Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL"

Transkript

1 Drangedal kommune Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Dato: kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 Tilstede: Møtende varamedlemmer: AP: Karianne S. Reiten, Magnus Straume, Jon Andre Nesland, Synnøve Kveven, Hilde Tveit Kirkeby, Wenche Inger Kåsene, Jan Terje Storbukås, Stig Esborg, Marit Kolloen, Elisabeth W. Åkredalen. SV: SP: Monica Sanden Tveitan KRF: Jørn Åsulf Vrålstad, Jørgen Reidar Mostad V: Arnt Olav Brødsjø, Turid Anita Løite H: Astrid Lunde FRP: Dag Arild Brødsjømoen, Monika Flom Kittilsen Knut Magne Eie, H, Stein Heldal Hugstmyr, SV, Ove Haugland, SP, Kjell Arne Omnes, AP (i sak 82/12) Forfall: Andre: Protokollfører: Åge Vrålstad, SP, Jostein Harm, H, Åse Hamre, SV Rådmann, økonomisjef, sektorleder for helse og velferd, Formannskapssekretær, Daglig leder i DKE KF og i Gautefall Biathlon KF, Fagkonsulent skog, Kulturkonsulent, stedfortredende sektorleder for oppvekst og undervisning. Marianne Storbukås SAKSKART Side Behandling av utvalgssak 79/12 12/ Godkjenning av protokoll fra møte /12 12/ Tertialrapport januar-august 2012 med budsjettendringer 4 81/12 12/ Fjernvarmeanlegg i Drangedal - endret kostnadsramme 9 82/12 12/ gangsbehandling Reguleringsplan for Motjenn 10 1

2 36 83/12 12/ gangsbehandling Revidering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ( ) 12 84/12 12/ Drift av kultur og kinotilbudet i kultursalen i Drangedal 10-årige skole 13 85/12 12/ Trafikksikkerhetsplan 16 86/12 12/ Ordenreglement for skolene i Drangedal kommune /12 12/ Nytt ordens- og utleiereglement for idrettshallen i Drangedal kommune /12 12/ Endring i rutiner rundt opptak til kommunale barnehager /12 12/ Gautefall Biathlon KF - Økonomirapport pr /12 12/ /12 12/ Gautefall Biathlon KF - Tillegg til økonomirapport pr Gautefall Biathlon KF - Opptak av lån i Kommunalbanken /12 12/ Gautefall Biathlon KF - Østlandsmesterskapet /12 12/ DKE KF - Økonomirapport pr /12 12/ DKE KF - Opptak av lån 33 95/12 12/ DKE KF - Salg av Kapelanbolig i Kroken 35 96/12 12/ DKE KF - Investeringsprosjekter 36 97/12 12/ Etablering av frisklivsentral 39 98/12 12/ Stortings- og sametingsvalget Fastsettelse av valgdag 42 Det møtte 21 medlemmer medregnet varamedlemmer Drangedal, Karianne S. Reiten møteleder Godkjenning av møteprotokoll: 2

3 Behandling av utvalgssak 79/12 Godkjenning av protokoll fra møte Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling Protokoll fra møte enstemmig godkjent. Rådmannens innstillig ble enstemmig godkjent. Protokoll fra møte enstemmig godkjent. 3

4 80/12 Tertialrapport januar-august 2012 med budsjettendringer Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret tar driftsrapporten pr. 2. tertial 2012 til etterretning 2. Med bakgrunn i rapporten vedtas følgende endringer i driftsbudsjettet: Tekst Kontering Beløp Kommentar Toke Brygge ,- Flytting budsjettramme over til investeringer Granveien ,- Tillegg i rammen Sum 0,- 3. Med bakgrunn i rapporten vedtas følgende endringer i investeringsbudsjettet: Tekst Prosjektnummer Beløp Kommentar Toke Brygge ,- Flytting budsjettramme over fra driften Toke Brygge ,- Flytting budsjettramme investeringer fra 2013 p.g.a. forsert fremdrift Slangetårn ,- Dette prosjektet blir ikke utført i 2012 og må heller vurderes inn i investeringsbudsjett senere år Frisklivssentral Nytt prosjektnummer ,- Investeringer ved endret bruk av Drangedal Aktiviteter Sjukeheimen/ Carporter Rensanlegg Nesladsvatn ,- Bygging av carporter har ikke kommet i gang og må heller vurderes inn i investeringsbudsjett senere år ,- Oppretting av feil i budsjettet p.g.a. manglende 4

5 Vann resten av bygda overføring av ubrukte lånemidler fra tidligere ,- Oppretting av feil i budsjettet p.g.a. manglende overføring av ubrukte lånemidler fra tidligere Avløpsnett ,- Oppretting av feil i budsjettet p.g.a. manglende overføring av ubrukte lånemidler fra tidligere Avløpsnett Gautefall Produksjon vann Gatutefall Ikke tildelt prosjektnr. ennå ,- Avløp Gautefall kommer senere år og må inn igjen i økonomiplanen da ,- Vann Gautefall kommer senere år og må inn igjen i økonomiplanen da Ny skole ,- Rammer til skole blir litt lavere enn innlagt i 2012 for dette året isolert. Rammen må inn igjen senere. Sum 0,- Formannskapet har behandlet saken i møte sak 80/12 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret tar driftsrapporten pr. 2. tertial 2012 til etterretning 2. Med bakgrunn i rapporten vedtas følgende endringer i driftsbudsjettet: Tekst Kontering Beløp Kommentar Toke Brygge ,- Flytting budsjettramme over til investeringer Granveien ,- Tillegg i rammen Sum 0,- 5

6 3. Med bakgrunn i rapporten vedtas følgende endringer i investeringsbudsjettet: Tekst Prosjektnummer Beløp Kommentar Toke Brygge ,- Flytting budsjettramme over fra driften Toke Brygge ,- Flytting budsjettramme investeringer fra 2013 p.g.a. forsert fremdrift Slangetårn ,- Dette prosjektet blir ikke utført i 2012 og må heller vurderes inn i investeringsbudsjett senere år Frisklivssentral Nytt prosjektnummer ,- Investeringer ved endret bruk av Drangedal Aktiviteter Sjukeheimen/ Carporter Renseanlegg Neslandsvatn Vann resten av bygda ,- Bygging av carporter har ikke kommet i gang og må heller vurderes inn i investeringsbudsjett senere år ,- Oppretting av feil i budsjettet p.g.a. manglende overføring av ubrukte lånemidler fra tidligere ,- Oppretting av feil i budsjettet p.g.a. manglende overføring av ubrukte lånemidler fra tidligere Avløpsnett ,- Oppretting av feil i budsjettet p.g.a. manglende overføring av ubrukte lånemidler fra tidligere Avløpsnett Gautefall Produksjon vann Gautefall Ikke tildelt prosjektnr. ennå ,- Avløp Gautefall kommer senere år og må inn igjen i økonomiplanen da ,- Vann Gautefall kommer senere år 6

7 og må inn igjen i økonomiplanen da Ny skole ,- Rammer til skole blir litt lavere enn innlagt i 2012 for dette året isolert. Rammen må inn igjen senere. Sum 0,- Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret tar driftsrapporten pr. 2. tertial 2012 til etterretning 2. Med bakgrunn i rapporten vedtas følgende endringer i driftsbudsjettet: Tekst Kontering Beløp Kommentar Toke Brygge ,- Flytting budsjettramme over til investeringer Granveien ,- Tillegg i rammen Sum 0,- 3. Med bakgrunn i rapporten vedtas følgende endringer i investeringsbudsjettet: Tekst Prosjektnummer Beløp Kommentar Toke Brygge ,- Flytting budsjettramme over fra driften Toke Brygge ,- Flytting budsjettramme investeringer fra 2013 p.g.a. forsert fremdrift Slangetårn ,- Dette prosjektet blir ikke utført i 2012 og må heller vurderes inn i investeringsbudsjett senere år Frisklivssentral Nytt prosjektnummer ,- Investeringer ved endret bruk av Drangedal Aktiviteter Sjukeheimen/ Carporter ,- Bygging av carporter har ikke kommet i gang og må heller vurderes 7

8 Renseanlegg Neslandsvatn Vann resten av bygda inn i investeringsbudsjett senere år ,- Oppretting av feil i budsjettet p.g.a. manglende overføring av ubrukte lånemidler fra tidligere ,- Oppretting av feil i budsjettet p.g.a. manglende overføring av ubrukte lånemidler fra tidligere Avløpsnett ,- Oppretting av feil i budsjettet p.g.a. manglende overføring av ubrukte lånemidler fra tidligere Avløpsnett Gautefall Produksjon vann Gautefall Ikke tildelt prosjektnr. ennå ,- Avløp Gautefall kommer senere år og må inn igjen i økonomiplanen da ,- Vann Gautefall kommer senere år og må inn igjen i økonomiplanen da Ny skole ,- Rammer til skole blir litt lavere enn innlagt i 2012 for dette året isolert. Rammen må inn igjen senere. Sum 0,- 8

9 81/12 Fjernvarmeanlegg i Drangedal - endret kostnadsramme Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling Kommunestyret godkjenner en økning i investeringsrammen i fjernvarmeprosjektet på 6,9 millioner, i forhold til vedtatte budsjett/økonomiplan fra desember Formannskapet har behandlet saken i møte sak 78/12 Magnus Straume satte fram flg. tilleggsforslag: Økningen i investeringsrammen dekkes av allerede opptatte lånemidler. Rådmannens innstilling med Magnus Straume`s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret godkjenner en økning i investeringsrammen i fjernvarmeprosjektet på 6,9 millioner, i forhold til vedtatte budsjett/økonomiplan fra desember Økningen i investeringsrammen dekkes av allerede opptatte lånemidler. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret godkjenner en økning i investeringsrammen i fjernvarmeprosjektet på 6,9 millioner, i forhold til vedtatte budsjett/økonomiplan fra desember Økningen i investeringsrammen dekkes av allerede opptatte lånemidler. 9

10 82/12 2.gangsbehandling Reguleringsplan for Motjenn Behandlet av Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite /12 2 Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling Med hjemmel plan og bygningsloven vedtas reguleringsplanendring for Motjenn med plankart, bestemmelser og temakart for ski og turløyper. Sist revidert Det legges inn en hensynssone over Steinknapp natureservat. En sti for alle legges inn i temakart over ski og turløyper Stedsutviklingkomite har behandlet saken i møte sak 14/12 Det fremkom ingen andre forslag under behandling av saken. Enstemmig som innstilling. Med hjemmel plan og bygningsloven vedtas reguleringsplanendring for Motjenn med plankart, bestemmelser og temakart for ski og turløyper. Sist revidert Det legges inn en hensynssone over Steinknapp naturreservat. En sti for alle legges inn i temakart over ski og turløyper Wenche Kåsene, AP, reiste spørsmål om sin habilitet på bakgrunn av sin rolle som styremedlem i Drangedal Bygdetun, jfr. FVL 6.2. Varamedlem Kjell Arne Omnes, AP, deltok under behandlingen av habiliteten. Kommunestyret erklærte enstemmig Wenche Kåsene inhabil og hun deltok ikke i behandlingen av saken. Varamedlem Kjell Arne Omnes, AP, deltok under behandlingen av saken. Stedsutviklingskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Med hjemmel plan og bygningsloven vedtas reguleringsplanendring for Motjenn med plankart, bestemmelser og temakart for ski og turløyper. Sist revidert

11 Det legges inn en hensynssone over Steinknapp naturreservat. En sti for alle legges inn i temakart over ski og turløyper 11

12 83/12 2. gangsbehandling Revidering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ( ) Behandlet av Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite /12 2 Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling 1. Drangedal kommunestyre vedtar Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Drangedal kommune. 2. Strategier i planen skal være førende for kommunens arbeid på området idrett og fysisk aktivitet i planperioden. 3. Tiltak i planen skal på ordinær måte spilles inn gjennom budsjett- og økonomiplanbehandlingen. Stedsutviklingkomite har behandlet saken i møte sak 13/12 Det fremkom ingen andre forslag under behandling av saken. Enstemmig som innstilling. 1. Drangedal kommunestyre vedtar Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Drangedal kommune. 2. Strategier i planen skal være førende for kommunens arbeid på området idrett og fysisk aktivitet i planperioden. 3. Tiltak i planen skal på ordinær måte spilles inn gjennom budsjett- og økonomiplanbehandlingen. Stedsutviklingskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Drangedal kommunestyre vedtar Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Drangedal kommune. 2. Strategier i planen skal være førende for kommunens arbeid på området idrett og fysisk aktivitet i planperioden. 3. Tiltak i planen skal på ordinær måte spilles inn gjennom budsjett- og økonomiplanbehandlingen. 12

13 84/12 Drift av kultur og kinotilbudet i kultursalen i Drangedal 10- årige skole Behandlet av Møtedato Saknr 1 Livsløpskomite /12 2 Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling Drangedal kommunestyre slutter seg til innholdet og prinsippene i saken. I tillegg vedtar kommunestyret følgende: Det nedsettes en styringsgruppe for planlegging av åpning av kultursalen i Drangedal 10-årige skole. Komitéens sammensetning består av representanter oppnevnt av Drangedal kommunestyre og 2 representanter oppnevnt av rådmannen. Styringsgruppas mandat er å bestemme åpningens form, innhold og økonomiske rammer. Styringsgruppas arbeidsperiode løper fra oktober 2012 til gjennomføring av åpningen. Rådmannen stiller med sekretær. Det skal innen utgangen av november utlyses og gjennomføres en åpen navnekonkurranse for den nye kultursalen i Drangedal 10-årige skole. Rådmannen gjennomfører konkurransen. Drangedal kommunestyre utgjør juryen. Livsløpskomite har behandlet saken i møte sak 22/12 Anne Kjendsheim orienterte med supplerende opplysninger i saken. Det framkom ingen nye forslag under behandling av saken. Enstemmig som rådmannens forslag. Drangedal kommunestyre slutter seg til innholdet og prinsippene i saken. I tillegg vedtar kommunestyret følgende: Det nedsettes en styringsgruppe for planlegging av åpning av kultursalen i Drangedal 10-årige skole. Komitéens sammensetning består av representanter oppnevnt av Drangedal kommunestyre og 2 representanter oppnevnt av rådmannen. Styringsgruppas mandat er å bestemme åpningens form, innhold og økonomiske rammer. 13

14 Styringsgruppas arbeidsperiode løper fra oktober 2012 til gjennomføring av åpningen. Rådmannen stiller med sekretær. Det skal innen utgangen av november utlyses og gjennomføres en åpen navnekonkurranse for den nye kultursalen i Drangedal 10-årige skole. Rådmannen gjennomfører konkurransen. Drangedal kommunestyre utgjør juryen. Marit Kolloen satte på vegne av AP fram flg. endringsforslag i kulepunkt 1: Det nedsettes en styringsgruppe for planlegging av åpning av kultursalen i Drangedal 10- årige skole. Komiteens sammensetning består av 3 representanter oppnevnt av Drangedal kommunestyre og 2 representanter oppnevnt av rådmannen. Styringsgruppas mandat er å bestemme åpningens form og innhold innenfor de økonomiske rammer. : Livsløpskomiteens innstilling med Marit Kolloens endringsforslag i kulepunkt 1 ble enstemmig vedtatt. Valgnemnda satte fram flg. forslag til medlemmer av styringsgruppa: Marit Kolloen, leder Aadne Røilid Monica Sanden Tveitan : Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt. Drangedal kommunestyre slutter seg til innholdet og prinsippene i saken. I tillegg vedtar kommunestyret følgende: Det nedsettes en styringsgruppe for planlegging av åpning av kultursalen i Drangedal 10- årige skole. Komiteens sammensetning består av 3 representanter oppnevnt av Drangedal kommunestyre og 2 representanter oppnevnt av rådmannen. Styringsgruppas mandat er å bestemme åpningens form og innhold innenfor de økonomiske rammer. Kommunestyret oppnevner flg. medlemmer til styringsgruppa: Marit Kolloen, leder Aadne Røilid Monica Sanden Tveitan Styringsgruppas arbeidsperiode løper fra oktober 2012 til gjennomføring av åpningen. Rådmannen stiller med sekretær. Det skal innen utgangen av november utlyses og gjennomføres en åpen navnekonkurranse for den nye kultursalen i Drangedal 10-årige skole. 14

15 Rådmannen gjennomfører konkurransen. Drangedal kommunestyre utgjør juryen. 15

16 85/12 Trafikksikkerhetsplan Behandlet av Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite /12 2 Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling Det nedsettes et utvalg på sju medlemmer som skal arbeide med trafikksikkerhet i Drangedal kommune. Utvalget settes sammen ved at kommunestyret velger to representanter, en av disse skal være leder for utvalget, utvalget skal videre settes sammen med en person fra de respektive sektorene i kommunen (3 stk) og en fra politi/lensmannsetat og en fra busselskapet. Utvalget skal legge frem forslag til ny trafikksikkerhetsplan for Drangedal kommunestyre i junimøte Stedsutviklingkomite har behandlet saken i møte sak 10/12 Det fremkom ingen andre forslag til vedtak under behandlingen av saken. Enstemmig som innstilling. Det nedsettes et utvalg på sju medlemmer som skal arbeide med trafikksikkerhet i Drangedal kommune. Utvalget settes sammen ved at kommunestyret velger to representanter, en av disse skal være leder for utvalget, utvalget skal videre settes sammen med en person fra de respektive sektorene i kommunen (3 stk) og en fra politi/lensmannsetat og en fra busselskapet. Utvalget skal legge frem forslag til ny trafikksikkerhetsplan for Drangedal kommunestyre i junimøte Magnus Straume satte på vegne av AP/SV fram flg. forslag til nytt 1. avsnitt: Det nedsettes et trafikk sikkerhetsutvalg på 3 politisk valgte medlemmer med varamedlemmer. Videre tiltrer det en representant fra sektorene i kommunen (3 stk ) en representant fra politi / lensmannsetat, en representant fra busselskapet og en representant fra idrettsrådet. De tiltredene møter med tale og forslagsrett. Stedsutviklingskomiteens innstilling med Magnus Straumes forslag til nytt 1. avsnitt ble enstemmig vedtatt. Valgnemnda satte fram flg. forslag til medlemmer til trafikksikkerhetsutvalg: 16

17 Medlemmer: Varamedlemmer: Magnus Straume, leder - Elisabeth W. Åkredalen Hilde Tveit Kirkeby - Synnøve Kveven Øyvind Løite - Jørn Åsulf Vrålstad : Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt. Det nedsettes et trafikk sikkerhetsutvalg på 3 politisk valgte medlemmer med varamedlemmer. Videre tiltrer det en representant fra sektorene i kommunen (3 stk) en representant fra politi / lensmannsetat, en representant fra busselskapet og en representant fra idrettsrådet. De tiltredene møter med tale og forslagsrett. Kommunestyret oppnevner flg. medlemmer til trafikksikkerhetsutvalget: Medlemmer: Varamedlemmer: Magnus Straume, leder - Elisabeth W. Åkredalen Hilde Tveit Kirkeby - Synnøve Kveven Øyvind Løite - Jørn Åsulf Vrålstad Utvalget skal legge frem forslag til ny trafikksikkerhetsplan for Drangedal kommunestyre i junimøte

18 86/12 Ordenreglement for skolene i Drangedal kommune. Behandlet av Møtedato Saknr 1 Rådet for mennesker med nedsatt /12 funksjonsevne 2 Livsløpskomite /12 3 Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling Nytt ordensreglement for skolene i Drangedal kommune vedtas. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har behandlet saken i møte sak 14/12 Aud Skarpodde satte fram følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling: Til punkt 1.13 Det bør legges til rette for trygg skolevei. Dette gjelder særskilt fra Kjeåsen over Lauvåsen. Bø i Tørdal: Må prioritere sikker skolevei. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt med Skarpoddes tilleggsforslag. Nytt ordensreglement for skolene i Drangedal kommune vedtas med følgende tillegg. Til punkt 1.13 Det bør legges til rette for trygg skolevei. Dette gjelder særskilt fra Kjeåsen over Lauvåsen. Bø i Tørdal: Må prioritere sikker skolevei. Livsløpskomite har behandlet saken i møte sak 23/12 Behandling i livsløpskomiteen Det framkom ingen nye forslag under behandling av saken Enstemmig som rådmannens forslag Nytt ordensreglement for skolene i Drangedal kommune vedtas. 18

19 Det ble utdelt nytt forslag til ordensreglement dat til behandling av saken. Marit Kolloen satte på vegne av AP/SV fram flg. forslag: Nytt ordensreglement for skolene i Drangedal vedtas. Reglementet er som rådmannens endringsforslag framlagt 25.oktober Dette nye forslag til ordensreglement imøtekommer Fylkesmannens brev datert 15.oktober Marit Kolloens forslag ble enstemmig vedtatt. Nytt ordensreglement for skolene i Drangedal vedtas. Reglementet er som rådmannens endringsforslag framlagt 25.oktober Dette nye forslag til ordensreglement imøtekommer Fylkesmannens brev datert 15.oktober

20 87/12 Nytt ordens- og utleiereglement for idrettshallen i Drangedal kommune. Behandlet av Møtedato Saknr 1 Rådet for mennesker med nedsatt /12 funksjonsevne 2 Livsløpskomite /12 3 Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling Ordens- og utleiereglene for idrettshallen, vedtatt i kommunestyret , revideres og fornyes. Instruks for hallstyret, vedtatt i samme kommunestyre, beholdes uendret. Sedvane i forhold til prioritering av tildeling av bruk av idrettshallen formaliseres. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har behandlet saken i møte sak 15/12 Ingen nye forslag framkom under behandling av saken Enstemmig som rådmannens forslag Ordens- og utleiereglene for idrettshallen, vedtatt i kommunestyret , revideres og fornyes. Instruks for hallstyret, vedtatt i samme kommunestyre, beholdes uendret. Sedvane i forhold til prioritering av tildeling av bruk av idrettshallen formaliseres. Livsløpskomite har behandlet saken i møte sak 24/12 Marit Kolloen satte på vegne av AP fram følgende forslag: Forslaget til nytt ordens- og utleiereglement for Drangedal idrettshall vedtas med flg. nye punkter: Pkt. 17. Søknadsfrister For aktiviteter som skal gå ukentlig over tid, settes det flg. søknadsfrister for hvert halvår. 1. august og 15. november Pkt. 18. Fastsetting av leiesatser Drangedal kommunestyre fastsetter leiesatser, herunder også maksimalsatser jfr. pkt. 4, i forbindelse med budsjettbehandlingen. Kolloens forslag ble enstemmig vedtatt. 20

21 Forslaget til nytt ordens- og utleiereglement for Drangedal idrettshall vedtas med flg. nye punkter og endringer: Pkt. 17. Søknadsfrister For aktiviteter som skal gå ukentlig over tid, settes det flg. søknadsfrister for hvert halvår. 1. august og 15. november Pkt. 18. Fastsetting av leiesatser Drangedal kommunestyre fastsetter leiesatser, herunder også maksimalsatser jfr. pkt. 4, i forbindelse med budsjettbehandlingen. Marit Kolloen satte på vegne av AP/SV fram flg. endringsforslag: I ordens- og utleie reglementet foretas flg. redigering: Ordet styret erstattes med utleier Livsløpskomiteens innstilling med Marit Kolloens endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Forslaget til nytt ordens- og utleiereglement for Drangedal idrettshall vedtas med flg. nye punkter og endringer: Pkt. 17. Søknadsfrister For aktiviteter som skal gå ukentlig over tid, settes det flg. søknadsfrister for hvert halvår. 1. august og 15. november Pkt. 18. Fastsetting av leiesatser Drangedal kommunestyre fastsetter leiesatser, herunder også maksimalsatser jfr. pkt. 4, i forbindelse med budsjettbehandlingen. Ordet styret erstattes med utleier. 21

22 88/12 Endring i rutiner rundt opptak til kommunale barnehager. Behandlet av Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalget /12 2 Livsløpskomite /12 3 Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling Opptak i kommunale barnehager skal skje to ganger i året, med hovedopptak i august og et supplerende opptak i januar. Løpende opptak faller med dette bort. Overgang fra 2-årig til 3-årig formaliseres til å gjelde innenfor to terminer. Arbeidsmiljøutvalget har behandlet saken i møte sak 12/12 Brit Elin Kilane orienterte om opptak. Enstemmig vedtatt. Enstemmig vedtatt som rådmannens innstilling. Livsløpskomite har behandlet saken i møte sak 25/12 Det framkom ingen nye forslag under behandling av saken Enstemmig som rådmannens innstilling Opptak i kommunale barnehager skal skje to ganger i året, med hovedopptak i august og et supplerende opptak i januar. Løpende opptak faller med dette bort. Overgang fra 2-årig til 3-årig formaliseres til å gjelde innenfor to terminer. Livsløpskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Opptak i kommunale barnehager skal skje to ganger i året, med hovedopptak i august og et supplerende opptak i januar. Løpende opptak faller med dette bort. Overgang fra 2-årig til 3-årig formaliseres til å gjelde innenfor to terminer. 22

23 89/12 Gautefall Biathlon KF - Økonomirapport pr Behandlet av Møtedato Saknr 1 Gautefall Biathlon KF /12 2 Kommunestyret /12 Daglig leders innstilling Tertialrapport pr for Gautefall Biathlon KF tas til orientering. Gautefall Biathlon KF har behandlet saken i møte sak 39/12 Økonomirapport pr for Gautefall Biathlon KF ble lagt fram og gjennomgått. Styret vedtok enstemmig daglig leders innstilling til vedtak. Enstemmig. Økonomirapport pr for Gautefall Biathlon KF tas til orientering Enstemmig som innstillingen fra styret i Gautefall Biathlon KF. Økonomirapport pr for Gautefall Biathlon KF tas til orientering. 23

24 90/12 Gautefall Biathlon KF - Tillegg til økonomirapport pr Behandlet av Møtedato Saknr 1 Gautefall Biathlon KF /12 2 Kommunestyret /12 Daglig leders innstilling Det innstilles på at Kommunestyret utvider budsjettrammen til Gautefall Biathlon KF i 2012 som følger: 1) Gautefall Biathlon tilføres kr ,- til innleie av konsulent i årets budsjett. 2) Gautefall Biathlon tilføres kr ,- til akutte drifts- og vedlikeholdstiltak i årets budsjett. 3) Gautefall Biathlon tilføres kr ,- til strategisk strakstiltak i forhold til snøproduksjon i årets budsjett. 4) Gautefall Biathlon bør tilføres kr ,- til nødvendige drifts- og vedlikeholdstiltak i årets budsjett. Gautefall Biathlon KF har behandlet saken i møte sak 48/12 Styret ønsker i forbindelse med at sak 39/12 legges fram for Kommunestyret også at Kommunestyret får tilsendt sak 48/12 Gautefall Biathlon KF Tillegg til økonomirapport pr Styret ser gjennom sitt arbeid det siste året at helårsanlegget Gautefall Biathlon har havnet i en situasjon hvor det må tas noen strategiske valg som vil påvirke utviklingen og standarden på anlegget. Det er på det rene at nivået på drift og vedlikehold av anlegget ikke svarer til ledelsens ambisjoner for denne type anlegg og derfor må det vurderes andre løsninger som gir bedre kvalitet. Ledelsen er heller ikke fornøyd med den delen som omfatter markedsføring/booking og antall arrangementer som har vært til nå. Det er stor konkurranse når det gjelder å få arrangementer og det er på ingen måte noen illusjon om at dette arbeidet er lett men med et av landets ypperste anlegg må det forventes at vi bør ha flere fortrinn enn det aktiviteten til nå vitner om. I 2007 og 2009 har Gautefall Biathlon KF inngått driftsavtaler med Destinasjon Gautefall AS. Ledelsen i Gautefall Biathlon KF har nå vurdert situasjonen som så alvorlig at det er tatt kontakt med Destinasjon Gautefall AS for en dialog om hvordan en kan få til en optimalisering av drift og vedlikehold i framtiden. Fra alle hold er fremdeles tilbakemeldingene at vårt anlegg er et av de aller ypperste. Med den sentrale plasseringen mellom sør- og øst-landet har Gautefall Biathlon det aller beste utgangspunktet for å trekke til seg brukere og arrangører som få andre sammenlignbare anlegg. Likevel - Det er på det rene at vi får signaler om at motivasjonen til å arrangere store skiløp i framtiden kan svekkes dersom forholdene ikke legges bedre til rette enn tilfelle har vært fram til nå. 24

25 Gautefall Biathlon KF deler tilbakemeldinger fra brukere om at anlegget ikke driftes optimalt. I stedet for at alt ansvar for planlegging og gjennomføring av drift overlates til en driftsentreprenør er det ledelsens ambisjon å kunne komme mer på offensiven i forhold til driftingen av Gautefall Biathlon. Erfaringene som er gjort så langt med Destinasjon Gautefall AS som driftsansvarlig har ikke svart til forventningene og ledelsen i Gautefall Biathlon KF ser meget alvorlig på utviklingen som ledelsen ikke lenger kan akseptere fortsetter. Ledelsens strategi for 2012/13 sesongen vil være å sikre optimal drift og vedlikehold på anlegget. Ledelsen jobber med å få gode løsninger på dette. Østlandsmesterskapet vil derfor være mer enn et vanlig arrangement, det vil også være en test på om Drangedal ønsker å bli satt på kartet som et sted som blir husket av mennesker hvor de alle hadde en positiv opplevelse. Når alt fungerer godt både administrativt og driftsmessig har det, fram til nå, vært mulig å håndtere Gautefall Biathlon KF og drift av anlegget med dagens ressurser. I tiden framover ser styret med bekymring på utviklingen både administrativt og driftsmessig. Det er på det rene at innleid daglig leder i 10% stilling er for lite til å følge opp dagens utfordringer. Denne ressurstilgangen holder knapt til å følge opp overordnet administrativt arbeid slik som styremøter og saksforberedelse samt noe saksbehandling. Til å ta tak i dagens utfordringer knyttet til drift av anlegg, markedsføring, booking mm og følge opp dette trenger Gautefall Biathlon KF å styrkes med økte ressurser. Gjeldende for årets budsjett er det sterkt behov for midler til å leie inn konsulent for å håndtere anleggets kortsiktige utfordringer. Styret råder til at årets budsjett til konsulentbruk økes med kr ,- slik at det kan engasjeres konsulent i tråd med utfordringene beskrevet ovenfor. I tillegg mener styret at en rekke tiltak må og bør prioriteres utført ved anlegget. Nedenfor følger en oppstilling av tiltak og anslåtte kostnader. Tiltak som må utføres høsten 2012: Stadionbygg -Utbedring av avløp fra toaletter kr ,- Standplass/Mål- og startområde -Elektroarbeid ifm. tidtakning kr ,- Standplass Varsellys kr ,- Sum kr ,- Tiltak som bør utføres høsten 2012: Løyper -Snøproduksjon desember 2012 kr ,- Stadionbygg -Asfaltering av atkomst/parkering kr ,- Gautefall Biathlon -opprette internettside kr ,- Sum kr ,- Når det gjelder snøproduksjon er det både med tanke på garanti for gode snøforhold til Østlandsmesterskapet som arrangeres januar Dersom vi tenker strategisk vil snøproduksjon også bidra til en positiv markedsføring i skimiljøet med tidlig snøpreparerte løyper på Gautefall Biathlon. Det er to snøkanoner plassert på standplassområdet som kan produsere snø i haug som derfra kan transporteres ut i løypenettet. Snøproduksjonen må Gautefall Biathlon KF koste mens utkjøringen i løypenettet må gjøres på dugnad. Det er ønskelig at slik snøproduksjon kan komme i gang med prøveproduksjon i løpet av dette året og så snart temperaturforholdene legger til rette for dette. Tidlig snøforhold på Gautefall Biathlon vil spre seg raskt i skimiljøet og trolig vil det bli dekket i lokale og regionale media. Kostnadene ved denne tidlige snøproduksjonen vil da kunne 25

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum Drangedal kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.11.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær tlf. / sms til 970 12 459 Varamedlemmer

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: TORSDAG 16.06.2011 kl. 13:00 Kl. 13.00: Kommunestyret starter Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT.

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.09.2008 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34 Hattfjelldal kommune Side 1 av 34 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Drangedal kommune. Årsmelding

Drangedal kommune. Årsmelding Drangedal kommune Årsmelding 2011 Innhold Rådmannens kommentarer... 3 1. Årsberetning 2011 for Drangedal kommune... 5 1.2 Vesentlig og sentral økonomisk informasjon... 5 1.2 Økonomisk utvikling... 6 1.3

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer