Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg"

Transkript

1 Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014

2 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av Asplan Viak AS og fremmes på vegne av Porsgrunn kommune ved Eiendomsforvaltningen. Planforslagets navn er: Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av nytt oppvekstsenter samt tilrettelegge for boligbebyggelse på tidligere areal for skolen. Planen omfatter også Furulund idrettsanlegg og legger til rette for en utvidelse/omfordeling av idrettsarealene. 2.PLANSTATUS 2.1 Kommuneplanens arealdel Planområdet er avsatt til «Idrettsanlegg nåværende» og «Offentlig bygning nåværende», i kommuneplanens arealdel for Porsgrunn kommune , vedtatt i bystyret Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 2

3 Figur 1. Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Plangrense vist med sort stiplet linje. 2.2 Gjeldende reguleringsplaner Planområdet omfattes av en gjeldende reguleringsplan, plan nr 803, Bullåsen stadfestet Planområdet berører også planen; Et område langs Heksa og Brevik med indre havn Det er i all hovedsak plan for Bullåsen som blir erstattet, i de andre planene er det kun veiarealer som overlappes/erstattes. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 3

4 Figur 2. Gjeldende reguleringsplaner, utstrekning av ny plan vist med blå skravur Figur 3. Gjeldende reguleringsplan for Bullåsen Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 4

5 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 3.1. Beliggenhet i kommunen Planområdet ligger i Brevik mellom Breviksvegen og Eidangervegen. Figur 4. Planområdets beliggenhet i kommunen. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 5

6 3.3. Eksisterende bebyggelse Det er i dag eksisterende skolebebyggelse og barnehage i søndre del av området. Det er også klubbhus for Brevik IL med en mindre idrettshall/gymsal. Det er også mindre bygninger i tilknytning til selve idrettsanlegget. Figur 5. Dagens skolebygg sett fra øst. Figur 6. Dagens skolebygg sett fra toppen av Chrysties gate. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 6

7 Figur 7. Klubbhus og idrettshall/gymsal Figur 8. Eksisterende ballbinge, tribune og verkstad/lager. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 7

8 3.4. Veg og trafikkforhold I dagens situasjon er hovedadkomst til oppvekstsenteret og klubbhuset fra Eidangervegen. Det er også en adkomst til oppvekstsenteret og ansatteparkering på toppen av Chrysties gate. Området har ingen direkte avkjørsler til fylkesveg 354. Det er i dag fortau langs Eidangervegen og Chrysties gate langs planområdet. Det er fortau/gang og sykkelveg langs Eidangervegen på hele strekningen fra Setrevegen til Chrysties gate. Øvrige gater i planområdet eller inn mot dette er relativt smale boliggater med blanda trafikk. Hele området ligger i en sone med fartsgrense 30 km/time. I området rundt idrettsanlegget og skolen er det humper og opphøyde gangfelt i Eidangervegen. I planområdet ligger det busslommer på fylkesveg 354, disse busslommene er nylig justert og oppgradert med universell utforming. I tilknytning til busslommene er det etablert et krysningspunkt over Breviksvegen med en rabatt midt i vegen. Busslommene er i dag knyttet til området via Furulundvegen og idrettsanlegget. Tilknytningen til idrettsanlegget ble flyttet og oppgradert sammen med busslommene. Bruken av busslommene vil i stor utstrekning bety at en må krysse fylkesvegen i plan. Alternativet til kryssing i plan er en lang omveg via Chrysties gate og Furulundvegen over tunnelen på fylkesvegen. Figur 9. Adkomst fra Eidangervegen Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 8

9 Figur 10. Adkomst fra Chrysties gate. Figur 11. Gangveg fra oppvekstsenteret/idrettsanlegget mot Breviksvegen. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 9

10 Figur 12. Krysningspunkt i Breviksvegen 3.5. Terrengforhold, landskap, vegetasjon Planområdet ligger sør og øst for Brevikåsen. Området er relativt flatt med unntak av arealene oppvekstsenteret ligger på i dag. Disse arealene heller mot øst og nordøst. Det er lite vegetasjon i området med unntak av enkelte større trær, i første rekke lindetrær. Figur 13. Lindetrær sentralt i dagens skoleområde Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 10

11 Figur 14. Lindetrær mellom skolepaviliongene 3.7. Grunnforhold NGUS løsmassekart viser fyllmasser for de delene av planområdet det skal gjøres tiltak. Det er ikke kjent hvilken type masser dette er. I vestre del av planområdet er det fjell i grunnen, se figur 16. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 11

12 Figur 15. Løsmassekart (NGU) Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 12

13 Figur 16. Fjellgrunn i vestre del av planområdet Miljøbelastninger Det er ikke kjennskap til forurensning i grunnen. Breviksvegen er en vesentlig støykilde i vestre del av planområde, særlig i område ved krysningspunktet, der fjellskjæring og støyskjerm ikke skjermer mot støyen Verneinteresser Det er ikke verneinteresser i planområdet, med unntak av naturområde i Brevikåsen. Planområdet berører dette arealet i søndre skråning av åsen. Naturtypelokaliteten har ID BN og navn Brevikåsen. Naturtypen er Kalkskog og utformingen er Tørr kalkfuruskog. Arealet er vurdert til å ha B verdi (viktig). Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da lokaliteten består av et større areal med verdifull kalkfuruskog og alm /lindeskog (kalklindeskog) i nord. Avgrensningen av naturtypen er vist i figur 17. Skråningen som er innenfor planområdet er vist i figur 18. Som bilde viser er det lite vegetasjon i denne skråningen. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 13

14 Figur 17. Naturtypelokalitet Brevikåsen Kalkfuruskog. Figur 18. Søndre del av Brevikåsen Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 14

15 4. EIENDOMSFORHOLD Følgende eiendommer ligger innenfor eller delvis innenfor planområdet: Gnr./bnr. Eier 69/383 Brevik idrettslag 69/385 Brevik idrettslag 69/384 Brevik idrettslag 82/88 Brevik idrettslag 82/372 Porsgrunn kommune 82/89 Porsgrunn kommune 82/387 (del av) Porsgrunn kommune 503/1 Statens vegvesen 5. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 5.1 Oppstartsmøte/forhåndskonferanse Oppstartsmøte ble avholdt I forhåndskonferansen deltok Svein Henriksen (Porsgrunn kommune som grunneier), Einar Barosen (Porsgrunn kommune), Ena Selimotic (Porsgrunn kommune) og Bjørg Wethal fra Asplan Viak AS. 5.2 Forhåndsvarsling Varsel om oppstart ble kunngjort i Varden og TA den og forhåndsvarsel ble sendt ut pr. brev tilberørte og regionale myndigheter den Prosess med Brevik idrettslag (BIL) Brevik idrettslag som er part i planen har hatt en aktiv rolle i forbindelse med utarbeidelse av planen. Marie Planting har vært BILs representant i planarbeidet. Det har også vært avholdt møte med BIL i prosessen. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 15

16 6. INNKOMNE FORHÅNDSMERKNADER 6.1. Offentlige høringsinstanser Statens vegvesen, brev av SVV viser til brev datert angående varsel om oppstart. SVV uttaler at byggegrense mot riksveg 354, Breviksvegen kan settes til 30m. Vegvesenet tror at å flytte skolebygningen nærmere riksvegen vil gi økt kryssing av riksvegen ved busslommene og at der skolen ligger nå er det mer naturlig å bruke vegen over tunnelmunningen som atkomst. Bemerker at denne problemstillingen må utredes i det videre planarbeidet. Forslagsstillers kommentar Deler av nytt oppvekstsenter blir liggende nærmere midt av Breviksveien enn 30 meter på et lite punkt. Korteste avstand er ca 27 meter. Avstand til riksvegen er veid opp mot kvalitet for utearealene for skolen. Det er gjennomført en trafikksikkerhetsvurdering i forbindelse med planarbeidet. Byggegrense vist i planen er avklart i møte med SVV den Kystverket, brev av Kystverket Sørøst har ut fra havne og farvannsmessig synspunkt ingen vesentlige merknader til oppstartsvarselet. Kommentar Tas til etterretning Statnett, epost av Uttaler at planen ikke berører noen av Statnetts eksisterende, planlagte (meldte) ledninger eller stasjoner i området. Kommentar Tas til etterretning NVE, epost av NVE har ikke registrert særskilte opplysninger om det aktuelle planområdet og har ingen merknader på det nåværende tidspunkt. NVE vedlegger en sjekkliste for vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområder. Forslagsstillers kommentar Forslagsstiller kan ikke se at noen av temaene i NVEs sjekkliste er aktuelle for planområdet. Det er gjennomført en grunnundersøkelse i område som viser at det er noen utfordringer i forhold til setninger, men ikke i forhold til skred. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 16

17 Fylkesmannen i Telemark, brev av Fylkesmannens ulike fagavdelinger har behandlet saken og svarer samlet. Fylkesmannen minner om at dersom det legges til rette for utvikling av nye boligområder må det gjøres en vurdering av behov for nye leke og oppholdsareal, og viser til RPR for barn og unge punkt 5. Areal som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Lekeområdene skal være store nok og tilpasset barn og unges lek og opphold til ulike årstider. Fylkesmannen bemerker at det følger av pbl 1.1 at prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planlegging og kravene til det enkelte byggetiltak. Forventer at lokalisering av ulike funksjoner sees i sammenheng slik at ferdsel og adkomst blir enklest mulig, og utforming av områder og bebyggelse legger til rette for tilgjengelighet for alle brukergrupper. I forhold til naturmangfold viser Fylkesmannen til internasjonale forpliktelser og at det gjennom planarbeidet er det særlig viktig at kommunen ivaretar leveområder for sjeldne, trua og sårbare arter og arealer med naturtyper med verdivurdering «viktig» (B) og «svært viktig» (A). Minner om at for alle offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal naturmangfoldlovens 8 12 legges til grunn. Kunnskapsgrunnlaget i planområdet er etter Fylkesmannens vurdering tilfredsstillende. Brevikåsen vises i Naturbase som «kalkskog» med B verdi. Denne delen av planområdet bør i følge Fylkesmannen ivaretas for eksempel gjennom regulering til grønnstruktur, evt. med hensynssone naturmiljø med egnede bestemmelser som ivaretar vegetasjonen i området, inkludert død ved. Hvis planforslaget innebærer utbygging på dette arealet vil Fylkesmannen vurdere innsigelse i høringsfasen. Fylkesmannen minner om kravet til ROS analyse. Fylkesmannen ber om at det vurderes energitilførsel basert på fjernvarme, og at ny bebyggelse får lavenergiprofil. Kommentar Det er gitt bestemmelser i forhold til felles uteoppholdsarealer og lek per boenhet for nye boliger i planen, skal følge bestemmelser i kommuneplan. Det er også sikret en sone mellom BB1 og BKS1 som er godt egnet for uteopphold og lek, og som er skjermet mot trafikk og støy. Det er også store arealer egnet for lek i nytt oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg, samt friluftsområder i Brevikåsen. Det er utarbeidet en landskapsplan ifm forprosjektet som har ihensyntatt universell utforming der det er mulig. Naturtypelokalitet i Brevikåsen er gitt hensynssone bevaring naturmiljø i reguleringsplanen. Det er gjennomført en særskilt ROS analyse for planen, denne ligger vedlagt som særskilt vedlegg. Nytt oppvekstsenter vil få passivhusstandard, mens ny del av flerbrukshall vil få lavenergi standard. TEK 10 vil uansett gjelde i forhold til energiløsninger. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 17

18 Telemark Fylkeskommune, brev av Fylkeskommunen kjenner ikke til automatisk fredete kulturminner som kommer i konflikt med tiltaket, men vil likevel gjøre oppmerksom på meldeplikten etter kulturminneloven 8 annet ledd. Fylkeskommunen ber om at meldeplikten innarbeides i fellesbestemmelsene i reguleringsplanen. Fylkeskommunen kjenner ikke til etterreformatoriske kulturminner av nasjonal verdi eller interesse innenfor planområdet. Planområdet ligger nært NB! området i Brevik. På nåværende tidspunkt kan ikke Fylkeskommunen se noen konflikt med nasjonale interesseområder eller nyere tids kulturminner i nærheten. Uttaler at man bør være oppmerksom på fjernvirkningen av nye bygg på planområdet med tanke på NB! området som ligger nedenfor. Anbefaler at høyde på bygg tilpasses omkringliggende bebyggelse. Uttaler at planområdet ligger forholdsvis sentralt og tiltakshaver/kommunen bør vurdere å legge til rette for en høy utnyttelse og viser i den forbindelse til mulighetsstudien «Fortettingspotensial i Grenland». Fylkeskommunen bemerker at TEK10 styrer mye av energibruken på nye bygg, men at det bør vurderes om det skal settes egne plankrav til klimavennlige løsninger. Viser til pbl 1.1 med hensyn på universell utforming. Understreker at lekeområder ikke må bære preg av «restareal», men areal som ligger godt til rette for lek og opphold. Minner om at ved utbygging eller omdisponering av arealer som er i bruk eller egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Uttaler at de utredningstema som nevnes i kap. 5 i referatet fra oppstartsmøte vil være et godt utgangspunkt for den videre planleggingen. Kommentar Meldeplikten er innarbeidet i reguleringsbestemmelsene som en egen bestemmelse. Høyder på bygg er forsøkt tilpasset eksisterende, bl.a. ved å begrense høyden i BKS1. Det legges opp til en relativt høy utnyttelse i areal avsatt til boligformål, ved å avsatte arealene til blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse. Det legges opp til passivhusstandard i nytt oppvekstsenter, men det er ikke anledning til å stille strengere krav i en reguleringsplan enn det TEK10 angir av krav. Det legges opp til sentrale leke og uteoppholdsarealer i areal avsatt til boligformål. Kommunalt samarbeidsråd for funksjonshemmede i Porsgrunn, epost av Rådet forventer at de blir invitert til å være med fra starten av, så de kan få komme med innspill som de ser er viktige for mennesker med forskjellige funksjonshemminger. Bemerker at det er viktig å komme tidlig med for det er ofte vanskelig å rette på ting i ettertid. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 18

19 Kommentar Tas til etterretning. Skagerak energi, brev av Skagerak Nett AS melder med brevet at de ønsker å delta i planarbeidet. Bakgrunnen for Skagerak ønsker å være med i planarbeidet er: Sikre at nettselskapets foreleggingspliktige elanlegg innenfor planområdet blir vist i planen. Foreleggingspliktige elanlegg er definert som 11/22 kv høyspenningskabel, høyspennings luftlinje og nettstasjon. Dersom noen av planforslagene medfører at elanlegg må flyttes, ønsker Skagerak så raskt som mulig å kunne vurdere hvilke konsekvenser og kostnader dette medfører. Ut fra hva som ønskes av nye virksomheter innenfor planområdet, vil Skagerak vurdere forventet strømforbruk til området, og så langt det er mulig avklare behovet for nye elanlegg. Avklare om Skagerak Nett AS har tilstrekkelig kapasitet i overføringsnettet frem til området. Dersom det er aktuelt med alternativ energiforsyning til området, for eksempel fjernbåren varme, ønsker Skagerak at dette avklares så tidlig som mulig da dette påvirker behovet for elektrisk overføring. Så tidlig som mulig å se på mulighetene for samarbeid med øvrig infrastruktur. Skagerak Nett er gitt områdekonsesjon og et av vilkårene er at planer for bygging av nettstasjoner og høyspenningsluftledninger skal forelegges berørte parter. Dersom foreleggingspliktige elanlegg ikke er med i reguleringsplanen/bestemmelsene må det søkes dispensasjon eller endring av plan. Det er opprettet dialog med VSO Consulting ved Simon Unndorsson i forbindelse med planlegging av ny nettstasjon i området. Eksisterende nettstasjon P 663 Folkeskolen, Brevik vil bli erstattet med ny nettstasjon på området. Arealbehovet er en nettstasjon, frittstående eller i bygg er ca 30 m 2. Kommentar I og med at det er opprettet kontakt med VSO Consulting som er en del av prosjekteringsgruppen så skal de fleste forhold kunne avklares i god tid før byggestart. Det har vært korrespondanse mellom prosjekteringsgruppa og Skagerak i forprosjektfasen. Det er avsatt et areal for ny nettstasjon i planen. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 19

20 7. Beskrivelse av planforslaget 7.1 Avgrensning av planområdet Figur 19. Planens begrensning 7.2 Planen Planens navn er: Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg. Planforslaget består av: Plankart med målestokk og dato ( ) Reguleringsbestemmelser datert ( ) Planbeskrivelse med foto og illustrasjoner (dette dokumentet) ROS analyse Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 20

21 Grunnundersøkelse Støyanalyse Sjekkliste for planlegging Illustrasjonsplan/utomhusplan Mulighetsstudie boligareal I tillegg er varslingsliste, varslingsbrev, varslingsannonse og kopi av merknader vedlagt saken. 7.3 Hensikten med planen Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for oppføring av nytt oppvekstsenter og boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur, samt erstatningsarealer for idrettsformål. 7.4 Delelementer i planforslaget Området foreslås regulert til følgende arealbruk: Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse blokkbebyggelse Boligbebyggelse konsentrert småhusbebyggelse Idrettsanlegg Undervisning/barnehage Energianlegg nettstasjon Miljøstasjon Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg (offentlig, felles privat) Gang /sykkelveg Fortau Annen veggrunn grøntareal Parkering Grønnstruktur Vegetasjonsskjerm Bebyggelse og anlegg boligbebyggelse Det legges til rette for følgende boligtyper i planområdet: BB1 kan bebygges med blokkbebyggelse. Det legges opp til blokker som følger terrenget. Det legges opp til bebyggelse med parkeringskjeller og 3 boligetasjer. Maksimal tillatt grad av utnytting er bebygd areal (BYA) på 60%. BKS1 kan bebygges med konsentrert småhusbebyggelse. Det åpnes for følgende hustyper: kjedehus, rekkehus, tremannsboliger og firemannsboliger. Maksimal tillatt grad av utnytting er %BYA=50 %. Det legges opp til bebyggelse i 2 etasjer. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 21

22 Bebyggelse og anlegg idrettsanlegg Arealene omfatter i hovedsak eksisterende idrettsanlegg med kunstgressbane og gressbane med tilhørende driftsbygninger og tribuner. Nytt idrettsareal er areal øst for nytt boligareal. Bebyggelse og anlegg Undervisning/barnehage UND1 og UND2 er arealer for nytt oppvekstsenter som omfatter barneskole og barnehage. Vedlagte illustrasjoner viser tenkt utbygging. Det er tatt høyde for påbygg med en etasje i planen. UND2 er regulert til bebyggelse og anlegg for å tilrettelegge for en løsning der en kan etablere takoverbygg og noe uteoppholdsareal. Utnyttelsesgrad er satt til %BYA=50% for UND1. Maksimal tillatte byggehøyder: UND1 sone 1 maksimal byggehøyde kote +52. UND1 sone 2 maksimal byggehøyde kote +50. Det er krav til utomhusplan for feltene BB1, BKS1, og UND1 og UND2. Vedlagt planen ligger foreløpig utomhusplan for oppvekstsenteret. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur kjøreveg VO1 er ny adkomstveg til oppvekstsenteret. VO1 skal være offentlig veg. Det er regulert inn snuplass dimensjonert for buss. VO2 er eksisterende offentlig kjøreveg. VF2 er ny felles privat veg til boligareal og idrettshallen. VF1 er eksisterende adkomstveg. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur gang /sykkelveg og fortau GS1 er en ny gjennomgående gang og sykkelveg fra Breviksvegen til Eidangervegen. GS1 er gitt varierende bredde for å kunne fungere som driftsveg til idrettsanlegget på deler av strekningen. Bredde varierer mellom 3 og 4 meter. FTA1 FTA3 og FTA5 er eksisterende fortau. FTA4 er fortau langs ny adkomstveg til oppvekstsenteret. Det legges opp til at forløpet til GS1 kan flyttes dersom en tenker seg å utforme idrettsanlegget på en annen måte enn i dag. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur parkering Det er regulert inn 3 parkeringsarealer i planen. P1 er tenkt som en felles parkering for ansatte på skolen og barnehagen, samt for idrettshallen. P2 er et mindre parkeringsareal nede ved nytt skolebygg som rommer ca 10 p plasser. P3 er nytt parkeringsareal for idrettsanlegget. P3 kan benyttes til midlertidig riggområde ved anleggelse av oppvekstsenteret. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 22

23 Grønnstruktur vegetasjonsskjerm Areal regulert til vegetasjonsskjerm omfatter areal mellom Breviksvegen og nytt skole /barnehagebygg. 8. Konsekvenser av planforslaget Planforslaget er vurdert opp mot de tema som er funnet aktuelle i sjekkliste for reguleringsplaner (nr ). Overordnet plan Forslag til reguleringsplan er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel. I kommuneplanen er arealene avsatt til «Idrettsanlegg nåværende» og «Offentlig bygning nåværende». Ny bruk er avklart i formannskap/bystyret. Det er innsendt forslag til endring av arealdelen (pågående rullering). Det er ikke krav til KU. Landskap/fjernvirkning estetikk Det er utarbeidet en 3D modell for utbygging av nytt oppvekstsenter og utvidelse av idrettshall (forprosjekt). Det er også gjennomført en mulighetsstudie for boligområdet i planen for å illustrere hvordan ny bebyggelse blir liggende i landskapet og hvordan området vil kunne fremstå. I figur 13 til 15 er utsnitt fra modellen vist. Figur 20 3D illustrasjon av nytt oppvekstsenter og flerbrukshall Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 23

24 Figur 21. Snitt/oppriss av nytt oppvekstsenter Figur 22. Flerbrukshall Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 24

25 Figur 23. Fugleperspektiv av mulig utnyttelse av boligarealet sett fra øst Figur 24. Mulig utnyttelse av boligarealet sett fra nordøst. Flerbrukshall i høyre bildekant. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 25

26 Figur 25. Mulig utnyttelse av boligarealet sett fra krysset Chrysties gate/eidangervegen Figur 26. Snitt av mulig ny boligbebyggelse Utnyttelsesgrad og byggehøyder er vurdert i forhold til omgivelsene. Utbygging får relativt liten betydning for omkringliggende bebyggelse, slik at det legges opp til en relativt konsentrert boligbebyggelse og en tilrettelegging for et skolebygg med inntil 3 etasjer. Areal for boliger er gitt en Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 26

27 differensiering i høyde, slik at boliger nærmest Chrysties gate blir lavere enn boliger mot flerbrukshallen. Naturgrunnlag Det er gjennomført geotekniske feltundersøkelser i planområdet. Resultatene av grunnundersøkelsen indikerer at det i område for nytt oppvekstsenter er stor variasjon i dybde til fjell (UND1). I den nordlige delen av området, er det en bratt bakke med synlig berggrunn. Skråningen er ganske bratt, og mest sannsynlig fortsetter berggrunnen å falle med samme helling. Dybde til fjell er derfor betydelig i nordre del av UND1, med ca meter. Skovlboringer i dette område viser at løsmassene består av ca 1,5 meter tykt lag av fyllmasser, etterfulgt av ca. 2,5 meter tykt lag av bløt sand (ned til ca. 4 meter dybde) og til slutt er det silt i resten av sonderingsdybden ned til fjell. Fundamentering i disse forholdene kan være problematiske og/eller kostbare, avhengig av typen og vekten av konstruksjonen. I den sørlige delen av areal for nytt oppvekstsenter stiger berggrunnen igjen og dybde til fjell er 2 4 meter. Det er anbefalt at Oppvekstsenteret blir fundamentert med spissbærende peler ned til fjell eller stripefundamenter der dybde til fjell er grunt. Tre borehull er boret hvor tilbygg til flerbrukshallen er tenkt lagt. Dybde til fjell var 0,9 til 2,0 meter. Flerbrukshall vil trolig kunne fundamenteres direkte på fjell. I område for boligbebyggelse antas også liten dybde til fjell. Det er gode solforhold innenfor hele planområdet. Området er åpent og terrengformasjoner i området gir lite skyggevirkning. Boligarealet heller mot øst, men kan gis gode solforhold ved god organisering av boliger. Boligarealet ligger høyt i terrenget. Det er relativt begrenset med vegetasjon i planområdet, med unntak av en del større trær, bl.a. lind og bjørk. Lokaliseringsfaktorer Planområdet omfatter nytt oppvekstsenter med barneskole og barnehage. Nye boliger vil ligge svært gunstig til i forhold til skole, barnehage og idrettsanlegg. Området ligger i relativt kort avstand til Brevik sentrum med butikker og servicetilbud. Brevikåsen som ligger rett nord for planområdet er et flott friluftsområde, men stier og frileksarealer. I forhold til kollektivtilbud, så er det bussholdeplass i Breviksvegen rett vest for planområdet. Det er regulert inn gs vei i planen som ender ved bussholdeplassen. Planområdet ligger i bybåndet i Grenland og det er relativt kort vei til en mengde arbeidsplasser i området. Fortetting Planområdet ligger i bybåndet der en ønsker en utvikling og fortetting av nye boliger. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 27

28 Grønnstruktur Det er utarbeidet en landskapsplan i forbindelse med forprosjektet for nytt oppvekstsenter. Denne viser hvordan grøntstrukturen er tenkt etablert i området. Landskapsplan ligger vedlagt som særskilt vedlegg. Utbyggingsrekkefølge Det er gitt rekkefølgekrav i forhold til opparbeidelse av infrastruktur og lekearealer. Økonomi Det er Porsgrunn kommune som er forslagsstiller og grunneier og opparbeidelse av nytt oppvekstsenter, samt tilrettelegging av boligareal og infrastruktur vil naturlig da kreve offentlige midler. 8.2 Miljøvernfaglige vurderinger Naturverdier Det er tidligere gjennomført kartlegging av naturmiljø/biologisk mangfold i området. I Naturbase er store deler av Brevikåsen registrert som naturtype Kalkskog med B verdi. Figur 27. Naturtype i Breviksåsen Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 28

29 Naturtypen omfatter deler av planområdet. I Artskart er det vist et funn av en rødlisteart innenfor planområdet. Dette er Stjernetistel som er kategorisert som Nær truet (NT). Denne arten er også registrert andre steder i Brevikåsen. Figur 28. Utsnitt fra Artskart I planforslaget går arealet UND2 inn i hensynssonen for naturmiljø. Bakgrunnen for dette er at avgrensningen for naturmiljøet synes noe unyansert i dette området. Bildet nedenfor viser at det er fylt på masser i skråningen og den naturlige vegetasjonen er borte. Naturverdiene er på toppen av skråningen. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 29

30 Naturmangfoldloven De miljømessige prinsippene i naturmangfoldloven 8 12 skal legges til grunn ved utøvelse av offentlig myndighet. Det er gjort følgende vurderinger: Til 8 om kunnskapsgrunnlaget: Det er gjort registrering av naturtypelokaliteter i området i forbindelse med tidligere planarbeid. Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være tilstrekkelig. Til 9 om føre var prinsippet: Siden kunnskapsgrunnlaget er relativt godt er konsekvensene av tiltaket i forhold til naturmangfoldet godt kjent. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig, slik at det er liten fare for at tiltaket vil ha store og ukjente negative konsekvenser for naturmangfoldet. Til 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning: Planen sikrer at lokaliteten i hensyn tas gjennom en hensynssone bevaring naturmiljø og bestemmelser til denne. Til 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: Ingen spesielle miljøforringelser. Til 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Det legges som en forutsetning at de mest miljøforsvarlige teknikker legges til grunn. Friluftsinteresser Selve planområdet er ikke benyttet til friluftsliv, men Brevikåsen som ligger rett nord for planområdet er et viktig lokalt friluftsområde for omkringliggende bebyggelse, og for skolen og barnehagen. Friluftsinteressene blir ikke direkte berørt av utbyggingene planen legger til rette for. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 30

31 Vann, avløp og renovasjon Det ligger en kommunal VA ledning over bl.a. område UND1. Denne må legges om for å kunne etablere det nye oppvekstsenteret. Eksisterende trase for VA ledning er regulert på plankartet som hensynssone. Spillvannsledning som går langs flerbrukshallen i dag skal saneres. Det er gitt bestemmelse om at det skal utarbeides tekniske planer for veg, vann og avløp, samt overvannshåndtering som sikrer at kommunale retningslinjer i forhold til dette blir fulgt ved utbygging av området. Forurensning Planområdet ligger langs Breviksvegen. Det er gjennomført vurderinger av trafikkstøy og svevestøv. Støy Det er nytt skolebygg som ligger mest utsatt til i forhold til støy. Støyutredningen viser at areal avsatt for lek og utendørs opphold er lokalisert sør og øst for skole og barnehagebygget (jf. Landskapsplan). Arealet skjermes effektivt mot vegtrafikkstøy som følge av blant annet eksisterende støyskjerm langs Breviksvegen sørvest for området, eksisterende terreng, samt skjermingseffekten fra det nye bygget. Beregningene viser at arealet avsatt til lek og utendørs opphold har støynivå L DEN < 55 db, uten tiltak. Figur 29. Vegtrafikkstøy fremskrevet situasjon 1,5 meter over terreng uten skjerming I forhold til støy på fasade og innendørs støynivå så viser beregnet støysonekart i 4 meter høyde over terreng uten tiltak, at hele den vestlige delen av skolebygget ligger innenfor gul støysone. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 31

32 Figur 30. Vegtrafikkstøy fremskrevet situasjon 4 meter over terreng uten tiltak Det er i støyanalysen gitt en illustrasjon av beregnet utendørs støybelastning utenfor fasader. Som illustrasjonen i figur 31 viser beregnes utendørs støynivå opp mot L DEN 61 db ved fasadedel mot vest, uten skjermingstiltak. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 32

33 Figur 31. Støybelastning i fasade uten tiltak. Det er foreslått skjermingstiltak (fylling/skjerm) for å begrense støy på fasaden, dimensjonert for å redusere utendørs støynivå til L DEN <55 db for en størst mulig del av bygget. Ved oppføring av skjermingstiltak vil det ikke være behov for fasadetiltak for 1. og 2. etasje. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 33

34 Figur 32. Støybelastning i fasade med tiltak. Det er i første byggetrinn for nytt oppvekstsenterlagt til grunn at skoledelen skal bygges i 2 etasjer. Reguleringsplanen legger til rette for at en senere kan etablere et påbygg med en 3. etasje. Det er gjennomført støyberegninger i forhold til en 3. etasje. Figur 33. Punktberegninger av støynivåer utenfor 3.etasje påbygg Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 34

35 Figur 33 viser beregnede støynivåer (LDEN) utenfor 3. etasje, med påbygg. Beregningen gjelder med tiltak (skjerm og voll. Skjermingstiltak på bakkeplan gir begrenset effekt for en ev. 3. etasje da slike tiltak i mindre grad hindrer fri sikt mellom vegen og en 3. etasje, sammenlignet med 1. og 2. etasje. Skjermingstiltakene som er foreslått er allerede såpass høye at det uavhengig av en ev. utvidet 3. etasje antas å ikke være aktuelt/hensiktsmessig å øke høydene. Avbøtende tiltak for en ev. 3. etasje med rom for støyfølsom bruk (klasserom, møterom, etc.) kan være tilpasning av planløsning og/eller lokale tiltak. Anbefalt støygrense ved bygging av nye skolebygg er LDEN 55 db utenfor vinduer til rom med støyfølsom bruk. Beregningen i figur 33 viser at dette er tilfredsstilt for fasadedelen mot nord og øst. Mot vest beregnes utendørs støynivå tilsvarende gul sone (LDEN > 55 db). 3D-illustrasjon av støybelastningen utenfor påbyggdelen er vist i figur 34. Figur 34. 3D illustrasjon av støybelastning Støv Som en del av planarbeidet er det gjort en overordnet vurdering av luftkvalitet, med fokus på parameteren svevestøv. Figur 35 viser trafikknomogram for Breviksvegen med vurderingskriteriene fra T 1520 for svevestøv lagt til grunn. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 35

36 Figur 35. Trafikknomogram for Breviksvegen Nærmeste del av fasaden til det nye skolebygget ligger i ca. 20 meter avstand fra Breviksvegen. I denne avstanden viser trafikknomogrammet forurensningskonsentrasjon tilsvarende nedre grense for gul sone for svevestøv med en trafikkmengde på rundt kjøretøy pr. døgn, dvs. omtrent dobbelt så mye trafikk som for fremskrevet situasjon i år 2033 (ÅDT ). Med hensyn til å begrense luftforurensning er det gunstig at areal avsatt til utendørs opphold og lek planlegges lenger unna vegen øst for bygget Trafikknomogrammet med grenseverdi iht. T 1520 lagt til grunn antyder at luftforurensning ikke er et problem for området. Støy og støvrapport datert ligger vedlagt som særskilt vedlegg. Enøk Det er i forprosjektet for nytt oppvekstsenter lagt til grunn Passivhusstandard. For ny del av flerbrukshallen er det i forprosjektet lagt til grunn energikrav i TEK10. Porsgrunn kommune har et vedtak som styrer energikravet for nye boliger/tomter som selges i kommunal regi. Ut over dette legges TEK10 til grunn. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 36

37 8.4 Barn og unges, funksjonshemmedes og eldres interesser Tilgjengelighet Det er søkt tilrettelagt for veier med så gunstige stigningsforhold som mulig. Det er utarbeidet en landskapsplan for nytt oppvekstsenter og flerbrukshall der stigningsforhold, HC plasser og løsninger for uteoppholdsarealer er vist. Innendørs er tilgjengelighet sikret gjennom TEK10. Leke og oppholdsarealer Landskapsplan for Brevik oppvekstsenter viser opparbeidelse av leke og oppholdsarealer for ny skole og barnehage. Det er ikke gitt arealkrav for uteoppholdsareal for skolen og barnehagen, da hele idrettsanlegget og Brevikåsen også fungerer som en del av oppvekstsenterets uteoppholdsareal. For boligarealet er det satt krav til lekeareal i fellesareal per bolig. Lekeareal legges sentralt i boligarealet mellom BB1 og BKS1. Boligene vil også kunne benytte omkringliggende uteoppholdsarealer ved oppvekstsenteret og idrettsanlegget. I og med at det er områder for frilek og aking i Brevikåsen, lekeapparater etc i tilknytning til nytt oppvekstsenter og idrettsanlegg med ballbinger i området, er det stor variasjon mht ulik type lek og i forhold til ulike årstider. Forhold til tilgrensende boligområder Brevikåsen, idrettsanlegget og oppvekstsenteret er og vil være viktige leke og oppholdsarealer for tilgrensende boligområder. Utomhusplan/Landskapsplan Det er utarbeidet landskapsplan for nytt oppvekstsenter og flerbrukshall i forprosjektet for disse. Denne ligger vedlagt som særskilt vedlegg. Det er stilt krav om utarbeidelse av en helhetlig utomhusplan/ landskapsplan for boligområdet før det kan gis rammetillatelse. Landskapsplan skal inneholde: Funksjonsangivelser Bebyggelsens plassering Kotesetting av bygninger og byggehøyder/mønehøyder Atkomstforhold, interne veger, parkering, miljøstasjoner Opparbeiding av lekeareal Opparbeiding av uteoppholdsareal Terrengendringer med gamle og nye koter, murer Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 37

38 8.6 Veg og vegtekniske forhold / trafikksikkerhet Trafikkforhold/vegutforming Trafikken i området er i all hovedsak knyttet til boligene, skolen og barnehagen. Det er dårlig med trafikkdata i det kommunale vegnettet, men denne trafikken er nok ikke noe stort problem og de viktigste adkomstvegene(eidangervegen og Chrysties gate) har fortau. Fylkesveg 354 forbi området har i følge Vegdatabanken en ÅDT(2013) på kjt/døgn forbi området. Trafikken i det kommunale vegnettet er knyttet til boligen, skolen, barnehagen og idrettsanlegget. Det er ingen andre virksomheter i området som genererer store trafikkmengder. Forslaget til reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg innebærer relativt små endringer i forhold til dagens situasjon. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for oppføring av nytt oppvekstsenter og boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur, samt erstatningsarealer for idrettsformål. Oppvekstsenteret er planlagt med ny barneskole(trinn 1 7) og ny barnehage. Dette gir en aktivitet i området på dagens nivå. I tilknytning til idrettsanlegget er det planlagt en ny flerbrukshall som erstatning for eksisterende «gymsal». Det vil kunne gi noe økt trafikk. Planen legger også til rette for bygging av noen nye boliger. Det er planlagt ca 24 boenheter Eksempelvis fordelt på 2 blokker og 8 eneboliger. Adkomsten til oppvekstsenteret er fra Chrysties gate på toppen nær tunnelen på fv 354. Parkeringen til oppvekstsenteret og idrettsanlegget ligger i samme området. Idrettshallen og boligene har også adkomst fra Chrysties gate. I tillegg til er det regulert inn en adkomst til idrettsanlegget fra Eidangervegen. Denne vegen videreføres som gang og sykkelveg gjennom idrettsanlegget fram til busslomma på østsiden av Breviksvegen(fv 354). Figur 36. Eidangervegen ved skolen/idrettsanlegget Figur 37. Chrysties gate Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 38

39 Figur 38. Furulundvegen ved busslommene Figur 39. Furulundvegen ved Furulund Terrasse Gjennomføring av denne reguleringsplanen vil ikke medføre store endringer i trafikken til og fra området. En regner ikke med at oppvekstsenteret vil medføre noen endringer i trafikk. De samme institusjonene holder til i området også i dag. Den nye idrettshallen(flerbrukshallen) vil trolig få noe større aktivitet enn dagens «gymsal» Antar en økt ÅDT på kjt/døgn. De planlagte boligene er nye og vil medføre nyskapt trafikk, antar at boligene vil generere 3 4 bilturer pr døgn. Det vil si de nye boligene vil gi en økning i ÅDT kjt/døgn. Totalt sett vil gjennomføringen av reguleringsplanen gi en økt ÅDT på kjt/døgn. Disse vil fordele seg på ulike veger inn mot området, der Eidangervegen, Chrysties gate og Furulundvegen. Eidangervegen og Chrysties gate har fortau og tåler trafikkøkningen. Furulundvegen er smal og bratt. Trafikkøkningen i denne vegen regner vi med blir liten. Dette en lokalveg som binder sammen Furulundområdet med boligområdene i Blekebakken og Mikkelrønningen. Vi antar at gjennomkjøring fra andre områder ikke vil være noe problem. Ekstern trafikk til området vil naturlig velge Setrevegen og Eidangervegen fra krysset med fv 354 ved Norcem. Kollektivtrafikk Gjennomføringen av reguleringsplanen legger ikke opp til endringer i forhold til kollektivtrafikk. En antar at elever til barneskolen kommer fra nærområdene og ikke kommer med buss. De viktigste bussholdeplassene når det gjelder betjening av planområdet ligger til Breviksvegen(fv354). Utformingen og beliggenheten av disse holdeplassene gjør at brukere må krysse fylkesvegen i plan. Busslommene er nylig oppgradert med universell utforming og krysningspunktet er utbedret med en trafikkøy midt i fylkesvegen. Busslommene er knyttet området via Furulundvegen og idrettsområdet. Dette blir ikke endret med gjennomføring av planen, men det vil bli lagt til rette for en gangveg fra busslommene gjennom idrettsområdet fra til Eidangervegen. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 39

40 Figur 40. Plan oppgraderte busslommer med ny plan Figur 41. Krysningspunktet mellom busslommene Trafikksikkerhet Figur 42. Trafikkulykker i på fv. 354 i planområdet Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 40

41 I vegdatabanken har vi funnet ovenstående oversikt over ulykker i området (figur 42). Ulykkene er i lokalisert til fylkesvegen gjennom området. I det kommunale vegnettet er det ulykker i Setrevegen. Ut over dette ikke registrert ulykker i planområdet. Tabellen under viser en oversikt over ulykkene på fylkesveg 354 i området. Av de 11 ulykkene med personskade som er registrert nærmest planområdet, er det bare 1 av ulykkene som kan knyttes til kryssing av fylkesvegen i tilknytning til busslommene. Det er ikke registrert ulykker i området etter Vegnr. Fra meter Skadegrad Fartsgrense Uhell kategori Uhellskode Ulykkesdato Lettere skadd 60 Bilulykke Påkjøring bakfra Lettere skadd 60 Bilulykke Møting i kurve Lettere skadd 60 Bilulykke Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning Lettere skadd 60 Bilulykke Påkjøring bakfra Drept 60 Bilulykke Møting i kurve Uskadd 60 Bilulykke Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning Lettere skadd 60 Bilulykke Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side på rett vegstrekning Lettere skadd 60 Fotgjenger Fotgjenger krysset kjørebanen utenfor kryss bak parkert eller stanset kjøretøy Lettere skadd 60 Mc ulykke Vending foran kjørende i motsatt retning Uskadd 60 Bilulykke Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve Uskadd 60 Bilulykke Møting i kurve Gjennomføringen av reguleringsplanen vil i liten grad påvirke skolevegene og trafikksikkerheten. Det blir bare mindre lokale endringer av adkomstvegene til oppvekstsenteret og idrettsanlegget. Adkomstvegene mot skolen og idrettsanlegget ligger i sone med fartsgrense på 30 km/time. Den beskjedne trafikkøkningen i området vil fordele seg på flere veger og vil i liten grad påvirke trafikksikkerheten. Skolevegene følger i hovedsak kommunale veger. Noen elever vil ha behov for å krysse fylkesvegen til og fra skolen. Topografien og vegnettet i området er slik at de fleste naturlig vil krysse fylkesvegen på veger som går over eller under denne. Det er ingen som må krysse fylkesvegen i plan. Det er også få steder der det vil være kortere å krysse fylkesvegen i plan enn det er å benytte underganger eller kommunale veger som krysser over eller under. Aktuelt lekkasjepunkt for kryssing av fv 354 i plan ligger i tilknytning til busslommene i Breviksvegen ved Furulund. Flyttingen av skolen kan gi økt lekkasjefare. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 41

42 Busslommer Plankryssing Ny skole Figur 43. Oversikt over områder som vest for fv 354 som kan ha en fordel av å krysse i plan For noen elever er det allerede i dag en snarveg å krysse over fylkesvegen ved busslommene. Dette gjelder elever som bor i Blekebakken (Blekebakkvegen, Lisabakken, Hillsveg og Kanalbakken) og på Mikkelrønningen. Flyttingen av skolen vil gjøre snarvegen ennå raskere. Vi antar at elevtallene fra disse områdene er små. Dette er også en barneskole med elever i trinn 1 7. De er i en alder som gjør at de til en viss grad lar seg styre når det gjelder valg av skoleveg. Hvis skolen også har elever fra områdene mellom Brevik og Heistad vil det være en snarveg å følge fortauet langs fylkesvegen fra Norcem og opp til busslommene for så å krysse i plan over til skolen. Planene om å bygge om dette fortauet til gang og sykkelveg kan gjøre denne snarvegen ennå mer attraktiv. I forbindelse med planarbeidet har vi sett på muligheten for å lage en undergang under fylkesvegen i området ved busslommene. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 42

43 Figur 44. Mulig GS undergang En gs undergang i dette området vil bli lang, over 25 meter dersom en velger en løsning med relativt lite terrenginngrep, denne er skissert inn diagonalt under Breviksvegen i figur 44. En løsning med så kort kulvert som mulig, ca 20 meter, vil medføre relativt store terrenginngrep/skjæring på østsiden av Breviksvegen. Vise løsning i figur 44 viser at en kan oppnå stigningsforhold på 1:12 (ca 8%) for gsvegen ned til kulverten. På området ved skolen vil det være vanskelig å få til stigningsforhold som tilfredsstiller kravet til universell utforming og gir kontakt mot busslomma og parkeringsarealet til skolen. Gs veitraseen fra «hovedtraseen» ned i kulverten og opp til bussholdeplassen vil få en stigning på ca 14,5% eller ca 1:7. Lengdeprofil er vist i figur 45. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 43

44 Figur. 45. Lengdeprofil for gs vei trase fra hovedtrase opp til bussholdeplass, for løsning med kulvert. Gjennomføringen av skoleprosjektet vil også gjøre det nødvendig å gjennomføre støyskjerming om fylkesvegen. Denne skjermingen vil gjøre krysningspunktet lite synlig fra skolen. Slusa som vil gi adkomst til busslommene kan vris vekk fra skoleområdet slik at åpningen blir lite synlig. Ny adkomstveg til oppvekstsenteret planlegges med fortau. De viktigste vegene nærmest skolen har også fortau. Det bør der trolig bli små konflikter mellom elever som går til skolen og bilene med elever som blir kjørt. Totalt sett mener vi at gjennomføringen av reguleringsplanen slik den foreligger vil ha liten betydning for trafikksikkerheten i området og på elevenes skoleveg. Krysningspunktet ved busslommene synes å være et lite problem. Men det vil alltid være en viss risiko forbundet med kryssing i plan og konsekvensen kan være stor. Reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg 44

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging...

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging... Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 532975 Reguleringsplan Furulund - Brevikåsen Dato: 2014-04-02 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014, REV. 19.01.2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER Arkivsak : 13/03390 (360 o ) Arkivkode : PlanID 831 Sakstittel : Reguleringsplan for Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg REGULERINGSPLAN FOR BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE Reguleringsplan for Brevikåsen REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2011 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 11.04.2011 1 GENERELT 1.1 Virkeområde

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE Reguleringsplan for del av Klyvejordet - sykehjem REGULERINGSBESTEMMELSER Bestemmelser endret i samsvar med Bystyrets reguleringsplanvedtak 26.03.15 i sak 29/15 1 GENERELT 1.1 Virkeområde

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE ASPLAN VIAK AS Reguleringsplan for del av Klyvejordet - sykehjem REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 10.10.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 10.10.2014

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14).

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14). LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID 20100010. Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget 19.03.14 (sak 24/14). Reguleringsbestemmelser Bestemmelsene gjelder for regulert område vist med

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Tubukta Hafsund, gbnr. 85/3, 85/25, 85/368, 85/121 og 85/119 felles kjøreveg

Detaljreguleringsplan for Tubukta Hafsund, gbnr. 85/3, 85/25, 85/368, 85/121 og 85/119 felles kjøreveg Detaljreguleringsplan for Tubukta Hafsund, gbnr. 85/3, 85/25, 85/368, 85/121 og 85/119 felles kjøreveg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR SIRI LILL RYENG OG ODDGEIR RYENG 27.JANUAR 2015 1.BAKGRUNN

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

REGULERINGSPLAN , ØSTERHEIMSGRENDA

REGULERINGSPLAN , ØSTERHEIMSGRENDA Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 15/6 2015 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Voll Arkitekter,

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE Steinkjer 27. april 2012 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold...

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L Levanger kommune Planid L2015008 Reguleringsbestemmelser 2015-11-19 Oppdragsnr. 5152061 Planforslag datert: 05.10.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 19.10.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune Datert: 09.07.2010 (rev. 17.11.2010) GENERELT Avgrensning Reguleringsbestemmelsene gjelder for området som

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 29.08.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Planstatus... 3 4 Beskrivelse av planområdet... 4 5 Eiendomsforhold... 4 6 Kommunalteknikk...

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

NOTAT. Vurdering av trafikksikkerhet ved stenging av eksisterende E18 Regulering sør Kjørholt Rugtvedt. Tittel:

NOTAT. Vurdering av trafikksikkerhet ved stenging av eksisterende E18 Regulering sør Kjørholt Rugtvedt. Tittel: NOTAT Tittel: Vurdering av trafikksikkerhet ved stenging av eksisterende E18 Regulering sør Kjørholt Rugtvedt Oppdragsgiver: Oppdrag: Dokumenttype: Notatnummer: Beregnet til: Utarbeidet av: Nye Veier As

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert:

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert: REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA Reguleringsplanen sist datert: 13.09.12 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE Planforslag Glomfjord-B503 Meløy kommune INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Eiendomsforhold 3 1.3 Planlegger 3 1.4 Hensikten

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl.

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. 1 Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. Øvre Eiker kommune Egengodkjente planbestemmelser Dato: 10.05.2017 Revisjon

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER Plannavn: DETALJREGULERINGSPLAN NORDHAMMAREN BOLIGOMRÅDE PlanID: 1620201507 Arkivsak nr: Dato: Utkast pr. 15.09.17 Regulert område er vist med reguleringsgrense på plankart med

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 321 Planid: 20140008

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 321 Planid: 20140008 Vedlegg 9, reguleringsbestemmelser. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 321 Planid: 20140008 Dato: 22.04.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: XXXX Bystyrets vedtak:

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/1133-11 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3 Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet 10.04.2013 15/13

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN 28.2.2014 1 Forord Vi har fått i oppdrag fra firma Søndergaard Rickfelt AS å gjøre en støyvurdering i forbindelse med en reguleringsplan i Nybuåsen ved Notodden. Prosjektet

Detaljer

Vedlegg P4 Dagens situasjon

Vedlegg P4 Dagens situasjon Vedlegg P4 Dagens situasjon Sammendrag Landskap og topografi. Området er preget av kulvert i Solasplitten og små knauser. Naturtyper og biologisk mangfold. Det er ikke registrert viktige naturtyper eller

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Langbakken 54-60 med adkomstveg Endring for del av reguleringsplanene for: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen Aagaardvegen (081) REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelser

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Tubukta Hafsund, gbnr. 85/3, 85/25, 85/368, 85/121 og 85/119 felles kjøreveg

Detaljreguleringsplan for Tubukta Hafsund, gbnr. 85/3, 85/25, 85/368, 85/121 og 85/119 felles kjøreveg Detaljreguleringsplan for Tubukta Hafsund, gbnr. 85/3, 85/25, 85/368, 85/121 og 85/119 felles kjøreveg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR SIRI LILL RYENG OG ODDGEIR RYENG 27.JANUAR 2015, REVIDERT

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig.

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig. Sist revidert 7.11.2016 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LIALØKKA GNR/BNR 100/159 OG 102/68 1 Planens formål Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst

Detaljer

I forbindelse med reguleringsplan for ny vegforbindelse mellom Sveberg og Hommelvik i Malvik kommune må det gjennomføres en støyanalyse.

I forbindelse med reguleringsplan for ny vegforbindelse mellom Sveberg og Hommelvik i Malvik kommune må det gjennomføres en støyanalyse. NOTAT Oppdrag Reguleringsplan Sveberg Hommelvik Støyanalyse Dato 2010-09-24 Notat nr. 001 Til Malvik kommune Rambøll Mellomila 79 NO-7493 TRONDHEIM Kopi T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 10 60 www.ramboll.no

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen Notat daglinje langs Skrautvålvegen 2013-01-31 Oppdragsnr.: 5121013 00 31.01.2013 Notat til illustrasjonsplanen IVS KBO Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Beskrivelse for detaljregulering av Underhaugen II. Plan id: Ørland Kommune

Beskrivelse for detaljregulering av Underhaugen II. Plan id: Ørland Kommune Beskrivelse for detaljregulering av Underhaugen II Plan id: 1621201303 Ørland Kommune Dato: 12062015 Innholdsfortegnelse FORMÅL...2 Oppdragsgiver:...2 Hensikt:...2 Beskrivelse av planområdet:...2 Eiendomsforhold:...2

Detaljer

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Bestemmelser Saksbehandling etter plan og bygningsloven Sak nr. Dato Sign. Varsel om oppstart av planarbeidet (Avisdato)

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/916 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 439 - GBNR 34/11 M FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: L13 611 Saksnr.:

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 - Planforslag datert 5/1 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 Stiklestad eiendom AS Per Anders Røstad Skoleparken 3 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE - 1 - REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Detaljregulering for Sentrumsgården, Skogn sentrum Endring for deler av gnr./bnr.:32/36, 53,134 og 502/1

Detaljregulering for Sentrumsgården, Skogn sentrum Endring for deler av gnr./bnr.:32/36, 53,134 og 502/1 LEVANGER KOMMUNE 1 Plannummer: PlanID: L2012009 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 8.1.2014 Planutvalgets vedtak: Reguleringsplan datert: 8.1.2014 Godkjent av kommunestyret, sak nr. 1 AVGRENSNING

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID ]

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID ] Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID 19820004-01] Bestemmelsene er datert: 22.04.2015 Dato for siste

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STEVNINGSMOGEN i FLESBERG KOMMUNE

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STEVNINGSMOGEN i FLESBERG KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STEVNINGSMOGEN i FLESBERG KOMMUNE Utarbeidet av: Norconsult AS Dato: 14.11.2017 1 Hensikt Hensikten med planforslaget er å legge til rette for utbygging av ny 1-10

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD Dato for siste revisjon av plankartet: 10.05.10, 09.08.10, 30.09.2010 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 10.05.10, 09.08.10, 30.09.2010

Detaljer

Dato for siste revisjon av plankartet : Dato for siste revisjon av bestemmelsene :

Dato for siste revisjon av plankartet : Dato for siste revisjon av bestemmelsene : REGULERINGSBESTEMMELSER TIL side 1 REGULERINGSPLAN FOR GRAVA - HEISTAD Dato for siste revisjon av plankartet 26.08.2010 : Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 26.08.2010 1 GENERELT 1.1 OMRÅDET REGULERES

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

LIER KOMMUNE - FORSLAG TIL BESTEMMELSER FOR DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR GRAVDALBERGET Bb1 SØR Dato:

LIER KOMMUNE - FORSLAG TIL BESTEMMELSER FOR DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR GRAVDALBERGET Bb1 SØR Dato: 1 LIER KOMMUNE - FORSLAG TIL BESTEMMELSER FOR DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR GRAVDALBERGET Bb1 SØR Dato: 20160615 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: dd. måned åååå. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

DETALJREGUELRING FOR SMÅVOLLAN PARK PLANID Planbestemmelser

DETALJREGUELRING FOR SMÅVOLLAN PARK PLANID Planbestemmelser DETALJREGUELRING FOR SMÅVOLLAN PARK PLANID 16482016004 Planbestemmelser Kunngjøring av planoppstart: 14.03.2016 Behandling 1. gang i NPM utvalg: 27.03.2017 Offentlig ettersyn og høring: 23.08.2017 06.10.2017

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl.

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl. Dato: 13.01.2017 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl. 1. PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdet

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser.

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser. SAMMENDRAG AV INNKOMNE MERKNADER Forslag til detaljregulering for Løkentunet og del av Fv. 115, g/bnr 53/353 m.fl. m.fl. Plan-ID: : 20150002 Dato: 7.2.2016. Østfold Fylkeskommune, datert 27.2.2015 Barnerepresentantens

Detaljer

Kristiansand, 08.05. 2009

Kristiansand, 08.05. 2009 Kristiansand, 08.05. 2009 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse.... 1 1. Innledning... 2 2. Planbeskrivelse... 2 2.1 Dagens situasjon... 2 2.2 Planstatus... 2 2.3 Planforslag og alternativer... 2 2.3.1

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Porsgrunn kommune. Reguleringsbestemmelser KJØLNES NORD,

Porsgrunn kommune. Reguleringsbestemmelser KJØLNES NORD, Reguleringsbestemmelser KJØLNES NORD, Plan ID: 250 Dato for siste revisjon av plankartet: 25.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 16.10.2014 1 GENERELT 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150002 Revidert dato: 22.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

b) Før det gis igangsettingstillatelse skal eventuelle geotekniske tiltak være prosjektert.

b) Før det gis igangsettingstillatelse skal eventuelle geotekniske tiltak være prosjektert. Lier kommune REGULERINGSBESTEMMELSER LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR Heggtoppen 5-7 (detaljregulering) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.02.15 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer