i valgkomiteen i Akershus fylkesstyre. Anne Guri Sander Dahl og Irene Engeskaug deltok på et styremøte og årsmøte i fylkeslaget.

Styret har sittet i valgkomiteen i Akershus fylkesstyre. Anne Guri Sander Dahl og Irene Engeskaug deltok på et styremøte og årsmøte i fylkeslaget. Årsrapport 2014 Styret 2014. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Pårørendeskolens

Detaljer

Mediemanual. Råd og tips i omgang med media

Mediemanual. Råd og tips i omgang med media Mediemanual Råd og tips i omgang med media Det er forskjell på medier Hovedkategorier Lokalavisa nær og viktig Regionsavisa har et regionalt blikk Riksaviser mer kritisk, høy terskel Sektoravis fokus på

Detaljer

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 13. MARS 2013 TRONDHEIMSVEIEN 529, 0962 OSLO

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 13. MARS 2013 TRONDHEIMSVEIEN 529, 0962 OSLO PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 13. MARS 2013 TRONDHEIMSVEIEN, 0962 OSLO Leder Nestleder Sekretær Kasserer Web/Infoansvarlig: Thomas S. Sætheren Nils Petter Bryde - forfall Mona

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nye Øygarden kommune

Kommunikasjonsplan. Nye Øygarden kommune Kommunikasjonsplan Nye Øygarden kommune Fase 3: Fellesnemnda - oktober 2017 desember 2019 1 Innleiing Denne kommunikasjonsplanen skal vera ein reiskap for informasjon knytt til arbeidet med kommunereforma

Detaljer

EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus

EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus DAGSORDEN 1. Konstituering EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus -Registrering -Godkjenning av innkalling

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR DRIFTSTILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSARBEID

SØKNADSSKJEMA FOR DRIFTSTILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSARBEID SØKER Organisasjonens navn: Kontaktperson: Adresse: Postnummer/sted: Organisasjonens E-post adresse: Telefon: Telefaks: Kontonummer: FORMÅL Organisasjonens formål/hovedmålsetning:.. Førstegangssøkere må

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL FOR FORENINGEN REN MARINA

STIFTELSESPROTOKOLL FOR FORENINGEN REN MARINA STIFTELSESPROTOKOLL FOR FORENINGEN REN MARINA År 2010, den 17. desember ble det avholdt stiftelsesmøte med påfølgende konstituerende generalforsamling i Foreningen Ren Marina. Til stede som stiftere var:

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling Mars 2006-mars 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2006 Et år med høy aktivitet...3 Styrets beretning...3 Medlemsutviklingen...3

Detaljer

Referat styremøte i FYSIO Oslo

Referat styremøte i FYSIO Oslo Referat styremøte i FYSIO Oslo Dato: 25.03.17 Tilstede (fullt navn): 8 stk - Anniken Ekeberg Smeby - Maren Schjerve - Tonje Holmen - Ole Petter Bøe - Andreas John Olaussen - Bethine Harila Walle - Ingvild

Detaljer

Referanse til kapittel 6

Referanse til kapittel 6 Referanse til kapittel 6 Det finnes ingen fastlagt standard for styreinstruks, men noen momenter skal og bør være med i en slik instruks. Det viktige er at virksomhetens styre ut fra dette og ut fra virksomhetens

Detaljer

TILTAKSPLAN KOMMUNIKASJONSSTRATEGI OMDØMMEBYGGING AV ØRLAND

TILTAKSPLAN KOMMUNIKASJONSSTRATEGI OMDØMMEBYGGING AV ØRLAND TILTAKSPLAN KOMMUNIKASJONSSTRATEGI OMDØMMEBYGGING AV ØRLAND En tiltaksplan for Ørland kommunes kommunikasjonsarbeid med særlig fokus på omdømmebygging, økt bosetting og etablering av kampflybasen. Planen

Detaljer

: Arild Johansen, Robert Deraas, Edgar Hansen, Liv Berit Tordhol og Atle Hagen : Mette Pettersen og Finn Olav Bakken

: Arild Johansen, Robert Deraas, Edgar Hansen, Liv Berit Tordhol og Atle Hagen : Mette Pettersen og Finn Olav Bakken Til Tilstede Forfall : Styrets medlemmer : Johansen, Deraas, Hansen, Liv Berit Tordhol og Atle Hagen : Mette Pettersen og Finn Olav Bakken Møtedato : 18.2.2011 Sted : Rica Hotell Gardermoen Møtenummer

Detaljer

Styreperioden 2010-2012. Protokollside 58. Protokoll fra styremøte nr. 13/ 10-12 den 12. oktober kl. 1800 på Idrettens Hus.

Styreperioden 2010-2012. Protokollside 58. Protokoll fra styremøte nr. 13/ 10-12 den 12. oktober kl. 1800 på Idrettens Hus. Styreperioden 2010-2012. Protokollside 58 Protokoll fra styremøte nr. 13/ 10-12 den 12. oktober kl. 1800 på Idrettens Hus. Tilstede var: Aslak Heim-Pedersen Ragnar Tellefsen Jo Skaali Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

Rutine for klage- og konflikthåndtering ved Ulshav AS.

Rutine for klage- og konflikthåndtering ved Ulshav AS. Rutine for klage- og konflikthåndtering ved Ulshav AS. Generelt Det er nærmeste leder som er ansvarlig for å håndtere klager og konflikter blant sine medarbeidere og evt. overordnede leder dersom disse

Detaljer

Fra: Julius Bendiksen Sendt: 30. mars 2016 13:34 Til: Postmottak byr. helse og omsorg Vedlegg: vedtekt2010.pdf Sender som avtalt Vedtektene for Åsane Seniorbowlere. Hilsen

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2014 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 ÅRSBERETNING FOR NORSK DYSTONIFORENING 2014 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan

Detaljer

ENEBAKK IDRETTSFORENING IDRETT OG MOSJON FOR ALLE PROTOKOLL ÅRSMØTE Enebakk Idrettsforening. StrEIFinn 9. mars 2016 kl 18:00 22:00

ENEBAKK IDRETTSFORENING IDRETT OG MOSJON FOR ALLE PROTOKOLL ÅRSMØTE Enebakk Idrettsforening. StrEIFinn 9. mars 2016 kl 18:00 22:00 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2016 Enebakk Idrettsforening StrEIFinn 9. mars 2016 kl 18:00 22:00 SIGNERT_Protokoll EIF Årsmøte 2016 Side 1 av 5 Sak nr Sakstittel Vedtak 1 Godkjenne de stemmeberettigete 14 stemmeberettigede

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

Styrets årsberetning 2015

Styrets årsberetning 2015 NORSK GROTTEDYKKERFORBUND Organisasjons nr.: 990310084 Ordinær generalforsamling 30.04.2016 e-post til styret: ngdf@ngdf.no Styrets årsberetning 2015 Virksomhetens art og hvor den drives, foreningens 1

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Protokoll. Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF, kl Tilstede:

Protokoll. Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF, kl Tilstede: Protokoll Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF, 29.04.2015 kl. 09.00-14.00 Tilstede: Styret: Per Christian Voss, leder Gunn-Elin Aa Bjørneboe, nestleder Jan EirikThoresen Maren Kyllingstad Kai

Detaljer

Referat (26.09.2013) www.hortenvelsamarbeid.org

Referat (26.09.2013) www.hortenvelsamarbeid.org Vår ref: Deres ref: - Dato: tirsdag, 1. oktober 2013 Åsgårdstrand Vel Strandparken Vel Arne Hessen Apenes Vel Til stede Dag Karlsen Falkensten Vel Borre Vel Helge Etnestad Seniorrådgiver, Kommuneutvikling,

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING Stiftet 15. juni 1896. Digitalisert 12.02.2017 Vedtekter for LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er LILLEHAMMER

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE. Mediestrategi: Rogaland fylkeskommune driver aktiv informasjonsformidling. MEDIEVEILEDNING

ROGALAND FYLKESKOMMUNE. Mediestrategi: Rogaland fylkeskommune driver aktiv informasjonsformidling. MEDIEVEILEDNING ROGALAND FYLKESKOMMUNE Mediestrategi: Rogaland fylkeskommune driver aktiv informasjonsformidling. MEDIEVEILEDNING Mediestrategi Rogaland fylkeskommune driver aktiv informasjonsformidling mot media. Målet

Detaljer

Styret i Vestmarka Grendeutvikling foreslår følgende vedtekter for Vestmarka Grendeutvikling (Grendelag)

Styret i Vestmarka Grendeutvikling foreslår følgende vedtekter for Vestmarka Grendeutvikling (Grendelag) Styret i Vestmarka Grendeutvikling foreslår følgende vedtekter for Vestmarka Grendeutvikling (Grendelag) Endringsforslag og tillegg i rød skrift. Det som foreslås fjernet er strøket over. 1. Navn 1.1 Organisasjonens

Detaljer

Tips til journalister eller andre avismedarbeidere som skal på klassebesøk. Innhold

Tips til journalister eller andre avismedarbeidere som skal på klassebesøk. Innhold Tips til journalister eller andre avismedarbeidere som skal på klassebesøk Innhold Hvorfor klassebesøk? Hva forventer elevene? Planlegg noe! God dialog Fortell om din hverdag Mediekunnskap Forbered deg

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2014 ble avholdt 28. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2010

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 1 Styrets beretning 2010 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

KONTAKTINFORMASJON. 1. Navn på arrangør. 2. Kontaktperson. 3. E postadresse. Page 1

KONTAKTINFORMASJON. 1. Navn på arrangør. 2. Kontaktperson. 3. E postadresse. Page 1 KONTAKTINFORMASJON 1. Navn på arrangør 2. Kontaktperson 3. E postadresse Page 1 OM SCENEN 4. Hvor lenge har scenen eksistert? Når ble den stiftet, eller når ble det først arrangert konserter på jevnlig

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 20.10.2015 Referat Møte i styret for CRIStin 19. oktober 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Anne Lise Fimreite Reidar Thorstensen

Detaljer

Norsk selskap for Humangenetikk. Referat fra Generalforsamlingen Norsk Selskap for Humangenetikk

Norsk selskap for Humangenetikk. Referat fra Generalforsamlingen Norsk Selskap for Humangenetikk Norsk selskap for Humangenetikk Referat fra Generalforsamlingen Norsk Selskap for Humangenetikk - avholdt ved Scandic Bergen City, Bergen, 9. november 2011 Sak 1 Valg av møteleder og referent Leder Wenche

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14 Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14 Dato: Onsdag 29. januar 2014 Sted: AS Rørfunn, Hoeggen Tid: 19:30 Til stede: Olaf Løberg, Martin Hoem, Anne Q Sveberg, Heidi Selboe, Tove Beate Malvik, Arvid Løberg,

Detaljer

Synlig speiding. Hvordan gjøre speidergruppen synlig i lokalmiljøet?

Synlig speiding. Hvordan gjøre speidergruppen synlig i lokalmiljøet? Synlig speiding Hvordan gjøre speidergruppen synlig i lokalmiljøet? 2 Synlig hvorfor? Hva vil det si å være synlig og hvorfor skal vi være det? Bare merarbeid eller også en bonus? 3 Viser speidergruppa

Detaljer

VEDTEKTER 11. september 2014

VEDTEKTER 11. september 2014 VEDTEKTER 11. september 2014 1. FORENINGENS NAVN OG FORMÅL Foreldrerådet ved Ortun skole er organisert som en forening ved navn «Foreningen for Foreldrerådet og FAU ved Ortun skole». Alle foreldre som

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Vedtekter for ISPO Norge

Vedtekter for ISPO Norge Vedtekter for ISPO Norge 1 FORMÅL ISPO - Norge er en lokal forening av International Society for Prosthetics and Orthotics (lspo), som er underlagt ISPOs lover og har til formål: på nasjonalt plan å arbeide

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR)

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) Medlemskap Tangueros del Sur er en medlemsklubb. Medlemsavgiften gjelder for et kalenderår. Pris: Ordinært medlem 350 kr, Student 200 kr, for nye medlemmer høstsemesteret

Detaljer

Veiledning for. nettansvarlig

Veiledning for. nettansvarlig Veiledning for nettansvarlig CP-skolen 2017 Innhold Valg av nettansvarlig... 2 Nettansvarligs oppgaver... 2 Fylkesavdelingens nettside... 3 Fylkesavdelingens Facebook-side... 4 1 Veiledning for nettansvarlig

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Sted: Det Lille Extra, Hyttegata 14 Tid: Torsdag 19. februar 2009 Program Kl 1700 Kl 1900 Årsmøte Middag Agenda 1. Åpning Valg av ordstyrer og godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00. Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00. Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6 ÅRSTING Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00 Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6 Påmelding til middag, overnatting og Årstinget til Anne-Guro Herregården innen 16. mars

Detaljer

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder http//www.rts-foreningen.no er ny adresse til hjemmesiden RTS-Posten -- trenger stoff til avisa(leserinnlegg) eller tips til

Detaljer

NGF årsmøte 2014. Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo

NGF årsmøte 2014. Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo NGF årsmøte 2014 Til stede: 17 medlemmer og 2 gjester. Fra styret: leder Jón Egill Kristjánsson, nestleder Stephen Hudson (ref.),

Detaljer

Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016)

Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016) Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016) 1. Navn og tilholdssted 1.1. Foreningens navn er: Hospiceforum Norge (HfN) 1.2. Foreningens adresse er c/o

Detaljer

! Når Hva er endret Hvorfor Godkjent i GF

! Når Hva er endret Hvorfor Godkjent i GF VEDTEKTER REVISJONSHISTORIKK Når Hva er endret Hvorfor Godkjent i GF 1.06.12 Nye vedtekter basert på vedtekter i andre klynger 21.06.12 26.06.13 Frist for avvikling av generalforsamling flyttet fra utgangen

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl STED: Lø skole

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl STED: Lø skole Vår dato 12-feb-10 Steinkjer PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Lø skole Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Einar Haug, Monica

Detaljer

Nyhetsbrev nr

Nyhetsbrev nr Nyhetsbrev nr. 2. 2017 Nå er det vår! «Sant atte det er deilig!» Det er så kjekt at så mange kommer på aktivitetene vi lager til, tusen takk til alle dere! Håper å se dere alle, igjen og igjen, og at vi

Detaljer

P R O T O K O L L. Tilstede fra andelseierne: 42 andelseiere, 7 fullmakter totalt: 49 stemmeberettigede

P R O T O K O L L. Tilstede fra andelseierne: 42 andelseiere, 7 fullmakter totalt: 49 stemmeberettigede P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling i Blystadringen Borettslag, avholdt den 21/04-2016 kl 1800. Sted : Storstua, Blystadringen 2 H Møtet ble åpnet av: Christen Søvik Fra forretningsfører BORI

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Grytelva hytteforening.

Innkalling til Årsmøte i Grytelva hytteforening. Innkalling til Årsmøte i Grytelva hytteforening. Det innkalles til Årsmøte i Grytelva hytteforening, torsdag 24.mars 2016 kl 16.00 på Folkemusikksenteret i Prestfoss. Medlemmer som ønsker å fremme forslag

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Engasjementsavtale. Peter har rett og plikt til å delta i Klubbens styremøter og er fast medlem av klubbens styringsgruppe.

Engasjementsavtale. Peter har rett og plikt til å delta i Klubbens styremøter og er fast medlem av klubbens styringsgruppe. Engasjementsavtale Denne avtalen er inngått mellom Børje Peter Eriksson («Peter») org nr 979 152 825 og Holmen Tennisklubb («Klubben») org nr 980 480 798 1. Arbeidsoppgaver og myndighet Peter, som er selvstendig

Detaljer

Vedtekter for Høgfjellia Vel

Vedtekter for Høgfjellia Vel Vedtekter for Høgfjellia Vel 1 Formål Foreningen, som har navnet Høgfjellia Vel, har pliktig medlemskap for eiendommer innen Høgfjellia hytteområde. Formålet er å ivareta medlemmenes felles interesser

Detaljer

Årsberetning. DIS Hedmark

Årsberetning. DIS Hedmark Årsberetning DIS Hedmark 2013 Styrets sammensetning Leder: Johny Ferbu Nestleder: Styremedlemmer og varamedlemmer: Kari Bruvold, Jon Anders Strand, Ann Kristin Elvsveen, Bendicthe Oladotter Nysveen, Randi

Detaljer

Årsmøte 2013. Styret og møtevirksomhet. Støttemedlemskap. Hovedaktiviteter. i 2013

Årsmøte 2013. Styret og møtevirksomhet. Støttemedlemskap. Hovedaktiviteter. i 2013 Dr. Ibrahim Abouleish var årets hovedforeleser på The 2013 Business for Peace Summit & Award Oslo Rådhus 14. mai 2013. Dr. Ibrahim Abouleish fikk selv prisen i 2012. Hele arrangementet ble tatt opp som

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 EIKA VEL Pepperstad Skog 1 mars 2016 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 Det innkalles til Generalforsamling i Eika Vel onsdag 16. mars 2016 kl 1900 i JI Byggs kontorer på Pepperstad Saksliste:

Detaljer

LEDELSE, MOTIVASJON OG DEN VANSKELIGE SAMTALEN

LEDELSE, MOTIVASJON OG DEN VANSKELIGE SAMTALEN LEDELSE, MOTIVASJON OG DEN VANSKELIGE SAMTALEN Kort om mitt innlegg 2 Vi skal komme inn på Ledelse og motivasjon Ledelse av frivillige Organisasjonskultur og ledelse Den vanskelige samtalen 3 Hva mener

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant medlemmer i Den norske legeforening 9. februar 6. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 16. MAI 2013 TRONDHEIMSVEIEN 529, 0962 OSLO

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 16. MAI 2013 TRONDHEIMSVEIEN 529, 0962 OSLO PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 16. MAI 2013 TRONDHEIMSVEIEN, 0962 OSLO Leder Nestleder Sekretær Kasserer Web/Infoansvarlig: Styremedlem: Thomas S. Sætheren Nils Petter Bryde

Detaljer

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Bakgrunn Avgående styre har gjennom sesongen arbeidet med en omstrukturering av klubbens styre. Vi ser at få medlemmer engasjeres til å bidra, de som

Detaljer

Møtebok styret Kommunerevisjon IKS

Møtebok styret Kommunerevisjon IKS Sak 09-11 / 2016 Møtested : Lokalene til på Fagernes Møtedato : 28.november 2016 Møtetidspunkt : kl 09.30 14.00 Følgende deltok i møtet : Frantz A Mietle Leder Hol kommune Ottar Martinsen Nestleder Øystre

Detaljer

Tilstede: Kim-Jørand Bakkelund, Kari Gravseth, Lill Chanett O. Andersen, Monica Bjeglerud og Joachim H. Gaarder. Forfall:

Tilstede: Kim-Jørand Bakkelund, Kari Gravseth, Lill Chanett O. Andersen, Monica Bjeglerud og Joachim H. Gaarder. Forfall: Lesja den 19.02.13 Tlf: 90261850 e-post: karigravseth@hotmail.com Møtereferat Chinchilla Norge Møtedato: 17.02.13 Møtetid: 17:00 Møtested: Kolbu Tilstede: Kim-Jørand Bakkelund, Kari Gravseth, Lill Chanett

Detaljer

Austrått bydelsutvalg 02.12.08 - sak 46/08 SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD BYDELSUTVALGENE

Austrått bydelsutvalg 02.12.08 - sak 46/08 SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD BYDELSUTVALGENE Austrått bydelsutvalg 02.12.08 - sak 46/08 SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD BYDELSUTVALGENE Foreninger, lag og institusjoner i Sandnes som ønsker å gjøre noe til beste for bydelene kan søke bydelsutvalgene

Detaljer

Slik får du O-stoff inn i lokalavisa

Slik får du O-stoff inn i lokalavisa Slik får du O-stoff inn i lokalavisa Lokal- og distriktsavisene er o-idrettens arena. Med litt innsats kan du gjøre klubben og aktiviteten synlig i lokalmiljøet. Her finner du noen velmente råd og tips.

Detaljer

Krokveld på Tjuvholmen fredag 9. juni kl. 1900

Krokveld på Tjuvholmen fredag 9. juni kl. 1900 Nr. 2 2006 Ansv: Erik 29. mai 2006. Sommer i luften Sommeren nærmer seg og vi er allerede godt i gang med onsdaga. Vi har lagt opp en moderat aktivitetsplan for året ut fra erfaring med tidligere år. Nytt

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15

Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15 Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15 Dato: Onsdag 11. mars 2015 Sted: Klubbhuset, Tempe Tid: 19:30 Til stede: Espås, Magda Johansen, Tove Beate Malvik, Bjørn Johnsen, Hege Paulsen, Kari Løberg, Nordtvedt,

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

Møte nr: 3/16 Møtedato: Tid: Kl kl. 11:40 Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 15/16 21/16

Møte nr: 3/16 Møtedato: Tid: Kl kl. 11:40 Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 15/16 21/16 Styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/16 Møtedato: 30.11.2016 Tid: Kl. 09.30 kl. 11:40 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 15/16 21/16 Møteleder:

Detaljer

Sjekklister. Sjekklistene finner du også på www.kulturskoleradet.no Skriv KultArr i søkefeltet

Sjekklister. Sjekklistene finner du også på www.kulturskoleradet.no Skriv KultArr i søkefeltet Sjekklister Sjekklistene finner du også på www.kulturskoleradet.no Skriv KultArr i søkefeltet 15 Arbeidsfordeling Produksjon Sted Dato Ansvarlige Navn Telefon E-post Hovedansvarlig *) Produksjonsleder

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE nr. 02/2015 I INTER

REFERAT FRA STYREMØTE nr. 02/2015 I INTER REFERAT FRA STYREMØTE nr. 02/2015 I INTER 10.04.2015 kl. 15:15-16:30 Til stede Sondre Omar Arneberg Hanne Margrethe Rian Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen Halsbakk Dino Omerovic Fredrick Pettersen

Detaljer

LTL Region Bergen. Regionskonferansen Bergen 03-04.mars 2010 Styret i LTL region Bergen v/gerdt Meyer, nestleder. (Salgsdirektør Bring Logistics AS)

LTL Region Bergen. Regionskonferansen Bergen 03-04.mars 2010 Styret i LTL region Bergen v/gerdt Meyer, nestleder. (Salgsdirektør Bring Logistics AS) Regionskonferansen Bergen 03-04.mars 2010 Styret i LTL region Bergen v/gerdt Meyer, nestleder (Salgsdirektør Bring Logistics AS) Styret 2009/2010 Styreleder: Styremedlemmer: Leif-Arne Strømmen (K+N) Kari

Detaljer

Norsk Spaniel Klub avd. Trøndelag Saksliste til årsmøtet 2015

Norsk Spaniel Klub avd. Trøndelag Saksliste til årsmøtet 2015 Norsk Spaniel Klub avd. Trøndelag Saksliste til årsmøtet 2015 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen 3. Årsberetning for 2014 4. Godkjenning av årsregnskap

Detaljer

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Ås Jeger- og Fiskerforening Innkalling til Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Styret i Ås Jeger- og Fiskerforening: Leder Pål Bergan mobil: 92 84 66 58, e-post: bergan.pal@gmail.com Sekretær Anna Moldestad

Detaljer