Høringssvar fra Universitetet i Bergen - Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringssvar fra Universitetet i Bergen - Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater"

Transkript

1 UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsledelsen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref Vår ref Dato 16/ /7416-INCU Høringssvar fra Universitetet i Bergen - Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater Universitetet i Bergen stiller seg positivt til prinsippet om åpen tilgang til forskningsresultater. Det er viktig for arbeidet med åpen tilgang at det etableres felles nasjonale retningslinjer og tiltak. Vi mener likevel at forslagene til arbeidsgruppen trenger ytterligere tydeliggjøring for at de skal kunne oppnå langsiktige mål. I arbeidet for økt publisering i åpne kanaler må det være en grunnleggende forutsetning at det ikke tas i bruk virkemidler som favoriserer fagfelt der tilgangen til åpne kanaler er bedre enn i andre fagfelt. Gitt denne forutsetningen, støtter UiB arbeidet med å øke åpen tilgang i alle kanaltyper gjennom gode finansieringsordninger og systemer som ikke belaster den enkelte forsker, og tiltak for å bevisstgjøre forskerne om de muligheter som finnes. UiB mener at følgende momenter er sentrale i en nasjonal strategi for åpen tilgang: Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang bør ha et klart mål om at tidsskriftabonnementer sies opp og publiseringsøkonomien endres, i tråd med OA2020-iniativet Nasjonale retningslinjer må tidfeste mål og delmål om åpen tilgang til vitenskapelige artikler. Norge må delta i det internasjonale samarbeidet om overgang fra abonnement til åpen publisering, ikke minst i forhandlinger med forlagene. Norske forskningsinstitusjoner må etablere eller revidere politikk for åpen tilgang i samsvar med den nasjonale. Nasjonale og lokale finansieringsordninger for åpen tilgang må være på plass før nasjonale retningslinjer implementeres. UiB støtter ikke insentiver eller tiltak som vil gi merarbeid til forskerne eller legger føringer for valg av publiseringskanal. Del 1. Nasjonale mål og retningslinjer Det finnes flere nivåer av åpen tilgang, og det er en svakhet at rapporten ikke klart definerer hvilken type åpen tilgang som er målet. Det må skapes et system der videre-bruk av materiale ikke er avhengig av hva utgivere gir tillatelse til. Det er kun ved utvidede brukerrettigheter at full nytteverdi av åpen tilgang kan tas ut innenfor forskning, undervisning, næringsliv og samfunnet generelt. Telefon Internett Org no Universitetsledelsen Telefon /02 Postadresse Postboks Bergen Besøksadresse Haakon Sheteligs plass 7 Bergen Saksbehandler Ingrid Cutler side 1 av 8

2 side 2 av 8 I innledningen står det at overgang til åpen tilgang til forskning er kostnadskrevende. Regjeringen ønsker derfor en raskest mulig overgang fra abonnementsavtaler til åpen tilgang. Hvis en ny publiseringsøkonomi er målet, savner vi at retningslinjer og tiltak klart prioriterer dette. Slik vi ser det skisserer denne rapporten først og fremst en modell for åpen tilgang som eksisterer ved siden av dagens abonnementsmodell. Det står at Norge bør støtte opp om EUs ambisiøse målsetning om full åpen tilgang innen Det er ikke klart formulert i rapporten om Norge har tilsvarende mål som EU om full åpen tilgang innen Uten tidsperspektiv og formulering av delmål oppleves retningslinjer og tiltak som lite forpliktende. I de svenske og danske nasjonale retningslinjene er det for eksempel satt helt klare delmål i forhold til både publisering i åpne tidsskrift og tilgjengeliggjøring i åpne vitenarkiv. Arbeidsgruppen sier at Norge må forholde seg til hva som skjer i andre land og overnasjonale organer, spesielt EU, når det gjelder mål, retningslinjer og tiltak. I 2016 signerte forskningsledere ved flere norske forskningsinstitusjoner, deriblant UiB, Expression of Interest in the Large-scale Implementation of Open Access to Scholarly Journals, som en del av OA2020 initiativet. Vi savner en klarere tilknytning til OA2020 målet om å endre publiseringsmodell fra abonnement til åpen tilgang i de norske retningslinjene. Det er først når det er overnasjonal enighet om forpliktelser, tiltak og mål at det vil kunne skje en overgang til åpen tilgang som publiseringsmodell. Forskere skal som førstevalg publisere i tidsskrift med åpen tilgang Retningslinje 1: Forskere finansiert av norske offentlige midler skal som førstevalg publisere sine vitenskapelige artikler i tidsskrift med åpen tilgang (såkalt gull Open Access). Fagmiljøene har et eget ansvar for at forskningsresultater blir publisert i kanaler som både har tilstrekkelig kvalitet og er relevante for fagområdet. Dette mener vi blir tilstrekkelig ivaretatt da dette punktet ikke pålegger forskningsmiljøet å publisere i åpne tidsskrift. Vi vil likevel påpeke at det er store faglige forskjeller på muligheter for å velge publisering i åpne tidsskrift. Innenfor mange fagfelt er antallet relevante publiseringskanaler med åpen tilgang ennå ikke stort nok til at slike kanaler oppfattes som de best egnede. Det bør komme klart frem at anbefalingen om åpen publisering kun gjelder åpne tidsskrifter som er registrert på nivå 1 og 2 i det norske systemet, for å unngå oppmuntring til publisering i useriøse tidsskrift. Deponering og åpen tilgjengeliggjøring Retningslinje 2: Forskere som velger tidsskrift uten åpen tilgang, skal gjøre artikkelen åpent tilgjengelig i et vitenarkiv (såkalt grønn Open Access). Tilgang bør gis maksimalt seks måneder etter publisering for STM-fagene (Science, Technology and Medicine) og tolv måneder for humaniora og samfunnsvitenskap i tråd med EU-kommisjonens anbefalinger. Vi mener at det er en fordel at forskere i størst mulig grad må forholde seg til like regelverk når det gjelder deponering og tilgjengeliggjøring. Det er uklart hvorfor det kun står at det kun er forskere som velger tidsskrift uten åpen tilgang som skal gjøre artikkelen åpent tilgjengelig i et vitenarkiv. Både Forskningsrådet og EU krever at artiklene deponeres i åpne vitenarkiv, også hvis de publiseres åpent. Det er i utgangspunktet fornuftig å legge seg på samme lengde på embargotider som Forskingsrådet og EU, men det bør samtidig diskuteres hvordan disse skal overholdes når mange utgivere har embargotider som er mye lengre.

3 side 3 av 8 Det er uklart hva som her menes med et vitenarkiv. Holder det for eksempel at artikkelen er tilgjengelig i et fagarkiv, eller skal artikkelen lastes opp til åpne vitenarkiv i Norge? Hvis det er krav at deponering skal skje via CRIStin, er vel formålet at artiklene skal tilgjengeliggjøres i et åpent vitenarkiv med avleveringsmuligheter fra CRIStin? På samme måte som for åpen publisering, er det er store faglige forskjeller på hvor mye som kan tilgjengeliggjøres i åpne arkiv. For mange fag vil det enten ikke være mulig, eller være svært ressurskrevende å oppfylle dette kravet. Innenfor humaniora er det for eksempel kun 25 % av tidsskriftene i det norske kanalregisteret som er registret i Sherpa/RoMEOdatabasen. 1 For at disse forskeren skal kunne gjøre sine artikler tilgjengelig i et åpent arkiv må utgiver i mange tilfeller kontaktes i hvert enkelt tilfelle. Retningslinje 3: Alle forskningsutførende institusjoner skal sørge for at deres forskningsartikler deponeres i et egnet vitenarkiv senest ved publiseringstidspunktet, uavhengig av publiseringskanal og uavhengig av om det er mulig å gjøre dem åpent tilgjengelig. Deponering er en forutsetning for at artiklene skal telle i den resultatbaserte omfordelingen. Deponering av artikler med det formål at de skal tilgjengeliggjøres i et vitenarkiv kan være effektivt for å oppnå åpen tilgang, men forutsetningen må være at det etableres et system som ikke blir for ressurskrevende for den enkelte forsker eller forskningsadministrasjon. Det må forhandles frem kollektive avtaler med utgivere for å håndtere deponering av artikler. Før dette er på plass kan ikke deponering gjøres til et krav for at en artikkel skal telle i RBO. Deponering må knyttes klarere opp til punkt 2 i retningslinjene. Formålet med å deponere artiklene er at de skal tilgjengeliggjøres i et åpent vitenarkiv. Flere fagmiljø ved UiB utrykker skepsis mot at det er tidligere versjoner som skal deponeres og tilgjengeliggjøres i åpen vitenarkiv. De aller fleste utgivere tillater imidlertid ikke at den endelige versjonen deponeres, men kun den siste fagfellevurderte versjonen før publisering. Det vil være en utfordring at mange forskere med stor sannsynlighet vil deponere versjoner av artikler som ikke kan tilgjengeliggjøres etter utgivers retningslinjer. Det er derfor viktig at det fremkommer i retningslinjer at den versjonen av artikkelen som skal lastes opp for tilgjengeliggjøring er en versjon som utgiver med større sannsynlighet tillater å legge ut. Siden krav om deponering også vil gjelde artikler/ versjoner av artikler der utgiver ikke tillater åpen tilgjengeliggjøring, er det et spørsmål om slik deponering i det hele tatt er lovlig. Deponering vil innebære en systematisk eksemplarfremstilling og muligens også tilgjengeliggjøring i interne nettverk. Videre er vitenskapelige artikler ofte sampublikasjoner. Offentliggjøring på annen måte eller i en annen form enn tidligere kan kreve samtykke fra alle forfattere i de tilfeller der publikasjonen ikke er tilgjengelig med en åpen lisens. Avtaler med forlag som inkluderer åpen tilgang Retningslinje 4: Institusjoner og konsortier som forhandler avtaler med forlag om kjøp av tilgang til elektroniske ressurser skal sørge for at avtalene inneholder tiltak som a. muliggjør åpen tilgang, b. er transparente med hensyn til betingelser og c. er budsjettnøytrale. 1 Sherpa/RoMEO-databasen gir en oversikt over utgivers retningslinjer for tilgjengeliggjøring i åpne arkiv.

4 side 4 av 8 UiB mener at inkludering av åpen tilgang i forhandling med utgivere kan være det tiltaket som i størst grad fører til åpen tilgang og endring av publiseringsmodell. Det er avgjørende med bedre koordinering av forhandling med forlag nasjonalt og internasjonalt om overgang til åpen publisering, og det er essensielt at man får til gode avtaler om åpen tilgang uten at det koster for mye. Erfaringene tilsier imidlertid at avtaler med forlag om kjøp av tilgang til elektroniske ressurser hverken er transparente eller budsjettnøytrale. Realiteten er at institusjonene ikke har noe forhandlingsrom, og vil heller ikke ha det så lenge de ikke har makt til å si opp avtaler om tilgang til tidsskrift. Makt til å si opp avtaler får institusjonene først når nok av artiklene er åpent tilgjengelig til at de kan sette krav i forhold til hva de trenger tilgang til. Kostnader ved åpen publisering Retningslinje 5: Offentlige forskningsfinansierende institusjoner skal bidra til å dekke kostnader til åpen publisering. Private og ideelle organisasjoner som finansierer forskning oppfordres til det samme. UiB støtter forslaget om at forskere ikke selv må dekke kostander til åpen publisering og at det etableres finansieringsordninger for å dekke denne avgiften. Finansiering av åpen tilgang må være på plass for alle forskere før nasjonale retningslinjer implementeres. Creative Commons-lisenser Det mangler et vesentlig punkt i retningslinjene, og det er krav om bruk av Creative Commons (CC)-lisens på artikler som publiseres åpent (gull og hybrid). Dette ligger ikke i mandatet til arbeidsgruppen, og det er uklart hvorfor et så viktig punkt er blitt utelatt fra gruppens arbeid. CC-lisenser er et viktig verktøy for å oppnå den grad av åpen tilgang som er beskrevet i BBB-deklarasjonene. 2 Åpen lisensiering av vitenskapelige artikler er noe som stadig flere forskningsfinansierende institusjoner og land krever, og flere av dem krever den lisenes som tillater størst mulig grad av videre-bruk (CC-BY). Dette er også den lisensen som tilbys av de fleste åpne tidsskrift. Erfaring tilsier at dersom de som finansierer forskning krever CC-BY vil de også bli tilbudt denne lisensen av utgivere. Når forsoningsaktører i andre land nå i stor grad krever åpne lisenser, bør Norge gjøre det samme. Hybridpublisering Anbefalingen om åpen publisering i punkt 1 gjelder, så vidt vi har forstått, publisering i åpne tidsskrift (gull) og ikke hybridpublisering, selv om dette ikke helt klart fremkommer av retningslinjen. Åpen publisering i hybridtidsskrifter kan enten skje ved betaling av en forfatteravgift, eller ved at det inngås avtale med utgiver om frikjøp (slik det legges opp til i retningslinje 5). Selv om det sies at det ikke er ønskelig å støtte publisering i hybridtidsskrifter økonomisk gjennom forfatterbetaling, må det likevel tas høyde for at mange forskere publiserer åpent i denne typen tidsskrift med støtte fra andre kilder. Slik vi leser retningslinjene anbefaler arbeidsgruppen et system for å frikjøpe artikler med åpen tilgang i abonnementstidsskrift, men oppfordrer ikke forskere til å velge åpen publisering i disse tidsskriftene. Faglig sett er det en uheldig praksis at forlagene som regel ikke tillater tilgjengeliggjøring i åpent vitenarkiv av den endelige publiserte versjonen av det vitenskapelige arbeidet. Dette reduserer anvendeligheten av den versjonen av arbeidet som er åpent tilgjengelig for andre forskere. Denne ulempen inntreffer ikke ved hybridpublisering. Gjennomgående har de ledende abonnementsbaserte tidsskriftene ordninger for frikjøp av artikler med åpen tilgang, enten gjennom avtaler med utgivere eller forfatterbetaling. Dette er ønskelig å tilrettelegge for 2 Budapest-, Bethesda- og Berlindeklarasjonen for åpen tilgang til forskning.

5 side 5 av 8 åpen publisering i abonnementsbaserte tidsskrift for å unngå at norsk forskning publiseres i kanaler som ikke gir tilstrekkelig gjennomslag internasjonalt. Ulike publiseringskanaler Mandatet til gruppen har vært å komme med retningslinjer og tiltak for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. Ved dette viser rapporten liten bevissthet om at det finnes andre, mer relevante publiseringskanaler enn tidsskriftartikler innenfor mange fagmiljø. I DBHs publiseringsstatistikk opereres det med tre kanalkategorier: periodikaartikler, antologiartikler og monografier. I perioden 2013 til 2015 var cirka 1/3 av publiseringspoengene fra Det humanistiske fakultet ved UiB fordelte i antologiartikler og monografier. 3 I tillegg vil et betydelig antall periodikaartikler i humanistiske fag ikke være publisert i tidsskrifter i snever forstand, men i antologier/artikkelsamlinger publisert som bøker i serier. Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang må etter hvert også ta stilling til krav og insentiver for annet type forskningsmateriale. Det er viktig å påpeke at problematikken omkring åpen tilgang ikke vil være den samme for bøker (antologier/artikkelsamlinger og monografier) som for tidsskrifter. Ideelt sett bør vitenskapelige bøker bli like åpent tilgjengelige som tidsskrifter, men veien dit er utvilsomt lenger og vil kreve andre retningslinjer og tiltak. Del 2. Tiltak og forutsetninger For at nasjonale retningslinjer skal få strategisk gjennomslag mener UiB at det er viktig at tiltak knyttes opp til en eller flere av retningslinjene i rapporten. De fleste av tiltakene gjør dette, men dette gjelder ikke alle. Det blir dermed uklart hva disse «løse» tiltakene er tenkt å iverksette og dermed oppnå. Insentiver for å velge åpen publisering Arbeidsgruppen anbefaler at fagrådene gir prioritet til kanaler med åpen tilgang på nivå 2 dersom de har valg mellom flere kanaler av omtrent samme kvalitet. Moderat kvotering av åpne kanaler på nivå 2 er et tiltak som kan ha virkning på andel artikler med åpen tilgang på sikt, men det tar ofte tid for ett nytt tidsskrift å bygge seg opp til å bli ett av de mest relevante innenfor et fag, og åpne tidsskrift er ofte nye tidsskrift. Det vil derfor være fagavhengig i hvilken grad det finnes gode, etablerte åpne tidsskrift som er aktuelle for nivå 2. Hvis det skal kvoteres åpne tidsskrift på nivå 2 i tellekantsystemet må det derfor ikke herske tvil om at disse er underlagt de samme strenge kvalitetsvurderingene som gjelder for tradisjonelle tidsskrift. De nasjonale fagrådene må spille en nøkkelrolle i å identifisere og informere om gode åpne publiseringskanaler innen sine fagområder. UiB støtter ikke forslaget om etablering av en egen faktor for åpen publisering i publiseringsindikatoren. Det å publisere i et tidsskrift med åpen tilgang er ikke i seg selv et kvalitetsstempel. Det forskningspolitiske målet om å øke publiseringen i åpne tidsskrift bør heller følges opp med et fokus på å tilrettelegge slik at forskerne har en reell mulighet til å velge kvalitativt gode åpne publiseringskanaler. En faktor for åpen publisering i publiseringsindikatoren kan ha en positiv virkning på åpen publisering innenfor fagmiljø der det finnens relevante åpne tidsskrift, men vil kunne slå uheldig ut i forhold til fagmiljø som i mindre grad publiseres åpent og har egnede kanaler for dette. Tall fra UiB de siste årene viser at det er en ujevn fordeling mellom fakultetene når det gjelder publisering av åpne artikler. 4 Om det innføres en faktor for åpen publisering vil dette 3 Hentet fra høringsinnspill fra Det humanistiske fakultet, UiB. 4 Susanne Mikki & Marta Zygmuntowska (2016), Vitenskapelig publisering ved Universitetet i Bergen, Publiseringstatistikk Universitetsbiblioteket i Bergen, s. 17.

6 side 6 av 8 innebære en ytterligere vridning av publiseringsindikatoren i humaniora og samfunnsvitenskapenes disfavør. Finansiering av åpen tilgang UiB vil påpeke at en av fordelene ved et sentralt administrert publiseringsfond, slik som det i dag er etablert ved mange UHR-institusjoner, er at det foregår en kvalitetssjekk av publikasjonene. UiB mener det er viktig å opprettholde et system der kvalitet på tidsskrift, åpne lisenser og andre kriterier sjekkes før støtte til åpen publisering innvilges. De norske tidsskrift innen humaniora og samfunnsvitenskap med støtte fra Norges forskningsråd skal gå over til åpen tilgang fra Et forslag til økonomisk modell for disse tidsskriftene er å etablere et nasjonalt konsortium. Det er avgjørende at det etableres en bærekraftig økonomisk modell, som utformes slik at den dekker utgifter for forfattere uten institusjonstilknytning og for innhold som ikke er vitenskapelige artikler, og som fører til at kvaliteten på tidsskriftene opprettholdes. Kostandene ved en konsortiemodell må heller ikke bli dyrere enn det som institusjonene i dag betaler for abonnementer. Deponering i vitenarkiv lokalt og nasjonalt Som et tiltak for deponering foreslår arbeidsgruppen at det etableres et felles nasjonalt vitenarkiv. Ved UiB ivaretas denne funksjonen allerede av det åpne vitenarkivet, Bergen Open Research Archive (BORA). Institusjonelle vitenarkiv, som BORA, er etablert, ikke bare for åpen tilgjengeliggjøring av artikler, men også for tilgjengeliggjøring av doktorgradsavhandlinger, masteroppgaver og annet vitenskapelig materiale fra institusjonene. Institusjonene kan ha behov for ulik funksjonalitet i arkivene for å enkelt muliggjøre integrasjon med andre systemer, for eksempel læringsplattform. Et nasjonalt arkiv for deponering vil kunne løse problemet med at artikler rettighetsklareres flere ganger, men samtidig kan man se for seg at det etableres en kontrollfunksjon i CRIStin eller i arkivene som gjør at dette ikke skjer. Nasjonal statistikk og rapportering bør kunne hentes ut gjennom høsting fra de lokale vitenarkivene til CRIStin. Så lenge det ikke finnes en avtale med utgivere om automatisk deponering av artikler i vitenarkiv vil det skje en rettighets- og versjonsklarering av hver artikkel før den eventuelt kan tilgjengeliggjøres åpent. Det er etablert kompetanse i rettighetsklarering ved institusjonene, og denne typen brukerstøtte bør fortsatt være tilgjengelig der forskerne arbeider. Bedre funksjonalitet for deponering UiB mener at det er helt avgjørende at CRIStin utvikler bedre funksjonalitet for deponering av forskningspublikasjoner, men at det ikke bør være slik at CRIStin skal være eneste innleveringspunkt til åpne vitenarkiv. Selv om det kan oppfattes som brukervennlig kun å registrere og tilgjengeliggjøre artikler gjennom ett system, er det ikke nødvendigvis slik. I realiteten blir artikler gjort åpent tilgjengelig gjennom en rekke forskjellige kanaler, for eksempel ved at de publiseres åpent eller ved at artiklene deponeres av forskere i et faglig eller institusjonelt åpent vitenarkiv. Ved tilgjengeliggjøring av artikkelbaserte avhandlinger blir gjerne tidlige versjoner av artikler allerede tilgjengelig i de åpne vitenarkivene, lenge før de blir registret i CRIStin. Det oppleves som unødig at forskere skal deponere artikler som allerede er åpent tilgjengelige. Det bør være mulig for CRIStin-systemet å identifisere eller innhente fulltekstdokumenter gjennom bruk av Digital Object Identifier (doi) og metadata til tidsskriftsartiklene, eller lenke til arkivene. Et system for deponering og tilgjengeliggjøring av artikler må være enkelt og innebære minst mulig ansvar på enkeltforskere. Samtidig er det slik at godkjenning av deponerte artikler for tilgjengeliggjøring i et åpent vitenarkiv er noe som forfatter må gjøre selv fordi det kun er hun

7 side 7 av 8 eller han kan godkjenne kontrakt for tilgjengeliggjøring. Det er dermed ikke slik at deponering er arbeid som administrativt ansatte ved institusjonene kan gjøre for sine forskere. Et problem med CRIStin-systemet er at artikkelmetadata først blir importert etter publisering, og ofte kan det ta lang tid, helt opp til rapporteringsfristen, før data blir importert. Vi mener derfor det må være høyeste prioritert hos CRIStin å importere data fortløpende. Hvis artikler skal deponeres senest ved publiseringstidspunktet, vil det være unødig dobbeltarbeid å be forsker registrere data manuelt. UiB støtter at det arbeides for automatisk deponering av artikler for å spare forskere og forskningsinstitusjoner for merarbeid. Automatisk deponering er noe som bør forhandles frem med alle utgivere, og bør gjelde, ikke bare for artikler som publiseres i åpne tidsskrift, men også for åpne artikler i hybridtidsskrift og artikler der utgiver tillater tilgjengeliggjøring av en versjon i åpne arkiv. Ett av de mest vellykkede eksemplene på åpen tilgjengeliggjøring er avtalene NiH og Wellcome Trust har med utgivere om automatisk deponering av versjoner av artikler i PubMed-arkivene. Dette er vellykket nettopp fordi forskeren ikke gjør denne jobben selv. CRIStin og institusjonene bør arbeide for at man inngår tilsvarende avtaler med utgivere, nasjonalt eller internasjonalt. Styrking av register over godkjente kanaler og forlag UiB mener det er viktig å arbeide for å sikre åpne tidsskrift av høy kvalitet. Våre forskere mottar mengder av e-post fra useriøse utgivere av åpne tidsskrift, og det er avgjørende at systemer for kvalitetssikring av publiseringskanaler styrkes for å sikre at forskere ikke publisere i disse tidsskriftene. NSDs arbeid med utsiling av useriøse utgivere og etablere en «hviteliste» over åpne tidsskrift er avgjørende for å opprettholde legitimiteten til seriøse forlag. Vi mener at det også er viktig arbeid å styrke samarbeidet med DOAJ og Sherpa/RoMEO, og eventuelle andre kilder som NSD henter data til kanalregisteret fra, eller leverer data til. Dette er verktøy for identifisering av åpne tidsskrift og tidsskrifts egenarkiveringspolicy, som er helt avgjørende for arbeid med og kvalitetssikring av åpen tilgang til forskningspublikasjoner i Norge og internasjonalt. Styrking av samarbeid om avtaler med internasjonale forlag UiB stiller spørsmål om forskningsledere ved institusjonene bør involveres seg i forhandlingsprosessen. Det er heller slik at bibliotekdirektørene, med mandat fra forskningsledelse, som må delta i forhandlingene på vegne av institusjonene. UiB mener det er avgjørende at man inngår internasjonale avtaler der dette er mulig. Det må etableres klare betingelser knyttet til avtaler som inngås med utgivere om åpen tilgang. For at vi skal lykkes må det videreutvikles samarbeid nasjonalt og på tvers av landegrenser. Flere norske forskningsinstitusjoner har signert OA2020-deklarasjonen. For å nå målene om endring av publiseringsmodell fra abonnement til åpen tilgang som er det nødvendig at norske nasjonale retningslinjer og tiltak i større grad samkjøres med det veikartet for åpen tilgang som er skissert av OA2020. Arbeidsgruppen skriver at global solidaritet er viktig i arbeidet med åpen tilgang. I rapporten fokuseres det på gevinsten som åpen tilgang vil gi for lesere rundt omkring i verden. Samtidig er det viktig å ikke medvirke til ett nytt publiseringssystem som utestenger forskere fra lavinntektsland ved at kostnadene for å publisere blir urimelig høye.

8 side 8 av 8 Utarbeiding av indikatorer og statistikk Overvåkning av åpne forskningspublikasjoner vil kreve merking av publikasjonene som åpne i CRIStin og lenking til siterings- og brukstall i betalingstjenester (WoS eller Scopus). For å måle en effekt av åpen publisering må det, slik som foreslått av Forskningsrådet og Kunnskapsdepartementet, etableres en nasjonal infrastruktur for bibliometri. Dette initiativet bør derfor følges opp. Endring av kriterier for evaluering av forskning Forslag om endring av evalueringskriterier av forskning er et viktig tiltak for å fremme åpen tilgang. Dagens evalueringssystem kan sies å direkte motarbeide publisering i åpne kanaler. UiB er enig i at idealet bør være at man i større grad vurderer forskerens resultater og forfatterskap uavhengig av publiseringskanal. Siden dette tiltaket ikke knyttet opp til en retningslinje fremstår det likevel som mindre forpliktende enn flere av de andre tiltakene. Bevisstgjøring og informasjon UiB mener at institusjonell politikk i størst mulig grad må samsvare med den nasjonale for størst mulig gjennomslag og for at forskere skal kunne forholde seg til like krav og tiltak uansett institusjonstilhørighet. Det er ikke hensiktsmessig at det opprettes egne institusjonelle retningslinjer for deponering, embargo og åpne lisenser. Ved UiB er allerede opplæring i åpen tilgang en del av ph.d.-programmet ved flere fakultet og vi mener det er viktig å styrke dette tilbudet. Vennlig hilsen Anne Lise Fimreite Prorektor Kjell Bernstrøm universitetsdirektør Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler - status

Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler - status Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler - status Bibsys-konferansen 14. mars 2017 / Sigrid Tollefsen Politisk engasjement for overgangen til åpen publisering og optimal tilgang

Detaljer

Åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner

Åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner Åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner Nils Pharo Innhold Åpen tilgang (open access) Bakgrunn «Gratis» og «libre» OA Norsk og internasjonal politikk og retningslinjer Grønn OA Gyllen OA Definisjon

Detaljer

Åpen tilgang, digitalisering og delingsøkonomiens utfordringer

Åpen tilgang, digitalisering og delingsøkonomiens utfordringer Åpen tilgang, digitalisering og delingsøkonomiens utfordringer Innlegg av Margunn Aanestad (UiO, UiT) ved UHR Bibliotekutvalgets lederforum 26. oktober 2016 Bakgrunn I St.meld.nr. 20 (2004-2005), Vilje

Detaljer

HØRING: Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater

HØRING: Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 31.10.2016 Vår ref.: 16/05049 Saksbehandler: Tanja Strøm Deres ref.: 16/5816 67 23 52 03, tanja.strom@hioa.no HØRING: Nasjonale retningslinjer for

Detaljer

Høring: Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater

Høring: Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater Haakon Kobbenes seniorrådgiver Kunnskapsdepartementet Dato: 01.11.2016 Deres ref: 16/5816 Vår ref (saksnr): Saksbeh: Birgitte Dahl Arkivkode: Høring: Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater

Detaljer

Nasjonale retningslinjer: Åpen tilgang til forskning - et krav for finansiering? Oddrun Samdal Viserektor for utdanning

Nasjonale retningslinjer: Åpen tilgang til forskning - et krav for finansiering? Oddrun Samdal Viserektor for utdanning Nasjonale retningslinjer: Åpen tilgang til forskning - et krav for finansiering? Oddrun Samdal Viserektor for utdanning 25.10.2016 Horisont 2020 Gull og grønne Fra 2014 må alle H-2020-artikler være tilgjengelig

Detaljer

Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift

Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift Sindre Andre Pedersen, ph.d. Førstebibliotekar Bibliotek for Medisin og Helse NTNU September 2017 Hva skal jeg snakke om? Hva er open access? Nasjonal

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av støtte fra UiBs budsjettpost for åpen publisering

Retningslinjer for tildeling av støtte fra UiBs budsjettpost for åpen publisering Retningslinjer for tildeling av støtte fra UiBs budsjettpost for åpen publisering 1. Hvilken type open access publisering kan motta støtte? Spørsmålet er om midler fra budsjettposten kun skal brukes til

Detaljer

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01

Detaljer

1. Innledning. 2. Bruk. Universitetsbiblioteket i Bergen Digitale systemer og tjenester

1. Innledning. 2. Bruk. Universitetsbiblioteket i Bergen Digitale systemer og tjenester 1. Innledning I 013 etablerte Universitetet i Bergen en budsjettpost (publiseringsfond) for støtte til Open Accesspublisering. Universitetsbiblioteket har ansvaret for å administrere budsjettposten og

Detaljer

Høring - Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater

Høring - Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 16/155-3 26.10.2016 Høring - Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater Vi viser til

Detaljer

ÅPEN TILGANG - HØRINGSSVAR FRA OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS,

ÅPEN TILGANG - HØRINGSSVAR FRA OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, ÅPEN TILGANG - HØRINGSSVAR FRA OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, 31.10.2016 Rapportens del 1. Nasjonale mål og retningslinjer Departementet ber om respons på de syv nasjonale retningslinjene som er foreslått i

Detaljer

Budsjettpost for åpen publisering

Budsjettpost for åpen publisering UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 28/16 28.04.2016 Dato: 04.04.2016 Arkivsaksnr: 2011/7569 Budsjettpost for åpen publisering Henvisning til bakgrunnsdokumenter Styresak

Detaljer

Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater?

Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater? Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater? Presentasjon til statsviterkonferansen 24. mai 2013 Katrine Weisteen Bjerde Hovedpunkter

Detaljer

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Arthur N. Olsen Universitetsbibliotekar arthur.n.olsen@uia.no Hva er Open Access? Åpen tilgang

Detaljer

Hva er Open Access? Open Access-initiativer

Hva er Open Access? Open Access-initiativer Open Access Hva er Open Access? Open Access innebærer at vitenskapelige publikasjoner gjøres fritt tilgjengelig på web. Forfatter eller opphavsmann beholder opphavsretten til publikasjonen, men gir brukere

Detaljer

NMBUs arbeid med Open Science. Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen

NMBUs arbeid med Open Science. Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen NMBUs arbeid med Open Science Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen NMBUs arbeid med Open Science- 26. okt 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Hva

Detaljer

Økt tilgang til forskningsresultater ved Universitetet i Bergen oppfølging av Universitetsstyrets vedtak

Økt tilgang til forskningsresultater ved Universitetet i Bergen oppfølging av Universitetsstyrets vedtak Notat Til Forskningsutvalget Fra Universitetsbiblioteket Økt tilgang til forskningsresultater ved Universitetet i Bergen oppfølging av Universitetsstyrets vedtak 1. Bakgrunn Den 30.04.09 vedtok Universitetsstyret

Detaljer

Gjennomgang av Universitetet i Bergens ordninger med open access - innstilling fra arbeidsgruppen Innholdsfortegnelse

Gjennomgang av Universitetet i Bergens ordninger med open access - innstilling fra arbeidsgruppen Innholdsfortegnelse Gjennomgang av Universitetet i Bergens ordninger med open access - innstilling fra arbeidsgruppen Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1. Sammendrag og anbefalinger... 2 2. Oppnevning og mandatet...

Detaljer

Evaluering av forsøksordning med budsjettpost for åpen publisering ved UiB

Evaluering av forsøksordning med budsjettpost for åpen publisering ved UiB Evaluering av forsøksordning med budsjettpost for åpen publisering ved UiB Innhold 1. Sammendrag og anbefalinger... 1 2. Oppnevning og mandat... 2 3. Sentrale begreper... 3 4. Bakgrunn... 4 4.1 Open Access

Detaljer

UiO: Open Access - status

UiO: Open Access - status Håvard Kolle Riis, UB UiO: Open Access - status 22.09.2017 2 UiO: Open Access Kartlegging og analyse Nordic Open Access Rector Symposium 2017 Nasjonale mål og retningslinjer Publiseringsfond 22.09.2017

Detaljer

NOTAT: Etablering av en budsjettpost for åpen publisering ved Universitetet i Bergen

NOTAT: Etablering av en budsjettpost for åpen publisering ved Universitetet i Bergen NOTAT: Etablering av en budsjettpost for åpen publisering ved Universitetet i Bergen 31.10.12 1. Innledning Høsten 2011 ble det overlevert en innstilling med anbefalinger om institusjonell open access

Detaljer

Open Access tar endelig av

Open Access tar endelig av Open Access tar endelig av EU hevder Open access to research publications reaching 'tipping point Around 50% of scientific papers published in 2011 now available for free (Det er grunn til å være forsiktig

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater

Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater Rapport til Kunnskapsdepartementet 14.06.2016 Innhold Innledning...1 Del 1. Nasjonale mål og retningslinjer...3 Del 2. Tiltak og forutsetninger...5

Detaljer

Arkivkode: FU sak: 03/09 Sak nr.: Møte:

Arkivkode: FU sak: 03/09 Sak nr.: Møte: FORSKNINGSUTVALGET Universitetet i Bergen Arkivkode: FU sak: 03/09 Sak nr.: Møte: 10.03.09 ØKT TILGANG TIL NORSKE FORSKNINGSRESULTATER 1 INNLEDNING Internett åpnet nye muligheter for global spredning og

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKINGS- OG FORMIDLINGSUTVALET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKINGS- OG FORMIDLINGSUTVALET Innkalling til møte i Forskings- og formidlingsutvalet 26.9.2017, LLE INNKALLING TIL MØTE I FORSKINGS- OG FORMIDLINGSUTVALET TYSDAG 26.9.2017 kl. 14.15 16.00 Stad: Rom 326 HF-bygget Innkalt: Eike Schnall

Detaljer

Om egenarkivering Open Access ved UiT og oppfølging av Forskningsrådets krav

Om egenarkivering Open Access ved UiT og oppfølging av Forskningsrådets krav Om egenarkivering Open Access ved UiT og oppfølging av Forskningsrådets krav Randi Østhus, seniorrådgiver Avdeling for forskning og utviklingsarbeid, UiT Oppstartsseminaret 2017 Lillestrøm, 16. oktober

Detaljer

Open Access i Norge. Det 72. norske bibliotekmøte Hamar, 18. mars 2010

Open Access i Norge. Det 72. norske bibliotekmøte Hamar, 18. mars 2010 Open Access i Norge Det 72. norske bibliotekmøte Hamar, 18. mars 2010 OPEN ACCESS I NORGE Status Hva skjer? Hva bør skje? 2 STATUS MARS 2010 Så godt som alle universiteter og høgskoler har et institusjonelt

Detaljer

Budsjettpost for åpen publisering ved UiB

Budsjettpost for åpen publisering ved UiB NOTAT Budsjettpost for åpen publisering ved UiB Innhold 1. Anbefalinger... 2 2. Bakgrunn... 3 3. Budsjettramme... 3 Open access tidsskrift... 4 Hybridtidsskrifter... 4 4. Administrasjon av budsjettpost...

Detaljer

Innspill fra UiT Norges arktiske universitet til høring: Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater

Innspill fra UiT Norges arktiske universitet til høring: Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater Universitetsledelsen Deres ref.: 16/5816 Vår ref.: 2016/6840/ROS001 Dato: 28.10.2016 Den kongelige kunnskapsdepartement Innspill fra UiT Norges arktiske universitet til høring: Nasjonale retningslinjer

Detaljer

Publiseringsfondet ved UiT - erfaringer og tanker. Jan Erik Frantsvåg Open Access-rådgiver Universitetsbiblioteket i Tromsø

Publiseringsfondet ved UiT - erfaringer og tanker. Jan Erik Frantsvåg Open Access-rådgiver Universitetsbiblioteket i Tromsø Publiseringsfondet ved UiT - erfaringer og tanker Jan Erik Frantsvåg Open Access-rådgiver Universitetsbiblioteket i Tromsø Litt historikk om publiseringsfondet Ble vedtatt opprettet av universitetsstyret

Detaljer

Forskning som kollektivt gode. Open Access-politikk i Norge og Europa

Forskning som kollektivt gode. Open Access-politikk i Norge og Europa Forskning som kollektivt gode Open Access-politikk i Norge og Europa Forskning som kollektivt gode Kollektive goder, er goder som har følgende to egenskaper: Ikke-eksklusivitet, det vil si at ingen kan

Detaljer

Cristin og Nora og Brage = sant

Cristin og Nora og Brage = sant Cristin og Nora og Brage = sant Presentasjon på møte med Brage-konsortiet Gardermoen 18.oktober 2011 Lars Wenaas, Nina Karlstrøm og Tore Vatnan Formål Cristin skal gi forskningen økt samfunnsmessig verdi

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 31/2010 Sak nr.: 2008/4471 Møtedato:

Arkivkode: Styresak: 31/2010 Sak nr.: 2008/4471 Møtedato: Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: Styresak: 31/2010 Sak nr.: 2008/4471 Møtedato: 16.12. 2010 Open access pilot og policy Bakgrunn Den 30.04.09 vedtok Universitetsstyret retningslinjer

Detaljer

Bør det innføres krav om åpen tilgang til forskningsresultater finansiert av Forskningsrådet?

Bør det innføres krav om åpen tilgang til forskningsresultater finansiert av Forskningsrådet? Bør det innføres krav om åpen tilgang til forskningsresultater finansiert av Forskningsrådet? Innlegg på Munin-seminaret 2008, Tromsø 28. november Divisjonsdirektør Anders Hanneborg Hvorfor skal Forskningsrådet

Detaljer

Strategi 2015-2017. Forskning som synes

Strategi 2015-2017. Forskning som synes Strategi 2015-2017 Forskning som synes Vedtatt i CRIStins styre oktober 2014 1 Samfunnsoppdraget 1.1 CRIStins oppdrag Organisasjonen CRIStin ble etablert 1.1.2011 som et virkemiddel i Kunnskapsdepartementets

Detaljer

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP.

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP. Erfaring med publiseringsstøtte ved Univ. for miljø- og biovitenskap (UMB) Innlegg på Den nasjonale Open-Accessdagen, Bergen, 26. sept. 2013 v/hovedbibliotekar Lisbeth Eriksen, UMB Erfaring med publiseringsstøtte

Detaljer

CRIStin 2.0 Prosjekter og annet. Oslo 5.6.2014

CRIStin 2.0 Prosjekter og annet. Oslo 5.6.2014 CRIStin 2.0 Prosjekter og annet Oslo 5.6.2014 Agenda Hva skal og skal ikke CRIStin være Integrasjon med andre institusjoner Status prosjektkatalogen Planer for videre fremdrift Mål for CRIStin-systemet

Detaljer

NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks

NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks Marit Henningsen, Fagleder CRIStin-sekretariatet Oppstartseminar for NVI-rapportering 22. oktober 2013 Endringer i rutine

Detaljer

Ingerid Arbo, forskningskoordinator og forsker St. Olavs hospital / forsker NTNU CRIStin superbruker St. Olavs hospital

Ingerid Arbo, forskningskoordinator og forsker St. Olavs hospital / forsker NTNU CRIStin superbruker St. Olavs hospital Ingerid Arbo, forskningskoordinator og forsker St. Olavs hospital / forsker NTNU CRIStin superbruker St. Olavs hospital Et felles system og database for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter

Detaljer

Vi ber om at innspill som gis er konsise og følger rapportens oppbygging.

Vi ber om at innspill som gis er konsise og følger rapportens oppbygging. I følge liste Deres ref Vår ref 16/5816 Dato 05.07.2016 Høring: Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater Regjeringen har som mål at resultater av offentlig finansiert forskning

Detaljer

Å gjøre resultatene fra forskning tilgjengelig for alle er viktig og omtales i universitetets strategi der det prioriteres:

Å gjøre resultatene fra forskning tilgjengelig for alle er viktig og omtales i universitetets strategi der det prioriteres: Forskningsutvalget Universitetet i Bergen Arkivkode: FU sak:19/12 Sak nr.: Møte: 07.11.12 Universitetets ordning med Open Access Bakgrunn Å gjøre resultatene fra forskning tilgjengelig for alle er viktig

Detaljer

Åpenhet i forskning Hva, hvorfor og hvordan? IT-forum UiB 07.04.2011 Randi E. Taxt Universitetsbiblioteket i Bergen

Åpenhet i forskning Hva, hvorfor og hvordan? IT-forum UiB 07.04.2011 Randi E. Taxt Universitetsbiblioteket i Bergen Åpenhet i forskning Hva, hvorfor og hvordan? IT-forum UiB 07.04.2011 Randi E. Taxt Universitetsbiblioteket i Bergen Hva skal jeg snakke om? Åpenhet i forskning: Tilgang til forskningsresultater (publikasjoner

Detaljer

Høringssvar - forslag til ny åndsverklov

Høringssvar - forslag til ny åndsverklov UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsledelsen Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Deres ref Vår ref Dato 2016/4072-HELHØ 31.08.2016 Høringssvar - forslag til ny åndsverklov Vi viser til høringsnotat

Detaljer

Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket Universitetsbiblioteket Til: Bibliotekstyret Fra: Bibliotekdirektøren Sakstype: Informasjonssak Saksnummer: 6 Møtenummer: 3/2015 Møtedato: 3. desember 2015 Notatdato: 26. november 2015 Saksbehandler: Stine

Detaljer

NORA og Open Access Noen internasjonale perspektiver. Det 72. norske bibliotekmøte Hamar, 18. mars 2010

NORA og Open Access Noen internasjonale perspektiver. Det 72. norske bibliotekmøte Hamar, 18. mars 2010 NORA og Open Access Noen internasjonale perspektiver Det 72. norske bibliotekmøte Hamar, 18. mars 2010 Utviklingen internasjonalt Åpne arkiver: Statistikk fra DOAR (Directory of Open Access Repositories)

Detaljer

Rapportering og videre arbeid. Grete Christina Lingjærde Fung. daglig leder Cristin

Rapportering og videre arbeid. Grete Christina Lingjærde Fung. daglig leder Cristin Rapportering og videre arbeid Cristin seminar 2010 Grete Christina Lingjærde Fung. daglig leder Cristin Overordnet plan for innføring av Cristin i de tre sektorene Alle de tre sektorene skal fra 1. januar

Detaljer

Budsjettpost for åpen publisering ved Universitetet i Bergen: Evalueringsrapport 2013

Budsjettpost for åpen publisering ved Universitetet i Bergen: Evalueringsrapport 2013 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsbiblioteket Budsjettpost for åpen publisering ved Universitetet i Bergen: Evalueringsrapport 2013 1. Innledning I 2013 ble det avsatt et beløp på 1,

Detaljer

Høring: Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater

Høring: Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo Telefon 21 02 34 00 Besøksadresse Tullins gate 2 Kontingentkonto 8380 08 68621 Bankkonto annet 8380 08 68605 post@forskerforbundet.no

Detaljer

Arkivering av vitenskapelige artikler ved UiA

Arkivering av vitenskapelige artikler ved UiA Arkivering av vitenskapelige artikler ved UiA Fyll arkivene! 27 sept. 2010 Arthur N. Olsen Universitetsbibliotekar, Universitetsbiblioteket i Agder arthur.n.olsen@uia.no Økt vekt på publisering og åpen

Detaljer

Nordic Open Access Scholarly Publishing

Nordic Open Access Scholarly Publishing NOASP Open Access Nordic Open Access Scholarly Publishing Marte Ericsson Ryste Redaksjonssjef NOASP Cappelen Damm Akademisk Del av Cappelen Damm, Norges største forlag. En ledende utgiver av læremidler

Detaljer

Cristin, NVI, NORA og Open Access

Cristin, NVI, NORA og Open Access Cristin, NVI, NORA og Open Access hva skjer? Seminar 27.september 2010 Grete Christina Lingjærde Fung. daglig leder Cristin Current research information system in Norway Cristin skal taes i bruk i 2011

Detaljer

Open Access hva er det, og hvorfor?

Open Access hva er det, og hvorfor? Open Access hva er det, og hvorfor? Fagdag: Søking og Open Access, 6. april 2016 Høgskolen i Sørøst-Norge, Campus Vestfold Jan Erik Frantsvåg Open Access-rådgiver UiT Norges arktiske universitet Mine favorittema

Detaljer

Norske tidsskrifter i endring Omlegging av norske tidsskrift til OA? - Utkast til en konsortiebasert model

Norske tidsskrifter i endring Omlegging av norske tidsskrift til OA? - Utkast til en konsortiebasert model Norske tidsskrifter i endring Omlegging av norske tidsskrift til OA? - Utkast til en konsortiebasert model CRIStin konsortiemedlemsmøte 22-23 april 2013 Dagens norske hum-sam tidsskrift 135 nasjonale tidsskrift

Detaljer

Bruk av. å fremme e forskningen ved IMT

Bruk av. å fremme e forskningen ved IMT Bruk av publiseringsindikatoren ingsindikato en for å fremme e forskningen ved IMT Ole Gjølberg, 10. januar 2010 1 2 Hvorfor fikk vi Tellekantsystemet? Inntil for noen få år siden var det svært vanskelig

Detaljer

Publisering fra papir til OA. Forskerforbundets juleseminar ved UiA Guri E. Hanem, NTNU

Publisering fra papir til OA. Forskerforbundets juleseminar ved UiA Guri E. Hanem, NTNU Publisering fra papir til OA Forskerforbundets juleseminar ved UiA Guri E. Hanem, NTNU Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (2013) Meld. St. 18 2012 2013 Lange linjer

Detaljer

Innspill til forskningsmeldingen

Innspill til forskningsmeldingen Vår ref.: 2012/4367-0 Dato: 23/4-2012 KWB Mottaker: Kunnskapsdepartementet Innspill til forskningsmeldingen 1 Om CRIStin FAKTABOKS Organisasjonen ble ved etableringen i 2011 tildelt nasjonalt ansvar på

Detaljer

Høringssvar fra Den norske Forleggerforening

Høringssvar fra Den norske Forleggerforening Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater Høringssvar fra Den norske Forleggerforening Den norske Forleggerforening (heretter Forleggerforeningen) er en bransjeorganisasjon for

Detaljer

Åpne data. NTNUs politikk for åpne forskningsdata

Åpne data. NTNUs politikk for åpne forskningsdata Åpne data NTNUs politikk for åpne forskningsdata UTKAST, Forskningsutvalget 9. juni 2017 Bakgrunn Tilgjengeliggjøring og gjenbruk av forskningsdata bidrar til økt etterprøvbarhet og transparens i vitenskapen,

Detaljer

EGENARKIVERING OG TILGJENGELIGGJØRING AV MASTEROPPGAVER I BORA

EGENARKIVERING OG TILGJENGELIGGJØRING AV MASTEROPPGAVER I BORA UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Studiestyresak: 12/22 Saksnr.: 2012/13351 Møte: 5. desember 2012 EGENARKIVERING OG TILGJENGELIGGJØRING AV MASTEROPPGAVER I BORA BAKGRUNN:

Detaljer

Felles CRIStin møte ved NMBU Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket

Felles CRIStin møte ved NMBU Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket Felles CRIStin møte ved NMBU 31.05.2016 Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket Hva skal vi snakke om Definisjon av vitenskapelig publisering Registrering av ulike typer vitenskapelig

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 92/16 25.08.2016 Dato: 12.08.2016 Arkivsaksnr: 2014/11584 Universitetet i Bergens infrastrukturutvalg, aktiviteter og planer Henvisning

Detaljer

Open Access infrastruktur

Open Access infrastruktur Open Access infrastruktur Overføringsarkiv: Lette dataflyten fra Cristin til institusjonelle arkiv 40-prosenten: Identifisere de 40 prosentene av datagrunnlaget i Cristin som kan egenarkiveres, men som

Detaljer

Database for statistikk om høgre utdanning. Benedicte Løseth. CRIStin-seminar Oslo, 12. oktober 2010

Database for statistikk om høgre utdanning. Benedicte Løseth. CRIStin-seminar Oslo, 12. oktober 2010 NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Kanalregisteret Benedicte Løseth CRIStin-seminar Oslo, 12. oktober 2010 Presentasjonen skal ta for seg: NSD

Detaljer

Felles publisering HiB og UiB

Felles publisering HiB og UiB Felles publisering HiB og UiB 2012-2014 ved Susanne Mikki 1 og Eli Heldaas Seland 2 24.02.2016 1 Universitetsbiblioteket i Bergen 2 Biblioteket ved Høgskolen i Bergen 1 Forord Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET. Dato: Vitenparken, campus Ås inkl lunsj SAKSLISTE

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET. Dato: Vitenparken, campus Ås inkl lunsj SAKSLISTE 1 INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 27.10.2016 Sted: Vitenparken, campus Ås Tid: 0900-1300 inkl lunsj SAKSLISTE Faglig innlegg Morten Lillemo, IPV FU-saker 39/2016 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Hvordan påvirker åpen tilgang siteringer?

Hvordan påvirker åpen tilgang siteringer? Hvordan påvirker åpen tilgang siteringer? Susanne Mikki og Marta Zygmuntowska, førstebibliotekarer, Universitetsbiblioteket i Bergen Resultater fra en studie Hva betyr dette for forskerne? PAGE 2 Vi kjenner

Detaljer

Trenger UH-sektoren en politikk på Open Access?

Trenger UH-sektoren en politikk på Open Access? Trenger UH-sektoren en politikk på Open Access? Noen erfaringer, tanker og forslag Stein Høydalsvik, Universitetsbiblioteket i Tromsø Dette skal jeg snakke om Hindringer Erfaringer Hvorfor? Drivkrefter

Detaljer

Vitenarkivene: Vi går for hjemmeseier! Bibsys brukermøte, 25. mars 2009 Leif Longva Muninansvarlig, UB Tromsø

Vitenarkivene: Vi går for hjemmeseier! Bibsys brukermøte, 25. mars 2009 Leif Longva Muninansvarlig, UB Tromsø Vitenarkivene: Vi går for hjemmeseier! Bibsys brukermøte, 25. mars 2009 Leif Longva Muninansvarlig, UB Tromsø Hva er det vi konkurrerer om? 31.03.2009 Universitetsbiblioteket i Tromsø 2 Hva er det vi konkurrerer

Detaljer

Publiseringsanalyse UV-fakultet 2015

Publiseringsanalyse UV-fakultet 2015 Publiseringsanalyse UV-fakultet 2015 22.4.2016 Eli Kristiansen Kåsamoen - ILS Rammer Datagrunnlaget for 2015 er hentet fra NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) www.cristin.no (NVE kontrolldata)

Detaljer

Årets NVI-rapportering: frister og rapporteringsinstruksen. Oppstartsseminar for NVI-rapportering Agnethe Sidselrud Nestleder

Årets NVI-rapportering: frister og rapporteringsinstruksen. Oppstartsseminar for NVI-rapportering Agnethe Sidselrud Nestleder Årets NVI-rapportering: frister og rapporteringsinstruksen Oppstartsseminar for NVI-rapportering 2012 Agnethe Sidselrud Nestleder Aktører i NVI-Rapportering Kunnskapsdepartementet (KD) Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Open Access noen aspekter

Open Access noen aspekter Open Access noen aspekter Forskningsrådets rundebordskonferanse om OA, Oslo 30.03.2016 Jan Erik Frantsvåg Open Access-rådgiver og -forsker Universitetsbiblioteket UiT Norges arktiske universitet Har vi

Detaljer

Om NVI-rapportering. Marit Henningsen Rapporteringsworkshop for superbrukere, Gardermoen, 7. februar 2014

Om NVI-rapportering. Marit Henningsen Rapporteringsworkshop for superbrukere, Gardermoen, 7. februar 2014 Om NVI-rapportering Marit Henningsen Rapporteringsworkshop for superbrukere, Gardermoen, 7. februar 2014 Endringer i rutine for alle sektorer Frist for kontroll og godkjenning av sampublisering 21. februar

Detaljer

OA-dagen - Munin, Tromsø 24/

OA-dagen - Munin, Tromsø 24/ Agenda: Introduksjon til Cristin Open Access sett fra Cristin Infrastruktur i Cristin - tre innsatsområder KD-prosjektet Status Oppsummering og spørsmål OA-dagen - Munin, Tromsø 24/11-2011 15.9. hadde

Detaljer

Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2

Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2 Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2 Vidar Røeggen Seniorrådgiver Universitets- og høgskolerådet Presentasjon til Nasjonalt råd for lærerutdanning Oslo 4. mars 2014 Den norske publiseringsindikatoren

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2012 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar 2011 Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

Bruk data fra Excel-filen Data til undervisning i bibliometri HiOA 2017.

Bruk data fra Excel-filen Data til undervisning i bibliometri HiOA 2017. Oppgaver Bruk data fra Excel-filen Data til undervisning i bibliometri HiOA 2017. Data er fra CRISTIN og representerer den vitenskapelige publiseringen ved en norsk forskningsinstitusjon 2011-2016. Noen

Detaljer

Open Access ved UMB. Forslag til vedtak

Open Access ved UMB. Forslag til vedtak US-SAK NR: 8/2013 SAKSANSVARLIG RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER(E): GEIR ARNE ROSVOLL UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 ARKIVSAK NR: 2013/162 Open Access ved UMB

Detaljer

Økt tilgang til forskningsresultater

Økt tilgang til forskningsresultater Økt tilgang til forskningsresultater Prosjektrapport Universitetsbiblioteket i Bergen 2010 OPPSUMMERING 3 KONKLUSJON 4 1 INNLEDNING 5 1.1 Mandat 5 1.2 Målsetning 5 1.3 Bakgrunn 6 2 ORGANISERING OG GJENNOMFØRING

Detaljer

Publiseringsfondet ved Universitetet i Tromsø hva og hvordan?

Publiseringsfondet ved Universitetet i Tromsø hva og hvordan? Publiseringsfondet ved Universitetet i Tromsø hva og hvordan? Kungliga biblioteket, Stockholm 24. oktober 2012 Jan Erik Frantsvåg Open Access-rådgiver Universitetsbiblioteket i Tromsø Litt om meg og UiT

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Å se og bli sett. Smaksprøver fra modulen «CitationImpact» Susanne Mikki, Universitetsbiblioteket i Bergen

Å se og bli sett. Smaksprøver fra modulen «CitationImpact» Susanne Mikki, Universitetsbiblioteket i Bergen Å se og bli sett Smaksprøver fra modulen «CitationImpact» Susanne Mikki, Universitetsbiblioteket i Bergen Agenda Agenda Målet med modulen Citation Impact Forklare hvordan forskningen evalueres basert på

Detaljer

Muligheter og prioriteringer. Det 73. norske bibliotekmøte Stavanger mars Nina Karlstrøm og Christine Rostgaard

Muligheter og prioriteringer. Det 73. norske bibliotekmøte Stavanger mars Nina Karlstrøm og Christine Rostgaard Muligheter og prioriteringer Det 73. norske bibliotekmøte Stavanger mars 2012 Nina Karlstrøm og Christine Rostgaard Formål Cristin skal gi forskningen økt samfunnsmessig verdi ved å legge til rette for

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

Publiseringsanalyse UV-fakultet 2016

Publiseringsanalyse UV-fakultet 2016 Publiseringsanalyse UV-fakultet 2016 20. april 2017 Eli Kristiansen Kåsamoen - ILS Rammer Datagrunnlaget for 2016 er hentet fra NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) www.cristin.no (NVE

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Rutiner for publikasjonslister i CVer

Rutiner for publikasjonslister i CVer Rutiner for publikasjonslister i CVer Bakgrunn Som evalueringsgrunnlag for eksternfinansierte prosjekter kreves det spesifiserte publikasjonslister av søkerne. Publikasjonslistene skal blant annet inneholde

Detaljer

To fluer i en smekk: Administrativ håndtering og effektiv spredning av vitenskapelige dokumenter

To fluer i en smekk: Administrativ håndtering og effektiv spredning av vitenskapelige dokumenter To fluer i en smekk: Administrativ håndtering og effektiv spredning av vitenskapelige dokumenter Foredrag på nasjonalt seminar om administrasjon av forskerutdanning, Tromsø 26. mai 2010 Jan Erik Frantsvåg,

Detaljer

Høring: Forslag om en felles database for vitenskapelig publisering Norsk vitenskapsindeks (NVI)

Høring: Forslag om en felles database for vitenskapelig publisering Norsk vitenskapsindeks (NVI) Rektor Deres dato 12.12.2008 Deres referanse 200806828 1 av 5 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Høring: Forslag om en felles database for vitenskapelig publisering Norsk vitenskapsindeks

Detaljer

Current Research Information System In Norway. Asgeir Fløtre Hamar, 19. mars 2010

Current Research Information System In Norway. Asgeir Fløtre Hamar, 19. mars 2010 Current Research Information System In Norway Asgeir Fløtre Hamar, 19. mars 2010 Bakgrunn Resultatbasert finansiering i tre sektorer Arbeidsgruppe 2008: Forslag om å opprette NVI som del av et forskningsdokumentasjonssystem

Detaljer

CRIStin og ORCID. KORG-dagene Lars Wenaas, Nina Karlstrøm CRIStin Kontakt: Mai 2016

CRIStin og ORCID. KORG-dagene Lars Wenaas, Nina Karlstrøm CRIStin Kontakt: Mai 2016 CRIStin og ORCID KORG-dagene Lars Wenaas, Nina Karlstrøm CRIStin Kontakt: openaccess@cristin.no Mai 2016 Agenda Litt om CRIStin CRIStin-systemet Noen utfordringer ORCID ORCID i CRIStin CRIStins to hovedoppgaver

Detaljer

Rapportering av 2017-publikasjoner til Norsk vitenskapsindeks (NVI) i Cristin

Rapportering av 2017-publikasjoner til Norsk vitenskapsindeks (NVI) i Cristin Oppstartseminaret 16. oktober 2017 Rapportering av 2017-publikasjoner til Norsk vitenskapsindeks (NVI) i Cristin 1 Viktige datoer for NVI-arbeidet November/desember: Opplæring for nye superbrukere 30.

Detaljer

Rapporteringsinstruks for 2015-publikasjoner frister, presiseringer og endringer

Rapporteringsinstruks for 2015-publikasjoner frister, presiseringer og endringer Current Research Information SysTem In Norway Rapporteringsinstruks for 2015-publikasjoner frister, presiseringer og endringer Marit Henningsen Fagleder CRIStin-sekretariatet Business as usual Den vedtatte

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSUTVALGET FREDAG 3.2.2017 kl. 12.15 14.00 Stad: Rom 400 HF-bygget Innkalt: Anne Beate Maurseth (leiar), Helge Sandøy, Henning Laugerud, Christine Hamm, Anders

Detaljer

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941)

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) Søknadssum: 1 000 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Handelshøyskolen

Detaljer

Bibliometri og forskningsstatistikk ved Universitetsbiblioteket i Bergen

Bibliometri og forskningsstatistikk ved Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliometri og forskningsstatistikk ved Universitetsbiblioteket i Bergen Susanne Mikki opprinnelig fagreferent for geofag Fagreferentkonferansen 2010 i Stavanger Innhold Bibliometriske data Databaser og

Detaljer

Sherpa og Prosjekt Norsk RoMEO Fyll arkivene Oslo, 27. september 2010

Sherpa og Prosjekt Norsk RoMEO Fyll arkivene Oslo, 27. september 2010 Sherpa og Prosjekt Norsk RoMEO Fyll arkivene Oslo, 27. september 2010 SHERPA http://www.sherpa.ac.uk/romeo Internasjonal database Drives av Centre for Research Communications ved University of Nottingham

Detaljer

Pilot regionalt konsortium

Pilot regionalt konsortium Pilot regionalt konsortium Søknadssum 50 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Universitetsbiblioteket i Bergen Adresse Postboks 7808 5020 Bergen Organisasjonsnummer 874789542 Hjemmeside http://www.uib.no/ub

Detaljer

Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2013

Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2013 Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2013 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av UHRs styre 2. februar 2011 Mandat og reglement for UHRs

Detaljer