Arkivering av utenlandske e-ressurser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivering av utenlandske e-ressurser"

Transkript

1 Arkivering av utenlandske e-ressurser Prosjektrapport Siv Hunstad, BRODD

2 Innhold Innhold Introduksjon Prosjektet Trykte publikasjoner i bibliotekene E-ressurser i bibliotekene Et paradigmeskifte Hvem har ansvaret? Utfordringer Arkivering av e-ressurser viktige begrep Pay per view og Big deal Digitale tidsskriftarkiver Dark Archives Programvare for lokal lagring - LOCKSS og EJOS Status Norden Innledning Danmark Finland Island Sverige Norge Internasjonale retningslinjer Innledning LIBER JISC EBLIDA IFLA ICOLC Standardkontrakter ABM-utviklings konsortieavtaler Innledning Generelt om arkivtilgang i ABM-utviklings konsortieavtaler Blackwell Publishing Cambridge University Press Emerald Elsevier Institute of Physics Nature Publishing NetLibrary ProQuest Springer Nasjonalbibliotekenes tiltak

3 7. Forslag til videre arbeid Forutsetninger Lokal lagring Arkivtilgang på leverandørens plattform Depot hos tiltrodd tredjepart Nasjonalbibliotekene og pliktavlevering Norsk eller nordisk depot Tilgang hvor og når? Norsk eller nordisk arkiv komponenter Overordnet beskrivelse Estimerte kostnader ved opprettelse av lokalt arkiv Noter

4 1 Introduksjon 1.1 Prosjektet Prosjektet skal komme med forslag til hvordan arkivering av utenlandske e-ressurser kan tilrettelegges slik at disse er tilgjengelig for norske bibliotek. Prosjektet har følgende oppgaver: Utarbeide en behovsanalyse for arkivering av utenlandske elektroniske ressurser i Norge. Utarbeide en anbefaling til hvordan disse kan lagres og gjøres tilgjengelig. Utarbeide en kostnadsanalyse for norsk arkivering av denne typen materiale. Videre er det en forutsetning at analysene og anbefalingene så langt som råd er harmonisert med tilsvarende initiativer i regi av Nasjonalbiblioteket som angår arkivering av norske e-ressurser som omfattes av lov om pliktavlevering. BIBSYS har tatt initiativ til å få prosjektet gjennomført. ABM-utvikling har finansiert prosjektet. Følgende personer har deltatt: Rune Brandshaug (BIBSYS), Frode Falstad (NB), Margareta Grahn (ABM-utvikling), Anita Hagen (NTNU), Siv Hunstad (Brodd), Roger Mathisen (NB) og Sigrid Tollefsen (ABMutvikling). Sigrid Tollefsen fikk sommeren 2005 permisjon fra ABM-utvikling og har ikke deltatt i prosjektets aktiviteter etter 1. juli Margareta Grahn har deltatt i arbeidet på vegne av ABM-utvikling fra og med medio juni Prosjektet har hatt begrensede ressurser. Det har ikke vært mulig å gjennomføre en grundig behandling av arkivering av utenlandske e-ressurser i sin fulle bredde. Det var nødvendig å begrense prosjektets omfang. E-ressurser er generelt sett i hovedsak definert som elektroniske tidsskrifter. Elektroniske bøker er bare helt sporadisk behandlet. Andre e-ressurser som referansedatabaser, lokale produksjoner, institusjonsarkiver og andre nettdokumenter er ikke inkludert i prosjektet. Vi har i første rekke konsentrert oss om den tradisjonelle publiseringsmodellen med kommersielle leverandører. Nye modeller som Open Access er ikke behandlet. I juni gjennomførte prosjektet et studiebesøk til det nederlandske nasjonalbiblioteket for lære mer om satsing på arkivering av e-ressurser. 1.2 Trykte publikasjoner i bibliotekene Bibliotekenes innkjøp og tilgjengeliggjøring av trykte publikasjoner, som bøker, tidsskrifter, rapporter og aviser, er etablerte ordninger som er kjente og aksepterte av aktørene i bransjen for slike publikasjoner. Utlån og annen bruk av publikasjonene er avklart i forholdet til rettighetshaverne. Blant annet regulerer Lov om bibliotekvederlag utbetaling av vederlag til rettighetshavere for bibliotekenes utlån av dokumenter. 4

5 Biblioteket bestiller en publikasjon, mottar den og betaler for den. Den blir katalogisert, klassifisert og på annen måte klargjort for bruk som en del av bibliotekets samlinger. Den er en del av samlingen så lenge biblioteket finner det nødvendig. Så fremt ikke publikasjonen går tapt eller i stykker, kan biblioteket oppbevare og bruke sitt eksemplar for all fremtid, om biblioteket så ønsker. Mange bibliotek kjøper dessuten inn de samme publikasjonene. Dette betyr at flere eksemplarer av hver publikasjon er tilgjengelige gjennom bibliotekene. Man kan altså være ganske sikre på at fremtidige studenter, forskere og andre lesere vil få adgang til publikasjonen, enten fra eget bibliotek eller gjennom innlån fra et annet bibliotek. Adgangen til slikt materialet begrenses i noen grad av de restriksjoner i utlånsbetingelser som bibliotekene praktiserer, men normalt vil dette ikke hindre noen i å få tilgang til ønsket dokument. I markedet for trykte publikasjoner kjenner aktørene hverandre. Roller og oppgaver er avklart. Man har kommet frem til ordninger som gjør det mulig for bibliotekene å ivareta sin samfunnsoppgave, å sikre tilgang til litteraturen på kort og lang sikt. 1.3 E-ressurser i bibliotekene Trykt materiale er varer som kan kjøpes, produkter som man kan holde, ta og føle på, og plassere på hylla. Anskaffelse av e-ressurser til et bibliotek er helt forskjellig fra det å kjøpe inn trykte bøker og tidsskrifter. Selv når det dreier seg om kjøp, behandles dette i stor grad analogt til abonnement på en tjeneste. Biblioteket får tilgang til dokumentasjon og informasjon som er lagret i en database, og betaler for denne adgangen. Databasen er lagret hos leverandøren og er tilgjengelig for brukerne over Internett. Mange andre bibliotek har tilgang til den samme informasjonsmengden, uten at det hindrer de øvriges tilgang. Biblioteket mottar ikke en gjenstand som de kan beholde og selv styre bruken av. De er avhengig av leverandørens tilrettelegging hver gang de skal benytte seg av sin rett til tilgang. Noen leverandører utgir papirutgaven og e-ressursen som parallelle utgivelser, og bibliotekene får bare tilgang til e-ressursen gjennom å abonnere på papirutgaven. Dette tyder på at disse leverandørene er usikre på hvordan e-ressursene påvirker markedet, og ønsker å sikre inntjening på samme nivå som tidligere. Dersom biblioteket sier opp abonnementet, har de fortsatt papirutgaven, og kan oppbevare denne i henhold til eget ønske. Det blir stadig vanligere at biblioteket får bruksrett til publikasjonene mot betaling av en årlig lisensavgift uten noe krav om kjøp av papirutgave. Dette er tilfelle for de fleste av de store fulltekstressursene som gir samlet tilgang til et stort antall tidsskrifter De bibliotek som velger å si opp abonnementet, kan risikere at de ikke har noe igjen etter endt abonnementsforhold, avhengig av hvilke avtalevilkår den aktuelle leverandøren tilbyr. Det vanligste er at leverandørene gir biblioteket rett til å beholde tilgang til det materialet som ble publisert i den tidsperioden biblioteket var abonnent. Slik praksis kalles arkivrettighet. Bibliotekene ønsker å ha slik arkivrettighet som et standardvilkår i alle abonnementsavtalene som inngås. Leverandørene tilbyr ulike løsninger når det gjelder gjennomføring av arkivrettigheter. Den løsningen bibliotekene fortrekker er å ha fortsatt tilgang til leverandørens plattform for det materialet som ble publisert i abonnementsperioden. En del leverandører tilbyr dette. En slik 5

6 løsning innebærer at leverandøren fortsetter å levere en tjeneste til et bibliotek som har avsluttet et abonnement. Leveransen medfører kostnader for leverandøren. Dersom biblioteket ikke er villig til å betale noe for slik fortsatt tilgang, er dette et problem. Leverandøren kan i lengden ikke levere på slike vilkår. Leverandøren må som minimum få dekket de kostnadene slik tilgang etter endt abonnement medfører. Noen leverandører tilbyr å levere det aktuelle materialet på CD-ROM, eller som filoverføring, etter oppsigelse, mot en mindre kontraktsfestet kostnad eller eventuelt gratis. Bibliotekene får slik kopi av det som er publisert i abonnementsperioden. Det er imidlertid vanskelig for bibliotekene å utnytte dette kopierte materialet på en fornuftig måte. Norske bibliotek har til nå liten praktisk erfaring med oppsigelse av abonnement på tilgang til e- ressurser, men de er bekymret for konsekvensene slike oppsigelser vil medføre. Dette kommer klart frem i den kartleggingen som ABM-utvikling fikk gjennomført vinteren 2004/2005. Usikkerhet når det gjaldt arkivrettigheter er den viktigste årsaken til at mange norske bibliotek fortsatt beholder papirutgavene de egentlig ønsket å kvitte seg med. Bibliotekenes oppfatning er at det må, for alle avtaler, etableres ordninger som gjør det mulig å beholde tilgang til de deler av publikasjonsmengden som de mener de allerede har kjøpt og har eierrettigheter til gjennom sitt abonnement. Endringer i leverandørens forhold kan skape situasjoner som gjør det vanskelig eller umulig for leverandøren å fortsatt opprettholde et arkiv for de e-ressurser vedkommende har vært ansvarlig for. Utgivelse av en publikasjon kan flyttes fra en leverandør til en annen, publikasjoner kan slåes sammen, en publikasjon kan avsluttes og selve virksomheten kan bli nedlagt på grunn av konkurs eller andre forhold. Alle disse forholdene resulterer i ødeleggelse av det økonomiske fundamentet som må være der for at leverandøren skal kunne levere tjenester, enten det gjelder publisering av nytt materiell eller tilgang til arkiv for eldre e-ressurser. Ser en dette i et langsiktig perspektiv er det ikke tale om at noe skjer med leverandørens forhold, men når det kommer til å skje. Arkivtilgang på leverandørens plattform er en god løsning i det tidsperspektiv hvor leverandøren fortsatt leverer tjenesten, men ivaretar ikke det samfunnsmessige behovet for langtidslagring av e- ressurser. 1.4 Et paradigmeskifte Det blir stadig vanligere at bibliotekene går over til e-only abonnement og sier opp de trykte versjonene. Dette bidrar til å forsterke trenden som alt er der om at stadig flere publikasjoner bare er tilgjengelige som e-ressurs. Dette skjer til tross for usikkerheten omkring arkivrettighetene. Mange bibliotek ser seg dessuten nødt til å kassere eldre årganger av tidsskrifter på grunn av strammere økonomi og plassmangel. Dette paradigmeskiftet, hvor abonnement på e-ressurser i alt større utstrekning har tatt over for kjøp av trykt materiale, blir av mange referert til som eierskaps- kontra tilgangsmodellen ( ownership vs. access ) 1. Utlån av publikasjoner fra bibliotekenes hyller har i løpet av det siste tiåret, i alt større utstrekning, blitt erstattet av digitale tjenester, hvor ikke bare gjenfinningen, men også selve dokumentet er i digital form. Bibliotekene er i ferd med å endre seg fra lagerhus til inngangsportaler. Mange prosjekter er igangsatt for å tette arkivhullene som dette paradigmeskifte kan føre til. En metode for å sikre fremtidig tilgang er å beholde abonnement på den trykte utgaven, for å på 6

7 den måten sikre egen fremtidig tilgang. I Hellas har organisasjonen, HEAL-Link 2, som forhandler frem konsortieavtaler for greske akademiske universitet, valgt denne metoden. HEAL-Link forlanger levering av trykte hefter tilsvarende alle lisenser som de signerer på vegne av de greske bibliotekene. I USA, går mange konsortier sammen om å etablere arkiv for papirutgaver av publikasjoner som inngår i de store forlagspakkene. Konsortiet for universitetsbibliotek i Florida og det for California har begge valgt å opprettholde abonnement på den trykte versjonen til samtlige titler som finnes i de forlagspakkene de har avtale om Hvem har ansvaret? Bibliotekenes rolle har vært, og er, å samle, systematisere, oppbevare og gi tilgang til publikasjoner. Slik tar de vare på kulturarven og kunnskapskildene, for dagens og fremtidens brukere. Oppgaven har blitt vanskeligere i den nettbaserte verden. Bibliotekenes overgang til e- only sammen med økt kassasjon av trykte utgaver gjør det nødvendig å finne frem til en holdbar arkivløsning for e-ressurser. Bibliotekene har ikke lengre publikasjonene fysisk i biblioteket, og har i dagens situasjon begrenset kontroll over hva som skjer. Flere nasjonalbibliotek er i gang med å ta vare på e-ressurser som en del av det som er publisert i landet. Arbeidet med å lagre slik dokumentasjon er kommet i gang, men nasjonalbibliotekene har i dag enten ikke mulighet, eller i hvert fall svært begrenset mulighet, til å gi tilgang til materialet. I noen land er lovverket når det gjelder pliktavlevering et hinder for dette arbeidet, fordi nasjonalbiblioteket ikke kan kreve materialet innlevert. Leverandørene har ikke tradisjoner for, og kanskje heller ikke kunnskap og teknologiske løsninger til å påta seg langtidsoppbevaring av e-ressurser på egen hånd. Det finnes de som mener at det ikke er sannsynlig at leverandørene vil lage, gi adgang til og opprettholde arkiver, da dette ville gå ut over leverandørenes muligheter til profitt 4. En studie gjennomført i 2003, sponset av The Association of Learned and Professional Society Publishers, viser at når det gjelder vitenskapelig publisering, hadde 52 % av de kommersielle og 45 % av de ikke-kommersielle forlagene satt i gang tiltak rettet mot arkivering av e-ressurser. Dette inkluderer deltakelse i tredjepartsarkiver som for eksempel JSTOR og OCLC. 5 The International Council for Scientific and Technical Information (ICSTI) and CENDI (U.S. Federal Information Managers Group) sponset i 1999 rapporten Digital Preservation and Permanent Access to Scientific Information: The State of the Practice. Rapporten ble oppdatert i 2004 og har fokus på operasjonelle digitale arkiver rettet mot elektronisk materiale innen naturvitenskap og teknologi, blant annet for elektroniske tidsskrifter. Den har et internasjonalt og et tverrsektorielt perspektiv. Rapporten beskriver noen utvalgte prosjekter som er igangsatt for å identifisere trender og finne frem til områder innen fagfeltet som fortsatt trenger innsats. Undersøkelsen viser at de mest framgangsrike løsningene for arkivering av e-ressurser som frem til i dag har blitt laget er bygd på samarbeid mellom forskjellige typer aktører. Særlig har samarbeid mellom leverandører av biblioteksystemer, universiteter, universitetsbibliotek, nasjonalbibliotek og kommersielle aktører gitt gode resultater 6 : In addition to ensuring some measure of comprehensiveness over the wide spectrum of scientific information in digital form, partnerships have the benefit of providing some measure of redundancy, sustainability and sharing of the cost for preservation which is likely to exceed the revenues that can be made on the reuse of any particular object. 7 7

8 Rapporten viser at infrastrukturen til fremtidens arkiver for e-ressurser kan komme til å bygge på samarbeid. Leverandører av publikasjoner, bibliotek, arkiv, forskningsinstitusjoner og tredjepartsinstitusjoner har alle oppgaver å ivareta. Aktiv støtte fra myndigheter og berørte organisasjoner er nødvendig. Brukermiljøene og forfatterorganisasjonene må også ha fokus på dette gjennom hele livssyklusen til materialet som skal bevares. Sentrale juridiske, sosiale, politiske og økonomiske spørsmål er fortsatt uavklart. Det er her de store utfordringene ligger. Bevaring av e-ressurser er også et spørsmål om finansiering. Hvem skal betale for utvikling og vedlikehold av løsningene som må til for å sikre disse ressursene? Dette er spørsmål som angår oss alle. 1.6 Utfordringer I en rapport om nasjonale initiativ for arkivering av e-ressurser slår forfatteren Neil Beagrie fast at arbeidet med slik arkivering fortsatt er et nytt felt med mye ugjort arbeid, og at tiltak for langtidsoppbevaring ble identifisert og iverksatt relativt sent. 8 Beagrie mener også at disse spørsmålene har forblitt usynlige for allmennheten, myndigheter og andre sentrale interessenter. Rapporten presiserer at de mest fremgangsrike institusjoner er de som har arbeidet med strategier og praktiske implementeringer innenfor dette feltet og tilgrensende felt over flere år. Beagrie trekker blant annet frem følgende underliggende tendenser: Fra trykt til elektronisk. Det blir vanligere at institusjoner lisensierer tilgang til elektronisk materiale, isteden for å kjøpe og oppbevare trykte versjoner. Tidsperspektiv for bevaring av e-ressurser. E-ressurser og annet digitalt materiale krever jevnlig vedlikehold for å sikre god nok bevaring. Tekniske løsninger må på plass som kan håndtere dette. Juridisk grunnlag. Ingen av deltakerlandene i kartleggingen hadde lovgivning som tilrettela for arkivering, langtidsoppbevaring og tilgjengeliggjøring av e-ressurser. Det er i dag mye fokus på copyrightspørsmål, særlig i forbindelse med ulike former for digital publisering. Publisering av e-ressurser er ikke noe unntak. Kommersielle hensyn har hatt lett for å overskygge samfunnets behov for å sikre kulturarven. Lovgiverne har ikke sett behovet for å lage et juridisk grunnlag for bevaring. Informasjonsflommen. Den dramatiske økningen av tilgjengelig informasjon stiller høyere krav til bibliotekets evne til å filtrere informasjonsstrømmen og til økt bevisstgjøring og arbeid i forhold til hva man skal oppbevare. Økt globalisering. Tilgang på informasjon følger ikke nasjonale avgrensninger. Spørsmålet om arkivering av e-ressurser må løses på et internasjonalt nivå. Arkivering av e-ressurser krever mer enn de fleste bibliotek kan takle alene. Nasjonale overordnede tiltak og internasjonalt samarbeid er nødvendig for å få til løsninger som kan fungere over tid. Det er nødvendig med innsats på flere fronter. British Library har gjennom lengre tid arbeidet med digitale arkiver for forskjellige typer materiale. I Nederland har nasjonalbiblioteket avtaler med mange av de store forlagene, også noen som ikke er hjemmehørende i Nederland, om langtidsoppbevaring av e-ressurser. Nasjonalbiblioteket i Australia er også engasjert i arbeid med arkivering av elektroniske publikasjoner siden midten av nittitallet. 8

9 International Federation of Library Associations (IFLA) og Institutions and International Publishers Association (IPA), har i en felles uttalelse fra 2002 formulert at arkivering av e- ressurser er en oppgave som nasjonalbibliotek bør ta ansvar for. Uttalelsen slår fast at nasjonalbibliotek til alle tider har hatt hovedansvaret for akkvisisjon og oppbevaring av den nasjonale kulturarven, og dermed har de også ansvar for digitale publikasjoner som e-ressurser. Av den grunn bør disse institusjonene sammen med andre sentrale aktører i bibliotekmiljøet bære hovedansvaret for denne type prosjekter. 9 En rapport fra 2003 utarbeidet på oppdrag av Joint Information Systems Committee (JISC), Archiving E-Journals Consultancy, hvor man undersøkte hvilke fremgangsmåter 19 institusjoner innen høyere utdannings brukte for å sikre arkivering av e-tidsskrifter, oppgir kun én av disse 19 institusjonene at de stilte krav om arkivrettigheter i samband med lisensiering av elektroniske fulltekstressurser. De øvrige 18 gjorde det ikke grunnet en kombinasjon av pragmatisme og press 10. De spurte mente at arkivklausulene i avtalene var for uklare for å kunne sikre tilgang etter oppsigelse, at arkivtilgang ble tilbudt i problematiske formater, for eksempel på CD-ROM. De mente også at en ikke kan stole på at leverandørene kommer til å kunne levere lovet arkiv. Leverandørene går ofte konkurs, noe som ville gjøre eventuelle arkivrettigheter verdiløse. En helt fersk undersøkelse, You Get What You Pay for? Archival Access to Electronic Journals, beskriver policyer og praksiser til noen utvalgte leverandører og biblioteker i forhold til digital arkivering. 11 Artikkelen er delvis basert på en uformell spørreundersøkelse som forfatteren foretok på forskjellige postlister som omhandler lisensiering av elektroniske fulltekstressurser 12. Svarene hun fikk tilsier at arkivspørsmålet er noe som opptar folk i miljøet, men at det likevel ikke var utslagsgivende ved valg av ressurser eller hvordan lisensene til disse ble forhandlet frem. Dessuten oppgav flere at man ikke var bekymret for den fortsatte tilgangen for såkalte core titles (sentrale titler innen et visst fag) da man ikke kunne forestille seg å noensinne si opp disse. Arbeidet med arkivrettigheter for e-ressurser må sette fokus på to viktige spørsmål. Det ene er bibliotekets rett til det materialet som er publisert i løpet av den perioden biblioteket har hatt abonnement i den situasjonen at biblioteket senere har sagt opp abonnementet. Det andre er hvordan permanent tilgang til dette materialet skal ivaretas på en for biblioteket akseptabel måte. Dette må løses gjennom forhandlinger hvor en kommer frem til avtaleordninger som både leverandørene og bibliotekene finner akseptable og som også er praktisk gjennomførbare. De tekniske utfordringer er også store, særlig dersom en ser dette i et langsiktig perspektiv. Nasjonalbibliotekene og andre fagmiljøer har gjennom flere år jobbet med langtidsoppbevaring av digitale publikasjoner, også e-ressurser, og har kommet frem til metoder som gir en rimelig grad av sikkerhet, gitt at man ikke er for ambisiøse i forhold til hvilke egenskaper ved de opprinnelige publikasjonene som skal videreføres og være tilgjengelig i fremtiden. 9

10 2 Arkivering av e-ressurser viktige begrep 2.1 Pay per view og Big deal Flertallet av de tidsskriftleverandørene som ABM-utvikling har konsortieavtale med, tillater kjøp av enkeltartikler, såkalt pay-per-view. Dette betyr at man betaler en gitt stykkpris for hver artikkel som lastes ned. Man kan enten betale en fast sum for et gitt antall artikler til nedlasting, ha en forhåndsbetalt konto eller betale løpende for konsumet. Dette er en forholdsvis dyr tjeneste og bruk av pay-per-view gjør det vanskelig for biblioteket å forutsi de endelige kostnadene. Dessuten kan en pay-per-view -ordning resultere i at en begrenser bruken av ressursen. For bibliotek som ikke har behov for omfattende tilgang til en ressurs kan pay-per-view derimot være en god og kostnadseffektiv tjeneste. Dersom bibliotekene får tilgang til alle titlene en leverandør gjør tilgjengelig til en pris som er betydelig lavere enn summen av prisen for enkeltabonnement for hver tittel, kalles dette for Big deal avtaler. Simply put, the Big Deal is an online aggregation of journals that publishers offer as a one-price, one size fits all package. In the Big Deal, libraries agree to buy electronic access to all of a commercial publisher's journals for a price based on current payments to that publisher, plus some increment. Under the terms of the contract, annual price increases are capped for a number of years. The Big Deal usually allows the library to cancel paper subscriptions at some savings or purchase additional paper copies at discounted prices. But the content is, henceforth, "bundled" so that individual journal subscriptions can no longer be cancelled in their electronic format Digitale tidsskriftarkiver Det finnes flere digitale tidsskriftarkiv. Det mest kjente er JSTOR 14 som startet som et prosjekt i 1994 finansiert av The Andrew W. Mellon Foundation med hensikt å undersøke om bruken av eldre materiale ville øke hvis man digitaliserte dette, samtidig som man sikret oppbevaringen av materialet. Digitalisering av tidsskrifter leder også til at man kan spare omfattende hylleplass i bibliotekene. Dette var også et viktig insitament til prosjektet. Til å begynne med inneholdt JSTOR i hovedsak akademiske tidsskrifter innen økonomi og historie, men i dag tilbyr JSTOR både tverrfaglige og fagspesifikke tidsskrifter fra mange forskjellige fagområder. Tidskriftårganger skannes inn, registreres og gjøres tilgjengelig for søking og fremhenting. JSTOR gjør med andre ord papirutgavene tilgjengelig gjennom en e-ressurs. Per i dag har man 773 titler totalt i sin portefølje. Flertallet av disse er digitalisert fra første volum og første hefte. JSTOR opererer med en såkalt moving wall. Dette betyr at de siste årene ikke er tilgjengelige, selv om de er lagret i databasen. JSTOR har ca kunder verden rundt. Mange av disse har enten flyttet samlingene som motsvarer innholdet i JSTOR til fjernmagasiner eller de har kassert disse. 15 Dette til tross for at biblioteket mister tilgangen og ikke har arkivrettigheter ved oppsigelse. På spørsmålet om hvordan man håndterer trykte samlinger som også finnes i JSTOR, svarer fem av de seks universitetsbibliotekene i Norge at man foreløpig ikke har tatt noen strategiske valg i forhold til 10

11 problemstillingen. Universitetsbiblioteket i Tromsø er alene om å ha tatt en generell beslutning om kassering av materiale som finnes tilgjengelig i elektronisk format, noe som inkluderer innholdet i JSTOR, men melder at dette foreløpig ikke har blitt gjennomført i sin helhet. JSTOR har en arkiveringsstrategi som skal sikre oppbevaring av den trykte kilden, oppbevaring av de digitale filene, samt planlegging og tilrettelegging av deponering av sikkerhetskopi hos tredjepart. 16 I samarbeid med The Centre for Research Libraries (CRL) har man startet et oppbevaringsprosjekt for de trykte titlene i JSTOR. Organisasjonens hensikt er å samle et fullstendig arkiv av trykte titler i JSTOR og slik gi en ekstra trygghet for at disse publikasjonene vil være tilgjengelig i all fremtid. Deltakerbibliotekene bidrar med frivillige donasjoner. 17 Denne samlingen av papirutgaver som bygges opp, omtales ofte som JSTOR sitt dark archive I de fleste andre sammenhenger er dark archives digitale depoter. Mange amerikanske bibliotek har gått sammen i felles prosjekter for å oppbevare og gi tilgang til dette materialet gjennom JSTOR. 18 Det finnes også andre digitale fulltekstarkiver, blant annet PCI Full Text som innholder ca 320 titler, de fleste fra første nummer frem til Databasen dekker samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag. PCI Full Text er supplement til Periodicals Content Index, som er en referansedatabase som indekserer ca titler. I motsetning til JSTOR kan man kjøpe PCI Full Text Collections for permanent eie og tilgang. 19 Dessuten lager mange leverandører egne arkiver av titler på egen plattform som innholder alle volumer og hefter til titlene. Blant annet Elsevier, Springer og Institute of Physics har opprettet denne type arkiver, som kan kjøpes som separate produkter. 2.3 Dark Archives Dark archive brukes som begrep om arkiv som ikke skal brukes i tjenesteproduksjon. De er der som en siste utvei, og skal kunne brukes til rekonstruksjon, gitt at alle andre kilder har sviktet eller er ødelagt. Noen større forlag har inngått avtaler med nasjonalbibliotek eller andre eksterne organisasjoner om lagring av sine publikasjoner i slike dark archives. Dette innebærer at forlagene sender digitale kopier av alt materiale fra de tidsskriftene som forlagene publiserer til sin samarbeidspartner for oppbevaring. Slike depot er tenkt som katastrofelager, i situasjoner hvor leverandørens evne til å levere tjenester har sviktet og ikke kan gjenopprettes. Da er det mulig å kopiere over materialet fra den eksterne samarbeidspartneren. Nasjonalbiblioteket i Nederland har etablert et slikt dark archive 20. De har avtaler med blant annet Blackwell Publishing, Cambridge University Press, Elsevier, Sage Publishing, Springer, samt Taylor & Francis. Gjennom et samarbeid med IBM er det utviklet en infrastruktur for å behandle og vedlikeholde de elektroniske publikasjonene til disse forlagene. Nasjonalbiblioteket vedlikeholder materialet, oppgraderer teknologien og formatene når dette er nødvendig, og står ansvarlig for at materialet er intakt. Eneste mulighet for tilgang for brukere er ved å møte opp som besøkende i bibliotekets lokaler. Andre bibliotek kan ikke søke i dette arkivet. 11

12 I fagmiljøet, særlig i USA, har man begynt å gradere arkivdepoter for e-ressurser etter hvor lite tilgjengelig de er for bruk. Begrepene som brukes er: Accessible archive Light archive Dim archive Dark archive Accessible archives er ressurser som er tilgjengelig for vanlig bruk og dark archives er arkiv som ikke skal brukes. De to øvrige begrepene innebærer grader av redusert tilgjengelighet. Begrepet dark archive brukes noen ganger også om depot med trykte tidsskrifter, hvor papiret slik blir den siste mulighet for tilgang. 2.4 Programvare for lokal lagring - LOCKSS og EJOS LOCKSS betyr "Lots of Copies Keep Stuff Safe", og er en åpen kildekode utviklet ved Stanford universitetet. 21 Systemet er laget for å gi biblioteker en mulighet til å lagre vitenskapelige e- tidsskrifter på sin lokale server og dermed sikre egen og andres tilgang til disse. Ved hjelp av LOCKSS lagres det elektroniske materialet på den datamaskinen biblioteket disponerer. Ved at flere bibliotek oppbevarer det samme materialet reduseres risikoen for at materialet kan bli borte. Teknologien bak LOCKSS er web crawlers som henter lisensiert materiale fra leverandørens plattform ved hjelp av plug-ins tilpasset hver leverandør. Materialet lagres deretter i en permanent hurtigbuffer. Slik blir materialet tilgjengelig lokalt også når det ikke lenger er tilgjengelig på leverandørens plattform. Et stort antall leverandører har sagt seg villige til å gi tilgang for LOCKSS. På LOCKSS hjemmeside er det satt opp en liste over disse leverandørene. Ingen av de leverandørene som dette prosjektet hadde kontakt med i forbindelse med denne utredningen, har imidlertid tatt i bruk LOCKSS-teknologien. Leverandørene hadde heller ikke lagt inn LOCKSS-ikonet på hjemmesidene sine. Ikonet viser at LOCKSS kan brukes. Det ser ut til å ta noe tid før bibliotekene kan bruke LOCKSS til nedlastningen av filer fra disse leverandørene. Det finnes i tillegg andre produkter for lokal lagring. Blant de kommersielt tilgjengelige er ENCompass for Journals OnSite (EJOS) 22, som er en videreutvikling av Elsevierproduktet Science Server, en programvare som ble laget i 1998 for lokal lagring, men aldri egentlig tatt i bruk. EJOS er tatt i bruk av noen av de større nordamerikanske konsortiene og også av British Library. 12

KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK

KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK Beregnet til Kulturdepartementet Dokument type Rapport Dato Juni 2015 KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK Rambøll

Detaljer

Økt tilgang til norske forskningsresultater

Økt tilgang til norske forskningsresultater Økt tilgang til norske forskningsresultater Anbefalinger fra arbeidsgruppe oppnevnt av UHRs forskningsutvalg 30. januar 2009 1 Innhold: 0. Hovedpunkter...3 1. Innledning...5 1.2 UHRs innfallsvinkel...7

Detaljer

Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA)

Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA) 2013 Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA) Utredning Finansiert av NML og NFR Innholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Innledning... 4 2.1 Premisser... 5 2.2 Om

Detaljer

Behovsanalyse. Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av Bibsys styre 08.04.2008 Avlevert 05.12.2008

Behovsanalyse. Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av Bibsys styre 08.04.2008 Avlevert 05.12.2008 Behovsanalyse Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av Bibsys styre 08.04.2008 Avlevert 05.12.2008 1 INNLEDNING... 3 1.1 MANDAT... 3 1.2 BAKGRUNN... 4 2 BIBLIOTEKENES OPPDRAG... 6 2.1 UH-BIBLIOTEKENES HOVEDOPPGAVER...

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014. Versjon 1.0 14.3.2014

Rapport og planer 2013-2014. Versjon 1.0 14.3.2014 Rapport og planer 2013-2014 Versjon 1.0 14.3.2014 0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2013 CRIStin har nå vært gjennom sitt tredje leveår. Selv om mye gjenstår før vi kan si at vi har nådd en

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013 Rapport og planer 2012-2013 Versjon 1.0 15.3.2013 0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2012 2012 er CRIStins andre leveår. Høyeste prioritet i 2012 har vært å få alle deltagerinstitusjoner i

Detaljer

Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02.

Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02. Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02.2014 1 Innledning E-bøker har i løpet av få år blitt et alternativ

Detaljer

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling Innhold Innledning 2 1. Visjon for høyere utdanning 3 2. Internasjonal utvikling 5 2.1 Trender innenfor høyere utdanning

Detaljer

Publikasjoner, delingskultur og tilgang til forskning

Publikasjoner, delingskultur og tilgang til forskning Publikasjoner, delingskultur og tilgang til forskning lars wenaas cristin Hvordan ville du reagert hvis det ble forlangt at du var med på å betale for en og samme ting tre ganger, men likevel ikke fikk

Detaljer

Mellomlangsiktig lagring av elektroniske dokumenter

Mellomlangsiktig lagring av elektroniske dokumenter Notat 2002:11 Mellomlangsiktig lagring av elektroniske dokumenter Utredning av fellesløsninger for lagring og tilgjengeliggjøring av elektroniske saksdokumenter. Forord Innføring av elektronisk saksbehandling

Detaljer

Åpen programvare i Norge. Status, effekter, hindringer og drivere. Oktober 2003

Åpen programvare i Norge. Status, effekter, hindringer og drivere. Oktober 2003 Åpen programvare i Norge Status, effekter, hindringer og drivere Oktober 2003 Tittel: Åpen programvare i Norge: Status, effekter, hindringer og drivere Teleplans prosjektnr: Teleplans prosjektnavn: Kontraktsnummer:

Detaljer

Store og små bibliotek må henge med! 37. årgang. E-bøkene utvikler bibliotekene

Store og små bibliotek må henge med! 37. årgang. E-bøkene utvikler bibliotekene Store og små bibliotek må henge med! 37. årgang 7 2012 E-bøkene utvikler bibliotekene Sindre sortering ved innlevering Ønsker dere at innlevert materiale blir levert til et skjermet område, slik at dere

Detaljer

Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL

Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL Sluttrapport for SAK-prosjekt: Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL Versjon 1.1 17. januar 2012 Best før 2013 1 Innhold 1 Sammendag 4 2 Innledning 6 2.1 Deltakere

Detaljer

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler OBS! Ikke endelig versjon!!! Buskerud fylkesbibliotek Drammen, våren 2011 CREW: En kasseringsmanual

Detaljer

Innst. S. nr. 313. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.meld. nr. 24 (2008 2009)

Innst. S. nr. 313. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.meld. nr. 24 (2008 2009) Innst. S. nr. 313 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 24 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Nasjonal strategi for digital bevaring

Detaljer

Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner

Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner (UHR beklager at figurene ikke er synlige i nettversjonen, ta kontakt med Vidar Røeggen får å få tilsendt publikasjonen) Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner Opprettelse av nasjonale registre

Detaljer

Kommersialisering av forskningsresultater

Kommersialisering av forskningsresultater Kommersialisering av forskningsresultater Viktige forutsetninger, hvordan disse er håndtert ved noen amerikanske universiteter og anbefalinger for norske forhold. Hans Petter Bugge Einar A. Rasmussen Haavard

Detaljer

Teknologi og opphavsrett - Digitaliseringens betydning for levende kulturformer

Teknologi og opphavsrett - Digitaliseringens betydning for levende kulturformer Teknologi og opphavsrett - Digitaliseringens betydning for levende kulturformer For Arbeidsgiverforeningen Spekter Mars 2014 1 Forord Den digitale revolusjonen har påvirket hele samfunnet. En få nisjer

Detaljer

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse 16.01.2015 Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse og kompetanse 2 TILTAK SOM KAN BIDRA TIL Å ØKE BEFOLKNINGENS DIGITALE DELTAGELSE OG KOMPETANSE DAMVAD.COM For information on

Detaljer

Norskspråklige vitenskapelige tidsskrifter i humaniora og samfunnsvitenskap. Forfatterkrets, formål og mulighet for åpen tilgang

Norskspråklige vitenskapelige tidsskrifter i humaniora og samfunnsvitenskap. Forfatterkrets, formål og mulighet for åpen tilgang Norskspråklige vitenskapelige tidsskrifter i humaniora og samfunnsvitenskap Forfatterkrets, formål og mulighet for åpen tilgang Gunnar Sivertsen Arbeidsnotat 14/2013 Norskspråklige vitenskapelige tidsskrifter

Detaljer

DIGITAL RETTIGHETS- KLARERING

DIGITAL RETTIGHETS- KLARERING DIGITAL RETTIGHETS- KLARERING R APPORT FRA UTVALG NEDSATT AV NFFS STYRE 2005-11-02 Gunnar Liestøl Hans Marius Graasvold Gisle Hannemyr Mads Liland Håkon Wium Lie 12. juni 2006 RAPPORT FRA NFFS DIGITALE

Detaljer

CREW. Kontinuerlig Gjennomgang. Kassering Evaluering. Håndbok i samlingsutvikling for bibliotek. av Jeanette Larson

CREW. Kontinuerlig Gjennomgang. Kassering Evaluering. Håndbok i samlingsutvikling for bibliotek. av Jeanette Larson Kontinuerlig Gjennomgang Kassering Evaluering av Jeanette Larson Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler Buskerud fylkesbibliotek, 2011 Håndbok i samlingsutvikling for bibliotek

Detaljer

Unni Knutsen. Ut og stjæle poster? Effektivitet og rasjonalitet i folkebibliotekenes katalogarbeid

Unni Knutsen. Ut og stjæle poster? Effektivitet og rasjonalitet i folkebibliotekenes katalogarbeid 1 Unni Knutsen Ut og stjæle poster? Effektivitet og rasjonalitet i folkebibliotekenes katalogarbeid Masteroppgave Avdeling for journalistikk, bibliotek og informasjonsfag 2 Oppgaven diskuterer hvorvidt

Detaljer

Bibliotekaren. Bibliotekloven, kompetansen og barna. Nr 10 - Oktober - 2013

Bibliotekaren. Bibliotekloven, kompetansen og barna. Nr 10 - Oktober - 2013 Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 10 - Oktober - 2013 Bibliotekloven, kompetansen og barna Den nye bibliotekloven har fått en egen litteraturhusparagraf. Folkebiblioteket skal «være

Detaljer

forlagene, bokavtalen og samfunnskontrakten

forlagene, bokavtalen og samfunnskontrakten 1 forlagene, bokavtalen og samfunnskontrakten 2 Forord Jeg har som forlegger sett på den faste bokprisen som en bærebjelke for mangfoldet, kvaliteten og spredningen av norsk litteratur, for forfatternes

Detaljer

Årsrapport 2014 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Årsrapport 2014 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Årsrapport 2014 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Innhold Årsrapport 2014... 1 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek... 1 Del I. Leders beretning... 2 Del II. Introduksjon til virksomhetens hovedtall...

Detaljer

Innovasjonsstrategier i informasjonsteknologibedrifter

Innovasjonsstrategier i informasjonsteknologibedrifter ARBEIDSNOTAT 49/2006 Finn Ørstavik Innovasjonsstrategier i informasjonsteknologibedrifter Presentasjon av et pilotprosjekt NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167

Detaljer

SPRÅKRÅDET. REF. VÅR REF. DATO 2006/04040 KU/KU3 IE:kdp 200600064-4 TB 28.08.2006. Svar på KKDs brev av 29. mai 2006 om en norsk språkbank

SPRÅKRÅDET. REF. VÅR REF. DATO 2006/04040 KU/KU3 IE:kdp 200600064-4 TB 28.08.2006. Svar på KKDs brev av 29. mai 2006 om en norsk språkbank SPRÅKRÅDET Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo REF. VÅR REF. DATO 2006/04040 KU/KU3 IE:kdp 200600064-4 TB 28.08.2006 Svar på KKDs brev av 29. mai 2006 om en norsk språkbank Brevet

Detaljer

Gunnar Sivertsen. Bibliografiske datakilder til dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner. NIFU skriftserie nr. 22/2003

Gunnar Sivertsen. Bibliografiske datakilder til dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner. NIFU skriftserie nr. 22/2003 Gunnar Sivertsen Bibliografiske datakilder til dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner En utredning for Utdannings- og forskningsdepartementet NIFU skriftserie nr. 22/2003 NIFU Norsk institutt for

Detaljer

Rapport og planer 2011-2012. Versjon 1.0

Rapport og planer 2011-2012. Versjon 1.0 Rapport og planer 2011-2012 Versjon 1.0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2011 I oppstartsåret 2011 har arbeidet innen de tre hovedområdene CRIStin har ansvar for hatt svært ulik vinkling: Aktiviteten

Detaljer