Arkivkode: Styresak: 31/2010 Sak nr.: 2008/4471 Møtedato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivkode: Styresak: 31/2010 Sak nr.: 2008/4471 Møtedato:"

Transkript

1 Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: Styresak: 31/2010 Sak nr.: 2008/4471 Møtedato: Open access pilot og policy Bakgrunn Den vedtok Universitetsstyret retningslinjer for økt tilgang til forskningsresultater ved UiB. 1. I vedtaket står det at UiB har som mål at resultatene av forskning ved institusjonen skal være offentlig tilgjengelig gjennom åpne, elektroniske arkiv for fagfellevurderte tidsskriftartikler (såkalt egenarkivering). Våren 2010 gjennomførte UB et pilotprosjekt for egenarkivering av vitenskapelige artikler fra UiB. Resultatene fra piloten var at økt tilgang til fagfellevurderte, vitenskapelig artikler ved å satse på egenarkivering i liten grad vil kunne oppnås ved frivillig innlevering. Tilbakemeldinger fra fagmiljø tyder blant annet på at motivasjonen til å egenarkivere artikler i BORA er lav, dette selv om holdningen til Open Access i utgangspunktet er positiv. UB anbefaler at det blir opprettet støtteordninger for Open Access-publisering i tillegg til Universitetsstyrets anbefalinger om egenarkivering i forskningsarkiv i tråd med notat sendt til Forskningsavdelingen. 2 UBs synspunkt er at en støtte til publisering åpent i kvalitetssikrede tidsskrift vil være den beste måten for UiB å oppnå målet om økt tilgang til forskningsresultater og dermed oppfølging av Universitetsstyrets vedtak. Åpen tilgang til kvalitetssikrede vitenskapelige artikler fra institusjonen vil blant annet føre til økt synlighet for UiB i forhold til kriterier som for eksempel brukes i webometrics-rankingen og økt siteringsimpact. UiB bør etablere en støtteordning for åpen publisering i tidsskrift som et tillegg til å satse på åpen tilgjengeliggjøring av artikler i institusjonens forskningsarkiv (BORA). I det videre vil vi derfor foreslå noen sentrale punkter angående kriterier for støtte, økonomi og forvaltning av en slik ordning. Økonomi og kriterier for støtte UB kan ikke dekke utgifter til åpen publisering innenfor sine egne budsjettrammer, fordi økt publisering i disse tidsskriftene vil gi økte utgifter. En etablert støtteordning, i første omgang i en prøveperiode, kan imidlertid vurderes i sammenheng med resten av litteraturbudsjettet til UB, og på sikt vil disse to finansieringsmodellene bli en mer konstant størrelse. UB ser det derfor som naturlig å forvalte et slikt publiseringsfond for UiB. Dette må sees i sammenheng med UBs samlede litteraturbudsjett. En støtteordning ved Universitetet i Bergen vil fungere på den måten at forskere kan søke om 1 Styresak 08/39: Økt tilgang til norske forskningsresultater fra UiB: 2 Økt tilgang til forskningsresultater ved Universitetet i Bergen, Notat til Forskningsavdelingen fra Universitetsbiblioteket, 20 september

2 tilskudd til å dekke publiseringsavgift i åpne, elektroniske tidsskrift eller til å frikjøpe enkeltartikler Open Access etter noen kriterier. Flere forskningsinstitusjoner internasjonalt har allerede opprettet slike ordninger, ofte i form av egne publiseringsfond. Erfaringer derfra tilsier at dette er et tilbud som mange forskere er interessert i å benytte seg av. UB har tilsvarende erfaringer med sin tidligere publiseringsstøtte til BioMed Central tidsskrift. UB betalte gjennom medlemskap for at UiBs forskere kunne publisere i OA-tidsskrifter fra BioMed Central (BMC). BMC er en utgiver av OA-tidsskrift innen biologi / biomedisin. På grunn av en svært kritisk budsjettsituasjon for UB ble det besluttet å si opp medlemskapet i BioMed Central fra Årlig publiseringsavgift for UiB var da kommet opp i kr Størrelsen på publiseringsavgiften per artikkel i OA tidsskrift varierer mellom og kroner. Ut fra de erfaringene vi har så langt med OA-publisering i BioMed Central tidsskrift anslår vi at det bør avsettes cirka 1,5 til 2 mill NOK årlig som støtte til åpen publisering ved UiB. Beløpet er forventet å øke, men dette må sees i forhold til en mulig reduksjon av øvrige abonnementer over tid (3-7 år). Kriterier for å få støtte til åpen publisering må være at tidsskriftet er på nivå 1 eller høyere i NSDs kanalregister. Det er UHRs publiseringsutvalg som avgjør om tidsskriftet kvalifiserer for nivå 1 eller høyere etter forslag fra fagmiljøene. Publisering i åpne tidsskrift eller tilgjengeliggjøring via BORA? En av tilbakemeldingene fra fagmiljø i forbindelse med piloten for økt tilgang til forskningsresultater var at det er den endelige versjonen av artikkelen som ønskes tilgjengelig i åpne forskningsarkiv ut fra et kvalitetshensyn. Dette er i tråd med UiBs policy, som stadfester at det bør være den publiserte versjonen av artikler som tilgjengeliggjøres åpent på nett. De aller fleste tidsskriftutgivere tillater imidlertid kun at en tidligere versjon av artikkelen kan egenarkiveres i åpne forskningsarkiv. Selv om denne versjonen kan være fagfellevurdert vil den ofte være av dårligere kvalitet på grunn av manglende layout og sidetall. En annen tilbakemelding fra fagmiljø er at det innebærer merarbeid at de selv må tilgjengeliggjøre artikkelen i BORA, dette selv om UB tar seg av selve rettighetsklareringen. Det er et ressurskrevende arbeid å rettighetsklare og håndtere ulike versjoner av artikler for egenarkivering i BORA. I utgangspunktet kan egenarkivering virke som et rimelig alternativ for å oppnå øke tilgang til forskningsartikler, men i praksis innebærer dette arbeidet bruk av mye ressurser, spesielt når resultatet er at kun et fåtall av artiklene vil kunne tilgjengeliggjøres i den versjonen som er innlevert. Den ene løsningen utelukker imidlertid ikke den andre. Det er først ved å se egenarkivering i forskningsarkiv og støtte til åpen publisering i sammenheng at man kan oppnå økt tilgang til forskningsartikler. Hvis forskere fra UiB i utgangspunktet publiserer i tidsskrift som gir åpen tilgang, så vil det i tillegg være mulig å egenarkivere disse artiklene i BORA. Dette vil både sikre langtidslagring, en mer systematisert tilgang til artiklene på institusjonsnivå, og øke synligheten for UiBs publikasjoner på nett. I tillegg arbeider UB med å få mulighet for åpen publisering inn som en del av lisensavtalene med forlagene (slik som det nå er gjort med Springer-avtalen 3 ). Når artikkelen først er publisert i et åpent tidsskrift er det også den endelige publiserte versjonen som kan tilgjengeliggjøres i forskningsarkivet, noe som sikrer at artiklene er av best mulig kvalitet. Flere tidsskriftutgivere (blant annet BioMed Central) har i tillegg utviklet løsninger for automatisert overføring av artikler fra tidsskrift til forskningsarkiv, noe som vil spare både forsker og bibliotek for arbeid med egenarkivering. Det er fremdeles slik at det er større muligheten for publisering i åpne tidsskrift av høy kvalitet innenfor noen fagområder enn andre. Egenarkivering i forskningsarkiv vil derfor være det eneste alternativet for åpen tilgjengeliggjøring innefor noen fagdisipliner. Videre er BORA den eneste kanalen for elektronisk tilgjengeliggjøring av studentoppgaver og doktoravhandlinger. Arbeidet med å øke denne andelen bør fortsette og fakultetene bør involveres 3 2

3 i større grad i dette arbeidet. Studentene trenger faglig veiledning også når det gjelder tilgjengeliggjøring av oppgavene, og fakultetene og fagmiljøene må ha en bevisst policy rundt dette. En policy om tilgjengeliggjøring bør kunne ha rom for faglige tilpasninger. UB er allerede i dialog med de ulike fakultetene om dette. Se også et tidligere innlegg på Bibliotekdirektørens blogg4. Kunnskapsdepartementet har luftet ideen om en pilot for å gi mer kunnskap og erfaring. Prosjektet KD ønsker å støtte har en to-sporet tilnærming: Spor 1: Støtte til publisering i Open-Access-tidsskrifter. Dette tiltaket er tenkt som en pott for forfatterbetaling ved publisering i Open Access-tidsskrifter, der det koster penger å publisere. Det vil være viktig at midlene til publisering i Open Access-tidsskriftene ikke bli lagt frem for et prioriteringsråd ved institusjonen, men tildeles fortløpende. Spor 2: Støtte for å øke andel vitenskapelige tidsskrifter i åpne arkiv Det andre tiltaket gjelder situasjonen dersom forfatteren velger å publisere i et ordinært abonnements-tidsskrift. Da vil innsatsen og prosjektet handle om støtte i forkant av publiseringen for å få forfatteren til å sikre seg rettigheter til å egenarkivere artikkelen. Det legges også opp til et sporovergripende tiltak: undersøkelse av institusjonenes OA-policy og praksis. Cristin er prosjekteier. Det etableres en prosjektgruppe på rundt 6 personer. I samråd med prosjektgruppen utarbeides en endelig prosjektplan med kostnadsoverslag innen 1. februar Prosjektstart er januar Kunnskapsdepartementet finansierer prosjektet og utbetaler midlene til Cristin. Prosjektplanen skal legge opp til en plan med ramme 2 mill., og inneholde en prioritert rekkefølge på aktivitetene, slik at det kan tas forbehold om oppstart av de lavest prioriterte prosjektene inntil finansieringen er endelig avklart. UHRs bibliotekutvalg er bedt om å fremme forslag til hvilke institusjoner/personer som bør være med i prosjektgruppen og hvordan en pilot best vil kunne gi effekt ut fra den vedlagte skissen. UB har god kompetanse på dette området og ønsker å spille inn UiB som mulig pilotinstitusjon og å foreslå at kompetansepersoner fra UB kommer med i prosjektgruppen. Se for øvrig prosjektskissen i vedlegg 1. Bibliotekdirektørens kommentarer Open Access er et komplisert område med mange fasetter og generelt preget av mangel på kunnskap om hva det egentlig innebærer. Open Access publisering går imidlertid nå fra å være en type bevegelse initiert fra biblioteker, medie- og IT-miljøer, noen faglige ildsjeler og enkelte fagmiljøer som for eksempel CERN, til å bli en mer etablert publiseringsform som eksisterer parallelt med de tradisjonelle former for publisering gjennom forlagenes tidsskrifter med abonementsordninger. Rektor og Universitetsdirektør ønsker å fremme en oppfølgingssak i Universitetsstyret om OA-policy ved UiB. Bibliotekdirektøren håper bibliotekstyret kan være med å støtte at UiB etablerer støtteordninger for publisering i åpne tidsskrift, slik det er anbefalt i rapporten fra pilotprosjektet ved UB. Bibliotekdirektøren ønsker også at bibliotekstyret kan støtte at UiB fremmes som en mulig institusjon for den nasjonale piloten. En slik publiseringsstøtte kan være et viktig insitament for mer OA-publisering, og vil være et frivillig tiltak som ikke krever svært mye ressurser

4 Saken vil bli sendt fra UB til Forskningsutvalget med anbefalinger, og etter bibliotekdirektørens mening bør den også sendes på høring til fakultetene. Det er store faglige forskjeller i synet på OA-publisering, noe det bør tas hensyn til i en videre utvikling av UiBs OA-policy. Det bør ikke innføres ordninger som er for ressurskrevende eller som går på bekostning av faglig kvalitet eller akademisk frihet til å publisere hvor man ønsker - og i gode tidsskrift. Høringen bør også inneholde momenter om elektronisk tilgjengeliggjøring av studentoppgaver og doktoravhandlinger i BORA som fakultetene kan ta stilling til. Forslag til vedtak: Styret ved UB støtter bibliotekdirektørens forslag om å opprette støtteordninger for OA-publisering ved UiB. Styret støtter videre at saken sendes på høring til fakultetene, at denne høringen også inkluderer noe om elektronisk tilgjengeliggjøring av studentoppgaver og doktoravhandlinger. Styret støtter videre at UiB meldes som pilotinstitusjon i et mulig nasjonalt Open Access prosjekt i regi av Cristin Randi E. Taxt/IC/JER. 4

5 Vedlegg 1 Skisse - Pilot for å øke andel åpent tilgjengelige vitenskapelige tidsskriftsartikler i Norge Kunnskapsdepartementet har gitt midler til et prosjekt som skal se på tiltak for å øke andelen åpent tilgjengelige vitenskapelige artikler. Denne prosjektskissen legger rammene for innhold og organisering av et slikt pilotprosjekt. Forventet oppstart blir i januar Bakgrunn Regjeringen slår i Forskningsmeldingen fast at alle vitenskapelige artikler som er resultat av offentlig finansiert forskning prinsipielt sett skal være åpent tilgjengelige. I dag er andelen åpent tilgjengelige artikler svært lavt sammenliknet med potensialet. KD har iverksatt flere tiltak som støtter opp under tanken om økt åpen tilgang til forskningsresultater, blant annet blir institusjonene nå bedt om å rapportere på Open Access under sektormål 3 i tildelingsbrevet. Ett av de viktigste infrastruktur-tiltakene er også vedtatt gjennom etableringen av publikasjonsdatabasen Norsk Vitenskapsindeks (NVI), som del av et felles nasjonalt forskningsinformasjonssystem kalt Cristin (Current Research Information System in Norway). Organisasjonen Cristin vil fra januar 2011 ha et formelt ansvar for Open Access i Norge. Norwegian Open Research Archives (NORA) 1 sin funksjonalitet som portal for åpne arkiver skal integreres i NVI. NVI skal inneholde funksjonalitet for innlevering av fulltekstdokumenter til institusjonelle arkiv, og funksjonalitet for viderekopling til fulltekstdokumenter (både åpne arkiver og til elektroniske tidsskrifter). Det gjenstår fortsatt mye når det gjelder strategiutvikling og institusjonell forankring mht. bruk av de åpne arkivene og publisering i Open Access-tidsskrifter. Det gjenstår planmessig arbeid ved institusjonene i forhold til å formidle merverdien ved å bruke åpne arkiver og med å sikre en infrastruktur og et støtteapparat som minimerer barrierene for lagring og tilgjengeliggjøring av vitenskapelige artikler. Infrastrukturen begynner nå å komme på plass. Det ligger utfordringer i forhold til å få opp en kritisk masse av vitenskapelige artikler som er tilgjengelige gjennom åpne arkiver, enten artiklene er publisert i tradisjonelle vitenskapelige tidsskrifter med abonnementsløsninger eller de er publisert i rene Open-Access-tidsskrifter. Andelen av vitenskapelige tidsskrifter i norske institusjonelle arkiver er lav og per i dag er det kun rundt 2% av de publiserte artiklene som også kan nås via et institusjonelt arkiv. En stor andel av innholdet i arkivene er studentarbeider og andre dokumenter. Kvalitet i de institusjonelle arkivene er viktig. Fra flere hold har det vært uttrykt kritikk av arkivene fordi de har inneholdt en sammenblanding av ulike dokumenttyper. Det er også en viss skepsis i forhold til hvilken versjon som legges inn i institusjonsarkivene, hvordan de fremstår/presenteres, samt hvilke konsekvenser dette vil ha for f.eks henvisning/referanser osv. Manglende kvalitet svekker forskernes tillit til arkivet. Denne tilliten er avgjørende for at de samme forskerne skal være villige til å fylle arkivene med ønsket materiale. Et pilotprosjekt for å øke andelen åpent tilgjengelige vitenskapelige artikler. Prosjektet KD ønsker å støtte har en to-sporet tilnærming: Spor 1: Støtte til publisering i Open-Access-tidsskrifter. Et tiltak er tenkt som en pott for forfatterbetaling ved publisering i Open Access-tidsskrifter, der det koster penger å publisere. Det vil være viktig at midlene til publisering i Open Access-tidsskriftene ikke bli lagt frem for et prioriteringsråd ved institusjonen, men tildeles fortløpende. Noen alternativer: 1 a. Sette opp en pott med penger for fordeling til enkeltforfattere. Det må i så fall være for et avgrenset fagområde og en administrativ tildeling basert på nivå 1 eller 2 i tidsskriftene. Så kan 5

6 man se hvem som søker...effekten av tiltaket vil sannsynligvis være å øke antall (golden) OAartikler i perioden, men når pengene er slutt vil det vel bli færre artikler? Prosjektet må evt drøfte hvordan et slikt insentiv kan videreføres etter prosjektperioden. Uansett vil vi kunne se om det er effekt av et slikt tiltak b. En eller annen institusjonell kopling, type stimulansemidler til et utvalg institutter, institusjoner som kan få dekket forfatterbetaling for hver artikkel de publiserer, så kan vi si noe om insentiveffekt. I alternativ b kan man evt koble midler fra KD med krav om forholdsmessige midler fra den mottakende institusjonen. Det vil være lettere å tro på videreføring etter prosjektperioden i en slik modell. Det kan også være et argument at ved institusjonelle forsøk får man erfaringstall som gjør det mulig f.eks. å innarbeide Article Proscessing Charges (APC) APC-kostnader i en overheadkostnad, basert på historiske fakta. EU forutsetter slike fakta som basis for institusjonelle OH-satser. Ved institusjonell støtte vil man også kunne se på hvordan OA får ulikt gjennomslag og ulike kostnader mellom fagområder. Trolig publiseres det mye OA innenfor HumSam, men det koster ikke forfatterne noe fordi tidsskriftene er institusjonsbasert, ikke kommersielle. Aktuelle institusjoner kan ikke være små, og de må ha faglig bredde for at prosjektet skal få kunnskap ut av dette. (for både a og b må det vurderes om man vil støtte kun publiseringer i rene OA- tidsskrift eller om det også kan gå til "frikjøp" av artikler, type Springer Open Choice Støtte til hybrid eller ikke kan evt gjøres slik at noen får støtte til begge deler, andre kun til Gold OA så får vi se om det er mulig å identifisere forskjeller etterpå) c. Støtte til publisering i OA-tidsskrifter gjennom Forskningsrådets prosjektbevilgninger. Det kan for eksempel legges inn en ramme til slik publiseringsstøtte i noen utvalgte utlysninger som et tilbud til søkerne, for å undersøke interessen. Det er flere grunner til å bruke Forskningsrådet her: Institusjonene selv har for å være realistisk neppe midler til å videreføre støtte til OApublisering på egenhånd. Søknad om støtte til OA-publisering kan imidlertid bakes inn som en del av prosjektkostnadene ved søknader til Forskningsrådet, uavhengig av vårt prosjekt. Videre vil det være et viktig signal at Forskningsrådet aktivt oppfordrer til OA-publisering, ikke minst i lys av egen OA-policy. Om det er realistisk innenfor kostnadsrammen, kan vi godt prøve støtte både til institusjoner (med og uten krav om medfinansiering) og Forskningsrådet. d. Undersøkelse av norske forfatteres bruk av Open Access Journals, med utgangspunkt i analyse av Frida/Forskdok/Cristin-data, evt. ISI-data, men det vil bli dyrere. Spor 2: Støtte for å øke andel vitenskapelige tidsskrifter i åpne artikler Det andre tiltaket gjelder situasjonen dersom forfatteren velger å publisere i et ordinært abonnements-tidsskrift. Da vil innsatsen og prosjektet handle om støtte i forkant av publiseringen for å få forfatteren til å sikre seg rettigheter til å egenarkivere artikkelen. I tillegg vil det Mulige deltiltak: a. Utarbeide veiledere på ulike områder: - Veileder som tydeliggjør hvordan forfatter kan ta i bruk ulike kontraktstillegg for å sikre forfatterens rettigheter - Veileder for versjonshåndtering; det er den siste aksepterte versjon som oftest godtas som versjon i institusjonsarkivet, ikke forlagets PDF. Her er ofte paginering, layout etc forskjellig fra forlagets PDF. Hvordan sikrer man god kvalitet i institusjonsarkivet av denne versjonen, legges det på et cover, informeres det om referanse etc? Kan man anbefale noe her? - Andre områder, eks vedr. økende omfang av artikkelbaserte doktoravhandlinger? b. Støtte arbeidet med Sherpa/Romeo-informasjon for norske og nordiske tidsskrifter. Det er sendt søknad til Nasjonalbiblioteket for ferdigstillelse av arbeidet som startet med støtte fra ABMutvikling i Det er sendt søknad om finansiering av 4 månedsverk for 2011, med t totalt søknadsbeløp på kr NBs norm er at søkere skal ha minimum 40 % egenandel, i dette 6

7 tilfellet Ettersom det ikke er prosjektdeltakerne, men det nasjonale fellesskapet som vil nyte godt av prosjektet, vil det være urimelig å belaste deltakerne (bidragsyterne) med en slik egenandel. Dette vil være et sporovergripende tiltak. Dette vil være et sporovergripende tiltak: undersøkelse av institusjonenes OA-policy og praksis a. Hva sier institusjonenes strategiske planer om OA? Finnes det noen institusjonell policy på området? Noen prosesser på gang? b. Enkelte institusjoner har egne OA-tiltak, og lykkes med å oppnå en langt høyere andel vitenskapelige artikler i åpen tilgang enn gjennomsnittet. Hva er suksessfaktorene/hvordan kan andre oppnå samme virkning? (Best practise kan evt. kobles med tiltaket som går på veiledere). c. Hva er sammenhengen mellom a. og b.? Organisering: Cristin er prosjekteier. Det etableres en prosjektgruppe på rundt 6 personer. I prosjektgruppen skal følgende være representert: - kompetanse fra institusjonelle arkiver (fra bibliotek el tilsvarende) - publiseringskompetanse; en el to vitenskapelig ansatte - representant fra Norges forskningsråd I samråd med prosjektgruppen utarbeides en endelig prosjektplan med kostnadsoverslag innen 1. februar Noen av tiltakene, f.eks. veiledere må effektmåles en stund etter at de er gjennomført. Det er viktig at prosjektet også tar høyde for effektmåling. Størstedelen av midlene brukes i 2011, men effektmålingen vil måtte komme noe senere. Prosjektstart: januar Finansiering Kunnskapsdepartementet finansierer prosjektet og utbetaler midlene til Cristin. Prosjektplanen skal legge opp til en plan med ramme 2 mill., og inneholde en prioritert rekkefølge på aktivitetene, slik at det kan tas forbehold om oppstart av de lavest prioriterte prosjektene inntil finansieringen er endelig avklart. 7

Økt tilgang til forskningsresultater ved Universitetet i Bergen oppfølging av Universitetsstyrets vedtak

Økt tilgang til forskningsresultater ved Universitetet i Bergen oppfølging av Universitetsstyrets vedtak Notat Til Forskningsutvalget Fra Universitetsbiblioteket Økt tilgang til forskningsresultater ved Universitetet i Bergen oppfølging av Universitetsstyrets vedtak 1. Bakgrunn Den 30.04.09 vedtok Universitetsstyret

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av støtte fra UiBs budsjettpost for åpen publisering

Retningslinjer for tildeling av støtte fra UiBs budsjettpost for åpen publisering Retningslinjer for tildeling av støtte fra UiBs budsjettpost for åpen publisering 1. Hvilken type open access publisering kan motta støtte? Spørsmålet er om midler fra budsjettposten kun skal brukes til

Detaljer

Bør det innføres krav om åpen tilgang til forskningsresultater finansiert av Forskningsrådet?

Bør det innføres krav om åpen tilgang til forskningsresultater finansiert av Forskningsrådet? Bør det innføres krav om åpen tilgang til forskningsresultater finansiert av Forskningsrådet? Innlegg på Munin-seminaret 2008, Tromsø 28. november Divisjonsdirektør Anders Hanneborg Hvorfor skal Forskningsrådet

Detaljer

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP.

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP. Erfaring med publiseringsstøtte ved Univ. for miljø- og biovitenskap (UMB) Innlegg på Den nasjonale Open-Accessdagen, Bergen, 26. sept. 2013 v/hovedbibliotekar Lisbeth Eriksen, UMB Erfaring med publiseringsstøtte

Detaljer

Budsjettpost for åpen publisering

Budsjettpost for åpen publisering UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 28/16 28.04.2016 Dato: 04.04.2016 Arkivsaksnr: 2011/7569 Budsjettpost for åpen publisering Henvisning til bakgrunnsdokumenter Styresak

Detaljer

Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater?

Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater? Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater? Presentasjon til statsviterkonferansen 24. mai 2013 Katrine Weisteen Bjerde Hovedpunkter

Detaljer

NOTAT: Etablering av en budsjettpost for åpen publisering ved Universitetet i Bergen

NOTAT: Etablering av en budsjettpost for åpen publisering ved Universitetet i Bergen NOTAT: Etablering av en budsjettpost for åpen publisering ved Universitetet i Bergen 31.10.12 1. Innledning Høsten 2011 ble det overlevert en innstilling med anbefalinger om institusjonell open access

Detaljer

Åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner

Åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner Åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner Nils Pharo Innhold Åpen tilgang (open access) Bakgrunn «Gratis» og «libre» OA Norsk og internasjonal politikk og retningslinjer Grønn OA Gyllen OA Definisjon

Detaljer

Gjennomgang av Universitetet i Bergens ordninger med open access - innstilling fra arbeidsgruppen Innholdsfortegnelse

Gjennomgang av Universitetet i Bergens ordninger med open access - innstilling fra arbeidsgruppen Innholdsfortegnelse Gjennomgang av Universitetet i Bergens ordninger med open access - innstilling fra arbeidsgruppen Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1. Sammendrag og anbefalinger... 2 2. Oppnevning og mandatet...

Detaljer

Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift

Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift Sindre Andre Pedersen, ph.d. Førstebibliotekar Bibliotek for Medisin og Helse NTNU September 2017 Hva skal jeg snakke om? Hva er open access? Nasjonal

Detaljer

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01

Detaljer

Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket Universitetsbiblioteket Til: Bibliotekstyret Fra: Bibliotekdirektøren Sakstype: Informasjonssak Saksnummer: 6 Møtenummer: 3/2015 Møtedato: 3. desember 2015 Notatdato: 26. november 2015 Saksbehandler: Stine

Detaljer

NMBUs arbeid med Open Science. Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen

NMBUs arbeid med Open Science. Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen NMBUs arbeid med Open Science Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen NMBUs arbeid med Open Science- 26. okt 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Hva

Detaljer

Cristin og Nora og Brage = sant

Cristin og Nora og Brage = sant Cristin og Nora og Brage = sant Presentasjon på møte med Brage-konsortiet Gardermoen 18.oktober 2011 Lars Wenaas, Nina Karlstrøm og Tore Vatnan Formål Cristin skal gi forskningen økt samfunnsmessig verdi

Detaljer

Open Access tar endelig av

Open Access tar endelig av Open Access tar endelig av EU hevder Open access to research publications reaching 'tipping point Around 50% of scientific papers published in 2011 now available for free (Det er grunn til å være forsiktig

Detaljer

Rapportering og videre arbeid. Grete Christina Lingjærde Fung. daglig leder Cristin

Rapportering og videre arbeid. Grete Christina Lingjærde Fung. daglig leder Cristin Rapportering og videre arbeid Cristin seminar 2010 Grete Christina Lingjærde Fung. daglig leder Cristin Overordnet plan for innføring av Cristin i de tre sektorene Alle de tre sektorene skal fra 1. januar

Detaljer

NORA og Open Access Noen internasjonale perspektiver. Det 72. norske bibliotekmøte Hamar, 18. mars 2010

NORA og Open Access Noen internasjonale perspektiver. Det 72. norske bibliotekmøte Hamar, 18. mars 2010 NORA og Open Access Noen internasjonale perspektiver Det 72. norske bibliotekmøte Hamar, 18. mars 2010 Utviklingen internasjonalt Åpne arkiver: Statistikk fra DOAR (Directory of Open Access Repositories)

Detaljer

Budsjettpost for åpen publisering ved UiB

Budsjettpost for åpen publisering ved UiB NOTAT Budsjettpost for åpen publisering ved UiB Innhold 1. Anbefalinger... 2 2. Bakgrunn... 3 3. Budsjettramme... 3 Open access tidsskrift... 4 Hybridtidsskrifter... 4 4. Administrasjon av budsjettpost...

Detaljer

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Arthur N. Olsen Universitetsbibliotekar arthur.n.olsen@uia.no Hva er Open Access? Åpen tilgang

Detaljer

UiO: Open Access - status

UiO: Open Access - status Håvard Kolle Riis, UB UiO: Open Access - status 22.09.2017 2 UiO: Open Access Kartlegging og analyse Nordic Open Access Rector Symposium 2017 Nasjonale mål og retningslinjer Publiseringsfond 22.09.2017

Detaljer

Cristin, NVI, NORA og Open Access

Cristin, NVI, NORA og Open Access Cristin, NVI, NORA og Open Access hva skjer? Seminar 27.september 2010 Grete Christina Lingjærde Fung. daglig leder Cristin Current research information system in Norway Cristin skal taes i bruk i 2011

Detaljer

Arkivkode: FU sak: 03/09 Sak nr.: Møte:

Arkivkode: FU sak: 03/09 Sak nr.: Møte: FORSKNINGSUTVALGET Universitetet i Bergen Arkivkode: FU sak: 03/09 Sak nr.: Møte: 10.03.09 ØKT TILGANG TIL NORSKE FORSKNINGSRESULTATER 1 INNLEDNING Internett åpnet nye muligheter for global spredning og

Detaljer

Åpen tilgang, digitalisering og delingsøkonomiens utfordringer

Åpen tilgang, digitalisering og delingsøkonomiens utfordringer Åpen tilgang, digitalisering og delingsøkonomiens utfordringer Innlegg av Margunn Aanestad (UiO, UiT) ved UHR Bibliotekutvalgets lederforum 26. oktober 2016 Bakgrunn I St.meld.nr. 20 (2004-2005), Vilje

Detaljer

Publiseringsfondet ved UiT - erfaringer og tanker. Jan Erik Frantsvåg Open Access-rådgiver Universitetsbiblioteket i Tromsø

Publiseringsfondet ved UiT - erfaringer og tanker. Jan Erik Frantsvåg Open Access-rådgiver Universitetsbiblioteket i Tromsø Publiseringsfondet ved UiT - erfaringer og tanker Jan Erik Frantsvåg Open Access-rådgiver Universitetsbiblioteket i Tromsø Litt historikk om publiseringsfondet Ble vedtatt opprettet av universitetsstyret

Detaljer

Om egenarkivering Open Access ved UiT og oppfølging av Forskningsrådets krav

Om egenarkivering Open Access ved UiT og oppfølging av Forskningsrådets krav Om egenarkivering Open Access ved UiT og oppfølging av Forskningsrådets krav Randi Østhus, seniorrådgiver Avdeling for forskning og utviklingsarbeid, UiT Oppstartsseminaret 2017 Lillestrøm, 16. oktober

Detaljer

Open Access i Norge. Det 72. norske bibliotekmøte Hamar, 18. mars 2010

Open Access i Norge. Det 72. norske bibliotekmøte Hamar, 18. mars 2010 Open Access i Norge Det 72. norske bibliotekmøte Hamar, 18. mars 2010 OPEN ACCESS I NORGE Status Hva skjer? Hva bør skje? 2 STATUS MARS 2010 Så godt som alle universiteter og høgskoler har et institusjonelt

Detaljer

CRIStin 2.0 Prosjekter og annet. Oslo 5.6.2014

CRIStin 2.0 Prosjekter og annet. Oslo 5.6.2014 CRIStin 2.0 Prosjekter og annet Oslo 5.6.2014 Agenda Hva skal og skal ikke CRIStin være Integrasjon med andre institusjoner Status prosjektkatalogen Planer for videre fremdrift Mål for CRIStin-systemet

Detaljer

Åpenhet i forskning Hva, hvorfor og hvordan? IT-forum UiB 07.04.2011 Randi E. Taxt Universitetsbiblioteket i Bergen

Åpenhet i forskning Hva, hvorfor og hvordan? IT-forum UiB 07.04.2011 Randi E. Taxt Universitetsbiblioteket i Bergen Åpenhet i forskning Hva, hvorfor og hvordan? IT-forum UiB 07.04.2011 Randi E. Taxt Universitetsbiblioteket i Bergen Hva skal jeg snakke om? Åpenhet i forskning: Tilgang til forskningsresultater (publikasjoner

Detaljer

Publisering fra papir til OA. Forskerforbundets juleseminar ved UiA Guri E. Hanem, NTNU

Publisering fra papir til OA. Forskerforbundets juleseminar ved UiA Guri E. Hanem, NTNU Publisering fra papir til OA Forskerforbundets juleseminar ved UiA Guri E. Hanem, NTNU Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (2013) Meld. St. 18 2012 2013 Lange linjer

Detaljer

EGENARKIVERING OG TILGJENGELIGGJØRING AV MASTEROPPGAVER I BORA

EGENARKIVERING OG TILGJENGELIGGJØRING AV MASTEROPPGAVER I BORA UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Studiestyresak: 12/22 Saksnr.: 2012/13351 Møte: 5. desember 2012 EGENARKIVERING OG TILGJENGELIGGJØRING AV MASTEROPPGAVER I BORA BAKGRUNN:

Detaljer

Å gjøre resultatene fra forskning tilgjengelig for alle er viktig og omtales i universitetets strategi der det prioriteres:

Å gjøre resultatene fra forskning tilgjengelig for alle er viktig og omtales i universitetets strategi der det prioriteres: Forskningsutvalget Universitetet i Bergen Arkivkode: FU sak:19/12 Sak nr.: Møte: 07.11.12 Universitetets ordning med Open Access Bakgrunn Å gjøre resultatene fra forskning tilgjengelig for alle er viktig

Detaljer

Nasjonale retningslinjer: Åpen tilgang til forskning - et krav for finansiering? Oddrun Samdal Viserektor for utdanning

Nasjonale retningslinjer: Åpen tilgang til forskning - et krav for finansiering? Oddrun Samdal Viserektor for utdanning Nasjonale retningslinjer: Åpen tilgang til forskning - et krav for finansiering? Oddrun Samdal Viserektor for utdanning 25.10.2016 Horisont 2020 Gull og grønne Fra 2014 må alle H-2020-artikler være tilgjengelig

Detaljer

Open Access infrastruktur

Open Access infrastruktur Open Access infrastruktur Overføringsarkiv: Lette dataflyten fra Cristin til institusjonelle arkiv 40-prosenten: Identifisere de 40 prosentene av datagrunnlaget i Cristin som kan egenarkiveres, men som

Detaljer

Trenger UH-sektoren en politikk på Open Access?

Trenger UH-sektoren en politikk på Open Access? Trenger UH-sektoren en politikk på Open Access? Noen erfaringer, tanker og forslag Stein Høydalsvik, Universitetsbiblioteket i Tromsø Dette skal jeg snakke om Hindringer Erfaringer Hvorfor? Drivkrefter

Detaljer

Økt tilgang til forskningsresultater

Økt tilgang til forskningsresultater Økt tilgang til forskningsresultater Prosjektrapport Universitetsbiblioteket i Bergen 2010 OPPSUMMERING 3 KONKLUSJON 4 1 INNLEDNING 5 1.1 Mandat 5 1.2 Målsetning 5 1.3 Bakgrunn 6 2 ORGANISERING OG GJENNOMFØRING

Detaljer

Pilot regionalt konsortium

Pilot regionalt konsortium Pilot regionalt konsortium Søknadssum 50 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Universitetsbiblioteket i Bergen Adresse Postboks 7808 5020 Bergen Organisasjonsnummer 874789542 Hjemmeside http://www.uib.no/ub

Detaljer

Høring: Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater

Høring: Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater Haakon Kobbenes seniorrådgiver Kunnskapsdepartementet Dato: 01.11.2016 Deres ref: 16/5816 Vår ref (saksnr): Saksbeh: Birgitte Dahl Arkivkode: Høring: Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater

Detaljer

Universitets- og høgskolebibliotekene i kunnskapssamfunnet. Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar

Universitets- og høgskolebibliotekene i kunnskapssamfunnet. Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar Universitets- og høgskolebibliotekene i kunnskapssamfunnet Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar 17.03.10 Visjon for Universitetsbiblioteket i Bergen sin virksomhet Universitetsbiblioteket har som overordnet

Detaljer

Strategi 2015-2017. Forskning som synes

Strategi 2015-2017. Forskning som synes Strategi 2015-2017 Forskning som synes Vedtatt i CRIStins styre oktober 2014 1 Samfunnsoppdraget 1.1 CRIStins oppdrag Organisasjonen CRIStin ble etablert 1.1.2011 som et virkemiddel i Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Forskning som kollektivt gode. Open Access-politikk i Norge og Europa

Forskning som kollektivt gode. Open Access-politikk i Norge og Europa Forskning som kollektivt gode Open Access-politikk i Norge og Europa Forskning som kollektivt gode Kollektive goder, er goder som har følgende to egenskaper: Ikke-eksklusivitet, det vil si at ingen kan

Detaljer

Norske tidsskrifter i endring Omlegging av norske tidsskrift til OA? - Utkast til en konsortiebasert model

Norske tidsskrifter i endring Omlegging av norske tidsskrift til OA? - Utkast til en konsortiebasert model Norske tidsskrifter i endring Omlegging av norske tidsskrift til OA? - Utkast til en konsortiebasert model CRIStin konsortiemedlemsmøte 22-23 april 2013 Dagens norske hum-sam tidsskrift 135 nasjonale tidsskrift

Detaljer

Retningslinjer for TEORA (Telemark Open Research Archive)

Retningslinjer for TEORA (Telemark Open Research Archive) Retningslinjer for TEORA (Telemark Open Research Archive) Fastsatt av styret 20. oktober 2006 1. Mål TEORA er Høgskolen i Telemarks (HiTs) åpne institusjonelle arkiv og er gratis tilgjengelig på internett.

Detaljer

HØRING: Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater

HØRING: Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 31.10.2016 Vår ref.: 16/05049 Saksbehandler: Tanja Strøm Deres ref.: 16/5816 67 23 52 03, tanja.strom@hioa.no HØRING: Nasjonale retningslinjer for

Detaljer

Biblioteket som støtte for forskning og utdanning. Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar

Biblioteket som støtte for forskning og utdanning. Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar Biblioteket som støtte for forskning og utdanning Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar 17.03.10 Visjon for Universitetsbiblioteket i Bergen sin virksomhet Universitetsbiblioteket har som overordnet mål

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler - status

Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler - status Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler - status Bibsys-konferansen 14. mars 2017 / Sigrid Tollefsen Politisk engasjement for overgangen til åpen publisering og optimal tilgang

Detaljer

Publiseringsfondet ved Universitetet i Tromsø hva og hvordan?

Publiseringsfondet ved Universitetet i Tromsø hva og hvordan? Publiseringsfondet ved Universitetet i Tromsø hva og hvordan? Kungliga biblioteket, Stockholm 24. oktober 2012 Jan Erik Frantsvåg Open Access-rådgiver Universitetsbiblioteket i Tromsø Litt om meg og UiT

Detaljer

Muligheter og prioriteringer. Det 73. norske bibliotekmøte Stavanger mars Nina Karlstrøm og Christine Rostgaard

Muligheter og prioriteringer. Det 73. norske bibliotekmøte Stavanger mars Nina Karlstrøm og Christine Rostgaard Muligheter og prioriteringer Det 73. norske bibliotekmøte Stavanger mars 2012 Nina Karlstrøm og Christine Rostgaard Formål Cristin skal gi forskningen økt samfunnsmessig verdi ved å legge til rette for

Detaljer

Evaluering av forsøksordning med budsjettpost for åpen publisering ved UiB

Evaluering av forsøksordning med budsjettpost for åpen publisering ved UiB Evaluering av forsøksordning med budsjettpost for åpen publisering ved UiB Innhold 1. Sammendrag og anbefalinger... 1 2. Oppnevning og mandat... 2 3. Sentrale begreper... 3 4. Bakgrunn... 4 4.1 Open Access

Detaljer

1. Innledning. 2. Bruk. Universitetsbiblioteket i Bergen Digitale systemer og tjenester

1. Innledning. 2. Bruk. Universitetsbiblioteket i Bergen Digitale systemer og tjenester 1. Innledning I 013 etablerte Universitetet i Bergen en budsjettpost (publiseringsfond) for støtte til Open Accesspublisering. Universitetsbiblioteket har ansvaret for å administrere budsjettposten og

Detaljer

Innspill til forskningsmeldingen

Innspill til forskningsmeldingen Vår ref.: 2012/4367-0 Dato: 23/4-2012 KWB Mottaker: Kunnskapsdepartementet Innspill til forskningsmeldingen 1 Om CRIStin FAKTABOKS Organisasjonen ble ved etableringen i 2011 tildelt nasjonalt ansvar på

Detaljer

OA-dagen - Munin, Tromsø 24/

OA-dagen - Munin, Tromsø 24/ Agenda: Introduksjon til Cristin Open Access sett fra Cristin Infrastruktur i Cristin - tre innsatsområder KD-prosjektet Status Oppsummering og spørsmål OA-dagen - Munin, Tromsø 24/11-2011 15.9. hadde

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2011 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

Hva er Open Access? Open Access-initiativer

Hva er Open Access? Open Access-initiativer Open Access Hva er Open Access? Open Access innebærer at vitenskapelige publikasjoner gjøres fritt tilgjengelig på web. Forfatter eller opphavsmann beholder opphavsretten til publikasjonen, men gir brukere

Detaljer

Høringssvar fra Universitetet i Bergen - Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater

Høringssvar fra Universitetet i Bergen - Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsledelsen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref Vår ref Dato 16/5816 2016/7416-INCU 31.10.2016 Høringssvar fra Universitetet i Bergen - Nasjonale

Detaljer

Current Research Information System In Norway. Asgeir Fløtre Hamar, 19. mars 2010

Current Research Information System In Norway. Asgeir Fløtre Hamar, 19. mars 2010 Current Research Information System In Norway Asgeir Fløtre Hamar, 19. mars 2010 Bakgrunn Resultatbasert finansiering i tre sektorer Arbeidsgruppe 2008: Forslag om å opprette NVI som del av et forskningsdokumentasjonssystem

Detaljer

Open Access hva er det, og hvorfor?

Open Access hva er det, og hvorfor? Open Access hva er det, og hvorfor? Fagdag: Søking og Open Access, 6. april 2016 Høgskolen i Sørøst-Norge, Campus Vestfold Jan Erik Frantsvåg Open Access-rådgiver UiT Norges arktiske universitet Mine favorittema

Detaljer

Open Access ved UMB. Forslag til vedtak

Open Access ved UMB. Forslag til vedtak US-SAK NR: 8/2013 SAKSANSVARLIG RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER(E): GEIR ARNE ROSVOLL UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 ARKIVSAK NR: 2013/162 Open Access ved UMB

Detaljer

Søknad om permanent finansiering (1,5 mill.) av NORA - nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv.

Søknad om permanent finansiering (1,5 mill.) av NORA - nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv. Kunnskapsdepartementet Bibliotek for medisin og helsefag Postboks 1113 Blindern 0317 Oslo Dato: Deres ref.: Vår ref.: Telefon: 23074420 Telefaks: 23074430 E-post: umh@ub.uio.no Nettadresse: http://www.ub.uio.no/umh/

Detaljer

BOAP Bergen Open Access Publishing

BOAP Bergen Open Access Publishing Skjemainformasjon Referanse 118554 Innsendt 15.10.2007 15:22:17 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Universitetsbiblioteket i Bergen Institusjonens leder Kari Garnes Postadresse Postboks

Detaljer

FBF, Bristol,

FBF, Bristol, Hvordan legge til rette og få til et godt samarbeid med kvalitetssikring og deling av data mellom CRIStin og «nye» BIBSYS FBF, Bristol, 18.4.2012 Katrine Weisteen Bjerde, Daglig leder CRIStin Om CRIStin

Detaljer

Hur finansiera och driva open accesstidskrifter

Hur finansiera och driva open accesstidskrifter Hur finansiera och driva open accesstidskrifter vid ett universitet? Kungliga biblioteket, Stockholm 25. oktober 2012 Jan Erik Frantsvåg Open Access-rådgiver Universitetsbiblioteket i Tromsø Litt om meg

Detaljer

Felles CRIStin møte ved NMBU Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket

Felles CRIStin møte ved NMBU Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket Felles CRIStin møte ved NMBU 31.05.2016 Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket Hva skal vi snakke om Definisjon av vitenskapelig publisering Registrering av ulike typer vitenskapelig

Detaljer

Videreutvikling av CRIStin

Videreutvikling av CRIStin Current Research Information SysTem In Norway Videreutvikling av CRIStin Møte i RHFenes strategigruppe for forskning 15.02.2012 Agnethe Sidselrud Hovedmål og effektmål for prosjektet Hovedmål Utvikle CRIStin-systemet

Detaljer

Arkivering av vitenskapelige artikler ved UiA

Arkivering av vitenskapelige artikler ved UiA Arkivering av vitenskapelige artikler ved UiA Fyll arkivene! 27 sept. 2010 Arthur N. Olsen Universitetsbibliotekar, Universitetsbiblioteket i Agder arthur.n.olsen@uia.no Økt vekt på publisering og åpen

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Utkast til UBs strategi

Utkast til UBs strategi Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: Styresak: 8/2015 Sak nr.: 15/4916 Møtedato: 16.06. 2014 Utkast til UBs strategi 2016-2022 Gjeldende strategi for Universitetsbiblioteket (UB) utløper

Detaljer

Sherpa og Prosjekt Norsk RoMEO Fyll arkivene Oslo, 27. september 2010

Sherpa og Prosjekt Norsk RoMEO Fyll arkivene Oslo, 27. september 2010 Sherpa og Prosjekt Norsk RoMEO Fyll arkivene Oslo, 27. september 2010 SHERPA http://www.sherpa.ac.uk/romeo Internasjonal database Drives av Centre for Research Communications ved University of Nottingham

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! Strategi 2020 Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! 1 Universitetsbiblioteket Strategi 2010-2020 Visjon Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Detaljer

Vitenarkivene: Vi går for hjemmeseier! Bibsys brukermøte, 25. mars 2009 Leif Longva Muninansvarlig, UB Tromsø

Vitenarkivene: Vi går for hjemmeseier! Bibsys brukermøte, 25. mars 2009 Leif Longva Muninansvarlig, UB Tromsø Vitenarkivene: Vi går for hjemmeseier! Bibsys brukermøte, 25. mars 2009 Leif Longva Muninansvarlig, UB Tromsø Hva er det vi konkurrerer om? 31.03.2009 Universitetsbiblioteket i Tromsø 2 Hva er det vi konkurrerer

Detaljer

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941)

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) Søknadssum: 1 000 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Handelshøyskolen

Detaljer

Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur en foreløpig evaluering av prosess og resultat

Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur en foreløpig evaluering av prosess og resultat Orientering 24.09.09 Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur en foreløpig evaluering av prosess og resultat Bakgrunn Programmet Nasjonal satsing på infrastruktur etterfølger programmet Avansert utstyr

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2012 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar 2011 Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

Forskningsrådets oppdaterte strategi og veikart 2012

Forskningsrådets oppdaterte strategi og veikart 2012 INFRA-dagen, 16. februar 2012 Forskningsrådets oppdaterte strategi og veikart 2012 Asbjørn Mo, avdelingsdirektør Forskningsinfrastruktur Hvorfor nasjonal strategi og veikart for forskningsinfrastruktur?

Detaljer

HiOA som utgiver (kamuflert forskningsstøtte)

HiOA som utgiver (kamuflert forskningsstøtte) HiOA som utgiver (kamuflert forskningsstøtte) Trude Eikebrokk Digitale tjenester Dette verk er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 4.0 Internasjonal lisens 18.03.2014 Eksisterende tidsskrifter

Detaljer

Høring - Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater

Høring - Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 16/155-3 26.10.2016 Høring - Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater Vi viser til

Detaljer

Tilrettelegging for fremtiden et forskningsbibliotek i endring. UHR B-seminar 27. oktober 2011 Bente R. Andreassen

Tilrettelegging for fremtiden et forskningsbibliotek i endring. UHR B-seminar 27. oktober 2011 Bente R. Andreassen Tilrettelegging for fremtiden et forskningsbibliotek i endring UHR B-seminar 27. oktober 2011 Bente R. Andreassen Utviklingstrekk Fra fysisk til digitalt bibliotek Fra samlingsorientert til brukerorientert

Detaljer

Budsjettpost for åpen publisering ved Universitetet i Bergen: Evalueringsrapport 2013

Budsjettpost for åpen publisering ved Universitetet i Bergen: Evalueringsrapport 2013 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsbiblioteket Budsjettpost for åpen publisering ved Universitetet i Bergen: Evalueringsrapport 2013 1. Innledning I 2013 ble det avsatt et beløp på 1,

Detaljer

Strategisk plan. Vedtatt i CRIStins styre, desember 2011

Strategisk plan. Vedtatt i CRIStins styre, desember 2011 Strategisk plan Vedtatt i CRIStins styre, desember 2011 Innledning Navnet CRIStin er forkortelse for Current Research Information SysTem In Norway. CRIS er en internasjonalt brukt forkortelse for IT-systemer

Detaljer

To fluer i en smekk: Administrativ håndtering og effektiv spredning av vitenskapelige dokumenter

To fluer i en smekk: Administrativ håndtering og effektiv spredning av vitenskapelige dokumenter To fluer i en smekk: Administrativ håndtering og effektiv spredning av vitenskapelige dokumenter Foredrag på nasjonalt seminar om administrasjon av forskerutdanning, Tromsø 26. mai 2010 Jan Erik Frantsvåg,

Detaljer

CRISTIN (Current research information system in Norway)

CRISTIN (Current research information system in Norway) CRISTIN (Current research information system in Norway) Hvilken betydning har innføringen av Cristin og Norsk vitenskapsindeks (NVI) for ledere og ansatte i fag- og forskningsbiblioteksektoren? Bibliotekdirektør

Detaljer

Open Access noen aspekter

Open Access noen aspekter Open Access noen aspekter Forskningsrådets rundebordskonferanse om OA, Oslo 30.03.2016 Jan Erik Frantsvåg Open Access-rådgiver og -forsker Universitetsbiblioteket UiT Norges arktiske universitet Har vi

Detaljer

Publiseringsfond: Hva er godt, og hva er galt med dem? Publiseringsfondet ved UiT Norges arktiske universitet

Publiseringsfond: Hva er godt, og hva er galt med dem? Publiseringsfondet ved UiT Norges arktiske universitet Publiseringsfond: Hva er godt, og hva er galt med dem? Publiseringsfondet ved UiT Norges arktiske universitet Foredrag på det BIBSYS-konferansen Trondheim, 12. mars 2014 Jan Erik Frantsvåg Open Access-rådgiver

Detaljer

Høringssvar fra Den norske Forleggerforening

Høringssvar fra Den norske Forleggerforening Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater Høringssvar fra Den norske Forleggerforening Den norske Forleggerforening (heretter Forleggerforeningen) er en bransjeorganisasjon for

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Sak nr. 05/6480/MN KBR G:\OKONOMI\Budsjettforslagene\2006\Rundskriv institutt2006.doc Bergen, 17. juni 2005 Institutter og avdelinger

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 7. oktober Cristin AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 7. oktober Cristin AFS Blindern, 18.10.2010 Cristin-10-049 AFS Referat Møte i styret for Cristin 7. oktober 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

Et universitetsbibliotek for fremtiden

Et universitetsbibliotek for fremtiden Et universitetsbibliotek for fremtiden Foto: UiO / Yngve Vogt 2 Et universitetsbibliotek for fremtiden Forord Et fremragende universitet krever et fremragende universitetsbibliotek. Universitetsbiblioteket

Detaljer

Hvordan påvirker åpen tilgang siteringer?

Hvordan påvirker åpen tilgang siteringer? Hvordan påvirker åpen tilgang siteringer? Susanne Mikki og Marta Zygmuntowska, førstebibliotekarer, Universitetsbiblioteket i Bergen Resultater fra en studie Hva betyr dette for forskerne? PAGE 2 Vi kjenner

Detaljer

Til: Møtedato: Sak: Universitetsstyret /17

Til: Møtedato: Sak: Universitetsstyret /17 Universitetsledelsen Arkivref: 2016/4122/ROS001 Dato: 1.3.2017 SAKSFRAMLEGG Til: Møtedato: 9.3.2017 Sak: Universitetsstyret 09.03.2017 15/17 Prinsipper og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata

Detaljer

Ingerid Arbo, forskningskoordinator og forsker St. Olavs hospital / forsker NTNU CRIStin superbruker St. Olavs hospital

Ingerid Arbo, forskningskoordinator og forsker St. Olavs hospital / forsker NTNU CRIStin superbruker St. Olavs hospital Ingerid Arbo, forskningskoordinator og forsker St. Olavs hospital / forsker NTNU CRIStin superbruker St. Olavs hospital Et felles system og database for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 63/17 01.06.2017 Dato: 12.05.2017 Arkivsaksnr: 2017/314 Forskningsmelding 2016 Henvisning til bakgrunnsdokumenter Fakultetenes

Detaljer

Nordic Open Access Scholarly Publishing

Nordic Open Access Scholarly Publishing NOASP Open Access Nordic Open Access Scholarly Publishing Marte Ericsson Ryste Redaksjonssjef NOASP Cappelen Damm Akademisk Del av Cappelen Damm, Norges største forlag. En ledende utgiver av læremidler

Detaljer

CRIStin og ORCID. KORG-dagene Lars Wenaas, Nina Karlstrøm CRIStin Kontakt: Mai 2016

CRIStin og ORCID. KORG-dagene Lars Wenaas, Nina Karlstrøm CRIStin Kontakt: Mai 2016 CRIStin og ORCID KORG-dagene Lars Wenaas, Nina Karlstrøm CRIStin Kontakt: openaccess@cristin.no Mai 2016 Agenda Litt om CRIStin CRIStin-systemet Noen utfordringer ORCID ORCID i CRIStin CRIStins to hovedoppgaver

Detaljer

NORA status og nytt. Fyll arkivene 27.09.2010

NORA status og nytt. Fyll arkivene 27.09.2010 NORA status og nytt Fyll arkivene 27.09.2010 Historikk og fremtid Startet som et samarbeid mellom UiO, UiB, NTNU og UiT Flere kom raskt med, også UHR og BIBSYS Fikk prosjektfinansiering fra ABM-U 2005

Detaljer

Budsjett 2011 for UB fordeling på hovedposter

Budsjett 2011 for UB fordeling på hovedposter Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 113.2 Styresak: 03/2011 Sak nr.: /6455 Møtedato: 10.02. 2011 Budsjett 2011 for UB fordeling på hovedposter 1. Hovedmål og oppgaver Med utgangspunkt

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 53/2013 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 10.12.2013 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren

Detaljer

Norsk medietidsskrift fra papir og abonnement til digitalt open access

Norsk medietidsskrift fra papir og abonnement til digitalt open access Nordicom-Information 37 (2015) 2, pp. 85-89 Aktuellt från medieforskningen Norsk medietidsskrift fra papir og abonnement til digitalt open access Steen Steensen Redaktør Norsk medietidsskrift I slutten

Detaljer

BIBSYS Brage et system for åpne arkiv

BIBSYS Brage et system for åpne arkiv BIBSYS Brage et system for åpne arkiv Den nasjonale open access-dagen, Bergen 26. september 2013 Hege Johannesen, seniorrådgiver BIBSYS Systemintegrator og leverandør av produkter og tjenester til universitets-

Detaljer

Økt tilgang til norske forskningsresultater

Økt tilgang til norske forskningsresultater Økt tilgang til norske forskningsresultater Anbefalinger fra arbeidsgruppe oppnevnt av UHRs forskningsutvalg 30. januar 2009 1 Innhold: 0. Hovedpunkter...3 1. Innledning...5 1.2 UHRs innfallsvinkel...7

Detaljer

Åpne data. NTNUs politikk for åpne forskningsdata

Åpne data. NTNUs politikk for åpne forskningsdata Åpne data NTNUs politikk for åpne forskningsdata UTKAST, Forskningsutvalget 9. juni 2017 Bakgrunn Tilgjengeliggjøring og gjenbruk av forskningsdata bidrar til økt etterprøvbarhet og transparens i vitenskapen,

Detaljer