VENNESLA KOMMUNE. Vedlegghefte. Plan- og økonomiutvalget. Dato: kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 SAKSKART

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VENNESLA KOMMUNE. Vedlegghefte. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 22.10.2013 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 SAKSKART"

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE Vedlegghefte Plan- og økonomiutvalget Dato: kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: /00043 Arkivkode: 033 SAKSKART 55/ / tertialrapport 20 - drift 56/ /078-1 Ny svømmehall og utvidelse og rehabilitering av Vennesla ungdomsskole, rapport nr. 2 fra plan og byggekomiteen 57/ / / / Utvidelse og rehabilitering av Skarpengland skole, rapport nr. 2 fra plan og byggekomiteen Søknad fra Stiftelsen Kontakten om å beholde driftstilskudd for 20 59/ / Forslag til utbyggingsavtale - Skuland 60/ / Søknad om fritak for eiendomsskatt etter 7 A, Hommelia Fus barmehage, gnr. 32, bnr.80 1

2 55/ 2. tertialrapport 20 - drift Arkivsak-dok. /079-7 Arkivkode. 210 Saksbehandler Gerd Signe Vigebo Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget / 2 Kommunestyret

3 Vennesla kommune Avkastningsrapport 2. tertial 20

4 Innhold Markedsrapport..... Porteføljesammendrag... Aktivaallokering mot strategi Stressing av porteføljen.. Avkastning totalporteføljen og enkeltmandater.... Porteføljeoversikt totalporteføljen. Avkastningsoversikt I... Avkastningsoversikt II

5 Markedsutvikling 3

6 Aksjemarkedet Avkastningen i aksjer har vært god når man ser 20 under ett. Etter en svært sterk start på året i aksjemarkedene snudde trenden i juni. Markedene falt på nedjustering av inntjeningsestimater, kreditturo i Kina og signaler om at Fed vil kunne komme til å trappe ned sine støttekjøp av obligasjoner i løpet av året, og avslutte støttekjøpene i Tertialsvis avkastning på Oslo Børs og internasjonale aksjemarkeder, målt i NOK 30,0 % USA Japan 25,0 % UK World 20,0 % Europe Emerging Markets 15,0 % OSEBX 10,0 % Ekspansiv pengepolitikk i de store økonomiene har vært en sentral driver for aksjemarkedet, og kan i større grad enn bedring av realøkonomiske forhold forklare årets opptur. I lys av det er det ikke så overraskende at markedene korrigerte noe i juni på signaler fra den amerikanske sentralbanken om at de vil kunne komme til å trappe ned sine støttekjøp av obligasjoner i løpet av det neste året. Juli ble en sterk måned i markedene, og den negative markedskorreksjonen i måneden før ble avløst av en bred kursoppgang. I august var det lav omsetning og markedene beveget seg så å si sidelengs. Avkastningen på Oslo børs hittil i år er på 11,9 prosent. Dette er en del svakere enn de fleste sentrale aksjemarkeder. På verdensbasis (MSCI World) har avkastningen vært på 22,7 prosent målt i NOK og,2 prosent målt i lokal valuta. 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % tertial tertial tertial tertial 20 Avkastning i internasjonale aksjemarkeder i lokal valuta Norge, OSEBX Verden, MSCI World Fremv. markeder, MSCI EM USA, S&P 500 Eurosonen, FTSE Euro 100 4

7 Rentemarkedet Styringsrenter i de fleste land ligger på svært lave nivåer, og vil sannsynligvis forbli lave i en god stund fremover. Den amerikanske sentralbanken har uttalt at de ikke vil røre styringsrenten før arbeidsledigheten er nede i 6,5 prosent. I dag er arbeidsledigheten i USA 7,4 prosent. De lave styringsrentene medfører at sentralbankene har vært nødt til å ta i bruk andre midler for å stimulere økonomien. Flere sentralbanker, deriblant den amerikanske, britiske og senest den japanske, har gjennomført massive kvantitative lettelser, som innebærer å kjøpe obligasjoner i markedet for å stimulere økonomien. I grafen til høyre ser man utviklingen i 5- årige swaprenter i Norge, USA og Europa, og av grafen fremkommer det tydelig at de lange rentene begynte å stige i mai. Dette kom delvis som en respons på signalene fra Fed om at de vil redusere de direkte kjøpene av stats- og boligobligasjoner. Norges Banks hovedstyre besluttet på rentemøtet i juni å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent. Olsen sa også at analyser tilsier at styringsrenten vil være lav lenger enn ventet og at det er en 50 % sannsynlighet for rentenedsettelse i september. Dette førte til en sterk kronesvekkelse. 2,5 2 1,5 1 0,5 0 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 jul sep. sep. 11 okt. nov. 11 jan. Styringsrenter i utvalgte land Norge UK Sverige EU USA mar. USA 5-årig swap mai. Norge 5-årig swap nov. des. jan. jul. sep. Utvikling i rentenivå feb. mar. apr. nov. mai. jan. jun. mar. jul. mai. Eurosonen 5-årig swap aug. jul. 5

8 Kredittmarkedet Grafene til høyre viser utviklingen i kredittspreader i USA for 5-årige obligasjoner med ulik kredittkvalitet. Kredittspreader har jevnt over vært fallende fra februar i år. Utvikling i kredittpåslag kan sees som en indikator på investorers oppfatning av den økonomiske situasjonen. Spreadinngangen hittil i år indikerer at konkursratene fortsatt er lave og at de makroøkonomiske utsiktene er mer stabile. Den brede investment grade-indeksen Barclays Capital Global Credit Index er ned 1,3 prosent hittil i år. Nedgangen er i stor grad drevet av økningen i mai, juni og august i det generelle rentenivået. High yield-indeksen Merrill Lynch HY BB/B var opp 2,4 prosent ved utgangen av august. Fallende kredittspreader og høyere løpende rente har mer enn oppveid for den negative effekten av stigende renter jan. 10 apr. 10 jul. 10 okt. 10 Utvikling i kredittpåslag for investment grade obligasjoner BBB A AA jan. 11 apr. 11 jul. 11 okt. 11 jan. apr. jul. okt. Utvikling i kredittpåslag for high yield obligasjoner CCC B BB jan. apr. jul jan. 10 apr. 10 jul. 10 okt. 10 jan. 11 apr. 11 jul. 11 okt. 11 jan. apr. jul. okt. jan. apr. jul. 6

9 Makrobildet Den realøkonomiske veksten fortsetter å være moderat, men det har de siste månedene kommet positive signaler fra både USA og Europa. I grafen til høyre kan man se at Euroområdet, noe overraskende, hadde en positiv kvartalsvis BNP-vekst i 2. kvartal på 0,3 prosent. Forrige gang Eurosonen hadde positiv BNP-vekst var 3. kvartal På ECBs siste rentemøte presiserte Draghi at man fremdeles ikke kan friskmelde eurosonen. Vekstestimatet for i år ble justert oppover til -0,4 % (fra -0,6%), samtidig som ECB nå forventer en vekst i 2014 på 1% (ned fra 1,1%). Fra USA kommer det også stadig mer positive nyheter. Arbeidsledigheten er på vei ned, mens boligprisene og forbrukertilliten er på vei opp. Japan har de storstilte ekspansive finans- og pengepolitiske tiltakene som har blitt iverksatt det siste halve året resultert i stigende inflasjonsforventninger, fallende valutakurs og vekst i BNP. På den negative siden så er det risiko for at gjeldssituasjonen i Kina vil legge en demper på den kinesiske veksten de kommende årene. Siden den kinesiske økonomien har vokst seg så stor så vil lavere kinesisk vekst få ringvirkninger på realøkonomien i den vestlige verden. En annen realøkonomisk utfordring er arbeidsledigheten i eurosonen som er stadig stigende. 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % -0,5 % -1,0 % 14,0,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-0,2 % feb. 10 mai. 10 Kvartalsvis BNP-vekst nasjonalt og internasjonalt Euroområdet Norge Sverige UK Japan USA 0,4 % 1,0 % -0,5 % aug. 10 0,3 % -0,2 % nov. 10 0,8 % 0,7 % 0,7 % -0,1 % Utvikling i arbeidsledighet Norge Euroområdet USA UK Sverige Japan feb. 11 0,1 % mai. 11 aug. 11-0,6 % nov. 11 0,1 % 0,0 % feb. 0,3 % -0,2 % mai. 0,0 % aug. 0,3 % 0,2 % nov. 0,7 % 0,6 % -0,1 % -0,9 % 2. kvartal kvartal kvartal kvartal 20 feb. 0,3 % mai. 7

10 Valuta Norges Bank uttalte i forbindelse med rentemøtet i juni at det er 50 prosent sjanse for kutt i styringsrenten i september. Denne uttalelsen kom overraskende på markedet og resulterte i kronesvekkelse, og den største kronebevegelsen siden Også i august svekket kronen seg kraftig. Det var ventet en økning i BNP på 0,7 % for 2. kvartal, og da nyheten om en vekst på 0,2 % ble sluppet førte det til betydelige utslag i valutmarkedet. Den sterke kronebevegelsene i juni og august ser vi tydelig av den nederste figuren til høyre, som viser den importveide kronekursen I-44. Den japanske sentralbanken har siden i høst i gjennomført massive tilbakekjøp av obligasjoner for å tilføre økonomien penger med det siktemål å få opp inflasjonen og inflasjonsforventningene, i tillegg til å bedre konkurransevilkårene for japansk eksportindustri. Det sistnevnte skjer som følge av at valutakursen depresierer. Den amerikanske dollaren har styrket seg på bred basis de siste månedene. Dollaren har styrket seg som følge av signalene fra sentralbanken om å trappe ned støttekjøp av obligasjoner i markedet, og som følge av en positiv utvikling i realøkonomien Daglig utvikling i valuta jul. 11 okt. 11 jan. apr. jul. okt. jan. apr. jul jan. mar. mai jul. 11 USD EUR JPY GBP sep. 11 nov. 11 Importveid kronekurs jan. mar. mai. jul. sep. nov. jan. mar. mai. jul. 8

11 Porteføljen 9

12 Porteføljesammendrag Porteføljens prestasjoner Per 31. august 20 var markedsverdien av Vennesla kommunes portefølje MNOK 155,4. Hittil i år har porteføljen gitt en avkastning på 4,1 prosent, noe som tilsvarer referanseindeksens avkastning. I mai foretok man en reallokering av porteføljen knyttet til ny strategi. Kommunen solgte seg da ned i aktivaklassen norske obligasjoner, og kjøpte seg opp i globale obligasjoner. Siden oppfølgingens start har porteføljen gitt en årlig avkastning på 5,1 prosent. Dette er 0,6 prosentpoeng sterkere enn indeks. Globale aksjer forvaltes av BNY Mellon, Skagen, Storebrand og Danske Invest. Den globale aksjeporteføljen har gitt en avkastning på 16,6 prosent per utgangen av 2. tertial. Dette tilsvarer en mindreavkastning på 3,2 prosentpoeng. Av de globale aksjefondene er det Storebrand Delphi Verden som har gitt best avkastning hittil i år med en avkastning på 22,6 prosent. Avkastningen i dette fondet var likevel noe svakere enn indeksavkastningen på 23,0 prosent. BNY Mellon og Skagen Global har også levert svakere avkastning enn indeks. Avkastningen i Danske Invest Global Emerging Markets var -4,3 prosent per utgangen av august, noe som var 3,2 prosentpoeng svakere enn indeks. Norske aksjer forvaltes per gjennom fondene Fondsfinans Spar, Pareto Verdi og Danske Invest Norske Aksjer. Danske Invest Norske Aksjer ble tatt inn i porteføljen i februar. Samtidig solgte kommunen seg ut av DNB Norge Selektiv. Den norske aksjeporteføljen har hittil i år gitt en avkastning på 10,1 prosent. Dette tilsvarer en mindreavkastning på 1,8 prosentpoeng. 10

13 Porteføljesammendrag Porteføljens prestasjoner Fondsfinans Spar har gitt best avkastning i perioden med 10,1 prosent. Dette tilsvarer en mindreavkastning på 2,3 prosent. Pareto Verdi har levert en avkastning 8,9 prosent, noe som tilsvarer en mindreavkastning på 3,4 prosentpoeng. DI Norske Aksjer har siden februar gitt en avkastning på 3,9 prosent, mot indeksens avkastning på 5,9 prosent. Norske obligasjoner forvaltes i sin helhet av Nordea gjennom fondet Nordea Obligasjon II. Fondet har gitt en avkastning på 1,8 prosent hittil i år, noe som tilsvarer en meravkastning på 2,1 prosentpoeng. Pengemarkedsplasseringen forvaltes gjennom fondet Nordea Likviditet Pluss. Fondet har gitt en avkastning hittil i år på 1,8 prosent, tilsvarende en meravkastning på 0,8 prosentpoeng. Meravkastningen i norske renter kan delvis tilskrives at referanseindeksene ikke speiler forvalters investeringsunivers på en god måte, siden indeksene er rene statsindekser. Aktivaklassen globale obligasjoner forvaltes ved utgangen av august av Pimco gjennom fondene Pimco Global Bond Fund og Pimco Global Investment Grade Credit. Kommunen solgte seg ut av Alliance Bernstein Global Plus i februar og kjøpte seg opp i Pimco Global Investment Grade Credit i mai. Globale obligasjoner har gitt en samlet avkastning på -2,2 prosent hittil i år, tilsvarende en mindreavkastning på 1,7 prosentpoeng. Pimco Global Bond Fund har gitt en avkastning på -1,1 prosent i perioden, noe som tilsvarer en mindreavkastning på 0,6 prosentpoeng. Pimco Global Investment Grade Credit har gitt en avkastning på -4,8 prosent siden mai. Det tilsvarer en mindreavkastning på 1,2 prosentpoeng. 11

14 Porteføljesammendrag Absolutt avkastning Totalporteføljen har hatt en kroneavkastning på MNOK 6,0 hittil i år. Norske obligasjoner har i løpet av året gitt en avkastning på MNOK 1,2, og pengemarked har gitt en avkastning på MNOK 0,3. Globale obligasjoner har gitt en negativ avkastning på MNOK 1,3 per utgangen av 2. tertial. Norske aksjer har hatt en verdiøkning på MNOK 0,8, og globale aksjer har hatt en verdiøkning på MNOK 5,0. Allokeringsoversikten som fremkommer i denne rapporten viser at porteføljen ligger innenfor de strategiske rammene. Relativ avkastning Porteføljens mindreavkastning hittil i 20 kan relateres til seleksjons og interaksjonsbidraget som har vært svakt negative siden årsskiftet. Det negative seleksjonsbidraget skyldes at forvalterne samlet sett har levert mindreavkastning sammenlignet med sine referanseindekser. Allokeringsbidraget har vært positivt, noe som følger av at man enten har vært overvektet i en aktivaklasse som har gjort det relativt svakt eller undervektet i en aktivaklasse som har gjort det relativt bra. Interaksjon fanger opp bidraget som ikke kun kan tilskrives allokering og seleksjon. Det negative interaksjonsbidraget hittil i år skyldes at man har vært overvektet i aktivaklasser som har levert mindreavkastning eller undervektet i aktivaklasser som har gitt meravkastning sammenlignet med indeks. Porteføljen har levert meravkastning i 5 av 8 måneder i 20, og i 20 av 32 måneder siden oppfølgingens start i 2011, noe som innebærer en konsistens på 62,5 %.

15 Allokering mot strategi Markedsverdi Strategi Avvik fra i MNOK i % Min Mål Maks strategi i % Norske aksjer 8,6 5,6 % 3 % 5 % 7 % 0,6 % Globale aksjer 34,9 22,5 % 15 % 20 % 25 % 2,5 % Norske obligasjoner 52,6 33,8 % 20 % 35 % 50 % -1,2 % Globale obligasjoner 44,3 28,5 % 15 % 30 % 50 % -1,5 % Pengemarked/bankinnskudd 14,9 9,6 % 5 % 10 % 37 % -0,4 % Totalportefølje 155,4 100,0 % 100,0 % Kommunen ligger innenfor de strategiske rammene for alle aktivaklasser ved utgangen av 2. tertial 20.

16 Stressing av porteføljen Stresstest (tall i MNOK) Allokering Strategi Verdiendring som følge av 2 % skift i rentekurven -8,4-8,8 Verdiendring som følge av 20 % fall i globale aksjer -7,0-6,2 Verdiendring som følge av 30 % fall i norske aksjer -2,6-2,3 Verdiendring som følge av 10 % styrking av norske kroner -3,5-3,1 Verdiendring totalporteføljen -21,5-20,4 Verdiendring totalporteføljen (i %) -,8 % -,1 % Det totale verdifallet som følge av en stresstest med de definerte parameterne gitt dagens allokering er på MNOK 21,5. For strategien er det beregnede verdifallet MNOK 20,4. Differansen mellom strategi og faktisk allokering skyldes noe høyere aksjeandel enn strategien tilsier. Stresstesten tar ikke hensyn til eventuelle korrelasjonseffekter mellom aktivaklassene. 14

17 Totalporteføljen og enkeltmandater,0 % Norske aksjer Globale aksjer 10,7 % 10,0 % Norske obligasjoner Globale obligasjoner 8,0 % Pengemarked Norge Totalportefølje 7,5 % 6,0 % 5,3 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -0,4 % 4,1 % 2,9 % 1,9 % 1,3 % -0,7 % 3,9 % 4,0 % 2,8 % 2,5 % 2,4 % 2,1 % 1,9 % 1,9 % 1,3 % 1,0 % 2,3 % -0,1 % 0,8 % 0,1 % -4,0 % -6,0 % -4,5 % 2. tertial - 3. tertial - 1. tertial - 2. tertial - 15

18 Totalporteføljen Vennesla kommune Nøkkeltall siden start Markedsverdi (TNOK) Standardavvik - Portefølje 2,9% Tracking Error 1,7% Avkastning - Portefølje 5,1% Standardavvik - Indeks 2,2% Info. Ratio 0,34 Avkastning - Indeks 4,5% Beta 1,07 Sharpe Ratio 1,30 Differanse 0,6% Forklaringsgrad 0,66 Konsistens 62,5% Porteføljevekst siden start 115 Porteføljens akkumulerte meravkastning siden start 2,0% 110 1,0% 105 0,0% 100-1,0% ,0% Indeks Portefølje Portefølje S.1 Dato

19 Avkastningsoversikt I Vennesla kommune Aktivaallokering Markedsverdi Strategisk fordeling Avvik Beskrivelse i MNOK i % Min Normal Max i % Norske Aksjer 8,6 5,6 3,0 5,0 7,0 0,6 Globale Aksjer 34,9 22,5 15,0 20,0 25,0 2,5 Pengemarked Norge 14,9 9,6 5,0 10,0 37,0-0,4 Norske Obligasjoner 52,6 33,8 20,0 35,0 50,0-1,2 Globale Obligasjoner 44,3 28,5 15,0 30,0 50,0-1,5 Sum 155,4 100,0 100,0 Avkastning hittil i år mot indeks S.2 Dato

20 Avkastningsoversikt II Vennesla kommune Avkastningsoversikt per måned Markedsverdi Månedlig avkastning, % Avkastning hittil i år, % Forvaltningsoppdrag MNOK jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Hittil i år Indeks Forskjell BNY Mellon Long-Term Global 10,5 1,7 5,0 3,6 1,7 0,5 1,3 0,6 2,3 17,9 23,0-5,1 Nordea Likviditet Pluss 14,9 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 0,3 1,8 1,0 0,8 Danske Inv. Glb. Emerging M 2,9-0,1 4,0 1,2 0,0 0,1-4,5-3,3-1,7-4,3-1,1-3,2 Skagen Global 10,8 3,4 3,1 2,1 1,3 5,1-2,0 0,6 2,1 16,6 21,9-5,3 Storebrand Delphi Verden 10,8 4,1 2,5 2,5 1,7 5,5-1,3 4,5 1,3 22,6 23,0-0,4 Danske Invest Norske Aksjer 4,3 0,0 1,1-0,6 1,1 2,4-5,2 5,9-0,4 3,9 5,9-2,0 Fondsfinans Spar 2,2 3,4 1,2 0,0 0,1 4,6-5,0 5,6 0,1 10,1,3-2,3 Pareto Verdi 2,2 7,3 3,3-2,9 1,6 1,3-3,7 2,9-0,7 8,9,3-3,4 PIMCO Gl. Inv Gr. Credit 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0-1,5-3,2 0,8-0,8-4,8-3,6-1,2 PIMCO Global Bond Fund 29,6 0,0 1,2 0,6 1,2-1,9-2,1 0,6-0,5-1,1-0,5-0,6 Nordea Obligasjon II 52,6-0,4 0,7 0,7 0,8 0,0-0,3 0,3-0,1 1,8-0,3 2,1 (Avsl) DNB Norge Selektiv I 0,0 4,7 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 6,5 0,0 (Avsl) Alliance Bernstein F 0,0-0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,4-0,3-0,1 Totalportefølje MNOK 155,4 0,9 2,1 1,4 1,5 0,5-2,0 1,4 0,2 6,0 Totalportefølje (%) 0,6 1,4 0,9 1,0 0,4-1,3 0,9 0,1 4,1 4,1 0,0 Referanseindeks (%) 0,3 1,5 1,2 0,9 0,1-0,8 0,7 0,0 S.3 Dato

21 56/ Ny svømmehall og utvidelse og rehabilitering av Vennesla ungdomsskole, rapport nr. 2 fra plan og byggekomiteen Arkivsak-dok. /078-1 Arkivkode. --- Saksbehandler Inger Cecilie Neset Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /. 3

22

23

24

25

26 57/ Utvidelse og rehabilitering av Skarpengland skole, rapport nr. 2 fra plan og byggekomiteen Arkivsak-dok. / Arkivkode. --- Saksbehandler Inger Cecilie Neset Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget / 4

27

28

29

30 58/ Søknad fra Stiftelsen Kontakten om å beholde driftstilskudd for 20 Arkivsak-dok. / Arkivkode. 223 Saksbehandler Rolf Velle Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget / 5

31 KONTRAKT MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG STIFTELSEN KONTAKTEN VENNESLA: Denne kontrakten regulerer forholdet mellom Vennesla kommune og Stiftelsen Kontakten Vennesla, og omhandler hvilke tjenester Kontakten skal levere, på hvilken måte tjenester skal leveres, hvordan tjenester skal prissettes og hvordan prisene skal indeksreguleres. KONTRAKTSPERIODE: Denne kontrakten gjelder fra og med , og løper til den blir sagt opp av en av partene. Gjensidig oppsigelsestid er 6 måneder, og gjelder både ved oppsigelse av enkelttjenester og ved oppsigelse av total-kontrakten. KONTRAKTSBETINGELSER: Stiftelsen Kontakten tilstås et rammetilskudd på kr per Rammetilskuddet tilstås uavhengig av i hvilket omfang Vennesla kommune bestiller tjenester av Stiftelsen Kontakten. Stiftelsen Kontakten kan sende faktura for rammetilskudd i januar hvert år, fakturaadresse er NAV Vennesla, Postboks 54, 4701 Vennesla. Stiftelsen Kontakten tilbyr Vennesla kommune tjenester, som faktureres Vennesla kommune etterskuddsvis hver måned. Pris for tjenestene omhandles i vedlegg til denne kontrakten, og kan endres fortløpende. INDEKSREGULERING: Rammetilskudd skal indeksreguleres. Indeksreguleringen skal gjenspeile den generelle prisog lønnsvekst. Indeksregulering skjer i forhold til Grunnbeløpet i folketrygden. Indeksreguleringen skjer per 1 januar hvert år, og da med utgangspunkt i grunnbeløpsfaktoren per mai foregående år. Dette gir Vennesla kommune mulighet til å få indeksreguleringen inn som en del av den ordinære budsjettbehandlingen hvert år. NAV Vennesla skal orientere Stiftelsen Kontakten om indeksregulerte satser gjeldende fra årsskiftet hvert år. TJENESTER: Tjenestene Stiftelsen Kontakten tilbyr, har en todelt prissetting: - Oppfølging - Husleie Vennesla kommune skal faktureres for oppfølging for brukere som er søkt inn fra NAV Vennesla. Bruker selv skal faktureres husleie. Nærmere om de enkelte tjenester og prissetting av disse omhandles i vedlegg til denne kontrakten. 1

32 DIVERSE VILKÅR: 1. Det opprettes et rådgivende utvalg/ innsøkningsutvalg. Utvalget består av daglig leder ved Stiftelsen Kontakten (evt den daglig leder bemyndiger), og Avdelingsleder ved NAV Vennesla (evt den leder bemyndiger). Utvalget skal ha faste månedlige møter. I møtene skal en gå gjennom - hvilke brukere fra Vennesla kommune som mottar tilbud fra Stiftelsen - hvordan fremdriften er for de aktuelle brukerne - hvordan kapasiteten til Stiftelsen er i forhold til å motta nye brukere - evt hvordan NAV Vennesla budsjettmessig ligger an i forhold til å søke inn nye brukere 2. Stiftelsen Kontakten står fritt til å prissette tjenester og tilby disse til andre kommuner/ andre samarbeidspartnere. Dette gjør at Stiftelsen Kontakten har mulighet for å sørge for fullt belegg, også der det ikke er tilstrekkelig innsøkning fra Vennesla kommune. Stiftelsen Kontakten er ikke forpliktet til å tilby tjenestene sine til Vennesla kommune før tilbudet går til andre kjøpere. Kapasitet tas likevel opp i rådgivende utvalg hver måned. Vennesla kommune forplikter seg ikke til å kjøpe et fast antall plasser per måned/ år fra Stiftelsen Kontakten. 3. Stiftelsen Kontakten skal levere årsmelding inkludert regnskapsrapport etterskuddsvis hvert år, når regnskapstallene er klare. Regnskapsrapport sendes Tjenestesjef/ Rådmann med kopi til NAV leder. 4. Stiftelsen Kontakten skal ha internkontrollsystem på plass i forhold til HMS. Det forutsettes videre at Stiftelsen Kontakten har ordnede lønns og arbeidstidsavtaler. Vennesla 6 oktober 09 For Vennesla Kommune For Stiftelsen Kontakten Vennesla 2

33 VEDLEGG TIL KONTRAKT MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG STIFTELSEN KONTAKTEN VENNESLA: Vedlegget omhandler tjenester, prissetting av tjenester og rutiner ved innsøkning til Stiftelsen Kontakten fra Vennesla kommune. TJENESTER: Tjenestene Stiftelsen Kontakten tilbyr, har en todelt prissetting: - Oppfølging - Husleie Følgende tjenester skal inngå i Stiftelsen Kontaktens tilbud til Vennesla kommune (prisene er per januar 2010): Tjeneste Pris per mnd Kommentar Hybler, 4 stk 2500 kr inkl strøm Kostpenger kr 100 per døgn Faktureres som hovedregel beboer, etter signering av husleiekontrakt kommer i tillegg Leiligheter, 4 stk 5000 kr inkl strøm Faktureres som hovedregel beboer, etter signering av husleiekontrakt Oppfølging kr Nivået på oppfølging avklares i dialog/ rådgivende utvalg i hver enkelt sak. Pristak kan dispenseres fra i spesielle situasjoner. Faktureres Nav Vennesla. Arbeid/ aktivitet Inkludert i oppfølgingsprisen. Rådgivende utvalg: Ved innsøkning av brukere fra Vennesla kommune, skal innsøker samtidig si noe om oppfølgingsbehov for den aktuelle bruker. Kontakten og NAV Vennesla kommer til enighet om prisen for oppfølgingen som da vil kunne variere fra kr 0 per måned til kr 5000 per måned dersom det kreves mye oppfølging. En fastsettelse av dette vil bero på skjønnsmessige vurderinger. Dersom Stiftelsen Kontakten tilbyr en kombinasjon av omsorg og oppfølging. Alle brukere av Kontakten skal ha tilbud om aktivitet/ arbeidstrening som del av oppholdet ved Stiftelsen. Omfanget av dette skal avtales i dialog med bruker og veiledere i kommunen. Som hovedregel skal det ved innsøkning til Kontakten være etablert ansvarsgruppe, der også representant fra Stiftelsen Kontakten deltar. Revurdering av priser: Prisnivå for tjenester skal være gjenstand for drøfting minst en gang per år i rådgivende utvalg. NAV Vennesla Rolf Velle, enhetsleder

34 59/ Forslag til utbyggingsavtale - Skuland Arkivsak-dok. / Arkivkode. --- Saksbehandler Ingrid Sæther Konsmo Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget / 6

35 UTBYGGINGSAVTALE Mellom Vennesla Kommune org.nr (kommunen) Og Utbyggere Skuland, org.nr (utbygger) 1.0 Geografisk avgrensning Områdets avgrensning samsvarer med reguleringsplan for Skuland dat og godkjent av Bygg- og miljøutvalget den 2.0 Grunnerverv: Det påligger utbygger selv å erverve nødvendig grunn og rettigheter både innenfor og utenfor utbyggingsområdet så langt dett er nødvendig for å gjennomføre utbyggingen og gjøre tomtene byggeklare. 3.0 Planlegging og opparbeidelse Vann- og avløpsanlegg: Kommunen skal ha ansvar for prosjektering og anleggelse av vann- og avløpsanlegg som vist i prosjekteringspla Dette i samsvar med kommunens plan for påkobling av eksisterende bebyggelse på Skuland. I tillegg legger kommunen 1 stk trekkerør 100mm i samme trase. Utbyggere har ansvar for utarbeidelse av tekniske planer og anleggelse av vann- og Kommunen ved enhet for teknisk forvaltning skal godkjenne tekniske planer. Kommunens norm for veg- vann- og avløpsanlegg skal legges til grunn for plan og anleggelse. Utbygger skal i tillegg videreføre fra kommunens anlegg 1 stk trekkerør 110mm som skal eies og disponeres av kommunen. Kommunens vann- og avløpsanlegg forutsetter at nye boliger ikke bygges ut med kjeller. Dersom kjeller med sluk/wc skal bygges ut må det på denne eiendommen installeres privat pumpe. Veger: KV2 er eksisterende privat veg inn til området. Utbyggere må sørge for vegrett til nyopprettede tomter.

36 KV1 skal være privat veg. Vegen må tilfredsstille krav til privat veg satt i kommuneplanen: Maks stigning 1:8. Vegen skal dimensjoneres for lastebil type L inkludert snuplasser. Vegskjæringer- og skråninger skal anlegges etter norm fra statens vegvesen. Lekeplasser: Utbygger har ansvar for opparbeidelse av lekeplass i samsvar med rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene og kommunens retningslinjer. Lekeplassen skal utstyres med lekeapparater/tilbud som tilfredsstiller kravene i kommuneplanens retningslinjer 1.9. LEK 1 i reguleringsplanen skal være ferdig opparbeidet før 1. brukstillatelse i planområdet gis. Annen opparbeidelse: Utbygger er ansvarlig for å sikre fyllinger og skjæringer innenfor plangrensen med nødvendige sikkerhetstiltak. Utforming skal godkjennes av kommunen. Riggplass: Utbygger må søke om midlertidig vanntilknytning for brakkerigg. Midlertidig tilknytning skal ha vannmåler og tilbakeslagsventil. 4.0 Økonomiske betingelse Kostnader til erverv av grunn og/eller rettigheter, planleggingskostnader, søknader om godkjenning, opparbeidelseskostnader inkl kostnader for trekkerør, jfr pkt 3, skal dekkes av utbygger. Utbygger skal stille bankgaranti tilsvarende 100 % av opparbeidelseskostnadene som sikkerhet for ferdigstillelse av anleggene. Garantien skal fremlegges for kommunen før oppstart av arbeidene. Garantien kan trappes ned etter som anlegget ferdigstilles, jfr NS Utbyggere skal dekke andel av byggekostnader for ny pumpestasjon. Andelen settes til kr ,- pr tomt. Det skal ikke beregnes merverdiavgift av anleggsbidraget. Beløpet SSB byggekostnadsindeks for boligblokk. Utgangspunktet er indeksen i måneden som avtalen undertegnes og prisstigningen frem til måneden som det gis igangsettingstillatelse for tekniske anlegg. Krav om anleggsbidrag sendes utbygger første gang når det innsendes rekvisisjon om oppmålingsforretning for første tomt og deretter for hver tomt til feltet er fullt utbygd. Anleggsbidraget skal være innbetalt før tomt tildeles bruksnummer. For hver bolig betales det til kommunen det til en hver tid gjeldende tilknytningsgebyr. Boligene får ingen reduksjon i tilknytningsgebyr da kommunen er utbygger av største delen av det kommunale nettet i planområdet. Faktura sendes fra kommunen når det gis igangsettingstillatelse for boligen. I tillegg betales gebyr til kommunen for fradeling, oppmåling og byggesaksbehandling etter det til enhver tid gjeldende gebyrregulativ.

37 5.0 Utbyggingsrekkefølge Reguleringsbestemmelsenes rekkefølgekrav skal legges til grunn for utbyggingsrekkefølgen. 6.0 Disponering av tomter Utbygger disponerer alle tomtene innenfor planens begrensning og står for salg av disse. 7.0 Kommunal overtakelse Utbygger utarbeider forslag til overtakelseskart over arealer og tekniske anlegg m.m. som kommunen skal eie og/eller vedlikeholde. Overtakelseskart skal utarbeides så snart tekniske planer er godkjent. Overtakelseskartet kan endres i samsvar med endringer i reguleringsplan/bebyggelsesplan eller tekniske planer. Prosedyre for overtakelse og reklamasjonstid skal være som angitt i NS Vegarealer og andre arealer som kommunen skal eie, overdras vederlagsfritt til kommunen. Utarbeidelse og tinglysning av målebrev for disse arealene forestås og bekostes av kommunen. Veg-, vann- og avløpsanlegg skal innmåles og dokumenteres i samsvar med kommunens norm for veg-, vann- og avløpsanlegg. Veglysanlegg (punkter, ledninger, skap m.m.) som kommunen skal overta vedlikeholdsansvar for, innmåles med XYZ-koordinater og skal foreligge på SOSI-format. Drift og vedlikehold av tekniske anlegg som skal overtas av kommunen, er utbyggers ansvar inntil avtale om overtakelse foreligger. 8.0 Særskilte bestemmelser: Dersom anlegg som kommunen skal overta blir liggende på privat grunn, skal kommunen ha rett til adgang for tilsyn og vedlikehold av anleggene. Utbygger er ansvarlig for at kommunens rettigheter inntas i skjøtet for berørte eiendommer. Lekearealer og gjerder etter pkt. 3 skal vedlikeholdes av beboerne i felleskap, evt. gjennom velforening etter at arealene er opparbeidet og utstyrt med lekeapparater m.m. av utbygger. Beboernes plikter skal framgå av skjøtet for den enkelte eiendom. Utbygger skal gjøre alle tomtekjøpere kjent med utbyggingsavtalen og bilag til denne samt reguleringsplanen for området med bestemmelser. Standard abonnementsvilkår vedtatt av kommunestyret ivaretar det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent. Hvert bygg må søke om tilknytning til offentlig vann- og avløpsnett (eget skjema) og stikkledninger skal innmåles med XYZ-koordinater og skal foreligge på SOSI-format. Utbygger kan ikke overføre sine rettigheter og plikter helt eller delvis til andre utbyggere uten kommunens samtykke. Enhver tvist mellom partene avgjøres ved voldgift. Voldgiftsretten skal bestå av tre medlemmer. Formannen skal være embedsdommer og oppnevnes av sorenskriveren ved Kristiansand Tingrett. Formannen oppnevner de øvrige medlemmer.

Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2013

Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2013 Porsgrunn kommune Avkastningsrapport 1. tertial 2013 Innhold Markedsrapport..... Porteføljesammendrag. Aktivaallokering mot strategi lange midler. Aktivaallokering mot strategi driftslikviditet.. Risikosituasjonen

Detaljer

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-29216/20 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato:.09.20 Saksframlegg Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 20 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/ Formannskapet

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2014

Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2014 Porsgrunn kommune Avkastningsrapport 1. tertial 2014 Innhold Markedsrapport..... Porteføljesammendrag. Aktivaallokering mot strategi lange midler. Aktivaallokering mot strategi driftslikviditet.. Risikosituasjonen

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale vedrørende utbygging av Homme boligområde:

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale vedrørende utbygging av Homme boligområde: Forslag 27.03.2012 UTBYGGINGSAVTALE Mellom Homme Tomteutvikling AS org.nr heretter kalt utbygger og Vennesla kommune org.nr heretter kalt kommunen er det inngått følgende avtale vedrørende utbygging av

Detaljer

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 P. 1 Date 18.09.2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Innhold Markedsrapport Porteføljesammendrag.. 3 9 Aktivaallokering

Detaljer

Avkastningsrapport 3. tertial 2012 Søgne kommune 31.12.2011 31.12.2012 25.01.2013

Avkastningsrapport 3. tertial 2012 Søgne kommune 31.12.2011 31.12.2012 25.01.2013 Avkastningsrapport 3. tertial 20 Søgne kommune 31..2011 31..20 25.01.2013 Innhold Markedsrapport..... Porteføljesammendrag... Aktivaallokering mot strategi Stressing av porteføljen.. Avkastning totalporteføljen

Detaljer

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning - 1. tertial 2013

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning - 1. tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-17715/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 24.05.2013 Saksframlegg Søgne kommunes finansforvaltning - 1. tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 69/13 Formannskapet

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Avkastningsrapport 2. tertial 2011 Birkenes kommune 31-12-2010 31-08-2011 12-09-2011

Avkastningsrapport 2. tertial 2011 Birkenes kommune 31-12-2010 31-08-2011 12-09-2011 Avkastningsrapport 2. tertial 2011 Birkenes kommune 31-12-20 31-08-2011 12-09-2011 P. 1 Date 12.09.2011 Avkastningsrapport 2.tertial 2011 Innhold Markedsrapport Porteføljesammendrag.. 3 Aktivaallokering

Detaljer

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning - 2. tertial 2012

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning - 2. tertial 2012 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-27672/2012 Saksbehandler: Fred Egil Gundersen Dato: 05.09.2012 Saksframlegg Søgne kommunes finansforvaltning - 2. tertial 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 107/12

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 2. kvartal 2011 P. Date Aksjemarkedet Vekstanslagene for verdensøkonomien har blitt nedjustert siden starten av året. Høye råvarepriser, utfasing av ekspansive finanspolitiske tiltak og

Detaljer

Innkalling for Eldrerådet. Saksliste

Innkalling for Eldrerådet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Eldrerådet Møtedato: 04.05.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Flakksvann Møtetid: 09:00-11:00 Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Saksnr Tittel Saksliste

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 56/13 Formannskapet 08.05.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 56/13 Formannskapet 08.05.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-14804/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 25.04.2013 Saksframlegg Finansforvaltning i 2012 - Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 56/13 Formannskapet

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

10/40 2. tertialrapport 2010 - driftsregnskapet

10/40 2. tertialrapport 2010 - driftsregnskapet VENNESLA KOMMUNE Vedleggshefte til Plan- og økonomiutvalget Dato: 19.10.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Avkastningsrapport Stokke kommune

Avkastningsrapport Stokke kommune Rapport Desember 20 Avkastningsrapport Stokke kommune Utarbeidet av Grieg Investor Side 1 av 6 Totalportefølje Rapport Desember 20 Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Referanse-

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Revidering av reglement for Levekårsutvalget Vennesla Kommune. Revidering av reglement for Bygg og miljøutvalget Vennesla kommune

Revidering av reglement for Levekårsutvalget Vennesla Kommune. Revidering av reglement for Bygg og miljøutvalget Vennesla kommune VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 15.11.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 SAKSKART 71/12 12/02795 5 2. tertialrapport 2012 driftsregnskapet 73/12

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011 3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makrokommentar. September 2017

Makrokommentar. September 2017 Makrokommentar September 2017 Septemberoppgang på Oslo Børs Oslo Børs steg med hele 5,8 prosent i september, godt hjulpet av en oljepris som steg fra 53 til 57 USD per fat. Også i Europa forøvrig var det

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 %

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 % Porteføljekommentar September 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,8 % eller 240 754 kr i september. Så langt i 2013 er porteføljen opp 4,2 % eller 1

Detaljer

Saker til behandling. Interkommunalt arkiv i Vest-Agde IKS - IKAVA - endring av selskapsavtale.

Saker til behandling. Interkommunalt arkiv i Vest-Agde IKS - IKAVA - endring av selskapsavtale. VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Plan- og økonomiutvalget Dato: 24.04.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 SAKSKART Saker til behandling 20/12 12/00355-2 21/12 11/03672-3

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE for område nord for Nyeveien 72

UTBYGGINGSAVTALE for område nord for Nyeveien 72 1 UTBYGGINGSAVTALE for område nord for Nyeveien 72 1.0 FORMÅL OG PARTER 1.1 Partene Mellom Eger Bygg AS, org. nr. 985421714, heretter kalt Utbygger, og Eigersund kommune er det inngått følgende avtale

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Innkalling for Råd for funksjonshemmede

Innkalling for Råd for funksjonshemmede Birkenes kommune Møtedato: 04.05.2015 Møtested: Kommunehuset, Møtetid: 12:00-14:00 Innkalling for Råd for funksjonshemmede Orientering om aktuelle saker fra barnehage-/skole v/anne Stapnes, endring i lov

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no PRESSEKONFERANSE - 9. august 213 2. KVARTAL 213 www.nbim.no Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner, 3. juni 213 4 5 4 397 4 5 4 Aktivaklasse Verdi Prosentandel fond 4 3 5 Aksjer 2 785 63,4%

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Månedsrapport for sparing og investering Desember 2017

Månedsrapport for sparing og investering Desember 2017 Sterk avslutning på året Det internasjonale aksjemarkedet svingte frem om tilbake gjennom desember og mye handlet om signaler rundt den mye omtale skattereformen i USA. Detaljene ble kjent i midten av

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 58/14 Tjenesteutvalget 15.10.2014 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 58/14 Tjenesteutvalget 15.10.2014 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2014/1598-29790/2014 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 19.09.2014 Saksframlegg Tertialrapport for 2. tertial - Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 58/14 Tjenesteutvalget

Detaljer

Årsrapport forvaltning 2009

Årsrapport forvaltning 2009 Til: Styret i Stiftelsen Scheibler Fra: Investeringsutvalget Dato: 03. mars 2010 Årsrapport forvaltning 2009 A. Strukturelle forhold Stiftelsen Scheiblers finansportefølje forvaltes for å oppnå god langsiktig

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nei til EU i Storbritannia Hele juni var preget av opptakten til og ettervirkningene av folkeavstemningen om Storbritannias medlemskap i EU. Den 23. juni stemte britene for «Brexit»,

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i september mot 0,5 prosent for referanseindeksen og 0,3 prosent

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2007 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2016

Makrokommentar. Februar 2016 Makrokommentar Februar 2016 Volatilt også i februar 2 Stemningen i de internasjonale finansmarkedene ble betydelig bedre mot slutten av februar, selv om markedsvolatiliteten holdt seg på høye nivåer. Første

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport august 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.08.2017 Markedskommentar for august Selskapenes rapportering for andre kvartal ble avsluttet i august

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006 Pressekonferanse 22. august 2006 1 Utvikling i beløp under forvaltning 2 000 1 800 1 600 1 400 Statens petroleumsforsikringsfond

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 Portugal i vinden I mai hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var opp 0,37 prosent. Det var kursgevinster på den utenlandske

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. 2.2. Kommunen har ikke ansvar utover det som fremgår av denne avtalen.

UTBYGGINGSAVTALE. 2.2. Kommunen har ikke ansvar utover det som fremgår av denne avtalen. UTBYGGINGSAVTALE 1. PARTER Mellom Lyngdal handelspark AS (senere kalt utbygger) NO 995 671 115 MVA og Lyngdal kommune (senere kalt kommunen) NO 946 485 764 MVA er det inngått følgende avtale vedrørende

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KRAFTFONDET - TRONDHEIM KOMMUNE STATUS OG RAPPORTERING ETTER FØRSTE HALVÅR 2008. Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Trondheim kommune. KRAFTFONDET - TRONDHEIM KOMMUNE STATUS OG RAPPORTERING ETTER FØRSTE HALVÅR 2008. Arkivsaksnr. Saksframlegg KRAFTFONDET - TRONDHEIM KOMMUNE STATUS OG RAPPORTERING ETTER FØRSTE HALVÅR 2008. Arkivsaksnr.: 08/28741 Forslag til vedtak: Bystyret tar status og rapportering etter første halvår 2008, kraftfondet

Detaljer

Anmodning om utbetaling av tilskudd - Næringsforeningen Kjøp i Vennesla. Høring om kirkelig inndeling i Agder og Telemark bispedømme

Anmodning om utbetaling av tilskudd - Næringsforeningen Kjøp i Vennesla. Høring om kirkelig inndeling i Agder og Telemark bispedømme VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Plan- og økonomiutvalget Dato: 28.10.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 SAKSKART 73/14 14/01150-6 2. tertialrapport 2014 -drift 74/14

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 Ser til andre kontinenter I mars hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,36 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,09 prosent. Kursgevinster

Detaljer

NORCAP Markedsrapport

NORCAP Markedsrapport NORCAP Markedsrapport Februar 2009 Januareffekten uteble selv om det begynte hyggelig Oslo børs: +0,2% S&P 500-9,6% FTSE World -9,9% FTSE Emerging -7,6% Oljepris: +3,6% Like ille som 30-tallet? Gjentatte

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006 Pressekonferanse 21. november 2006 1 Utvikling i beløp under forvaltning 2 500 Statens petroleumsforsikringsfond 2 000 Noregs

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2017

Makrokommentar. Juni 2017 Makrokommentar Juni 2017 Blandete markeder i juni De globale aksjemarkedene hadde en nokså flat utvikling i juni, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant børsene med størst oppgang var de

Detaljer

UKENS HOLBERgRAF. 14. mars 2008

UKENS HOLBERgRAF. 14. mars 2008 UKENS HOLBERgRAF 14. mars 2008 Norges Bank holdt renten uendret på 5,25 men løftet rentetoppen 0,25 prosentpoeng Norges Bank besluttet på rentemøtet i går å holde folioinnskuddsrenten uendret på 5,25-poeng.

Detaljer

Hovedstyret. 14. desember 2011

Hovedstyret. 14. desember 2011 Hovedstyret. desember Tiltak i EU ESB Styringsrenten redusert til, prosent Tiltak: Likviditetsoperasjoner med måneders løpetid Reservekravet redusert fra til prosent Reduserte krav til sikkerhetsstillelsen

Detaljer