Søknad om permanent finansiering (1,5 mill.) av NORA - nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om permanent finansiering (1,5 mill.) av NORA - nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv."

Transkript

1 Kunnskapsdepartementet Bibliotek for medisin og helsefag Postboks 1113 Blindern 0317 Oslo Dato: Deres ref.: Vår ref.: Telefon: Telefaks: E-post: Nettadresse: Søknad om permanent finansiering (1,5 mill.) av NORA - nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv. Universitetene og høgskolene har i samarbeid utviklet NORA en nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv med støtte fra programmet Norsk digitalt bibliotek i ABM-utvikling. Norsk digitalt bibliotek sørger for samordning av like tjenester og støtter tjenester som kan bli nasjonale. Det fører til bedre ressursutnytting og bedre tilgjengelighet for brukerne. Tjenesten NORA er én av de viktigste tjenestene for brukere i en utdanningsinstitusjon, men er også tilgjengelig for den interesserte allmennhet. NORA er en del av Norsk digitalt bibliotek, se også På vegne av NORA-prosjektet v/ prosjektleder Universitetet i Oslo ber med dette Kunnskapsdepartementet om å sikre at NORA-prosjektet får midler til å fortsette sin aktivitet fra NORA-prosjektet anslår at det trengs 1,5 mill. kr årlig for å fortsette å utvikle driften av NORA. Norges myndigheter har i flere rapporter og meldinger uttrykt støtte til alternative publiseringskanaler som bygger på at publiseringsarkiv skal være åpent tilgjengelige ("Open Access ). Denne søknaden følger opp disse intensjoner. Se: Vedlegg 1. Åpen og fri tilgang til forskningsresultater Målet med Nora er å arbeide for åpen og fri tilgang til forskningsresultater. Gjennom NORA er de lokale åpne publiseringsarkivene søkbare i et nasjonalt søkesystem. NORA høster nå 11 arkiv med referanser til fulltekstdokumenter derav: Forsvarets forskningsinstitutt (506) Høgskolen i Agder (39) Høgskolen i Hedmark (205) Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (14) Norges geologiske undersøkelse (NGU) (960) Norges Handelshøyskole (BORA) (1377) Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (DIVA) (820) Universitetet for miljø og biovitenskap (81) Universitetet i Bergen (BORA) (1320) Universitetet i Oslo (DUO) (3980) Universitetet i Tromsø (MUNIN) (429) NORA bygger opp arkivet ved å høste de enkelte publiseringsarkiv via OAI-protokollen. Det er få problemer med høsting av de eksisterende arkiv. Når nye arkiv er på plass, vil de høstes og bli

2 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I OSLO Side 2 av 6 direkte søkbare i NORA. NORA prosjektgruppe venter minst 20 nye arkiv i NORA 2007 og NORA vil bistå de lokale åpne publiseringsarkivene i deres lokale utviklingsarbeid. Arbeidet med lokale publiseringsarkiv bekostes lokalt av den enkelte institusjon. NORA har hatt stor betydning for utviklingen av åpne publiseringsarkiv i Norge. NORA har fremmet en samordnet og kraftig utvikling slike arkiv, samt utviklet et viktig kompetansemiljø for åpne publiseringsarkiv og Open Access. Prosjektorganisering I prosjektperioden har Universitetsbiblioteket i Oslo vært prosjektansvarig for NORA-prosjektet og har felles med NORA-prosjektgruppa vært ansvarlig for at prosjektet gjennomførts i tråd med beskrivelsen og fremdriftsplanen i søknaden. Følgende institusjoner har vært representert i prosjektgruppa: Universitetsbiblioteket i Bergen, Universitetsbiblioteket i Oslo, Universitetsbiblioteket i Trondheim og Universitetsbiblioteket i Tromsø, Høgskolen i Agder, Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Bodø og Høgskolen i Telemark, Norges handelshøyskole og ABM-utvikling. Fra 2007 deltar dessuten Nasjonalbiblioteket og BIBSYS i prosjektgruppen. Etter årlig søknad fra prosjektgruppa ved prosjektleder, har ABM-utvikling stilt prosjektmidler til disposisjon for prosjektet. UiO har vært økonomiforvalter for tilskuddet. Den nasjonale søketjenesten NORA har driftets og videreutviklets av Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) ved Universitet i Oslo. Prosjektet er treårig og utløper ved utgangen av Fremtidlig organisering Universitetet i Oslo og NORA-prosjektgruppe mener at organiseringen av NORA har vist seg å være svært hensiktsmessig og mener at aktiviteten bør videreføres som i dag, men ettersom prosjektmidlene stanser fra 2008, vil Universitet i Oslo be Kunnskapsdepartementet om å ta ansvar for at aktiviteten fortsetter. NORAs statusrapport for 2005 og 2006 til ABM-utvikling vedlegges. Forslag til permanent organisering og finansiering av NORA NORA skal være et nasjonalt innsatsprogram som arbeider for etablering av åpne publiseringsarkiv i Norge og Open Access. Hovedmål All norsk offentlig forskning skal være tilgjengelig i åpne publiseringsarkiv. Operasjonelt mål Fremme en mer samordnet og kraftig utvikling av åpne publiseringsarkiv i Norge NORA har som oppgave å: Stimulere norske universiteter og høgskoler, samt andre aktører som bedriver vitenskapelig forskning, i etablering av lokale åpne publiseringsarkiv o utvide arkivet med publikasjoner fra helsesektoren, instituttsektoren, forskningsstiftelser og andre forskningsinstitusjoner Drifte og videreutvikle den nasjonale søketjenesten NORA Drifte og videreutvikle Openaccess.no et nettsted for alle som trenger informasjon omkring Open Access dvs. åpent tilgjengelige tidsskrifter og åpne publiseringsarkiv

3 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I OSLO Side 3 av 6 o nettstedet skal promotere egenarkivering av vitenskapelig informasjon og omfatte/henvise til korrekt informasjon om forlagenes policy samt omfatte modellavtaler for publisering ved forlag. Dette skal sikre at forfatteren utnytter sin mulighet til å gjøre dokumenter allment tilgjengelig i åpne publiseringsarkiv Bidra til utvikling av standarder for åpne publiseringsarkiv o Interoperabilitet harmonisering av beskrivelse og beskrivningsformat o Langtidslagring av elektronisk publiserte dokumenter o Skape en infrastruktur som bygger på felles rutiner for overføring og lagring av dokumenter mellom en lokal produsent og det nasjonale digitale arkivet o URN:NBN-tildelingstjeneste og implementering av internasjonalt tilpasset Resolution service Utvikle kvalitetskrav på innhold og tjenester i åpne publiseringsarkiv Delta i nordisk og internasjonalt samarbeid samt hente kunnskap fra liknende utenlandske prosjekt og derigjennom å etablere best practice i Norge Være et nasjonalt kompetansemiljø for åpne publiseringsarkiv og open access Organisering Universitetsbiblioteket i Oslo (UBO) har ansvar for å samordne og koordinere det nasjonale innsatsprogrammet NORA. Innsatsprogrammet organiseres som ett eget virksomhetsområde innen UBO med eget budsjett. Innsatsprogrammet ledes av en styringsgruppe. Styringsgruppens oppgave er: o Svare for innsatsprogrammets gjennomføring og oppfølgning av dette o Ta initiativ till nye delprosjekter og andre innsatser innen innsatsprogrammet o Utvikle strategier og handlingsplaner for området og sørge for samarbeid mellom alle berørte aktører Styringsgruppen skal ha medlemmer fra o Universitetsbiblioteket i Oslo (2 representanter) o Universitetsbiblioteket i Bergen (2 representanter) o Universitetsbiblioteket i Trondheim (2 representanter) o Universitetsbiblioteket i Tromsø (2 representanter) o ABM-utvikling (1 representant) o BIBSYS (1 representant) o Nasjonalbiblioteket (1 representant) o Fem høgskolebibliotek (1 representant fra hvert høgskolebiblioteket) Styringsgruppen kan i samarbeid med ABM-utvikling og Universitets- og høyskolerådet velge ut ytterligere representanter fra andre sektorer. Styringsgruppens leder oppnevnes av Universitetsbiblioteket i Oslo, etter høring av de øvrige medlemmene i styringsgruppen. Universitets- og høgskolerådets bibliotekutvalg velger ut representanter fra høgskolebibliotekene. Øvrige representanter utses av moderinstitusjonen. Styringsgruppens medlemmer har ansvar for å forankre styringsgruppens beslutning i sin moderinstitusjon.

4 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I OSLO Side 4 av 6 Mandatperiode: 3 år med mulighet for nye mandatperioder Den nasjonale søketjenesten NORA driftes og videreutvikles av Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) ved Universitet i Oslo. Årlig budsjett (2007 priser) Leder for innsatsprogrammet Programmerer for drift og videreutvikling av NORA Redaktør for openaccess.no IT-investeringer Styringsgruppen Reiseutgifter for styringsgruppa Områdeovervåking, nordisk/internasjonalt samarbeid Frie midler for nye delprosjekter Totalt Universitetet i Oslo er åpen for at finansieringen går som en egen bevilgning direkte til Universitetet i Oslo eller at finansieringen går via en annen organisasjon. Konklusjon Utviklingen innen e-publisering går raskt og uten en nasjonal satsning og kompetansemiljø vil utviklingen sannsynlig bremse kraftig opp. Slik NORA prosjektgruppe ser det, ville det være et sterkt signal fra Kunnskapsdepartementet om å støtte åpnere tilgang til forskningsresultater gjennom å bidra til fortsatt drift av NORA. De fleste norske universiteter og høgskoler vil i løpet av 2007 ha en infrastruktur klar som gjør det mulig å publisere i åpne arkiver. Og NORA vil være den naturlige overbygningen over alle disse lokale arkivene. Forslaget om permanent finansiering av NORA støttes blant annet av ABM-utvikling, Universitets- og høgskolerådet og BIBSYS. Xxx xxxxx Universitet i Oslo Vedlegg 1: Rapporter og utredninger om Open Access Vedlegg 2: NORA statusrapport 2005 til ABM-utvikling Vedlegg 3: NORA statusrapport 2006 til ABM-utvikling

5 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I OSLO Side 5 av 6 Vedlegg 1 Rapporter og utredninger om Open Access St.melding nr.20 ( ) Vilje til forskning I St.melding nr.20 ( ) Vilje til forskning uttrykkes det støtte til publisering i åpent tigjengelige institusjonelle arkiver, og meldingen gir en god og dekkende beskrivelse av hvilke problemer UH-sektoren i Norge står overfor når det gjelder tilgang til vitenskapelig informasjon. Referanse: Kunnskapsdepartementet Vilje til forskning. (St.meld. nr. 20, ) enorge 2009 det digitale spranget I enorge 2009 uttrykker en samlet regjering sin vurdering av betydningen av alternative publiseringskanaler som bygger på «Open Access». Årlig blir det bevilget rundt 14 milliarder kroner til forskning og utvikling over statsbudsjettet. Erfaring tilsier at forskningsresultatene blir bedre kjent når de publiseres åpent på Internett. Regjeringen vil legge til rette for at resultatene av offentlig finansiert forskning, finansiert via Forskningsrådet, skal bli enklere tilgjengelig på Internett. Regjeringen vil forsterke den pågående utviklingen av åpne og gratis tilgjengelig tidsskrifter og publikasjonsarkiv på Internett. I løpet av 2006 vil Utdannings- og forskningsdepartementet utrede hvordan norske forskningsresultater kan gjøres mer tilgjengelig. Referanse: Moderniseringdepartementet - Norge 2009 det digitale spranget. Bibliotekreform 2014 I Utredningen Bibliotekreform 2014 (ABM-skrift 30). Strategi 1.4: Tiltak: Utvikle tilgang til vitenskapelig informasjon produsert ved universitet og høgskoler gjennom åpne digitale løsninger Beskrivelse: Åpne institusjonsarkiv ved universitet og høgskoler er viktige for samfunnets tilgang til vitenskapelig informasjon. Utviklingen av samlet tilgang til institusjonsarkivene ved alle universitet og høgskoler er påbegynt gjennom prosjekter for digital publisering i åpne og gratis tilgjengelige arkiver og tidsskrifter. Denne utviklingen må fortsette. Tidsperiode: Operasjonelt mål: All norsk offentlig forskning skal være tilgjengelig i åpne institusjonsarkiv innen Årlige tilleggsmidler: 3,0 millioner Referanse: Bibliotekreform 2014 (ABM-skrift 30). Universitets- og høgskolerådet - Åpen tilgang til vitenskapelige artikler.

6 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I OSLO Side 6 av 6 Universitets- og høyskolerådet sendte 25. januar 2005 en henstilling til sine medlemsinstitusjoner om å ta i bruk åpne institusjonelle arkiver og publisere i Open Access tidsskrifter Referanse: Universitets- og høgskolerådet - Åpen tilgang til vitenskapelige artikler. Europeisk og internasjonalt arbeid Europeisk og internasjonalt er det stor fokus på Open Access og institusjonelle arkiver. Scientific Publishing in the European Research Area Access, Dissemination and Preservation in the Digital Age EU-kommisjonen arrangerte nylig konferansen Scientific Publishing in the European Research Area Access, Dissemination and Preservation in the Digital Age februar i Brüssel. Konferansen bygget på rapporten Study on the economic and technical evolution of the scientific publication markets in Europe" som drøfter betydningen av å gjøre tilgang til forskningsresultater og vitenskapelig informasjon mer åpen. Det er opprettet en egen webside for Scientific Information i EU-kommisjonen. Referanse: Link til konferansen og lenke til rapporten, se European Research Councils position on Open Access The Scientific Council of the European Research Council vedtok i desember 2006 at forskning med finansiering derfra skal gjøres allment tilgjengelig, og at åpne publiseringsarkiv er et vesentlig virkemiddel Referanse: European Research Councils position on Open Access European Council Advisory Board. Scientific Publication: Policy on Open Access The European Research Advisory Board (EURAB) anbefaler EU å gjøre Open Access til en betingelse for finansiering i det 7. rammeprogram, d.v.s. egenarkivering av en kopi av publiserte artikler i åpne publiseringsarkiv. Referanse: European Council Advisory Board. Scientific Publication: Policy on Open Access. December (EURAB ). Wellcome Trust Referanse: Wellcome Trust position statement in support of open and unrestricted access to published research MRC Guidance on Open Access to Published Research I Storbritannia har 5 av The Research Councils (UK), eks. Medical Research Council nylig vedtatt en policy som sier at forskning som de finansierer, skal være fritt tilgjengelig. Referanse: MRC Guidance on Open Access to Published Research ing/mrcguideforresearchersonopenaccesspublishing/mrc

Økt tilgang til norske forskningsresultater

Økt tilgang til norske forskningsresultater Økt tilgang til norske forskningsresultater Anbefalinger fra arbeidsgruppe oppnevnt av UHRs forskningsutvalg 30. januar 2009 1 Innhold: 0. Hovedpunkter...3 1. Innledning...5 1.2 UHRs innfallsvinkel...7

Detaljer

Årsplan 2013. Versjon 1.0 1.3.2013

Årsplan 2013. Versjon 1.0 1.3.2013 Årsplan 2013 Versjon 1.0 1.3.2013 1 Innledning Dette dokumentet viser oversikt over de viktigste planlagte aktivitetene i CRIStin i 2013. Mer detaljerte planer med delaktiviteter og milepæler lages innenfor

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014. Versjon 1.0 14.3.2014

Rapport og planer 2013-2014. Versjon 1.0 14.3.2014 Rapport og planer 2013-2014 Versjon 1.0 14.3.2014 0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2013 CRIStin har nå vært gjennom sitt tredje leveår. Selv om mye gjenstår før vi kan si at vi har nådd en

Detaljer

Rapport og planer 2011-2012. Versjon 1.0

Rapport og planer 2011-2012. Versjon 1.0 Rapport og planer 2011-2012 Versjon 1.0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2011 I oppstartsåret 2011 har arbeidet innen de tre hovedområdene CRIStin har ansvar for hatt svært ulik vinkling: Aktiviteten

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013 Rapport og planer 2012-2013 Versjon 1.0 15.3.2013 0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2012 2012 er CRIStins andre leveår. Høyeste prioritet i 2012 har vært å få alle deltagerinstitusjoner i

Detaljer

Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA)

Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA) 2013 Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA) Utredning Finansiert av NML og NFR Innholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Innledning... 4 2.1 Premisser... 5 2.2 Om

Detaljer

Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy

Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy Jan Erik Røed Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy Michael 2008;5:62 69. Den grunnleggende rollen for et bibliotek er å gjøre kunnskap tilgjengelig. Biblioteket kan defineres som et verktøy som skal

Detaljer

STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING

STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING av de felles administrative IT-systemene i universitets- og høgskolesektoren Universitets- og høgskolerådets utvalg for felles administrative systemer Illustrasjonen på

Detaljer

Cristin Current research information system in Norway

Cristin Current research information system in Norway Cristin Current research information system in Norway Rapport fra arbeidsgruppe 22. februar 2010 Rapporten ble behandlet i styringsgruppen 9. mars 2010. Se referat fra 5. møte i styringsgruppa under rubrikken

Detaljer

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet Oppdatert: 2010-02-09 Til: Styremøte 2010-02-17 Saksdokument S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet I forbindelse med behandlingen av 4 søknader om bruk av BIBSYS Biblioteksystem

Detaljer

Rapport til Helsedirektoratet

Rapport til Helsedirektoratet 18. desember 2013 Rapport til Helsedirektoratet Forskningsnettverk i allmennmedisin og tannhelsetjenesten Fra styringsgruppen for prosjektet: Leder Guri Rørtveit, AFE Bergen og UiB Ivar Espelid, TkNN og

Detaljer

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Program for digital kompetanse 2004-2008 - programbeskrivelse 1 Program for digital

Detaljer

ecampus Norge Vedlegg 2 UNINETT ABC

ecampus Norge Vedlegg 2 UNINETT ABC ecampus Norge Vedlegg 2 UNINETT ABC (Skrift i kursiv betyr at det kommer fra opprinnelig dokument fra USIT/DML) Læringsplattformer Per i dag foregår diskusjonen om utvikling av utdanningen vha LMS innenfor

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 S T Y R E S A K # 51/12 A Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 Forslag til vedtak: Styret tar departementets tildelingsbrev 2014 til Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING 19. oktober 2012 FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING Sammendrag Kunnskap om effektive måter å organisere, lede, finansiere og levere helsetjenester med høy kvalitet, er viktig for

Detaljer

Innst. S. nr. 313. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.meld. nr. 24 (2008 2009)

Innst. S. nr. 313. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.meld. nr. 24 (2008 2009) Innst. S. nr. 313 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 24 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Nasjonal strategi for digital bevaring

Detaljer

Statusrapport per desember 2011 Felles trygghet felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme (2010-2013)

Statusrapport per desember 2011 Felles trygghet felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme (2010-2013) Statusrapport per desember 2011 Felles trygghet felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme (2010-2013) Samlet tiltaksoversikt NR. TILTAK ANSVARLIG STATUS 1. Etablering

Detaljer

helsebiblioteket.no Michael 2008;5:70 84.

helsebiblioteket.no Michael 2008;5:70 84. Magne Nylenna, Grete Strand, Grethe S. Tell, Frode Forland, John-Arne Røttingen helsebiblioteket.no Michael 2008;5:70 84. Etter to års drift er Helsebiblioteket etablert som et nasjonalt, elektronisk nettsted

Detaljer

THIRD REPORT SUBMITTED BY NORWAY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY NORWAY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 01 July 2010 ACFC/SR/III(2010)009 /Norwegian version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY NORWAY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Versjon: 12. november 2004 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Versjon: 12. november 2004 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

Sammen om kunnskap Nytt system for dokumentasjon av formidling

Sammen om kunnskap Nytt system for dokumentasjon av formidling Nytt system for dokumentasjon av formidling Innstilling fra UHRs Formidlingsutvalg til UFD Versjon: 30.06 2005 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Formidlingsutvalget nedsatt av Universitets- og

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark 1 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Hedmark v/styret Pb. 400 2418 Elverum Deres ref Vår refdato 12/6066-IMO19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

Detaljer

Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE. Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst

Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE. Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst BEK - Bergen senter for elektronisk kunst 26. februar 2008

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Postboks 2110 6402 Molde Deres ref Vår ref Dato 14/5309 19.12.2014 Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig

Detaljer

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling Innhold Innledning 2 1. Visjon for høyere utdanning 3 2. Internasjonal utvikling 5 2.1 Trender innenfor høyere utdanning

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer