Tosterødberget videregående skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tosterødberget videregående skole"

Transkript

1 Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx

2 Innholdsfortegnelse SIDE 1 BAKGRUNN FOR REGULERINGSSAKEN PLANOMRÅDET DAGENS SITUASJON EIENDOMSFORHOLD PLANSTATUS I OMRÅDET... 6 Kommuneplan og andre overordnede planer... 6 Godkjente reguleringsplaner... 6 Andre planer av betydning for planarbeidet KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING OG PLANPROGRAM ANALYSE AV PLANOMRÅDET OG RELEVANTE PROBLEMSTILLINGER Dagens situasjon Lek og rekreasjon Landskap og fjernvirkning Trafikkforhold Lokalklima Universell utforming Biologisk mangfold VA-anlegg Kulturminner og kulturmiljø Eksisterende bebyggelse og anlegg RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE SE EGET VEDLEGG MEDVIRKNING OG SAMORDNING Forhåndsvarsling Sammendrag av merknader med tilhørende behandling av disse Barns medvirkning. Innspill og hvordan disse har påvirket løsningsforslaget BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Hovedgrep og bærende idé med løsningsforslaget Planområde med arealbruk Veisystemer, veityper og standard Parkering Bebyggelsen Materialer Uteareal Naturmangfold Universell utforming Energi Støy Kulturminner Teknisk infrastruktur RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER

3 Forslaget sett i forhold til Statlige planretningslinjer for samordnet bolig areal- og transportplanlegging Forslaget sett i forhold til Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen GJENNOMFØRING OG TIDSPERSPEKTIV FOR GJENNOMFØRING VEDLEGG

4 1 Bakgrunn for reguleringssaken Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for oppgradering av bygningsmassen ved Halden videregående skole, avd. Tosterødberget. Skolens kapasitet planlegges økt fra 24 elever til 32 elever. Eksisterende bygningsmasse er i dårlig stand og det planlegges bygging av ny skole hvor det meste av dagens bygningsmasse erstattes med nybygg. 2 Planområdet Fig. 1 Varslet planområde er innenfor den svarte streken. Planforslagets planområde er innenfor den røde streken. Hele g.nr./b.nr.:98/23 på cirka 85 daa ble varslet som aktuelt planområde. Planforslagets planområde omfatter nå kun deler av dette, tilsvarende et areal på om lag 30,4 daa. Se overstående illustrasjon. Bakgrunnen for den til dels vesentlige reduksjonen av planområdets utstrekning er at området som ble varslet til planoppstart i stor grad fulgte gjeldende tomtegrenser rundt skolen. Etter hvert som 4

5 planarbeidet skred frem ble det imidlertid klart at det ikke var ønskelig å regulere områdene nordvest for skolen i denne omgang. Siden området ikke skal utvikles eller bebygges er det vurdert som mest hensiktsmessig å la kommuneplanens arealformål være gjeldende. Alt areal som ikke lenger er en del av planområde benyttes til landbruk-, natur- og friluftsformål (LNF). En tilsvarende vurdering ble gjort for arealet langs Flintveien, sørvest på eiendommen. Området er markert som LNF-område i kommuneplanen. Skolen har ikke særskilt bruk for arealet, og trekker det derfor ut av reguleringsforslaget. Dagens planområde er i dag regulert til tjenesteyting, landbruk-, natur- og friluftsformål og bebyggelse og anlegg. Skolens bygningsmasse er fordelt på alle disse formålene. Siden området for bebyggelse og anlegg er begrenset, er tillatt utnyttelse innen feltene økt tilsvarende. Av samme grunn kan hovedbygget utgjøre en grunnflate på inntil 1000 m². Mønehøyden er satt til 10 meter. 3 Dagens situasjon Arealet benyttes per dags dato av Halden videregående skole, avd. Tosterødberget. Tosterødberget er et tidligere småbruk beliggende i Næridsrødområdet ca. 3 km nordøst for Halden sentrum. Studiestedet har i dag videregående opplæring for 24 elever med spesielle opplæringsbehov i utdanningsprogrammene Restaurant- og matfag (RM), Teknikk og industriell produksjon (TIP), Naturbruk (NA) samt Service og samferdsel (SSA). 4 Eiendomsforhold Oversikt over hvilke eiendommer/deler av eiendommer planområdet består av, slik det framkommer i kommunens eiendomsregister: Gnr/Bnr Eier 98/23 Østfold fylkeskommune 5

6 5 Planstatus i området Kommuneplan og andre overordnede planer Fig. 2. Utsnitt fra kommuneplanens arealdel. Planområdet er innenfor den røde stiplede linja. Planområdet er i Kommuneplanens arealdel, vedtatt , avsatt til: Tjenesteyting Landbruk-, natur- og friluftsformål Bebyggelse og anlegg Planarbeidet er delvis i samsvar med Kommuneplanens arealdel. Godkjente reguleringsplaner Fig. 3. Reguleringsplaner i nærheten av planområdet. Planområdet er innenfor den røde ringen. Det foreligger ikke reguleringsplan for området, men en stor del av nærliggende områder er regulert, og da fortrinnsvis til boligområder, grønnstruktur samt offentlig eller privat tjenesteyting. 6

7 Andre planer av betydning for planarbeidet Fylkesplanen Østfold 2050 Fylkesplanen, Østfold mot 2050, er et strategisk dokument med en langsiktig horisont. Klima og folkehelse er to av vår tids største utfordringer og utgjør derfor hovedperspektivene i planen. Målene i planen avspeiler det langsiktige perspektivet, mens strategiene peker mot de tiltak som må settes i gang for å nå målene, både på fylkesnivå og i de fire regionene i Østfold. Det er utpekt oppfølgingsområder som skal prioriteres i den første 4- års-perioden: Kompetanseutvikling, fortetting, byutvikling og vern og transport og fysisk aktivitet. For et skoleanlegg vil flere av strategiene og målsetningene være relevante, både i et regionalt perspektiv, i kommunal sammenheng og for elevene ved skolen. Dette dreier seg hovedsakelig om å skape god livskvalitet og helse blant elever og ansatte, sikre tilgang på tilstrekkelig og kvalifisert arbeidskraft, støtte utviklingen av personlige ferdigheter, ivareta klima, natur og kulturlandskap, m.v. Fig. 4. Fylkesplanens grense for fremtidig bebyggelse. Planområdet er innenfor den røde ringen. I fylkesplanen er det markert en overordnet avgrensing av områder der det tillates utbygging (grønn strek). Avgrensingen ligger tett inn mot dagens skolebygg, både ved tunet og bak mekanisk verkstedsbygg. Regjeringens handlingsplan for universell utforming ( ) Barne- og likestillingsdepartementet har et ansvar for å fremme likestilling og motvirke diskriminering uavhengig av kjønn, alder, seksuell orientering, hudfarge, etnisitet, religion og nedsatt funksjonsevne. Gjennom denne handlingsplanen for universell utforming og økt tilgjengelighet bringer regjeringen både likestillingspolitikken og bærekraftpolitikken et viktig skritt videre. For personer med nedsatt funksjonsevne er tilgjengelighet en viktig faktor for samfunnsdeltakelse. Fravær av tilgjengelighet virker diskriminerende. 7

8 Handlingsplanen skal støtte opp under implementeringen av ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov, ny plan- og bygningslov og annen ny lovgivning som omhandler universell utforming. Handlingsplanen skal også bidra til å oppfylle Norges forpliktelser ved en ratifisering av FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Østfold er pilotfylke for universell utforming og for nye skolebygg vil hensynet til tilgjengelighet for alle ha særskilt betydning. T-5/99 Rundskriv tilgjengelighet for alle Formålet med rundskrivet er å synliggjøre og styrke funksjonshemmedes interesser i planleggingen etter plan- og bygningsloven samt gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta funksjonshemmedes interesser i sitt løpende arbeid med kommuneplaner, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner. Rundskrivet skal gi grunnlag for å vurdere saker der funksjonshemmedes interesser kommer i konflikt med andre hensyn/interesser samt gi fylkeskommunen og fylkesmannen mulighet for innspill og medvirkning i kommuneplanleggingen der det er nødvendig for å ivareta formålet med rundskrivet, og gi grunnlag for innsigelse fra berørt statlig fagmyndighet. Ved å ivareta funksjonshemmedes interesser i den kommunale planleggingen, sikres samtidig tilgjengelighet for alle. Estetikkveileder for Østfold Hensikten med estetikkveilederen er å gi regional rettledning om estetikk i forbindelse med utbygging og utvikling i landskapet mellom og rundt byene og tettstedene i Østfold. For det planlagte tiltaket vil det være nødvendig å gjøre vurderinger av hvordan nye byggverk forholder seg til naturgitte og bygde omgivelser, både internt på tomten og i nærområdet rundt. Regional plan for Folkehelse Østfold /2024 Planen tar utgangspunkt i følgende tre formål: 1. Folkehelse skal synliggjøres som et lokal- og regionalpolitisk satsingsområde i Østfold fylkeskommune og i alle fylkets kommuner. 2. Partnerskap, som Østfoldhelsa, og alliansebygging skal videreutvikles, og herunder mobilisere nye alliansepartnere også utenom det offentlige. 3. Den regionale plan er et virkemiddel for å nå målsettingene i fylkesplanen Østfold mot 2050 om en bærekraftig utvikling. For å imøtekomme de tre formålene framholder planen at det er nødvendig å vektlegge arbeid med kunnskap om folkehelse, og i forståelsen av begrepet «helse i alt vi gjør». Gjennom kunnskap og forståelse skal arbeidet forankres administrativt og politisk hos de ulike aktørene i Østfold, og derved motvirke en sektorisering av folkehelsearbeidet. 8

9 Skolen er en sentral arena for folkehelsearbeid og et sted der overordnede målsetninger kan settes planmessig ut i live, blant annet gjennom kroppsøvingsundervisning og fritidsaktivitet. Regionalplan Fysisk aktivitet Planen beskriver og begrunner hvilke føringer som skal ligge til grunn for prioritering av de virkemidler østfoldsamfunnet har for å stimulere til økt fysisk aktivitet for flest mulig. Dette er føringer som dels er definert av nasjonale, regionale og kommunale myndigheter, dels av de aktuelle friluftslivs- og idrettsorganisasjonene samt av berørte brukerorganisasjoner (da særlig de som organiserer brukere med særskilte behov). I denne regionalplanen er det tatt utgangspunkt i sentrale mål definert i fylkesplanen. Kommuneplanen for Halden kommune Plankrav Ihht. bestemmelsene i kommuneplanen ( 2, jmf. PBL 11-9 nr.1) er det stilt krav til reguleringsplan som følger: I de områder som i kommuneplanen er avsatt til utbyggingsformål skal det utarbeides reguleringsplan før utbygging kan skje, med mindre tiltaket faller inn under unntakene i 3. 7 Utredningskrav i reguleringsplan Kommunen har stilt krav om at følgende forhold belyses og utredes ved utarbeidelse av reguleringsplaner (temaer som er aktuelle for denne planen i fete typer): a) Krav til universell utforming b) Naturtyper, grønnstruktur og biologisk mangfold c) Bruk og vern av verna vassdrag d) Miljøoppfølgingsplan e) Risiko- og sårbarhetsanalyse f) Energi og fjernvarme g) Kulturminner h) Krav til landskapsplan/utomhusplan og teknisk plan i) Trafikk 11 Parkering Ihht. bestemmelsene i kommuneplanen ( 11) er det stilt krav til parkering som følger: b) Offentlig og privat tjenesteyting, herunder hoteller, idrettsanlegg, skoler, sykehus, fengsel og sikringsanstalt, teater eller andre servicebygg der spesielle forhold kan gjøres gjeldende skal det gjennomføres særskilt vurdering av parkeringsbehovet. Det stilles krav til tilfredsstillende parkeringsdekning. Det skal legges til rette for sykkel og MC-parkering. Kravet til antall parkeringsplasser fastsettes i reguleringsplan innenfor rammen av 0,1 til 0,6 plasser pr. ansatt/gjennomsnittlig antall besøkende. 9

10 I tilfeller der bokstav b) gir et kunstig høyt antall parkeringsplasser kan kommunen benytte skjønn i fastsettelsen av kravet til parkering. Minimum 5 % av parkeringsplassene skal avsettes til bevegelseshemmede». Rapport om nasjonal målsetting om kulturminnevern, Kulturminner og kulturmiljøer, Riksantikvaren 2001 Riksantikvaren og Direktoratet for kulturminneforvaltning har utarbeidet en veileder om plan- og bygningsloven som verktøy i forvaltningen av kulturminner og kulturmiljøer. De gjeldende nasjonale mål for kulturminnevernet, er: Mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer skal forvaltes og ivaretas som bruksressurser og som grunnlag for opplevelse og videreutvikling av fysiske omgivelser. Og: Et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer skal tas vare på i et langsiktig perspektiv som kunnskapsressurser og som grunnlag for opplevelse. Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen, T-2/08 Retningslinjene stiller krav til at barn og unge blir ivaretatt i plan- og byggesaksbehandlingen etter plan- og bygningsloven. Det stilles også krav om fysisk utforming slik at anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal det erstattes av fullverdige arealer. I ny utgave av RPR presiseres det at regjeringen ønsker at retningslinjene skal håndheves strengere, og at barns interesser bør veie tyngre enn det som hittil har vært vanlig, i tilfeller hvor det er interessekonflikter. Et skoleområde er helt sentralt for hvordan lokalsamfunn planlegges for barn og unge. Retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, T 5/93 Hensikten med retningslinjene er å oppnå en bedre samordning av arealplanlegging og transportplanlegging. Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på løsninger som reduserer transportbehovet, samt legge vekt på å utnytte mulighetene for økt konsentrasjon av utbyggingen. Utformingen av utbyggingen bør bidra til å bevare grøntstruktur, biologisk mangfold og de estetiske kvalitetene i bebygde områder. Øvrige viktige tema er kollektivbetjening, gode forhold for sykkel, hensynet til gående og bevegelseshemmede samt tilknytning til hovedveinettet. Skoler påvirker reisemønstre og transportstrømmer i et område og har således vanligvis betydning for areal- og transportutviklingen lokalt og regionalt. Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 (2012) 10

11 Retningslinjen gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye boliger og annen bebyggelse med støyfølsom bruksformål. Likeledes gis det anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye støykilder, som for eksempel veganlegg og næringsvirksomhet. For innendørs støy gjelder kravene i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven. Bruk av støysoner som virkemiddel er et viktig element i retningslinjen. Støyforurensning kan ha betydning for utforming av bebyggelse, avbøtende tiltak og valg av arealbruksformål. Skoleanlegg kan både være støyutsatt og generere støy på egen hånd, hovedsakelig grunnet veitrafikk. 6 Krav om konsekvensutredning og planprogram Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens første ledd, jf. 4-2 med tilhørende forskrift. Planforslaget utfordrer ikke fylkesplanens grense for fremtidig boligbebyggelse og omregulerer ikke viktig LNF-areal. Det er også lagt til grunn at planområdets utstrekning er blitt vesentlig redusert siden varsel om planoppstart og at planlagte tiltak og gjeldende planområde i stor grad kun omfatter en videreutvikling av eksisterende skoledrift på Tosterødberget. LNF-områder som er uberørt i dagens situasjon forblir i all hovedsak uberørte i ny situasjon, enten som følge av at de videreføres som grønne formål i reguleringsplanen eller er blitt utelatt fra planområdet i forbindelse med endelig fastsettelse av planens avgrensing. Planforslaget er derfor vurdert ikke å falle inn under forskriftens virkeområde og skal derfor ikke konsekvensutredes. 7 Analyse av planområdet og relevante problemstillinger Fig. 5. Adkomst fra Flintveien. Foto: tegn_3 Dagens situasjon Området er i dag i bruk som skole og bosted for videregående elever. Skolens totale tomteareal (inkludert alt LNF-areal) er i kommunens kartverk målt til ca 85 daa. Planområdet er ca. 30,4 daa. 11

12 Ved Tosterødberget tilbys heldøgnsplasser med internat og fritidstilbud, men elever fra Halden og Aremark kommuner kan også søke vanlig dagtilbud. Internatene er organisert på 3 nivåer, avhengig av elevenes sosiale og praktiske ferdigheter. Elevene begynner på nivå 1 og kan så kvalifisere seg for et høyere og mer selvstendig nivå. Skolen har i dag full internatkapasitet. Fig. 6. De tre internatene. Foto: tegn_3 Fig. 7. Fotballbanen. Foto: tegn_3 Lek og rekreasjon Skolen har en fotballbane på området, samt tilgang til en gapahuk i skogen like ved. Disse benyttes flittig av skolens elever. Fotballbanen benyttes og av barn og unge i nærmiljøet. Det er en viktig målsetning for skolen å la skoleområdet være en del av lokalsamfunnet. 12

13 Fig. 8. Området sett fra nord. Foto: tegn_3 Landskap og fjernvirkning Bygningene ligger i et stort og åpent landskap som avgrenses mot nord av skog og markagrense. Mot boligfeltene i Asakveien (øst) og Toppveien (sørvest) danner terrenghøyder en naturlig og til dels vegetasjonsrik avgrensing. Deler av skolens areal er et av flere landbruksareal i nærheten. Skolen har gitt uttrykk for at de har større areal enn de har behov for, og derfor problemer med å skjøtte arealet tilfredsstillende. De har tidligere forpaktet bort de dyrkbare områdene til lokale gårdbrukere. Arealet mellom skolebygningene og internatene er regulert til LNF. Dette området beskrives av skolens ledelse som vått, og at det derfor ikke kan benyttes til landbruksformål. Planområdet er svakt hellende - det faller 5 meter fra nord mot sør, og ligger i foten av en skogkledd forhøyning i landskapet. Denne forhøyningen, kalt Tosterødberget, ligger ca. 30 m høyere enn planområdet og kan sees fra noe avstand da terrenget ellers er relativt flatt. Det står flere gamle frukttrær på tomta, særlig like ved ankomsten til skolen, sør for administrasjonsbygningen. Frukttrærne bærer frukt, og benyttes av restaurant- og matfag. Frukthagen har betydning for utearealets kvalitet og ansees som viktig å bevare i planprosessen. 13

14 FLINTVEIEN Fig. 9. Planområdets har en skjermet beliggenhet. Trafikkforhold Planområdet ligger skjermet til, i Flintveien, en boliggate med adkomst fra Asakveien (Riksvei 109). Flintveien er adkomstvei for 16 boliger samt skolen og internatet, og trafikken kan beskrives som beskjeden. Det er ikke kjent at Flintveien er spesielt utsatt for ulykker. De to nærmeste bussholdeplassene Blokkveien og Næridsrød - ligger henholdsvis ca. 350 meter og 450 meter unna planområdet. En del av elevene bor på internat innenfor planområdet, og er stort sett i en aldersgruppe som eventuelt kun kan kjøre moped. De har derfor ikke et utpreget stort behov for parkering. Skolens ansatte ca. 30 hel- og deltidsstillinger - benytter asfalttunet foran skolebygningene som parkeringsplass. Lokalklima I følge snl.no (Store norske leksikon) er herskende vindretning i Østfold fylke fra nord til nordøst om vinteren, og fra sør til sørvest om sommeren. Været er preget av en viss terrengskjerming mot stigende terreng i nord og øst. Mot sør og vest faller terrenget og åpner seg gradvis mot Ringdalsfjorden og havnebassenget. Middeltemperaturen for januar er fra 3 til 5 C, ytterst på kysten kommer den opp i ca. 1 C. For juli er middeltemperaturen C. Årsnedbøren er stort sett mm, med maksimum sensommers eller om høsten. Det høyereliggende terrenget i øst gjør at det faller lite snø. Mild luft som lett trenger inn fra sjøen, gir ofte smelting. Det vurderes at skolen har gode solforhold. Universell utforming Eksisterende bygningsmasse tilfredsstiller ikke dagens krav til universell utforming. 14

15 Biologisk mangfold Artskart / Naturdatabase v/ Direktoratet for naturforvaltning har ikke registrert verdifullt naturmangfold i eller i umiddelbar nærhet til planområdet. I følge kartdatabasen til miljødirektoratet er det registret en rødlistet art øst i planområdet, ca. 40 m nord for skolebygningen. Arten heter Fraxinus excelsior (Ask), ble observert i 2004 og er kategorisert som nær truet. Plasseringen er vist nær internatbyggene. Nyere bilder viser imidlertid ingen trær med tilsvarende plassering som det asken skal ha, vi går derfor ut fra at treet er tapt i forkant av reguleringsprosessen. VA-anlegg Halden kommunes ledningskart viser at det ligger vann- og avløpsledninger langs eksisterende intern vei. Nettstasjonen i området har ikke ledig kapasitet. Fig. 10. Utsnitt VA-nett Grunnforhold: Planområdet ligger under marin grense, og geologiske rapporter viser både bart fjell/tynn overdekning og marine avsetninger. På grunn av dette og områdets viktige samfunnsfunksjon, faller planforslaget innen kategori 4 i NVEs veileder «Sikkerhet mot kvikkleireskred». Det utføres derfor 3.mannskontroll av geologisk prosjektering, både i reguleringsprosessen og under byggesak. 15

16 Fig 11. Det gamle våningshuset, fasade sørvest. Foto: tegn_3 Fig. 12. Det gamle våningshuset, fasade nordøst. Foto: tegn_3 Kulturminner og kulturmiljø Tosterødberget er et tidligere småbruk som trolig ble bygget i Gården ble drevet som gårdsbruk frem til 1961, da virksomheten som skole for vanskeligstilt ungdom begynte. Kun det gamle våningshuset har status som verneverdig. Slik bygningen står i dag er det bare eksteriøret som har igjen noe av sitt opprinnelige utseende. Fylkeskonservatoren vil derfor ikke motsette seg at det gamle våningshuset endres eller rives slik at man kan få en mer hensiktsmessig drift av skolen. Det forutsettes at det under bygge-/rivearbeidene foretas en grundig fotodokumentasjon av bygningselementer og konstruksjon. Denne dokumentasjonen skal oppbevares i kommunens eget byggesaksarkiv. Det arkeologiske registreringsarbeidet ble gjennomført i løpet av uke 47 og 48, Det ble gjort funn av tre forhistorisk anlegg i bakken; en kokegrop, ett stolpehull og en udefinerbar grop. Alle anleggene ble undersøkt og fjernet under registreringen. 16

17 Eksisterende bebyggelse og anlegg Planområdet består av et gammelt gårdstun med tilhørende gårdsbygninger samt flere nybygg. Samlet fotavtrykk på eksisterende bygningsmasse er oppgitt til 1940m² (inkl. boliger, plasthall og drivhus). Anlegget er sammensatt av 13 ulike bygg. Bygningene er i samsvar med omliggende boligbebyggelse utformet med saltak. Alle byggene er tilstandsvurdert av Norconsult i forbindelse med en mulighetsstudie som er utført i forkant av reguleringsprosessen. N Fig. 13. Flyfoto fra Finn.no. Skolebygningene er farget rødt og nummerert. Utearealene har sorte tall. Tilstandsvurdering Bygningsmasse Dagens bruk Tilstand/ foreslått tiltak 1. Det gamle våningshuset - Administrasjon og kontorer - Kjøkken for RM - Spiserom for alle elevene Dårlig tilstand. Foreslås revet. 2. Tunet - Vognskjul - Undervisning for NA Ok tilstand, men foreslås revet for å gi plass til nytt undervisningsbygg. 3. Garasje 4. Skolestua - Undervisningsrom for SSA. Dårlig tilstand. Foreslås revet. 5. Garasje 17

18 6. Bilverksted - Mekanisk verksted for TIP. Ok tilstand. Foreslås utbygd for å gjøre arealene mer funksjonelle. 7. Nystua - Internat Ok tilstand. Tenkes bevart. 8. Midtstua - Internat Dårlig forfatning (Moelven brakke). Problem med råte. Vurderes revet på sikt. 9. Toppen - Internat - Vaktmesterverksted Dårlig forfatning Vaktmesterverkstedet med sitt utstyr er positivt. Internatet vurderes på sikt revet. 10. Gartneri - Gartneri Ok tilstand. Tenkes bevart. 11. Vognskjul Ok tilstand. Tenkes bevart. 12. Garasje Ok tilstand. Tenkes bevart. 13. Diskotek - Fritidsbygg. En gave til skolen. Funksjonen ansees som positiv av elevene. Ok tilstand. Tenkes bevart. Utearealer Dagens bruk Tilstand/ foreslått tiltak 14. Fotballbane - Hyppig brukt av elevene. Går tapt. Erstattes på uteareal nr Restareal jordbruk - Sump. Ikke i bruk. Fotballbane etableres som erstatning for tap av eksisterende bane. 16. Frukttrær - Gammel frukthage. Bør sikres at dette arealet forblir ubebygd. 18

19 8 Risiko- og sårbarhetsanalyse Se eget vedlegg for ROS-analyse datert Det ble identifisert 11 mulige hendelser i forkant av analysen. Tema: Risikovurdering 1. Masseras/-skred Middels risiko 6. Radongass Middels risiko 14. Kulturminne/-miljø (nyere tids) Middels risiko 9. Sårbar flora Lav risiko 13. Forminner (afk) Lav risiko 23. Område for idrett/lek Lav risiko 33. Høyspentlinje (em stråling) Lav risiko 38. Støy og støv fra trafikk Lav risiko 39. Støy og støv fra andre kilder Lav risiko 44. Ulykke i av-/påkjørsler Lav risiko 45. Ulykke med gående/syklende Lav risiko 46. Ulykke ved anleggsgjennomføring Lav risiko Det er generell lav/middels risiko i området. Hendelser med middels risiko foreslås alle med avbøtende tiltak som vil senke risikoklassifiseringen. Unntaket er rivning av nyere tids kulturminner. Rivningen anses som nødvendig for å kunne gjennomføre tiltaket. 9 Medvirkning og samordning Forhåndsvarsling Oppstart av planarbeidet ble annonsert i Halden Arbeiderblad. Det ble sendt varsel om oppstart i form av brev til følgende: Grunneiere Naboer Østfold Fylkeskommune Fylkesmannen i Østfold Statens vegvesen, Region Øst NVE Region Øst Fortum distribusjon Østfold Energi Telenor AS Naturvernforbundet i Halden Haldenvassdragets Brukseierforening Sammendrag av merknader med tilhørende behandling av disse 19

20 1. Fylkesmannen i Østfold minner om at kommunen skal registrere arealendringer i KOSTRA og at størrelsen på arealbruksformålene derfor bør fremgå i planbeskrivelsen. Fylkesmannen peker på at arealbruk som ikke er i samsvar med kommuneplanen i prinsippet skal vurderes ved ny kommuneplanrullering. I gjeldende plan har det vært fokusert på fortetting i bysentrum og arealøkonomisering. Nye byggeområder, med formål som krever økt bruk av privatbil, har bare vært åpnet for i spesielle tilfeller. Vil være negative til ny omdisponering av LNF-områder innenfor planperioden. Fylkesmannen viser også til evt. krav om konsekvensutredning. Fylkesmannen har for øvrig ikke merknader til skoleformålet og øvrige avklaringer av arealbruken. Fylkesmannen forventer at det legges stor vekt på høy utnyttelse av arealene. Forbruket av dyrket mark nå må reduseres til et minimum. Der dyrket mark inngår i planområdet må det derfor vurderes om dette kan inngå i planen som en del av grønnstrukturen, eller om det i form av rekkefølgebestemmelser kan legges føringer som sikrer at dyrket mark kan beholdes og drives lengst mulig. Planen må utarbeides med klar henvisning til overordnede kommunale og regionale planer samt nasjonale styringssignaler. Alle planer skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse. Forholdet til krav om konsekvensutredninger må tydeliggjøres, jf Forslagsstillers kommentarer til merknaden: I oppstartsmøtet med Halden kommune ble det avklart at kommunen ikke vil stille seg negativ til at planprosessen rydder i reguleringsformålene, og omregulerer en mindre del av LNF-arealet. Planforslaget utfordrer ikke fylkesplanens grense for fremtidig boligbebyggelse og omregulerer ikke viktig LNF-areal. Det er derfor vurdert at planforslaget ikke faller inn under forskriftens krav om konsekvensutredninger jf. 4-2, og derfor ikke må konsekvensutredes. Det er i etterkant av uttalelsen kommunisert med Fylkesmannen for å få presisert at omreguleringen kun omfatter deler av LNF-arealet. Fylkesmannen har da uttrykt at en mer positiv holdning til reguleringsarbeidet. Videre er området for bebyggelse og anlegg begrenset etter innspillene, slik at mest mulig av tidligere LNF-områder reguleres til grøntstruktur i forbindelse med undervisningsformål. Konsekvensene i forhold til dyrkbar mark blir dermed begrenset. Uttalelsen tas forøvrig til etterretning. 2. Fylkeskonservatoren i Østfold (FiØ) varslet om behov for arkeologiske registreringer i planområdet. Arbeidet ble gjennomført i uke 47 og 48. Det ble gjort funn av tre forhistorisk anlegg i bakken. Vedtak etter Kulturminnelovens ledd vil bli sendt når planen legges ut til offentlig ettersyn. Vedr. nyere tids kulturminner bemerker FiØ at våningshuset er verneverdig, men at kun husets eksteriør har igjen noe av sitt opprinnelige utseende. FiØ vil derfor ikke motsette seg at huset endres eller rives. Det forutsettes derimot at det under bygge- /rivearbeidene foretas en grundig fotodokumentasjon av bygningselementer og konstruksjon og at dokumentasjonen oppbevares i kommunens byggesaksarkiv. 20

21 FiØ framholder at det jmf. Kulturminneloven er meldeplikt dersom det i forbindelse med byggearbeidet fremkommer kulturminner. FiØ foreslår at dette tas inn i evt. reguleringsbestemmelser. Forslagsstillers kommentarer til merknaden: I samråd med planmyndighetene i Halden kommune utelates bestemmelsen om meldeplikt da denne plikten allerede ivaretas av reglene i kulturminneloven. Uttalelsen tas forøvrig til etterretning. Funn fra arkeologisk registrering er nærmere beskrevet i kapittel Fortum Distribution AS opplyser om retningslinjer for arbeid og planlegging i nærheten av kabler og nettstasjoner, samt angir normalt anbefalte avstander fra kabelgrøfter og nettstasjoner og til bebyggelse. Det er til uttalelsen vedlagt kart som viser nettstasjoner, høyspent- og lavspentnett, kabel og luftledning. Forslagsstillers kommentarer til merknaden: Uttalelsen tas til etterretning. 4. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) påpeker at planområdet består av marine avsetninger (jf. ), samt er ganske bratt/ravinert, og at det bør derfor være fokus på grunnforhold. NVE gjør samtidig oppmerksom på at kartleggingen i forhold til kvikkleireskred, jf. NGI rapport Evaluering av risiko for kvikkleireskred i Halden kommune, bare omfatter felt større enn 10 dekar og kun løsneområder, og at det derfor kan finnes skredfarlige kvikkleiresoner også utenfor de kartlagte områdene. NVE framholder at planen må vise hvordan skredfare er vurdert og at det må dokumenteres om grunnen er stabil eller lar seg stabilisere. Ved evt. avdekking av kvikkleire, må geoteknisk ekspertise vurdere nødvendige sikringstiltak i henhold til NVEs retningslinjer «Flaum- og skredfare i arealplanar» (NVE 2/2011), jmf. TEK Tiltakshaver må dokumentere tilstrekkelig sikkerhet. Videre påpeker NVE planarbeidet bør ta høyde for klimaendringer og planlegge slik at det ikke fører til flomsituasjoner. Evt. føring av overvann til eksisterende vassdrag, må vurderes/beregnes i forhold til kapasitet. Vurderingene må fremkomme av planen. NVE ber at deres retningslinjer Flaum- og skredfare i arealplaner 2/2011 blir lagt til grunn i det videre planarbeidet. NVE forbeholder seg retten til å komme tilbake med mer når planen kommer på offentlig ettersyn. Forslagsstillers kommentarer til merknaden: Det er utført en geoteknisk analyse av deler av tomten, i forbindelse med mulighetsstudie. Videre er grunnforhold, skred- og flomfare vurdert i forbindelse med risiko- og sårbarhetsanalysen samt i geoteknisk vurdering av skolebyggene. Norconsult gjennomførte i januar 2014 en geoteknisk undersøkelse av området der planlagte skolebygg skal oppføres samt et område der det planlegges et verksted. Undersøkelsene viser at det kun er 2-4 meter ned til fjell der nybygget planlegges, mens dybde til fjell varierer mellom 2 og 10 meter ved verkstedet. Norconsult anbefaler fortrinnsvis fundamentering til fjell, men beskriver også alternative 21

22 fundamenteringsteknikker for nybygg. Disse anbefalingene tas til følge i prosjektering av tiltak. Overvann vil behandles lokalt. 5. Statens vegvesen påpeker at dersom en del av området reguleres til boligformål må det vurderes om det er behov for å gjøre tiltak i krysset, samt at retningslinjene for behandling av støy og luftkvalitet i arealplanlegging (T-1442 og T-1520) bør være gjeldende for planarbeidet. Forslagsstillers kommentarer til merknaden: Boligformål er tatt ut av planarbeidet. Forslagstiller mener derfor det ikke er behov for opparbeidelse av Flintveien eller tiltak i krysset da dagens situasjon ikke endres som følge av reguleringsplanen. Antall elever er uendret og trafikkmengden kan potensielt bli redusert som følge av bedre tilrettelegging for gående og syklende. 6. Ivar Thoresen, eier av Toppveien 19, påpeker at det går vann og avløp til Toppveien nr. 13 og 14 over området som er vurdert til boligformål. Thorsen forutsetter at det blir tatt hensyn til det ved en eventuell omregulering og at en eventuell ny tomteeier opplyses om situasjonen, med de heftelser det medfører. Forslagsstillers kommentarer til merknaden: Uttalelsen tas til etterretning. 7. Bernt-Henrik Hansen, eier av Tosterød gård gnr. 79/bnr. 1 er positiv til at det gjennom reguleringsplanen legges til rette for å styrke og utvikle tilbudet ved Tosterødberget, men påpeker at Tosterødberget de seneste årene ikke har ivaretatt sitt forvalteransvar av landbruksarealene etter lovverket. Hansen har aldri blitt forespurt om å drifte landbruksarealet og kan ikke se at det skulle være ulagelige forhold knyttet til driften på Tosterødberget dersom dette driftes sammen med Tosterød gård. Undertegnede vil fremme interesse for å overta den delen av eiendommen Tosterødberget som ikke skal benyttes til skolevirksomhet, fortsatt skal være landbruksformål. Forslagsstillers kommentarer til merknaden: Ønsket om å overta de landbruksarealene som ligger brakk er videreformidlet til skolen og driftsavdelingen i Østfold fylkeskommune. Barns medvirkning. Innspill og hvordan disse har påvirket løsningsforslaget I forbindelse med varsel om oppstart av planarbeider kom det ikke innspill fra barn og unges representanter. Barn- og unges interesser ansees likevel å være ivaretatt da skolens ansatte og elever har vært sterkt delaktig i mulighetsstudiet Norconsult har utørt. Dette samarbeidet er videreført av de som skal prosjektere selve skolebygningen. Elevenes innspill har vært med å gi rammer for bebyggelsen, og disse rammene har vært styrende også for planarbeidet. Helt konkret har skolens brukere ønsket at en ny hovedbygning plasseres der de gamle gårdsbygningene står i dag, at dagens skolestruktur som består av flere bygg videreføres, at fotballbanen bevares og at større deler av utearealet opparbeides. 22

23 10 Beskrivelse av planforslaget Hovedgrep og bærende idé med løsningsforslaget Hovedhensikten med planforslaget er å gi juridiske rammer for eksisterende arealbruk, og dermed legge til rette for videreføring av dagens skoledrift. Skolens område ligger mellom et boligområde og landbruksareal, og er i kommuneplanen vist avsatt til 3 ulike formål: - Offentlig eller privat tjenesteyting - Landbruk-, natur- og friluftsformål (LNF) - Bebyggelse og anlegg Planarbeidet har hatt som målsetting å rydde opp i dette, slik at alt areal reguleres i samsvar med dagens bruk. Landbruksarealet sentralt på området, mellom undervisningsbygningen og internatet, samt boligområdet i sørvest, foreslås omregulert til en del av skoleområdet. Planen tar utgangspunkt i dagens behov for oppføring av en ny hovedbygning for undervisning, samt utvidelse av eksisterende verksted. Videre legger planen til rette for at skolebehovet kan endre seg og/eller at resterende bygningsmasse kan ha behov for oppgradering. Målsettingen har vært at endringer i bygningsmassen skal kunne utføres uten at dette medfører stadig behov for detaljregulering/ dispensasjoner. Planen sikrer at bebyggelsen tilpasser seg omkringliggende bebyggelse. Ved opparbeidelse av utomhusanlegg og gangforbindelser skal store terrengendringer unngås. De gamle gårdsbygningene er på plankartet forutsatt revet, for å gi rom for en ny og modernisert hovedbygning. Dette er i tråd med skolens eget ønske for plassering, og som en følge av at disse bygningene er i meget dårlig stand. For å videreføre dagens typologi en skole bestående av flere enheter er det i reguleringsplanen sikret at hovedbygningen skal inneha det største fotavtrykket, mens all annen bebyggelse på tomta skal underordne seg dette bygget. Byggegrenser styrer hvor bebyggelsen kan plasseres. Store deler av området reguleres til andre formål enn bebyggelse dette og regulering av maksimum tillatt utnyttelse (maks BYA) sikrer at store deler av skoleområdet forblir ubebygd. Byggegrensene og arealene regulert til grønnstruktur er lagt slik at åpenheten fra Flintveien og opp mot Tosterødberget bevares, samt at det skapes god avstand til nabobebyggelsene i øst og mot jordbruksarealet i sørvest. Fortrinnsvis ønsker fylkeskommunen å drive videregående skoler på sentrale steder med gode muligheter for samlokalisering av enheter, kollektivbetjening og robuste elevtall. Grunnen til at planforslaget som nå fremmes bryter med prinsippene som vanligvis ligger til grunn er at fylkeskommunen ønsker å gi et tilpasset tilbud til elever som av ulike årsaker ikke får utbytte av skolegang på de ordinære videregående skolene i fylket. Det har vist seg at den videregående skolen på Tosterødberget representerer et svært verdifullt tilbud og det er derfor besluttet å videreføre og styrke virksomheten. Planområde med arealbruk Planforslaget omfatter del av eiendommen Gnr 98, Bnr 23. Planområdet foreslås regulert til: 23

24 - Bebyggelse og anlegg (pbl 12-5) o Felt BU1: 6,55 daa. o Felt BU2: 10,92 daa. - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl 12-5) o Felt SKV1: 0,89 daa. o Felt SKV2: 0,93 daa. - Grønnstruktur (pbl 12-5) o Felt GAA1: 3,59 daa o Felt GAA2: 4,47 daa o Felt GAA3: 2,39 daa. - Bestemmelsesområde (pbl 12-7) o #1: Korridor for tursti Alle områder skal være offentlige. Totalt omfatter reguleringsplanen et areal på 30,4 daa Veisystemer, veityper og standard Skolens elevtall vil ikke økes nevneverdig som følge av nybygget (fra 24 til 32 plasser), belastningen på veisystemet ansees derfor ikke å øke vesentlig ettersom antall ansatte i liten grad vil øke og elevene i liten grad bidrar til økning i biltrafikk. Det er derfor vurdert at Flintveien ikke må oppgraderes som følge av denne reguleringsprosessen. Veien reguleres dermed i eksisterende bredde sørover mot tilstøtende reguleringsplan. Reguleringsbestemmelsene sikrer at det opparbeides to adkomster til skoleområdet fra Flintveien, slik det er i dag. Dette sikrer at det fortsatt vil være mulig å anlegge den interne veien over skoleområdet som en ringvei, noe som vil forhindre behov for snuplass på området. Grunnet usikkerhet knyttet til fremtidige veiløsninger øst i planområdet er internvei kun regulert i forbindelse med områdene der det er konkrete planer for nybygg. Fra vendehammer mot øst er det vist avkjørselspil for videre veiløsning. Parkering Skolens elevtall vil ikke økes nevneverdig som følge av nybygget (fra 24 til 32 plasser), belastningen på veisystemet ansees derfor ikke å øke vesentlig ettersom antall ansatte i liten grad vil øke og elevene i liten grad bidrar til økning i biltrafikk. Planforslaget legger opp til at det ikke skal anlegges store parkeringsplasser inne på skoleområdet. På illustrasjonsplan for felt BU1 er det vist 20 biloppstillingsplasser fordelt på to mindre parkeringsplasser samt en tredje parkeringsplass for 10 mopeder. Det er bevisst valgt å legge parkeringsarealene i tilknytning til bygningene, for eksempel for ansatte/besøkende i tilknytning til hovedbygningen og internatene, og kunder i tilknytning til bilverkstedet. 24

25 Det ønskes tilrettelagt for sykkelparkering, lading av el-biler og parkeringsplasser for orienterings- og bevegelseshemmede inne på området. Parkering for ansatte og sykkelparkering skal anordnes etter den til enhver tid gjeldene norm for parkering for Halden kommune. Minimum 5 % av parkeringsplassene skal avsettes til orienterings- og bevegelseshemmede. Disse skal anlegges i umiddelbar nærhet av inngangsparti til bygg. For utbygging på felt o_bu2 vil fastsettelse av parkeringsdekningen måtte vurderes i forbindelse med eventuelle endringer på området. Det tillates imidlertid ikke etablert mer enn 10 parkeringsplasser innenfor feltet. Fig. 15. Tidlig prinsippskisse av mulig løsning for uteareal og parkering foreløpige tegninger. Bebyggelsen Reguleringsplanen tar utgangspunkt i et skisseprosjekt for nybygg og en utvidelse av det mekaniske verkstedet, som er et resultat av en mulighetsstudie og en tilstandsog kostnadsvurdering. Tegninger av dette prosjektet følger vedlagt. Planarbeidet har hatt som målsetting å gi rom for endring av bygningsmassen, samtidig som det store deler av skoletomten sikres ubebygd. Deler av området er derfor regulert til bebyggelse og anlegg undervisning, mens deler er regulert til grønnstruktur i kombinasjon med undervisningsformål. Innenfor områdene regulert til bebyggelse er det lagt byggegrenser som styrer hvor nybygg kan plasseres. Byggegrensene er plassert 8 m fra eiendomsgrensen i øst, for ytterligere å skjerme omgivelsene. Det nabohuset som ligger nærmest denne i dag ligger ca. 2 meter fra grensen. Dette gjør at det vil minimum bli 10 meters avstand mellom nabobebyggelse og evt. nye volumer inne på planområdet (f.eks. hvis internatene skal oppgraderes). Skolen ligger i randsonen av et boligområde som hovedsakelig består av småhusbebyggelse. Det ligger flere gårdseiendommer i denne randsonen. Bygninger skal ved hjelp av arkitektoniske virkemidler (volumoppbygging, materialer, farger, 25

26 konstruksjon med mer) gis et uttrykk som kan bidra til at bygningen(e) blir et positivt element i kulturlandskapet (fjernvirkning) og for nære omgivelser (nærvirkning). For å videreføre dagens typologi er det valgt å sikre maksimalt tillatt bebygd areal (alle bygg på innenfor planområdet, inkl. parkeringsareal er % BYA = 29 %) samt angi andelen som utgjøres av ny hovedbygning. Planforslaget foreslår at hovedbygget kan ha et fotavtrykk på 1000 m 2. Videre sier bestemmelsene at all annen bebyggelse må underordne seg dette hovedbygget for best mulig å tilpasses den stedlige karakteren med småhus- og gårdsbebyggelse. Hovedbygningen har i skisseprosjektet et fotavtrykk på ca. 850 m 2. Eksisterende bebyggelse og nabobebyggelsen er hovedsakelig oppført i 2 etasjer, og den dominerende takformen er saltak. Forslaget foreslår at dette videreføres, og at maks tillatt gesims/mønehøyde kan være 10 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Skisseprosjektet viser et hovedvolum hvor høyeste punkt er 8,1 meter. Videre viser skisseprosjektet et hovedbygg som hovedsakelig har pulttak. Påbygget på eksisterende verksted har pulttak. Bestemmelsene foreslår at alle bygg på tomta skal ha sal- eller pulttak, men at mindre sammenbindende volum (som f.eks. boder og inngangsparti) kan ha flatt tak. I forstudien er det konkludert med en annen plassering og organisering av bebyggelsen enn det som er valgt som grunnlag for planforslaget. En revurdering av løsningen er gjort etter en analyse av flere mulige alternativer. Eksisterende tun ligger på en liten høyde og vil gi naturlig god drenering og nærhet til eksisterende frukthage, det er naturlig å videreføre tun kvaliteten og plassere nybygget på del vis der de eksisterende bygningene er gruppert. Plassering av bygg gjør det mulig å utnytte dagens veisystem som beholdes i dagens standard med grusvei som går i en løkke til nybygget og videre til NA-verksted og gjennom eksisterende bebyggelse forbi internatene og ned til krysset igjen. Løkken gjennom eksisterende bebyggelse er per i dag ikke dimensjonert for større kjøretøy enn liten lastebil. Ved nybygget blir det imidlertid mulighet for større kjøretøy å vende og oppstilling for brannbil. Området rundt nybygg planlegges etter prinsipper om universell utforming. Fig 16. Fra tidlig analyse av tomten 26

27 Område for bebyggelse og anlegg- undervisning er delt i to felt. I felt 1 er det planlagt nye skolebygg, der dagens skole ligger. I felt 2 er det planlagt fortsatt internatdrift, og det åpnes for ombygging og nybygg av dertil egnede bygninger. Utforming og materialer Skisseprosjektet viser et skolebygg delt i to fløyer med et inngangsparti i mellom. Tanken er at noe av skalaen fra nåværende og omkringliggende bebyggelse videreføres i nye Tosterødberget. Den nye arkitekturen er dog moderne i uttrykk. Prosjektet viser bruk av primært treverk og sedum som materialer, med noen glass og fibersement plater i fasadene. Reguleringsbestemmelsene framholder at alle volumer hovedsakelig skal oppføres med trefasader, i en fargeskala som harmonerer med omgivelsene. Fig. 17. Perspektivskisse av mulig løsning for nytt hovedvolum 27

28 Figur 18. Planskisse nytt hovedvolum, plan 01 Figur 19. Planskisse nytt hovedvolum, plan 02 28

29 Fig. 20 Fasade sørvest, ikke i målestokk Fig. 21Fasade nordvest, ikke i målestokk Fig. 22 Fasade sørøst, ikke i målestokk 29

30 Fig. 23 Fasade nordøst Fig. 24 Lengdesnitt av nytt hovedvolum, ikke i målestokk Fig. 25. Kortsnitt med kotehøyder, ikke i målestokk 30

31 Fig. 26 Lengdesnitt av mulig løsning for nytt hovedvolum, ikke i målestokk Fig. 27. Mulig løsning for utvidelse av verksted, plan 01 31

32 Fig. 28. Skissesnitt av mulig løsning for utvidelse verksted foreløpige tegninger Fig. 29 Fasade sørvest Fig 30 Fasade nordvest 32

33 Fig 31 Fasade sørøst Fig 32 Fasade nordøst Fig. 33. Utomhusplan foreløpige tegninger 33

"Norske Skog Østre bydel, område I2"

Norske Skog Østre bydel, område I2 Namsos kommune PLANBESKRIVELSE for "Norske Skog Østre bydel, område I2" detaljregulering Beskrivelse er datert: 30.05.2017 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.08.2017 Dato for kommunestyres vedtak:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 Oppdragsgiver Arca Nova AS Rapporttype Reguleringsbestemmelser REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 PLANID: 369 Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Moss Bystyre: dd.mm.åååå

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl.

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. 1 Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. Øvre Eiker kommune Egengodkjente planbestemmelser Dato: 10.05.2017 Revisjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for Harlemåsen Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Rakkestad kommunestyre. Datert: 22.09.14 Revidert: Planen er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune 1 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune Vedlegg 2 Dato: 20.02.2013 Revisjon A: Justert etter offentlig ettersyn

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

Reguleringsplan for Rugdeveien 2 for gnr. 57 bnr.85 og deler av gnr. 57 og bnr. 87

Reguleringsplan for Rugdeveien 2 for gnr. 57 bnr.85 og deler av gnr. 57 og bnr. 87 EIDSBERG KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL bnr.85 og deler av gnr. 57 og bnr. 87 Dato for plankartet : 07.05.17 Dato for bestemmelsene: 07.05.17 1. GENERELT 1.1 Området reguleres for følgende formål

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune

Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune Forslag til detaljregulering iht. pbl. 12-3. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune Plan-ID: 012220160001 Dato: 13.01.2017 1 Dato: Revidering

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485.

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485. Plan nr: G-662 D1552b Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485 Detaljregulering Bestemmelsene er datert: 22.09.2011

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812)

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812) DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 1820.20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.2014 JMA Revisjon: Rev. ihht. planutvalgets vedtak i sak 13/14 JMA Rev. ihht.

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Borge ungdomsskole Borge Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Borge ungdomsskole Borge Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2010/4925 Dokumentnr.: 26 Løpenr.: 54233/2013 Klassering: BORGE UNGDOMSSKOLE Saksbehandler: Ivar Andreas Grønli Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.05.2013 34/13 Forslag

Detaljer

REGULERINGSPLAN. ID: "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser

REGULERINGSPLAN. ID: Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser REGULERINGSPLAN. ID: 1146201021. "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser Revisjon 0 Dato for godkjent plan: 27.03.2012 Sak: 21/12 1. Disse planbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet

Detaljer

PLANBESTEMMELSER. for "B512 VESTEN" Detaljregulering.

PLANBESTEMMELSER. for B512 VESTEN Detaljregulering. Plan nr: 01061111 PLANBESTEMMELSER for "B512 VESTEN" Detaljregulering. Bestemmelsene er datert: 05.01.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 03.08.2015 Dato for Kommunestyrets vedtak: 03.09.2015

Detaljer

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Bestemmelser Saksbehandling etter plan og bygningsloven Sak nr. Dato Sign. Varsel om oppstart av planarbeidet (Avisdato)

Detaljer

Grunneiere Naboer Gjenboere Berørte offentlige myndigheter Berørte infrastrukturleverandører Berørte interesseorganisasjoner

Grunneiere Naboer Gjenboere Berørte offentlige myndigheter Berørte infrastrukturleverandører Berørte interesseorganisasjoner GRANDAHL EIENDOM AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR OPSTADVEIEN 108 ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no VEDLEGG B3 - SAMMENDRAG AV OG UTTALELSER

Detaljer

Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien

Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien Region øst Moss kontorsted Mars 2015 Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien Vedlegg til detaljreguleringsplan PlanID: 010526031 B3: av uttalelser COWI AS 1 2 Innhold 1 Generelt... 3 2 Oversikt... 3 3 og kommentarer

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 23.05.2013 Sak: 74/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 11/53632 VEDTAK: Bystyret

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl.

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl. Dato: 13.01.2017 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl. 1. PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdet

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr.

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr. Stange kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR 95/8 GIMLE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del

Detaljer

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 816 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Planbeskrivelse 71/8 Øra, 816 Reipå Side 1 av 7 7. oktober 2010 Reguleringsplan for

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150002 Revidert dato: 22.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet

Detaljer

Kort sammendrag av innspillene og redegjørelse for hvordan disse er vektlagt i planforslaget

Kort sammendrag av innspillene og redegjørelse for hvordan disse er vektlagt i planforslaget VEDLEGG 1 Kort sammendrag av innspillene og redegjørelse for hvordan disse er vektlagt i planforslaget Det har kommet 6 innspill etter varsling. Hafslund Nett. Brev datert 16.02.2015. Hafslund Nett tar

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Aremark kommune. Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026. Bestemmelser til arealdelen

Aremark kommune. Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026. Bestemmelser til arealdelen Aremark kommune Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen 1 Fellesbestemmelser Utarbeidet av: Natur, Utvikling & Design Revidert: 14.07.2014 Vedtatt 11.09.2014. 1.1 Gyldighet Plankart

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Bestemmelser tilhørende detaljert reguleringsplan for del av Flatstad Gård felt B3 gnr. 7 bnr. 1

Bestemmelser tilhørende detaljert reguleringsplan for del av Flatstad Gård felt B3 gnr. 7 bnr. 1 Bestemmelser tilhørende detaljert reguleringsplan for del av Flatstad Gård felt B3 gnr. 7 bnr. 1 Plannummer: 201104 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 08.11.11 Dato for planutvalgets vedtak: Reguleringsplan

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097

JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097 Bestemmelsene er vedtatt av Fredrikstad kommunestyre: Bestemmelsene er sist revidert: 1.

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Detaljreguleringsplan for del av Saltnes syd, felt OB1 (plan-id ) Råde kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER. Detaljreguleringsplan for del av Saltnes syd, felt OB1 (plan-id ) Råde kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for del av Saltnes syd, felt OB1 (plan-id 0135201203) Råde kommune Planbestemmelser datert : 20121107 Dato for siste rev. av bestemmelsene : 20121202 (Rev.

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken

Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken Saksansvarlig Tormod Osen Formannskapet 18.10.2016 PS 102/16 Innstilling Melhus kommune vedtar å legge detaljregulering

Detaljer

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN Planbeskrivelse Røros kommune Plankartet Bestemmelsene er Reguleringsplan for Idrettsparken - Røros 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Forslagsstiller...

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BOLIGFELT PERSILENGEN NESODDEN KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BOLIGFELT PERSILENGEN NESODDEN KOMMUNE Vedlegg 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BOLIGFELT PERSILENGEN NESODDEN KOMMUNE Plan nr. 20110158 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon iht TMP-039/15 VEDTAK 07.05.2015 Kommunestyrets

Detaljer

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU GNR.105 BNR.250 OG 280 I GRAN KOMMUNE Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser for boliger og tjenesteytende næring Utarbeidet av: Ingeniør SHagen Datert: 10.6.2011 Revidert:

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Plan - ID 24 7 Vedtatt i kommunestyret 16. 03.1 6, sak 34/16 Innhold Innledning... 3 1. Beliggenhet... 3 2. Hensikt... 3 3. Planstatus... 4 Kommuneplan 2015-2027...

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 LILLEHAMMER KOMMUNE PLAN NR DETALJREGULERINGSPLAN FOR PLASSEN 5, B9 og B10 SKOGEN SØR, GNR 92 / BNR 57 Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 Plankart er datert: 19.03.2015 Plankart sist revidert:

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR IDRETTSPARKEN, datert

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR IDRETTSPARKEN, datert REGULERINGSBESTEMMELSER FOR IDRETTSPARKEN, datert 28.09.2015. 1. AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 22.09.2015 2. FORMÅLET MED REGULERINGSPLAN Formålet med

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR TODDERUDVEGEN 10, Planid 071500

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR TODDERUDVEGEN 10, Planid 071500 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR TODDERUDVEGEN 10, Planid 071500 Arkivopplysninger: PlanID: 07150 Saksbehandler: Anne Marie Stenmark Arkivsak: 12/1300-23 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 - Planforslag datert 5/1 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 Stiklestad eiendom AS Per Anders Røstad Skoleparken 3 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951

Detaljer

Planident: r Arkivsak: 15/ Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Planident: r Arkivsak: 15/ Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20160016 Arkivsak: 15/44096 Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 26.9.2016 Dato for godkjenning av vedtaksorgan: 1 AVGRENSNING

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN 16122017001 Arkivsaksnr.: 17/177-2 FORESPØRSEL OM REGULERING AV OMRÅDE MÅLBAKKEN SAMT TILSTØTENDE OMRÅDE NORD/NORDVEST FOR MÅLBAKKEN Ferdigbehandles i:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering BOLIGOMRÅDE Plan ID: 16270129 Reguleringsplankart 19.03.17 Reguleringsbestemmelser 19.03.17 Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE OMREGULERING NEXANS I Detaljregulering PLANBESKRIVELSE Halden Arkitektkontor, 15. desember 2011 INNHOLD 1.0 BAKGRUNN.. s. 3 2.0 OVERORDNET PLANSTATUS.. s. 3 3.0 REGULERINGSSTATUS.. s. 4 4.0 PLANFORSLAGET

Detaljer

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART 2015 DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 05.06.2015 Navn på plan: Detaljregulering for Gnr 9 bnr 1 fnr 269

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014 Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014 A-sak. Førstegangsbehandling av reguleringsplan for "Engstua". Gnr.54 Bnr.11 og 26. Offentlig ettersyn Saksnr

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MESTER GRØNN, GJELLEBEKK (detaljregulering)

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MESTER GRØNN, GJELLEBEKK (detaljregulering) LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MESTER GRØNN, GJELLEBEKK (detaljregulering) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 05.12.2016. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål Hensikten med planen

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Vedtak Med henvisning

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Tosterødberget. 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget

Detaljreguleringsplan for Tosterødberget. 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljreguleringsplan for Tosterødberget Halden kommune Detaljregulering

Detaljer

Krydderveien 11 Fredrikstad kommune

Krydderveien 11 Fredrikstad kommune Til berørte myndigheter og naboer VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DETALJREGULERINGSPLAN: Krydderveien 11 Fredrikstad kommune (PLAN ID 01061162) Datert: 17.07.17 Varsling Iht. plan- og bygningsloven

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling:

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Behandling i Formannskap den 09.06.2015 Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Rådmannens endrede innstilling: Innsigelse, datert 13.07.12, fra Nordland Fylkeskommune,

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

Hovjordet - Låven Gnr. 37 bnr. 9, 396

Hovjordet - Låven Gnr. 37 bnr. 9, 396 NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 37600/2015 Saksnr.: 2011/ 2983 Bestemmelser til reguleringsplan for: Hovjordet - Låven Gnr. 37 bnr. 9, 396 Plan ID: 20110009 Dato: 16.09.2015 Reguleringsplan vedtatt: 18.11.15

Detaljer

HOLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for detaljplan Tyrifjord Videregående Skole, planid

HOLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for detaljplan Tyrifjord Videregående Skole, planid Versjon 01.11.2017. HOLE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for detaljplan Tyrifjord Videregående Skole, planid 0612 201602 1.gangs behandling i planutvalget 13.11.2017, sak 038/17. Offentlig høring 15.12.2017

Detaljer

PLANPROGRAM Norge i Bilder I VIK Planprogram bustader for funsjonshemma i Vik side 1

PLANPROGRAM Norge i Bilder I VIK Planprogram bustader for funsjonshemma i Vik side 1 10.18 Planprogram bustader for funsjonshemma i Vik side 1 Utskrift PLANPROGRAM http://www.norgeibilder.no/gui/print/printmap.aspx?maltype=a4ligg&range=2... Norge i Bilder I VIK BUSTADER FOR FUNKSJONSHEMMA

Detaljer