Arkivkode: FU sak: 03/09 Sak nr.: Møte:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivkode: FU sak: 03/09 Sak nr.: Møte:"

Transkript

1 FORSKNINGSUTVALGET Universitetet i Bergen Arkivkode: FU sak: 03/09 Sak nr.: Møte: ØKT TILGANG TIL NORSKE FORSKNINGSRESULTATER 1 INNLEDNING Internett åpnet nye muligheter for global spredning og tilgang til nytt vitenskapelig materiale. Dette ga støtet til en Open Access bevegelse blant forskere og universiteter, der formålet var å legge til rette for åpen elektronisk publisering av forskning. Flere deklarasjoner ble utformet og undertegnet av forskningsinstitusjoner og universiteter. Blant de viktigste er Berlin deklarasjon som ble undertegnet av UiB i Open Access initiativene ble fulgt opp på politisk nivå i Norge. Regjeringens melding Vilje til Forskning (St. meld nr ) drøftet spørsmålet om bedre tilgang til forskningsbasert kunnskap, og viste til at mange forskere og forskningsinstitusjoner hadde utviklet nye formidlingsløsninger i form av tidskrifter som ble publisert på internett med kostnadsfri brukertilgang (Open Access). Meldingen pekte også på institusjonelle publikasjonsarkiver, der artikler blir gjort tilgjengelige i forståelse med utgiverne (forlagene). Meldingen konkluderte bl.a. med at Utdannings og forskningsdepartementet mener at utviklingen av åpent tilgjengelige tidsskrifter og publikasjonsarkiver er en positiv utvikling som vil bidra til økt formidling og bruk av forskningsresultater. Spørsmålet om bedre og åpen tilgang til forskningsresultater er også knyttet til forholdet mellom rike og fattige land. I Norge ble det gjennom NOU nr Samstemt for utvikling, tatt til orde for at norske myndigheter bør pålegge offentlige forskningsinstitusjoner og mottakere av offentlige forskningsmidler å gjøre forskningsresultat offentlig tilgjengelig ved å egge ut publiserte artikler og resultater i fritt tilgjengelige elektroniske databaser (Open Access), tilsvarende det som nå gjøres i EU, USA og en rekke andre steder. Internasjonalt er institusjonelle og nasjonale initiativ fulgt opp bl.a. av foreningen for ledere av forskningsråd i Europa som har anbefalt sine medlemsland å undertegne Berlindeklarasjonen. European University Association (EUA) vedtok i mars 2008 retningslinjer og anbefalinger relatert til Open Access med hovedfokus på institusjonelle arkiver og egenarkivering. Open Access har nylig blitt utredet på flere hold. Kunnskapsdepartementet har bedt Universitets og høgskolerådet (UHR) og Forskningsrådet om å komme med råd om hvilke tiltak departementet bør prioritere for å stimulere til økt bruk av Open Access publisering av fagfellevurderte vitenskapelige artikler. UHR avla sin rapport Økt tilgang til norske

2 - 2 - forskningsresultater med anbefalinger 30. januar. Rapporten følger vedlagt. NFR behandlet spørsmålet på sitt styremøte 28. januar og vedtok Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskapelig publisering. Vedtaket følger vedlagt. Ved Universitetet i Bergen er spørsmål i tilknytning til Open Access tidligere lagt frem for Forskningsutvalget i forbindelse med en orientering om BORA Bergen Research Archive. BORA er UiBs institusjonelle arkiv som inneholder forskningspublikasjoner fra fulltekstversjoner av vitenskapelige publikasjoner. Det anslås at ca 43 % er fagfellevurderte publikasjoner (inkludert doktoravhandlinger) og ca 57 % er annet vitenskapelig materiale fra Universitetet i Bergen. Det er behov for å øke synligheten av forskning utført av vitenskapelige ansatte ved UiB og for å følge opp nasjonale og internasjonale initiativ. Universitetsledelsen har derfor bestemt at Open Access skal behandles i universitetets styre. Prorektor leder forberedelsen til styrebehandling. Som et ledd i arbeidet har Universitetsbiblioteket tidligere utarbeidet et internt drøftingsnotat med en grundig og oversiktlig innføring i bakgrunn og status for Open Acess, internasjonal, nasjonalt og lokalt. Notatet ble lagt frem for Forskningsutvalget i møtet 6. november 2009 (SAK 8/08). 2 UHR RAPPORTEN: ØKT TILGANG TIL NORSKE FORSKNINGSRESULTATER 1 Dette kapitlet gir først en kort oppsummering av UHR rapporten, dernest en gjennomgang av rapportens omtale av forfatterbetaling, versjoner og versjonsklarering av artikler forhandling av nasjonale lisenser med utgivere, både som et virkemiddel for å redusere lisenskostnader og for å oppnå Open Access. UHR rapporten slår innledningsvis fast at tilgang til vitenskapelige publikasjoner er en forutsetning for god og effektiv forskning og at alle former for begrensning hemmer utvikling av ny innsikt og innovasjon. Fri tilgang gjør forskernes vitenskapelige produksjon mer synlig, og forskerne vil selv ha lettere tilgang til andre forskeres arbeider. Institusjonene vil gjennom åpne institusjonelle arkiver kunne profilere seg på nye måter og bevare vitenskapelige arbeider for ettertiden. Fri tilgang er også i samsvar med demokratiske verdier. Internasjonalt har det de siste årene det blitt utviklet nye modeller for fri spredning av forskningsresultater, med særlig vekt på publiserte artikler. Spørsmålet er i hvilken grad og med hvilken fart og retning vi ønsker å støtte opp om denne utviklingen fra norsk side. UHRs arbeidsgruppe mener at tilgang til vitenskapelige resultater er et viktig forskningspolitisk spørsmål. En positiv holdning til Open Access initiativet fra Kunnskapsdepartementet vil få stor betydning for utviklingen ved institusjonene. Kunnskapsdepartementet bør derfor støtte åpen tilgang i politikkutformingen og i oppfølgingen av universiteter og høyskoler. Arbeidsgruppen mener at Kunnskapsdepartementet bør oppfordre institusjonene til å utarbeide strategier og retningslinjer som bidrar til åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner i sine strategier for forskning. 1 Fremstillingen er bygger på UHR-rapporten Økt tilgang til norske forskningsresultater

3 - 3 - Det langsiktige målet bør være at alle vitenskapelige artikler som er resultat av offentlig finansiert forskning skal være åpent tilgjengelig, med mindre det foreligger særlige grunner for å begrense tilgangen. Målet på kort sikt bør være at 50 prosent av alle publiserte tidsskriftartikler er åpent tilgjengelige innen For å nå målet må forskerne selv se fordelene med åpen tilgang og være villige til å ta i bruk mulighetene som ny teknologi gir. Kunnskapsdepartementet bør prioritere å støtte videreutviklingen og bruken av de institusjonelle arkivene. Dette bør ikke utelukke støtte publisering i Open Access tidsskrifter. For å lykkes må institusjonene ha et bevisst forhold til kvalitet og hva de vil bruke sine institusjonelle arkiver til. Arbeidsgruppen skiller mellom selve innleveringen og den offentlige tilgjengeliggjøringen av publiserte artikler. Dette er en presisering av begrepet Open Access. Gruppen mener at institusjonene kan kreve innlevering av vitenskapelige publikasjoner ut fra behovet for innsyn, etterprøvbarhet og institusjonelt minne. Innlevering og tilgjengeliggjøring krever imidlertid samtykke a fra forskeren og fra tidsskriftet der artikkelen er publisert. Det er derfor viktig at forholdene legges til rette, både teknisk og juridisk for at innlevering og tilgjengeliggjøringen kan gjøres enkelt og effektivt for den enkelte forsker. Gruppen finner det sannsynlig at de fleste som blir spurt om å tilgjengeliggjøre sin publikasjon vil gi samtykke til det, forutsatt at de er godt informert, at rettighetsspørsmålet er ivaretatt og at infrastrukturen er på plass. God infrastruktur handler om tilrettelagte arkiver som er enkle i bruk. Det er en stor fordel om fulltekstarkivene er direkte koplet til forskningsdokumentasjonssystemet. Arbeidsgruppen påpeker at institusjonene bør legge til rette for administrativ oppfølging i forhold til innlevering, rettighetsklarering og tilgjengeliggjøring og ha en kommunikasjonsplan som tydeliggjør fordelene ved åpen tilgang. De bør også oppfordre forskerne til å beholde retten til å tilgjengeliggjøre sine arbeider i eget arkiv, fagarkiv eller institusjonsarkiv ved publisering. UHRs arbeidsgruppe peker på at det er vesentlige kostnader knyttet til publisering i Open Acess. Gruppen viser bl.a. til erfaringer fra Universitetet i Bergen der mange forskere er interessert i å publisere direkte Open Access tidsskrifter. Med en gjennomsnittskostnad på USD 3000 per artikkel vil imidlertid Open Access publisering fremstå som en merkostnad, i hvert fall i en overgangsfase. Mange institusjoner har av den grunn vært tilbakeholdne med å støtte forfatterbetaling. Arbeidsgruppen viser videre til at det er behov for kompetanseutvikling rundt bruk av systemet og kvalitetssikring av informasjon i forhold til standarder. Dette har også en kostnadsside. Universitetsbiblioteket ved UiB har selv påpekt at det er behov for kompetanseutvikling og en økt profesjonalisering i forbindelse med de mange nye arbeidsoppgaver som knytter seg til elektronisk arkivering og tilgjengeliggjøring. Dette vil også kreve økte ressurser. Avslutningsvis i sine anbefalinger peker UHR arbeidsgruppen på at Kunnskapsdepartementet bør prioritere følgende tiltak på nasjonalt nivå om organisering av åpne arkiv opprette Norsk vitenskapsindeks (NVI) med koplinger til institusjonelle arkiver

4 - 4 - ta initiativ til forhandlinger med forlagene om nasjonale abonnements og lisensbetingelser videreføre NORA (Norwegian Open Research Archive), i første omgang for inneværende år. UHR anbefaler at Kunnskapsdepartementet bør vurdere tiltak for å dekke kostnader til publisering i Open Access tidsskrifter. En sammenstilling av UHR rapportens anbefalinger følger som vedlegg til dette notatet. 2.1 Forfatterbetaling Diskusjonen om Open Access har aktualisert spørsmålet om forfatterbetaling for publisering. Problematikken drøftes i UHR rapporten. Arbeidsgruppen avviser ikke forfatterbetaling og anbefaler Kunnskapsdepartementet å vurdere tiltak for å finansiere publisering i Open Access tidsskrifter for å gi mer kunnskap og erfaring om denne forretningsmodellen. UHRgruppen viser bl.a. til erfaringer fra UiB som viser at mange forskere er interessert i å publisere direkte Open Access tidsskrifter. Rapporten påpeker at Open Access publisering fremstår som en merkostnad, i hvert fall i en overgangsfase, og at mange institusjoner av den grunn har vært tilbakeholdne med å støtte forfatterbetaling. Arbeidsgruppen mener det burde være mulig for norske forskere å publisere i Open Access tidsskrifter dersom de ønsker det, men at betaling for publisering ikke bør belastes den enkelte forsker eller forskningsgruppe. Forskningsrådet påpeker at Open Access publisering som finansieres ved forfatterbetaling kan innebære nye økonomiske og administrative begrensninger. Det kan for eksempel være uheldig dersom forskningsmiljøene får beslutningsmyndighet over hvem som skal motta midler til å publisere og dermed faktisk får publisert. Det påpekes at Forskningsrådet bør være forsiktig med å etablere insentiver som bidrar til å endre grunnleggende publiseringsmønstre, før det foreligger tilstrekkelig kunnskap om konsekvensene av forfatterfinansiert publisering. 2.2 Versjoner og versjonsklarering Innen Open Access er det ulik praksis mht til hvilken versjon som klarereres for elektronisk tilgjengeliggjøring. Normalt er det forfatters fagfellevurderte post print versjon som legges ut fra elektroniske arkiv, ikke utgivers pdf versjon. Versjonen som legges ut kan imidlertid være forskjellig fra forlagenes pdf versjon og den versjonen som publiseres, men det er også praksis for tilgjengeliggjøring av andre artikkelversjoner, såkalte pre print. For å ivareta kravet om kvalitet må det derfor arbeides for at versjonen som gjøres tilgjengelig i det institusjonelle arkivet er innholdsmessig mest mulig lik den publiserte versjonen. UHRgruppen peker på at den beste løsningen på sikt vil være å lagre og tilgjengeliggjøre forlagets pdf versjon. Det bør også nevnes at mens det i mange fagmiljøer er ønskelig at artiklene fort blir tilgjengelig som Open Access, gjerne som pre print, er det i andre miljøer stor motstand mot å legge ut andre versjoner enn forlagets endelige pdf. Tilgjengeliggjøring skjer etter klarering fra forfatter og forlag. Klarering kan kreve omfattende saksbehandling. Rapporten påpeker at det ofte kan være nødvendig å erstatte versjoner av artikler, trekke filer tilbake og redigere metadata i ettertid. For institusjonene

5 - 5 - kan det være hensiktsmessig å samle kompetanse og ressurser på institusjonsnivå (institusjonell publiseringstjeneste) fordi de samme utfordringene m.h.t. for eksempel klarering av rettigheter vil være aktuelle ved flere systemer. Det vises i denne sammenheng til UiB der Universitetsbiblioteket klarerer rettigheter på vegne av forfatter. 2.3 Norske forlag. Arbeidsgruppen drøfter norske forlag spesielt, og peker på at ved en eventuell overgang til Open Access der bortfall av inntekter er mindre enn reduksjon i kostnader, vil overgangen til Open Access kunne styrke norsk som fagspråk og til en viss grad også norsk språk og kultur som fagområde ved utenlandske universiteter. Arbeidsgruppen ser imidlertid at iverksetting av generelle tiltak uten en dypere analyse vil kunne få utilsiktede konsekvenser og ønsker ikke en løsning som svekker forlagenes rolle i norsk akademisk publisering. En svekket forlagsbransje vil i verste fall kunne gå ut over forskernes muligheter til valg av publiseringskanaler og utfordre prinsippet om akademisk frihet. Arbeidsgruppen stiller seg derfor skeptisk til eventuelle løsninger der beslutning om et tidsskrifts fremtidige utvikling vil måtte underlegges andre sett av kriterier enn de faglitterære i kombinasjon med etterspørsel, som i dag gjenspeiles i salgstall. Arbeidsgruppen konkluderer med at Kunnskapsdepartementet bør følge utviklingen innen det norske forlagsmarkedet nøye. Når det gjelder de norske forlagene er forskernes rettigheter langt på vei ivaretatt. De fleste norske forlagene benytter standardkontraktene til NFF (Norsk faglitterær forfatterforening), og gis i henhold til disse tillatelse til å lagre og tilgjengeliggjøre kopi av artikkelen i det institusjonelle arkivet. Problemstillingene knyttet til rettigheter har derfor begrenset betydning for norske forlag. 2.4 Nasjonale lisenser ABM utvikling, som er Statens senter for Arkiv Bibliotek og Museum, har anslått at fag og forskningsbibliotekene i dag bruker om lag 163 millioner for å få tilgang til digitale kilder (2007). Lite har vært gjort for å se forhandlingene om tilgang til lisensierte tidsskrifter i sammenheng med Open Access, og da særlig lagring og tilgjengeliggjøring i institusjonelle arkiver. ABM utvikling har nylig fått utarbeidet en rapport om nasjonale lisenser og rapporten slår fast at diskusjonen om nasjonale lisenser har et grensesnitt mot Open Access diskusjonen. Arbeidsgruppen mener at man bør se både kjøp av abonnement på tidsskrifter og Open Access i sammenheng, og utforske muligheten av å innarbeide rettigheter i kontraktene som muliggjør gjør lagring og tilgjengeliggjøring i institusjonelle arkiver. Arbeidsgruppen mener at forhandlinger om hvilken versjon som kan arkiveres bør vurderes. Det føres allerede store og tunge forhandlinger med forlagene i regi av ABM utvikling. Fordi tilgang til informasjon har stor forsknings og kunnskapspolitisk betydning, mener arbeidsgruppen at Kunnskapsdepartementet bør engasjere seg i forhandlingene for å oppnå gode nasjonale lisensavtaler for UH institusjonene.

6 - 6-3 VEDTAK I FORSKNINGSRÅDET Norges Forskningsråd behandlet spørsmålet om Open Access på sitt styremøte 28. januar Styret vedtok Forskningsrådet prinsipper for åpen tilgang til vitenskapelig publisering. Forskningsrådets har funnet det hensiktsmessig å avgrense sine Open Access prinsipper til å gjelde tidsskiftartikler. Målsettingen en er at Forskningsrådet bidrar til at det potensialet for formidling og kvalitetssikring av forskningsresultater som ligger i digitale medier og infrastruktur blir utnyttet til fulle. Forskningsrådet peker i den sammenheng på at internasjonal erfaring tyder også på at oppfordring til egenarkivering gir få resultater, mens krav fører til stor oppslutning blant forskere. Det heter i vedtakets pkt. 2: Forskningsrådet vil [ ] stille krav om at fagfellevurderte vitenskapelige artikler som bygger på forskning helt eller delvis finansiert av Forskningsrådet skal egenarkiveres i egnede arkiv der hvor slike finnes. Krav om slik arkivering må likevel ikke komme i konflikt med forfatters akademiske og juridiske rettigheter. Forskningsrådet har videre vedtatt at: Vitenskapelige tidsskriftsartikler som faller innenfor kravene i punkt 2 skal arkiveres i et åpent elektronisk arkiv (repository), enten ved den institusjonen forskeren er tilknyttet eller i et fagspesifikt arkiv. Normalt skal en post print versjon av artikkelen arkiveres. Dersom forfatteren publiserer i et tidsskrift som ikke tillater slik arkivering og ikke har mottatt slik tillatelse fra utgiver etter å ha forespurt om dette, kan vedkommende få fritak fra krav om egenarkivering. Forskningsrådet peker i sitt vedtak avslutningsvis på at Open Access og nye publiseringsformer er et felt i kontinuerlig og utvikling. NFR vil derfor ha en god dialog om prinsippene med relevante institusjoner og samarbeidspartnere, slik at prinsippene bidrar til målsettingen om åpen publisering. Forskingsrådets vedtak følger vedlagt. 4 FORSKNINGSDIREKTØRENS KOMMENTARER Open Access bidrar til å gjøre universitets forskning synlig og tilgjengelig. Dette er i samsvar med universitets samfunnsoppdrag og reflekteres både i UHR gruppens anbefalinger og vedtaket i Forskningsrådet. For UiB er det naturlig å slutte seg til de samme synspunkt, men samtidig legge vekt på at Open Access og økt tilgang til forskningsresultater må knyttes til institusjonens målsettinger om å være et internasjonalt forskningsuniversitet der den akademiske frihet brukes til å skape forskning og utdanning av høy kvalitet. Open Acess omfatter både publisering og tilgjengeliggjøring i åpne arkiver. I UiBs strategiske plan heter det at publisering av kvalitetssikret kunnskap til forskersamfunnet og formidling av forskningsresultater og av kunstnerisk virksomhet til allmennheten er en av universitetets hovedoppgaver. Dette må legges til grunn for det

7 - 7 - elektroniske arkivet (repositiory), slik at det ikke hersker tvil om at det som gjøres tilgjengelig er av høy vitenskapelig kvalitet. Ønsket praksis ved UiB har vært å legge vekt på å bygge opp arkiv som kjennetegnes av høy faglig kvalitet. Det er imidlertid et behov for en gjennomgang og revisjon av både innhold og brukergrensesnitt. I en fremtidsrettet politikk må kravet om høy faglig kvalitet føres videre ved at tilgjengelighet og synliggjøring konsentreres om publikasjoner som er kvalitetssikret gjennom fagfellevurdering slik at det er forlagets publiserte pdf versjon, som blir tilgjengelig i det åpne arkivet. En slik praksis må opprettholdes og videreutvikles. Tidsskriftartikler som gjøres elektronisk tilgjengelig ved UiB er post print eller særtrykk. Annet vitenskapelig materiale bør fortsatt arkiveres og tilgjengeliggjøres, men skilles tydelig fra det fagfellevurderte materialet, noe som ikke er tilfelle i dag. For å skille kvalitetssikrede publikasjoner fra annet materiale, bør de ulike kategoriene gjøres søkbare hver for seg. Forlagets endelige pdf versjon er som oftest den forskeren ønsker å gjøre tilgjengelig og som er mest interessant for leseren. De fleste tidsskrifter tillater imidlertid ikke at denne versjonen tilgjengeliggjøres. Mange tidsskrift har i tillegg en embargo (utsettelse) for tidspunkt for åpen tilgjengeliggjøring, andre ikke. Embargoen kan være fra 6 til i 24 måneder etter publisering av tidsskriftet. UiBs ønske om å synliggjøre kvalitet tilsier at det er pdfversjonen eller særtrykkversjonen som gjøres tilgjengelig, men siden dette tillates av så få utgivere kan UiB ha innlevering og tilgjengeliggjøring av forfatters fagfellevurderte post print slik, som UHR foreslår i sin rapport. Når det gjelder doktoravhandlinger vil versjonen som er innlevert og danner grunnlag for disputas, nødvendigvis karakteriseres som et pre print. Avhandlinger slik de er innlevert må likevel gjøres tilgjengelige i institusjonsarkivet i egen kategori. Forskningsrådet stiller krav om innlevering av fagfellevurderte tidskriftartikler som helt eller delvis bygger på forskning finansiering av NFR. Forskningsrådet har lagt seg på en linje av mild tvang som ikke kommer i konflikt med den akademiske friheten. UHR gruppen skiller mellom selve innleveringen og den offentlige tilgjengeliggjøringen av publiserte artikler, Dette kan legges til grunn for UiBs politikk på området, og vil innebære at det kan stilles krav om obligatorisk innlevering av en elektronisk versjon av særtrykket av publiserte vitenskapelige tidskriftartikler fra forskere ved UiB, men at spørsmålet om tilgjengeliggjøring skilles fra innleveringen. Forskningsdirektøren finner det naturlig at UiB slutter seg til og tar utgangspunkt i de klare anbefalinger fra UHR og Forskningsrådet om at tilgjengliggjøring kun kan skje etter samtykke fra forlag og forfatter, og at forfattere som ikke får samtykke fra sitt forlag, kan få fritak fra krav om tilgjengeliggjøring. Elektronisk publisering kan innebære en omlegging av faste publiseringsmønstre, bl.a. fordi forfatterbetaling blir aktualisert. Dette tas opp både av UHR gruppen og av Forskningsrådet som begge påpeker at spørsmålet vil ha behov for en nærmere vurdering. Det er behov for å utvikle en hensiktsmessig finansiering av forfatterbetaling. En mulig løsning kan være å opprette sentrale finansieringsfond, både på nasjonalt og institusjonelt nivå, for støtte til forfatterbetaling. I mange forskningsmiljøer er det større interesse for denne veien til Open Access, enn egenarkivering.

8 - 8 - Tilrettelegging av åpne arkiver vil kreve en ressursinnsats knyttet til kompetanseutvikling og ytterligere profesjonalisering i alle ledd i den tjeneste som institusjonene skal tilby sine forskere, og det er nødvendig å vurdere de ulike kostnader i denne sammenheng. Universitetenes elektroniske arkiv vil omfatte ulike typer vitenskapelig litteratur, og inkludere studentarbeider. Det er derfor av særlig betydning å utvikle et tjenlig brukergrensesnitt der materialet i arkivet er sortert etter kategori, og der en kan søke separat på ulike kategorier. Det må komme tydelig fram hva som er doktorgradsavhandlinger, fagfellevurderte vitenskapelige artikler samt, mastergradsoppgaver, og annet materiale som ikke er fagfellevurdert. Det bør videre fastsettes kriterier for hva og hvordan, innlevert materiale skal tilgjengeliggjøres. Det er avgjørende at de tekniske forhold legges godt til rette for en enkeltforsker når det gjelder både innlevering (egenarkivering) og tilgjengliggjøring. Det er essensielt at det etableres en kobling til FRIDA. For UiB bør det legges vekt på å utvikle en sentral tjeneste som på vegne av forskerne sørger for klarering av fagfellevurderte publikasjoner for arkivering og tilgjengeliggjøring. Universitetsbiblioteket er innstilt på å tå hand om klareringsarbeidet. Dette er mest effektivt med hensyn til kostnader og tidsbruk. Universitetsbiblioteket har en sentral plass i UiBs politikk for Open Acess. Det er utviklet ordninger som knytter FRIDA til egenarkivering i BORA. Disse ordningene må videreutvikles og sees i sammenheng med andre rettighetsklareringer, bl.a. i forbindelse med studentarbeider, læringsmateriell, patenter og intellektuelle rettigheter. Dette er et område med krevende problemstillinger som vil få mye oppmerksomhet fremover. Kravet om nasjonale lisenser har bred støtte ved norske universitet og høyskoler. Forhandlinger på nasjonalt nivå vil som oftest gi de beste resultater både på kort og lang sikt og være et effektivt vern mot en fragmentering av lisenser og tilhørende vanskeligheter med å kontrollere og å styre kostnadene ved elektronisk tilgjengliggjøring ved den enkelte institusjon. UHR gruppen peker på at ABM utvikling (Statens senter for arkiv, bibliotek og museum), som sorterer under Kulturdepartementet, er en viktig forhandlingspart i spørsmålet om nasjonale lisenser. ABM utvikling er imidlertid ikke en sentral instans for formidling av vitenskaplige publikasjoner eller i universitetenes formidlingsarbeid. ABMutvikling har heller ingen egne budsjetter for dette, og har dermed liten reell påvirkning i en forhandlingssituasjon. For UHR sektoren synes det derfor mer nærliggende at forhandling om nasjonale lisenser blir knyttet nærmere Kunnskapsdepartementet og eventuelt ses i sammenheng med opprettelsen av Norsk Vitenskapsindeks. Nasjonale forhandlinger om lisenser kan føre til at flere tidsskrifter vil tillate at den publiserte versjonen kan legges i åpne arkiv, eventuelt etter en embargoperiode. Det kan styrke kvalitetene i arkivene, gjøre dem mer oversiktlig samt effektivisere arbeidet med å vedlikeholde og tilrettelegging av arkivenes materiale.

9 - 9 - Saken legges med dette frem for utvalget med følgende forslag til vedtak: 1. Universitetet i Bergens åpne elektroniske arkiv skal holde høy vitenskapelig kvalitet. Universitetet i Bergen har som mål at resultatene av forskningen ved institusjonen skal være offentlig tilgjengelige og vil legge forholdene til rette for økt og åpen tilgang til forskningsresultater gjennom elektroniske arkiver for fagfellevurderte tidskriftartikler. 2. Fra skal innlevering av vitenskapelige artikler være obligatorisk ved publisering av fagfellevurderte artikler for forskere ved UiB. 3. Fagfellevurderte tidskriftartikler legges ut etter samtykke fra forfatter og utgiver. Versjonen som tilgjengeliggjøres bør være lik den publiserte versjonen. 4. Dersom forfatteren publiserer i et tidsskrift som ikke tillater slik arkivering og tilgjengeliggjøring og ikke har mottatt slik tillatelse fra utgiver etter å ha forespurt om dette, kan vedkommende få fritak fra krav om egenarkivering. 5. Universitetsbiblioteket skal tilby en tjeneste for forhandling og avklaring av rettigheter for tilgjengeliggjøring av innleverte fagfellevurderte tidskriftartikler. 6. Universitet i Bergen vil arbeide for at Kunnskapsdepartementet sikres en fremtredene rolle i forhandlingene om nasjonale lisenser. 7. UiB skal igangsette et arbeid for å fastsette kriterier for hva, og hvordan, innlevert materiale skal tilgjengeliggjøres. 8. UiB vil arbeide for å utvikle ordninger som kan sikre en hensiktsmessig finansiering av forfatterbetaling i tilknytning til Open Access. 9. UiB vil utrede kostnadsmessige sider ved kompetanseheving, økt profesjonalisering og teknisk tilrettelegging ved innlevering og tilgjengeliggjøring av materiale i UiBs elektroniske arkiver. 10. UiBs prosedyrer, rutiner, tiltak og arbeid for økt tilgang til forskningsresultater gjennom egenarkivering og tilhørende tilgjengeliggjøring, gis en løpende vurdering og legges på nytt frem for Forskningsutvalget senest innen utgangen av bjaa/rt/ic/

10 VEDLEGG 5.1 UHRs anbefalinger til kunnskapsdepartementet Kap 2 Strategi og retningslinjer Kunnskapsdepartementet bør uttykke støtte til Open Access i politikkutformingen og den videre oppfølging av universiteter og høyskoler. Kunnskapsdepartementet bør oppfordre institusjonene til å utarbeide strategier og retningslinjer som bidrar til åpen tilgang til forskningsresultater. Kommunikasjon og opplæring bør inngå i dette, og arbeidet bør forankres i institusjonenes strategier for forskning. Kunnskapsdepartementet bør prioritere videreutvikling og bruk av institusjonelle arkiver. En slik satsing utelukker ikke publisering i Open Access tidsskrifter. Kap 3 Akademisk frihet og opphavsrett Kunnskapsdepartementet bør anbefale norske institusjoner å styrke de ansattes bevissthet om egne rettigheter slik at de i større grad beholder retten til tilgjengeliggjøring i eget arkiv, fagarkiv eller institusjonsarkiv. Arbeidsgruppen skiller mellom innlevering og tilgjengeliggjøring. Arbeidsgruppen mener det er grunnlag for å stille krav om innlevering av vitenskapelige artikler i institusjonenes arkiver. Institusjonene bør selv vurdere om de vil innarbeide slike krav i sine retningslinjer. Kopier av publiserte vitenskapelige artikler gjøres tilgjengelige og søkbare via det institusjonelle arkivet, etter forfatterens valg. Sherpa/Romeo bør oppfordres til å utvide til også å omfatte de norske og nordiske tidsskriftene som norske forskere publiserer i. Det kan eventuelt gjøres av NORA, i samarbeid de andre nordiske landene. Kap 4 Infrastruktur De institusjonelle arkivene bør videreutvikles slik at de gir en merverdi for forskeren. Både ut fra et brukersynspunkt og for at forskere skal finne det attraktivt å tilgjengeliggjøre sine vitenskapelige arbeider, anbefaler arbeidsgruppen at pliktig innlevering iverksettes først når infrastrukturen og støtteapparat er på plass. Arbeidsgruppen støtter opprettelsen av Norsk Vitenskapsindeks. En lenking til fulltekst via et forskningsdokumentasjonssystem vil representere et verdifullt tillegg til tjenesten, enten

11 fullteksten gjøres tilgjengelig i et åpent arkiv eller gjennom en lisensavtale med begrenset tilgang for eksterne, eventuelt begge slik at brukeren kan velge. NORA bør videreføres for Den videre nasjonale funksjonen som NORA har utført bør utredes og ses i lys av opprettelsen av Norsk vitenskapsindeks i forhold til videre samspill og kvalitetssikring. Kap 5. Publiseringstradisjoner, forretningsmodeller og forlagsvirksomhet Kunnskapsdepartementet bør vurdere tiltak for å finansiere publisering i Open Accesstidsskrifter for å gi mer kunnskap og erfaring om denne forretningsmodellen. Betaling for publisering bør ikke belastes den enkelte forsker eller forskningsgruppe. En ordning med betaling for publisering må bygge på automatisk utløsning av midler for å unngå disse mulige problemstillingene. Kunnskapsdepartementet bør ta initiativ til nasjonale lisensavtaler for tilgang til vitenskapelige tidsskrifter. UHR bør trekkes inn i dette arbeidet sammen med ABM utvikling. Kunnskapsdepartementet bør følge utviklingen innen det norske forlagsmarkedet nøye. Det bør innledes til dialog med forlagene for en mulig overgang til Open Access og kartlegging av eventuelle kostnader. Det norske markedet er lite og sårbart og man bør også være oppmerksom på konsekvenser av tiltak som omfatter lagring og tilgjengeliggjøring av artikler i institusjonelle arkiver.

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01

Detaljer

Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift

Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift Sindre Andre Pedersen, ph.d. Førstebibliotekar Bibliotek for Medisin og Helse NTNU September 2017 Hva skal jeg snakke om? Hva er open access? Nasjonal

Detaljer

Økt tilgang til forskningsresultater ved Universitetet i Bergen oppfølging av Universitetsstyrets vedtak

Økt tilgang til forskningsresultater ved Universitetet i Bergen oppfølging av Universitetsstyrets vedtak Notat Til Forskningsutvalget Fra Universitetsbiblioteket Økt tilgang til forskningsresultater ved Universitetet i Bergen oppfølging av Universitetsstyrets vedtak 1. Bakgrunn Den 30.04.09 vedtok Universitetsstyret

Detaljer

Bør det innføres krav om åpen tilgang til forskningsresultater finansiert av Forskningsrådet?

Bør det innføres krav om åpen tilgang til forskningsresultater finansiert av Forskningsrådet? Bør det innføres krav om åpen tilgang til forskningsresultater finansiert av Forskningsrådet? Innlegg på Munin-seminaret 2008, Tromsø 28. november Divisjonsdirektør Anders Hanneborg Hvorfor skal Forskningsrådet

Detaljer

Åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner

Åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner Åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner Nils Pharo Innhold Åpen tilgang (open access) Bakgrunn «Gratis» og «libre» OA Norsk og internasjonal politikk og retningslinjer Grønn OA Gyllen OA Definisjon

Detaljer

NMBUs arbeid med Open Science. Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen

NMBUs arbeid med Open Science. Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen NMBUs arbeid med Open Science Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen NMBUs arbeid med Open Science- 26. okt 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Hva

Detaljer

Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater?

Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater? Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater? Presentasjon til statsviterkonferansen 24. mai 2013 Katrine Weisteen Bjerde Hovedpunkter

Detaljer

Cristin og Nora og Brage = sant

Cristin og Nora og Brage = sant Cristin og Nora og Brage = sant Presentasjon på møte med Brage-konsortiet Gardermoen 18.oktober 2011 Lars Wenaas, Nina Karlstrøm og Tore Vatnan Formål Cristin skal gi forskningen økt samfunnsmessig verdi

Detaljer

Pilot regionalt konsortium

Pilot regionalt konsortium Pilot regionalt konsortium Søknadssum 50 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Universitetsbiblioteket i Bergen Adresse Postboks 7808 5020 Bergen Organisasjonsnummer 874789542 Hjemmeside http://www.uib.no/ub

Detaljer

Trenger UH-sektoren en politikk på Open Access?

Trenger UH-sektoren en politikk på Open Access? Trenger UH-sektoren en politikk på Open Access? Noen erfaringer, tanker og forslag Stein Høydalsvik, Universitetsbiblioteket i Tromsø Dette skal jeg snakke om Hindringer Erfaringer Hvorfor? Drivkrefter

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av støtte fra UiBs budsjettpost for åpen publisering

Retningslinjer for tildeling av støtte fra UiBs budsjettpost for åpen publisering Retningslinjer for tildeling av støtte fra UiBs budsjettpost for åpen publisering 1. Hvilken type open access publisering kan motta støtte? Spørsmålet er om midler fra budsjettposten kun skal brukes til

Detaljer

Open Access i Norge. Det 72. norske bibliotekmøte Hamar, 18. mars 2010

Open Access i Norge. Det 72. norske bibliotekmøte Hamar, 18. mars 2010 Open Access i Norge Det 72. norske bibliotekmøte Hamar, 18. mars 2010 OPEN ACCESS I NORGE Status Hva skjer? Hva bør skje? 2 STATUS MARS 2010 Så godt som alle universiteter og høgskoler har et institusjonelt

Detaljer

Åpen tilgang, digitalisering og delingsøkonomiens utfordringer

Åpen tilgang, digitalisering og delingsøkonomiens utfordringer Åpen tilgang, digitalisering og delingsøkonomiens utfordringer Innlegg av Margunn Aanestad (UiO, UiT) ved UHR Bibliotekutvalgets lederforum 26. oktober 2016 Bakgrunn I St.meld.nr. 20 (2004-2005), Vilje

Detaljer

Gjennomgang av Universitetet i Bergens ordninger med open access - innstilling fra arbeidsgruppen Innholdsfortegnelse

Gjennomgang av Universitetet i Bergens ordninger med open access - innstilling fra arbeidsgruppen Innholdsfortegnelse Gjennomgang av Universitetet i Bergens ordninger med open access - innstilling fra arbeidsgruppen Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1. Sammendrag og anbefalinger... 2 2. Oppnevning og mandatet...

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Open Access infrastruktur

Open Access infrastruktur Open Access infrastruktur Overføringsarkiv: Lette dataflyten fra Cristin til institusjonelle arkiv 40-prosenten: Identifisere de 40 prosentene av datagrunnlaget i Cristin som kan egenarkiveres, men som

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 31/2010 Sak nr.: 2008/4471 Møtedato:

Arkivkode: Styresak: 31/2010 Sak nr.: 2008/4471 Møtedato: Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: Styresak: 31/2010 Sak nr.: 2008/4471 Møtedato: 16.12. 2010 Open access pilot og policy Bakgrunn Den 30.04.09 vedtok Universitetsstyret retningslinjer

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! Strategi 2020 Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! 1 Universitetsbiblioteket Strategi 2010-2020 Visjon Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Detaljer

Cristin, NVI, NORA og Open Access

Cristin, NVI, NORA og Open Access Cristin, NVI, NORA og Open Access hva skjer? Seminar 27.september 2010 Grete Christina Lingjærde Fung. daglig leder Cristin Current research information system in Norway Cristin skal taes i bruk i 2011

Detaljer

Innspill til forskningsmeldingen

Innspill til forskningsmeldingen Vår ref.: 2012/4367-0 Dato: 23/4-2012 KWB Mottaker: Kunnskapsdepartementet Innspill til forskningsmeldingen 1 Om CRIStin FAKTABOKS Organisasjonen ble ved etableringen i 2011 tildelt nasjonalt ansvar på

Detaljer

Open Access tar endelig av

Open Access tar endelig av Open Access tar endelig av EU hevder Open access to research publications reaching 'tipping point Around 50% of scientific papers published in 2011 now available for free (Det er grunn til å være forsiktig

Detaljer

Muligheter og prioriteringer. Det 73. norske bibliotekmøte Stavanger mars Nina Karlstrøm og Christine Rostgaard

Muligheter og prioriteringer. Det 73. norske bibliotekmøte Stavanger mars Nina Karlstrøm og Christine Rostgaard Muligheter og prioriteringer Det 73. norske bibliotekmøte Stavanger mars 2012 Nina Karlstrøm og Christine Rostgaard Formål Cristin skal gi forskningen økt samfunnsmessig verdi ved å legge til rette for

Detaljer

Retningslinjer for TEORA (Telemark Open Research Archive)

Retningslinjer for TEORA (Telemark Open Research Archive) Retningslinjer for TEORA (Telemark Open Research Archive) Fastsatt av styret 20. oktober 2006 1. Mål TEORA er Høgskolen i Telemarks (HiTs) åpne institusjonelle arkiv og er gratis tilgjengelig på internett.

Detaljer

Utkast til UBs strategi

Utkast til UBs strategi Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: Styresak: 8/2015 Sak nr.: 15/4916 Møtedato: 16.06. 2014 Utkast til UBs strategi 2016-2022 Gjeldende strategi for Universitetsbiblioteket (UB) utløper

Detaljer

Økt tilgang til forskningsresultater

Økt tilgang til forskningsresultater Økt tilgang til forskningsresultater Prosjektrapport Universitetsbiblioteket i Bergen 2010 OPPSUMMERING 3 KONKLUSJON 4 1 INNLEDNING 5 1.1 Mandat 5 1.2 Målsetning 5 1.3 Bakgrunn 6 2 ORGANISERING OG GJENNOMFØRING

Detaljer

Åpne data. NTNUs politikk for åpne forskningsdata

Åpne data. NTNUs politikk for åpne forskningsdata Åpne data NTNUs politikk for åpne forskningsdata UTKAST, Forskningsutvalget 9. juni 2017 Bakgrunn Tilgjengeliggjøring og gjenbruk av forskningsdata bidrar til økt etterprøvbarhet og transparens i vitenskapen,

Detaljer

EGENARKIVERING OG TILGJENGELIGGJØRING AV MASTEROPPGAVER I BORA

EGENARKIVERING OG TILGJENGELIGGJØRING AV MASTEROPPGAVER I BORA UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Studiestyresak: 12/22 Saksnr.: 2012/13351 Møte: 5. desember 2012 EGENARKIVERING OG TILGJENGELIGGJØRING AV MASTEROPPGAVER I BORA BAKGRUNN:

Detaljer

Økt tilgang til norske forskningsresultater

Økt tilgang til norske forskningsresultater Økt tilgang til norske forskningsresultater Anbefalinger fra arbeidsgruppe oppnevnt av UHRs forskningsutvalg 30. januar 2009 1 Innhold: 0. Hovedpunkter...3 1. Innledning...5 1.2 UHRs innfallsvinkel...7

Detaljer

Nasjonale retningslinjer: Åpen tilgang til forskning - et krav for finansiering? Oddrun Samdal Viserektor for utdanning

Nasjonale retningslinjer: Åpen tilgang til forskning - et krav for finansiering? Oddrun Samdal Viserektor for utdanning Nasjonale retningslinjer: Åpen tilgang til forskning - et krav for finansiering? Oddrun Samdal Viserektor for utdanning 25.10.2016 Horisont 2020 Gull og grønne Fra 2014 må alle H-2020-artikler være tilgjengelig

Detaljer

Rapportering og videre arbeid. Grete Christina Lingjærde Fung. daglig leder Cristin

Rapportering og videre arbeid. Grete Christina Lingjærde Fung. daglig leder Cristin Rapportering og videre arbeid Cristin seminar 2010 Grete Christina Lingjærde Fung. daglig leder Cristin Overordnet plan for innføring av Cristin i de tre sektorene Alle de tre sektorene skal fra 1. januar

Detaljer

CRIStin 2.0 Prosjekter og annet. Oslo 5.6.2014

CRIStin 2.0 Prosjekter og annet. Oslo 5.6.2014 CRIStin 2.0 Prosjekter og annet Oslo 5.6.2014 Agenda Hva skal og skal ikke CRIStin være Integrasjon med andre institusjoner Status prosjektkatalogen Planer for videre fremdrift Mål for CRIStin-systemet

Detaljer

OA-dagen - Munin, Tromsø 24/

OA-dagen - Munin, Tromsø 24/ Agenda: Introduksjon til Cristin Open Access sett fra Cristin Infrastruktur i Cristin - tre innsatsområder KD-prosjektet Status Oppsummering og spørsmål OA-dagen - Munin, Tromsø 24/11-2011 15.9. hadde

Detaljer

Hva er Open Access? Open Access-initiativer

Hva er Open Access? Open Access-initiativer Open Access Hva er Open Access? Open Access innebærer at vitenskapelige publikasjoner gjøres fritt tilgjengelig på web. Forfatter eller opphavsmann beholder opphavsretten til publikasjonen, men gir brukere

Detaljer

NORA og Open Access Noen internasjonale perspektiver. Det 72. norske bibliotekmøte Hamar, 18. mars 2010

NORA og Open Access Noen internasjonale perspektiver. Det 72. norske bibliotekmøte Hamar, 18. mars 2010 NORA og Open Access Noen internasjonale perspektiver Det 72. norske bibliotekmøte Hamar, 18. mars 2010 Utviklingen internasjonalt Åpne arkiver: Statistikk fra DOAR (Directory of Open Access Repositories)

Detaljer

Open Access ved UMB. Forslag til vedtak

Open Access ved UMB. Forslag til vedtak US-SAK NR: 8/2013 SAKSANSVARLIG RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER(E): GEIR ARNE ROSVOLL UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 ARKIVSAK NR: 2013/162 Open Access ved UMB

Detaljer

Budsjettpost for åpen publisering

Budsjettpost for åpen publisering UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 28/16 28.04.2016 Dato: 04.04.2016 Arkivsaksnr: 2011/7569 Budsjettpost for åpen publisering Henvisning til bakgrunnsdokumenter Styresak

Detaljer

Høring: Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater

Høring: Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater Haakon Kobbenes seniorrådgiver Kunnskapsdepartementet Dato: 01.11.2016 Deres ref: 16/5816 Vår ref (saksnr): Saksbeh: Birgitte Dahl Arkivkode: Høring: Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater

Detaljer

HiOA som utgiver (kamuflert forskningsstøtte)

HiOA som utgiver (kamuflert forskningsstøtte) HiOA som utgiver (kamuflert forskningsstøtte) Trude Eikebrokk Digitale tjenester Dette verk er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 4.0 Internasjonal lisens 18.03.2014 Eksisterende tidsskrifter

Detaljer

HØRING: Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater

HØRING: Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 31.10.2016 Vår ref.: 16/05049 Saksbehandler: Tanja Strøm Deres ref.: 16/5816 67 23 52 03, tanja.strom@hioa.no HØRING: Nasjonale retningslinjer for

Detaljer

Ingerid Arbo, forskningskoordinator og forsker St. Olavs hospital / forsker NTNU CRIStin superbruker St. Olavs hospital

Ingerid Arbo, forskningskoordinator og forsker St. Olavs hospital / forsker NTNU CRIStin superbruker St. Olavs hospital Ingerid Arbo, forskningskoordinator og forsker St. Olavs hospital / forsker NTNU CRIStin superbruker St. Olavs hospital Et felles system og database for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter

Detaljer

Strategi 2015-2017. Forskning som synes

Strategi 2015-2017. Forskning som synes Strategi 2015-2017 Forskning som synes Vedtatt i CRIStins styre oktober 2014 1 Samfunnsoppdraget 1.1 CRIStins oppdrag Organisasjonen CRIStin ble etablert 1.1.2011 som et virkemiddel i Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Publisering fra papir til OA. Forskerforbundets juleseminar ved UiA Guri E. Hanem, NTNU

Publisering fra papir til OA. Forskerforbundets juleseminar ved UiA Guri E. Hanem, NTNU Publisering fra papir til OA Forskerforbundets juleseminar ved UiA Guri E. Hanem, NTNU Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (2013) Meld. St. 18 2012 2013 Lange linjer

Detaljer

UiO: Open Access - status

UiO: Open Access - status Håvard Kolle Riis, UB UiO: Open Access - status 22.09.2017 2 UiO: Open Access Kartlegging og analyse Nordic Open Access Rector Symposium 2017 Nasjonale mål og retningslinjer Publiseringsfond 22.09.2017

Detaljer

FBF, Bristol,

FBF, Bristol, Hvordan legge til rette og få til et godt samarbeid med kvalitetssikring og deling av data mellom CRIStin og «nye» BIBSYS FBF, Bristol, 18.4.2012 Katrine Weisteen Bjerde, Daglig leder CRIStin Om CRIStin

Detaljer

Current Research Information System In Norway. Asgeir Fløtre Hamar, 19. mars 2010

Current Research Information System In Norway. Asgeir Fløtre Hamar, 19. mars 2010 Current Research Information System In Norway Asgeir Fløtre Hamar, 19. mars 2010 Bakgrunn Resultatbasert finansiering i tre sektorer Arbeidsgruppe 2008: Forslag om å opprette NVI som del av et forskningsdokumentasjonssystem

Detaljer

Biblioteket som støtte for forskning og utdanning. Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar

Biblioteket som støtte for forskning og utdanning. Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar Biblioteket som støtte for forskning og utdanning Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar 17.03.10 Visjon for Universitetsbiblioteket i Bergen sin virksomhet Universitetsbiblioteket har som overordnet mål

Detaljer

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Arthur N. Olsen Universitetsbibliotekar arthur.n.olsen@uia.no Hva er Open Access? Åpen tilgang

Detaljer

Arkivering av vitenskapelige artikler ved UiA

Arkivering av vitenskapelige artikler ved UiA Arkivering av vitenskapelige artikler ved UiA Fyll arkivene! 27 sept. 2010 Arthur N. Olsen Universitetsbibliotekar, Universitetsbiblioteket i Agder arthur.n.olsen@uia.no Økt vekt på publisering og åpen

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2012 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar 2011 Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

BOAP Bergen Open Access Publishing

BOAP Bergen Open Access Publishing Skjemainformasjon Referanse 118554 Innsendt 15.10.2007 15:22:17 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Universitetsbiblioteket i Bergen Institusjonens leder Kari Garnes Postadresse Postboks

Detaljer

Universitetsbibliotekets strategi

Universitetsbibliotekets strategi 1 Universitetsbibliotekets strategi 2016-2022 1. Visjon og målsetning Et åpent og nyskapende universitetsbibliotek for universitetets banebrytende forskning, utdanning og formidling. Universitetet i Bergen

Detaljer

Høringssvar fra Universitetet i Bergen - Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater

Høringssvar fra Universitetet i Bergen - Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsledelsen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref Vår ref Dato 16/5816 2016/7416-INCU 31.10.2016 Høringssvar fra Universitetet i Bergen - Nasjonale

Detaljer

Universitets- og høgskolebibliotekene i kunnskapssamfunnet. Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar

Universitets- og høgskolebibliotekene i kunnskapssamfunnet. Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar Universitets- og høgskolebibliotekene i kunnskapssamfunnet Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar 17.03.10 Visjon for Universitetsbiblioteket i Bergen sin virksomhet Universitetsbiblioteket har som overordnet

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

Tilgang til forskningsdata. Bjørn Henrichsen NSD Norsk senter for forskningsdata

Tilgang til forskningsdata. Bjørn Henrichsen NSD Norsk senter for forskningsdata Tilgang til forskningsdata Bjørn Henrichsen NSD Norsk senter for forskningsdata Plan for forskning, innovasjon og utdanning for helse- og omsorgstjenesten i Bergen kommune 2016-2019 «I HelseOmsorg21 presiserer

Detaljer

Øyvind Nystøl og Berit Hyllseth. Referat fra møte 10.12.07 fulgte sakspapirene. Sak PU 03-08 Nivå 2-andel pr. fagområde etter årets nominering

Øyvind Nystøl og Berit Hyllseth. Referat fra møte 10.12.07 fulgte sakspapirene. Sak PU 03-08 Nivå 2-andel pr. fagområde etter årets nominering Referat fra møte i Publiseringsutvalget 10. mars 2008 Til stede: Ole Gjølberg, Stig A. Slørdahl, Gunnstein Akselberg, Vidar Thue- Hansen (vara for Bjørn Torger Stokke), Eyvind Elstad, Knut Fægri, Rune

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler - status

Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler - status Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler - status Bibsys-konferansen 14. mars 2017 / Sigrid Tollefsen Politisk engasjement for overgangen til åpen publisering og optimal tilgang

Detaljer

Norske vitenskapelige artikler 2005-2006 og institusjonsarkiv

Norske vitenskapelige artikler 2005-2006 og institusjonsarkiv Norske vitenskapelige artikler 2005-2006 og institusjonsarkiv Undersøkelsen viser at 47% av de vitenskapelige artiklene utgått fra norske universitet og høgskoler (2005 og 2006) kunne vært offentlig tilgjengelig

Detaljer

STRATEGIPLAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ

STRATEGIPLAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ STRATEGIPLAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ 2006-2008 Vår visjon Universitetsbiblioteket i Tromsø skal være en aktiv partner i videreutviklingen av forskning og læring ved Universitetet, og bidra til

Detaljer

Kriterier, holdepunkter og gråsoner i forbindelse med ulike typer bøker og bokartikler som forskere kan være forfattere av

Kriterier, holdepunkter og gråsoner i forbindelse med ulike typer bøker og bokartikler som forskere kan være forfattere av Kriterier, holdepunkter og gråsoner i forbindelse med ulike typer bøker og bokartikler som forskere kan være forfattere av Gunnar Sivertsen Oversikt 1. Kriterier 2. Holdepunkter 3. Gråsoner 4. Konklusjoner

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 92/16 25.08.2016 Dato: 12.08.2016 Arkivsaksnr: 2014/11584 Universitetet i Bergens infrastrukturutvalg, aktiviteter og planer Henvisning

Detaljer

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING STRATEGI FOR UTVIKLING AV BIBLIOTEKET 2011-2015 Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 er forankret i Strategisk plan

Detaljer

Søknad om permanent finansiering (1,5 mill.) av NORA - nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv.

Søknad om permanent finansiering (1,5 mill.) av NORA - nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv. Kunnskapsdepartementet Bibliotek for medisin og helsefag Postboks 1113 Blindern 0317 Oslo Dato: Deres ref.: Vår ref.: Telefon: 23074420 Telefaks: 23074430 E-post: umh@ub.uio.no Nettadresse: http://www.ub.uio.no/umh/

Detaljer

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 12. mars 2007

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 12. mars 2007 Referat fra møte i 12. mars 2007 Til stede: Fra UHR sekretariat: Ole Gjølberg, Gunnstein Akselberg, Kjell Malvik, Are Stenvik, Hanna Kristiansen, Else Margrethe Bredland, Yngvild Wasteson, Stig A. Slørdahl

Detaljer

NTNU Open Data Handlingsplan for åpen tilgang til forskningsdata ved NTNU,

NTNU Open Data Handlingsplan for åpen tilgang til forskningsdata ved NTNU, NTNU Open Data Handlingsplan for åpen tilgang til forskningsdata ved NTNU, 2018-2020 Utkast 4, Rune Brandshaug, Henrik Karlstrøm, Ingrid Heggland, NTNU UB Innledning NTNUs handlingsplan for åpen tilgang

Detaljer

Forskning som kollektivt gode. Open Access-politikk i Norge og Europa

Forskning som kollektivt gode. Open Access-politikk i Norge og Europa Forskning som kollektivt gode Open Access-politikk i Norge og Europa Forskning som kollektivt gode Kollektive goder, er goder som har følgende to egenskaper: Ikke-eksklusivitet, det vil si at ingen kan

Detaljer

Økt tilgang til norske forskningsresultater

Økt tilgang til norske forskningsresultater Økt tilgang til norske forskningsresultater Anbefalinger fra arbeidsgruppe oppnevnt av UHRs forskningsutvalg 30. januar 2009 1 Innhold: 0. Hovedpunkter...3 1. Innledning...5 1.2 UHRs innfallsvinkel...7

Detaljer

To fluer i en smekk: Administrativ håndtering og effektiv spredning av vitenskapelige dokumenter

To fluer i en smekk: Administrativ håndtering og effektiv spredning av vitenskapelige dokumenter To fluer i en smekk: Administrativ håndtering og effektiv spredning av vitenskapelige dokumenter Foredrag på nasjonalt seminar om administrasjon av forskerutdanning, Tromsø 26. mai 2010 Jan Erik Frantsvåg,

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2011 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

Åpenhet i forskning Hva, hvorfor og hvordan? IT-forum UiB 07.04.2011 Randi E. Taxt Universitetsbiblioteket i Bergen

Åpenhet i forskning Hva, hvorfor og hvordan? IT-forum UiB 07.04.2011 Randi E. Taxt Universitetsbiblioteket i Bergen Åpenhet i forskning Hva, hvorfor og hvordan? IT-forum UiB 07.04.2011 Randi E. Taxt Universitetsbiblioteket i Bergen Hva skal jeg snakke om? Åpenhet i forskning: Tilgang til forskningsresultater (publikasjoner

Detaljer

Høringssvar fra Den norske Forleggerforening

Høringssvar fra Den norske Forleggerforening Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater Høringssvar fra Den norske Forleggerforening Den norske Forleggerforening (heretter Forleggerforeningen) er en bransjeorganisasjon for

Detaljer

NOTAT: Etablering av en budsjettpost for åpen publisering ved Universitetet i Bergen

NOTAT: Etablering av en budsjettpost for åpen publisering ved Universitetet i Bergen NOTAT: Etablering av en budsjettpost for åpen publisering ved Universitetet i Bergen 31.10.12 1. Innledning Høsten 2011 ble det overlevert en innstilling med anbefalinger om institusjonell open access

Detaljer

Vitenarkivene: Vi går for hjemmeseier! Bibsys brukermøte, 25. mars 2009 Leif Longva Muninansvarlig, UB Tromsø

Vitenarkivene: Vi går for hjemmeseier! Bibsys brukermøte, 25. mars 2009 Leif Longva Muninansvarlig, UB Tromsø Vitenarkivene: Vi går for hjemmeseier! Bibsys brukermøte, 25. mars 2009 Leif Longva Muninansvarlig, UB Tromsø Hva er det vi konkurrerer om? 31.03.2009 Universitetsbiblioteket i Tromsø 2 Hva er det vi konkurrerer

Detaljer

Norske tidsskrifter i endring Omlegging av norske tidsskrift til OA? - Utkast til en konsortiebasert model

Norske tidsskrifter i endring Omlegging av norske tidsskrift til OA? - Utkast til en konsortiebasert model Norske tidsskrifter i endring Omlegging av norske tidsskrift til OA? - Utkast til en konsortiebasert model CRIStin konsortiemedlemsmøte 22-23 april 2013 Dagens norske hum-sam tidsskrift 135 nasjonale tidsskrift

Detaljer

Notater. Jon Olav Folsland, Elsa Granvoll, Kaja Sillerud Haugen og Alice Steinkellner. Institusjonelt publiseringsarkiv for forskningsmateriale i SSB

Notater. Jon Olav Folsland, Elsa Granvoll, Kaja Sillerud Haugen og Alice Steinkellner. Institusjonelt publiseringsarkiv for forskningsmateriale i SSB 2009/33 Notater Jon Olav Folsland, Elsa Granvoll, Kaja Sillerud Haugen og Alice Steinkellner Notater Institusjonelt publiseringsarkiv for forskningsmateriale i SSB Avdeling for personal og formidling/seksjon

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 98/17 28.09.2017 Dato: 15.09.2017 Arkivsaksnr: 2015/11293 Utviklingsavtale 2018 - Utkast Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2013

Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2013 Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2013 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av UHRs styre 2. februar 2011 Mandat og reglement for UHRs

Detaljer

Høring: Forslag om en felles database for vitenskapelig publisering Norsk vitenskapsindeks (NVI)

Høring: Forslag om en felles database for vitenskapelig publisering Norsk vitenskapsindeks (NVI) Rektor Deres dato 12.12.2008 Deres referanse 200806828 1 av 5 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Høring: Forslag om en felles database for vitenskapelig publisering Norsk vitenskapsindeks

Detaljer

Videreutvikling av Universitets- og høgskolerådet

Videreutvikling av Universitets- og høgskolerådet Videreutvikling av Universitets- og høgskolerådet NFE - HS 4. mai 2017 Generalsekretær Alf Rasmussen Hvorfor videreutvikling av UHR? Ny struktur i UH-sektoren med færre og større institusjoner Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Sherpa og Prosjekt Norsk RoMEO Fyll arkivene Oslo, 27. september 2010

Sherpa og Prosjekt Norsk RoMEO Fyll arkivene Oslo, 27. september 2010 Sherpa og Prosjekt Norsk RoMEO Fyll arkivene Oslo, 27. september 2010 SHERPA http://www.sherpa.ac.uk/romeo Internasjonal database Drives av Centre for Research Communications ved University of Nottingham

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

Å Forskningsrådet MARS 2011

Å Forskningsrådet MARS 2011 Å Forskningsrådet RHFenes strategigruppe for forskning Helse Nord RHF Sjøgata 10 8038 BODØ cs^ X- 11, MARS 2011 Vår saksbehandler/tlf. Vår ref. Oslo, Line Hallenstvedt Bjørvik, 22 03 71 75 201003647 8.3.2011

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941)

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) Søknadssum: 1 000 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Handelshøyskolen

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Videreutvikling av UHR

Videreutvikling av UHR Videreutvikling av UHR Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag 28. april 2017 Vidar Røeggen Seniorrådgiver UHR Hvorfor videreutvikling av UHR? Ny struktur i UH-sektoren med færre og

Detaljer

Tilgjengeliggjøring av forskningsdata. Policy for Norges forskningsråd

Tilgjengeliggjøring av forskningsdata. Policy for Norges forskningsråd Tilgjengeliggjøring av forskningsdata Policy for Norges forskningsråd Tilgjengeliggjøring av forskningsdata Policy for Norges forskningsråd Norges forskningsråd 2014 Norges forskningsråd Postboks 564

Detaljer

Et universitetsbibliotek for fremtiden

Et universitetsbibliotek for fremtiden Et universitetsbibliotek for fremtiden Foto: UiO / Yngve Vogt 2 Et universitetsbibliotek for fremtiden Forord Et fremragende universitet krever et fremragende universitetsbibliotek. Universitetsbiblioteket

Detaljer

MOOC i Norge Jon Iddeng

MOOC i Norge Jon Iddeng kunnskap gir vekst MOOC i Norge Jon Iddeng Avgitt juni 2014 Høringsfrist oktober 2014 Til behandling. MOOC-utvalgets definisjon Utvalget har valgt å legge følgende kjennetegn til grunn for sin definisjon

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 63/17 01.06.2017 Dato: 12.05.2017 Arkivsaksnr: 2017/314 Forskningsmelding 2016 Henvisning til bakgrunnsdokumenter Fakultetenes

Detaljer

Nordic Open Access Scholarly Publishing

Nordic Open Access Scholarly Publishing NOASP Open Access Nordic Open Access Scholarly Publishing Marte Ericsson Ryste Redaksjonssjef NOASP Cappelen Damm Akademisk Del av Cappelen Damm, Norges største forlag. En ledende utgiver av læremidler

Detaljer

Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2016

Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2016 Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2016 Forskningsutvalgets årsplan bygger på: Universitets- og høgskolerådet Strategi 2015-19, vedtatt av UHRs styre januar 2015 Mandat og reglement for UHRs faste utvalg,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Forslag til vedtak: 1. Styret tar handlingsplan

Detaljer

Rapportering av 2017-publikasjoner til Norsk vitenskapsindeks (NVI) i Cristin

Rapportering av 2017-publikasjoner til Norsk vitenskapsindeks (NVI) i Cristin Oppstartseminaret 16. oktober 2017 Rapportering av 2017-publikasjoner til Norsk vitenskapsindeks (NVI) i Cristin 1 Viktige datoer for NVI-arbeidet November/desember: Opplæring for nye superbrukere 30.

Detaljer

Innstillingen fra Stjernø-utvalgetNOU 2008 : 3 Sett under ett - høringsuttalelse

Innstillingen fra Stjernø-utvalgetNOU 2008 : 3 Sett under ett - høringsuttalelse Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO ABM. -utvkling Statens senter for arkiv, bibliotek o museum K D 29 APR 2008 -, 002OOS-qy-s Saksbehandler: Arne Gundersen Vår ref.: 08/48-3 Vår dato: 24.04.2008

Detaljer

Om egenarkivering Open Access ved UiT og oppfølging av Forskningsrådets krav

Om egenarkivering Open Access ved UiT og oppfølging av Forskningsrådets krav Om egenarkivering Open Access ved UiT og oppfølging av Forskningsrådets krav Randi Østhus, seniorrådgiver Avdeling for forskning og utviklingsarbeid, UiT Oppstartsseminaret 2017 Lillestrøm, 16. oktober

Detaljer

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Tromsø 30.03.2015 Ref: 2014/269-24 Årsmøte 2015 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1 (http://narma.no).

Detaljer

Strategisk plan. Vedtatt i CRIStins styre, desember 2011

Strategisk plan. Vedtatt i CRIStins styre, desember 2011 Strategisk plan Vedtatt i CRIStins styre, desember 2011 Innledning Navnet CRIStin er forkortelse for Current Research Information SysTem In Norway. CRIS er en internasjonalt brukt forkortelse for IT-systemer

Detaljer

BIBSYS Brage et system for åpne arkiv

BIBSYS Brage et system for åpne arkiv BIBSYS Brage et system for åpne arkiv Den nasjonale open access-dagen, Bergen 26. september 2013 Hege Johannesen, seniorrådgiver BIBSYS Systemintegrator og leverandør av produkter og tjenester til universitets-

Detaljer