Bobler som bruser ADHD konferanse, Nordlandssykehuset september 2013 i Bodø v/bjørn Reigstad, psykologspesialist, PhD.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bobler som bruser ADHD konferanse, Nordlandssykehuset 23. 25. september 2013 i Bodø v/bjørn Reigstad, psykologspesialist, PhD."

Transkript

1 Hva er det vi ser - ADHD eller noe annet? Bobler som bruser ADHD konferanse, Nordlandssykehuset september 2013 i Bodø v/bjørn Reigstad, psykologspesialist, PhD.

2 Hva ser vi - hvordan forstår vi? Kan traumatiserte barn bli feildiagnostisert å ha ADHD? (NOU 2012: 5 Bedre beskyttelse av barns utvikling; kap Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet) Kan BUP forveksle ADHD med effektene av omsorgssvikt, vold eller overgrep? Barneminister Inga Marthe Thorkildsen, 7. juni 2013 (med bakgrunn i Christoffer-saken) Illusjon at ADHD-symptomer og symptomer på omsorgssvikt lett kan forveksles. Det finnes klart definerte diagnosekriterier for ADHD. Overlege Hans Ole Korsgaard, Nic Waals Institutt med tilsvar i Aftenposten 12. juni 2013

3 Hva ser vi - hvordan forstår vi? Kronikk i VG 22. juni 2013: Psykiatrisk ettertanke for Christoffer. Henrik Vogt, lege og phd-stip. med kommentar til overlege Korsgaard Mor og stefar presenterte gutten som et ADHDbarn for helsepersonell. Med dette som rammeforklaring for hans problemer, ble han ikke sett av de som skulle hjelpe. Saken burde mane norsk barnepsykiatri til mer ettertanke enn den har vist offentlig.

4 Forståelse av symptomer i skolen Likhet i atferd hos barn som har opplevd overgrep og hos barn med ADHD tilsier at lærere må skoleres om disse likhetene for bedre å kunne oppdage barn som potensielt blir utsatt for overgrep. Martin, Cromer & Freyd (2010)

5 Epidemiologi ADHD Sterk økning i diagnose og behandling av ADHD blant skolebarn siste par ti-år (Olfson et al., 2003; Robinson et al., 2003; Mandell et al., 2005; Reigstad et al., 2006; Sayal et al., 2010) Rapportering fra forskere tyder på lite endring i befolkningen i forekomst av ADHD over tid (Achenbach et al., 2003; Collishaw et al 2004; Sourander et al., 2004; Green et al., 2005; Tick et al., 2007)

6 Henvisningsproblemer BUP Norge % Reigstad, Jørgensen & Wichstrøm (2004) ADHD Depresjon Angst Atferd

7 Forekomst av psykiske lidelser i Storbritannia i alderen 5 16 år Emosjonelle forstyrrelser Atferdsforstyrrelser 4 6 % Forekomst av ADHD reduseres med 1/3 når alvorlig funksjonsnedsettelse inkluderes som kriterium (Lavigne et al., 2009). Hyperkinetiske forstyrrelser 1,5 Mindre vanlige forstyrrelser 1, Green, McGinnity, Meltzer, Ford & Goodman (2005) Mental health of children and young people in Great Britain, 2004 %

8 Forekomst av psykiske lidelser hos førskolebarn i Trondheim Depresjon Angst 1,5 2 ADHD forekomst 1.3% Barn i Bergen 8-10 år basert på DAWBA med impairment som kriterium Heiervang et al., 2007 Atferdsforstyrrelser ADHD 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 1,9 2,5 ADHD forekomst 5.2% Barn i Bergen 7-9 år basert på symptomliste for foreldre og lærere uten impairment som kriterium Ullebø et al., 2011 % Wichstrøm, Berg-Nielsen, Angold, Egger, Solheim & Sveen (2012) Prevalence of psychiatric disorders in preschoolers

9 Helseregioner BUP Norge Diagnose F90 Hyperkinetiske forstyrrelser Helsedirektoratet (2012): Barn og unge i det psykiske helsevernet N = Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge % avvik fra landsgj.snitt N pas 0-17 år pr Helse Nord Totalt % av landsgjennomsnittet

10 N = 1837 BUP Helse Nord Diagnose F90 Hyperkinetiske forstyrrelser Barn og unge i det psykiske helsevernet Helsedirektoratet (2012). Finnmark UNN Pas ADHD Pas. Totalt Helgeland Nordland % av landsgjennomsnittet

11 Region BUP Norge Diagnose atferdsforstyrrelser (F91) Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge % landsgj.snitt N pas pr Helse Nord Totalt

12 BUP Helse Nord Diagnose atferdsforstyrrelser (F91) Finnmark UNN Pas F91 Pas. Totalt Helgeland Nordland % av landsgjennomsnittet

13 Henvisningsgrunn ADHD BUP Norge vs. BUP Salten 20 % ADHD Norge ADHD Salten Reigstad, 2012 (upubl.)

14 ADHD og traumer ADHD er ikke en risikofaktor i forhold til PTSD eller traumer Wozniak, Crawford, Biederman et al. (1999): Antecedents and complications of trauma in boys with ADHD findings from a longitudinal study Klinikere må være oppmerksom på at ADHD pasienter har høy risiko for PTSD Biederman et al. (2011): Predictors of persistent ADHD an 11-year follow-up study

15 ADHD og traumer Weinstein et al. (2000): ADHD and PTSD - differential diagnosis in childhood sexual abuse ADHD og PTSD er de vanligste diagnosene hos barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep Ut fra sammenfall mellom PTSD og ADHD kriterier i DSM-IV bør barn med ADHD symptomer rutinemessig sjekkes for traumatiske opplevelser

16 Overlappende symptomatologi ADHD og traumer Oppmerksomhetsproblemer Distraherbarhet Avledbarhet Hyperaktivitet Impulsivitet Uro Rastløshet Irritabilitet Sinne Problemer med å modulere følelser

17 ADHD og traumer Mange undersøkelser viser at barn med ADHD har en høy forekomst av overgrep og traumer (McLear, 1994; Fletcher, 1996; Simmel et al, 2001; Ford et al.,2002; Becker-Blease & Freyd, 2008; Ouyang et al., 2008; Szymanski et al., 2011; Biederman et al., 2012)

18 n = Norge ICD-10 akse 5 overgrepsdiagnoser relatert til akse 1 diagnoser Atferdsforst. Nevr/stress-relat. Affektive Seksuelle utenfor fam. Seksuelle innen fam. Fysiske overgr. Hyperkinetiske NB Personlighets OR NB! Hyperkinesi hadde ingen akse 5 diagnose for Fysiske overgrep Reigstad, Jørgensen & Wichstrøm, 2006.

19 BUP Norge Henv.grunn miljø: Akutte livshendelser vs. Diagnose Akse 1 n = Henvisn.grunn miljø: 11,7% Akutte livshendelser. Belastnings (43.2) PTSD (F43.1) Depresjon (F30-39; F43.2; F92.0) Akutte livshendelser Atferdsforstyrr (F91) ADHD (F90) NB OR Reigstad 2012 (upublisert)

20 ADHD negative livshendelser (N = ) % eller flere av i alt 10 hendelser ADHD Uten ADHD Green et al., (2005) Mental health of children and young people in Great Britain

21 ADHD - negative livshendelser hos barn Lara et al. (2009) Childhood predictors of adult ADHD: Results from the WHO World Mental Health (WMH) Survey Initiative. Retrospektiv WHO us. som omfattet 10 land: 46% av ADHD barn rapporterte minst 2 negative livshendelser 10 av 12 livshendelser var relatert til ADHD som barn Over 10 ganger så stor risiko for å ha ADHD som barn ved mer enn 2 livshendelser (OR 10.4)

22 Psykososiale faktorers rolle i forståelsen av ADHD Richards (2012): It is time for a more integrated bio-psycho-social approach to ADHD. Psykososiale faktorers rolle i predisponering og utvikling av ADHD symptomer har vært neglisjert innen fagfeltet En ADHD diagnose får lett klinikere til å overse forekomst av psykososiale faktorer Dermed blir det mindre tilbøyelighet til å spørre om omsorgssvikt og overgrep.

23 BUP Norge ICD-10 akse 5 overgrepsdiagnoser vs. BUP Nordland selvrapporterte overgrep n = vs. n = 129 % , ,9 28,8 28,1 Nasjonale diagnoser Selv-rapportert ,4 Fysiske overgrep 3,5 Seksuelle overgrep Omsorgsvikt 3,9 Totalt Reigstad, Jørgensen & Wichstrøm (2006)

24 BUP - traumatiske hendelser (NKVTS) KATE (Kartlegging av traumatiske erfaringer hos barn og unge 16 spørsmål). % ,9 BUP Norge 47,2 3 hendelser i gjennomsnitt BUP (n = 511) screening Ormhaug, Jensen, Hukkelberg, Holt & Egeland (2012) TNPF (49)

25 BUP-pasienter traumatiske hendelser (NKVTS) Vold utenfor fam Pluts. død Vitne vold i fam Utsatt for vold i fam Ulykke Vitne vold utenfor fam Sykehusinnl Sex ovgrep utenfor fam Grovt ran Totalt % 3 hendelser i gjennomsnitt Naturkat. Sex ovgrep i fam Kidnappet/ bortført Annet % (n=511) Ormhaug, Jensen, Hukkelberg, Holt, Egeland (2012) TNPF (49)

26 Overgrep ungdom i Norge i løpet av livet avgangsklasse videregående skole (n = 7033) % Vold fra foreldre Seksuelle overgrep 5 0 Jenter Gutter. Mossige & Stefansen (2007)

27 To grunnleggende spørsmål Szymanski et al. (2011) Trauma and ADHD Association or Diagnostic Confusion? A Clinical Perspective. (1) Er opplevelse av traumatiske hendelser en risikofaktor for utvikling av ADHD? (2) Eller - er en ADHD-diagnose egentlig basert på symptomer relatert til traumatiske hendelser? (3) Eller er en ADHD-diagnose en risikofaktor for å utsettes for traumatiske hendelser Hva er de kliniske implikasjoner i forhold til utredning og behandling?

28 ADHD ko-morbiditet og traumer Bare ADHD 26 Bare ODD 48 ADHD med ODD % Ford et al. (2000) Child Maltreatment, other Trauma Exposure, and Posttraumatic Symptomatology among Children with Oppositional Defiant and Attention Deficit Hyperactivity Disorders

29 ADHD ko-morbiditet i Storbritania N = Hyperkinesi 1.5% forekomst ODD 34% ADHD - 66% har andre psykiske lidelser Angst 10% Dep. 2% CD 28% Green et al., (2005) Mental health of children and young people in Great Britain

30 ADHD ko-morbiditet hos førskolebarn i Trondheim N = ADHD 1.9% forekomst ODD 21% ADHD 49.1% har andre psykiske lidelser Dep. 22% Angst 6% CD 14% Wichstrøm et al., (2012) Prevalence of psychiatric disorders in preschoolers

31 Sosiale forhold predikerer ADHD-medikasjon Sosiale livsforhold i familien som lav utdanning, sosialstøtte og alene forelder predikerer en betydelig del av ADHD-medisinering av skolebarn i Sverige viser en nasjonal kohort studie (Hjern, Weitoft &Lindblad, 2010) Barn ADHD-medisineres nesten dobbelt så ofte etter foreldres skilsmisse i Kanada som barn av ikke-skilte foreldre (Strohschein, 2007)

32 ADHD familiefunksjon (FAD) (N = ) % Klinisk område ADHD Uten ADHD Green et al., (2005) Mental health of children and young people in Great Britain

33 Forekomst av ADHD relatert til ukentlig inntektsnivå < 100 4, ,6 % ADHD ,2 > 770 0, Green et al. (2005) Mental health of children and young people in Great Britain %

34 Forekomst av ADHD relatert til familietype % 3 2,5 2,4 2 1,5 1 1,2 % 0,5 0 Begge foreldre Eneforelder. Green et al. (2005) Mental health of children and young people in Great Britain

35 Noen grupper i risiko for feildiagnose Barn som har vært innlagt på sykehus (Green et al., 2005; Conway et al., 2011; Ertan et al., 2012) Barn som har forelder med alvorlig psykisk lidelse (Famularo et al., 1992; Green et al., 2005) Barn som er eller har vært i fosterhjem (Famularo et al., 1992; Glod & Teicher 1996; Schore, 2001, 2004; Tarren- Sweeney, 2007) Barn utsatt for seksuelle overgrep (Glod & Teicher,1996; Weinstein et al., 2000; Briscoe-Smith & Hinshaw, 2006; Ouyang et al., 2008) Barn utsatt for fysiske overgrep (Famularo et al., 1992; Glod & Teicher 1996; Schore, 2001, 2004; Ouyang et al., 2008)

36 Noen grupper i risiko for feildiagnose Barn som er utsatt for kronisk omsorgssvikt (Famularo et al., 1992; Glod & Teicher, 1996; Howe & Fearnely, 2003; Schore, 2001, 2004; Becker-Blease & Freyd, 2008) Barn som er adoptert både som spebarn og senere (Henderson, 2002; Howe & Fearnely, 2003; Schore, 2004; Lindblad et al., 2010; Abrines et al., 2012) Barn med tilknytningsforstyrrelser (Verrier, 1991; Howe & Fearnely, 2003; Schore, 2012) Barn med kirurgiske inngrep under narkose (Osterman et al., 2001; DiMaggio et al., 2011; Sprung et al., 2012)

37 Sprung et al. (2012) Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder After Early Exposure to Procedures Requiring General Anesthesia n = 5357 Operasjon av barn før 2 års alder

38 Ulike typer ADHD? Webb (2013) Poverty, maltreatment and attention deficit hyperactivity disorder (Arch Dis Child) ADHD kan være: a) Genetisk betinget arvelig lidelse b) I hovedsak miljøbetinget lidelse ut fra tidlige negative livshendelser med økt sårbarhet for utvikling av ulike lidelser c) ADHD er endestasjon for ulike veier som leder dit

39 Interaksjonsmodell ADHD, overgrep og atferdsforstyrrelse Forelder med ADHD ADHD forsterker Økt risiko? imiterer (phenocopy) komorbid med Overgrep/traumer forårsaker Overaktivitet Distraherbarhet Impulsivitet Atferdsforstyrrelse relatert til Tiltak Nevrokognitive endringer - påvirker hjernens utvikling Webb E (2013) Poverty, maltreatment and attention deficit hyperactivity disorder (Arch Dis Child)

40 Videre forskning Behov for å teste ut ADHD phenocopy hypotesen (miljøbetinget ADHD) Nåværende befolkningsstudier har ikke omfattet kartlegging av alvorlige traumer Responderer ADHD barn med en overgrepshistorie annerledes på medikasjon eller annen behandling? Webb E (2013) Poverty, maltreatment and attention deficit hyperactivity disorder Arch Dis Child

41 To ask or not to ask forekomst av overgrep BUP Sverige Familievold (Hedjärn et al., 2009) 6 21 * Poliklinikk BUP (Lanktree, Briere & Zaidi, 1991) 6,9 31,4 M: 11,5% F: 50% Ikke spurt * Innlagte psykiatriske pasienter (Read & Fraser, 1998) Spurt * Psykiatrisk akuttmottak, kvinner (Briere & Zaidi, 1989) % * Seksuelle overgrep

42 Vil vi ikke vite? Konsekvenser av avdekking av overgrep: Ubehag foreldresamtale False memory Journalføring - innsynsrett Diagnose akse 5 innsynsrett Varslingsplikt politi og barnevern Rettsak - vitneplikt Mediafokus

43 Hvis vi vil vite Kartlegge barnets livshistorie grundig Ev. bruke screeningsinstrumenter som KATE Bruke tid til etablering av en relasjon med tillit og trygghet Være klar over barnets engstelse for konsekvenser som represalier, familieoppløsning, andre konsekvenser m.v. Ha en trygg teamforankring med kollegastøtte Jfr. Røberg, L. (2011) Hvordan kan vold mot barn avdekkes i psykisk helsevern? TNPF (48)

44

45 ADHD, traumer og ko-morbiditet konsekvens Utredningsplan flere instrumenter Behandlingsmål mer kompleks Behandlingsplan mer omfattende Behandling mer bredspektret Økt bruk av tid på hver sak Lavere effektivitet Fristbrudd, ventelister

Kjennetegn hos menn som har oppsøkt Alternativ til Vold (ATV) for vold i nære relasjoner

Kjennetegn hos menn som har oppsøkt Alternativ til Vold (ATV) for vold i nære relasjoner Rapport 4 / 2012 Ingunn Rangul Askeland, Bente Lømo, John-Filip Strandmoen, Trond Heir og Odd Arne Tjersland Kjennetegn hos menn som har oppsøkt Alternativ til Vold (ATV) for vold i nære relasjoner Nasjonalt

Detaljer

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder Veileder IS-1244 Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD Diagnostikk og behandling av hyperkinetisk forstyrrelse/ attention deficit hyperactivity disorder (AD/HD) hos barn, ungdom og voksne Heftets

Detaljer

Forebygging av fysiske og seksuelle

Forebygging av fysiske og seksuelle Forebygging av fysiske og seksuelle Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Forebygging av fysiske og seksuelle overgrep mot barn - En kunnskapsoversikt - Kristin Alve Glad,

Detaljer

rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen

rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen Del 2: Barn og Unge Kristin Schjelderup Mathiesen Rapport 2009:8 Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Tema Selvskading. www.tidsskriftet.no/tema

Tema Selvskading. www.tidsskriftet.no/tema MEDISIN OG VITENSKAP Tema Selvskading Selvskading forekommer hyppig og varierer i uttrykk og alvorlighetsgrad. Slik atferd er vanligst blant ungdom og unge voksne og forekommer oftere blant jenter enn

Detaljer

Du ser det ikke før du tror det

Du ser det ikke før du tror det Rapport Du ser det ikke før du tror det Rapport fra nasjonal konferanse om tidlig innsats rettet mot barn i alderen 0 6 år INNHOLD Forord s. 4 Forebygging og tidlig innsats Regjeringens politikk s. 5 FOREDAG

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Minoritetsetniske barn og unge og vold i hjemmet

Minoritetsetniske barn og unge og vold i hjemmet Rapport 3 / 2014 Marianne Buen Sommerfeldt, Mona-Iren Hauge og Carolina Øverlien Minoritetsetniske barn og unge og vold i hjemmet Utsatthet og sosialfaglig arbeid Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk

Detaljer

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep 76 Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep I denne delen av prosjektet har vi tatt for oss noen sentrale deler av helsetilbudet

Detaljer

Selvskading hva gjør vi?

Selvskading hva gjør vi? MEDISIN OG VITENSKAP TEMA: Selvskading Oversiktsartikkel Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:759-62 doi:10.4045/tidsskr.08.0378 Selvskading hva gjør vi? L Mehlum K Holseth Sammendrag Bakgrunn. Selvskading

Detaljer

Resultater fra en spørreundersøkelse i fire norske fengsler

Resultater fra en spørreundersøkelse i fire norske fengsler Når skolen svikter Resultater fra en spørreundersøkelse i fire norske fengsler Utgangspunktet for denne artikkelen er en spørreundersøkelse foretatt i fire norske fengsler våren 2005. Av 261 innsatte som

Detaljer

En beskrivelse av dynamikken mellom traumer og rus

En beskrivelse av dynamikken mellom traumer og rus EN BESKRIVELSE AV DYNAMIKKEN MELLOM TRAUMER OG RUS 41 Rusfag nr. 1 2015 Av: Heidi Lee Mannes og Marit Markestad, Bergensklinikkene Den følelsen av å oppholde seg i et altfor varmt rom, og ikke ha mulighet

Detaljer

HVILKE BELASTNINGER HAR DE UNGE I KOMPASSET?

HVILKE BELASTNINGER HAR DE UNGE I KOMPASSET? HVILKE BELASTNINGER HAR DE UNGE I KOMPASSET? I perioden november 212 april 213 har 132 unge som har fått hjelp av KOMPASSETavdelinger i Bergen, Sandnes, Trondheim og Oslo utfylt en anonym spørreundersøkelse

Detaljer

Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst

Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst Utarbeidet av TIPS Sør-Øst 2008 Versjon 1.0 1 FORORD... 3 GENERELT... 5 UTREDNINGSFORLØPET SENTRALE PRIORITERINGER... 8 TABELL

Detaljer

Vold og voldtekt i Norge

Vold og voldtekt i Norge Rapport 1 / 2014 Siri Thoresen og Ole Kristian Hjemdal (red.) Vold og voldtekt i Norge En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Detaljer

rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major

rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major Odd Steffen Dalgard Kristin Schjelderup Mathisen Erik Nord Solveig Ose Marit Rognerud

Detaljer

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad Sånn er livet - 7 år etter En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning Anne-Lise Farstad Utgiver: Torshov kompetansesenter, Oslo 2011 Trykk: Merkur Trykk Omslagsillustrasjon: Åse Margrethe

Detaljer

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer

Komplekse traumer hos barn. Dag Ø. Nordanger «RVTS i Barnehøyde», RVTS Sør, juni 2012

Komplekse traumer hos barn. Dag Ø. Nordanger «RVTS i Barnehøyde», RVTS Sør, juni 2012 Komplekse traumer hos barn Dag Ø. Nordanger «RVTS i Barnehøyde», RVTS Sør, juni 2012 Posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) Invadering-symptomer Gjenopplevelser/flashbacks, påtrengende minner, bilder

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

En forsvarlig skolehelsetjeneste?

En forsvarlig skolehelsetjeneste? En forsvarlig skolehelsetjeneste? 18 19 En forsvarlig skolehelsetjeneste? Skolehelsetjenesten, med helsesøster i spissen, skal ikke bare gi vaksiner eller gi råd om kosthold og prevensjon. Helsesøster

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Veileder for utredning av barn og ungdom med schizofreni og psykosespekterlidelser

Veileder for utredning av barn og ungdom med schizofreni og psykosespekterlidelser Veileder for utredning av barn og ungdom med schizofreni og psykosespekterlidelser Veileder for utredning av barn og ungdom med schizofreni og psykosespekterlidelser 1 Utarbeidet av psykologspesialist

Detaljer

Hvorfor blir det flere unge uføre?

Hvorfor blir det flere unge uføre? Debatt og kommentar Helene Berg og Trude Thorbjørnsrud Hvorfor blir det flere unge uføre? Unge uføre utgjør en liten andel av alle uføretrygdede, men antall unge som har fått en uføreytelse, har økt svært

Detaljer

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem,

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem, fagartikkel Familievold Sissel Sjåfjell Kyllingmark er barnevernpedagog med videreutdanning i psykisk helsearbeid, vold i nære relasjoner og aggresjonsproblematikk. Hun har jobbet i barnevernet og vært

Detaljer

Overgrep mot eldre i Norge

Overgrep mot eldre i Norge Rapport 3 / 2012 Wenche Jonassen og Astrid Sandmoe Overgrep mot eldre i Norge - erfaringer og løsningsstrategier Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Overgrep mot eldre

Detaljer

rapport 2006:2 En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse

rapport 2006:2 En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse rapport 2006:2 Sosiale risikofaktorer, psykisk helse og forebyggende arbeid En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse rapport 2006:2 Sosiale risikofaktorer, psykisk

Detaljer

Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler

Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler I Innholdsfortegnelse Side 1 PLAN FOR Å FOREBYGGE BRUK AV ILLEGALE RUSMIDLER... 1 2 BESKRIVELSE AV RUSMIDDELSITUASJONEN...

Detaljer

Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode og erfaringer fra et behandlingstilbud

Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode og erfaringer fra et behandlingstilbud Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 44, nummer 12, 2007, side 1475-1484 http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=35585&a=2&sok=1 Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode

Detaljer

AD/HD NÅR HVERDAGEN BLIR KAOTISK

AD/HD NÅR HVERDAGEN BLIR KAOTISK AD/HD NÅR HVERDAGEN BLIR KAOTISK Det er normalt at barn synes det er vanskelig å sitte stille, konsentrere seg, og kontrollere impulsene sine. For barn med AD/HD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder)

Detaljer