Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen"

Transkript

1 Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN Revidert Plan- bygg og oppmålingsenheten

2

3 INNSPILL Nr. B02 (1.4) Forslagstiller Forslag til kommuneplan Eiendom Deler av Gnr. 5 Bnr. 1 Areal Forslag Planstatus Samsvar med planprogram Områdebeskrivelse TEMA Ca 12 daa Forslag om området avsatt til parkering Kommuneplanstatus: offentlig område og parkering Regulert planstatus: uregulert Parkering som sikrer utfart i tråd med planprogram Kart KONSEKVENSER Transportbehov, energiforbruk og Bedrede parkeringsmuligheter for utfart i marka energiløsninger Befolkningens helse og helsens Radon: høy aktsomhet fordeling i befolkningen Kulturminner og kulturmiljø Det er ikke registrert kulturminner i kulturminnebasen for området Landskap Noe endring i landskapet Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett Meget god/forbedret tilgjengelighet til uteområder, i mindre grad full gang- og sykkelveiforbindelse Forurensning Liten betydning Naturens mangfold Det er ikke registrert vassdrag i området. Allerede utbygget område Sikring av jordressurser (jordvern) Ingen betydning bebygd område Kriminalitetsforebygging Sentrumsformål: avbøtende tiltak nødvendig Beredskap og ulykkesrisiko Relativt greit for utrykningskjøretøy Risiko ved havstigning Ingen betydning Barn- og unges oppvekstvilkår Nærhet til skole. Sentrumsnært Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet Vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene KONKLUSJON Sentrumsformål setter strenge krav til utforming Avhenger av evt. næring. Kan påvirke konkurranseforholdene i kommunen og Spikkestad. I tråd med føringene i planprogrammet

4

5 INNSPILL Nr. B03 (1.8) Forslagstiller Spikkestad Gård/Ulverud Jo og Gry Anett Lien og Block Watne (2 brev: BW har inngått avtale med grunneierne etter det første innspillet kom) Eiendom Areal Forslag Planstatus Gnr. 6 Bnr. 1 Gnr. Ca 18 daa Eksisterende rideskole-gård. Ønsker å få omdisponert innmarksarealet til boligformål. KP-status: LNF Regulert planstatus: Gnr. 6 Bnr. 1: delvis uregulert, delvis bolig (i øst). Samsvar med planprogram Innenfor satsingsområde Spikkestad Områdebeskrivelse Kart Innspill InnspillBW Innspill-nytt TEMA KONSEKVENSER Transportbehov, energiforbruk og Vil ha innvikning på transportbehovet energiløsninger Befolkningens helse og helsens fordeling Radon: høy aktsomhet i befolkningen Kulturminner og kulturmiljø Det er en SEFRAK- registrering på gården Landskap Tilgjengelighet til uteområder og gangog sykkelveinett Endring til boligområde fra lnf (ubebygd) vil medføre landskapsendring God tilgjengelighet til uteområder, relativt god tilknytning til gang og sykkelveinett Forurensning Kan tilknyttes vann - og avløpsnett Naturens mangfold Det er vassdrag i direkte tilknytning til området Sikring av jordressurser (jordvern) I hovedsak fulldyrket jord og annen jorddekt fastmark. Dette er en liten landbrukseiendom, med vanskelige forhold for fremtidig landbruksdrift- planer for videre gårdsdrift må derfor avklares. Gårdstunet ligger nær Spikkestad barneskole og eksisterende boligområder Kriminalitetsforebygging Sentrumsnært, avbøtende tiltak nødvendig Beredskap og ulykkesrisiko Skredfare, leirgrunn kan forekomme i Spikkestad Risiko ved havstigning Ingen risiko Barn- og unges oppvekstvilkår 400 m til barneskole Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet Vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene KONKLUSJON Utforming spesielt viktig i områder nærme sentrum Ligger sentralt i forhold til Spikkestad sentrum og kollektivknutepunkt. I stor grad innenfor gåavstand til sentrum. Sentralt i forhold til skole og barnehage. Bygging vil beslaglegge jordbruksarealer. I Spikkestad området er det fare for leirras og radon- dette må utredes i evt. regulering. Det samme gjelder for fornminner

6

7 INNSPILL Nr. B05 (1.10) Forslagstiller Oddevall/Spikkestad Halvard Rype Eiendom Gnr. 7 Bnr. 4 Areal Forslag Planstatus samsvar med planprogram Ca 19 daa Avsender ønsker at eiendommen skal bli en naturlig utvidelse av sentrumsplanene i Spikkestad sentrum stasjonsområdet (fortetting). KP-status: LNF Regulert planstatus: uregulert Innenfor satsingsområde Områdebeskrivelse kart Innspill Vedlegg Vedlegg TEMA KONSEKVENSER Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger Vil medføre økt transportbehov, mulighet for kollektivtrafikk i Spikkestad Befolkningens helse og helsens fordeling i Radon: høy aktsomhet befolkningen Kulturminner og kulturmiljø Det er ikke registrert kulturminner i kulturminnebasen for området Landskap Endring til boligområde fra lnf (ubebygd) vil medføre landskapsendring Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett God tilgjengelighet til uteområder, relativt god tilknytning til gang og sykkelveinett Forurensning Tilknyttet vann og avløpsnett, usikkert om kapasiteten på ledningsnettet. Må vurderes i evt. regulering Naturens mangfold Eiendommen ligger i direkte forbindelse med vassdrag Sikring av jordressurser (jordvern) Området består av 98 daa fulldyrket jord, og er en del av et viktig sammenhengende jordbruksområde, og inneholder også viktig kulturlandskap Kriminalitetsforebygging Sentrumsnært, avbøtende tiltak nødvendig Beredskap og ulykkesrisiko Leirgrunn kan forekomme i området Risiko ved havstigning Ingen risiko Barn- og unges oppvekstvilkår 500 m til barneskole Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet Utforming spesielt viktig i områder nærme sentrum Vesentlig påvirkning av Avhenger av evt. næringsvirksomhet og attraktivitet ift konkurranseforholdene andre handelssteder/sentrumsområder KONKLUSJON Området ligger nær sentrumsområdet i Spikkestad (sydlig del av tomt). Nærhet til skole, barnehage og kollektivtrafikk. Bygging vil beslaglegge jordbruksarealer. I Spikkestad-området er det fare for leirras og radon- dette må utredes i evt. regulering. Det samme gjelder for fornminner. Innspillet legges inn med begrenset utstrekning, ca daa, ikke

8

9 INNSPILL Oddevall Nr. B06 (1.11) Forslagstiller På vegne av COWI Eiendom Gnr. 7 Bnr. 3 Areal Forslag Planstatus samsvar med planprogram Haukeliskogen Oddevald ANS Ca 28 daa Avsender kommer med forslag til område som kan inngå i områdeplanen for Spikkestad. Forslagsstiler ønsker området avsatt til senterområde som et tilskudd til eksisterende planen om boligbygging og infrastruktur. KP-status: LNF og boligområde. Regulert planstatus: uregulert Innenfor satsingsområde Områdebeskrivelse kart Innspill TEMA Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen Kulturminner og kulturmiljø Landskap Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett Forurensning Naturens mangfold Sikring av jordressurser (jordvern) KONSEKVENSER Forslagstiller foreslår en utbedring/forlengelse av Selbos vei som adkomstvei Radon: høy aktsomhet. Forslagsstiller mener det må gjennomføres en støyundersøkelse ifm. jernbanen. Området må sees i sammenheng med forslag om å flytte stasjonsområdet Det er ikke registrert kulturminner i kulturminnebasen for området Allerede utbygget område, men kan medføre terrenginngrep God tilgjengelighet til uteområder, relativt god tilknytning til gang og sykkelveinett Det opplyses om at det går høyspent over eiendommen. Forslaget forutsetter at denne blir lagt i jord. Vann og avløpssystem i området. Det må vurderes muligheten av evt. tilkobling til eksisterende ledningsnett eller behov for oppgradering. Det er registrert vassdrag på eiendommen. Området består av 26 daa fulldyrket jord som ligger som en kile inn i boligområde, men som er en del av et større jordbruksområde med god jord og er en del av et viktig kulturlandskap Kriminalitetsforebygging Sentrumsformål, avbøtende tiltak nødvendig Beredskap og ulykkesrisiko Strømkabel, leire/jordskred, bekk/vassdrag - flom Risiko ved havstigning Ingen risiko Barn- og unges oppvekstvilkår 800m til barneskole, sentrumsområde Arkitektonisk og estetisk Svært viktig ift sentrumsområdet Spikkestad utforming, uttrykk og kvalitet Vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene Avhenger av evt. næringsvirksomhet og attraktivitet ift andre handelssteder/sentrumsområder 3 2 6

10 KONKLUSJON Området ligger nær sentrumsområdet i Spikkestad (sydlig del av tomt). Nærhet til skole, barnehage, kollektivtrafikk. Bygging vil beslaglegge jordbruksarealer. I Spikkestad-området er det fare for leirras og radondette må utredes. Det samme gjelder for fornminner. Deler av eiendommen inngår som framtidig boligområde i dagens kommuneplan. Det ønskes en tverrforbindelse for trafikk her. 189

11 INNSPILL Nr. K01 (1.14) Forslagstiller Eiendom Areal Forslag Planstatus samsvar med planprogram Områdebeskrivelse TEMA Industriveien/Spikkestad teglverk Forslag til kommuneplan Gnr. 6 Bnr daa Forslag om området avsatt til sentrumsformål KP-status: annet byggeområde. Regulert planstatus: kontor/industri Innefor satsingsområde Kart KONSEKVENSER Transportbehov, Nært kollektivtrafikk, sentrumsfunksjoner energiforbruk og energiløsninger Befolkningens helse og Radon: høy aktsomhet. Avbøtende tiltak nødvendig helsens fordeling i befolkningen Kulturminner og kulturmiljø Det er ikke registrert kulturminner i kulturminnebasen for området Landskap Ingen vesentlig endring av landskapets karakter Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett God tilgjengelighet til uteområder, relativt ok tilknytning til gang og sykkelveinett. Tilknytning må evt. forbedres i regulering Forurensning Grunnforhold må avklares Naturens mangfold Det er ikke registrert vassdrag i området. Allerede bebygd område Sikring av jordressurser Ingen betydning - bebygd område (jordvern) Kriminalitetsforebygging Avbøtende tiltak nødvendig ift sentrumsformål Beredskap og ulykkesrisiko Relativt gode kommunikasjonsmuligheter Risiko ved havstigning Ingen risiko Barn- og unges oppvekstvilkår Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet Vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene KONKLUSJON Sentrumsnært, avbøtende tiltak i utforming, krav til uteoppholdsarealer/lekeplasser/friområder i regulering Sentrumsformål medfører strenge krav til arkitektonisk utføring Avhenger av evt. næring I tråd med føringene i planprogrammet

12

13 INNSPILL Spikkestad sentrum Nr. B08 (1.15) Forslagstiller Forslag til kommuneplan Eiendom Gnr. 6 Bnr. 28, 40 Areal Forslag Planstatus samsvar med planprogram Områdebeskrivelse TEMA Områdebeskrivelse Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen ca 15 daa Forslag om området avsatt til boligområde KP-status: framtidig lager. Regulert planstatus: industri/friområde Innefor satsingsområde Kart Se kommuneplanforslag KONSEKVENSER Sentrumsnært, mulighet for bruk av kollektivtrafikk og mindre bilbruk. Kan generere økt biltrafikk grunnet nytt formål Radon: høy aktsomhet - avbøtende tiltak nødvendig Kulturminner og kulturmiljø Det er ikke registrert kulturminner i kulturminnebasen for området Landskap Ingen vesentlig endring i landskapets karakter Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett Forurensning God tilgang til uteområder, friområder må ivaretas og sikres i reguleringsplan Kan kobles på ledningsnettet. Grunnforhold og evt. avfall fra industri må evt. avklares i regulering Naturens mangfold Sikring av jordressurser (jordvern) Det er registrert vassdrag (bekk) i området. Må vurderes ift. NVEs retningslinjer Fulldyrket jord og skog av høy bonitet og annen jorddekt fastmark Kriminalitetsforebygging Sentrumsnært, avbøtende tiltak nødvendig Beredskap og ulykkesrisiko Relativt gode kommunikasjonsmuligheter for uttrykningskjøretøy Risiko ved havstigning Ingen betydning Barn- og unges oppvekstvilkår God tilgang til sentrumsfasiliteter og kort vei til skole Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet Vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene KONKLUSJON Sentrumsnært medfører relativt strenge krav til utforming Ingen betydning (boligområde) Ligger vest for et allerede utbygd boligområde. Boligområde i nærheten av kollektivknutepunkt er i tråd med strategi. Avbøtende tiltak ift. jordbruk. 136

14

15 INNSPILL Spikkestadveien Nr. K02 (1.16) Forslagstiller Forslag til kommuneplan Eiendom Gnr. 6 Bnr.5, 49 og 83 Areal Forslag Planstatus samsvar med planprogram Områdebeskrivelse TEMA Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen Kulturminner og kulturmiljø Landskap Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett Ca. 41 daa Området avsatt til kombinert bolig/næring/offentlig eller privat tjenesteyting KP-status: 6/5: framtidig boligområde. 6/49 og 6/83: framtidig annet byggeområde. Regulert planstatus: 6/5: bolig. 6/49 og 83 bolig samt kontor/industri Innefor satsingsområde Kart KONSEKVENSER Vil kunne medføre økt trafikk, men sentrumsnært og muligheter for kollektivtrafikk Radon: høy aktsomhet. Avbøtende tiltak nødvendig Det er ikke registrert kulturminner i kulturminnebasen for området Mulig vesentlig landskapsendring, ligger i nærheten av gårdsbruk (landbrukslandskap) God tilgjengelighet til uteområder, gang-og sykkelvei må avklares i evt. regulering Forurensning Liten betydning Naturens mangfold Det er ikke registrert vassdrag i området. Tidligere jordbruksarealer, deler av området ikke bebygd, kan være andre ukjente forekomster. Sikring av jordressurser (jordvern) Fulldyrket jord, innmarksbeite og skog av høy bonitet Kriminalitetsforebygging Sentrumsnært, avbøtende tiltak nødvendig Beredskap og ulykkesrisiko Relativt god tilgang for utrykningskjøretøy Risiko ved havstigning Ingen betydning Barn- og unges oppvekstvilkår Sentrumsnært, nærhet til skole Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet Vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene KONKLUSJON Sentrumsbebyggelse - strenge krav til utforming Sentrumsformål (også næring). Kan øke konkurransefordelene ift. andre sentrum/handelssteder I tråd med føringene i planprogrammet

16

17 INNSPILL Follestad Område nr. N (2) Forslagstiller Eiendom Areal Forslag Røyken Eiendom Gnr. 55 Bnr. 30 m.fl. Ca 348 daa Ønsker området avsatt til næringsområde Planstatus KP-status: lnf Regulert planstatus: uregulert Samsvar planprogram I tråd med intensjonene i planprogrammet med næringsutvikling på Follestad Områdebeskrivelse Kart Innspill TEMA KONSEKVENSER Transportbehov, energiforbruk og Medfører økt transport, tungtransport energiløsninger Befolkningens helse og helsens fordeling i Radon: høy aktsomhet. Økt støy og forurensing kan befolkningen forekomme Kulturminner og kulturmiljø Det er ikke registrert kulturminner i kulturminnebasen Landskap Stort inngrep i landskapet Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett Forurensning Naturens mangfold Sikring av jordressurser (jordvern) Liten betydning med gang og sykkelvei. Etablering av utfartsparkering på arealet kan bedre tilgang til marka rundt Skånevann. Næring/industri kan medføre økt forurensing. Må reguleres. Det er et bekkeløp på området (Sandbekken), i tillegg til drikkevannskilde i nærheten. Stort skogsområde. Biologisk mangfold i området må avklares ved evt. regulering. Landbruksmyndighetene utt. seg negativ til arealet i sør pga vannforekomst og kort vei til nedslagsfelt for drikkevann, hensyn til vilt og biologisk mangfold. Områdeutstrekning redusert Kriminalitetsforebygging Liten betydning, avbøtende tiltak må avklares i plan Beredskap og ulykkesrisiko Næring/anleggsvirksomhet kan medføre økt ulykkesrisiko ift et rent boligområde Risiko ved havstigning Ingen betydning Barn- og unges oppvekstvilkår Ingen betydning direkte, men mulig indirekte Arkitektonisk og estetisk utforming, Krav til utforming næringsbygg/plasser/terreng uttrykk og kvalitet Vesentlig påvirkning av Kan medføre samlokaliseringsfordeler konkurranseforholdene KONKLUSJON Inn i planen 221

18

19 INNSPILL Nr. Spikkestadveien P05 Forslagstiller Forslag til kommuneplan Eiendom Gnr. 67 Bnr. 9 Areal Forslag Planstatus Ca. 1 daa Området avsatt til parkeringsareal KP-status: LNF samsvar med planprogram Utenfor fortettingsområde, i tilknytning til utfartsområde Områdebeskrivelse TEMA Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen Kulturminner og kulturmiljø kart KONSEKVENSER Er tilknyttet eksisterende vegnett, men bare tilknytning til skogsbilveg Radon: høy aktsomhet. Avbøtende tiltak nødvendig Det er ikke registrert kulturminner i kulturminnebasen for området Landskap Mulig vesentlig landskapsendring, ligger på jordbruksland Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett God tilgjengelighet til uteområder. Gang-og sykkelvei må er ikke relevant? Forurensning Liten betydning Naturens mangfold Det er ikke registrert vassdrag i området Sikring av jordressurser Skog av middels bonitet. Dyrket mark (jordvern) Etablering av parkeringsareal kan innebære risiko for tyveri Kriminalitetsforebygging eller hærverk. Beredskap og ulykkesrisiko Dårlig vegforbindelse Risiko ved havstigning Ingen betydning Barn- og unges oppvekstvilkår Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet Vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene KONKLUSJON Ikke relevant Ligger i et jordbrukslandskap. Bør ta hensyn til dette Ikke relevant. Legger til rette for utfart og bruk av marka. Beslaglegger skogteig og noe dyrket mark

20

21 INNSPILL Spikkestadveien Nr. S02 (1.17) Forslagstiller Forslag til kommuneplan Eiendom Gnr. 85 Bnr. 17, 77, 155 Areal Forslag Planstatus samsvar med planprogram Områdebeskrivelse TEMA Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger Ca 2 daa Forslag om området avsatt til framtidig sentrumsformål KP-status: eksisterende boligområde Innefor satsingsområde Kart KONSEKVENSER Kan medføre økt trafikk grunnet blandet formål (sentrum) ift tidligere boligformål. Sentrumsnært, mulighet for bruk av kollektivtransport Radon: høy aktsomhet Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen Kulturminner og kulturmiljø Det er registrert et sefrak-bygg på Gnr. 87 Bnr Landskap Tilgjengelighet til uteområder og gangog sykkelveinett Liten endring i landskapets karakter da dette allerede er et eksisterende boligområde God tilgjengelighet til uteområder. Gang - og sykkelvei må vurderes i planleggingen Forurensning Tilknyttet vann- og avløpsnett Naturens mangfold Det er ikke registrert vassdrag i området. Allerede utbygget område Sikring av jordressurser (jordvern) Ingen betydning bebygd område Kriminalitetsforebygging Sentrumsformål: avbøtende tiltak nødvendig Beredskap og ulykkesrisiko Relativt greit for utrykningskjøretøy Risiko ved havstigning Ingen betydning Barn- og unges oppvekstvilkår Nærhet til skole. Sentrumsnært Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet Vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene KONKLUSJON Sentrumsformål setter strenge krav til utforming Avhenger av evt. næring. Kan påvirke konkurranseforholdene i kommunen og Spikkestad. I tråd med føringene i planprogrammet

22

23 INNSPILL Søndre Rud Nr. B09 (1.18) Forslagstiller Forslag til kommuneplan Eiendom Gnr. 5 Bnr. 6, 34 og 36 Areal Forslag Planstatus samsvar med planprogram Områdebeskrivelse TEMA Ca 20 daa Forslag om området avsatt til boligområde KP-status: Lnf Innefor satsingsområde Kart KONSEKVENSER Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger Vil medføre økt biltrafikk Befolkningens helse og helsens fordeling i Radon: høy aktsomhet. Avbøtende tiltak befolkningen nødvendig. Kulturminner og kulturmiljø Det er 2 SEFRAK-registreringer på eiendommen Landskap Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett Tidligere landbruksareal, vil medføre endringer i terrenget God tilgjengelighet til uteområder. Gang- og sykkelvei må vurderes i planleggingen Forurensning Tilknyttet vann- og avløpsnett Naturens mangfold Det er registrert vassdrag i området Sikring av jordressurser (jordvern) Fulldyrket jord, innmarksbeite, skog av høy bonitet og annen jorddekt fastmark. Kriminalitetsforebygging Avbøtende tiltak nødvendig i Spikkestad sentrum Relativt lett fremkommelig for Beredskap og ulykkesrisiko utrykningskjøretøy Risiko ved havstigning Ingen betydning Barn- og unges oppvekstvilkår Sentrumsnært, kort vei til skole Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet Vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene KONKLUSJON Nært Spikkestad sentrum, relativt strenge krav til utforming. Liten/ingen betydning (bolig) I tråd med føringene i planprogrammet

24

25 INNSPILL Selbovei med mer Nr. S03 (1.19) Forslagstiller Forslag til kommuneplan Eiendom Gnr. 7 Bnr. 18, 19, 20, 22 og Gnr. 85 Bnr. 19, 21, 113, 225, 256, 368 og 489 Areal Ca 4 daa Forslag Forslag om området avsatt til framtidig sentrumsformål Planstatus KP-status: eksisterende boligområde samsvar med planprogram Områdebeskrivelse TEMA Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen Kulturminner og kulturmiljø Landskap Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett Innefor satsingsområde kart KONSEKVENSER Kan medføre økt trafikk grunnet blandet formål (sentrum) ift tidligere boligformål. Sentrumsnært, mulighet for bruk av kollektivtransport. Radon: høy aktsomhet Det er registrert et sefrak-bygg på Gnr. 87 Bnr. 17. Liten endring i landskapets karakter da dette allerede er et eksisterende boligområde God tilgjengelighet til uteområder. Gang-og sykkelvei må vurderes i planleggingen Forurensning Tilknyttet vann- og avløpsnett Naturens mangfold Det er ikke registrert vassdrag i området Allerede utbygget område Sikring av jordressurser (jordvern) Ingen betydning bebygd område Kriminalitetsforebygging Sentrumsformål: avbøtende tiltak nødvendig Beredskap og ulykkesrisiko Relativt greit for utrykningskjøretøy Risiko ved havstigning Ingen betydning Barn- og unges oppvekstvilkår Nærhet til skole. Sentrumsnært Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet Vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene KONKLUSJON Sentrumsformål setter strenge krav til utforming Avhenger av evt. næring. Kan påvirke konkurranseforholdene i kommunen og Spikkestad. I tråd med føringene i planprogrammet

26

27 INNSPILL Helgeroveien Omf. Bet. OxB Nr. P01 (1.20) Forslagstiller Trygve Rud Eiendom Gnr. 5 Bnr. 1 Areal Forslag Ca 3 daa Ønsker at deler av eiendommen avsettes til boligformål i kommuneplanen. Samsvar med planprogram Ja Planstatus KP-status: LNF Regulert planstatus: uregulert samsvar med planprogram Innenfor satsingsområde Områdebeskrivelse Kart Innspill Vedlegg TEMA Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen Kulturminner og kulturmiljø Landskap Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett Forurensning Naturens mangfold Sikring av jordressurser (jordvern) Kriminalitetsforebygging Beredskap og ulykkesrisiko Risiko ved havstigning Barn- og unges oppvekstvilkår Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet Vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene KONKLUSJON KONSEKVENSER Mindre konsekvenser for trafikk Radon: høy aktsomhet Det er ikke registrert kulturminner i kulturminnebasen Endring til boligområde fra lnf (ubebygd) vil medføre landskapsendring God tilgjengelighet til uteområder og gang og sykkelveinett Kan tilknyttes vann og avløpsnett Nærhet til markagrensen. Det er vassdrag (bekk) i direkte tilknytning til eiendommen, nær området som ønskes utbygget Skog av høy bonitet og delvis fulldyrket jord. Området er tilknyttet store sammenhengende jordbruksområder og har viktige kulturlandskap Avbøtende tiltak nødvendig i sentrumsnært boligområde Leirgrunn kan forekomme i området, må vurderes i evt. regulering Ingen risiko m til barneskole. Ny skolevei Utforming spesielt viktig i områder nærme sentrum Boligområde, mindre betydning Den sydlige delen av området ligger nær sentrumsområdet i Spikkestad, Her er det nærhet til skole, barnehage og kollektivtrafikk. Bygging her vil beslaglegge jordbruksarealer. I Spikkestad området er det også fare for leirras og radon- 130

28 dette må utredes i evt. reguleringsplan. Det samme gjelder for fornminner. Salamanderforekomst kan finnes i området.

29 INNSPILL Hallhagan Nr. B15 (2.1) Forslagstiller Else Gunn Dybvig Eiendom Gnr. 75 Bnr. 64 Areal Ca 7 daa Forslag Planstatus Dele eiendommen i 2-3 tilleggstomter KP-status: LNF Regulert planstatus: uregulert samsvar med planprogram Helt i grensen til satsingsområdet Områdebeskrivelse kart Innspill TEMA Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen Kulturminner og kulturmiljø Landskap Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett Forurensning Naturens mangfold Sikring av jordressurser (jordvern) Kriminalitetsforebygging Beredskap og ulykkesrisiko Risiko ved havstigning Barn- og unges oppvekstvilkår Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet Vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene KONKLUSJON KONSEKVENSER Kan øke trafikkmengden. Avsender søker om at dagens vei også skal gjelde for de nye tomtene. Radon: høy aktsomhet Det er ikke registrert kulturminner i kulturminnebasen i området. Noe terrenginngrep må medregnes God tilgjengelighet til uteområder, mindre tilgjengelighet til gang- og sykkelveinett Kan tilknyttes avløpsnett. Det er ikke registrert vassdrag i området, men avsender informerer at grensen til naboeiendommen i øst er skilt med en liten bekk. Delvis skog med høy bonitet. Dette er et skogsområde med dyrket mark på begge sider. Lite annen bebyggelse på denne siden av veien. Liten betydning, lite boligområde Relativt dårlig veiforbindelse for utrykningskjøretøy Ingen risiko 1 km til barneskole, ungdomsskole buss. Krav til utforming må avklares i evt. regulering Ingen betydning, lite boligområde Eiendommen ligger i direkte tilknytning til regulert boligområde. Offentlig infrastruktur ligger til rette. OBS fornminne. Området ligger utenfor hovedsatsingsområdet, men vurderer at mindre utbygginger der offentlig infrastruktur er tilrettelagt kan tillates. Før evt. utbygging kan skje må radon og fare for masseutglidninger må utredes. Eksponering av boligfasader mot sjøen må vurderes

30

31 INNSPILL Bjørkeløkka Nr. B17 (2.5) Forslagstiller Bjørkeløkka Avløp Eiendom Mellom 61/225, 257, 140, , på 61/ og på 61/257 Areal Ca 10 daa Forslag Fortette området, med 4-5 tomter. Dette for å utføre planene om renseanlegg. Planstatus KP-status: LNF. Regulert planstatus: uregulert Samsvar med planprogram Kan vurderes grunnet mulighet for renseanlegg, men i utgangspunktet utenfor satsingsområdet. Områdebeskrivelse kart Innspill TEMA Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen Kulturminner og kulturmiljø Landskap KONSEKVENSER Vil medføre økt biltrafikk ved flere boliger. Liten mulighet til bruk av kollektivtrafikk Radon: høy aktsomhet. Avbøtende tiltak nødvendig Ingen kulturminner registrert i kulturminnebasen for noen av eiendommene Ikke vesentlig endring av landskapet ved så liten utbygging Tilgjengelighet til God tilgang til uteområder, dårlig tilgjengelighet til ganguteområder og gang- og og sykkelveinett sykkelveinett Forurensning Uten godkjent avløp fra bebyggelsen. Trenger å bedre avløpssystemet, som avsender ønsker. Tiltaket vil være med å bedre situasjonen Naturens mangfold Vassdrag i forbindelse med noen av eiendommene. I nærhet av strandsonegrense (100m) Sikring av jordressurser I hovedsak uten betydning samt noe skog av høy bonitet. (jordvern) Landbruksmyndighetene ønsker ikke å åpne for boliger her, da dette er et viktig landbruksområde Kriminalitetsforebygging Liten betydning Beredskap og ulykkesrisiko Veiforhold kan ha betydning for utrykningskjøretøy Risiko ved havstigning Ingen betydning Barn- og unges Mer enn 4 km til barneskole, utrygg vei. oppvekstvilkår Arkitektonisk og estetisk Generelle krav til estetisk utforming utforming, uttrykk og kvalitet Vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene Ingen betydning 1 1 1

32 KONKLUSJON Utenfor satsingsområde, men nødvendig med en liten utbygging for å finansiere renseanlegget som er svært nødvendig i området. 131

33 INNSPILL Grimsrudveien Nr. A01 (2.6) Forslagstiller På vegne av Arkitektkontoret K16 Finn Gustavsen AS Eiendom Gnr. 74 Bnr. 77, Gnr. 74 Bnr. 30 Areal Forslag Planstatus samsvar med planprogram Ca 6 daa Avsender ønsker at området blir avsatt til blandet bebyggelse KP-status: erverv. Regulert planstatus: kontor/industri I tråd med planprogram Områdebeskrivelse Kart Innspill Vedlegg Vedlegg Vedlegg 3 Vedlegg 4 TEMA KONSEKVENSER Transportbehov, energiforbruk og Kan føre til økt trafikkmengde. energiløsninger Befolkningens helse og helsens Radon: høy aktsomhet fordeling i befolkningen Kulturminner og kulturmiljø Det er ikke registrert kulturminner i kulturminnebasen for området Landskap Allerede delvis bebygd område. Noe terrenginngrep må forventes Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett God tilgang til uteområder. Mindre tilgjengelig for gang- og sykkelveinett Forurensning Tilknyttet vann og avløpsnett Naturens mangfold Vassdrag i direkte forbindelse med eiendommene. Gnr. 74 Bnr. 30 blir berørt av strandsonegrenser (100m) Sikring av jordressurser (jordvern) Dette er et frukt- og grønnsakspakkeri Kriminalitetsforebygging Beredskap og ulykkesrisiko Risiko ved havstigning Barn- og unges oppvekstvilkår Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet Vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene KONKLUSJON Ved blandet formål må avbøtende tiltak vurderes Veistandard relativt dårlig, kan ha konsekvenser for uttrykningskjøretøy Kan får konsekvenser m til barneskole, u-skole buss Meget strenge krav til utforming i strandsonen Avhenger av evt. næring Forslaget mottas positivt, da det er ønskelig at det avsettes arealer til forretning/bolig her. Behov for noe lokal handel. Men støyproblematikken må vurderes i fm gjennomføring av tiltak, radon og masseutglidning og nærhet til sjøen må hensynstas i fm. planarbeidet. 164

34

35 INNSPILL Hyggenveien Nr. A02 (2.8) Forslagstiller Anita Kjensli Rydgren Eiendom Gnr. 74 Bnr. 1 Areal Ca 13 daa Forslag Avsender ønsker at Gnr. 74 Bnr. 1 i nord avsettes til boligformål samt at Gnr. 74 Bnr. 1 i sør avsettes til omsorgsbolig evt. kombinert med næringsformål. Planstatus KP-status: bolig: annet byggeområde (nord), bolig og næring (sør). Regulert planstatus: uregulert (nord), bolig og forretning (sør). Samsvar med planprogram Eldreboliger ikke i tråd med planprogram, bolig og næring i tråd. Det er bolig og næring som vurderes. Områdebeskrivelse Kart Innspill TEMA Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen Kulturminner og kulturmiljø Landskap Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett Forurensning Naturens mangfold Sikring av jordressurser (jordvern) Kriminalitetsforebygging Beredskap og ulykkesrisiko Risiko ved havstigning Barn- og unges oppvekstvilkår Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet Vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene KONKLUSJON KONSEKVENSER Kan medføre økt trafikk Radon: høy aktsomhet Det er ikke registrert kulturminner i kulturminnebasen for området Fra lnf til bebygget område: landskapsendring må forventes God tilgang til uteområder, liten grad av tilgang til gang og sykkelveinett Delvis tilknyttet vann og avløpsnett. Kapasitet og tilkoblingsmulighet må vurderes ved en evt. senere regulering Nærhet til strandsonen, kan ha betydning I hovedsak fulldyrket jord, samt skog av middels og høy bonitet Ved bolig- og næring må avbøtende tiltak avklares Vassdrag i direkte forbindelse med eiendommene Kan får konsekvenser m til barneskole, u-skole buss Nærhet til strandsonen, strenge krav til utforming. Det må vurderes synlighet fra sjøen Avhenger av næringsvirksomhet Eldreboliger ikke i tråd med planprogram, men bolig og næring i tråd (området i nord). Nærhet til sjøen, radon, fornminner, masseutglidning må vurderes i fm plan. 30 m grense til bygging i nærheten til vassdrag. 150

36

37 INNSPILL Smedmyråsen Nr. N05 (3.19) Forslagstiller Eiendom Areal Forslag Røyken Eiendom Gnr. 55 Bnr. 30 m.fl. Ca 121 daa Ønsker området avsatt til næringsområde Planstatus KP-status: lnf Regulert planstatus: uregulert Samsvar planprogram I tråd med intensjonene i planprogrammet med næringsutvikling på Follestad Områdebeskrivelse Kart Innspill TEMA KONSEKVENSER Transportbehov, energiforbruk og Medfører økt transport, tungtransport energiløsninger Befolkningens helse og helsens fordeling i Radon: høy aktsomhet. Økt støy og forurensing kan befolkningen forekomme Kulturminner og kulturmiljø Det er ikke registrert kulturminner i kulturminnebasen Landskap Stort inngrep i landskapet Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett Forurensning Liten betydning med gang og sykkelvei. Tiltaket i full utstrekning kan redusere allmennhetens ferdsel i Årosmarka Næring/industri kan medføre økt forurensing. Må reguleres Naturens mangfold Det er både vassdrag og drikkevannskilder i området Sikring av jordressurser (jordvern) Stort skogsområde. Biologisk mangfold i området må avklares ved evt. regulering. Landbruksmyndighetene er positive til området i nord som ligger inneklemt mellom eksisterende næringsområde og det planlagte motorsportssenteret, men negativ til arealet i sør pga vannforekomst i området, kort vei til nedslagsfelt for drikkevann, hensyn til vilt og biologisk mangfold i området Kriminalitetsforebygging Liten betydning, avbøtende tiltak må avklares i plan Beredskap og ulykkesrisiko Næring/anleggsvirksomhet kan medføre økt ulykkesrisiko ift et rent boligområde Risiko ved havstigning Ingen betydning Barn- og unges oppvekstvilkår Ingen betydning direkte, men mulig indirekte Arkitektonisk og estetisk utforming, Krav til utforming næringsbygg/plasser uttrykk og kvalitet Vesentlig påvirkning av Kan medføre samlokaliseringsfordeler konkurranseforholdene KONKLUSJON Inn i planen, men med begrenset utstrekning 232

38

39 INNSPILL Frøtvedtåsen Nr. B25 (3.1) Forslagstiller Advokat Jon Larsen Eiendom Gnr. 51 Bnr. 404 Areal Ca 2 daa Forslag Ønsker at området avsettes til boligformål i kommuneplanen. Foreslår en eventuell løsning ved at nordlige deler av tomten forblir friområde. Planstatus KP-status: friområde. Regulert planstatus: offentlig friområde Samsvar planprogram Ikke i tråd med planprogram å bygge ned friområder Områdebeskrivelse Kart Innspill TEMA Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen Kulturminner og kulturmiljø Landskap Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett KONSEKVENSER Noe økt belasting på veinettet Radon: høy aktsomhet Det er ikke registrert kulturminner i kulturminnebasen for området. Fra friområde til boligbebyggelse må terrengendring påregnes Ikke direkte tilknyttet gang og sykkelvei Nedbygging av friareal i boligområde Forurensning Kan knyttes til vann og avløpsnettet Naturens mangfold Det er ikke registrert vassdrag i området Naturkvalitet i friområdet ikke vurdert4 Sikring av jordressurser (jordvern) Ingen betydning boligområde Kriminalitetsforebygging Boligområde. Belysning Beredskap og ulykkesrisiko Ingen vesentlige konsekvenser Risiko ved havstigning Ingen risiko Barn- og unges oppvekstvilkår Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet Vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene KONKLUSJON 1,5 km til barneskole. Få friområder i området, negativt med reduksjon i friområder som er naturlige lekeområder. Ikke sentrumsnært boligområde Boligområde Det er ikke i tråd med planprogrammet å fortette i de grønne lungene i boligområdene. I planprogrammet er det vektlagt å tilrettelegge og opprettholde grøntstruktur i byggeområdene. SE OGSÅ VEDLEGG ETTER OMRÅDE B

40

41 INNSPILL Åros Nr. B28 (3.25) Forslagstiller Tom Erik Hauger Eiendom Gnr. 51 Bnr. 603 Areal Forslag Planstatus Samsvar planprogram Områdebeskrivelse TEMA Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen Kulturminner og kulturmiljø Landskap Tilgjengelighet til uteområder og gangog sykkelveinett Forurensning Naturens mangfold Sikring av jordressurser (jordvern) Kriminalitetsforebygging Ca 2 daa Reguleringsskisse for eiendommen, for bolig/lav småhusbebyggelse. Kommuneplanstatus: friområde Regulert planstatus: offentlig friområde Ikke i samsvar med planprogrammet Kart KONSEKVENSER Noe økt trafikkbelastning i tilknytning til bolig. Ligger et stykke unna kollektivknutepunkt. Radon: moderat aktsomhet. Nedbygging av friareal i eksisterende boligområde Det er ikke registrert kulturminner i kulturminnebasen for området. Delvis bratt terreng. Fra friområde til bolig. Bebyggelse vil kreve terrenginngrep. Tigjengelighet til friområde blir forringet ved at man her tar friområde til boligområde. Friområder bør ikke bygges ned. Må evt. erstattes andre steder. Tilknyttet vannledning, kan tilknyttes vann- og avløpsnett (hvis kapasitet) Det er ikke registrert vassdrag i området. Nedbygging av grønn lunge i boligområde. Skog av høy bonitet, men ikke aktuell å drive Mindre betydning, boligområde. Behov for belysning? Beredskap og ulykkesrisiko Ingen konsekvenser av betydning Risiko ved havstigning Ingen risiko, ligger høyt Barn- og unges oppvekstvilkår Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet Vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene KONKLUSJON Ligger ca 2 km unna barneskole. Innebærer nedbygging av friareal/lekeområde for barn og unge Vil inngå som del av boligområde Liten betydning, boligområde Innspillet er i strid med planprogrammet, da det innebærer nedbygging av grønn lunge i eksisterende boligområde Innspillet er i strid med planprogrammet, da det innebærer nedbygging av grønn lunge i 147

42 eksisterende boligområde.

43 Barn og unges representant i plansaker Susanne Vist Rådhuset Plan- og bygg Rådhuset Mulig omregulering fra friareal til boligformål. Vurdering av barn og unges interesser. Etter forespørsel fra planavdelingen har undertegnede foretatt en vurdering av barn og unges interesser på Gnr /brn 51/404 og 51/603. Vurderingen er gjort med utgangspunkt i Plan- og bygningsloven 1-1, siste avsnitt siste ledd, 3-1 e, og Rundskriv T-208. Kommuneplanens arealdel foreligger som referanse, samt SSBs prognoser for befolkningsvekst i Røyken og antydninger og forslag om overordnede mål for fremtidig utvikling av kommunens arealer (forslag til kommuneplanens arealdel). Det understrekes at vurderingen er gjort med utgangspunkt i barn og unges interesser, og at det er ikke etterstrebet en vurdering i henhold til juridiske kriterier, egnethet ved tomten o.a.. Lovverk og retningslinjer er benyttet som veiledende tekst. Undertegnede har vært på befaring på Åros. Det spørsmålet som skal besvares, er om det vil forringe barn og unges oppvekstmiljø, eller stride mot deres interesser å omregulere de aktuelle tomtene fra friareal til boligformål. Ettersom spørsmålet som stilles er av generell art, og ikke knyttet til spesifikke sider ved barn og unges interesser, eller andre spesifikke kriterier, er et helhetsperspektiv/overordnet perspektiv benyttet i vurderingen. Tomtene er derfor vurdert med utgangspunkt i at de er deler av et område, og det er ikke innhentet spesifikke opplysninger om barn og unges bruk av området, barnetråkk o.l., med unntak av en uttalelse fra eier av gnr/bnr 51/401 (vedr. dyretråkk). Gnr/brn 51/404 Beskrivelse av området Omgivelsene i området er landlige, preget av skogsterreng og opprinnelig fritidsbebyggelse. Det er lav kvalitet på veien, som er smal og ikke asfaltert. Boligenes arkitektur har preg av hytte- og fritidsbolig. Eier av Gnr/brn 51/401 opplyser at det er rådyrtråkk i området. Området ligger et lite stykke fra, men likevel i nærheten av butikk, skole og barnehage. Vurdering av barn og unges interesser på det aktuelle tomteområdet Generelt er de landlige områdene i Røyken en kvalitet ved lokalsamfunnet, som bør videreføres også ved fortetting. Spesielt Åros er et område som bør utvikles på en slik måte at noe av det landlige preget opprettholdes og videreføres.

44 Det aktuelle området kan være et fint sted for barn og vokse opp, og kan gi opplevelse av nærhet til natur og skogsterreng, og fjordlandskap. Dette forutsetter imidlertid at det landlige preget bevares i området, og at det bygges med lav utnyttelsesgrad av de enkelte tomtene. Konklusjon: Barn og unges representant i plansaker, mener at barn og unges interesser kan ivaretas også ved en omregulering til boligformål, under forutsetning av at det bygges med lav utnyttelsesgrad, og at hensynet til de naturlige omgivelsene i området tillegges stor vekt. Gnr/brn 51/603 Undertegnede har ikke gjort nærgående undersøkelser av tomten, og spørsmålet om ivaretakelse av barn og unges interesser er vurdert ved å befare området Vestliveien/Vestlikroken og omkringliggende bebyggelse. Beskrivelse av området Omgivelsene i området er landlige, med preg av boligfelt bebygget med eneboliger. Veien er smal, men asfaltert. Området består av enkeltstående eneboliger (ikke typisk eneboligfelt bygget på samme tid). Der det ikke er boliger, er vegetasjonen tett, med mye viltvoksende trær. Området ligger i gangavstand til butikk, og i nærheten av skole og barnehage. Vurdering av barn og unges interesser på det aktuelle tomteområde Det aktuelle området kan være egnet for barnefamilier, eller andre, som ønsker å bosette seg i områder som er alternativer til typiske by- og tettstedsområder. En omregulering av ubebyggede tomter i dette konkrete området, kan betraktes som en utvikling av området og en videreføring av eksisterende bebyggelse. Dette forutsetter at en omregulering til boligformål gjøres med tanke på å bygge enebolig som kan fremstå som en videreføring av eksisterende bebyggelse. Konklusjon: Barn og unges representant i plansaker, kan ikke se at det vil forringe barn og unges interesser om ubebyggede tomter i dette konkrete området omreguleres fra friareal til boligformål, dersom byggetillatelse gis for enebolig som passer inn i det eksisterende boligmiljøet.

45 INNSPILL Game Åros vei Nr. B30 (3.21) Forslagsstiller Grunneier Arkitektkontoret Didrik Hovslef-Eide AS Jan S. Eid og Torbjørn Eid Eiendom Gnr. 50 Bnr. 153 og 246 Areal Forslag Planstatus Samsvar planprogram Ca 6 daa Områdebeskrivelse Kart Innspill TEMA Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen Kulturminner og kulturmiljø Landskap Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett Forurensning Naturens mangfold Sikring av jordressurser (jordvern) Kriminalitetsforebygging Beredskap og ulykkesrisiko Risiko ved havstigning Barn- og unges oppvekstvilkår Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet Vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene KONKLUSJON Reguleringsskisse for eiendommen, for bolig/lav småhusbebyggelse KP-status: boligområde nåværende og en liten del friområde. Regulert planstatus: Tivoliåsen- boliger og offentlig friområde. I samsvar med plan KONSEKVENSER Problematisk med adkomst oppgir forslaggstiller, da den må gå via Fjordveien og over den gamle broen. På lang sikt mener forslagsstiller det er nødvendig å utvide og forlenge veien nordover over jordet og frem til den nye broen over Åroselva Radon: moderat aktsomhet Det er ikke registrert kulturminner i kulturminnebasen for området Bratt terreng Direkte tilgang til friareal/strand. Tilgang til gangvei, men gang/sykkelveinett lite utbygget Tilknyttet vannledning, kan tilknyttes vann- og avløpsnett Det er ikke registrert vassdrag i området. RPR Oslofjorden Skog av høy bonitet og annen jorddekt fastmark (eplehage) Mindre betydning, boligområde nær Åros Fjell evt. steinsprang. Veistandard kan ha betydning for utrykningskjøretøy Ingen risiko, ligger høyt Kort vei til skole/barnehage. Lokale fritidsaktiviteter Nært nytt sentrum, dette må hensynstas i utformingen Liten betydning, boligområde Rekkefølgebestemmes i forhold til nye Åros sentrum pga atkomst. Kort vei til skole/barnehage, og umidlbar nærhet til sentrum og grøntområder/friområder sjøen. Sikker skolevei. Nærhet til buss 78

46

47 INNSPILL Game Åros vei Nr. I01 (3.26) Forslagsstiller Grunneier Forslag til kommuneplan Eiendom Gnr. 49 Bnr. 10 Areal Forslag Planstatus Nærsnes og Åros idrettsforening Ca 18 daa Ønsker området avsatt til idrettsformål Kommuneplanstatus: lnf Regulert planstatus: uregulert Samsvar planprogram Områdebeskrivelse TEMA Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger Ikke i samsvar med planprogrammet kart KONSEKVENSER Kan medføre økt trafikkbelastning og økt behov for parkeringsareal Befolkningens helse og helsens Positivt med idrettsarena, men i lang avstand fra fordeling i befolkningen boligområder/åros sentrum Kulturminner og kulturmiljø Det er ikke registrert kulturminner i kulturminnebasen for området. Landskap Opparbeiding av ny stadion vil kreve terrenginngrep Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett Ikke tilgang på gang og sykkelvei Forurensning Mulig avrenning fra stadion ut i elva? Naturens mangfold Ligger i våtmarkssone i direkte forbindelse med Åros-elven. Naturkvaliteter er ikke vurdert her Sikring av jordressurser (jordvern) Annen jordekt fastmark med omliggende skog av høy bonitet Kriminalitetsforebygging Belysning av området nødvendig Beredskap og ulykkesrisiko Sikring ned mot elven er nødvendig Risiko ved havstigning Ingen risiko Barn- og unges oppvekstvilkår Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet Vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene KONKLUSJON Positivt med idrettsanlegg men lang avstand til større boligområder Må vurderes nærmere ved evt. regulering Ingen vesentlig påvirkning Ikke i tråd med planprogrammet. Negativt med utbygging i direkte tilknytning til vassdraget. Positivt med idrettsanlegg for barn og unge 190

48

49 INNSPILL Liverudveien Nr. B37 (4.3) Forslagstiller Per Schie Eiendom Gnr. 66 Bnr. 1 Areal Forslag Planstatus Samsvar planprogram Ca 53 daa Ønsker å legge ut tomter KP-status: LNF. Regulert planstatus: uregulert Delvis ift Midtbygda Områdebeskrivelse Kart Innspill Innspill-BW Vedlegg-BW TEMA KONSEKVENSER Transportbehov, energiforbruk og Vil medføre økt trafikkmengde energiløsninger Befolkningens helse og helsens fordeling i Radon: høy aktsomhet. Avbøtende tiltak nødvendig befolkningen Kulturminner og kulturmiljø Det er en sefrak - registrering på området Landskap Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett Forurensning Endringer i landskap ved boligformål (host osv) God tilgjengelighet til uteområder. Tiltang til gang- og sykkelvei må vurderes i evt. plan Ikke tilknyttet vann og avløpsnett, kan mulig kobles til eksisterende ledningsnett Naturens mangfold Området er i direkte kontakt med vassdrag Sikring av jordressurser (jordvern) Dette er et skogsområde sør og øst for eksisterende boligområde som ikke berører dyrket mark. Kriminalitetsforebygging Liten betydning, må evt. vurderes nærmere i planarbeid Beredskap og ulykkesrisiko Relativt greie forhold for utrykningskjøretøy Risiko ved havstigning Ingen betydning Barn- og unges oppvekstvilkår B-skole 1,5 km, U-skole 200 m Arkitektonisk og estetisk utforming, Krav til estetisk utforming må fastsettes i reguleringsplan uttrykk og kvalitet Vesentlig påvirkning av Ingen betydning konkurranseforholdene KONKLUSJON Legges inn i planen som videreutvikling av dette området 135

50

51 INNSPILL Liverudveien Nr. B39 (4.8) Forslagstiller Ole Knut Bjørnstad Eiendom Gnr. 22 Bnr. 2 Areal Forslag Planstatus Samsvar planprogram Ca 22 daa Ønsker å utarbeide en reguleringsplan, vil legge ut tomter for salg. KP-status: LNF. Regulert planstatus: området det søkes om er regulert til annet spesialområde (skjermbelte) Nei Områdebeskrivelse Kart Innspill Innspill-BW Vedlegg-BW TEMA KONSEKVENSER Transportbehov, energiforbruk og Ankomstvei foreslås fra Bjerkelundveien energiløsninger Vil medføre økt belastning på veinettet Befolkningens helse og helsens fordeling i Radon: høy aktsomhet befolkningen Kulturminner og kulturmiljø Det er registrert kulturminne på eiendommen (kulturfremstillingsanlegg), men ikke i forslagsområdet Landskap Omgjøring av lnf til bolig terrenginngrep må forventes Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett Forurensning Tilgang på gang og sykkelvei. For eksisterende boligområde i vest innebærer tiltaket nedbygging av friluftsområder Kan tilknyttes vann - og avløpsnett. Mulighet for tilkobling må vurderes i evt. regulering Naturens mangfold Vassdrag på eiendommen i øst, utenfor byggeområdet Naturkvaliteter ikke kartlagt Sikring av jordressurser (jordvern) Skog av høy bonitet Kriminalitetsforebygging Utvidelse av eksisterende boligområde. Belysning Beredskap og ulykkesrisiko Ingen konsekvenser av betydning Risiko ved havstigning Ingen risiko Barn- og unges oppvekstvilkår Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet Vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene KONKLUSJON B-skole ca 900 m, U-skole ca 700m Nedbygging av lekearealer i tilknytning til eksisterende boligområder Utvidelse av eksisterende boligområde, tilpasning til eksisterende småhusbebyggelse Boligområde Ikke i samsvar med intensjonene i planprogrammet ift beliggenhet. 168

52

53 INNSPILL Gleinåsen Øst Nr. B40 + B41 (4.16) Forslagstiller Grunneier Eiendom Areal Nest Ivenst AS Ketil Aasgaard og Martin Schie Gleinåsen Øst Ca 135 daa Forslag Ønsker at området avsettes til boligformål i kommuneplanen. Planstatus KP-status: LNF Regulert planstatus: uregulert Samsvar planprogram Delvis, ligger i forbindelse med eksisterende boligområde Områdebeskrivelse Kart Innspill Vedlegg TEMA Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger KONSEKVENSER Vil medføre økt trafikkmengde Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen Kulturminner og kulturmiljø Radon: høy aktsomhet. Avbøtende tiltak nødvendig Det er ikke registrert kulturminner i kulturminnebasen for eiendommen Landskap Vil medføre vesentlig endring av landskapet Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett Det eksiterer gang og sykkelveinett. God tilgjengelighet til uteområder Forurensning Naturens mangfold Tilknyttet vann og avløpsnett, men behov for redegjøring for kapasitet ved eventuelt nytt boligområde. Det er ikke registrert vassdrag i området. Vurderes ved evt. senere regulering Sikring av jordressurser (jordvern) Skog av middels og høy bonitet Kriminalitetsforebygging Ikke grunnlag for vurdering uten å vite antall boenheter Beredskap og ulykkesrisiko Nærme brann og politi, relativt grei vei Risiko ved havstigning Uaktuelt Barn- og unges oppvekstvilkår Nærme skole Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet Ligger nærme eksisterende bebyggelse og skole Vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene KONKLUSJON Ikke aktuelt Legges inn i planen med utvidet areal ift. forslagsstillers innspill. 135

54

55 INNSPILL Bråset Nr. K03 (4.18) Forslagstiller Grunneier Eiendom Areal Forslag Planstatus Samsvar planprogram Nest Ivenst AS Thorleif Berg og Olav Heggum Bråset Ca 50 daa Ønsker at området avsettes til blandet formål (bolig, næring og offentlig virksomhet). KP-status: Friområde og LNF Regulert planstatus: friområde og landbruksområde Delvis Områdebeskrivelse Kart Innspill Vedlegg TEMA KONSEKVENSER Transportbehov, energiforbruk og Vil medføre økt trafikkmengde. Nær RV energiløsninger Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen Radon: høy aktsomhet. Nær riksvei- evt. avbøtende tiltak: støyskjerm Kulturminner og kulturmiljø Det er registrert kulturminne(gravminne) i kulturminnebasen for området Landskap Vesentlig endring av landskapet pga. massiv utfylling Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett noe gang og sykkelvei Forurensning Området er ikke direkte tilknyttet vann og avløpsnett. Om det er mulig å koble seg på eksisterende ledningsnett i område? Naturens mangfold Det er flere vassdrag i direkte forbindelse med området Sikring av jordressurser (jordvern) Skog av høy bonitet og fulldyrket jord. Dette er en utvikling av et sentrumsnært areal på delvis oppfylt område inn mot Røyken sentrum Kriminalitetsforebygging Stort utbyggingsområde og sentrumsnært Beredskap og ulykkesrisiko Masseutglidning? Risiko ved havstigning Ingen betydning Barn- og unges oppvekstvilkår Langt til skole Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet Sentrumsnært, ved siden av RV, støyskjerm må vurderes Vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene Kan øke konkurransefordelene til Røyken sentrum grunnet økt kundegrunnlag KONKLUSJON Innenfor satsingsområde, men må vurderes i forhold til LNF og vei/nærhet til vei og støyskjerm. Bør ikke være et område som utbygges tidlig, rekkefølgebestemmelser 174

56

57 INNSPILL Grettebråten Nr. B42 (4.20) Forslagstiller Røyken Eiendom Eiendom Gnr. 21 Bnr. 10 Areal Forslag Planstatus Ca 8 daa Ønsker hele området avsatt til boligformål KP-status: LNF. Regulert planstatus: uregulert Samsvar planprogram Utenfor satsingsområde, men nærme skoler og eksisterende boligområde Områdebeskrivelse Kart Innspill TEMA KONSEKVENSER Transportbehov, energiforbruk og Nær boligområdet Gleinåsen. Vil medføre økt energiløsninger transportbehov Befolkningens helse og helsens fordeling i Radon: høy aktsomhet. Avbøtende tiltak befolkningen nødvendig. Kulturminner og kulturmiljø Det er ikke registrert kulturminner i kulturminnebasen for området. Landskap Kan medføre endringer i terrenget (hogs o.l) Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett God tilgang til uteområder, gang og sykkelvei må vurderes ift regulering (dårlig forbindelse i dag) Forurensning Mulighet til å tilkoble det eksisterende vann og avløpsnettet. Naturens mangfold Det er vassdrag i direkte forbindelse med området. Sikring av jordressurser (jordvern) Overflatedyrka jord og skog av høy bonitet. Ligger i viktig landbruks og kulturlandskapsområde. Kriminalitetsforebygging Ingen betydning Beredskap og ulykkesrisiko Relativt grei veiforbindelse i forhold til utrykningskjøretøy Risiko ved havstigning Ingen betydning Barn- og unges oppvekstvilkår Ikke lang vei til skole, men ikke gang og sykkelsti Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og Krav til arkitektonisk utforming må avklares i evt kvalitet regulering Vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene Liten betydning KONKLUSJON Legges inn i planen 85

58

59 INNSPILL Nr. Forslagstiller Planestad P04 Forslag til kommuneplan Eiendom Gnr. 12 Bnr. 262 Areal Forslag Planstatus Samsvar planprogram Områdebeskrivelse TEMA Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen Kulturminner og kulturmiljø Landskap Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett Ca 15 daa Ønsker området til parkeringsplasser KP-status: Innenfor satsingsområde Røyken/Midtbygda Kart KONSEKVENSER Eiendommen har vegforbindelse. Ved etablering av parkeringsplass forventes det at det skapes ekstra trafikk. Radon: høy aktsomhet Det er ikke registrert kulturminner i kulturminnebasen for området. Det eksiterer allerede en parkeringsplass på området, og en utviding vil nødvendigvis ikke medføre vesentlige landskapsendringer. I nærheten av golfbane. Ikke gang og sykkelveg til eiendommen Forurensning Vannledning krysser området. Ikke tilkoblet avløpsnett. Av mindre relevans. Naturens mangfold Grenser til elv og bekk. Muligheter for forurensing og forstyrring av nærmiljø. Sikring av jordressurser (jordvern) Kategorisert som annen jorddekt fastmark En finner også innslag av skog av høy bonitet. Kriminalitetsforebygging Av mindre betydning. Parkeringsplass kan innebære sjanse for tyveri og vandalisme. Beredskap og ulykkesrisiko Området har smale veger. Kan skape problemer i utrykningssituasjoner der større kjøretøy benyttes. Risiko ved havstigning Ingen betydning Barn- og unges oppvekstvilkår Ikke relevant Arkitektonisk og estetisk utforming, Krav til arkitektonisk utforming må uttrykk og kvalitet avklares i evt. regulering Vesentlig påvirkning av Liten betydning konkurranseforholdene KONKLUSJON Legges inn i planen 113

60

61 INNSPILL Engeland Nr. O01 (4.21) Forslagstiller Forslag til kommuneplan Eiendom Gnr. 65 Bnr. 2 Areal Forslag Planstatus Samsvar planprogram Områdebeskrivelse TEMA Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen Kulturminner og kulturmiljø Ca 25 da Ønsker området avsatt til offentlig område (skole/idrett) KP-status: LNF Regulert planstatus: uregulert Ja Kart KONSEKVENSER Vil medføre økt trafikkmengde Radon: høy aktsomhet. Avbøtende tiltak nødvendig, særlig ift skolen Mulig støy fra RV23. Det er ikke registrert kulturminne på eiendommen, men på andre siden av Spikkestadveien (gravminne) Landskap Vil ikke medføre vesentlige terrenginngrep Tilgjengelighet til uteområder og gangog sykkelveinett God tilgjengelighet til både uteområder samt gang og sykkelvei. Løsning av kryssing av vei bør vurderes ved evt. senere regulering Forurensning Tilknyttet vann og avløpsnett Naturens mangfold Det er vassdrag like vest for området som ønskes avsatt til bolig. Sikring av jordressurser (jordvern) Fulldyrket jord. Innspillet omhandler en utvidelse av lite boligfelt på dyrket mark. Del av større jordbruksområde i et viktig kulturlandskap. Kriminalitetsforebygging Ingen betydning Beredskap og ulykkesrisiko Relativt greie veier for utrykningskjøretøy, viktig ift skole/offentlig formål Risiko ved havstigning Ingen betydning Barn- og unges oppvekstvilkår Tiltak for barn og unge Arkitektonisk og estetisk utforming, Viktig ift offentlig bygninger uttrykk og kvalitet Vesentlig påvirkning av Ingen betydning konkurranseforholdene KONKLUSJON Legges inn i planen 145

62

63 Sambruk av Midtbygda skole og Røyken ungdomsskole Konklusjon: Etter gjennomgang av grunnlagsmaterialet og vurdering av muligheter fremstår en sambruk av Midtbygda skole og Røyken ungdomsskole som den beste løsningen. Sambruk av lokaler for Midtbygda skole og Røyken ungdomsskole vil gi en rekke fordeler. Hovedargumentene er som følger: a) Røyken ungdomsskole vil om kort tid få for lite klasseromsareal og allerede nå har pedagogisk personale for små arbeidsplasser i forhold til anbefalt norm. Det eksiterer ingen gode praktiske muligheter for utvidelse av skolens kapasitet i dag, ettersom Røyken videregående skole deler området med ungdomsskolen. Elevene har minimale arealer utendørs for å ivareta miljøaspektet og fysisk aktivitet i pausetid (ref. folkehelseperspektivet). Kapasitetsproblemer kommer også til uttrykk gjennom gymsalbruk, da Røyken ungdomsskole og Røyken videregående skole deler Røykenhallen. Videregående skole har dokumentert behov for at de vil kunne trenge Røykenhallen alene. Røyken ungdomsskole blir bundet på ellers gunstige organiseringsformer i fagene og pedagogiske arbeidsformer, fordi Røykenhallen gir rammene for når kroppsøvingen må ligge på timeplanen. Pr. i dag gir det tilnærmet ingen fleksibilitet. Dersom situasjonen skal løses må det bygges en ny hall. I et langtidsperspektiv vil Røyken videregående skole trenge flere lokaler. For å imøtekomme disse utfordringene bør Røyken ungdomsskole re-lokaliseres, samt at kommunen må ha en alternativ tomt klar. b) Midtbygda skole har svært god kapasitet. Ved å legge Midtbygda skole og Røyken ungdomsskole tatt sammen reduseres den økonomiske belastningen for kommunen, fordi, utbyggingsbehovet for en ny ungdomsskole avtar. Årsaken til dette er todelt: I) Midtbygda skole har svært god kapasitet i henhold til spesialrom: bibliotek, kroppsøvingshall, kunst- og håndverksrom og lignende. Ved samlokalisering som åpner for sambruk kan ungdomsskolen benytte seg av barneskolens spesialrom i motsetning til å bygge nye. II) Midtbygda skole har midlertidig overkapasitet på klasserom. Det er muligheter for at disse kan brukes av ungdomsskolen i en overgangsperiode. c) Sambruksfordeler gir positive økonomiske og miljømessige utslag for Røyken kommune. Dette er en gunstigere løsning enn re-lokalisering av Røyken ungdomsskole på en annen tomt. Eksempler på sambruksfordeler kan være: reduserte kostnader til drift og oppvarming av skolens bygninger og vesentlig reduserte investeringskostnader. Av miljørelaterte gevinster vil rasjonalisering av

64 INNSPILL Torvbråten skole og barnehage Nr. O02 (6.2) Forslagstiller Røyken Eiendom Eiendom Gnr. 42 Bnr. 30, 66, 68 Areal Ca 44 daa Forslag Ønsker at skolen og barnehagen i sin helhet blir avsatt til offentlig formål (bygning) Planstatus KP-status: Gnr. 42 Bnr. 30: LNF, friområde og offentlig bygg, Gnr. 42 Bnr. 68: Friområde, offentlig bygning Regulert planstatus alle: uregulert Samsvar planprogram Ja - vesentlig for å få og muliggjøre vekst i satsingsområdet Områdebeskrivelse Kart Innspill TEMA Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen Kulturminner og kulturmiljø Landskap Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett Forurensning Naturens mangfold Sikring av jordressurser (jordvern) KONSEKVENSER Ikke store endringer i transportbehovet Radon: høy aktsomhet Det er ikke registrert kulturminner i kulturminnebasen for området Ikke vesentlige terrenginngrep Tilknyttet gang og sykkelvei, tilgjengelighet til uteområder Tilknyttet vann og avløpsnett Det er ikke registrert vassdrag i området Uten betydning Kriminalitetsforebygging Viktig ift. offentlig formål Beredskap og ulykkesrisiko Relativt dårlig vei Risiko ved havstigning Ingen betydning Barn- og unges oppvekstvilkår Godt tiltak ift barn- og unge Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet Viktig ift offentlig by Vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene Ingen betydning KONKLUSJON Legges inn i kommuneplanen 102

65

66 INNSPILL Bødalen Nr. K04 (6.3) Forslagstiller Eiendom Areal Forslag Planstatus Samsvar planprogram Bødalen IF Avsender noe usikker 42 Bnr. 2, 3, 4, 60, 30, 37 og 39, og Gnr. 42 Bnr. 6, 25 og daa 3 prosjekter: 1:området ved Torvbråten skole settes av til formål for å bygge kunstgressbane/idrettsanelgg. 2: et område ved Torvbråten skole avsettes til formål slik at man kan bygge skiskytterbane. Endret arealbruk ved Bødalen IFs idrettsanlegg til boligformål. Ønsker at prosjekt 1 og 3 sees i sammenheng. KP-status: LNF. Regulert planstatus: uregulert Ja, i tilknytning til satsingsområde, kan gjøre området attraktivt, men verneinteresser Områdebeskrivelse Kart Endelig-innspill Endelig-vedlegg Vedlegg Vedlegg2 TEMA KONSEKVENSER Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger Befolkningens helse og helsens Radon: moderat til høy aktsomhet. støy- må vurderes fordeling i befolkningen Kulturminner og kulturmiljø Det er ikke registrert kulturminner i kulturminnebasen for området Landskap Hensynssone. Det er her viktig at det ev rekkefølgebestemmes slik at nytt anlegg er etablert før eksisterende endrer bruk. Fremtidig behov for arealer bør vurderes slik at en har tilstrekkelig med areal. RPR for Oslofjorden Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett God tilgjengelighet til uteområder, men dårlig gang og sykkelveinett Forurensning Kan medføre økt forrurensing ved evt. arrangementer og lignende Naturens mangfold Det er flere små innsjøer i området Sikring av jordressurser (jordvern) I hovedsak skog av middels til høy bonitet. LNF der friluftsliv er dominerende. Bør knyttes opp mot skoleområdet Kriminalitetsforebygging Liten betydning. Bedret fritidstilbud for barn og unge Beredskap og ulykkesrisiko Relativt lav standard på vei, skiskytterbanen vil generere mange mennesker ved arrangement osv Risiko ved havstigning Ingen risiko Barn- og unges oppvekstvilkår Fritidstilbud for unge Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet Standplass, flerbrukshall, evt. støyskjermer må vurderes Vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene Kan føre til økt attraktivitet for kommunen, ikke anlegg nærmere enn 1 time unna (Simostranda) 1 1 1

67 KONKLUSJON Ja, men konsekvensene må vurderes nøye 194

68 INNSPILL Bødalen Nr. K05 (6.3-2) Forslagstiller Bødalen IF Eiendom Gnr. 37 Bnr. 77 og 288 Areal Forslag Planstatus Samsvar planprogram Områdebeskrivelse TEMA Ca 15 daa Kombinert formål KP-status: friområde Regulert planstatus: anlegg for idrett og sport og allmennyttig formål Ja, i tilknytning til satsingsområde, kan gjøre området attraktivt, men verneinteresser Kart Endelig-innspill Endelig-vedlegg Vedlegg Vedlegg2 KONSEKVENSER Transportbehov, energiforbruk og Veiløsning må avklares i evt. regulering energiløsninger Befolkningens helse og helsens Radon: moderat til høy aktsomhet. støy- må fordeling i befolkningen vurderes Kulturminner og kulturmiljø Det er ikke registrert kulturminner i kulturminnebasen for området. Landskap Noen endringer i landskapet bl.a. der det i dag er friområde, ellers ikke betydelige inngrep i landskapet Tilgjengelighet til uteområder og God tilgjengelighet til uteområder, men gang og gang- og sykkelveinett sykkelveinett må sikres i evt. regulering Forurensning Tilknyttet vann og avløpsnett Naturens mangfold Det er ikke registrert vassdrag i området Sikring av jordressurser (jordvern) Ingen betydning, bebygd område Kombinert formål: kan ha betydning, må Kriminalitetsforebygging vurderes i evt. regulering Beredskap og ulykkesrisiko Relativt grei vei, veiforhold må avklares Risiko ved havstigning Ingen betydning Barn- og unges oppvekstvilkår Skole innen 1km radius Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet Vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene Krav til arkitektonisk utforming må avklares i evt regulering Kan ha påvirkning, avhenger av næring KONKLUSJON Bør legges inn i planen, kan øke attraktiviteten i området. 122

69

70 INNSPILL Auke Nr. B55 (6.1) Forslagstiller Gerda Hansen Eiendom Gnr. 33 Bnr. 19 Areal Forslag Planstatus Samsvar planprogram Områdebeskrivelse TEMA Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger Ca 5,5 daa Gbnr 33/19, skille en tomt, boligområde. Gjeldende formål: park/leik (idrettsplass) og allmennnyttig (forsamlingslokale). Ønsket formål: Bolig. KP-status: LNF. Utenfor satsingsområde Kart KONSEKVENSER Eiendommen har ikke vegforbindelse. Vil kreve etablering av atkomstvei. Nye boliger fører til økt trafikkbelastning i nærområdet. Kort skoleveg. Radon: moderat aktsomhet Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen Kulturminner og kulturmiljø Det er ikke registrert kulturminner i kulturminnebasen for området. Landskap Medføre landskapsendringer. Fra skogsområde til boligformål. Tilgjengelighet til uteområder og gang- og God tilgang til uteområder sykkelveinett (friluftsområder). Området er ikke tilknyttet gang og sykkelveg. Forurensning Ikke tilknyttet vann og avløpsnett. I nær avstand til et slikt nettverk. Naturens mangfold Ingen registrerte vassdrag eller andre vannlegemer i umiddelbar nærhet. Sikring av jordressurser (jordvern) Skog av lav og middels bonitet. Området er dekket av barskog. Kriminalitetsforebygging Ingen betydning Beredskap og ulykkesrisiko Området har smale veger. Kan skape problemer i utrykningssituasjoner der større kjøretøy benyttes. Risiko ved havstigning Ingen betydning Barn- og unges oppvekstvilkår Ikke lang vei til barneskole og noe lenger vei til ungdomsskole. Ingen gang og sykkelsti. Arkitektonisk og estetisk utforming, Krav til arkitektonisk utforming må uttrykk og kvalitet avklares i evt. regulering Vesentlig påvirkning av Liten betydning konkurranseforholdene KONKLUSJON Legges inn i planen 99

71

72 INNSPILL Engebråten Nr. B56 (6.8.) Forslagstiller Loise Abel Morberg Eiendom Gnr. 41 Bnr. 86 Areal Forslag Planstatus Samsvar planprogram Områdebeskrivelse TEMA Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen Ca 1 daa Ønsker området avsatt til bolig i kommuneplanen, under felt B5 KP-status: LNF. Regulert planstatus: uregulert Delvis Kart Innspill KONSEKVENSER Har ikke stor betydning for trafikken grunnet lite omfang Radon: moderat aktsomhet Kulturminner og kulturmiljø Det er ikke registrert kulturminner i kulturminnebasen for området. Landskap Vil ikke medføre massive inngrep i landskapet Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett God tilgjengelighet til uteområder, ikke direkte tilknyttet gang og sykkelveinett Forurensning Kan enkelt tilknyttes vann og avløpsnett Naturens mangfold Det er ikke registrert vassdrag på eiendommen Ligger som et ubebygd område Sikring av jordressurser (jordvern) Skog av lav og høy bonitet Ingen betydning Kriminalitetsforebygging Relativ grei vei for utrykningskjøretøy Beredskap og ulykkesrisiko Risiko ved havstigning Ingen betydning Barn- og unges oppvekstvilkår Kort vei til skole, under 500 m Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet Vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene KONKLUSJON Krav til arkitektonisk utforming vurderes i evt regulering Ingen betydning Legges inn i planen, som en del av utviklingen i området 47

73

74 INNSPILL Nr. Forslagstiller Transet P03 Forslag til kommuneplan Eiendom Gnr. 10 Bnr. 27 Areal Forslag Planstatus Samsvar planprogram Områdebeskrivelse TEMA Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen Kulturminner og kulturmiljø Landskap Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett Ca 17 daa Ønsker området avsatt til parkeringsplass KP-status: LNF område Utenfor satsingsområde. Slemmestad og Røyken/Midtbygda Kart KONSEKVENSER Eiendommen har vegforbindelse. Parkeringsplass skaper mer trafikk. Radon: høyaktsomhet Det er ikke registrert kulturminner i kulturminnebasen for området. Medfører total landskapsendring: fra skog til parkeringsplass. Svært god tilgang på uteområder. Vegforbindelsen har ikke gang- og sykkelveg Forurensning Ikke tilknyttet vann og avløpsnett. I nær avstand til et slikt nettverk. Disse forutsetningene har mindre relevans for tiltaket. Naturens mangfold Bekk i nærheten av områdets sør-vestre side Muligheter for forurensing. Sikring av jordressurser (jordvern) Skog av høy og lav bonitet. Området er dekket av barskog. Kriminalitetsforebygging Av mindre betydning. Parkeringsplass kan innebære sjanse for tyveri og vandalisme. Beredskap og ulykkesrisiko Området har smale veger. Kan skape problemer i utrykningssituasjoner der større kjøretøy benyttes. Risiko ved havstigning Ingen betydning Barn- og unges oppvekstvilkår Ikke relevant Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og Krav til arkitektonisk utforming må avklares i evt kvalitet regulering Vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene Liten betydning KONKLUSJON Legges inn i planen 118

75

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026

KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026 KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026 Nye utbyggingsområder Sande kommune bevaringsverdig kulturlandskap foto: Bjørn Elnan Vedlegg 1 til Kommuneplanens arealdel 2014 2026 Vedtatt av kommunestyret 7. mai 2014 justert

Detaljer

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL 10 38 35 30 3 41 46 48 1 25 37 8 29 26 40 34 12 47 6 19 32 27 4 31 2 7 24 11 5 11 44 13 11 45 33 28 43 23 42 9 18 22 16 14 11 17 20 15 21 BYPLAN 2014 38 46 37 44 45 Kommuneplanens arealdel VURDERING AV

Detaljer

KU 17 nye utbyggingsområder

KU 17 nye utbyggingsområder KONSEKVENSVURDERING AV 17 NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Metode: Konsekvensutredninger på et overordnet nivå er gjort av alle nye utbyggingsområder som nå foreslås lagt inn i kommuneplanen. Foruten en enkel vurdering

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 VED EGNE KREFTER For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 FORORD Kjært barn har mange navn, Harstad er i ulike perioder blant annet kalt for verftsbyen, forsvarsbyen, kulturbyen i nord, arktisk

Detaljer

AREALER TIL NYE BOLIGER I GJEMNES GRUNNLAG FOR KPA 2015-2027

AREALER TIL NYE BOLIGER I GJEMNES GRUNNLAG FOR KPA 2015-2027 AREALER TIL NYE BOLIGER I GJEMNES GRUNNLAG FOR KPA 2015-2027 AREALERTIL NYEBOLIGERI GJEMNES 2 Oppdragsnummer 5135317 Leveranse 17. april 2015 ARBEID UTFØRT AV: Hans Petter Duun, oppdragsleder Torbjørn

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

Innspill til kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv, før 1. planforslag

Innspill til kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv, før 1. planforslag Innspill til kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv, før 1. planforslag (Kommunen er inndelt etter skolekretsgrensene) (Det må tas forbehold om at innspillene er vesentlig forkortet og at det

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Oppdraget Oppdragsgiver Helsebygg Midt Norge Oppdragsgivers kontakt Gudmund Moen Oppdragets navn KU

Detaljer

Høringsinnspill til kommuneplanen fra organisasjoner, lag og foreninger med rådmannens kommentarer

Høringsinnspill til kommuneplanen fra organisasjoner, lag og foreninger med rådmannens kommentarer Vedlegg 6 Høringsinnspill til kommuneplanen fra organisasjoner, lag og foreninger med rådmannens kommentarer 31 Asker kulturelle fellesråd og Asker musikkråd, datert 07.11.2013, s.nr./l.nr. 13/4514-31

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane i Forord Det har vært gjennomført flere utredninger som omhandler bane til Ahus og ulike tverrforbindelser med bane mellom linje 5 til Vestli og linje 2 til Ellingsrudåsen. Denne utredningen er en videreføring

Detaljer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer Nes kommune Planbeskrivelse med konsekvensutredning (KU) Detaljregulering Esval Holsravina 20. mars 2015 Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent

Detaljer

Langsiktig arealstrategi for Lier kommune 2009 2040

Langsiktig arealstrategi for Lier kommune 2009 2040 1 Langsiktig arealstrategi for Lier kommune 2009 2040 Lier kommune Kommunestyret 2/9-2008 2 Innhold 1 Bakgrunn og innledning... 3 1.1 Langsiktig arealstrategi avklarer:... 3 1.2 Bruk av den langsiktige

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer