Møteinnkalling Formannskapet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Formannskapet"

Transkript

1 Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Møtetid: Kl Formannskap og gruppeledere inviteres til informasjonsmøte kl Det vil være fint om eventuelle spørsmål i forbindelse med sakene kan sendes på e-post til senest 3 dager før møtet slik at administrasjonen kan gi dere svar i møtet. TIL BEHANDLING: FSK-17/15 HOVEDPLAN VEG FSK-18/15 SØKNAD OM TILSKUDD FRA FOLLO FK FSK-19/15 FOLKEBADENE I SKI - ENDRING FSK-20/15 KIRKEVEIEN 3 - FRISØRSALONG - VERBALFORSLAG NR. 11 FSK-21/15 KOMMUNESTYRETS EKSTRABEVILGNING TIL STYRKET BEMANNING/KVALITET PÅ SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTE FSK-22/15 REVISJON AV INVESTERINGSBUDSJETTET FSK-23/15 BRUK AV VARDÅSEN BARNEHAGE SOM RIGGOMRÅDE FOR LMS

2 FSK-24/15 KOMMUNERERFORMEN FSK-25/15 OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN HØRING FSK-26/15 VALG AV NYTT MEDLEM TIL FORLIKSRÅDET ETTER KNUT ARILD BERG FSK-27/15 VALG AV VARAREPRESENTANTER TIL FYLKESMØTET KS - SUPPLERING Ski, Anne Kristine Linnestad ordfører

3 Side Møteprotokoll Formannskapet Sakliste FSK-1/15 OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN-RAPPORT ETTER TO ÅRS DRIFT FSK-2/15 OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VERBAL- OG OVERSENDELSESVEDTAK FSK-3/15 FELLES SAK I EIERKOMMUNENE OM BYGNINGSMESSIGE FORHOLD VED FBU FSK-4/15 FOLLO REN IKS - FREMTIDIG STRATEGI FOR AVFALLSHÅNDTERING FSK-5/15 ORGANISERING AV BRANN OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO FSK-6/15 REVIDERT SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO LOKALMEDISINSKE SENTER IKS FSK-7/15 EUS REGIONALPOLITISKE SAMARBEIDSPROGRAM URBACT III FSK-8/15 MEDLEMSKAP I TRANSPARENCY INTERNATIONAL - NORGE FSK-9/15 OPPRETTELSE AV EIENDOMSSELSKAP FSK-10/15 VIDEREFØRING AV PROSJEKT "MØTEPLASSEN" I SKI IDRETTSPARK

4 FSK-11/15 ENDRING AV FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN, MATRIKKELLOVEN OG FORURENSINGSLOVEN FSK-12/15 MELLOMOPPGJØRET INNSPILL TIL KS FSK-13/15 ORGANISERING AV VALGARBEID - STEMMESTYRER OG VALGFUNKSJONÆRER FSK-14/15 VALG AV NYTT 7. VARAMEDLEM TIL FORMANNSKAPET (INKLUSIVE KOMMUNEPLANUTVALGET OG VALGSTYRET) ETTER VETLE BO SAGA (AP) FSK-15/15 VALG AV NYTT MEDLEM TIL STYRET FOR NORDRE FOLLO BRANNVESEN IKS Forfall: Ingen Protokoll 11 av 11 representanter til stede i møtet. Protokoller fra møte i formannskap og valgstyre ble godkjent i møtet. Dokumenter som ble delt ut i møtet: Notat om møteplassen datert FSK-1/15 OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN-RAPPORT ETTER TO ÅRS DRIFT Forslag til vedtak: Kommunestyret tar rapport for oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn til orientering. Formannskapets behandling: Votering: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Formannskapets innstilling til kommunestyret: Kommunestyret tar rapport for oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn til orientering. Side 2

5 FSK-2/15 OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VERBAL- OG OVERSENDELSESVEDTAK Forslag til vedtak: Rådmannen følger opp kommunestyrets budsjettvedtak i tråd med de orienteringer og anbefalinger som er vist under saksfremstillingens vurdering. Formannskapets behandling: Votering: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Formannskapets innstilling til kommunestyret: Rådmannen følger opp kommunestyrets budsjettvedtak i tråd med de orienteringer og anbefalinger som er vist under saksfremstillingens vurdering. FSK-3/15 FELLES SAK I EIERKOMMUNENE OM BYGNINGSMESSIGE FORHOLD VED FBU Forslag til vedtak: 1. Det gjennomføres et helhetlig forprosjekt i 2015 med ramme 1,0 mill. kr. Ski kommunes andel av forprosjektet, kr , finansieres ved bruk av «Generelt fond investeringer». 2. Det skal forprosjekteres rehabilitering av gymbygget, rehabilitering og ombygging av både administrasjonsbygget og undervisnings- og møteromsarealer i nytt påbygg til gymbygget. Kostnader og tempoplan for gjennomføring skal kvalitetssikres. 3. Ny sak fremmes for eierkommunene når forprosjektet er gjennomført. 4. Det skal planlegges for at rehabilitering, ombygging og nybygging kan gjennomføres i Eierkommunene skal godtgjøres for deres andel av mva.-refusjonen. 6. Ski kommune er ansvarshavende og byggherre. 7. Kostnadene med det samlede prosjektet, inklusive forprosjekt, anslås til ca. 31,0 mill. kr. Kostnaden fordeles på eierkommunene i henhold til eierandelene i Eierskapsavtalen. Formannskapets behandling: Votering: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Det gjennomføres et helhetlig forprosjekt i 2015 med ramme 1,0 mill. kr. Ski kommunes andel av forprosjektet, kr , finansieres ved bruk av «Generelt fond investeringer». 2. Det skal forprosjekteres rehabilitering av gymbygget, rehabilitering og ombygging av både administrasjonsbygget og undervisnings- og møteromsarealer i nytt påbygg til gymbygget. Kostnader og tempoplan for gjennomføring skal kvalitetssikres. 3. Ny sak fremmes for eierkommunene når forprosjektet er gjennomført. 4. Det skal planlegges for at rehabilitering, ombygging og nybygging kan gjennomføres i Eierkommunene skal godtgjøres for deres andel av mva.-refusjonen. 6. Ski kommune er ansvarshavende og byggherre. 7. Kostnadene med det samlede prosjektet, inklusive forprosjekt, anslås til ca. 31,0 mill. kr. Kostnaden fordeles på eierkommunene i henhold til eierandelene i Eierskapsavtalen. Side 3

6 FSK-4/15 FOLLO REN IKS - FREMTIDIG STRATEGI FOR AVFALLSHÅNDTERING Forslag til vedtak: 1) Ski kommune vil fortsatt bruke Follo Ren IKS som sitt selskap for innsamling, transport og forsvarlig behandling av avfall. 2) Ski kommune ber Follo Ren IKS utarbeide fremtidig strategi, som oppfyller kravet om en økonomisk og miljømessig optimal løsning for avfallshåndtering. Denne legges frem for eierkommunene i løpet av første halvår Formannskapets behandling: André Kvakkestad (FRP) fremmet følgende endring til forslag til vedtak pkt. 1: «Ski kommune vil fortsatt bruke Follo Ren IKS som sitt selskap for anbudsprosesser for innsamling, transport og forsvarlig behandling av avfall. Votering: 1. Kvakkestads endring til forslag til vedtak pkt. 1 innstilles med 6 (3H, 2FRP, 1PP) mot 5 (4AP, 1V) stemmer. 2. Forslag til vedtak pkt. 1 innstilles med 5 (4AP, 1V) mot 6 (3H, 2FRP, 1PP) stemmer. 3. Forslag til vedtak pkt. 2 innstilles enstemmig. Formannskapets mindretallsinnstilling til kommunnestyret: 1) Ski kommune vil fortsatt bruke Follo Ren IKS som sitt selskap for innsamling, transport og forsvarlig behandling av avfall. 2) Ski kommune ber Follo Ren IKS utarbeide fremtidig strategi, som oppfyller kravet om en økonomisk og miljømessig optimal løsning for avfallshåndtering. Denne legges frem for eierkommunene i løpet av første halvår Formannskapets flertallsiinnstilling til kommunestyret: 1) Ski kommune vil fortsatt bruke Follo Ren IKS som sitt selskap for anbudsprosesser for innsamling, transport og forsvarlig behandling av avfall. 2) Ski kommune ber Follo Ren IKS utarbeide fremtidig strategi, som oppfyller kravet om en økonomisk og miljømessig optimal løsning for avfallshåndtering. Denne legges frem for eierkommunene i løpet av første halvår FSK-5/15 ORGANISERING AV BRANN OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO Forslag til vedtak: 1. Søndre og Nordre Follo brannvesen samles i ett interkommunalt selskap Follo Brannvesen med virkning fra 1. juli Vedlagt selskapsavtale og delegeringsfullmakt vedtas. 3. Eksisterende kostnadsfordeling for kommunene videreføres i det nye selskapet. Representantskapet legger fram forslag til ny kostnadsfordelingsnøkkel innen 1. april 2016 som skal bygge på følgende prinsipper: Hver enkelt kommune dekker sine beredskapsmessige kostnader (herunder brannstasjon med utstyr og bemanning). Administrasjon og tilsyn fordeles etter innbyggertall. Feiing og tilsyn av boliger dekkes av feie- og tilsynsgebyrer. Side 4

7 4. Brannsjefen i Follo brannvesen delegeres myndighet til å håndheve kommunenes oppgaver innenfor: a) Brann, eksplosjon og ulykker i medhold av Brann og eksplosjonsvernloven av 14. juni nr 20 med tilhørende forskrifter b) Akutt forurensing i henhold til Forurensingsloven av 13. mars 1981 n5 6 7 (pålegg), 43 (kommunal beredskap), 46 (aksjoner ved akutt forurensning), 47 (bistandsplikt), 74 (umiddelbar gjennomføring), 75 (bruk av annen manns eiendom) og 76 (dekking av utgifter for tiltak mot forurensing). 5. Brannsjefen i selskapet delegeres myndighet til å håndheve Ski kommunes myndighet for å forhindre forurensning fra oljetanker i henhold til forurensingsforskriften av 1. juni 2004 kapittel 1. Formannskapets behandling: Ordfører Anne Kristine Linnestad (H) fremmet følgende forslag: «Pkt. 5 i forslag til vedtak strykes.» Votering: 1. Ordførers forslag innstilles enstemmig. 2. Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Søndre og Nordre Follo brannvesen samles i ett interkommunalt selskap Follo Brannvesen med virkning fra 1. juli Vedlagt selskapsavtale og delegeringsfullmakt vedtas. 3. Eksisterende kostnadsfordeling for kommunene videreføres i det nye selskapet. Representantskapet legger fram forslag til ny kostnadsfordelingsnøkkel innen 1. april 2016 som skal bygge på følgende prinsipper: Hver enkelt kommune dekker sine beredskapsmessige kostnader (herunder brannstasjon med utstyr og bemanning). Administrasjon og tilsyn fordeles etter innbyggertall. Feiing og tilsyn av boliger dekkes av feie- og tilsynsgebyrer. 4. Brannsjefen i Follo brannvesen delegeres myndighet til å håndheve kommunenes oppgaver innenfor: a) Brann, eksplosjon og ulykker i medhold av Brann og eksplosjonsvernloven av 14. juni nr 20 med tilhørende forskrifter b) Akutt forurensing i henhold til Forurensingsloven av 13. mars 1981 n5 6 7 (pålegg), 43 (kommunal beredskap), 46 (aksjoner ved akutt forurensning), 47 (bistandsplikt), 74 (umiddelbar gjennomføring), 75 (bruk av annen manns eiendom) og 76 (dekking av utgifter for tiltak mot forurensing). Side 5

8 FSK-6/15 REVIDERT SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO LOKALMEDISINSKE SENTER IKS Forslag til vedtak: 1. Vedlagte reviderte selskapsavtale for Follo lokalmedisinske senter vedtas. 2. Ski kommunestyre garanterer for relativ andel av lån på inntil kr 75 mill som Follo LMS må oppta til finansiering av nybygget. Ski kommunes andel er på kr 19,5 mill. 3. Selskapets økte utgifter til renter og avdrag på lån skal søkes innpasset innenfor tidligere vedtatte utgiftsrammer 4. Ordførerne gis fullmakt til å innhente anbud og iverksette byggeplanene når minst fem deltakerkommuner har godkjent selskapsavtalen. Formannskapets behandling: André Kvakkestad (FRP) fremmet følgende tillegg til selskapsavtalen: «Eventuelle eksterne refusjoner fordeles på samme måte som tilskuddene fra kommunene.» Votering: 1. Forslag til vedtak pkt. 1-4 innstilles enstemmig. 2. Kvakkestads tilleggsforslag til selskapsavtalen innstilles enstemmig. Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Vedlagte reviderte selskapsavtale for Follo lokalmedisinske senter vedtas med følgende tillegg: - Eventuelle eksterne refusjoner fordeles på samme måte som tilskuddene fra kommunene. 2. Ski kommunestyre garanterer for relativ andel av lån på inntil kr 75 mill som Follo LMS må oppta til finansiering av nybygget. Ski kommunes andel er på kr 19,5 mill. 3. Selskapets økte utgifter til renter og avdrag på lån skal søkes innpasset innenfor tidligere vedtatte utgiftsrammer 4. Ordførerne gis fullmakt til å innhente anbud og iverksette byggeplanene når minst fem deltakerkommuner har godkjent selskapsavtalen. FSK-7/15 EUS REGIONALPOLITISKE SAMARBEIDSPROGRAM URBACT III Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Formannskapets behandling: André Kvakkestad (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak: «Ski kommune deltar ikke i URBACT III.» Side 6

9 Votering: 1. Kvakkestads forslag til vedtak innstilles med 2 (2FRP) mot 9 (3H, 1PP, 4AP, 1V) stemmer. 2. Forslag til vedtak innstilles med 9 (3H, 1PP, 4AP, 1V) mot 2 (2FRP) stemmer. Formannskaøpets mindretallsinnstilling til kommunestyret: Ski kommune deltar ikke i URBACT III. Formannskapets flertallsinnstilling til kommunestyret: Saken tas til orientering. FSK-8/15 MEDLEMSKAP I TRANSPARENCY INTERNATIONAL - NORGE Forslag til vedtak: Ski kommune søker om medlemskap i Transparency International Norge. Medlemskontingenten på kr pr år belastes virksomhet Fellestjenester. Formannskapets behandling: André Kvakkestad (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak: «Midlene tilsvarende medlemskontingenten for medlemskap settes av til kurs og arbeid for ivaretakelse av åpenhet og antikorrupsjonsarbeid i Ski kommune.» Votering: 1. Kvakkestads forslag til vedtak innstilles med 2 (2FRP) mot 9 (3H, 1PP, 4AP, 1V) stemmer. 2. Forslag til vedtak innstilles med 9 (3H, 1PP, 4AP, 1V) mot 2 (2FRP) stemmer. Formannskapets mindretallsinnstilling til kommunestyret: Midlene tilsvarende medlemskontingenten for medlemskap settes av til kurs og arbeid for ivaretakelse av åpenhet og antikorrupsjonsarbeid i Ski kommune. Formannskapets flertallsinnstilling til kommunestyret: Ski kommune søker om medlemskap i Transparency International Norge. Medlemskontingenten på kr pr år belastes virksomhet Fellestjenester. FSK-9/15 OPPRETTELSE AV EIENDOMSSELSKAP Forslag til vedtak: 1. Utredning av eierform evt ved hjelp av ekstern bistand foretas i januar og februar. Utredningen vurderer fordeler og ulemper ved de tre organisasjonsmodellene som fremgår av saksfremstillingen. Involvering av berørte ansatte og deres organisasjoner må gjennomføres. 2. Ny sak fremlegges for kommunestyret innen april måned Eventuell etablering av nytt eiendomsselskap igangsettes innen utløpet av april måned Side 7

10 Formannskapets behandling: Votering: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Utredning av eierform evt ved hjelp av ekstern bistand foretas i januar og februar. Utredningen vurderer fordeler og ulemper ved de tre organisasjonsmodellene som fremgår av saksfremstillingen. Involvering av berørte ansatte og deres organisasjoner må gjennomføres. 2. Ny sak fremlegges for kommunestyret innen april måned Eventuell etablering av nytt eiendomsselskap igangsettes innen utløpet av april måned FSK-10/15 VIDEREFØRING AV PROSJEKT "MØTEPLASSEN" I SKI IDRETTSPARK Forslag til vedtak: Videre planlegging av prosjekt «Møteplass» med kunstisflate utsettes og sees i sammenheng med en senere hovedplan for Ski idrettspark. Utvalg for teknikk og miljøs behandling : Oversendelsesbrev av for spillemiddelsøknader fra Ski kommune til Akershus fylkeskommune for tildelingsåret 2015 var oversendt utvalget i forkant av møtet. Hovedutvalget for teknikk og miljø fremmet følgende felles forslag til vedtak: «1. Ski kommune bygger kunstisflaten i henhold til vedtatt budsjett og handlingsplan og uten ytterligere forsinkelser, og idrettsfunksjonell forhåndsgodkjennelse sendes KUD innen fristen for å søke tippemidler , jmf. vedtaket fra 2. april Dersom dette ikke lar seg gjøre, bes det om at idrettsfunksjonell forhåndsgodkjennelse utarbeides uten opphold og sendes KUD snarest mulig og senest innen Tidligere vedtak i denne saken som ikke er i konflikt med realiseringen av kunstis, men som understøtter punkt 1 i dette vedtaket, etterfølges av administrasjonen. 3. Inntil det foreligger en helhetlig plan for Ski idrettspark, jfr vedtatt verbalforslag i tilknytning til kommunens økonomi- og handlingsplan, etableres det ikke noe fast dekke på betongplaten. 4. Kunstisen etableres i henhold til opprinnelige planer, dvs. uten at den er i konflikt med Alliansehallens hovedinngang, kiosk og sykkelparkering.» Votering: Utvalgets felles forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Side 8

11 Utvalg for teknikk og miljøs uttalelse til formannskapet: 1. Ski kommune bygger kunstisflaten i henhold til vedtatt budsjett og handlingsplan og uten ytterligere forsinkelser, og idrettsfunksjonell forhåndsgodkjennelse sendes KUD innen fristen for å søke tippemidler , jmf. vedtaket fra 2. april Dersom dette ikke lar seg gjøre, bes det om at idrettsfunksjonell forhåndsgodkjennelse utarbeides uten opphold og sendes KUD snarest mulig og senest innen Tidligere vedtak i denne saken som ikke er i konflikt med realiseringen av kunstis, men som understøtter punkt 1 i dette vedtaket, etterfølges av administrasjonen. 3. Inntil det foreligger en helhetlig plan for Ski idrettspark, jfr vedtatt verbalforslag i tilknytning til kommunens økonomi- og handlingsplan, etableres det ikke noe fast dekke på betongplaten. 4. Kunstisen etableres i henhold til opprinnelige planer, dvs. uten at den er i konflikt med Alliansehallens hovedinngang, kiosk og sykkelparkering. Utvalg for oppvekst og kulturs behandling : Camilla Hille (V) fremmet følgende fellesforslag fra V, FRP, PP og AP: 1. Ski kommune bygger kunstisflaten i henhold til vedtatt budsjett og handlingsplan og uten ytterligere forsinkelser. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjennelse sendes KUD innen fristen for å søke tippemidler jfr. vedtaket fra 2. april Dersom dette ikke lar seg gjøre, bes det om at idrettsfunksjonell forhåndsgodkjennelse utarbeides uten opphold og sendes KUD snarest mulig og senest innen Tidligere vedtak i denne saken som ikke er i konflikt med realiseringen av kunstis, men som understøtter punkt 1 i dette vedtaket, etterfølges av administrasjonen. 3. Inntil det foreligger en helhetlig plan for Ski idrettspark, jfr. vedtatt verbalforslag i tilknytning til kommunens økonomi- og handlingsplan , etableres det ikke noe fast dekke på betong flaten. 4. Kunstisen etableres i henhold til opprinnelige planer for plassering, dvs. uten at den er i konflikt med Alliansehallens hovedinngang, kiosk og sykkelparkering.» Alle representantene fra arbeiderpartiet tar partimessige forbehold ved votering. Votering: Forslaget fra V, FRP, PP og AP fikk 9 stemmer for (3AP, 1V, 1FRP, 1PP, 3H) og tiltres. Forslag til vedtak fikk 2 stemmer for (1AP, 1KRF) og falt. Utvalg for oppvekst og kulturs uttalelse til Formannskapet er: 1. Ski kommune bygger kunstisflaten i henhold til vedtatt budsjett og handlingsplan og uten ytterligere forsinkelser. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjennelse sendes KUD innen fristen for å søke tippemidler jfr. vedtaket fra 2. april Dersom dette ikke lar seg gjøre, bes det om at idrettsfunksjonell forhåndsgodkjennelse utarbeides uten opphold og sendes KUD snarest mulig og senest innen Tidligere vedtak i denne saken som ikke er i konflikt med realiseringen av kunstis, men som understøtter punkt 1 i dette vedtaket, etterfølges av administrasjonen. Side 9

12 3. Inntil det foreligger en helhetlig plan for Ski idrettspark, jfr. vedtatt verbalforslag i tilknytning til kommunens økonomi- og handlingsplan , etableres det ikke noe fast dekke på betong flaten. 4. Kunstisen etableres i henhold til opprinnelige planer for plassering, dvs Formannskapets behandling: Notat datert ble delt ut i møtet. Notatet følger saken videre til kommunestyret. Amund Kjernli (AP) fremmet følgende endringsforslag til utvalgenes uttalelse pkt. 3: «Inntil det foreligger en helhetlig plan for Ski idrettspark, jf. vedtatt verbalforslag i tilknytning til kommunens økonomi- og handlingsplan , etableres bare kunstisflate.» Votering: Utvalgenes uttalelse med Kjernlis endringsforslag til pkt. 3 innstilles enstemmig. Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Ski kommune bygger kunstisflaten i henhold til vedtatt budsjett og handlingsplan og uten ytterligere forsinkelser. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjennelse sendes KUD innen fristen for å søke tippemidler jfr. vedtaket fra 2. april Dersom dette ikke lar seg gjøre, bes det om at idrettsfunksjonell forhåndsgodkjennelse utarbeides uten opphold og sendes KUD snarest mulig og senest innen Tidligere vedtak i denne saken som ikke er i konflikt med realiseringen av kunstis, men som understøtter punkt 1 i dette vedtaket, etterfølges av administrasjonen. 3. Inntil det foreligger en helhetlig plan for Ski idrettspark, jfr. vedtatt verbalforslag i tilknytning til kommunens økonomi- og handlingsplan , etableres bare kunstisflate. 4. Kunstisen etableres i henhold til opprinnelige planer for plassering, dvs. uten at den er i konflikt med Alliansehallens hovedinngang, kiosk og sykkelparkering. FSK-11/15 ENDRING AV FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN, MATRIKKELLOVEN OG FORURENSINGSLOVEN Forslag til vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 33-1, eierseksjonsloven 7, matrikkelloven 32 og forurensningslovens 52a vedtar Ski kommune forslaget til ny Forskrift om gebyr datert for behandling av saker etter de samme lovene. Denne forskriften gjøres gjeldende fra og erstatter tidligere gebyrregulativer gjeldende saksbehandling innenfor det samme regelverket i Ski kommune. Side 10

13 Plan og byggesaksutvalgets behandling : Administrasjonen endret sitt forslag til: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 33-1, eierseksjonsloven 7, matrikkelloven 32 og forurensningslovens 52a vedtar Ski kommune forslaget til ny Forskrift om gebyr datert for behandling av saker etter de samme lovene. Denne forskriften gjøres gjeldende fra vedtaksdato i kommunestyret og erstatter tidligere gebyrregulativer gjeldende saksbehandling innenfor det samme regelverket i Ski kommune. Uttalelse: Forslag til vedtak med administrasjonens endringsforslag ble enstemmig uttalt. Utvalgets uttalelse til formannskapet: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 33-1, eierseksjonsloven 7, matrikkelloven 32 og forurensningslovens 52a vedtar Ski kommune forslaget til ny Forskrift om gebyr datert for behandling av saker etter de samme lovene. Denne forskriften gjøres gjeldende fra vedtaksdato i kommunestyret og erstatter tidligere gebyrregulativer gjeldende saksbehandling innenfor det samme regelverket i Ski kommune. Formannskapets behandling: Votering: Plan- og byggesaksutvalgets uttalelse innstilles enstemmig. Formannskapets innstilling til kommunestyret: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 33-1, eierseksjonsloven 7, matrikkelloven 32 og forurensningslovens 52a vedtar Ski kommune forslaget til ny Forskrift om gebyr datert for behandling av saker etter de samme lovene. Denne forskriften gjøres gjeldende fra vedtaksdato i kommunestyret og erstatter tidligere gebyrregulativer gjeldende saksbehandling innenfor det samme regelverket i Ski kommune. FSK-12/15 MELLOMOPPGJØRET INNSPILL TIL KS Forslag til vedtak: Følgende innspill til Mellomoppgjøret 2015 vedtas og oversendes KS: 1. Ski kommune mener at eventuelle lønnsmidler til disposisjon i 2015 bør fordeles sentralt 2. Ski kommune ser ikke behov for endringer i Hovedavtalen på nåværende tidspunkt men ber KS vurdere avtalen uti fra den kommende kommunereformen og interkommunalt samarbeid. 3. Ski kommune mener KS må utarbeide en god strategi for hvordan lokale prosesser best kan gjennomføres, samt å tilby opplæring av både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden for å danne grunnlag for gode lokale prosesser og resultat. 4. Ski kommune støtter opp under punktene KS mener er spesielt viktige i forhold til endring av tjenestepensjonsordningen, da spesielt å begrense kostnadsveksten og skape forutsigbarhet knyttet til kostnadene, uten at dette påvirker kommunens konkurransefortrinn ved rekruttering. Side 11

14 5. Ski kommune mener det er spesielt viktig å ha fokus på innovasjon og nytenkning, sett opp mot de utfordringer kommunen står ovenfor. KS bør ta en ledende rolle i dette arbeidet, for eksempel ved å tilby og delfinansiere kurs og lederutviklingsprogram. Formannskapets behandling: Votering: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak er: Følgende innspill til Mellomoppgjøret 2015 vedtas og oversendes KS: 1. Ski kommune mener at eventuelle lønnsmidler til disposisjon i 2015 bør fordeles sentralt 2. Ski kommune ser ikke behov for endringer i Hovedavtalen på nåværende tidspunkt men ber KS vurdere avtalen uti fra den kommende kommunereformen og interkommunalt samarbeid. 3. Ski kommune mener KS må utarbeide en god strategi for hvordan lokale prosesser best kan gjennomføres, samt å tilby opplæring av både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden for å danne grunnlag for gode lokale prosesser og resultat. 4. Ski kommune støtter opp under punktene KS mener er spesielt viktige i forhold til endring av tjenestepensjonsordningen, da spesielt å begrense kostnadsveksten og skape forutsigbarhet knyttet til kostnadene, uten at dette påvirker kommunens konkurransefortrinn ved rekruttering. 5. Ski kommune mener det er spesielt viktig å ha fokus på innovasjon og nytenkning, sett opp mot de utfordringer kommunen står ovenfor. KS bør ta en ledende rolle i dette arbeidet, for eksempel ved å tilby og delfinansiere kurs og lederutviklingsprogram. FSK-13/15 ORGANISERING AV VALGARBEID - STEMMESTYRER OG VALGFUNKSJONÆRER Forslag til vedtak: Hvert stemmestyre skal bestå av tre medlemmer hvorav en leder og en nestleder. Valg av medlemmer til stemmestyrer delegeres til valgstyret. Rådmannen besørger tilstrekkelig antall valgfunksjonærer til hvert stemmested med varamedlemmer. Rådmannen kommer tilbake med en sak om godtgjøring til stemmestyrene og valgfunksjonærer. Formannskapets behandling: Formannskapet fremmet følgende omforente forslag: «Ordet «minimum» tilføyes i første setning.» Votering: Forslag til vedtak med omforent forslag innstilles enstemmig. Side 12

15 Formannskapets innstilling til kommunestyret: Hvert stemmestyre skal bestå av minimum tre medlemmer hvorav en leder og en nestleder. Valg av medlemmer til stemmestyrer delegeres til valgstyret. Rådmannen besørger tilstrekkelig antall valgfunksjonærer til hvert stemmested med varamedlemmer. Rådmannen kommer tilbake med en sak om godtgjøring til stemmestyrene og valgfunksjonærer. FSK-14/15 VALG AV NYTT 7. VARAMEDLEM TIL FORMANNSKAPET (INKLUSIVE KOMMUNEPLANUTVALGET OG VALGSTYRET) ETTER VETLE BO SAGA (AP) Forslag til vedtak: Som nytt 7. varamedlem til formannskapet inklusive kommuneplanutvalget og valgstyret velges... Formannskapets behandling: Forslag fremmes i kommunestyret. FSK-15/15 VALG AV NYTT MEDLEM TIL STYRET FOR NORDRE FOLLO BRANNVESEN IKS Forslag til vedtak: Som nytt medlem til styret for Nordre Follo brannvesen foreslås Formannskapets behandling: Forslag fremmes i kommunestyret. Side 13

16 Saksbehandler: Morten Sandaker Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 13/ BEHANDLING: SAKNR DATO Rådet for likestilling av funksjonshemmede 13/ Utvalg for teknikk og miljø 4/ Formannskapet 17/ Kommunestyret / HOVEDPLAN VEG Forslag til vedtak: 1. Ski kommune vedtar «Hovedplan vei » som grunnlagsdokument for økonomiske vurderinger med hensyn til bevilgninger og prioritering av tiltak for drift og vedlikehold av det kommunale veinettet i planperioden. 2. Hovedplan vei revideres hvert 4 år. 3. Det utarbeides en tiltaksplan (1-årig) som er knyttet opp mot økonomiplanen med basis i hovedplanen. Tiltaksplanen legges fram til politisk behandling innen Det lages en årlig rapportering over gjennomførte tiltak som behandles i Utvalg for teknikk og miljø. Ingress/hovedbudskap: Hovedplan vei skal være et helhetlig styringsverktøy for forvaltning av det kommunale veinettet i samsvar med politiske prioriteringer, brukerbehov og andre sentrale samfunnsmål. Det er viktig at planen ivaretar utfordringer knyttet til en klima- og miljøvennlig forvaltning av veiene. Rapporten viser de samlede drifts- og investeringsmidler for at veistandarden skal kunne opprettholdes over tid. Det kommunale veinettet i Ski kommune har et dokumentert behov for 10,9 mill. kroner i årlige midler til drift og vedlikehold og 10,8 mill. kroner i årlige investeringsmidler. Investeringsmidlene omfatter ikke oppgradering av veinettet til en høyere standard eller investering i nye veier. Dette beregnede samlede behov på 21,7 mill. kroner årlig er nødvendig for å kunne tilby samt opprettholde veinettet med akseptabel kvalitet, framkommelighet og trafikksikkerhet, samt for å skifte ut og fornye de veiobjektene som over tid slites grunnet elde og bruk. Dette behovet omfatter ikke fjerning av eksisterende vedlikeholds-etterslep på det kommunale veinettet. Vedlikeholds-etterslepet er dokumentert til 5,9 mill kroner. Samlet forbruk til drift og vedlikehold vei har i perioden vært i snitt 10, 4 mill. kroner pr. år. I samme periode har det i snitt blitt investert 5,3 mill. kroner i vei pr. år. Saksopplysninger: Ski kommune har aldri tidligere hatt noen samlet «Hovedplan vei». Dette har gjort det vanskelig for både administrasjon og politikere å se konsekvensene av ulike prioriteringer som blir gjort vedrørende investering og drift av veinettet. Det har derfor vært et ønske å få et bedre grunnlag for de beslutninger som tas vedrørende veisektoren i Ski kommune. Det presiseres at denne rapporten kun tar for seg drift og vedlikehold av det eksisterende vegnettet. Investering i nye veier er ikke en del av denne planen. Side 3

17 4 Angående veilys så er det kun tatt med hovedtall fra regnskapet for foregående år. Det kan komme krav om måling av veilys fra sentrale myndigheter. Innføring av slik måling vurderes som et prosjekt der det vil bli behov for ekstern konsulentbistand. I inneværende års budsjett er det tatt med en kostnad med 2 mill. kroner til formålet. Grunnlaget for rapporten er Ski kommunes «veioversikt» som har blitt ajourført, og dessuten en fotografering av det kommunale veinettet. Virksomhet kommunalteknikk har selv foretatt opptelling av alle veielementer på og langs veiene. Dessuten har en gått grundig gjennom de 5 siste års budsjetter og regnskapstall for å se hvor mye som faktisk har blitt brukt på drift og vedlikehold av vei. Drifts- og vedlikeholdsbehovet er beregnet ut fra de mengder av ulike objekter som forefinnes, samt en vurdering av den tilstand disse er i. Investeringsbehovet for å erstatte og fornye veiobjektene ved endt levetid er beregnet. Samlet beregnet drifts- og investeringsbehov er sammenstilt og sammenliknet med tidligere tildelte budsjetter til det kommunale veinettet. I tillegg er vedlikeholdsetterslepet, samlet omfang av veiobjekter med for dårlig tilstand pr registrert og kostnadsberegnet. Tilstanden og det fysiske etterslepet på veidekkene er vurdert ut fra en visuell bedømming av dekketilstanden. Etterslep på de viktigste øvrige veiobjekter er også registrert. Rapporten foreslår at vedlikeholdsetterslepet fjernes ved å innarbeide tiltak i de årlige tiltaksplaner. Dette er viktig for å ta vare på investert kapital og av hensyn til miljø, helse og sikkerhet. Rapportens beregningsgrunnlag er angitt i flere vedlegg som underbygger og dokumenterer de behov som kommer fram i rapporten. Det planlegges også utarbeidelse av en tiltaksplan hvert år og en rapportering over gjennomførte tiltak. Vurdering: Kommunen må selv fastsette sin egen veistandard, ta ansvar for dette samt bevilge midler til det eksisterende veinettet over kommunens ordinære frie inntekter (samlede kommunale skatteinntekter). Det finnes ingen andre inntektskilder eller overføringer til det kommunale veinettet, i motsetning til f.eks. vann og avløp. Prioriteringer av det kommunale veinettet må derfor skje i konkurranse med øvrige kommunale tjenester. Hovedplanen er utformet for å dokumentere veinettets behov og tilstand for på den måten å gi veinettet et økonomisk løft i denne konkurransen. Rapporten konkluderer med at det spesielt på investeringsbudsjettet trengs økte midler for å kunne gjennomføre helt nødvendige tiltak. Økonomiske konsekvenser: For å opprettholde veistandarden er det behov for å øke de økonomiske rammene til drift, vedlikehold og investering gjennom en vurdering i tilknytning til rullering av kommunens økonomiog handlingsplan. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Det å kunne opprettholde veinettet med akseptabel kvalitet, framkommelighet og trafikksikkerhet er viktig for å kunne få en bærekraftig utvikling. Hvis standarden på veinettet forringes vil det kunne føre til økt slitasje på biler og andre kjøretøy, flere trafikkulykker og økt forurensning.

18 5 Konklusjon: Ski kommune vedtar «Hovedplan vei » som grunnlagsdokument for økonomiske bevilgninger og prioritering av tiltak for drift og vedlikehold av det kommunale veinettet i planperioden. Det utarbeides en revidert Hovedplan vei hvert 4 år, og en tiltaksplan (1-årig) som er knyttet opp mot økonomiplanen med basis i hovedplanen. Det lages en årlig rapportering over gjennomførte tiltak som behandles i Utvalg for teknikk og miljø. Ski, Audun Fiskvik rådmann Kjell Sæther Kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) Hovedplan vei Rådet for likestilling av funksjonshemmedes behandling : Rådet for likestilling av funksjonshemmede fremmet følgende felles forslag til uttalelse: «Rådet for likestilling av funksjonshemmede tar saken til orientering.» Votering: Felles forslag til uttalelse tiltres enstemmig. Rådet for likestilling av funksjonshemmedes uttalelse er: Rådet for likestilling av funksjonshemmede tar saken til orientering. Utvalg for teknikk og miljøs behandling : Votering: Enstemmig vedtatt. Utvalg for teknikk og miljøs uttalelse til formannskapet: 1. Ski kommune vedtar «Hovedplan vei » som grunnlagsdokument for økonomiske vurderinger med hensyn til bevilgninger og prioritering av tiltak for drift og vedlikehold av det kommunale veinettet i planperioden. 2. Hovedplan vei revideres hvert 4 år. 3. Det utarbeides en tiltaksplan (1-årig) som er knyttet opp mot økonomiplanen med basis i hovedplanen. Tiltaksplanen legges fram til politisk behandling innen Det lages en årlig rapportering over gjennomførte tiltak som behandles i Utvalg for teknikk og miljø.

19 Saksbehandler: Anne Berit Hogstad Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/478-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 18/ Kommunestyret / SØKNAD OM TILSKUDD FRA FOLLO FK Forslag til vedtak: 1. Søknad fra Follo FK om tilskudd på kr til utbedringer av Ski stadion innvilges. 2. Søknadssummen på kr finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Ingress/hovedbudskap: Follo FK søker om tilskudd på kr til utbedring av Ski stadion før sesongen Saksopplysninger: Follo FK skal i årets sesong (2015) spille i 1. divisjon (OBOS-ligaen). Søknaden gjelder tilskudd til utbedring av speakertårn, dommergarderobe, tribunetak og tribuneseter på Ski stadion. Tiltakene er nødvendige for at Ski stadion skal bli godkjent av Norges fotballforbund. Follo FK har jobbet godt mot flere tilbydere og fått tilbake tilbud som gir gode og rimelige løsninger på utfordringene på Ski stadion. Det gamle speakertårnet ble revet i høst fordi tilstanden på speakertårnet var så dårlig at det utgjorde en fare for brukere av parken. Nytt speakertårn må etableres. Follo FK har kontaktet Moelven Modulbygg og fått tilbud om kjøp av brukte brakkemoduler som kan settes sammen til nytt speakertårn på samme sted. Tribunetaket over eksisterende tribuner er foreslått av presenning, da dette er vesentlig billigere enn et fast tak. Follo FK vil ta jobben på dugnad med å legge tribunetak på våren og fjerne det på høsten. Garderobekapasiteten i Ski idrettspark er til tider sprengt. Når det er håndballkamper i Skihallen/Ski Alliansehall er det ikke garderober tilgjengelig for Follo FK eller Ski IL - fotball. Det er kun to små fotballgarderober tilgjengelig for alle fotballag (ca 60 lag) i Ski idrettspark. Follo FK håper å kunne sette opp en brakke som kan benyttes til garderober for alle fotballag. I forbindelse med oppsetting av nytt speakertårn og brakker til garderober må Ski kommune søke om tilknytning til det kommunale vann- og avløpsnettet. Det mangler 500 seter i det opprinnelige tribuneanlegget og de kan nå leies for kr i året og er klart den rimeligste løsningen. Det gjør at kapasiteten på tribuneplasser blir på 1000 plasser og kan ta imot tilskuere til storlag som kommer til Ski. Follo FK er i dialog med Ski kommune, Ski idrettsråd, Ski IL Alliansen og Ski IL- fotball om dette prosjektet. Side 6

20 Vurdering: Ski stadion er hovedarena for friidrett i Ski kommune og blir i tillegg brukt til cuper og kamper i aldersbestemte klasser i fotball. Forslagene til Follo FK vil bedre tilbudet for alle brukere i Ski idrettspark og gi Ski idrettspark et vesentlig bedre utseende. 7 Første hjemmekamp til Follo FK mot Hønefoss er mandag 6. april og kampen blir overført på TV. Tiltakene er nødvendig for godkjenning som arena i OBOS-ligaen og saken blir derfor fremmet som hastesak. Økonomiske konsekvenser: Totalbudsjett for prosjekt oppgradering Ski idrettspark er på kr inkl. mva. Follo FK bidrar med kr og søker Ski kommune om kr i tilskudd til oppgraderingen. Kostnadsoverslag: Speakertårn Tribunetak Leie tribuneseter Garderober Prosjektering/oppfølging Sum (inkludert dugnadsinnsats) Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Utbedring av Ski idrettspark vil gi befolkningen i Ski et bedre tilbud. Ski, Audun Fiskvik rådmann Kjell Sæther kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) Søknad fra Follo FK b) Uttalelse fra Ski IR c) Uttalelse fra Ski IL - Alliansen Vedlegg som ligger i saksmappen: d) Prisoverslag

21 Saksbehandler: Anne Berit Hogstad Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/267-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Eldrerådet 4/ Rådet for likestilling av funksjonshemmede 5/ Utvalg for oppvekst og kultur 13/ Formannskapet 19/ Kommunestyret / FOLKEBADENE I SKI - ENDRING Forslag til vedtak: 1. Folkebadet på Ski bad blir oppretthold som dagens tilbud. 2. Driftstilskuddet til Ski svømmeklubb økes med kr , til kr Driftstilskuddet indeksreguleres årlig. 3. Økningen i driftstilskuddet på kr tilføres rammen til Eiendom. 4. Åpningstiden for folkebadene blir som følger: Mandag: kl (Ski bad) Tirsdag: kl (Langhus bad) Onsdag: kl (Langhus bad) Torsdag: kl (Ski bad) Fredag: kl (Langhus bad) Lørdag: kl (Langhus bad) Ingress/hovedbudskap: Saken gjelder søknad fra Ski svømmeklubb om enten økning i driftstilskudd eller nedleggelse av folkebadet på Ski. Samtid ønsker Ski svømmeklubb reduksjon i åpningstiden på folkebadet på Langhus bad. Rådmannen ser positivt på dette og anbefaler at Ski svømmeklubb får økt driftstilskudd og at åpningstidene for folkebadet endres fra 1. mars Saksopplysninger: Sak om nedleggelse av folkebadet på Ski bad ble fremmet for kommunestyret i 2011, sak 112/11. Utvalg for teknikk og miljø utsatte saken og ba kommunen om videre dialog for å se på andre muligheter enn nedleggelse av Ski bad som folkebad. Det har vært en løpende dialog mellom Ski svømmeklubb, eiendomsetaten og kultur og fritid rundt temaet. Ski bad er også blitt rehabilitert i 2012/13. Besøkstallet på folkebadet på Ski er fremdeles synkende. Ski svømmeklubb har i brev til Ski kommune av sendt søknad om endringer i åpningstidene på Ski bad og Langhus bad og i tillegg bedt om økning i driftstilskuddet. Ski svømmeklubb ønsker å endre åpningstidene til folkebadet på Langhus på hverdager fra kl til kl Det er vanskelig for foreldrevaktene å rekke fram til kl pga eget arbeid og reisetid. Side 8

22 9 For å bemanne folkebadene er det behov for 3 personer tilstede 1 ansvarlig vakt og 1 livreddervakt og 1 kassevakt. Dette fører til stor dugnadsinnsats fra foreldre og Ski svømmeklubb sliter med rekrutteringen. Ansvarlig vakt må ha livredderprøve. Svømmeklubben betaler de eldste svømmerne i klubben for å ha livreddervakt. Ski svømmeklubb har ønske om nedlegging av folkebadet på Ski bad. De to frigjorte dagene ønskes benyttet til kursvirksomhet og annen vannaktivitet for befolkningen. Svømmeklubben kan ikke fortsette driften av folkebadene slik som dagens situasjon er. Vurdering: Rådmannen peker på undersøkelser, som viser at svømmeferdighetene til barn og unge blir stadig dårligere. I lys av dette og i et folkehelseperspektiv, mener derfor rådmannen at folkebadet på Ski opprettholdes. Økonomiske konsekvenser: I følge beregninger som er gjort av eiendomsetaten, vil Ski kommune ha lønnsutgifter på ca kr årlig dersom kommunen skal overta driften av folkebadet på Ski. Svømmeklubben får i dag kr i årlig driftstilskudd fra Ski kommune. Det ønskes en økning på kr årlig, til sammen kr Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Avdelingsleder Hanne H. Bøhler i virksomhet Samhandlingsenheten, avdeling for Folkehelse og friskliv, uttaler at det at det i et folkehelseperspektiv ikke er gunstig å legge ned folkebadet i Ski. Det at et tilbud ikke benyttes så mye som det er ønskelig og kapasitet til, gjør jo at en vurderer videre drift. Både Frisklivssentralen, Aktiv på Dagtid og Seniorkontakten kan bidra med å informere og markedsføre nåværende tilbud. Konklusjon: Rådmannen foreslår at folkebadet på Ski bad opprettholdes og at Ski svømmeklubb får økt driftstilskuddet til kr Ski, Audun Fiskvik rådmann Vedlegg som følger saken: a) Sak 112/11 b) Søknad fra Ski svømmeklubb med besøksstatistikk og kalkyle Kjell-Arne Ekeberg kommunalsjef Eldrerådets behandling : Eldrerådet fremmet følgende felles forslag til uttalelse: «Eldrerådet støtter forslag til vedtak.» Votering: Felles forslag til uttalelse tiltres enstemmig.

23 10 Eldrerådet uttalelse er: Eldrerådet støtter forslag til vedtak. Rådet for likestilling av funksjonshemmedes behandling : Rådet for likestilling av funksjonshemmede fremmet følgende felles forslag til uttalelse: «Rådet for likestilling av funksjonshemmede tar saken til orientering.» Votering: Felles forslag til uttalelse tiltres enstemmig. Rådet for likestilling av funksjonshemmedes uttalelse er: Rådet for likestilling av funksjonshemmede tar saken til orientering. Utvalg for oppvekst og kulturs behandling : Votering: Forslag til vedtak tiltres enstemmig. Utvalg for oppvekst og kulturs uttalelse til Formannskapet er: 1. Folkebadet på Ski bad blir oppretthold som dagens tilbud. 2. Driftstilskuddet til Ski svømmeklubb økes med kr , til kr Driftstilskuddet indeksreguleres årlig. 3. Økningen i driftstilskuddet på kr tilføres rammen til Eiendom. 4. Åpningstiden for folkebadene blir som følger: Mandag: kl (Ski bad) Tirsdag: kl (Langhus bad) Onsdag: kl (Langhus bad) Torsdag: kl (Ski bad) Fredag: kl (Langhus bad) Lørdag: kl (Langhus bad)

24 Saksbehandler: John Hoseth Arkiv: H31 &75 Arkivsaksnr.: 15/96-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Eldrerådet 1/ Rådet for likestilling av funksjonshemmede 7/ Utvalg for omsorg og helse 3/ Formannskapet 20/ Kommunestyret / KIRKEVEIEN 3 FRISØRSALONG - VERBALFORSLAG NR. 11 Forslag til vedtak: 1. I forbindelse med oppussingen i Kirkeveien 3, oppgraderes frisørsalongen og settes i forskriftsmessig stand. 2. Frisørsalongen leies ut og den driftes av leietaker for egen regning. 3. Det innarbeides kr i prosjekt Rådhuskvartalet i investeringsbudsjettet for Ingress/hovedbudskap: I kommunestyret ble det i verbalforslag nr. 11 framlagt: «Rådmannen bes vurdere muligheten for å utstyre og oppgradere et lokale i Kirkeveien 3 til frisørsalong og hvilken utleiepris som må betales av en leietaker for å leie/drive frisørsalongen for egen regning. Frisørsalongen bør eventuelt være tilgjengelig samtidig med at Kirkeveien 3 er ferdig oppgradert.» Saksopplysninger: I tilknytning til servicesenteret i Kirkeveien 3 har det i en årrekke vært en kommunalt tilsatt frisør. I forbindelse med at alle virksomhetene jobber med omstilling og effektivisering, har frisørfunksjonen blitt besluttet nedlagt da den ikke har vist seg å være økonomisk bærekraftig i kommunal regi og heller ikke vært vurdert å være en kommunal oppgave. Nedleggelsen skjer parallelt med at lokalene i Kirkeveien 3 fraflyttes pga oppussing. Brukerne av frisørtilbudet har uttrykt misnøye med at tilbudet fjernes og det har fremkommet forslag om at lokalene kan oppgraderes slik at de kan leies ut og driftes for frisørs egen regning. Vurdering: Dersom en videre drift av frisørsalong i Kirkeveien 3 skal kunne gjøres, må det tas en snarlig avgjørelse om det, slik at det kan gjøres en oppgradering av lokalet til forskriftsmessig stand, mens oppussingsarbeidene pågår i Kirkeveien 3 i perioden jan- mai I Kommunestyrets behandling ble følgende vedtatt som en del av KST-70/14 Rådhuskvartalet: Oppussing og oppgradering av Kirkeveien 3 med bl.a. tilrettelegging av anretningskjøkken innenfor en ramme på 6,1 mill kr. Oppgradering av eksisterende frisørsalong i Kirkeveien 3 var ikke innarbeidet i dette prosjektet. Lokalet: Eksisterende frisørsalong: Etter en samlet vurdering finner rådmannen behov for å oppgradere ventilasjon/punktavsug, samt to eksisterende vasker for at dagens forskrifter overholdes. Side 11

25 12 Utleiepris: Ved utarbeidelse av leiepris er to prinsipper lagt til grunn: 1. Prinsippet om gjengs leie 2. Utleiepris bør stå i forhold til kommunens andre frisørsalonger som leies ut til private. Det er i tillegg innarbeidet en stipulert pris for elektrisitet/vannforbruk i månedsleien Framlagt månedsleie vil p.t være kr pr. mnd. Drift: Det forutsettes at leietaker overtar ansvaret for å vedlikeholde fast inventar og løsøre. Leietaker gjøres oppmerksom på at kommunens forsikring ikke dekker inventar og utstyr og dekker dette selv. Vaktmestertjenester skal kun rekvireres ved problemer med vann/avløp og elektrisitet. Økonomiske konsekvenser: Oppgraderingen er stipulert til kr Husleien vil dekke kommunes utgifter ved daglig drift. Leieprisen justeres årlig etter konsumprisindeksen fra SSB. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ikke vurdert. Konklusjon: Dersom kommunestyret ønsker å opprettholde frisørtjenester i Kirkeveien 3, bevilges kr til nødvendig oppgradering. Frisørsalongen vil være tilgjengelig samtidig med at Kirkeveien 3 2.etasje, er ferdig oppgradert. Ski, Audun Fiskvik Rådmann Eli Thomassen Kommunalsjef Eldrerådets behandling : Kommunalsjef Eli Thomassen orienterte om saken. Votering: Forslag til vedtak tiltres enstemmig. Eldrerådet uttalelse er: 1. I forbindelse med oppussingen i Kirkeveien 3, oppgraderes frisørsalongen og settes i forskriftsmessig stand. 2. Frisørsalongen leies ut og den driftes av leietaker for egen regning. 3. Det innarbeides kr i prosjekt Rådhuskvartalet i investeringsbudsjettet for 2015.

26 Rådet for likestilling av funksjonshemmedes behandling : Rådet for likestilling av funksjonshemmede fremmet følgende felles forslag til uttalelse: «Rådet for likestilling av funksjonshemmede tar saken til orientering.» Votering: Felles forslag til uttalelse tiltres enstemmig. Rådet for likestilling av funksjonshemmedes uttalelse er: Rådet for likestilling av funksjonshemmede tar saken til orientering. 13 Utvalg for omsorg og helses behandling : Votering: Forslag til vedtak tiltres enstemmig. Utvalg for omsorg og helses uttalelse til formannskapet: 1. I forbindelse med oppussingen i Kirkeveien 3, oppgraderes frisørsalongen og settes i forskriftsmessig stand. 2. Frisørsalongen leies ut og den driftes av leietaker for egen regning. 3. Det innarbeides kr i prosjekt Rådhuskvartalet i investeringsbudsjettet for 2015.

27 Saksbehandler: Eli Thomassen Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 15/231-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Eldrerådet 3/ Utvalg for omsorg og helse 1/ Formannskapet 21/ Kommunestyret / KOMMUNESTYRETS EKSTRABEVILGNING TIL STYRKET BEMANNING/KVALITET PÅ SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTE Forslag til vedtak: 1. Kommunestyrets ekstrabevilgning på 1 mill.kroner til styrket bemanning/kvalitet på sykehjem og hjemmetjeneste, settes av til styrket bemanning til omsorg ved livets slutt. 2. Midlene fordeles med kroner til Finstadtunet, kroner til Solborg, kroner til Langhus bo- og servicesenter, kroner til hjemmetjenesten og kroner til Kråkstadtunet. Ingress/hovedbudskap: I forbindelse med behandlingen av budsjett og handlingsplan vedtok kommunestyret å styrke budsjettene til sykehjem og hjemmetjeneste med 1 mill.kroner. I samme sak ble følgende verbalforslag fattet: «Kommunestyret ber rådmannen, i forbindelse med økt budsjett til styrket bemanning/kvalitet på sykehjem og hjemmetjeneste, om en sak på hvordan fordelingen kan skje.» Rådmannen foreslår at disse midlene benyttes til omsorg ved livets slutt. Saksopplysninger: Hvert år dør mange av pasientene i kommunens sykehjem. Dette er en naturlig situasjon og sykehjemmene legger vekt på at alle pasientene skal få en verdig og omsorgsfull pleie- og behandling i livets sluttfase. Både pasientene og deres pårørende skal kjenne trygghet og nærhet fra et personale som viser at de har tid, god omsorgsevne og faglig kompetanse. Det samme gjelder for beboere som tilbringer sine siste dager på Kråkstadtunet eller som får en ekstra hjelp fra kommunen når de velger å dø hjemme. I løpet av 2014 var det til sammen 92 dødsfall på kommunens sykehjem og på Kråkstadtunet. Av alle disse var 59 pasienter på langtidsopphold, mens 33 døde mens de var på korttidsopphold. 37 % av dødsfallene i institusjon skjedde på Langhus da dette er den institusjonen som tar imot de fleste av pasientene som utskrives fra sykehus. I hjemmetjenesten ble 88 utskrevet fra tjenestene som følge av dødsfall, men ikke alle disse døde hjemme eller i en situasjon hvor hjemmetjenesten var inne med tjenester. Det jevne presset på ressursene er stort, og muligheten til å ha et personale til en enkeltpasient kan være utfordrende i en hektisk hverdag. Spesielt er det utfordrende å få gitt ekstra omsorg på natt, når bemanningen i utgangspunktet er lav. Å kunne sette av egne midler til omsorg ved livets slutt, vil gjøre at bemanningen kan økes opp når pasienten er i livets sluttfase. Side 14

28 15 Vurdering: Alle virksomhetene rapporterer at det kan være utfordrende å få til en god nok bistand til pasienter i livets sluttfase. Disse pasientene trenger ofte enkeltpersoner som kan være hos dem mer eller mindre hele tiden, ofte også selv om pårørende er til stede. Dette fremmer trygghet og ro for både pasient og pårørende. I en situasjon med stort press på tjenestene kan det være vanskelig å trekke ut en ansatt fra øvrige oppgaver. Dette gjør seg spesielt gjeldende på natt hvor det ofte er bare én pleier til pasienter. Ved å sette av egne midler til disse pasientene kan det i større grad leies inn eget personale ved behov. Solborg og Finstadtunet har hhv. 81 og 86 plasser, mens det er 39 plasser på Langhus bo- og servicesenter. Rådmannen foreslår at Solborg og Finstadtunet får tilført samme beløp til omsorg ved livets slutt, mens Langhus bo- og servicesenter bør få mer. Bakgrunnen er at det er forholdsmessig flere mennesker som dør på Langhus enn på de øvrige sykehjemmene, da mange skrives ut fra sykehus til mottaksavdeling mens de er i livets sluttfase. Selv om Kråkstadtunet er en omsorgsbolig så bør det være rom for at de som bor der skal kunne få være der, og ikke måtte flytte til sykehjem, når de er i livets siste fase. Tilsvarende gjelder for hjemmetjenesten. Mange velger å dø hjemme og selv om kommunen har egen kreftkoordinator som ofte er en viktig person for pasientene og deres pårørende, så er det gjerne behov for mer pleiefaglig bistand. Økonomiske konsekvenser: Bevilgningen på 1 mill. kroner foreslås fordelt med kroner til hvert av sykehjemmene Finstadtunet og Solborg, til Langhus bo- og servicesenter, til hjemmetjenesten og kroner til Kråkstadtunet. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Å gi pasient og pårørende trygghet og støtte er viktig i familiens sorgprosess. Konklusjon: Rådmannen foreslår at ekstrabevilgningen tilføres de aktuelle virksomhetene, slik at de kan benyttes til ekstra bemanning til omsorg ved livets slutt. Ski, Audun Fiskvik rådmann Eli Thomassen Kommunalsjef Eldrerådets behandling : Kommunalsjef Eli Thomassen orienterte om planene for bruk av ekstrabevilgningen. Votering: Forslag til vedtak tiltres enstemmig. Eldrerådet uttalelse er: 1. Kommunestyrets ekstrabevilgning på 1 mill. kroner til styrket bemanning/kvalitet på sykehjem og hjemmetjeneste, settes av til styrket bemanning til omsorg ved livets slutt. 2. Midlene fordeles med kroner til Finstadtunet, kroner til Solborg, kroner til Langhus bo- og servicesenter, kroner til hjemmetjenesten og kroner til Kråkstadtunet.

29 16 Utvalg for omsorg og helses behandling : Gudmund Nyrud (H) fremmer følgende tilleggsforslag: «Hva har Ski kommune for tiltak innen palliativ behandling.» Votering: Forslag til vedtak tiltres enstemmig. Nyruds tilleggsforslag tiltres enstemmig. Utvalg for omsorg og helses uttalelse til formannskapet: 1. Kommunestyrets ekstrabevilgning på 1 mill. kroner til styrket bemanning/kvalitet på sykehjem og hjemmetjeneste, settes av til styrket bemanning til omsorg ved livets slutt. 2. Midlene fordeles med kroner til Finstadtunet, kroner til Solborg, kroner til Langhus bo- og servicesenter, kroner til hjemmetjenesten og kroner til Kråkstadtunet. 3. Hva har Ski kommune for tiltak innen palliativ behandling.

30 Saksbehandler: Marianne Teigen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 15/512-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 22/ Kommunestyret / REVISJON AV INVESTERINGSBUDSJETTET Forslag til vedtak: 1. Det foretas budsjettjusteringer for investeringsprosjektene slik det fremgår av sakens vurdering, og som vist i vedlegg i saksmappen. 2. Låneopptak 2015 tilpasses revidert investeringsbudsjett. Ingress/hovedbudskap: Gjennomgang av investeringsprosjektene viser at budsjettbehovet i 2015 reduseres fra 429,1 mill. kroner til 400,1 mill. kroner. Saken viser investeringsprosjekter som har endrede budsjettbehov, eller endret fremdrift sammenlignet med vedtatt budsjett og økonomiplan. Som et utgangspunkt foreslås avvik mellom prosjektenes budsjett og regnskap 2014 fremført til Prosjekter som avviker fra dette prinsippet er gitt egen omtale i sakens vurdering. Saksopplysninger: Saken legges frem med henvisning til Økonomireglementets bestemmelse 8.1.2, punkt c). Kommunens investeringer finansieres i stor grad av låneopptak, og et oppdatert og presist budsjett er avgjørende for å beregne drifts- og investeringsrammer for påfølgende år. Regnskap 2014 er til revisjon, før behandling i kontrollutvalget. Regnskap 2014 legges frem for kommunestyret i juni Saken bygger på regnskapet slik det er avlagt av rådmannen. Saken omhandler kun prosjekter hvor vedtatt budsjettramme for 2015 foreslås endret. Etter budsjettvedtaket for 2015 har rådmannen omarbeidet budsjettrammene for investeringer. Samtlige prosjekter budsjetteres etter dette ekskl. merverdiavgift. Det gir samsvar mellom reglene for bokføring og hvordan prosjektene er budsjettert, og er i tråd med kommunal- og regionaldepartementets prinsipper for hvordan investeringsbudsjett-/ regnskap legges opp. Omleggingen må ses i sammenheng med at overgangsordningen for føring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer er avsluttet, og at all kompensasjon nå føres direkte på prosjektene i investeringsregnskapet. Prosjektenes økonomiske handlingsrom påvirkes ikke av omleggingen. Budsjettrevisjonen bygger på rådmannens gjennomgang av alle investeringsprosjekter i samarbeid med ansvarlige virksomheter. Side 17

31 Vurdering: Følgende prinsipper er lagt til grunn for revisjonen av investeringsbudsjettet: Ordinære prosjekter; - mindreforbruk overføres fra 2014 til 2015, og legges på ramme for merforbruk overføres fra 2014 til 2015, og går til fratrekk på ramme for Løpende ordinære prosjekter (prosjekter med årlige bevilgninger); - mindreforbruk overføres ikke fra 2014 til 2015, men trekkes inn. - merforbruk overføres fra 2014 til 2015, og går til fratrekk på ramme for 2015 med unntak for oppgradering kommunale bygg hvor vedtatt budsjettramme fastholdes. Ordinære og løpende prosjekter under selvkostområdet; - mindreforbruk overføres ikke fra 2014 til 2015, men trekkes inn. - merforbruk overføres ikke fra 2014 til 2015, men dekkes inn. 18 Følgende investeringsprosjekter er vurdert særskilt: Behov for tilførsel av budsjettmidler i 2015, sum 32,0 mill. kroner: A.) Undergang jernbane Vevelstad; prosjektet forslås tilført budsjettmidler på 2 mill. kroner. Utbedring er nødvendig for å sikre at nye og større busser kan brukes under sporet ved Vevelstad stasjon. Nytt budsjett 2015 blir 1,8 mill. kroner. B.) Rundkjøringer Vevelstadveien; prosjektet forslås tilført budsjettmidler på 15 mill. kroner. Opparbeidelse av rundkjøringene er en nøkkelfaktor ift. å kunne realisere boligbygging f.eks. på Vevelstadsaga. Vevelstadsaga vil legges ut for salg på nytt når områdeplanen for Langhus vedtas. Nytt budsjett 2015 blir 14,9 mill. kroner, etter fradrag for ikke budsjetteret forbruk på 0,1 mill. til forarbeider. C.) VVA Berghagan nord; prosjektet tilføres budsjettmidler på 3 mill. kroner i Nytt budsjett 2015 blir 5 mill. kroner. Dette innebærer at arbeidet avsluttes på halvparten av tidligere prosjektramme på 10 mill. kroner. Investeringen er delvis inkludert i selvkosttjenestene og utgiftene dekkes av fremtidige gebyrer. Ferdigstillelse av prosjektet innen er kontraktsfestet i forbindelse med eiendomssalg i Håndverksveien. D.) 75061Kråkstad barnehage; prosjektets opprinnelige ramme på 35 mill. kroner foreslås økt med 10 mill. kroner. Reguleringsbestemmelser tilsa at barnehagen måtte gis en annen plassering enn opprinnelig tenkt. Det har medført kostnadsdrivende tilpasninger i utforming, og endrede grunnforhold/fundamentering. Innenfor prosjektet vil det sikres rørføringer som gjør at alle kommunale bygg på Kråkstad får miljøvennlig energi basert på lokal flis. Sammenlignet med tidligere kostnadsoverslag viser markedet økte kostnader, og de mottatte tilbudene er på nivå som kan sammenlignes med lignende prosjekt i andre Follokommuner. Netto budsjettramme for 2015 blir 33 mill. eks mva. som delfinansieres av bundne midler til økt barnehagekapasitet. E.) Vevelstadåsen skole HMS; prosjektet forslås tilført budsjettmidler på 1,3 mill. kroner for å kunne fullføre prosjektet og dekke nye ventilasjonstekniske forhold samt den siste tids problematikk med innbrudd. Nytt budsjett 2015 blir 4,5 mill. kroner.

32 19 F.) Kontra kulturskole, inventar og utstyr; prosjektet har tidligere mottatt eksternt tilskudd til kjøp av instrumenter. Ved regnskapsavslutningen 2013 ble gjenstående 0,256 mill. kroner på prosjektet trukket inn og ga positiv resultateffekt for kommunen. Midlene tilbakeføres prosjektet, slik at givers premisser for midlene oppfylles. Fremskynding av økonomiplanmidler fra senere år til 2015, sum 6,1 mill. kroner: G.) Nettsted; budsjettmidler på 0,1 mill. kroner flyttes frem i tid fra 2016 til 2015, i forbindelse med overgang til Episerver7. Nytt budsjett 2015 blir 0,34 mill. kroner. H.) Solborg 1956-bygget; budsjettmidler på 5 mill. kroner flyttes frem i tid fra 2016 til Nytt budsjett 2015 blir 12,6 mill. kroner. I.) Barnehager/skoler, oppgradering ute; budsjettmidler på 1 mill. kroner flyttes frem i tid til 2015, med 0,5 mill. kroner fra hhv og Nytt budsjett 2015 blir 2 mill. kroner. Styrkingen i 2015 er nødvendig for å ta igjen etterslep som er avdekket ved kontroll av lekeapparater. Det årlige behovet vurderes på nytt når etterslepet er lukket, til rammesaken Forskyvning av budsjettmidler fra 2015 til senere år, sum 91,6 mill. kroner: J.) Samlokaliserte boliger; budsjettmidler på 19,7 mill. kroner flyttes ut i tid fra 2015 til 2016 med 8 mill. kroner og 2017 med 11,7 mill. kroner. Nytt budsjett 2015 blir 0 kroner. K.) Kapasitetsutvidelse Ski ungdomsskole; budsjettmidler på 8,7 mill. kroner flyttes ut i tid fra 2015 til Nytt budsjett 2015 blir 3,1 mill. kroner. L.) Hebekk skole, rehabilitering; budsjettmidler på 6 mill. kroner flyttes ut i tid fra 2015 til Nytt budsjett 2015 blir 16,4 mill. kroner. M.) Kirkeveien 3, rådhuskvartalet; budsjettmidler på 7 mill. kroner flyttes ut i tid fra 2015 til Nytt budsjett 2015 blir 18,2 mill. kroner. N.) Kråkstad barnehage inv./utst.; budsjettmidler på 1,2 mill. kroner flyttes ut i tid fra 2015 til Nytt budsjett 2015 blir 0 kroner. O.) Eikeliveien barnehage inkl. inventar og utstyr; budsjettmidler på 13 mill. kroner flyttes ut i tid fra 2015 til Nytt budsjett 2015 blir 13 mill. kroner. P.) Solborgveien 2, 4 og 6; budsjettmidler på 31 mill. kroner flyttes ut i tid fra 2015 til Nytt budsjett 2015 blir 5,6 mill. kroner som dekker rivning av bygningsmassen i Q.) Bygging ambulansestasjon; budsjettmidler på 5 mill. kroner flyttes ut i tid fra 2015 til Nytt budsjett 2015 blir 8,5 mill. kroner. Forslaget innebærer en tilpasning til forventet fremdrift for midlertidig ambulansestasjon, innenfor samme entreprise som ombygging av brannstasjonen. Stipulerte ugifter etter endelige tegninger er blitt dyrere enn forutsatt og kommunen avventer godkjenning fra Oslo universitetssykehus om at leie blir høyere og/eller at leieperioden gjøres lengre.

33 20 Økonomiske konsekvenser: Revisjonen av investeringsbudsjettet for 2015 vil være med å legge grunnlaget for rammesaken for , både med hensyn til endringer i investeringsplanene, men gir også konsekvenser for rente- og avdragsbelastningen i fremtidige års driftsbudsjett. På bakgrunn av gjennomgangen foreslås opprinnelig budsjettramme 2015 for investeringsprosjektene redusert fra 429,1 mill. kroner til 400,1 mill. kroner, herav 136,6 mill. kroner på selvkostområdet. Reduksjonen kan forklares slik: Netto fremføring av mer-/mindreforbruk fra 2014 til 2015 tilsvarer om lag 24,5 mill. kroner. 2 mill. kroner kan knyttes til selvkostområdet. Av dette utgjør fremført merforbruk -7,7 mill. kroner og fremført mindreforbruk 32,2 mill. kroner. Behovet for tilleggsbevilgninger i 2015 tilsvarer 32,0 mill. kroner, herunder 3 mill. kroner til selvkostområdet. Budsjettmidler som fremskyndes fra 2016/2017 til 2015 tilsvarer 6,1 mill. kroner. Budsjettmidler som flyttes ut i tid fra 2015 til 2016/2017/2018 tilsvarer 91,6 mill. kroner. Alle tall er eksklusiv merverdiavgift. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Vedtaket i denne saken medfører ingen konsekvenser for bærekraftig utvikling. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at det foretas budsjettjusteringer for investeringsprosjektene og finansieringen slik det fremgår i vurderingene ovenfor. Ski, Audun Fiskvik rådmann Kjell Sæther Kommunalsjef Vedlegg som ligger i saksmappen: a) Justering av investeringsprosjekter 2015

34 Saksbehandler: Cathrine Holm Arkiv: 223 A10 &88 Arkivsaksnr.: 14/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 23/ Kommunestyret / BRUK AV VARDÅSEN BARNEHAGE SOM RIGGOMRÅDE FOR LMS Forslag til vedtak: 1. Kommunestyret opphever sitt vedtak i sak 72/14. Ski kommune leier ikke ut Vardåsen barnehage til Spilloppen barnehage fra det tidspunkt hvor nåværende barnehage nedlegges. 2. Ski kommune stiller Vardåsen barnehage til disposisjon som riggormåde for utbyggingsprosjektet Lokalmedisinsk Senter. 3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om disposisjon og økonomiske godtgjørelser knyttet til bruk av barnehagen og tomten. Ingress/hovedbudskap: Kommunestyret vedtok i sitt møte den 3. september 2014 å leie ut lokalene til Vardåsen barnehage til Spilloppen barnehage fra det tidspunkt Ski kommune ikke selv skulle benytte barnehagen. Nå har prosjektgruppen for LMS henvendt seg til Ski kommune med spørsmål om å benytte Vardåsen barnehage som riggområde for utbyggingen av LMS på Ski sykehus. Saksopplysninger: Reguleringsplanen for nytt lokalmedisinsk senter i Follo ble vedtatt i kommunestyret den 8. oktober Senteret skal ligge på et areale ved Ski sykehus som er delvis eid av Ski kommune og delvis eid av Ahus. Disse arealene skal erverves av Follo-kommunene i fellesskap i en egen avtale. I siste kommunestyremøte ble k-sak 8/15 med selskapsavtalen for nytt Follo lokalmedisinske senter vedtatt. Prosjektgruppen har nå tatt kontakt med Ski kommune med spørsmål om å få benytte nåværende Vardåsen barnehage som riggområde i byggeperioden for Follo LMS. Prosjektet ønsker å benytte både bygget og tomten rundt. Prosjektet betaler ikke leie for arealet, men river selve barnehagebygget og rydder tomten etter endt bruk ved utgangen av I kommunestyrets vedtak av 3. september 2014 ble det vedtatt å leie ut Vardåsen barnehage til Spilloppen barnehage fra det tidspunkt hvor Ski kommune ikke lenger hadde behov for å benytte Vardåsen. Spilloppen holder i dag til i leide lokaler i Kirkeveien 13. Utleier er AF-gruppen som er eier av flere eiendommer i dette området, og har planer om utbygging av boliger når planene for Ski sentrum er vedtatt. Spilloppen barnehage leier av denne grunn for 6 måneder om gangen og er på jakt etter nye og mer permanente lokaler. Vardåsen barnehage er i bygningsteknisk dårlig forfatning og skal legges ned sommeren Barnehagen har i dag 30 plasser. Når Kråkstad barnehage og Eikeliveien barnehage står ferdig vil det ikke være behov for Vardåsen barnehage. Inntil de er ferdigstilt vil paviljongene fra Side 21

35 22 Hakkebrakkeskogen barnehage flyttes til Vestveien. Her vil det være plass for barna i Vardåsen barnehage. Det vises for øvrig til egen sak om ny midlertidig barnehage ved Vestveien som tar for seg de enkelte barnehagene og planene for disse. Vurdering: Vedtaket om å leie ut til Spilloppen barnehage ble gjort under forutsetning av at Ski kommune ikke selv hadde behov for barnehagen og tomten. Dette ligger også i selve vedtaket fra kommunestyret. Slik situasjonen er, har kommunen fått et behov for selv å benytte barnehagen. På grunn av fremdriften i prosjektet for LMS-utbyggingen har ikke henvendelsen kommet opp før nå. Av flere årsaker vil det svært positivt om man kan få etablert riggområdet for Follo LMS på denne tomten. Dette er i umiddelbar nærhet til arealet hvor LMS skal bygges, og det er ingen andre egnede arealer like nært som passer for formålet. Ved en slik etablering kan man forhindre unødig kjøring over lengre avstander, og både miljøet i boligområdet og barnehagen vil spares for de merulemper dette ville innebære. Ved at det ikke inngås ny avtale om utleie til barnehagedrift på eiendommen slipper man den utfordrende situasjonen det ville innebære for henting og levering av barn til barnehagen samtidig med at området rundt Ski sykehus vil bære preg av å være et anleggsområde med mye anleggstrafikk. Spilloppen barnehage blir nødt til å forsøke å finne andre lokaler til sin barnehagedrift når de ikke lenger kan få leie i Kirkeveien. Økonomiske konsekvenser: Ingen kjente. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen kjente. Konklusjon: Rådmannen vurderer at tomten til Vardåsen barnehage er godt egnet til riggområde og at kommunen bør prioritere dette formålet. Ski, Audun Fiskvik rådmann Kjell Sæther Kommunalsjef Vedlegg som ligger i saksmappen: 1. Kst-sak 72/14 Søknad om leie av Vardåsen barnehage for Spilloppen barnehage/ Søknad om kommunalt tilskudd til ny avdeling i Spilloppen barnehage

36 Saksbehandler: Ingvild Belck-Olsen Arkiv: 127 Arkivsaksnr.: 14/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 24/ Kommunestyret / KOMMUNERERFORMEN Forslag til vedtak: 1. Ski kommune følger den nasjonale framdriftsplanen for kommunereformen som innebærer at kommunestyret fatter strukturvedtak i løpet av våren 2016 med eventuell sammenslåing fra Kommunestyret slutter seg til prosess og framdrift for arbeidet med kommunereformen slik det framgår av rådmannens saksutredning i denne saken. Ingress/hovedbudskap: Ski kommune vil følge den nasjonale framdriftsplanen for kommunereformarbeidet, som innebærer at kommunestyret fatter strukturvedtak i løpet av våren 2016 med eventuell sammenslåing fra Ski kommune vedtar en overordnet framdriftsplan for kommunens arbeid med kommunereformen. Framdriftsplanen kan justeres underveis. Saksopplysninger: Bakgrunn Kommunereformen ble initiert av regjeringen våren 2014 (Prop 95 S ( ). På bakgrunn av Stortingets behandling av kommunereformen i juni 2014, er alle kommuner invitert av kommunalog moderniseringsministeren til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Alle kommuner har et utredningsansvar. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og mer selvstyre. I sentrale strøk har det vært en utvikling med befolkningsvekst og økende regional integrasjon med utvidelse av tettsteder på tvers av kommunegrenser. Her vil de viktigste utfordringene knytte seg til areal- og transportløsninger. Et viktig mål med reformen vil være å få til en mer helhetlig og samordnet samfunnsutvikling. Reformen har følgende nasjonal framdriftsplan: Høsten 2014 Oppstart av regionale og kommunale prosesser 2015 Kommunale utredninger Mars 2015 Stortingsmelding om nye oppgaver til kommunene Våren 2016 Kommunestyrevedtak Våren 2017 Forslag fra regjeringen om ny kommunestruktur og om nye oppgaver til kommunene Januar 2020 Nye kommuner er i gang Side 23

37 24 Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for kommunenes arbeid, og disse vil være førende for Ski kommunes arbeid med kommunereformen. Regjeringens mål med en kommunereform er: Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne Større kommuner med bedre kapasitet og kompetanse vil legge til rette for gode og likeverdige tjenester over hele landet. Større fagmiljø vil gi mer stabile arbeidsmiljø, bredde i kompetansen og en bredere tiltaksportefølje, særlig i små og spesialiserte tjenester. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Kommunesektoren skal bli bedre i stand til å løse nasjonale utfordringer. Reformen skal bedre forutsetningene for en styrket og samordnet lokal og regional utvikling i alle deler av landet både når det gjelder arealbruk, samfunnssikkerhet og beredskap, transport, næring, miljø og klima, og også den sosiale utviklingen i kommunen. Det er ønskelig at kommunegrensene i større grad tilpasses naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Større kommuner vil ha større ressursgrunnlag og kan også ha en mer variert befolknings- og næringssammensetning. Det gjør kommunene mer robuste overfor uforutsette hendelser og utviklingstrekk. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner vil legge til rette for en mer effektiv ressursbruk innenfor begrensede økonomiske rammer. Styrket lokaldemokrati Større og mer robuste kommuner kan få flere oppgaver. Dette vil gi økt makt og myndighet til kommunene, og dermed økt lokalt selvstyre. Større kommuner vil også redusere behovet for interkommunale løsninger. Færre og større kommuner som gjennomfører en velferdspolitikk i henhold til nasjonale mål, vil redusere behovet for statlig detaljstyring. Kommunene vil slik få større frihet til å produsere og tilpasse velferdstilbudet til innbyggernes behov. Regjeringens ekspertutvalg har satt opp ti kriterier som kommunene er forventet å vurdere: 1. Tilstrekkelig kapasitet 2. Relevant kompetanse 3. Tilstrekkelig distanse (i form av at ikke «alle kjenner alle») 4. Effektiv tjenesteproduksjon 5. Økonomisk soliditet 6. Valgfrihet 7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder 8. Høy politisk deltakelse 9. Lokal politisk styring 10. Lokal identitet En utredning ut fra regjeringens overordnede mål for kommunenes arbeid og kriterier som kommunene er forventet å vurdere er nærmere beskrevet i veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune, fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/komm/kommunereform.no/veien_mot_en_ny _kommune.pdf Follorådet vedtok høsten 2014 å framskaffe et felles kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for å belyse ulike alternativer knyttet til framtidig kommuneinndeling. Utredningsarbeidet vil skje i samarbeid med utredningsmiljøene i kommunene. Det søkes om ekstern bistand til utredningarbeidet. Det er ønskelig at utredningen deles i to faser. Den første delutredningen omhandler kommunestrukturens betydning sett opp mot kommunens ulike roller som samfunnsutvikler, tjenesteprodusent, myndighetsutøver og demokratisk arena. Delutredning I ferdigstilles i mai 2015.

38 25 Den andre delutredningen belyser kommunestrukturens betydning for kommunens ulike roller på bakgrunn av Follorådets behandling av delutredning I og føringer gitt i Stortingsmelding om nye oppgaver (ventes fremlagt mars 2015 og behandlet i Stortinget i juni 2015). Delutredning II ferdigstilles i oktober Kommunens forankring av reformarbeidet Kommunestyret har gjort følgende vedtak ( (KST 91/14)) om hvordan de vil forankre arbeidet med kommunereformen: 1. Ski kommune vedtar å gå inn i et samarbeid med de andre Follokommunene for å framskaffe et felles kunnskaps- og beslutningsgrunnlag som kan belyse ulike alternativer knyttet til framtidig kommuneinndeling. Utredningen bør gi svar på om det blir dårligere eller bedre tjenestetilbud for innbyggerne, om det blir mer eller mindre lokaldemokrati, om det blir dyrere eller billigere å produsere tjenester, om det blir mer eller mindre byråkrati og om det blir færre lokaliseringsdebatter. Ski kommune er likevel åpne for at sammenslåinger også kan skje med andre kommuner i Østfold. 2. Det nedsettes en politisk arbeidsgruppe for å kartlegge innholdet i og mulige konsekvenser av den forestående kommunereformen i Ski kommune. Arbeidsgruppen settes som en ad hoc-komité etter kommuneloven 10, 5. ledd. 3. Den politiske arbeidsgruppen skal bestå av én kommunestyrerepresentant for hvert parti i kommunestyret med personlig varamedlem. For partier med kun ett medlem i kommunestyret, velges vararepresentant blant partiets hovedutvalgsmedlemmer. 4. Arbeidsgruppen ledes av ordfører. Rådmannen besørger nødvendig sekretariat. 5. Arbeidsgruppen godtgjøres med samme takst som for andre rådgivende organ, dvs. med kr. 837 kr. per møte. 6. Kommunestyret holdes løpende orientert om arbeidsgruppens arbeid underveis gjennom delrapporter. Politisk arbeidsgruppe har følgende sammensetning: Fast medlem Varamedlem Anne Kristine Linnestad (H) leder Helge Bunæs (H) Lise Feren Rirsch (H) Hanne Opdan (Ap) Tuva Moflag (Ap) André Kvakkestad (FrP) Karin Kværner (FrP) Camilla Hille (V) Svein Kamfjord (V) Rannveig Andresen (SV) Bård Hogstad (SV) Tor Anders Østby (Sp) Mina Mjærum Johansen (Sp) Ola Øygard (Pp) Jacob Karioski (Pp) Kurt Soltveit (KrF) Dag Ivar Belck-Olsen (KrF) Rådmannen besørger nødvendig sekretariat til politisk arbeidsgruppe. Politisk arbeidsgruppe har møter onsdager før kommunestyremøter og hovedutvalgsmøter (ca. hver 14. dag). Det blir informasjon om arbeidet med kommunereformen før hvert kommunestyremøte. Rådmannen har organisert administrasjonens arbeid med kommunereformen som et prosjekt. Tillitsvalgte og hovedverneombud er involvert i arbeidet. Prosjektleder er Ingvild Belck-Olsen. Rådmannskollegiet i Follorådet leder arbeidet for å framskaffe et felles kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for å belyse ulike alternativer knyttet til framtidig kommuneinndeling. Utredningsarbeidet vil skje i samarbeid med administrasjonen i den enkelte kommune. Samarbeidet vil bl.a. bestå i å framskaffe informasjon/grunnlagsdata opprette kontakt med interne virksomheter, etc.

39 26 Framdriftsplan for Ski kommune Ski kommune vil følge den nasjonale framdriftsplanen for kommunereformarbeidet, og vedtar en overordnet framdriftsplan som kan justeres underveis. Det kan bli nødvendig å tilpasse framdriftsplanen med framdriftsplan(er) til kommune(r) som det kan være aktuelt å slå seg sammen med. I veilederen Veien til en ny kommune fra KMD, anbefales det å starte utredningsarbeidet med en statuskartlegging. Det vil innbære å skaffe en oversikt over hvor kommunen selv står og å kartlegge de viktigste utfordringene. Lokalt eierskap til denne delen av prosessen vil legge et grunnlag både blant kommunestyrerepresentanter og blant innbyggerne for en mest mulig felles virkelighetsforståelse. Drøfting av kommunens framtid krever en bred demokratisk prosess. Politisk arbeidsgruppe og kommunestyret vil drøfte dette i perioden mars til mai Det vil bli gjort en kartlegging i alle virksomheter der ansatte involveres (mars) og en innbyggerundersøkelse (april) med vekt på hvordan kommunen løser sine oppgaver i dag og hvordan innbyggere tror kommunen vil klare å løse sine oppgaver i framtiden. Utredningen legges fram for kommunestyret 6. mai og kan være del av grunnlaget for samling for kommunestyre, virksomhetsledere, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud 8. og 9. mai Politisk arbeidsgruppe ønsker å ha uformelle samtaler med nabokommuner om kommunereformen i månedene framover. 11. februar startet slike samtaler med kommunene Hobøl og Spydeberg. Follorådet framskaffer et felles kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for å belyse ulike alternativer knyttet til framtidig kommuneinndeling. Det vil bli avholdt seminarer i forbindelse med fremleggelse av to delrapporter for folkevalgte og ansatte i Follokommunene. Delrapportene og seminarene vil kunne angi framtidig mulighetsbilde. Politisk arbeidsgruppes samtaler med nabokommuner og Follorådets utredningsarbeid vil legge grunnlag for utredning av framtidig mulighetsbilde. Dette arbeidet vil kunne foregå i periode maidesember. Det vil være naturlig å samarbeide med kommune(r) det er ønskelig å slå seg sammen med om videre utredning og prosess. Aktivitet Tidspunkt Vedtak i kommunestyret om prosess og Mars 2015 framdrift Statusutredning Mars april 2015 Ansatteinvolvering om status Mars 2015 Innbyggerundersøkelse om status April 2015 Felles seminar for kommunestyre, mai 2015 virksomhetsledere, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud Folkemøte med informasjon og debatt om Mai 2015 kommunereformen Involvering av barn og unge Mai 2015 Folloutredning del I Mars juni 2015 Felles seminar i Follorådet Juni 2015 Folloutredning del II Juli oktober 2015 Felles seminar i Follorådet Oktober 2015 Innbyggerhøring om framtidig mulighetsbilde Høsten 2015 Ansatteinvolvering om framtidig Høsten 2015 mulighetsbilde Kommunestyrevedtak Våren 2016

40 27 Mål og verdier for kommunereformarbeidet i Ski kommune Formålet for Ski kommunes arbeid med kommunereformen er å skape en god forståelse av kommunens utfordringer ut fra dagens situasjon og ut fra en framtidig situasjon der kommunene blir tillagt nye oppgaver. Prosessen skal bidra til økt innsikt i spørsmålet om fremtidig kommunestruktur og sikre bred involvering, åpenhet og god informasjon. 1. Kommunen har oversikt over hvor kommunen selv står og har kartlagt de viktigste utfordringene. 2. Kommunen har kartlagt fordeler og ulemper (styrker og svakheter) ved nåværende kommunestruktur vurdert innenfor kommunens fire hovedfunksjoner som tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og demokratisk arena. 3. Kommunen har blant annet gjennom utredning i Follorådet, kartlagt et framtidig mulighetsbilde, det vil si vurdert hvilke(n) kommune(r) det er aktuelt å slå seg sammen med, gjerne ut fra de ti kriteriene som ekspertutvalget har presentert. 4. Ansatte er involvert og har bidratt i kartlegging av status og vurdering av framtidig mulighetsbilde. 5. Innbyggere er godt informert og involvert i kommunereformarbeidet. 6. Aktivitetene har ledet fram mot tilråding om strukturvedtak. Kommunens verdier er åpenhet respekt - omsorg - ansvar. Det er behov for å drøfte hvordan kommunens verdier er relevante i arbeidet med kommunereformen. Verdiene bør drøftes både blant politikere, ansatte, innbyggere og kommuner det er aktuelt å slå seg sammen med. Kommunikasjon og medvirkning Involverende prosesser er viktig for å utvikle tillit, gjensidig forståelse, identitet, eierskap og felles engasjement for framtidig utvikling. God informasjon, dialog og medvirkning er viktig. Det må sikres god og bred involvering av innbyggere (herunder ungdom), ansatte, næringsliv, lag og organisasjoner. Involvering forutsetter informasjon, og den må deles gjennom flere kanaler, som kommunens hjemmeside, facebook, digital post, brev, arrangementer og undersøkelser. Det er laget en veileder med råd og tips til hvordan en kan tilrettelegge for en god prosess bl.a. med involvering av innbyggere, næringsliv og frivillige lag og organisasjoner. Kommunene vil få dekket kr til utgifter knyttet til informasjon og folkehøring, jf. inndelingslova 10. Loven setter ikke krav til hvordan innbyggere skal høres, så hvert kommunestyre må selv ta stilling til hvordan dette skal skje. Departementet vil utarbeide et opplegg for en innbyggerundersøkelse som kommunene vil få tilbud om å bruke i høringen av innbyggerne. Vurdering: Rådmannen anbefaler at Ski kommune følger den nasjonale framdriftsplanen for kommunereformarbeidet. Dette innbærer en utredningsfase i hele 2015 og en vedtaksfase våren Kommunestyret slutter seg til prosess og framdrift slik det framgår i saksutredningen. Framdriftsplanen kan justeres underveis. Økonomiske konsekvenser: Arbeidet med kommunereformen finansieres gjennom kommunens egne administrative ressurser. Staten vil bidra med kroner til å gjennomføre innbyggerundersøkelser. Det vil bli gjennomført en utredning i regi av Follorådet på inntil kroner. Dette skal dekke både utredning fra konsulentselskap og gjennomføring av seminarer/møter. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen.

41 28 Konklusjon: Ski kommune følger den nasjonale framdriftsplanen for kommunereformen som innebærer at kommunestyret fatter strukturvedtak i løpet av våren 2016 med eventuell sammenslåing fra Kommunestyret slutter seg til prosess og framdrift for arbeidet med kommunereformen slik det framgår av rådmannens saksutredning i denne saken. Ski, Audun Fiskvik rådmann Kjell Sæther kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) Veien mot en ny kommune veileder fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vedlegg som ligger i saksmappen:

42 Saksbehandler: Tove Næs Arkiv: 203 &13 Arkivsaksnr.: 14/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 25/ OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN - HØRING Forslag til vedtak: Ski kommune mener at skatteinnkrevingen i Norge er svært effektiv, og at det er vanskelig å se at en statliggjøring vil forbedre den. Samtidig fjerner man en viktig oppgave fra kommunesektoren, stikk i strid med målene i den nylig igangsatte kommunereformen. Ingress/hovedbudskap: Finansdepartementet har sendt forslag om overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten på høring til kommunene. Høringsfrist er 2. mars. Saksopplysninger: På bakgrunn av skattedirektorates utredning om organisert av skatteoppkrevingen, har regjeringen satt i gang arbeidet med sikte på overføring av skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten. Overføringen skal sikre en bedre og mer effektiv skatte og avgiftsforvaltning. Dette skal også sikre en styrket innstats mot svart økonomi, bedre rettsikkerhet, redusert ressursbruk, forenkling for innbyggerne og bedre grensekontroll, se høringsbrev av (vedlegg a). Landstyret i KS behandlet forslaget og fattet en enstemmig uttalelse mot endringen, se vedlegg b. Kemneren i Follo har behandlet saken og sendt forslag til uttalelse til Follokommunene, se vedlegg c. Kemneren har også avgitt egen høringsuttalelse, se vedlegg d. Vurdering: Det anbefales at det avgis uttalelse i tråd med en enstemming uttalelse fra KS-landsstyremøte. Økonomiske konsekvenser: ingen Konsekvenser for bærekraftig utvikling: ingen Ski, Audun Fiskvik rådmann Kjell Sæther Kommunalsjef Side 29

43 30 Vedlegg som følger saken: a) Høringsbrev b) Høringsuttalelse fra KS c) E-post fra Kemneren i Follo d) Høringssvar fra Kemneren i Follo Vedlegg som ligger i saksmappen:

44 Saksbehandler: Iren Hagen Arkiv: 033 X43 Arkivsaksnr.: 15/385-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 26/ Kommunestyret / VALG AV NYTT MEDLEM TIL FORLIKSRÅDET ETTER KNUT ARILD BERG Forslag til vedtak: Som nytt medlem til Forliksrådet velges. Saksopplysninger: Knut Arild Berg har frem til sin død vært medlem av forliksrådet. Det må derfor velges nytt medlem. Domstolloven 56 sier følgende: «Forliksrådsmedlemmer må ha fylt 25 år. For øvrig gjelder 70 annet ledd nr. 1 om en øvre aldersgrense og tilsvarende for forliksrådsmedlemmer. Som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særlig egnet til oppgaven, og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt. Den som ikke bor i kommunen, kan nekte å ta i mot valg.» Forliksrådsmedlemmer og varamedlemmer velges av kommunestyret. Domstolloven 59, 1. avsnitt og 4. avsnitt, 1. punktum sier følgende: «Når et forliksrådsmedlem eller varamedlem dør eller flytter fra kommunen, eller når det opplyses at vedkommende mangler noen av de betingelser som nevnt i 53 eller 56 første ledd, eller vedkommende ellers blir varig forhindret fra å gjøre tjeneste, foretar kommunestyret nytt valg av medlem eller varamedlem for den tid som er igjen. Valget foretas som flertallsvalg.. Den som oppnevnes som medlem eller varamedlem etter denne paragraf, kommer i rekkefølge etter dem som er oppnevnt tidligere.» Ski, Audun Fiskvik rådmann Kjell Sæther kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) Oversikt over medlemmer og varamedlemmer i forliksrådet Vedlegg som ligger i saksmappen: Side 31

45 Saksbehandler: Iren Hagen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/387-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 27/ Kommunestyret / VALG AV VARAREPRESENTANTER TIL FYLKESMØTET KS - SUPPLERING Forslag til vedtak: Som nytt varamedlem for H, FRP, KRF og PP til fylkesmøtet KS oppnevnes Som nytt varamedlem for AP, V, SV og SP til fylkesmøtet KS oppnevnes. Saksopplysninger: Lisbeth Hole (H) er fritatt for alle politiske verv og Marijam Ghotbi (AP) har flyttet ut av kommunen. Det må derfor oppnevnes ett nytt varamedlem for posisjonen og ett nytt varamedlem for opposisjonen til fylkesmøtet KS. Fylkesmøtet er KS øverste organ i fylket. Fylkesmøtet møter 2 ganger i året i forbindelse med arbeidet med å forankre konsultasjoner, tariffspørsmål, forpliktende avtaler og andre viktige/prinsipielle saker. Fylkesmøtet gir retning for Fylkesstyrets arbeid og behandler årsmelding om Fylkesstyrets arbeid. Det er de valgte representantene fra hver kommune/fylkeskommune som møter i fylkesmøtet. Hver kommune velger representanter med varamedlemmer til Fylkesmøtet på bakgrunn av folketallet pr det år valg til kommunestyret avholdes. Ski kommune skal oppnevne 4 representanter. Kommunens representanter velges blant de faste kommunestyrerepresentanter og ordfører bør være blant representantene. Det bør velges like mange vararepresentanter fra hver gruppering som representanter med tillegg av 2 (for hvert parti/gruppering). Ski, Audun Fiskvik rådmann Kjell Sæther kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) Oversikt over Ski kommunes representanter til fylkesmøtet Vedlegg som ligger i saksmappen: Side 32

46

47

48

49

50 Vei-norm og VA-norm for Ski kommune Retningslinjer og håndbøker fra Vegdirektoratet Kommuneplan reguleringsplaner Sentrumsplanen (definerer arealbruken) Lover og forskrifter: vegloven, vegtrafikkloven forskrift om avkjørsler parkeringsforskriften skiltforskriften m.fl Hovedplan vei Trafikksikkerhetsplan ( )

51

52

53

54 ; 3 % ; 4 % ; 4 % ; 3 % Veglys Renhold (vedlikeholdsfeiing mm) Vinterdrift ; 3 % ; 2 % ; 13 % ; 37 % ; 27 % ; 4 % Grusdekker (oppgrusing og støvbinding) Kantklipp og plenklipping (kun langs vei) Grøfterensk Sluktømming Fornyelse faste dekker kjørebaner Skilting, oppmerking, bommer Diverse øvrige driftstiltak

55

56 Veilys ; 8 % ; 9 % ; 25 % Veidekke-elementer (kjørebane, fortau, g-s veier, parkeringsareal, grusveier ; 58 % Miljø-elementer (bommer, søppelstativ, benker, støyskjerm, fartsdempere, skilt Vei-elementer (rekkverk, kantstein, sluk-kum, stikkrenner

57

58 INVESTERINGSBUDSJETT

59 INVESTERINGSBUDSJETT VEI Årlig beregnet investeringsbehov Vegbruker

60 . Grøfterensk (forsømt) ; 15 % Sluktømming (forsømt) ; 35 % Skilt ; 37 % ; 8 % ; 5 % Asfaltdekker bilvei (m) fornyelse av 2,7 km fast dekke Asfaltdekker gang sykkelvei fornyelse 2,0 km dekke

61 Dekketilstand bilvei (kun asfalterte veier)

62 2,3; 2 % Dekketilstand km bilvei med asfaltdekke 13,6; 13 % 44,7; 42 % 46,1; 43 % Ingen nevneverdige dekkeskader; tilnærmet nylagte dekker Normal brukstilstand; forventning om mange års restlevetid Dekketilstand tilsier et snarlig behov for fornyelse Utslitte vegdekker, vedlikeholdsetterslep Dekketilstand Gang- sykkelvei (kun asfalterte veier) Dekketilstand km gang- sykkelvei med asfaltdekke 6,204; 25 % 2,02 6; 8 % 6,12; 25 % 10,252; 42 % Ingen nevneverdige dekkeskader; tilnærmet nylagte dekker Normal brukstilstand; forventning om mange års restlevetid Dekketilstand tilsier et snarlig behov for fornyelse Utslitte vegdekker, vedlikeholdsetterslep

63 Sitat: «For veger med asfalt nyere enn 3 år gjelder: Ved opparbeidelse av langsgående føringsveier i kommunale veger eller hvor graving langs kommunale veger medfører skade på asfalt skal denne rives og fjernes i hele vegens bredde og legges ny dersom intet annet er avtalt med kommunen/ veiholder. Reasfalteres til senterlinje veg dersom tidligere asfaltskjøt ligger i senterlinje veg.» For veger med asfalt eldre enn 3 år gjelder: Ved opparbeidelse av langsgående føringsveier i kommunale veger eller hvor graving langs kommunale veger medfører skade på asfalt skal reasfaltering til senterlinje vei utføres dersom intet annet er avtalt med kommunen/ veiholder/ veiholder. I særskilte tilfeller kan kommunen/ veiholder kreve reasfaltering av hele vegbredden dersom denne framstår som hel og uten slitasje. For alle fortau og gang- /sykkelveier gjelder: Hele vei/ fortausarealet i kabelgrøftens lengde som berører asfalt skal reasfalteres dersom intet annet er avtalt med kommunen/ veiholder.»

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83 1507 Revidert dato: MS Dekke: Asfalt: 614 m Grus: 0 m Leggeår: Total lengde: 614 m Kvalitet grusdekke: Optimal: 0 m God: 400 m Slitt: 214 m Må utbedr: 0 m Stikkrenne Ø<1000 mm Kulvert 1 stk Stikkrenner sjekket år: 0 stk Sluk/sandfang: 0 stk Sluktømming utført år: Grøfter: 560 m Grøfterensk utført år: Skilt: bra kval: 6 stk Dårlig kval: 0 stk Annet: Ukjent Ukjent Ukjent

84 1510 Revidert dato: MS Dekke: Asfalt: 2460 m Grus: 0 m Leggeår: liten del 2015 Kvalitet grusdekke: Stikkrenne Ø<1000 mm Kulvert Total lengde: 2460 m Optimal: 80 m God: 1160 m Slitt: 1220 m Må utbedr: 0 m 8 stk Stikkrenner sjekket år: 0 stk Sluk/sandfang: 0 stk Sluktømming utført år: Grøfter: 2520 m Grøfterensk utført år: Skilt: bra kval: 8 stk Dårlig kval: 0 stk Ukjent Ukjent 2014 Fartsdempere Annet: Veirekkverk 13 stk 120 m

85 1535 Revidert dato: MS Dekke: Asfalt: 3100 m Grus: 0 m Leggeår: Total lengde: 3100 m Kvalitet dekke: Optimal: 0 m God: 1450 m Slitt: 1050 m Må utbedr:600 m Stikkrenne Ø<1000 mm Kulvert 7 stk Stikkrenner sjekket år: 0 stk Sluk/sandfang: 5 stk Sluktømming utført år: Grøfter: 6000 m Grøfterensk utført år: Skilt: bra kval: 18 stk Dårlig kval: 0 stk Ukjent Ukjent Ukjent Fartsdempere 4 stk

86 1540 Revidert dato: MS Dekke: Asfalt: 0 m Grus: 2150 m Leggeår: Total lengde: 2150 m Kvalitet grusdekke: Optimal: 0 m God: 2000 m Slitt: 150 m Må utbedr:0 m Stikkrenne Ø<1000 mm Kulvert 3 stk Stikkrenner sjekket år 0 stk Sluk/sandfang: 0 stk Sluktømming utført år: Grøfter: 1450 m Grøfterensk utført år: Skilt: bra kval: 6 stk Dårlig kval: 1 stk Annet: Ukjent Ukjent

87 1605 Revidert dato: MS Dekke: Asfalt: 810 m Grus: 0 m Leggeår: Total lengde: Ukjent 810 m Kvalitet dekke: Optimal: 0 m God: 750 m Slitt: 60 m Må utbedr: 0 m Stikkrenne Ø<1000 mm Kulvert 1 stk Stikkrenner sjekket år: 0 stk Sluk/sandfang: 9 stk Sluktømming utført år: Grøfter: 1160 m Grøfterensk utført år: Skilt: bra kval: 8 stk Dårlig kval: 3 stk Ukjent Ukjent Ukjent Fartsdempere Fotgjengerfelt 4 stk 4 stk

88 1800 Revidert dato: MS Dekke: Asfalt: 2430 m Grus: 520 m Leggeår: Asf. Grusvei 1681 m 2011 Total lengde: 2950 m Kvalitet dekke: Optimal: 1550 m God: 1090 m Slitt: 270 m Må utbedr:50 m Stikkrenne Ø<1000 mm Kulvert 4 stk Stikkrenner sjekket år: 1 stk Sluk/sandfang: 13 Stk Sluktømming utført år: Grøfter: 4910 m Grøfterensk utført år: Skilt: bra kval: 48 stk Dårlig kval: 0 stk Ukjent Ukjent Ukjent Fartsdempere Annet: Fotgjengerfelt 9 stk 3 stk

89 3015 Revidert dato: MS Dekke: Asfalt: 750 m Grus: 0 m Leggeår: 2011 Total lengde: 750 m Kvalitet dekke: Optimal: 740 m God: 0 m Slitt: Må utbedr: Fortau Lengde: 700 m Stikkrenne Ø<1000 mm Kulvert Optimal: 0 m God: 670 m Slitt: 30 m Må utbedres: 0 m 0 stk Stikkrenner sjekket år: 0 stk Sluk/sandfang: 10 stk Sluktømming utført år: Grøfter: 1280 m Grøfterensk utført år: Skilt: bra kval: 4 stk Dårlig kval: 3 stk Ukjent Ukjent Fartsdempere 0 stk Fotgjengerfelt 2 stk

90 3100 Revidert dato: MS Dekke: Asfalt: 670 m Grus: 0 m Leggeår: Total lengde: Asfalt: m Kvalitet dekke: Optimal: 670 m God: 0 m Slitt: 0 m Må utbedr: 0 m Fortau: Lengde: 80 m Stikkrenne Ø<1000 mm Kulvert Optimal: 80 m God: Slitt: 0 m Må utbedres: 0 m 0 stk Stikkrenner sjekket år: 1 stk Sjekket år: 2013 Sluk/sandfang: 16 stk Sluktømming utført år: Grøfter: 0 m Grøfterensk utført år: Skilt: bra kval: 3 stk Dårlig kval: 0 stk Fartsdempere 7 stk Annet:

91 3150 Revidert dato: MS Dekke: Asfalt: 3416 m Grus: 1566 m Leggeår: 2011: Asfalt gml. grusvei 2242 m Kvalitet dekke: Asfalt: Grus: Stikkrenne Ø<1000 mm Kulvert Optimal: 1982 m 0 m God: 886 m stk Stikkrenner sjekket år: Slitt: 520 m 0 m Ukjent 3 stk Sjekket år: Ukjent Sluk/sandfang: 3 stk Sluktømming utført år: Grøfter: 7692 m Grøfterensk utført år: Skilt: bra kval: 32 stk Dårlig kval: 1 stk Ukjent Ukjent Total lengde: 4982 m Må utbedr: 100 m 0 m Fartsdempere Veirekkverk 4 stk 20 m

92 3350 Revidert dato: MS Dekke: Asfalt: 1080 m Grus: 0 m Leggeår: 2013 og 2014 Total lengde: 1080 m Kvalitet dekke: Optimal: 1080 m God: 0 m Slitt: Må utbedr: Stikkrenne Ø<1000 mm Kulvert 0 stk Stikkrenner sjekket år: 0 stk Sjekket år: Sluk/sandfang: 5 stk Sluktømming utført år: Grøfter: 0 m Grøfterensk utført år: Skilt: bra kval: 6 stk Dårlig kval: 0 stk Ukjent Fartsdempere 14 stk Annet:

93 Revidert dato: MS Dekke: Asfalt: 860 m Grus: 0 m Leggeår: Total lengde: 860 m Kvalitet dekke: Optimal: 0 m God: 460 m Slitt: 350 m Må utbedr: 40 m Stikkrenne Ø<1000 mm Kulvert 0 stk. Stikkrenner sjekket år: 0 stk. Sjekket år: Sluk/sandfang: 16 stk. Sluktømming utført år: Grøfter: 840 m Grøfterensk utført år: Skilt: bra kval: 37 stk. Dårlig kval: 1 stk. Ukjent Ukjent Fartsdempere 9 stk Veirekkverk 66 m Fotgjengerfelt 2 stk.

94 3950 Revidert dato: MS Dekke: Asfalt: 291 m Grus: 0 m Leggeår: Total lengde: 291 m Kvalitet dekke: Optimal: 91 m God: 200 m Slitt: 0 m Må utbedr: 0 m Fortau: Lengde: 290 m Stikkrenne Ø<1000 mm Kulvert Optimal: 200 m God: 90 Slitt: 0 m Må utbedres: 0 m 0 stk. Stikkrenner sjekket år: 0 stk. Sjekket år: Sluk/sandfang: 6 Stk. Sluktømming utført år: Grøfter: 0 m Grøfterensk utført år: Skilt: bra kval: 11 stk. Dårlig kval: 0 stk. Ukjent Fartsdempere 2 Stk. Fotgjengerfelt 1 stk.

95 5620 Revidert dato: MS Dekke: Asfalt: 1435 m Grus: 0 m Leggeår: Asfaltert Total lengde: grusvei : m Kvalitet dekke: Optimal: 1425 m God: 10 m Slitt: 0 m Må utbedr: 0 m Stikkrenne Ø<1000 mm Kulvert 3 stk. Stikkrenner sjekket år: 0 stk. Sjekket år: Sluk/sandfang: 2 stk. Sluktømming utført år: Grøfter: 2150 m Grøfterensk utført år: Skilt: bra kval: 6 stk. Dårlig kval: 1 stk. Noe gjort 2012 Ukjent Noe gjort 2012 Fartsdempere 0 stk Annet:

96 3980 Revidert dato: MS Dekke: Asfalt: 630 m Grus: 670 m Leggeår: Asfalt: 2012 Kvalitet dekke: Stikkrenne Ø<1000 mm Kulvert Optimal: Asfalt: 630 m God: Grus: 650 m 1 stk Stikkrenner sjekket år: 0 stk Sluk/sandfang: 0 stk Sluktømming utført år: Grøfter: 1664 m Grøfterensk utført år: Skilt: bra kval: 3 stk Dårlig kval: 0 stk Slitt: Grus: 10 m 2012 Noe gjort 2012 Total lengde: 1300 m Må utbedr: 0 m Fartsdempere 3 stk Annet:

97

98 4680 Revidert dato: MS Dekke: Asfalt: 180 m Grus: 0 m Leggeår: Total lengde: 180 m Kvalitet dekke: Optimal: 110 m God: 90 m Slitt: 0 m Må utbedr:0 m Stikkrenne Ø<1000 mm Kulvert 0 stk. Stikkrenner sjekket år: 0 stk. Sjekket år: Sluk/sandfang: 0 stk. Sluktømming utført år: Grøfter: 260 m Grøfterensk utført år: Skilt: bra kval: 1 stk. Dårlig kval: 0 stk. Ukjent Fartsdempere 0 stk Annet:

99 4700 Idrettsveien (ikke gågata) Revidert dato: MS Dekke: Asfalt: 1200 m Grus: 0 m Leggeår: Total lengde: 1200 m Kvalitet dekke: Optimal: 750 m God: 380 m Slitt: 30 m Må utbedr: 80 m Fortau: Lengde: 720 m Stikkrenne Ø<1000 mm Kulvert Optimal: 330 m God: 740 m Slitt: 20 m Må utbedres: 0 m 0 stk. Stikkrenner sjekket år: 0 stk. Sjekket år: Sluk/sandfang: 23 Stk. Sluktømming utført år: Grøfter: 200 m Grøfterensk utført år: Skilt: bra kval: 17 stk. Dårlig kval: 0 stk. Ukjent Ukjent Fartsdempere 12 Stk. Fotgjengerfelt 1 stk.

100 4750 Industriveien Revidert dato: MS Dekke: Asfalt: 1010 m Grus: 0 m Leggeår: 550 m Total lengde: lagt m Kvalitet dekke: Optimal: 430 m God: 320 m Slitt: 40 m Må utbedr: 0 m Stikkrenne Ø<1000 mm Kulvert 0 stk. Stikkrenner sjekket år: 0 stk. Sjekket år: Sluk/sandfang: 5 stk. Sluktømming utført år: Grøfter: 520 m Grøfterensk utført år: Skilt: bra kval: 8 stk. Dårlig kval: 1 stk. Ukjent Ukjent Fartsdempere 0 stk Annet:

101 4820 Jernbanesvingen Revidert dato: MS Dekke: Asfalt: 430 m Grus: 0 m Leggeår: 2010 Total lengde: 430 m Kvalitet dekke: Optimal: 320 m God: 100 m Slitt: 20 m Må utbedr: 0 m Fortau: Lengde: 275 m Stikkrenne Ø<1000 mm Kulvert Optimal: 0 m God: 275 m Slitt: 0 m Må utbedres: 0 m 0 stk. Stikkrenner sjekket år: 0 stk. Sjekket år: Sluk/sandfang: 13 Stk. Sluktømming utført år: Grøfter: 0 m Grøfterensk utført år: Skilt: bra kval: 14 stk. Dårlig kval: 0 stk. Ukjent Fartsdempere 2 Stk. Annet:

102 5300 Kværnerveien Revidert dato: MS Dekke: Asfalt: 870 m Grus: 0 m Leggeår: 2011: lagt 500 m på grusvei Total lengde: 870 m Kvalitet dekke: Optimal: 620 m God: 150 m Slitt: 70 m Må utbedr: 30 m Stikkrenne Ø<1000 mm Kulvert 0 stk. Stikkrenner sjekket år: 0 stk. Sjekket år: Sluk/sandfang: 2 stk. Sluktømming utført år: Grøfter: 850 m Grøfterensk utført år: Skilt: bra kval: 1 stk. Dårlig kval: 3 stk. Ukjent Ukjent Fartsdempere Veirekkverk 4 stk 30 m

103 5550 Lysneveien Revidert dato: MS Dekke: Asfalt: 706 m Grus: 0 m Leggeår: Total lengde: 706 m Kvalitet dekke: Optimal: 210 m God: 360 m Slitt: 140 m Må utbedr: 40 m Stikkrenne Ø<1000 mm Kulvert 0 stk. Stikkrenner sjekket år: 0 stk. Sjekket år: Sluk/sandfang: 4 stk. Sluktømming utført år: Grøfter: 0 m Grøfterensk utført år: Skilt: bra kval: 6 stk. Dårlig kval: 1 stk. Ukjent Fartsdempere 8 stk Annet:

104 5800 Markveien Revidert dato: MS Dekke: Asfalt: 770 m Grus: 0 m Leggeår: 2011: 430 m 2010: 240 m Total lengde: 770 m Kvalitet dekke: Optimal: 800 m God: 30 m Slitt: 0 m Må utbedr: 0 m Fortau: Lengde: 594 m Stikkrenne Ø<1000 mm Kulvert Optimal: 440 m God: 200 m Slitt: 0 m Må utbedr: 0 m 0 stk. Stikkrenner sjekket år: 0 stk. Sjekket år: Sluk/sandfang: 19 Stk. Sluktømming utført år: Grøfter: 0 m Grøfterensk utført år: Skilt: bra kval: 17 stk. Dårlig kval: 1 stk. Ukjent Fartsdempere 9 Stk. Tilstand: OK (nye 2011/2013) Fotgjengerfelt 4 stk. Tilstand: OK (nye 2011/2013)

105 6100 Mørkveien, Skotbu Revidert dato: MS Dekke: Asfalt: 908 m Grus: 1025 m Leggeår: Asfalt: noe ukjent Total lengde: 1933 m Kvalitet dekke: Optimal: 530 m God: 1230 m Slitt: 40 m Må utbedr: 10 m Fortau: Lengde: 285 m Stikkrenne Ø<1000 mm Kulvert Optimal: 285 m God: 0 m Slitt: 0 m Må utbedres: 0 m 3 stk. Stikkrenner sjekket år: 0 stk. Sjekket år: Sluk/sandfang: 17 Stk. Sluktømming utført år: Grøfter: 2190 m Grøfterensk utført år: Skilt: bra kval: 13 stk. Dårlig kval: 0 stk. Ukjent Ukjent Ukjent Fartsdempere 6 Stk. Annet:

106 6270 Noråsveien Revidert dato: MS Dekke: Asfalt: 70 m Grus: 760 m Leggeår: Total lengde: 830 m Kvalitet dekke: Optimal: 0 m God: 720 m Slitt: 130 m Må utbedr: 0 m Stikkrenne Ø<1000 mm Kulvert 0 stk. Stikkrenner sjekket år: 0 stk. Sjekket år: Sluk/sandfang: 0 stk. Sluktømming utført år: Grøfter: 100 m Grøfterensk utført år: Skilt: bra kval: 2 stk. Dårlig kval: 1 stk. Ukjent Fartsdempere 0 stk Annet:

107 6300 Nybrottveien Revidert dato: MS Dekke: Asfalt: 870 m Grus: 0 m Leggeår: Total lengde: Delvis asfalt m Kvalitet dekke: Optimal: 610 m God: 150 m Slitt: 90 m Må utbedr: 40 m Stikkrenne Ø<1000 mm Kulvert 0 stk. Stikkrenner sjekket år: 0 stk. Sjekket år: Sluk/sandfang: 4 stk. Sluktømming utført år: Grøfter: 0 m Grøfterensk utført år: Skilt: bra kval: 4 stk. Dårlig kval: 2 stk. Ukjent Fartsdempere 10 stk Annet:

108 6410 Oppsandveien Revidert dato: MS Dekke: Asfalt: 3300 m Grus: 1150 m Leggeår: Total lengde: Asfalt: m Kvalitet dekke: Optimal: 2400 m God: 1940 m Slitt: 100 m Må utbedr: 0 m Stikkrenne Ø<1000 mm Kulvert 10 stk. Stikkrenner sjekket år: 0 stk. Sjekket år: Sluk/sandfang: 7 stk. Sluktømming utført år: Grøfter: 4890 m Grøfterensk utført år: Skilt: bra kval: 19 stk. Dårlig kval: 2 stk. Ukjent Ukjent Ukjent Fartsdempere Veirekkverk 0 stk 100 m

109 6570 Prestegårdsallèen Revidert dato: MS Dekke: Asfalt: 800 m Grus: 0 m Leggeår: 2012 Total lengde: 800 m Kvalitet dekke: Optimal: 800 m God: 0 m Slitt: 0 m Må utbedr: 0 m Stikkrenne Ø<1000 mm Kulvert 0 stk. Stikkrenner sjekket år: 0 stk. Sjekket år: Sluk/sandfang: 1 stk. Sluktømming utført år: Grøfter: 600 m Grøfterensk utført år: Skilt: bra kval: 13 stk. Dårlig kval: 2 stk. Ukjent Ukjent Fartsdempere 2 stk. Annet:

110 6577 Rausjøveien Revidert dato: MS Dekke: Asfalt: 2090 m Grus: 0 m Leggeår: 2014 Total lengde: 2090 m Kvalitet dekke: Optimal: 2090 m God: 0 m Slitt: Må utbedr: Stikkrenne Ø<1000 mm Kulvert 9 stk. Stikkrenner sjekket år: 0 stk. Sjekket år: Sluk/sandfang: 0 stk. Sluktømming utført år: Grøfter: 2720 m Grøfterensk utført år: Skilt: bra kval: 7 stk. Dårlig kval: 3 stk Noe gjort 2014 Fartsdempere 10 stk. Veirekkverk 340 m 300 m nytt i 2014 Bruer 1 (2)stk. Ikke avklart eierskap til bru ved delet mot Enebakk Tilstand Ukjent!

111

112 6620 Rolandsveien Revidert dato: MS Dekke: Asfalt: 380 m Grus: 0 m Leggeår: 2012 Total lengde: 380 m Kvalitet dekke: Optimal: 370 m God: 10 m Slitt: 0 m Må utbedr: 0 m Stikkrenne Ø<1000 mm Kulvert 2 stk. Stikkrenner sjekket år: 0 stk. Sjekket år: Sluk/sandfang: 0 stk. Sluktømming utført år: Grøfter: 350 m Grøfterensk utført år: Skilt: bra kval: 4 stk. Dårlig kval: 0 stk. Ukjent Ukjent Fartsdempere 0 stk Annet:

113 6870 Sandvollveien Revidert dato: MS Dekke: Asfalt: 640 m Grus: 0 m Leggeår: 2012 Total lengde: 640 m Kvalitet dekke: Optimal: 640 m God: 0 m Slitt: 0 m Må utbedr: 0 m Stikkrenne Ø<1000 mm Kulvert 2 stk. Stikkrenner sjekket år: 0 stk. Sjekket år: Sluk/sandfang: 0 stk. Sluktømming utført år: Grøfter: 720 m Grøfterensk utført år: Skilt: bra kval: 5 stk. Dårlig kval: 2 stk. Ukjent Ukjent Fartsdempere 0 stk Annet:

114 6950 Sentrumveien Revidert dato: MS Dekke: Asfalt: 180 m Grus: 0 m Leggeår: Ca. 50 m lagt 2013 Total lengde: 180 m Kvalitet dekke: Optimal: 50 m God: 50 m Slitt: 50 m Må utbedr: 20 m Fortau: Lengde: 32 m Stikkrenne Ø<1000 mm Kulvert Optimal: 32 m God: Slitt: 0 m Må utbedres: 0 m 0 stk. Stikkrenner sjekket år: 0 stk. Sjekket år: Sluk/sandfang: 0 Stk. Sluktømming utført år: Grøfter: 0 m Grøfterensk utført år: Skilt: bra kval: 4 stk. Dårlig kval: 0 stk. Fartsdempere Stk. Fotgjengerfelt 3 stk.

115 7040 Skoglia Revidert dato: MS Dekke: Asfalt: 1492 m Grus: 0 m Leggeår: 1460 Total lengde: m lagt i m Kvalitet dekke: Optimal: 1460 m God: 0 m Slitt: 30 m Må utbedr: 0 m Stikkrenne Ø<1000 mm Kulvert 0 stk. Stikkrenner sjekket år: 0 stk. Sjekket år: Sluk/sandfang: 13 Stk. Sluktømming utført år: Grøfter: 1960 m Grøfterensk utført år: Skilt: bra kval: 25 stk. Dårlig kval: 10stk Ukjent Ukjent Fartsdempere Veirekkverk Fotgjengerfelt Fotgjengerundergang 8 Stk. 195 m 7 stk. 2 stk.

116 7130 Skoleveien Revidert dato: MS Dekke: Asfalt: 330 m Grus: 0 m Leggeår: Total lengde: 330 m Kvalitet dekke: Optimal: 170 m God: 130 m Slitt: 30 m Må utbedr: 0 m Fortau: Lengde: 330 m Stikkrenne Ø<1000 mm Kulvert Optimal: 320 m God: 10 m Slitt: 0 m Må utbedres: 0 m 0 stk. Stikkrenner sjekket år: 0 stk. Sjekket år: Sluk/sandfang: 3 Stk. Sluktømming utført år: Grøfter: 0 m Grøfterensk utført år: Skilt: bra kval: 15 stk. Dårlig kval: 0 stk. Ukjent Fartsdempere 1 Stk. Fotgjengerfelt 2 stk.

117 7260 Slemmestadveien Revidert dato: MS Dekke: Asfalt: 0 m Grus: 1270 m Leggeår: Total lengde: 1270 m Kvalitet dekke: Optimal: 0 m God: 1270 m Slitt: 0 m Må utbedr: 0 m Stikkrenne Ø<1000 mm Kulvert 2 stk. Stikkrenner sjekket år: 0 stk. Sjekket år: Sluk/sandfang: 3 stk. Sluktømming utført år: Grøfter: 2200 m Grøfterensk utført år: Skilt: bra kval: 2 stk. Dårlig kval: 0 stk. Ukjent Ukjent Ukjent Fartsdempere 0 stk Annet:

118 7300 Sloraveien Revidert dato: MS Dekke: Asfalt: 950 m Grus: 0 m Leggeår: 320 m i 2014 (tidl. grus) Total lengde: 950 m Kvalitet dekke: Optimal: 320 m God: 465 m Slitt: 144 m Må utbedr: 0 m Fortau: Lengde: 613 m Stikkrenne Ø<1000 mm Kulvert Optimal: 0 m God: 500 m Slitt: 60 m Må utbedres: 0 m 0 stk. Stikkrenner sjekket år: 3 stk. Sjekket år: Ukjent Sluk/sandfang: 4 Stk. Sluktømming utført år: Grøfter: 520 m Grøfterensk utført år: Skilt: bra kval: 3 stk. Dårlig kval: 3 stk. Ukjent Ukjent Fartsdempere 7 Stk. Annet:

119 7410 Snipetjernveien Revidert dato: MS Dekke: Asfalt: 1480 m Grus: 0 m Leggeår: 450 m Total lengde: ny veg i m Kvalitet dekke: Optimal: 7600 m God: 470 m Slitt: 240 m Må utbedr: 10 m Fortau lengde: 50 m Stikkrenne Ø<1000 mm Kulvert Optimal: 50 m God: 0 m Slitt: 0 m Må utbedres: 0 m 0 stk. Stikkrenner sjekket år: 0 stk. Sjekket år: Sluk/sandfang: 17 stk. Sluktømming utført år: Grøfter: 1530 m Grøfterensk utført år: Skilt: bra kval: 20 stk. Dårlig kval: 1 stk. Ukjent Ukjent Fartsdempere 0 stk Annet:

120 7460 Solbergveien Revidert dato: MS Dekke: Asfalt: 0 m Grus: 1382 m Leggeår: Total lengde: 1382 m Kvalitet dekke: Optimal: 0 m God: 1382 m Slitt: 0 m Må utbedr: 0 m Stikkrenne Ø<1000 mm Kulvert 2 stk. Stikkrenner sjekket år: 0 stk. Sjekket år: Sluk/sandfang: 2 stk. Sluktømming utført år: Grøfter: 1200 m Grøfterensk utført år: Skilt: bra kval: 3 stk. Dårlig kval: 1 stk. Ukjent Ukjent Ukjent Fartsdempere 0 stk Annet:

121

122 7900 Sørumveien Revidert dato: MS Dekke: Asfalt: 1350 m Grus: 0 m Leggeår: 2009 Total lengde: (tidl. Grusvei) 1350 m Kvalitet dekke: Optimal: 1130 m God: 210 m Slitt: 20 m Må utbedr: 0 m Stikkrenne Ø<1000 mm Kulvert 6 stk. Stikkrenner sjekket år: 0 stk. Sjekket år: Sluk/sandfang: 0 stk. Sluktømming utført år: Grøfter: 1120 m Grøfterensk utført år: Skilt: bra kval: 1 stk. Dårlig kval: 2 stk. Ukjent Ukjent Ukjent Fartsdempere 0 stk Annet:

123 7920 Teglveien Revidert dato: MS Dekke: Asfalt: 875 m Grus: 0 m Leggeår: ca 90 m Total lengde: reasfaltert m Kvalitet dekke: Optimal: 90 m God: 655 m Slitt: 130 m Må utbedr: 0 m Stikkrenne Ø<1000 mm Kulvert 0 stk. Stikkrenner sjekket år: 0 stk. Sjekket år: Sluk/sandfang: 16 stk. Sluktømming utført år: Grøfter: 380 m Grøfterensk utført år: Skilt: bra kval: 4 stk. Dårlig kval: 0 stk. Ukjent Ukjent Fartsdempere 0 stk Annet:

124 8050 Torgveien Revidert dato: MS Dekke: Asfalt: 230 m Grus: 0 m Leggeår: 2013 Total lengde: 230 m Kvalitet dekke: Optimal: 230 m God: 0 m Slitt: 0 m Må utbedr: 0 m Fortau: Lengde: 85 m Stikkrenne Ø<1000 mm Kulvert Optimal: 85 m God: Slitt: 0 m Må utbedres: 0 m 0 stk. Stikkrenner sjekket år: 0 stk. Sjekket år: Sluk/sandfang: 6 Stk. Sluktømming utført år: Grøfter: 0 m Grøfterensk utført år: Skilt: bra kval: 9 stk. Dårlig kval: 0 stk. Ukjent Fartsdempere 0 Stk. Annet: Fotgjengerfelt 2

125 8100 Tronåsveien Revidert dato: MS Dekke: Asfalt: 1250 m Grus: 0 m Leggeår: Total lengde: 1250 m Kvalitet dekke: Optimal: 680 m God: 550 m Slitt: 0 m Må utbedr: 20 m Stikkrenne Ø<1000 mm Kulvert 0 stk. Stikkrenner sjekket år: 1 stk. Sjekket år: Ukjent Sluk/sandfang: 2 stk. Sluktømming utført år: Grøfter: 1490 m Grøfterensk utført år: Skilt: bra kval: 12 stk. Dårlig kval: 0 stk. Ukjent Ukjent Fartsdempere 3 stk. Annet:

126 8200 Vardåsveien Revidert dato: MS Dekke: Asfalt: 374 m Grus: 0 m Leggeår: Total lengde: 374 m Kvalitet dekke: Optimal: 340 m God: 34 m Slitt: 0 m Må utbedr: 0 m Fortau: Lengde: 210 m Stikkrenne Ø<1000 mm Kulvert Optimal: m God: 210 m Slitt: 0 m Må utbedres: 0 m 0 stk. Stikkrenner sjekket år: 0 stk. Sjekket år: Sluk/sandfang: 4 Stk. Sluktømming utført år: Grøfter: 90 m Grøfterensk utført år: Skilt: bra kval: 4 stk. Dårlig kval: 3 stk. Ukjent Ukjent Fartsdempere 1 Stk. Annet:

127

128 8450 Vevelstadåsen Revidert dato: MS Dekke: Asfalt: 600 m Grus: 0 m Leggeår: 2013 Total lengde: 600 m Kvalitet dekke: Optimal: 600 m God: 0 m Slitt: 0 m Må utbedr: 0 m FORTAU Lengde: 190 m Stikkrenne Ø<1000 mm Kulvert Optimal: 190 m God: 0 m Slitt: 0 m Må utbedr: 0 m 0 stk. Stikkrenner sjekket år: 0 stk. Sjekket år: Sluk/sandfang: 3 stk. Sluktømming utført år: Grøfter: 110 m Grøfterensk utført år: Ukjent Ukjent Skilt: bra kval: 8 stk. Dårlig kval: 9 stk. Fartsdempere 1 stk. Tilstand: OK (ny 2013) Fotgjengerfelt 1 stk. Tilstand: OK (ny 2013) Veirekkverk Betong-elem. 150 m Tilstand: Nytt 2014

129 8460 Vientjernveien Revidert dato: MS Dekke: Asfalt: 0 m Grus: 825 m Leggeår: Total lengde: 825 m Kvalitet dekke: Optimal: 0 m God: 750 m Slitt: 80 m Må utbedr: 0 m Stikkrenne Ø<1000 mm Kulvert 2 stk. Stikkrenner sjekket år: 0 stk. Sjekket år: Sluk/sandfang: 0 stk. Sluktømming utført år: Grøfter: 1220 m Grøfterensk utført år: Ukjent Ukjent Ukjent Skilt: bra kval: 1 stk. Dårlig kval: 1 stk. Fartsdempere 0 stk Annet:

130 8850 Åsenveien Revidert dato: MS Dekke: Asfalt: 760 m Grus: 0 m Leggeår: Total lengde: 760 m Kvalitet dekke: Optimal: 0 m God: 710 m Slitt: 50 m Må utbedr: 0 m Fortau: Lengde: 360 m Stikkrenne Ø<1000 mm Kulvert Optimal: 360 m God: Slitt: 0 m Må utbedres: 0 m 0 stk. Stikkrenner sjekket år: 0 stk. Sjekket år: Sluk/sandfang: 18 Stk. Sluktømming utført år: Grøfter: 60 m Grøfterensk utført år: Ukjent Ukjent Skilt: bra kval: 10 stk. Dårlig kval: 4 stk. Fartsdempere 2 Stk. Fotgjengerfelt 3 stk.

131 1 Ski Kommune Ski v/ Ordfører og Rådmann Søknad om tilskudd til Speakertårn, Dommergarderobe, Tribunetak og ekstra tribuneplasser på Ski Stadion Oppsummering: Follo FK ber om tilskudd på kr til speakertårn, dommergarderobe, tribunetak og -seter. Totalbudsjett: kr inkl mva Follo FK: kr inkludert dugnadsinnsats Ski kommune: tilskudd kr Follo FK står som eier, og har driftsansvaret for speakertårn, dommergarderobe og tribune. Vi har brukt betydelig med ressurser på å finne gode og rimelige løsninger. Beklageligvis har det tatt lenger tid enn planlagt, da innhentede tilbud etter vår oppfatning var for høye i pris. Prosjektoppfølgingen har tatt og vil ta mye tid, men det sparer vi inn på bedre tilbud og løsninger. Nå har vi et meget godt tilbud på moduler (brakker) fra Moelven, til speakertårn og dommergarderobe. Speakertårnet/mediasenteret er utvidet til 6 moduler. Vi anbefaler tribunetak av presenning, da det er en mye rimeligere løsning enn fast tak. Leie av ekstra tribuneseter er den klart rimeligste løsningen. Dette gjør at vi har kapasitet til å ta imot storinnrykk av tilskuere til kamper mot Brann, Sandnes/Ulf, Fredrikstad og andre storlag. Byggesøknad er innsendt. For Follo Fotball vil dette være et stort løft, men økonomien er i bedring, og det er mange frivillige som vil hjelpe til, slik at kommune og klubb gjør dette i fellesskap. For oss er det viktig å signalisere at vi som klubb også skal bidra, selv om vi ikke har så mye økonomiske midler. For Follo FK er det viktig at disse fasiliteter er på plass innen 15.mars, for å tilfredstille NFFs krav til infrastruktur ved spill i 1.divisjon. Vi ber derfor om en rask behandling, slik at alt er ferdig til første hjemmekamp i serien 2.påskedag, 6.april. FOLLO FK Tlf: Bankkonto: PB 178 mail: Org.nr SKI Besøksadresse: Industriveien 3A

132 2 TV2 har valgt å legge TV sendingen til Follos 1.hjemmekamp 6.april mot Hønefoss! Det vil være en flott anledning til å profilere Ski på en positiv måte med en oppgradert stadion. Vi håper Ski kommune støtter Follo Fotball med forbedringer i Parken, til glede for alle brukere! Vedlagt er prosjektbudsjett, bilder mm fra Follo FK, ved Per Halvor Riseng. Prosjektarbeidet er utført i dialog med Ski Kommune, NFF, Ski Alliansen. Alliansen og Ski Idrettsråd støtter søknaden, se vedlagte brev fra begge. Kort om Follo Fotball Visjon: Vi skal gi unge og lokale spillere muligheten til å spille toppfotball i egen region Mål: 1. Etablere Follo FK blant topp 25 i Norge 2. Ungdomslagene (14-19 år) skal hevde seg på høyeste nivå og være en god utviklingsarena for lokal ungdom som vil satse på fotball 3. Veldrevet klubb med sunn økonomi 4. Skape store opplevelser for alle fotballinteresserte i Follo regionen Klubben er i år nyopprykket til 1.divisjon, vi har god utvikling innen ungdomslagene med heltidsansatte trenere og vi er på vei til å bli en veldrevet klubb med sunn økonomi og gode prosesser. 85% av spillerstallen på A-laget er fra Follo regionen og kommer fra Follos ungdomsavdeling. Det er unikt i norsk sammenheng, hvor de fleste klubber kjøper spillere utenfra. Klubben har et nøkternt budsjett for 2015, klart lavest i 1.divisjon. Vi har kontinuitet i organisasjonen, både sportslig, administrativt og på styrenivå. I løpet av 3 måneder har vi fått 25 nye sponsorer, det er en stor tillitserklæring fra næringslivet. Mvh Leif Gromstad Styreleder Follo FK FOLLO FK Tlf: Bankkonto: PB 178 mail: Org.nr SKI Besøksadresse: Industriveien 3A

133 13. feb :43 skrev "Oddgeir Nummedal" i mail til Leif Gromstad Hei. Styret i Ski idrettsråd har hatt en rask gjennomgang av saken pr mail. Vi stiller oss positive til søknaden om tilskudd fra kommunen. Selv om det går utenom de retningslinjer som er trukket opp i henhold til årshjulet. Det er såpass viktig at Follo FK får på plass disse tingene så anlegget kan godkjennes. Noen av disse fasilitetene kan vel også benyttes av andre brukere av stadion. Kommentar til søknaden: Styret har kommentert at det burde vært mulig for Follo FK å legge fram disse planene før. Kravene fra forbundet har vært der hele tiden og ambisjonene om opprykk likeså. Vi håper at framtidige prosjekter blir meldt inn i god tid så vi kan følge prosessen med årshjulet. Mvh Oddgeir Nummedal Nestleder Ski Idrettsråd.

134 Ordfører Anne Kristine Linnestad Rådmann Audun Fiskvik Ski kommune Ski, 11. februar 2015 Vi viser til Follo Fotballs søknad om midler til å ruste opp Idrettsparken, slik at man oppfyller minimumskravene til Norges Fotballforbund for spill i 1. divisjon Ski IL Alliansen har vært involvert i prosessen for å finne en rimelig, men tilstrekkelig løsning. Den løsningen som er presentert sikrer nødvendig garderobeplass for dommere inntil en ny og permanent løsning for Parken er på plass. Dette vil også Ski Fotball ha glede av. Det er vanligvis ikke kapasitet i Alliansehallens garderober for dommerne på grunn av andre aktiviteter. Tak på tribunene er helt nødvendig, det samme gjelder ny medie-brakke. Uten dette kan man ikke spille kamper i 1. divisjon. Den gamle brakken ble fjernet før jul 2014, den var da iferd med å falle sammen og utgjorde en akutt sikkerhetsrisiko. Utvidelse av setekapasiteten til det den var forrige gang Follo spilte i 1. divisjon er også svært velkomment. Det antas at lag som Brann og Sogndal vil kunne trekke langt flere tilskuere enn det som har vært tilfellet i 2. divisjon og under det forrige oppholdet i 2. divisjon. Ski IL Alliansen har et godt samarbeid med Follo Fotball og det er vår vurdering at klubben ledes på en seriøs måte og at det settes tæring etter næring. Det er av stor betydning for merkevarebyggingen av Ski, som et senter i Follo-regionen, å ha et fotballball-lag på et nasjonalt nivå. Det øker også attraktiviteten til Ski Idrettspark og de områdene som nå skal utvikles i Ski kommune. Det er på sikt med på øke verdien av Ski kommune. Vi forutsetter at alle brukere av parken kan benytte disse anleggene etter vanlig mønster for bruk av parken. Ski IL Alliansen håper derfor at Ski kommune finner å kunne støtte disse tiltakene, selv om vi er vel vitende om at kommunen har behov for en streng husholdering av sine midler. Med vennlig hilsen Svein Thompson

135

136

137 Ski svømmeklubb Postboks SKI Ski kommune Driftsavdelingen v/lasse Bakke Postboks SKI Langhus VEDRØRENDE DRIFTSAVTALE MELLOM SKI SVØMMEKLUBB OG SKI KOMMUNE Vi viser til møte mellom Ski svømmeklubb (klubben) og Driftsavdelingen i Ski kommune den , og sender som avtalt over søknad om: 1. endringer i åpningstider på Ski bad og Langhus bad 2. endring i driftstilskuddet Klubben har pr. i dag ca. 80 aktive svømmere og det er foreldrene deres som på dugnad sitter vakt på folkebadene. Av disse er det 16 foreldre som har kompetanse til å greie livredderprøven, og således kan ta ansvarlig-vakter (A-vakt/tilsynsvakt). De har vakt hver 14 dag. De øvrige foreldrene tar kassevakter (K-vakt), og har kun 2 vakter hver seg på et halvt år. Det sier seg selv at dette er en svært ujevn fordeling på dugnadsinnsatsen blant foreldrene. Den største bekymringen for klubben er at den store dugnadsinnsatsen hemmer rekrutteringen av nye medlemmer og bidrar til større frafall. Klubben har også ønske om å være en aktør som kan gi et bredere idrettstilbud til kommunens innbyggere. Det har derfor de siste par årene blitt satset på klubbutvikling, utvikling av svømmeskoletilbudet og tilsatt hovedtrener i 100 % fast stilling. Dette medfører at klubben står overfor flere utfordringer, og nedenfor følger forslag til konkrete løsninger. 1 Endringer i åpningstider på Ski bad og Langhus bad I forbindelse med åpent folkebad stiller klubben med A-vakt, K-vakt og livredder-vakt (L-vakt). L- vaktene lønnes i dag av klubben. Folkebadene er åpne fra mandag til og med lørdag til sammen utgjør dette 20,5 timer pr. uke ekskl. klargjøring og opprydning. Klubben ønsker å stenge folkebadet på Ski bad. Hovedgrunnen er dårlig besøkstall. Gjennomsnittlig besøkende for mandag og torsdag er 8 besøkende pr. dag. Pr. oktober har Ski bad en reduksjon på 348 besøkende sammenlignet med fjoråret. Det sier seg selv at det ikke «bærer seg» økonomisk å holde Ski bad åpent. Se vedlagte statistikk over utviklingen i besøkstall. I stedet for å tilby folkebad på Ski, vil klubben kunne utvide dagens svømmeskoletilbud for voksne og barn. En stengning av Ski bad vil gi mulighet til å øke utleieomfanget til andre idrettslag og organisasjoner, i tillegg til å åpne opp for andre type vannaktiviteter.

138 Klubben ønsker videre å endre åpningstidene ved Langhus bad fra kl til kl Dette fordi det er vanskelig for de foreldre som har vakt å rekke frem til kl på grunn av eget arbeid og reisetid. 2 Endringer i driftstilskuddet På bakgrunn av de utfordringer klubben har knyttet til drift av folkebadene, ser klubben seg nå nødt til å tilsette egen A-vakt. Målet er å redusere dugnadsbelastningen på foreldrene, opprettholde og øke medlemsmassen, samt opprettholde publikums tilgang til folkebadet på et akseptabelt nivå. 79 % av dagens driftstilskudd går allerede til å lønne L-vaktene. Når klubben nå i tillegg må lønne A- vakt, vil dette få konsekvenser for klubbens økonomiske situasjon og drift av folkebadet på vegne av kommunen. Klubben søker derfor om å få økt driftstilskuddet med kr ,- slik at totalt driftstilskudd utgjør kr ,-, jfr. vedlagte kalkyle. Klubben har behov for en rask avklaring og tilbakemelding, ettersom det er nødvendig å finne en løsning for klubbens utfordringer innen årsskiftet. Til slutt ønsker klubben å takke for et godt samarbeid så langt, og håper kommunen kan imøtekomme våre ønsker. Med vennlig hilsen Aina D. Gilje styreleder Ski svømmeklubb Vedlegg: Besøksstatistikk Økonomikalkyle

139

140

141 Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess

Møteprotokoll. Kommunestyret 04.02.2015. Sakliste KST-4/15 OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN-RAPPORT ETTER TO ÅRS DRIFT

Møteprotokoll. Kommunestyret 04.02.2015. Sakliste KST-4/15 OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN-RAPPORT ETTER TO ÅRS DRIFT Møteprotokoll Kommunestyret 04.02.2015 Sakliste KST-1/15 ORGANISERING AV BRANN OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO KST-2/15 RETNINGSLINJER OG VEILEDER FOR FRAVÆRSFØRING OG OPPFØLGING AV BEKYMRINGSFULLT SKOLEFRAVÆR

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 25.02.2015. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 25.02.2015. Sakliste Side Møteprotokoll Formannskapet 25.02.2015 Sakliste FSK-17/15 HOVEDPLAN VEG FSK-18/15 SØKNAD OM TILSKUDD FRA FOLLO FK FSK-19/15 FOLKEBADENE I SKI - ENDRING FSK-20/15 KIRKEVEIEN 3 - FRISØRSALONG - VERBALFORSLAG

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 08.04.2015. Side KST-35/15 ETABLERING AV KUNSTISFLATE I SKI IDRETTSPARK

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 08.04.2015. Side KST-35/15 ETABLERING AV KUNSTISFLATE I SKI IDRETTSPARK Side Møteprotokoll Kommunestyret 08.04.2015 Sakliste KST-35/15 ETABLERING AV KUNSTISFLATE I SKI IDRETTSPARK KST-36/15 REVIDERT SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO LOKALMEDISINSKE SENTER KST-37/15 OPPRETTELSE AV KOMMUNALT

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 29.01.2014. Sakliste FSK-2/14 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER

Møteprotokoll. Formannskapet 29.01.2014. Sakliste FSK-2/14 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER Møteprotokoll Formannskapet 29.01.2014 FSK-1/14 EVALUERING FRISKLIVSSENTRALEN Sakliste FSK-2/14 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER FSK-3/14 HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/794-15 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 21/13 11.11.2013 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 30/13 12.11.2013

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 03.09.2014. Sakliste

Møteprotokoll. Kommunestyret 03.09.2014. Sakliste Møteprotokoll Kommunestyret 03.09.2014 Sakliste KST-70/14 RÅDHUSKVARTALET RÅDHUSKVARTALET (KIRKEVEIEN 3, SKI RÅDHUS OG RÅDHUSTEATERET). KST-71/14 NY FORSKRIFT OM SKJENKETIDER I SKI KOMMUNE KST-72/14 SØKNAD

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.12.2009 Møtetid: Kl. 09.30

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK Side Møteprotokoll Formannskapet 26.08.2015 Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK FSK-69/15 HØRINGSUTTALELSE PÅ RAPPORTEN "ET NAV MED

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Kantina i Ski rådhus Møtedato: 30.10.2013 Møtetid:

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 11.03.2015. Sakliste. Protokoll

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 11.03.2015. Sakliste. Protokoll Side Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og kultur 11.03.2015 Sakliste OK-15/15 HØRING - FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM POLITIATTEST I BARNEHAGER OK-16/15 BARNEHAGEKAPASITET I SKI KOMMUNE OK-17/15 SKOLEKAPASITET

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste Møteprotokoll Formannskapet 08.09.2010 Sakliste FSK-55/10 RAPPORT OG PLAN - PARKERINGSORDNINGEN I SKI KOMMUNE FSK-56/10 SØKNAD FRA SKI IL - TENNIS OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL REETABLERING AV 2 TENNISBANER

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 24.09.2014. Sakliste FSK-59/14 MEDVIRKNING FRA KS I LOKALE OG REGIONALE PROSESSER I EN KOMMUNEREFORM

Møteprotokoll. Formannskapet 24.09.2014. Sakliste FSK-59/14 MEDVIRKNING FRA KS I LOKALE OG REGIONALE PROSESSER I EN KOMMUNEREFORM Side Møteprotokoll Formannskapet 24.09.2014 Sakliste FSK-57/14 KANDIDATER TIL ÅRSMØTE I OSLO OG OMEGN FRILUFTSRÅD FSK-58/14 RE-GODKJENNING AV SKI KOMMUNE SOM TRYGT LOKALSAMFUNN FSK-59/14 MEDVIRKNING FRA

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Langhus bo og servicesenter, kantina Møtedato:

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: FolloTRYKK arena, møterom i 2. etg. Møtedato:

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 24.11.2010. Sakliste SAM-52/10 REVIDERING AV UTLEIEREGLEMENT MED PRISER FOR KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE

Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 24.11.2010. Sakliste SAM-52/10 REVIDERING AV UTLEIEREGLEMENT MED PRISER FOR KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg for samfunn og miljø 24.11.2010 Sakliste SAM-51/10 NY RENOVASJONSLØSNING OG NY RENOVASJONSFORSKRIFT FOR FOLLO SAM-52/10 REVIDERING AV UTLEIEREGLEMENT MED PRISER FOR KOMMUNALE BYGG

Detaljer

Møteprotokoll. Tjenesteutvikling 04.03.2009. Sakliste TU-9/09 NAVNSETTING AV KOMMUNALE BYGG OG INSTITUSJONER, RETNINGSLINJER OG NAVNSETTING.

Møteprotokoll. Tjenesteutvikling 04.03.2009. Sakliste TU-9/09 NAVNSETTING AV KOMMUNALE BYGG OG INSTITUSJONER, RETNINGSLINJER OG NAVNSETTING. Møteprotokoll Tjenesteutvikling 04.03.2009 Sakliste TU-3/09 STRATEGIPLAN KOMMUNALOMRÅDE LEVEKÅR TU-4/09 EVALUERING AV ORDNINGEN MED PERSONLIGE OPPDRAGSTAKERE PÅ PRAKTISK BISTAND TU-5/09 VEVELSTADÅSEN SKOLE,

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Otto Jæger Lien NESTL PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Otto Jæger Lien NESTL PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2011-2015 Møtested:, Hitra Brannstasjon Dato: 21.11.2011 Tidspunkt: 17:00 21:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve Sivertsen

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: kl. 13:00-15:40

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: kl. 13:00-15:40 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: kl. 13:00-15:40 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Oddvar Garaas Eilev Bekjorden Jon Olav Berget Bjørg

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 09.06.2010. Sakliste FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2011-2014

Møteprotokoll. Formannskapet 09.06.2010. Sakliste FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2011-2014 Møteprotokoll Formannskapet 09.06.2010 Sakliste FSK-35/10 1. TERTIALMELDING 2010 FSK-36/10 ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2009 FSK-37/10 ÅRSREGNSKAP 2009 FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 77/11 Tid: Mandag 9. mai 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet 10.02.2014. Sakliste ELD-6/14 MÅLING AV BRUKERTILFREDSHET - LANGHUS BO- OG SERVICESENTER 2013

Møteprotokoll. Eldrerådet 10.02.2014. Sakliste ELD-6/14 MÅLING AV BRUKERTILFREDSHET - LANGHUS BO- OG SERVICESENTER 2013 Side Møteprotokoll Eldrerådet 10.02.2014 ELD-3/14 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN Sakliste ELD-4/14 FOLLO LOKALMEDISINSKE SENTER OG LEGEVAKT ELD-5/14 MÅLING AV BRUKERTILFREDSHET - HJEMMETJENESTEN 2013 ELD-6/14

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Ski skole Møtedato: 09.04.2014 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.04.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.04.2009. Sakliste KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA GÅRDSTUNET PÅ BJERKE NORDRE - KOMMUNALT BIDRAG.

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.04.2009. Sakliste KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA GÅRDSTUNET PÅ BJERKE NORDRE - KOMMUNALT BIDRAG. Møteprotokoll Kommunestyret 29.04.2009 Sakliste KST-34/09 REGULERINGSPLAN FOR NORDRE FINSTAD, FELT A1 OG B4 KST-35/09 SENTRUMSPLANEN - RAMMER FOR PLANARBEIDET KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 27.11.2013. Sakliste FSK-80/13 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER

Møteprotokoll. Formannskapet 27.11.2013. Sakliste FSK-80/13 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER Side Møteprotokoll Formannskapet 27.11.2013 FSK-73/13 VEDTAKSOPPFØLGNING 2-2013 FSK-74/13 KIRKEVEIEN 3 - SENTRUMSKJØKKEN Sakliste FSK-75/13 SAMARBEIDSAVTALE - SKIFORENINGEN 2014-2020 FSK-76/13 BEGEISTRINGSETATEN

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Møtetid: 03.06.2015 kl. 17.00 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014. Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV

Møteprotokoll. Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014. Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV Side Møteprotokoll Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014 TM-25/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015-2018 Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV TM-27/14

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 21.10.2013. Sakliste RFF-24/13 ORIENTERINGSSAK OM BYGGEPROSJEKTET FOLLO OMSORGSBOLIGER II

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 21.10.2013. Sakliste RFF-24/13 ORIENTERINGSSAK OM BYGGEPROSJEKTET FOLLO OMSORGSBOLIGER II Side Møteprotokoll Rådet for likestilling av funksjonshemmede 21.10.2013 RFF-23/13 KIRKEVEIEN 3 - SENTRUMSKJØKKEN Sakliste RFF-24/13 ORIENTERINGSSAK OM BYGGEPROSJEKTET FOLLO OMSORGSBOLIGER II RFF-25/13

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 30.10.2012 Møtetid: Kl. 16:00 20:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 062/12-072/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Politisk behandling i Ås kommune:

Politisk behandling i Ås kommune: Politisk behandling i Ås kommune: Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.11.2010: Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 1. Hovedutvalg for teknikk og miljø anbefaler at saken tilbakesendes

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 25.04.2013 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/13 11/1017 ISTANDSETTING AV LOKALER PÅ THORESTRØA

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 11.11.2009. Sakliste. Protokoll

Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 11.11.2009. Sakliste. Protokoll Møteprotokoll Utvalg for samfunn og miljø 11.11.2009 SAM-41/09 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2010-2013 SAM-42/09 VEDLIKEHOLDSPLAN KOMMUNALE BYGG Sakliste SAM-43/09 NAVNESAK - FORSLAG TIL NYTT VEINAVN PÅ KRÅKSTAD

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 05/17 Dato: 27.09.17 kl. 09.00 11.30. Sted: Rådhuset, Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Inger Lise Austrud, leiar Alexander Skeibrok, nestleiar Thomas Repstad, medlem Forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet 10.11.2014. Sakliste. Protokoll

Møteprotokoll. Eldrerådet 10.11.2014. Sakliste. Protokoll Side Møteprotokoll Eldrerådet 10.11.2014 Sakliste ELD-25/14 PRIORITERINGER INNEN OMSORGSTJENESTEN ELD-26/14 MIDDAGSLEVERING TIL HJEMMEBOENDE ELD-27/14 KOMMUNAL TRANSPORTORDNING TIL ARBEIDS- OG DAGTILBUD

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.10.2011 Møtetid: Kl. 18.00

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Utvalg for omsorg og helse 13.11.2013. Side OH-29/13 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014-2017

Møteprotokoll. Sakliste. Utvalg for omsorg og helse 13.11.2013. Side OH-29/13 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014-2017 Side Møteprotokoll Utvalg for omsorg og helse 13.11.2013 OH-29/13 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014-2017 Sakliste OH-30/13 OPPFØLGING AV VERDIGHETSGARANTIEN OH-31/13 FYSIOTERAPIHJEMLER I SKI KOMMUNE OH-32/13

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Utvalg for omsorg og helse 20.05.2015. Side OH-23/15 ORIENTERING OM PROSJEKT BEHOVSPLAN FOR OMSORGSBYGG

Møteprotokoll. Sakliste. Utvalg for omsorg og helse 20.05.2015. Side OH-23/15 ORIENTERING OM PROSJEKT BEHOVSPLAN FOR OMSORGSBYGG Side Møteprotokoll Utvalg for omsorg og helse 20.05.2015 Sakliste OH-23/15 ORIENTERING OM PROSJEKT BEHOVSPLAN FOR OMSORGSBYGG OH-24/15 HØRING - FORSLAG TIL NY TT-ORDNING OH-25/15 TIL DAGTILBUD FRA VOKSENOPPLÆRING

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 05.05.2010. Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF

Møteprotokoll. Formannskapet 05.05.2010. Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF Møteprotokoll Formannskapet 05.05.2010 Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF FSK-26/10 LEGGE HØYSPENTLINJENE I SKI SENTRUM VEST I BAKKEN FSK-27/10 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for teknikk og miljø

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for teknikk og miljø Ås kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for teknikk og miljø Møtetid: 22.01.2015 kl. 18:00 22:30 Sted: Lille sal Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Ola Nordal (Ap), Kristin

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 25.09.2013. Sakliste FSK-52/13 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR)

Møteprotokoll. Formannskapet 25.09.2013. Sakliste FSK-52/13 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR) Side Møteprotokoll Formannskapet 25.09.2013 Sakliste FSK-52/13 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR) FSK-53/13 TILRÅDING VEDRØRENDE ETABLERING AV BORETTSLAG SOM SENERE

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2014 Møtetid:

Detaljer

Møteprotokoll for Rådet for funksjonshemmede

Møteprotokoll for Rådet for funksjonshemmede EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 24.11.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00-20:00 Møteprotokoll for Rådet for funksjonshemmede Til stede Medlemmer: Anne Grete Løken Bredholt, Marianne Eklund, Kari

Detaljer

Møteinnkalling Tjenesteutvikling

Møteinnkalling Tjenesteutvikling Møteinnkalling Tjenesteutvikling Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.10.2009 Møtetid: Kl.

Detaljer

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader.

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/ Ås kommune Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/03364-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskap F-sak 13/15 Hovedutvalg for teknikk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg Møtetid: 12.05.2015 kl. 18:30 20:30 Sted: Formannskapssalen MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: Roar Thun (Ap), Geir Hammer (V), Janne

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 20.08.2014. Sakliste

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 20.08.2014. Sakliste Side Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og kultur 20.08.2014 Sakliste OK-15/14 SØKNAD OM LEIE AV VARDÅSEN BARNEHAGE FOR SPILLOPPEN BARNEHAGE OG SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL NY AVDELING I SPILLOPPEN

Detaljer

Nye formannskapssal, Eide rådhus

Nye formannskapssal, Eide rådhus Eide kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 01.12.2016 Eide formannskap Tidspunkt: 09:00 14.00 Nye formannskapssal, Eide rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Egil Karstein

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: 03.06.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00-15:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Birgitta Grimeland, Gunnar Espelid, Knut

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.11.2013 Møtetid: Kl. 16:00 19:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 064/13-067/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Karin Kvisten : Hans

Detaljer

Loppa kommune Møteprotokoll

Loppa kommune Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskap Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 07.06.2016 Tid: 10:00-13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Stein Thomassen Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at bevertning vil skje til slutt i møtet og foregå på Nittingen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at bevertning vil skje til slutt i møtet og foregå på Nittingen. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.06 Møtestart: 14.00 Møteslutt: 19.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Anne. Ma. Vik Sture Pedersen Berit Hansen

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for helse og omsorg Møterom 2, 2. etg- Ignagard, Dato: 16.11.2011 Tid: 19:00 Ignagard Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Maria Sylvia

Detaljer

KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.08.07 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Formannskapet Fra adm. (evt. andre): Rådmannen Sissel

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG kl. 17:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG kl. 17:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG 11.08.2011 kl. 17:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 40/11 Plan for organisasjonsendring i helse og omsorgsetaten

Detaljer

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 23.04.2012. Sakliste

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 23.04.2012. Sakliste Møteprotokoll Rådet for likestilling av funksjonshemmede 23.04.2012 Sakliste RFF-7/12 SØKNAD OM MIDLER TIL KREFTKOORDINATORSTILLINGER RFF-8/12 NORDRE FINSTAD, FELT C1 - MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.01.2015 Møtetid: Kl. 18:30

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I Teknikk- og miljøutvalget

PROTOKOLL FRA MØTE I Teknikk- og miljøutvalget PROTOKOLL FRA MØTE I Teknikk- og miljøutvalget Møtedato/sted 13.11.2012 - Formannskapssalen, kl. 17.00 til kl. 20.30 Møteleder Utvalgsleder Jan Lie Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Onsdag 09.06.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen, 2. etg Fra til saksnr.:

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Mads Arild Nervik AP Tore Wold H

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Mads Arild Nervik AP Tore Wold H Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 11.11.2016 Tidspunkt: 09:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnhild Lyngstad Astrid Stubbe Unni Bragstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 29.01.2014 Tid : Kl. 18:00 ca 19.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Forfall Medlem Ekornsæter

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 31.05.2012 kl 900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten (Ap),

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen

MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen Møtetid: 12.08.2015 kl. 18:00 Møtested: Oppegård brannstasjon MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen Styremedlemmer og brannsjefene innkalles til styremøte. Kopi til varamedlemmer som innkalles ved forfall.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 26.10.2015 Tid: 17:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.11.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.11.12 kl 13.00

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 29.10.2014. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 29.10.2014. Sakliste Side Møteprotokoll Formannskapet 29.10.2014 Sakliste FSK-65/14 SAMMENSLÅTT BRANN- OG REDNINGSVESEN I FOLLO OG MOSSEREGIONEN STYRINGSGRUPPENS UTREDNING OG ANBEFALING FSK-66/14 KOMMUNEREFORMEN - SAMARBEID

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 13.11.2013. Sakliste

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 13.11.2013. Sakliste Side Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og kultur 13.11.2013 Sakliste OK-24/13 BEGEISTRINGSETATEN - SØKNAD OM TILSKUDD OK-25/13 STATUSRAPPORT ANG. ARBEIDET MED "FRA SPESIALUNDERVISNING TIL TILPASSET OPPLÆRING"

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 26.11.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 150/08 Til saknr.: 157/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet 27.11.2013/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Eva B. Svendstad

Detaljer

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 121/13 - REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYREMØTE 4.11.13 RÅDMANNENS INNSTILLING: Kommunestyret tar følgende referat til orientering: 1) Protokoll fra møte

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 01.11.2006. Sakliste. Protokoll. J. Kristian Bjerke (H) Anders Back

Møteprotokoll. Kommunestyret 01.11.2006. Sakliste. Protokoll. J. Kristian Bjerke (H) Anders Back Møteprotokoll Kommunestyret 01.11.2006 Sakliste KST-92/06 2. TERTIALMELDING 2006 KST-93/06 FRAMTIDIG SEREMONILOKALE - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE KST-94/06 EVENTUELT KJØP AV SKI MAGASINLEIR KST-95/06 MINDRETALLSANKE

Detaljer

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/27122 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: 33 40 22 97 Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2014/9148-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Overføring av budsjettrammer fra 2014 til 2015 i investeringsregnskapet. Revidering av budsjett

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 14.11.2012 12/662 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 14. november 2012 kl. 10.00 14.15 Møtested: Møterom 1.

Detaljer

Møteprotokoll for Eldrerådet

Møteprotokoll for Eldrerådet EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Formannskapssalen - Heggin 1 Møtetid: 10:00-12:00 Møteprotokoll for Eldrerådet Til stede Medlemmer: Arvid Stanghelle, Eivind Roger Tvedt, Eva Bohem Svendstad,

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 02.05.2007. Sakliste KST-23/07 KUNNSKAPSLØFTET FOR GRUNNSKOLEN, PLAN OG BUDSJETT FOR 2007-08.

Møteprotokoll. Kommunestyret 02.05.2007. Sakliste KST-23/07 KUNNSKAPSLØFTET FOR GRUNNSKOLEN, PLAN OG BUDSJETT FOR 2007-08. Møteprotokoll Kommunestyret 02.05.2007 Sakliste KST-20/07 ST.MELD. NR. 12 (2006/2007) REGIONALE FORTRINN - REGIONAL FRAMTID - UTTALELSE KST-21/07 PERSONLIGE OPPDRAGSTAKERE PÅ PRAKTISK BISTAND KST-22/07

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE Lillehammer kommune Fagutvalg for oppvekst og utdanning 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fagutvalg for oppvekst og utdanning Møtested: Møterom 21 Møtedato: 26.11.2014 Tid: 09:00 12.30 Eventuelt forfall

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Per Bremnes Medlem RO-KRF Hanne Skjæggestad Medlem RO-V

Møteprotokoll. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Per Bremnes Medlem RO-KRF Hanne Skjæggestad Medlem RO-V Møteprotokoll Utvalg: Roan Formannskap Møtested: Ordførers kontor, Roan kommunehus Dato: 15.11.2016 Tid: 09:00 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Per

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 09.04.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 09.04.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 09.04.2008 FRA SAKSNR: 29/08 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 32/08 TIL KL: 18:55 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.11.2012 Sak: 132/12 Arkivsak: 12/1155 Tittel: Saksprotokoll: Handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 - Formannskapets innstilling

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.11.2013 Tid: 08:30 NB! Mrk tiden! Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Aase Simonsen Varamedlemmer: Magny Broshaug Fra adm.

Detaljer