BOAP Bergen Open Access Publishing

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BOAP Bergen Open Access Publishing"

Transkript

1 Skjemainformasjon Referanse Innsendt :22:17 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Universitetsbiblioteket i Bergen Institusjonens leder Kari Garnes Postadresse Postboks 7808 Postnummer / Poststed 5020 Bergen Tlf. til organisasjon Prosjektets kontaktperson Ingrid Cutler Tlf. til kontaktperson E-post til kontaktperson Nettside Org. Nr Opplysninger om prosjektet Prosjekt Søknaden gjelder Tittel på prosjektet Utvikling av digitalt innhold og tjenester BOAP Bergen Open Access Publishing Prosjektsammendrag Hovedmål for prosjektet er å etablere en infrastruktur for åpne elektroniske tidsskrift ved forskningsinstitusjonene i Bergen. Dette prosjektet er et resultat av uttrykte ønsker fra flere fagmiljø ved institusjonene om å komme i gang med etablering av elektroniske tidsskrift på institusjonsnivå så snart som mulig (Vedlegg 1). Både fagmiljø og bibliotek finner det naturlig at dette skal være en tjeneste som tilbys og administreres av bibliotekene som allerede har kompetanse på drift og administrasjon av elektroniske publikasjonstjenester ved institusjonene. Bibliotekene skal ha en rolle i forhold til assistanse ved etablering av elektroniske tidsskrift og til videre teknisk og faglig støtte. Målet er imidlertid at fagmiljøene selv i størst mulig grad skal kunne administrere og drifte sine egne elektroniske tidsskrift. Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket i Bergen og bibliotekene ved Norges Handelshøyskole, Høgskolen i Bergen og Chr. Michelsens Institutt. Det er et mål at prosjektet skal igangsettes så raskt som mulig for å unngå at det etableres fragmenterte løsninger for elektroniske tidsskrift ute i fagmiljøene. Konkrete mål: I prosjektperioden (2008) er målet å etablere en infrastruktur for open acess publisering ved Universitet i Bergen, Norges Handelshøyskole, Høgskolen i Bergen og Chr. Michelsens Institutt.

2 Følgende vil prosjektet fokusere på: 1. installasjon og tilpasning av Open Journal Systems (OJS) 2. assistanse til fagmiljø til oppstart av tidsskriftnettsider med egen design 3. trene tidsskriftsredaktører i bruk av Open Journal Systems (OJS) slik at de selv kan administrere egne tidsskrift 4. markedsføring av prosjektet overfor fagmiljø ved institusjonene 5. etablere en inngangsportal til institusjonens åpne e-tidsskrift fra bibliotekenes nettsider 6. etablere tekniske løsninger for høsting og integrasjon med institusjonenes publiseringsarkiv BORA 7. videreføring av prosjektet som en del av bibliotekenes ordinære tjenester etter at prosjektperioden er over 8. dele våre konkrete erfaringer med Norwegian Open Research Archive (NORA) og Nordbib-prosjektet Aiding Scientific Journals Towards Open Access Publishing (NOAP) Målgruppe Målgruppen for prosjektet er i første omgang fagmiljø tilknytter Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole, Høgskolen i Bergen og Chr. Michelsens Institutt som ønsker hjelp til å etablere og drifte åpne elektroniske tidsskifter, eller fagmiljø som allerede har egne elektroniske tidsskrifter, og som ønsker veileding og støtte til open access løsninger og drift og administrering av sitt tidsskrift på institusjonsnivå. Konkrete henvendelser fra disse fagmiljøene viser at det haster med å etablere en tjeneste og infrastruktur for open access publisering ved institusjonene. Universitetsbiblioteket i Bergen har fått henvendelser fra blant annet forskningsgruppen GAMUT ved Unifob Helse som ønsker støtte til etablering av to elektroniske tidsskrift (se vedlegg), og fra det Psykologiske fakultetsbiblioteket som søker prosjektstøtter fra ABM-utvikling til videreutvikling av sitt tidsskrift Nordic Journal of information Literacy in Higher Education. Prosjektbeskrivelse Målet er at det i løpet av 2008 skal opprettes et fullverdig tilbud for etablering og administrering av åpne elektroniske tidsskrift ved deltakerinstitusjonene. I løpet av prosjektperioden skal de tidsskriftene som har utrykt et ønske om det, ha fått støtte til igangsettelse av egne elektroniske tidsskrift med egen design og desentralisert administrering. Det skal også være etablert en brukergruppe for elektroniske tidsskrift ved institusjonene. Fagmiljøene skal være klar over at dette tilbudet eksisterer som et alternativ, og det skal være etablert gode rutiner for kontakt, veiledning og støtte til administrasjon fra bibliotek til fagmiljø. En slik infrastruktur for elektroniske tidsskrifter vil styrke universiteters og høgskolers publiseringsarbeid og samtidig være et viktig virkemiddel i arbeidet for åpen tilgjengeliggjøring av forskningsresultater. Prosjektet vil arbeide for at de forskningsresultatene som tilgjengeliggjøres i disse tidsskriftene også skal gjøres direkte åpent tilgjengelig ved publisering eller etter en kort embargoperiode. Det vil også være at krav at artiklene publisert av forskere tilknyttet institusjonene blir egenarkivert i institusjonens publiseringsarkiv, og dermed sikret langtidslagring.

3 Systemet Open Journal Systems, som prosjektet ønsker å bruke, er brukervennlig og lett å administrere. Dette er det også det systemet som er valgt av de tidsskriftene som deltar i det nordiske Nordbibprosjektet for etablering av et rammeverk for open access publisering i Norden. OJS er en programvare som er skrevet i åpen kildekode og spesielt utviklet for tidsskrift, med enkle funksjoner for blant annet innlevering, registrering og fagfellevurdering, og systemet har et godt grensesnitt for visning av artikler. Bibliotekene vil i tillegg til dette kunne tilby brukerne en felles inngangsportal til åpne elektroniske tidsskrift ved institusjonene, noe som vil bidra til økt synlighet og impact for publikasjonene. Det er et videre mål for prosjektet å forankre tilbudet i institusjonens ledelse, og informere fagmiljøene om hvilke fordeler open access publisering har både for utgivere av tidsskrift ved institusjonene og i forhold til åpen tilgjengeliggjøring av forskningsresultater ved institusjonene. Her skal også problemstillinger i forhold til tidsskriftpublisering ved institusjonene og open access publisering settes på dagsorden. Det kan være en utfordring for mange fagmiljø å drive sine egne tidsskrift fordi de er økonomisk sårbare. Løsninger på dette kan være å støtte institusjoner/fagmiljø som publiserer open access med midler til frikjøp av tid til redaksjonelt arbeid, og i tillegg frikjøp av artikler ved institusjonene som gjøres open access. Dette er problemstillinger som må løftes opp på et nasjonalt nivå. Synliggjøring av små uavhengige tidsskrift er avgjørende i forhold til internasjonal nettverksbygging innenfor de aktuelle fagmiljøene, og det er også et viktig politisk mål å tilrettelegge for at de uavhengige tidsskriftene på institusjonsnivå skal kunne eksistere som et alternativ til de tidsskriftene som eies av de store kommersielle forlagene. Prosjektet har også som et mål å etablere et samarbeid om videreutvikling av tjenesten og erfaringsdelen med andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Norge og Norden gjennom NORA og Nordbib-prosjektet Aiding Scientific Journals Towards Open Access Publishing (NOAP). NOPAP har som mål å alanlysere aktuelle problemstillinger i forhold til OA- publisering, forbedringer av tekniske løsninger for administrering av OA-tidsskrift, og å skape et Nordisk nettverk for OA-publisering. (http://www.ub.uit.no/wiki/noap/index.php/main_page) I Norge er det utviklet et godt samarbeid mellom universitet og Prosjektbeskrivelse høyskoler om felles løsninger for egenarkivering i åpne publiseringsarkiv gjennom prosjektet Norwegian Open Resarch Archives (NORA). En er kommet vesentlig kortere når det gjelder den andre retningen innfor open access bevegelsen, publisering i open access tidsskrift. Gjennom Nordbib- prosjektet Aiding Scientific Journals Towards Open Access Publishing (NOAP) og NORA-prosjektets deltakelse ved Universitetsbiblioteket i Tromsø, er det imidlertid nå satt i gang et samarbeid for å utvikle løsninger og stimulere til OA-modeller for vitenskapelige tidsskrift i Norge og Norden. NOAP-prosjektet er forventet avsluttet i august NORA vil bruke resultatet fra Nordbib-prosjektet til å informere og assistere norske vitenskapelige tidsskrifter som ønsker å migrere til en OA-modell. Universitetsbiblioteket i Bergen og bibliotekene ved Norges Handelshøyskole, Høgskolen i Bergen og Chr. Michelsens Institutt ser nødvendigheten ved at det allerede i løpet av 2008

4 etableres en infrastruktur for open access publisering ved institusjonene for å fange opp de signalene som har kommet fra fagmiljø ved institusjonene om et behov for veileding og støtte til etablering og drift av open access tidsskrift. Det er et også et mål at den infrastrukturen og de erfaringene som prosjektet bringer fram skal kunne brukes av våre samarbeidsinstitusjoner i utviklingsland. Universitetsbiblioteket i Bergen og Chr. Michelsens Institutt har allerede i dag Open Access samarbeid med institusjoner i Sør, og det er naturlig at infrastrukturen og erfaringene fra dette prosjektet tas videre og videreutvikles som del av våre internasjonale samarbeid. Vitenskapelig publisering og open access Opprinnelig hadde universitetene sine egne forlag med konsulenter som sørget for kvalitetskontroll og fagfellevurdering. I dag er det de store forlagene som har kontrollen over mesteparten av den vitenskapelig publiseringen. Forskermiljøene er fremdeles innholdsleverandører, men de vitenskapelige tidsskriftene er blitt en handelsvare med abonnementspriser som i de senere år har steget ukontrollert. Bibliotekene ved institusjonene har ikke alltid har økonomi til å abonnere på de tidsskriftene institusjonens egne forskere publiserer i. For utviklingsland har tilgangen til vitenskapelige tidsskrifter blitt katastrofalt dårlig. Dette fører til en stadig skjevere fordeling av tilgang til forskningsresultater og kunnskap mellom vestlige land og utviklingsland. Når vitenskapelige tidsskrift blir etablert i ulike universitets- og forskningsmiljø, er dette gjerne med utgangspunkt i faglig overskudd, pågangsmot og entusiasme kombinert med internasjonalt nettverk som kan gjøre en slik satsing mulig. Rammevilkårene for denne typen uavhengige tidsskrift er imidlertid ikke det beste, da konkurransen fra de store internasjonale forlagene er knallhard. Hvis de store kommersielle forlagene får fortsette å dominere vitenskapelig publisering fører dette til at man mister noe av den faglige og kulturelle variasjonen. De små uavhengige tidsskriftene har en viktig faglig og politisk betydning, og det må være et viktig politisk mål å opprettholde denne uavhengigheten og variasjonen innefor universitets og høyskolenes publiseringsvirksomhet. Med bakgrunn i disse problemstillingene er det uttrykt interesse i forskningsmiljøene at det skal arbeides for å skape et alternativ til publisering hos de kommersielle tidsskriftene. En utfordring for små, uavhengige tidsskrift er å bli synlige og lett tilgjengelige. Hvis det ikke blir etablert et godt alternativ for dette på institusjonsnivå innen kort tid, er det fare for at flere av de uavhengige tidsskriftene vil henvende seg til kommersielle forlag for støtte til elektronisk drift og synliggjøring av sitt tidsskrift, og institusjonene vil slik miste muligheten til å ta vare på mangfold og faglig uavhengighet innefor sin egen vitenskapelige publiseringsvirksomhet. Ønske om igangsetting av dette prosjektet har også kommet som et resultat av diskusjonen om open access publisering som har foregått innenfor forskningsmiljø og bibliotek de siste årene. Innefor både fagmiljø og bibliotek er det et stadig sterkere ønske og behov for å kunne gjøre forskningsresultater åpent og allment

5 tilgjengelig på internett. Open access bevegelsen definerer to veier til åpne tilgang av forskningsresultater; publisering i åpne tidsskrift og egenarkivering i institusjonelle arkiv. I dag får open access bevegelsen stadig sterkere støtte, ikke bare i biblioteksmiljø og blant forskere, men også blant myndighetene og hos stadig flere vitenskapelig forlag. Stadig flere ser verdien i argumentet om at offentlig finansiert forskning også bør være offentlig tilgjengelig. Samarbeid og prosjektorganisering Det finnes allerede et samarbeid om elektronisk tilgjengeliggjøring av forskningsresultater mellom bibliotekene ved Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole, Høgskolen i Bergen og Chr. Michelsens Institutt. Det åpne publiseringsarkivet Bergen Open Reseach Archive (BORA) er resultatet av et mangeårig samarbeid mellom institusjonene. Hensikten med BORA er å synliggjøre forskningen i Bergen ved å gjøre den offentlig og gratis tilgjengelig på internett. I september 2007 markerte institusjonene dette samarbeidet ved en felles lansering. (Vedlegg 2) Gjennom BORA er det allerede etablert en fast organisering med en prosjektgruppe som består av representanter fra bibliotekene. Det ville derfor være naturlig at deler av prosjektgruppen for BORA også vil fungere som et samarbeidsorgan for etablering og drift av en tjeneste for åpne elektroniske tidsskrift ved institusjonene. Prosjektgruppen vil bestå av prosjektkoordinator/daglig leder for prosjekt (som ansettes av prosjektmidler), prosjektansvarlige, representanter fra bibliotekene ved Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole, Høgskolen i Bergen og Chr. Michelsens Institutt, samt redaktører fra tidsskriftene som etableres som en del av prosjektet. Prosjektgruppen vil være på 6-10 personer. Prosjektansvarlige er Ingrid Cutler og Ole Gunnar Evensen ved Tilvekstavdelingen, Universitetsbiblioteket i Bergen. Prosjektansvarlige vil i samarbeid med prosjektkoordinator stå for den daglige administreringen av prosjektet. Prosjektansvarlige og prosjektkoordinator rapporterer til prosjektgruppen. Prosjektgruppen vil ha ansvaret for formidling av prosjektet, sørger for fremdrift og setter delmål for prosjektet. Prosjektgruppen rapporterer til styringsgruppen. Prosjektgruppen møtes en gang i måneden i prosjektperioden. Styringsgruppen vil bestå av lederne for Universitetsbiblioteket i Bergen, og lederne for bibliotekene ved Norges Handelshøyskole, Høyskolen i Bergen og Chr. Michelsens Institutt. Styringsgruppen vil ha det overordnede ansvar for budsjett, markedsføring, fremdrift og videreføring av prosjekt. Det etableres et formelt samarbeid mellom partene som sikrer at utvikling og drift av prosjektet blir ivaretatt på en best mulig måte. Styringsgruppen møres en gang per halvår i prosjektperioden.

6 Framdriftsplan Framdriftsplan for hele prosjektperioden Startdato Sluttdato Aktivitetplaner Tittel Fra dato Til dato Oppstart og assistanse til tidsskrift Markedsføring og assistanse til tidsskrift Videreutvikling av tekniske løsninger Avslutning, formidling og videreføring av prosjekt Andre opplysninger/kommentarer om framdrift-/aktivitetsplan. Hovedaktiviteter fordelt kvartalsvis over prosjektperioden: 1.kvartal (januar - mars): Oppstart og assistanse til tidsskrift opplæring Open Journal Systems (det finnes allerede kompetanse på dette ved UiB) oppstart av server for prosjektet i samarbeid med It-avdelinger ved UiB. Etablere samarbeid med Itavdelinger for drift, lagring og støtte av elektroniske tidsskrifter ved institusjonene. Etablere et system for hvordan dette skal videreføres etter at prosjektperioden er over. samarbeid med formidlingsavdeling til hjelp med fellesløsninger i forhold til webdesign og bruk av logoer. assistanse til oppstart av tidsskriftsnettsider med egen design og URL Delmål 1. kvartal: 1-2 tidsskrift etablert på server 2. kvartal (april- juni): Markedsføring og assistanse til tidsskrift assistanse til oppstart av tidsskriftsnettsider med egen design og URL trene tidsskriftsredaktører og brukere arbeide for desentralisert tidsskriftsadministrasjon markedsføring overfor fagmiljø ved institusjonene arbeide med tekniske løsninger og design for en felles inngangsportal til elektroniske tidsskrift gjennom bibliotekenes nettsider Delmål 2. kvartal: flere fagmiljø i gang med etablering av elektronisk tidsskrift desentralisert administrasjon av tidsskrift 3. kvartal (juli - september): Tekniske løsninger assistanse til oppstart av tidsskrifts nettider med egen design og URL trene tidsskriftsredaktører og brukere arbeide for desentralisert tidsskriftsadministrasjon tekniske løsninger for høsting til institusjonelle arkiv (BORA). Det er et mål at metadata og fulltekst skal kunne høstes direkte fra OJS til BORA for å sikre lagring og åpen tilgjengeliggjøring. arbeide med å få ferdig design og tekniske løsninger til inngangsportal til e-tidsskrift ved bibliotekene Delmål 3. kvartal: i gang med system for høsting fra OJS til BORA felles inngangsportal til tidsskriftene fra bibliotekenes nettsider 4. kvartal (oktober - desember): Avslutning, formidling og videreføring av prosjektet assistanse til oppstart av tidsskrifts nettider med egen design og URL trene tidsskriftsredaktører og brukere arbeide for desentralisert tidsskriftsadministrasjon presentere prosjektet for ledelse ved samarbeidsinstitusjonene reisevirksomhet/formidling: Presentasjon av prosjekt til andre institusjoner/ aktuelle konferanser/møter brukermanual til bruk på bibliotek og i fagmiljø for opprettelse og administrasjon av e-tidsskrift videre arbeid med prosjekter innenfor bibliotekets vanlige tjenester. Administrering av driftsutgifter i forhold til It-avdeling, samarbeid mellom bibliotek og fagmiljø opplæring av ansatte ved bibliotekene i bruk av OJS og administrasjon av tjenesten. Det vil være naturlig at dette arbeidet overtas av de ansatte som allerede er en del av prosjektgruppen. Tanken er at arbeidsmengden vil bli vesentlig redusert etter at flere tidsskrift har fått hjelp til etablering og administrasjon, samt at de tekniske løsningene er på plass. kvalitetssikring og evaluering av prosjektet i samarbeid med fagmiljø og bibliotek. Møte for nettverksbygging/ etablering av brukergruppe i fagmiljø i samarbeid med

7 bibliotek avrundning med avsluttende rapportskriving. Presentasjon av prosjektet og aktuelle problemstillinger, evt. i en artikkel eller kronikk i fagblad. Delmål 4. kvartal: ferdig tekniske løsninger videreføring av prosjekt formidling av prosjekt Samarbeidspartnere Har du en samarbeidspartner? Ja Samarbeidspartner 1 Navn Chr. Michelsens Institutt, biblioteket Formell avtale? Nei Postadresse Postboks 6033 Postterminalen Postnr 5892 Poststed Bergen Kontaktperson Kirsti Hagen Andersen Tlf. til kontaktperson E-post til kontaktperson Biblioteket ved Chr. Michelsens Institutt deltar i prosjektgruppen. Rolle Prosjektgruppen har ansvaret for formidling av prosjektet, sørger for fremdrift og setter delmål for prosjektet. Samarbeidspartner 2 Navn Norges Handelshøyskole, biblioteket Formell avtale? Nei Postadresse Helleveien 30 Postnr 5045 Poststed Bergen Kontaktperson Kari Fjose Tlf. til kontaktperson E-post til kontaktperson Biblioteket ved Norges Handelshøyskole deltar i Rolle prosjektgruppen. Prosjektgruppen har ansvaret for formidling av prosjektet, sørger for fremdrift og setter delmål for prosjektet. Samarbeidspartner 3 Navn Formell avtale? Høgskolen i Bergen, biblioteket Nei

8 Postadresse Postboks 7030 Postnr 5020 Poststed Bergen Kontaktperson Kirsten Kårdal Tlf. til kontaktperson E-post til kontaktperson Biblioteket ved Høgskolen i Bergen deltar i prosjektgruppen. Rolle Prosjektgruppen har ansvaret for formidling av prosjektet, sørger for fremdrift og setter delmål for prosjektet. Prosjektbudsjett Prosjekt Ettårig eller flerårig prosjekt? Ettårig BUDSJETT FOR FØRSTE ÅR Utgifter Hva Beskrivelse Sum Personalkostnader Førstekonsulent, 50 % stilling i 1 år, (lønn/overhead) ltr.45 kr ,00 Varer/utstyr Server kr ,00 Tjenester kjøpt av andre It-avdelingen UiB, Installasjon av programvare kr ,00 It-avdelingen UiB, drift av server 2008 kr ,00 It-avdelingen UiB, backup og disklagring 2008 kr 2 000,00 Formidlingsavdelingen UiB, webdesign og logo kr 5 000,00 Andre utgifter (spesifiser) Formidling/ reisekostnader, 3-4 reiser/konferanse kr ,00 Markedsføring kr ,00 Kontorplass, teknisk utstyr og programvare kr ,00 Totale utgifter kr ,00 Inntekter Beskrivelse Tilskudd bekreftet? Sum Søknadssum ABM-utvikling kr ,00 Kontorplass, teknisk utstyr og programvare Ja kr ,00 Totale inntekter kr ,00 Vedlegg Vedlegg_1_Notat_GAMUT.doc Vedlegg_2_Intensjonsavtale_ABM_ doc

Søknad om permanent finansiering (1,5 mill.) av NORA - nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv.

Søknad om permanent finansiering (1,5 mill.) av NORA - nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv. Kunnskapsdepartementet Bibliotek for medisin og helsefag Postboks 1113 Blindern 0317 Oslo Dato: Deres ref.: Vår ref.: Telefon: 23074420 Telefaks: 23074430 E-post: umh@ub.uio.no Nettadresse: http://www.ub.uio.no/umh/

Detaljer

Økt tilgang til norske forskningsresultater

Økt tilgang til norske forskningsresultater Økt tilgang til norske forskningsresultater Anbefalinger fra arbeidsgruppe oppnevnt av UHRs forskningsutvalg 30. januar 2009 1 Innhold: 0. Hovedpunkter...3 1. Innledning...5 1.2 UHRs innfallsvinkel...7

Detaljer

Budsjettpost for åpen publisering ved Universitetet i Bergen: Evalueringsrapport 2013

Budsjettpost for åpen publisering ved Universitetet i Bergen: Evalueringsrapport 2013 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsbiblioteket Budsjettpost for åpen publisering ved Universitetet i Bergen: Evalueringsrapport 2013 1. Innledning I 2013 ble det avsatt et beløp på 1,

Detaljer

INSTITUSJONELT ARKIV VED HØGSKOLEN I OSLO?

INSTITUSJONELT ARKIV VED HØGSKOLEN I OSLO? INSTITUSJONELT ARKIV VED HØGSKOLEN I OSLO? ARBEIDSGRUPPE FOR UTREDNING AV ELEKTRONISK PUBLISERING OG ARKIVERING VED HØGSKOLEN I OSLO Oslo 1. mars 2008 2 OPPSUMMERING Arbeidsgruppen anbefaler at det opprettes

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013 Rapport og planer 2012-2013 Versjon 1.0 15.3.2013 0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2012 2012 er CRIStins andre leveår. Høyeste prioritet i 2012 har vært å få alle deltagerinstitusjoner i

Detaljer

Side 1/6. Skjemainformasjon. Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527470 Innsendt 15.10.2012 14:04:09. Opplysninger om søker.

Side 1/6. Skjemainformasjon. Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527470 Innsendt 15.10.2012 14:04:09. Opplysninger om søker. Side 1/6 Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527470 Innsendt 15.10.2012 14:04:09 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Institusjonens leder Postadresse Sør-Trøndelag

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Versjon 1.0 20.3.2015 1 Styrets beretning CRIStin er fortsatt en ung organisasjon, men det er styrets oppfatning at man har oppnådd svært mye i løpet av de 4 årene organisasjonen

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014. Versjon 1.0 14.3.2014

Rapport og planer 2013-2014. Versjon 1.0 14.3.2014 Rapport og planer 2013-2014 Versjon 1.0 14.3.2014 0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2013 CRIStin har nå vært gjennom sitt tredje leveår. Selv om mye gjenstår før vi kan si at vi har nådd en

Detaljer

Rapport og planer 2011-2012. Versjon 1.0

Rapport og planer 2011-2012. Versjon 1.0 Rapport og planer 2011-2012 Versjon 1.0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2011 I oppstartsåret 2011 har arbeidet innen de tre hovedområdene CRIStin har ansvar for hatt svært ulik vinkling: Aktiviteten

Detaljer

Årsplan 2013. Versjon 1.0 1.3.2013

Årsplan 2013. Versjon 1.0 1.3.2013 Årsplan 2013 Versjon 1.0 1.3.2013 1 Innledning Dette dokumentet viser oversikt over de viktigste planlagte aktivitetene i CRIStin i 2013. Mer detaljerte planer med delaktiviteter og milepæler lages innenfor

Detaljer

Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy

Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy Jan Erik Røed Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy Michael 2008;5:62 69. Den grunnleggende rollen for et bibliotek er å gjøre kunnskap tilgjengelig. Biblioteket kan defineres som et verktøy som skal

Detaljer

Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA)

Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA) 2013 Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA) Utredning Finansiert av NML og NFR Innholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Innledning... 4 2.1 Premisser... 5 2.2 Om

Detaljer

NVI Norsk vitenskapsindeks

NVI Norsk vitenskapsindeks NVI Norsk vitenskapsindeks Rapport fra arbeidsgruppe for helhetlig kravspesifikasjon 23. februar 2010 Rapporten ble behandlet i styringsgruppen 9. mars 2010. Se referat fra 5. møte i styringsgruppa under

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 36/12 IPR-politikk ved UiS ephortesak: 2011/5149 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, personaldirektør Møtedag: 19.04.2012 Informasjonsansvarlig: Halfdan Hagen, personaldirektør

Detaljer

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1 Side: 1 Søker Prosjektansvarlig Institusjon / bedrift UNIVERSITETET I AGDER Fakultet Institutt Avdeling Adresse Postboks 422 Postnummer 4630 Poststed Land E-post til postmottak KRISTIANSAND S Norge postmottak@uia.no

Detaljer

Pilot regionalt konsortium

Pilot regionalt konsortium Pilot regionalt konsortium Søknadssum 50 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Universitetsbiblioteket i Bergen Adresse Postboks 7808 5020 Bergen Organisasjonsnummer 874789542 Hjemmeside http://www.uib.no/ub

Detaljer

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer

Skeivt arkiv- og dokumentasjonssenter (Ref #3dc66bd5)

Skeivt arkiv- og dokumentasjonssenter (Ref #3dc66bd5) Skeivt arkiv- og dokumentasjonssenter (Ref #3dc66bd5) Søknadssum: 850 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Universitetsbiblioteket

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 24. september 2015 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Portal for utlån av ebøker

Portal for utlån av ebøker Portal for utlån av ebøker Søknadssum 400 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Buskerud fylkesbibliotek Adresse PB 3554 3007 Drammen Organisasjonsnummer 974606097 Hjemmeside http://www.buskerud.fylkesbibl.no/

Detaljer

1 Sammendrag. Notat. Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO. Saksnr. Vår dato: 31.01.2007 2006/2155

1 Sammendrag. Notat. Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO. Saksnr. Vår dato: 31.01.2007 2006/2155 Saksnr Utarbeidet av: Lisbeth Pedersen Direkte tlf: 23302770 lpe@udir.no Deres dato: 2006/2155 Deres referanse: 200604599/MHE Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Kopi til: Dag Johnsen

Detaljer

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign.

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign. Forord Rapporten Evaluering av norsk forskerutdanning ble lagt frem for styret i mai 2002. UHRs styre anmodet UHRs Forskningsutvalg om å ta initiativ til å utrede hvordan en ordning med forskerskoler kunne

Detaljer

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Forord Denne rapporten er ment å gi en statusoppdatering av hva prosjektet har realisert til nå, samt

Detaljer

Sluttrapport. 2. På hvilken måte er målene for prosjektet nådd?

Sluttrapport. 2. På hvilken måte er målene for prosjektet nådd? Sluttrapport Prosjektet Informasjonssøk og kildebruk ved oppgaveskriving er et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket i Bergen (UBB), Høgskolen i Bergen (HiB), Biblioteket og Norges Handelshøyskole (NHH),

Detaljer

Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Lars Wenaas Katrine Weisteen Bjerde CRIStins styre

Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Lars Wenaas Katrine Weisteen Bjerde CRIStins styre L Prosjektbeskrivelse CRIStin 2.0 * 19.06.2014 Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Lars Wenaas Katrine Weisteen Bjerde CRIStins styre Distribusjonsliste Tittel: Navn Institusjon Styringsgruppe

Detaljer

Forslag til oppstart av Forskningsbasert kompetansemegling

Forslag til oppstart av Forskningsbasert kompetansemegling Forslag til oppstart av Forskningsbasert kompetansemegling Dette notatet gir litt bakgrunn samt noen konkrete opplysninger og tips til hvordan Forskningsbasert kompetansemegling kan etableres som prosjekt

Detaljer

Læringsteknologi i norsk høgre utdanning. En statusbeskrivelse og drøfting av behov for fellestiltak og erfaringsutveksling

Læringsteknologi i norsk høgre utdanning. En statusbeskrivelse og drøfting av behov for fellestiltak og erfaringsutveksling Læringsteknologi i norsk høgre utdanning En statusbeskrivelse og drøfting av behov for fellestiltak og erfaringsutveksling Innhold: Sammendrag...3 1 Innledning...4 2 Bakgrunn...4 3 Læringsteknologi i UH-sektoren...7

Detaljer

De ansatte ved årsskiftet 2005/2006 er:

De ansatte ved årsskiftet 2005/2006 er: Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring (KPI) ble oppretta i 2002. KPI er et regionalt kompetansesenter for Helse Midt-Norge RHF og administrativt lagt til Helse Sunnmøre HF. KPI skal

Detaljer

Høringsuttalelse fra BIBSYS styre til BIBSYS- framtidig organisering og oppgaver BIBSYS har i dag over 100 deltakende institusjoner. Disse har sitt tyngdepunkt i UHsektoren, men også en rekke andre sentrale

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Trøndelag Reiseliv Munkegata 19 7048 TRONDHEIM May Britt Hansen TRONDHEIM, 11.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Innholdsfortegnelse Reiselivsstrategien og mål for

Detaljer