Veiledning for tilskuddsordning for sysselsetting av sjøfolk (Refusjonsordningene)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning for tilskuddsordning for sysselsetting av sjøfolk (Refusjonsordningene)"

Transkript

1 Veiledning for tilskuddsordning for sysselsetting av sjøfolk (Refusjonsordningene) 1

2 Innhold 1.0 Innledning Hvem kan søke om tilskudd Hvilke tilskuddsordninger det kan søkes i og størrelsen på refusjonen Refusjonsordningen omfatter ikke Hvordan søkes det om tilskudd Søknadsfrister og terminer Korreksjoner av innsendte søknader Regnskapsinformasjon Revisorbekreftelse Veiledning til nettolønnsordningen for skip i NOR Skip som kan søke om tilskudd i nettolønnsordningen for skip i NOR Refusjonsgrunnlaget Refusjonsberettigede sjøfolk Opplæringsstillinger Rederiet må delta i tiltak for opplæring av sjøfolk Veiledning til nettolønnsordningen for passasjerskip i utenriksfart i NOR Skip som kan søke om refusjon i nettolønnsordningen for passasjerskip i utenriksfart i NOR Refusjonsgrunnlaget Refusjonsberettigede sjøfolk Opplæringsstillinger Rederiet må delta i tiltak for opplæring av sjøfolk Veiledning til nettolønnsordningen for passasjerskip som betjener strekningen Bergen - Kirkenes Skip som kan søke om refusjon i nettolønnsordningen for passasjerskip som betjener strekningen Bergen - Kirkenes Refusjonsgrunnlaget Refusjonsberettigede sjøfolk Opplæringsstillinger Rederiet må delta i tiltak for opplæring av sjøfolk Veiledning til ordinær refusjonsordning for skip i NOR og NIS Skip som kan søke om tilskudd i ordinær refusjonsordning for skip i NOR og NIS Refusjonsgrunnlaget Refusjonsberettigede sjøfolk Veiledning til særskilt refusjonsordning for skip i NIS

3 14.1 Skip som kan søke om tilskudd i særskilt refusjonsordning for skip i NIS Refusjonsgrunnlaget Refusjonsberettigede sjøfolk Innledning Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk er regulert i forskrift om forvaltning av tilskudd til sysselsetting av sjøfolk av 21. desember 2005 nr (heretter forskriften), i tråd med ESAs statsstøtteretningslinjer for maritim transport. Tilskudd gis for sjøfolk om bord på norskregistrerte skip og som er omfattet av lov av 21. juni 2013 om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven). Tilskuddsordningen (Refusjonsordningene) skal sikre norsk maritim kompetanse og rekruttering av norske sjøfolk, samt sikre rederiene konkurransedyktige rammevilkår, jf. forskriften 2. Denne veiledningen gir utfyllende bestemmelser til forskriften. 2.0 Hvem kan søke om tilskudd Registrert eier av skipet kan søke om refusjon, jf. forskriften 6. Som rederi forstås den som har redernummer i Pensjonstrygden for sjømenn. Med eier forstås den som har hjemmel til skipet i Skipsregisteret. Retten til refusjon kan imidlertid overføres til annen person eller selskap, dersom dette er arbeidsgiver for sjøfolkene. Fullmakt fra eier må dokumentere at retten til refusjon er overført og skal vedlegges søknaden, jf. forskriften Hvilke tilskuddsordninger det kan søkes i og størrelsen på refusjonen Refusjonsordningene er utformet i to tilskuddsordninger, avhengig av hvilke skip som blir omfattet. Den ene ordningen kalles «nettolønnsordningen», denne ordningen redegjøres det for under A. Den andre ordningen kalles ordinær og særskilt ordning for skip i NIS og NOR. Denne ordningen redegjøres for under B. Det søkes i nettolønnsordningen dersom skipet er registrert i NOR og oppfyller kravene til full sikkerhetsbemanning, samt kravene til opplæringsstillinger eller at det er grunnlag for dispensasjon for opplæringsstillinger. Det søkes i særskilt refusjonsordning dersom skipet er registrert i NIS og oppfyller kravet til refusjonsbemanning. Det søkes i ordinær ordning dersom skipet er registrert i NOR eller NIS og oppfyller kravet til full sikkerhetsbemanning. Søker må selv søke i begge ordninger i terminen for å motta refusjon, dersom skipet i en termin skifter mellom en ordning med prosentvis refusjon og en nettolønnsordning. 3

4 De ulike ordningene er nærmere beskrevet i kapitlene nedfor. Søker må selv ta stilling til hvilken ordning det skal søkes refusjon i. A. Nettolønnsordningene Nettolønnsordningene gjelder for skip i NOR, passasjerskip i utenriksfart i NOR og passasjerskip som betjener strekningen Bergen Kirkenes. I nettolønnsordningene gis det tilskudd av rederiets innbetaling av skattetrekk, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift for visse grupper sjøfolk på de aktuelle skip, jf. forskriften 3. Pliktige trygdepremier og skattetrekk kan refunderes uavhengig av hverandre. Det innvilges maks tilskudd per sysselsatt på kr per år i nettolønnsordningene. I praksis vil det si at det ved søknad i nettolønnsordningene maks kan søkes om kr per sjømann per termin. I nettolønnsordning for skip i NOR kan det gis tilskudd av innbetalt forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift for lasteskip, brønnbåter, passasjerskip, slepebåter og skip i petroleumsvirksomhet I nettolønnsordning for passasjerskip i utenriksfart i NOR kan det gis refusjon av innbetalt forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift for besetningsmedlemmer i henhold til skipets alarminstruks. I nettolønnsordning for passasjerskip som betjener strekningen Bergen Kirkenes kan det gis tilskudd av innbetalt forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift for besetningsmedlemmer i skipets sikkerhetsbemanning. Ytterligere veiledning om nettolønnsordningene for skip i NOR finnes i punkt 10.0, passasjerskip i utenriksfart i NOR i punkt 11.0 og passasjerskip som betjener strekningen Bergen Kirkenes i punkt B. Ordinær og særskilt refusjonsordning for skip i NIS og NOR Ordinær ordning gjelder for skip som er registrert i NOR og som ikke har opplæringsstillinger. Ordinær ordning gjelder også for skip i NIS og dersom alle sjøfolkene i skipets sikkerhetsbemanning er refusjonsberettiget, jf punkt Særskilt ordning gjelder for skip registrert i NIS og dersom alle sjøfolkene som inngår i refusjonsbemanningen er refusjonsberettiget, jf punkt I ordinær og særskilt refusjonsordning for skip i NOR og NIS gis det en prosentvis andel tilskudd til rederiet av den enkelte sjømann sin pensjonsgivende inntekt (PG Inntekt) for hver enkelt sjømann per termin. Det gis ikke tilskudd på mer enn innbetalt inntektsskatt til Norge per person, jf. forskriften 3. For at en person er skal ha rett til tilskudd må det også være innbetalt arbeidstakeravgift 1 (ATA) til pensjonstrygden for sjømenn. 1 Arbeidstakeravgift er en rederavgift som innbetales til Pensjonstrygden for sjømenn. 4

5 For lasteskip, passasjerskip og slepebåter som ikke driver i petroleumsvirksomhet kan det innvilges tilskudd på 12 % av innberettet bruttolønn / pensjonsgivende inntekt (PG Inntekt) til pensjonstrygden for sjømenn for hver enkelt sjømann per termin. For brønnbåter og skip i petroleumsvirksomhet kan det innvilges tilskudd på 9,3 % av innberettet bruttolønn / pensjonsgivende inntekt til pensjonstrygden for sjømenn (PG inntekt) for hver enkelt sjømann per termin. Forutsatt at det legges ved kopi av opplæringskontrakt påført tidspunktet for avslutning av opplæringsperioden, gis en tilleggsrefusjon for enkelte opplæringsstillinger etter følgende regler: Kadetter (styrmannskadetter og maskinaspiranter) med kontrakt om utdannelse til klasse 4-sertifikat, gis tillegg med 50 % av refusjonen. For junioroffiserer i ordinær stilling eller i tillegg til ordinær bemanning og med kontrakt om videre utdannelse til sertifikat av klasse 2, gis tillegg med 100 % av refusjonen. Lærlinger iht. Reform '94 og ansatte i praksisplasser gis tillegg med 150 % av refusjonen. Ytterligere veiledning til ordinær refusjonsordning finnes i punkt 13.0 og i punkt 14.0 for særskilt refusjonsordning. 4.0 Refusjonsordningen omfatter ikke Ordningene omfatter ikke skip som er mindre enn 100 bruttotonn, jf forskriften 7. Det følger videre av forskriften 7, at det ikke kan søkes om tilskudd i noen av ordningene, dersom: A: skip som utfører offentlige oppgaver eller som eies eller leies av det offentlige, B: skip som mottar annet offentlig tilskudd 2 eller som kan vurderes under slike ordninger, C: skip som er merkepliktig etter lov om registrering og merking av fiskefartøy, D: skip som har mer enn halvdelen av sin virksomhet tilknyttet driften av havner I tillegg gis det ikke refusjon for skip som ligger i opplag, jf forskriftens 7 om maritim transport. 2 Refusjon av mineraloljeavgift faller ikke inn under dette vilkåret. 5

6 5.0 Hvordan søkes det om tilskudd Skjema Søknad om refusjon (KS-0330) sendes inn elektronisk via Altinn. Det anbefales at du benytter Sjøfartsdirektoratet sin nettside og går inn i på (www.sdir.no/refusjon). Skjema finner du øverst til høyre på denne siden. Alternativt kan Søknad om refusjon finnes på Sjøfartsdirektoratets skjemaportal eller Altinn ved å velge Søknad om refusjon (KS-0330). Dersom du ikke er innlogget i Altinn når du velger skjemaet Søknad om refusjon blir du sendt videre til Altinn for valg av innloggingsmetode. For å logge deg på Altinn kan du enten bruke elektronisk ID fra MinID, BankID, Commfides, Buypass eller kodebrev fra Altinn. Sjøfartsdirektoratet anbefaler BankID, Commfides eller Buypass da dette gir høyeste sikkerhet og gir tilgang alle skjema. For mer informasjon vises det til Personer med registrert rolle i Enhetsregisteret (for eksempel styrets leder eller daglig leder) vil automatisk få forhåndstildelt roller og får tilgang til bruk av Altinn på vegne av virksomheten. For å gi andre ansatte rettighet til skjemaer i Altinn må styrets leder eller daglig leder (eller en person som har rett rolle) delegere rettigheter til de enkelte ansatte. Dette gjøres via tilgangsstyring i hovedmenyen på Altinn. Det kreves ulike roller avhengig av hvilket skjema du skal fylle ut. Du finner informasjon om hvilke roller/rettigheter de ulike skjemaene krever under området Skjema og tjenester i hovedmenyen på Altinn. For mer informasjon se Altinns brukerveiledning som du finner her: https://www.altinn.no/no/portalhjelp/kom-i-gang-med-altinn/ny-bruker---privatperson/ Det vil i tillegg til denne veiledning også bli utarbeidet veiledning til hvordan skjemaene med vedlegg skal utfylles. Dette blir tilgjengeliggjort på vår hjemmeside De elektroniske skjemaene har også hjelpetekster som skal gjøre det enklere for søker å gi rett informasjon. Det finnes også en mulighet for å sende inn papirsøknader med påkrevde vedlegg. Det anbefales imidlertid at elektronisk refusjonssøknad benyttes, da dette vil gi raskere saksbehandlingstid. Papirsøknader skal sendes til: Sjøfartsdirektoratet, Postboks 2222, 5509 Haugesund eller 6.0 Søknadsfrister og terminer Søknadsåret er delt inn i seks terminer og krav om refusjon skal fremmes for hver termin på eget søknadsskjema innen følgende frister, jf. forskriften 17: Termin Søknadsmåned Søknadsfrist 6 november og desember 25.jan 1 januar og februar 25.mar 2 mars og april 25.mai 3 mai og juni 25.jul 4 juli og august 25.sep 5 september og oktober 25.nov Hvis tidsfristene ikke overholdes, tapes retten til refusjon for vedkommende termin, jf forskriften 17. 6

7 Det er mulig for søker å be om utsatt frist for innsendelse av søknad om tilskudd. Søknad om utsatt frist må sendes Sjøfartsdirektoratet via Altinn innen søknadsfristen for den enkelte termin. På Sjøfartsdirektoratet hjemmeside under skjema (www.sdir.no/refusjon) finnes Skjema om utsettelse (KS- 0031) for å søke om utsatt frist. Selv om det sendes inn søknad om utsatt frist er det ikke sikkert at utsatt frist blir innvilget og vi anbefaler derfor at søknadsfristene overholdes. 7.0 Korreksjoner av innsendte søknader Ved søknad for 6. termin gis rederiet adgang til å søke om tilskudd for arbeidstakere som ikke har blitt søkt om i 1. til 5. termin, men som i ettertid likevel har opparbeidet rett til sjømannsfradrag. Ved søknad for 6. termin skal også arbeidstakere som har fått innvilget tilskudd, men som ved inntektsårets slutt likevel ikke har opparbeidet rett til sjømannsfradrag trekkes fra tilskudd i 6. termin. Rederiet skal for 6. termin utarbeide og vedlegge egen liste som skal danne grunnlag for korrigering. Det er ikke anledning til å gjøre andre korrigeringer i denne terminen. 8.0 Regnskapsinformasjon Ved innsendelse av tilskuddssøknad i femte termin skal rederiets sist vedtatte årsregnskap med revisjonsberetning fra statsautorisert revisor, registrert revisor eller regnskapsfører vedlegges, jf. forskriften 14, jf. 18. Tilskudd som er gitt og utbetalt skal være spesifisert i årsregnskapet eller i note til dette, jf forskriften 18. Revisor eller regnskapsfører skal påse at tilskudd som er gitt og utbetalt er spesifisert i årsregnskapet eller i note til dette. 9.0 Revisorbekreftelse Revisor eller regnskapsfører skal bekrefte ved første søknad og deretter hvert annet år at dem det søkes tilskudd for: Er i arbeid om bord på rederiets skip, at de for NIS-skip er del av sikkerhetsbemanningen, er skattepliktige til Norge, har forventet rett til sjømannsfradrag eller er trygdepliktig til Norge. Bekreftelsen skal omhandle personene som står oppført i terminens innberetning til Pensjonstrygden for sjømenn. Hvis det foreligger feil eller mangler i materialet revisor eller regnskapsfører skal bekrefte, må revisor vurdere om disse er så vesentlige at han ikke kan gi sin bekreftelse. Hvis revisor ikke kan gi bekreftelse, må han redegjøre for grunnen til dette. 7

8 Det vises til forskriften Veiledning til nettolønnsordningen for skip i NOR 10.1 Skip som kan søke om tilskudd i nettolønnsordningen for skip i NOR Nettolønnsordningen omfatter lasteskip, brønnbåter, passasjerskip, slepebåter og skip i petroleumsvirksomhet når disse er registrert i NOR og skipet er minst 100 bruttotonn, jf forskriften 7. Skipet må videre være i drift og benyttes til maritim transport i den terminen det søkes refusjon for, jf forskriften 7. Med maritim transport menes det at skipet som hovedbeskjeftigelse driver transportvirksomhet i tradisjonell skipsfartsmessig sammenheng og faktisk eller potensiell transport i tilknytning til petroleumsvirksomhet. Skip i petroleumsvirksomhet omfatter blant annet forsyningsskip, bøyelastere, skyting av seismikk, hjelpe- og beredskapstjeneste samt base for dykkerarbeid av mennesker eller ROV og AUV, når oppdraget inneholder en faktisk eller potensiell transport. Skipet må ha oppdragsgiver som er et oljeselskap og oppdrag må være knyttet til en konkret installasjon, jf. forskriften 8. Slepebåter 3 skal levere utfylt virksomhetsrapport sammen med søknaden 4. Søker får refusjon for den virksomhet som er knyttet til maritim transport når mer enn halvdelen av hele virksomheten er refusjonsberettiget. For slepebåter gis det ikke refusjon for virksomhet nevnt i punkt 7.0 og for perioder hvor skipet ikke har oppdrag (ligger til kai, verkstedopphold, opphold mellom kontraktsperioder og annet vedlikehold av skipet). Dersom skipet ligger til kai grunnet værforhold, men med oppdragsgiver vil skipet være berettiget refusjon for den perioden skipet ikke kan utføre transportoppdrag grunnet værforhold. Virksomhetsrapport skal redegjøre for oppdragstype, periode (fra dato til dato), sted og oppdragsgiver/klient, jf. mal for virksomhetsrapport 5. Det gis ingen refusjon dersom mindre enn halvdelen av virksomheten er refusjonsberettiget. Perioder uten oppdrag regnes ikke med når det vurderes om skip er refusjonsberettiget. Dykkerskip som ikke er i petroleumsvirksomhet, værskip og kabelleggingsskip er ikke omfattet av ordningene Refusjonsgrunnlaget Grunnlaget for refusjon er perioden det utbetales løpende hyre til hele sikkerhetsbemanningen 6, jf forskriften 4. Dersom det inngår sjøfolk i sikkerhetsbemanningen som ikke innrapporteres til pensjonstrygden for sjømenn, skal dette dokumenteres særskilt ved ansettelseskontrakt for de utenlandske sjømennene og vedlegges hver enkelt søknad. 3 Særregler om slepebåt følger av ESAs statsstøtteretningslinjer for maritim transport. Norge er bundet av regelverket gjennom EØS-avtalen. Se 4 Mal for virksomhetsrapport finnes på Sjøfartsdirektoratets nettsider 5 Mal for virksomhetsrapport finnes på Sjøfartsdirektoratets nettsider 6 Forskrift om bemanning av norske skip av 18. juni 2009 nr

9 Med løpende hyre menes fast ansettelsesforhold med fast lønnsutbetaling. Hyrer til sjøfolk som arbeider på skip i petroleumsvirksomhet på et annet lands sokkel og som blir skattepliktig eller trygdepliktig til det aktuelle land for opptjent hyre, gir ikke grunnlag for refusjon. Det blir gitt refusjon for lønn som bare er skattepliktig eller trygdepliktig til Norge Refusjonsberettigede sjøfolk Det gis kun tilskudd til sjøfolk som er skattemessig bosatt i Norge eller annet EU/EØS-land og som er skattepliktig eller trygdepliktig til Norge for inntekt vunnen om bord og som har rett til sjømannsfradrag 7. Inntekten til sjømannen må være innberettet til Pensjonstrygden for sjømenn med 30 dager i hver måned av terminen det søkes tilskudd for, jf forskriften 5. Sjøfolk som kommer i tillegg til sikkerhetsbemanningen kan få refusjon for de dagene de er om bord/innrapportert til pensjonstrygden for sjømenn, forutsatt at de har ett fast lønnsforhold. Dersom en sjømann er sykemeldt og det medfører at en vikar erstatter han, kan vikaren gi grunnlag for tilskudd, forutsatt at han er innrapportert til pensjonstrygden for sjømenn. Dersom den sykemeldte ikke erstattes og dette medfører at sikkerhetsbemanningen ikke er fulltallig, faller rederiets grunnlag for tilskudd bort i sin helhet eller reduseres til tilskuddet for det antall dager sikkerhetsbemanningen har vært fulltallig. Det må utbetales hyre enten i begynnelsen eller i slutten av terminen det søkes tilskudd for Opplæringsstillinger For hvert skip skal det i gjennomsnitt over året være tilknyttet minst 2 personer under opplæring. Som opplæringsstilling regnes lærling, kadett og junioroffiser. Opplæringsstilling skal komme i tillegg til skipets sikkerhetsbemanning. Rederiet kan fritt plassere personer i opplæringsstilling mellom rederiets skip, forutsatt at skipene er omfattet av nettolønnsordningen. Sjøfartsdirektoratet kan gi dispensasjon fra kravet om 2 personer under opplæring dersom rederiet vedlegger bekreftelse fra de ulike opplæringskontorene i vedkommende fylke om at lærling, kadett eller junioroffiser ikke kan skaffes. Slik dispensasjon kan også gis når rederiet kan dokumentere at det ut fra lugarkapasitet eller av andre praktiske årsaker ikke kan tas personer under opplæring om bord Rederiet må delta i tiltak for opplæring av sjøfolk For å omfattes av refusjonsordningen, er rederiet forpliktet til å betale et fastsatt beløp per. måned for sjøfolk omfattet av nettolønnsordningen til Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse, jf. forskriften 4 annet ledd og 25. Av innvilget refusjon vil Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse motta det terminvise beløp fra Sjøfartsdirektoratet som rederiene i ordningen er forpliktet til å betale. Det beløp som Sjøfartsdirektoratet overfører til Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse vil fremkomme i direktoratets vedtak om svar på søknad om refusjon. For 2013 er beløpet kr 500 per måned per person. For skip som gis dispensasjon fra kravet til personer under opplæring om bord vil det bli beregnet dobbelt beløp per person. 7 Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) av 26. mars 1999 nr. 14 9

10 Beløpet til stiftelsen gjelder per måned, det vil si at dersom søker har fått utbetalt refusjon for mer enn 1 måned beregnes fullt beløp til stiftelsen for hele perioden Veiledning til nettolønnsordningen for passasjerskip i utenriksfart i NOR 11.1 Skip som kan søke om refusjon i nettolønnsordningen for passasjerskip i utenriksfart i NOR Nettolønnsordningen for passasjerskip i utenriksfart omfatter passasjerskip som er registret i NOR, anløper utenlandske havner i EU/EØS og som er minst 100 bruttotonn, jf forskriften 7. Skipet må videre benyttes til maritim transport i den terminen det søkes refusjon for, jf forskriften 7. Med maritim transport menes det at skipet utfører transport i tradisjonell skipsfartsmessig sammenheng. Kravet til maritim transport anses oppfylt, dersom passasjerskipet går i helårstrafikk, følger en regelmessig rutetabell og har en rutelengde som er fastsatt til minimum linjen Sandefjord Strømstad. Skipet må i tillegg ha kapasitet til å transportere gods og kjøretøy i betydelig omfang Refusjonsgrunnlaget Grunnlaget for refusjon er når det utbetales løpende hyre til hele skipets alarminstruks 8, jf forskriften 4. Med løpende hyre menes fast ansettelsesforhold med fast lønnsutbetaling Refusjonsberettigede sjøfolk Det gis kun tilskudd til sjøfolk som er skattemessig bosatt i Norge eller annet EU/EØS-land og som er skattepliktig eller trygdepliktig til Norge for inntekt vunnen om bord og som har rett til sjømannsfradrag 9. Inntekten til sjømannen må være innberettet til Pensjonstrygden for sjømenn med 30 dager i hver måned av terminen det søkes tilskudd for, jf forskriften 5. Det gis kun tilskudd til personer som inngår i skipets alarminstruks 10, og som samtidig mottar løpende hyre. Det kan gis tilskudd når hele besetningen knyttet til alarmrullen mottar løpende hyre og er innrapportert til pensjonstrygden for sjømenn 11.4 Opplæringsstillinger For hvert skip skal det i gjennomsnitt over året være tilknyttet minst 2 personer under opplæring. Som opplæringsstilling regnes lærling, kadett og junioroffiser. Opplæringsstilling skal komme i tillegg til skipets sikkerhetsbemanning. Opplæringsstilling skal komme i tillegg til besetning spesifisert i skipets alarminstruks. 8 Forskrift om redningsredskaper på passasjerskip av 11. oktober 2004 nr. 1341, 27 om alarminstruks. 9 Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) av 26. mars 1999 nr Forskrift om redningsredskaper på passasjerskip av 11. oktober 2004 nr. 1341, 27 om alarminstruks. 10

11 Sjøfartsdirektoratet gir ikke dispensasjon fra kravet om 2 opplæringsstillinger Rederiet må delta i tiltak for opplæring av sjøfolk For å omfattes av refusjonsordningen, er rederiet forpliktet til å betale et fastsatt beløp per. måned for sjøfolk omfattet av nettolønnsordningen til Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse, jf. forskriften 4 annet ledd og 25. Av innvilget refusjon vil Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse motta det terminvise beløp fra Sjøfartsdirektoratet som rederiene i ordningen er forpliktet til å betale. Det beløp som Sjøfartsdirektoratet overfører til Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse vil fremkomme i direktoratets vedtak om svar på søknad om refusjon. For 2013 er beløpet kr 500 per måned per person. Beløpet til stiftelsen gjelder per måned, det vil si at dersom søker har fått utbetalt refusjon for mer enn 1 måned beregnes fullt beløp til stiftelsen for hele perioden Veiledning til nettolønnsordningen for passasjerskip som betjener strekningen Bergen - Kirkenes 12.1 Skip som kan søke om refusjon i nettolønnsordningen for passasjerskip som betjener strekningen Bergen - Kirkenes Skipet må benyttes til maritim transport i den terminen det søkes refusjon for, jf forskriften 7. Med maritim transport menes det at skipet utfører transport i tradisjonell skipsfartsmessig sammenheng. Kravet til maritim transport anses oppfylt, dersom passasjerskipet går i helårstrafikk, følger en regelmessig rutetabell og betjener strekningen Bergen - Kirkenes. Skipet må i tillegg ha kapasitet til å transportere gods og kjøretøy i betydelig omfang Refusjonsgrunnlaget Grunnlaget for refusjon er når det utbetales løpende hyre til hele skipets sikkerhetsbemanning 11, jf forskriften 4. Med løpende hyre menes fast ansettelsesforhold med fast lønnsutbetaling Refusjonsberettigede sjøfolk Det gis kun tilskudd til sjøfolk som er skattemessig bosatt i Norge eller annet EU/EØS-land og som er skattepliktig eller trygdepliktig til Norge for inntekt vunnen om bord og som har rett til sjømannsfradrag 12. Inntekten til sjømannen må som hovedregel være innberettet til Pensjonstrygden for sjømenn, jf forskriften 5. Det kan gis tilskudd for besetningsmedlemmer i skipets sikkerhetsbemanning, forutsatt at alle i skipets sikkerhetsbemanning mottar løpende hyre. Med dette menes at sikkerhetsbemanningen på skipet det 11 Forskrift om bemanning av norske skip av 18. juni 2009 nr Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) av 26. mars 1999 nr

12 søkes tilskudd for må være innrapportert til pensjonstrygden for sjømenn med 30 dager i hver måned av terminen det søkes tilskudd for. Det må utbetales hyre enten i begynnelsen eller i slutten av terminen det søkes tilskudd for Opplæringsstillinger For hvert skip skal det i gjennomsnitt over året være tilknyttet minst 2 personer under opplæring. Som opplæringsstilling regnes lærling, kadett og junioroffiser. Opplæringsstilling skal komme i tillegg til skipets sikkerhetsbemanning. Rederiet kan fritt plassere personer i opplæringsstilling mellom rederiets skip, forutsatt at skipene er omfattet av nettolønnsordningene. Sjøfartsdirektoratet gir ikke dispensasjon fra kravet om 2 opplæringsstillinger Rederiet må delta i tiltak for opplæring av sjøfolk For å omfattes av refusjonsordningen, er rederiet er forpliktet til å betale et fastsatt beløp per. måned for sjøfolk omfattet av nettolønnsordningen til Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse, jf. forskriften 4 annet ledd og 25. Av innvilget refusjon vil Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse motta det terminvise beløp fra Sjøfartsdirektoratet som rederiene i ordningen er forpliktet til å betale. Det beløp som Sjøfartsdirektoratet overfører til Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse vil fremkomme i direktoratets vedtak om svar på søknad om refusjon. For 2013 er beløpet kr 500 per måned per sjømann. Beløpet til stiftelsen gjelder per måned, det vil si at dersom søker har fått utbetalt refusjon for mer enn 1 måned beregnes fullt beløp til stiftelsen for hele perioden Veiledning til ordinær refusjonsordning for skip i NOR og NIS 13.1 Skip som kan søke om tilskudd i ordinær refusjonsordning for skip i NOR og NIS Ordinær refusjonsordning omfatter lasteskip, passasjerskip, brønnbåter, passasjerskip, slepebåter og skip i petroleumsvirksomhet når disse er registrert i NOR eller NIS og skipet er minst 100 bruttotonn, jf forskriften 7. Passasjerskip kan kun motta tilskudd dersom skipet går i regelmessig rute mellom to havner i EU/EØS. Skipet må videre være i drift og benyttes til maritim transport i den terminen det søkes refusjon for, jf forskriften 7. Med maritim transport menes det at skipet som hovedbeskjeftigelse driver transportvirksomhet i tradisjonell skipsfartsmessig sammenheng og faktisk eller potensiell transport i tilknytning til petroleumsvirksomhet. Skip i petroleumsvirksomhet omfatter blant annet forsyningsskip, bøyelastere, skyting av seismikk, hjelpe- og beredskapstjeneste samt base for dykkerarbeid av mennesker eller ROV og AUV, når 12

13 oppdraget inneholder en faktisk eller potensiell transport. Skipet må ha oppdragsgiver som er et oljeselskap og oppdrag må være knyttet til en konkret installasjon, jf. forskriften 8. Slepebåter 13 skal levere utfylt virksomhetsrapport sammen med søknaden 14. Søker får refusjon for den virksomhet som er knyttet til maritim transport når mer enn halvdelen av hele virksomheten er refusjonsberettiget. For slepebåter gis det ikke refusjon for virksomhet nevnt i punkt 7.0 og for perioder hvor skipet ikke har oppdrag (ligger til kai, verkstedopphold, opphold mellom kontraktsperioder og annet vedlikehold av skipet). Dersom skipet ligger til kai grunnet værforhold, men med oppdragsgiver vil skipet være berettiget refusjon for den perioden skipet ikke kan utføre transportoppdrag grunnet værforhold. Virksomhetsrapport skal redegjøre for oppdragstype, periode (fra dato til dato), sted og oppdragsgiver/klient, jf. mal for virksomhetsrapport 15. Det gis ingen refusjon dersom mindre enn halvdelen av virksomheten er refusjonsberettiget. Perioder uten oppdrag regnes ikke med når det vurderes om skip er refusjonsberettiget. Dykkerskip som ikke er i petroleumsvirksomhet, værskip og kabelleggingsskip er ikke omfattet av ordningene. I forhold til hva som skiller denne ordningen fra de øvrige vises det til punkt Refusjonsgrunnlaget Det kan gis tilskudd når hele sikkerhetsbemanningen 16 mottar løpende hyre, jf forskriften 4. For skip i NIS må alle i sikkerhetsbemanningen oppfylle forskriften 5, jf punkt Hyrer til sjøfolk som arbeider på skip i petroleumsvirksomhet på et annet lands sokkel og som blir skattepliktig eller trygdepliktig til det aktuelle land for opptjent hyre, gir ikke grunnlag for refusjon. Det blir gitt refusjon for lønn som bare er skattepliktig eller trygdepliktig til Norge, jf forskriften 8 annet ledd. Seilende reder som ikke innberetter uttatt hyre omfattes når han er eneste med skipsførersertifikat, eller total bemanning medregnet seilende reder ikke er større enn sikkerhetsbemanningen eller det dokumenteres at skipet har en fast større bemanning enn sikkerhetsbemanningen og reder inngår i en avløsningsordning. Seilende reder kan maks oppgi et bruttolønnsgrunnlag på kr per måned Refusjonsberettigede sjøfolk Det gis kun tilskudd til sjøfolk som er skattemessig bosatt i Norge eller annet EU/EØS-land og som er skattepliktig eller trygdepliktig til Norge for inntekt vunnen om bord og som har rett til sjømannsfradrag 17. Inntekten til sjømannen må være innberettet til Pensjonstrygden for sjømenn med 30 dager i hver måned, jf forskriften Særregler om slepebåt følger av ESAs statsstøtteretningslinjer for maritim transport. Norge er bundet av regelverket gjennom EØS-avtalen. Se 14 Mal for virksomhetsrapport finnes på Sjøfartsdirektoratets nettsider 15 Mal for virksomhetsrapport finnes på Sjøfartsdirektoratets nettsider 16 Forskrift om bemanning av norske skip av 18. juni 2009 nr Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) av 26. mars 1999 nr

14 Kopi av innberetningen til Pensjonstrygden for sjømenn vedlegges søknaden. For sjøfolk om bord på skip i NIS som har særskilt unntak fra norsk trygd gjelder ikke kravet til innberetning til Pensjonstrygden for sjømenn, jf. forskriften 5 d. Sjøfolk om bord på skip i NIS som har særskilt unntak fra norsk trygd (Pensjonstrygden for sjømenn) må derfor vedlegge skjemaet som er sendt til NAV Internasjonalt (skjema E101) og kopi av lønnsavregningen. Det må utbetales hyre enten i begynnelsen eller i slutten av terminen det søkes om tilskudd og innbetalt arbeidstakeravgift 18 (ATA) for den enkelte sjømannens inntekt Veiledning til særskilt refusjonsordning for skip i NIS 14.1 Skip som kan søke om tilskudd i særskilt refusjonsordning for skip i NIS Særskilt refusjonsordning omfatter lasteskip, passasjerskip, brønnbåter, passasjerskip, slepebåter og skip i petroleumsvirksomhet når disse er registrert i NIS og skipet er minst 100 bruttotonn, jf forskriften 7. Passasjerskip kan kun motta tilskudd, dersom skipet går i regelmessig rute mellom to havner i EU/EØS. Skipet må videre være i drift og benyttes til maritim transport i den terminen det søkes refusjon for, jf forskriften 7. Med maritim transport menes det at skipet som hovedbeskjeftigelse må drive transportvirksomhet i tradisjonell skipsfartsmessig sammenheng og faktisk eller potensiell transport i tilknytning til petroleumsvirksomhet. Skip i petroleumsvirksomhet omfatter blant annet forsyningsskip, bøyelastere, skyting av seismikk, hjelpe- og beredskapstjeneste samt base for dykkerarbeid av mennesker eller ROV og AUV, når oppdraget inneholder en faktisk eller potensiell transport. Skipet må ha oppdragsgiver som er et oljeselskap og oppdrag må være knyttet til en konkret installasjon, jf. forskriften 8 Slepebåter 19 skal levere utfylt virksomhetsrapport sammen med søknaden 20. Søker får refusjon for den virksomhet som er knyttet til maritim transport når mer enn halvdelen av hele virksomheten er refusjonsberettiget. For slepebåter gis det ikke refusjon for virksomhet nevnt i punkt 7.0 og for perioder hvor skipet ikke har oppdrag (ligger til kai, verkstedopphold, opphold mellom kontraktsperioder og annet vedlikehold av skipet). Dersom skipet ligger til kai grunnet værforhold, men med oppdragsgiver vil skipet være berettiget refusjon for den perioden skipet ikke kan utføre transportoppdrag grunnet værforhold. Virksomhetsrapport skal redegjøre for oppdragstype, periode (fra dato til dato), sted og oppdragsgiver/klient, jf. mal for virksomhetsrapport 21. Det gis ingen refusjon dersom mindre enn halvdelen av virksomheten er refusjonsberettiget. Perioder uten oppdrag regnes ikke med når det vurderes om skip er refusjonsberettiget. Dykkerskip som ikke er i petroleumsvirksomhet, værskip og kabelleggingsskip er ikke omfattet av ordningene. 18 Arbeidstakeravgift er en rederavgift som innbetales til Pensjonstrygden for sjømenn. 19 Særregler om slepebåt følger av ESAs statsstøtteretningslinjer for maritim transport. Norge er bundet av regelverket gjennom EØS-avtalen. Se 20 Mal for virksomhetsrapport finnes på Sjøfartsdirektoratets nettsider 21 Mal for virksomhetsrapport finnes på Sjøfartsdirektoratets nettsider 14

15 I forhold til hva som skiller denne ordningen fra de øvrige vises det til punkt Refusjonsgrunnlaget Det kan gis tilskudd når hele refusjonsbemanningen mottar løpende hyre, jf forskriften 4. Med dette menes at refusjonsbemanningen på skipet det søkes tilskudd for må være innrapportert til pensjonstrygden for sjømenn med 30 dager i hver måned av terminen det søkes tilskudd for. For skip i NIS må alle i refusjonsbemanningen oppfylle forskriften 5 og refusjonsbemanningen må til enhver tid være om bord, jf punkt 14.3 For passasjerskip i NIS kan det fastsettes en egen refusjonsbemanning etter nærmere avtale mellom arbeidstakernes og rederienes organisasjoner. For særskilt ordning for skip i NIS må følgende refusjonsbemanning, basert på det enkeltes skips sikkerhetsbemanning, være oppfylt for at kravet til drift skal anses oppfylt: Dersom skipet har en sikkerhetsbemanning på 16 stillinger eller mer må minst til 8 stillinger om bord være refusjonsberettiget. Disse 8 stillingene skal minst være skipsfører, overstyrmann, maskinsjef, 1. maskinist, to voksne underordnede og to opplæringsstillinger. Voksne underordnede er definert som forpleiningsassistent, elektrikerassistent, fryseassistent, pumpemannassistent, matros, motormann, tømmermann, maskinassistent, donkeymann, reparatør, arbeidsleder, skipsmekaniker, pumpemann, frysemaskinmann, kombinert matros/motormann. (Stillingene må være i samsvar med stillinger som kan inngå i bemanningssertifikat) Opplæringsstillinger er definert som lærlinger, aspiranter, diverse guttestillinger, smører, jungmann, lettmatros, voksne som skal ha formell kompetanse (fagbrev). Hvis skipets sikkerhetsbemanning er mindre enn 16 personer, er det tilstrekkelig at et antall stillinger som tilsvarer halvdelen av bemanningen til enhver tid er besatt med refusjonsberettigede sjøfolk. Det er utarbeidet fordelingsnøkkel for stillingsfordeling. Enkelte rederiers protokoller med forbundene i næringen har i tillegg gitt presedens til utvidelse av nøkkelen. Fordelingsnøkkel per d.d. er som følger: Sikkerhetsbemanning 22 Norsk refusjonsbemanning Relativ stillingsfordeling: (skipsfører/overstyrmann/maskinsjef/1. maskinist + voksen underordnet + opplæringsstilling) og eller eller og eller Forskrift om bemanning av norske skip av 18. juni 2009 nr

16 eller eller eller 9 og eller og og eller og eller Etter avtale mellom rederiet, Norges Rederiforbund og Sjømannsforbundet kan en voksen underordnet sjømann erstattes med en av stillingene elektriker, radiooffiser, forpleiningssjef, kokk eller lærling. Dersom partene ovenfor blir enige om en slik avtale skal det vedlegges protokoll som bekrefter at en voksen underordnet kan erstattes. Protokollen vedlegges søknaden og må være undertegnet av partene. Hyrer til sjøfolk som arbeider på skip i petroleumsvirksomhet på et annet lands sokkel og som blir skattepliktig eller trygdepliktig til det aktuelle land for opptjent hyre, gir ikke grunnlag for refusjon. Det blir gitt refusjon for lønn som bare er skattepliktig eller trygdepliktig til Norge, jf forskriften 8 annet ledd Refusjonsberettigede sjøfolk Det gis kun tilskudd til sjøfolk som er skattemessig bosatt i Norge eller annet EU/EØS-land og som er skattepliktig eller trygdepliktig til Norge for inntekt vunnen om bord og som har rett til sjømannsfradrag 23. Inntekten til sjømannen må være innberettet til Pensjonstrygden for sjømenn, jf forskriften 5. Kopi av innberetningen til Pensjonstrygden for sjømenn vedlegges søknaden. For sjøfolk om bord på skip i NIS som har særskilt unntak fra norsk trygd gjelder ikke kravet til innberetning til Pensjonstrygden for sjømenn, jf. forskriften 5 d. Sjøfolk om bord på skip i NIS som har særskilt unntak fra norsk trygd (Pensjonstrygden for sjømenn) må derfor vedlegge bekreftelsen til NAV Internasjonalt (skjema E101) og kopi av lønnsavregningen. Det må utbetales hyre enten i begynnelsen eller i slutten av terminen det søkes om tilskudd og innbetalt arbeidstakeravgift 24 (ATA) for den enkelte sjømannens inntekt.. 23 Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) av 26. mars 1999 nr Arbeidstakeravgift er en rederavgift som innbetales til Pensjonstrygden for sjømenn. 16

UTVIKLING AV EN KONKURRANSEDYKTIG NETTOLØNNSORDNING

UTVIKLING AV EN KONKURRANSEDYKTIG NETTOLØNNSORDNING 1 UTVIKLING AV EN KONKURRANSEDYKTIG NETTOLØNNSORDNING AUGUST 2012 2 Innhold Side Om notatet... 4 Oppsummering... 5 En norsk sjømannstand er et nødvendig grunnlag for hele den maritime næringen og en lønnsom

Detaljer

Er utvidet nettolønnsordning samfunnsøkonomisk lønnsomt?

Er utvidet nettolønnsordning samfunnsøkonomisk lønnsomt? Rapport Er utvidet nettolønnsordning samfunnsøkonomisk lønnsomt? MENON-PUBLIKASJON April 2013 av Sveinung Fjose, Magnus Utne Gulbrandsen, Christian Mellbye, Erik Jakobsen og Jens Fredrik Skogstrøm Innhold

Detaljer

Hovedrundskriv. Innhold

Hovedrundskriv. Innhold Hovedrundskriv Innhold Innledning... 3 1. LOVBESTEMMELSER... 3 1.1 Hjemmel for innkreving... 3 1.2 Rederiets ansvar... 3 1.3 NAV - kontorets ansvar... 3 1.4 Manglende innbetaling... 3 2. SKIP SOM OMFATTES

Detaljer

Det gode liv til sjøs Lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip norsk handlingsrom

Det gode liv til sjøs Lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip norsk handlingsrom Sol Skinnarland og Magnus Mühlbradt Det gode liv til sjøs Lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip norsk handlingsrom Sol Skinnarland og Magnus Mühlbradt Det gode liv til sjøs Lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Tjeneste i utlandet. PymForum.no

Tjeneste i utlandet. PymForum.no Tjeneste i utlandet Veiledningsnotat om arbeidsregler, lønn, skatt, pensjon, trygd, forsikringer - for misjonærer og annen misjonstjeneste i utlandet 2011.no Side 1 Tjeneste i utlandet Veiledningsnotat

Detaljer

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT - et praktisk verktøy for norske bedrifter - Oppdatert pr. 12. februar 2009 0 Innledning 1 Ansettelse 2 Innleie 3 Innleie 4 Innleie 5 Avtale 6 Oppdragsavtale

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 200900199-/JFR 30.01.2009

Deres ref. Vår ref. Dato 200900199-/JFR 30.01.2009 Deres ref. Vår ref. Dato 200900199-/JFR 30.01.2009 Forslag til regelverk for å følge opp forslag i St.meld. nr.18 (2007-2008) Arbeidsinnvandring og forslag til forskrifter til ny utlendingslovs kapittel

Detaljer

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave Lønns-ABC 2013 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013 16. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Lønns-ABC 2004 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene for 2004. Heftet er

Detaljer

Lønns-ABC 2012. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012. 15. utgave

Lønns-ABC 2012. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012. 15. utgave Lønns-ABC 2012 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012 15. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1 Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1 Del 1: Forskuddstrekk Påleggstrekk Regnskap Oppgjør Ansvar Innhold Forord Side 6 7 1. Innledning 7 1.1 Skattebetalingsordningen 7 1.2 Forskuddsordningen 7 1.3 Forskuddstrekk

Detaljer

Bruk av utenlandsk arbeidskraft

Bruk av utenlandsk arbeidskraft Februar 2009 AKTUELT Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Bruk av utenlandsk arbeidskraft NHO Mat og Bio registrerer at bruk av utenlandsk arbeidskraft både har og ventelig vil

Detaljer

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave Lønns-ABC 2011 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011 14. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave Lønns-ABC 2014 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014 17. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Ny lov om momskompensasjon fra 1. januar 2004

Ny lov om momskompensasjon fra 1. januar 2004 for: Kommuner Fylkeskommuner Barnehager Kirkelig fellesråd Private og ideelle virksomheter som utfører visse lovpålagte oppgaver for kommuner og fylkeskommuner Momskompensasjon 3 Ny lov om momskompensasjon

Detaljer

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 5 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 7 4.2 Hvordan søke?... 8 4.3 Krav...

Detaljer

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014 meldinger SKD 4/14, 1. juli 2014 (gjeldende fra 1. juli 2014) Seksjon for innkreving Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014 ESA har vedtatt nye retningslinjer for regionalstøtte, dette medfører betydelige

Detaljer

Veiledning for Norges implementering av konvensjonen om arbeid til sjøs (MLC), 2006

Veiledning for Norges implementering av konvensjonen om arbeid til sjøs (MLC), 2006 Veiledning for Norges implementering av konvensjonen om arbeid til sjøs (MLC), 2006 Innhold Veiledning for Norges implementering av konvensjonen om arbeid til sjøs (MLC), 2006... 1 1. Veien videre... 2

Detaljer

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave Lønns-ABC 2009 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009 12. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Offentlig AFP. En regelverksskisse. Arntzen de Besche Advokatfirma AS. Advokat Sven Iver Steen (H)

Offentlig AFP. En regelverksskisse. Arntzen de Besche Advokatfirma AS. Advokat Sven Iver Steen (H) Arntzen de Besche Advokatfirma AS Advokat Sven Iver Steen (H) 21. mai 2013 INNHOLD REGELVERKSSKISSE OFFENTLIG AFP Side Utkast til regler om offentlig AFP 2 Kommentarer til utkast til regler om offentlig

Detaljer

Samordnet registermelding

Samordnet registermelding Samordnet registermelding Veiledning til blankett for registrering av norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) Veiledning Innhold Del 1: Samordnet registermelding side 3 Hva er Enhetsregisteret? side 3

Detaljer

Lønns-ABC 2010. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010. 13. utgave

Lønns-ABC 2010. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010. 13. utgave Lønns-ABC 2010 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010 13. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave Lønns-ABC 2008 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008 11. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2006. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2006. 9. utgave

Lønns-ABC 2006. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2006. 9. utgave Lønns-ABC 2006 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2006 9. utgave Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip (herunder fiskefartøy) og flyttbare innretninger

Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip (herunder fiskefartøy) og flyttbare innretninger Vår dato Vår referanse og arkivkode 01.09.2013 201319162 3 Deres referanse Vår saksbehandler / Direkte telefon Torben Vik 52 74 53 10 Til høringsinstansene iht. liste Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober 2016 O V E R E N S K O M S T mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR FOR MASKINOFFISERER PÅ NOR REGISTRERTE

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN

INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN Innledning Denne publikasjonen er utarbeidet med det

Detaljer

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Velkommen som lærling... 3 2. Definisjoner... 4 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 6 4.2 Hvordan søke?...

Detaljer