Å Forskningsrådet MARS 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å Forskningsrådet MARS 2011"

Transkript

1 Å Forskningsrådet RHFenes strategigruppe for forskning Helse Nord RHF Sjøgata BODØ cs^ X- 11, MARS 2011 Vår saksbehandler/tlf. Vår ref. Oslo, Line Hallenstvedt Bjørvik, Deres ref. TydeliggjØring av den akademiske frihet for forskere ved institusjoner som ikke omfattes av universitets - og høyskoleloven via Forskningsrådets tilskuddsvilkår Bakgrunn Forskningsrådet har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å sende ut på høring forslag til hvordan Forskningsrådets generelle vilkår for FoU-prosjekter kan benyttes til å tydeliggjøre den akademiske frihet for forskere ved institusjoner som ikke omfattes av universitets- og høyskoleloven. Dette har sin bakgrunn i at Stortinget har bedt regjeringen om en sterkere tydeliggjøring av kravene til praktisering av de grunnleggende prinsippene for akademisk frihet for alle forskere, uavhengig av arbeidsog oppdragsgiver, og at disse gjøres gjeldende for alle aktører som mottar offentlige midler til forskning. Behovet for en slik tydeliggjøring har ytterligere kommet på spissen med høstens debatt om statens styring av oppdragsforskning. Ansatte ved universiteter og høyskoler har en lovfestet akademisk frihet, jf universitets- og høyskoleloven 1-5, som lyder slik: 1-5. Faglig frihet og ansvar (1) Universiteter og høyskoler skal fremme og verne akademiskfrihet. Institusjonene har et ansvar for å sikre at undervisning, forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid holder et høyt faglig nivå, og utøves i overensstemmelse med anerkjente vitenskapelige, kunstfaglige, pedagogiske og etiske prinsipper. (2) Universiteter og høyskoler har ellers rett til å utforme sitt eget faglige og verdimessige grunnlag innenfor de rammer som erfastsatt i eller i medhold av lov. (3) Universiteter og høyskoler kan ikke gis pålegg eller instrukser om a) læreinnholdet i undervisningen og innholdet i forskningen eller i det kunstneriske og faglige utviklingsarbeidet b) individuelle ansettelser eller utnevnelser. (4) Den som gir undervisning ved institusjon under denne lov har et selvstendigfaglig ansvar for innhold og opplegg av denne innenfor de rammer som institusjonen fastsetter eller som følger av lov eller i medhold av lov. Norges forskningsråd/ Telefon: All post og e-post som inngår Kindly address all mail and The Research Council of Norway Telefaks: i saksbehandlingen, bes adressert to the Research Council of Norway, c+o ^t orrtrt^t^ )r nnc+(ia fnrckninocrq io+ nn til Nnroaz fnrrckninaaråd not to individual staff..

2 (5) Den som er ansatt i stilling hvor forskning eller faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid inngår i arbeidsoppgavene, har rett til å velge emne og metode for sin forskning eller sitt utviklingsarbeid innenfor de rammer som følger av ansettelsesforholdet eller særskilt avtale. (6) Universiteter og høyskoler skal sørgefor åpenhet om resultaterfra forskning eller faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid. Den som er ansatt i stilling som nevnt i femte ledd har rett til å offentliggjøre sine resultater og skal sørgefor at slik offentliggjøring skjer. Det relevante forskningsgrunnlaget skal stilles til rådighet i overensstemmelse med god skikk på vedkommende fagområde. Styret kan samtykke til utsatt offentliggjøring når legitime hensyn tilsier det. Det kan ikke avtales ellerfastsettes varige begrensninger i retten til å offentliggjøre resultater utover det som følger av lov eller i medhold av lov. En tydeliggjøring av den individuelle akademiske frihet vil kunne tas inn i pkt. 2.1, 6. avsnitt i Forskningsrådets generelle vilkår for FoU-prosjekter. Dette lyder i dag: "Prosjektansvarlig plikter å følge gjeldende lover og forskrifter, annen offentlig regulering, etiske retningslinjer, samt anerkjente kvalitetsstandarder og normer for god forskningsskikk." En mulighet er å ta inn en formulering som ligger tett opp mot universitets- og høyskolelovens 1-5, 5. og 6. ledd. Dette vil blant annet innebære at den som er ansatt i stilling hvor forskning eller faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid inngår i arbeidsoppgavene, har rett til å offentliggjøre sine resultater og skal sørge for at slik offentliggjøring skjer. Forskningsinstitusjoner og bedrifter skal sørge for åpenhet om resultater fra forskning, og det relevante forskningsgrunnlaget skal stilles til rådighet i overensstemmelse med god skikk på vedkommende fagområde. En formulering av tillegg til pkt. 2.1, 6. avsnitt som ligger tett opp til teksten i universitets- og høyskoleloven, kan være som følger: "Prinsippene om akademisk frihet må gjelde for all forskning finansiert av Norges forskningsråd, inkludert forskning som utføres av forskere som er ansatt utenfor universitetsog høyskolesektoren, og som dermed ikke har lovfestet akademisk frihet gjennom universitetsog høyskoleloven. Forskere utenfor universitets- og høyskolesektoren skal ha rett til å velge emne og metodefor sin forskning innenfor de rammer som følger av ansettelsesforholdet og eventuelt annen særskilt avtale. Forskningsinstitusjoner og bedrifter skal sørgefor åpenhet om resultater fra forskning. Forskere utenfor universitets- og høyskolesektoren skal ha rett til å offentliggjøre sine resultater og skal sørge for at slik offentliggjøring skjer. Offentliggjøring av prosjektresultater er for øvrig regulert i punkt 8. Det relevante forskningsgrunnlaget skal stilles til rådighet i overensstemmelse med god skikkpå vedkommende fagområde. " Det reiser seg imidlertid en del problemstillinger rundt individuell akademisk frihet for forskere i næringsliv og instituttsektor/helseforetak som skiller seg fra UoH-sektoren. Blant annet er det problemstillinger knyttet til arbeidsgivers styringsrett, som gjør seg sterkere gjeldende her enn ved universiteter og høyskoler. Det er dessuten viktig at en tydeliggjøring i Forskningsrådets vilkår av den individuelle akademiske frihet for forskere ved institusjoner utenom UoH -sektoren, formuleres slik at den vil passe både for bedrifter, forskningsinstitutter og helseforetak. Et tillegg til de generelle vilkårene som tar høyde for forskjellene mellom universitets- og høyskolesektoren og øvrige forskningsinstitusjoner/næringsliv, kan formuleres som følger: "Prinsippene om akademiskfrihet må, såfremt det ikke kommer i konflikt med arbeidsgivers styringsrett, gjelde for all forskning finansiert av Norges forskningsråd, inkludert forskning som utføres av forskere som er ansatt utenfor universitets- og høyskolesektoren, og som dermed ikke har lovfestet akademisk frihet gjennom universitets- og høyskoleloven. Forskere utenfor universitets- og høyskolesektoren skal ha frihet til å stille spørsmål, også ved det som

3 anses som etablert kunnskap og forståelse, størst mulig frihet til å uttale seg offentlig om sin forskning, frihet til å fremme nye ideer og frihet til å velge metode og materiale for sitt forsknings- og utviklingsarbeid innenfor de rammer som følger av ansettelsesforholdet og eventuelt annen særskilt avtale. Offentliggjøring av prosjektresultater er regulert i punkt 81. " Forskningsrådet ønsker tilbakemeldinger på begge de to forslagene til tydeliggjøring av akademisk frihet utenfor UoH-sektoren i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter. Høringsinstansene oppfordres til å kommentere hvilke av grunnprinsippene innenfor den akademiske frihet etter universitets- og høyskoleloven som også bør gjelde for forskere utenfor denne sektoren. Det er et særlig ønske å få høringsinstansenes syn på en eventuell rett og plikt til publisering av forskningsresultater. Forskningsrådet imøteser videre høringsinstansenes syn på i hvilken grad en kontraktsregulering av den akademiske frihet bør gjenspeile eventuelle ulikheter mellom universiteter og høyskoler, øvrige forskningsinstitusjoner og næringsliv. Dette er av betydning særlig i med tanke på innholdet i Stortingets anmodningsvedtak og den senere tids debatt om statlig styring av forskning. Vi ber om at tilbakemeldinger Ø høringsinstansene er oss i hende innen 18. apri1201 l. Med vennlig hilsen Norges forskningsråd Ø Divisjonsdirektør Divisjon for administrasjon Mariken Vinje Avdelingsdirektør Juridisk avdeling Kopi: Kunnskapsdepartementet Vedlegg: 1: Forskningsrådets generelle vilkår for FoU-prosjekter pkt. 8 2: Høringsinstanser 1 Se vedlegg 1

4 Vedlegg 1: Forskningsrådets generelle vilkår for FoU-prosjekter pkt. 8 8 Offentliggjøring av prosjektresultater m.v. Prosjektansvarlig plikter som hovedregel å gjøre prosjektresultater kjent så snart som mulig, herunder bl.a. sørge for at de formidlingstiltak/-planer som er angitt i søknaden og kontrakten blir gjennomført. Dersom offentliggjøring er til hinder for beskyttelse eller kommersiell utnyttelse av resultatene, kan offentliggjøring utsettes midlertidig. I prosjekter med samarbeidspartnere skal prosjektansvarlig påse at slik utsettelse avtales skriftlig mellom de involverte deltakerne. Forskningsrådet kan i særlige tilfeller skriftlig samtykke til varig hemmelighold av prosjektresultatene. Dette gjelder ikke for prosjekter med deltakere fra universitets- og høyskolesektoren, der universitets- og høyskoleloven er til hinder for slikt varig hemmelighold. Forskningsgenererte data skal anses for allment tilgjengelige når prosjektet er avsluttet, såfremt ikke særlige grunner tilsier noe annet eller det foreligger kontraktsvilkår eller offentlige regler som hindrer det. Prosjektansvarlig og/eller samarbeidspartnere skal i sin utadrettede informasjon i tilknytning til prosjektet omtale bidraget og finansieringsordningen fra Forskningsrådet. Forskningsrådet har rett til å offentliggjøre prosjekttittel, sitt finansieringsbidrag og prosjektsammendrag. Forskningsrådet kan offentliggjøre resultater som er rapportert i forbindelse med framdrifts- og sluttrapportering med mindre opplysningene er underlagt taushetsplikt eller på annet grunnlag er unntatt offentlighet. Forskningsrådet kan i rimelig omfang kreve at prosjektansvarlig oppretter hjemmeside for prosjektet og at ansatte og andre deltakere i prosjektet deltar på seminarer, konferanser og andre formidlings- og nettverkstiltak.

5 Vedlegg 2: Høringsinstanser Næringslivets Hovedorganisasjon Abelia Norsk Industri Norsk Biotekforum Legemiddelindustriforeningen Forskningsinstituttenes fellesarena Spekter Forskerforbundet LO Tekna RHFenes strategigruppe for forskning Et utvalg av enkeltbedrifter: Norsk Hydro ASA Statoil ASA TINE SA Telenor ASA Biotec Pharmacon ASA

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Universitetets håndtering av immaterielle rettigheter og andre rettigheter knyttet til resultatene av universitetsansattes arbeid. Innstilling fra en arbeidsgruppe

Detaljer

Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer

Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer Dette reglement er utarbeidet med bakgrunn i departementets bestemmelser for universiteter

Detaljer

NTNU S-sak 28/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15.04.2013 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 28/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15.04.2013 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 28/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15.04.2013 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Retningslinjer vedrørende NTNU-ansattes sidegjøremål Tilråding: Styret

Detaljer

Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark

Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark Vedtatt i S-sak 108/14 Forord Dette dokumentet utgjør forslag til politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark og er utarbeidet

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Norges forskningsråd Juni 2013 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

31.05.05. 1 Formålet med dokumentet

31.05.05. 1 Formålet med dokumentet 31.05.05 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for ordningen sentre for fremragende forskning, i det etterfølgende også omtalt som SFF, SFFordningen,

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI

FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI ISBN: 82-7682-049-2 Opplag: 2000 mars

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter!

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! kunnskap gir vekst Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! Forskerforbundets introduksjonshefte om lønns- og arbeidsvilkår for stipendiater Innhold 1 Lover og andre bestemmelser som regulerer side 4 ansettelsesforholdet

Detaljer

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Høringsinstansene DERES REF VÅR REF DATO 13/4139 11.8.2014 Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn

Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn Veileder Q-15/2004 Utgitt av: Barne- og familiedepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Statens forvaltningstjeneste Kopi- og distribusjonsservice

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Anbefalt av Universitets- og høgskolerådet 22. mars 2007 1. Forskrift/reglement og utfyllende bestemmelser Arbeidet med bedømmelse av vitenskapelig avhandlinger

Detaljer

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf.

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. 2-4 Innhold 1. Innledning 2. Noen utgangspunkt og presiseringer 2.1 Ikke

Detaljer

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h.

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h. Lov og instruks om Riksrevisjonen Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h med kommentarer Qhjrqduhrinmdm Lov og instruks om Riksrevisjonen med kommentarer Lov 7. mai 2004

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi Samarbeidsavtale mellom (helseregionen) og Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi 1 Avtalen, formål og parter Oppdatert avtale 01.01.14 1.1 Felleserklæring Mål med avtalen I denne samarbeidsavtalen

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

Veileder i bruk av sosiale medier

Veileder i bruk av sosiale medier Veileder i bruk av sosiale medier i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 2.0 www.normen.no INNHOLD 1 INNLEDNING...

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN

KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN 1 Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN Sammendrag Dette innledende sammendraget av beskrivelse

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

fellesskapsressurs og personlig informasjon

fellesskapsressurs og personlig informasjon Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. 2010/83 Dato: 20.12.2010 Nordmenns arvestoff fellesskapsressurs og personlig informasjon Bioteknologinemnda anbefaler i denne

Detaljer

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer