Godkjenning av møteinnkalling. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkjenning av møteinnkalling. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 06.09.2012 4"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/ Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf SAKSKART Side Godkjenning av møteinnkalling 79/12 12/ Behandling av utvalgssak Godkjenning av protokoll fra møte /12 12/ Tertialrapport januar-august 2012 med budsjettendringer 5 81/12 12/ Fjernvarmeanlegg i Drangedal - endret kostnadsramme 14 82/12 12/ gangsbehandling Reguleringsplan for Motjenn 17 83/12 12/ gangsbehandling Revidering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ( ) 26 84/12 12/ Drift av kultur og kinotilbudet i kultursalen i Drangedal 10-årige skole 35 85/12 12/ Trafikksikkerhetsplan 46 86/12 12/ Ordensreglement for skolene i Drangedal kommune /12 12/ /12 12/ /12 12/ /12 12/ Nytt ordens- og utleiereglement for idrettshallen i Drangedal kommune. Endring i rutiner rundt opptak til kommunale barnehager. Gautefall Biathlon KF - Økonomirapport pr Gautefall Biathlon KF - Tillegg til økonomirapport pr

2 91/12 12/ Gautefall Biathlon KF - Opptak av lån i Kommunalbanken 61 92/12 12/ Gautefall Biathlon KF - Østlandsmesterskapet /12 12/ DKE KF - Økonomirapport pr /12 12/ DKE KF - Opptak av lån 67 95/12 12/ DKE KF - Salg av Kapelanbolig i Kroken 69 96/12 12/ DKE KF - Investeringsprosjekter 70 97/12 12/ Etablering av frisklivsentral 73 98/12 12/ Stortings- og sametingsvalget Fastsettelse av valgdag 77 Gruppemøter kl Drangedal, Karianne S. Reiten ordfører

3 Godkjenning av møteinnkalling

4 Behandling av utvalgssak 79/12 Godkjenning av protokoll fra møte Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Marianne Storbukås Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling Protokoll fra møte enstemmig godkjent. Vedlegg Protokoll fra møte Vedlegg til sak

5 80/12 Tertialrapport januar-august 2012 med budsjettendringer Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 80/12 Møtebehandling Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Kommunestyret tar driftsrapporten pr. 2. tertial 2012 til etterretning 2. Med bakgrunn i rapporten vedtas følgende endringer i driftsbudsjettet: Tekst Kontering Beløp Kommentar Toke Brygge ,- Flytting budsjettramme over til investeringer Granveien ,- Tillegg i rammen Sum 0,- 3. Med bakgrunn i rapporten vedtas følgende endringer i investeringsbudsjettet: Tekst Prosjektnummer Beløp Kommentar Toke Brygge ,- Flytting budsjettramme over fra driften Toke Brygge ,- Flytting budsjettramme investeringer fra 2013 p.g.a. forsert fremdrift Slangetårn ,- Dette prosjektet blir ikke utført i 2012 og må heller vurderes inn i investeringsbudsjett senere år Frisklivssentral Nytt prosjektnummer ,- Investeringer ved endret bruk av Drangedal Aktiviteter

6 Sjukeheimen/ Carporter Renseanlegg Neslandsvatn Vann resten av bygda ,- Bygging av carporter har ikke kommet i gang og må heller vurderes inn i investeringsbudsjett senere år ,- Oppretting av feil i budsjettet p.g.a. manglende overføring av ubrukte lånemidler fra tidligere ,- Oppretting av feil i budsjettet p.g.a. manglende overføring av ubrukte lånemidler fra tidligere Avløpsnett ,- Oppretting av feil i budsjettet p.g.a. manglende overføring av ubrukte lånemidler fra tidligere Avløpsnett Gautefall Produksjon vann Gautefall Ikke tildelt prosjektnr. ennå ,- Avløp Gautefall kommer senere år og må inn igjen i økonomiplanen da ,- Vann Gautefall kommer senere år og må inn igjen i økonomiplanen da Ny skole ,- Rammer til skole blir litt lavere enn innlagt i 2012 for dette året isolert. Rammen må inn igjen senere. Sum 0,- Saksfremlegg Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret tar driftsrapporten pr. 2. tertial 2012 til etterretning 2. Med bakgrunn i rapporten vedtas følgende endringer i driftsbudsjettet: Tekst Kontering Beløp Kommentar Toke Brygge ,- Flytting budsjettramme over til

7 investeringer Granveien ,- Tillegg i rammen Sum 0,- 3. Med bakgrunn i rapporten vedtas følgende endringer i investeringsbudsjettet: Tekst Prosjektnummer Beløp Kommentar Toke Brygge ,- Flytting budsjettramme over fra driften Toke Brygge ,- Flytting budsjettramme investeringer fra 2013 p.g.a. forsert fremdrift Slangetårn ,- Dette prosjektet blir ikke utført i 2012 og må heller vurderes inn i investeringsbudsjett senere år Frisklivssentral Nytt prosjektnummer ,- Investeringer ved endret bruk av Drangedal Aktiviteter Sjukeheimen/ Carporter Rensanlegg Nesladsvatn Vann resten av bygda ,- Bygging av carporter har ikke kommet i gang og må heller vurderes inn i investeringsbudsjett senere år ,- Oppretting av feil i budsjettet p.g.a. manglende overføring av ubrukte lånemidler fra tidligere ,- Oppretting av feil i budsjettet p.g.a. manglende overføring av ubrukte lånemidler fra tidligere Avløpsnett ,- Oppretting av feil i budsjettet p.g.a. manglende overføring av ubrukte lånemidler fra tidligere Avløpsnett Gautefall Ikke tildelt prosjektnr. ennå ,- Avløp Gautefall kommer senere år og må inn igjen i

8 Produksjon vann Gatutefall økonomiplanen da ,- Vann Gautefall kommer senere år og må inn igjen i økonomiplanen da Ny skole ,- Rammer til skole blir litt lavere enn innlagt i 2012 for dette året isolert. Rammen må inn igjen senere. Sum 0,- Vedlegg Avviksforklaring for sektor 300 Referanser i saken Årsbudsjett 2012 Økonomiplan Folketallsutvikling i Drangedal Dette er en netto økning på 14 personer fra årsskiftet. Fødselsunderskuddet i 1. halvår er -9, netto innvandring er +25 og netto innenlands flytting er -2. Sykefravær pr. tertial i Drangedal kommune tertial 2. tertial 1. tertial 2. tertial Rådmannen med stab 9,0 % 7,1 % 3,6 % 1,0 % Teknikk og kultur 1,1 % 0,4 % 1,7 % 0,6 % Oppvekst og 8,3 % 3,2 % 6,2 % 4,9 % undervisning Helse og velferd 9,4 % 5,7 % 7,7 % 6,8 % Drangedal Kommune 8,3 % 4,3 % 6,3 % 5,1 % Sykefravær akkumulert pr 1. tertial og Januar - August tertial Jan-Aug 1. tertial Jan-Aug Rådmannen med stab 9,0 % 8,1 % 3,6 % 2,2 % Teknikk og kultur 1,1 % 0,8 % 1,7 % 1,1 % Oppvekst og 8,3 % 5,7 % 6,2 % 5,6 % undervisning Helse og velferd 9,4 % 7,5 % 7,7 % 7,2 % Drangedal Kommune 8,3 % 6,3 % 6,3 % 5,7 %

9 I budsjettet for 2012 er målet satt opp til 5,5 % og med 6,0 % som kritisk nivå. Budsjettforbruk Inntekter og kostnader for januar-august 2012 spesifisert på sektornivå: Alle tall i hele millioner kr. Sektor Regnskap Budsjett Avvik Kommentarer 2. tertial 2. tertial 100 Rådmann 9,0 9,9 0,9 Mindreforbruk med stab 101 Politikk 1,2 1,8 0,6 Mindreforbruk 102 Fellesutg. 6,7 6,8 0,1 Mindreforbruk 200 Oppvekst 49,1 48,6-0,5 Merforbruk og undervisning 300 Helse og 76,0 73,9-2,1 Merforbruk velferd 400 Plan, 5,8 6,5 0,7 Mindreforbruk næring og kultur Sum forbruk 147,8 147,5-0,3 Merforbruk ,4-152,6 1,8 Merinntekt Finansiering Total Drangedal kommune -6,6-5,1 1,5 Mindreforbruk/ Merinntekt Investeringer påløpt for januar august 2012 spesifisert pr. prosjekt: Alle tall i hele millioner kr. Ansvar Investeringsansvar Prosjektnr. Prosjektnavn 2. tertial 2012 Rev. budsjett Kirker Drangedal kirkegård 2,0 2, Kirker Sprinkling Drangedal kirke 1,0 1, Utlån Formidlingslån Startlån/forvaltningslån 2,3 2, Lån -Formidlingslån Startlån/forvaltningslån -2,3-2, Ny skolefløy Ny skole 6,4 50, FH-Boliger FH-boliger 2,0 30, Biler Hjemmesykepleien Kjøp biler hj.sykepleien 0,9 1, Prod. vann Gautefall VA Gautefall 0,6 5, Disribuering av vann Kloakk resten av bygda 0, Avløpsnett Kloakk resten av bygda 0,1 1, Avløpsrensing- Nesl.vatn Renseanlegg Neslandsvatn 0, Avløpsrensing Investering Renseanlegg Neslandsvatn 0, Avløpsrensing Renseanlegg Neslandsvatn 0, Avløpsrensing- Nesl.vatn Renseanlegg Neslandsvatn 5,1 4, Prod. vann Gautefall Vann resten av bygda 2, Disribuering av vann Vann resten av bygda 4,9 10, Kommunale veier Oseidveien 1,8 1, Kommunale veier Dalaneveien 2,0 1,3

10 Utbygging Nedre- Stranna Vannfront Toke, Delprosj. 2 1,8 0, Flisfyringsanlegg Flisfyringsanlegg 0,7 5, EDB Sak/arkiv 1,3 1, EDB Elev pc'er 0,3 0, / Agresso oppgradering 0913 EDB Agresso ehandel 0,1 0,2 Agresso fakturering, 0913 EDB feilført i -11-0, EDB Ipad 0,2 0,2 IT Generelt/Generell 0913 EDB kapasitet 0,4 0,8 Sum 34,0 Investeringsbudsjettet for 2012 inkluderer flere prosjekter. Det er bare de prosjekter som har blitt påført kostnader på minst kr. 0,1 mill. pr. august 2012 som er vist ovenfor. Finansrapportering Område Likviditet (driftskonto) 35 mill. 25 mill. 92 mill. 76 mill. 61,5 mill. 63,6 mill. 40,0 mill. Herav ubrukte lånemidler 32 mill. 28 mill. 80 mill. 65 mill. 52,8 mill. 46,6 mill. 20,0 mill. Lånegjeld, rentebærende 172 mill. 168 mill. 218 mill. 215 mill. 208,3 mill. 205,8 mill. 204,1mill. Lånegjeld med rentebinding 100 mill. 98 mill. 147 mill. 95 mill. 62,6 mill. 61,9 mill. 60,4 mill. Andel lånegjeld m/rentebinding 58,00 % 58,30 % 67,30 % 44,19 % 30,29 % 30,08 % 29,60 % Nom. rente på innsk.midler (statisk) 2,95 % 2,95 % 3,26 % 3,65 % 3,44 % 2,87 % 2,61 % Nom. rente 3 mnd. NIBOR (statisk) 2,68 % 2,60 % 2,71 % 3,18 % 2,89 % 2,32 % 2,06 % Gj.sn. lånerente flytende rente (statisk) 2,68 % 2,76 % 2,76 % 2,94 % 3,10 % 2,66 % 2,40 % Gj.sn. lånerente fast rente (statisk) 4,06 % 4,05 % 4,05 % 3,98 % 3,88 % 3,88 % 3,74 % Flytende lånerente Kommunalb. (statisk) 2,70 % 2,75 % 2,75 % 2,77 % 3,15 % 2,50 % 2,50 % Rådmannens vurdering Folketallet pr. 1. juli 2012 legges til grunn for inntektsrammene i rammeoverføringen til kommunen for Det er derfor positivt at folketallet har økt fra 1. januar. For prosjekt Toke Brygge har delprosjektet som belastes investeringsregnskapet blitt forsert. Dette medfører at en større andel av kostnadene har kommet i 2012 enn forutsatt i budsjett og økonomiplan. Kommunal og regionaldepartementet (KRD) har gitt tilsagn om kr. 2 mill. Pr. august 2012 er 1,5 mill. av dette anført som inntekt i regnskapet. Det er begrensninger fra KRD når det gjelder bruken av disse midlene til investeringer. Dette medfører at vi må flytte kommunens egenandel i driftsbudsjett 2012 over til investeringsbudsjett I tillegg må vi flytte fram kommunens andel til investeringer i 2013 til Dette medfører at investeringene som skal gjøres i prosjektet i 2013, må dekkes av eksterne tilskudd til prosjektet. For regnskap pr. august 2012 medfører dette at mindreforbruket i sektor 400 inkluderer kr. 0,5 mill. som i rådmannens forslag til budsjettendringer, flyttes over til investering i år.

11 Sektor 100 Rådmann med stab har stort mindreforbruk pr. august måned. Denne differansen vil være mindre ved årets utgang. En del av mindreforbruket skyldes refusjon av sykepenger der fraværet ikke har vært fullt ut erstattet med vikarløsning. Sektor 101 Politikk har stort mindreforbruk pr. august måned. Dette skyldes i vesentlig grad at budsjettet for sektoren er flatt periodisert over 12 måneder for alle andre poster enn lønn til ordfører. De folkevalgtes møtegodtgjørelse m.m. betales normalt ut to ganger pr. år. Sektorens budsjett må derfor påregnes å bli brukt opp innen årets utgang. Sektor 102 Fellesutgifter ser så langt ut til å komme i balanse. Fra og med 2012 er reservert beløp til virkningen av lønnsoppgjøret, fordelt ut på de øvrige sektorene allerede i budsjettet. Sektor 200 Oppvekst og undervisning har et merforbruk på kr. 0,5 mill. pr. august måned. Det er interne forskjeller på budsjettansvarene der noen har merforbruk og andre mindreforbruk pr. hittil i år. På årsbasis vil skoleskyss få et merforbruk på inntil kr. 0,5 mill. i forhold til budsjett. Pr. august utgjør dette ca. kr. 0,1 mill. målt mot periodisert budsjett på denne posten. Det er rådmannens vurdering at når sektoren i budsjettrevisjon pr. 1. tertial ble tilført ekstra budsjettramme for ressurskrevende elever, så må sektoren forsøke å omdisponere i egne rammer i løpet av året for å dekke inn nevnte merforbruk. Det kan ikke påregnes rom i budsjettet for 2013 til å øke rammen uten interne inndekninger i sektorens rammer. Sektor 300 Helse og velferd har et merforbruk på kr. 2,1 mill. pr. august. Det vises til eget vedlegg fra sektorleder som forklarer avvikene mer utførlig. Fra sektorleder er det varslet at merforbruket vil kunne bli et sted mellom kr. 2 og 3 mill. ved årets utgang. En del av merforbruket pr. august skyldes utgifter til ressurskrevende brukere der kommunen får refundert fra Staten en vesentlig del av kostnadene. Denne refusjonen er estimert til å øke med kr. 1,6 mill. i forhold til tidligere. I Rådmannens forslag er det foreslått en økning i budsjettrammen for 2012 på kr. 0,5 mill. til ansvar 1375 Granveien. Dette ansvaret har pr. august måned et merforbruk på kr. 1,0 mill. Rådmannen finner det ikke tilfredsstillende at vi har slikt merforbruk i forhold til budsjett på en sektor der det kan være vanskelig å omdisponere rammene internt p.g.a. store utfordringer i pleie- og omsorgsbehovet flere steder. Drangedal kommune har for tiden under bygging nye boliger for funksjonshemmede. Dette vil kunne gi muligheter for en bedre ressursutnyttelse av kommunens budsjettrammer. Hvis dette skal oppnås, må driften etter innflytting i de nye FH-boligene, planlegges på en grundig måte i forkant. Sektor 400 Plan, næring og kultur har midreforbruk på kr. 0,7 mill. pr. august måned. Dette inkluderer kr. 0,5 mill. vedr. Toke Brygge-prosjektet som er kommentert foran. Det er i likhet med sektor 200 og 300 også interne forskjeller mellom budsjettansvarene i sektor 400. For ansvar 1521 Andre tiltak på boligsektoren vil det bli et merforbruk fordi tilskudd til spredt boligbygging blir langt høyere enn vi erfaringsmessig har måttet budsjettere de siste årene. For hele året vurderes det likevel som realistisk at sektor 400 vil holde seg samlet innenfor budsjetts rammer hvis det ikke oppstår uforutsette situasjoner. Det gleder Rådmannen at situasjonen i sektoren synes under kontroll. Sektor 099 Finansiering har en merinntekt på kr. 1,8 mill. hittil i år. Kr. 1,5 mill. skyldes merinntekt på renter som igjen skyldes lavt rentenivå samt at likviditeten har vært bedre enn forutsetningene i budsjettet. Vi lånte kr. 50 mill. i 2011 til investeringer, og som det først har vært behov for å bruke av utover i Dette gir

12 en renteinntekt utover det budsjetterte. Pr. august måned har vi merinntekt på kr. 0,4 mill. utover periodisert budsjett fra eiendomsskatt. Dette skyldes i hovedsak økning i antall eiendommer. Rådmannen har håp om å komme i mål med et samlet regnskap i balanse ved årets utgang. Men det er usikkerhet knyttet til enkelte budsjettansvar spesielt i sektor 300. Det vil mest sannsynlig være behov for Rådmannen til å komme i dialog med formannskapet og kommunestyret i budsjettprosessen for 2013 for å få et budsjett i balanse neste år. Vi vil måtte innarbeide virkningen av kapitalkostnadene på de store investeringene med et stadig større beløp i de årlige budsjettene. For 2012 har vi budsjettert uten overføring av tilskudd til Drangedal Næringsselskap AS. Dette ble gjort med bakgrunn i prinsippvedtak om innfusjonering av næringsselskapets arbeid i den kommunale organisasjonen. For 2012 har næringsselskapet måttet bruke av innsparte avsetninger til sin virksomhet i tillegg til de offentlige tilskudd som er overført fra blant annet fylkeskommunen. For 2013 må det igjen settes av nødvendig budsjettramme til næringsarbeidet. Som hovedregel må sektorene i budsjettet for 2013 greie seg med overføring av sine rammer fra 2012 justert for deflatorvirkningen som kommer i statsbudsjettet. Utover dette må det påregnes å gjennomføre interne omdisponeringer der det er påvist økning i faste utgifter som løper etter inngåtte avtaler. Rådmannen vil rådføre seg med de folkevalgte organer hvis det blir behov for justering av tjenestetilbudet. Det vises i tillegg til at det i en annen sak er vedtatt at ombygging Drangedal aktiviteter vil koste kr ,-. Denne investeringen til frisklivssentral kan dekkes av investeringsramme for 2012 til andre prosjekter som ikke blir gjennomført i år. Det samme gjelder for forskuttering av 2013-budsjettet til investering på Toke Brygge. På denne måten slipper vi å justere vedtatt lånebeløp for i år. De prosjektene som økt investeringsramme hentes fra, må inn igjen i investeringsbudsjett i senere år hvis de skal gjennomføres. Tolkningen av regelverket knyttet til budsjettvedtak og finansiering av investeringer har blitt endret de siste årene. Dette har vært forsøkt innarbeidet også i siste års budsjett. Tidligere budsjettvedtak for investeringer, må inn igjen i neste års investeringsbudsjett hvis prosjektene ikke er fullført eller satt i gang. For 2012 har vi beklageligvis ikke fått med alle postene knyttet til investering vann, avløp og renseanlegg Neslandsvatn som det tidligere har vært lånt penger til. Disse har lagt i ubrukte lånemidler pr. utgangen av Samtidig vil ikke de vedtatte beløp i investeringsbudsjett for 2012 fullt ut bli brukt. Dette må nedjusteres til beste estimat ved årets utgang. Dette må behandles av kommunestyret i budsjettåret og kommer som egen sak i kommunestyret i desember. Vi kommer ikke til å ta opp så mye lån som vedtatt for Flere av investeringsprosjektene vil ikke få så mye utbetalinger i år som estimert når budsjettet ble laget. Rent teknisk må vi rette opp i ovennevnte feil for vann, avløp og renseanlegg. Dette må gjøres ved å benytte ledige rammer på andre prosjekter som ikke kommer til utbetaling med like mye som budsjettert. Det vises til side 37 i budsjettet for 2012 som viser oversikt over ubrukte lånemidler. For budsjettansvar 0531 Kommunale veier har det påløpt investeringer på kr. 1,8 mill. for Oseidveien og kr. 2,0 mill. for Dalaneveien pr. august måned. Dette er over budsjettet for disse veiene. Samtidig inneholder investeringsbudsjettet for kommunale veier kr. 5,2 mill. for i år. Det har vært nødvendig å omprioritere internt mellom de ulike prosjektene på dette investeringsansvaret. De prosjekter som ikke blir utført eller fullført i 2012, må inn igjen i investeringsbudsjettet for 2013 og senere.

13 Konklusjon Rådmannen mener den framlagte tertialrapport gir et dekkende bilde av den økonomiske situasjonen for Drangedal kommune på grovt nivå pr. dette tidspunkt i året. Vedlegg til sak

14 81/12 Fjernvarmeanlegg i Drangedal - endret kostnadsramme Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Thor Wraa Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 78/12 Møtebehandling Magnus Straume satte fram flg. tilleggsforslag: Økningen i investeringsrammen dekkes av allerede opptatte lånemidler. Rådmannens innstilling med Magnus Straume`s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak Kommunestyret godkjenner en økning i investeringsrammen i fjernvarmeprosjektet på 6,9 millioner, i forhold til vedtatte budsjett/økonomiplan fra desember Økningen i investeringsrammen dekkes av allerede opptatte lånemidler. Saksfremlegg Rådmannens innstilling Kommunestyret godkjenner en økning i investeringsrammen i fjernvarmeprosjektet på 6,9 millioner, i forhold til vedtatte budsjett/økonomiplan fra desember Referanser i saken Kommunestyrevedtak 10/12, dato Kommunestyrevedtak 04/10, dato Kommunestyrevedtak 70/10, dato Bakgrunn I kommunestyrevedtak 10/12 av ble fremlagte plan for bygging av fjernvarmeanlegget vedtatt, samt kostnadsramme på 12 millioner. Vedtaket ble gjort før prosjektet ble sendt på anbud og kostnadsrammen var således et estimat gjort av innleide konsulenter. Vedtaket sa videre at dersom kostnaden i prosjektet ble større enn 12.5 millioner skulle saken opp for kommunestyret for ny vurdering. Prosjektet ble delt i tre anbud; grunnarbeid, rør/sveising og fyrsentral/bygg. I forbindelse med anbudsrunden ble det nødvendig å gjøre endringer i ett av de tre anbudene for å sikre at vi skulle få så mange tilbud som mulig. På grunn av denne endringen måtte vi endre fristen for levering av anbudet på fyrhus/fyrsentral. Dette skapte forsinkelser som i sin tur gjorde at vi ikke fikk lagt fram sak i forrige

15 kommunestyremøte, men valgte i stedet å orientere kommunestyret om endringer i kostnadsrammen. Kommunestyret ba da om en sak på kostnadsendringene. Saksfremstilling Etter at alle anbud nå er behandlet og leverandører/entreprenører er valgt har den totale kostnadsrammen i prosjektet økt til 18,5 millioner. Det vil si en økning på 6 millioner fra 12,5 til 18,5 millioner. Til fradrag kommer tilskuddet fra Enova på ,-, I budsjett/økonomiplan som ble vedtatt i desember 2011 ligger det inne totalt 10 millioner i fjernvarmeprosjektet, dvs 5 millioner i 2012 og 5 millioner i Vurderingen ble gjort før vi var ferdig med prosjekteringen og derfor er beløpet lavere enn de 12,5 millionene som ble vedtatt i kommunestyret Den reelle økningen i prosjektet som må inn i budsjett/økonomiplan blir derfor 6,9 millioner etter fratrekk av tilskuddet fra Enova. Lønnsomhetsberegning: Når det gjelder lønnsomheten i prosjektet er utgangspunktet investeringsrammen på 18,5 millioner, men så kommer Enova-støtten til fradrag. I tillegg ble det vedtatt å overføre 2,5 millioner fra skoleprosjektet for å flytte fyrsentralen til Stemmen med de fordeler det innebærer. Summen på 2,5 millioner baserte seg på kostnaden ved å etablere geovarmeanlegg for fyring av skolen. I tillegg er det i prosjektet påløpt kostnader som ikke direkte kan knyttes til prosjektet, dvs. prosjekteringskostnader i forbindelse med industriområdet, grunnundersøkelser, omlegging av vannledning, vurdering av vannbåren varme i kommunehuset, notat bergvarme i forbindelse med etablering av kunstgressbane og varmesentraler. Grunnlaget for lønnsomhetsberegning av anlegget blir dermed 13 millioner. Med følgende forutsetninger gir det følgende resultat. - Kalkulasjonsrente 5 % - Økonomisk levetid- snitt for alle anleggsdeler: 30 år - Energisalg på 2 GWh - Alternativet for fjernvarmekundene er elkjeler - Alternativpris for kunder er 85 øre/kwh (nettleie utgjør av dette 26 øre/kwh) - Biobrenselskostnad forutsatt 120 kr/lm3 inkludert transport og flising og virkningsgrad på 85 %: 20 øre/kwh - Andel biobrensel/spisslast: 85%/15% - Investering: 13,00 mill. kr. - Årlige drift- og vedlikeholdskostnader er satt relativt lave på grunn av mye bruk av eget personell ( kr/år) - Varmetap i nettet 10% Årlige kapitalkostnader: Kapitalkostnader per kwh: 0,423 kr/kwh Årlige drift og vedlikehold: Drift og vedl.kost per kwh: 0,075 kr/kwh Kostnader til energikjøp: Energikjøpkost. Per kwh: 0,332 kr/kwh Sum årskostnader: Sum kost per kwh: 0,829 kr/kwh Nåverdi: 0,6 mill.kr Internrente: 5,4 % Som en ser er det lønnsomhet i prosjektet basert på ovennevnte forutsetninger. Noen av forutsetningene som framtidig strømpris og rentenivå er vanskelige å spå så vi har derfor hatt fokus på å være forsiktige i vurderingene.

16 Rådmannens vurdering Prosjektet er lønnsomt. Det vil sannsynligvis ikke gi noen særlig inntjening for kommunen på kort sikt, men skal heller ikke være noen utgiftspost. På lengre sikt antas det en økning i strømprisen, som vil bedre lønnsomheten. I tillegg til strømpris er det flere fordeler med et slikt anlegg: - Kommunen løser utfordringen med to energikilder på sjukeheim og Stemmenveien 6. I forhold til lovverket er det påkrevd med to energikilder på denne type bygg. I dag er det kun en energikilde. - Fjernvarmeanlegget gir bedre utnyttelse og fleksibilitet av kommunes driftspersonell. - Man får etablert sentral overvåking av de kommunale bygg som er påkoblet, noe som gir bedre drift. - Anlegget vil forhåpentligvis gi motivasjon og fordeler i forhold til rydding av skog og kratt langs jordskanter og veikanter. - Kommunen kan tilby varme og tomt til bedrifter som ønsker å etablere seg på Stemmen. - Anlegget er prosjektert med overkapasitet i nettet noe som gir mulighet for at flere kan koble seg på i fremtiden. Dette vil gi positive utslag på økonomien. - Ved asfaltering rundt eller i nærheten av bygg kan man legge varmerør i bakken noe som reduserer driftskostnadene rundt brøyting, strøing, soping og vask og slitasje i byggene. - El-kjel i idrettshallen bærer preg av å være gammel og ved etablering av fjernvarmeanlegget slipper man fremtidig vedlikeholds- og investeringskostnader til fyring. De driftsmessige fordelene vil trolig bli betydelige på sikt. Andre kommuner melder om store fordeler i drift av kommunale bygg etter etablering av fjernvarme..

17 82/12 2.gangsbehandling Reguleringsplan for Motjenn Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite /12 2 Kommunestyret /12 Stedsutviklingkomite har behandlet saken i møte sak 14/12 Møtebehandling Det fremkom ingen andre forslag under behandling av saken. Votering Enstemmig som innstilling. Vedtak Med hjemmel plan og bygningsloven vedtas reguleringsplanendring for Motjenn med plankart, bestemmelser og temakart for ski og turløper. Sist revidert Det legges inn en hensynssone over Steinknapp naturreservat. En sti for alle legges inn i temakart over ski og turløyper Saksfremlegg Rådmannens innstilling Med hjemmel plan og bygningsloven vedtas reguleringsplanendring for Motjenn med plankart, bestemmelser og temakart for ski og turløper. Sist revidert Det legges inn en hensynssone over Steinknapp natureservat. En sti for alle legges inn i temakart over ski og turløyper Vedlegg Innspill fra Fylkesmannen i Telemark Innspill fra Drangedal Idrettslag Innspill fra Drangedal Bygdetunlag med forslag til plassering av baner. Plankart Bestemmelser Planbeskrivelse Temakart Referanser i saken Innspill fra OVF (opplysningsvesenets fond)

18 Telemark Fylkeskommune Statens vegvesen Eldrerådet Plan og bygningsloven Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge Kart og planforskriften Veileder om ROS fra Miljøverndepartementet Bakgrunn Forslag til reguleringsplanendring for Motjenn: I sak 183/10 ble det på bakgrunn av innsendt rammesøknad fra Drangedal Idrettslag gjort en mindre endring av reguleringsplan for Motjenn. Dette er tegnet inn i gjeldende plan for Motjenn. Området som ble endret ligger langs møane. I forslag til ny plan er det lagt inn ny vei, parkering og gs-vei. Samt at området langs furumoen er endret fra formål idrett til LNF. Gs-veien er lagt inn mot klubbhuset for å sikre at besøkende til idrettsanlegget ikke skal krysse veien. Det vil være muligheter for å tilrettelegge for handikapparkering i området satt av til parkering rett over klubbhuset. Ellers så er det i forslaget satt av område for parkering merket grått i planforslaget. 1.gangsbehandling av reguleringsplanendring for Motjenn var oppe til behandling i formannskapet 15. mars Det ble vedtatt å legge forslag til endring av reguleringsplan for Motjenn ut til offentlig høring i perioden 16. mars til 30. april. Sitat: Vedtak i Formannskapet : Drangedal Formannskap oppnevner et ad-hoc utvalg på 5 personer som skal få fram og vurdere ulike avtaler og interesser knyttet til bruken av området innenfor reguleringsområde Motjenn. Utvalget har videre som mandat å komme med anbefaling til framtidig bruk av området som grunnlag for politisk sak til Kommunestyret. Utvalget sammensettes av tre personer oppnevnt av Formannskapet, en representant fra Drangerdal bygdetun og en representant fra Drangedal IL. Arbeidet skal være sluttført innen Rådmannen kan starte opp arbeid med revisjon av reguleringsplanen for Motjenn dersom han finn det tjenlig. Det har vært gjennomført 3 ordinære møter med Ad-hoc utvalget, hvorav ett også innebefattet befaring på Motjenn område. Ad-hoc utvalget skulle se på alle avtalene og interessene som er knyttet opp til bruken av område innenfor reguleringsplanen. Opprinnelig reguleringsplan for Motjenn ble vedtatt av Drangedal kommunestyre i Det meste av arealet på Motjenn planen er eid av opplysningsvesenets fond. Drangedal Kommune og Drangedal Skytterlag har festerettigheter i område. I sak 047/09 vedtok Formannskapet følgende: 1. Formannskapet godkjenner at Drangedal Kommune overtar ansvaret for de innretninger som befinner på det framtidige festeareal ved Motjenn. 2. Dersom ingen vil overta skytterhuset skal det fjernes av Drangedal Kommune. juni 2009 ble det inngått kontrakt om eierskifte av skytterhuset fra Drangedal Skytterlag til Drangedal Bygdetunlag for kr 1,- juni 2010 ble det inngått en bruksavtale mellom kommunen og Drangedal Bygdetunlag på del av arealet som fremdeles er festet av skytterlaget. Bygget ligger på areal regulert til idrettsformål. Arealet som bygget til skytterlaget ligger på er foreslått endret til institusjon, bortsett fra bygget som hører til 100 meters banen, det ska fortsatt ha formål som idrett. Utvalgets konklusjon: Ad-hoc utvalg for Motjenn konkluderer og innstiller på følgende måte:

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak Drangedal kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 15.03.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459 SAKSKART

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL

Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL Drangedal kommune Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Dato: 25.10.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 Tilstede: Møtende varamedlemmer: AP: Karianne S. Reiten, Magnus Straume, Jon Andre Nesland,

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.06.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. SAKSKART Side Referatsaker

Detaljer

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum Drangedal kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.11.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær tlf. / sms til 970 12 459 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: TORSDAG 16.06.2011 kl. 13:00 Kl. 13.00: Kommunestyret starter Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 16.12.2008 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 16.12. kl. 15.30 SV: tirsdag 16.12. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl. 12:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Varamedlemmer møter kun ved

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.02.2015 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Granavollen, Gran rådhus Møtedato: 18.10.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE Rådmannens utkast Dato: 15.11.2012 1 Innhold Innledning... 4 1.1 BUDSJETT 2013 OVERORDNET BESKRIVELSE... 4 1.2 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013 2016...

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE Rådmannens forslag Dato: 27.11.2012 1 Innhold Innledning... 4 1.1 BUDSJETT 2013 OVERORDNET BESKRIVELSE... 4 1.2 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013 2016...

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

Sektor for teknikk, landbruk og kultur -vei, vann og avløp

Sektor for teknikk, landbruk og kultur -vei, vann og avløp Sektor for teknikk, landbruk og kultur -vei, vann og avløp - Drangedal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 717009 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag...ii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og rammer...1

Detaljer

Saker til behandling. 31/15 14/02931-4 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/01123-1 1. tertialrapport 2015 - investering 10

Saker til behandling. 31/15 14/02931-4 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/01123-1 1. tertialrapport 2015 - investering 10 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer