Leveransekraft og forandringsvilje i en utfordrende tid...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leveransekraft og forandringsvilje i en utfordrende tid..."

Transkript

1 Leveransekraft og forandringsvilje i en utfordrende tid... - hva skal til? - hvordan tilfredsstille eier- og brukerbehov i konkurranse med eksterne tilbud? Olav Egil Sæbøe NKF

2 Leveransekraft?... fagkompetanse organisering kapasitet ledelse... Forandringsvilje?... holdninger kreativitet initiativ mot... Hva innebærer DET?

3 To aktuelle utsagn... «Det handler om å se hva kjernevirksomheten behøver av støttefunksjoner, tilpasse tjenestene og ha evnen til å levere når behovet er der» Morten L. Bendiksen, Direktør, Div. Service og Teknikk, Akershus Universitetssykehus HF (Ahus). (FDV nytt nr. 1-14) «Det offentlige er ofte en dårlig bestiller. For å være en god innkjøper må du være en god bestiller...» Tore Opdal Hansen, Ordfører i Drammen (FDV-nytt nr. 1-14).

4 Leveransekraft?... fagkompetanse organisering kapasitet ledelse... Forandringsvilje?... holdninger kreativitet initiativ mot... Et eksempel fra virkeligheten...

5 «CASE» Kreditkassen nå Nordea... Hovedkontoret på Majorstua Ca kontor m² - ca arbeidsplasser De fleste drifts- og støttetjenester produsert av egen organisasjon Alt for høye kostnader på egen produksjon av bl. a drift & vedlikehold, renhold, kantiner etc Alternativer: Kjøp av enkelttjenester fra eksterne eller full outsourcing?

6 K O M M U N I K A S J O N! Kreditkassen nå Nordea... Hovedkontoret på Majorstua Ca kontor m² - ca arbeidsplasser For høye kostnader på egen produksjon av bl. a drift&vedlikehold, renhold, kantiner etc Alternativer: Kjøp av enkelttjenester eller full outsourcing? Hva gjør vi? De viktigste stegene i det som skjedde videre Sammenlignet egne kostnader med annen tilsv. virksomhet (benchmarking) Hyrte inn konsulentbistand Rolle- og ansvarsavklaringer internt (eier - bestiller - leverandør - kunde) 6-8 mndr til å «smarte opp» egne arbeidsformer og organisasjon: * etablerte brukerforum (avklare rett behov og rett kvalitet «kundepleie») * definerte hva hver tjeneste omfatter og beskrev ønsket servicenivå/kvalitet * kalkulerte rett ressursbruk pr tjeneste * beregnet totale kostnader pr tjeneste * justerte roller, ansvar, arbeidsfordeling, rutiner og organisering * innførte internhusleie og betaling for leverte tjenester Utarbeidet og sendte ut anbudsdokumenter. Hver tjeneste beskrevet i SLA-form Egen organisasjon var tilbyder på samme anbudsgrunnlag! Vurderte tilbud Traff beslutninger om fremtidig(e) leverandør(er)

7 K O M M U N I K A S J O N! Erfaringer fra prosessen: * Risiko for outsourcing stimulerte forandringsviljen i organisasjonen! * Når hver tjeneste var skikkelig definert ble ressursbruk/kostnader kalkulerbare * Etableringen av bestiller/kunde leverandør forhold stimulerte serviceholdninger og faglig profesjonalitet i hele organisasjonen * Etablering av internhusleie reduserte arealbehovet (og kostnader relatert til areal) * Kjennskap til hva hver av tjenestene kostet skjerpet bestillerens/brukerens krav til volum og kvalitet * Ovennevnte og nødvendige tilpasninger i organisasjonen styrket samlet leveransekraft * Forandringsvilje og medvirkning fra tillitsvalgte helt fra start avgjørende for en vellykket prosess... Resultat: * Ingen outsourcing eller eksterne tjenestekjøp * Fortsatt intern produksjon av alle tjenester nå med riktigere volumer, bedre tilpassede kvaliteter, godt internt arbeidsmiljø og 20% reduserte kostnader # første år, ytterligere 5% neste år... #: Kostnadene revidert : «ute av bøkene» ikke «flyttet i organisasjonen»!

8 Leveransekraft?... fagkompetanse organisering kapasitet ledelse... Forandringsvilje?... holdninger kreativitet initiativ mot... Hvordan?

9 Kommunene har mange og ulike behov for fasilitetstjenester med ulike forventninger fra helt ulike brukergrupper og leietakere..... og tjenestene skal leveres til/i helt ulike typer bygninger og anlegg... VAKT/SIKRING BRANNVERN DRIFT VEDLIKEHOLD AREALDISP. INNRED/MØBL TRANSPORTER BRØYT/PARK RENHOLD «LIKE» TJENESTER ULIKE BEHOV! Administrasjons-/kontorbygninger Kulturbygninger, Muséer, Kirker Skoler, Barnehager, Idrettsanlegg Helse- og omsorgsbygninger/-anlegg Brannstasjoner, Biblioteker Boliger, Parkeringsplasser/-hus Tekniske bygninger og - anlegg... etc etc......tjenester - SERVICE... DATA/TELE FORPLEINING KANTINE ENERGI VARME RENOVASJON AVFALL VANN/AVLØP

10 Eksempel, kommuner: Mange og ulike behov for tjenester... Ulike forventninger fra helt ulike brukergrupper og leietakere... VAKT/SIKRING VAKT/SIKRING BRANNVERN DRIFT VEDLIKEHOLD FORVALTNING AV AREAL AREALDISP INNRED/MØBL. AREALBRUK TRANSPORTER BRØYT/PARK TRANSPORTER RENHOLD FORVALTNING AV EIENDOMMER LIKE TJENESTER ULIKE BEHOV! Administrasjons-/kontorbygninger Kulturbygninger/muséer/kirker Skoler, barnehager, idrettsanlegg Helse- og omsorgsbygninger/-anlegg Brannstasjoner, biblioteker Boliger Tekniske bygninger og - anlegg... etc etc......tjenester - SERVICE... RENOVASJON RENOVASJON AVFALL VANN/AVLØP DATA/TELE FORPLEINING FORPLEINING KANTINE ENERGI ENERGI VARME PROSJEKTER, NYBYGG/ REHABILITERING

11 Roller/kompetanseområder i kommunal eiendomsforvaltning og service 1. Styring av eierskap 2. Styring av anvendelse 3. Styring av forbruk 4. Styring av tilstand og drift Kommunens mål Kommunens fasiliteter Medarbeidere og brukere

12 Beslutninger, ledelse/styring og utførelse : Stategisk nivå * der virksomhetsmål og investeringsbeslutninger treffes - om type eiendom/areal, kjøp/salg, avkastning, lokalisering, forvaltningspolicy, ressurskonsekvenser etc Taktisk nivå * der beslutningene omsettes i handling - gjennom koordinerings- og ledelsesfunksjoner i forvaltningen Operativt nivå * der forvaltningstjenestene omsettes i praksis - tjenestene produseres/gjennomføres

13 1. Styring av eierskap * Formuesforvaltning/ forvaltning av eiendomsporteføljen * Overordnet strategisk planlegning * Samfunnsansvarsroller * Investeringspolicy (bygg/kjøp) * Arkitekturpolicy * Miljøpolicy * Inn-/utleiepolicy (arealleie) Kommunens strategier mål... Kommunens bygninger og anlegg Medarbeidere, leietakere og brukere FM

14 2. Styring av anvendelse Policies og styring av arealdisponering * Arealutnyttelse/innredning tilpasset ulike behov * Utvikling og vedlikehold av gode brukerkvaliteter for ulike typer brukere/leietakere * Tilpassing av «verktøyer» *Oppfølging av leieforhold... Kommunens mål Kommunens bygninger og anlegg Medarbeidere, leietakere og brukere

15 3. Styring av forbruk * Egenproduksjon av tjenester og service * Kjøp av tjenester og service fra eksterne leverandører * Brukspolicy og oppfølging av elektro, varme, vann, annen energi * Brukspolicy og oppfølging av IKT * Oppfølging av miljøkrav, arbeidsmiljø, inneklima, utemiljø... Kommunens mål Kommunens bygninger og anlegg Medarbeidere, leietakere og brukere

16 4. Styring av tilstand og drift * Oppgradere/forbedre og holde vedlike byggverk og infrastrukturer gjennom systematisk drift, planlagt vedlikehold og prosjekter * Analysere tilstand mot periodiske oppfølgingsplaner * Redusere/eliminere «etterslep» * Tilpasse tjenester, teknologi og utførelse til endrede krav og behov * Veie tjenestebehov og krav mot økonomi, valg mellom egen utførelse og/eller kjøp (eks. benchmarke)... Kommunens mål Kommunens bygninger og anlegg Medarbeidere, leietakere og brukere

17 Ulike roller ulike/sammenfallende kompetansekrav? 1. Styring av eierskap 2. Styring av anvendelse 3. Styring av forbruk 4. Styring av tilstand og drift Kommunens fasiliteter Kommunens mål Medarbeidere og brukere Hva er viktigst, - hvor-?

18 Hovedutfordringer i drift/renhold? 3. Styring av forbruk * Egenproduksjon av tjenester og service * Kjøp av tjenester og service fra eksterne leverandører * Brukspolicy og oppfølging av elektro, varme, vann, annen energi, annet forbruk * Brukspolicy og oppfølging av IKT * Oppfølging av miljøkrav, arbeidsmiljø, inneklima, utemiljø... Kommunens bygninger og anlegg Kommunens mål Medarbeidere leietakere og brukere 4. Styring av tilstand og drift * Oppgradere/forbedre og holde ved like byggverk og infrastrukturer gjennom livsløpsplanlegging, systematisk drift, planlagt vedlikehold og prosjekter * Analysere tilstand mot periodiske oppfølgingsplaner * Tilpassing FM av internkontroll-systematikk * Redusere/eliminere «etterslep» * Tilpasse tjenester, teknologi og utførelse til endrede krav og behov * Veie krav til fleksibilitet mot økonomi, valg mellom egen utførelse og/eller kjøp (eks. benchmarking)...

19 Når vi bestiller: Hvordan sikrer vi at vi etterspør rett tjeneste og rett kvalitet?

20 VIKTIG Å HA DETTE KLART FOR DEG: BÅDE INTERNT- OG EKSTERNT PRODUSERTE TJENESTER KJØPES! De internt produserte tjenestene «betales» som regel over lønns- og driftskostnadsbudsjetter, og er ikke alltid beskrevet som tjenesteytelser til brukere, men heller som interne arbeidsfunksjoner. Ofte er kostnaden «prisen» - på hver enkelt tjeneste ikke synlig... Ikke vanlig med incentiver for forbedringer eller sanksjoner ved mangler... Ofte er det den/de som bestemmer/bestiller som også produserer/leverer og som følger opp. Derimot: De eksternt bestilte tjenestene betales med en avtalt pris, som er beskrevet og kalkulert etter angitt volum og avtalte service-/kvalitetskrav, gjerne med incentiver for kvalitets- og kostnadsforbedringer og sanksjoner ved manglende avtaleoppfyllelse. Bestilleren følger opp kvalitet og pris mot leverandøren(e)

21 Prosessbeskrivelse - kvalitetsledelse Produsere selv? Hva/hvordan? Kjøpe? Hva/hvordan? Avklare Analyse behov needs og forventninger and expectations Analyser Spesifisere etterspørsel / krav Intern prod.? Beskrive Tjenestekjøp?. servicenivåer Ressurser? og kvalitets- Organisering? krav Avtale(r)? Måle Sammenligne leveransen og med behov og resultatene kravbeskrivelser Kjernevirksomhetens strategier, mål og risiki. Annen policy? Prognoser. Tidslinjer. Eiendomsorteføljen? Nåværende service kvalitet/nivå? Kundens/sluttbrukers forventninger? Miljøkrav? Sosiale ansvar? Sikring av folk og anlegg? Sikring mot driftsavbrudd? Omforme kj. virksomhetens krav og forventninger til behov for typer av støtte og service Beskrive kvalitet og service slik det skal tjene /oppleves av sluttbrukeren. Målbart. Volumer? SLA-grunnlag Kvalitetskatalog KPI-er Policies? Risiki? Kost.nivå? Rammer? Volumer / Kapasiteter? Kompetanse? Organisering? «Business case». Evt. kjøpsstrategi? Avtaleprosess? Endringer i praksis og avtaler hvis nødvendig KPI-oppfølging Inspeksjoner Logger Rapporter Budsjetter KTI/LTI.. etc.. Sammenligne målinger og resultater med avtalte servicenivåer, kvalitetskrav, pris. Benchmark e? Finne eventuelle avvik Analysere avvik og manglende oppfyllelse av avtale. Avklare behov for endringer og tilpasninger. Hvis nødvendig, omforme kravspesifikasjoner og avtaler. Sanksjoner? Mulkt? Avtaleopphør? Reforhandling?

22 Prosessbeskrivelse - kvalitetsledelse Produsere selv? Hva/hvordan? Kjøpe? Hva/hvordan? Avklare Analyse behov needs og forventninger and expectations Analyser Spesifisere etterspørsel / krav Intern prod.? Beskrive Tjenestekjøp?. servicenivåer Ressurser? og kvalitets- Organisering? krav Avtale(r)? Måle Sammenligne leveransen og med behov og resultatene kravbeskrivelser Kjernevirksomhetens strategier, mål og risiki. Annen policy? Prognoser. Tidslinjer. Eiendomsorteføljen? Nåværende service kvalitet/nivå? Kundens/sluttbrukers forventninger? Miljøkrav? Sosiale ansvar? Sikring av folk og anlegg? Sikring mot driftsavbrudd? Omforme kj. virksomhetens krav og forventninger til behov for typer av støtte og service Beskrive kvalitet og service slik det skal tjene /oppleves av sluttbrukeren. Målbart. Volumer. SLA-grunnlag Kvalitetskatalog? KPI-er Policies? Risiki? Kost.nivå? Rammer? Volumer / Kapasiteter? Kompetanse? Organisering? «Business case». Evt. kjøpsstrategi? Avtaleprosess? Endringer i praksis og avtaler hvis nødvendig KPI-oppfølging Inspeksjoner Logger Rapporter Budsjetter KTI/LTI.. etc.. Sammenligne målinger og resultater med avtalte servicenivåer, kvalitetskrav, pris. Benchmark e? Finne eventuelle avvik Analysere avvik og manglende oppfyllelse av avtale. Avklare behov for endringer og tilpasninger. Hvis nødvendig, omforme kravspesifikasjoner og avtaler. Sanksjoner? Mulkt? Avtaleopphør? Reforhandling?

23 Fokus på opplevd kvalitet («output») med hver enkelt tjeneste og service «Fra aktivitetsbasert til kvalitetsbasert leveranseprofil» VAKT/SIKRING BRANNVERN VAKT/SIKRING DRIFT VEDLIKEHOLD FORVALTNING AV AREAL AREALDISP. BRØYT/PARK. AREALBRUK TRANSPORTER BRØYT/PARK TRANSPORTER RENHOLD FORVALTNING AV EIENDOMMER Tjeneste-/servicebehovene... Hva skal løses/tilfredsstilles? Ikke: «hva skal gjøres»! * «Hvem er kunden»? * Volumer (m/km, m², m³, antall brukere etc) * Tid (tidsrom, responstid, hyppighet hvis aktuelt) * Behov for endring «siden sist» * Spesielle krav til gjennomføring...tjenester - SERVICE... RENOVASJON RENOVASJON AVFALL VANN/AVLØP DATA/TELE FORPLEINING FORPLEINING KANTINE ENERGI ENERGI VARME PROSJEKTER, NYBYGG/ REHABILITERING

24 Eksempel: kvalitetskrav fra Eier... «Hva skal gjøres (D & V)»... «Regelmessig inspeksjon av tak med renner og sluk/overløp samt av fasadekledning og vinduer. Renner, sluk og overløp renses regelmessig i løpet av året og holdes fri for løv, is etc.» Hva er kvalitetskravet/behovet: «Tak, fasadekledninger og vinduer skal til enhver tid holdes tett og ubeskadiget. Renner, sluk og overløp skal til enhver tid kunne ta unna de vannmengder de er beregnet for»

25 Eksempel: kvalitetskrav fra Drift... «Hva skal gjøres (elektro)»... «Skift av lyskilder i fellesareal, inkludert nødlys/ledelys. Skift skal skje som gruppeskift etter oppsatte utskiftingsplaner for bygget» Hva er kvalitetskravet/behovet: «Lyskilder i fellesareal inkludert nødlys/ledelys skal til enhver tid være komplett og fungere i henhold til oppdaterte tekniske tegninger og oppdatert branndokumentasjon»

26 Eksempel: kvalitetskrav fra Drift... «Hva skal gjøres (heiser)»... «Rens og smør følgende punkter hver annen måned: Wirer, styringsskinner, skiftmekanismer, dører (sjakt- og heis-), buffere, rollers/glidesko. Erstatt defekte deler... etc...» Hva er kvalitetskravet/behovet: «Sikre at heisene er 100% operative mellom 06:00-10:00 og 15:00-20:00. Øvrig tid i døgnet: operative 80% av tiden. Kvalitetssikre at forsvarlige drifts- og sikkerhetsinspeksjoner utføres programmessig og av uavhengig, autorisert instans

27 Avtaler om levering av rett kvalitet og servicenivå SLA Tjenestenivå-avtaler

28 NS-EN Strukturen og innholdet til SLA er Tjenestenivåavtaler Generell beskrivelse * Beskrivelse av vedk. fasilitetstjeneste (avklarende, omfang etc) Felles organisasjonsprosesser * Fasilitetstjenestens påvirkning på primærprosessen Generelle vilkår * Definisjoner, anvendt terminologi, referanser til standarder etc Struktur og organisasjon * Organisasjon og involverte parter (samarbeidsformer etc) * Kommunikasjon og dokumentasjon ifm den aktuelle tjenesten * Beskrivelse av prosesser, tidsrammer etc * Spesifikke rutiner for bestilling av fasilitetstjenesten * Spesifikke rutiner for levering av fasilitetstjenester * Bevis på og godkjenning av ytelse (måle-/kontrollmetoder etc) * System for kvalitetssikring, og prosess for kontinuerlige forbedringer * Klientens deltagelse og forpliktelser (eks. opplæring, tilgang, materiell) * Endringer i SLA-en Forpliktelser og krav * HMS * Igangsetting av arbeid og iverksettingsfase (krav til prosessen, viktige datoer og handlinger) * Avslutning av fasilitetstjenesten (krav til prosessen, viktige datoer og handlinger) Priser, betaling og regnskapsføring * Pris, prisberegning * Spesifikke faktureringskrav * Ytelsesbetalingssystem (incentiv..), metode, kriterier * Tilbakeholdelsespenger (avklaring av forutsetninger) * Håndtering av penger (v/leverandør, på vegne av klienten) Tillegg * Referansedokumenter (eks. diverse lister, håndbøker, tegninger etc) Definisjoner og avklaring * Eiendeler og aktiva relatert til fasilitetstjenesten * Spesifisering av fasilitetstjenesten (eks. kvalitet, omfang, tjenestenivå) * Avtalte resultater/mål (liste over spesifikke ytelseskriterier) * Spesifikasjon av tjenester/resultater/delvise tjenester som ikke omfattes * Utstyr, materiell og midler som er aktuelle i leveransen * Valgfrie fasilitetstjenester * Konfliktløsningsprosess og fremgangsmåter ved manglende oppfylling

29 Etter NS-EN Utdrag, tabell, Vilkår for avtaler om fasilitetsstyring Spesifikke SLA-paragrafer «sjekkliste...»

30 Et «norsk» eksempel på en SLA struktur 1. Definisjoner 2. Overordnet beskrivelse av tjenesten 3. Hva skal leveres, spesifisert 4. Hva må oppdragsgiver selv yte 5. Spesifikasjon av ytelser som ikke inngår 6. Omfang og volumer 7. Mulige tilleggstjenester 8. Bestillingsrutiner 9. Leveringsrutiner 10. Avtalt(e) servicegrad(er)/kvalitetsbeskrivelse(r) 11. Håndtering av avvik ift avtalt(e) servicegrad(er) 12. Beregningsgrunnlag for pris / honorarstruktur. Pris 13. Eventuelle vedlegg

31 Måling av levert tjenestekvalitet og servicenivå KPI / PI Hovedindikator for ytelse Indikator for ytelse

32 Både egne produserte og kjøpte tjenester må måles! Fra SLA... til KPI Avklare Analyse behov needs og forventninger and expectations Analyser Spesifisere etterspørsel / krav Intern prod.? Beskrive Tjenestekjøp?. servicenivåer Ressurser? og kvalitets- Organisering? krav Avtale(r)? Måle Sammenligne leveransen og med behov og resultatene kravbeskrivelser Kjernevirksomhetens strategier, mål og risiki. Annen policy? Prognoser. Tidslinjer. Eiendomsorteføljen? Nåværende service kvalitet/nivå? Kundens/sluttbrukers forventninger? Miljøkrav? Sosiale ansvar? Sikring av folk og anlegg? Sikring mot driftsavbrudd? Omforme kj. virksomhetens krav og forventninger til behov for typer av støtte og service Beskrive kvalitet og service slik det skal tjene /oppleves av sluttbrukeren. Målbart. Volumer. SLA-grunnlag Kvalitetskatalog? KPI-er Policies? Risiki? Kost.nivå? Rammer? Volumer / Kapasiteter? Kompetanse? Organisering? «Business case». Evt. kjøpsstrategi? Avtaleprosess? Endringer i praksis og avtaler hvis nødvendig KPI-oppfølging Inspeksjoner Logger Rapporter Budsjetter KTI/LTI.. etc.. Sammenligne målinger og resultater med avtalte servicenivåer, kvalitetskrav, pris. Benchmark e? Finne eventuelle avvik Analysere avvik og manglende oppfyllelse av avtale. Avklare behov for endringer og tilpasninger. Hvis nødvendig, omforme kravspesifikasjoner og avtaler. Sanksjoner? Mulkt? Avtaleopphør? Reforhandling?

33 Gode indikatorer for ytelser: God kvalitetskontroll KPI «Hovedindikator for ytelse» PI «Indikator for ytelse» Nytte av godt tilpassede og oppdaterte målingsdata : * følge opp/kontrollere kvalitet på erfart service («output»...) * sjekke volumer/kostnad/pris i forhold til avtalt * identifisere mulige problemer på et tidlig tidspunkt/forutsi resultat * identifisere muligheter for forbedringer av prosesser * forbedre kvalitet for relevant benchmarking (tjenester/leverandører) * fungere som et kontroll/ledelsesverktøy og bidra til effektiv gjennomføring av tjenesteleveransen(e) EN (Uoffisiell oversettelse: Olav Egil Sæbøe)

34 Hovedindikatorer for ytelse (Key Performance Indicators - KPI): * Kr pr m²/m³ * Kr pr arbeidsplass/pr bruker * M² pr arbeidsplass/pr bruker * % avvik fra godkjent budsjett/kostnadsramme * Inspeksjonsresultater, avtalte renholdsnivå, NS INSTA 800/810 * Score, kunde-/leietaker-/brukertilfredshets indekser * Logget responstid ulike typer og antall oppdrag * Tid/minutter fra feil/skaderapport til gjenoppretting/gjennomført rep. * Avvik fra avtalt servicenivå i kantiner; utvalg av varm mat, antall påleggssorter, antall retter tilgjengelig i «rushperiodene» etc etc

35 Leveransekraft?... fagkompetanse organisering kapasitet ledelse... Forandringsvilje?... holdninger kreativitet initiativ mot... Hvordan?

36 Eiendomsforvaltning/FM Investerings forvaltning Målsetting Eie/leie Forrentning Strategi Målstrategi Økonomisk strategi Juridisk strategi Teknisk strategi Miljøstrategi Imagestrategi Kjøp og salg Nybygging Riving Modernisering Finansiell forvaltning Finansiering Budsjetter Regnskaper Skatter Nøkkeltall/ Benchmarking Forsikring Kontrakter Inn-/utleie Areal forvaltning Space management Areal utnyttelse Innredninger Rom/arealer arbeidsplasser Flyttinger Inventar Drifts forvaltning Vedlikehold Utearealer Bygning Bygningsinstall. Inventar Forsyning: Varme El Vann Avløp Renovasjon Renh.Rydd Utearealer Bygning, utv. Innvendig Vindusvask mv Fellestjenester Driftspersonale Materiell Ekstern assistanse Service forvaltning Projekter Entrepriser IT Datanett Telekom IT-applikasjoner Internet Vakt og sikring Arbeidsmiljø Kantine Resepsjon Intern post Kontorteknologi Biler Transport og reiser

37 Organisering etter avhengigheter og faglig sammenheng... Arbeidsplass-tjenester Drift/vedlikehold av leiede arealer Arealplanlegging, (om-)innredninger Møbler, annet arbeidsplassutstyr Flyttinger Renhold, overflatebehandling «Ordning och reda» Planter, tekstiler, utsmykning (inne/ute) Avfallshåndtering Vertskapstjenester Resepsjon og interne sikkerhetstjenester Mat og drikke (kantinetjenester etc) Post og transporttjenester Kopi/repro Sentralbord/Service Center/Help Desk Vakttjenester (inne/ute) Tekniske tjenester Drift & vedlikehold, intern kontroll av: elektro/elektronikk brannsikrings- og varslingssystemer telekommunikasjon datainstallasjoner (infrastruktur/logistikk) adgangskontroll-systemer Andre alarmsystemer Anskaffelser Innleie/utleie Investeringer/økonomistyring Energi- og miljøtiltak Kvalitetsstandarder Forbruk, kildevalg Valg av materialer og produkter Innkjøp, varer og tjenester Oversikten er nødvendigvis ikke uttømmende...

38 Noen viktige organisasjons-sjekkpunkter Samsvarer kvalitet, volum og leveranseform på de tjenestene vi leverer i dag med kommunens strategi og mål? Kjenner vi de reelle kostnadene for hver av tjenestene som produseres med egne folk og hvordan kommer vi ut i sammenligning med andres tilsvarende kostnader (benchmarking)? Er det etablert kjent(e) grensesnitt mellom det som er vår(e) «kjernevirksomhet(er)» og de aktiviteter/tjenester vi alternativt kan anskaffe fra andre? Har vi stor nok «kritisk masse» til at vi kan forsvare kostnadene med å ha egen og rett kompetanse og kapasitet til å produsere de aktuelle tjenestene internt? Utnytter vi egen kompetanse, kapasitet og synergimuligheter optimalt? Har vi tilstrekkelig utviklingspotensial: kompetanse, kapasitet, fleksibilitet, teknologi? Ivaretar vi sosiale hensyn til egne medabeidere: alder, pensjon, arbeidsbetingelser? Er alle viktige kontroll- og sikkerhetsforhold ivaretatt? Utnytter vi data fra kunde- og medarbeidertilfredshetsundersøkelser? Handler vi i samsvar med lov, forskrift og miljøhensyn?...

39 Leveransekraft?... fagkompetanse organisering kapasitet ledelse... Forandringsvilje?... holdninger kreativitet initiativ mot... Fikk du noen impulser?

40

Denne presentasjonen :

Denne presentasjonen : KJØP P AV TJENESTER Oppbygging av Service Leveranse Avtaler - SLA Kursdagene 07 Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Olav Egil Sæbøe www.pro-fm.no Denne presentasjonen : Belyse noen karakteristiske

Detaljer

SLA som verktøy for riktig innkjøp av. eiendomsforvaltning. Rådgiver i seksjon Bygg- og eiendomsforvaltning, Multiconsult

SLA som verktøy for riktig innkjøp av. eiendomsforvaltning. Rådgiver i seksjon Bygg- og eiendomsforvaltning, Multiconsult SLA som verktøy for riktig innkjøp av tjenester innen bygg- og eiendomsforvaltning Christine Bergan Rådgiver i seksjon Bygg- og eiendomsforvaltning, Multiconsult SLA som verktøy for riktig innkjøp av tjenester

Detaljer

Standardiseringsarbeid av FDV-U innen helsesegmentet

Standardiseringsarbeid av FDV-U innen helsesegmentet Veiledning ved innføring av internhusleie Standardiseringsarbeid av FDV-U innen helsesegmentet Håndbok versjon 1.0 Mars 2005 Veiledning knyttet til innføring av internhusleie innenfor Helse Øst Innholdsfortegnelse

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

PROFESJONELT RENHOLD Suksessfaktorer for etablering og drift

PROFESJONELT RENHOLD Suksessfaktorer for etablering og drift PROFESJONELT RENHOLD Suksessfaktorer for etablering og drift FORORD Å kjøpe renholdstjenester er ikke som annen handel hvor vi diskuterer, pruter, får varen i hånden, betaler og tar farvel. Å kjøpe renhold

Detaljer

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter Veiledning for outsourcing av IT Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter September 2010 innhold o Sammendrag...4 1 Om denne veiledningen... 7 1.1 IT er virksomhetskritisk... 7 1.2 Outsourcing

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Statusrapport fra prosjektgruppa

Statusrapport fra prosjektgruppa Gjennomgang av Eiendomsforvaltningen i Ås kommune fra prosjektgruppa Side 1 av 37 Ås eiendom 28 01 2010 (2).doc Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 4 2 Innledning. Mandat og arbeidemetode... 6 2.1 Mandat...

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 4 2013 Organisering Sammendrag og organisering Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 1 Formål Kommunestyret i Fauske kommune

Detaljer

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER!

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Januar 2008 Side 1 Innhold FORORD...3 1. INNLEDNING...5 HAR KOMMUNEN NØDVENDIG BESTILLERKOMPETANSE?...5

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

ORD og UTTRYKK. innen. Eiendomsforvaltning - Fasilitetsstyring. (Facilities Management) August 2008

ORD og UTTRYKK. innen. Eiendomsforvaltning - Fasilitetsstyring. (Facilities Management) August 2008 ORD og UTTRYKK innen Eiendomsforvaltning - Fasilitetsstyring (Facilities Management) August 2008 Utarbeidet av: Max Ingar Mørk, Svein Bjørberg, Olav Egil Sæbøe, Ove Weisæth 2 Ord og uttrykk innen Eiendomsforvaltning

Detaljer

ITB. Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner lar deg nå dine mål! Beslutningsgrunnlag

ITB. Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner lar deg nå dine mål! Beslutningsgrunnlag Du er her: Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Dette er - gevinster Mer om Ytre miljø Fleksibilitet ved bruksendringer Komfort og inneklima Beslutningsgrunnlag Energieffektivitet og energioppfølging

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Livssykluskostnader for bygninger

Livssykluskostnader for bygninger Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader for bygninger Innføring og prinsipper Beslutningsprosessen Kalkyleanvisning Eksempler Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader

Detaljer

Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom

Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom SINTEF Byggforsk KIRSTEN ARGE Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom Forprosjekt Prosjektrapport 11 2008 SINTEF Byggforsk Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom Forprosjekt

Detaljer

Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom

Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom SINTEF Byggforsk Kirsten arge Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom Forprosjekt Prosjektrapport 11 2008 SINTEF Byggforsk Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom Forprosjekt

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter November 2014 Sammendrag Formål og metodisk tilnærming Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av anskaffelser

Detaljer

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hvordan skal du orientere deg i markedet? Hva skal du legge vekt på ved et leieforhold? Hvilke rettigheter har du som leietaker? Hvordan skal

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013 LCC basiskurs Innhold Om kurspakken... 5 Kapittel 1 Livssykluskostnader. En innføring... 7 Innledning... 7 Hva er LCC?... 8 Refleksjonsspørsmål... 9 Hvorfor livssykluskostnader ved oppføring av bygninger?...

Detaljer

Jernbaneverkets terminalkonsept 1.0. Rev. Dato Utarb. Av TB/DB. Ant. sider Dato 22.05.2015. Prosjekt Saksref.

Jernbaneverkets terminalkonsept 1.0. Rev. Dato Utarb. Av TB/DB. Ant. sider Dato 22.05.2015. Prosjekt Saksref. Foto Øystein Grue, JBV Rev. Dato Utarb. Av TB/DB Kontr. Av YSA Godkj. Av KIM Ant. sider Dato 22.05.2015 Jernbaneverkets terminalkonsept Produsent Prod. dok. nr. Erstatning for Erstattet av Dokument nr.

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Vedlikehold av bygninger i Vestby kommune

Forvaltningsrevisjon Vedlikehold av bygninger i Vestby kommune Rapport Forvaltningsrevisjon i Vestby kommune Oslo, 1. november 2013 Foto: BDO AS Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon

Detaljer

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Case: Nytt parkeringshus ved Sykehuset i Vestfold Arslan Tahir Elton Wong Veileder Bo Terje Kalsaas Rein John Skaar Sigmund Jensen Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer