Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars"

Transkript

1 Ås Jeger- og Fiskerforening Innkalling til Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars

2 Styret i Ås Jeger- og Fiskerforening: Leder Pål Bergan mobil: , e-post: Sekretær Anna Moldestad mobil: , e-post: Kasserer Egil Prestløkken mobil: , e-post: Kvinnekontakt Camilla Jacobsen mobil: , e-post: Ungdomskontakt Steinar Bue mobil: , e-post: Leder Jaktutvalget Ivar Hjermundrud mobil: , e-post: Leder Hagleutvalget Stig Vågen mobil: , e-post: Leder Fiskeutvalget Willy Jensen mobil: , e-post:

3

4 INNHOLD: STYRET I ÅS JFF VEL MØTT TIL ÅRSMØTET I ÅS JFF ONSDAG 18. MARS!... 5 SAKLISTE... 6 KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 7 ÅRSMELDING FOR REGNSKAP OG REVISJONSBERETNING FOR EVENTUELT INNKOMNE SAKER SAKER SOM STYRET HAR FØRT OPP PÅ DAGSORDEN STYRETS FORSLAG TIL ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJ. FOR FORENINGENS KONTINGENTANDEL FOR VALG AV STYRE OG MEDLEMMER AV UTVALG VALG AV 2 REVISORER OG EN VARAREPRESENTANT ÅS JFFS MILJØPRIS KART OVER INSTITUTT FOR HUSDYRFAGM.V., UMB... 14

5 VEL MØTT TIL ÅRSMØTET ONSDAG 18.MARS! Styret i Ås Jeger- og Fiskerforening har i år gleden av å invitere medlemmene til årsmøte med sosialt samvær, onsdag 18.mars 2015 kl. 19:00 i kantina til Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap på UMB. Som tidligere år håper vi også i år ha et innslag i auditoriet i forkant av det ordinære årsmøte kl. 18:00. Info kommer på hjemmesiden vår. Det blir som vanlig utdeling av premier for vintercup og klubbmesterskap i hagle- og rifleskyting. Etter årsmøtet vil det bli servert gratis mat og drikke og utlodning av diverse premier. Vi har mange flotte lotter innkjøpt fra XXL. Vi deler ut 3 lodder med 4 vervepoeng etter fritt valg fra NJFF sin vervepremieliste. Så det lønner seg å komme. Forslag som ønskes behandlet av årsmøtet må være mottatt av styret senest fredag 13.mars. Forslag sendes på til sekretæren Anna Moldestad. Årets Miljøpris deles ut som seg hør og bør på årsmøtet. Prisen skal gå til et medlem som har gjort en lengre innsats for å skape et godt miljø i foreningen. Forslag til kandidater meldes til sekretær Anna Moldestad. Vi håper flest mulig av medlemmene setter pris på at vi også i år har foredrag i forkant av årsmøtet og møter opp. Vi minner som vanlig om at ingen må la være å møte opp i frykt for å bli valgt inn i styre og stell da alle aktuelle kandidater er forespurt på forhånd. Dersom valgkomiteens forslag ikke blir vedtatt vil nye kandidater bli valgt senere. Så derfor: MØT OPP! For styret i Ås JFF Pål Bergan Leder

6 SAKLISTE 1. Konstituering av årsmøtet - godkjenning av innkalling og dagsorden - valg av ordstyrer og referent - valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen 2. Årsmelding for 2014 styrets beretning 3. Revidert regnskap for Eventuelle innkomne saker 5. Saker som styret har ført opp på dagsorden 6. Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett for Foreningens kontingentandel for Valg av styre og medlemmer til utvalg 9. Valg av 1 revisorer med en vararepresentant

7 1. KONSTITUERING AV ÅRSMØTET Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av ordstyrer og referent Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen 2. ÅRSMELDING FOR 2014 Styrets beretning Styrets sammensetning i 2014: Leder Sekretær Kasserer Kvinnekontakt Ungdomskontakt Rifleutvalg Hagleutvalg Fiskeutvalg Jaktutvalg Pål Bergan Anna Moldestad Egil Prestløkken Camilla Jacobsen Markus Ambro Sigurd Agnalt Stig Vågen Dag Kleven Ivar Hjermundrud Når det gjelder aktivitetene i regi av ungdoms-, kvinnekontakt og utvalgene i 2014, vises det til egne beretninger gitt i siste medlemsblad sendt ut før jul. Ås JFF hadde ved utgangen av året i underkant av 500 betalende medlemmer. Medlemstallet ser ut til å holde seg relativt stabilt, men en liten nedgang er registrert for tredje år på rad. Det har vært gjennomført 2 styremøter i Det har vært 2 baneutvalgsmøter med skytterlaget og samarbeidet med dem fungerer meget bra. Etter at anleggsarbeidene med ny skytebane kom i gang ble arbeidet med ny avtale med skytterlaget vedrørende bruk av det nye anlegget påbegynt. Dette arbeidet ble avsluttet i februar og forslag til ny avtale fremlegges på årsmøtet for endelig godkjennelse. Vi har oppretthold aktivitetsnivået fra foregående år på skytebanen på Ålerudmyra samt i de andre gruppene. Vi ser frem mot ny skytebane og håper denne vil gi økt medlemstilslutning og økt aktivitetsnivå. Vi arrangerte i 2014 to Jegerprøvekurs. Totalt hadde vi 50 deltakere på kursene. Vi har i år hatt 2 utgivelser av medlemsbladet inkludert årsmøteinnkallingen. All informasjon legges nå ut på vår hjemmeside fortløpende, og vi håper medlemmene setter pris på dette. Den nye hjemmesiden ser ut til å ha blitt godt mottatt. Styret benytter anledningen til å rette en stor takk til alle som har stilt opp og jobbet for foreningen og fellesskapet i året som har gått! For styret i Ås JFF Pål Bergan

8 3. REGNSKAP OG REVISJONSBERETNING FOR 2014 Leder Kasserer

9 1. ÅS JEGER- OG FISKERFORENING. REGNSKAP BUDSJETT 2015 Regnskap er enda ikke ferdig revidert, men revisjonsberetning legges frem på årsmøtet.

10 EVENTUELLE INNKOMNE SAKER Forslag som styret skal ha mottatt skriftlig innen fredag 13. mars. 5. SAKER SOM STYRET HAR FØRT OPP PÅ DAGSORDEN 1. Forslag til ny avtale med Ås Skytterlag for bruk av ny skytebane på Ålerudmyra. 2. Informasjon om fremdrift ny skytebane ved Ås Skl..

11 6. Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett for 2015 Når det gjelder arbeidsprogram for de ulike utvalgene, vises til medlemsblad gitt ut før jul. Når det gjelder budsjett for 2015, vises til oppstillingen som er plassert sammen med regnskapet for 2014 på side 9. Det planlegges 2-3 styremøter i 2015 etter behov. Ny skytebane på Ålerudmyra er igangsatt. Dersom årsmøtet godkjenner forslag til ny avtale med skytterlaget blir det stor fokus på å arbeide videre med rutiner for et enda bedre samarbeid med dem. Det er meningen at vi i 2016 skal kunne begynne å avvikle 5-skudds storviltprøve i samarbeid med skytterlaget. Dette forutsetter at vi blir enige om felles priser for jegertrening og storviltprøve. Det er også et ønske om at vi setter opp en felles terminliste for riflebanen slik at det er lettere for alle å se hva slags skyting som arrangeres. I ny avtale er det nedfelt at begge foreningers medlemmer har like rettigheter hos hverandre. Det betyr at vi nå kan skyte til medlemspris på skytterlaget sine treninger. Ny avtale gjelder først når nytt anlegg står klart, men arbeidet med å fase inn nye rutiner ihht. ny avtale blir et viktig arbeid allerede fra 2016 da ny avtale på en bedre måte sidestiller foreningene og legger opp til et tettere samarbeid. Ønske om bedre utnyttelse av banen og økt aktivitet er et ønske fra begge foreninger. En viktig oppgave for styret og utvalgene i året som kommer vil være å skape tiltak som gjør at enda flere engasjerer seg i foreningens arbeid. Vi håper å kunne komme i gang med et skytekurs for yngre utøvere i 2016 med støtte fra NJFF. Ellers tas alle innspill til nye aktiviteter imot med stor takk.

12 7. FORENINGENS KONTINGENTANDEL FOR 2016 Foreningens kontingentandel ble etter å ha vært uforandret i flere år, økt i Kontingentsatsene som kommer Ås JFF til gode er nå: kr. 120,- for hovedmedlemskap med tidsskrift kr. 70,- for barne- og ungdomsmedlemskap med tidsskrift kr. 70,- for barne- og ungdomsmedlemskap uten tidsskrift kr. 70,- for pensjonist- og uføremedlemskap med tidsskrift kr. 120,- for familiemedlemskap uten tidsskrift kr. 120,- for sidemedlemskap uten tidsskrift Forslag: Styret foreslår ingen økning i foreningens kontingentandel for Kontingentandelene vil da være i 2016: kr. 120,- for hovedmedlemskap med tidsskrift kr. 70,- for barne- og ungdomsmedlemskap med tidsskrift kr. 70,- for barne- og ungdomsmedlemskap uten tidsskrift kr. 70,- for pensjonist- og uføremedlemskap med tidsskrift kr. 120,- for familiemedlemskap uten tidsskrift kr. 120,- for sidemedlemskap uten tidsskrift 8. VALG AV STYRE OG MEDLEMMER AV UTVALG Valgkomiteen har bestått av: Styret i Ås JFF. Valgkomiteens innstilling: Styret Verv Navn Status Valgkomiteens Periode innstilling Leder Pål Bergan På valg Camilla Jacobsen 2 år Sekretær Anna Moldestad Erstattes Elin Raastad 2 år Kasserer Egil Prestløkken På valg Jan Erik Furuseth 2 år Ungdomskontakt Markus Ambro Ikke på valg - - Kvinnekontakt Camilla Jacobsen På valg - 2 år Rifleutvalget Verv Leder og medlem av Sigurd Agnalt Ikke på valg - - styret Nestleder Svein Sannes Ikke på valg - - Medlem Roger Grotle På valg Gjenvalg 2 år Medlem Erik Thorstensen På valg Roland Blomquist 2 år Jaktutvalget Verv Leder og medlem av Ivar Hjermundrud På valg Gjenvalg 1 år styret Nestleder Jan F. Groth Nytt medlem - 1 år Medlem Ivar Nilsen Ikke på valg - - Medlem Espen Sævig På valg Gjenvalg 2 år

13 Medlem Markus Ambro Ikke på valg - - Hagleutvalget Verv Leder og medlem av Stig Vågen På valg Gjenvalg 1 år styret Nestleder Jan Frode Groth Erstattes Sterling Herskedal 2 år Tytlandsvik Medlem Jan Fredrik Bergstrøm Ikke på valg - - Medlem Øystein Ahlstrøm På valg Gjenvalg 2 år Medlem Gunnar Medlien Ikke på valg - - Fiskeutvalget Verv Leder og medlem av Dag Kleven Ikke på valg - - styret Nestleder Ivar Nilsen På valg Gjenvalg 2 år Medlem På valg 2 år Medlem Kjell Merok Ikke på valg Valg av 2 revisorer og en vararepresentant Verv Navn Status Valgkomiteens Periode innstilling Revisor Kolbjørn Røstelien Ikke på valg - - Vara Jan Erik Furuseth Erstattes Egil Prestløkken 2 år

14 Returadresse: Ås Jeger- og Fiskerforening v/pål Bergan Tårnveien 15, 1430 Ås ÅS JFFs miljøpris 2013 Foreningens miljøpris deles hvert år ut til et medlem som har gjort en stor og fortjenestefull innsats. Forslag til kandidater sendes skriftlig til valgkomiteen før årsmøtet. Valgkomiteen foretar nominasjonen til prisen som deles ut på årsmøtet. Har du en favoritt til miljøprisen, så kom med ditt forslag! KART TIL MØTELOKALET: Institutt for husdyrvitenskap osv, UMB (tidl. NLH) er nr. 3. Inngang der det står P.

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900.

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900. Velkommen til årsmøte på Solstad Hotell på Gol Mandag 16.februar kl. 1900 Til alle medlemmer Året 2014 har vært et innholdsrikt og godt år for foreningen. Aktiviteten har vært stigende og det har blitt

Detaljer

Innkalling til årsmøte i KLINGA J.F.F.

Innkalling til årsmøte i KLINGA J.F.F. Innkalling til årsmøte i KLINGA J.F.F. Onsdag 4. februar 2015 kl. 19:00 i klubbhuset på lerduebanen. SAKLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Konstituering - valg av møteleder og

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

www.ejff.info Infohefte nr. 1 Februar 2015

www.ejff.info Infohefte nr. 1 Februar 2015 Infohefte nr. 1 Februar 2015 Eigersundsprøven 2014: Kanskje landets største jaktprøve for stående fuglehunder - skog, 144 hunder deltok, lange ventelister. Her fra oppropet søndags morgen på Øygreid skytebane.

Detaljer

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 1 NAVN Foreningens navn er Askøy Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

Årsmøtet 2014. Tønsberg og omegns Jeger- og Fiskerforening. Furustrand camping Torsdag 5. februar 2015, kl. 19:00

Årsmøtet 2014. Tønsberg og omegns Jeger- og Fiskerforening. Furustrand camping Torsdag 5. februar 2015, kl. 19:00 Årsmøtet 2014 Tønsberg og omegns Jeger- og Fiskerforening Furustrand camping Torsdag 5. februar 2015, kl. 19:00 1 Innholdsfortegnelse Forside side 1 Innholdsfortegnelse side 2 Dagsorden side 3 Årsberetning

Detaljer

Årsmelding 2014 Brønnøy jeger- og fiskerforening

Årsmelding 2014 Brønnøy jeger- og fiskerforening Årsmelding 2014 Brønnøy jeger- og fiskerforening Innkalling til årsmøte: Sted: Felleskjøpet, Brønnøysund Tid: 19. mars 2015 kl 1900 Dagsorden Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Konstituering av møtet. Godkjenning

Detaljer

1/2013. Årsmøteinnkalling

1/2013. Årsmøteinnkalling 1/2013 Årsmøteinnkalling Årsberetning Årsmøtet 2013 Det innkalles med dette til årsmøte for. Sted: Brann Stadion. Tidspunkt: Onsdag 20. februar 2013 kl. 19.00. Sakliste 1. Valg av møteleder og sekretær

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

Askøy Jeger- og Fiskeforening

Askøy Jeger- og Fiskeforening Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 1 av 19 Årsmøte 2015 Askøy Jeger- og Fiskeforening 18.2.2015 Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 2 av 19 Saksliste Konstituering av møtet -

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

SKYTTER- POSTEN. Nr. 4. 2008 36. årgang. Skytter-Posten ønsker alle en riktig GOD JUL og et framgangsrikt GODT NYTT ÅR!

SKYTTER- POSTEN. Nr. 4. 2008 36. årgang. Skytter-Posten ønsker alle en riktig GOD JUL og et framgangsrikt GODT NYTT ÅR! SKYTTER- POSTEN Nr. 4. 2008 36. årgang VÅR PROFIL: Svein Arne Linnerud, her fotografert foran noen av sine 20.0000 kyllinger, i det nye oppdrettsanlegget sitt hjemme på Lundby gård! Skytter-Posten ønsker

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer

Nummer 1 2015 Internett: http://www.njff.no/buskerud/aadal E-post: aadal@njff.org

Nummer 1 2015 Internett: http://www.njff.no/buskerud/aadal E-post: aadal@njff.org Returadresse: Ådal JFF Pb 12 3525 HALLINGBY Nummer 1 2015 Internett: http://www.njff.no/buskerud/aadal E-post: aadal@njff.org Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv Ådal jeger og fiskeforening Ådal jeger og

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

ÅRSRAPPORT UMB-BIL 2011

ÅRSRAPPORT UMB-BIL 2011 ÅRSRAPPORT UMB-BIL 2011 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I UMB-BIL, 15. MARS 2012, KL 16:00 I KANTINA, IHA, UMB Styret i UMB-BIL kaller med dette inn til ordinært årsmøte i UMB-BIL 2012. Dato og sted er

Detaljer

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik.

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. Møtestart kl 1900. Det møtte 27 medlemmer. Sak 1 Åpning Møtet ble åpnet av formann Hege

Detaljer

Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Hedmark. Dyrebeskyttelsen Norge, avdeling Hedmark Postboks 206 2202 Kongsvinger tlf: 41364179 ÅRSMØTE 2009

Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Hedmark. Dyrebeskyttelsen Norge, avdeling Hedmark Postboks 206 2202 Kongsvinger tlf: 41364179 ÅRSMØTE 2009 Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Hedmark ÅRSMØTE 2009 29. mars 2009 Bowling 1 Elverum Dyrebeskyttelsen Norge, avdeling Hedmark Postboks 206 2202 Kongsvinger tlf: 41364179 Email: post@dbhedmark.no http://www.dbhedmark.no

Detaljer

Ombudsmøte 2014. Ofoten skyttersamlag

Ombudsmøte 2014. Ofoten skyttersamlag Ofoten skyttersamlag Sted: Bjerkvik Hotell. Tid: Lørdag 6. desember 2014 kl 11:00 Følgende lag var representert på møtet: Ballangen: 1, Bestebostad: 1, Bjerkvik: 5, Evenes: 3, Gratangen: 0, Idus: 0, Kjøpsnes:

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Det skal holdes årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen på Universitetet i Tromsø, Norges Fiskerihøgskole onsdag 13. april 2011 klokken 16:00 til 1730 DAGSORDEN

Detaljer

Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Hedmark ÅRSMØTE 2011. 23. januar 2011 Bowling 1 Hamar

Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Hedmark ÅRSMØTE 2011. 23. januar 2011 Bowling 1 Hamar Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Hedmark ÅRSMØTE 2011 23. januar 2011 Bowling 1 Hamar Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Hedmark Postboks 206 2202 Kongsvinger Tlf: 41 36 41 79 Email: post@dbhedmark.no http://www.dbhedmark.no

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009 Postboks 30, Mortensrud 1215 Oslo e-mail: post@nyjordet.org Side 1 av 5 sider PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009 1. KONSTITUERING Det var 40 beboere tilstede

Detaljer

OSLO NATURISTFORENING

OSLO NATURISTFORENING OSLO NATURISTFORENING Innkalling til ordinært årsmøte 2014 Onsdag 5. mars 2014 kl. 18.30 Grorud menighetssenter Pastor Blaauws vei 3, 0962 Oslo Bak Grorud kirke. Dagsorden: 1. godkjenning av innkalling

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag

Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag Fått papirkopi i posten? Da har dere ikke registrert en gyldig e-post hos oss. Send til: nord-trondelag@fosterhjemsforening.no NORD-TRØNDELAG Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag Nr. 1:2013-1- Styrets sammensetning

Detaljer