Godkjenning av møteinnkalling. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkjenning av møteinnkalling. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 06.09.2012 4"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/ Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf SAKSKART Side Godkjenning av møteinnkalling 79/12 12/ Behandling av utvalgssak Godkjenning av protokoll fra møte /12 12/ Tertialrapport januar-august 2012 med budsjettendringer 5 81/12 12/ Fjernvarmeanlegg i Drangedal - endret kostnadsramme 14 82/12 12/ gangsbehandling Reguleringsplan for Motjenn 17 83/12 12/ gangsbehandling Revidering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ( ) 26 84/12 12/ Drift av kultur og kinotilbudet i kultursalen i Drangedal 10-årige skole 35 85/12 12/ Trafikksikkerhetsplan 46 86/12 12/ Ordensreglement for skolene i Drangedal kommune /12 12/ /12 12/ /12 12/ /12 12/ Nytt ordens- og utleiereglement for idrettshallen i Drangedal kommune. Endring i rutiner rundt opptak til kommunale barnehager. Gautefall Biathlon KF - Økonomirapport pr Gautefall Biathlon KF - Tillegg til økonomirapport pr

2 91/12 12/ Gautefall Biathlon KF - Opptak av lån i Kommunalbanken 61 92/12 12/ Gautefall Biathlon KF - Østlandsmesterskapet /12 12/ DKE KF - Økonomirapport pr /12 12/ DKE KF - Opptak av lån 67 95/12 12/ DKE KF - Salg av Kapelanbolig i Kroken 69 96/12 12/ DKE KF - Investeringsprosjekter 70 97/12 12/ Etablering av frisklivsentral 73 98/12 12/ Stortings- og sametingsvalget Fastsettelse av valgdag 77 Gruppemøter kl Drangedal, Karianne S. Reiten ordfører

3 Godkjenning av møteinnkalling

4 Behandling av utvalgssak 79/12 Godkjenning av protokoll fra møte Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Marianne Storbukås Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling Protokoll fra møte enstemmig godkjent. Vedlegg Protokoll fra møte Vedlegg til sak

5 80/12 Tertialrapport januar-august 2012 med budsjettendringer Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 80/12 Møtebehandling Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Kommunestyret tar driftsrapporten pr. 2. tertial 2012 til etterretning 2. Med bakgrunn i rapporten vedtas følgende endringer i driftsbudsjettet: Tekst Kontering Beløp Kommentar Toke Brygge ,- Flytting budsjettramme over til investeringer Granveien ,- Tillegg i rammen Sum 0,- 3. Med bakgrunn i rapporten vedtas følgende endringer i investeringsbudsjettet: Tekst Prosjektnummer Beløp Kommentar Toke Brygge ,- Flytting budsjettramme over fra driften Toke Brygge ,- Flytting budsjettramme investeringer fra 2013 p.g.a. forsert fremdrift Slangetårn ,- Dette prosjektet blir ikke utført i 2012 og må heller vurderes inn i investeringsbudsjett senere år Frisklivssentral Nytt prosjektnummer ,- Investeringer ved endret bruk av Drangedal Aktiviteter

6 Sjukeheimen/ Carporter Renseanlegg Neslandsvatn Vann resten av bygda ,- Bygging av carporter har ikke kommet i gang og må heller vurderes inn i investeringsbudsjett senere år ,- Oppretting av feil i budsjettet p.g.a. manglende overføring av ubrukte lånemidler fra tidligere ,- Oppretting av feil i budsjettet p.g.a. manglende overføring av ubrukte lånemidler fra tidligere Avløpsnett ,- Oppretting av feil i budsjettet p.g.a. manglende overføring av ubrukte lånemidler fra tidligere Avløpsnett Gautefall Produksjon vann Gautefall Ikke tildelt prosjektnr. ennå ,- Avløp Gautefall kommer senere år og må inn igjen i økonomiplanen da ,- Vann Gautefall kommer senere år og må inn igjen i økonomiplanen da Ny skole ,- Rammer til skole blir litt lavere enn innlagt i 2012 for dette året isolert. Rammen må inn igjen senere. Sum 0,- Saksfremlegg Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret tar driftsrapporten pr. 2. tertial 2012 til etterretning 2. Med bakgrunn i rapporten vedtas følgende endringer i driftsbudsjettet: Tekst Kontering Beløp Kommentar Toke Brygge ,- Flytting budsjettramme over til

7 investeringer Granveien ,- Tillegg i rammen Sum 0,- 3. Med bakgrunn i rapporten vedtas følgende endringer i investeringsbudsjettet: Tekst Prosjektnummer Beløp Kommentar Toke Brygge ,- Flytting budsjettramme over fra driften Toke Brygge ,- Flytting budsjettramme investeringer fra 2013 p.g.a. forsert fremdrift Slangetårn ,- Dette prosjektet blir ikke utført i 2012 og må heller vurderes inn i investeringsbudsjett senere år Frisklivssentral Nytt prosjektnummer ,- Investeringer ved endret bruk av Drangedal Aktiviteter Sjukeheimen/ Carporter Rensanlegg Nesladsvatn Vann resten av bygda ,- Bygging av carporter har ikke kommet i gang og må heller vurderes inn i investeringsbudsjett senere år ,- Oppretting av feil i budsjettet p.g.a. manglende overføring av ubrukte lånemidler fra tidligere ,- Oppretting av feil i budsjettet p.g.a. manglende overføring av ubrukte lånemidler fra tidligere Avløpsnett ,- Oppretting av feil i budsjettet p.g.a. manglende overføring av ubrukte lånemidler fra tidligere Avløpsnett Gautefall Ikke tildelt prosjektnr. ennå ,- Avløp Gautefall kommer senere år og må inn igjen i

8 Produksjon vann Gatutefall økonomiplanen da ,- Vann Gautefall kommer senere år og må inn igjen i økonomiplanen da Ny skole ,- Rammer til skole blir litt lavere enn innlagt i 2012 for dette året isolert. Rammen må inn igjen senere. Sum 0,- Vedlegg Avviksforklaring for sektor 300 Referanser i saken Årsbudsjett 2012 Økonomiplan Folketallsutvikling i Drangedal Dette er en netto økning på 14 personer fra årsskiftet. Fødselsunderskuddet i 1. halvår er -9, netto innvandring er +25 og netto innenlands flytting er -2. Sykefravær pr. tertial i Drangedal kommune tertial 2. tertial 1. tertial 2. tertial Rådmannen med stab 9,0 % 7,1 % 3,6 % 1,0 % Teknikk og kultur 1,1 % 0,4 % 1,7 % 0,6 % Oppvekst og 8,3 % 3,2 % 6,2 % 4,9 % undervisning Helse og velferd 9,4 % 5,7 % 7,7 % 6,8 % Drangedal Kommune 8,3 % 4,3 % 6,3 % 5,1 % Sykefravær akkumulert pr 1. tertial og Januar - August tertial Jan-Aug 1. tertial Jan-Aug Rådmannen med stab 9,0 % 8,1 % 3,6 % 2,2 % Teknikk og kultur 1,1 % 0,8 % 1,7 % 1,1 % Oppvekst og 8,3 % 5,7 % 6,2 % 5,6 % undervisning Helse og velferd 9,4 % 7,5 % 7,7 % 7,2 % Drangedal Kommune 8,3 % 6,3 % 6,3 % 5,7 %

9 I budsjettet for 2012 er målet satt opp til 5,5 % og med 6,0 % som kritisk nivå. Budsjettforbruk Inntekter og kostnader for januar-august 2012 spesifisert på sektornivå: Alle tall i hele millioner kr. Sektor Regnskap Budsjett Avvik Kommentarer 2. tertial 2. tertial 100 Rådmann 9,0 9,9 0,9 Mindreforbruk med stab 101 Politikk 1,2 1,8 0,6 Mindreforbruk 102 Fellesutg. 6,7 6,8 0,1 Mindreforbruk 200 Oppvekst 49,1 48,6-0,5 Merforbruk og undervisning 300 Helse og 76,0 73,9-2,1 Merforbruk velferd 400 Plan, 5,8 6,5 0,7 Mindreforbruk næring og kultur Sum forbruk 147,8 147,5-0,3 Merforbruk ,4-152,6 1,8 Merinntekt Finansiering Total Drangedal kommune -6,6-5,1 1,5 Mindreforbruk/ Merinntekt Investeringer påløpt for januar august 2012 spesifisert pr. prosjekt: Alle tall i hele millioner kr. Ansvar Investeringsansvar Prosjektnr. Prosjektnavn 2. tertial 2012 Rev. budsjett Kirker Drangedal kirkegård 2,0 2, Kirker Sprinkling Drangedal kirke 1,0 1, Utlån Formidlingslån Startlån/forvaltningslån 2,3 2, Lån -Formidlingslån Startlån/forvaltningslån -2,3-2, Ny skolefløy Ny skole 6,4 50, FH-Boliger FH-boliger 2,0 30, Biler Hjemmesykepleien Kjøp biler hj.sykepleien 0,9 1, Prod. vann Gautefall VA Gautefall 0,6 5, Disribuering av vann Kloakk resten av bygda 0, Avløpsnett Kloakk resten av bygda 0,1 1, Avløpsrensing- Nesl.vatn Renseanlegg Neslandsvatn 0, Avløpsrensing Investering Renseanlegg Neslandsvatn 0, Avløpsrensing Renseanlegg Neslandsvatn 0, Avløpsrensing- Nesl.vatn Renseanlegg Neslandsvatn 5,1 4, Prod. vann Gautefall Vann resten av bygda 2, Disribuering av vann Vann resten av bygda 4,9 10, Kommunale veier Oseidveien 1,8 1, Kommunale veier Dalaneveien 2,0 1,3

10 Utbygging Nedre- Stranna Vannfront Toke, Delprosj. 2 1,8 0, Flisfyringsanlegg Flisfyringsanlegg 0,7 5, EDB Sak/arkiv 1,3 1, EDB Elev pc'er 0,3 0, / Agresso oppgradering 0913 EDB Agresso ehandel 0,1 0,2 Agresso fakturering, 0913 EDB feilført i -11-0, EDB Ipad 0,2 0,2 IT Generelt/Generell 0913 EDB kapasitet 0,4 0,8 Sum 34,0 Investeringsbudsjettet for 2012 inkluderer flere prosjekter. Det er bare de prosjekter som har blitt påført kostnader på minst kr. 0,1 mill. pr. august 2012 som er vist ovenfor. Finansrapportering Område Likviditet (driftskonto) 35 mill. 25 mill. 92 mill. 76 mill. 61,5 mill. 63,6 mill. 40,0 mill. Herav ubrukte lånemidler 32 mill. 28 mill. 80 mill. 65 mill. 52,8 mill. 46,6 mill. 20,0 mill. Lånegjeld, rentebærende 172 mill. 168 mill. 218 mill. 215 mill. 208,3 mill. 205,8 mill. 204,1mill. Lånegjeld med rentebinding 100 mill. 98 mill. 147 mill. 95 mill. 62,6 mill. 61,9 mill. 60,4 mill. Andel lånegjeld m/rentebinding 58,00 % 58,30 % 67,30 % 44,19 % 30,29 % 30,08 % 29,60 % Nom. rente på innsk.midler (statisk) 2,95 % 2,95 % 3,26 % 3,65 % 3,44 % 2,87 % 2,61 % Nom. rente 3 mnd. NIBOR (statisk) 2,68 % 2,60 % 2,71 % 3,18 % 2,89 % 2,32 % 2,06 % Gj.sn. lånerente flytende rente (statisk) 2,68 % 2,76 % 2,76 % 2,94 % 3,10 % 2,66 % 2,40 % Gj.sn. lånerente fast rente (statisk) 4,06 % 4,05 % 4,05 % 3,98 % 3,88 % 3,88 % 3,74 % Flytende lånerente Kommunalb. (statisk) 2,70 % 2,75 % 2,75 % 2,77 % 3,15 % 2,50 % 2,50 % Rådmannens vurdering Folketallet pr. 1. juli 2012 legges til grunn for inntektsrammene i rammeoverføringen til kommunen for Det er derfor positivt at folketallet har økt fra 1. januar. For prosjekt Toke Brygge har delprosjektet som belastes investeringsregnskapet blitt forsert. Dette medfører at en større andel av kostnadene har kommet i 2012 enn forutsatt i budsjett og økonomiplan. Kommunal og regionaldepartementet (KRD) har gitt tilsagn om kr. 2 mill. Pr. august 2012 er 1,5 mill. av dette anført som inntekt i regnskapet. Det er begrensninger fra KRD når det gjelder bruken av disse midlene til investeringer. Dette medfører at vi må flytte kommunens egenandel i driftsbudsjett 2012 over til investeringsbudsjett I tillegg må vi flytte fram kommunens andel til investeringer i 2013 til Dette medfører at investeringene som skal gjøres i prosjektet i 2013, må dekkes av eksterne tilskudd til prosjektet. For regnskap pr. august 2012 medfører dette at mindreforbruket i sektor 400 inkluderer kr. 0,5 mill. som i rådmannens forslag til budsjettendringer, flyttes over til investering i år.

11 Sektor 100 Rådmann med stab har stort mindreforbruk pr. august måned. Denne differansen vil være mindre ved årets utgang. En del av mindreforbruket skyldes refusjon av sykepenger der fraværet ikke har vært fullt ut erstattet med vikarløsning. Sektor 101 Politikk har stort mindreforbruk pr. august måned. Dette skyldes i vesentlig grad at budsjettet for sektoren er flatt periodisert over 12 måneder for alle andre poster enn lønn til ordfører. De folkevalgtes møtegodtgjørelse m.m. betales normalt ut to ganger pr. år. Sektorens budsjett må derfor påregnes å bli brukt opp innen årets utgang. Sektor 102 Fellesutgifter ser så langt ut til å komme i balanse. Fra og med 2012 er reservert beløp til virkningen av lønnsoppgjøret, fordelt ut på de øvrige sektorene allerede i budsjettet. Sektor 200 Oppvekst og undervisning har et merforbruk på kr. 0,5 mill. pr. august måned. Det er interne forskjeller på budsjettansvarene der noen har merforbruk og andre mindreforbruk pr. hittil i år. På årsbasis vil skoleskyss få et merforbruk på inntil kr. 0,5 mill. i forhold til budsjett. Pr. august utgjør dette ca. kr. 0,1 mill. målt mot periodisert budsjett på denne posten. Det er rådmannens vurdering at når sektoren i budsjettrevisjon pr. 1. tertial ble tilført ekstra budsjettramme for ressurskrevende elever, så må sektoren forsøke å omdisponere i egne rammer i løpet av året for å dekke inn nevnte merforbruk. Det kan ikke påregnes rom i budsjettet for 2013 til å øke rammen uten interne inndekninger i sektorens rammer. Sektor 300 Helse og velferd har et merforbruk på kr. 2,1 mill. pr. august. Det vises til eget vedlegg fra sektorleder som forklarer avvikene mer utførlig. Fra sektorleder er det varslet at merforbruket vil kunne bli et sted mellom kr. 2 og 3 mill. ved årets utgang. En del av merforbruket pr. august skyldes utgifter til ressurskrevende brukere der kommunen får refundert fra Staten en vesentlig del av kostnadene. Denne refusjonen er estimert til å øke med kr. 1,6 mill. i forhold til tidligere. I Rådmannens forslag er det foreslått en økning i budsjettrammen for 2012 på kr. 0,5 mill. til ansvar 1375 Granveien. Dette ansvaret har pr. august måned et merforbruk på kr. 1,0 mill. Rådmannen finner det ikke tilfredsstillende at vi har slikt merforbruk i forhold til budsjett på en sektor der det kan være vanskelig å omdisponere rammene internt p.g.a. store utfordringer i pleie- og omsorgsbehovet flere steder. Drangedal kommune har for tiden under bygging nye boliger for funksjonshemmede. Dette vil kunne gi muligheter for en bedre ressursutnyttelse av kommunens budsjettrammer. Hvis dette skal oppnås, må driften etter innflytting i de nye FH-boligene, planlegges på en grundig måte i forkant. Sektor 400 Plan, næring og kultur har midreforbruk på kr. 0,7 mill. pr. august måned. Dette inkluderer kr. 0,5 mill. vedr. Toke Brygge-prosjektet som er kommentert foran. Det er i likhet med sektor 200 og 300 også interne forskjeller mellom budsjettansvarene i sektor 400. For ansvar 1521 Andre tiltak på boligsektoren vil det bli et merforbruk fordi tilskudd til spredt boligbygging blir langt høyere enn vi erfaringsmessig har måttet budsjettere de siste årene. For hele året vurderes det likevel som realistisk at sektor 400 vil holde seg samlet innenfor budsjetts rammer hvis det ikke oppstår uforutsette situasjoner. Det gleder Rådmannen at situasjonen i sektoren synes under kontroll. Sektor 099 Finansiering har en merinntekt på kr. 1,8 mill. hittil i år. Kr. 1,5 mill. skyldes merinntekt på renter som igjen skyldes lavt rentenivå samt at likviditeten har vært bedre enn forutsetningene i budsjettet. Vi lånte kr. 50 mill. i 2011 til investeringer, og som det først har vært behov for å bruke av utover i Dette gir

12 en renteinntekt utover det budsjetterte. Pr. august måned har vi merinntekt på kr. 0,4 mill. utover periodisert budsjett fra eiendomsskatt. Dette skyldes i hovedsak økning i antall eiendommer. Rådmannen har håp om å komme i mål med et samlet regnskap i balanse ved årets utgang. Men det er usikkerhet knyttet til enkelte budsjettansvar spesielt i sektor 300. Det vil mest sannsynlig være behov for Rådmannen til å komme i dialog med formannskapet og kommunestyret i budsjettprosessen for 2013 for å få et budsjett i balanse neste år. Vi vil måtte innarbeide virkningen av kapitalkostnadene på de store investeringene med et stadig større beløp i de årlige budsjettene. For 2012 har vi budsjettert uten overføring av tilskudd til Drangedal Næringsselskap AS. Dette ble gjort med bakgrunn i prinsippvedtak om innfusjonering av næringsselskapets arbeid i den kommunale organisasjonen. For 2012 har næringsselskapet måttet bruke av innsparte avsetninger til sin virksomhet i tillegg til de offentlige tilskudd som er overført fra blant annet fylkeskommunen. For 2013 må det igjen settes av nødvendig budsjettramme til næringsarbeidet. Som hovedregel må sektorene i budsjettet for 2013 greie seg med overføring av sine rammer fra 2012 justert for deflatorvirkningen som kommer i statsbudsjettet. Utover dette må det påregnes å gjennomføre interne omdisponeringer der det er påvist økning i faste utgifter som løper etter inngåtte avtaler. Rådmannen vil rådføre seg med de folkevalgte organer hvis det blir behov for justering av tjenestetilbudet. Det vises i tillegg til at det i en annen sak er vedtatt at ombygging Drangedal aktiviteter vil koste kr ,-. Denne investeringen til frisklivssentral kan dekkes av investeringsramme for 2012 til andre prosjekter som ikke blir gjennomført i år. Det samme gjelder for forskuttering av 2013-budsjettet til investering på Toke Brygge. På denne måten slipper vi å justere vedtatt lånebeløp for i år. De prosjektene som økt investeringsramme hentes fra, må inn igjen i investeringsbudsjett i senere år hvis de skal gjennomføres. Tolkningen av regelverket knyttet til budsjettvedtak og finansiering av investeringer har blitt endret de siste årene. Dette har vært forsøkt innarbeidet også i siste års budsjett. Tidligere budsjettvedtak for investeringer, må inn igjen i neste års investeringsbudsjett hvis prosjektene ikke er fullført eller satt i gang. For 2012 har vi beklageligvis ikke fått med alle postene knyttet til investering vann, avløp og renseanlegg Neslandsvatn som det tidligere har vært lånt penger til. Disse har lagt i ubrukte lånemidler pr. utgangen av Samtidig vil ikke de vedtatte beløp i investeringsbudsjett for 2012 fullt ut bli brukt. Dette må nedjusteres til beste estimat ved årets utgang. Dette må behandles av kommunestyret i budsjettåret og kommer som egen sak i kommunestyret i desember. Vi kommer ikke til å ta opp så mye lån som vedtatt for Flere av investeringsprosjektene vil ikke få så mye utbetalinger i år som estimert når budsjettet ble laget. Rent teknisk må vi rette opp i ovennevnte feil for vann, avløp og renseanlegg. Dette må gjøres ved å benytte ledige rammer på andre prosjekter som ikke kommer til utbetaling med like mye som budsjettert. Det vises til side 37 i budsjettet for 2012 som viser oversikt over ubrukte lånemidler. For budsjettansvar 0531 Kommunale veier har det påløpt investeringer på kr. 1,8 mill. for Oseidveien og kr. 2,0 mill. for Dalaneveien pr. august måned. Dette er over budsjettet for disse veiene. Samtidig inneholder investeringsbudsjettet for kommunale veier kr. 5,2 mill. for i år. Det har vært nødvendig å omprioritere internt mellom de ulike prosjektene på dette investeringsansvaret. De prosjekter som ikke blir utført eller fullført i 2012, må inn igjen i investeringsbudsjettet for 2013 og senere.

13 Konklusjon Rådmannen mener den framlagte tertialrapport gir et dekkende bilde av den økonomiske situasjonen for Drangedal kommune på grovt nivå pr. dette tidspunkt i året. Vedlegg til sak

14 81/12 Fjernvarmeanlegg i Drangedal - endret kostnadsramme Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Thor Wraa Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 78/12 Møtebehandling Magnus Straume satte fram flg. tilleggsforslag: Økningen i investeringsrammen dekkes av allerede opptatte lånemidler. Rådmannens innstilling med Magnus Straume`s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak Kommunestyret godkjenner en økning i investeringsrammen i fjernvarmeprosjektet på 6,9 millioner, i forhold til vedtatte budsjett/økonomiplan fra desember Økningen i investeringsrammen dekkes av allerede opptatte lånemidler. Saksfremlegg Rådmannens innstilling Kommunestyret godkjenner en økning i investeringsrammen i fjernvarmeprosjektet på 6,9 millioner, i forhold til vedtatte budsjett/økonomiplan fra desember Referanser i saken Kommunestyrevedtak 10/12, dato Kommunestyrevedtak 04/10, dato Kommunestyrevedtak 70/10, dato Bakgrunn I kommunestyrevedtak 10/12 av ble fremlagte plan for bygging av fjernvarmeanlegget vedtatt, samt kostnadsramme på 12 millioner. Vedtaket ble gjort før prosjektet ble sendt på anbud og kostnadsrammen var således et estimat gjort av innleide konsulenter. Vedtaket sa videre at dersom kostnaden i prosjektet ble større enn 12.5 millioner skulle saken opp for kommunestyret for ny vurdering. Prosjektet ble delt i tre anbud; grunnarbeid, rør/sveising og fyrsentral/bygg. I forbindelse med anbudsrunden ble det nødvendig å gjøre endringer i ett av de tre anbudene for å sikre at vi skulle få så mange tilbud som mulig. På grunn av denne endringen måtte vi endre fristen for levering av anbudet på fyrhus/fyrsentral. Dette skapte forsinkelser som i sin tur gjorde at vi ikke fikk lagt fram sak i forrige

15 kommunestyremøte, men valgte i stedet å orientere kommunestyret om endringer i kostnadsrammen. Kommunestyret ba da om en sak på kostnadsendringene. Saksfremstilling Etter at alle anbud nå er behandlet og leverandører/entreprenører er valgt har den totale kostnadsrammen i prosjektet økt til 18,5 millioner. Det vil si en økning på 6 millioner fra 12,5 til 18,5 millioner. Til fradrag kommer tilskuddet fra Enova på ,-, I budsjett/økonomiplan som ble vedtatt i desember 2011 ligger det inne totalt 10 millioner i fjernvarmeprosjektet, dvs 5 millioner i 2012 og 5 millioner i Vurderingen ble gjort før vi var ferdig med prosjekteringen og derfor er beløpet lavere enn de 12,5 millionene som ble vedtatt i kommunestyret Den reelle økningen i prosjektet som må inn i budsjett/økonomiplan blir derfor 6,9 millioner etter fratrekk av tilskuddet fra Enova. Lønnsomhetsberegning: Når det gjelder lønnsomheten i prosjektet er utgangspunktet investeringsrammen på 18,5 millioner, men så kommer Enova-støtten til fradrag. I tillegg ble det vedtatt å overføre 2,5 millioner fra skoleprosjektet for å flytte fyrsentralen til Stemmen med de fordeler det innebærer. Summen på 2,5 millioner baserte seg på kostnaden ved å etablere geovarmeanlegg for fyring av skolen. I tillegg er det i prosjektet påløpt kostnader som ikke direkte kan knyttes til prosjektet, dvs. prosjekteringskostnader i forbindelse med industriområdet, grunnundersøkelser, omlegging av vannledning, vurdering av vannbåren varme i kommunehuset, notat bergvarme i forbindelse med etablering av kunstgressbane og varmesentraler. Grunnlaget for lønnsomhetsberegning av anlegget blir dermed 13 millioner. Med følgende forutsetninger gir det følgende resultat. - Kalkulasjonsrente 5 % - Økonomisk levetid- snitt for alle anleggsdeler: 30 år - Energisalg på 2 GWh - Alternativet for fjernvarmekundene er elkjeler - Alternativpris for kunder er 85 øre/kwh (nettleie utgjør av dette 26 øre/kwh) - Biobrenselskostnad forutsatt 120 kr/lm3 inkludert transport og flising og virkningsgrad på 85 %: 20 øre/kwh - Andel biobrensel/spisslast: 85%/15% - Investering: 13,00 mill. kr. - Årlige drift- og vedlikeholdskostnader er satt relativt lave på grunn av mye bruk av eget personell ( kr/år) - Varmetap i nettet 10% Årlige kapitalkostnader: Kapitalkostnader per kwh: 0,423 kr/kwh Årlige drift og vedlikehold: Drift og vedl.kost per kwh: 0,075 kr/kwh Kostnader til energikjøp: Energikjøpkost. Per kwh: 0,332 kr/kwh Sum årskostnader: Sum kost per kwh: 0,829 kr/kwh Nåverdi: 0,6 mill.kr Internrente: 5,4 % Som en ser er det lønnsomhet i prosjektet basert på ovennevnte forutsetninger. Noen av forutsetningene som framtidig strømpris og rentenivå er vanskelige å spå så vi har derfor hatt fokus på å være forsiktige i vurderingene.

16 Rådmannens vurdering Prosjektet er lønnsomt. Det vil sannsynligvis ikke gi noen særlig inntjening for kommunen på kort sikt, men skal heller ikke være noen utgiftspost. På lengre sikt antas det en økning i strømprisen, som vil bedre lønnsomheten. I tillegg til strømpris er det flere fordeler med et slikt anlegg: - Kommunen løser utfordringen med to energikilder på sjukeheim og Stemmenveien 6. I forhold til lovverket er det påkrevd med to energikilder på denne type bygg. I dag er det kun en energikilde. - Fjernvarmeanlegget gir bedre utnyttelse og fleksibilitet av kommunes driftspersonell. - Man får etablert sentral overvåking av de kommunale bygg som er påkoblet, noe som gir bedre drift. - Anlegget vil forhåpentligvis gi motivasjon og fordeler i forhold til rydding av skog og kratt langs jordskanter og veikanter. - Kommunen kan tilby varme og tomt til bedrifter som ønsker å etablere seg på Stemmen. - Anlegget er prosjektert med overkapasitet i nettet noe som gir mulighet for at flere kan koble seg på i fremtiden. Dette vil gi positive utslag på økonomien. - Ved asfaltering rundt eller i nærheten av bygg kan man legge varmerør i bakken noe som reduserer driftskostnadene rundt brøyting, strøing, soping og vask og slitasje i byggene. - El-kjel i idrettshallen bærer preg av å være gammel og ved etablering av fjernvarmeanlegget slipper man fremtidig vedlikeholds- og investeringskostnader til fyring. De driftsmessige fordelene vil trolig bli betydelige på sikt. Andre kommuner melder om store fordeler i drift av kommunale bygg etter etablering av fjernvarme..

17 82/12 2.gangsbehandling Reguleringsplan for Motjenn Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite /12 2 Kommunestyret /12 Stedsutviklingkomite har behandlet saken i møte sak 14/12 Møtebehandling Det fremkom ingen andre forslag under behandling av saken. Votering Enstemmig som innstilling. Vedtak Med hjemmel plan og bygningsloven vedtas reguleringsplanendring for Motjenn med plankart, bestemmelser og temakart for ski og turløper. Sist revidert Det legges inn en hensynssone over Steinknapp naturreservat. En sti for alle legges inn i temakart over ski og turløyper Saksfremlegg Rådmannens innstilling Med hjemmel plan og bygningsloven vedtas reguleringsplanendring for Motjenn med plankart, bestemmelser og temakart for ski og turløper. Sist revidert Det legges inn en hensynssone over Steinknapp natureservat. En sti for alle legges inn i temakart over ski og turløyper Vedlegg Innspill fra Fylkesmannen i Telemark Innspill fra Drangedal Idrettslag Innspill fra Drangedal Bygdetunlag med forslag til plassering av baner. Plankart Bestemmelser Planbeskrivelse Temakart Referanser i saken Innspill fra OVF (opplysningsvesenets fond)

18 Telemark Fylkeskommune Statens vegvesen Eldrerådet Plan og bygningsloven Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge Kart og planforskriften Veileder om ROS fra Miljøverndepartementet Bakgrunn Forslag til reguleringsplanendring for Motjenn: I sak 183/10 ble det på bakgrunn av innsendt rammesøknad fra Drangedal Idrettslag gjort en mindre endring av reguleringsplan for Motjenn. Dette er tegnet inn i gjeldende plan for Motjenn. Området som ble endret ligger langs møane. I forslag til ny plan er det lagt inn ny vei, parkering og gs-vei. Samt at området langs furumoen er endret fra formål idrett til LNF. Gs-veien er lagt inn mot klubbhuset for å sikre at besøkende til idrettsanlegget ikke skal krysse veien. Det vil være muligheter for å tilrettelegge for handikapparkering i området satt av til parkering rett over klubbhuset. Ellers så er det i forslaget satt av område for parkering merket grått i planforslaget. 1.gangsbehandling av reguleringsplanendring for Motjenn var oppe til behandling i formannskapet 15. mars Det ble vedtatt å legge forslag til endring av reguleringsplan for Motjenn ut til offentlig høring i perioden 16. mars til 30. april. Sitat: Vedtak i Formannskapet : Drangedal Formannskap oppnevner et ad-hoc utvalg på 5 personer som skal få fram og vurdere ulike avtaler og interesser knyttet til bruken av området innenfor reguleringsområde Motjenn. Utvalget har videre som mandat å komme med anbefaling til framtidig bruk av området som grunnlag for politisk sak til Kommunestyret. Utvalget sammensettes av tre personer oppnevnt av Formannskapet, en representant fra Drangerdal bygdetun og en representant fra Drangedal IL. Arbeidet skal være sluttført innen Rådmannen kan starte opp arbeid med revisjon av reguleringsplanen for Motjenn dersom han finn det tjenlig. Det har vært gjennomført 3 ordinære møter med Ad-hoc utvalget, hvorav ett også innebefattet befaring på Motjenn område. Ad-hoc utvalget skulle se på alle avtalene og interessene som er knyttet opp til bruken av område innenfor reguleringsplanen. Opprinnelig reguleringsplan for Motjenn ble vedtatt av Drangedal kommunestyre i Det meste av arealet på Motjenn planen er eid av opplysningsvesenets fond. Drangedal Kommune og Drangedal Skytterlag har festerettigheter i område. I sak 047/09 vedtok Formannskapet følgende: 1. Formannskapet godkjenner at Drangedal Kommune overtar ansvaret for de innretninger som befinner på det framtidige festeareal ved Motjenn. 2. Dersom ingen vil overta skytterhuset skal det fjernes av Drangedal Kommune. juni 2009 ble det inngått kontrakt om eierskifte av skytterhuset fra Drangedal Skytterlag til Drangedal Bygdetunlag for kr 1,- juni 2010 ble det inngått en bruksavtale mellom kommunen og Drangedal Bygdetunlag på del av arealet som fremdeles er festet av skytterlaget. Bygget ligger på areal regulert til idrettsformål. Arealet som bygget til skytterlaget ligger på er foreslått endret til institusjon, bortsett fra bygget som hører til 100 meters banen, det ska fortsatt ha formål som idrett. Utvalgets konklusjon: Ad-hoc utvalg for Motjenn konkluderer og innstiller på følgende måte:

19 Administrasjonen i Drangedal Kommune utarbeider et forslag til endring av gjeldende reguleringsplan for Motjenn. Dette skal innebefatte at område sør-vest for Motjenn endres til institusjon* og området ved Nystue og 100 m banen endres institusjon. sitat slutt. Saksfremstilling: Det ble varslet oppstart av planarbeid i Drangedalsposten 22. desember 2011 og varslet med brev til berørte parter samt gjort tilgjengelig elektronisk på Drangedal kommunes hjemmeside. Det ble satt en kort frist for merknader. Det kom inn 5 merknader til varsel om oppstart. Opplysningsvesenets fond (OVF) : OVF er en stor grunneier innenfor planområdet. De ber om å være delaktig part i det videre planarbeidet. OVF ser potensiale for flere hustomter innenfor planområdet. Område dette er tenkt, ligger i enden av Furuveien i Kleivåsen. I område som er planlagt til utvidelse av Bygdetun er det skogbruksinteresser med middels høy bonitet. Dette område henger sammen med større skogsområde som strekker seg opp mot Langmyrfjella. Det opplyses om at det er viktig at eventuell utviding av bygdetun ikke er til hinder for framtidig tilkomst og drift. Kommentar: en utviding av bygdetunets areal rundt tjenna eller ved nystue vil ikke være til hinder for framtidig tilkomst og drift av skogsområde. OVF ønsker å se på potensiale for flere bolig/hustomter innenfor planområde. Område dette er tenkt ligger i enden av Furuveien i Kleivåsen. Kommunen ønsker ikke flere boliger i dette område. Området ligger med formål som friluftområde og blir i dag brukt som rekreasjon for både store og små. Telemark Fylkeskommune : Telemark Fylkeskommune har ingen innvendinger mot varsel om oppstart. De minner om meldeplikt etter kulturminneloven 8 annet. Meldeplikten må innarbeides i fellesbestemmelsene i reguleringsplanen. Kommmentar: Det tas inn i bestemmelsene i nytt punkt: j)kulturminner: dersom det fredete kulturminner, må arbeide straks stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller sikkerhetssonen på 5 meter. Kulturvernmyndighetene varsles som omtalt i lov om kultutminner 8 2.ledd. Fylkesmannen i Telemark : Fylkesmannen er satt til å påse at det biologiske mangfoldet, barn og unges interesser samt at universell utforming blir ivaretatt og tatt hensyn til. Kommentar: Det biologiske mangfold, barn og unges interesser samt universell utforming er ivaretatt i planen. Det legges ved et temakart med lysløypetraseer og turløyper. Statens vegvesen : Statens vegvesen har ingen merknader til varsel om oppstart. Drangedal Idrettslag V/Leder: Har ingen kommentarer til varsel om oppstart. Ønsker at planen kommer opp til behandling fortløpende. Rådmannens vurdering Forslaget til plankart er stort sett i tråd med med Ad-hoc utvalget sin konklusjon. Avgrensinga av nytt område sørvest for Motjenn er foreslått avgrenset av administrasjonen. På området sørvest for Motjenn har bygdetunlaget tenkt til å sette opp et småbruk fra gammel tid. Det er enighet mellom Drangedal Idrettslag og Drangedal bygdetunlag at ski/turløyper skal kunne gå gjennom hele plan området. Det lages et temakart der ski/turløyper blir tegnet inn. Denne Temaplanen for løyper vil ikke være juridisk bindende, den har kun i seg retningslinjer. Temakartet kan

20 legges til grunn ved revisjon og praktisering av vedtatt plan. Slik forslag til reguleringsplanendring for Motjenn foreligger, vurderer administrasjonen at planen er i tråd med både Ad-hoc utvalget og formannskapets konklusjon og vedtak i sak 015/11. saken bør legges ut til offentlig ettersyn i perioden 1. mars til 15 april. Forslag til ny reguleringsplan for Motjenn var oppe til behandling stedsutviklingskomiteen i møte : siterer saken i sin helhet: Møtebehandling: Astrid Lunde fremmet slikt utsettelsesforslag: Sitat: På grunn av usikkerhet med hva slags planer de ulike interessentene i området har pr. i dag foreslås saken utsatt og reguleringsplanen legges i bero til det har kommet veldokumenterte innspill fra interessegrupper som benytter området. Innspill fra Drangedal Bygdetun og Drangedal Idrettslag bør være styrebehandlet. Drangedal kommunestyre vil ha som intensjon å delfinansiere kunstgressbane dersom denne legges på arealet til nåværende hovedbane. Dette arbeidet bør kunne starte uavhengig av reguleringsplanen for Motjenn. Det vil være opp til Drangedal Idrettslag å ta initiativ til dette og fremme søknader på vanlig måte. Når tiden er moden, utarbeides ny planbeskrivelse iht. Pbl. 4-2 hvor mest mulig av furumoen bevares og forblir et sammenhengende areal regulert til friluftsformål. Adgangsveien legges nord for areal regulert til idrettsanlegg og reguleres slik at trafikksikkerhetshensyn ivaretas. Det bør også vurderes om mer av arealene kan være flerbruksareal for parkering og andre aktiviteter. Det forutsettes at ny reguleringsplan blir en fremtidsrettet plan som tilrettelegger tilstrekkelige områder for nye etableringer, herunder aktiviteter både for Drangedal Bygdetun, Drangedal Idrettslag og friluftsinteresser. Utsettelsesforslaget falt med 3 mot 4 stemmer. Rådmannens forslag ble deretter enstemmig vedtatt. Votering Lundes forslag falt med 10 mot 11 stemmer, som ble avgitt for stedsutviklingkomiteens innstilling. Vedtak Nytt forslag til endring av reguleringsplanen for Motjenn sendes ut på høring med følgende endringer og presiseringer: 1. Kunstgressbanen plasseres i område for nåværende hovedbane 2. Det utarbeides ny planbeskrivelse iht. Pbl a) På reguleringsplanen gjøres det endringer i området nord og vest på furumoen, formålet idrett gjøres om til LNF b) På området vest for nåværende hovedbane og klubbhus tegnes det inn en ny bane på 60 ganger 40 meter (7-er bane) 4. Skytterhuset, standplass 100 og 300 meter fjernes og området reguleres til parkeringsplass. 5. Adgangsveien til parkeringsområdet, legges nord for ny 7-er bane. Dette imøtekommer varselet om innsigelse vedr. trafikksikkerhet. Det legges inn G/Sveg langs innfartsveien til område for idrettsanlegg og bygdetun. Kommunestyret behandlet saken i møte sak 064/12 Her ble det vedtatt å sende forslag til nytt planforslaget ut på ny offentlig høring med frist for uttale fra 20. juni til 1. september. Sitat: Åge Vrålstad og Wenche Kåsene reiste spørsmål om sin habilitet da de er styremedlemmer i Bygdetunet. Ove Haugland og Tor Langmyr tiltrådde møte under behandling av habilitetsspørsmålet. Åge Vrålstad og Wenche Kåsene ble enstemmig erklært inhabile.

2.GANGSBEHANDLING REGULERINGSPLAN FOR MOTJENN

2.GANGSBEHANDLING REGULERINGSPLAN FOR MOTJENN Arkivsak-dok. 12/00204-36 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Stedsutviklingkomite Kommunestyret Møtedato 2.GANGSBEHANDLING REGULERINGSPLAN FOR MOTJENN Rådmannens innstilling Med hjemmel plan

Detaljer

Rapport Ad-hoc utvalg Motjenn

Rapport Ad-hoc utvalg Motjenn Rapport Ad-hoc utvalg Motjenn 22.02.2011 oppnevnte Drangedal formannskap et ad-hoc utvalg som skulle få fram og vurdere ulike avtaler og interesser knyttet til bruken av området innenfor reguleringsområde

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

Bakgrunn for reguleringsplansaken. Planområdet

Bakgrunn for reguleringsplansaken. Planområdet Bakgrunn for reguleringsplansaken I henhold til ny plan og bygningslov (2009) kan det utarbeides områderegulering der det er stilt krav om det i kommuneplanen eller kommunen selv finner behov for å gi

Detaljer

2. GANGS BEHANDLING REVIDERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET (2012-2024)

2. GANGS BEHANDLING REVIDERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET (2012-2024) Arkivsak-dok. 12/00717-19 Saksbehandler Anne Kjendsheim Saksgang Møtedato Stedsutviklingkomite Kommunestyret 25.10.12 2. GANGS BEHANDLING REVIDERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET (2012-2024)

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Side 1 av 6 JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT R.f. SAKSGANG: Utvalg Møtedato: Utvalgsaksnr Eldrerådet Møtedato 07.10.2013 25/13 Kommunalt Møtedato Råd for Funksjonshemmede 04.10.2013 26/13 Formannskap Møtedato

Detaljer

Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL

Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL Drangedal kommune Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Dato: 25.10.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 Tilstede: Møtende varamedlemmer: AP: Karianne S. Reiten, Magnus Straume, Jon Andre Nesland,

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2015/144 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 1346/2016 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 08.03.2016 22/16 Kommunestyret 17.03.2016 15/16

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 10/625 Arkiv: L12 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato 4/12 Hovedutvalg

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2016/ Kommunestyret 2016/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2016/ Kommunestyret 2016/ Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: G-705 2016/78-29 12.05.2016 Inger Helene Kjerkreit Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Detaljer

Detaljregulering for Fjeldset Handel - 2.gangsbehandling/sluttbehandling

Detaljregulering for Fjeldset Handel - 2.gangsbehandling/sluttbehandling JournalpostID 12/2739 Sakspapir Vår saksbehandler: Charlotte Norstrøm Sektor for teknikk og miljø Detaljregulering for Fjeldset Handel - 2.gangsbehandling/sluttbehandling Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL. Karianne S. Reiten, AP, Magnus Straume, AP, Åse Hamre, SV, Monica Sanden Tveitan, SP, Arnt Olav Brødsjø, V

Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL. Karianne S. Reiten, AP, Magnus Straume, AP, Åse Hamre, SV, Monica Sanden Tveitan, SP, Arnt Olav Brødsjø, V Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Karianne S. Reiten,

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: :2006/510-67 Saksbehandler: :JHO Dato: 02.03.2012 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/12 Plan- og Bygningsrådet 16.03.2012 29/12

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 15/382

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 15/382 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 15/382 Dok.nr: 14 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 10.08.2015 REGULERINGSPLAN - FAGERLUNDVEIEN Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 081/15 Formannskapet 27.08.2015

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL

Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 15.03.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 Tilstede: AP: Karianne S. Reiten, Oddvar Haugland, Magnus Straume, Jon Andre Nesland,

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 09.06.2009 Vår ref: 07/2881-30 - 09/6918 Arkivkode: L12, Saksbeh.: Øystein G. Karlsen Utvalg Møtedato Saksnr. Kommunestyret 18.06.2009 065/09 Reguleringsplan

Detaljer

Drangedal kommune. Det vil bli foretatt befaring til Hellehei i forkant til sak 068/12. Ta med godt skotøy. Oppmøte ved kommunehuset kl. 09:30.

Drangedal kommune. Det vil bli foretatt befaring til Hellehei i forkant til sak 068/12. Ta med godt skotøy. Oppmøte ved kommunehuset kl. 09:30. Drangedal kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 20.09.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. 35 99 70 29. Det vil bli foretatt

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/363 Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Arkiv: 150 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 41/14 Formannskapet 04.12.2014 PS 66/14

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201305 Arkivsaksnr: 2013/457-12 Sakshandsamar: Ann Sissel Heilevang Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 54/2014 05.05.2014

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 08.02.2011 24/11 Kommunestyret 21.02.2011 18/11. Saksbeh.: Ingunn Hellerdal 2010/293-48

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 08.02.2011 24/11 Kommunestyret 21.02.2011 18/11. Saksbeh.: Ingunn Hellerdal 2010/293-48 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 08.02.2011 24/11 Kommunestyret 21.02.2011 18/11 Avgjøres av: Sektor: Forvaltningstjenesten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Ingunn Hellerdal

Detaljer

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for 2016

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for 2016 MØTEINNKALLING Komite for oppvekst og utdanning Dato: 23.11.2015 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/04018 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til politisk sekretariat på mail til ruth.haaheim.sjothun@ahk.no

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/03875-21 Arkivkode. Geilo- 178 Saksbehandler Trond B. Augunset Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 17.09.2015 29/15 2 Kommunestyret 30.09.2015

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026»

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026» SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1868 Saksnr.: Utvalg Møtedato Ungdomsrådet Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur-

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Daglig leders innstilling 1) Driftsbudsjettet som framstilt i saken foreslås vedtatt.

Daglig leders innstilling 1) Driftsbudsjettet som framstilt i saken foreslås vedtatt. Arkivsak-dok. 12/02571-1 Saksbehandler Tor Jørgen Naas Melås Saksgang Møtedato Drangedal kommunalteknisk drift og 11.12.12 eiendomsforvaltning KF Kommunestyret 13.12.12 DKE KF - BUDSJETT 2013 Daglig leders

Detaljer

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Gang-

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 27.11.2014 kl. 13:30

Detaljer

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 Høringsfrist 26.04.2016 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Formålet med planarbeidet

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/123 24.10.2013 Kommunestyret 13/87 12.11.2013

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/123 24.10.2013 Kommunestyret 13/87 12.11.2013 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2008/1613 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Kjersti Skiple Verdal Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/123 24.10.2013 Kommunestyret 13/87 12.11.2013 Reguleringsplan for Mosvold

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1679-27 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL

Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 15.11.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Karianne Sydtveit Reiten

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig. Møteinnkalling Tinn kontrollutvalg Dato: 25.04.2016 kl. 10:00 Møtested: Formannskapssalen, Rjukan Arkivsak: 15/09395 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post beatemarie.dahleide@temark.no

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring Arkivsak. Nr.: 2013/2034-19 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 12/16 07.03.201 6 Kommunestyret 16/16 29.04.201 6 Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Saker til behandling. 51/15 15/02052-1 Ny organisering av byggeprosjekter 2. 52/15 15/01522-4 Gnr/bnr 6/251 - Tvidøblane - tilbud om kjøp av tomt 4

Saker til behandling. 51/15 15/02052-1 Ny organisering av byggeprosjekter 2. 52/15 15/01522-4 Gnr/bnr 6/251 - Tvidøblane - tilbud om kjøp av tomt 4 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 22.09.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL. Jon Andre Nesland (Ap), Åge M. Vrålstad (Sp), Magnus Straume (Ap), Arnt Olav Brødsjø (V), Monika Flom Kittilsen (Frp)

Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL. Jon Andre Nesland (Ap), Åge M. Vrålstad (Sp), Magnus Straume (Ap), Arnt Olav Brødsjø (V), Monika Flom Kittilsen (Frp) Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL Stedsutviklingkomite Dato: 22.11.2012 kl. 14:00 Sted: Møterommet 1 etg. Arkivsak: 12/00328 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Ikke møtt: Andre: Protokollfører: Jon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE TILLEGG 67/09 09/1729 KUNSTGRESSBANE SØNDRE LAND IDRETTSLAG - ORIENTERING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE TILLEGG 67/09 09/1729 KUNSTGRESSBANE SØNDRE LAND IDRETTSLAG - ORIENTERING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 19.10.2009 Tid: kl 1800 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL. Karianne S. Reiten, Oddvar Haugland, Magnus Straume, Åse Hamre, Jostein Harm, Monica Sanden Tveitan

Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL. Karianne S. Reiten, Oddvar Haugland, Magnus Straume, Åse Hamre, Jostein Harm, Monica Sanden Tveitan Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 28.02.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Karianne S. Reiten,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet - Vredal kommune 2010-2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2009/8465

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Vegar Nilsen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/371-32 Arkivnr.: PLAN 0533-2007-0001 Saksbehandler: Planlegger,

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Saksframlegg Arkivnr. 143 Saksnr. 2010/3094-17 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for helse og omsorg Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Eldres råd Kommunestyret

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/1474 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR BERGENHUSOMRÅDET - GODKJENNING Saksbehandler: Espen Glosli Arkiv: 143 L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/15 Formannskapet 14.01.2015 64/15

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 191/15 Kommunestyret 31.08.2015 111/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 191/15 Kommunestyret 31.08.2015 111/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 191/15 Kommunestyret 31.08.2015 111/15 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Ingebjørg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 04.02.2016 16/14 Arkivsaksnr: 2012/5392 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie ENDRING AV REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) EGGE - AVGRENSET

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015 Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/133-23 Arkiv: 141 Saksbehandler: Åsmund Austarheim Dato: 19.06.2015 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015 1. gangs behandling

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING TID: 14.10.2014 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 27 30. Varamedlemmer

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Forslag, datert 09.04.15 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4 4. Føringer... 5

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Nora Moberg Lillegaard, tlf 37013787 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2015/5988 / 5 Ordningsverdi: xxxx Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Høgedalslia,

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Del av Erik Munks vei - forslag til detaljregulering - endelig behandling

Del av Erik Munks vei - forslag til detaljregulering - endelig behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2014/2290 / 35 Ordningsverdi: 09062014-7 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Nesodden kommune. Saksfremlegg. Rådmannen. Detaljplan Tre Eker - 2.gangs behandling

Nesodden kommune. Saksfremlegg. Rådmannen. Detaljplan Tre Eker - 2.gangs behandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 12.05.2015 Vår ref: 12/2369-53 - 15/9319 Arkivkode: L12, 01/0455, 01/0470, 20120172,, Saksbeh.: Daniel Blikset Utvalg Møtedato Saksnr. Teknikk-, miljø- og

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 11.11.2015 kl. 11:30. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 11.11.2015 kl. 11:30. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 11.11.2015 kl. 11:30 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer