I denne presentasjonen :

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I denne presentasjonen :"

Transkript

1 Vaktmesterens rolle i framtiden yttige standarder i kvalitetsstyring av tjenesteproduksjon Fagforbundet, 24. november 2010 Olav gil æbøe denne presentasjonen : Hovedfokus: tandarder - hvorfor og hva - i FDV? Men først : Fasilitetsstyring - Facility Management - FM Hva er det? 1

2 Facility Management (FM) Facilities Management (DFM) Värksamhetsanknutna tjänster (FF) Fasilitetsstyring ( ) oimitilajohtaminen (FFM) Facilities Management (B) Facility Management (FM) Facility Management (FO) Fasteignastjörnún (F) Fasilitetsstyring Facility Management helhetstenkning i drifts-sammenheng optimalt samspill i servicekvalitet og volum for ulike tjenester til støtte for primærfunksjonene 2

3 ksempler på ledelses- og koordineringsoppgaver i FM/ fasilitetsstyring Fra FDV til Facilities Management Frem til i begynnelsen av 90-åra FDV - tøttefunksjon, tett integrert med bedriftens/organisasjonens hovedaktiviteter Kr pr m² Drift og vedlikehold av bygninger, installasjoner og tilhørende nærmiljø nergi - kjøp - admin - økonomi 3

4 Facilities Management i utvikling Utviklingen i teknologi og arbeidsformer både i kjernevirksomhet og FDV skaper nye behov og nye krav til profesjonalitet i koordinering og ledelse flere roller.. Kr pr m² K - logistikk - help desk - call center/ sentralbord etc. Drift og vedlikehold av bygninger, installasjoner og tilhørende nærmiljø nergiledelse - kjøp - admin - økonomi -styringssystemer tøttefunksj. til arbeidsplasser renhold renovasjon transport repro post resepsjon catering arkiv etc Facilities Management i utvikling Utviklingen i teknologi og arbeidsformer både i kjernevirksomhet og FDV skaper nye behov og nye krav til profesjonalitet i koordinering og ledelse flere roller.. Kr pr arbeidsplass Kr pr m² Kr pr arbeidsplass K - logistikk - help desk - call center/ sentralbord etc. til arbeidsplassen Drift og vedlikehold av bygninger, installasjoner og tilhørende nærmiljø nergiledelse - kjøp - admin - økonomi -styringssystemer tøttefunksj. til arbeidsplassen renhold renovasjon transport repro post resepsjon catering arkiv etc 4

5 Facilities Management i utvikling Øket fokus på fleksibilitet, arealeffektivitet, tilpasningsmuligheter, innredningsalternativer og funksjonelle arbeidsplassløsninger, Kr pr m² Kr pr arbeidsplass Kr pr bruker K - logistikk - help desk - call center/ sentralbord etc. Drift og vedlikehold av bygninger, installasjoner og tilhørende nærmiljø nergi - kjøp - admin - økonomi tøttefunksj. til arbeidsplassen renhold renovasjon transport repro post resepsjon catering arkiv etc realplaner rbeidsplassmodeller nnredningsløsninger nnemiljøeffekter Facilities Management i utvikling esultatkrav på formålsbygg, driftseiendommer - gårdsregnskaper Kr pr m² Kr pr arbeidsplass / bruker Kr / % avkastning? K - logistikk - help desk - call center/ sentralbord etc Drift og Vedlikehold av bygninger, installasjoner og tilhørende nærmiljø nergi -kjøp -admin -økonomi iendoms- (kapital-) forvaltning iendomsstrategi? Forretningsplan? ffektiv arealutnyttelse? vkastningskrav? tøttefunksj. til arbeidsplassen renhold renovasjon transport repro post resepsjon catering arkiv realplaner rbeidsplassmodeller nnredningsløsninger nnemiljøeffekter 5

6 Facilities Management - FDVU esultatkrav på formålsbygg, driftseiendommer - gårdsregnskaper Kr pr m² Kr pr arbeidsplass / bruker Kr / % avkastning? K - logistikk - help desk - call center/ sentralbord etc Drift og Vedlikehold av bygninger, installasjoner og tilhørende nærmiljø nergi -kjøp -admin -økonomi D/ V F/ U / U iendoms- (kapital-) forvaltning iendomsstrategi? Forretningsplan? ffektiv arealutnyttelse? vkastningskrav? tøttefunksj. til arbeidsplassen renhold renovasjon transport repro post resepsjon catering arkiv realplaner rbeidsplassmodeller nnredningsløsninger nnemiljøeffekter Corporate ntegrated esource Management For dem som tar den fulle konsekvens av konsentrasjon om kjernevirksomheten Overgripende nøkkeltall: Kr pr bruker og nye kompetansekrav! > FM..< ersonal dm ønn.. etc.. egnskap Juridisk nnkjøp nformasjon nnen adm + K logistikk help desk call center/ sentralbord. Drift og Vedlikehold av bygninger installasjoner og tilhørende nærmiljø nergi - kjøp - admin - økonomi iendoms- (kapital) Forvaltning iend. strategi Forretnings-plan ffektiv areal utnyttelse vkastnings krav tøttefunksj. til arbeidsplass renhold renovasjon transport repro post resepsjon catering arkiv realplaner rbeidsplass modeller nnredningsløsninger nnemiljøeffekter >..< 2010: store norske bedrifter : Fellestjenester / hared ervices 6

7 odt samvirke mellom arbeidsområdene er nøkkelen til kvalitet og en utfordring for organisasjon og ledelse oen viktige elementer i en intern FM modell iendomsforvaltning (forretningsplan, inn-/utleie, kjøpsavtaler, fakturering, resultater) > Hovedsakelig en eierfunksjon iendomsdrift og vedlikehold > For eieren og i noe omfang for brukerne / leietakerne av eiendommen rbeids-/kontormiljø > Hovedakelig tjenester for brukere/leietakere * enhold * Ordning og reda * ayout / innredningsløsninger * nnredning og arbeids- (kontor-)utstyr * ekstiler og farger * Blomster og grønt, inne og ute * Flyttinger og omrokkeringer Vertskapstjenester > ervice til brukere og leietakere * esepsjonstjenester, sentralbord/call center/service center * Kantine / Catering tjenester * Møteromsadministrasjon og -tjenester * epro kopi / trykk Fra iendomsforvaltning til Facility Management Forvaltning av eiendomsverdiene + Driftstjenester til eier og brukere av eiendommene + tøtte og service til brukerne på arbeid i eiendommene Facility Management (Fasilitetsstyring) 7

8 Facilities Management nvesterings forvaltning Målsetting ie/leie Forrentning trategi Målstrategi Økonomisk strategi Juridisk strategi eknisk strategi Miljøstrategi magestrategi Kjøp og salg ybygging iving Modernisering Finansiell forvaltning Finansiering Budsjetter egnskaper katter økkeltall/ Benchmarking Forsikring Kontrakter nn-/utleie real forvaltning pace management real utnyttelse nnredninger om/arealer arbeidsplasser Flyttinger nventar Drifts forvaltning Vedlikehold Utearealer Bygning Bygningsinstall. nventar Forsyning: Varme l Vann vløp enovasjon enh.ydd Utearealer Bygning, utv. nnvendig Vindusvask mv Fellestjenester Driftspersonale Materiell kstern assistanse ervice forvaltning rojekter ntrepriser Datanett elekom -applikasjoner nternet Vakt og sikring rbeidsmiljø Kantine esepsjon ntern post Kontorteknologi Biler ransport og reiser tandarder nyttig i kvalitetsstyring 8

9 tandard orge: Fordeler med standarder liminere tvetydigheter, anbuds- og avtaledokumenter, tjenestekjøp, outsourcingprosesser etc nternasjonale standarder: ntydig verdensomspennende språk fremmer internasjonal handel og tjenesteyting over landegrensene Forbedrer grunnlaget for å sammenligne resultater, internt og mellom virksomheter og sektorer nklere formidling av informasjon fra tjenesteytere til forbrukere, samt formidling av forskningsresultater ntydig og enhetlig språk forenkler opplæring nhetlig terminologi som basis for utvikling av dataprodukter orske standarder med betydning for fasilitetsstyring (FM) : isten er ikke uttømmende! 3031 Metode for beregning av energibruk bygninger 3420 Beskrivelsesstandard for bygg, anlegg og installasjoner 3423 ilstandsanalyse for fredede og verneverdige bygninger 3424 ilstandsanalyse for byggverk. rinsipper og gjennomføring 3431 ntreprisemodell Mellom byggherre og totalentreprenør 3451 Bygningsdelstabellen 3453 pesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt 3454 ivssykluskostnader for byggverk. rinsipper og struktur 3455 Bygningsfunksjonstabellen 3457 Bygningstypetabellen 3940 real- og volumberegninger av bygninger 8410 egler for anskaffelser til bygg og anlegg m/forhandlet prosedyre 8431 lminnelige kontraktsbestemmelser om levering av fast renhold 800 engjøringskvalitet ystem for å fastlegge og bedømme rengj. kvalitet Fasilitetsstyring Del 1: ermer og definisjoner Fasilitetstyring Del 2: Veiledning for utarbeidelse av avtaler om fasilitetsstyring 9

10 ye europeiske standardiseringprosjekter klar for votering (høst 2010)... pr pr pr pr uidance how to achieve/ensure quality in FM Hvordan utvikle tjenestenivå-/kvalitetsbeskrivelser og K er Metodikker axonomy of FM Classification and structures Felles språk og verdibruk i benchmarkingprosesser ettere sammenlignbare spesifikasjoner... etc... FM uidance on the development and improvement of processes trategiske og taktiske. Forhold mellom kjernevirksomhetens og støttetjenestenes prosesser (input prosess output) FM - rea and space measurement tandard for nøyaktighet, dokumentasjonsformat og arealbruk i bygningsarealer for å forenkle benchmarking av arealkostnadene pr erformance Benchmarking Veiledning i benchmarking av tjenesteytelser ermer og definisjoner 10

11 Den viktigste definisjonen... Facility Management - Fasilitetsstyring ntegrasjon av prosesser i en organisasjon for å opprettholde og utvikle avtalte tjenester som støtter og forbedrer effektiviteten til organisasjonens primære aktiviteter ( :2006) Facilities Management: Uttrykket brukes synonymt med Facility Management FM-modellen (etter illegg ) MÆ O ØO O J O Klient Kunde luttbruker Ø F er K KK OV K er V B U D ntern og/eller ekstern tjenesteproduksjon V D Ø MÆ KV FJ : ervice evel greement jenestenivåavtale FY V Facility Management greement K: Key erformance ndicator Hovedindikator for ytelse 11

12 FM-modellen (etter illegg ) Kjernevirksomhet MÆ O ØO O J O Klient Kunde luttbruker Ø F er K KK OV K er V B U D ntern og/eller ekstern tjenesteproduksjon V D Ø MÆ KV FJ : ervice evel greement jenestenivåavtale FY V Facility Management greement K: Key erformance ndicator Hovedindikator for ytelse FM-modellen (etter illegg ) Kjernevirksomhet tøttetjenester MÆ O ØO O J O Klient Kunde luttbruker Ø F er K KK OV K er V B U D ntern og/eller ekstern tjenesteproduksjon V D Ø MÆ KV FJ : ervice evel greement jenestenivåavtale FY V Facility Management greement K: Key erformance ndicator Hovedindikator for ytelse 12

13 FM-modellen (etter illegg ) Kjernevirksomhet tøttetjenester MÆ O ØO O J O Klient Kunde luttbruker Ø F er K KK OV K er V B U D ntern og/eller ekstern tjenesteproduksjon V D Ø MÆ KV FJ : ervice evel greement jenestenivåavtale FY V Facility Management greement K: Key erformance ndicator Hovedindikator for ytelse ermer og definisjoner HOD: 1. Omfang 2. ermer og definisjoner 3. Omfang av fasilitetsstyring illegg (informativt) Modell for fasilitetsstyring.1 enerelt.2 Organisasjon.3 tterspørsel og tilgjengelighet.4 nteraksjonsnivåer ( strategisk nivå, taktisk nivå, operativt nivå).5 Konklusjon illegg B (informativt) Omfang av fasilitetsstyring B.1 enerelt B.2 om og infrastruktur B.3 Mennesker og organisasjon 13

14 , ermer og definisjoner, illegg nteraksjonsnivåer trategisk nivå: - å oppnå målene til organisasjonen på lang sikt gjennom å: - Definere strategien for fasilitetsstyring i samsvar med organisasjonens strategi - Utarbeide politikk, retningslinjer etc for arealer/rom, aktiva, prosesser og tjenester - Oppnå aktive innspill og respons - verksette risikoanalyser og tilrettelegge for endringer i organisasjonen - verksette er og overvåke K er - dministrere virkningen av funksjoner på primære aktiviteter, eksternt miljø og samfunnet - vareta relasjoner med myndigheter, leasere og leiere, strategiske partnere, foreninger osv. - Overvåke organisasjonen for fasilitetsstyring (FM-organisasjonen) , ermer og definisjoner, illegg nteraksjonsnivåer aktisk nivå: - å iverksette de strategiske målene i organisasjonen på middels lang sikt gjennom å: - mplementee og overvåke retningslinjer for strategier - Utvikle forretningsplaner og budsjetter - gjøre om mål for fasilitetsstyring til funksjonskrav (output-) på operativt nivå - definere er og tolke K er (ytelse, kvalitet, risiko og verdi) - overvåke samsvar med lover og forskrifter - dministrere prosjekter, prosesser og avtaler - administrere teamet for fasilitetsstyring - Optimalisere bruken av ressurser - kommunisere med interne eller eksterne tjenesteleverandører på et taktisk nivå 14

15 , ermer og definisjoner, illegg nteraksjonsnivåer Operativt nivå: - Å skape det etterspurte (arbeids-)miljø for sluttbrukerne gjennom å : - levere tjenester i samsvar med en - overvåke og kontrollere tjenesteleveringsprosessene - overvåke tjenesteleverandørene - ta imot forespørsler om tjenester f. eks. via kundesenter eller servicetelefon - samle inn data fra ytelsesvurderinger, tilbakemeldinger og krav fra sluttbrukerne - rapportere til taktisk nivå - kommunisere med interne eller eksterne tjenesteleverandører på et operativt nivå , ermer og definisjoner, illegg B ksempler på omfang og etterspørsel av tjenestetyper (1) om og infrastruktur (pace and infrastructure) okaler rbeidsplass trategisk planlegging og forvaltning av arealer Utforming og ergonomi på omprogrammering og inndeling arbeidsplassen Utforming og bygging Valg av møbler, maskiner og utstyr Forvaltning av leasingtid/leietid Organisering av flytting Drift og vedlikehold av bygninger Utstyr til innemiljø og utemiljø enovering og/eller oppussing kilting, dekorasjoner, skillevegger Utskifting av møbler eknisk infrastrutur engjøring tyring av energi/almennyttige tjenester Hygienetjenester Bærekraftig miljøstyring engjøring av arbeidsplass Drift og vedlikehold av teknisk infrastruktur engjøring av tekstiler og glass i Drift og vedlikehold av styringssystemer for bygninger byggevirksomhet evering og vedlikehold av Vedlikehold av belysning rengjøringsutstyr jenester som utføres om vinteren ydding av uteområder Håndtering av (farlig)avfall enovasjon

16 , ermer og definisjoner, illegg B ksempler på omfang og etterspørsel av tjenestetyper (2) Mennesker og organisasjon (eople and organization) Helse og sikkerhet Vertskapstjenester Yrkeshygienetjenester ekretær- og resepsjonstjeneter rygghetsstyring Hjelpefunksjoner dgangskontroll, identitetskort, låser, nøkkelbehandling Catering og salg lanlegging og gjenoppretting ifm ulykker Organisering av konferanser, møter etc Brannsikring og brannvern ersonlige tjenester enovering og/eller oppussing evering av arbeidsklær nformasjons- og kommunikasjonsteknologi ogistikk Drift av data- og telenett nternpost og budtjenester Vert for og drift av datasenter og server Dokumenthåndtering og arkivering C-støtte epro, kopiering, skriving ikkerhet for og beskyttelse av infoteknologi Kontorleveranser Forbindelser og omflytninger mellom data og tele Vareekspedisjon, lagringssystemer... ersontransport og reisetjenester Bilparkering og forvaltning av bilpark ndre støttetjenester... egnskap, revisjon, økonomisk rapportering markedsføring, reklame, fotografiske tjenester nskaffelser, kontraktsstyring, juridisk U rådgivning rosjektstyring, kvalitetssikring etc... Både eksternt- og internt produserte tjenesteleveranser KJØ!! De eksternt produserte tjenestene betales med en avtalt (enhets-)pris, som er kalkulert etter beskrevne volum og krav til ytelseskvalitet i avtalen, gjerne med incitamenter for forbedringer av kvalitet og kostnader, og med sanksjoner ved manglende avtaleoppfyllelse. De internt produserte tjenestene betales som regel over lønns- og driftskostnadsbudsjetter. Hvis de er beskrevet så er det sjelden med ønsket ytelseskvalitet, heller med beskrivelser for hvordan tjenestene skal utføres/produseres. Vanligvis mangler incitamenter og sanksjoner ved mangelfull levering. Ved internt produserte tjenester fungerer ofte leverandør som bestiller. risen (kostnaden) for den enkelt tjeneste er som oftest ikke synlig. 16

17 Veiledning for utarbeidelse av avtaler om fasilitetsstyring Veiledning for utarbeidelse av avtaler om fasilitetsstyring HOD: 3. ermer og definisjoner 4. rimære aktiviteter 5. Forskjellige typer avtaler om fasilitetsstyring 5.1 ntroduksjon 5.2 Organisasjonsmessige behov 5.3 nvesteringsstrategi og eierskap 5.4 ris- og takstmetoder 5.5 Ytelsesbaserte betalinger 6. Hovedegenskaper ved avtaler om fasilitetsstyring 6.1 Forberedelsestid og ressurser 6.2 jensidighet og fordeler 6.3 trategiske mål 6.4 ødvendige komponenter i avtale om fasilitetsstyring 6.5 rinsippene for utarbeidelse av avtale om fasilitetsstyring 7. Forberedelse og iverksetting av avtaler om fasilitetsstyring 7.1 Forberedelse av avtaler om fasilitetsstyring 7.2 verksetting av avtaler om fasilitetsstyring 8. trukturen til avtaler om fasilitetsstyring 8.1 truktur og innhold for generelle paragrafer 8.2 trukturen og innholdet til -er (tjenestenivåavtaler) 17

18 Den viktigste standarden for vaktmestre/driftsassistenter? jenestenivåavtale () vtale mellom klienten/kunden og tjenesteleverandøren om ytelse, måling og vilkårene for levering av fasilitetstjenester Forplikter en leverandør til å levere et nærmere beskrevet kvalitet og/eller servicenivå på en tjeneste som bør være beskrevet i output - termer ene representerer i mange tilfeller dynamikken i en mer omfattende avtale (f. eks. rammeavtale ) og forenkler endringer og tilpasninger i avtaleperioden trukturen og innholdet til er jenestenivåavtaler enerell beskrivelse * Beskrivelse av vedk. fasilitetstjeneste (avklarende, omfang etc) Felles organisasjonsprosesser * Fasilitetstjenestens påvirkning på primærprosessen enerelle vilkår * Definisjoner, anvendt terminologi, referanser til standarder etc truktur og organisasjon * Organisasjon og involverte parter (samarbeidsformer etc) * Kommunikasjon og dokumentasjon ifm den aktuelle tjenesten * Beskrivelse av prosesser, tidsrammer etc * pesifikke rutiner for bestilling av fasilitetstjenesten * pesifikke rutiner for levering av fasilitetstjenester * Bevis på og godkjenning av ytelse (måle-/kontrollmetoder etc) * ystem for kvalitetssikring, og prosess for kontinuerlige forbedringer * Klientens deltagelse og forpliktelser (eks. opplæring, tilgang, materiell) * ndringer i -en Forpliktelser og krav * HM * gangsetting av arbeid og iverksettingsfase (krav til prosessen, viktige datoer og handlinger) * vslutning av fasilitetstjenesten (krav til prosessen, viktige datoer og handlinger) riser, betaling og regnskapsføring * ris * pesifikke faktureringskrav * Ytelsesbetalingssystem (incentiv..), metode, kriterier * ilbakeholdelsespenger (avklaring av forutsetninger) * Håndtering av penger (v/leverandør, på vegne av klienten) illegg * eferansedokumenter (eks. diverse lister, håndbøker, tegninger etc) Definisjoner og avklaring * iendeler og aktiva relatert til fasilitetstjenesten * pesifisering av fasilitetstjenesten (eks. kvalitet, omfang, tjenestenivå) * vtalte resultater/mål (liste over spesifikke ytelseskriterier) * pesifikasjon av tjenester/resultater/delvise tjenester som ikke omfattes * Utstyr, materiell og midler som er aktuelle i leveransen * Valgfrie fasilitetstjenester * Konfliktløsningsprosess og fremgangsmåter ved manglende oppfylling 18

19 Kvalitetsbeskrivelser Drift og vedlikehold Oppgaver beskrevet i funksjons-/rutineform Oppgaver beskrevet som service- / kvalitetsnivå ilsyn med bygningsmasse. Det skal da regelmessig inspiseres tak med renner og sluk, overløp, fasadekledning og vinduer. enner, sluk og overløp renses regelmessig og holdes fri for løv, is etc ilsyn med bygningsmasse. ak, fasadekledninger og vinduer skal til enhver tid holdes tett og ubeskadiget. enner, sluk og overløp skal til enhver tid kunne ta unna de vannmengder de er beregnet for lkraft. kift av lyskilder i fellesareal inkludert nødlys/ledelys. kift skal skje som gruppeskift etter oppsatte utskiftingsplaner for bygget lkraft. yskilder i fellesareal inkludert nødlys/ledelys skal til enhver tid være komplett og fungere i henhold til oppdaterte tekniske tegninger og oppdatert branndokumentasjon. Målemetoder: nspeksjoner, logget reaksjonstid. Bruker/leietakertilfredshetsundersøkelse til enhver tid. må defineres i avtalen med tidsbegrensninger, responstider etc i avtalen, der dette er nødvendig av hensyn til kvalitetsmålinger / K-er 19

20 K: Hovedindikatorer for ytelse: kr pr. m² kwh/ m² m² pr. arbeidsplass kr pr arbeidsplass/bruker % avvik fra godkjent budsjett renholdsnivå ifm 800 score i bruker-/leietakertilfredshet tid fra feilmelding til utført reparasjon etc etc Kvalitets- og kommunikasjonsverktøy Fasilitetsstyring Hoved-/rammeavtale everandør eiekontrakter jenester til leietakere -er -er -er er Målinger nspeksjoner ilfredshetsindekser Forbedringer Forandringer.. Bestillers organisasjon 20

21 -Benchmarking-verktøy -er -er -er BM-partners -er -er nterne -er -er tjenester gne -er ye / eviderte ye eller reviderte egne er?? rosesser? utiner? Organisasjon? gen organisasjon Outsourcing-/out-taskingtasking - verktøy Out-tasking? nalyser Beslutninger nkelt- tjeneste- er? ksterne leverandørers tilbud -er -er nterne -er er Outsourcing? Bestillers organisasjon 21

22 jeldende 3454 ivssykluskostnader for byggverk - kontoplan 3454 revisjonsutkast definisjoner/forklaringer nnvendig = nnvendige overflater, innredningssystemer og tekniske fordelingsanlegg Det som berøres ved romrelatert ombygging VV Utvendig Bygningskropp = Bygningskropp og tekniske infrastruktur nnredningssystemer kort levetid Ved leieforhold: eietagers ansvar Heis Konvolutt lang levetid Ved leieforhold: Utleiers ansvar Utendørs Utendørs eknisk rom 22

23 3454 revisjonsutkast definisjoner/forklaringer Drift og ettersyn Vedlikehold ndring (Utvikling) Drift og ettersyn eriodisk vedlikehold Utskifting tørre ikke planlagte repasjoner øpende endringer Offentlige krav og pålegg Miljøtiltak Bygningskropp og teknisk infrastruktur ( konvolutt ) Underinndelt ihht 3451: 2 Bygning 3 VV-installasjoner 4 lkraft 5 ele og automatisering 6 ndre installasjoner nnvendige overflater, innredningssystemer og tekniske fordelingsanlegg Underinndelt ihht 3451: 2 Bygning 3 VV-installasjoner 4 lkraft 5 ele og automatisering 6 ndre installasjoner Bygning 3 VV-installasjoner 4 lkraft 5 ele og automatisering 6 ndre installasjoner 7 Utendørs Utendørs Underinndelt ihht 3451: 7 Utendørs 3454 revisjonsutkast kontoplan Kapitalkostnader Fasilitetsstyring Drift og ettersyn Vedlikehold ndring (Utvikling) Forsyning enhold rbeidsplasstjenester rosjektkostnader katter og avgifter Drift og ettersyn utvendig eriodisk vedlikehold utvendig øpende endringer utvendig nergi egelmessig renhold Vakt og sikkerhet Utviklingskostnader Forsikring Drift og ettersyn innvendig eriodisk vedlikehold innvendig øpende endringer innvendig Vann og avløp Hovedrengjøring esepsjon/ sentralbord estkostnader nalyser og utredninger Drift og ettersyn utendørs Utskifting utvendig Offentlige krav og pålegg vfallshåndtering pesialrengjøring ost ystemadministrasjon Utskifting innvendig Miljøtiltak pesialavfall Vinduer -tjeneste Kontraktsadministrasjon tørre ikke planlagte reparasjoner utvendig ndringer utendørs Fasader Flytting/ omrokkering tørre ikke planlagte reparasjoner innvendig rafitifjerning Kantine eriodisk, utskifting, reparasjoner utendørs ekvisita/kopiering dministrativ støtte Møbler og inventar 23

Denne presentasjonen :

Denne presentasjonen : KJØP P AV TJENESTER Oppbygging av Service Leveranse Avtaler - SLA Kursdagene 07 Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Olav Egil Sæbøe www.pro-fm.no Denne presentasjonen : Belyse noen karakteristiske

Detaljer

SLA som verktøy for riktig innkjøp av. eiendomsforvaltning. Rådgiver i seksjon Bygg- og eiendomsforvaltning, Multiconsult

SLA som verktøy for riktig innkjøp av. eiendomsforvaltning. Rådgiver i seksjon Bygg- og eiendomsforvaltning, Multiconsult SLA som verktøy for riktig innkjøp av tjenester innen bygg- og eiendomsforvaltning Christine Bergan Rådgiver i seksjon Bygg- og eiendomsforvaltning, Multiconsult SLA som verktøy for riktig innkjøp av tjenester

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

ORD og UTTRYKK. innen. Eiendomsforvaltning - Fasilitetsstyring. (Facilities Management) August 2008

ORD og UTTRYKK. innen. Eiendomsforvaltning - Fasilitetsstyring. (Facilities Management) August 2008 ORD og UTTRYKK innen Eiendomsforvaltning - Fasilitetsstyring (Facilities Management) August 2008 Utarbeidet av: Max Ingar Mørk, Svein Bjørberg, Olav Egil Sæbøe, Ove Weisæth 2 Ord og uttrykk innen Eiendomsforvaltning

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

PROFESJONELT RENHOLD Suksessfaktorer for etablering og drift

PROFESJONELT RENHOLD Suksessfaktorer for etablering og drift PROFESJONELT RENHOLD Suksessfaktorer for etablering og drift FORORD Å kjøpe renholdstjenester er ikke som annen handel hvor vi diskuterer, pruter, får varen i hånden, betaler og tar farvel. Å kjøpe renhold

Detaljer

Standardiseringsarbeid av FDV-U innen helsesegmentet

Standardiseringsarbeid av FDV-U innen helsesegmentet Veiledning ved innføring av internhusleie Standardiseringsarbeid av FDV-U innen helsesegmentet Håndbok versjon 1.0 Mars 2005 Veiledning knyttet til innføring av internhusleie innenfor Helse Øst Innholdsfortegnelse

Detaljer

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Case: Nytt parkeringshus ved Sykehuset i Vestfold Arslan Tahir Elton Wong Veileder Bo Terje Kalsaas Rein John Skaar Sigmund Jensen Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

Livssykluskostnader for bygninger

Livssykluskostnader for bygninger Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader for bygninger Innføring og prinsipper Beslutningsprosessen Kalkyleanvisning Eksempler Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader

Detaljer

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 4 2013 Organisering Sammendrag og organisering Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 1 Formål Kommunestyret i Fauske kommune

Detaljer

Overføring av som byggetdokumentasjon. byggeprosjekt til FMorganisasjonen

Overføring av som byggetdokumentasjon. byggeprosjekt til FMorganisasjonen Masteroppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Overføring av som byggetdokumentasjon fra

Detaljer

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGGEKUNST, PROSJEKTERING OG FORVALTNING

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGGEKUNST, PROSJEKTERING OG FORVALTNING NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGGEKUNST, PROSJEKTERING OG FORVALTNING Oppgavens tittel: Hvordan sikre ressurs og kompetansebehovet innen eiendomsforvaltning i små kommuner.

Detaljer

Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom

Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom SINTEF Byggforsk KIRSTEN ARGE Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom Forprosjekt Prosjektrapport 11 2008 SINTEF Byggforsk Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom Forprosjekt

Detaljer

Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom

Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom SINTEF Byggforsk Kirsten arge Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom Forprosjekt Prosjektrapport 11 2008 SINTEF Byggforsk Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom Forprosjekt

Detaljer

ITB. Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner lar deg nå dine mål! Beslutningsgrunnlag

ITB. Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner lar deg nå dine mål! Beslutningsgrunnlag Du er her: Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Dette er - gevinster Mer om Ytre miljø Fleksibilitet ved bruksendringer Komfort og inneklima Beslutningsgrunnlag Energieffektivitet og energioppfølging

Detaljer

LCC. praktisk bruk av. Om veiledningen. Veiledning til. Dette er LCC. Tidligfasen. Om veiledningen

LCC. praktisk bruk av. Om veiledningen. Veiledning til. Dette er LCC. Tidligfasen. Om veiledningen Dette er Denne veilederen gir en introduksjon til livssykluskostnader ( - Life Cycle Costing) i byggeprosjekter og i bygg- og eiendomsforvaltningen. Hovedfokus er, men veilederen omtaler også andre sentrale

Detaljer

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter Veiledning for outsourcing av IT Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter September 2010 innhold o Sammendrag...4 1 Om denne veiledningen... 7 1.1 IT er virksomhetskritisk... 7 1.2 Outsourcing

Detaljer

INSTITUTT FOR BYGGEKUNST, PROSJEKTERING OG FORVALTNING

INSTITUTT FOR BYGGEKUNST, PROSJEKTERING OG FORVALTNING NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGGEKUNST, PROSJEKTERING OG FORVALTNING Oppgavens tittel: Implementering av arealforvaltningssystem for eiendomsforvaltere Dato: 10.04.2008

Detaljer

INNLEVERING AV EKSAMENSBESVARELSE VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

INNLEVERING AV EKSAMENSBESVARELSE VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS STUDIESTED KJELLER INNLEVERING AV EKSAMENSBESVARELSE VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Bokmål STUDIEPROGRAM: EMNEKODE OG EMNENAVN: Bachelor i Husøkonomi og serviceledelse HUSL3900 BACHELOROPPGAVE, 20 sp

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

Statusrapport fra prosjektgruppa

Statusrapport fra prosjektgruppa Gjennomgang av Eiendomsforvaltningen i Ås kommune fra prosjektgruppa Side 1 av 37 Ås eiendom 28 01 2010 (2).doc Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 4 2 Innledning. Mandat og arbeidemetode... 6 2.1 Mandat...

Detaljer

EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD ~~. ROMERIKE """ REVISJON IKS ' - ~" -. - ~ "... ' ". \ Bråtejordet skole åpnet august 2014 foto: Eiendomsavdelingen FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ. EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet

DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ. EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet Versjon 1.0 13.12.2010 Versjonkontroll Dokument utarbeidet

Detaljer

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01)

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Knut Arne Strand og Bjørn Klefstad 18.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD 1046 ITIL v3

Detaljer

1 Formål og overordnede forpliktelser, avgrensning

1 Formål og overordnede forpliktelser, avgrensning RAMMEAVTALE FOR EIENDOM, BYGG OG ANLEGG ARENDAL KOMMUNE(AK) OG ARENDAL EIENDOM KF (AEKF) 1 Formål og overordnede forpliktelser, avgrensning Rammeavtalen for eiendom, bygg og anlegg i kommunen fastsetter

Detaljer

Forord. Karoline Andersen

Forord. Karoline Andersen FDVU i utvikling. En mulighetsanalyse av overgangen fra et FDV til et IWMS-system. FM under development. An analysis of the possibilities resulting from a transition from a FM to an IWMS system. Institutt

Detaljer

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA 140902 rev_gjennomføringsmodell psa.docx Side 1 Faveo Prosjektledelse AS Mulig Gjennomføringsmodell for PSA Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer