BOAP Bergen Open Access Publishing

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BOAP Bergen Open Access Publishing"

Transkript

1 Skjemainformasjon Referanse Innsendt :22:17 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Universitetsbiblioteket i Bergen Institusjonens leder Kari Garnes Postadresse Postboks 7808 Postnummer / Poststed 5020 Bergen Tlf. til organisasjon Prosjektets kontaktperson Ingrid Cutler Tlf. til kontaktperson E-post til kontaktperson Nettside Org. Nr Opplysninger om prosjektet Prosjekt Søknaden gjelder Tittel på prosjektet Utvikling av digitalt innhold og tjenester BOAP Bergen Open Access Publishing Prosjektsammendrag Hovedmål for prosjektet er å etablere en infrastruktur for åpne elektroniske tidsskrift ved forskningsinstitusjonene i Bergen. Dette prosjektet er et resultat av uttrykte ønsker fra flere fagmiljø ved institusjonene om å komme i gang med etablering av elektroniske tidsskrift på institusjonsnivå så snart som mulig (Vedlegg 1). Både fagmiljø og bibliotek finner det naturlig at dette skal være en tjeneste som tilbys og administreres av bibliotekene som allerede har kompetanse på drift og administrasjon av elektroniske publikasjonstjenester ved institusjonene. Bibliotekene skal ha en rolle i forhold til assistanse ved etablering av elektroniske tidsskrift og til videre teknisk og faglig støtte. Målet er imidlertid at fagmiljøene selv i størst mulig grad skal kunne administrere og drifte sine egne elektroniske tidsskrift. Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket i Bergen og bibliotekene ved Norges Handelshøyskole, Høgskolen i Bergen og Chr. Michelsens Institutt. Det er et mål at prosjektet skal igangsettes så raskt som mulig for å unngå at det etableres fragmenterte løsninger for elektroniske tidsskrift ute i fagmiljøene. Konkrete mål: I prosjektperioden (2008) er målet å etablere en infrastruktur for open acess publisering ved Universitet i Bergen, Norges Handelshøyskole, Høgskolen i Bergen og Chr. Michelsens Institutt.

2 Følgende vil prosjektet fokusere på: 1. installasjon og tilpasning av Open Journal Systems (OJS) 2. assistanse til fagmiljø til oppstart av tidsskriftnettsider med egen design 3. trene tidsskriftsredaktører i bruk av Open Journal Systems (OJS) slik at de selv kan administrere egne tidsskrift 4. markedsføring av prosjektet overfor fagmiljø ved institusjonene 5. etablere en inngangsportal til institusjonens åpne e-tidsskrift fra bibliotekenes nettsider 6. etablere tekniske løsninger for høsting og integrasjon med institusjonenes publiseringsarkiv BORA 7. videreføring av prosjektet som en del av bibliotekenes ordinære tjenester etter at prosjektperioden er over 8. dele våre konkrete erfaringer med Norwegian Open Research Archive (NORA) og Nordbib-prosjektet Aiding Scientific Journals Towards Open Access Publishing (NOAP) Målgruppe Målgruppen for prosjektet er i første omgang fagmiljø tilknytter Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole, Høgskolen i Bergen og Chr. Michelsens Institutt som ønsker hjelp til å etablere og drifte åpne elektroniske tidsskifter, eller fagmiljø som allerede har egne elektroniske tidsskrifter, og som ønsker veileding og støtte til open access løsninger og drift og administrering av sitt tidsskrift på institusjonsnivå. Konkrete henvendelser fra disse fagmiljøene viser at det haster med å etablere en tjeneste og infrastruktur for open access publisering ved institusjonene. Universitetsbiblioteket i Bergen har fått henvendelser fra blant annet forskningsgruppen GAMUT ved Unifob Helse som ønsker støtte til etablering av to elektroniske tidsskrift (se vedlegg), og fra det Psykologiske fakultetsbiblioteket som søker prosjektstøtter fra ABM-utvikling til videreutvikling av sitt tidsskrift Nordic Journal of information Literacy in Higher Education. Prosjektbeskrivelse Målet er at det i løpet av 2008 skal opprettes et fullverdig tilbud for etablering og administrering av åpne elektroniske tidsskrift ved deltakerinstitusjonene. I løpet av prosjektperioden skal de tidsskriftene som har utrykt et ønske om det, ha fått støtte til igangsettelse av egne elektroniske tidsskrift med egen design og desentralisert administrering. Det skal også være etablert en brukergruppe for elektroniske tidsskrift ved institusjonene. Fagmiljøene skal være klar over at dette tilbudet eksisterer som et alternativ, og det skal være etablert gode rutiner for kontakt, veiledning og støtte til administrasjon fra bibliotek til fagmiljø. En slik infrastruktur for elektroniske tidsskrifter vil styrke universiteters og høgskolers publiseringsarbeid og samtidig være et viktig virkemiddel i arbeidet for åpen tilgjengeliggjøring av forskningsresultater. Prosjektet vil arbeide for at de forskningsresultatene som tilgjengeliggjøres i disse tidsskriftene også skal gjøres direkte åpent tilgjengelig ved publisering eller etter en kort embargoperiode. Det vil også være at krav at artiklene publisert av forskere tilknyttet institusjonene blir egenarkivert i institusjonens publiseringsarkiv, og dermed sikret langtidslagring.

3 Systemet Open Journal Systems, som prosjektet ønsker å bruke, er brukervennlig og lett å administrere. Dette er det også det systemet som er valgt av de tidsskriftene som deltar i det nordiske Nordbibprosjektet for etablering av et rammeverk for open access publisering i Norden. OJS er en programvare som er skrevet i åpen kildekode og spesielt utviklet for tidsskrift, med enkle funksjoner for blant annet innlevering, registrering og fagfellevurdering, og systemet har et godt grensesnitt for visning av artikler. Bibliotekene vil i tillegg til dette kunne tilby brukerne en felles inngangsportal til åpne elektroniske tidsskrift ved institusjonene, noe som vil bidra til økt synlighet og impact for publikasjonene. Det er et videre mål for prosjektet å forankre tilbudet i institusjonens ledelse, og informere fagmiljøene om hvilke fordeler open access publisering har både for utgivere av tidsskrift ved institusjonene og i forhold til åpen tilgjengeliggjøring av forskningsresultater ved institusjonene. Her skal også problemstillinger i forhold til tidsskriftpublisering ved institusjonene og open access publisering settes på dagsorden. Det kan være en utfordring for mange fagmiljø å drive sine egne tidsskrift fordi de er økonomisk sårbare. Løsninger på dette kan være å støtte institusjoner/fagmiljø som publiserer open access med midler til frikjøp av tid til redaksjonelt arbeid, og i tillegg frikjøp av artikler ved institusjonene som gjøres open access. Dette er problemstillinger som må løftes opp på et nasjonalt nivå. Synliggjøring av små uavhengige tidsskrift er avgjørende i forhold til internasjonal nettverksbygging innenfor de aktuelle fagmiljøene, og det er også et viktig politisk mål å tilrettelegge for at de uavhengige tidsskriftene på institusjonsnivå skal kunne eksistere som et alternativ til de tidsskriftene som eies av de store kommersielle forlagene. Prosjektet har også som et mål å etablere et samarbeid om videreutvikling av tjenesten og erfaringsdelen med andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Norge og Norden gjennom NORA og Nordbib-prosjektet Aiding Scientific Journals Towards Open Access Publishing (NOAP). NOPAP har som mål å alanlysere aktuelle problemstillinger i forhold til OA- publisering, forbedringer av tekniske løsninger for administrering av OA-tidsskrift, og å skape et Nordisk nettverk for OA-publisering. (http://www.ub.uit.no/wiki/noap/index.php/main_page) I Norge er det utviklet et godt samarbeid mellom universitet og Prosjektbeskrivelse høyskoler om felles løsninger for egenarkivering i åpne publiseringsarkiv gjennom prosjektet Norwegian Open Resarch Archives (NORA). En er kommet vesentlig kortere når det gjelder den andre retningen innfor open access bevegelsen, publisering i open access tidsskrift. Gjennom Nordbib- prosjektet Aiding Scientific Journals Towards Open Access Publishing (NOAP) og NORA-prosjektets deltakelse ved Universitetsbiblioteket i Tromsø, er det imidlertid nå satt i gang et samarbeid for å utvikle løsninger og stimulere til OA-modeller for vitenskapelige tidsskrift i Norge og Norden. NOAP-prosjektet er forventet avsluttet i august NORA vil bruke resultatet fra Nordbib-prosjektet til å informere og assistere norske vitenskapelige tidsskrifter som ønsker å migrere til en OA-modell. Universitetsbiblioteket i Bergen og bibliotekene ved Norges Handelshøyskole, Høgskolen i Bergen og Chr. Michelsens Institutt ser nødvendigheten ved at det allerede i løpet av 2008

4 etableres en infrastruktur for open access publisering ved institusjonene for å fange opp de signalene som har kommet fra fagmiljø ved institusjonene om et behov for veileding og støtte til etablering og drift av open access tidsskrift. Det er et også et mål at den infrastrukturen og de erfaringene som prosjektet bringer fram skal kunne brukes av våre samarbeidsinstitusjoner i utviklingsland. Universitetsbiblioteket i Bergen og Chr. Michelsens Institutt har allerede i dag Open Access samarbeid med institusjoner i Sør, og det er naturlig at infrastrukturen og erfaringene fra dette prosjektet tas videre og videreutvikles som del av våre internasjonale samarbeid. Vitenskapelig publisering og open access Opprinnelig hadde universitetene sine egne forlag med konsulenter som sørget for kvalitetskontroll og fagfellevurdering. I dag er det de store forlagene som har kontrollen over mesteparten av den vitenskapelig publiseringen. Forskermiljøene er fremdeles innholdsleverandører, men de vitenskapelige tidsskriftene er blitt en handelsvare med abonnementspriser som i de senere år har steget ukontrollert. Bibliotekene ved institusjonene har ikke alltid har økonomi til å abonnere på de tidsskriftene institusjonens egne forskere publiserer i. For utviklingsland har tilgangen til vitenskapelige tidsskrifter blitt katastrofalt dårlig. Dette fører til en stadig skjevere fordeling av tilgang til forskningsresultater og kunnskap mellom vestlige land og utviklingsland. Når vitenskapelige tidsskrift blir etablert i ulike universitets- og forskningsmiljø, er dette gjerne med utgangspunkt i faglig overskudd, pågangsmot og entusiasme kombinert med internasjonalt nettverk som kan gjøre en slik satsing mulig. Rammevilkårene for denne typen uavhengige tidsskrift er imidlertid ikke det beste, da konkurransen fra de store internasjonale forlagene er knallhard. Hvis de store kommersielle forlagene får fortsette å dominere vitenskapelig publisering fører dette til at man mister noe av den faglige og kulturelle variasjonen. De små uavhengige tidsskriftene har en viktig faglig og politisk betydning, og det må være et viktig politisk mål å opprettholde denne uavhengigheten og variasjonen innefor universitets og høyskolenes publiseringsvirksomhet. Med bakgrunn i disse problemstillingene er det uttrykt interesse i forskningsmiljøene at det skal arbeides for å skape et alternativ til publisering hos de kommersielle tidsskriftene. En utfordring for små, uavhengige tidsskrift er å bli synlige og lett tilgjengelige. Hvis det ikke blir etablert et godt alternativ for dette på institusjonsnivå innen kort tid, er det fare for at flere av de uavhengige tidsskriftene vil henvende seg til kommersielle forlag for støtte til elektronisk drift og synliggjøring av sitt tidsskrift, og institusjonene vil slik miste muligheten til å ta vare på mangfold og faglig uavhengighet innefor sin egen vitenskapelige publiseringsvirksomhet. Ønske om igangsetting av dette prosjektet har også kommet som et resultat av diskusjonen om open access publisering som har foregått innenfor forskningsmiljø og bibliotek de siste årene. Innefor både fagmiljø og bibliotek er det et stadig sterkere ønske og behov for å kunne gjøre forskningsresultater åpent og allment

5 tilgjengelig på internett. Open access bevegelsen definerer to veier til åpne tilgang av forskningsresultater; publisering i åpne tidsskrift og egenarkivering i institusjonelle arkiv. I dag får open access bevegelsen stadig sterkere støtte, ikke bare i biblioteksmiljø og blant forskere, men også blant myndighetene og hos stadig flere vitenskapelig forlag. Stadig flere ser verdien i argumentet om at offentlig finansiert forskning også bør være offentlig tilgjengelig. Samarbeid og prosjektorganisering Det finnes allerede et samarbeid om elektronisk tilgjengeliggjøring av forskningsresultater mellom bibliotekene ved Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole, Høgskolen i Bergen og Chr. Michelsens Institutt. Det åpne publiseringsarkivet Bergen Open Reseach Archive (BORA) er resultatet av et mangeårig samarbeid mellom institusjonene. Hensikten med BORA er å synliggjøre forskningen i Bergen ved å gjøre den offentlig og gratis tilgjengelig på internett. I september 2007 markerte institusjonene dette samarbeidet ved en felles lansering. (Vedlegg 2) Gjennom BORA er det allerede etablert en fast organisering med en prosjektgruppe som består av representanter fra bibliotekene. Det ville derfor være naturlig at deler av prosjektgruppen for BORA også vil fungere som et samarbeidsorgan for etablering og drift av en tjeneste for åpne elektroniske tidsskrift ved institusjonene. Prosjektgruppen vil bestå av prosjektkoordinator/daglig leder for prosjekt (som ansettes av prosjektmidler), prosjektansvarlige, representanter fra bibliotekene ved Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole, Høgskolen i Bergen og Chr. Michelsens Institutt, samt redaktører fra tidsskriftene som etableres som en del av prosjektet. Prosjektgruppen vil være på 6-10 personer. Prosjektansvarlige er Ingrid Cutler og Ole Gunnar Evensen ved Tilvekstavdelingen, Universitetsbiblioteket i Bergen. Prosjektansvarlige vil i samarbeid med prosjektkoordinator stå for den daglige administreringen av prosjektet. Prosjektansvarlige og prosjektkoordinator rapporterer til prosjektgruppen. Prosjektgruppen vil ha ansvaret for formidling av prosjektet, sørger for fremdrift og setter delmål for prosjektet. Prosjektgruppen rapporterer til styringsgruppen. Prosjektgruppen møtes en gang i måneden i prosjektperioden. Styringsgruppen vil bestå av lederne for Universitetsbiblioteket i Bergen, og lederne for bibliotekene ved Norges Handelshøyskole, Høyskolen i Bergen og Chr. Michelsens Institutt. Styringsgruppen vil ha det overordnede ansvar for budsjett, markedsføring, fremdrift og videreføring av prosjekt. Det etableres et formelt samarbeid mellom partene som sikrer at utvikling og drift av prosjektet blir ivaretatt på en best mulig måte. Styringsgruppen møres en gang per halvår i prosjektperioden.

6 Framdriftsplan Framdriftsplan for hele prosjektperioden Startdato Sluttdato Aktivitetplaner Tittel Fra dato Til dato Oppstart og assistanse til tidsskrift Markedsføring og assistanse til tidsskrift Videreutvikling av tekniske løsninger Avslutning, formidling og videreføring av prosjekt Andre opplysninger/kommentarer om framdrift-/aktivitetsplan. Hovedaktiviteter fordelt kvartalsvis over prosjektperioden: 1.kvartal (januar - mars): Oppstart og assistanse til tidsskrift opplæring Open Journal Systems (det finnes allerede kompetanse på dette ved UiB) oppstart av server for prosjektet i samarbeid med It-avdelinger ved UiB. Etablere samarbeid med Itavdelinger for drift, lagring og støtte av elektroniske tidsskrifter ved institusjonene. Etablere et system for hvordan dette skal videreføres etter at prosjektperioden er over. samarbeid med formidlingsavdeling til hjelp med fellesløsninger i forhold til webdesign og bruk av logoer. assistanse til oppstart av tidsskriftsnettsider med egen design og URL Delmål 1. kvartal: 1-2 tidsskrift etablert på server 2. kvartal (april- juni): Markedsføring og assistanse til tidsskrift assistanse til oppstart av tidsskriftsnettsider med egen design og URL trene tidsskriftsredaktører og brukere arbeide for desentralisert tidsskriftsadministrasjon markedsføring overfor fagmiljø ved institusjonene arbeide med tekniske løsninger og design for en felles inngangsportal til elektroniske tidsskrift gjennom bibliotekenes nettsider Delmål 2. kvartal: flere fagmiljø i gang med etablering av elektronisk tidsskrift desentralisert administrasjon av tidsskrift 3. kvartal (juli - september): Tekniske løsninger assistanse til oppstart av tidsskrifts nettider med egen design og URL trene tidsskriftsredaktører og brukere arbeide for desentralisert tidsskriftsadministrasjon tekniske løsninger for høsting til institusjonelle arkiv (BORA). Det er et mål at metadata og fulltekst skal kunne høstes direkte fra OJS til BORA for å sikre lagring og åpen tilgjengeliggjøring. arbeide med å få ferdig design og tekniske løsninger til inngangsportal til e-tidsskrift ved bibliotekene Delmål 3. kvartal: i gang med system for høsting fra OJS til BORA felles inngangsportal til tidsskriftene fra bibliotekenes nettsider 4. kvartal (oktober - desember): Avslutning, formidling og videreføring av prosjektet assistanse til oppstart av tidsskrifts nettider med egen design og URL trene tidsskriftsredaktører og brukere arbeide for desentralisert tidsskriftsadministrasjon presentere prosjektet for ledelse ved samarbeidsinstitusjonene reisevirksomhet/formidling: Presentasjon av prosjekt til andre institusjoner/ aktuelle konferanser/møter brukermanual til bruk på bibliotek og i fagmiljø for opprettelse og administrasjon av e-tidsskrift videre arbeid med prosjekter innenfor bibliotekets vanlige tjenester. Administrering av driftsutgifter i forhold til It-avdeling, samarbeid mellom bibliotek og fagmiljø opplæring av ansatte ved bibliotekene i bruk av OJS og administrasjon av tjenesten. Det vil være naturlig at dette arbeidet overtas av de ansatte som allerede er en del av prosjektgruppen. Tanken er at arbeidsmengden vil bli vesentlig redusert etter at flere tidsskrift har fått hjelp til etablering og administrasjon, samt at de tekniske løsningene er på plass. kvalitetssikring og evaluering av prosjektet i samarbeid med fagmiljø og bibliotek. Møte for nettverksbygging/ etablering av brukergruppe i fagmiljø i samarbeid med

7 bibliotek avrundning med avsluttende rapportskriving. Presentasjon av prosjektet og aktuelle problemstillinger, evt. i en artikkel eller kronikk i fagblad. Delmål 4. kvartal: ferdig tekniske løsninger videreføring av prosjekt formidling av prosjekt Samarbeidspartnere Har du en samarbeidspartner? Ja Samarbeidspartner 1 Navn Chr. Michelsens Institutt, biblioteket Formell avtale? Nei Postadresse Postboks 6033 Postterminalen Postnr 5892 Poststed Bergen Kontaktperson Kirsti Hagen Andersen Tlf. til kontaktperson E-post til kontaktperson Biblioteket ved Chr. Michelsens Institutt deltar i prosjektgruppen. Rolle Prosjektgruppen har ansvaret for formidling av prosjektet, sørger for fremdrift og setter delmål for prosjektet. Samarbeidspartner 2 Navn Norges Handelshøyskole, biblioteket Formell avtale? Nei Postadresse Helleveien 30 Postnr 5045 Poststed Bergen Kontaktperson Kari Fjose Tlf. til kontaktperson E-post til kontaktperson Biblioteket ved Norges Handelshøyskole deltar i Rolle prosjektgruppen. Prosjektgruppen har ansvaret for formidling av prosjektet, sørger for fremdrift og setter delmål for prosjektet. Samarbeidspartner 3 Navn Formell avtale? Høgskolen i Bergen, biblioteket Nei

8 Postadresse Postboks 7030 Postnr 5020 Poststed Bergen Kontaktperson Kirsten Kårdal Tlf. til kontaktperson E-post til kontaktperson Biblioteket ved Høgskolen i Bergen deltar i prosjektgruppen. Rolle Prosjektgruppen har ansvaret for formidling av prosjektet, sørger for fremdrift og setter delmål for prosjektet. Prosjektbudsjett Prosjekt Ettårig eller flerårig prosjekt? Ettårig BUDSJETT FOR FØRSTE ÅR Utgifter Hva Beskrivelse Sum Personalkostnader Førstekonsulent, 50 % stilling i 1 år, (lønn/overhead) ltr.45 kr ,00 Varer/utstyr Server kr ,00 Tjenester kjøpt av andre It-avdelingen UiB, Installasjon av programvare kr ,00 It-avdelingen UiB, drift av server 2008 kr ,00 It-avdelingen UiB, backup og disklagring 2008 kr 2 000,00 Formidlingsavdelingen UiB, webdesign og logo kr 5 000,00 Andre utgifter (spesifiser) Formidling/ reisekostnader, 3-4 reiser/konferanse kr ,00 Markedsføring kr ,00 Kontorplass, teknisk utstyr og programvare kr ,00 Totale utgifter kr ,00 Inntekter Beskrivelse Tilskudd bekreftet? Sum Søknadssum ABM-utvikling kr ,00 Kontorplass, teknisk utstyr og programvare Ja kr ,00 Totale inntekter kr ,00 Vedlegg Vedlegg_1_Notat_GAMUT.doc Vedlegg_2_Intensjonsavtale_ABM_ doc

NORA - Norwegian Open Research Archives

NORA - Norwegian Open Research Archives Skjemainformasjon Referanse 117429 Innsendt 11.10.2007 16:46:45 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Institusjonens leder Postadresse Postnummer / Poststed 0317 Oslo Universitetsbiblioteket

Detaljer

Søknad om permanent finansiering (1,5 mill.) av NORA - nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv.

Søknad om permanent finansiering (1,5 mill.) av NORA - nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv. Kunnskapsdepartementet Bibliotek for medisin og helsefag Postboks 1113 Blindern 0317 Oslo Dato: Deres ref.: Vår ref.: Telefon: 23074420 Telefaks: 23074430 E-post: umh@ub.uio.no Nettadresse: http://www.ub.uio.no/umh/

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse Innsendt :33:14

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse Innsendt :33:14 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490694 Innsendt 14.10.2011 13:33:14 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Kommunearkivinstitusjonenes

Detaljer

Information management for... (Ref #1318572431765)

Information management for... (Ref #1318572431765) Information management for... (Ref #1318572431765) Søknadssum: 900000 Kategori: Samarbeid Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Universitetsbiblioteket i Oslo / 971035854 Postboks

Detaljer

Inger Nilsson; kontaktperson Hanne Holm-Johnsen Kulturparken Karl-Johansvern Postboks 254

Inger Nilsson; kontaktperson Hanne Holm-Johnsen Kulturparken Karl-Johansvern Postboks 254 Skjemainformasjon Skjema Søknadskjema ABM-utvikling (bokmål) Referanse 398315 Innsendt 15.10.2010 14:36:08 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Institusjonens leder Postnummer / Poststed

Detaljer

CRIStin 2.0 Prosjekter og annet. Oslo 5.6.2014

CRIStin 2.0 Prosjekter og annet. Oslo 5.6.2014 CRIStin 2.0 Prosjekter og annet Oslo 5.6.2014 Agenda Hva skal og skal ikke CRIStin være Integrasjon med andre institusjoner Status prosjektkatalogen Planer for videre fremdrift Mål for CRIStin-systemet

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490343 Innsendt 13.10.2011 15:01:41

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490343 Innsendt 13.10.2011 15:01:41 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490343 Innsendt 13.10.2011 15:01:41 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Norsk Teknisk Museum

Detaljer

NMBUs arbeid med Open Science. Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen

NMBUs arbeid med Open Science. Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen NMBUs arbeid med Open Science Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen NMBUs arbeid med Open Science- 26. okt 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Hva

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490631 Innsendt 14.10.2011 10:48:09

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490631 Innsendt 14.10.2011 10:48:09 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490631 Innsendt 14.10.2011 10:48:09 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Oslo Museum, Institusjonens

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1006053 Innsendt 05.05.2015 16:18:39 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Institusjonens leder Postadresse Postnr

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Opplysningar om søkjar Søkjar på organisasjonen Østfoldmuseene

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse Innsendt :47:01

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse Innsendt :47:01 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490068 Innsendt 14.10.2011 15:47:01 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Institusjonens

Detaljer

Skjemainformasjon. Referanse 189819 Innsendt 15.10.2008 07:58:00. Opplysninger om søker. Søker

Skjemainformasjon. Referanse 189819 Innsendt 15.10.2008 07:58:00. Opplysninger om søker. Søker Skjemainformasjon Referanse 189819 Innsendt 15.10.2008 07:58:00 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Institusjonens leder Postnummer / Poststed 3300 Hokksund Øvre Eiker kommune v/kulturseksjonen

Detaljer

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! Strategi 2020 Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! 1 Universitetsbiblioteket Strategi 2010-2020 Visjon Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Detaljer

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01

Detaljer

PROSJEKTETS ORGANISERING OG GJENNOMFØRING

PROSJEKTETS ORGANISERING OG GJENNOMFØRING Side 1/5 Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527225 Innsendt 13.10.2012 17:59:26 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Institusjonens leder Postadresse

Detaljer

Pilot regionalt konsortium

Pilot regionalt konsortium Pilot regionalt konsortium Søknadssum 50 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Universitetsbiblioteket i Bergen Adresse Postboks 7808 5020 Bergen Organisasjonsnummer 874789542 Hjemmeside http://www.uib.no/ub

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1006144 Innsendt 05.05.2015 23:37:49 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Institusjonens leder Institusjosnfotografenes

Detaljer

Bør det innføres krav om åpen tilgang til forskningsresultater finansiert av Forskningsrådet?

Bør det innføres krav om åpen tilgang til forskningsresultater finansiert av Forskningsrådet? Bør det innføres krav om åpen tilgang til forskningsresultater finansiert av Forskningsrådet? Innlegg på Munin-seminaret 2008, Tromsø 28. november Divisjonsdirektør Anders Hanneborg Hvorfor skal Forskningsrådet

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1004528 Innsendt 16.04.2015 10:50:15 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Anno museum Institusjonens leder Harald

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av støtte fra UiBs budsjettpost for åpen publisering

Retningslinjer for tildeling av støtte fra UiBs budsjettpost for åpen publisering Retningslinjer for tildeling av støtte fra UiBs budsjettpost for åpen publisering 1. Hvilken type open access publisering kan motta støtte? Spørsmålet er om midler fra budsjettposten kun skal brukes til

Detaljer

Cristin og Nora og Brage = sant

Cristin og Nora og Brage = sant Cristin og Nora og Brage = sant Presentasjon på møte med Brage-konsortiet Gardermoen 18.oktober 2011 Lars Wenaas, Nina Karlstrøm og Tore Vatnan Formål Cristin skal gi forskningen økt samfunnsmessig verdi

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490655 Innsendt 14.10.2011 14:26:45

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490655 Innsendt 14.10.2011 14:26:45 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490655 Innsendt 14.10.2011 14:26:45 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Oslo Museum Institusjonens

Detaljer

Åpenhet i forskning Hva, hvorfor og hvordan? IT-forum UiB 07.04.2011 Randi E. Taxt Universitetsbiblioteket i Bergen

Åpenhet i forskning Hva, hvorfor og hvordan? IT-forum UiB 07.04.2011 Randi E. Taxt Universitetsbiblioteket i Bergen Åpenhet i forskning Hva, hvorfor og hvordan? IT-forum UiB 07.04.2011 Randi E. Taxt Universitetsbiblioteket i Bergen Hva skal jeg snakke om? Åpenhet i forskning: Tilgang til forskningsresultater (publikasjoner

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1005507 Innsendt 05.05.2015 21:02:23 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Norsk industriarbeidermuseum Institusjonens

Detaljer

Side 1/5. Skjemainformasjon. Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527508 Innsendt 15.10.2012 16:32:57. Opplysninger om søker.

Side 1/5. Skjemainformasjon. Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527508 Innsendt 15.10.2012 16:32:57. Opplysninger om søker. Side 1/5 Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527508 Innsendt 15.10.2012 16:32:57 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Institusjonens leder Postnummer / Poststed

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema Museumsprogram 2016 (bokmål) Referanse 1008439 Innsendt 15.10.2016 12:14:40 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Institusjonens leder Valdresmusea Ole

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema Museumsprogram 2016 (bokmål) Referanse 1008318 Innsendt 14.10.2016 16:49:46 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Vestfoldmuseene IKS Institusjonens

Detaljer

Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater?

Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater? Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater? Presentasjon til statsviterkonferansen 24. mai 2013 Katrine Weisteen Bjerde Hovedpunkter

Detaljer

Bokanbefalinger (Ref #1048)

Bokanbefalinger (Ref #1048) Bokanbefalinger (Ref #1048) Søknadssum: 700000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Ny formidling Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Portal for utlån av ebøker

Portal for utlån av ebøker Portal for utlån av ebøker Søknadssum 400 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Buskerud fylkesbibliotek Adresse PB 3554 3007 Drammen Organisasjonsnummer 974606097 Hjemmeside http://www.buskerud.fylkesbibl.no/

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1005704 Innsendt 05.05.2015 16:55:16 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Institusjonens leder Norsk Bergverksmuseum

Detaljer

Prøysen-bibliografi (Ref #8e35dac9)

Prøysen-bibliografi (Ref #8e35dac9) Prøysen-bibliografi (Ref #8e35dac9) Søknadssum: 300 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1005619 Innsendt 05.05.2015 20:11:25 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Varanger museum IKS Institusjonens leder

Detaljer

Arkivkode: FU sak: 03/09 Sak nr.: Møte:

Arkivkode: FU sak: 03/09 Sak nr.: Møte: FORSKNINGSUTVALGET Universitetet i Bergen Arkivkode: FU sak: 03/09 Sak nr.: Møte: 10.03.09 ØKT TILGANG TIL NORSKE FORSKNINGSRESULTATER 1 INNLEDNING Internett åpnet nye muligheter for global spredning og

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490752 Innsendt 14.10.2011 18:03:20

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490752 Innsendt 14.10.2011 18:03:20 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490752 Innsendt 14.10.2011 18:03:20 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen RiddoDuottarMuseat

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1005617 Innsendt 05.05.2015 13:49:17 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Institusjonens leder Norsk Bergverksmuseum

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1006090 Innsendt 05.05.2015 22:09:40 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Hauglandmuseene Institusjonens leder

Detaljer

Bibliotekutvikling gjennom brukerdrevet innovasjon (Ref #1040)

Bibliotekutvikling gjennom brukerdrevet innovasjon (Ref #1040) Bibliotekutvikling gjennom brukerdrevet innovasjon (Ref #1040) Søknadssum: 1850000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Aktive hyller (Ref #1307884069102)

Aktive hyller (Ref #1307884069102) Aktive hyller (Ref #1307884069102) Søknadssum: 429600 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Deichmanske bibliotek / 992410213 Arne Garborgs plass 4 0179

Detaljer

Psykisk helse for barn og unge (Ref #1307349456634)

Psykisk helse for barn og unge (Ref #1307349456634) Psykisk helse for barn og unge (Ref #1307349456634) Søknadssum: 450000 Kategori: Ny formidling Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Troms fylkesbibliotek / 974793768 Postboks 6600

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1006108 Innsendt 05.05.2015 22:19:42 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Stiftelsen Nordlandsmuseet Institusjonens

Detaljer

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1 Side: 1 Søker Prosjektansvarlig Institusjon / bedrift UNIVERSITETET I AGDER Fakultet Institutt Avdeling Adresse Postboks 422 Postnummer 4630 Poststed Land E-post til postmottak KRISTIANSAND S Norge postmottak@uia.no

Detaljer

HiOA som utgiver (kamuflert forskningsstøtte)

HiOA som utgiver (kamuflert forskningsstøtte) HiOA som utgiver (kamuflert forskningsstøtte) Trude Eikebrokk Digitale tjenester Dette verk er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 4.0 Internasjonal lisens 18.03.2014 Eksisterende tidsskrifter

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 485668 Innsendt 13.09.2011 13:03:17

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 485668 Innsendt 13.09.2011 13:03:17 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 485668 Innsendt 13.09.2011 13:03:17 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Institusjonens

Detaljer

Forskning som kollektivt gode. Open Access-politikk i Norge og Europa

Forskning som kollektivt gode. Open Access-politikk i Norge og Europa Forskning som kollektivt gode Open Access-politikk i Norge og Europa Forskning som kollektivt gode Kollektive goder, er goder som har følgende to egenskaper: Ikke-eksklusivitet, det vil si at ingen kan

Detaljer

Strategi 2015-2017. Forskning som synes

Strategi 2015-2017. Forskning som synes Strategi 2015-2017 Forskning som synes Vedtatt i CRIStins styre oktober 2014 1 Samfunnsoppdraget 1.1 CRIStins oppdrag Organisasjonen CRIStin ble etablert 1.1.2011 som et virkemiddel i Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Økt tilgang til forskningsresultater

Økt tilgang til forskningsresultater Økt tilgang til forskningsresultater Prosjektrapport Universitetsbiblioteket i Bergen 2010 OPPSUMMERING 3 KONKLUSJON 4 1 INNLEDNING 5 1.1 Mandat 5 1.2 Målsetning 5 1.3 Bakgrunn 6 2 ORGANISERING OG GJENNOMFØRING

Detaljer

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941)

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) Søknadssum: 1 000 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Handelshøyskolen

Detaljer

FBF, Bristol,

FBF, Bristol, Hvordan legge til rette og få til et godt samarbeid med kvalitetssikring og deling av data mellom CRIStin og «nye» BIBSYS FBF, Bristol, 18.4.2012 Katrine Weisteen Bjerde, Daglig leder CRIStin Om CRIStin

Detaljer

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner Fortell meg! Søknadssum 150 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 944025391 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490613 Innsendt 14.10.2011 16:07:20

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490613 Innsendt 14.10.2011 16:07:20 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490613 Innsendt 14.10.2011 16:07:20 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Institusjonens leder

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1006052 Innsendt 05.05.2015 15:32:06 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Stiftelsen Midt Troms Museum Institusjonens

Detaljer

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317)

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Søknadssum: 550000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Troms fylkesbibliotek / 974793768 Postboks 6600 9296 Tromsø

Detaljer

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Arthur N. Olsen Universitetsbibliotekar arthur.n.olsen@uia.no Hva er Open Access? Åpen tilgang

Detaljer

Universitets- og høgskolebibliotekene i kunnskapssamfunnet. Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar

Universitets- og høgskolebibliotekene i kunnskapssamfunnet. Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar Universitets- og høgskolebibliotekene i kunnskapssamfunnet Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar 17.03.10 Visjon for Universitetsbiblioteket i Bergen sin virksomhet Universitetsbiblioteket har som overordnet

Detaljer

Digitale fulltekstarkiv UBB (Ref #1318587454113)

Digitale fulltekstarkiv UBB (Ref #1318587454113) Digitale fulltekstarkiv UBB (Ref #1318587454113) Søknadssum: 930000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Universitetsbiblioteket i / 874789542 5007 www.uib.no

Detaljer

Strategisk plan for Universitetsbiblioteket i Bergen 2010-2015

Strategisk plan for Universitetsbiblioteket i Bergen 2010-2015 Strategisk plan for Universitetsbiblioteket i Bergen 2010-2015 Innhold 1. Visjon... 1 2. Virksomhetsidé... 2 3. Verdigrunnlag... 2 4. Hovedmål og delmål... 2 Hovedmål 1: Bygge opp samlinger av fag- og

Detaljer

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366)

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) «Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) Søknadssum: 300000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek / 940155223 http://gjovikbibliotek.blogspot.com/

Detaljer

DigitalDus. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 90 000 kroner

DigitalDus. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 90 000 kroner DigitalDus Søknadssum 90 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn NORD-AURDAL KOMMUNE Adresse Månovegen 16 A 2920 Leira i Valdres Organisasjonsnummer 961381908 Hjemmeside Institusjonens leder

Detaljer

Side 1/6. Skjemainformasjon. Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527373 Innsendt 15.10.2012 15:48:53. Opplysninger om søker

Side 1/6. Skjemainformasjon. Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527373 Innsendt 15.10.2012 15:48:53. Opplysninger om søker Side 1/6 Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527373 Innsendt 15.10.2012 15:48:53 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Troms fylkeskommune Institusjonens leder

Detaljer

Bokanbefalinger til brukerne (Ref #1308141702664)

Bokanbefalinger til brukerne (Ref #1308141702664) Bokanbefalinger til brukerne (Ref #1308141702664) Søknadssum: 300000 Kategori: Forprosjekt Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Oslo kommune Kulturetaten Deichmanske bibliotek

Detaljer

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING STRATEGI FOR UTVIKLING AV BIBLIOTEKET 2011-2015 Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 er forankret i Strategisk plan

Detaljer

Prosjekt Møteplasser for kunnskaps- og kulturformidling

Prosjekt Møteplasser for kunnskaps- og kulturformidling Skjemainformasjon Skjema Søknadskjema ABM-utvikling (bokmål) Referanse 291865 Innsendt 15.10.2009 21:03:06 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Statsarkivet i Trondheim Institusjonens leder

Detaljer

Side 1/5. Skjemainformasjon. Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse Innsendt :26:52. Opplysninger om søker.

Side 1/5. Skjemainformasjon. Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse Innsendt :26:52. Opplysninger om søker. Side 1/5 Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 526998 Innsendt 15.10.2012 11:26:52 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Institusjonens leder Postnummer / Poststed

Detaljer

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972)

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Søknadssum: 800000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lenvik folkebibliotek / 939807314 Rådhusveien 8 9306 FINNSNES

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1006004 Innsendt 05.05.2015 20:31:53 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Institusjonens leder Opplandsarkivets

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1005630 Innsendt 04.05.2015 08:48:55 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Oslo Museum Institusjonens leder Lars

Detaljer

Hur finansiera och driva open accesstidskrifter

Hur finansiera och driva open accesstidskrifter Hur finansiera och driva open accesstidskrifter vid ett universitet? Kungliga biblioteket, Stockholm 25. oktober 2012 Jan Erik Frantsvåg Open Access-rådgiver Universitetsbiblioteket i Tromsø Litt om meg

Detaljer

Sherpa og Prosjekt Norsk RoMEO Fyll arkivene Oslo, 27. september 2010

Sherpa og Prosjekt Norsk RoMEO Fyll arkivene Oslo, 27. september 2010 Sherpa og Prosjekt Norsk RoMEO Fyll arkivene Oslo, 27. september 2010 SHERPA http://www.sherpa.ac.uk/romeo Internasjonal database Drives av Centre for Research Communications ved University of Nottingham

Detaljer

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9)

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Søknadssum: 120 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Levanger bibliotek

Detaljer

Maktens pluttifikasjon

Maktens pluttifikasjon Maktens pluttifikasjon Søknadssum 200 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Rogaland fylkesbibliotek Adresse Boks 130 4001 Stavanger Organisasjonsnummer 974624346 Hjemmeside www.rogfk.no/fylkesbiblioteket

Detaljer

Digital historiefortelling (Ref #1068)

Digital historiefortelling (Ref #1068) Digital historiefortelling (Ref #1068) Søknadssum: 150000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene.

Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene. Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene. - FoU prosjekt - Stipend til fullføring av phd - Stipend til fullføring av master Søknadsfrist 15. februar 2011

Detaljer

Strategisk plan. Vedtatt i CRIStins styre, desember 2011

Strategisk plan. Vedtatt i CRIStins styre, desember 2011 Strategisk plan Vedtatt i CRIStins styre, desember 2011 Innledning Navnet CRIStin er forkortelse for Current Research Information SysTem In Norway. CRIS er en internasjonalt brukt forkortelse for IT-systemer

Detaljer

Opplysningar om søkjar

Opplysningar om søkjar Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 (nynorsk) Referanse 1005720 Innsendt 04.05.2015 15:18:27 Opplysningar om søkjar Søkjar Namn på organisasjonen Bymuseet i Bergen Leiar av

Detaljer

High North Research Documents en av mange grener i det mangfoldige digitale bibliotek

High North Research Documents en av mange grener i det mangfoldige digitale bibliotek High North Research Documents en av mange grener i det mangfoldige digitale bibliotek Biblioteksjefmøte i Tromsø 4 oktober 2012 Leif Longva Universitetsbiblioteket i Tromsø Det digitale universitetsbibliotek

Detaljer

Nord-Trøndelag leser (Ref #1136)

Nord-Trøndelag leser (Ref #1136) Nord-Trøndelag leser (Ref #1136) Søknadssum: 1000000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Den kulturelle nistepakka Leseløftet 2010-2014 Samarbeid og partnerskap Ny formidling

Detaljer

Innspill til forskningsmeldingen

Innspill til forskningsmeldingen Vår ref.: 2012/4367-0 Dato: 23/4-2012 KWB Mottaker: Kunnskapsdepartementet Innspill til forskningsmeldingen 1 Om CRIStin FAKTABOKS Organisasjonen ble ved etableringen i 2011 tildelt nasjonalt ansvar på

Detaljer

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Alle foto: KASAVI Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Et pilotprosjekt i regi av Profilgruppa og Senter for karriere og arbeidsliv (UiT)

Detaljer

Erfaringer fra implementering av institusjonelt arkiv. Bergen 5. mars 2008

Erfaringer fra implementering av institusjonelt arkiv. Bergen 5. mars 2008 Erfaringer fra implementering av institusjonelt arkiv Bergen 5. mars 2008 HVORFOR Fremme og synliggjøre åpen tilgang til FoU fra Telemark Open access er en bevegelse som vi støtter Utvikle biblioteket

Detaljer

Side 1/5. Skjemainformasjon. Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527394 Innsendt 15.10.2012 12:25:30. Opplysninger om søker

Side 1/5. Skjemainformasjon. Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527394 Innsendt 15.10.2012 12:25:30. Opplysninger om søker Side 1/5 Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527394 Innsendt 15.10.2012 12:25:30 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Verdensarvsenter for bergkunst Alta

Detaljer

Budsjettpost for åpen publisering ved UiB

Budsjettpost for åpen publisering ved UiB NOTAT Budsjettpost for åpen publisering ved UiB Innhold 1. Anbefalinger... 2 2. Bakgrunn... 3 3. Budsjettramme... 3 Open access tidsskrift... 4 Hybridtidsskrifter... 4 4. Administrasjon av budsjettpost...

Detaljer

Open Access infrastruktur

Open Access infrastruktur Open Access infrastruktur Overføringsarkiv: Lette dataflyten fra Cristin til institusjonelle arkiv 40-prosenten: Identifisere de 40 prosentene av datagrunnlaget i Cristin som kan egenarkiveres, men som

Detaljer

Publisering fra papir til OA. Forskerforbundets juleseminar ved UiA Guri E. Hanem, NTNU

Publisering fra papir til OA. Forskerforbundets juleseminar ved UiA Guri E. Hanem, NTNU Publisering fra papir til OA Forskerforbundets juleseminar ved UiA Guri E. Hanem, NTNU Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (2013) Meld. St. 18 2012 2013 Lange linjer

Detaljer

Referat. Møte i FS-doktorgradsgruppen 16.02.2010

Referat. Møte i FS-doktorgradsgruppen 16.02.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852527 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i FS-doktorgradsgruppen

Detaljer

Hva lærer de? (Ref #1109)

Hva lærer de? (Ref #1109) Hva lærer de? (Ref #1109) Søknadssum: 370000 Varighet: Toårig Kategori: Fritt forsøk Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Høgskulen i Sogn og Fjordane, biblioteket / 974246724 Boks 133 6851 Sogndal

Detaljer

Norsk medietidsskrift fra papir og abonnement til digitalt open access

Norsk medietidsskrift fra papir og abonnement til digitalt open access Nordicom-Information 37 (2015) 2, pp. 85-89 Aktuellt från medieforskningen Norsk medietidsskrift fra papir og abonnement til digitalt open access Steen Steensen Redaktør Norsk medietidsskrift I slutten

Detaljer

Verktøy for skole- og folkebibliotek. (Ref #6c930887)

Verktøy for skole- og folkebibliotek. (Ref #6c930887) Verktøy for skole- og folkebibliotek. (Ref #6c930887) Søknadssum: 400 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Utvikling av nye bibliotektjenester Formidling av bibliotekenes innhold, digitalt og

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1006140 Innsendt 05.05.2015 22:03:11 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Museum Stavanger AS Institusjonens leder

Detaljer

Arkivering av vitenskapelige artikler ved UiA

Arkivering av vitenskapelige artikler ved UiA Arkivering av vitenskapelige artikler ved UiA Fyll arkivene! 27 sept. 2010 Arthur N. Olsen Universitetsbibliotekar, Universitetsbiblioteket i Agder arthur.n.olsen@uia.no Økt vekt på publisering og åpen

Detaljer

Partnerskap og samarbeid pilot for regionalt konsortium for e-ressurser. En ny modell for regionale lisenser?

Partnerskap og samarbeid pilot for regionalt konsortium for e-ressurser. En ny modell for regionale lisenser? Partnerskap og samarbeid pilot for regionalt konsortium for e-ressurser En ny modell for regionale lisenser? Hvor det hele startet Stjernø-utvalgets innstilling Samarbeidet fortsatte likevel, for eksempel

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1005725 Innsendt 05.05.2015 20:39:18 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Norsk Teknisk Museum Institusjonens leder

Detaljer

Open Access ved UMB. Forslag til vedtak

Open Access ved UMB. Forslag til vedtak US-SAK NR: 8/2013 SAKSANSVARLIG RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER(E): GEIR ARNE ROSVOLL UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 ARKIVSAK NR: 2013/162 Open Access ved UMB

Detaljer

Side 1/6. Skjemainformasjon. Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527337 Innsendt 15.10.2012 15:09:31. Opplysninger om søker

Side 1/6. Skjemainformasjon. Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527337 Innsendt 15.10.2012 15:09:31. Opplysninger om søker Side 1/6 Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527337 Innsendt 15.10.2012 15:09:31 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Statsarkivet i Trondheim Institusjonens

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse Innsendt :03:45

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse Innsendt :03:45 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 487659 Innsendt 15.10.2011 14:03:45 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Institusjonens

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse Innsendt :37:06

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse Innsendt :37:06 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490462 Innsendt 14.10.2011 19:37:06 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Preus museum

Detaljer

Vitenarkivene: Vi går for hjemmeseier! Bibsys brukermøte, 25. mars 2009 Leif Longva Muninansvarlig, UB Tromsø

Vitenarkivene: Vi går for hjemmeseier! Bibsys brukermøte, 25. mars 2009 Leif Longva Muninansvarlig, UB Tromsø Vitenarkivene: Vi går for hjemmeseier! Bibsys brukermøte, 25. mars 2009 Leif Longva Muninansvarlig, UB Tromsø Hva er det vi konkurrerer om? 31.03.2009 Universitetsbiblioteket i Tromsø 2 Hva er det vi konkurrerer

Detaljer

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720)

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Søknadssum: 70 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Hå folkebibliotek

Detaljer