Sensorveiledning JUR 4000 P vårsemesteret dag 2 revidert utgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sensorveiledning JUR 4000 P vårsemesteret 2015 - dag 2 revidert utgave"

Transkript

1 Sensorveiledning JUR 4000 P vårsemesteret dag 2 revidert utgave Del I: "Om renteinntekter og renteutgifter i inntektsskatteretten. Reglene i skatteloven 6-41 og skal ikke behandles". 1. Læringskrav Læringskravene er som følger: "Det kreves god forståelse av følgende emner: Skattestrukturen (dvs. de ulike skatter som utskrives på inntekt, herunder trygdeavgiften, og hvilke skattesatser som gjelder for disse). Skattesubjektene, herunder familiebeskatningen og de sentrale regler om skattlegging av selskaper og selskapsdeltakere. Reglene om skattepliktig alminnelig inntekt av fordeler vunnet ved arbeid, kapital og virksomhet. Fradragsrett for utgifter knyttet til slik inntekt. Fradragsrett for gjeldsrenter og andre finansutgifter. Kapitalgevinster og -tap. Tidfestingsregler for arbeids- og kapitalinntekter og for utgifter knyttet til slik inntekt. Rettkildene i skatteretten. Det kreves kjennskap til følgende emner: De grunnleggende prinsippene i internasjonal skatterett Tidfestingsregler for virksomhetsinntekt. Reglene om personinntekt av arbeid." 2. Litteratur Hovedlitteratur er Zimmer, Lærebok i skatterett, 7. utgave 2014, unntatt kap Stoff som er satt med petit, omfattes ikke av lærestoffet. Relevant stoff finnes i første rekke på s , , , og Om oppgaven Oppgaven omfatter først og fremst er selve skatteplikten og fradragsretten for renter som skal behandles, samt tidfestingsreglene. Oppgaveteksten gir også

2 rom for å behandle tilordningsspørsmål (dvs. hvem som er skattepliktig og hvem som har rett til fradrag) samt internasjonale spørsmål. Det viktigste vil imidlertid være selve skatteplikten og fradragsretten samt tidfestingsreglene. Noen kandidater trekker inn sktl Dette er en regel om ekstrabeskatning for renter på lån fra personlig skattyter til selskap. Bestemmelsen er omtalt i læreboken s. 313 pkt og er også nevnt på s Dette er petitstoff og hører ikke med til læringskravene. De fleste kandidatene får ikke noe ut av bestemmelsen utover et rent referat. Dette kan ikke gi plusspoeng. Derimot kan det være et pluss om kandidaten viser å ha forstått bestemmelsen. Det fremgår uttrykkelig at 6-41 om begrensning av fradrag for renter mellom nærstående selskaper samt reglene om behandlingen av renter ved beregning av personinntekt for eiere av enkeltpersonforetak faller utenfor oppgaven. Dette faller også utenfor læringskravene. Oppgaven (og heller ikke pensum) inviterer heller ikke til å diskutere forholdet til utbytte/egenkapital. 4. Skatteplikt for renteinntekter Renteinntekter er skattepliktig som fordel vunnet ved kapital etter sktl. 5-1 jf Renteinntekter anses som avkastning av finansgjenstander etter 5-20 første ledd bokstav b. Sistnevnte bestemmelse er bare en presisering av 5-1, Det må være tilstrekkelig at kandidaten utleder skatteplikten av 5-1, uten å trekke frem I virksomhet følger skatteplikten også av virksomhetsregelen i 5-1. Mange kandidater får med seg dette Kapitalregelen har dermed bare selvstendig betydning for de som ikke driver virksomhet, se læreboken s Et poeng som med fordel kan trekkes frem, er at det for inntektsformål ikke er nødvendig å trekke grensen mellom renter og andre (løpende) kapitalinntekter, siden reglene er de samme. Dette i motsetning til fradragssiden, jf. nedenfor. En god besvarelse bør inneholde noe om grensen mellom renter (kapitalinntekter) og kapitalgevinster. Dette er behandlet i læreboken på s. 278 flg. Kandidaten bør vise at de har forstått dette skillet, men så mye mer kan

3 ikke kreves. De bør vise at de har forstått hvorfor det er nødvendig å skille mellom kapitalinntekt og kapitalgevinst. Kapitalgevinster er skattepliktige etter 5-2 annet ledd, men for kapitalgevinster er det - i motsetning til kapitalinntekt en del unntak fra skatteplikten, se sktl. kap. 9. Også tidfestingsreglene kan føre til at det blir forskjeller. Hvis avkastningen anses som rente, beskattes den løpende, mens kapitalgevinster beskattes når formuesobjektet realiseres. Kandidatene kan i denne forbindelse nevne hvordan renteelementet ved kredittsalg skal behandles, jf. læreboken pkt I læreboken pkt s. 279 og og pkt a) side 220 behandles renter stipulert som verdistigning. Fremstillingen retter seg i første rekke mot fradragssiden, men det samme gjelder i forhold til inntektssiden. Det kan ikke forventes at kandididaten går inn på dette. Det skal her nevnes atetter at læreboken er skrevet er det gitt nye regler i sktl om renteelementet ved mengdegjeldsbrev, som gjelder for gjeldsbrev utstedt i 2014 eller senere. Det følger av første ledd at renteelementet for et mengdegjeldsbrev som er utstedt til underkurs for så vidt anses som kapitalavkastning, men underkursen skal inntektsføres når mengdegjeldsbrevet realiseres. Renteelementet skal altså ikke beskattes løpende. Når det gjelder tilfeller hvor underkursen ikke har sitt grunnlag i låneavtalen, så gjelder fremdeles løsningen i Jessendommen, Rt s. 929, som det vises til i læreboken på s Dette er egentlig tidfestingsspørsmål, så det kan gjerne behandles der kandidaten behandler tidfestingsreglene. Læreboken pkt om vedhengende frukter er ikke lærestoff, og det kan ikke forventes at det tas med noe om dette. Det vi likevel være et pluss om man drøfter tilfeller hvor et gjeldsbrev selges med en utestående rentetermin. 5. Fradragsrett for renteutgifter Reglene om fradragsrett for renteutgifter er behandlet i læreboken på s. 219 flg. Kandidatene bør ta utgangspunkt i 6-40 første ledd og få frem at fradragsretten ikke er betinget av noen tilknytning til en inntekt eller et inntektserverv, slik det kreves etter den alminnelig fradragsregelen i 6-1. De kandidater som bare bygger fradragsretten på 6-1 må klart nok trekkes for det.

4 Rentebegrepet er en sentral del når det gjelder fradragssiden, jf. pkt Det sentrale her er at rente er vederlag for en kredittytelse og at provisjoner og gebyrer som betales i forbindelse med låneopptaket eller nedbetalingen likestilles med rente. Harperdommen, Rt s. 944 kan nevnes. Det vil være bra om kandidaten får frem den forskjellen på vederlag for kredittytelse og kompensasjonen for verdinedgangen som Høyesterett trekker frem. Det bør også nevnes at hvis det ikke er avtalt renter av et utestående beløp, så kan en som utgangspunkt ikke skille ut et renteelement fra en betaling og kreve fradrag. Det vil være et pluss om kandidaten viser til 6-40 åttende ledd om at skattyter kan velge å aktivere byggelånsrenter og viser å ha forstått regelen, jf. læreboken pkt Tidfesting Renteinntekter og rentekostnader tidfestes etter hovedregelen om realisasjonsprinsippet, jf. sktl første ledd om renteinntekter og annet ledd om rentekostnader. Se nærmere læreboken s. 324 flg. Kandidatene bør få frem hva dette betyr i forhold til renteinntekter og -kostnader. Renteinntekter skattlegges og rentekostnader fradragsføres i det året de påløper. Påløpte renteinntekter inntektsføres som utgangspunkt uavhengig av når de skal betales og uavhengig av om de betales til forfall. Tilsvarende gjelder for rentekostnader. Mange kandidater bommer her, og forstår 14-2 slik at skattlegging/fradragsføring skal skje på forfallstidspunktet eller når betaling skjer. Hvis kreditor ikke er bokføringspliktig, gjelder det et modifisert kontantprinsipp etter 14-20, se læreboken 327 (petitavsnittet). Dette er ikke lærestoff når det gjelder inntektssiden, og det kan dermed ikke forventes at kandidatene går inn på dette her. Bestemmelsen er viktigst når det gjelder fradragssiden, jf. nedenfor. Det følger av bestemmelsen at kreditor kan vente med å inntektsføre renter som er opptjent og forfalt, men som ikke er betalt ved utløpet av inntektsåret, jf. sktl annet ledd bokstav a. Bestemmelsen hindrer ikke inntektsføring hvis forfallstidspunktet er året etter at rentene er påløpt og rentene betales det året. Er kreditor bokføringspliktig, som vil være det vanlige, gjelder realisasjonsprinsippet ubetinget.

5 Viser det seg at kravet på renter går tapt, har kreditor rett til fradrag for tap etter 9-4 jf. 9-3 første ledd bokstav c nr. 3. Se læreboken s Kandidaten bør vise at han har forstått hvordan fradragsretten kan utledes av disse bestemmelsene. I virksomnhet følger fradragsretten (også) av 6-2 annet ledd, jf. læreboken s Innholdet av denne bestemmelsen er i denne sammenheng den samme som etter 9-4 jf. 9-3 første ledd bokstav c nr. 3. Hvis debitor ved utløpet av inntektsåret ikke har betalt forfalte renter, gjelder annet ledd bokstav b. Som det nevnes i læreboken s. 327, så har bestemmelsen størst betydning for fradragssiden. Her er den også viet større plass i læreboken, se s For å vise at reglene er forstått, vil det være en fordel om reglene forklares med et eksempel. Kandidatene kan gjerne nevne at kontantprinsippet gjelder fullt ut for renter av lån til Statens lånekasse for utdanning, jf tredje ledd, jf. læreboken s. 329 (petitavsnittet). Det kan ikke forventes at kandidaten ser denne bestemmelsen. 7. Tilordning Bare et fåtall kandidater tar opp tilordningsspørsmål, og det må være mulig å oppnå toppkarakter uten å gå inn på dette. De som går inn på det, bør få frem at det er den kreditor som etter det underliggende forhold er berettiget til renteinntekten som skal skattlegges for den, og at det er den som er forpliktet som skal ha fradraget, jf. læreboken s. 115 flg og s Kandidatene kan så gjerne nevne situasjonen hvor det skjer endringer på kreditor eller debitorsiden. Det vil være de rentene som vil være påløpt i det aktuelle tidsrom som vil være skattepliktig/fradragsberettiget. De vanskelige spørsmålene vil være fradragsretten for solidarskyldnere, herunder samboere, jf. læreboken s I en god besvarelse hvor tilordningsspørsmål tas opp, bør det sies noe om dette. Enkelte vil muligens nevne reglene om særskilt ligning av ektefeller, jf. sktl. 2-11, og at ektefellene skal lignes for sine renteinntekter. Rentekostnader kan ektefellene ifølge ligningspraksis fordele fritt seg i mellom, uavhengig av hvem som er debitor og uavhengig av hvem av dem som har betalt rentene. Dette er nevnt helt kort til slutt i petitavsnittet s Det kan naturligvis ikke forventes at dette nevnes.

6 8. Internasjonale forhold I følge læringskravene så kreves det bare kjennskap til de grunnleggende prinsippene i internasjonal skatterett, og det kan ikke forventes noe her, selv fra de flinke kandidatene. De færreste kandidater går inn på dette. De som går inn på dette og har forstått regelen, må gis et pluss. De som tar opp disse spørsmålene, må skille mellom tilfeller hvor det er norsk kreditor og utenlandsk debitor på den ene siden og utenlandsk kreditor og norsk debitor på den andre siden. For en norsk kreditor gjelder globalinntektsprinsippet, jf. sktl. 2-1 niende ledd, slik at han vil være skattepliktig i Norge etter intern rett, selv om debitor er utenlandsk. Det vil så avhenge av skattevatalen med det enkelte land om også debitors hjemstat har rett til å beskatte rentene (kildeskatt). Ifølge den nordiske skatteavtalen er det bare hjemstaten, dvs. Norge, som har beskatningsretten. Noe mer enn dette kan ikke forventes. Hvis kreditor er utenlandsk, er det ikke hjemmel i norsk rett for å beskatte rentene, se læreboken s. 176 pkt (slutten av avsnittet). Unntak gjelder hvis rentene er tilknyttet en virksomhet som drives eller bestyres i Norge, jf. sktl. 2-3 første ledd boktav b. Når det gjelder gjeldsrenter, så er det regler i sktl som gjelder for skattytere som er skattepliktige både i Norge og utlandet. For skattytere som er bosatt i Norge og f.eks. har fast eiendom i utlandet, skal det som hovedregel bare gis forholdsmessig gjeldsfradrag. Reglene er omtalt i læreboken s. 236 (petitavsnittet). Dette er ikke lærestoff, og det kan ikke forventes at noen kandidater går inn på dette. 9. Vurdering Oppgaven er sentral, og de fleste bør få frem hovedreglene om beskatningen og fradragsreglene. Hovedvekten bør legges på dette, men tidfestingsreglene hører også naturlig med. De som skriver bra om dette, herunder om avgrensningsspørsmål, unntakene når det gjelder tidfestingen mv., må kunne få toppkarakter, selv om ikke tilordningsspørsmål og internasjonale forhold er behandlet.

7 Ved sensuren har det vist seg at det bare er et fåtall kandidater som behersker stoffet på en god måte. Problematisering og gode drøftelser forekommer i liten grad. For å bestå eksamen bør det kreves at kandidatene har en viss struktur på oppgaven og at kandidaten i det minste har forstått hovedreglene om inntektsbeskatning av renteinntekter og fradrag for rentekostnader. For å få D bør det kreves et minimum av selvstendighet. Del II "Diskuter hvilke hensyn som taler for og mot domstolenes rettsskapende virksomhet. Gi dernest eksempler fra ulike rettsområder hvor domstolene faktisk har utviklet rettsregler." 1. Læringskrav Det kreves god forståelse av følgende emner: Begrepene rettskilde, rettskildefaktor, argument Hvordan man finner rettskildene / rettskildefaktorene / argumentene Hvordan man anvender rettskildene / rettskildefaktorene / argumentene Dette omfatter prinsippene eller normene om deres gyldighet ( relevans ), om slutning fra dem ( slutningsprosessen ) og om deres vekt ( harmonisering ). Av disse tre problemstillingene er den siste den helt sentrale og må vektlegges særlig sterkt i metodestudiet. Likheter og forskjeller mellom metodespørsmål i norsk intern rett og i folkeretten og i EF/EØS retten Det kreves kjennskap til følgende emner: Hovedtrekkene ved de prosesser hvorigjennom de viktigste typer av rettsregler skapes i vårt rettssystem. Disse problemstillingene behandles også i andre fag i studiet, særlig i stats- og forvaltningsretten. Hovedtrekk i norsk metodelære sammenlignet med fremmede nasjonale rettssystemers metodelære Komparative metodespørsmål, herunder særlig: a. Forholdet mellom privatrettslige og offentligrettslige metodeproblemstillinger. b. Sammenhengen mellom tolkningen av generelle rettsakter (normer) og

8 individuelle rettsakter (kontrakt, testament, ektepakt, forvaltningsvedtak, dom) Litteratur I. Eckhoff, Torstein/ Helgesen, Jan Erik: Rettskildelære 5. utg., 2001: Følgende kapitler faller utenfor læringskravene: Kap. 3 IX («Etterfølgende utsagn m.v. fra lovgiverhold») Kap. 9 Kap. 10 Kap. 11 OG II. Boe, Erik: Rettskildelære under debatt, Oslo 2012: Utvalgte kapitler er obligatorisk litteratur: Kap. 3 Kap. 12 Kap. 14 Kap. 15 Kap. 16 Kap. 17 Kap. 19

9 Støttelitteratur Arnesen, Finn og Stenvik, Are: Internasjonalisering og juridisk metode. Universtitetsforlaget, 1.utg Boe, Erik: Rettskildelære under debatt, Oslo 2012 (øvrige kapitler) 2. Om oppgaven Oppgaven har vært gitt to ganger før ved JUS 4111, høstsemesteret 2011 og vårsemesteret 2014 (ekstraordinær eksamensdag). Ved begge eksamene har Jan E. Helgesen skrevet sensorveiledninger. Disse sensorveiledningene har også gyldighet når, og jeg har i samråd med Helgesen og faglig eksamensleder ikke funnet grunn til å utarbeide noen egen veiledning om hvordan oppgaven bør besvares mv. 3. Vurdering Kandidatene har mye å skrive om, og oppgaven kan angripes på forskjellige måter. Ved bedømmelsen bør det utvises en viss toleranse i forhold til hva som tas opp og hva som ikke tas opp. Det bør også vises en viss toleranse for kandidater som ikke er helt oppdatert i forhold til den debatt som den senere tid har vært, f.eks. når det gjelder maktutredningen og Lønningutvalget. For å bestå eksamen bør det forventes at kandidatene i det minste presiserer hva rettsskapende virksomhet er og at de får frem noe om forholdet mellom lovgiver og domstoler når det gjelder rettsskapende virksomhet. I tillegg bør de få frem noen fornuftige eksempler. Ved den samlede bedømmelsen bør skatterettsdelen og rettskildedelen vektes likt. Oslo, 12. mai 2015 Per Helge Stoveland

10

Mandag 23. november 2015

Mandag 23. november 2015 Sensorveiledning JUR 4000 dag 1 høstsemesteret 2015 Mandag 23. november 2015 1. Læringskrav Det kreves god forståelse av følgende emner: Skattestrukturen (dvs. de ulike skatter som utskrives på inntekt,

Detaljer

Sensorveiledning JUR 4000 Høst 2011 Fredag 18. november 2011 Dag 1, skatterettslig del

Sensorveiledning JUR 4000 Høst 2011 Fredag 18. november 2011 Dag 1, skatterettslig del Sensorveiledning JUR 4000 Høst 2011 Fredag 18. november 2011 Dag 1, skatterettslig del Denne sensorveiledningen tar for seg de skatterettslige spørsmålene som oppstår i oppgaven. 1. Pensum/læringskrav

Detaljer

Sensorveiledning 4. avdeling vårsemesteret 2011 Oppgave 2.

Sensorveiledning 4. avdeling vårsemesteret 2011 Oppgave 2. Sensorveiledning 4. avdeling vårsemesteret 2011 Oppgave 2. Fra inntektsskatteretten: a. Gi en oversikt over i hvilke sammenhenger det har betydning å trekke grensen mellom fordel vunnet ved virksomhet

Detaljer

Sensorveiledning JUR 4000 høstsemesteret 2012. Dag 1 - Skatterett

Sensorveiledning JUR 4000 høstsemesteret 2012. Dag 1 - Skatterett Sensorveiledning JUR 4000 høstsemesteret 2012. Dag 1 - Skatterett 1. Læringskrav Det kreves god forståelse av følgende emner: o Skattestrukturen (dvs. de ulike skatter som utskrives på inntekt, herunder

Detaljer

Introduksjonsforelesning 4. avdeling høsten Professor Anne Robberstad

Introduksjonsforelesning 4. avdeling høsten Professor Anne Robberstad Introduksjonsforelesning 4. avdeling høsten 2010 Professor Anne Robberstad anne.robberstad@jus.uio.no 1 Hvem har ansvar for hva på 4. avdeling? Avdelingsansvarlig lærer: Anne Robberstad (anne.robberstad@jus.uio.no)

Detaljer

Pensum/læringskrav Skatterett 1 Grunnleggende skatterett (Bachelornivå 3. studieår) forslag februar 2016

Pensum/læringskrav Skatterett 1 Grunnleggende skatterett (Bachelornivå 3. studieår) forslag februar 2016 Pensum/læringskrav Skatterett 1 Grunnleggende skatterett (Bachelornivå 3. studieår) forslag februar 2016 Fagbeskrivelse Studiet gjelder inntektsskatterett. Formålet med det grunnleggende skatterettsstudiet

Detaljer

SKATTESPØRSMÅL VED INVESTERING I FAST EIENDOM I UTLANDET

SKATTESPØRSMÅL VED INVESTERING I FAST EIENDOM I UTLANDET SKATTESPØRSMÅL VED INVESTERING I FAST EIENDOM I UTLANDET Intern rett og skatteavtalene Kandidatnr: 328 Veileder: Erik Friis Fæhn Leveringsfrist: 25. november 2003 Til sammen 17.866 ord Dato 20.11.03 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten

SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten 1. Innledning Skattedirektoratet har mottatt spørsmål

Detaljer

KONTANTPRINSIPPET FOR TIDFESTING

KONTANTPRINSIPPET FOR TIDFESTING KONTANTPRINSIPPET FOR TIDFESTING Særlig om tidfesting av ansatteaksjer og andeler i ansattefond Kandidatnummer: 666 Veileder: Marit Stålesen Leveringsfrist: 26. november 2007 Til sammen 17 987 ord 25.11.2007

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015 Her finner du en forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere med midlertidig

Detaljer

Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høsten 2014, Dag 1 (Disp. pkt. 1) Professor Ole-Andreas Rognstad,

Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høsten 2014, Dag 1 (Disp. pkt. 1) Professor Ole-Andreas Rognstad, Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høsten 2014, Dag 1 (Disp. pkt. 1) Professor Ole-Andreas Rognstad, Pensum Hovedlitteratur Mads H. Andenæs, Rettskildelære, Oslo 2009 Erik M. Boe, Innføring i juss.

Detaljer

Forslag til endring i reglene for skattlegging av pensjonsinntekt

Forslag til endring i reglene for skattlegging av pensjonsinntekt Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Marie Viken 03.03.2010 03.05.2010 Telefon Deres referanse Vår referanse 22 07 72 33 10/1089 2010/250120 Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo

Detaljer

Sensorveiledning JUS4111 høsten 2013

Sensorveiledning JUS4111 høsten 2013 Sensorveiledning JUS4111 høsten 2013 Pensum og læringskrav Pensum i metodelære er Torstein Eckhoff, Rettskildelære (5. utgave ved Jan Helgesen). Følgende deler av boken er ikke pensum: Kapittel 3 IX, 9,

Detaljer

Sambeskatning av ektefeller

Sambeskatning av ektefeller Sambeskatning av ektefeller Kandidatnummer: 530 Leveringsfrist: 25.04.2008 Til sammen 16 513 ord 24.04.2008 Innholdsfortegnelse 1 SAMBESKATNING AV EKTEFELLER 1 1.1 Presentasjon av tema 1 1.2 Oversikt over

Detaljer

Metodedelen av faget JUS4111 (metode og etikk) utgjør 7 av 10 studiepoeng.

Metodedelen av faget JUS4111 (metode og etikk) utgjør 7 av 10 studiepoeng. Bodil Kristine Høstmælingen Utkast til sensorveiledning, del II Metode (antatt tidsforbruk 2 timer) Jus 4111 Vår 2012 Eksamensdag: 30. mai 2012 Oppgave: Drøft likheter og forskjeller mellom tolkning/anvendelse

Detaljer

Finn Arnesen Professor dr.juris Senter for europarett Universitetet i Oslo. Ansvarlig lærer 2. studieår, 1. amanuensis Christoffer Eriksen

Finn Arnesen Professor dr.juris Senter for europarett Universitetet i Oslo. Ansvarlig lærer 2. studieår, 1. amanuensis Christoffer Eriksen Finn Arnesen Professor dr.juris Senter for europarett Universitetet i Oslo Oslo, - Besøksadresse: Domus Media, Karl Johans gt. 47 Postadresse: Postboks 6706, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon (+ 47) 22

Detaljer

Finansdepartementet, 30.04.2010. Høringsnotat beskatning av andelshavere i nye boligselskaper

Finansdepartementet, 30.04.2010. Høringsnotat beskatning av andelshavere i nye boligselskaper Finansdepartementet, 30.04.2010 Høringsnotat beskatning av andelshavere i nye boligselskaper 1. Innledning Inntekt og formue i boligselskap fordeles på andelshaverne og skattlegges hos disse. Ved lov 11.

Detaljer

Grunnleggende inntektskatterett Skatterett 4. avd. H08

Grunnleggende inntektskatterett Skatterett 4. avd. H08 Grunnleggende inntektskatterett Skatterett 4. avd. H08 Harald Hauge (hh@harboe.no) Disposisjon MANDAG 1. Innledning 1.1 Skatterett som fag; hvorfor studere skatterett? 1.2 Skattesystemet 1.2.1 Mange skatter

Detaljer

Domsanalyseoppgaver. Kurs i obligasjonsrett ved Per Sigvald Wang

Domsanalyseoppgaver. Kurs i obligasjonsrett ved Per Sigvald Wang Domsanalyseoppgaver Oppgavetypen generelt om domsanalyseoppgaver Les oppgaveteksten nøye og finn ut hva oppgaven spør om. Ved tvil, må en innledende presisering av hvordan oppgaveteksten forstås, gjøres.

Detaljer

SKATT PÅ PENSJONSINNTEKTER -særlig om kildeskatt ved flytting over landegrenser.

SKATT PÅ PENSJONSINNTEKTER -særlig om kildeskatt ved flytting over landegrenser. SKATT PÅ PENSJONSINNTEKTER -særlig om kildeskatt ved flytting over landegrenser. Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 575 Leveringsfrist: 25 november Til sammen 17854 ord 24.11.2009

Detaljer

DE VIKTIGSTE SELSKAPSFORMENE. Velg riktig selskapsform

DE VIKTIGSTE SELSKAPSFORMENE. Velg riktig selskapsform Velg riktig selskapsform 1 2015 Miniforetak AS Send gjerne dette e-heftet til andre, blogg om det eller del det i sosiale medier men pass på ikke å endre noe av innholdet før du gjør det. miniforetak.no

Detaljer

JUS 4111 Vår 2014 Ekstraordinær eksamensdag, 10. juni Sensorveiledning

JUS 4111 Vår 2014 Ekstraordinær eksamensdag, 10. juni Sensorveiledning Jan E. Helgesen JUS 4111 Vår 2014 Ekstraordinær eksamensdag, 10. juni 2014 Sensorveiledning Oppgave: Drøft hvorvidt domstolene bør skape generelle rettsregler. Gi dernest eksempler fra ulike rettsområder

Detaljer

Tallet 0,04 kaller vi prosentfaktoren til 4 %. Prosentfaktoren til 7 % er 0,07, og prosentfaktoren til 12,5 % er 0,125.

Tallet 0,04 kaller vi prosentfaktoren til 4 %. Prosentfaktoren til 7 % er 0,07, og prosentfaktoren til 12,5 % er 0,125. Prosentregning Når vi skal regne ut 4 % av 10 000 kr, kan vi regne slik: 10 000 kr 4 = 400 kr 100 Men det er det samme som å regne slik: 10 000 kr 0,04 = 400 kr Tallet 0,04 kaller vi prosentfaktoren til

Detaljer

Fakultetsoppgave skatterett H10

Fakultetsoppgave skatterett H10 Fakultetsoppgave skatterett H10 Peder Ås eier en enebolig i Storeby som han selv bor i med sin familie. I sokkeletasjen er det en hybelleilighet som han leier ut. Han har tatt opp et banklån for å finansiere

Detaljer

Saksnr. 13/ Høringsnotat

Saksnr. 13/ Høringsnotat Saksnr. 13/394 05.04.2013 Høringsnotat om tilordning av gjeldsrenter ved beregning av maksimalt kreditfradrag etter skatteloven 16-21 - forslag om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 (FSFIN)

Detaljer

Sensorveiledning JUS4111 Våren 2013

Sensorveiledning JUS4111 Våren 2013 Sensorveiledning JUS4111 Våren 2013 «Forarbeiders betydning ved tolkning av lover» 1. Om oppgaven, kunnskapskrav, pensum og denne veiledningen Oppgaven er sentral i metodelæren og er vel hva man kan kalle

Detaljer

Høringsnotat - Endring av reglene for skattemessig tidfesting av underkurs og overkurs på mengdegjeldsbrev

Høringsnotat - Endring av reglene for skattemessig tidfesting av underkurs og overkurs på mengdegjeldsbrev Sak:12/4179 30.05.2013 Høringsnotat - Endring av reglene for skattemessig tidfesting av underkurs og overkurs på mengdegjeldsbrev Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 3 Gjeldende rett... 5 Vurderinger

Detaljer

Opphør av arbeidsforhold grunnet alder oppdatert juni 2016

Opphør av arbeidsforhold grunnet alder oppdatert juni 2016 Opphør av arbeidsforhold grunnet alder oppdatert juni 2016 Når arbeidstaker fyller 70 år, eller ved en tidligere fastsatt særaldersgrense, kan arbeidsforholdet bringes til opphør. Artikkelen omhandlet

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet har laget en enkel oversikt over de viktigste reglene for arv etter foreldre. Den er som følger:

Justis- og beredskapsdepartementet har laget en enkel oversikt over de viktigste reglene for arv etter foreldre. Den er som følger: Arv etter foreldre Publisert 2013-08-25 23:22 Informasjon om arvereglene Justis- og beredskapsdepartementet har laget en enkel oversikt over de viktigste reglene for arv etter foreldre. Den er som følger:

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 1 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 1 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 201708-b/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 1 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2017.

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 1 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 1 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 2016-09/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 1 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2016.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ILEGGELSE AV TILLEGGSAVGIFT VED PASSERING AV BOMPENGESTASJONER I NORGE

RETNINGSLINJER FOR ILEGGELSE AV TILLEGGSAVGIFT VED PASSERING AV BOMPENGESTASJONER I NORGE RETNINGSLINJER FOR ILEGGELSE AV TILLEGGSAVGIFT VED PASSERING AV BOMPENGESTASJONER I NORGE 1. Innledning I henhold til Forskrift om betaling av bomavgift og tilleggsavgift 5 har Vegdirektoratet utferdiget

Detaljer

Forelesninger i Rettskilder, JUS 1211, Våren 2014, Dag 1 (Disp. pkt. 1) Professor Ole-Andreas Rognstad,

Forelesninger i Rettskilder, JUS 1211, Våren 2014, Dag 1 (Disp. pkt. 1) Professor Ole-Andreas Rognstad, Forelesninger i Rettskilder, JUS 1211, Våren 2014, Dag 1 (Disp. pkt. 1) Professor Ole-Andreas Rognstad, Pensum Hovedlitteratur Mads H. Andenæs, Rettskildelære, Oslo 2009 Erik M. Boe, Innføring i juss.

Detaljer

Høringsnotat - Unntak fra taushetsplikt for Norges Bank ved utlevering av opplysninger til skatte- og avgiftsmyndighetene

Høringsnotat - Unntak fra taushetsplikt for Norges Bank ved utlevering av opplysninger til skatte- og avgiftsmyndighetene Sak:15/3864 14.03.2016 Høringsnotat - Unntak fra taushetsplikt for Norges Bank ved utlevering av opplysninger til skatte- og avgiftsmyndighetene Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og gjeldende rett...

Detaljer

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter for 2009

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter for 2009 Høringsnotat - forslag til endringer i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter for Annen del. Rentefritak, betalingsutsettelse og ettergivelse Til 6-7 Transaksjonskostnader

Detaljer

Mulige konsekvenser av sktl. 6-41, 6. ledd, bokstav a, tolket i lys av forslag til forskrift

Mulige konsekvenser av sktl. 6-41, 6. ledd, bokstav a, tolket i lys av forslag til forskrift Mulige konsekvenser av sktl. 6-41, 6. ledd, bokstav a, tolket i lys av forslag til forskrift Kandidatnummer: 614 Leveringsfrist: 25.4.2014 Antall ord: 17 704 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Presentasjon

Detaljer

TIDFESTING ETTER KONTANTPRINSIPPET

TIDFESTING ETTER KONTANTPRINSIPPET TIDFESTING ETTER KONTANTPRINSIPPET - En vurdering av kontantprinsippets innhold og anvendelsesområde. Kandidatnummer: 541 Veileder: Professor Frederik Zimmer Leveringsfrist: 25.04.2007 Til sammen 13886

Detaljer

Sensorveiledning JUS4111, høst 2015

Sensorveiledning JUS4111, høst 2015 Sensorveiledning JUS4111, høst 2015 Innledende bemerkninger Metode og etikk-faget omhandler de rettslige og etiske normene som styrer juridisk argumentasjon og juristers yrkesadferd. I etikkfaget kreves

Detaljer

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 1999 Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Sigrun Kristoffersen 2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Skattereformen i 1992 medførte store endringer i beskatningen av

Detaljer

NORSK REGNSKAPSHISTORIE- HOVEDVEKT PÅ FORHOLDET MELLOM REGNSKAP OG SKATT

NORSK REGNSKAPSHISTORIE- HOVEDVEKT PÅ FORHOLDET MELLOM REGNSKAP OG SKATT 1 NORSK REGNSKAPSHISTORIE- HOVEDVEKT PÅ FORHOLDET MELLOM REGNSKAP OG SKATT Før 1976/77 Skatteregler var også regnskapsregler Fra 1976/77 Resultatregnskapet skilte mellom bedriftsøkonomiske og skattemessige

Detaljer

Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Våren 2015, Dag 1 (Disp. pkt. 1-2.3) Professor Ole-Andreas Rognstad,

Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Våren 2015, Dag 1 (Disp. pkt. 1-2.3) Professor Ole-Andreas Rognstad, Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Våren 2015, Dag 1 (Disp. pkt. 1-2.3) Professor Ole-Andreas Rognstad, Pensum Hovedlitteratur Mads H. Andenæs, Rettskildelære, Oslo 2009 Erik M. Boe, Innføring i

Detaljer

01 (25 --+-'J1 0 3. APR. 2008 FINANSDEPARTEMWET. Skatteetaten. Høringsnotat om kildeskatt på pensjoner m.v.

01 (25 --+-'J1 0 3. APR. 2008 FINANSDEPARTEMWET. Skatteetaten. Høringsnotat om kildeskatt på pensjoner m.v. rr Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Elisabet A. Landmark 19.12.2007 31.03.2008 Telefon Deres referanse Vår referanse 22 07 72 66 07/2517 2008/20595/SKDRE/ELA/ 008 Finansdepartementet Skattelovavdelingen

Detaljer

NOTAT REORGANISERING AV NETTVIRKSOMHET 1 BEHOVET FOR NY STRUKTUR

NOTAT REORGANISERING AV NETTVIRKSOMHET 1 BEHOVET FOR NY STRUKTUR NOTAT REORGANISERING AV NETTVIRKSOMHET 1 BEHOVET FOR NY STRUKTUR Dersom Reiten-utvalgets innstilling følges og det blir økt press på sammenslåing av ulike regionale nett eller det stilles krav om at nettvirksomheten

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2014 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn

Detaljer

Studieåret 2014/2015

Studieåret 2014/2015 UiO Institutt for spesialpedagogikk SPED4090 / Retningslinjer for og krav til masteroppgaven Studieåret 2014/2015 A. FORBEREDELSE, PROSJEKTPLANLEGGING, VEILEDNING... 2 1. Forberedende arbeid... 2 2. Prosjektplanlegging...

Detaljer

Om grensen mellom arbeidsinntekt og kapitalinntekt i skatteloven 5-1

Om grensen mellom arbeidsinntekt og kapitalinntekt i skatteloven 5-1 Om grensen mellom arbeidsinntekt og kapitalinntekt i skatteloven 5-1 En analyse av utvalgte dommer Kandidatnummer: 427 Veileder: Erik Friis Fæhn Leveringsfrist: 27. november 2006 Til sammen 16 873 ord

Detaljer

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Saksnr. 07/1389 05.04.2013 Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Gjeldende rett... 4 3.1 Skattytere

Detaljer

OVERTREDELSESGEBYR - EN KORT OVERSIKT OVER REGELVERKET OG ERFARINGER FRA KLAGESAKER

OVERTREDELSESGEBYR - EN KORT OVERSIKT OVER REGELVERKET OG ERFARINGER FRA KLAGESAKER OVERTREDELSESGEBYR - EN KORT OVERSIKT OVER REGELVERKET OG ERFARINGER FRA KLAGESAKER TAGE A. T. ERIKSEN, JURIDISK RÅDGIVER 31.05.2013 1 Oversikt over tema Hva er overtredelsesgebyr? Pbl. 32-8 Kort om de

Detaljer

Yttergrense for arbeidsinntekt i earn out-tilfelle

Yttergrense for arbeidsinntekt i earn out-tilfelle Yttergrense for arbeidsinntekt i earn out-tilfelle Kandidatnummer: 611 Leveringsfrist: 25. april 2013 Antall ord: 14500 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Problemstillingen... 1 1.2 Grensen mellom

Detaljer

Forelesning 9 mandag den 15. september

Forelesning 9 mandag den 15. september Forelesning 9 mandag den 15. september 2.6 Største felles divisor Definisjon 2.6.1. La l og n være heltall. Et naturlig tall d er den største felles divisoren til l og n dersom følgende er sanne. (1) Vi

Detaljer

SKATTEPLIKTEN TIL NORGE VED MIDLERTIDIG ARBEIDSOPPHOLD I UTLANDET

SKATTEPLIKTEN TIL NORGE VED MIDLERTIDIG ARBEIDSOPPHOLD I UTLANDET SKATTEPLIKTEN TIL NORGE VED MIDLERTIDIG ARBEIDSOPPHOLD I UTLANDET Kandidatnummer: 595 Leveringsfrist: 25.11.2008 Til sammen 17 914 ord 21.11.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Bakgrunn for valg

Detaljer

Enkeltvedtak krav etter forvaltningsloven

Enkeltvedtak krav etter forvaltningsloven Enkeltvedtak krav etter forvaltningsloven 1 Hvorfor er reglene (kravene) i forvaltningsloven viktig? Forholdet mellom barnehagelov og forvaltningslov 1. Barnehagelov Spesiell forvaltningsrett 2. Forvaltningslov

Detaljer

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi Foretaksmodellen Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi 1 DAGENS TEMA skattereformen 2005-2006 Kort om hensyn målsettinger forskjellige modeller nye ord og uttrykk Hovedtema

Detaljer

SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA

SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2. NORSKE SKATTER PÅ EIENDOM I SPANIA... 2.1 Utgangspunkter - globalinntektsprinsippet... 2.2

Detaljer

Sensorveiledning, JUR4000 høst 2012

Sensorveiledning, JUR4000 høst 2012 Sensorveiledning, JUR4000 høst 2012 Oppgavetekst «Sammenlign rettskildesituasjonen i betydningen tilfanget av rettskildefaktorer og bruken av dem i saker om brudd på menneskerettighetene og i andre saker

Detaljer

Sensorveiledning JUR4000 4. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap høst 2015

Sensorveiledning JUR4000 4. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap høst 2015 Sensorveiledning JUR4000 4. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap høst 2015 Eksamen 25. november 2015, teorioppgave i sivilprosess. Oppgaven er beregnet til en halv eksamensdag, ca. 3 timer. DEL II

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Master rettsvitenskap, 4. avdeling, teorioppgave rettskildelære innlevering 11. februar Gjennomgang 10. mars 2011 v/jon Gauslaa

Master rettsvitenskap, 4. avdeling, teorioppgave rettskildelære innlevering 11. februar Gjennomgang 10. mars 2011 v/jon Gauslaa Master rettsvitenskap, 4. avdeling, teorioppgave rettskildelære innlevering 11. februar 2010 Gjennomgang 10. mars 2011 v/jon Gauslaa Om forarbeider til formelle lover som rettskildefaktor Eksamensoppgave

Detaljer

Garantidokument i husleieforhold

Garantidokument i husleieforhold Rundskriv H-5/16 Garantidokument i husleieforhold Erstatter tidligere rundskriv H-2/11 Forord Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet et nytt standard garantidokument som har til formål

Detaljer

Sideordnede spesifikasjoner

Sideordnede spesifikasjoner Norsk bokføringsstandard NBS 8 (April 2015) Innhold 1. Innledning og virkeområde... 2 2. Lov og forskrift... 3 3. Forutsetninger for bruk av sideordnede spesifikasjoner... 4 3.1 Konsolidering av spesifikasjoner...

Detaljer

1015 kr 1,015 1000 kr 1,015 1,015 1000 kr 1,015 1030 kr. Vi ganger med vekstfaktoren 2 ganger.

1015 kr 1,015 1000 kr 1,015 1,015 1000 kr 1,015 1030 kr. Vi ganger med vekstfaktoren 2 ganger. 7.9 Kredittkort I Norge bruker de fleste betalingskort ved kjøp av varer og tjenester. Betalingskortene kan vi dele i to typer: debetkort og kredittkort. Når vi bruker et debetkort, trekker vi pengene

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring

Forskrift om endring av forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring Forskrift om endring av forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring Fastsatt av Finansdepartementet 26. mars 2010 med hjemmel i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven) 3, 5 annet

Detaljer

Noen ordforklaringer. Avskrivningsgrunnlag. Kategori av (fysiske) gjenstander som skal avskrives under ett. Avskrivningsgruppe

Noen ordforklaringer. Avskrivningsgrunnlag. Kategori av (fysiske) gjenstander som skal avskrives under ett. Avskrivningsgruppe Noen ordforklaringer Dette er tenkt som et vedlegg til ny utgave av læreboken i skatterett til hjelp ved lesingen. Synspunkter er velkomne (frederik.zimmer@jus.uio.no) Fremstillingen bruker en del ord

Detaljer

Skifteoppgjør ved separasjon og skilsmisse

Skifteoppgjør ved separasjon og skilsmisse Skifteoppgjør ved separasjon og skilsmisse Publisert 2013-02-24 17:25 (/file/thumb/file/6/ 683185&width=210&height=257&zwidth=210&zheight=257&x=106&y=129.jpg) Ved separasjon mellom ektefeller eller samboere,

Detaljer

Tilsyn med brukeromtaler på www.expert.no

Tilsyn med brukeromtaler på www.expert.no Expert AS Postboks 43 1481 HAGAN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1402-1 30.06.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 46 81 80 63 Tilsyn med brukeromtaler på www.expert.no 1. Innledning Forbrukerombudet

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

Høringsnotat - unntak fra reglene om beskatning av lån fra selskap til aksjonær

Høringsnotat - unntak fra reglene om beskatning av lån fra selskap til aksjonær Saksnr. 15/2037 17.11.2015 Høringsnotat - unntak fra reglene om beskatning av lån fra selskap til aksjonær Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Departementets vurderinger og forslag...

Detaljer

HØRINGSNOTAT LUFTFART ENDRINGER I UTLENDINGSFORSKRIFTEN

HØRINGSNOTAT LUFTFART ENDRINGER I UTLENDINGSFORSKRIFTEN 14.3.2016 HØRINGSNOTAT LUFTFART ENDRINGER I UTLENDINGSFORSKRIFTEN Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) foreslår en presisering i utlendingsforskriften for arbeidstakere i internasjonal luftfart. I dag

Detaljer

MERVERDIAVGIFT MOMS MVA. Merverdiavgift moms mva

MERVERDIAVGIFT MOMS MVA. Merverdiavgift moms mva Merverdiavgift moms mva 1 2015 Miniforetak AS Send gjerne dette e-heftet til andre, blogg om det eller del det i sosiale medier men pass på ikke å endre noe av innholdet før du gjør det. miniforetak.no

Detaljer

Streiftog i rettslige rsmål l for nordmenn med tilknytning til Spania av advokat Terje Hensrud

Streiftog i rettslige rsmål l for nordmenn med tilknytning til Spania av advokat Terje Hensrud Streiftog i rettslige spørsm rsmål l for nordmenn med tilknytning til Spania av advokat Terje Hensrud i nye lokaler hos Polaris World Norway AS for Resort Homes 14. august 2007 Presentasjon av advokat

Detaljer

SKATTEMESSIGE KONSEKVENSER VED OVERDRAGELSE AV ØKONOMISK VIRKSOMHET

SKATTEMESSIGE KONSEKVENSER VED OVERDRAGELSE AV ØKONOMISK VIRKSOMHET SKATTEMESSIGE KONSEKVENSER VED OVERDRAGELSE AV ØKONOMISK VIRKSOMHET Vår 2006 Kandidatnummer: 320 Veileder: Joachim M. Bjerke Leveringsfrist: 25. april 2006 Til sammen 17 997 ord 27.04.2006 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uførekapital med rett til fripolise Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uførekapital med rett til fripolise Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uførekapital med rett til fripolise Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2020 Gjelder fra 01.01.2010 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...3

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT 15. OKTOBER 2009 OM UTLENDINGERS ADGANG TIL RIKET OG DERES OPPHOLD HER (UTLENDINGSFORSKRIFTEN)

FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT 15. OKTOBER 2009 OM UTLENDINGERS ADGANG TIL RIKET OG DERES OPPHOLD HER (UTLENDINGSFORSKRIFTEN) FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT 15. OKTOBER 2009 OM UTLENDINGERS ADGANG TIL RIKET OG DERES OPPHOLD HER (UTLENDINGSFORSKRIFTEN) 1-1 syvende ledd skal lyde: Russiske borgere fra Barentsregionen som skal

Detaljer

Skatterett 4. avd. H09 Grunnleggende inntektskatterett Frederik Zimmer Disposisjon forelesninger

Skatterett 4. avd. H09 Grunnleggende inntektskatterett Frederik Zimmer Disposisjon forelesninger Skatterett 4. avd. H09 Grunnleggende inntektskatterett Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Disposisjon forelesninger 1. Innledning 1.1 Skatterett som fag; hvorfor studere skatterett? 1.2 Skattesystemet

Detaljer

S 94 3.4 Sammenfatning av skattestatsstrukturen. Tittelen under Fig 2 skal lyde: Marginalskattesats for virksomhetsutvørere. Skatteklasse 1. 2009.

S 94 3.4 Sammenfatning av skattestatsstrukturen. Tittelen under Fig 2 skal lyde: Marginalskattesats for virksomhetsutvørere. Skatteklasse 1. 2009. Lærebok i skatterett oppdatering per aug 2013 Etter at læreboken ut kom høsten 2009, har det ikke funnet sted lovendringer som er vesentlig for lærestoffet i fagene JUS5981 og JUR1981. Men det har funnet

Detaljer

Vedlegg til rapport «Vurdering av eksamen i matematikk, Matematikksenteret 2015»

Vedlegg til rapport «Vurdering av eksamen i matematikk, Matematikksenteret 2015» Utvikling av oppgaver språklig høy kvalitet I forbindelse med presentasjonen av rapporten «Vurdering av eksamen i matematikk» som fant sted 13. januar 2016 i Utdanningsdirektoratet, ble vi bedt om å presisere

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv.

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Forslag til endringer av Finansdepartementets skattelovforskrift (FSFIN) 5-41 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

Begrunnelse. Av Marius Stub

Begrunnelse. Av Marius Stub Begrunnelse Av Marius Stub 1. Innledning Hovedregelen er enkel: Enkeltvedtak skal begrunnes, jf. 24 1. Innledning Hvorfor har vi regler om begrunnelse? Verdi for parten Lettere å forsone seg med utfallet

Detaljer

Husk: Det er problemstillingene som er det interessante. Viktigheten av å stille gode problemstillinger.

Husk: Det er problemstillingene som er det interessante. Viktigheten av å stille gode problemstillinger. Forelesning for DRI2010: Onsdag 31.8.2011 kl 12.15 til kl 14.00. DRI 2010 Rettskilder og informasjonssøking Om rettskilder og publicatio legis prinsippet. Husk: Det er problemstillingene som er det interessante.

Detaljer

Juridiske problemstillinger ved gjennomføring av oppmålingsforretninger

Juridiske problemstillinger ved gjennomføring av oppmålingsforretninger Juridiske problemstillinger ved gjennomføring av oppmålingsforretninger Norefjell, 19. januar 2016 Einar Bergsholm Lang tradisjon for offentlig medvirkning til deling av eiendom Vi har lang tradisjon for

Detaljer

Endringer i introduksjonsloven

Endringer i introduksjonsloven Endringer i introduksjonsloven Loven ble endret ved Stortingets vedtak av 15. juni 2011 Endringene trer i kraft på forskjellige tidspunkter 1 1 Kort oversikt over endringene Personkretsen som har rett

Detaljer

Kontinuitetsprinsippet ved arv og gave

Kontinuitetsprinsippet ved arv og gave Kontinuitetsprinsippet ved arv og gave Skatteloven 9-7 Kandidatnummer: 784 Leveringsfrist: 25. april 2015 Antall ord: 17 980 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Plassering av tema; kontinuitet ved

Detaljer

Betydningen av andres aktivitet ved vurderingen av om skattyter driver virksomhet.

Betydningen av andres aktivitet ved vurderingen av om skattyter driver virksomhet. Betydningen av andres aktivitet ved vurderingen av om skattyter driver virksomhet. Kandidatnummer: 704 Leveringsfrist: 25. november 2013 Antall ord: 13 021 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Virksomhetsbegrepets

Detaljer

2010-025 Kjøp av tre borettslagsleiligheter, finansavtaleloven 47

2010-025 Kjøp av tre borettslagsleiligheter, finansavtaleloven 47 2010-025 Kjøp av tre borettslagsleiligheter, finansavtaleloven 47 Saken gjaldt spørsmålet om banken hadde en frarådningsplikt i 2006, da banken utstedte et finansieringsbevis på kr 1.345.000,- for å finansiere

Detaljer

Emnekode: LV121A Dato: 03.03.2005. Alle skrevne og trykte hjelpemidler

Emnekode: LV121A Dato: 03.03.2005. Alle skrevne og trykte hjelpemidler II ~ høgskolen i oslo Emne: Programmering i C++ Gruppe(r): EksamensoppgavenAntall sider (inkl. består av: forsiden):5 Emnekode: LV121A Dato: 03.03.2005 Antall oppgaver:3 Faglig veileder: Simen Hagen Eksamenstid:

Detaljer

FRADRAGSRETT FOR TAP PÅ FORDRINGER

FRADRAGSRETT FOR TAP PÅ FORDRINGER FRADRAGSRETT FOR TAP PÅ FORDRINGER Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 687 Leveringsfrist: 25. 11. 2010 Til sammen 17986 ord 24.11.2010 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Aktualitet

Detaljer

Løsningsforslag F-oppgaver i boka Kapittel 2

Løsningsforslag F-oppgaver i boka Kapittel 2 Løsningsforslag F-oppgaver i boka Kapittel OPPGAVE. Produsenten maksimerer overskuddet ved å velge det kvantum som gir likhet mellom markedsprisen og grensekostnaden. Begrunnelsen er slik: (i) Hvis prisen

Detaljer

Partsoffentlighet. Av Marius Stub

Partsoffentlighet. Av Marius Stub Partsoffentlighet Av Marius Stub 1. Innledning Reglene om partsoffentlighet gir partene krav på innsyn i sakens dokumenter En part kan i tillegg kreve innsyn etter offentleglova Dette kan være aktuelt

Detaljer

Årsberetning for 2011 Noah

Årsberetning for 2011 Noah Årsberetning for 2011 Virksomhetens art og hvor den drives NOAH - for dyrs rettigheter fremmer dyrenes interesser og arbeider mot utnytting og mishandling av dyr. Virksomheten drives fra leide lokaler

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

«1. Redegjør for adgangen etter utlendingsloven 10 annet ledd til å gjøre unntak fra retten til visum etter første ledd.

«1. Redegjør for adgangen etter utlendingsloven 10 annet ledd til å gjøre unntak fra retten til visum etter første ledd. Kort sensorveiledning JUS5120 Utlendingsrett våren 2017 Oppgaveteksten lyder: «1. Redegjør for adgangen etter utlendingsloven 10 annet ledd til å gjøre unntak fra retten til visum etter første ledd. 2.

Detaljer

Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738

Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738 Page 1 of 6 Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1997-05-06 PUBLISERT: Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738 STIKKORD: Skatterett. Endring. Periodisering av gevinst ved overdragelse

Detaljer

STATISTIKK FRA A TIL Å

STATISTIKK FRA A TIL Å STATISTIKK FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til statistikk S - 2 2 Grunnleggende om statistikk S - 3 3 Statistisk analyse S - 3 3.1 Gjennomsnitt S - 4 3.1.1

Detaljer

Emnerapport 2014 vår - Kjem130 og Farm130

Emnerapport 2014 vår - Kjem130 og Farm130 Emnerapport 2014 vår - Kjem130 og Farm130 Faglærers vurdering av gjennomføring Praktisk gjennomføring Undervisningen omfatter emnene KJEM130 og FARM130. Undervisningen i KJEM130 og FARM130 er identisk,

Detaljer

Aksjegevinst eller aksjeutbytte?

Aksjegevinst eller aksjeutbytte? Aksjegevinst eller aksjeutbytte? Grensen mellom gevinst- og tapsreglene og utbyttereglene i norsk rett, og forholdet til skatteavtalenes fordelingsregler Kandidatnummer: 207 Leveringsfrist: 15. januar

Detaljer

Utdelinger fra selskap til personlig skattyter

Utdelinger fra selskap til personlig skattyter Utdelinger fra selskap til personlig skattyter Utdeling av utbytte/overskudd og grensen mot andre rettsforhold Kandidatnummer: 716 Leveringsfrist: 25.april 2008 Til sammen 17.706 ord 25.04.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SENSORVEILEDNING JURIDISK FAKULTET, UNIVERSITETET I OSLO EKSAMEN JUR 1000 OG JUS 1111-2011 HØST DAG 1, OPPGAVE 2 (TEORI)

SENSORVEILEDNING JURIDISK FAKULTET, UNIVERSITETET I OSLO EKSAMEN JUR 1000 OG JUS 1111-2011 HØST DAG 1, OPPGAVE 2 (TEORI) Eksamen, Jur 1000/1111 2011 Høst. Dag 1, oppg. 2. Sensorveiledning. s. 1 SENSORVEILEDNING JURIDISK FAKULTET, UNIVERSITETET I OSLO EKSAMEN JUR 1000 OG JUS 1111-2011 HØST DAG 1, OPPGAVE 2 (TEORI) OPPGAVE:

Detaljer

Nøkkelspørsmål til eller i etterkant av introduksjonsoppgaven:

Nøkkelspørsmål til eller i etterkant av introduksjonsoppgaven: Areal og omkrets Mange elever forklarer areal ved å si at det er det samme som lengde gange bredde. Disse elevene refererer til en lært formel for areal uten at vi vet om de skjønner at areal er et mål

Detaljer