Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg"

Transkript

1 Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014

2 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av Asplan Viak AS og fremmes på vegne av Porsgrunn kommune ved Eiendomsforvaltningen. Planforslagets navn er: Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av nytt oppvekstsenter samt tilrettelegge for boligbebyggelse på tidligere areal for skolen. Planen omfatter også Furulund idrettsanlegg og legger til rette for en utvidelse/omfordeling av idrettsarealene. 2.PLANSTATUS 2.1 Kommuneplanens arealdel Planområdet er avsatt til «Idrettsanlegg nåværende» og «Offentlig bygning nåværende», i kommuneplanens arealdel for Porsgrunn kommune , vedtatt i bystyret Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 2

3 Figur 1. Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Plangrense vist med sort stiplet linje. 2.2 Gjeldende reguleringsplaner Planområdet omfattes av en gjeldende reguleringsplan, plan nr 803, Bullåsen stadfestet Planområdet berører også planen; Et område langs Heksa og Brevik med indre havn Det er i all hovedsak plan for Bullåsen som blir erstattet, i de andre planene er det kun veiarealer som overlappes/erstattes. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 3

4 Figur 2. Gjeldende reguleringsplaner, utstrekning av ny plan vist med blå skravur Figur 3. Gjeldende reguleringsplan for Bullåsen Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 4

5 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 3.1. Beliggenhet i kommunen Planområdet ligger i Brevik mellom Breviksvegen og Eidangervegen. Figur 4. Planområdets beliggenhet i kommunen. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 5

6 3.3. Eksisterende bebyggelse Det er i dag eksisterende skolebebyggelse og barnehage i søndre del av området. Det er også klubbhus for Brevik IL med en mindre idrettshall/gymsal. Det er også mindre bygninger i tilknytning til selve idrettsanlegget. Figur 5. Dagens skolebygg sett fra øst. Figur 6. Dagens skolebygg sett fra toppen av Chrysties gate. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 6

7 Figur 7. Klubbhus og idrettshall/gymsal Figur 8. Eksisterende ballbinge, tribune og verkstad/lager. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 7

8 3.4. Veg og trafikkforhold I dagens situasjon er hovedadkomst til oppvekstsenteret og klubbhuset fra Eidangervegen. Det er også en adkomst til oppvekstsenteret og ansatteparkering på toppen av Chrysties gate. Området har ingen direkte avkjørsler til fylkesveg 354. Det er i dag fortau langs Eidangervegen og Chrysties gate langs planområdet. Det er fortau/gang og sykkelveg langs Eidangervegen på hele strekningen fra Setrevegen til Chrysties gate. Øvrige gater i planområdet eller inn mot dette er relativt smale boliggater med blanda trafikk. Hele området ligger i en sone med fartsgrense 30 km/time. I området rundt idrettsanlegget og skolen er det humper og opphøyde gangfelt i Eidangervegen. I planområdet ligger det busslommer på fylkesveg 354, disse busslommene er nylig justert og oppgradert med universell utforming. I tilknytning til busslommene er det etablert et krysningspunkt over Breviksvegen med en rabatt midt i vegen. Busslommene er i dag knyttet til området via Furulundvegen og idrettsanlegget. Tilknytningen til idrettsanlegget ble flyttet og oppgradert sammen med busslommene. Bruken av busslommene vil i stor utstrekning bety at en må krysse fylkesvegen i plan. Alternativet til kryssing i plan er en lang omveg via Chrysties gate og Furulundvegen over tunnelen på fylkesvegen. Figur 9. Adkomst fra Eidangervegen Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 8

9 Figur 10. Adkomst fra Chrysties gate. Figur 11. Gangveg fra oppvekstsenteret/idrettsanlegget mot Breviksvegen. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 9

10 Figur 12. Krysningspunkt i Breviksvegen 3.5. Terrengforhold, landskap, vegetasjon Planområdet ligger sør og øst for Brevikåsen. Området er relativt flatt med unntak av arealene oppvekstsenteret ligger på i dag. Disse arealene heller mot øst og nordøst. Det er lite vegetasjon i området med unntak av enkelte større trær, i første rekke lindetrær. Figur 13. Lindetrær sentralt i dagens skoleområde Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 10

11 Figur 14. Lindetrær mellom skolepaviliongene 3.7. Grunnforhold NGUS løsmassekart viser fyllmasser for de delene av planområdet det skal gjøres tiltak. Det er ikke kjent hvilken type masser dette er. I vestre del av planområdet er det fjell i grunnen, se figur 16. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 11

12 Figur 15. Løsmassekart (NGU) Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 12

13 Figur 16. Fjellgrunn i vestre del av planområdet Miljøbelastninger Det er ikke kjennskap til forurensning i grunnen. Breviksvegen er en vesentlig støykilde i vestre del av planområde, særlig i område ved krysningspunktet, der fjellskjæring og støyskjerm ikke skjermer mot støyen Verneinteresser Det er ikke verneinteresser i planområdet, med unntak av naturområde i Brevikåsen. Planområdet berører dette arealet i søndre skråning av åsen. Naturtypelokaliteten har ID BN og navn Brevikåsen. Naturtypen er Kalkskog og utformingen er Tørr kalkfuruskog. Arealet er vurdert til å ha B verdi (viktig). Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da lokaliteten består av et større areal med verdifull kalkfuruskog og alm /lindeskog (kalklindeskog) i nord. Avgrensningen av naturtypen er vist i figur 17. Skråningen som er innenfor planområdet er vist i figur 18. Som bilde viser er det lite vegetasjon i denne skråningen. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 13

14 Figur 17. Naturtypelokalitet Brevikåsen Kalkfuruskog. Figur 18. Søndre del av Brevikåsen Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 14

15 4. EIENDOMSFORHOLD Følgende eiendommer ligger innenfor eller delvis innenfor planområdet: Gnr./bnr. Eier 69/383 Brevik idrettslag 69/385 Brevik idrettslag 69/384 Brevik idrettslag 82/88 Brevik idrettslag 82/372 Porsgrunn kommune 82/89 Porsgrunn kommune 82/387 (del av) Porsgrunn kommune 503/1 Statens vegvesen 5. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 5.1 Oppstartsmøte/forhåndskonferanse Oppstartsmøte ble avholdt I forhåndskonferansen deltok Svein Henriksen (Porsgrunn kommune som grunneier), Einar Barosen (Porsgrunn kommune), Ena Selimotic (Porsgrunn kommune) og Bjørg Wethal fra Asplan Viak AS. 5.2 Forhåndsvarsling Varsel om oppstart ble kunngjort i Varden og TA den og forhåndsvarsel ble sendt ut pr. brev tilberørte og regionale myndigheter den Prosess med Brevik idrettslag (BIL) Brevik idrettslag som er part i planen har hatt en aktiv rolle i forbindelse med utarbeidelse av planen. Marie Planting har vært BILs representant i planarbeidet. Det har også vært avholdt møte med BIL i prosessen. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 15

16 6. INNKOMNE FORHÅNDSMERKNADER 6.1. Offentlige høringsinstanser Statens vegvesen, brev av SVV viser til brev datert angående varsel om oppstart. SVV uttaler at byggegrense mot riksveg 354, Breviksvegen kan settes til 30m. Vegvesenet tror at å flytte skolebygningen nærmere riksvegen vil gi økt kryssing av riksvegen ved busslommene og at der skolen ligger nå er det mer naturlig å bruke vegen over tunnelmunningen som atkomst. Bemerker at denne problemstillingen må utredes i det videre planarbeidet. Forslagsstillers kommentar Deler av nytt oppvekstsenter blir liggende nærmere midt av Breviksveien enn 30 meter på et lite punkt. Korteste avstand er ca 27 meter. Avstand til riksvegen er veid opp mot kvalitet for utearealene for skolen. Det er gjennomført en trafikksikkerhetsvurdering i forbindelse med planarbeidet. Byggegrense vist i planen er avklart i møte med SVV den Kystverket, brev av Kystverket Sørøst har ut fra havne og farvannsmessig synspunkt ingen vesentlige merknader til oppstartsvarselet. Kommentar Tas til etterretning Statnett, epost av Uttaler at planen ikke berører noen av Statnetts eksisterende, planlagte (meldte) ledninger eller stasjoner i området. Kommentar Tas til etterretning NVE, epost av NVE har ikke registrert særskilte opplysninger om det aktuelle planområdet og har ingen merknader på det nåværende tidspunkt. NVE vedlegger en sjekkliste for vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområder. Forslagsstillers kommentar Forslagsstiller kan ikke se at noen av temaene i NVEs sjekkliste er aktuelle for planområdet. Det er gjennomført en grunnundersøkelse i område som viser at det er noen utfordringer i forhold til setninger, men ikke i forhold til skred. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 16

17 Fylkesmannen i Telemark, brev av Fylkesmannens ulike fagavdelinger har behandlet saken og svarer samlet. Fylkesmannen minner om at dersom det legges til rette for utvikling av nye boligområder må det gjøres en vurdering av behov for nye leke og oppholdsareal, og viser til RPR for barn og unge punkt 5. Areal som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Lekeområdene skal være store nok og tilpasset barn og unges lek og opphold til ulike årstider. Fylkesmannen bemerker at det følger av pbl 1.1 at prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planlegging og kravene til det enkelte byggetiltak. Forventer at lokalisering av ulike funksjoner sees i sammenheng slik at ferdsel og adkomst blir enklest mulig, og utforming av områder og bebyggelse legger til rette for tilgjengelighet for alle brukergrupper. I forhold til naturmangfold viser Fylkesmannen til internasjonale forpliktelser og at det gjennom planarbeidet er det særlig viktig at kommunen ivaretar leveområder for sjeldne, trua og sårbare arter og arealer med naturtyper med verdivurdering «viktig» (B) og «svært viktig» (A). Minner om at for alle offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal naturmangfoldlovens 8 12 legges til grunn. Kunnskapsgrunnlaget i planområdet er etter Fylkesmannens vurdering tilfredsstillende. Brevikåsen vises i Naturbase som «kalkskog» med B verdi. Denne delen av planområdet bør i følge Fylkesmannen ivaretas for eksempel gjennom regulering til grønnstruktur, evt. med hensynssone naturmiljø med egnede bestemmelser som ivaretar vegetasjonen i området, inkludert død ved. Hvis planforslaget innebærer utbygging på dette arealet vil Fylkesmannen vurdere innsigelse i høringsfasen. Fylkesmannen minner om kravet til ROS analyse. Fylkesmannen ber om at det vurderes energitilførsel basert på fjernvarme, og at ny bebyggelse får lavenergiprofil. Kommentar Det er gitt bestemmelser i forhold til felles uteoppholdsarealer og lek per boenhet for nye boliger i planen, skal følge bestemmelser i kommuneplan. Det er også sikret en sone mellom BB1 og BKS1 som er godt egnet for uteopphold og lek, og som er skjermet mot trafikk og støy. Det er også store arealer egnet for lek i nytt oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg, samt friluftsområder i Brevikåsen. Det er utarbeidet en landskapsplan ifm forprosjektet som har ihensyntatt universell utforming der det er mulig. Naturtypelokalitet i Brevikåsen er gitt hensynssone bevaring naturmiljø i reguleringsplanen. Det er gjennomført en særskilt ROS analyse for planen, denne ligger vedlagt som særskilt vedlegg. Nytt oppvekstsenter vil få passivhusstandard, mens ny del av flerbrukshall vil få lavenergi standard. TEK 10 vil uansett gjelde i forhold til energiløsninger. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 17

18 Telemark Fylkeskommune, brev av Fylkeskommunen kjenner ikke til automatisk fredete kulturminner som kommer i konflikt med tiltaket, men vil likevel gjøre oppmerksom på meldeplikten etter kulturminneloven 8 annet ledd. Fylkeskommunen ber om at meldeplikten innarbeides i fellesbestemmelsene i reguleringsplanen. Fylkeskommunen kjenner ikke til etterreformatoriske kulturminner av nasjonal verdi eller interesse innenfor planområdet. Planområdet ligger nært NB! området i Brevik. På nåværende tidspunkt kan ikke Fylkeskommunen se noen konflikt med nasjonale interesseområder eller nyere tids kulturminner i nærheten. Uttaler at man bør være oppmerksom på fjernvirkningen av nye bygg på planområdet med tanke på NB! området som ligger nedenfor. Anbefaler at høyde på bygg tilpasses omkringliggende bebyggelse. Uttaler at planområdet ligger forholdsvis sentralt og tiltakshaver/kommunen bør vurdere å legge til rette for en høy utnyttelse og viser i den forbindelse til mulighetsstudien «Fortettingspotensial i Grenland». Fylkeskommunen bemerker at TEK10 styrer mye av energibruken på nye bygg, men at det bør vurderes om det skal settes egne plankrav til klimavennlige løsninger. Viser til pbl 1.1 med hensyn på universell utforming. Understreker at lekeområder ikke må bære preg av «restareal», men areal som ligger godt til rette for lek og opphold. Minner om at ved utbygging eller omdisponering av arealer som er i bruk eller egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Uttaler at de utredningstema som nevnes i kap. 5 i referatet fra oppstartsmøte vil være et godt utgangspunkt for den videre planleggingen. Kommentar Meldeplikten er innarbeidet i reguleringsbestemmelsene som en egen bestemmelse. Høyder på bygg er forsøkt tilpasset eksisterende, bl.a. ved å begrense høyden i BKS1. Det legges opp til en relativt høy utnyttelse i areal avsatt til boligformål, ved å avsatte arealene til blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse. Det legges opp til passivhusstandard i nytt oppvekstsenter, men det er ikke anledning til å stille strengere krav i en reguleringsplan enn det TEK10 angir av krav. Det legges opp til sentrale leke og uteoppholdsarealer i areal avsatt til boligformål. Kommunalt samarbeidsråd for funksjonshemmede i Porsgrunn, epost av Rådet forventer at de blir invitert til å være med fra starten av, så de kan få komme med innspill som de ser er viktige for mennesker med forskjellige funksjonshemminger. Bemerker at det er viktig å komme tidlig med for det er ofte vanskelig å rette på ting i ettertid. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 18

19 Kommentar Tas til etterretning. Skagerak energi, brev av Skagerak Nett AS melder med brevet at de ønsker å delta i planarbeidet. Bakgrunnen for Skagerak ønsker å være med i planarbeidet er: Sikre at nettselskapets foreleggingspliktige elanlegg innenfor planområdet blir vist i planen. Foreleggingspliktige elanlegg er definert som 11/22 kv høyspenningskabel, høyspennings luftlinje og nettstasjon. Dersom noen av planforslagene medfører at elanlegg må flyttes, ønsker Skagerak så raskt som mulig å kunne vurdere hvilke konsekvenser og kostnader dette medfører. Ut fra hva som ønskes av nye virksomheter innenfor planområdet, vil Skagerak vurdere forventet strømforbruk til området, og så langt det er mulig avklare behovet for nye elanlegg. Avklare om Skagerak Nett AS har tilstrekkelig kapasitet i overføringsnettet frem til området. Dersom det er aktuelt med alternativ energiforsyning til området, for eksempel fjernbåren varme, ønsker Skagerak at dette avklares så tidlig som mulig da dette påvirker behovet for elektrisk overføring. Så tidlig som mulig å se på mulighetene for samarbeid med øvrig infrastruktur. Skagerak Nett er gitt områdekonsesjon og et av vilkårene er at planer for bygging av nettstasjoner og høyspenningsluftledninger skal forelegges berørte parter. Dersom foreleggingspliktige elanlegg ikke er med i reguleringsplanen/bestemmelsene må det søkes dispensasjon eller endring av plan. Det er opprettet dialog med VSO Consulting ved Simon Unndorsson i forbindelse med planlegging av ny nettstasjon i området. Eksisterende nettstasjon P 663 Folkeskolen, Brevik vil bli erstattet med ny nettstasjon på området. Arealbehovet er en nettstasjon, frittstående eller i bygg er ca 30 m 2. Kommentar I og med at det er opprettet kontakt med VSO Consulting som er en del av prosjekteringsgruppen så skal de fleste forhold kunne avklares i god tid før byggestart. Det har vært korrespondanse mellom prosjekteringsgruppa og Skagerak i forprosjektfasen. Det er avsatt et areal for ny nettstasjon i planen. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 19

20 7. Beskrivelse av planforslaget 7.1 Avgrensning av planområdet Figur 19. Planens begrensning 7.2 Planen Planens navn er: Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg. Planforslaget består av: Plankart med målestokk og dato ( ) Reguleringsbestemmelser datert ( ) Planbeskrivelse med foto og illustrasjoner (dette dokumentet) ROS analyse Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 20

21 Grunnundersøkelse Støyanalyse Sjekkliste for planlegging Illustrasjonsplan/utomhusplan Mulighetsstudie boligareal I tillegg er varslingsliste, varslingsbrev, varslingsannonse og kopi av merknader vedlagt saken. 7.3 Hensikten med planen Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for oppføring av nytt oppvekstsenter og boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur, samt erstatningsarealer for idrettsformål. 7.4 Delelementer i planforslaget Området foreslås regulert til følgende arealbruk: Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse blokkbebyggelse Boligbebyggelse konsentrert småhusbebyggelse Idrettsanlegg Undervisning/barnehage Energianlegg nettstasjon Miljøstasjon Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg (offentlig, felles privat) Gang /sykkelveg Fortau Annen veggrunn grøntareal Parkering Grønnstruktur Vegetasjonsskjerm Bebyggelse og anlegg boligbebyggelse Det legges til rette for følgende boligtyper i planområdet: BB1 kan bebygges med blokkbebyggelse. Det legges opp til blokker som følger terrenget. Det legges opp til bebyggelse med parkeringskjeller og 3 boligetasjer. Maksimal tillatt grad av utnytting er bebygd areal (BYA) på 60%. BKS1 kan bebygges med konsentrert småhusbebyggelse. Det åpnes for følgende hustyper: kjedehus, rekkehus, tremannsboliger og firemannsboliger. Maksimal tillatt grad av utnytting er %BYA=50 %. Det legges opp til bebyggelse i 2 etasjer. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 21

22 Bebyggelse og anlegg idrettsanlegg Arealene omfatter i hovedsak eksisterende idrettsanlegg med kunstgressbane og gressbane med tilhørende driftsbygninger og tribuner. Nytt idrettsareal er areal øst for nytt boligareal. Bebyggelse og anlegg Undervisning/barnehage UND1 og UND2 er arealer for nytt oppvekstsenter som omfatter barneskole og barnehage. Vedlagte illustrasjoner viser tenkt utbygging. Det er tatt høyde for påbygg med en etasje i planen. UND2 er regulert til bebyggelse og anlegg for å tilrettelegge for en løsning der en kan etablere takoverbygg og noe uteoppholdsareal. Utnyttelsesgrad er satt til %BYA=50% for UND1. Maksimal tillatte byggehøyder: UND1 sone 1 maksimal byggehøyde kote +52. UND1 sone 2 maksimal byggehøyde kote +50. Det er krav til utomhusplan for feltene BB1, BKS1, og UND1 og UND2. Vedlagt planen ligger foreløpig utomhusplan for oppvekstsenteret. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur kjøreveg VO1 er ny adkomstveg til oppvekstsenteret. VO1 skal være offentlig veg. Det er regulert inn snuplass dimensjonert for buss. VO2 er eksisterende offentlig kjøreveg. VF2 er ny felles privat veg til boligareal og idrettshallen. VF1 er eksisterende adkomstveg. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur gang /sykkelveg og fortau GS1 er en ny gjennomgående gang og sykkelveg fra Breviksvegen til Eidangervegen. GS1 er gitt varierende bredde for å kunne fungere som driftsveg til idrettsanlegget på deler av strekningen. Bredde varierer mellom 3 og 4 meter. FTA1 FTA3 og FTA5 er eksisterende fortau. FTA4 er fortau langs ny adkomstveg til oppvekstsenteret. Det legges opp til at forløpet til GS1 kan flyttes dersom en tenker seg å utforme idrettsanlegget på en annen måte enn i dag. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur parkering Det er regulert inn 3 parkeringsarealer i planen. P1 er tenkt som en felles parkering for ansatte på skolen og barnehagen, samt for idrettshallen. P2 er et mindre parkeringsareal nede ved nytt skolebygg som rommer ca 10 p plasser. P3 er nytt parkeringsareal for idrettsanlegget. P3 kan benyttes til midlertidig riggområde ved anleggelse av oppvekstsenteret. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 22

23 Grønnstruktur vegetasjonsskjerm Areal regulert til vegetasjonsskjerm omfatter areal mellom Breviksvegen og nytt skole /barnehagebygg. 8. Konsekvenser av planforslaget Planforslaget er vurdert opp mot de tema som er funnet aktuelle i sjekkliste for reguleringsplaner (nr ). Overordnet plan Forslag til reguleringsplan er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel. I kommuneplanen er arealene avsatt til «Idrettsanlegg nåværende» og «Offentlig bygning nåværende». Ny bruk er avklart i formannskap/bystyret. Det er innsendt forslag til endring av arealdelen (pågående rullering). Det er ikke krav til KU. Landskap/fjernvirkning estetikk Det er utarbeidet en 3D modell for utbygging av nytt oppvekstsenter og utvidelse av idrettshall (forprosjekt). Det er også gjennomført en mulighetsstudie for boligområdet i planen for å illustrere hvordan ny bebyggelse blir liggende i landskapet og hvordan området vil kunne fremstå. I figur 13 til 15 er utsnitt fra modellen vist. Figur 20 3D illustrasjon av nytt oppvekstsenter og flerbrukshall Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 23

24 Figur 21. Snitt/oppriss av nytt oppvekstsenter Figur 22. Flerbrukshall Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 24

25 Figur 23. Fugleperspektiv av mulig utnyttelse av boligarealet sett fra øst Figur 24. Mulig utnyttelse av boligarealet sett fra nordøst. Flerbrukshall i høyre bildekant. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 25

26 Figur 25. Mulig utnyttelse av boligarealet sett fra krysset Chrysties gate/eidangervegen Figur 26. Snitt av mulig ny boligbebyggelse Utnyttelsesgrad og byggehøyder er vurdert i forhold til omgivelsene. Utbygging får relativt liten betydning for omkringliggende bebyggelse, slik at det legges opp til en relativt konsentrert boligbebyggelse og en tilrettelegging for et skolebygg med inntil 3 etasjer. Areal for boliger er gitt en Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 26

27 differensiering i høyde, slik at boliger nærmest Chrysties gate blir lavere enn boliger mot flerbrukshallen. Naturgrunnlag Det er gjennomført geotekniske feltundersøkelser i planområdet. Resultatene av grunnundersøkelsen indikerer at det i område for nytt oppvekstsenter er stor variasjon i dybde til fjell (UND1). I den nordlige delen av området, er det en bratt bakke med synlig berggrunn. Skråningen er ganske bratt, og mest sannsynlig fortsetter berggrunnen å falle med samme helling. Dybde til fjell er derfor betydelig i nordre del av UND1, med ca meter. Skovlboringer i dette område viser at løsmassene består av ca 1,5 meter tykt lag av fyllmasser, etterfulgt av ca. 2,5 meter tykt lag av bløt sand (ned til ca. 4 meter dybde) og til slutt er det silt i resten av sonderingsdybden ned til fjell. Fundamentering i disse forholdene kan være problematiske og/eller kostbare, avhengig av typen og vekten av konstruksjonen. I den sørlige delen av areal for nytt oppvekstsenter stiger berggrunnen igjen og dybde til fjell er 2 4 meter. Det er anbefalt at Oppvekstsenteret blir fundamentert med spissbærende peler ned til fjell eller stripefundamenter der dybde til fjell er grunt. Tre borehull er boret hvor tilbygg til flerbrukshallen er tenkt lagt. Dybde til fjell var 0,9 til 2,0 meter. Flerbrukshall vil trolig kunne fundamenteres direkte på fjell. I område for boligbebyggelse antas også liten dybde til fjell. Det er gode solforhold innenfor hele planområdet. Området er åpent og terrengformasjoner i området gir lite skyggevirkning. Boligarealet heller mot øst, men kan gis gode solforhold ved god organisering av boliger. Boligarealet ligger høyt i terrenget. Det er relativt begrenset med vegetasjon i planområdet, med unntak av en del større trær, bl.a. lind og bjørk. Lokaliseringsfaktorer Planområdet omfatter nytt oppvekstsenter med barneskole og barnehage. Nye boliger vil ligge svært gunstig til i forhold til skole, barnehage og idrettsanlegg. Området ligger i relativt kort avstand til Brevik sentrum med butikker og servicetilbud. Brevikåsen som ligger rett nord for planområdet er et flott friluftsområde, men stier og frileksarealer. I forhold til kollektivtilbud, så er det bussholdeplass i Breviksvegen rett vest for planområdet. Det er regulert inn gs vei i planen som ender ved bussholdeplassen. Planområdet ligger i bybåndet i Grenland og det er relativt kort vei til en mengde arbeidsplasser i området. Fortetting Planområdet ligger i bybåndet der en ønsker en utvikling og fortetting av nye boliger. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 27

28 Grønnstruktur Det er utarbeidet en landskapsplan i forbindelse med forprosjektet for nytt oppvekstsenter. Denne viser hvordan grøntstrukturen er tenkt etablert i området. Landskapsplan ligger vedlagt som særskilt vedlegg. Utbyggingsrekkefølge Det er gitt rekkefølgekrav i forhold til opparbeidelse av infrastruktur og lekearealer. Økonomi Det er Porsgrunn kommune som er forslagsstiller og grunneier og opparbeidelse av nytt oppvekstsenter, samt tilrettelegging av boligareal og infrastruktur vil naturlig da kreve offentlige midler. 8.2 Miljøvernfaglige vurderinger Naturverdier Det er tidligere gjennomført kartlegging av naturmiljø/biologisk mangfold i området. I Naturbase er store deler av Brevikåsen registrert som naturtype Kalkskog med B verdi. Figur 27. Naturtype i Breviksåsen Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 28

29 Naturtypen omfatter deler av planområdet. I Artskart er det vist et funn av en rødlisteart innenfor planområdet. Dette er Stjernetistel som er kategorisert som Nær truet (NT). Denne arten er også registrert andre steder i Brevikåsen. Figur 28. Utsnitt fra Artskart I planforslaget går arealet UND2 inn i hensynssonen for naturmiljø. Bakgrunnen for dette er at avgrensningen for naturmiljøet synes noe unyansert i dette området. Bildet nedenfor viser at det er fylt på masser i skråningen og den naturlige vegetasjonen er borte. Naturverdiene er på toppen av skråningen. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 29

30 Naturmangfoldloven De miljømessige prinsippene i naturmangfoldloven 8 12 skal legges til grunn ved utøvelse av offentlig myndighet. Det er gjort følgende vurderinger: Til 8 om kunnskapsgrunnlaget: Det er gjort registrering av naturtypelokaliteter i området i forbindelse med tidligere planarbeid. Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være tilstrekkelig. Til 9 om føre var prinsippet: Siden kunnskapsgrunnlaget er relativt godt er konsekvensene av tiltaket i forhold til naturmangfoldet godt kjent. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig, slik at det er liten fare for at tiltaket vil ha store og ukjente negative konsekvenser for naturmangfoldet. Til 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning: Planen sikrer at lokaliteten i hensyn tas gjennom en hensynssone bevaring naturmiljø og bestemmelser til denne. Til 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: Ingen spesielle miljøforringelser. Til 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Det legges som en forutsetning at de mest miljøforsvarlige teknikker legges til grunn. Friluftsinteresser Selve planområdet er ikke benyttet til friluftsliv, men Brevikåsen som ligger rett nord for planområdet er et viktig lokalt friluftsområde for omkringliggende bebyggelse, og for skolen og barnehagen. Friluftsinteressene blir ikke direkte berørt av utbyggingene planen legger til rette for. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 30

31 Vann, avløp og renovasjon Det ligger en kommunal VA ledning over bl.a. område UND1. Denne må legges om for å kunne etablere det nye oppvekstsenteret. Eksisterende trase for VA ledning er regulert på plankartet som hensynssone. Spillvannsledning som går langs flerbrukshallen i dag skal saneres. Det er gitt bestemmelse om at det skal utarbeides tekniske planer for veg, vann og avløp, samt overvannshåndtering som sikrer at kommunale retningslinjer i forhold til dette blir fulgt ved utbygging av området. Forurensning Planområdet ligger langs Breviksvegen. Det er gjennomført vurderinger av trafikkstøy og svevestøv. Støy Det er nytt skolebygg som ligger mest utsatt til i forhold til støy. Støyutredningen viser at areal avsatt for lek og utendørs opphold er lokalisert sør og øst for skole og barnehagebygget (jf. Landskapsplan). Arealet skjermes effektivt mot vegtrafikkstøy som følge av blant annet eksisterende støyskjerm langs Breviksvegen sørvest for området, eksisterende terreng, samt skjermingseffekten fra det nye bygget. Beregningene viser at arealet avsatt til lek og utendørs opphold har støynivå L DEN < 55 db, uten tiltak. Figur 29. Vegtrafikkstøy fremskrevet situasjon 1,5 meter over terreng uten skjerming I forhold til støy på fasade og innendørs støynivå så viser beregnet støysonekart i 4 meter høyde over terreng uten tiltak, at hele den vestlige delen av skolebygget ligger innenfor gul støysone. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 31

32 Figur 30. Vegtrafikkstøy fremskrevet situasjon 4 meter over terreng uten tiltak Det er i støyanalysen gitt en illustrasjon av beregnet utendørs støybelastning utenfor fasader. Som illustrasjonen i figur 31 viser beregnes utendørs støynivå opp mot L DEN 61 db ved fasadedel mot vest, uten skjermingstiltak. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 32

33 Figur 31. Støybelastning i fasade uten tiltak. Det er foreslått skjermingstiltak (fylling/skjerm) for å begrense støy på fasaden, dimensjonert for å redusere utendørs støynivå til L DEN <55 db for en størst mulig del av bygget. Ved oppføring av skjermingstiltak vil det ikke være behov for fasadetiltak for 1. og 2. etasje. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 33

34 Figur 32. Støybelastning i fasade med tiltak. Det er i første byggetrinn for nytt oppvekstsenterlagt til grunn at skoledelen skal bygges i 2 etasjer. Reguleringsplanen legger til rette for at en senere kan etablere et påbygg med en 3. etasje. Det er gjennomført støyberegninger i forhold til en 3. etasje. Figur 33. Punktberegninger av støynivåer utenfor 3.etasje påbygg Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 34

35 Figur 33 viser beregnede støynivåer (LDEN) utenfor 3. etasje, med påbygg. Beregningen gjelder med tiltak (skjerm og voll. Skjermingstiltak på bakkeplan gir begrenset effekt for en ev. 3. etasje da slike tiltak i mindre grad hindrer fri sikt mellom vegen og en 3. etasje, sammenlignet med 1. og 2. etasje. Skjermingstiltakene som er foreslått er allerede såpass høye at det uavhengig av en ev. utvidet 3. etasje antas å ikke være aktuelt/hensiktsmessig å øke høydene. Avbøtende tiltak for en ev. 3. etasje med rom for støyfølsom bruk (klasserom, møterom, etc.) kan være tilpasning av planløsning og/eller lokale tiltak. Anbefalt støygrense ved bygging av nye skolebygg er LDEN 55 db utenfor vinduer til rom med støyfølsom bruk. Beregningen i figur 33 viser at dette er tilfredsstilt for fasadedelen mot nord og øst. Mot vest beregnes utendørs støynivå tilsvarende gul sone (LDEN > 55 db). 3D-illustrasjon av støybelastningen utenfor påbyggdelen er vist i figur 34. Figur 34. 3D illustrasjon av støybelastning Støv Som en del av planarbeidet er det gjort en overordnet vurdering av luftkvalitet, med fokus på parameteren svevestøv. Figur 35 viser trafikknomogram for Breviksvegen med vurderingskriteriene fra T 1520 for svevestøv lagt til grunn. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 35

36 Figur 35. Trafikknomogram for Breviksvegen Nærmeste del av fasaden til det nye skolebygget ligger i ca. 20 meter avstand fra Breviksvegen. I denne avstanden viser trafikknomogrammet forurensningskonsentrasjon tilsvarende nedre grense for gul sone for svevestøv med en trafikkmengde på rundt kjøretøy pr. døgn, dvs. omtrent dobbelt så mye trafikk som for fremskrevet situasjon i år 2033 (ÅDT ). Med hensyn til å begrense luftforurensning er det gunstig at areal avsatt til utendørs opphold og lek planlegges lenger unna vegen øst for bygget Trafikknomogrammet med grenseverdi iht. T 1520 lagt til grunn antyder at luftforurensning ikke er et problem for området. Støy og støvrapport datert ligger vedlagt som særskilt vedlegg. Enøk Det er i forprosjektet for nytt oppvekstsenter lagt til grunn Passivhusstandard. For ny del av flerbrukshallen er det i forprosjektet lagt til grunn energikrav i TEK10. Porsgrunn kommune har et vedtak som styrer energikravet for nye boliger/tomter som selges i kommunal regi. Ut over dette legges TEK10 til grunn. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 36

37 8.4 Barn og unges, funksjonshemmedes og eldres interesser Tilgjengelighet Det er søkt tilrettelagt for veier med så gunstige stigningsforhold som mulig. Det er utarbeidet en landskapsplan for nytt oppvekstsenter og flerbrukshall der stigningsforhold, HC plasser og løsninger for uteoppholdsarealer er vist. Innendørs er tilgjengelighet sikret gjennom TEK10. Leke og oppholdsarealer Landskapsplan for Brevik oppvekstsenter viser opparbeidelse av leke og oppholdsarealer for ny skole og barnehage. Det er ikke gitt arealkrav for uteoppholdsareal for skolen og barnehagen, da hele idrettsanlegget og Brevikåsen også fungerer som en del av oppvekstsenterets uteoppholdsareal. For boligarealet er det satt krav til lekeareal i fellesareal per bolig. Lekeareal legges sentralt i boligarealet mellom BB1 og BKS1. Boligene vil også kunne benytte omkringliggende uteoppholdsarealer ved oppvekstsenteret og idrettsanlegget. I og med at det er områder for frilek og aking i Brevikåsen, lekeapparater etc i tilknytning til nytt oppvekstsenter og idrettsanlegg med ballbinger i området, er det stor variasjon mht ulik type lek og i forhold til ulike årstider. Forhold til tilgrensende boligområder Brevikåsen, idrettsanlegget og oppvekstsenteret er og vil være viktige leke og oppholdsarealer for tilgrensende boligområder. Utomhusplan/Landskapsplan Det er utarbeidet landskapsplan for nytt oppvekstsenter og flerbrukshall i forprosjektet for disse. Denne ligger vedlagt som særskilt vedlegg. Det er stilt krav om utarbeidelse av en helhetlig utomhusplan/ landskapsplan for boligområdet før det kan gis rammetillatelse. Landskapsplan skal inneholde: Funksjonsangivelser Bebyggelsens plassering Kotesetting av bygninger og byggehøyder/mønehøyder Atkomstforhold, interne veger, parkering, miljøstasjoner Opparbeiding av lekeareal Opparbeiding av uteoppholdsareal Terrengendringer med gamle og nye koter, murer Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 37

38 8.6 Veg og vegtekniske forhold / trafikksikkerhet Trafikkforhold/vegutforming Trafikken i området er i all hovedsak knyttet til boligene, skolen og barnehagen. Det er dårlig med trafikkdata i det kommunale vegnettet, men denne trafikken er nok ikke noe stort problem og de viktigste adkomstvegene(eidangervegen og Chrysties gate) har fortau. Fylkesveg 354 forbi området har i følge Vegdatabanken en ÅDT(2013) på kjt/døgn forbi området. Trafikken i det kommunale vegnettet er knyttet til boligen, skolen, barnehagen og idrettsanlegget. Det er ingen andre virksomheter i området som genererer store trafikkmengder. Forslaget til reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg innebærer relativt små endringer i forhold til dagens situasjon. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for oppføring av nytt oppvekstsenter og boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur, samt erstatningsarealer for idrettsformål. Oppvekstsenteret er planlagt med ny barneskole(trinn 1 7) og ny barnehage. Dette gir en aktivitet i området på dagens nivå. I tilknytning til idrettsanlegget er det planlagt en ny flerbrukshall som erstatning for eksisterende «gymsal». Det vil kunne gi noe økt trafikk. Planen legger også til rette for bygging av noen nye boliger. Det er planlagt ca 24 boenheter Eksempelvis fordelt på 2 blokker og 8 eneboliger. Adkomsten til oppvekstsenteret er fra Chrysties gate på toppen nær tunnelen på fv 354. Parkeringen til oppvekstsenteret og idrettsanlegget ligger i samme området. Idrettshallen og boligene har også adkomst fra Chrysties gate. I tillegg til er det regulert inn en adkomst til idrettsanlegget fra Eidangervegen. Denne vegen videreføres som gang og sykkelveg gjennom idrettsanlegget fram til busslomma på østsiden av Breviksvegen(fv 354). Figur 36. Eidangervegen ved skolen/idrettsanlegget Figur 37. Chrysties gate Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 38

39 Figur 38. Furulundvegen ved busslommene Figur 39. Furulundvegen ved Furulund Terrasse Gjennomføring av denne reguleringsplanen vil ikke medføre store endringer i trafikken til og fra området. En regner ikke med at oppvekstsenteret vil medføre noen endringer i trafikk. De samme institusjonene holder til i området også i dag. Den nye idrettshallen(flerbrukshallen) vil trolig få noe større aktivitet enn dagens «gymsal» Antar en økt ÅDT på kjt/døgn. De planlagte boligene er nye og vil medføre nyskapt trafikk, antar at boligene vil generere 3 4 bilturer pr døgn. Det vil si de nye boligene vil gi en økning i ÅDT kjt/døgn. Totalt sett vil gjennomføringen av reguleringsplanen gi en økt ÅDT på kjt/døgn. Disse vil fordele seg på ulike veger inn mot området, der Eidangervegen, Chrysties gate og Furulundvegen. Eidangervegen og Chrysties gate har fortau og tåler trafikkøkningen. Furulundvegen er smal og bratt. Trafikkøkningen i denne vegen regner vi med blir liten. Dette en lokalveg som binder sammen Furulundområdet med boligområdene i Blekebakken og Mikkelrønningen. Vi antar at gjennomkjøring fra andre områder ikke vil være noe problem. Ekstern trafikk til området vil naturlig velge Setrevegen og Eidangervegen fra krysset med fv 354 ved Norcem. Kollektivtrafikk Gjennomføringen av reguleringsplanen legger ikke opp til endringer i forhold til kollektivtrafikk. En antar at elever til barneskolen kommer fra nærområdene og ikke kommer med buss. De viktigste bussholdeplassene når det gjelder betjening av planområdet ligger til Breviksvegen(fv354). Utformingen og beliggenheten av disse holdeplassene gjør at brukere må krysse fylkesvegen i plan. Busslommene er nylig oppgradert med universell utforming og krysningspunktet er utbedret med en trafikkøy midt i fylkesvegen. Busslommene er knyttet området via Furulundvegen og idrettsområdet. Dette blir ikke endret med gjennomføring av planen, men det vil bli lagt til rette for en gangveg fra busslommene gjennom idrettsområdet fra til Eidangervegen. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 39

40 Figur 40. Plan oppgraderte busslommer med ny plan Figur 41. Krysningspunktet mellom busslommene Trafikksikkerhet Figur 42. Trafikkulykker i på fv. 354 i planområdet Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 40

41 I vegdatabanken har vi funnet ovenstående oversikt over ulykker i området (figur 42). Ulykkene er i lokalisert til fylkesvegen gjennom området. I det kommunale vegnettet er det ulykker i Setrevegen. Ut over dette ikke registrert ulykker i planområdet. Tabellen under viser en oversikt over ulykkene på fylkesveg 354 i området. Av de 11 ulykkene med personskade som er registrert nærmest planområdet, er det bare 1 av ulykkene som kan knyttes til kryssing av fylkesvegen i tilknytning til busslommene. Det er ikke registrert ulykker i området etter Vegnr. Fra meter Skadegrad Fartsgrense Uhell kategori Uhellskode Ulykkesdato Lettere skadd 60 Bilulykke Påkjøring bakfra Lettere skadd 60 Bilulykke Møting i kurve Lettere skadd 60 Bilulykke Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning Lettere skadd 60 Bilulykke Påkjøring bakfra Drept 60 Bilulykke Møting i kurve Uskadd 60 Bilulykke Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning Lettere skadd 60 Bilulykke Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side på rett vegstrekning Lettere skadd 60 Fotgjenger Fotgjenger krysset kjørebanen utenfor kryss bak parkert eller stanset kjøretøy Lettere skadd 60 Mc ulykke Vending foran kjørende i motsatt retning Uskadd 60 Bilulykke Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve Uskadd 60 Bilulykke Møting i kurve Gjennomføringen av reguleringsplanen vil i liten grad påvirke skolevegene og trafikksikkerheten. Det blir bare mindre lokale endringer av adkomstvegene til oppvekstsenteret og idrettsanlegget. Adkomstvegene mot skolen og idrettsanlegget ligger i sone med fartsgrense på 30 km/time. Den beskjedne trafikkøkningen i området vil fordele seg på flere veger og vil i liten grad påvirke trafikksikkerheten. Skolevegene følger i hovedsak kommunale veger. Noen elever vil ha behov for å krysse fylkesvegen til og fra skolen. Topografien og vegnettet i området er slik at de fleste naturlig vil krysse fylkesvegen på veger som går over eller under denne. Det er ingen som må krysse fylkesvegen i plan. Det er også få steder der det vil være kortere å krysse fylkesvegen i plan enn det er å benytte underganger eller kommunale veger som krysser over eller under. Aktuelt lekkasjepunkt for kryssing av fv 354 i plan ligger i tilknytning til busslommene i Breviksvegen ved Furulund. Flyttingen av skolen kan gi økt lekkasjefare. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 41

42 Busslommer Plankryssing Ny skole Figur 43. Oversikt over områder som vest for fv 354 som kan ha en fordel av å krysse i plan For noen elever er det allerede i dag en snarveg å krysse over fylkesvegen ved busslommene. Dette gjelder elever som bor i Blekebakken (Blekebakkvegen, Lisabakken, Hillsveg og Kanalbakken) og på Mikkelrønningen. Flyttingen av skolen vil gjøre snarvegen ennå raskere. Vi antar at elevtallene fra disse områdene er små. Dette er også en barneskole med elever i trinn 1 7. De er i en alder som gjør at de til en viss grad lar seg styre når det gjelder valg av skoleveg. Hvis skolen også har elever fra områdene mellom Brevik og Heistad vil det være en snarveg å følge fortauet langs fylkesvegen fra Norcem og opp til busslommene for så å krysse i plan over til skolen. Planene om å bygge om dette fortauet til gang og sykkelveg kan gjøre denne snarvegen ennå mer attraktiv. I forbindelse med planarbeidet har vi sett på muligheten for å lage en undergang under fylkesvegen i området ved busslommene. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 42

43 Figur 44. Mulig GS undergang En gs undergang i dette området vil bli lang, over 25 meter dersom en velger en løsning med relativt lite terrenginngrep, denne er skissert inn diagonalt under Breviksvegen i figur 44. En løsning med så kort kulvert som mulig, ca 20 meter, vil medføre relativt store terrenginngrep/skjæring på østsiden av Breviksvegen. Vise løsning i figur 44 viser at en kan oppnå stigningsforhold på 1:12 (ca 8%) for gsvegen ned til kulverten. På området ved skolen vil det være vanskelig å få til stigningsforhold som tilfredsstiller kravet til universell utforming og gir kontakt mot busslomma og parkeringsarealet til skolen. Gs veitraseen fra «hovedtraseen» ned i kulverten og opp til bussholdeplassen vil få en stigning på ca 14,5% eller ca 1:7. Lengdeprofil er vist i figur 45. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 43

44 Figur. 45. Lengdeprofil for gs vei trase fra hovedtrase opp til bussholdeplass, for løsning med kulvert. Gjennomføringen av skoleprosjektet vil også gjøre det nødvendig å gjennomføre støyskjerming om fylkesvegen. Denne skjermingen vil gjøre krysningspunktet lite synlig fra skolen. Slusa som vil gi adkomst til busslommene kan vris vekk fra skoleområdet slik at åpningen blir lite synlig. Ny adkomstveg til oppvekstsenteret planlegges med fortau. De viktigste vegene nærmest skolen har også fortau. Det bør der trolig bli små konflikter mellom elever som går til skolen og bilene med elever som blir kjørt. Totalt sett mener vi at gjennomføringen av reguleringsplanen slik den foreligger vil ha liten betydning for trafikksikkerheten i området og på elevenes skoleveg. Krysningspunktet ved busslommene synes å være et lite problem. Men det vil alltid være en viss risiko forbundet med kryssing i plan og konsekvensen kan være stor. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 44

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG KONSEKVENSUTREDNING KU og KDP for ny bru over Glomma i Sarpsborg fase 3 HØRINGSUTGAVE RAPPORT NR. 10057000/7 10.09.2014 Endringsliste VER. DATO STATUS KONTR. AV UTARB. AV 01 09.09.2014 1. utkast Mette

Detaljer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer Nes kommune Planbeskrivelse med konsekvensutredning (KU) Detaljregulering Esval Holsravina 20. mars 2015 Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent

Detaljer

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Oppdraget Oppdragsgiver Helsebygg Midt Norge Oppdragsgivers kontakt Gudmund Moen Oppdragets navn KU

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND FLYSTASJON. Planprogram FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE

REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND FLYSTASJON. Planprogram FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND FLYSTASJON Planprogram FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE 15.01.2013, REV. 1, 28.01.2013 REV 2 24.04.2013 1 Forord Stortinget vedtok i 2009 innkjøp av nye kampfly

Detaljer

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave/dato:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen Jernbaneverket Forprosjekt kryssing av Hammerdalen 2013-09-11 Dokument nr.iup-00-a-04093: Revisjon: 01 A Innhold 1 Bakgrunn og hensikt 6 1.1 Bakgrunn 6 1.2 Hensikt og formål 7 2 Rammer og metode 8 2.1

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL 10 38 35 30 3 41 46 48 1 25 37 8 29 26 40 34 12 47 6 19 32 27 4 31 2 7 24 11 5 11 44 13 11 45 33 28 43 23 42 9 18 22 16 14 11 17 20 15 21 BYPLAN 2014 38 46 37 44 45 Kommuneplanens arealdel VURDERING AV

Detaljer

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane i Forord Det har vært gjennomført flere utredninger som omhandler bane til Ahus og ulike tverrforbindelser med bane mellom linje 5 til Vestli og linje 2 til Ellingsrudåsen. Denne utredningen er en videreføring

Detaljer