Medieveilederen. Fra Håndbok i mediekontakt. Av Harald Harnang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medieveilederen. Fra Håndbok i mediekontakt. Av Harald Harnang"

Transkript

1 Medieveilederen Fra Håndbokimediekontakt AvHaraldHarnang

2 MEDIEVEILEDEREN Innhold Innledning...4 Godmedieprofilgirøktoppmerksomhet...4 Tenkgjennom...4 Kontaktmedmedier... 5 Skriverforsinelesere...5 Hvaerennyhet?... 5 Åseskogenforbaretrær...6 Vinklingavstoff...6 Personifisernyhetene...6 Brannbilsyndromet...7 Eksemplerpåaktueltstoff...7 Duvethvasomerviktigst fordeg...7 Dublirintervjuet...8 Intervjutips...8 Alltidplassmangel...8 Børsaeralltidladd...9 Godkjenning...9 Desmådryppslov...9 Takkforjobben Duskriverenpressemelding Prinsippetomfallendeviktighet Bilder...13 Bildetekster...13 Istedetfordetperfekte...13 Åarrangereenpressekonferanse...14 Sjekklisteforpressekonferanse Artikler,kronikkerogleserinnlegg Oppbygging Forhåndskontakt Godinvestering RadioogTV...17 Takontakt...17 Lydellerbilde?...17 Stoppnårduvil...17 Uvaner...17 Tabloid TV Konflikter VærVarsom plakaten Konfliktmellomforeningogmedier Djevelensadvokat...20 Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

3 MEDIEVEILEDEREN Dementi...20 Klage...20 Lagenmedieplan ogfølgden...21 Målsetting Utfylling Improvisertplanarbeid Kostnader Resultat VærVarsom Pressenssamfunnsrolle Integritetogansvar Journalistiskatferdogforholdettilkildene Publiseringsregler Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

4 MEDIEVEILEDEREN Innledning Godmedieprofilgirøktoppmerksomhet Determangegrunnertilatdukanønskeåværesynligimedier.Hovedmåleteroftestøkt oppmerksomhet.redaksjonellomtalevurderesnormaltsommertroverdigennreklameog annonser.informasjonimedierleses,høresogseespåenannenmåteennreklame,oghar langtstørregjennomslagskraft. Ideflestetilfellererdetpositivtatdeduønskeråsamhandlemedvethvadinforeninggjør, produsererogskaperavverdier.godmedieprofilogkjennskaptilforeningenkanaltsåbidra tilatfolkflestslutterpositivtoppomforeningen,ønskeråmeldeseginn,osv.deterogså hevetovertvilatenhøyogpositivmedieprofilkanbidratilatbeslutningstakerepåmange nivåeroginnenformangesektorervurderersamarbeidmeddinforeningpåenmerpositiv måte. Detteernoenavgrunnenetilatdetkanværeensværtlønnsominvesteringåbrukelitttid ogressurserpååladinforeningblisynliggjennommedier. Tenkgjennom Godomtaleerbra.Dårligomtaleerille.Deterderforviktigåtenkegjennomhvordanogi hvilketomfangdereønskerkontaktmedmedier.detkanfaktiskværegodegrunnertilat dinforeningpermanentellerienperiodebørholdesålavmedieprofilsommulig.herer noenavspørsmålenederebørstilledere: Hvavildereoppnåmedmedieomtale(positivognegativ)? Hvordanvildittnettverkreagere? Hvordanvilpotensiellemedlemmerreagere? Kandetværeatderegjennomstørreoffentlighet,direkteellerindirekte,pådrardere uønsketoppmerksomhetrundtforeningsforholdsomhellerburdeforblittinterne? Poengeteratduskalvitehvadugjøroghvorfordugjørdet.Duskalbarebruketidog ressurserpåtiltaksomgirdegogdinforeningpositiveresultater.detgjelderogsåinnenfor dettefeltet. Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

5 MEDIEVEILEDEREN Kontaktmedmedier Foråfåomtaleimediermåduoftest"gjørenoeselv". Hvordanvilsåmedierha«råvarene»tildetsomkanblienartikkelellernyhetssak omdinforening? Denenklestemåtenåfinnedetutpå,errettogslettåspørre. Takontaktmedredaktøren,nyhetsredaktørenellerdesklederen,oginviterdegselvtiletlite møte.dukanogsåbeometmøtemeddenjournalistensomjobbermestmednærmiljø og beboerstoff.deflestemediefolkvurdererdetsompositivtåfåenslikhenvendelse. Skriverforsinelesere Journalistikkhandleromkommunikasjon:omåbehandleinformasjon,trekkeutdet vesentligeogpresenteredetpåenbegripeligmåteforleserne. Enjournalistvilbareskriveomdeg/dinforeningdersomhanmeneratdetharinteressefor avisenslesere.hanskriverdethantrorergodtstoff(detvilsioftesalgbartstoff)forsine lesere.hanvilaldrifinnepååskrivenoebareforåværehyggeligmotdeg.værogså oppmerksompåatavisenerenprivatøkonomiskproduksjonsbedriftsomikkeharplikt ellersamfunnsansvariretningavåbedriveinformasjonsomforeksempelådekke kommunestyremøter. Hvaerennyhet? Ennoeslittmediefloskelsieratdetikkeernoennyhetatenhundbiterpostbudet.Detville derimotværeennyhetompostbudetbethunden. Ennyheterpr.definisjonnoeuventetog/ellernoesomharsamfunnsmessigekonsekvenser. Mendeteretsværttøyeligbegrep.Nyhetsbegrepetermåltiforholdtillesernes kunnskapsnivåellervirkelighetsoppfatning.detsomerhverdagskostfordegkanvære interessantforstorelesergrupper,ogfølgeligværeengodnyhet. Nyhetererogsåbådegeografiskogtidsmessigvariable.Foreksempelviltrenyeansatteien foreningpåetlitestedværeenstornyhetsomgiretstortoppslag,mensdetienstørreby ikkeofresennotisengang. Nyhetsterskelensenkesogsåpåstoffsomer«oppeitiden».Eteksempelpåentidsavhengig nyhetkanværereportasjefraenforeningsomselgerbrannsikkerhetsutstyrikjølvannetav enstørrebrannellerlignende.dubørværeoppmerksompåhendelsersomsenker nyhetsterskelenfordinforening,ogreageremedengangmedtips,henvendelser, pressemeldinger,leserinnleggosv. Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

6 MEDIEVEILEDEREN Åseskogenforbaretrær Sværtfåpersonerienforeninghardennådegaveatdeeristandtilåsehvasomerennyhet isinvirksomhetsettutenfra.deflestesersomoftestikkeskogenforbaretrær.dermedgår deglippavmyeoggodmedieomtale. Fordegsomharandreprimæreoppgaverennåtenkeinformasjon,erdetderforsværtviktig åhagodekontakter:foreksempelenellerflerepersonersomduharbyggetoppet profesjoneltoggodtforholdtil,ogsomdukanbrukesomsparringspartner.detkanværeet PR byråellerenfrilanser,mendetkangjerneværeenjournalistidinavis.dukandaringe vedkommendeogfåenvurderingomdinidéellerdittforslagernoeavisenerinteressertiå skriveom.hvisduerutstyrtmednormalesosialeantennerogtarkontaktbarenårduføler atnoekanværeinteressant,vilslikehenvendelseroppfattessompositive.voktdeg imidlertidforåblioppfattetsomenpr kåtmasekopp.argumentergjerne,mentaneiforet svar. Vinklingavstoff Nårduskalforsøkeåfåensakinnimedier,erkombinasjonennyhetogvinklingdetaller viktigstedumåkjennetil.likediffustsomhvaennyheter,likekomplisertkandetværeå forståbegrepetvinklingavstoff. Bortsettfradeåpenbarenyhetene,somstørreulykker,konkursienstorbedrift,ol.,handler detmesteomåvinklesakeneslikatdepåenellerannenmåteblirinteressante. Fordegsomerutfordringenågijournalistenstikkordeneogdeinteressantemomentene, medandreorddenvinklingen,somgjørathan«tenner»pådinsakogvurdererdensomen muligsakåskriveom.dumåoverbeviseavisenomatsakendinerverdtåskriveom. Journalisterereksperterpåvinklingavstoff. Somvivarinnepåtidligere,hengermyesammenmedtid,sted,hvasomeroppei nyhetsbildet(hva«alle»eropptattavforøyeblikket).andreforholdkanværedetkuriøse, detstørste/minste,første/siste,dyreste/rimeligste,høyeste/minsteosv. Personifisernyhetene Etgodttipseråforsøkeåpersonifiserenyheten:«Miljøverner oghotelleierpetter Stordalenhar12bensinslukereigarasjen»somtittelistedetfor«HotellkjedenChoicehar12 forurensende bilerimaskinparken».etannettipskanværeatduleggervektpåhvilke samfunnsmessigekonsekvensersakenmedfører.detteernoeallejournalistereropptattav. Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

7 MEDIEVEILEDEREN Deterforeksempeltemmeliguinteressantforjournalistenatdennyemaskinendinhar5 akserogkandreiemed5.000omdreiningerisekundet.deterderimotmyemerinteressant atdenførertiløktfortjeneste,ennyansatt,tryggingavarbeidsplasseneellerøkteksport. Engodselgervetathanbareharnoensekunderpåsegtilåoverbevisekundenomathan trengervaren.dumåbrukedensammeteknikkennårduskalselgedinhistorieoverfor journalisten.ogpåsammemåtemåjournalistenbrukedenforåfålesernetilålesesinsak. Brannbilsyndromet Medieneeriutgangspunktetinteressertiforeningsspørsmål,bådenårdetgårgodtognår detgårdårlig.dettevilnokmangeforeningsledereværeuenigi:«aviseneskriverbareom ossnårdetgårdårlig,»hevdesdet. Kanikkeenavgrunnenetilatdetfølesslik,væreatallealarmklokkerringernårnoeergalt, mensdetofteer«øredøvende»stillenåraltfungereroggårgodt.nårdetbrennereller skandaleneretfaktum,oppfangessignalene(sirenene)sværtrasktiavisen.deterdettejeg kaller«brannbilsyndromet».nårderederimotharetgodtår,nårderefårenmiljøpris,når deregirhonnørtilildsjeler,hvemhardaansvaretforåsendesignalertilavisen? Eksemplerpåaktueltstoff Hvilkeemnersomernyheter,avhengerselvsagtavomduarbeiderienbedrift,ermedlemi enforeningellerlignende.herernoeneksemplerpåhvilketypersakersomkanvære, utgangspunktformediestoff: viktigeellerstoreoppdrag innvielseravnye(større)anlegg nyetjenesterinærmiljøet forurensningssaker årsmøteogårsberetning påskjønnelser jubileer oppdukkende problemsakerhvorforeningentarføringenpåvegneavbefolkningen Duvethvasomerviktigst fordeg Journalistererfagfolkinnenkommunikasjon:detåformidleinformasjontilenbredog sammensattgruppemennesker.journalisterkansammenfatte,forenkleogpopularisere. Mendeerbareytterstsjeldeneksperterinnendittfagfelt. Troligoppdagerduganskesnarthvormyeellerlitejournalistenkanomdetduskalfortelle. Dumågjernespørre.Omønskeligkandusåbrukenoenminutterpååsettehaminni fagområdet.huskatjournalisterbarevilhadetallerviktigsteogmestrelevante.ikkepress syvårsstudiuminnienhalvtimesforelesning. Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

8 MEDIEVEILEDEREN Dublirintervjuet Avisintervjuetforegårgjernesomensamtalemedblokkogblyantentenoverbordet ellerviatelefon.fåbrukerlydbånd.deterfortungvint.deterlikevelbare meningsinnholdetidetdusiersomkommerpåtrykk. Intervjutips Værgodtforberedttilsamtalen.Hvisenjournalistberometintervjumeddeg,børdufåvite hvajournalistenønskeråsnakkemeddegom,ogihvilkensammenhengdetskalbrukes. Hvisdueropptattellerhardettravelt,såsidetogbehamringetilbakepåetgitt klokkeslett.hvisspørsmåleterkomplisertellerkontroversielt,kandetværelurtåtenkeseg grundigomogdiskuteresakenmedkolleger.beomåfåringetilbakeiløpetavenhalvtime. Holdforaltiverdenavtalenogringnårduharsagtduskalgjøredet. Tarduinitiativettiletintervju,måduselvhaklartfordeghvilkeemnerduønskerå fokuserepå.værogsåforberedtpååkunnesvarepånegativevinklingerpåemnetdereskal snakkeom. Passogsåpåatingenleggerordimunnenpådeg. Duøkersjanseneforatartikkelenblirsomduønsker,dersomdupåforhåndharvalgtutde treviktigsteemnene,fortelleratdetteerdetviktigstefordeg,begrunnerdetoggjernetaren oppsummeringmotslutten. Snakksakte.Selvdenbestejournalistklarerikkeåskrivenedhvertorddersomdudureri veiivanligsnakketempo.fordelenmedåsnakkeroligerathanfaktiskfårskrevetned ordenedineslikduformulererdem. Alltidplassmangel Normalthardetsværtliteforsegågijournalisten«enkilometerstoff»,nårhanbarehar plasstil15centimeteriavisenellerettminuttpåradioen.oppgavenblirendamerhåpløs forjournalistendersomdufremstilleraltsomlikeviktig.deterslikeintervjuersomgjerne resultererifrustrasjonogsinne:«jeggahamallinformasjoniengrundigsamtale,også kommerdetbareenlitenfillesakpåtrykkomforholdsomikkeerviktigeidetheletatt». Entenduskriverellersnakkererdetviktigåværekortfattetogpoengtert.Fordegsom «stoffleverandør»gjelderdetåhuskepåatennotisbareerpåetparlinjer.en ogtospaltedeoppslagkaniomfangværefraca.5til20manuskriptlinjerpåeta4 ark.engod nyhetssaksomslåsopppåtoppenavenside,kaniomfangtilsvaremellomethalvtogett A4 ark.enlørdagsreportasjekanværepåca.toa4 ark.dettesierlittomomfanget,detvilsi hvormyeplassjournalistenhartilrådighet.detbørogsågidegenklarpekepinnomhvadu børkonsentreredegomisamtalenmedenjournalist:noenfåviktigetemaer,ogbaredet. Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

9 MEDIEVEILEDEREN DetsiesidagatomMoseshaddekommetnedfrafjelletmeddetibudoghaddeblitt intervjuetaventabloidavis,såvillehantroligbarefåttspalteplasstildetreviktigstebudene! Børsaeralltidladd Huskatdetikontaktmedenjournalistikkefinnes«friminutter».Brukdengamle jaktregelenomalltidåbetraktebørsa(pennen)somladd.mangeharblittoverrasketoverat tingdesabådeførblokkenkomfremogetteratdenvarlagtbort,kompåtoppihistorien. Detsammegjelderenslengbemerkningellerenlitenbisetning.Passpåatdukortoggodt sierdetduvilsitilenjournalist,oglarværeåsidetduikkevilsi. Godkjenning Detkaninoentilfellerværelurtåbeomåfålesegjennomintervjuet,inntilduertryggpåat duogjournalisten«snakkersammespråk».hvisdufinnerdetnødvendig,kanduderforbe omålesegjennomdetferdigeintervjuetforåkorrigereeventuellemisforståelser.dettemå duavtalemedjournalistenfør,elleridetminsteiløpetavintervjuet. Ikkepirkpådetaljer.Huskatdeteretmålgruppetilpassetmeningsinnholdsomskalfrem, ikkeenstenografiskgjengivelseavdetdusa. Duhar«eiendomsrett»tildinedirekteuttalelser,ogdukandermedforlangeatjournalisten skalkorrigerefeilellermanglerveddisse.dukanogsåpåpekemanglerellerfeilideandre deleneavintervjuetsomstårforjournalistensregning,menikkeforlangeatdisseskal endres. Desmådryppslov Informasjonerkomplisert.Påvirkningerendaverre.Tenkbarepåhvaoghvordanduselv leser.folkflestleggermestmerketildetdealleredeiutgangspunkteterinteresserti.de velgerofteålese/høre/seomsakersomforsterkerderessynpåemnet.glemselskurvener ogsådeprimerende.hvalesteforeksempelduiaviseneigår?hvormyeavdethuskerdui dag? Forålykkesmedågiinformasjonforåpåvirkepålangsikt,måduderforaksepterestadige gjentakelser. Jeganbefaler«desmådryppslov»:Deterbedremedfire femmindresakerenn«denstore Saken»somskalfortellealtomforeningen.Hvormangeslikeartiklerharduselvlestdet sisteåret? Dumåikke«samleopp»mindrenyheter,slikatduliksomfårengodsaktilslutt.Deter bedreådryppesakeneinntilredaksjonen(e)etterhvert. Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

10 MEDIEVEILEDEREN Takkforjobben Bruk«bestemorloven»ogsåidittforholdtilmedier.Denhandleromåbelønnefolknårde hargjortnoepositivt.allelikeråfåviteatdehargjortengodjobb,ogsåjournalister. Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

11 MEDIEVEILEDEREN Duskriverenpressemelding Enkeltesakereravulikegrunneravenslikkarakteratduvilsendeallinformasjon tilflereavisersamtidigiformavenpressemelding.detkanværeatsakener alvorlig,ogatduetternøyevurderingbarevilmeddeledeordenesomståri meldingen,foreksempelkonkursogunderslag.detkanogsåværedenmest hensiktsmessigemåtenåsendeenkeloggreiinformasjontilflereavisersamtidig, foreksempelenkortmeldingomendringerieierforholdelleretnyttstyrei foreningen. Enpressemeldingernormaltennyhetfortaltpåenkortfattet,journalistiskmåte.Dukanbe omatmeldingenikkeskaloffentliggjøresføretbestemttidspunkt.forsøkimidlertidå unngådette.densomvilbrytesperrefristen,gjørdet. Prinsippetomfallendeviktighet Nårduskallæreåskriveenpressemelding,kommerduforførstegangborti begrepetnyhets journalistikk.deterlittspesiellmåteåskrivepå,fordidenpåmangemåter eromvendtavhvamangeavosservanttil.deflesteervanttilågieninnledning,reiseen problemstilling,drøftepremissene,debattereogkanskjetrekkeenkonklusjontilsist. Inyhetsjournalistikkskaldetviktigsteståførst,ogderetterkommeraltannetettersomdet blirmindreogmindreviktig. Iløpetavdeto treførstesetningenebørlesernefåsvarpå«hvem»,«hva»,«hvor»,«når» oggjerne«hvorfor».dettekalles«prinsippetomfallendeviktighet». Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

12 MEDIEVEILEDEREN Hereretskjemamedeksempeltekst,somviserdegprinsippetbakennyhetsmelding. Skriv kort Stikkord Avsender og dato Tittelforslag: Her er det som skal stå i selve pressemeldingen (med eksempeltekst) Pressemelding fra Mitt vel Dato: 6. september 2006 Lillevik vel slår seg sammen med Storevik grendelag Hvem De to områdeforeningene Lillevik vel og Storevik grendelag Hva har inngått intensjonsavtale om sammenslåing fra Hvor Når Hvorfor Utfyllende tekst Bildetekst Kontaktpersoner Dette ble vedtatt på et felles styremøte i Lillevik onsdag kveld. - Vi er to foreninger med supplerende tjenester, og en sammenslåing vil gi medlemmene fordeler, sier Nils Nilsen, styreleder Lillevik vel. De to foreningene vil få til sammen 305 medlemmer. Nytt navn er ikke klart ennå. Sammenslåingen avhenger av at begge foreningers generalforsamlinger vedtar dette senere i høst. - Mer rasjonell drift og et bedre tilbud til våre medlemmer, er årsaken til at Lillevik vels styreleder Nils Nilsen (til venstre) og Storevik grendelags styreleder Hans Hansen onsdag undertegnet intensjonsavtale om sammenslåing mellom de to foreningene. Mer info? Kontakt Nils Nilsen, tlf , mob eller Hans Hansen, tlf... Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

13 MEDIEVEILEDEREN Vårtrådforenpressemeldingermaksimalt20linjerpåetA4 ark.huskatdettevanligvis betyr40linjerienavis.detkanværeatavisenønskermerinformasjon,derformåduoppgi kontaktpersoneroghvordissekantreffes. Enpressemeldingskalinneholdefakta,ikkereklame.Alltekstbørskrivesinormalskrift. Ikkebrukunderstreking,fetskriftellerpunktvisoppramsingfordetdutrorerviktig.Hvis dusenderpressemeldingenipostensåskrivmedgodavstandmellomlinjeneogbarepåen sideavarket.brukgodvenstremarg.idagsenderdeflestebådetekstogbilderpåe post. Unngåfremmedordellerfaguttrykk,spesieltiavis.Ifagbladerkandubrukekjente spesialuttrykk. Bilder Pressemeldingerfåroftebedreplasseringogstørreoppslagdersomdusendermedbilder. Detkanværelurtåsørgeforatdetfinnesgodebilderavnøkkelpersonerogavforeningeni avisensarkiv.fåtattslikebilderogsenddemtilavisen.dubørogsåleggeutrelevante bildermedminimum190dpioppløsningpåforeningensnettsider. Bildetekster Etbildeskalhaenbildetekst.Brukdenneplassentilågjentahovedbudskapetellergi relevanttilleggsinformasjon.ikkekastbortplassenpåselvfølgeligheter.engodbildetekst harhøyinformasjonsverdi.endårligbildetekstsierknaptnoemerenndetallemednormalt gangsynselvkanse. Istedetfordetperfekte Deterklartatdeterfintforjournalistenåfåenperfektpressemeldinginnpåbordet.Men journalistervetatduerprofesjonellpådittfagfelt,liksomdeerprofesjonellepåsitt.dumå iallefallikkelaværeåsendeinformasjontilmedierbarefordidusynesdetikkeergodt nok.dumåhellerikkekasteborttimevisavverdifullarbeidstidietforsøkepååutformedet perfekte. Detkanværelurtåfåprofesjonellhjelptilåskriveenpressemeldingfraetpressebyrå,et reklamebyråellerenfrilansjournalist. Inoentilfellerkandetogsåværenokbareåskrivenedfaktaidenrekkefølgenduvil,også sendedethelesomtipstilredaksjonen. Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

14 MEDIEVEILEDEREN Åarrangereenpressekonferanse Noentroratpressekonferansergirstatus.Deterikketilfelleipressekretser,snarere tvertimot.pressekonferansererderimotpraktiskhvisduharenstornyhetsomav ulikegrunnermåfortellestilfleremediersamtidig. Mangepressekonferanseroppfattesoftesomrenepliktløp,detarlangtidoggiringen eksklusivitet.hvissakenharmoderatinteresseformedier,erdetoftestenklereoglangt billigereformedieråringeetterpåforåfåhovedinnholdetavdetsombletattopppå pressekonferansen.avdennegrunnkommermangeavisernestenaldripå pressekonferanser. Erdetbareto tremedieridittnærmiljø,ermittrådhelleråtakontaktenkeltvispåsamme dagdersomduhartidtildet.dumåimidlertidfortelletilmedium1atdufårbesøkav medium2likeetterpå,ogselvsagtogsåinformerenummer2omatduharhatt konkurrentenpåbesøktidligere.deterviktigåpassepåsåingenfølersegdårligbehandlet. Allevilværeførstpåtrykkmedennyhet,idetminstesamtidig,mengjernemedhversin vinklingpåhistorien. Sjekklisteforpressekonferanse Sjekkpåforhåndomdeterandrearrangementersomdubørunngååkonkurrere med. Innkallskriftlig(post,faks,e post)gjerneto tredageriforkant,ommuligenda tidligerehvisdetdreiersegomradioogtv. Dersomsakenersværtviktigogfølsom,kandetværelurtåsendeinvitasjonenpå fakssentpåkveldenetteratavisenhargåttitrykken,ellergrytidligommorgenen.i invitasjonenmådunemligsilittomhvatemaeter,slikatmedieneserverdieniå komme. Fortellnårpressekonferansenstarterogslutter. Enpressekonferansebørstartepåenmedievennligtid(normaltmellomkl.10 13), ogdenbørikkevaremerennentime. Dumågjerneserverekaffeogetrundstykkehvisdeterlunsjtid,mennøydegellers medkaffe,mineralvannellervanligvann.opplysiinvitasjonenomhvasom eventueltserveres.dufårikkebedreoppslagomduinviterertiltreretterslunsj. Ingenkandessutenskriveellerfotograferemedgaffelogknivihendene. Startpressekonferansenpresis.Desomkommertilavtalttid,skalikkestraffesfor det. Énpersonmåværeordstyrerogledekonferansen.Ønskvelkommen.Sihvasaken gjelder. Detbørikkeværeflereenntosomfortelleromemnet. Harduskriftligfaktainformasjon,delutdenneførkonferansenbegynner. Giromforspørsmålogsvar. Settavtidtilindividuelleintervjuerogfotografering. Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

15 MEDIEVEILEDEREN Nårtidenerinne,skalduavslutte,menhvisinteressenblantmedieneerstor,mådu selvsagtgidesomønskerdet,anledningtilåbrukedentidendetrenger. Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

16 MEDIEVEILEDEREN Artikler,kronikkerogleserinnlegg Detfinnesogsåandremåteråprofileresegpå.Detkanforeksempelværegjennom artikler,kronikkerogleserinnlegg.disseeroftestbyggetopppåenheltannenmåte ennnyhetsartikkelen.denandrestoreforskjelleneratdusomregelmåskrivedisse selv. Oppbygging Enfagartikkelellerfagliganlagtartikkelharandrekravtiloppbyggingennnyhetsartikkelen. Fagartikkelenkaniprinsippetbyggesoppsomengammeldagsskolestil,mendenbørnok likevelgjøreslittannerledesforåfåflerelesere: Startmedetpoengtertutsagn,enpåstand,ellereninteressevekker(gjerneogsåmeden antydningiretningavkonklusjonen). Formulersåproblemstillingenogdrøftemnet. Trekkkonklusjonentilslutt. Ettipserålesegrundiggjennomnoenartikleridefagbladeneduselvabonnererpå,ikkefor åfåmeddeginnholdet,menmermedtankepåhvordandeerbyggetopp.huskatdeterlov åetterligneandresmåteågjøredetpå.detharmangestoreforfatteregjortførdeg. Forhåndskontakt Foråunngååbruketidogkrefterforgjeves,lønnerdetsegåkontakteredaktørenpå forhåndogdrøftehvaduønskeråskriveom.dufårneppegarantiforatsakenkommerpå trykk,mendukanfårådomvinklingosv.,ogenklarformeningomhanvilvurdereden positivtnårdusenderdeninn. Godinvestering Deterselvfølgeligmangegrunnertilatforeningsledereflesternoksåfraværendemed fagligesynspunkterimedier.hovedgrunnenernokatmangejobberdeflesteavdøgnets timerforåtjenepenger.mendeteretspørsmålomdetikkekunneværeengodinvestering åstarteellerdeltaiendebatt,derdublantannetgjennomenfagligbegrunnelse,både mellomogpålinjene,kanfåsagtendelomdinforening, Ogsåifagbladererbilderogillustrasjonerenfordel.Kommerdumedegnemeninger,vil normaltogsåetmiljøbildeavdegværeønsket. Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

17 MEDIEVEILEDEREN RadioogTV Altsomersagtidetforegående,gjelderogsåforradioogfjernsyn,selvomtersklene kanværeulike.medutbyggingenavflerekanaler,itilleggtilatendelavdissehar regionkontorerogavdelingskontorer,erdissemedienekommetnærmerefolkflest. Takontakt Påsammemåtesomdukankontakteenavisredaksjon,kandunårdetgjelderradioogTV kontaktedittnærmestedistriktskontorellerlokalkontor.spørettervaktleder.hanvil kunneavgjøreomsakenfortjeneromtaleellerikke,omdenpasserforradioellertv. Lydellerbilde? DetfinnesnyhetersombareerradionyheterellerbareTV nyheter.overlatdenne vurderingentilredaksjonen,mendumågjernefortelleomdeterspesiellelyd eller bildefordelermedhistoriendin. DutrengerikkehamerprestasjonsangstforåopptrepåradioellerTVennforåbli intervjuetavenavis.hvisdutrengerdet,noternoenstikkordpåenlapp.snakkpådin måte,menlittlangsommere.forberedkonsiseutsagnogkorteresonnementeruten innskuttebisetninger.sittforalldelikkeoglesoppenmeldingfraetark. Stoppnårduvil Medmindreduerpåendirektesending,erdetlikeenkeltåkorrigerenoeduharsagt,somi enavis.barestopp,ogsiatderemåtadennedelenomigjen. Tips:Hvisdukjenneratdetbegynneråprikkeileppa,atduharproblemermedåformeordog atdublirknusktørrimunnen,såerdetikkemerlivstruendeennatdutrolighyperventilerer litt etkjentprestasjonsangst fenomensomogsåprofesjonellekanfå.beomenkortpause. Holdpustensålengeduklarerellerpustinnienplastposeetminuttellerså,sågårdetover. Uvaner Hvisduofteskaldeltairadio ellertv sendinger,børdujobbelittmedstemmeog fremføring.øvdegmedenkassettspillerog/ellerenvideospiller.herkanduplukkebortde versteuvanenedine,somforeksempelrykninger,utydeliguttaleosv. Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

18 MEDIEVEILEDEREN Tabloid TV Enkelteradio ogtv stasjonerharnoketterhvertgjennomgåttenviss«tabloidisering», sombetyratunderholdningsverdienimangetilfellervurderessomlangtviktigereenn informasjonsverdien.mankanderforstillespørsmålsvedinformasjonseffektenavåfå omtaleiendelavdisse.menerdukreativogklareråvinklesakenpårettmåte,kanomtalei radioogtvgisværtgodeffekt. UansettbørmanikkedeltairadioogTVforenhverpris.Laeteventueltsamarbeidi hovedsakværepådinepremisser. Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

19 MEDIEVEILEDEREN Konflikter Medierharstormakt.Etdemokratiharbrukforenvåkenpressesombådekan knurre,bjeffeogbite,ogsomkangravefrembådebeinogforholdandrevilskjule. Ihvilkengradmediernoengangbegynneråsnuseidineaffærer,avhengeravdegselv,det dugjørogdenvirksomhetendubedriver.duogdinvirksomhetkan,rettmessigeller urettmessig,havneimedienessøkelys. VærVarsom plakaten INorgeutøvesdetenstorgradavselvjustisinnenmedier.VærVarsom plakatenerden viktigsterettesnoren.detteerselvpålagteetiskenormerfortryktpresse,radioogfjernsyn. Deetiskenormeneogdenselvjustissompressenutøver,eriførsterekkementåbeskytte enkeltpersonermotkrenkendeogskadeligpublisitet.værvarsom plakatenuttrykkerogså pressenssamfunnsrolleogderettigheterogforpliktelserpressenharietfrittsamfunn. Konfliktmellomforeningogmedier Sålangtharvimestsnakketompositivmediekontakt,altsåetsamarbeiddermanstortsett erenigogharfellesmål.detfinnesimidlertidmangeeksemplerpådetmotsatte.en journalistkannemlighaulikegrunnertilåkontaktedeg. Uansettomdeteridylliskidenandedammenduplaskerrundti,såkandetavogtilvære lurtåtenkeseglittom.forsøkåfinneuthvorfordublirkontaktet,hvasakendreiersegom, ogihvilkensammenhengdetdusierskalbrukes.dettegjelderikkeminstdersomdublir kontaktetavmediersomduikkekjenner. Forenjournalisterdetlettåklippeénsetningutavensammenhengogsåbrukedettetil inntektfornoeduslettikkemente.alleredegamlehaavamaalomtalerhvanoenvarvillige tilåbetaleforåfågjortnoeusagt,ogdetvardenganginjurielovgivningenstortsettgikkut pååkuttehodetavfolk.deterikkestortbedreidaghvisdineordblirfeilsiterteller mistolketi eksemplarer. Isinenklesteformkanenkonfliktmellomdegogmedierbunneiatduogjournalistenikke blirenigeomhvilkeforholdsomerviktig.hvisduensidigleggervektpåteknikkog omdreiningshastigheter,såkandetværeatjournalistenermeropptattavandreforhold, somforeksempelsamfunnsmessigekonsekvenser. Herkandetlettbliensamtalepåtoplan.Dukonsentrererdegomfortreffelighetenved maskinerogutstyr.journalistensynesåværeliteinteressertidette.hanvilistørregradvite hvadetteførertil.foråunngåslikekonfliktererdetviktigåhatenktgjennomhvamediene eropptattav,slikatduiførsteomgangharsvarpådespørsmålenesomkommer,ogat svareneergodenok. Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

20 MEDIEVEILEDEREN Djevelensadvokat Ietforsøkpååfinnesannheten,måjournalistenavogtilspillerollensomdjevelens advokat.detkanværeplagsomtforenforeningsledersomselvfølgeligønskerathans foreningblirfremstiltilyserødepastellfarger.herliggerkimentilmisforståelseog konflikterdersommanikkeseratmanoftehartoulikeroller,ogatbeggeaktørenemå spillesinerollerprofesjoneltogpåbestmuligmåteforålykkes. Huskatmaktforholdetvanligviserskjevtifavøravmediene,ogatdufortkankommeutå kjørehvisdugjørdegaletingene.huskogsåatdetersluttresultatetsomteller,ogatman kanskjemåfinnesegiåværelittpragmatiskunderveis.sombilførervildetforeksempel væredumtåståpårettensin,ogsåkollideremedentrailer,selvommanaltsåhar forkjørsrett. Dementi Hvakandugjørehvisduåpneravisenogføleratduurettmessigduharfåttsvertetditteller foreningensgodenavnogrykte?settdegumiddelbartinnialletilgjengeligefakta.deretter tardukontaktmedmedietogberomenforklaring. Erfaringtilsieratdetsomoftestkanlønnesegåkontakteredaktørenumiddelbart,beomen samtale,diskuteresakenogforsøkeåfinnefremtilenakseptabelløsning.dumåiallefall ikkekasteborttidmedåsendesintebrevfremogtilbake. Hvisdereblirenigeomatduharrettogdetarfeil,liggerdetantiletdementi,detvilsi "avsanning,benektelseavriktighetenietrykte,enavismelding",osv.hvisavisenharbegått enfeilogvedgårdette,børdufåetdementipå«etlikeiøynefallendested»somderfeilen blebegått. Dubørogsåidetminstevurderemulighetenavålaepisodenbliforbigåttistillhet.Inoen tilfellerkandetgjørevondtverreålageoffentligrabaldersomkanskapemerproblemerenn nødvendig. Klage Dersomdereikkeblirenige,kanduklagesakeninntilpressensegetklageorgan,Pressens FagligeUtvalg(PFU).Grundigsaksbehandlingkantatid,somregel1 2måneder.Avden grunnbørdusepådennebehandlingsformensomennødløsning.detbesteeråfårettet oppenskadesåfortsommuligetteratskadenharskjedd. Detsisteogmestalvorligealternativetersiviltsøksmål.Detteerettiltaksombare forekommervedsværtgroveovertramp. Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

21 MEDIEVEILEDEREN Lagenmedieplan ogfølgden Deternormaltsmartålageenplanfordinforeningsaktivitetforåfåomtalei media.ogfølgeden.ellerskommernormalthverdagenogtardeg,ognåråreter ommeharingentingskjedd. Enmedieplankangjøressværtkomplisert.Vårtforslagtilmedieplanersværtenkelt.Vihar fyltutrubrikkenesomeksemplerpåhvadu/dinforeningogsåkangjøre. MEDIEPLAN Sist åpnet Sist revidert: Målsetting for 200x Vi skal gjennom økt medieprofilering øke MEDLEMSTALLET med 5 % det nærmeste året Vi skal være omtalt i lokalavisen minimum en gang pr måned, og ha en artikkel i et fagtidsskrift en gang pr år. Medium Tema Foto/illustrasjoner Ansvarlig Jan Feb Mar Apl Mai Lokalavisen Årsmøtet og kommentarer leder leder Innlegg: innføring ny renovasjonsordning miljøbilde av leder leder Intervju om frivilliges rammebetingelser leder leder Kronikk om erfaring med miljøtiltak nestleder leder Omtale om velets KALENDERSALG Kasserer leder Korte nyhetsdrypp leder Teknisk Ukeavis Kronikk om erfaring med miljøtiltak nestleder nestleder (omarbeidet avisartikkel) Skolebladet Innlegg om "Rusken-aksjonen" leder (Tabellenerklipperforåbedrepresentasjonenpånettet.) Idéoginnholdhentetfra: Håndbokimediekontakt avharaldharnang. TilrettelagtavNorgesVelforbundforvel ogbo sammenslutningerforbrukisittmediaarbeid.

MEDIEHÅNDTERING. Arbeidsdokument for NBLF

MEDIEHÅNDTERING. Arbeidsdokument for NBLF MEDIEHÅNDTERING Arbeidsdokument for NBLF Dokumentet er i hovedsak utarbeidet for den mediehåndtering som sentralstyret til NBLF utover i forbindelse med saker som ligger innenfor NBLF s strategidokument.

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 29. februar 2012 kl. 19 30 Skrenten - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 29. februar 2012 kl. 19 30 Skrenten - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 29. februar 2012 kl. 19 30 Skrenten - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen, Odd Arne Haugen, Johan Kvernland, Stig Elden, Johan Søreng og Harald Nilsen

Detaljer

HSH Lederhusets medieguide

HSH Lederhusets medieguide HSH Lederhusets medieguide Det å kunne håndtere media er blitt en viktig rolle for en bedriftsleder både det å utnytte mediene til din for å skape positiv blest rundt din virksomhet, og å unngå å ramle

Detaljer

CP-skolen. Veileder for sekretær

CP-skolen. Veileder for sekretær CP-skolen Veileder for sekretær 3 Innhold Valg av sekretær 3 Sekretærens oppgaver 3 Møteinnkalling 3 Innkalling til styremøte 3 Innkalling til årsmøte 4 Protokollskriving 4 Regler for protokollskriving

Detaljer

Vestfold Idrettskrets

Vestfold Idrettskrets Styret Vestfold idrettskrets Vestfold Idrettskrets Boks 1225, 3205 Sandefjord. Tlf.: 33 01 42 20 Fax: 33 01 42 25 E-post : vestfold.ik@nif.idrett.no Web : www.nif.idrett.no/vestfold Deres ref: Vår ref:

Detaljer

Årsmøte Buvassbrenna hytteforening. Åpning og konstituering. 3. Valg av to til å signere protokollen. 4. Godkjenning av innkalling

Årsmøte Buvassbrenna hytteforening. Åpning og konstituering. 3. Valg av to til å signere protokollen. 4. Godkjenning av innkalling Årsmøte 2016 Åpning og konstituering 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Valg av to til å signere protokollen 4. Godkjenning av innkalling 5. Godkjenning av referat fra stiftelsesmøte 6. Årsmelding

Detaljer

Dekan, Espen Gressetvold, gir sine tanker rundt TØH Alumni

Dekan, Espen Gressetvold, gir sine tanker rundt TØH Alumni Referat: Styremøte TØH Alumni 06.10.2011 Deltakere: Rune Austvik Jens Oppland Hildegunn Andersen Torstein Kjemphol Maiken Trane Espen Gressetvold Frøydis Søbstad Per Christian Ahlgren Agenda: Alumnikvelden

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus

EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus DAGSORDEN 1. Konstituering EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus -Registrering -Godkjenning av innkalling

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling Mars 2006-mars 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2006 Et år med høy aktivitet...3 Styrets beretning...3 Medlemsutviklingen...3

Detaljer

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL FOR FORENINGEN REN MARINA

STIFTELSESPROTOKOLL FOR FORENINGEN REN MARINA STIFTELSESPROTOKOLL FOR FORENINGEN REN MARINA År 2010, den 17. desember ble det avholdt stiftelsesmøte med påfølgende konstituerende generalforsamling i Foreningen Ren Marina. Til stede som stiftere var:

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014 VEDTEKTER FOR BRAK Oppdatert 30.04.2014 Kap 1: Formål og innledning 1 Navn og stiftelse Organisasjonens navn er Brak. Brak ble konstituert 17.09.03. Organisasjonen ble opprinnelig startet 27.11.1996 under

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

: Arild Johansen, Robert Deraas, Edgar Hansen, Liv Berit Tordhol og Atle Hagen : Mette Pettersen og Finn Olav Bakken

: Arild Johansen, Robert Deraas, Edgar Hansen, Liv Berit Tordhol og Atle Hagen : Mette Pettersen og Finn Olav Bakken Til Tilstede Forfall : Styrets medlemmer : Johansen, Deraas, Hansen, Liv Berit Tordhol og Atle Hagen : Mette Pettersen og Finn Olav Bakken Møtedato : 18.2.2011 Sted : Rica Hotell Gardermoen Møtenummer

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2010

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 1 Styrets beretning 2010 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

Mediemanual. Råd og tips i omgang med media

Mediemanual. Råd og tips i omgang med media Mediemanual Råd og tips i omgang med media Det er forskjell på medier Hovedkategorier Lokalavisa nær og viktig Regionsavisa har et regionalt blikk Riksaviser mer kritisk, høy terskel Sektoravis fokus på

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2014 ble avholdt 28. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 20.10.2015 Referat Møte i styret for CRIStin 19. oktober 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Anne Lise Fimreite Reidar Thorstensen

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Sted: Det Lille Extra, Hyttegata 14 Tid: Torsdag 19. februar 2009 Program Kl 1700 Kl 1900 Årsmøte Middag Agenda 1. Åpning Valg av ordstyrer og godkjenning

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14 Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14 Dato: Onsdag 29. januar 2014 Sted: AS Rørfunn, Hoeggen Tid: 19:30 Til stede: Olaf Løberg, Martin Hoem, Anne Q Sveberg, Heidi Selboe, Tove Beate Malvik, Arvid Løberg,

Detaljer

Vedtekter for ISPO Norge

Vedtekter for ISPO Norge Vedtekter for ISPO Norge 1 FORMÅL ISPO - Norge er en lokal forening av International Society for Prosthetics and Orthotics (lspo), som er underlagt ISPOs lover og har til formål: på nasjonalt plan å arbeide

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

NGF årsmøte 2014. Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo

NGF årsmøte 2014. Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo NGF årsmøte 2014 Til stede: 17 medlemmer og 2 gjester. Fra styret: leder Jón Egill Kristjánsson, nestleder Stephen Hudson (ref.),

Detaljer

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00. Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00. Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6 ÅRSTING Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00 Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6 Påmelding til middag, overnatting og Årstinget til Anne-Guro Herregården innen 16. mars

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR DRIFTSTILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSARBEID

SØKNADSSKJEMA FOR DRIFTSTILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSARBEID SØKER Organisasjonens navn: Kontaktperson: Adresse: Postnummer/sted: Organisasjonens E-post adresse: Telefon: Telefaks: Kontonummer: FORMÅL Organisasjonens formål/hovedmålsetning:.. Førstegangssøkere må

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Referanse til kapittel 6

Referanse til kapittel 6 Referanse til kapittel 6 Det finnes ingen fastlagt standard for styreinstruks, men noen momenter skal og bør være med i en slik instruks. Det viktige er at virksomhetens styre ut fra dette og ut fra virksomhetens

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Engasjementsavtale. Peter har rett og plikt til å delta i Klubbens styremøter og er fast medlem av klubbens styringsgruppe.

Engasjementsavtale. Peter har rett og plikt til å delta i Klubbens styremøter og er fast medlem av klubbens styringsgruppe. Engasjementsavtale Denne avtalen er inngått mellom Børje Peter Eriksson («Peter») org nr 979 152 825 og Holmen Tennisklubb («Klubben») org nr 980 480 798 1. Arbeidsoppgaver og myndighet Peter, som er selvstendig

Detaljer

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 13. MARS 2013 TRONDHEIMSVEIEN 529, 0962 OSLO

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 13. MARS 2013 TRONDHEIMSVEIEN 529, 0962 OSLO PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 13. MARS 2013 TRONDHEIMSVEIEN, 0962 OSLO Leder Nestleder Sekretær Kasserer Web/Infoansvarlig: Thomas S. Sætheren Nils Petter Bryde - forfall Mona

Detaljer

Årsberetning. DIS Hedmark

Årsberetning. DIS Hedmark Årsberetning DIS Hedmark 2013 Styrets sammensetning Leder: Johny Ferbu Nestleder: Styremedlemmer og varamedlemmer: Kari Bruvold, Jon Anders Strand, Ann Kristin Elvsveen, Bendicthe Oladotter Nysveen, Randi

Detaljer

Styreperioden 2010-2012. Protokollside 58. Protokoll fra styremøte nr. 13/ 10-12 den 12. oktober kl. 1800 på Idrettens Hus.

Styreperioden 2010-2012. Protokollside 58. Protokoll fra styremøte nr. 13/ 10-12 den 12. oktober kl. 1800 på Idrettens Hus. Styreperioden 2010-2012. Protokollside 58 Protokoll fra styremøte nr. 13/ 10-12 den 12. oktober kl. 1800 på Idrettens Hus. Tilstede var: Aslak Heim-Pedersen Ragnar Tellefsen Jo Skaali Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

Tilstede: Kim-Jørand Bakkelund, Kari Gravseth, Lill Chanett O. Andersen, Monica Bjeglerud og Joachim H. Gaarder. Forfall:

Tilstede: Kim-Jørand Bakkelund, Kari Gravseth, Lill Chanett O. Andersen, Monica Bjeglerud og Joachim H. Gaarder. Forfall: Lesja den 19.02.13 Tlf: 90261850 e-post: karigravseth@hotmail.com Møtereferat Chinchilla Norge Møtedato: 17.02.13 Møtetid: 17:00 Møtested: Kolbu Tilstede: Kim-Jørand Bakkelund, Kari Gravseth, Lill Chanett

Detaljer

Krokveld på Tjuvholmen fredag 9. juni kl. 1900

Krokveld på Tjuvholmen fredag 9. juni kl. 1900 Nr. 2 2006 Ansv: Erik 29. mai 2006. Sommer i luften Sommeren nærmer seg og vi er allerede godt i gang med onsdaga. Vi har lagt opp en moderat aktivitetsplan for året ut fra erfaring med tidligere år. Nytt

Detaljer

TILTAKSPLAN KOMMUNIKASJONSSTRATEGI OMDØMMEBYGGING AV ØRLAND

TILTAKSPLAN KOMMUNIKASJONSSTRATEGI OMDØMMEBYGGING AV ØRLAND TILTAKSPLAN KOMMUNIKASJONSSTRATEGI OMDØMMEBYGGING AV ØRLAND En tiltaksplan for Ørland kommunes kommunikasjonsarbeid med særlig fokus på omdømmebygging, økt bosetting og etablering av kampflybasen. Planen

Detaljer

Rutine for klage- og konflikthåndtering ved Ulshav AS.

Rutine for klage- og konflikthåndtering ved Ulshav AS. Rutine for klage- og konflikthåndtering ved Ulshav AS. Generelt Det er nærmeste leder som er ansvarlig for å håndtere klager og konflikter blant sine medarbeidere og evt. overordnede leder dersom disse

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Ås Jeger- og Fiskerforening Innkalling til Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Styret i Ås Jeger- og Fiskerforening: Leder Pål Bergan mobil: 92 84 66 58, e-post: bergan.pal@gmail.com Sekretær Anna Moldestad

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Medeiere i Nordby Antennelag! Fibergruppen

Medeiere i Nordby Antennelag! Fibergruppen Medeiere i Nordby Antennelag! Fibergruppen Hvorfor Fibergruppen? Mars april 2014 Get- møte Herredshuset m/kri?sk Mistereggen E- post/telefon med Mistereggen ingen innkalling?l årsmøtet? InterneG!!! Telefon

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15

Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15 Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15 Dato: Onsdag 11. mars 2015 Sted: Klubbhuset, Tempe Tid: 19:30 Til stede: Espås, Magda Johansen, Tove Beate Malvik, Bjørn Johnsen, Hege Paulsen, Kari Løberg, Nordtvedt,

Detaljer

Referat Kontaktkonferanse 2009

Referat Kontaktkonferanse 2009 1 Referat Kontaktkonferanse 2009 Torsdag 26.02 2009 Sjømilitære Samfund Stiftet 1835 Tid (dato, fra kl til kl): Sted: Hurtigruten, Innkalt av (avd og person): Hovedstyre SMS Ordstyrer: Bjørn Krohn Referent:

Detaljer

Nordisk selskap for interartstudier NorSIS. Generalforsamling 2003. Dagsorden: 1. Rapport fra styreleder:

Nordisk selskap for interartstudier NorSIS. Generalforsamling 2003. Dagsorden: 1. Rapport fra styreleder: Nordisk selskap for interartstudier NorSIS Generalforsamling 2003 Det vises til tidligere bekjentgjøring av generalforsamlingen i NorSIS 2003. Generalforsamlingen avholdes i etterkant av konferansen Kunstens

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

Modul 7- Den vanskelige samtalen

Modul 7- Den vanskelige samtalen Modul 7- Den vanskelige samtalen I denne modulen rettes fokus mot det som er vanskelig. Mange ledere i studentforeninger gir uttrykk for at det å håndtere konfliktsituasjoner i deres arbeid der mange unge

Detaljer

HS 02/08 SAK 018/08. Hovedstyret. Politisk leder. Sak 018/08: Politisk leder informerer FORSLAG TIL VEDTAK: Saken tas til orientering.

HS 02/08 SAK 018/08. Hovedstyret. Politisk leder. Sak 018/08: Politisk leder informerer FORSLAG TIL VEDTAK: Saken tas til orientering. HS 02/08 SAK 018/08 Til: Hovedstyret Fra: Politisk leder Sak 018/08: Politisk leder informerer Vedlagt følger notat fra politisk leder. FORSLAG TIL VEDTAK: Saken tas til orientering. Synliggjøring /profilering

Detaljer

Velkommen til Årsmøte for. Søra Bråde Velforening II

Velkommen til Årsmøte for. Søra Bråde Velforening II Velkommen til Årsmøte for Søra Bråde Velforening II Dato: Onsdag 18.mars 2015 Sted: Kantinen, Revheim Skole Tid: Kl: 20:00 Saker til behandling: Åpning Valg av møteleder og referent Årsberetning 2014 Regnskap

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

Protokoll styremøte 2/12-14, 19. januar 2012 kl 1800-2030 på Idrettens Hus Sandefjord

Protokoll styremøte 2/12-14, 19. januar 2012 kl 1800-2030 på Idrettens Hus Sandefjord Protokoll styremøte 2/12-14, 19. januar 2012 kl 1800-2030 på Idrettens Hus Sandefjord Til stede: Rolf Gunnar Haagensen, Marit Langås Danielsen. Torbjørn Wad Nilsen, Jan Olav Hay, Trude Halvorsen, Inger

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

Møtereferat. Møtested: Hos Hans Christian i GB305. Hans Christian Kruse GB305. Referent: Hans Christian Kruse. Forfall: Ingen Gjest: Ingen

Møtereferat. Møtested: Hos Hans Christian i GB305. Hans Christian Kruse GB305. Referent: Hans Christian Kruse. Forfall: Ingen Gjest: Ingen Møtereferat Styremøte Styrearbeid 2011 Møtedato: Tidspunkt: Nr. 6 Ordinært Styremøte 28. november 2011 2015-2140 Deltakere: Anne-Gry Rønning-Aaby GB319 Monique Orveland GB263 Arne Haug GB257 Hans Christian

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2014 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2014 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2014 med foredrag Tid: Torsdag 27. mars 2014, kl. 17 ca 20 Sted: Bjørknes Høyskole (Lovisenberggata 13, Lindern) PROGRAM 17:00-17:30 Enkel servering 17:30-18:00 "Hvordan spiser

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan oligsameie III Møtedato 30. april 2009 Møtetidspunkt 1800 Møtested Nordstrand Eldresenter, Poppelstien 6 Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-02-11 AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-02-11 AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-02-11 AJ Sak 2013-04: Trusler mot journalister og redaktører - veiledning Som omtalt i statusrapporten til styrets møte 4. desember 2012, ble det 9. januar avholdt

Detaljer

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlemmer: Finn Egil Schrøder Rolf Larsen Erik Johannessen Jostein

Detaljer

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Lørdag 18. april Kl 09.00 Sted: Hestesportens Hus Peisestua, Bjerke

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Lørdag 18. april Kl 09.00 Sted: Hestesportens Hus Peisestua, Bjerke Sted er endret ÅRSTING Norsk Hesteeierforbund Lørdag 18. april Kl 09.00 Sted: Hestesportens Hus Peisestua, Bjerke Middag fredag kveld 17. april kl 1900 og overnatting på Thon Hotel Linne Statsråds Mathiesens

Detaljer

Telemark O-krets 2012 Styremøte nr. 5

Telemark O-krets 2012 Styremøte nr. 5 Styremøte nr. 5-2012 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 14. januar. 2013, kl. 19:00. Tilstede: Britt Fossøy, Rekruttering Tone Grande, Teknisk Helge Gisholt, Anlegg / Kart Grete S. B. Hovi, Trening

Detaljer

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo www.holmenhaugen.no Oslo 26.03.2012 Til medlemmer av Holmenhaugen Boligforening. GENERALFORSAMLING. Styret innkaller til generalforsamling

Detaljer

Referat (26.09.2013) www.hortenvelsamarbeid.org

Referat (26.09.2013) www.hortenvelsamarbeid.org Vår ref: Deres ref: - Dato: tirsdag, 1. oktober 2013 Åsgårdstrand Vel Strandparken Vel Arne Hessen Apenes Vel Til stede Dag Karlsen Falkensten Vel Borre Vel Helge Etnestad Seniorrådgiver, Kommuneutvikling,

Detaljer

Tips til journalister eller andre avismedarbeidere som skal på klassebesøk. Innhold

Tips til journalister eller andre avismedarbeidere som skal på klassebesøk. Innhold Tips til journalister eller andre avismedarbeidere som skal på klassebesøk Innhold Hvorfor klassebesøk? Hva forventer elevene? Planlegg noe! God dialog Fortell om din hverdag Mediekunnskap Forbered deg

Detaljer

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Videokonferanse Dato: 3.2.2015 Tid: 15:30 - Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Langvold

Detaljer

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18 F B F P O S T E N 2 0 1 1 R E D A K T Ø R A R N T H E G G Ø Y FBF Posten vår 2011 V I K T I G E D A T O E R I F B F. M A R S / A P R I L 2 0 1 1 SJØSETTING Lørdag 30. april Lederen har ordet. Kl: 09:00

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland

INNKALLING til ÅRSMØTE i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland INNKALLING til ÅRSMØTE i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland Det innkalles med dette til årsmøte i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland. Sted: First Hotel Alstor, Stavanger Dato: Fredag 22. februar klokka

Detaljer

SOL: SAK 1/10 ÅRSMØTE VÅR SOL: SAK 2/10 ATTESTASJONSMYNDIGHET FOR FAP/REGNSKAP FRA SOL: SAK 3/10 OPPSUMMERING MØTE PÅ SVALDBARD 2

SOL: SAK 1/10 ÅRSMØTE VÅR SOL: SAK 2/10 ATTESTASJONSMYNDIGHET FOR FAP/REGNSKAP FRA SOL: SAK 3/10 OPPSUMMERING MØTE PÅ SVALDBARD 2 REFERAT FRA STYREMØTE Sted: BERGEN Tid: 24. NOVEMBER 2010 Sakliste Innhold SOL: SAK 1/10 ÅRSMØTE VÅR 2011 2 SOL: SAK 2/10 ATTESTASJONSMYNDIGHET FOR FAP/REGNSKAP FRA 2011 2 SOL: SAK 3/10 OPPSUMMERING MØTE

Detaljer

Hei Verdens vedtekter

Hei Verdens vedtekter Hei Verdens vedtekter Vedtatt av Hei Verdens årsmøte 22.04.13 1 1. Organisasjonen Hei Verdens formål er å: Bidra til at flere marginaliserte barn i Sør får grunnutdanning av god kvalitet Bidra til at norske

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LVS torsdag 4. desember 2014 kl 14.30

Protokoll fra styremøte i LVS torsdag 4. desember 2014 kl 14.30 Protokoll fra styremøte i LVS torsdag 4. desember 2014 kl 14.30 Til stede: Kirsti Ytrehus, Tor-Arne Hagve, Liv Ariane Augestad, Espen Saxhaug Kristoffersen, Siv Kvernmo, Anna Midelfart og Kjell Øiestad

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

Avtale om medlemskap

Avtale om medlemskap Avtale om medlemskap Hadeland & Ringerike Reiseliv Markedsorganisasjonen; Ringerike Reiseliv Org. nr. 984 881 479 Navn: Adresse: Postnr og sted: Innmeldt fra dato: / - Kontaktperson: Antall årsverk: E.

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer

Norsk selskap for Humangenetikk. Referat fra Generalforsamlingen Norsk Selskap for Humangenetikk

Norsk selskap for Humangenetikk. Referat fra Generalforsamlingen Norsk Selskap for Humangenetikk Norsk selskap for Humangenetikk Referat fra Generalforsamlingen Norsk Selskap for Humangenetikk - avholdt ved Scandic Bergen City, Bergen, 9. november 2011 Sak 1 Valg av møteleder og referent Leder Wenche

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR HELSE NORD IKT HF Styret i Helse Nord RHF vedtok i sak 139/2016, å stifte Helse Nord IKT HF som et helseforetak i medhold av lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93. 1. Opprette

Detaljer

Trekøveren for februar 2009. Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00

Trekøveren for februar 2009. Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00 Trekøveren for februar 2009 Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00 Brannsikkerheten i hjemmet vårt I den senere tid har vi i Tv og aviser sett mange branner med store konsekvenser. I

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Radisson SAS Lillehammer Hotell Torsdag 1. juni 2006 kl. 10.00 16.00 Hovedstyremøtet etterfølger institusjonsbesøk onsdag 31. mai 06 (se eget program).

Detaljer

6. mai fra kl. 17:00

6. mai fra kl. 17:00 Informasjonsskriv nr. 2/2008: Rusken, referat fra årsmøtet 2008 Ta ansvar for nærmiljøet og bli med på årets Rusken-aksjon 6. mai fra kl. 17:00 Samtlige beboere inkludert leietakere bes om å gjøre en innsats!

Detaljer

Protokoll styremøte 30/2008-2011, 17.02.2011 kl 1800-2000

Protokoll styremøte 30/2008-2011, 17.02.2011 kl 1800-2000 Protokoll styremøte 30/2008-2011, 17.02.2011 kl 1800-2000 Styremedlemmer: Cecilie Lund, Jan Olav Hay, Torbjørn Wad Nilsen, Arne Roar Hovland, Wilfred Solberg. Fra administrasjonen: Bjørn Lauritzen. Forfall:

Detaljer

Synlig speiding. Hvordan gjøre speidergruppen synlig i lokalmiljøet?

Synlig speiding. Hvordan gjøre speidergruppen synlig i lokalmiljøet? Synlig speiding Hvordan gjøre speidergruppen synlig i lokalmiljøet? 2 Synlig hvorfor? Hva vil det si å være synlig og hvorfor skal vi være det? Bare merarbeid eller også en bonus? 3 Viser speidergruppa

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 2012

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 2012 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 2012 15 fremmøtte - hvorav alle var stemmeberettiget. 1. Godkjenning av innkallingen/dagsorden. Godkjent. Ønske om å få innkallingen til årsmøtet pr. post

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør) Blindern, 14.2.2014 Møte i styret for CRIStin 12. februar 2014 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Reidar Thorstensen Rune R. Schjølberg

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL FOR STYRET I PIAS

UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL FOR STYRET I PIAS UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL FOR STYRET I PIAS Møtested: PIAS Møtedato: 22.04.2010 Tilstede: Bjørnar Pedersen styreleder Maja Hoika nestleder Bengt Danielsen medlem Øyvind Johansen medlem Jarle Johnsen medlem

Detaljer

Klubbhåndbok+ Reinen+IL+ Styret& 27.10.2013& Retningslinjer!for!styret,!trenere!og!lagledere!i!Reinen!Idrettslag.!

Klubbhåndbok+ Reinen+IL+ Styret& 27.10.2013& Retningslinjer!for!styret,!trenere!og!lagledere!i!Reinen!Idrettslag.! Klubbhåndbok+ Reinen+IL+ Styret& 27.10.2013& Retningslinjerforstyret,trenereoglagledereiReinenIdrettslag. Innholdsfortegnelse- 1.0 Innledning...4 2.0 GenerellinformasjonomReinenIL...5 3.0 Styretogderesroller...5

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010:

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010: Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2010 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

Forholdet mellom utgiver og redaktør

Forholdet mellom utgiver og redaktør Forholdet mellom utgiver og redaktør Dette notatet er bygget opp med følgende hovedpunkt: 1. Aktuelle lover og avtaler 2. Utgivers ansvarsområder 3. Redaktørens ansvarsområder 4. Ulike organisasjonsmodeller

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer