Open Access ved UMB. Forslag til vedtak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Open Access ved UMB. Forslag til vedtak"

Transkript

1 US-SAK NR: 8/2013 SAKSANSVARLIG RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER(E): GEIR ARNE ROSVOLL UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK NR: 2013/162 Open Access ved UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1) Mål og forvaltning av Open Access ved UMB 2) Avtale om elektronisk publisering i Brage 3) Publiseringsstøtte til Open Access-publikasjoner 4) Eksempler på Open Access-politikk mv. fra andre universitet Forslag til vedtak Universitetsstyret godkjenner framlagte forslag til mål og forvaltning av Open Access ved UMB. er UMBs åpne vitenarkiv. Universitetsdirektøren utarbeider nye retningslinjer og reviderer avtale for publisering i Brage. Ås, Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør

2 a) Saksframlegg Hva er Open Access (fra Universitetet i Tromsø) «Open Access (OA) vil si at vitenskapelige publikasjoner gjøres fritt tilgjengelig. Forfatteren beholder opphavsretten til publikasjonen, men gir brukere tillatelse til å lese, laste ned, kopiere, distribuere, skrive ut, søke i eller lenke til fullteksten uten å forlange vederlag» Nasjonal politikk for Open Access Kunnskapsdepartementet har ved ulike anledninger gitt signal om økt fokus på åpen tilgang til forskningsdata og forskningsresultater. Dette som del av en internasjonal trend hvor åpen tilgang har som mål å gi bedre tilgjengelighet og økt spredning av forskningsresultater, og som direkte oppfølging av Norges forpliktelser overfor OECDs retningslinjer for åpen tilgang til offentlig finansierte forskningsdata. Inneværende regjering mener de samfunnsøkonomiske gevinstene ved åpen tilgang er tydelige. Foruten de nære effektene dette kan ha for Norge og våre forskningsinstitusjoner, faglig og økonomisk, påpekes også forhold knyttet til regionale og globale samfunnsforhold og gevinster ved åpen tilgang. Dette analyseres nærmere i St meld nr 30 ( ) Klima for forskning. I Stortingsmelding 30 ( ) og Prop 1 S ( ) gis regjeringens politikk om åpen tilgang; «Prinsipielt mener regjeringen at alle vitenskapelige artikler som er resultat av offentlig finansiert forskning, skal være åpent tilgjenglige. Regjeringen forventer at andelen offentlig finansierte vitenskapelige artikler som er åpent tilgjengelig, skal øke betydelig. Forskere skal imidlertid ikke pålegges å legge ut artikler i åpne arkiver dersom forlagene ikke tillater dette» Kunnskapsministeren har ved deltakelse i ulike arrangement, blant annet ved nylig Open Access-seminar ved UiO og UNESCO, signalert en mer progressiv tilnærming til Open Access. Det er ventet at kommende forskningsmelding, som kommer i løpet av 2013, viderefører ambisjonene for området. I innspill til den nye forskningsmeldingen har sentrale aktører som UHR og Forskningsrådet signalisert tydelig støtte til økt bruk av Open Access. Som påpekes i deres innspill til departementet er ikke dette ukomplisert, da nasjonale løsninger og infrastruktur må videreutvikles, og kostnader for OA reduseres i samarbeidet med de store forlagene. Regjeringen påpeker i sin kommunikasjon mot sektoren institusjonenes selvstendige ansvar for å utvikle retningslinjer og tiltak for åpen tilgang, og har så langt lagt vekt på positive virkemidler og effekter, og frivillighet knyttet til Open Access. Det er usikkert hvor langt Regjeringen vil gå i krav til sektoren i den nye meldingen. Erfaringer fra andre universitet Utvikling av politikk, praksis og verktøy for åpen tilgang ved andre universitet og høgskoler er ikke homogen innenfor sektoren. Universitetetene i Tromsø, Oslo og Agder er av institusjonene som har vedtatt politikk og/eller prinsipper rundt åpen tilgang. Høgskolen i Oslo og Akershus har også egen politikk for området. Elementer som går igjen i institusjonenes politikk er som følger; Prinsipp om å gjøre forskningsresultater åpent tilgjengelig Prinsipp om registrering av forskningsresultater/artikler i institusjonenes åpne vitenarkiv Ansattes eget ansvar for registrering og arkivering Valg av endelig publiseringskanal Avtaler om rettigheter og plikter

3 Som framgår av vedlagte eksempler er det ved Universitetet i Oslo valgt obligatorisk registrering av fagfellevurderte artikler i det åpne vitenarkivet, mens Universitetet i Agder og Universitetet i Tromsø har valgt en mer frivillig tilnærming. Universitetsdirektøren foreslår at UMB legger seg opp mot gjeldende nasjonal politikk, hvor publisering inntil videre skal være et frivillig tilbud. Det kan være behov for å endre dette om det stilles nye krav fra Kunnskapsdepartementet. Dette vil eventuelt innarbeides i retningslinjene for publisering. Til støtte for politikk og gjennomføring er det etablert ulike verktøy for registrering og formidling. Ved enkelte institusjoner er det også etablert ordninger for økonomisk bistand ved open access-publisering (UiTromsø, UiAgder). Brage (BIBSYS) er pr dato det mest omfattende nasjonale systemet for de åpne vitenarkivene, hvor det ved konsortiemøter oktober 2012 var 47 medlemsinstitusjoner. Det foregår forhandlinger med fleire sentrale aktører innenfor UH-sektoren med tanke på medlemsskap. Brorparten av registrerte OA-publikasjoner pr dato er masteroppgaver, men det er en klar utvikling knyttet til registrering av annen type materiale. Det er grunn til å tro at kobling som er under etablering mellom Cristin (løsning for forskningsdokumentasjon) og Brage (løsning for åpent vitenarkiv) vil øke omfanget av OApublisering av vitenskapelig materiale. Status ved UMB UMB er i dag aktiv bruker av Brage-løsningen for sitt åpne publiseringarkiv. I likhet med de fleste institusjoner og i tråd med vedtak i Studienemda november 2009 har registrering og tilgjengeliggjøring av masteroppgaver vært prioritert ved etablering av løsningen. Målet nå er å bygge ut løsningen til å omfatte det vitenskapelige materialet ved UMB som er forksningsbasert. Universitetet for miljø- og biovitenskap har i strategisk plan for lagt inn målsetting knyttet til sine forskningsaktiviteter som skal understøttes av arbeidet med åpen tilgang; «Synliggjøre forskningsresultatene gjennom blant annet «Open Access» og økt publisering av forskningsresultater i media.» I utkast til strategi for NMBU er det ikke eksplisitt lagt vekt på åpen tilgang, men både for oppfølging av samfunnsoppdraget og knyttet til konkrete målsettinger og virkemidler i strategien rundt forsking og kunnskapsdeling, er det behov for å videreutvikle formidlingskanaler for forskningsresultater som gir god tilgjengelighet og bredde. Dette er et område som må gis tydelig fokus i det videre arbeidet med å utvikle endelig strategi for NMBU. Ved UMB er det Universitetsbiblioteket som har ansvar for forvaltning av vitenarkivet. Det er etablert en ressursgruppe innenfor Universitetsbiblioteket (Brage-gruppen) og det er utarbeidet informasjon om det åpne vitenarkivet på UMBs nettsider; Forskningsnemda har høsten 2012 vedtatt oppretting av et publiseringsfond til støtte for OA-publisering. Dette er en prøveordning som vil evalueres i Forskningsavdelingen og Universitetsbiblioteket ivaretar fondet, retningslinjer og rutiner rundt tildeling. Av 11 søknader for 2012 ble det tildelt støtte til 6 OA-artikler. Det er grunn til å forvente et økt antall søknader for Forskingsnemnda tilrår at UMB arbeider overfor UHR med mål om at en nasjonal ordning for dekking av publiseringskostnader blir etablert. Dagens avtale revideres og oppgraderes som følge av den nasjonale Open Access-politikken, teknologisk utvikling ved høsting av publikasjoner fra Cristin til Brage, og i tråd med de øvrige aktørene i UH-sektoren. Publisering Open Access skal inntil videre være et frivillig tilbud for ansatte.

4 Universitetsdirektørens vurdering: Universitetsdirektøren mener det er viktig å styrke arbeidet med Open Access ved UMB og bygge ut et mer omfattende åpent vitenarkiv. Universitetsdirektøren anbefaler tiltak for å sikre at området utvikles i tråd med nasjonale føringer og i tett samarbeid med UH-sektoren. Det er viktig å stimulere den enkelte i formidling av forskningsresultater og bidra til at resultatene gjøres bredt tilgjengelig. Universitetsdirektøren anbefaler US å fatte vedtak om mål og forvaltning av Open Access ved UMB i tråd med framlagte saksdokumenter, og tilrår revisjon av nåværende avtale for publisering i Brage og utarbeidelse av retningslinjer for publisering.

5 Vedlegg 1: Mål og forvaltning av Open Access ved UMB Målsetting Universitetet har som mål å synliggjøre forskningsresultater gjennom «Open Access» og økt publisering av forskningsresultater Universitetet legger til grunn regjeringens politikk og egne strategiplaner for arbeidet med Open Access er UMBs åpne vitenarkiv. Publisering og tilgjengeliggjøring Publisering i UMBs åpne vitenarkiv er et frivillig tilbud til ansatte Rettigheter og plikter for studenter, ansatte og universitetet ved publisering i UMBs åpne vitenarkiv reguleres av: - Avtale om elektronisk publisering av materiale i Brage Avtalen revideres i 2013 og det utarbeides retningslinjer for publisering i Brage i tråd med nasjonale føringer og teknologisk utvikling. Prøveordning for publiseringsstøtte til Open Access publisering etablert for 2012 (kr ) og 2013 (kr ). Ordningen evalueres etter Forvaltning Universitetet vil jobbe mot UHR for etablering av en nasjonal ordning for dekking av publiseringskostnader ved Open Access Det åpne vitenarkivet ved UMB utvikles gjennom aktiv deltakelse i Brage-konsortiet og Cristinkonsortiet Forvaltning av Open Access-politikk med tiltak og det åpne vitenarkivet ivaretas av Forskningsavdelingen og Universitetsbiblioteket i nært samarbeid med fag- og forskningsmiljøene ved UMB.

6 Vedlegg 2 (fra intranett, til revisjon): Avtale om elektronisk publisering Avtalen gir UMB tillatelse til å publisere materiale i Brage. For å publisere i Brage må du godkjenne en standardavtale. Hovedpunktene i avtalen er at du som forfatter beholder opphavsretten til dokumentet, men at du gir UMB lov til å publisere det i sitt åpne institusjonelle arkiv Brage. Dette forutsetter at du selv har enerett til dokumentet eller at du har avklart slik deponering/publisering med eventuelle medforfattere, forlag eller andre rettighetshavere, og innhentet de nødvendige tillatelser. Ved å akseptere avtalen bekrefter du at dette er ivaretatt. Les hele avtalen Vi gjør oppmerksom på at det vanligvis ikke er nødvendig å skrive ut avtaleteksten, da godkjenning av avtalen skjer elektronisk under selve innleveringsprosessen i Brage. Det er derfor bare nødvendig med utskrift dersom du ikke selv skal registrere dokumentet ditt i Brage. Det skal kun godkjennes en avtale pr. dokument, ikke pr. medforfatter. Avtale om elektronisk publisering av materiale via Brage ved UMB (UMB Open Research Archive) Mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap (nedenfor kalt UMB) og (nedenfor kalt forfatteren) er det inngått avtale om å tilgjengeliggjøre forfatterens verk på de vilkår som er angitt nedenfor. 1 Tillatelse til å publisere elektronisk materiale 1.1 Forfatteren gir herved UMB en vederlagsfri, ikke-eksklusiv rett til å gjøre innlevert elektronisk materiale, nedenfor kalt materialet, tilgjengelig i elektronisk form via Brage, som innebærer publisering på Internett. 1.2 Forfatteren har satt seg inn i, forstår og aksepterer de konsekvenser en publisering via Internett medfører. Blant annet innebærer en slik tilgjengeliggjøring at andre nettsteder kan lenke til materialet. Hvis forfatteren har planer om å publisere materialet ved forlag eller i tidsskrift må forfatteren være klar over at dette kan ha konsekvenser når materialet også tilgjengeliggjøres i Brage. Se pkt UMBs plikter/ansvar 2.1 UMB skal tilgjengeliggjøre materialet slik det ble levert til UMB, med tekst, tabeller, grafikk, bilder, multimedia med mer, men med de tekniske tilpasninger som anses nødvendig for publisering på Internett. 2.2 UMB skal søke å beskytte materialet mot å bli endret av uvedkommende/tredjepart, så langt dette er mulig i forhold til de tekniske løsninger vi benytter.

7 2.3 UMB får ikke rådighet over materialet utover det som er uttrykkelig fastsatt i denne avtalen. 2.4 UMB er ikke på noe vis ansvarlig for innholdet i materiale som er publisert via Brage, eller for forfatterens opptreden/handlinger for øvrig. UMB har ikke noe ansvar for eventuelle skader oppstått i sammenheng med denne avtalen, med mindre skaden/e skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra UMB eller fra noen UMB svarer for. Ansvaret omfatter ikke i noe tilfelle indirekte skader. 3 Forfatterens plikter/ansvar 3.1 Forfatteren skal følge UMBs retningslinjer for publisering i Brage. 3.2 Forfatteren skal, ved inngåelse av avtaler med tidsskrifter, forlag osv. om tilgjengeliggjøring av materiale etter denne avtalen, søke å ivareta UMBs rettigheter etter denne avtalen best mulig. 3.3 Forfatteren må selv klargjøre de konsekvenser en publisering av et materiale i Brage har i forhold til eventuelle forlag, tidsskrift eller andre rettighetshavere. Forfatteren garanterer for at han/hun er opphavsmann til innlevert materiale og har fullstendig råderett over dette i dets helhet. Hvis andre har rettigheter som utelukker publisering i elektronisk form via Brage uten tillatelser fra tredjepart, må forfatteren selv innhente nødvendige tillatelser fra disse. Om materialet har flere opphavsmenn (f.eks. flere forfattere), garanterer forfatteren som har innlevert materialet for at han/hun har innhentet de nødvendige tillatelser fra de andre opphavsmennene. Om materialet eller deler av materialet tidligere er publisert eller planlegges publisert i et tidsskrift eller ved et forlag, garanterer forfatteren for at han/hun har innhentet de nødvendige tillatelser fra tidsskriftet/forlaget. Om dokumentet eller deler av dokumentet inneholder fotografier, tegninger eller annet opphavsrettslig beskyttet materiale, garanterer forfatteren at han har innhentet de nødvendige tillatelser fra tredjemann på forhånd. UMB råder forfatteren til å innhente skriftlige tillatelser fra medforfattere, tidsskrift, forlag eller tredjepart, og arkivere disse slik at de kan fremvises ved behov. 3.4 Forfatteren garanterer for at materialet ikke har innhold som kan anses å stride mot gjeldende norsk rett, eller inneholder lenker eller koblinger til slikt materiale. 3.5 Dersom UMB skulle bli gjort erstatningsansvarlig overfor tredjepart på grunn av at forfatteren ikke oppfyller sine plikter etter denne avtalen, skal forfatteren holde UMB skadesløs. 4 Overføring og opphør av avtalen 4.1 UMB kan bare overføre sine rettigheter og/eller plikter i henhold til denne avtale til tredjepart såfremt forfatterens interesser etter avtalen blir ivaretatt i overføringsavtalen. 4.2 UMB har en ubegrenset rett, på saklig grunnlag, til å avbryte tilgjengeliggjøringen av dokumentet. 4.3 Forfatteren kan skriftlig søke sitt institutt om å si opp avtalen. Dersom søknaden tas til følge vil dokumentet fjernes fra Brage.. Sted, dato. Underskrift forfatter.. Underskrift UMB

8 Vedlegg 3 (fra intranett): Open Access-publiseringsstøtte Forskarar som publiserer sine vitskaplege publikasjonar "Open Access", kan få støtte til å dekka publiseringskostnader. UMB har som målsetjing å auka talet på Open Access-publikasjonar ved universitetet. Open Access-publisering av artiklar i vitskaplege tidsskrift medfører ofte meirkostnader som forfattarar sjølve må dekka. UMB har derfor sett av midlar for å støtte opp om slik Open Access-publisering. Ramma for 2012 er på kr, og 2012 blir eit «prøveår» for ordninga med å dekka kostnader ved vitskapleg Open Access-publisering. Kriterium for fordeling av midlar 1. Støtte blir berre gitt til publikasjonar som er registrerte i CRIStin. 2. Støtte blir berre gitt til forfattarbetaling for Open Access-publisering. 3. Publiseringsstøtta føreset at korresponderande forfattar på gjeldande publikasjon er tilsett eller student ved UMB og har oppgitt UMB som adresse på publikasjonen. 4. Publikasjonar i Open Access- og hybride tidsskrift kan få støtte. Publikasjonar må vera publiserte i publiseringskanalar som er godkjende av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste-dbh og eventuelt er medlem av Open Access Scholarly Publishers Association-OASPA. 5. Maks støtte per publikasjon er kr. Ved behov for støtte utover dette, fordeler ein ramma prosentvis likt pr publikasjon. For publikasjonar som byggjer på arbeid med ekstern finansiering, kan støtta frå UMB bli redusert. 6. Ved behov for prioritering grunna avgrensa midlar, prioriterer ein å dekka kostnader til publisering i reine OAtidskrift som er på nivå Ubrukte midlar for dekking av utgifter til Open Access-publisering blir overført til kommande budsjettår. Rutine for gjennomføring Universitetsbiblioteket forvaltar midlane for Open Access-publiseringsstøtte. Forfattaren registrerer aktuelle Open Access-publikasjonar for 2012 på Skjema for publiseringsstøtte, legger ved dokumentasjon på publiseringskostnadene og sender dette til Brage-gruppen ved Universitetsbiblioteket innan 3. desember. Universitetsbiblioteket kontrollerer publikasjonane opp mot kriteria for publiseringsstøtte, og utarbeider prioritert liste for godkjenning hos Forskingsavdelinga. Midlane blir utbetalte innan utgangen av Fordelinga skal gjerast offentleg ved publisering på intranett. Evaluering Basert på erfaringar frå 2012, reviderer Universitetsbiblioteket og Forskingsavdelinga retningslinjene for publiseringsstøtte, utarbeider generell informasjon om ordninga og gjennomfører tiltak for å gjera ho betre kjent ved UMB for kommande år. Ordninga blir evaluert før etablering av NMBU, dvs. hausten For nærmere informasjon eller spørsmål, kontakt Brage-gruppen ved Universitetsbiblioteket.

9 Vedlegg 4 Eksempler på OA-politikk mv. fra andre universitet Prinsipper for Open Access for Universitetet i Tromsø Open Access Universitetet i Tromsø har som mål å gjøre forskningsresultater tilgjengelig for flest mulig. Forskningsresultatene skal derfor som hovedregel enten publiseres i åpent tilgjengelige vitenskapelige tidsskrifter eller gjøres tilgjengelig i åpne vitenarkiver. Open Access (OA) vil si at vitenskapelige publikasjoner gjøres fritt tilgjengelig. Forfatteren beholder opphavsretten til publikasjonen, men gir brukere tillatelse til å lese, laste ned, kopiere, distribuere, skrive ut, søke i eller lenke til fullteksten uten å forlange vederlag. Universitetets forskningsresultater skal altså gjøres tilgjengelig enten i Open Access-tidsskrifter eller i åpne vitenarkiver. For Universitetet i Tromsø betyr dette i praksis: Egenarkivering: UiT har som hovedregel at studenter og forskere egenarkiverer sine publikasjoner i Munin. Valg av publiseringskanal: UiT har som hovedregel at studenter og forskere skal, under forutsetning av faglig likeverdighet, velge de publiseringskanaler som gir friest mulig tilgang til publikasjonene. UiT som utgiver: Universitetet skal arbeide for at tidsskrifter og skriftserier som utgis ved UiT, skal være Open Access-utgivelser. Open Access politikk for UiO (1) For fagfellevurderte vitenskapelige artikler gjelder følgende: 1. Obligatorisk institusjonell arkivering av alle fagfellevurderte artikler i UiOs elektroniske vitenarkiv Alle ansatte tilsatt ved UiO etter 1. januar 2012 plikter å avlevere en post print versjon av vitenskapelige artikler produsert i forbindelse med tilsettingsforholdet til det institusjonelle elektroniske vitenarkivet. UiO oppfordrer samtidig alle ansatte tilsatt før 1. januar 2012 om å etterfølge dette prinsippet for institusjonell arkivering. Med post print versjon menes siste manuskriptutgave etter fagfellevurdering. Når forlaget tillater institusjonell arkivering av forlagets pdf er den å foretrekke. Dersom publisering skjer i et tidsskrift som ikke tillater institusjonell arkivering, og den ansatte ikke får slik tillatelse fra utgiver etter forespørsel, fritas vedkommende fra dette kravet. Hvis en eller flere medforfattere rettmessig nekter å samtykke, gjelder det samme. 2. Etterfølgende tilgjengeliggjøring av artikler avlevert til det elektroniske vitenarkivet Alle ansatte tilsatt ved UiO etter 1. januar 2012 plikter å gjøre sitt beste for at avleverte vitenskapelige artikler kan gjøres tilgjengelig så snart som mulig via det elektroniske vitenarkivet på UiOs nettsted.(2)

10 UiO oppfordrer samtidig alle ansatte tilsatt før 1. januar 2012 om å etterfølge dette prinsippet for etterfølgende tilgjengeliggjøring. 3. Valg av publiseringskanal I valget mellom faglig likeverdige publiseringskanaler anbefaler UiO at alle ansatte publiserer i tidsskrifter som gir allmennheten åpen tilgang til artikkelen, enten gjennom å være et Open Access tidsskrift eller gjennom å tillate institusjonell arkivering med en etterfølgende tilgjengeliggjøring. (1) Trer ikke i kraft før UiO har på plass et helhetlig administrativt system for å håndtere de praktiske sidene ved politikken, inkludert nye arbeidsavtaler, følgebrev til forlag og teknisk løsning for avlevering til vitenarkiv. (2) Se punkt i UiOs IPR politikk av Publiseringsstrategi for Universitetet i Agder: For å bidra til spredning av forskningsresultater og gjøre disse fritt tilgjengelig for flest mulig brukere har Universitetet i Agder denne publiseringsstratgien: Forskere ved Universitetet i Agder skal om mulig publiserer sine arbeider gjennom kvalitetssikrete vitenskapelige publiseringskanaler som godtar parallellpublisering Disse arbeidene skal arkiveres i universitetets åpne arkiv Master- og doktoravhandlinger skal arkiveres i universitetets åpne arkiv. Avvik fra denne regelen kan avtales i enkelte tilfeller med utgangspunkt i forhold knyttet til følsomme personopplysninger, bedriftshemmeligheter og forfatterens egne planer for publisering Universitetet i Agder skal gjennom nasjonale og internasjonale fora arbeide for å påvirke vitenskapelige publiseringskanaler til publisering som er fritt tilgjengelig på Internett, eller som kan gjøres tilgjengelig ved hjelp av parallellpublisering Utvalget finner ikke å kunne anbefale at UiAs policy skal være full overgang til Open Access publiseringskanaler, men at man gjør parallellpublisering i universitetets institusjonelle arkiv obligatorisk.

Cristin og Nora og Brage = sant

Cristin og Nora og Brage = sant Cristin og Nora og Brage = sant Presentasjon på møte med Brage-konsortiet Gardermoen 18.oktober 2011 Lars Wenaas, Nina Karlstrøm og Tore Vatnan Formål Cristin skal gi forskningen økt samfunnsmessig verdi

Detaljer

Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater?

Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater? Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater? Presentasjon til statsviterkonferansen 24. mai 2013 Katrine Weisteen Bjerde Hovedpunkter

Detaljer

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01

Detaljer

Arkivering av vitenskapelige artikler ved UiA

Arkivering av vitenskapelige artikler ved UiA Arkivering av vitenskapelige artikler ved UiA Fyll arkivene! 27 sept. 2010 Arthur N. Olsen Universitetsbibliotekar, Universitetsbiblioteket i Agder arthur.n.olsen@uia.no Økt vekt på publisering og åpen

Detaljer

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Arthur N. Olsen Universitetsbibliotekar arthur.n.olsen@uia.no Hva er Open Access? Åpen tilgang

Detaljer

Publisering fra papir til OA. Forskerforbundets juleseminar ved UiA Guri E. Hanem, NTNU

Publisering fra papir til OA. Forskerforbundets juleseminar ved UiA Guri E. Hanem, NTNU Publisering fra papir til OA Forskerforbundets juleseminar ved UiA Guri E. Hanem, NTNU Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (2013) Meld. St. 18 2012 2013 Lange linjer

Detaljer

Open Access infrastruktur

Open Access infrastruktur Open Access infrastruktur Overføringsarkiv: Lette dataflyten fra Cristin til institusjonelle arkiv 40-prosenten: Identifisere de 40 prosentene av datagrunnlaget i Cristin som kan egenarkiveres, men som

Detaljer

Bør det innføres krav om åpen tilgang til forskningsresultater finansiert av Forskningsrådet?

Bør det innføres krav om åpen tilgang til forskningsresultater finansiert av Forskningsrådet? Bør det innføres krav om åpen tilgang til forskningsresultater finansiert av Forskningsrådet? Innlegg på Munin-seminaret 2008, Tromsø 28. november Divisjonsdirektør Anders Hanneborg Hvorfor skal Forskningsrådet

Detaljer

Innspill til forskningsmeldingen

Innspill til forskningsmeldingen Vår ref.: 2012/4367-0 Dato: 23/4-2012 KWB Mottaker: Kunnskapsdepartementet Innspill til forskningsmeldingen 1 Om CRIStin FAKTABOKS Organisasjonen ble ved etableringen i 2011 tildelt nasjonalt ansvar på

Detaljer

Forskning som kollektivt gode. Open Access-politikk i Norge og Europa

Forskning som kollektivt gode. Open Access-politikk i Norge og Europa Forskning som kollektivt gode Open Access-politikk i Norge og Europa Forskning som kollektivt gode Kollektive goder, er goder som har følgende to egenskaper: Ikke-eksklusivitet, det vil si at ingen kan

Detaljer

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! Strategi 2020 Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! 1 Universitetsbiblioteket Strategi 2010-2020 Visjon Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av støtte fra UiBs budsjettpost for åpen publisering

Retningslinjer for tildeling av støtte fra UiBs budsjettpost for åpen publisering Retningslinjer for tildeling av støtte fra UiBs budsjettpost for åpen publisering 1. Hvilken type open access publisering kan motta støtte? Spørsmålet er om midler fra budsjettposten kun skal brukes til

Detaljer

Åpenhet i forskning Hva, hvorfor og hvordan? IT-forum UiB 07.04.2011 Randi E. Taxt Universitetsbiblioteket i Bergen

Åpenhet i forskning Hva, hvorfor og hvordan? IT-forum UiB 07.04.2011 Randi E. Taxt Universitetsbiblioteket i Bergen Åpenhet i forskning Hva, hvorfor og hvordan? IT-forum UiB 07.04.2011 Randi E. Taxt Universitetsbiblioteket i Bergen Hva skal jeg snakke om? Åpenhet i forskning: Tilgang til forskningsresultater (publikasjoner

Detaljer

Norske tidsskrifter i endring Omlegging av norske tidsskrift til OA? - Utkast til en konsortiebasert model

Norske tidsskrifter i endring Omlegging av norske tidsskrift til OA? - Utkast til en konsortiebasert model Norske tidsskrifter i endring Omlegging av norske tidsskrift til OA? - Utkast til en konsortiebasert model CRIStin konsortiemedlemsmøte 22-23 april 2013 Dagens norske hum-sam tidsskrift 135 nasjonale tidsskrift

Detaljer

Åpen tilgang, digitalisering og delingsøkonomiens utfordringer

Åpen tilgang, digitalisering og delingsøkonomiens utfordringer Åpen tilgang, digitalisering og delingsøkonomiens utfordringer Innlegg av Margunn Aanestad (UiO, UiT) ved UHR Bibliotekutvalgets lederforum 26. oktober 2016 Bakgrunn I St.meld.nr. 20 (2004-2005), Vilje

Detaljer

Sherpa og Prosjekt Norsk RoMEO Fyll arkivene Oslo, 27. september 2010

Sherpa og Prosjekt Norsk RoMEO Fyll arkivene Oslo, 27. september 2010 Sherpa og Prosjekt Norsk RoMEO Fyll arkivene Oslo, 27. september 2010 SHERPA http://www.sherpa.ac.uk/romeo Internasjonal database Drives av Centre for Research Communications ved University of Nottingham

Detaljer

iportal Innlevering av masteroppgaver ved UiT

iportal Innlevering av masteroppgaver ved UiT iportal Innlevering av masteroppgaver ved UiT Leif Longva UB, Universitetet i Tromsø uit.no/munin Det viktigste Er ikke å delta Men å vinne Det vil si: Det viktigste er ikke å etablere et vitenarkiv Men

Detaljer

Norske vitenskapelige artikler 2005-2006 og institusjonsarkiv

Norske vitenskapelige artikler 2005-2006 og institusjonsarkiv Norske vitenskapelige artikler 2005-2006 og institusjonsarkiv Undersøkelsen viser at 47% av de vitenskapelige artiklene utgått fra norske universitet og høgskoler (2005 og 2006) kunne vært offentlig tilgjengelig

Detaljer

CRIStin 2.0 Prosjekter og annet. Oslo 5.6.2014

CRIStin 2.0 Prosjekter og annet. Oslo 5.6.2014 CRIStin 2.0 Prosjekter og annet Oslo 5.6.2014 Agenda Hva skal og skal ikke CRIStin være Integrasjon med andre institusjoner Status prosjektkatalogen Planer for videre fremdrift Mål for CRIStin-systemet

Detaljer

Søknad om permanent finansiering (1,5 mill.) av NORA - nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv.

Søknad om permanent finansiering (1,5 mill.) av NORA - nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv. Kunnskapsdepartementet Bibliotek for medisin og helsefag Postboks 1113 Blindern 0317 Oslo Dato: Deres ref.: Vår ref.: Telefon: 23074420 Telefaks: 23074430 E-post: umh@ub.uio.no Nettadresse: http://www.ub.uio.no/umh/

Detaljer

Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør Vedtatt på fullmakt, 08.03. 2012

Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør Vedtatt på fullmakt, 08.03. 2012 1302 1901 US-SAK NR: 27/2012 SAKSANSVARLIG: MARI SUNDLI TVEIT SAKSBEHANDLER(E): TOR ÅGE DISERUD ARKIVSAK NR:2011/1452 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN Fullmaktssak: -US-sak

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning NSO ønsker en konkret og

Detaljer

Vitenarkivene: Vi går for hjemmeseier! Bibsys brukermøte, 25. mars 2009 Leif Longva Muninansvarlig, UB Tromsø

Vitenarkivene: Vi går for hjemmeseier! Bibsys brukermøte, 25. mars 2009 Leif Longva Muninansvarlig, UB Tromsø Vitenarkivene: Vi går for hjemmeseier! Bibsys brukermøte, 25. mars 2009 Leif Longva Muninansvarlig, UB Tromsø Hva er det vi konkurrerer om? 31.03.2009 Universitetsbiblioteket i Tromsø 2 Hva er det vi konkurrerer

Detaljer

Økt tilgang til forskningsresultater

Økt tilgang til forskningsresultater Økt tilgang til forskningsresultater Prosjektrapport Universitetsbiblioteket i Bergen 2010 OPPSUMMERING 3 KONKLUSJON 4 1 INNLEDNING 5 1.1 Mandat 5 1.2 Målsetning 5 1.3 Bakgrunn 6 2 ORGANISERING OG GJENNOMFØRING

Detaljer

Hur finansiera och driva open accesstidskrifter

Hur finansiera och driva open accesstidskrifter Hur finansiera och driva open accesstidskrifter vid ett universitet? Kungliga biblioteket, Stockholm 25. oktober 2012 Jan Erik Frantsvåg Open Access-rådgiver Universitetsbiblioteket i Tromsø Litt om meg

Detaljer

Open Access - opprettelse av åpent institusjonelt arkiv i HiBu. Rapport fra arbeidsgruppe

Open Access - opprettelse av åpent institusjonelt arkiv i HiBu. Rapport fra arbeidsgruppe Open Access - opprettelse av åpent institusjonelt arkiv i HiBu Rapport fra arbeidsgruppe Drammen, Hønefoss og Kongsberg 12.11.2007 Innhold Oppsummering... 3 Forord... 4 1 Initiativ for Open Access i HiBu...

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - Brev fra Riksarkivet Pålegg om utbedringer etter dokumentbasert tilsyn

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - Brev fra Riksarkivet Pålegg om utbedringer etter dokumentbasert tilsyn US-SAK NR: 20/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: GEIR TUTTUREN SAKSBEHANDLER(E): LAILA EBBESEN SMED ARKIVSAK NR:2010/579 Lukking av pålegg fra

Detaljer

Strategi 2015-2017. Forskning som synes

Strategi 2015-2017. Forskning som synes Strategi 2015-2017 Forskning som synes Vedtatt i CRIStins styre oktober 2014 1 Samfunnsoppdraget 1.1 CRIStins oppdrag Organisasjonen CRIStin ble etablert 1.1.2011 som et virkemiddel i Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Å gjøre resultatene fra forskning tilgjengelig for alle er viktig og omtales i universitetets strategi der det prioriteres:

Å gjøre resultatene fra forskning tilgjengelig for alle er viktig og omtales i universitetets strategi der det prioriteres: Forskningsutvalget Universitetet i Bergen Arkivkode: FU sak:19/12 Sak nr.: Møte: 07.11.12 Universitetets ordning med Open Access Bakgrunn Å gjøre resultatene fra forskning tilgjengelig for alle er viktig

Detaljer

Budsjettpost for åpen publisering ved Universitetet i Bergen: Evalueringsrapport 2013

Budsjettpost for åpen publisering ved Universitetet i Bergen: Evalueringsrapport 2013 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsbiblioteket Budsjettpost for åpen publisering ved Universitetet i Bergen: Evalueringsrapport 2013 1. Innledning I 2013 ble det avsatt et beløp på 1,

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM UMB OG VITENPARKEN

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM UMB OG VITENPARKEN US-SAK NR: 37/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM 1302 1901 SAKSBEHANDLER: VICTORIA SANDBERG- KRISTOFFERSEN ARKIVSAK NR: 03/3652 SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

High North Research Documents en av mange grener i det mangfoldige digitale bibliotek

High North Research Documents en av mange grener i det mangfoldige digitale bibliotek High North Research Documents en av mange grener i det mangfoldige digitale bibliotek Biblioteksjefmøte i Tromsø 4 oktober 2012 Leif Longva Universitetsbiblioteket i Tromsø Det digitale universitetsbibliotek

Detaljer

Saksnummer: 37/2011 Endring PhD-forskriftens 10-4. Kreditering av vitenskapelige publikasjoner til institusjoner.

Saksnummer: 37/2011 Endring PhD-forskriftens 10-4. Kreditering av vitenskapelige publikasjoner til institusjoner. SN-SAK NR: 37/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR OLE- JØRGEN TORP OG FORSKNINGSDIREKTØR RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER(E): SENIORRÅDGIVER KARI MOXNES

Detaljer

Publiseringsfondet ved Universitetet i Tromsø hva og hvordan?

Publiseringsfondet ved Universitetet i Tromsø hva og hvordan? Publiseringsfondet ved Universitetet i Tromsø hva og hvordan? Kungliga biblioteket, Stockholm 24. oktober 2012 Jan Erik Frantsvåg Open Access-rådgiver Universitetsbiblioteket i Tromsø Litt om meg og UiT

Detaljer

NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks

NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks Marit Henningsen, Fagleder CRIStin-sekretariatet Oppstartseminar for NVI-rapportering 22. oktober 2013 Endringer i rutine

Detaljer

HiOA som utgiver (kamuflert forskningsstøtte)

HiOA som utgiver (kamuflert forskningsstøtte) HiOA som utgiver (kamuflert forskningsstøtte) Trude Eikebrokk Digitale tjenester Dette verk er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 4.0 Internasjonal lisens 18.03.2014 Eksisterende tidsskrifter

Detaljer

Pilot regionalt konsortium

Pilot regionalt konsortium Pilot regionalt konsortium Søknadssum 50 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Universitetsbiblioteket i Bergen Adresse Postboks 7808 5020 Bergen Organisasjonsnummer 874789542 Hjemmeside http://www.uib.no/ub

Detaljer

NORA status og nytt. Fyll arkivene 27.09.2010

NORA status og nytt. Fyll arkivene 27.09.2010 NORA status og nytt Fyll arkivene 27.09.2010 Historikk og fremtid Startet som et samarbeid mellom UiO, UiB, NTNU og UiT Flere kom raskt med, også UHR og BIBSYS Fikk prosjektfinansiering fra ABM-U 2005

Detaljer

FON-SAK NR: 27/2012. Etikk og sporbarhet i forskningen: kan krav og rutiner forenkles?

FON-SAK NR: 27/2012. Etikk og sporbarhet i forskningen: kan krav og rutiner forenkles? 1302 1901 FON-SAK NR: 27/2012 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: ÅGOT AAKRA ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA Sak xx/2012 Etikk og sporbarhet i forskningen:

Detaljer

To fluer i en smekk: Administrativ håndtering og effektiv spredning av vitenskapelige dokumenter

To fluer i en smekk: Administrativ håndtering og effektiv spredning av vitenskapelige dokumenter To fluer i en smekk: Administrativ håndtering og effektiv spredning av vitenskapelige dokumenter Foredrag på nasjonalt seminar om administrasjon av forskerutdanning, Tromsø 26. mai 2010 Jan Erik Frantsvåg,

Detaljer

Current Research Information System in Norway. Presentasjon Lysebu 22.april 2013 Lars Wenaas og Nina Karlstrøm

Current Research Information System in Norway. Presentasjon Lysebu 22.april 2013 Lars Wenaas og Nina Karlstrøm Current Research Information System in Norway Presentasjon Lysebu 22.april 2013 Lars Wenaas og Nina Karlstrøm Open Access med en fot i bakken og den andre Presentasjon på Lysebu 22.april 2013 Lars Wenaas

Detaljer

Norsk medietidsskrift fra papir og abonnement til digitalt open access

Norsk medietidsskrift fra papir og abonnement til digitalt open access Nordicom-Information 37 (2015) 2, pp. 85-89 Aktuellt från medieforskningen Norsk medietidsskrift fra papir og abonnement til digitalt open access Steen Steensen Redaktør Norsk medietidsskrift I slutten

Detaljer

Sluttrapport Norges forskningsråd > Mitt nettsted

Sluttrapport Norges forskningsråd > Mitt nettsted Sluttrapport Norges forskningsråd > Mitt nettsted I det rapporten gjøres tilgjengelig på Mitt nettsted sendes det ut en e-post fra esoknad@forskningsradet.no som har følgende ordlyd: Fra: esoknad@forskningsradet.no

Detaljer

Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet

Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet 1 Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet Bibliotekarenes rolle i det nye Tellekantregime Vil samarbeid mellom bibliotek og forskningsavdeling internt ved institusjonene øke kvaliteten?

Detaljer

Budsjettpost for åpen publisering ved UiB

Budsjettpost for åpen publisering ved UiB NOTAT Budsjettpost for åpen publisering ved UiB Innhold 1. Anbefalinger... 2 2. Bakgrunn... 3 3. Budsjettramme... 3 Open access tidsskrift... 4 Hybridtidsskrifter... 4 4. Administrasjon av budsjettpost...

Detaljer

Open Access hva er det og hvorfor er dette viktig?

Open Access hva er det og hvorfor er dette viktig? Open Access hva er det og hvorfor er dette viktig? Arne Jakobsson Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotek for medisin og helsefag Fagdag i HSF fredag 21 september 2007. Arne Jakobsson. Universitetsbiblioteket

Detaljer

Øyvind Nystøl og Berit Hyllseth. Referat fra møte 10.12.07 fulgte sakspapirene. Sak PU 03-08 Nivå 2-andel pr. fagområde etter årets nominering

Øyvind Nystøl og Berit Hyllseth. Referat fra møte 10.12.07 fulgte sakspapirene. Sak PU 03-08 Nivå 2-andel pr. fagområde etter årets nominering Referat fra møte i Publiseringsutvalget 10. mars 2008 Til stede: Ole Gjølberg, Stig A. Slørdahl, Gunnstein Akselberg, Vidar Thue- Hansen (vara for Bjørn Torger Stokke), Eyvind Elstad, Knut Fægri, Rune

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 29.11.07 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Halvor A. Døli 2006/1257 HÅNDTERING AV IMMATERIELLE RETTIGHETER SAKER SOM FALLER INN UNDER ARBEIDSTAKEROPPFINNELSESLOVEN

Detaljer

Søknad om tildeling av FoU- tid for studieåret 2015-2016

Søknad om tildeling av FoU- tid for studieåret 2015-2016 Søknad om tildeling av FoU- tid for studieåret 2015-2016 Kriterier for tildeling av FoU- tid FoU- tiden skal resultere i tellende publikasjoner. (Med tellende publikasjon menes fagfellevurdert, vitenskapelige

Detaljer

Evaluering av den norske publiseringsindikatoren. Surveyundersøkelsen blant forskere i universitetsog høgskolesektoren - Tabelsamling

Evaluering av den norske publiseringsindikatoren. Surveyundersøkelsen blant forskere i universitetsog høgskolesektoren - Tabelsamling Evaluering av den norske publiseringsindikatoren Surveyundersøkelsen blant forskere i universitetsog høgskolesektoren - Tabelsamling Carter Bloch, Thomas Kjeldager Ryan og Per Stig Lauridsen, Dansk Center

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2011 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

NORA - Norwegian Open Research Archives

NORA - Norwegian Open Research Archives Skjemainformasjon Referanse 117429 Innsendt 11.10.2007 16:46:45 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Institusjonens leder Postadresse Postnummer / Poststed 0317 Oslo Universitetsbiblioteket

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Stipend- og tilskuddsordninger for FoU-virksomhet ved HiL i 2016.

Stipend- og tilskuddsordninger for FoU-virksomhet ved HiL i 2016. Stipend- og tilskuddsordninger for FoU-virksomhet ved HiL i 2016. En oversikt over støtteformer administrert av høgskolens forskningsutvalg. HiL, 07.01.16. 1 Innhold. 1. Forskningsstipend for kvalifisering.

Detaljer

Universitets- og høgskolebibliotekene i kunnskapssamfunnet. Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar

Universitets- og høgskolebibliotekene i kunnskapssamfunnet. Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar Universitets- og høgskolebibliotekene i kunnskapssamfunnet Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar 17.03.10 Visjon for Universitetsbiblioteket i Bergen sin virksomhet Universitetsbiblioteket har som overordnet

Detaljer

Kommersialisering, næringslivssamarbeid og entreprenørskap

Kommersialisering, næringslivssamarbeid og entreprenørskap 1302 1901 FON-SAK NR: 59/2010 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA Sak 59/2010 Kommersialisering, næringslivssamarbeid

Detaljer

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Innhold Del 1 Budsjett 1.1 Budsjett 2013 Fakultetets prioriteringer i 2013: 1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Samlet basis 2013 30 372

Detaljer

Fordeling av vederlag i Kopinor

Fordeling av vederlag i Kopinor Fordeling av vederlag i Kopinor 1 GRUNNLAG FOR FORDELINGEN Fordelingen mellom organisasjonene skjer på grunnlag av statistiske undersøkelser av hva som blir kopiert forhandlinger mellom organisasjonene

Detaljer

Open Access et tilbakeblikk og en status. Og en fremtid? Foredrag OA-seminar NMBU 16. oktober 2014

Open Access et tilbakeblikk og en status. Og en fremtid? Foredrag OA-seminar NMBU 16. oktober 2014 Open Access et tilbakeblikk og en status. Og en fremtid? Foredrag OA-seminar NMBU 16. oktober 2014 Jan Erik Frantsvåg Open Access-rådgiver Universitetsbiblioteket UiT Norges Arktiske Universitet Hva er

Detaljer

Til BIBSYS-bibliotekene. Deres ref.: Vår ref.: 2007/14809 Dato: POSTADRESSE: 7491 Trondheim. BESØKSADRESSE: Abelsgt.

Til BIBSYS-bibliotekene. Deres ref.: Vår ref.: 2007/14809 Dato: POSTADRESSE: 7491 Trondheim. BESØKSADRESSE: Abelsgt. POSTADRESSE: 7491 Trondheim BESØKSADRESSE: Abelsgt. 5, Teknobyen TELEFON: 90 25 40 00 FAKS: 73 59 68 48 E-POST: firmapost@bibsys.no ORGANISASJONSNR: 974 767 880 INTERNETT: www.bibsys.no SAKSBEHANDLER:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 36/12 IPR-politikk ved UiS ephortesak: 2011/5149 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, personaldirektør Møtedag: 19.04.2012 Informasjonsansvarlig: Halfdan Hagen, personaldirektør

Detaljer

Årets NVI-rapportering: frister og rapporteringsinstruksen. Oppstartsseminar for NVI-rapportering Agnethe Sidselrud Nestleder

Årets NVI-rapportering: frister og rapporteringsinstruksen. Oppstartsseminar for NVI-rapportering Agnethe Sidselrud Nestleder Årets NVI-rapportering: frister og rapporteringsinstruksen Oppstartsseminar for NVI-rapportering 2012 Agnethe Sidselrud Nestleder Aktører i NVI-Rapportering Kunnskapsdepartementet (KD) Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Kriterier, holdepunkter og gråsoner i forbindelse med ulike typer bøker og bokartikler som forskere kan være forfattere av

Kriterier, holdepunkter og gråsoner i forbindelse med ulike typer bøker og bokartikler som forskere kan være forfattere av Kriterier, holdepunkter og gråsoner i forbindelse med ulike typer bøker og bokartikler som forskere kan være forfattere av Gunnar Sivertsen Oversikt 1. Kriterier 2. Holdepunkter 3. Gråsoner 4. Konklusjoner

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

Forskere og Open Access-publisering;

Forskere og Open Access-publisering; Lena Flyum Holberg Forskere og Open Access-publisering; en holdningsundersøkelse ved HiOA Masteroppgave 2013 Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for arkiv-

Detaljer

Kravspesifikasjon for teknisk system i forbindelse med autoritetsregistere for formidling og bibliografiske referanser tilknyttet formidling

Kravspesifikasjon for teknisk system i forbindelse med autoritetsregistere for formidling og bibliografiske referanser tilknyttet formidling Kravspesifikasjon for teknisk system i forbindelse med autoritetsregistere for formidling og bibliografiske referanser tilknyttet formidling 29.05.2006 Kravspesifikasjon Teknisk utvalg I forbindelse med

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane 1 H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane Strategiplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010-2014 ligg til grunn for biblioteket sine prioriteringar OVERORDNA

Detaljer

Høring av forslag til lov om rapportering til database for vitenskapelig publisering

Høring av forslag til lov om rapportering til database for vitenskapelig publisering Høring av forslag til lov om rapportering til database for vitenskapelig publisering 1. Current Research Information System in Norway og Norsk vitenskapsindeks Kunnskapsdepartementet har i samråd med Helse-

Detaljer

Systembeskrivelse for lagring av primærdata ved UMB

Systembeskrivelse for lagring av primærdata ved UMB OPPDATERT JUNI 2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Systembeskrivelse for lagring av primærdata ved UMB Denne systembeskrivelsen er gjeldende fra 1. mai 2008 for alle institutter ved UMB. 1. Oversikt

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Forskingsnemnda 14.02.2012

MØTEBOK. Møte i Forskingsnemnda 14.02.2012 FON-SAK 16/2011 MØTEBOK FRÅ 14.02.2012 GODKJENT PER E-POST 23.02.2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP FORSKINGSNEMNDA 1 MØTEBOK Møte i Forskingsnemnda 14.02.2012 Til stades: Dag Inge Våge, forskingsleiar

Detaljer

Hva er en forfatter? Geir Jacobsen. Forskningsleder, St. Olavs Hospital Professor, Dmf Fagredaktør, Tidsskriftet Dnlf

Hva er en forfatter? Geir Jacobsen. Forskningsleder, St. Olavs Hospital Professor, Dmf Fagredaktør, Tidsskriftet Dnlf Geir Jacobsen Forskningsleder, St. Olavs Hospital Professor, Dmf Fagredaktør, Tidsskriftet Dnlf 1 Eller Vancouver og Helsinki og sånn 2 Vancouver handler om regler for forfatterskap og medforfatterskap

Detaljer

KVALITETSSIKRING AV PUBLIKASJONER SOM UTGÅR FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

KVALITETSSIKRING AV PUBLIKASJONER SOM UTGÅR FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS KVALITETSSIKRING AV PUBLIKASJONER SOM UTGÅR FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Innledning Forskere har en moralsk plikt og et ansvar overfor det vitenskapelige miljø, til å dele sine resultater med andre.

Detaljer

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og I følge vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 15/2016 08.09.2015 Høringsbrev - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak til

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 12.6.2015 Utkast referat - Vedtas endelig i styremøte 19.10. 2015 Møte i styret for CRIStin 11. juni 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Budsjettpost for åpen publisering ved Universitetet i Bergen: Evalueringsrapport 2013

Budsjettpost for åpen publisering ved Universitetet i Bergen: Evalueringsrapport 2013 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsbiblioteket Budsjettpost for åpen publisering ved Universitetet i Bergen: Evalueringsrapport 2013 1. Innledning I 2013 ble det avsatt et beløp på 1,

Detaljer

Videreutvikling av CRIStin

Videreutvikling av CRIStin Current Research Information SysTem In Norway Videreutvikling av CRIStin Møte i RHFenes strategigruppe for forskning 15.02.2012 Agnethe Sidselrud Hovedmål og effektmål for prosjektet Hovedmål Utvikle CRIStin-systemet

Detaljer

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB US-SAK NR: 8/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2204/1169 Nominasjon av eksterne

Detaljer

Retningslinjer for å få redusere antallet midlertidig ansatte ved UMB

Retningslinjer for å få redusere antallet midlertidig ansatte ved UMB US-SAK NR:190/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR:2011/1802 Retningslinjer for

Detaljer

Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok

Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok Brukerhåndbok Oppdatert: 2006-12-21 2006-12-21: Fjernet kommentar til publikasjonskategori A19. Fra og med 2006 inngår ikke denne i data som avleveres til DBH.

Detaljer

Konsortieavtale mellom samarbeidende institusjoner i nasjonal forskerskole Nanoteknologi for mikrosystem

Konsortieavtale mellom samarbeidende institusjoner i nasjonal forskerskole Nanoteknologi for mikrosystem Konsortieavtale mellom samarbeidende institusjoner i nasjonal forskerskole Nanoteknologi for mikrosystem Følgende dokument angir rammen for bestemmelsene i konsortieavtalen: Kontrakten som inngås mellom

Detaljer

På denne bakgrunn mener Konkurransetilsynet at det er grunnlag for å oppheve dispensasjonen med hjemmel i konkurranseloven 7-2 annet ledd.

På denne bakgrunn mener Konkurransetilsynet at det er grunnlag for å oppheve dispensasjonen med hjemmel i konkurranseloven 7-2 annet ledd. V1999-84 03.12.99 Konkurranseloven 3-9, dispensasjon fra 3-4, jf 3-1 første ledd for avtaler mellom Den norske Forleggerforening og henholdsvis Norske Barne- og ungdoms-bok-forfattere og Norsk faglitterær

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord-Trøndelag Styrets vedtak og innspill til Kunnskapsdept. Styret

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

FON-SAK 34/2012 1 FORSKINGSNEMNDA MØTEBOK. Dag. Til stades: Atle. Forfall: sak 25/2012. Ruth Haug. Møteleiar: Møtebok: Ågot Aakra.

FON-SAK 34/2012 1 FORSKINGSNEMNDA MØTEBOK. Dag. Til stades: Atle. Forfall: sak 25/2012. Ruth Haug. Møteleiar: Møtebok: Ågot Aakra. MØTEBOK FRÅ 03.05.2012 UNIVERSITETETT FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP B 1 FORSKINGSNEMNDA GODKJENT PER E-POST 14.05.2012 MØTEBOK Møte i Forskingsnemnda 03.05..2012 Til stades: Forfall: Dag Inge Våge, forskingsleiar

Detaljer

Norart fra allmenn informasjon til vitenskapsindeksering

Norart fra allmenn informasjon til vitenskapsindeksering Norart fra allmenn informasjon til vitenskapsindeksering Norart før 2004 - løpende indekseringstjeneste - tidsskrifter med allment innhold Norart etter 2004 - norske og nordiske vitenskapelige tidsskrifter

Detaljer

Regjeringens forskningsmelding Lange linjer kunnskap gir muligheter

Regjeringens forskningsmelding Lange linjer kunnskap gir muligheter U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Regjeringens forskningsmelding Lange linjer kunnskap gir muligheter Fung. avdelingsdirektør Heidi A. Espedal Forskningsutvalget 4. September 2013 Forskningsadministrativ

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING STRATEGI FOR UTVIKLING AV BIBLIOTEKET 2011-2015 Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 er forankret i Strategisk plan

Detaljer

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

Senteret er opprettet for å styrke innovasjonsforskningen ved UiS og IRIS, og er en langsiktig satsing innen forskningsområdet.

Senteret er opprettet for å styrke innovasjonsforskningen ved UiS og IRIS, og er en langsiktig satsing innen forskningsområdet. Konsortieavtale (samarbeidsa(vtale om opprettelse og drift air, Senter for lnnovasjonsforsk^ ig' t mellom Universitetet i Stavanger og International Research Institute of Stavanger 1. Bakgrunn og formål

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: IME-fakultetet UiB,UiO,UiTø,UiS,UMB, NTNU NTNU,Høgskolene 7491Trondheim NorskStudentunion Tlf.73596002 Fax: 73593628 E-mail:Anne-M.Hogstad@IME.ntnu.no

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas Utfordringer til UH- sektoren i dag Statssekretær Ragnhild Setsaas UH har viktige samfunnsoppgaver: utdanning, forskning, formidling. Hovedtemaer jeg vil ta opp: Styringsdialog Pengestrømmer Bygg Menneskelige

Detaljer

Aktuelle perspektiver på Open access

Aktuelle perspektiver på Open access Aktuelle perspektiver på Open access Presentasjon på Bibliotekkonferansen i Nord 2013 Svolvær 24.04.2013 Open Access-rådgiver Jan Erik Frantsvåg Universitetsbiblioteket Tromsø Hvem er jeg? Bankøkonom,

Detaljer

Publiseringsfond: Hva er godt, og hva er galt med dem? Publiseringsfondet ved UiT Norges arktiske universitet

Publiseringsfond: Hva er godt, og hva er galt med dem? Publiseringsfondet ved UiT Norges arktiske universitet Publiseringsfond: Hva er godt, og hva er galt med dem? Publiseringsfondet ved UiT Norges arktiske universitet Foredrag på det BIBSYS-konferansen Trondheim, 12. mars 2014 Jan Erik Frantsvåg Open Access-rådgiver

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet US-SAK NR: 59/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:2009/13 Endelig fastsetting

Detaljer

RETTIGHETSPROBLEMATIKK KNYTTET TIL FORSKNINGS- OG UTREDNINGSOPPDRAG. Advokat (H) Arne Ringnes (ari@thommessen.no)

RETTIGHETSPROBLEMATIKK KNYTTET TIL FORSKNINGS- OG UTREDNINGSOPPDRAG. Advokat (H) Arne Ringnes (ari@thommessen.no) RETTIGHETSPROBLEMATIKK KNYTTET TIL FORSKNINGS- OG UTREDNINGSOPPDRAG Advokat (H) Arne Ringnes (ari@thommessen.no) Resultater av oppdragsforskningsforskning kan være Tekster (utredninger/ rapporter) Illustrasjoner,

Detaljer