PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING"

Transkript

1 Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill nr. 130 skole/barnehage og idrettsanlegg Området avsettes til kombinert bebyggelse og anleggsformål offentlig eller privat tjenesteyting og idrettsanlegg. K2, innspill nr. 132 skole/barnehage og idrettsanlegg Området avsettes til kombinert bebyggelse og anleggsformål offentlig eller privat tjenesteyting og idrettsanlegg. Vedtatt av kommunestyret Offentlig høring: til Høringsfrist Planbeskrivelse med konsekvensutredning Side 1

2 1 Innhold 1 Planbeskrivelse Bakgrunn B8, boligområde K1, kombinert formål skole/barnehage og idrettsanlegg K2, kombinert formål skole/barnehage og idrettsanlegg Vurdering - Fortetting og transformasjon innenfor grønn strek i Årnes Konsekvensutredning Bakgrunn Kunnskapsgrunnlag og kriterier - miljømessige og samfunnsmessige konsekvenser B8 Boligområde Raumnes & Årnes IL idrettsanlegg K1, innspill nr. 130 Området ved Nes vgs K2, innspill nr. 132 Utvidelse av nytt idrettsanlegg Nes kommune Planbeskrivelse med konsekvensutredning Side 2

3 1 Planbeskrivelse 1.1 Bakgrunn Nedenfor følger en beskrivelse av byggeområdene som foreslås lagt inn i ny arealdel. Til grunn for planforslaget ligger mål og strategier fra kommuneplanens samfunnsdel med konkretisering av langsiktig arealstrategi, samt konsekvensutredning. Forslaget går ut på at nåværende idrettsanlegget på Årnes flyttes og legges i tilknytning til Nes videregående skole, på område som er avsatt til idrettsanlegg i kommunedelplan for Årnes, vedtatt Samtidig legges nåværende idrettsanlegg inn i kommuneplanen som framtidig boligområde. Områdene avsettes i kommuneplanen som henholdsvis kombinert formål offentlig skole/barnehage og idrettsanlegg og boligområde. Nedenfor er det vist illustrasjon av fremtidig situasjon. B8 Nytt boligområde K1 Kombinert formål Nytt område for skole/barnehage og idrettsanlegg K2 Utvidelse av område. I tillegg er det nødvendig å utvide noe av arealet som skal romme skole/barnehage og idrettsanlegg. Dette er et areal på 20,5 dekar. Dette arealet ligger som LNF-område i dag, K2. Planbeskrivelse med konsekvensutredning Side 3

4 Flyfoto over dagens situasjon: Nes vgs. Idrettsanlegg Kart som viser nåværende kommuneplan: Offentlig bebyggelse Nåværende idrettsanlegg Framtidig idrettsanlegg Planbeskrivelse med konsekvensutredning Side 4

5 Kart som viser framtidig situasjon: B8 Framtidig boligområde K1 Kombinert formål skole/barnehage og idrettsanlegg K2 utvidelse av område. 1.2 B8, boligområde Området avsettes til bebyggelse og anlegg framtidig boligbebyggelse. Dagens formål: Idrettsanlegg. Areal: 66 dekar Det legges opp til at det vil bli plass til omlag 300 boenheter med varierende leilighetsstørrelse. Utbyggingsvolum, herunder antall boligenheter skal fastsettes i reguleringsplan. Boligbebyggelse i dette området er i tråd med langsiktig arealstrategi. Kort avstand til kollektivknutepunkt og handel- og servicefunksjoner. På deler av område må det avklares behov for støyskjermingstiltak. Det skal stilles krav om høy utnyttelse, og variert boligtilbud tilpasset fremtidig befolknings-sammensetning. Planbeskrivelse med konsekvensutredning Side 5

6 1.3 K1, kombinert formål skole/barnehage og idrettsanlegg Området avsettes til kombinert formål offentlig eller privat tjenesteyting og idrettsanlegg. Dagens formål: offentlig bebyggelse/idrettsanlegg. Areal: ca. 150 dekar K1 ligger i tiknytning til boliger og øvrige sentrumsfunksjoner, dette skaper synergieffekter ved samlokalisering av skoler, idrettsanlegg og boliger. Det legges inn bestemmelse om at område skal benyttes til offentlig skole, barnehage og idrettsanlegg, og at det skal utarbeides områdereguleringsplan for hele området. Det henvises til revidert bestemmelser og retningslinjer 2.10 Kombinert formål. 1.4 K2, kombinert formål skole/barnehage og idrettsanlegg Dagens formål: LNF-område. Område avsettes til kombinert formål - offentlig eller privat tjenesteyting og idrettsanlegg. Areal: ca. 20,5 dekar For at det det skal bli plass til framtidig idrettsanlegg og skoler/barnehage, ser en behov for en utvidelse av området. Det legges inn bestemmelse om at område skal benyttes til offentlig skole, barnehage og idrettsanlegg, og at det skal utarbeides reguleringsplan for hele området før områdett bebygges. Det henvises til revidert bestemmelser og retningslinjer 2.10 Kombinert formål. 1.5 Vurdering - Fortetting og transformasjon innenfor grønn strek i Årnes Ved å flytte idrettsanlegget og gjøre plass til boliger i dette området, gis det mulighet for sentrumsnære boliger med gå- og sykkelavstand til daglige gjøremål i Årnes sentrum. Området ligger innenfor gåavstand til alle daglige gjøremål som skole, barnehager, sentrumsfunksjoner og kollektivtilbud for tog og buss. Årnes er i forslag til Regional plan for areal- og transportplanlegging pekt ut som prioritert vekstområdet som skal ta høyere vekst enn øvrige steder i Nes. I forslaget forventes det at kommunen legger til rette for minimum 80 % av bolig- og arbeidsplassveksten skal skje i Årnes. Denne anbefalingen er svært krevende å gjennomføre i Nes kommune i ett grep, gitt våre mange grender og små lokalmiljøer, samt at en stor andel av de regulerte og fremtidige boligområdene i gjeldende kommuneplan ligger utenfor Årnes området. En tilnærming til 80 % vekst i Årnes må nødvendig vis skje over en viss tid. Ved å transformere eksisterende idrettsanlegg til boliger og flytte idrettsanlegget til samlokalisering med skoler og barnehage gjøres et stort grep i retning av tilnærmingen til 80 % vekstfordelingen i Årnes. Dette er i tråd med kommuneplanens bestemmelse og retningslinjer 1.5 (Potensialet for fortetting og transformasjon innenfor «grønn strek» skal være planlagt utnyttet før opparbeidelse kan påbegynnes på nye utbyggingsområder). Planbeskrivelse med konsekvensutredning Side 6

7 2 Konsekvensutredning 2.1 Bakgrunn I forbindelse med 1. gangs behandling av kommuneplanens arealdel ble det utarbeidet konsekvensutredning for alle arealinnspillene. Dette gjelder også de områdene som nå legges ut til offentlig høring. Konsekvensutredningen ble utarbeidet av ekstern konsulent Multiconsult AS. Konsekvensutredningen baserer seg på metodikken som vist i Miljøverndepartementets veileder T-1493 Konsekvensutredning av arealdelen, Nedenfor er konsekvensutredning for gjeldende områder trukket ut og gjengitt her, inklusiv beskrivelse av kunnskapsgrunnlaget og kriterier som legges til grunn for miljømessige og samfunnsmessige konsekvenser. I tillegg er det gjort noen supplerende opplysninger, og med noen nye illustrasjoner. Hele konsekvensutredningen er tilgjengelig på Nes kommunes hjemmeside: Konsekvensutredning. 2.2 Kunnskapsgrunnlag og kriterier - miljømessige og samfunnsmessige konsekvenser Miljømessige konsekvenser Forurensning Forurensning (klimagass og annet utslipp til luft, jord og vann) Vurderinger er basert på Miljødirektoratets register over eiendommer med forurenset grunn og opplysninger på miljostatus.no om vannkvalitet og støy. Ny bruk av områder med forurenset grunn kan kreve kostbare oppryddingstiltak. Betydning for foreslått bruk vurderes. Støy Støy Kjente støy- og forurensningskilder: Støysonekartlegging i Nes kommune Miljostatus.no I de områdene hvor arealinnspillet kommer inn i rød støysone vurderes dette som en negativ konsekvens. Dersom områdene ligger innenfor gul støysone vurderes konsekvensen til middels innenfor tettsteder og rød i spredt bebygde områder. Områder nærmere enn 100 m fra E16 og 50 m fra andre riks- og fylkesveier vurderes som rød sone. Planbeskrivelse med konsekvensutredning Side 7

8 Naturressurs Naturressurs (jordbruk og skogbruk) Temakart basert på kjente registreringer: NVE ( Drikkevannskilde Norges geologiske undersøkelse, Sand/grus uttak Mineralressurs område Mineralressurs lokalitet Grus/pukk råstoff Pukk/uttak Råstoff prøvepunkt Fjellbrønn Kilde løsmasse Sand/grus område/registrering Pukkområde Norsk institutt for skog og landskap AR5 Markslag, FKB Lastet ned fra Norge Digitalt FKB Dyrkbar jord, oversendt fra skog og landskap Utredningen beskriver virkninger for landbruket. Fulldyrket jord og dyrkbar jord er en ikke-fornybar ressurs som må sikres iht. nasjonale mål for jordvern for å sikre nasjonal matproduksjon. Når det gjelder formål som allerede ligger inne i kommuneplanens arealdel og hvor arealet ligger på fulldyrka eller dyrkbar jord, så tas det ikke ny vurdering med tanke på jordvern. Naturmiljø Naturmiljø (naturmangfold) Temakart basert på kjente registreringer: Miljødirektoratets Naturbase: Artsforekomster Naturvernområde Viktige naturtyper Artsdatabanken: Rødlistearter (status) Akershus Fylkeskommune (Grønnstruktur Romerike 2002) Biologisk mangfold (oversendt per epost) NVE: Verneplan for vassdrag ( Verna vassdrag Miljødirektoratet, inngrepsfri naturområde: DN INON 2008 Temaet beskriver konsekvenser for sårbare arter, naturtyper og prioriterte arter. Det ble i 2003 utført en kartlegging og verdisetting av naturtyper i Nes kommune (Siste Sjanse 2003). Det har blitt gjennomført miljøregistreringer i skogen i Nes på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Viken Skog BA og Nes kommune (Siste Sjanse). Registreringene ble utført i to omganger, Nes øst for Glomma i 2001 og Nes vest for Glomma i Nærmiljø og friluftsliv Nærmiljø, grøntstruktur, friluftsliv og folkehelse Temakart basert på Miljødirektoratets Naturbase: Planbeskrivelse med konsekvensutredning Side 8

9 Sikret friluftslivsområde Fylkesmannen i Akershus: Oversendt per epost Verdifulle friluftsområder Regional grønnstruktur Den Norske Turistforening, lastet ned fra Norge Digitalt: Turstier Akershus Fylkeskommune, oversendt per epost (Grønnstruktur Romerike 2002) Friområder Romerike I følge ny folkehelselov skal utfordringene knyttet til innbyggernes helse utgjøre en del av grunnlaget for arbeidet med kommunens planstrategi. Nes kommune omhandler folkehelse som eget tema både i planprogram og i kommuneplanens samfunnsdel. Folkehelseperspektivet ivaretas i hovedsak gjennom strategiene under satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel, og er ikke definert som et eget mål. Folkehelsebegrepet må forstås ganske bredt og inkluderer sentrale verdier som livskvalitet og trivsel, som alle skal bidra til at vi får en frisk og mestrende befolkning. I veilederen fra Miljødepartementet som vi legger til grunn for konsekvensutredningen faller dette inn under tema nærmiljø, og behandles derfor ikke som eget tema under samfunnsmessige konsekvenser. Innenfor de områdene hvor arealinnspillene berører viktige friluftsområder vurderes konsekvensen å være middels til usikker negativ konsekvens hvor det må sees på avbøtende tiltak. Kulturminner Kulturminner og kulturmiljø Temakart basert på kjente registreringer: Miljødirektoratets Naturbase: Helhetlig kulturlandskap Akershus Fylkeskommune, oversendt per epost (Fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus ) Kulturmiljøer og kulturlandskap (av lokal, regional og nasjonal verdi) Fredete bygninger, anlegg og områder Fredete og listeførte kirker Statens kulturhistoriske eiendommer og landvernplaner Riksantikvarens kulturminnedatabase, Askeladden. Fredete bygninger SEFRAK-bygninger Kulturminnepunkt Arkeologiske kulturminne Temakartene baseres på kjente registreringer fra Askeladden. I de områdene hvor det ligger automatisk fredede kulturminner vurderes dette til å være en negativ konsekvens. Risiko- og sårbarhet (ROS) Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet Fylkesmannen i Akershus: Verdidatasett beredskap NVE ( : Steinsprang og snøskred aktsomhetsområde Kvikkleire Flomsone 200 år NVE (oversendt per epost): Skreddatapunkt Planbeskrivelse med konsekvensutredning Side 9

10 Tverrprofiler for flomberegninger foreløpige beregninger *) *NVEs flomsonekartlegging for Nes var under utarbeiding da utredningen ble skrevet. Denne rapporten benyttet foreløpige beregninger av tverrsnitt for flom for Vorma og Glomma tilsendt fra NVE. Disse beregningene kan av avvike fra de endelige flomsoner laget av NVE. For tema risiko- og sårbarhet vurderes kartlagte områder for kvikkleire og flom. Dersom arealinnspillet kommer innenfor et område med kvikkleire med høy risiko for ras vurderes dette til å være en negativ konsekvens. Dersom området ligger innenfor et område med moderat risiko vurderes dette til å være en middels til usikker negativ konsekvens. Det er ikke utarbeidet noe eget flomsonekart for Glomma og Vorma i Nes kommune, men det er satt en kotehøyde for 200-årsflom (denne er noe usikker, men ligger uansett ikke langt unna det som et framtidig flomsonekart vil kunne vise). Dersom arealinnspillene kommer innenfor denne koten vurderes konsekvensen å være negativ. Dagens situasjon og kriterier som legges til grunn samfunnsmessige konsekvenser Kollektivdekning og transportbehov Dagens situasjon Prognosene viser at folketallet til Oslo og Akershus vil øke med personer de neste 20 årene. Antallet arbeidsplasser forventes å øke med pr år. Spørsmålet blir hvor disse menneskene skal bo, arbeide og hvordan de skal reise. For å håndtere denne veksten og for å nå klimamålene må hoveddelen av veksten i Oslo og Akershus konsentreres til noen prioriterte vekstområder der kollektivtransport kan bli et naturlig førstevalg, og der innbyggerne kan gå og sykle til daglige gjøremål. Jernbanen er det viktigste strukturerende elementet for ny bolig- og næringsvekst i regionen. I kommuneplanens samfunnsdel for Nes står det at nye utbyggingsprosjekter hovedsakelig skal lokaliseres i tilknytning til kollektivknutepunkt med offentlige tjenester og servicefunksjoner, slik at innbyggerne får bedre muligheter til å gå, sykle eller bruke kollektivtransport til daglige gjøremål. I konsekvensutredningen ser vi sammenhengen mellom transportbehov og kollektivdekning; på hvilken konsekvens et innspill har på transportbehov, og om økt transportbehov kan tenkes å løses ved hjelp av kollektivtransport. Vi baserer oss på rutetabeller fra Ruter og NSB for å vurdere kollektivdekningen. På alle steder i Nes hvor det har kommet inn innspill eksisterer det et eller annet kollektivtilbud som gjør det mulig å pendle i forbindelse med jobbreiser til Oslo og/eller Jessheim/Gardermoen næringspark/osl morgen og ettermiddag. Avgangene har minimum en times frekvens i løpet av dagen, og gir tilgang til handels- og servicefunksjoner. Kriterier for konsekvensvurdering - boliginnspill Innspill på steder med god kollektivdekning (buss og tog) får grønn på «Kollektivdekning og transportbehov» Innspill på steder med middels kollektivdekning: Buss med mindre enn halvtimes frekvens gul på «Kollektivdekning og transportbehov» Kriterier for konsekvensvurdering Øvrige innspill Øvrige innspill som medfører økt bilbruk får gul på «Kollektivdekning og transportbehov». Lager- og logistikkvirksomhet får grønt hvis det er god og trafikksikker tilknytning til E16. Teknisk infrastruktur Planbeskrivelse med konsekvensutredning Side 10

11 Kommunalteknisk avdeling i Nes kommune har stått for konsekvensutredning av de kommunale vannog avløpstjenestene. I Nes er det også et kommunalt vannverk som leverer vann til store deler av innbyggerne. Årnes Vannverk har selv stått for konsekvensutredning av vannforsyning i sine områder. Ved konsekvensutredning for kommunalt vann og avløp er det lagt til grunn tilgjengelighet av tjenester, dette vil i hovedsak si avstand til kommunalt anlegg og kapasiteten på dette. Rødt betyr at den økonomiske konsekvensen er stor, hvis noen av disse områdene vedtas utbygd bør det vurderes å legge kostnader for oppgradering av VA-ledninger over på utbygger. Befolkningsutvikling og tjenestebehov skolekapasitet Dagen situasjon For vurdering av konsekvenser for tjenestebehov har vi begrenset oss til å se på skolekapasitet i kommunen. Kriterier for konsekvensvurdering Under temaet befolkningsutvikling og tjenestebehov ser vi på skolekapasiteten på skolen som ligger i nærheten av området for det enkelte boliginnspill. Boliginnspill som ligger der hvor det ligger an til lite kapasitet på barneskolen i nærheten får middels negativ konsekvens, altså oransje befolkningsutvikling og tjenestebehov. Det er naturlig at de fleste boliginnspillene får middels negativ konsekvens (gul) på dette temaet, da det ikke er utarbeidet skolestruktur som skuer frem til At et innspill får middels negativ konsekvens på dette temaet vil ikke være utslagsgivende for om innspillet anbefales eller ikke, men gir en pekepinn på utfordring knyttet til skoleplasser. Forhold til strategi for fremtidig arealbruk Boliginnspill Boliginnspill vurderes i forhold til mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel og langsiktig arealstrategi for Nes kommune, slik som beskrevet i planbeskrivelsen kap. 3. I arbeidet har vi videre basert oss på statistikk fra SSB, gjeldende arealdel, beregninger for boligbehov og boligmarkedsundersøkelse utført av Prognosesenteret høsten Føringer fra kommuneplanens samfunnsdel og langsiktig arealstrategi, og antallet boliger som allerede ligger inne i eksisterende arealplan gjør at det er et fåtall av boliginnspill som anbefales gjennomført. Kriterier for konsekvensvurdering Boliginnspill i Årnes-området prioriteres høyest Moderat vekst i kommunens øvrig tettsteder. Nye boligområder er vurdert ut i fra følgende kriterier: - Kollektivdekning - Tilknytning til eksisterende boligområder - Nærhet til eksisterende servicetilbud - Vern av dyrket- og dyrkbar jord - Skolekapasitet - Eksisterende tomtereserver Næring Nes kommune er landets største kornkommune. Dette er et viktig fortrinn som skal videreutvikles. Landbruksbasert næringsutvikling, både ivaretakelse av eksisterende jordbruk, men også videreutvikling av landbruksrelatert næring vektlegges i konsekvensutredningen. Det foreligger ingen vedtatt næringsplan, men vi legger til grunn kommunens ønske om at eksisterende næringsområde på Herbergåsen og utvalgte arealer langs ny E16 skal videreutvikles og utnyttes til næringsformål. Kriterier for konsekvensvurdering Planbeskrivelse med konsekvensutredning Side 11

12 Handel og servicevirksomheter med stort kundebesøk og høy tetthet av arbeidsplasser (kontorbedrifter, offentlig forvaltning, kundeintensiv handel og service) skal fortrinnsvis lokaliseres til Årnes. Virksomheter med stort arealbehov og stor transportaktivitet, som produksjonsbedrifter, gods- og logistikkvirksomhet samt handel med plasskrevende varer, lokaliseres utenfor tettbebyggelsen Videreutvikle og utnytte eksisterende næringsområde på Herbergåsen og utvalgte arealer langs ny E16 til næringsformål. Esval Miljøpark KF videreutvikles i henhold til samfunnsdelens strategier Områder for masseuttak og deponi skal reguleres særskilt gjennom bestemmelser Barn og unges oppvekstsvilkår Barn og unges oppvekstsvilkår er omtalt i kommuneplanens samfunnsdel. I konsekvensutredningen har vi vektlagt utgangspunktet om at barn og unge skal vokse opp i trygge og utviklende miljøer. Dette er til dels overlappende med temaet nærmiljø og friluftsliv, men vektlegges spesielt med utgangspunkt i barn og unges behov og behandles derfor som eget tema i den videre konsekvensutredningen. Kriterier for konsekvensvurdering Tilgang på leke-oppholdsarealer Trafikksikkerhet og trygg skolevei Planbeskrivelse med konsekvensutredning Side 12

13 2.3 B8 Boligområde Raumnes & Årnes IL idrettsanlegg Framtidig boligområde på nåværende Raumnes og Årnes idrettsanlegg, innspill nr Gnr/bnr: 166/50 Navn: Årnes, skole, Kjuushagen Innspill nr.: 102 Dagens formål: Idrettsanlegg Foreslått formål: Boliger Arealstørrelse: 66 dekar Beskrivelse: Nåværende idrettsanlegg flyttes til jordet sør for Nes videregående skole, som er avsatt til framtidig idrettsformål i kommunedelplanen for Årnes. Dette åpner for ca. 300 boliger på fraflyttet tomt. (Ønsker å flytte Årnes barneskole og ny barnehage til området satt av til framtidig idrettsanlegg ved Kjuushagen). Miljømessige konsekvenser Tema Konsekvens Forklaring/begrunnelse Forurensing (klimagass og annet Ingen registrerte forekomster utslipp til luft, jord og vann) Støy Den nordligste delen av området inn mot fv. 175 ligger innenfor gul sone (støysonekart) Naturressurs (jordbruk og skogbruk) Deler er klassifisert som fulldyrka jord, 22,1 dekar. Området er allerede satt av til idrettsanlegg. Ingen registreringer Naturmiljø (naturmangfold) Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv (herunder folkehelse) Kulturminner og kulturmiljø Ingen registreringer Ingen registrerte kulturminner Planbeskrivelse med konsekvensutredning Side 13

14 Samfunnsmessige konsekvenser Tema Konsekvens Forklaring Kollektivdekning Sentrumsnært med god kollektivdekning Teknisk infrastruktur Befolkningsutvikling og tjenestebehov Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet Forhold til strategi for fremtidig arealbruk Folkehelse Barn og unges oppvekstsvilkår Ikke kapasitet pr i dag, avhengig av ny overføringsledning Årnes - Fjellfoten Ønsket transformasjon i prioritert tettsted Ingen registreringer som medfører restriksjoner i arealbruken I tråd med langsiktig arealstrategi Idrettsanlegg, svømmehall, friluftsområder Gangavstand til «alle» funksjoner, gangveg Samlet vurdering og eventuelle alternativer Det er ingen negative konsekvenser for alle miljøtema, men liten/mindre vesentlig for støy og naturressurs dekar 22, 1 dekar er klassifisert som fulldyrka jord. Dette området er allerede satt av idrettsanlegg. Tiltaket er i tråd med langsiktig arealstrategi om vekst i Årnes. Ligger innenfor grønn strek i kommunedelplan for Årnes. Forutsettes at det gjennom reguleringsplan avklares behov for rekkefølgebestemmelser knyttet til støyskjermingstiltak. Konklusjon: Anbefales lagt inn 2.4 K1, innspill nr. 130 Området ved Nes vgs Gnr/bnr: Navn: Årnes, skole, Kjuushagen Innspill nr: 130 Dagens formål: Offentlig bebyggelse Foreslått formål: kombinert bebyggelse og anlegg - offentlig og privat tjenesteyting og idrettsanlegg Arealstørrelse: ca. 150 dekar Beskrivelse: Flytting av Årnes skole og nytt idrettsanlegg til område ved Nes videregående skole Planbeskrivelse med konsekvensutredning Side 14

15 Miljømessige konsekvenser Tema Konsekvens Forklaring/begrunnelse Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, Ingen registrerte forekomster jord og vann) Støy Den nordvestligste delen av området inn mot fv. 175 ligger innenfor gul sone (støysonekart). Byggegrense fra vegen er 30 m. Naturressurs (jordbruk og skogbruk) Bebygd område Ingen registreringer Naturmiljø (naturmangfold) Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv (herunder Positivt for nærmiljø og folkehelsa folkehelse) Ingen registrerte kulturminner Kulturminner og kulturmiljø Samfunnsmessige konsekvenser Tema Konsekvens Forklaring Kollektivdekning Sentrumsnært med god kollektivdekning Teknisk infrastruktur Kommunalt v/a, Årnes vannverk Befolkningsutvikling og tjenestebehov Ønsket transformasjon i prioritert tettsted Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet Avstand til høyspent må ivaretas i prosjekteringen. Eller ingen registreringer som medfører restriksjoner i arealbruken. Forhold til strategi for fremtidig arealbruk I tråd med langsiktig arealstrategi Barn og unges oppvekstsvilkår Positivt for barn og unge Samlet vurdering og eventuelle alternativer Område egner seg godt for lokalisering av ny barneskole. Synergieffekter ved samlokalisering med fremtidig svømmehall og idrettsanlegg. Konklusjon: Anbefales lagt inn Planbeskrivelse med konsekvensutredning Side 15

16 2.5 K2, innspill nr. 132 Utvidelse av nytt idrettsanlegg Gnr/bnr: 166/1 Navn: Kjuus Innspill nr: 132 Dagens formål: LNF Foreslått formål: Kombinert formål offentlig og privat tjenesteyting og idrettsanlegg. Arealstørrelse: 20,5 dekar Beskrivelse: Utvide eksisterende fremtidige areal avsatt til idrettsformål, for å få plass til nytt idrettsanlegg. 20,5 dekar. Kartet viser areal som er avsatt til framtidig idrettsanlegg i kommunedelplan for Årnes og utvidelse av areal (20,5 dekar) Miljømessige konsekvenser Tema Konsekvens Forklaring/begrunnelse Forurensing (klimagass og annet utslipp til Ingen registrerte forekomster luft, jord og vann) Støy Ligger utenfor rød og gul sone (støysonekart). Naturressurs (jordbruk og skogbruk) Fulldyrka jord, 20.5 dekar. Grenser til et større sammenhengende areal i øst med fylldyrka jord. Naturmiljø (naturmangfold) Ingen registreringer Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv (herunder folkehelse) Kulturminner og kulturmiljø Gangavstand til «alle» funksjoner, gangveg. Vil være positivt for nærmiljøet og folkehelsa. Ingen registrerte kulturminner Samfunnsmessige konsekvenser Tema Konsekvens Forklaring Kollektivdekning Sentrumsnært med god kollektivdekning Teknisk infrastruktur Kommunalt v/a, Årnes vannverk Befolkningsutvikling og tjenestebehov Ønsket transformasjon i prioritert tettsted Planbeskrivelse med konsekvensutredning Side 16

17 Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet Forhold til strategi for fremtidig arealbruk Barn og unges oppvekstsvilkår Ingen registreringer som medfører restriksjoner i arealbruken I tråd med langsiktig arealstrategi Positivt for barn og unge Samlet vurdering og eventuelle alternativer Negativ konsekvens for jordbruk, ellers overveiende positive konsekvenser. Legger til rette for en god utvikling av nytt idrettsanlegg. Konklusjon: Anbefales lagt inn Planbeskrivelse med konsekvensutredning Side 17

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026

KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026 KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026 Nye utbyggingsområder Sande kommune bevaringsverdig kulturlandskap foto: Bjørn Elnan Vedlegg 1 til Kommuneplanens arealdel 2014 2026 Vedtatt av kommunestyret 7. mai 2014 justert

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen

Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN 2010-2023 Revidert 15.09.2011 Plan- bygg og oppmålingsenheten INNSPILL Nr. B02 (1.4) Forslagstiller Forslag til kommuneplan

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND FLYSTASJON. Planprogram FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE

REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND FLYSTASJON. Planprogram FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND FLYSTASJON Planprogram FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE 15.01.2013, REV. 1, 28.01.2013 REV 2 24.04.2013 1 Forord Stortinget vedtok i 2009 innkjøp av nye kampfly

Detaljer

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 VED EGNE KREFTER For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 FORORD Kjært barn har mange navn, Harstad er i ulike perioder blant annet kalt for verftsbyen, forsvarsbyen, kulturbyen i nord, arktisk

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave/dato:

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Høringsinnspill til kommuneplanen fra organisasjoner, lag og foreninger med rådmannens kommentarer

Høringsinnspill til kommuneplanen fra organisasjoner, lag og foreninger med rådmannens kommentarer Vedlegg 6 Høringsinnspill til kommuneplanen fra organisasjoner, lag og foreninger med rådmannens kommentarer 31 Asker kulturelle fellesråd og Asker musikkråd, datert 07.11.2013, s.nr./l.nr. 13/4514-31

Detaljer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer Nes kommune Planbeskrivelse med konsekvensutredning (KU) Detaljregulering Esval Holsravina 20. mars 2015 Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent

Detaljer

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige olje- og energidepartement Retningslinjer Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget Innhold, rutiner og ansvar Rapport til Miljøverndepartementet Kartverket 20. mai 2012 Side 1 av 44 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 6 2.1 INNLEDNING... 6 2.2 LOV OG

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL 10 38 35 30 3 41 46 48 1 25 37 8 29 26 40 34 12 47 6 19 32 27 4 31 2 7 24 11 5 11 44 13 11 45 33 28 43 23 42 9 18 22 16 14 11 17 20 15 21 BYPLAN 2014 38 46 37 44 45 Kommuneplanens arealdel VURDERING AV

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Oppdraget Oppdragsgiver Helsebygg Midt Norge Oppdragsgivers kontakt Gudmund Moen Oppdragets navn KU

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Langsiktig arealstrategi for Lier kommune 2009 2040

Langsiktig arealstrategi for Lier kommune 2009 2040 1 Langsiktig arealstrategi for Lier kommune 2009 2040 Lier kommune Kommunestyret 2/9-2008 2 Innhold 1 Bakgrunn og innledning... 3 1.1 Langsiktig arealstrategi avklarer:... 3 1.2 Bruk av den langsiktige

Detaljer