Leveransekraft og forandringsvilje i en utfordrende tid...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leveransekraft og forandringsvilje i en utfordrende tid..."

Transkript

1 Leveransekraft og forandringsvilje i en utfordrende tid... - hva skal til? - hvordan tilfredsstille eier- og brukerbehov i konkurranse med eksterne tilbud? Olav Egil Sæbøe NKF

2 Leveransekraft?... fagkompetanse organisering kapasitet ledelse... Forandringsvilje?... holdninger kreativitet initiativ mot... Hva innebærer DET?

3 To aktuelle utsagn... «Det handler om å se hva kjernevirksomheten behøver av støttefunksjoner, tilpasse tjenestene og ha evnen til å levere når behovet er der» Morten L. Bendiksen, Direktør, Div. Service og Teknikk, Akershus Universitetssykehus HF (Ahus). (FDV nytt nr. 1-14) «Det offentlige er ofte en dårlig bestiller. For å være en god innkjøper må du være en god bestiller...» Tore Opdal Hansen, Ordfører i Drammen (FDV-nytt nr. 1-14).

4 Leveransekraft?... fagkompetanse organisering kapasitet ledelse... Forandringsvilje?... holdninger kreativitet initiativ mot... Et eksempel fra virkeligheten...

5 «CASE» Kreditkassen nå Nordea... Hovedkontoret på Majorstua Ca kontor m² - ca arbeidsplasser De fleste drifts- og støttetjenester produsert av egen organisasjon Alt for høye kostnader på egen produksjon av bl. a drift & vedlikehold, renhold, kantiner etc Alternativer: Kjøp av enkelttjenester fra eksterne eller full outsourcing?

6 K O M M U N I K A S J O N! Kreditkassen nå Nordea... Hovedkontoret på Majorstua Ca kontor m² - ca arbeidsplasser For høye kostnader på egen produksjon av bl. a drift&vedlikehold, renhold, kantiner etc Alternativer: Kjøp av enkelttjenester eller full outsourcing? Hva gjør vi? De viktigste stegene i det som skjedde videre Sammenlignet egne kostnader med annen tilsv. virksomhet (benchmarking) Hyrte inn konsulentbistand Rolle- og ansvarsavklaringer internt (eier - bestiller - leverandør - kunde) 6-8 mndr til å «smarte opp» egne arbeidsformer og organisasjon: * etablerte brukerforum (avklare rett behov og rett kvalitet «kundepleie») * definerte hva hver tjeneste omfatter og beskrev ønsket servicenivå/kvalitet * kalkulerte rett ressursbruk pr tjeneste * beregnet totale kostnader pr tjeneste * justerte roller, ansvar, arbeidsfordeling, rutiner og organisering * innførte internhusleie og betaling for leverte tjenester Utarbeidet og sendte ut anbudsdokumenter. Hver tjeneste beskrevet i SLA-form Egen organisasjon var tilbyder på samme anbudsgrunnlag! Vurderte tilbud Traff beslutninger om fremtidig(e) leverandør(er)

7 K O M M U N I K A S J O N! Erfaringer fra prosessen: * Risiko for outsourcing stimulerte forandringsviljen i organisasjonen! * Når hver tjeneste var skikkelig definert ble ressursbruk/kostnader kalkulerbare * Etableringen av bestiller/kunde leverandør forhold stimulerte serviceholdninger og faglig profesjonalitet i hele organisasjonen * Etablering av internhusleie reduserte arealbehovet (og kostnader relatert til areal) * Kjennskap til hva hver av tjenestene kostet skjerpet bestillerens/brukerens krav til volum og kvalitet * Ovennevnte og nødvendige tilpasninger i organisasjonen styrket samlet leveransekraft * Forandringsvilje og medvirkning fra tillitsvalgte helt fra start avgjørende for en vellykket prosess... Resultat: * Ingen outsourcing eller eksterne tjenestekjøp * Fortsatt intern produksjon av alle tjenester nå med riktigere volumer, bedre tilpassede kvaliteter, godt internt arbeidsmiljø og 20% reduserte kostnader # første år, ytterligere 5% neste år... #: Kostnadene revidert : «ute av bøkene» ikke «flyttet i organisasjonen»!

8 Leveransekraft?... fagkompetanse organisering kapasitet ledelse... Forandringsvilje?... holdninger kreativitet initiativ mot... Hvordan?

9 Kommunene har mange og ulike behov for fasilitetstjenester med ulike forventninger fra helt ulike brukergrupper og leietakere..... og tjenestene skal leveres til/i helt ulike typer bygninger og anlegg... VAKT/SIKRING BRANNVERN DRIFT VEDLIKEHOLD AREALDISP. INNRED/MØBL TRANSPORTER BRØYT/PARK RENHOLD «LIKE» TJENESTER ULIKE BEHOV! Administrasjons-/kontorbygninger Kulturbygninger, Muséer, Kirker Skoler, Barnehager, Idrettsanlegg Helse- og omsorgsbygninger/-anlegg Brannstasjoner, Biblioteker Boliger, Parkeringsplasser/-hus Tekniske bygninger og - anlegg... etc etc......tjenester - SERVICE... DATA/TELE FORPLEINING KANTINE ENERGI VARME RENOVASJON AVFALL VANN/AVLØP

10 Eksempel, kommuner: Mange og ulike behov for tjenester... Ulike forventninger fra helt ulike brukergrupper og leietakere... VAKT/SIKRING VAKT/SIKRING BRANNVERN DRIFT VEDLIKEHOLD FORVALTNING AV AREAL AREALDISP INNRED/MØBL. AREALBRUK TRANSPORTER BRØYT/PARK TRANSPORTER RENHOLD FORVALTNING AV EIENDOMMER LIKE TJENESTER ULIKE BEHOV! Administrasjons-/kontorbygninger Kulturbygninger/muséer/kirker Skoler, barnehager, idrettsanlegg Helse- og omsorgsbygninger/-anlegg Brannstasjoner, biblioteker Boliger Tekniske bygninger og - anlegg... etc etc......tjenester - SERVICE... RENOVASJON RENOVASJON AVFALL VANN/AVLØP DATA/TELE FORPLEINING FORPLEINING KANTINE ENERGI ENERGI VARME PROSJEKTER, NYBYGG/ REHABILITERING

11 Roller/kompetanseområder i kommunal eiendomsforvaltning og service 1. Styring av eierskap 2. Styring av anvendelse 3. Styring av forbruk 4. Styring av tilstand og drift Kommunens mål Kommunens fasiliteter Medarbeidere og brukere

12 Beslutninger, ledelse/styring og utførelse : Stategisk nivå * der virksomhetsmål og investeringsbeslutninger treffes - om type eiendom/areal, kjøp/salg, avkastning, lokalisering, forvaltningspolicy, ressurskonsekvenser etc Taktisk nivå * der beslutningene omsettes i handling - gjennom koordinerings- og ledelsesfunksjoner i forvaltningen Operativt nivå * der forvaltningstjenestene omsettes i praksis - tjenestene produseres/gjennomføres

13 1. Styring av eierskap * Formuesforvaltning/ forvaltning av eiendomsporteføljen * Overordnet strategisk planlegning * Samfunnsansvarsroller * Investeringspolicy (bygg/kjøp) * Arkitekturpolicy * Miljøpolicy * Inn-/utleiepolicy (arealleie) Kommunens strategier mål... Kommunens bygninger og anlegg Medarbeidere, leietakere og brukere FM

14 2. Styring av anvendelse Policies og styring av arealdisponering * Arealutnyttelse/innredning tilpasset ulike behov * Utvikling og vedlikehold av gode brukerkvaliteter for ulike typer brukere/leietakere * Tilpassing av «verktøyer» *Oppfølging av leieforhold... Kommunens mål Kommunens bygninger og anlegg Medarbeidere, leietakere og brukere

15 3. Styring av forbruk * Egenproduksjon av tjenester og service * Kjøp av tjenester og service fra eksterne leverandører * Brukspolicy og oppfølging av elektro, varme, vann, annen energi * Brukspolicy og oppfølging av IKT * Oppfølging av miljøkrav, arbeidsmiljø, inneklima, utemiljø... Kommunens mål Kommunens bygninger og anlegg Medarbeidere, leietakere og brukere

16 4. Styring av tilstand og drift * Oppgradere/forbedre og holde vedlike byggverk og infrastrukturer gjennom systematisk drift, planlagt vedlikehold og prosjekter * Analysere tilstand mot periodiske oppfølgingsplaner * Redusere/eliminere «etterslep» * Tilpasse tjenester, teknologi og utførelse til endrede krav og behov * Veie tjenestebehov og krav mot økonomi, valg mellom egen utførelse og/eller kjøp (eks. benchmarke)... Kommunens mål Kommunens bygninger og anlegg Medarbeidere, leietakere og brukere

17 Ulike roller ulike/sammenfallende kompetansekrav? 1. Styring av eierskap 2. Styring av anvendelse 3. Styring av forbruk 4. Styring av tilstand og drift Kommunens fasiliteter Kommunens mål Medarbeidere og brukere Hva er viktigst, - hvor-?

18 Hovedutfordringer i drift/renhold? 3. Styring av forbruk * Egenproduksjon av tjenester og service * Kjøp av tjenester og service fra eksterne leverandører * Brukspolicy og oppfølging av elektro, varme, vann, annen energi, annet forbruk * Brukspolicy og oppfølging av IKT * Oppfølging av miljøkrav, arbeidsmiljø, inneklima, utemiljø... Kommunens bygninger og anlegg Kommunens mål Medarbeidere leietakere og brukere 4. Styring av tilstand og drift * Oppgradere/forbedre og holde ved like byggverk og infrastrukturer gjennom livsløpsplanlegging, systematisk drift, planlagt vedlikehold og prosjekter * Analysere tilstand mot periodiske oppfølgingsplaner * Tilpassing FM av internkontroll-systematikk * Redusere/eliminere «etterslep» * Tilpasse tjenester, teknologi og utførelse til endrede krav og behov * Veie krav til fleksibilitet mot økonomi, valg mellom egen utførelse og/eller kjøp (eks. benchmarking)...

19 Når vi bestiller: Hvordan sikrer vi at vi etterspør rett tjeneste og rett kvalitet?

20 VIKTIG Å HA DETTE KLART FOR DEG: BÅDE INTERNT- OG EKSTERNT PRODUSERTE TJENESTER KJØPES! De internt produserte tjenestene «betales» som regel over lønns- og driftskostnadsbudsjetter, og er ikke alltid beskrevet som tjenesteytelser til brukere, men heller som interne arbeidsfunksjoner. Ofte er kostnaden «prisen» - på hver enkelt tjeneste ikke synlig... Ikke vanlig med incentiver for forbedringer eller sanksjoner ved mangler... Ofte er det den/de som bestemmer/bestiller som også produserer/leverer og som følger opp. Derimot: De eksternt bestilte tjenestene betales med en avtalt pris, som er beskrevet og kalkulert etter angitt volum og avtalte service-/kvalitetskrav, gjerne med incentiver for kvalitets- og kostnadsforbedringer og sanksjoner ved manglende avtaleoppfyllelse. Bestilleren følger opp kvalitet og pris mot leverandøren(e)

21 Prosessbeskrivelse - kvalitetsledelse Produsere selv? Hva/hvordan? Kjøpe? Hva/hvordan? Avklare Analyse behov needs og forventninger and expectations Analyser Spesifisere etterspørsel / krav Intern prod.? Beskrive Tjenestekjøp?. servicenivåer Ressurser? og kvalitets- Organisering? krav Avtale(r)? Måle Sammenligne leveransen og med behov og resultatene kravbeskrivelser Kjernevirksomhetens strategier, mål og risiki. Annen policy? Prognoser. Tidslinjer. Eiendomsorteføljen? Nåværende service kvalitet/nivå? Kundens/sluttbrukers forventninger? Miljøkrav? Sosiale ansvar? Sikring av folk og anlegg? Sikring mot driftsavbrudd? Omforme kj. virksomhetens krav og forventninger til behov for typer av støtte og service Beskrive kvalitet og service slik det skal tjene /oppleves av sluttbrukeren. Målbart. Volumer? SLA-grunnlag Kvalitetskatalog KPI-er Policies? Risiki? Kost.nivå? Rammer? Volumer / Kapasiteter? Kompetanse? Organisering? «Business case». Evt. kjøpsstrategi? Avtaleprosess? Endringer i praksis og avtaler hvis nødvendig KPI-oppfølging Inspeksjoner Logger Rapporter Budsjetter KTI/LTI.. etc.. Sammenligne målinger og resultater med avtalte servicenivåer, kvalitetskrav, pris. Benchmark e? Finne eventuelle avvik Analysere avvik og manglende oppfyllelse av avtale. Avklare behov for endringer og tilpasninger. Hvis nødvendig, omforme kravspesifikasjoner og avtaler. Sanksjoner? Mulkt? Avtaleopphør? Reforhandling?

22 Prosessbeskrivelse - kvalitetsledelse Produsere selv? Hva/hvordan? Kjøpe? Hva/hvordan? Avklare Analyse behov needs og forventninger and expectations Analyser Spesifisere etterspørsel / krav Intern prod.? Beskrive Tjenestekjøp?. servicenivåer Ressurser? og kvalitets- Organisering? krav Avtale(r)? Måle Sammenligne leveransen og med behov og resultatene kravbeskrivelser Kjernevirksomhetens strategier, mål og risiki. Annen policy? Prognoser. Tidslinjer. Eiendomsorteføljen? Nåværende service kvalitet/nivå? Kundens/sluttbrukers forventninger? Miljøkrav? Sosiale ansvar? Sikring av folk og anlegg? Sikring mot driftsavbrudd? Omforme kj. virksomhetens krav og forventninger til behov for typer av støtte og service Beskrive kvalitet og service slik det skal tjene /oppleves av sluttbrukeren. Målbart. Volumer. SLA-grunnlag Kvalitetskatalog? KPI-er Policies? Risiki? Kost.nivå? Rammer? Volumer / Kapasiteter? Kompetanse? Organisering? «Business case». Evt. kjøpsstrategi? Avtaleprosess? Endringer i praksis og avtaler hvis nødvendig KPI-oppfølging Inspeksjoner Logger Rapporter Budsjetter KTI/LTI.. etc.. Sammenligne målinger og resultater med avtalte servicenivåer, kvalitetskrav, pris. Benchmark e? Finne eventuelle avvik Analysere avvik og manglende oppfyllelse av avtale. Avklare behov for endringer og tilpasninger. Hvis nødvendig, omforme kravspesifikasjoner og avtaler. Sanksjoner? Mulkt? Avtaleopphør? Reforhandling?

23 Fokus på opplevd kvalitet («output») med hver enkelt tjeneste og service «Fra aktivitetsbasert til kvalitetsbasert leveranseprofil» VAKT/SIKRING BRANNVERN VAKT/SIKRING DRIFT VEDLIKEHOLD FORVALTNING AV AREAL AREALDISP. BRØYT/PARK. AREALBRUK TRANSPORTER BRØYT/PARK TRANSPORTER RENHOLD FORVALTNING AV EIENDOMMER Tjeneste-/servicebehovene... Hva skal løses/tilfredsstilles? Ikke: «hva skal gjøres»! * «Hvem er kunden»? * Volumer (m/km, m², m³, antall brukere etc) * Tid (tidsrom, responstid, hyppighet hvis aktuelt) * Behov for endring «siden sist» * Spesielle krav til gjennomføring...tjenester - SERVICE... RENOVASJON RENOVASJON AVFALL VANN/AVLØP DATA/TELE FORPLEINING FORPLEINING KANTINE ENERGI ENERGI VARME PROSJEKTER, NYBYGG/ REHABILITERING

24 Eksempel: kvalitetskrav fra Eier... «Hva skal gjøres (D & V)»... «Regelmessig inspeksjon av tak med renner og sluk/overløp samt av fasadekledning og vinduer. Renner, sluk og overløp renses regelmessig i løpet av året og holdes fri for løv, is etc.» Hva er kvalitetskravet/behovet: «Tak, fasadekledninger og vinduer skal til enhver tid holdes tett og ubeskadiget. Renner, sluk og overløp skal til enhver tid kunne ta unna de vannmengder de er beregnet for»

25 Eksempel: kvalitetskrav fra Drift... «Hva skal gjøres (elektro)»... «Skift av lyskilder i fellesareal, inkludert nødlys/ledelys. Skift skal skje som gruppeskift etter oppsatte utskiftingsplaner for bygget» Hva er kvalitetskravet/behovet: «Lyskilder i fellesareal inkludert nødlys/ledelys skal til enhver tid være komplett og fungere i henhold til oppdaterte tekniske tegninger og oppdatert branndokumentasjon»

26 Eksempel: kvalitetskrav fra Drift... «Hva skal gjøres (heiser)»... «Rens og smør følgende punkter hver annen måned: Wirer, styringsskinner, skiftmekanismer, dører (sjakt- og heis-), buffere, rollers/glidesko. Erstatt defekte deler... etc...» Hva er kvalitetskravet/behovet: «Sikre at heisene er 100% operative mellom 06:00-10:00 og 15:00-20:00. Øvrig tid i døgnet: operative 80% av tiden. Kvalitetssikre at forsvarlige drifts- og sikkerhetsinspeksjoner utføres programmessig og av uavhengig, autorisert instans

27 Avtaler om levering av rett kvalitet og servicenivå SLA Tjenestenivå-avtaler

28 NS-EN Strukturen og innholdet til SLA er Tjenestenivåavtaler Generell beskrivelse * Beskrivelse av vedk. fasilitetstjeneste (avklarende, omfang etc) Felles organisasjonsprosesser * Fasilitetstjenestens påvirkning på primærprosessen Generelle vilkår * Definisjoner, anvendt terminologi, referanser til standarder etc Struktur og organisasjon * Organisasjon og involverte parter (samarbeidsformer etc) * Kommunikasjon og dokumentasjon ifm den aktuelle tjenesten * Beskrivelse av prosesser, tidsrammer etc * Spesifikke rutiner for bestilling av fasilitetstjenesten * Spesifikke rutiner for levering av fasilitetstjenester * Bevis på og godkjenning av ytelse (måle-/kontrollmetoder etc) * System for kvalitetssikring, og prosess for kontinuerlige forbedringer * Klientens deltagelse og forpliktelser (eks. opplæring, tilgang, materiell) * Endringer i SLA-en Forpliktelser og krav * HMS * Igangsetting av arbeid og iverksettingsfase (krav til prosessen, viktige datoer og handlinger) * Avslutning av fasilitetstjenesten (krav til prosessen, viktige datoer og handlinger) Priser, betaling og regnskapsføring * Pris, prisberegning * Spesifikke faktureringskrav * Ytelsesbetalingssystem (incentiv..), metode, kriterier * Tilbakeholdelsespenger (avklaring av forutsetninger) * Håndtering av penger (v/leverandør, på vegne av klienten) Tillegg * Referansedokumenter (eks. diverse lister, håndbøker, tegninger etc) Definisjoner og avklaring * Eiendeler og aktiva relatert til fasilitetstjenesten * Spesifisering av fasilitetstjenesten (eks. kvalitet, omfang, tjenestenivå) * Avtalte resultater/mål (liste over spesifikke ytelseskriterier) * Spesifikasjon av tjenester/resultater/delvise tjenester som ikke omfattes * Utstyr, materiell og midler som er aktuelle i leveransen * Valgfrie fasilitetstjenester * Konfliktløsningsprosess og fremgangsmåter ved manglende oppfylling

29 Etter NS-EN Utdrag, tabell, Vilkår for avtaler om fasilitetsstyring Spesifikke SLA-paragrafer «sjekkliste...»

30 Et «norsk» eksempel på en SLA struktur 1. Definisjoner 2. Overordnet beskrivelse av tjenesten 3. Hva skal leveres, spesifisert 4. Hva må oppdragsgiver selv yte 5. Spesifikasjon av ytelser som ikke inngår 6. Omfang og volumer 7. Mulige tilleggstjenester 8. Bestillingsrutiner 9. Leveringsrutiner 10. Avtalt(e) servicegrad(er)/kvalitetsbeskrivelse(r) 11. Håndtering av avvik ift avtalt(e) servicegrad(er) 12. Beregningsgrunnlag for pris / honorarstruktur. Pris 13. Eventuelle vedlegg

31 Måling av levert tjenestekvalitet og servicenivå KPI / PI Hovedindikator for ytelse Indikator for ytelse

32 Både egne produserte og kjøpte tjenester må måles! Fra SLA... til KPI Avklare Analyse behov needs og forventninger and expectations Analyser Spesifisere etterspørsel / krav Intern prod.? Beskrive Tjenestekjøp?. servicenivåer Ressurser? og kvalitets- Organisering? krav Avtale(r)? Måle Sammenligne leveransen og med behov og resultatene kravbeskrivelser Kjernevirksomhetens strategier, mål og risiki. Annen policy? Prognoser. Tidslinjer. Eiendomsorteføljen? Nåværende service kvalitet/nivå? Kundens/sluttbrukers forventninger? Miljøkrav? Sosiale ansvar? Sikring av folk og anlegg? Sikring mot driftsavbrudd? Omforme kj. virksomhetens krav og forventninger til behov for typer av støtte og service Beskrive kvalitet og service slik det skal tjene /oppleves av sluttbrukeren. Målbart. Volumer. SLA-grunnlag Kvalitetskatalog? KPI-er Policies? Risiki? Kost.nivå? Rammer? Volumer / Kapasiteter? Kompetanse? Organisering? «Business case». Evt. kjøpsstrategi? Avtaleprosess? Endringer i praksis og avtaler hvis nødvendig KPI-oppfølging Inspeksjoner Logger Rapporter Budsjetter KTI/LTI.. etc.. Sammenligne målinger og resultater med avtalte servicenivåer, kvalitetskrav, pris. Benchmark e? Finne eventuelle avvik Analysere avvik og manglende oppfyllelse av avtale. Avklare behov for endringer og tilpasninger. Hvis nødvendig, omforme kravspesifikasjoner og avtaler. Sanksjoner? Mulkt? Avtaleopphør? Reforhandling?

33 Gode indikatorer for ytelser: God kvalitetskontroll KPI «Hovedindikator for ytelse» PI «Indikator for ytelse» Nytte av godt tilpassede og oppdaterte målingsdata : * følge opp/kontrollere kvalitet på erfart service («output»...) * sjekke volumer/kostnad/pris i forhold til avtalt * identifisere mulige problemer på et tidlig tidspunkt/forutsi resultat * identifisere muligheter for forbedringer av prosesser * forbedre kvalitet for relevant benchmarking (tjenester/leverandører) * fungere som et kontroll/ledelsesverktøy og bidra til effektiv gjennomføring av tjenesteleveransen(e) EN (Uoffisiell oversettelse: Olav Egil Sæbøe)

34 Hovedindikatorer for ytelse (Key Performance Indicators - KPI): * Kr pr m²/m³ * Kr pr arbeidsplass/pr bruker * M² pr arbeidsplass/pr bruker * % avvik fra godkjent budsjett/kostnadsramme * Inspeksjonsresultater, avtalte renholdsnivå, NS INSTA 800/810 * Score, kunde-/leietaker-/brukertilfredshets indekser * Logget responstid ulike typer og antall oppdrag * Tid/minutter fra feil/skaderapport til gjenoppretting/gjennomført rep. * Avvik fra avtalt servicenivå i kantiner; utvalg av varm mat, antall påleggssorter, antall retter tilgjengelig i «rushperiodene» etc etc

35 Leveransekraft?... fagkompetanse organisering kapasitet ledelse... Forandringsvilje?... holdninger kreativitet initiativ mot... Hvordan?

36 Eiendomsforvaltning/FM Investerings forvaltning Målsetting Eie/leie Forrentning Strategi Målstrategi Økonomisk strategi Juridisk strategi Teknisk strategi Miljøstrategi Imagestrategi Kjøp og salg Nybygging Riving Modernisering Finansiell forvaltning Finansiering Budsjetter Regnskaper Skatter Nøkkeltall/ Benchmarking Forsikring Kontrakter Inn-/utleie Areal forvaltning Space management Areal utnyttelse Innredninger Rom/arealer arbeidsplasser Flyttinger Inventar Drifts forvaltning Vedlikehold Utearealer Bygning Bygningsinstall. Inventar Forsyning: Varme El Vann Avløp Renovasjon Renh.Rydd Utearealer Bygning, utv. Innvendig Vindusvask mv Fellestjenester Driftspersonale Materiell Ekstern assistanse Service forvaltning Projekter Entrepriser IT Datanett Telekom IT-applikasjoner Internet Vakt og sikring Arbeidsmiljø Kantine Resepsjon Intern post Kontorteknologi Biler Transport og reiser

37 Organisering etter avhengigheter og faglig sammenheng... Arbeidsplass-tjenester Drift/vedlikehold av leiede arealer Arealplanlegging, (om-)innredninger Møbler, annet arbeidsplassutstyr Flyttinger Renhold, overflatebehandling «Ordning och reda» Planter, tekstiler, utsmykning (inne/ute) Avfallshåndtering Vertskapstjenester Resepsjon og interne sikkerhetstjenester Mat og drikke (kantinetjenester etc) Post og transporttjenester Kopi/repro Sentralbord/Service Center/Help Desk Vakttjenester (inne/ute) Tekniske tjenester Drift & vedlikehold, intern kontroll av: elektro/elektronikk brannsikrings- og varslingssystemer telekommunikasjon datainstallasjoner (infrastruktur/logistikk) adgangskontroll-systemer Andre alarmsystemer Anskaffelser Innleie/utleie Investeringer/økonomistyring Energi- og miljøtiltak Kvalitetsstandarder Forbruk, kildevalg Valg av materialer og produkter Innkjøp, varer og tjenester Oversikten er nødvendigvis ikke uttømmende...

38 Noen viktige organisasjons-sjekkpunkter Samsvarer kvalitet, volum og leveranseform på de tjenestene vi leverer i dag med kommunens strategi og mål? Kjenner vi de reelle kostnadene for hver av tjenestene som produseres med egne folk og hvordan kommer vi ut i sammenligning med andres tilsvarende kostnader (benchmarking)? Er det etablert kjent(e) grensesnitt mellom det som er vår(e) «kjernevirksomhet(er)» og de aktiviteter/tjenester vi alternativt kan anskaffe fra andre? Har vi stor nok «kritisk masse» til at vi kan forsvare kostnadene med å ha egen og rett kompetanse og kapasitet til å produsere de aktuelle tjenestene internt? Utnytter vi egen kompetanse, kapasitet og synergimuligheter optimalt? Har vi tilstrekkelig utviklingspotensial: kompetanse, kapasitet, fleksibilitet, teknologi? Ivaretar vi sosiale hensyn til egne medabeidere: alder, pensjon, arbeidsbetingelser? Er alle viktige kontroll- og sikkerhetsforhold ivaretatt? Utnytter vi data fra kunde- og medarbeidertilfredshetsundersøkelser? Handler vi i samsvar med lov, forskrift og miljøhensyn?...

39 Leveransekraft?... fagkompetanse organisering kapasitet ledelse... Forandringsvilje?... holdninger kreativitet initiativ mot... Fikk du noen impulser?

40

Bransjedagen 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus

Bransjedagen 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus Fasilitetstjenester Vet vi nok om behovene til å bestemme rett kvalitet og rett leverandør? En hovedutfordring i både privat og offentlig sektor? Fasiliteter Strategier Mål FM Brukere Bransjedagen 2014

Detaljer

Telenor-undersøkelse for noen år siden: Hva er akseptabel svartid?

Telenor-undersøkelse for noen år siden: Hva er akseptabel svartid? NBEFs Styresamling i Longyearbyen 4.-6. desember 2012 «Service og kvalitetsstyring» v/olav Egil Sæbøe Telenor-undersøkelse for noen år siden: Hva er akseptabel svartid? Du ringer, hvor fort venter du at

Detaljer

? Enkeltperson-foretak - Pro-FM Consulting

? Enkeltperson-foretak - Pro-FM Consulting Sourcing strategier i Facility Management... for å oppnå riktig kvalitet, leverandør og pris... Olav Egil Sæbøe www.pro-fm.no Consulting «Hvem er jeg?»? Enkeltperson-foretak - Consulting Etablert i 2004

Detaljer

SLA som verktøy for riktig innkjøp av. eiendomsforvaltning. Rådgiver i seksjon Bygg- og eiendomsforvaltning, Multiconsult

SLA som verktøy for riktig innkjøp av. eiendomsforvaltning. Rådgiver i seksjon Bygg- og eiendomsforvaltning, Multiconsult SLA som verktøy for riktig innkjøp av tjenester innen bygg- og eiendomsforvaltning Christine Bergan Rådgiver i seksjon Bygg- og eiendomsforvaltning, Multiconsult SLA som verktøy for riktig innkjøp av tjenester

Detaljer

Denne presentasjonen :

Denne presentasjonen : KJØP P AV TJENESTER Oppbygging av Service Leveranse Avtaler - SLA Kursdagene 07 Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Olav Egil Sæbøe www.pro-fm.no Denne presentasjonen : Belyse noen karakteristiske

Detaljer

Kriterier for gode serviceavtaler - Fra produksjonsfokus til kunde- og brukerfokus -

Kriterier for gode serviceavtaler - Fra produksjonsfokus til kunde- og brukerfokus - Kriterier for gode serviceavtaler - Fra produksjonsfokus til kunde- og brukerfokus - Operativ drift av bygninger Norges bygg- og eiendomsforening Storefjell, 13. mars 2009 Olav Egil Sæbøe www.pro-fm.no

Detaljer

en grunnleggende forutsetninger for riktig kjø av tjenester

en grunnleggende forutsetninger for riktig kjø av tjenester Teknisk vinteruke 2007 en grunnleggende forutsetninger for riktig kjø av tjenester NBEF Storefjell 6. mars 2007 o-fm Olav Egil Sæbøe www.pro-fm.no Olav Egil Sæbøe P Consulting Undervisning, eiendomsforvaltning/fm

Detaljer

Benchmarking. De neste 20 minutter..

Benchmarking. De neste 20 minutter.. Benchmarking Viktig ledd i forbedringsprosesser mot Beste Praksis Olav Egil Sæbøe www.pro-fm.no NBEF Årsmøtekonferanse NTNU - 25. november 31.03-01.04 2008 2011 De neste 20 minutter.. Betydning av standarder

Detaljer

Forelesningen starter med en kort repetisjon av hva som er gjeldende praksis i eiendomsforvaltningsorganisasjoner

Forelesningen starter med en kort repetisjon av hva som er gjeldende praksis i eiendomsforvaltningsorganisasjoner Effektiv drift og vedlikehold COMPANYTFORDRINGER I NY ORGANISASJON00 Håkon Kvåle Gissinger Rambøll Norge AS 09.01.09 EFFEKTIV DRIFT OG VEDLIKEHOLD I går var det mye snakk om forhold som er tettes tt knyttet

Detaljer

Outsourcing - kompetansepotensial hos eiere, brukere, forvaltere og eksterne leverandører

Outsourcing - kompetansepotensial hos eiere, brukere, forvaltere og eksterne leverandører Outsourcing - kompetansepotensial hos eiere, brukere, forvaltere og eksterne leverandører - Kostnadskutt versus verdiskapning - Kan erfaringene brukes til forbedring av tjenester i egen regi? Margrethe

Detaljer

FM-konferansen 2009. 29. oktober 2009, Handelshøyskolen BI, Nydalen, Oslo Påmeldingsfrist: 14. oktober 2009 ARRANGØRER: Program

FM-konferansen 2009. 29. oktober 2009, Handelshøyskolen BI, Nydalen, Oslo Påmeldingsfrist: 14. oktober 2009 ARRANGØRER: Program Program FM-konferansen 2009 Organisering av FM-funksjonen i offentlig sektor Målstyring og fastsettelse av kvalitetskrav Risikoledelse og systematisk sikkerhetsarbeid Nye standarder og utviklingen av FM-markedet

Detaljer

Er evnen like stor som viljen i Norge?

Er evnen like stor som viljen i Norge? multiconsult.no Verdiskapende FM Er evnen like stor som viljen i Norge? Margrethe Foss, Multiconsult Margrethe.foss@multiconsult.no Mob: 40645053 multiconsult.no Verdiskapende FM Er evnen like stor som

Detaljer

Rammeavtale Vaktmestertjenester til Boligbygg

Rammeavtale Vaktmestertjenester til Boligbygg Rammeavtale Vaktmestertjenester til Boligbygg Vedlegg 1C Rammebetingelser og grensesnitt File: Vedlegg 1C Rammevilkår og grensesnitt Side: 1 / 5 Innhold 1 Innledning... 1 2 Rammebetingelser... 1 ii 1 Innledning

Detaljer

Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder?

Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder? Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder? Sole Christian Moan og Bjørn Fredrik Kristiansen Innhold Kort om ISS Kort om ISS Property Management Hvem er kunden? Hva forventer

Detaljer

Hva er et miljøledelsessystem?

Hva er et miljøledelsessystem? Hva er et miljøledelsessystem? o Integrert rutiner i styringssystemene for å sikre o Oversikt over virksomhetens miljøbelastning/risiko o Lovlig drift o Mer miljøeffektivitet (dvs. mindre miljøbelastning

Detaljer

Vedlegg 5: Oppdragsgivers Ytelsesspesifikasjon

Vedlegg 5: Oppdragsgivers Ytelsesspesifikasjon Vedlegg 5: Oppdragsgivers Ytelsesspesifikasjon Leveranse av byggeentreprenørtjenester. Sak nr.: 15/03339 1 Innhold 2 Informasjon om oppdragsgiver... 3 3 Kvalitetskriterier for ytelsen... 3 3.1 Generelle

Detaljer

1. FORMÅLET MED TJENESTEN TJENESTENS PÅVIRKNING PÅ KJERNEVIRKSOMHETEN... 2

1. FORMÅLET MED TJENESTEN TJENESTENS PÅVIRKNING PÅ KJERNEVIRKSOMHETEN... 2 TJENESTENIVÅAVTALE (SLA) VEDLEGG 1.4_SLA FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD Innholdsfortegnelse 1. FORMÅLET MED TJENESTEN... 2 2. TJENESTENS PÅVIRKNING PÅ KJERNEVIRKSOMHETEN... 2 3. SPESIFIKASJON AV TJENESTEN...

Detaljer

Hva skal til for at FM-industrien skal lykkes bedre med offentlig sektor

Hva skal til for at FM-industrien skal lykkes bedre med offentlig sektor 1 Hva skal til for at FM-industrien skal lykkes bedre med offentlig sektor Bransjedagen 2014, Facility Management Bjarne T. Haugen 2 Målet og drømmen Offentlig sektor- et mulighetenes marked på 50 MRD

Detaljer

FM-FUNKSJONENFUNKSJONEN HVORDAN SIKRE TILSTREKKELIG KOMPETANSE I SMÅ

FM-FUNKSJONENFUNKSJONEN HVORDAN SIKRE TILSTREKKELIG KOMPETANSE I SMÅ FM-FUNKSJONENFUNKSJONEN HVORDAN SIKRE TILSTREKKELIG KOMPETANSE I SMÅ FORVALTNINGSMILJØ PRODUKT/TJENESTER HVA GJØR DERE? Arbeids ledelse Arbeids prosesser Innkjøp FM ansvarlig Produkt/Tjenester VIKTIG Å

Detaljer

Fra utleier til serviceleverandør

Fra utleier til serviceleverandør Fra utleier til serviceleverandør Atle Sundøy Hva skjer i mange norske virksomheter? Gode tider og mangel på ressurser 1. Konsentrasjon om kjernevirksomhet 2. Krav til effektivisering og kostnadsreduksjoner

Detaljer

NTNU - Kursdagene 2008

NTNU - Kursdagene 2008 NTNU - Kursdagene 2008 Benchmarking Nøkkeltall Hvordan måle m nøkkeltall? n Hvordan bruke nøkkeltall? n Hva er benchmarking? Benchmarking er prosessen med kontinuerlig å måle og sammenligne sine forretningsprosesser

Detaljer

HVORDAN BØR BESTILLER HÅNDTERE ANSKAFFELSER AV FORRETNINGSKRITISKE TJENESTER? Advokat Kjell-André Honerud

HVORDAN BØR BESTILLER HÅNDTERE ANSKAFFELSER AV FORRETNINGSKRITISKE TJENESTER? Advokat Kjell-André Honerud HVORDAN BØR BESTILLER HÅNDTERE ANSKAFFELSER AV FORRETNINGSKRITISKE TJENESTER? Advokat Kjell-André Honerud kah@tt-co.no Tema for foredraget Forretningskritiske tjenester Presentasjon - dagens situasjon

Detaljer

Servicenivå, enhetskost, kvalitet og kontroll sett fra de ulike FM aktørenes perspektiv.

Servicenivå, enhetskost, kvalitet og kontroll sett fra de ulike FM aktørenes perspektiv. NBEF 121011 09.50 FM tjenestestyring Servicenivå, enhetskost, kvalitet og kontroll sett fra de ulike FM aktørenes perspektiv. Morten Løkken Bendiksen, direktør - Senter for service og teknikk, Akershus

Detaljer

Merverdi for kunde. Hvem lykkes? De som er lidenskapelig opptatt av Kunder! Helpdesken selve hjertet i FM organisasjonen. Kundebehov Kundeverdi

Merverdi for kunde. Hvem lykkes? De som er lidenskapelig opptatt av Kunder! Helpdesken selve hjertet i FM organisasjonen. Kundebehov Kundeverdi Helpdesken selve hjertet i FM organisasjonen Hva er en helpdesk? Hva kan vi oppnå? Fokus på brukerforventninger Presentere egen organisasjon og erfaringer 28.10.2014 Eli Jorun Syvrud Oslo 1 Merverdi for

Detaljer

Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Benchmarking brukt i en fylkeskommune

Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Benchmarking brukt i en fylkeskommune Storefjell mars-07 Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Benchmarking brukt i en fylkeskommune Hva er benchmarking? Benchmarking er prosessen med kontinuerlig å måle og sammenligne sine forretningsprosesser

Detaljer

Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Benchmarking brukt i en fylkeskommune

Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Benchmarking brukt i en fylkeskommune NTNU - Kursdagene 2007 Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Benchmarking brukt i en fylkeskommune Hva er benchmarking? Benchmarking er prosessen med kontinuerlig å måle og sammenligne sine forretningsprosesser

Detaljer

Innovative anskaffelser Utnytt handlingsrommet i regelverket! Seniorrådgiver Johan Englund, Difi

Innovative anskaffelser Utnytt handlingsrommet i regelverket! Seniorrådgiver Johan Englund, Difi Innovative anskaffelser Utnytt handlingsrommet i regelverket! Seniorrådgiver Johan Englund, Difi Direktoratet for forvaltning og IKT Innovasjon? Det verifiserte behovet Guarantees Quality Risk Volume IPRs

Detaljer

IT som pådriver for prestasjonsforbedring. Åge Helgeland, IT-sjef i Petoro

IT som pådriver for prestasjonsforbedring. Åge Helgeland, IT-sjef i Petoro Åge Helgeland, IT-sjef i Petoro Kort om Petoro Den norske stat eier store andeler i olje- og gasslisensene på norsk sokkel gjennom Statens Direkte Økonomiske Engasjement (SDØE). Disse eierandelene forvaltes

Detaljer

Innovative anskaffelser Utnytt handlingssrommet i regelverket! Seniorrådgiver Johan Englund, Difi

Innovative anskaffelser Utnytt handlingssrommet i regelverket! Seniorrådgiver Johan Englund, Difi Innovative anskaffelser Utnytt handlingssrommet i regelverket! Seniorrådgiver Johan Englund, Difi Innovasjon? BALANSERTE ANSKAFFELSER Behov Konkurransegrunnlag Konkurranse Kontrakt Leveranse Test / Dialog

Detaljer

FM tjenesteutvikling og benchlearning i NAV. v/bjørn Kvam, 26.juni 2012

FM tjenesteutvikling og benchlearning i NAV. v/bjørn Kvam, 26.juni 2012 FM tjenesteutvikling og benchlearning i NAV v/bjørn Kvam, 26.juni 2012 Hva skal jeg snakke om Erfaringer fra gjennomgang og sammenligning av alle NAV-kontorene 1. Bakgrunn litt om Nav-reformen 2. Hvordan

Detaljer

Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder? Sole Christian Moan og Bjørn Fredrik Kristiansen

Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder? Sole Christian Moan og Bjørn Fredrik Kristiansen Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder? Sole Christian Moan og Bjørn Fredrik Kristiansen Innhold Kort om ISS Hvem er kunden? Hva forventer kunden? Hva gjør vi? Kundetilfredshetsmåling

Detaljer

Målstyring og effektivisering gir økt verdiskapning. Estate Konferanse Oslo, 15. oktober 2015 Daniela M. Hamborg og Frederik Krarup, EY

Målstyring og effektivisering gir økt verdiskapning. Estate Konferanse Oslo, 15. oktober 2015 Daniela M. Hamborg og Frederik Krarup, EY Målstyring og effektivisering gir økt verdiskapning Estate Konferanse Oslo, 15. oktober 2015 Daniela M. Hamborg og Frederik Krarup, EY Vi ser tre store trender innen Real Estate og Facilities Management,

Detaljer

Aktører i markedet. Bedriftsrådgiver Helge Rohn, Semco. NBEF-seminar 24 november 2004; Konkurranseutsetting innen Bygg- og Eiendomsforvaltning

Aktører i markedet. Bedriftsrådgiver Helge Rohn, Semco. NBEF-seminar 24 november 2004; Konkurranseutsetting innen Bygg- og Eiendomsforvaltning Aktører i markedet Bedriftsrådgiver Helge Rohn, Semco NBEF-seminar 24 november 2004; Konkurranseutsetting innen Bygg- og Eiendomsforvaltning Innhold noen hovedtall hva omfatter Facility Management og Facility

Detaljer

Mål for temaheftet. Krav i lovverket. TEMAHEFTE NØKKELTALL Renholdskostnader i offentlige bygg

Mål for temaheftet. Krav i lovverket. TEMAHEFTE NØKKELTALL Renholdskostnader i offentlige bygg TEMAHEFTE NØKKELTALL Renholdskostnader i offentlige bygg Prosjektgruppe Nøkkeltall N Renhold, FOBE består r av: Avd leder drift og renhold Bente Johansen, Sande kommune Driftsleder Nora Skotaam, Gjøvik

Detaljer

Rammeavtale Vaktmestertjenester til Boligbygg

Rammeavtale Vaktmestertjenester til Boligbygg Rammeavtale Vaktmestertjenester til oligbygg Vedlegg 1 Generell Kravspesifikasjon Vedlegg 1 Generell kravspesifikasjon vaktmestertjenester Side: 1 / 7 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Generelt om ytelsen...

Detaljer

Kursdagene NTNU: Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning.. 03.-04.01.08 Tekna/TFS og forfatter. Faglige standarder og felles begrepsapparat

Kursdagene NTNU: Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning.. 03.-04.01.08 Tekna/TFS og forfatter. Faglige standarder og felles begrepsapparat Faglige standarder og felles begrepsapparat Viktig for utvikling av fagkompetanse og kvalitetskrav på tvers av landegrensene Fagdager ved NTNU, 2008-01-04 Jack Grimsrud, Standard Norge Standard Norge Privat

Detaljer

Fagartikkel. 12 kriterier for å lykkes med outsurcing

Fagartikkel. 12 kriterier for å lykkes med outsurcing Fagartikkel 9. desember 2004 12 kriterier for å lykkes med outsurcing Bortsetting av it-oppgaver til en ekstern leverandør øker. Tilgang på kompetanse, økt servicenivå og et ønske om å fokusere på egne

Detaljer

Pro-FM. Hvordan fastsette krav som motiverer til effektiv leveranse? NBEF Frokostmøte 23. januar 2015 Olav Egil Sæbøe. www.pro-fm.

Pro-FM. Hvordan fastsette krav som motiverer til effektiv leveranse? NBEF Frokostmøte 23. januar 2015 Olav Egil Sæbøe. www.pro-fm. Hvordan fastsette krav som motiverer til effektiv leveranse? Beskrivelser av arbeidsprosesser vs ytelser hvordan være smart? NBEF Frokostmøte 23. januar 2015 Olav Egil Sæbøe www.pro-fm.no «Generelle paragrafer»

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF Nasjonalt topplederprogram Bjørn Bech-Hanssen Helgeland 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Administrerende direktør

Detaljer

God kommunikasjon. Gustav Pillgram Larsen assisterende direktør Statens bygningstekniske etat

God kommunikasjon. Gustav Pillgram Larsen assisterende direktør Statens bygningstekniske etat God kommunikasjon nøkkelen til godt eierskap Gustav Pillgram Larsen assisterende direktør Statens bygningstekniske etat 25-11-2009 KoBE Eierkonferanse 2009 1 Temaet for konferansen er kommunikasjon -hvorfor?

Detaljer

OptioFM AS. Rådgivere med kompetanse med fokus på FDVU, tilhørende virksomhetsprosesser og effektiv anvendelse av støtteverktøy

OptioFM AS. Rådgivere med kompetanse med fokus på FDVU, tilhørende virksomhetsprosesser og effektiv anvendelse av støtteverktøy 1 OptioFM AS Rådgivere med kompetanse med fokus på FDVU, tilhørende virksomhetsprosesser og effektiv anvendelse av støtteverktøy FDVU faglig bistand Strukturering og standardisering, utarbeidelse av retningslinjer/spesifikasjoner,

Detaljer

Forbedringsprosjekt. Er det hel ved- vil konseptet leve videre av seg selv? Utvikling av Konkurransekraft innen teknisk drift

Forbedringsprosjekt. Er det hel ved- vil konseptet leve videre av seg selv? Utvikling av Konkurransekraft innen teknisk drift Forbedringsprosjekt Er det hel ved- vil konseptet leve videre av seg selv? Utvikling av Konkurransekraft innen teknisk drift I forhold til de andre konkurrentene der ute: Hvordan er min enhet sine styrker

Detaljer

Tjenestebeskrivelse vakt og service

Tjenestebeskrivelse vakt og service 0 av 4 Campusservice Tjenestebeskrivelse vakt og service for NTNUs fakulteter og enheter levert av Campusservice Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim Høgskoleringen 8 +

Detaljer

Profesjonalisering av prosjektledelse

Profesjonalisering av prosjektledelse Profesjonalisering av prosjektledelse Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Software2013, IT-ledelse i fremtiden Onsdag 13. februar 2013 ingar.brauti@fornebuconsulting.com I fremtiden vil IT funksjonen

Detaljer

Renholdstjenester for NAV Forvaltning Oppland, avd. Raufoss

Renholdstjenester for NAV Forvaltning Oppland, avd. Raufoss Renholdstjenester for NAV Forvaltning Oppland, avd. Raufoss Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43930827.aspx Ekstern anbuds ID 2014-960283 Saksnummer 13/3372-3 Konkurranse

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II

Konkurransegrunnlag Del II Konkurransegrunnlag Del II Anskaffelse av statlig slepeberedskap Sørlandet Kontraktsalternativ 1 Tilstedeværelseskontrakt Innholdsfortegnelse 1 Avtale med bilag (kravspesifikasjon m.v.)... 1 1. PARTER...

Detaljer

Prosjektansvaret i kommunale byggeprosjekter

Prosjektansvaret i kommunale byggeprosjekter NKF bygg og eiendom 26.august 2010 Prosjektansvaret i kommunale byggeprosjekter Kristine Hjellup Horne Utbyggingssjef Prosjektansvaret i kommunale byggeprosjekter Hva innebærer ansvaret? Organisasjonen

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING OPPFØLGING AV RENHOLD. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING OPPFØLGING AV RENHOLD. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 15/10 Saksbeh. Jan Solberg Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 24.3.2010 SAK 15/10 OPPFØLGING AV RENHOLD Innstilling til: Styret i

Detaljer

Ny Norsk Standard: Krav og anbefalinger ved anskaffelse av drifts- og vedlikeholdstjenester til bygninger og eiendom (byggdriftstjenester)

Ny Norsk Standard: Krav og anbefalinger ved anskaffelse av drifts- og vedlikeholdstjenester til bygninger og eiendom (byggdriftstjenester) Januar 2015 Ny Norsk Standard: Krav og anbefalinger ved anskaffelse av drifts- og vedlikeholdstjenester til bygninger og eiendom (byggdriftstjenester) V/KOMITELEDER JARLE KRISTOFFERSEN OG PROSJEKTLEDER

Detaljer

Vurdering i renholdsoperatørfaget Hoverområder Bestått meget godt Bestått Ikke bestått

Vurdering i renholdsoperatørfaget Hoverområder Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Fagprøve renholdsoperatørfaget Planlegging Vurdering i renholdsoperatørfaget Hoverområder Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Planleggingen er godt Det er utarbeidet en gjennomarbeidet og grei arbeidsplan

Detaljer

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring Mange organisasjoner opplever i dag et gap mellom strategiske innkjøpsmål og operativ handling. Det gjennomføres en rekke initiativer; herunder kategoristyring, leverandørhåndtering og effektivitet i innkjøpsprosessene

Detaljer

Møte med eier Sted : rådhuset Tilstede : Fra Kommunen: Trond Julin og Roar Paulsen Fra DEKF : Anita Winsnes og Paul Røland

Møte med eier Sted : rådhuset Tilstede : Fra Kommunen: Trond Julin og Roar Paulsen Fra DEKF : Anita Winsnes og Paul Røland Møte med eier 23.11.2015 Sted : rådhuset Tilstede : Fra Kommunen: Trond Julin og Roar Paulsen Fra DEKF : Anita Winsnes og Paul Røland Temaer for møtet: DEKF s status for 2015 Foretakets utfordringer i

Detaljer

Overordnet rutine for systematisk HMS forvaltning i kommunale bygg

Overordnet rutine for systematisk HMS forvaltning i kommunale bygg Overordnet rutine for systematisk HMS forvaltning Kapnr.01 Formål Sikre at alle kommunale bygg (forvaltet av Etat for eiendom) er bygget, utstyrt, driftet og vedlikeholdt i tråd med gjeldende lover og

Detaljer

Din Samarbeidspartner. FSTL 16 juni Oppfølging av driftkontrakter. Hans Olav Sandbakken YIT AS. Together we can do it.

Din Samarbeidspartner. FSTL 16 juni Oppfølging av driftkontrakter. Hans Olav Sandbakken YIT AS. Together we can do it. Din Samarbeidspartner FSTL 16 juni 2010 Oppfølging av driftkontrakter Hans Olav Sandbakken YIT AS Litt om oss Omsetning > 4 mrd. kroner Antall ansatte > 3300 Landsdekkende med 63 avdelinger over hele landet

Detaljer

Kategoristyring og gevinstrealisering. Heidi Rygg og Thomas Ballou

Kategoristyring og gevinstrealisering. Heidi Rygg og Thomas Ballou Kategoristyring og gevinstrealisering Heidi Rygg og Thomas Ballou 07.09.2017 Agenda Om Bærum Kategoristyring hva og hvorfor? Inndeling i kategorier Modell for realisering av gevinster Identifisere Planlegge

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III. Oppdragsbeskrivelse. Rammeavtale Kurs/rådgivning innenfor bygningsinformasjonsmodeller (BIM) i Forsvarsbygg

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III. Oppdragsbeskrivelse. Rammeavtale Kurs/rådgivning innenfor bygningsinformasjonsmodeller (BIM) i Forsvarsbygg KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III Oppdragsbeskrivelse Rammeavtale Kurs/rådgivning innenfor bygningsinformasjonsmodeller (BIM) i Forsvarsbygg Innhold 1 GENERELT... 3 1.1 Om Forsvarsbygg... 3 1.2 Bakgrunn for

Detaljer

FM-utdanningene på Kjeller fornyer seg og fortsetter

FM-utdanningene på Kjeller fornyer seg og fortsetter FM-utdanningene på Kjeller fornyer seg og fortsetter Bransjedagen 2014 Kjeller 27. februar Studieleder/Førsteamanuensis Knut Boge Institutt for helse, ernæring og ledelse/facility Management Facility Management

Detaljer

VURDERING I IKT-Servicefaget

VURDERING I IKT-Servicefaget VURDERING I IKT-Servicefaget Hovedområde Systemdrift og systemovervåking Bestått meget Forstå, vurdere, reflektere, kritisere: Bestått Anvende, gjøre rede for, forklare: Ikke bestått: Kun gjengivelse og

Detaljer

Managed Print Services Utskrift som følger bedriftens utvikling. Kenth Borchardt Mars 2011

Managed Print Services Utskrift som følger bedriftens utvikling. Kenth Borchardt Mars 2011 Managed Print Services Utskrift som følger bedriftens utvikling Kenth Borchardt Mars 2011 Ta kontroll over utskriftskostnadene Kostnadsreduksjon og tiltak for effektivisering er viktige pådrivere i arbeidet

Detaljer

Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner

Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner Saksnummer 13/00203 1 / 7 Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 0.1 16.05.2013 Difi Dokument distribuert til tilbydere 02. 01.11.2013 Difi Ny definisjon

Detaljer

Oppdragsgivers spesifikasjon av Tjenesteytelsen

Oppdragsgivers spesifikasjon av Tjenesteytelsen Oppdragsgivers spesifikasjon av Tjenesteytelsen Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1 Krav til besvarelsen... 2 1.2 Bakgrunn for anskaffelsen... 2 1.3 Formål med anskaffelsen... 2 1.4 Omfang av arbeider... 3

Detaljer

Anskaffelsesregelverket Erfaring fra en offentlig anskaffelse med laveste pris som kriteringsvalg ANNE METTE E. RENSVIK, XYLEM I TRONDHEIM

Anskaffelsesregelverket Erfaring fra en offentlig anskaffelse med laveste pris som kriteringsvalg ANNE METTE E. RENSVIK, XYLEM I TRONDHEIM Anskaffelsesregelverket Erfaring fra en offentlig anskaffelse med laveste pris som kriteringsvalg ANNE METTE E. RENSVIK, XYLEM I TRONDHEIM Erfaring fra et spesielt tilfelle Anbudsinnbydelse fra en kommune

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000

Drammen Eiendom KF. Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000 Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000 Rammebetingelser i Endring Tema : Insentiver for effektive og verdiskapende arealer Case Drammen Eiendom KF Kostnadsdekkende husleie og strategisk

Detaljer

vi flytter dine forventninger

vi flytter dine forventninger vi flytter dine forventninger 02 vi flytter dine forventninger Relokator din totalleverandør på bedriftsflyttinger Relokator er spesialister på flytting av bedrifter. Våre kunder skal ha lavest totalkostnad,

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for anskaffelse av. Rapporteringsverktøy til Energiselskapet Buskerud AS. Ref. nr: (2)

Konkurransegrunnlag. for anskaffelse av. Rapporteringsverktøy til Energiselskapet Buskerud AS. Ref. nr: (2) Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Rapporteringsverktøy til Energiselskapet Buskerud AS Ref. nr: 1431374 (2) Tilbudsfrist: Mandag 20. august 2012, kl 12:00 Konkurransegrunnlag - Rapporteringsverktøy

Detaljer

Arbeidsbok for bruk av Høyeste verdi. Bemanningsbransjen Renholdsbransjen Vakt- og Sikkerhetsbransjen

Arbeidsbok for bruk av Høyeste verdi. Bemanningsbransjen Renholdsbransjen Vakt- og Sikkerhetsbransjen Arbeidsbok for bruk av Høyeste verdi Bemanningsbransjen Renholdsbransjen Vakt- og Sikkerhetsbransjen Prosessbeskrivelse for bruk av Excel-arket FØR UTLYSNING ETTER UTLYSNING Trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Detaljer

Private bedrifter trussel eller muligheter?

Private bedrifter trussel eller muligheter? Foto: Jo Michael Private bedrifter trussel eller muligheter? Anne Jensen, viseadm. Direktør NHO Service Hva er NHO Service NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO med 1.680 virksomheter,

Detaljer

TKL. BÆRUM KOMMUNE Prosjektenheten OPPDRAGSBESKRIVELSE RAMMEAVTALE FOR LEVERING AV HYDRATKALK. 11. januar 2015

TKL. BÆRUM KOMMUNE Prosjektenheten OPPDRAGSBESKRIVELSE RAMMEAVTALE FOR LEVERING AV HYDRATKALK. 11. januar 2015 BÆRUM KOMMUNE Prosjektenheten OPPDRAGSBESKRIVELSE 850015 RAMMEAVTALE FOR LEVERING AV HYDRATKALK 11. januar 2015 Total kvalitetsledelse Bærum kommune Prosjektenheten TKL A Orientering og rammebetingelser...

Detaljer

Bilag 1 til vedlikeholdsavtalen samt driftsavtalen KRAVSPESIFIKASJON. Administrativt system for skole og SFO

Bilag 1 til vedlikeholdsavtalen samt driftsavtalen KRAVSPESIFIKASJON. Administrativt system for skole og SFO Bilag 1 til vedlikeholdsavtalen samt driftsavtalen KRAVSPESIFIKASJON Administrativt system for skole og SFO SAK NR.: 15/05314 1 Kravmatrise Spesifikasjon av krav Skal (S) Bør (B) Kravet MÅ tilfredsstilles.

Detaljer

Outsourcing i Posten - utfordringer og erfaringer med konkurranseutsetting av lønns- og personaltjenester

Outsourcing i Posten - utfordringer og erfaringer med konkurranseutsetting av lønns- og personaltjenester Outsourcing i Posten - utfordringer og erfaringer med konkurranseutsetting av lønns- og personaltjenester Svalaug Handagard Posten Norge AS 2011.08.25 1 Posten Norge AS Agenda Posten Norge Prosessen vi

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

Levanger kommune Utførerens rammebetingelser

Levanger kommune Utførerens rammebetingelser Levanger kommune Utførerens rammebetingelser BAKGRUNN Gjennomføring av BUM-modellen fra 1.1.2004 innebærer ny oppgave- og ansvardeling internt i Levanger kommune. Bestilleren får etter modellen bl.a. ansvar

Detaljer

Policynotat. Krav og ønsker til en god innkjøpsprosess. Innledning

Policynotat. Krav og ønsker til en god innkjøpsprosess. Innledning Policynotat Krav og ønsker til en god innkjøpsprosess Innledning Gode innkjøp fordrer at det er en del av institusjonens strategiske ledelse. For sykehus og forskning er det viktig at man ser at teknisk

Detaljer

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14)

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) 8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) Modum kommune er med i innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Vestfold, Telemark). Alle rammeavtaler i dette samarbeidet

Detaljer

Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver

Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver Norsk Arbeidslivsforum 2. mars 2006 Kurt Harald Aase Dir. Forretningsutvikling Bluegarden AS Erfaringsbakgrunn Direktør Forretningsutvikling

Detaljer

Utfordring, tiltak og status:

Utfordring, tiltak og status: Utfordring, tiltak og status: Organisasjon, bemanning og kompetanse Komplisert og tidkrevende for systemeierskap å få et helhetlig bilde av både utfordringer og ansvarsområde, spesielt i forhold til NISSY.

Detaljer

Egenevalueringsskjema

Egenevalueringsskjema Egenevalueringsskjema Service Level Management - ITIL Dato: 12.02.2009 Versjon 1.1 Finanstilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@finanstilsynet.no www.finanstilsynet.no Evalueringsskjema for foretakets Service

Detaljer

Strategisk eiendomsledelse

Strategisk eiendomsledelse Strategisk eiendomsledelse * Hvordan sikre at eiendom bidrar til at kjernevirksomheten oppnår sine strategiske mål? * Hvordan ser landskapet ut? Erfaringer fra private og offentlige virksomheter. NBEF

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak.

Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak. Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak FSTL 2010 16 Juni av Elin S. Berggren Organisasjon Regjering HSØ RHF OUS

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i IKT-servicefaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i IKT-servicefaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i IKT-servicefaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

KVALIFIKASJONSSKJEMA FOR ANSKAFFELSE AV TJENESTER FOR DRIFT OG FORVALTNING AV IKT-INFRASTRUKTUR. Hemit

KVALIFIKASJONSSKJEMA FOR ANSKAFFELSE AV TJENESTER FOR DRIFT OG FORVALTNING AV IKT-INFRASTRUKTUR. Hemit Vedlegg 1 KVALIFIKASJONSSKJEMA FOR ANSKAFFELSE AV TJENESTER FOR DRIFT OG FORVALTNING AV IKT-INFRASTRUKTUR Hemit Side 1 av 7 1 INNLEDNING Leverandøren bekrefter ved sin underskrift av dette kvalifikasjonsskjema

Detaljer

HVA ER FDV? Statisk FDV Dynamisk FDV. Overtagelse og drift av bygninger?

HVA ER FDV? Statisk FDV Dynamisk FDV. Overtagelse og drift av bygninger? Overtagelse og drift av bygninger? Overlevering av prosjekt. Erfaring med nye og rehabiliterte bygg - Erfaringer fra prosjektgjennomføring, ble bygget ferdig? - Hva og hvor er forbedringspotensialet? -

Detaljer

Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

for å lykkes med e-handel? WebOn - for din lønnsomhet

for å lykkes med e-handel? WebOn - for din lønnsomhet Hvorfor er måling viktig for å lykkes med e-handel? Bakgrunn Vestlandsforsking: Forsker / utvikler - 1999 WebOn: Rådgiver - 2007 Butikk Trafikk Hvorfor de kommer Hvem og hvor mange handler Hva handler

Detaljer

Tiltaksplan for oppfølging av revisjonsrapport om systemforvaltning i Pasientreiser ANS 29.08.2011

Tiltaksplan for oppfølging av revisjonsrapport om systemforvaltning i Pasientreiser ANS 29.08.2011 Tiltaksplan for oppfølging av revisjonsrapport om systemforvaltning i Pasientreiser ANS 29.08.2011 6.2.11 Gjennomgå avtaleverket for å få på plass databehandleravtaler med driftsleverandørene 6.2.7 Pasientreiser

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner...3 1.2 Om IMB Maskiner...3 1.3 Definisjoner av sentrale begrep

Detaljer

Anskaffelsesprosess. Planlegge Avklare behov, organisere. Leveranse Kontraktsoppfølging. Konkurransegjennomføring

Anskaffelsesprosess. Planlegge Avklare behov, organisere. Leveranse Kontraktsoppfølging. Konkurransegjennomføring Anskaffelsesprosess Planlegge Avklare behov, organisere Konkurransegjennomføring Leveranse Kontraktsoppfølging 1 I en smart, innovativ anskaffelse fokuserer vi på mulighetsrommet i forkant av konkurransen

Detaljer

Kundens kravspesifikasjon ERP-løsning for kommunene i DDV-samarbeidet

Kundens kravspesifikasjon ERP-løsning for kommunene i DDV-samarbeidet Bilag 1 til vedlikeholdsavtalen Kundens kravspesifikasjon ERP-løsning for kommunene i DDV-samarbeidet Side 2 av 14 Innhold 1 KRAV TIL VEDLIKEHOLDSAVTALE... 3 1.1 KRAV TIL BRUKERSTØTTE OG OPPFØLGING.3 1.2

Detaljer

3B - SSA-D Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon. Driftsavtalen (SSA-D) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

3B - SSA-D Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon. Driftsavtalen (SSA-D) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Driftsavtalen (SSA-D) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 BESKRIVELSE BILAG 1... 3 2 AVTALENS OMFANG... 4 2.1 KUNDENS FORMÅL MED AVTALEN... 4 3 KRAV TIL DRIFT AV TILBUDT

Detaljer

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan?

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Gardermoen Onsdag 15. oktober 2014 Gustav Weiberg-Aurdal rådgiver KS forskning, innovasjon og digitalisering Lov om offentlige anskaffelser "Loven

Detaljer

Bilag A KRAVSPESIFIKASJON Flyttetjenester

Bilag A KRAVSPESIFIKASJON Flyttetjenester Arbeids- og Velferdsdirektoratet Dok.ref: 11/12765 Seksjon for Eiendom og Dato: Februar 2012 kontordrift Side: 1 av 9 KRAVSPESIFIKASJON Flyttetjenester Side: 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...

Detaljer

Grønne leieavtaler - nøkkelen til eie/leie-barrieren

Grønne leieavtaler - nøkkelen til eie/leie-barrieren Grønne leieavtaler - nøkkelen til eie/leie-barrieren Bransjeforening for ledende eiendomsaktører MEDLEMMENE MANDATET "Norsk Eiendom arbeider for forutsigbare rammer og handlingsrom som legger til rette

Detaljer

Profesjonell eiendomsdrift verdibevarende eiendomsforvaltning

Profesjonell eiendomsdrift verdibevarende eiendomsforvaltning Profesjonell eiendomsdrift verdibevarende eiendomsforvaltning 16.03.2016 Christian Listerud og Margrethe Foss Rådgivere - Eiendomsledelse Dagens agenda Hvorfor er vi her? God eiendomsledelse LCC som underlag

Detaljer

NBEF representerer byggherrer, eiendomsbesittere,

NBEF representerer byggherrer, eiendomsbesittere, Etablering av NETTVERK for DRIFT NBEF representerer byggherrer, eiendomsbesittere, rådgivende, forvaltere og driftere av bygg- og eiendommer FDV-U er fra 450 800 kr/m*2 Forvaltning er ca 40 120 kr/m*2

Detaljer

Kvalitetshåndbok for TrioVing

Kvalitetshåndbok for TrioVing Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndbok for TrioVing Innledning Følgende er kvalitetshåndboken for TrioVing. Arbeidet med utvikling av kvalitetssystemer og -prosesser i TrioVing er omfattende og møysommelig.

Detaljer

Opplæringsmodul 5. for mellomstore og utviklede EPC markeder

Opplæringsmodul 5. for mellomstore og utviklede EPC markeder Opplæringsmodul 5. for mellomstore og utviklede EPC markeder EPC støttestrategi Project Transparense OVERSIKT OVER OPPLÆRINGSMODULER I. Grunnleggende EPC II. EPC prosess fra identifisering av prosjekt

Detaljer

Service Level Agreements

Service Level Agreements Service Level Agreements - Hensikt, innhold og skråblikk på case Dagfinn Sæther, fagsjef ASP Norge Vi gjør en avtale (Service Level Agreement) Åpningstid: Torsdag 12 mars 2009 13.15 13.50 Foredragsholders

Detaljer

Bestemmelser om renholdstjenester

Bestemmelser om renholdstjenester Bestemmelser om renholdstjenester fastsettes til bruk i forsvarssektoren Oslo, 01. mai 2016 Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstab Bestemmelser om renholdstjenester KORTTITTEL: Renholdsbestemmelsen

Detaljer

ERP-prosjekter Forsvarets erfaringer. SAP konferansen 27. oktober 2016 Brigader Arild Dregelid Sjef LOS-programmet i Forsvaret

ERP-prosjekter Forsvarets erfaringer. SAP konferansen 27. oktober 2016 Brigader Arild Dregelid Sjef LOS-programmet i Forsvaret ERP-prosjekter Forsvarets erfaringer SAP konferansen 27. oktober 2016 Brigader Arild Dregelid Sjef LOS-programmet i Forsvaret Innhold Målsettingen med felles, integrert forvaltningssystem Hovedleveranser

Detaljer

DEL III AVTALE OM LEVERANSE. mellom ASKER KOMMUNE Avtale nummer 620. Øyrenovasjon for Asker kommune

DEL III AVTALE OM LEVERANSE. mellom ASKER KOMMUNE <COMPANYNAME> Avtale nummer 620. Øyrenovasjon for Asker kommune DEL III AVTALE OM LEVERANSE mellom ASKER KOMMUNE (heretter benevnt Oppdragsgiver) og Org.nr. (heretter benevnt Leverandør) Avtale nummer 620 Øyrenovasjon for Asker kommune

Detaljer