Veiledning for tilskuddsordning for sysselsetting av sjøfolk (Refusjonsordningene)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning for tilskuddsordning for sysselsetting av sjøfolk (Refusjonsordningene)"

Transkript

1 Veiledning for tilskuddsordning for sysselsetting av sjøfolk (Refusjonsordningene) 1

2 Innhold 1.0 Innledning Hvem kan søke om tilskudd Hvilke tilskuddsordninger det kan søkes i og størrelsen på refusjonen Refusjonsordningen omfatter ikke Hvordan søkes det om tilskudd Søknadsfrister og terminer Korreksjoner av innsendte søknader Regnskapsinformasjon Revisorbekreftelse Veiledning til nettolønnsordningen for skip i NOR Skip som kan søke om tilskudd i nettolønnsordningen for skip i NOR Refusjonsgrunnlaget Refusjonsberettigede sjøfolk Opplæringsstillinger Rederiet må delta i tiltak for opplæring av sjøfolk Veiledning til nettolønnsordningen for passasjerskip i utenriksfart i NOR Skip som kan søke om refusjon i nettolønnsordningen for passasjerskip i utenriksfart i NOR Refusjonsgrunnlaget Refusjonsberettigede sjøfolk Opplæringsstillinger Rederiet må delta i tiltak for opplæring av sjøfolk Veiledning til nettolønnsordningen for passasjerskip som betjener strekningen Bergen - Kirkenes Skip som kan søke om refusjon i nettolønnsordningen for passasjerskip som betjener strekningen Bergen - Kirkenes Refusjonsgrunnlaget Refusjonsberettigede sjøfolk Opplæringsstillinger Rederiet må delta i tiltak for opplæring av sjøfolk Veiledning til ordinær refusjonsordning for skip i NOR og NIS Skip som kan søke om tilskudd i ordinær refusjonsordning for skip i NOR og NIS Refusjonsgrunnlaget Refusjonsberettigede sjøfolk Veiledning til særskilt refusjonsordning for skip i NIS

3 14.1 Skip som kan søke om tilskudd i særskilt refusjonsordning for skip i NIS Refusjonsgrunnlaget Refusjonsberettigede sjøfolk Innledning Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk er regulert i forskrift om forvaltning av tilskudd til sysselsetting av sjøfolk av 21. desember 2005 nr (heretter forskriften), i tråd med ESAs statsstøtteretningslinjer for maritim transport. Tilskudd gis for sjøfolk om bord på norskregistrerte skip og som er omfattet av lov av 21. juni 2013 om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven). Tilskuddsordningen (Refusjonsordningene) skal sikre norsk maritim kompetanse og rekruttering av norske sjøfolk, samt sikre rederiene konkurransedyktige rammevilkår, jf. forskriften 2. Denne veiledningen gir utfyllende bestemmelser til forskriften. 2.0 Hvem kan søke om tilskudd Registrert eier av skipet kan søke om refusjon, jf. forskriften 6. Som rederi forstås den som har redernummer i Pensjonstrygden for sjømenn. Med eier forstås den som har hjemmel til skipet i Skipsregisteret. Retten til refusjon kan imidlertid overføres til annen person eller selskap, dersom dette er arbeidsgiver for sjøfolkene. Fullmakt fra eier må dokumentere at retten til refusjon er overført og skal vedlegges søknaden, jf. forskriften Hvilke tilskuddsordninger det kan søkes i og størrelsen på refusjonen Refusjonsordningene er utformet i to tilskuddsordninger, avhengig av hvilke skip som blir omfattet. Den ene ordningen kalles «nettolønnsordningen», denne ordningen redegjøres det for under A. Den andre ordningen kalles ordinær og særskilt ordning for skip i NIS og NOR. Denne ordningen redegjøres for under B. Det søkes i nettolønnsordningen dersom skipet er registrert i NOR og oppfyller kravene til full sikkerhetsbemanning, samt kravene til opplæringsstillinger eller at det er grunnlag for dispensasjon for opplæringsstillinger. Det søkes i særskilt refusjonsordning dersom skipet er registrert i NIS og oppfyller kravet til refusjonsbemanning. Det søkes i ordinær ordning dersom skipet er registrert i NOR eller NIS og oppfyller kravet til full sikkerhetsbemanning. Søker må selv søke i begge ordninger i terminen for å motta refusjon, dersom skipet i en termin skifter mellom en ordning med prosentvis refusjon og en nettolønnsordning. 3

4 De ulike ordningene er nærmere beskrevet i kapitlene nedfor. Søker må selv ta stilling til hvilken ordning det skal søkes refusjon i. A. Nettolønnsordningene Nettolønnsordningene gjelder for skip i NOR, passasjerskip i utenriksfart i NOR og passasjerskip som betjener strekningen Bergen Kirkenes. I nettolønnsordningene gis det tilskudd av rederiets innbetaling av skattetrekk, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift for visse grupper sjøfolk på de aktuelle skip, jf. forskriften 3. Pliktige trygdepremier og skattetrekk kan refunderes uavhengig av hverandre. Det innvilges maks tilskudd per sysselsatt på kr per år i nettolønnsordningene. I praksis vil det si at det ved søknad i nettolønnsordningene maks kan søkes om kr per sjømann per termin. I nettolønnsordning for skip i NOR kan det gis tilskudd av innbetalt forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift for lasteskip, brønnbåter, passasjerskip, slepebåter og skip i petroleumsvirksomhet I nettolønnsordning for passasjerskip i utenriksfart i NOR kan det gis refusjon av innbetalt forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift for besetningsmedlemmer i henhold til skipets alarminstruks. I nettolønnsordning for passasjerskip som betjener strekningen Bergen Kirkenes kan det gis tilskudd av innbetalt forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift for besetningsmedlemmer i skipets sikkerhetsbemanning. Ytterligere veiledning om nettolønnsordningene for skip i NOR finnes i punkt 10.0, passasjerskip i utenriksfart i NOR i punkt 11.0 og passasjerskip som betjener strekningen Bergen Kirkenes i punkt B. Ordinær og særskilt refusjonsordning for skip i NIS og NOR Ordinær ordning gjelder for skip som er registrert i NOR og som ikke har opplæringsstillinger. Ordinær ordning gjelder også for skip i NIS og dersom alle sjøfolkene i skipets sikkerhetsbemanning er refusjonsberettiget, jf punkt Særskilt ordning gjelder for skip registrert i NIS og dersom alle sjøfolkene som inngår i refusjonsbemanningen er refusjonsberettiget, jf punkt I ordinær og særskilt refusjonsordning for skip i NOR og NIS gis det en prosentvis andel tilskudd til rederiet av den enkelte sjømann sin pensjonsgivende inntekt (PG Inntekt) for hver enkelt sjømann per termin. Det gis ikke tilskudd på mer enn innbetalt inntektsskatt til Norge per person, jf. forskriften 3. For at en person er skal ha rett til tilskudd må det også være innbetalt arbeidstakeravgift 1 (ATA) til pensjonstrygden for sjømenn. 1 Arbeidstakeravgift er en rederavgift som innbetales til Pensjonstrygden for sjømenn. 4

5 For lasteskip, passasjerskip og slepebåter som ikke driver i petroleumsvirksomhet kan det innvilges tilskudd på 12 % av innberettet bruttolønn / pensjonsgivende inntekt (PG Inntekt) til pensjonstrygden for sjømenn for hver enkelt sjømann per termin. For brønnbåter og skip i petroleumsvirksomhet kan det innvilges tilskudd på 9,3 % av innberettet bruttolønn / pensjonsgivende inntekt til pensjonstrygden for sjømenn (PG inntekt) for hver enkelt sjømann per termin. Forutsatt at det legges ved kopi av opplæringskontrakt påført tidspunktet for avslutning av opplæringsperioden, gis en tilleggsrefusjon for enkelte opplæringsstillinger etter følgende regler: Kadetter (styrmannskadetter og maskinaspiranter) med kontrakt om utdannelse til klasse 4-sertifikat, gis tillegg med 50 % av refusjonen. For junioroffiserer i ordinær stilling eller i tillegg til ordinær bemanning og med kontrakt om videre utdannelse til sertifikat av klasse 2, gis tillegg med 100 % av refusjonen. Lærlinger iht. Reform '94 og ansatte i praksisplasser gis tillegg med 150 % av refusjonen. Ytterligere veiledning til ordinær refusjonsordning finnes i punkt 13.0 og i punkt 14.0 for særskilt refusjonsordning. 4.0 Refusjonsordningen omfatter ikke Ordningene omfatter ikke skip som er mindre enn 100 bruttotonn, jf forskriften 7. Det følger videre av forskriften 7, at det ikke kan søkes om tilskudd i noen av ordningene, dersom: A: skip som utfører offentlige oppgaver eller som eies eller leies av det offentlige, B: skip som mottar annet offentlig tilskudd 2 eller som kan vurderes under slike ordninger, C: skip som er merkepliktig etter lov om registrering og merking av fiskefartøy, D: skip som har mer enn halvdelen av sin virksomhet tilknyttet driften av havner I tillegg gis det ikke refusjon for skip som ligger i opplag, jf forskriftens 7 om maritim transport. 2 Refusjon av mineraloljeavgift faller ikke inn under dette vilkåret. 5

6 5.0 Hvordan søkes det om tilskudd Skjema Søknad om refusjon (KS-0330) sendes inn elektronisk via Altinn. Det anbefales at du benytter Sjøfartsdirektoratet sin nettside og går inn i på (www.sdir.no/refusjon). Skjema finner du øverst til høyre på denne siden. Alternativt kan Søknad om refusjon finnes på Sjøfartsdirektoratets skjemaportal eller Altinn ved å velge Søknad om refusjon (KS-0330). Dersom du ikke er innlogget i Altinn når du velger skjemaet Søknad om refusjon blir du sendt videre til Altinn for valg av innloggingsmetode. For å logge deg på Altinn kan du enten bruke elektronisk ID fra MinID, BankID, Commfides, Buypass eller kodebrev fra Altinn. Sjøfartsdirektoratet anbefaler BankID, Commfides eller Buypass da dette gir høyeste sikkerhet og gir tilgang alle skjema. For mer informasjon vises det til Personer med registrert rolle i Enhetsregisteret (for eksempel styrets leder eller daglig leder) vil automatisk få forhåndstildelt roller og får tilgang til bruk av Altinn på vegne av virksomheten. For å gi andre ansatte rettighet til skjemaer i Altinn må styrets leder eller daglig leder (eller en person som har rett rolle) delegere rettigheter til de enkelte ansatte. Dette gjøres via tilgangsstyring i hovedmenyen på Altinn. Det kreves ulike roller avhengig av hvilket skjema du skal fylle ut. Du finner informasjon om hvilke roller/rettigheter de ulike skjemaene krever under området Skjema og tjenester i hovedmenyen på Altinn. For mer informasjon se Altinns brukerveiledning som du finner her: https://www.altinn.no/no/portalhjelp/kom-i-gang-med-altinn/ny-bruker---privatperson/ Det vil i tillegg til denne veiledning også bli utarbeidet veiledning til hvordan skjemaene med vedlegg skal utfylles. Dette blir tilgjengeliggjort på vår hjemmeside De elektroniske skjemaene har også hjelpetekster som skal gjøre det enklere for søker å gi rett informasjon. Det finnes også en mulighet for å sende inn papirsøknader med påkrevde vedlegg. Det anbefales imidlertid at elektronisk refusjonssøknad benyttes, da dette vil gi raskere saksbehandlingstid. Papirsøknader skal sendes til: Sjøfartsdirektoratet, Postboks 2222, 5509 Haugesund eller 6.0 Søknadsfrister og terminer Søknadsåret er delt inn i seks terminer og krav om refusjon skal fremmes for hver termin på eget søknadsskjema innen følgende frister, jf. forskriften 17: Termin Søknadsmåned Søknadsfrist 6 november og desember 25.jan 1 januar og februar 25.mar 2 mars og april 25.mai 3 mai og juni 25.jul 4 juli og august 25.sep 5 september og oktober 25.nov Hvis tidsfristene ikke overholdes, tapes retten til refusjon for vedkommende termin, jf forskriften 17. 6

7 Det er mulig for søker å be om utsatt frist for innsendelse av søknad om tilskudd. Søknad om utsatt frist må sendes Sjøfartsdirektoratet via Altinn innen søknadsfristen for den enkelte termin. På Sjøfartsdirektoratet hjemmeside under skjema (www.sdir.no/refusjon) finnes Skjema om utsettelse (KS- 0031) for å søke om utsatt frist. Selv om det sendes inn søknad om utsatt frist er det ikke sikkert at utsatt frist blir innvilget og vi anbefaler derfor at søknadsfristene overholdes. 7.0 Korreksjoner av innsendte søknader Ved søknad for 6. termin gis rederiet adgang til å søke om tilskudd for arbeidstakere som ikke har blitt søkt om i 1. til 5. termin, men som i ettertid likevel har opparbeidet rett til sjømannsfradrag. Ved søknad for 6. termin skal også arbeidstakere som har fått innvilget tilskudd, men som ved inntektsårets slutt likevel ikke har opparbeidet rett til sjømannsfradrag trekkes fra tilskudd i 6. termin. Rederiet skal for 6. termin utarbeide og vedlegge egen liste som skal danne grunnlag for korrigering. Det er ikke anledning til å gjøre andre korrigeringer i denne terminen. 8.0 Regnskapsinformasjon Ved innsendelse av tilskuddssøknad i femte termin skal rederiets sist vedtatte årsregnskap med revisjonsberetning fra statsautorisert revisor, registrert revisor eller regnskapsfører vedlegges, jf. forskriften 14, jf. 18. Tilskudd som er gitt og utbetalt skal være spesifisert i årsregnskapet eller i note til dette, jf forskriften 18. Revisor eller regnskapsfører skal påse at tilskudd som er gitt og utbetalt er spesifisert i årsregnskapet eller i note til dette. 9.0 Revisorbekreftelse Revisor eller regnskapsfører skal bekrefte ved første søknad og deretter hvert annet år at dem det søkes tilskudd for: Er i arbeid om bord på rederiets skip, at de for NIS-skip er del av sikkerhetsbemanningen, er skattepliktige til Norge, har forventet rett til sjømannsfradrag eller er trygdepliktig til Norge. Bekreftelsen skal omhandle personene som står oppført i terminens innberetning til Pensjonstrygden for sjømenn. Hvis det foreligger feil eller mangler i materialet revisor eller regnskapsfører skal bekrefte, må revisor vurdere om disse er så vesentlige at han ikke kan gi sin bekreftelse. Hvis revisor ikke kan gi bekreftelse, må han redegjøre for grunnen til dette. 7

8 Det vises til forskriften Veiledning til nettolønnsordningen for skip i NOR 10.1 Skip som kan søke om tilskudd i nettolønnsordningen for skip i NOR Nettolønnsordningen omfatter lasteskip, brønnbåter, passasjerskip, slepebåter og skip i petroleumsvirksomhet når disse er registrert i NOR og skipet er minst 100 bruttotonn, jf forskriften 7. Skipet må videre være i drift og benyttes til maritim transport i den terminen det søkes refusjon for, jf forskriften 7. Med maritim transport menes det at skipet som hovedbeskjeftigelse driver transportvirksomhet i tradisjonell skipsfartsmessig sammenheng og faktisk eller potensiell transport i tilknytning til petroleumsvirksomhet. Skip i petroleumsvirksomhet omfatter blant annet forsyningsskip, bøyelastere, skyting av seismikk, hjelpe- og beredskapstjeneste samt base for dykkerarbeid av mennesker eller ROV og AUV, når oppdraget inneholder en faktisk eller potensiell transport. Skipet må ha oppdragsgiver som er et oljeselskap og oppdrag må være knyttet til en konkret installasjon, jf. forskriften 8. Slepebåter 3 skal levere utfylt virksomhetsrapport sammen med søknaden 4. Søker får refusjon for den virksomhet som er knyttet til maritim transport når mer enn halvdelen av hele virksomheten er refusjonsberettiget. For slepebåter gis det ikke refusjon for virksomhet nevnt i punkt 7.0 og for perioder hvor skipet ikke har oppdrag (ligger til kai, verkstedopphold, opphold mellom kontraktsperioder og annet vedlikehold av skipet). Dersom skipet ligger til kai grunnet værforhold, men med oppdragsgiver vil skipet være berettiget refusjon for den perioden skipet ikke kan utføre transportoppdrag grunnet værforhold. Virksomhetsrapport skal redegjøre for oppdragstype, periode (fra dato til dato), sted og oppdragsgiver/klient, jf. mal for virksomhetsrapport 5. Det gis ingen refusjon dersom mindre enn halvdelen av virksomheten er refusjonsberettiget. Perioder uten oppdrag regnes ikke med når det vurderes om skip er refusjonsberettiget. Dykkerskip som ikke er i petroleumsvirksomhet, værskip og kabelleggingsskip er ikke omfattet av ordningene Refusjonsgrunnlaget Grunnlaget for refusjon er perioden det utbetales løpende hyre til hele sikkerhetsbemanningen 6, jf forskriften 4. Dersom det inngår sjøfolk i sikkerhetsbemanningen som ikke innrapporteres til pensjonstrygden for sjømenn, skal dette dokumenteres særskilt ved ansettelseskontrakt for de utenlandske sjømennene og vedlegges hver enkelt søknad. 3 Særregler om slepebåt følger av ESAs statsstøtteretningslinjer for maritim transport. Norge er bundet av regelverket gjennom EØS-avtalen. Se 4 Mal for virksomhetsrapport finnes på Sjøfartsdirektoratets nettsider 5 Mal for virksomhetsrapport finnes på Sjøfartsdirektoratets nettsider 6 Forskrift om bemanning av norske skip av 18. juni 2009 nr

9 Med løpende hyre menes fast ansettelsesforhold med fast lønnsutbetaling. Hyrer til sjøfolk som arbeider på skip i petroleumsvirksomhet på et annet lands sokkel og som blir skattepliktig eller trygdepliktig til det aktuelle land for opptjent hyre, gir ikke grunnlag for refusjon. Det blir gitt refusjon for lønn som bare er skattepliktig eller trygdepliktig til Norge Refusjonsberettigede sjøfolk Det gis kun tilskudd til sjøfolk som er skattemessig bosatt i Norge eller annet EU/EØS-land og som er skattepliktig eller trygdepliktig til Norge for inntekt vunnen om bord og som har rett til sjømannsfradrag 7. Inntekten til sjømannen må være innberettet til Pensjonstrygden for sjømenn med 30 dager i hver måned av terminen det søkes tilskudd for, jf forskriften 5. Sjøfolk som kommer i tillegg til sikkerhetsbemanningen kan få refusjon for de dagene de er om bord/innrapportert til pensjonstrygden for sjømenn, forutsatt at de har ett fast lønnsforhold. Dersom en sjømann er sykemeldt og det medfører at en vikar erstatter han, kan vikaren gi grunnlag for tilskudd, forutsatt at han er innrapportert til pensjonstrygden for sjømenn. Dersom den sykemeldte ikke erstattes og dette medfører at sikkerhetsbemanningen ikke er fulltallig, faller rederiets grunnlag for tilskudd bort i sin helhet eller reduseres til tilskuddet for det antall dager sikkerhetsbemanningen har vært fulltallig. Det må utbetales hyre enten i begynnelsen eller i slutten av terminen det søkes tilskudd for Opplæringsstillinger For hvert skip skal det i gjennomsnitt over året være tilknyttet minst 2 personer under opplæring. Som opplæringsstilling regnes lærling, kadett og junioroffiser. Opplæringsstilling skal komme i tillegg til skipets sikkerhetsbemanning. Rederiet kan fritt plassere personer i opplæringsstilling mellom rederiets skip, forutsatt at skipene er omfattet av nettolønnsordningen. Sjøfartsdirektoratet kan gi dispensasjon fra kravet om 2 personer under opplæring dersom rederiet vedlegger bekreftelse fra de ulike opplæringskontorene i vedkommende fylke om at lærling, kadett eller junioroffiser ikke kan skaffes. Slik dispensasjon kan også gis når rederiet kan dokumentere at det ut fra lugarkapasitet eller av andre praktiske årsaker ikke kan tas personer under opplæring om bord Rederiet må delta i tiltak for opplæring av sjøfolk For å omfattes av refusjonsordningen, er rederiet forpliktet til å betale et fastsatt beløp per. måned for sjøfolk omfattet av nettolønnsordningen til Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse, jf. forskriften 4 annet ledd og 25. Av innvilget refusjon vil Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse motta det terminvise beløp fra Sjøfartsdirektoratet som rederiene i ordningen er forpliktet til å betale. Det beløp som Sjøfartsdirektoratet overfører til Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse vil fremkomme i direktoratets vedtak om svar på søknad om refusjon. For 2013 er beløpet kr 500 per måned per person. For skip som gis dispensasjon fra kravet til personer under opplæring om bord vil det bli beregnet dobbelt beløp per person. 7 Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) av 26. mars 1999 nr. 14 9

10 Beløpet til stiftelsen gjelder per måned, det vil si at dersom søker har fått utbetalt refusjon for mer enn 1 måned beregnes fullt beløp til stiftelsen for hele perioden Veiledning til nettolønnsordningen for passasjerskip i utenriksfart i NOR 11.1 Skip som kan søke om refusjon i nettolønnsordningen for passasjerskip i utenriksfart i NOR Nettolønnsordningen for passasjerskip i utenriksfart omfatter passasjerskip som er registret i NOR, anløper utenlandske havner i EU/EØS og som er minst 100 bruttotonn, jf forskriften 7. Skipet må videre benyttes til maritim transport i den terminen det søkes refusjon for, jf forskriften 7. Med maritim transport menes det at skipet utfører transport i tradisjonell skipsfartsmessig sammenheng. Kravet til maritim transport anses oppfylt, dersom passasjerskipet går i helårstrafikk, følger en regelmessig rutetabell og har en rutelengde som er fastsatt til minimum linjen Sandefjord Strømstad. Skipet må i tillegg ha kapasitet til å transportere gods og kjøretøy i betydelig omfang Refusjonsgrunnlaget Grunnlaget for refusjon er når det utbetales løpende hyre til hele skipets alarminstruks 8, jf forskriften 4. Med løpende hyre menes fast ansettelsesforhold med fast lønnsutbetaling Refusjonsberettigede sjøfolk Det gis kun tilskudd til sjøfolk som er skattemessig bosatt i Norge eller annet EU/EØS-land og som er skattepliktig eller trygdepliktig til Norge for inntekt vunnen om bord og som har rett til sjømannsfradrag 9. Inntekten til sjømannen må være innberettet til Pensjonstrygden for sjømenn med 30 dager i hver måned av terminen det søkes tilskudd for, jf forskriften 5. Det gis kun tilskudd til personer som inngår i skipets alarminstruks 10, og som samtidig mottar løpende hyre. Det kan gis tilskudd når hele besetningen knyttet til alarmrullen mottar løpende hyre og er innrapportert til pensjonstrygden for sjømenn 11.4 Opplæringsstillinger For hvert skip skal det i gjennomsnitt over året være tilknyttet minst 2 personer under opplæring. Som opplæringsstilling regnes lærling, kadett og junioroffiser. Opplæringsstilling skal komme i tillegg til skipets sikkerhetsbemanning. Opplæringsstilling skal komme i tillegg til besetning spesifisert i skipets alarminstruks. 8 Forskrift om redningsredskaper på passasjerskip av 11. oktober 2004 nr. 1341, 27 om alarminstruks. 9 Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) av 26. mars 1999 nr Forskrift om redningsredskaper på passasjerskip av 11. oktober 2004 nr. 1341, 27 om alarminstruks. 10

11 Sjøfartsdirektoratet gir ikke dispensasjon fra kravet om 2 opplæringsstillinger Rederiet må delta i tiltak for opplæring av sjøfolk For å omfattes av refusjonsordningen, er rederiet forpliktet til å betale et fastsatt beløp per. måned for sjøfolk omfattet av nettolønnsordningen til Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse, jf. forskriften 4 annet ledd og 25. Av innvilget refusjon vil Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse motta det terminvise beløp fra Sjøfartsdirektoratet som rederiene i ordningen er forpliktet til å betale. Det beløp som Sjøfartsdirektoratet overfører til Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse vil fremkomme i direktoratets vedtak om svar på søknad om refusjon. For 2013 er beløpet kr 500 per måned per person. Beløpet til stiftelsen gjelder per måned, det vil si at dersom søker har fått utbetalt refusjon for mer enn 1 måned beregnes fullt beløp til stiftelsen for hele perioden Veiledning til nettolønnsordningen for passasjerskip som betjener strekningen Bergen - Kirkenes 12.1 Skip som kan søke om refusjon i nettolønnsordningen for passasjerskip som betjener strekningen Bergen - Kirkenes Skipet må benyttes til maritim transport i den terminen det søkes refusjon for, jf forskriften 7. Med maritim transport menes det at skipet utfører transport i tradisjonell skipsfartsmessig sammenheng. Kravet til maritim transport anses oppfylt, dersom passasjerskipet går i helårstrafikk, følger en regelmessig rutetabell og betjener strekningen Bergen - Kirkenes. Skipet må i tillegg ha kapasitet til å transportere gods og kjøretøy i betydelig omfang Refusjonsgrunnlaget Grunnlaget for refusjon er når det utbetales løpende hyre til hele skipets sikkerhetsbemanning 11, jf forskriften 4. Med løpende hyre menes fast ansettelsesforhold med fast lønnsutbetaling Refusjonsberettigede sjøfolk Det gis kun tilskudd til sjøfolk som er skattemessig bosatt i Norge eller annet EU/EØS-land og som er skattepliktig eller trygdepliktig til Norge for inntekt vunnen om bord og som har rett til sjømannsfradrag 12. Inntekten til sjømannen må som hovedregel være innberettet til Pensjonstrygden for sjømenn, jf forskriften 5. Det kan gis tilskudd for besetningsmedlemmer i skipets sikkerhetsbemanning, forutsatt at alle i skipets sikkerhetsbemanning mottar løpende hyre. Med dette menes at sikkerhetsbemanningen på skipet det 11 Forskrift om bemanning av norske skip av 18. juni 2009 nr Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) av 26. mars 1999 nr

12 søkes tilskudd for må være innrapportert til pensjonstrygden for sjømenn med 30 dager i hver måned av terminen det søkes tilskudd for. Det må utbetales hyre enten i begynnelsen eller i slutten av terminen det søkes tilskudd for Opplæringsstillinger For hvert skip skal det i gjennomsnitt over året være tilknyttet minst 2 personer under opplæring. Som opplæringsstilling regnes lærling, kadett og junioroffiser. Opplæringsstilling skal komme i tillegg til skipets sikkerhetsbemanning. Rederiet kan fritt plassere personer i opplæringsstilling mellom rederiets skip, forutsatt at skipene er omfattet av nettolønnsordningene. Sjøfartsdirektoratet gir ikke dispensasjon fra kravet om 2 opplæringsstillinger Rederiet må delta i tiltak for opplæring av sjøfolk For å omfattes av refusjonsordningen, er rederiet er forpliktet til å betale et fastsatt beløp per. måned for sjøfolk omfattet av nettolønnsordningen til Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse, jf. forskriften 4 annet ledd og 25. Av innvilget refusjon vil Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse motta det terminvise beløp fra Sjøfartsdirektoratet som rederiene i ordningen er forpliktet til å betale. Det beløp som Sjøfartsdirektoratet overfører til Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse vil fremkomme i direktoratets vedtak om svar på søknad om refusjon. For 2013 er beløpet kr 500 per måned per sjømann. Beløpet til stiftelsen gjelder per måned, det vil si at dersom søker har fått utbetalt refusjon for mer enn 1 måned beregnes fullt beløp til stiftelsen for hele perioden Veiledning til ordinær refusjonsordning for skip i NOR og NIS 13.1 Skip som kan søke om tilskudd i ordinær refusjonsordning for skip i NOR og NIS Ordinær refusjonsordning omfatter lasteskip, passasjerskip, brønnbåter, passasjerskip, slepebåter og skip i petroleumsvirksomhet når disse er registrert i NOR eller NIS og skipet er minst 100 bruttotonn, jf forskriften 7. Passasjerskip kan kun motta tilskudd dersom skipet går i regelmessig rute mellom to havner i EU/EØS. Skipet må videre være i drift og benyttes til maritim transport i den terminen det søkes refusjon for, jf forskriften 7. Med maritim transport menes det at skipet som hovedbeskjeftigelse driver transportvirksomhet i tradisjonell skipsfartsmessig sammenheng og faktisk eller potensiell transport i tilknytning til petroleumsvirksomhet. Skip i petroleumsvirksomhet omfatter blant annet forsyningsskip, bøyelastere, skyting av seismikk, hjelpe- og beredskapstjeneste samt base for dykkerarbeid av mennesker eller ROV og AUV, når 12

13 oppdraget inneholder en faktisk eller potensiell transport. Skipet må ha oppdragsgiver som er et oljeselskap og oppdrag må være knyttet til en konkret installasjon, jf. forskriften 8. Slepebåter 13 skal levere utfylt virksomhetsrapport sammen med søknaden 14. Søker får refusjon for den virksomhet som er knyttet til maritim transport når mer enn halvdelen av hele virksomheten er refusjonsberettiget. For slepebåter gis det ikke refusjon for virksomhet nevnt i punkt 7.0 og for perioder hvor skipet ikke har oppdrag (ligger til kai, verkstedopphold, opphold mellom kontraktsperioder og annet vedlikehold av skipet). Dersom skipet ligger til kai grunnet værforhold, men med oppdragsgiver vil skipet være berettiget refusjon for den perioden skipet ikke kan utføre transportoppdrag grunnet værforhold. Virksomhetsrapport skal redegjøre for oppdragstype, periode (fra dato til dato), sted og oppdragsgiver/klient, jf. mal for virksomhetsrapport 15. Det gis ingen refusjon dersom mindre enn halvdelen av virksomheten er refusjonsberettiget. Perioder uten oppdrag regnes ikke med når det vurderes om skip er refusjonsberettiget. Dykkerskip som ikke er i petroleumsvirksomhet, værskip og kabelleggingsskip er ikke omfattet av ordningene. I forhold til hva som skiller denne ordningen fra de øvrige vises det til punkt Refusjonsgrunnlaget Det kan gis tilskudd når hele sikkerhetsbemanningen 16 mottar løpende hyre, jf forskriften 4. For skip i NIS må alle i sikkerhetsbemanningen oppfylle forskriften 5, jf punkt Hyrer til sjøfolk som arbeider på skip i petroleumsvirksomhet på et annet lands sokkel og som blir skattepliktig eller trygdepliktig til det aktuelle land for opptjent hyre, gir ikke grunnlag for refusjon. Det blir gitt refusjon for lønn som bare er skattepliktig eller trygdepliktig til Norge, jf forskriften 8 annet ledd. Seilende reder som ikke innberetter uttatt hyre omfattes når han er eneste med skipsførersertifikat, eller total bemanning medregnet seilende reder ikke er større enn sikkerhetsbemanningen eller det dokumenteres at skipet har en fast større bemanning enn sikkerhetsbemanningen og reder inngår i en avløsningsordning. Seilende reder kan maks oppgi et bruttolønnsgrunnlag på kr per måned Refusjonsberettigede sjøfolk Det gis kun tilskudd til sjøfolk som er skattemessig bosatt i Norge eller annet EU/EØS-land og som er skattepliktig eller trygdepliktig til Norge for inntekt vunnen om bord og som har rett til sjømannsfradrag 17. Inntekten til sjømannen må være innberettet til Pensjonstrygden for sjømenn med 30 dager i hver måned, jf forskriften Særregler om slepebåt følger av ESAs statsstøtteretningslinjer for maritim transport. Norge er bundet av regelverket gjennom EØS-avtalen. Se 14 Mal for virksomhetsrapport finnes på Sjøfartsdirektoratets nettsider 15 Mal for virksomhetsrapport finnes på Sjøfartsdirektoratets nettsider 16 Forskrift om bemanning av norske skip av 18. juni 2009 nr Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) av 26. mars 1999 nr

14 Kopi av innberetningen til Pensjonstrygden for sjømenn vedlegges søknaden. For sjøfolk om bord på skip i NIS som har særskilt unntak fra norsk trygd gjelder ikke kravet til innberetning til Pensjonstrygden for sjømenn, jf. forskriften 5 d. Sjøfolk om bord på skip i NIS som har særskilt unntak fra norsk trygd (Pensjonstrygden for sjømenn) må derfor vedlegge skjemaet som er sendt til NAV Internasjonalt (skjema E101) og kopi av lønnsavregningen. Det må utbetales hyre enten i begynnelsen eller i slutten av terminen det søkes om tilskudd og innbetalt arbeidstakeravgift 18 (ATA) for den enkelte sjømannens inntekt Veiledning til særskilt refusjonsordning for skip i NIS 14.1 Skip som kan søke om tilskudd i særskilt refusjonsordning for skip i NIS Særskilt refusjonsordning omfatter lasteskip, passasjerskip, brønnbåter, passasjerskip, slepebåter og skip i petroleumsvirksomhet når disse er registrert i NIS og skipet er minst 100 bruttotonn, jf forskriften 7. Passasjerskip kan kun motta tilskudd, dersom skipet går i regelmessig rute mellom to havner i EU/EØS. Skipet må videre være i drift og benyttes til maritim transport i den terminen det søkes refusjon for, jf forskriften 7. Med maritim transport menes det at skipet som hovedbeskjeftigelse må drive transportvirksomhet i tradisjonell skipsfartsmessig sammenheng og faktisk eller potensiell transport i tilknytning til petroleumsvirksomhet. Skip i petroleumsvirksomhet omfatter blant annet forsyningsskip, bøyelastere, skyting av seismikk, hjelpe- og beredskapstjeneste samt base for dykkerarbeid av mennesker eller ROV og AUV, når oppdraget inneholder en faktisk eller potensiell transport. Skipet må ha oppdragsgiver som er et oljeselskap og oppdrag må være knyttet til en konkret installasjon, jf. forskriften 8 Slepebåter 19 skal levere utfylt virksomhetsrapport sammen med søknaden 20. Søker får refusjon for den virksomhet som er knyttet til maritim transport når mer enn halvdelen av hele virksomheten er refusjonsberettiget. For slepebåter gis det ikke refusjon for virksomhet nevnt i punkt 7.0 og for perioder hvor skipet ikke har oppdrag (ligger til kai, verkstedopphold, opphold mellom kontraktsperioder og annet vedlikehold av skipet). Dersom skipet ligger til kai grunnet værforhold, men med oppdragsgiver vil skipet være berettiget refusjon for den perioden skipet ikke kan utføre transportoppdrag grunnet værforhold. Virksomhetsrapport skal redegjøre for oppdragstype, periode (fra dato til dato), sted og oppdragsgiver/klient, jf. mal for virksomhetsrapport 21. Det gis ingen refusjon dersom mindre enn halvdelen av virksomheten er refusjonsberettiget. Perioder uten oppdrag regnes ikke med når det vurderes om skip er refusjonsberettiget. Dykkerskip som ikke er i petroleumsvirksomhet, værskip og kabelleggingsskip er ikke omfattet av ordningene. 18 Arbeidstakeravgift er en rederavgift som innbetales til Pensjonstrygden for sjømenn. 19 Særregler om slepebåt følger av ESAs statsstøtteretningslinjer for maritim transport. Norge er bundet av regelverket gjennom EØS-avtalen. Se 20 Mal for virksomhetsrapport finnes på Sjøfartsdirektoratets nettsider 21 Mal for virksomhetsrapport finnes på Sjøfartsdirektoratets nettsider 14

15 I forhold til hva som skiller denne ordningen fra de øvrige vises det til punkt Refusjonsgrunnlaget Det kan gis tilskudd når hele refusjonsbemanningen mottar løpende hyre, jf forskriften 4. Med dette menes at refusjonsbemanningen på skipet det søkes tilskudd for må være innrapportert til pensjonstrygden for sjømenn med 30 dager i hver måned av terminen det søkes tilskudd for. For skip i NIS må alle i refusjonsbemanningen oppfylle forskriften 5 og refusjonsbemanningen må til enhver tid være om bord, jf punkt 14.3 For passasjerskip i NIS kan det fastsettes en egen refusjonsbemanning etter nærmere avtale mellom arbeidstakernes og rederienes organisasjoner. For særskilt ordning for skip i NIS må følgende refusjonsbemanning, basert på det enkeltes skips sikkerhetsbemanning, være oppfylt for at kravet til drift skal anses oppfylt: Dersom skipet har en sikkerhetsbemanning på 16 stillinger eller mer må minst til 8 stillinger om bord være refusjonsberettiget. Disse 8 stillingene skal minst være skipsfører, overstyrmann, maskinsjef, 1. maskinist, to voksne underordnede og to opplæringsstillinger. Voksne underordnede er definert som forpleiningsassistent, elektrikerassistent, fryseassistent, pumpemannassistent, matros, motormann, tømmermann, maskinassistent, donkeymann, reparatør, arbeidsleder, skipsmekaniker, pumpemann, frysemaskinmann, kombinert matros/motormann. (Stillingene må være i samsvar med stillinger som kan inngå i bemanningssertifikat) Opplæringsstillinger er definert som lærlinger, aspiranter, diverse guttestillinger, smører, jungmann, lettmatros, voksne som skal ha formell kompetanse (fagbrev). Hvis skipets sikkerhetsbemanning er mindre enn 16 personer, er det tilstrekkelig at et antall stillinger som tilsvarer halvdelen av bemanningen til enhver tid er besatt med refusjonsberettigede sjøfolk. Det er utarbeidet fordelingsnøkkel for stillingsfordeling. Enkelte rederiers protokoller med forbundene i næringen har i tillegg gitt presedens til utvidelse av nøkkelen. Fordelingsnøkkel per d.d. er som følger: Sikkerhetsbemanning 22 Norsk refusjonsbemanning Relativ stillingsfordeling: (skipsfører/overstyrmann/maskinsjef/1. maskinist + voksen underordnet + opplæringsstilling) og eller eller og eller Forskrift om bemanning av norske skip av 18. juni 2009 nr

16 eller eller eller 9 og eller og og eller og eller Etter avtale mellom rederiet, Norges Rederiforbund og Sjømannsforbundet kan en voksen underordnet sjømann erstattes med en av stillingene elektriker, radiooffiser, forpleiningssjef, kokk eller lærling. Dersom partene ovenfor blir enige om en slik avtale skal det vedlegges protokoll som bekrefter at en voksen underordnet kan erstattes. Protokollen vedlegges søknaden og må være undertegnet av partene. Hyrer til sjøfolk som arbeider på skip i petroleumsvirksomhet på et annet lands sokkel og som blir skattepliktig eller trygdepliktig til det aktuelle land for opptjent hyre, gir ikke grunnlag for refusjon. Det blir gitt refusjon for lønn som bare er skattepliktig eller trygdepliktig til Norge, jf forskriften 8 annet ledd Refusjonsberettigede sjøfolk Det gis kun tilskudd til sjøfolk som er skattemessig bosatt i Norge eller annet EU/EØS-land og som er skattepliktig eller trygdepliktig til Norge for inntekt vunnen om bord og som har rett til sjømannsfradrag 23. Inntekten til sjømannen må være innberettet til Pensjonstrygden for sjømenn, jf forskriften 5. Kopi av innberetningen til Pensjonstrygden for sjømenn vedlegges søknaden. For sjøfolk om bord på skip i NIS som har særskilt unntak fra norsk trygd gjelder ikke kravet til innberetning til Pensjonstrygden for sjømenn, jf. forskriften 5 d. Sjøfolk om bord på skip i NIS som har særskilt unntak fra norsk trygd (Pensjonstrygden for sjømenn) må derfor vedlegge bekreftelsen til NAV Internasjonalt (skjema E101) og kopi av lønnsavregningen. Det må utbetales hyre enten i begynnelsen eller i slutten av terminen det søkes om tilskudd og innbetalt arbeidstakeravgift 24 (ATA) for den enkelte sjømannens inntekt.. 23 Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) av 26. mars 1999 nr Arbeidstakeravgift er en rederavgift som innbetales til Pensjonstrygden for sjømenn. 16

ORDINÆR OG SÆRSKILT REFUSJONSORDNING FOR SKIP I NOR OG NIS. Veiledning for 4. og 5. termin 2006

ORDINÆR OG SÆRSKILT REFUSJONSORDNING FOR SKIP I NOR OG NIS. Veiledning for 4. og 5. termin 2006 ORDINÆR OG SÆRSKILT REFUSJONSORDNING FOR SKIP I NOR OG NIS Veiledning for 4. og 5. termin 2006 Denne veiledningen gir utfyllende bestemmelser til forskrift om forvaltning av tilskudd til sysselsetting

Detaljer

Paal Tangen, Norges Rederiforbund (NR)

Paal Tangen, Norges Rederiforbund (NR) Paal Tangen, Norges Rederiforbund (NR) Nettolønn og kompetanseutviklingsfondet. Historisk gjennomgang. Nettolønn vs. refusjon vs. tilskudd - NR ønsker lov i bunn som regulerer forholdt. Ang. kompetanseutviklingsfondet

Detaljer

Maritim strategi. Regjeringens hovedmål for den maritime næringen er bærekraftig vekst og verdiskaping

Maritim strategi. Regjeringens hovedmål for den maritime næringen er bærekraftig vekst og verdiskaping Maritim strategi Regjeringens hovedmål for den maritime næringen er bærekraftig vekst og verdiskaping Arve Kambe Stortingsrepresentant, Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen HAUGESUNDSKONFERANSE N

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

UTVIKLING AV EN KONKURRANSEDYKTIG NETTOLØNNSORDNING

UTVIKLING AV EN KONKURRANSEDYKTIG NETTOLØNNSORDNING 1 UTVIKLING AV EN KONKURRANSEDYKTIG NETTOLØNNSORDNING AUGUST 2012 2 Innhold Side Om notatet... 4 Oppsummering... 5 En norsk sjømannstand er et nødvendig grunnlag for hele den maritime næringen og en lønnsom

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel November 2008 - Opplag: 10.000 - Trykk: Aske Trykk AS (www.aske.no) RF-2025 B. Kontaktinformasjon Brønnøysundregistrene for spørsmål om organisasjonsnummer Postadresse: NO-8910 BRØNNØYSUND, NORGE Telefon:

Detaljer

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU)

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Myndighetenes rolle og erfaringer med utenlandsk arbeidskraft 20. oktober 2009 Lise Abelsnes Statistikk Registrerte utenlandske virksomheter med oppdrag i

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober 2016 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs INNLEDNING Pensjonstrygden for sjømenn er en offentlig og pliktig tjenestepensjonsordning som yter sjømannspensjon til medlemmer mellom 60 og 67 år. 2 3 2014

Detaljer

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner MINIGUIDE Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skatte pliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke har erverv til formål».

Detaljer

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05)

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04)

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn søketeksten i den lille boksen

Detaljer

Elektronisk innsending av årsregnskapet

Elektronisk innsending av årsregnskapet Elektronisk innsending av årsregnskapet Forutsetningen for å sende årsregnskapet via Altinn, er at du har rettighet for slik innsending for virksomheten, og at du har kodebrev for å logge inn i Altinn.

Detaljer

Pensjonstrygden for sjømenn - PTS

Pensjonstrygden for sjømenn - PTS Huldt & Lillevik System 4 Pensjonstrygden for sjømenn - PTS Aditro HRM AS Beskrivelsen er oppdatert pr. 25.06.2007 Innholdsfortegnelse Generelt omkring sjømenn...2 Pensjonstrygden for sjømenn... 2 Avlønning...

Detaljer

AVTALE. mellom REDERIENES LANDSFORENING DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende

AVTALE. mellom REDERIENES LANDSFORENING DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende Gjelder fra 1. april 2008 til 31. mars 2010 AVTALE mellom REDERIENES LANDSFORENING og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING OM BORD TIL

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET Driver du næringsvirksomhet i Norge? 1 Driver du næringsvirksomhet i Norge? Side 3: Opphold For å kunne jobbe i Norge, trenger de fleste en oppholdstillatelse

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Forskrift 18. juni 2009 nr. 666 om bemanning av norske skip, 7

Forskrift 18. juni 2009 nr. 666 om bemanning av norske skip, 7 Side 1 av 8 Nr. Sjekkpunkt Hjemmel Veiledning til inspektør 1.1. Bemanning og bemanningssertifikat 1.1.1 Er bemanningsoppgave om bord? Forskrift 18. juni 2009 nr. 666 om bemanning av norske skip, 8, 9

Detaljer

Kilder: Sjøfartdirektoratet, STCW konvensjonen. Innhold

Kilder: Sjøfartdirektoratet, STCW konvensjonen. Innhold orm@dnmf.no Kilder: Sjøfartdirektoratet, STCW konvensjonen Innhold 1. Innledning Nasjonal kadettordning 2. Bakgrunn IMO STCW 95 3. Opptakskrav 4. Maritim Fagskole med motormann fagbrev, utdanningsstruktur

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4 Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Frem mot 01.01.2017. orm@dnmf.no 01.12.13

Frem mot 01.01.2017. orm@dnmf.no 01.12.13 Frem mot 01.01.2017 orm@dnmf.no 01.12.13 STCW revisjon Den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk ble vedtatt 7. juli 1978 og trådte i kraft 28. april 1984.

Detaljer

Oppmøte på konsulatet

Oppmøte på konsulatet Søknadsprosess for norsk påtegning av nasjonalt sertifikat for dekksoffiser og maskinoffiser. Fyll ut elektronisk skjema Oppmøte på konsulatet Svar på søknaden Søker eller bemanningsagenten fyller ut elektronisk

Detaljer

Søknad om sikkerhetsbemanning på norske skip IDENTIFIKASJONSDATA. Opplysninger om rederiet. Fartøyets identifikasjonsdata

Søknad om sikkerhetsbemanning på norske skip IDENTIFIKASJONSDATA. Opplysninger om rederiet. Fartøyets identifikasjonsdata IDENTIFIKASJONSDATA Opplysninger om rederiet * Navn: * Adresse: * Telefonnummer: * E-post: Faksnummer: * Kontaktperson: Fartøyets identifikasjonsdata * IMO nummer: * Kjenningssignal: * Navn: Navneattest:

Detaljer

Forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret

Forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret Forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret DATO: FOR-2008-08-18-942 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 9 s 1433 IKRAFTTREDELSE: 2008-09-01 ENDRER:

Detaljer

Ny STCW-konvensjon; dagens og morgendagens utfordringer. Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet

Ny STCW-konvensjon; dagens og morgendagens utfordringer. Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet Ny STCW-konvensjon; dagens og morgendagens utfordringer Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet Innhold 1. Innledning hvorfor endringer i nasjonalt regelverk 2. Viktige datoer i regelverket

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

Ofte stilte spørsmål knyttet til søknad om maritimt sertifikat for sjøfolk

Ofte stilte spørsmål knyttet til søknad om maritimt sertifikat for sjøfolk Ofte stilte spørsmål knyttet til søknad om maritimt sertifikat for sjøfolk Fartstid: 1. Hvordan kan jeg dokumentere fartstid? Du kan dokumentere den på en av følgende tre måter: Rederiet innrapporterer

Detaljer

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Fra og med inntekståret 2011 vil lønns- og trekkoppgaver og årsoppgaven være i ny versjon på Altinn II. Vær oppmerksom på at det gjort enkelte endringer

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønn Elektroniske skattekort 1 Elektroniske skattekort... 1 Fremgangsmåte kort fortalt...

Detaljer

Vurdering av NIS fartsområdebegrensning og innretning av nettolønnsordningen

Vurdering av NIS fartsområdebegrensning og innretning av nettolønnsordningen Vurdering av NIS fartsområdebegrensning og innretning av nettolønnsordningen Innstilling 1. september 2014 til Nærings- og fiskeridepartementet fra Utvalget oppnevnt 3. mars 2014 for vurdering av fartsområdebegrensningene

Detaljer

NAV Internasjonalt Petra Linnéa Bitnes. Medlemskap i folketrygden ved opphold i utlandet

NAV Internasjonalt Petra Linnéa Bitnes. Medlemskap i folketrygden ved opphold i utlandet NAV Internasjonalt Petra Linnéa Bitnes Medlemskap i folketrygden ved opphold i utlandet Medlemskap i folketrygden ved opphold utenfor Norge Generelt om medlemskap i folketrygden Medlem som bosatt i Norge

Detaljer

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift.

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift. Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov

Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER Rapporteringsplikt Avgiftsplikt Trekkplikt Elektronisk innrapportering Eksempler A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER HANNE METTE JANSON Arbeidsgiveres plikter arbeid over landegrensene Nærmere om rapporterings-/opplysningspliktens

Detaljer

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET Driver du næringsvirksomhet i Norge? 1 Driver du næringsvirksomhet i Norge? Side 3: Opphold For å kunne jobbe i Norge, trenger de fleste en oppholdstillatelse

Detaljer

Pensjon for ansatte på flyttbare offshoreinnretninger

Pensjon for ansatte på flyttbare offshoreinnretninger Pensjon for ansatte på flyttbare offshoreinnretninger www.nopef.no Faktafolder fra NOPEF Pensjon for ansatte på flyttbare offshoreinnretninger, omfattet av avtale mellom Norges Rederiforbund (NR) og NOPEF

Detaljer

INFORMASJON TIL NORSKE VIRKSOMHETER. Skal du rekruttere arbeidskraft fra EØS-/EFTA-området?

INFORMASJON TIL NORSKE VIRKSOMHETER. Skal du rekruttere arbeidskraft fra EØS-/EFTA-området? INFORMASJON TIL NORSKE VIRKSOMHETER Skal du rekruttere arbeidskraft fra EØS-/EFTA-området? 1 Skal du rekruttere fra utlandet? Side 3: Opphold For å kunne jobbe i Norge, trenger de fleste en oppholdstillatelse

Detaljer

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv.

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. DATO: LOV-2008-12-19-123 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 14 s 1977 IKRAFTTREDELSE: Kongen fastset. ENDRER:

Detaljer

Person med nettolønnsavtale må merkes med N i feltet Offshorekode MVL i meny Person ajourhold Personinformasjon Lønn.

Person med nettolønnsavtale må merkes med N i feltet Offshorekode MVL i meny Person ajourhold Personinformasjon Lønn. Innhold Nettolønn... 1 Nettolønnsavtale... 1 Grossgrunnlag... 2 Systemparameter... 2 Grossing for hver periode... 2 Andre fradrag... 2 Etterbetaling... 3 Praktisk eksempel... 3 Arter... 3 Person... 4 Registrering

Detaljer

Regelverk for tilskudd til helse- og sosialprosjekter

Regelverk for tilskudd til helse- og sosialprosjekter Regelverk for tilskudd til helse- og sosialprosjekter Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Likeverdige helse-

Detaljer

Regelverk for velferdsordninger

Regelverk for velferdsordninger Regelverk for velferdsordninger Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger til næringsavtale duodji. Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser

Detaljer

Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov

Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov under statsbudsjettets

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1140 Boligsameie likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1140 Boligsameie likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-40 Boligsameie likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver for boligsameier ved bruk av manuelt inntastingsskjema i Altinn. Målgruppe

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT NettOppFisk et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi en beskrivelse av

Detaljer

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Retningslinjer for tilskudd fra kap. 253 Folkehøyskoler post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler og post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler med stor andel av funksjonshemmede

Detaljer

Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4

Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4 Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4 Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24.06.2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) 17 tredje

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Avsnitt 2: Generelle forskrifter for skip... 165

Innholdsfortegnelse. Avsnitt 2: Generelle forskrifter for skip... 165 Avsnitt 1: Lover m.m............................................. 21 Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 22 Sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18......................................

Detaljer

Foredrag. Norsk Maritim Utdannelse Kompetanseheving/Utfordringer. Av: John Ståle Egge Norwegian Maritime Services A/S. Design/oppsett: K.

Foredrag. Norsk Maritim Utdannelse Kompetanseheving/Utfordringer. Av: John Ståle Egge Norwegian Maritime Services A/S. Design/oppsett: K. Foredrag. Norsk Maritim Utdannelse Kompetanseheving/Utfordringer Av: John Ståle Egge Norwegian Maritime Services A/S Design/oppsett: K.Fagerland Hvordan rekruteres norsk ungdom i dag til Skipsfarten? Alternativ

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 14 / 2015

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 14 / 2015 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 14 / 2015 Regelverk for tilskudd til aktiviteter og drift av frivillige organisasjoner og andre, som bidrar til bedre

Detaljer

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER Rapporteringsplikt Avgiftsplikt Trekkplikt Elektronisk innrapportering Eksempler A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER HANNE METTE JANSON Arbeidsgiveres plikter arbeid over landegrensene Nærmere om rapporterings-/opplysningspliktens

Detaljer

Forskrift xx. xx 2014 nr. XXXX om havnestatskontroll

Forskrift xx. xx 2014 nr. XXXX om havnestatskontroll Forskrift xx. xx 2014 nr. XXXX om havnestatskontroll Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet xx. xx 2014 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven), 9, 10, 11, 12, 13, 14,

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 200703997-9/TSU 07.02.2008

Deres ref Vår ref Dato 200703997-9/TSU 07.02.2008 Sjøfartsdirektoratet Postboks 2222 5509 HAUGESUND Deres ref Vår ref Dato 200703997-9/TSU 07.02.2008 Sjøfartsdirektoratet - endelig tildelingsbrev for 2008 Nærings- og handelsdepartementet viser til budsjettforslaget

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 66 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NI000001 (Oppdragskoden

Detaljer

Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser

Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser Tilknytning til maritim utdanning/maritime yrker 1. Kryss av ved det faget du har tatt utdanning i: 1. Matros 53% 2. Motormann 46% 3. Skipselektriker

Detaljer

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV FONDSINFORMASJON TIL KVARTALSOPPGAVE FOR FORVALTNINGSSELSKAP FOR VERDIPAPIRFOND (KRT-1011) (sist oppdatert 31.

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV FONDSINFORMASJON TIL KVARTALSOPPGAVE FOR FORVALTNINGSSELSKAP FOR VERDIPAPIRFOND (KRT-1011) (sist oppdatert 31. VEILEDNING TIL UTFYLLING AV FONDSINFORMASJON TIL KVARTALSOPPGAVE FOR FORVALTNINGSSELSKAP FOR VERDIPAPIRFOND (KRT-1011) (sist oppdatert 31. mai 2013) Rapporteringens hjemmel, omfang og frist for innsendelse

Detaljer

Sjøfartsdirektoratet. Håvard Gåseidnes, seksjonssjef risikostyring og HMS

Sjøfartsdirektoratet. Håvard Gåseidnes, seksjonssjef risikostyring og HMS Sjøfartsdirektoratet Håvard Gåseidnes, seksjonssjef risikostyring og HMS Kort historikk 1903 Etablert som Sjøfartskontoret. Tidligere samme år kom Sjødyktighetsloven. Første sjøfartsdirektør var Magnus

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

ROV-personell PTIL/PSA

ROV-personell PTIL/PSA ROV-personell Aml. 1-2 (2), litra a) 1-2. 1 Hva loven omfatter (1) Loven gjelder for virksomhet som sysselsetter arbeidstaker, 2 med mindre annet er uttrykkelig fastsatt i loven. (2) Unntatt fra loven

Detaljer

Nye krav til kvalifikasjoner til fører av lasteskip med lengde under 15 meter

Nye krav til kvalifikasjoner til fører av lasteskip med lengde under 15 meter Nye krav til kvalifikasjoner til fører av lasteskip med lengde under 15 meter Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet. Hva skjer? Servicefartøyene blir større og større.. men ikke nødvendigvis

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse 2 Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger

Detaljer

Om skatt, skattekort og selvangivelse

Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Regelverk for tilskudd til organisasjoner i barnevernet (kap. 854 post 71)

Regelverk for tilskudd til organisasjoner i barnevernet (kap. 854 post 71) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 11 / 2015 Regelverk for tilskudd til organisasjoner i barnevernet (kap. 854 post 71) Innhold Innledning... 3 1. Formål...

Detaljer

Søknadsprosess og årsplan. Vedlegg til rundskriv 01/2015 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015

Søknadsprosess og årsplan. Vedlegg til rundskriv 01/2015 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 Søknadsprosess og årsplan Vedlegg til rundskriv 01/2015 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 Innledning Dette dokumentet har til hensikt å gi en oversikt over frister

Detaljer

TILSKUDD TIL TROS- OG

TILSKUDD TIL TROS- OG TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 2015 Samling for tros- og livssynssamfunn, forstandere Ass. avd.direktør Jan Petter Stangeland Innhold Om vilkår - forstander Nærmere om rundskrivet Tilskudd til tros-

Detaljer

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk Statens legemiddelverk Generelt om Altinn EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk 10467siwox 03.05.2012 Innhold Hva er Altinn?... 3 Hvorfor benytte Altinn?... 3 Videre utviklingsplan for

Detaljer

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Skattedirektoratet meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen

Detaljer

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra Fiskeri-og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) Versjon 3, gjeldende fra 1.1.2011 Disse vilkårene gjelder for prosjekter/programmer

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 3/14 11. mars 2014 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Innrapportering av lønn til myndighetene fra og med 1.1.2015 krever at du har oppdatert til Agro Økonomi versjon 6.44. Denne versjonen vil inneholde

Detaljer

Hovedrundskriv. Innhold

Hovedrundskriv. Innhold Hovedrundskriv Innhold Innledning... 3 1. LOVBESTEMMELSER... 3 1.1 Hjemmel for innkreving... 3 1.2 Rederiets ansvar... 3 1.3 NAV - kontorets ansvar... 3 1.4 Manglende innbetaling... 3 2. SKIP SOM OMFATTES

Detaljer

ÅRSBERETNING 2007 for Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse

ÅRSBERETNING 2007 for Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse ÅRSBERETNING 2007 for Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse Midler til opplæringsstillinger ble i 2007 forvaltet ved at ca. 18 millioner kroner gikk til lærlinger, ca. 10 millioner til kadetter og ca. 11

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 06 / 2015

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 06 / 2015 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 06 / 2015 Regelverk for tilskudd til sommerleir for barn og unge med nedsatt funksjonsevne med særskilt store hjelpebehov

Detaljer

Sak 13/119268 - Høring endring av tollforskriften vedrørende provianteringsregler

Sak 13/119268 - Høring endring av tollforskriften vedrørende provianteringsregler Toll- og avgiftsdirektoratet tad@toll.no Sak 13/119268 - Høring endring av tollforskriften vedrørende provianteringsregler Vi viser til høringsbrev om endring av tollforskriften datert 4. juni 2015. Oslo,

Detaljer

INNHOLD. FOR 2000-11-15 nr 1274: Forskrifter om sjømannspensjonering

INNHOLD. FOR 2000-11-15 nr 1274: Forskrifter om sjømannspensjonering FOR 2000-11-15 nr 1274: Forskrifter om sjømannspensjonering DATO: FOR-2000-11-15-1274 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Pensjonsavd., Pensjonstrygden for sjømenn PUBLISERT: I 2000 2760 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1241 Pass og stell av barn likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1241 Pass og stell av barn likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-1241 Pass og stell av barn likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver over betaling for pass og stell av barn ved bruk av manuelt

Detaljer

60-67 år. Pensjonstrygden for. sjømenn

60-67 år. Pensjonstrygden for. sjømenn Sjømannspensjon 60-67 år Pensjonstrygden for sjømenn Innhold 2 FORORD 4 1. Kort oversikt over pensjonsordningen 5 2. Hva er sjømannspensjon 6 2.1 Alderspensjon 6 2.2 Engangsutbetaling/tilbakebetaling av

Detaljer

Utsendelse av medarbeidere til Norge

Utsendelse av medarbeidere til Norge Utsendelse av medarbeidere til Norge Del I skatt og rapporteringsforpliktelser 1 Skatt og rapporteringsforpliktelser Av advokatene Toralv Follestad og Øystein A. Sverre follestad@bd.no tlf. 0047 995 68

Detaljer

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72)

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 18 / 2015 Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) Innhold 1. Formål... 3

Detaljer

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter V3.0-26.03.2014 St Olavs hospital HF 7030 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-130 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 11.04.2014 Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Detaljer

Strategiplan. Den foretrukne maritime administrasjonen

Strategiplan. Den foretrukne maritime administrasjonen Strategiplan Den foretrukne maritime administrasjonen Foto: Odfjell Sjøfartsdirektoratet er forvaltnings- og tilsynsmyndighet for arbeidet med sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier på fartøy

Detaljer

RF-1243 Oppgave over gaver til visse frivillige organisasjoner, gaver til tros- og livssynssamfunn og tilskudd til vitenskapelig forskning

RF-1243 Oppgave over gaver til visse frivillige organisasjoner, gaver til tros- og livssynssamfunn og tilskudd til vitenskapelig forskning Innsending på internett RF-1243 Oppgave over gaver til visse frivillige organisasjoner, gaver til tros- og livssynssamfunn og tilskudd til vitenskapelig forskning Likningsoppgaver via Altinn På www.altinn.no

Detaljer

Forskrift om dagpenger for fiskere og fangstfolk under arbeidsløshet (A-trygdforskriften)

Forskrift om dagpenger for fiskere og fangstfolk under arbeidsløshet (A-trygdforskriften) Forskrift om dagpenger for fiskere og fangstfolk under arbeidsløshet (A-trygdforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet XX.XX 2010 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd

Detaljer

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå) Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Det du trenger for å fylle ut a-meldingen Arbeidsgivers norske organisasjonsnumre, både juridisk og virksomhetnummer. Du finner organisasjonsnumrene

Detaljer

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett.

Detaljer

Opplysningsplikten er hjemlet i ligningsloven 6-10 med tilhørende forskrift og formålet med bestemmelsen er å:

Opplysningsplikten er hjemlet i ligningsloven 6-10 med tilhørende forskrift og formålet med bestemmelsen er å: Opplysningsplikten Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Erik Hetland og Ørjan Ovrid Tistel 1 Opplysningsplikten til SFU Opplysningsplikten er hjemlet i ligningsloven 6-10 med tilhørende forskrift

Detaljer

Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet

Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet 4. utgave juni 2014 Rutiner 2 Forord Utgangspunktet er at Arbeids- og velferdsetaten og Skatteetaten har et felles ansvar for at det blir fastsatt trygdeavgift

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Avsnitt 2: Generelle forskrifter for skip... 161

Innholdsfortegnelse. Avsnitt 2: Generelle forskrifter for skip... 161 Avsnitt 1: Lover m.m............................................. 21 Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) (utdrag) 22. mai 1902 nr. 10..... 22 Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker

Detaljer