Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer"

Transkript

1 Nes kommune Planbeskrivelse med konsekvensutredning (KU) Detaljregulering Esval Holsravina 20. mars 2015

2 Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer Status Planfors l ag til første gangs behandling Rapport nr. 1 Oppdragsgiver Esval Miljøpark KF Side 2 av 29

3 I NNH OLDSF ORTE G N E LS E Side 1 Forenklet Illustrasjon Skisse eksisterende situasjon Skisse foreslått fremtidig situasjon NØKKELOPPLYSNINGER Forslagstiller: Esval Miljøpark KF Fagkyndig: Hjellnes Consult as Eiendoms - og eierforhold Vurdering av forskrift om konsekvensutredning FAKTADEL BAKGRUNN PLANSTATUS Gjeldende regulering Statlige planretningslinjer/ - bestemmelser, rundskriv, (SPR/SPB) Fylkeskommunale føringer Kommuneplanen og andre kommunale styringsdokumenter Kommuneplan Andr e overordnede kommunestyrevedtak og styringsdokumenter Tilstøtende reguleringsplaner og byggesaker EKSISTERENDE SITUASJO N Planområdets beliggenhet, avgrensning og størrelse Nåværende arealbruk Friluftsliv Landskap og fjernvirkning Trafikk Forurensning Naturmangfold Kultur minner Geotekniske vurderinger BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Reguleringsformål, grad av utnytting Forhold som sikres i bestemmelser KONSEKVENSUTREDNING (KU) Delutredninger Datagr unnlag og metode Sammendrag av hovedfunn fra temautredningene Landskap og fjernvirkning Forurensning Risiko og sårbarhet Naturmangfold Ku lturminner Grunnforhold Støy Samletabell for KU Relevante planfaglige tema som ikke inngår som del av KU Forholdet til overordnede planer og mål MEDVIRKNING Varsel om oppstart Informasjonsmøte Innkomne merknader til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid og høring av planprogram Politisk behandling av forslaget til planprogram FORSLAGSSTILLERS FAGLIGE BEGRUNNELSE Anbefaling av alternativ: IllustrAsjoner Side 3 av 29

4 1 FORENKLET ILLUSTRASJON 1.1 Skisse eksisterende situasjon Figur 1 : Dagens situasjon. P lanområdet illustrert med rødt. Figur 2 : Bilde av dagens sitasjon fra Holslia tatt mot Romerike biogassanlegg (RBA). Side 4 av 29

5 1.2 S kisse for eslått fremtidig situasjon Figur 3 : Illustrasjon av dagens situasjon. Planområdet sett fra sørvest mot nordøst fra utsiktspunkt ca. 35 meter nordøst for gravfelt om lag 500 meter fra planområdet. Figur 4 : Illustrasjon av ferdig oppfylt situasjon. Figur 5 : Illustrasjon av situasjon etter revegetering. Side 5 av 29

6 2 NØKKELOPPLYSNINGER Forslagstiller : Esval M iljøpark KF Deponivegen Vormsund Fagkyndig : Hjellnes Consult as Postboks 91, Manglerud 0612 Oslo Eiendoms - og eierforhold Planområdet måler m 2 og berører til sammen fire eiendommer. Gårds - og bruksnummer Areal (m 2 ) 93/ / / / Tabell 1 : Oversikt over eiendomsforholdene i planområdet Nes kommune er den største grunneieren i planområdet. Esval Miljøpark K F har disposisjonsrett for de delene av planområdet som Nes kommune eier. Oslo kommune ved Energigjenvinningsetaten eier et område på om lag 2 daa. P lanen omfatter også et mindre areal av gårdsbruket Ho e l. Eiendommene til Ho e l g ård og Oslo kommune inngår i planen for å unngå at det blir liggende igjen stripe r av reguleringsplanen fra Vurdering av forskrift om konsekvensutredning Planen utfor mes som en detaljreguleringsplan i henhold til plan - og bygningsloven Det er i utgangspunktet vurdert at planforslaget ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredninger. D ette til tross for at avfallsanlegg faller inn under forskriftenes ved legg 2, som innebærer at det skal gjøres en vurdering av behovet for konsekvensutredning. Forslagsstiller er i tvil om noen av kriteriene nevnt i KU - forskriften 4 i tilstrekkelig grad er aktuelle for dette planarbeidet. Forslagsstiller ser likevel nytten av at enkelte fagområder utredes som underlag for utarbeidelsen av planen, og at berørte myndigheter, naboer, politikere og andre får anledning til å utale seg om hva og hvordan saken skal utredes, før utredningsarbeidet starter opp, slik at planprosessen kan bli mest mulig forutsigbar. Forslagstiller har derfor foreslå tt at planforslaget utarbeides med planprogram og konsekvensutredning (KU). I oppstartsmøte med kommunen delte administrasjonen dette synspunktet, og det var enighet om at planfors laget skulle utarbeides med KU og tilhørende planprogram. Saksgang Oppstartsmøte Varsel om oppstart Informasjonsmøte Fastsettelse av planprogram Innsendelse til 1. gangs behandling Side 6 av 29

7 3 FAKTA DEL 3.1 BAKGRUNN Eksisterende deponi ved Esval Miljøpark (EMP) ble etablert på begynnelsen av tallet. Miljøpark en mottar i dag av fall og lett forurensede masser. Restkapasiteten for eksisterende deponi er begrenset, og Esval Miljøpark ønsker å vurdere mulighetene for å utvide eksisterende deponi i deler av deponiets tilgrensende areal/sidedal. En utvidelse vil sikre driften av deponiet og arbeidsplassene på anlegget. Det fremmes ett alternativ i tillegg til alternativ 0. Alternativ 0 innebærer at plan området Holsravinen ikke utnyttes til deponiformål. Fremtidig situasjon vil da bli en videreføring av dagens forurensningssituasjon. Området vil etter hvert gro til slik at de visuelle sårene etter etableringen av motfyllingen mm., ikke lenger vil være tyd elige. Eksisterende deponi hos EMP vil fylles opp inntil kapasiteten er nådd. Andre lokaliteter, i området eller hos andre deponiforetak, vil sørge for at eventuelle kontraktsbundne mottaksavtaler som fortsatt løper ved kapasitetsoppfylling blir innfridd. Forurensningsrisikoen ved eksisterende deponivirksomhet ved EMP forventes derfor uendret i forhold til dagens situasjon, forutsatt at det ikke gis dispensasjoner til videre drift, f.eks. i form av økt fyllingshøyde (vil øke risikoen for utslipp av deponiga ss og sigevann). Eventuelle fremtidige tiltak for å forbedre sigevannshåndteringen og minimere dannelsen av sigevann vil sannsynligvis fortsette i samme tempo som i dag, avhengig av behov, økonomi og kapasitet samt eventuelle pålegg. Det er imidlertid vent et at eksisterende deponi når sin kapasitet om relativt kort tid. Anlegget vil da gå over i en etterdriftsfase som normalt varer i 30 år. Alternativ 1 er forslagsstillers alternativ. Planforslaget legger til rette for en utvidelse av avfallsdeponiet på Es val. Det er ønskelig å etablere et deponi for ordinært 1 avfall, hovedsakelig som deponi for forurensede jordmasser, men det kan ikke utelukkes at også annet ordinært avfall som oppfyller kriteriene til godkjente fraksjoner kan bli tatt inn. Nærmere spesifi sering av avfallstyper vil bli gitt i søknad til Fylkesmannen. Formålet med planarbeidet er følgende: - Tilrettelegge for en miljøsikker oppfylling av tilgjengelig deponivolum innen for planområdet. - Bidra til geoteknisk stabilisering av omkringliggende areal. - Tilrettelegge for bedret visuell avskjerming av avfallsanlegget mot omgivelsene. - Håndtering av overvann. Hvis det viser seg at området er uegnet til deponi vil planarbeidet bli stanset og gjeldende reguleringsplan for området vil styre den videre areal bruken. 3.2 PLANSTATUS Gjeldende regulering Gjeldene reguleringsplan for Esval Miljøpark er fra 1995 og sist revidert Planen regulerer området til følgende arealformål: særskilt anlegg 1 Begrepet ordinært avfall er forklart i kapitel 5. Side 7 av 29

8 annet bygeområde klimavernsone spesialområde landbruk Figur 6 : Gjeldende reguleringsplan for Esval. I Figur 6 : Gjeldende reguleringsplan for Esval. er beige - oransje områder har reguleringsformålet særskilt anlegg, brun - rosa er annet bygeområde, og grønnskraverte ar e aler er klimaverns s one. Felter vist i lysegrønt markerer soner regulert t il spesialområde landbruk. I forbindelse med bygging av Romerike biogassanlegg ( RBA ) ble det gitt dispensasjon til å etablere en tank i klimaverns s onen. Denne arealbruken med tilhørende anlegg er ikke i samsvar med gjeldene regulering. Det er kun deler a v klimavernssonen som inngår i planområdet Statlige planretningslinjer/ - bestemmelser, rundskriv, (SPR/SPB) Følgende sentrale føringer vil legges til grunn for arbeidet: Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, 2011 Statlig planretnin gslinje for klima - og energiplanlegging i kommunene, 2009 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet bolig -, areal - og transportplanlegging, 2014 Norsk rødliste for naturtyper, Fylkeskommunale føringer Vi har identifisert følgende regionale føringer f or utarbeidelse av planforslaget: Regional planstrategi: - Regional planstrategi for Akershus Side 8 av 29

9 Regionale planer: - Samordnet areal og transportplan for Oslo og Akershus (under utarbeidelse) - Spor etter fortiden. Regional plan for kulturminner og kul turmiljøer i Akershus Regional utviklingsplan for Romerike Samferdselsplan for Akershus Klima og energiplan Akershus Regional plan for masseforvaltning (under utarbeidelse) Regional planstrategi for Akershus P lan for fylkeskommunale planer. Samordnet areal og transportplan for Oslo og Akershus (under utarbeidelse) Målet for arbeidet er å bli enige om hvilke kollektiv akser og knutepunkt som skal bygges ut. Prognoser utviklet i dette arbeidet viser at 28 % av befolkningsveksten vil skje nordøst for Oslo. Denne veksten vil skape behov for deponikapasitet. Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus Del B i den regionale planen for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus er en praktisk oppslagsdel som viser virkemidler for vern og retningslinjer for saksbehandling og forvaltning. Her inngår også ulike kulturminneregistre, samt kart over kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap av nasjonal/regional verdi. Regional utvi klingsplan for Romerike Planen omfatter strategier for: Lokalsamfunn, næringsliv, transport -, distribusjon og logistikknæringer, grøntstruktur og transportsystemet. Samferdselsplan for Akershus Samferdselsplan for Akershus gi r en oversikt over fylkeskommunens oppgaver innen samferdsel. Planen er utarbeidet for å gi politikerne i Akershus fylkeskommune informasjon om samferdselsområdet, slik at de kan styre politikkområdet og prioritere bruken av samferdselsmidler. Planen består av en strategidel og handlingsprogram. Klima - og energiplan Akershus Planen har delmål for transport, forbruk og avfall, stasjonær energi, klimatilpassing, utdanning og kompetanse, og landbruk. Delmålene for transport, forbruk og avfall, og la ndbruk anses som relevante for dette planarbeidet. "Delmål forbruk og avfall I Akershus skal klimagassutslipp fra avfallshåndtering innen 2030 reduseres med 80 prosent i forhold til nivået. Det utvikles virkemidler som muliggjør en betydelig reduksjo n av Akershus globale klimautslipp (direkte og indirekte) innen I egen virksomhet reetablerer fylkeskommunen ordningen Grønn virksomhet hvor miljøinnkjøp, økt gjenvinning og forbruksreduksjon prioriteres. Oppnådd klimagevinst skal kunne rapportere s." " Delmål transport Fylkets areal - og transportpolitikk skal minske behovet for bilbruk og føre til en volum - nedgang av veitrafikken i Akershus. Klimagassutslipp fra veitrafikk i Akershus skal innen 2030 reduseres med 20 prosent i forhold til nivået. For egen virksomhet skal fylkeskommunen i løpet av 2011 utvikle ambisiøse mål for reduksjon av fossilt drivstoff i egen kjøretøypark, og igangsette tiltak for å redusere bilbruken ". Side 9 av 29

10 Regional plan for masseforvaltning (under utarbeidelse) Arbeidet med en regional plan for masseforvaltninger en oppfølging av regional planstrategi for Akershus , vedtatt våren Planen skal omhandle uttak, bruk, deponering og transport av masser. Planen skal legge til rette for: Ombruk og gjenbru k Samfunnsriktig regulering av arealer til massemottak Fremtidig tilgang på byggeråstoffer Redusert omfang av ulemper for samfunn og miljø 3.3 Kommuneplanen og andre kommunale styringsdokumenter Kommuneplan I kommuneplanen er storparten av planområdet avsatt t il kommunalteknisk anlegg. Et tynt belt på om lag 5 meter langs veien ned til Hol er avsatt til LNF - område. Kommuneplanens arealdel er for tiden under revisjon. Figur 7 : Utsnitt fra kommuneplanens arealdel for perioden , Nes kommune Andre overordnede kommunestyrevedtak og styringsdokumenter Nes kommune vedtok den 15.desember 2012 Energi - og klimaplan for Nes. Planforslaget er med på å realisere denne planen ved å lokalisere nye arealer for renovasjons formål næ r energikilden deponigass. Hvis det etableres anlegg som er energikrevende gir denne lokaliseringen mulighet for bruk av deponigass, slik at denne ressursen blir utnyttet på en god måtte. Forbrenning av deponigass fjerner utslipp av metan som er en krafti g klimagass. Det er ikke kjent at det foreligger andre kommunestyrevedtak og styringsdokumenter med direkte relevans for planprogrammet. Side 10 av 29

11 3.3.3 Tilstøtende reguleringsplaner og byggesaker Med unntak av eksisterende reguleringsplan for avfallsanlegget, kommer pl anforslaget ikke i berøring med noen andre reguleringsplaner. Forslagsstiller er ikke kjent med at det pågår noen byggesaker innen planområdet eller planområdets nærmeste omkrets. Side 11 av 29

12 4 EKSISTERENDE SITUASJ ON 4.1 Planområdets b eliggenhet, avgrensning og størrelse Planområdet ligger i Nes kommune og er lokalisert ved siden av Esval miljøpark og Romerike biogassanlegg ( RBA ). Planområdet har et areal på 65,6 daa. Figur 8 : Planområdets beliggenhet. Planområdet avgrenses av veien Holslia mot syd vest og Esvaldvegen i øs t. Vest for planområdet renner Vorma og øst for planområdet går Fv Ved valg av p lanavgrensning er det tatt utgangspunkt i utstrekningen til ravinedalen Holsravina, og formålsgrenser for klimavernssone i gjeldende regul eringsplan. På denne måten søkes det å oppnå en god overgang mellom gjeldene reguleringsplan og planforslaget. 4.2 Nåværende arealbruk Dalbunnen i ravineformasjonen innen for planområdet er delvis formet som en motfylling for RBA. Dette anlegget ligger nord øs t for planområdet. Motfyllingen viste seg nødvendig for å sikre tilstrekkelig stabilisering av grunnen rundt RBA. Området til RBA har en størrelse på om lag 2 daa. i Øvrige deler av planområdet er det per i dag for det meste skogkledt ravineterreng. 4.3 Frilu ftsliv Området er av begrenset størrelse og ligger mellom avfallsanlegget og landbruksområdene. Dette medfører at planområdet er en øy av utmark, som ikke henger sammen med større sammenhengende friluftsområder. D ette reduserer bruksmulighetene for friluft sliv. Egnethet blir også redusert av bratt terreng og tett skog, som gjør det vanskelig å ferdes i området. Det er ikke observert stier eller rasteplasser som indikerer at området er i bruk til friluftsliv. Det er ikke spesiell utsikt eller andre opplevelseselementer som gjør området attraktivt for friluftsliv. Side 12 av 29

13 4.4 Landskap og fjernvirkning Planom r ådet fremstår som en delvis skogkledt ravinedal med lavpunkt ved grensen mot sørvest, litt nord for veien Holslia. Området er sterkt på virket av skogbruk og annen mennesk e lig aktivitet. Morenen ligger sentralt i planområdet etter at noe av vegetasjonen er blitt fjernet. Dalbunnen i ravineformasjonen er delvis formet som en motfylling for RBA (nordøst for planom rå det). Motfyllingen består av jomfruelige masser (ca m 3 ) som ble flyttet fra toppen av skråningen og ned i ravinen i forbindelse med etablering av RBA. Det renner en flombekk gjennom planområdet. Flombekken går inn i en bekkelukking lengst sørø s t i området og kommer ut gjen nom en rist nedenfor motfyllingen i dalbunnen. 4.5 Trafikk Det går en anleggsvei ned ravinen. Det er i midlertid ingen trafikk på denne veien i dag. 4.6 Forurens n ing Dagens forurens n ing i planområdet Holsravina betraktes å være liten. Planområdet er dermed heller ikke en kilde til forurensning. Eventuell forurensing som fraktes med flombekken fra områder oppstrøms planområdet og gjennom bekkelukkingen er noe uavklart, men det er rimelig å anta at denne er av liten betydning. Flombekken har også svært liten og spor adisk vannføring gjennom året. Planområdet ligger i et område med mektige lag av marin leire med svært høy tetthet. 4.7 Naturmangfold Ecofact har gjennomført en utredning av naturmangfold et i plan - og influensområdet i forbindelse med planarbeidet, rapport f oreligger som vedlegg. Fra rapporten for fagtemaet går det frem at f em rødlistede fugler er registrert i eller nær eksisterende deponi, samt to rødlisteartede biller. Ut over dette vurderer Ecofact planområdet som svært trivielt med hensyn til naturmangfold da det ikke er registrert noen verdifulle naturtyper eller arter inne planområdet. 4.8 Kulturminner Fylkesantikvaren gjennomførte arkeologisk registrering i planområdet den 21. mars Innfor planområdet ble det ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner eller nyere tids kulturminner. Rapport fra de arkeologiske registreringene følger planfors laget som eget vedlegg. S ør vest for planområdet ligger det gravhauger på en høyde ved Vorma. Avstanden er ca. 500 meter. Det er per i dag tett skog ved gravhaugene, det er derfor svært begrenset med utsyn mot de planlagte tiltakene. Side 13 av 29

14 4.9 Geotekniske vurder inger Norges Geotekniske Institutt (NGI) har ved ulike anledninger i perioden 1992 til 2010 foretatt grunnundersøkelser med boringer og sonderinger på utvalgte steder i eller nært inntil planområdet. På bakgrunn av data fra disse tidligere utførte grunnund ersøkelsene, og supplerende sonderinger innen planområdet, i forbindelse med planarbeidet, i februar 2014, har instituttet vurdert hvordan de stedlige grunnforholdene kan ventes å bli påvirket av den planlagte oppfyllingen. Ved grunnundersøkelsen i 2014 bl e det utført 3 dreietrykksonderinger, 4 trykksonderinger (CPTI), prøvetaking på 2 lokasjoner, samt poretrykksmåling på 2 dybder på én lokasjon. Undersøkelsene viser at grunnforholdene i området synes å være relativt homogene. Under et topplag med fyllmasse r og tørrskorpe består grunnen av en lite til middels sensitiv leire over morene og fjell. Det er ikke påvist kvikkleire (eller leire med sprøbruddegenskaper) i det undersøkte området. 5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Planforslaget legger til rette for at Hols ravina kan fylles opp med ordinært og inert avfall. I praksis ventes det at hovedtyngden av avfallet kommer til å være lett og moderat forurensede jordmasser, tilsvarende hva som er praksis ved anlegget i dag. I henhold til avfalls forskriften er lett og mo derat forurensede jordmasser ansett som ordinært avfall. Med ordinært avfall tenker man vanligvis på organisk avfall og uorganisk avfall som ikke er farlig avfall. Det stilles krav til at andelen organisk materiale er begrenset. Inert avfall er avfall som ikke gjennomgår noen betydelig fysisk, kjemisk eller biologisk omdanning. Det åpnes ikke for at det kan deponeres avfall som er klassifisert som farlig avfall. Ved å regulere deponiet til ordinært avfall vil det bli stilt strenge krav for å ivareta hensynet til miljøsikkerhet. Avfalls forskriften spesifiserer at deponi for denne typen avfall skal opparbeides med dobbel bunn - og sidetetting for å sikre en forsvarli g beskyttelse av jord og vann. Videre er det krav til oppsamling og håndtering av forurenset vann fra deponiet (sigevann). Etablering av deponi krever tillatelse fra forurensningsmyndighet, som i dette tilfellet er Fylkesmannen. Tillatelse fra forurensning smyndighet innhentes via egen søknadsprosess som ikke følger plan - og bygningsloven men forurensningsloven. Det anslås at deponiet vil være fullt etter ca. 2 år. Etterbruken av deponiet vil være vegetasjonsskjerm og renovasjonsformål. Etter oppfylling vi l terrenget bestå av en skråning ned mot Holslia og et flatere parti inn mot RBA. Vegetasjonsskjermen vil plantes i skråningen og ca. 20 meter inn på det flatere område se figur 11 i kapitel 9. D et er også regulert inn en v egetasjonsskjerm på 10 meter mot D eponiveien. Side 14 av 29

15 5.1 Reguleringsformål, grad av utnytting Figur 9 : Forslag til plankart. Arealformål Planområdet reguleres til formål Renovasjonsanlegg (BRE), Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg (BAS), Vegetasjonsskjerm (GV), l andbruksformål, samt samferdselsanlegg, herunder Annen veggrunn - grøntareal og Energinett (SE). Hensynssoner Faresone flom (H320_) og Høyspenningsanlegg (H370_). Utnyttelse og høyde Tillatt utnyttelse for Renovasjonsanlegg er BYA= 30 % etter at området e r ferdig oppfylt. Maksimal mønehøyde er 12 meter over gjennomsnittlig planert terreng. 5.2 Forhold som sikres i bestemmelser Bebyggelse Bygg skal gis en avdempet naturfarge som harmonerer med omgivelsene. Miljøfaglige forhold Ved graving i deponert avfall kreves det tiltaksplan. Ved gravearbeider i avsluttede deponiområder skal toppdekket reetableres i samsvar med den til enhver tid gjeldende tillatelse fra forurensningsmyndigheten. I forbindelse med avsluttet avfallsdeponering skal det legges frem en avsl utningsplan i henhold til tillatelse fra forurensningsmyndigheten. Side 15 av 29

16 Overvannssystemet skal utformes på en måte som hinder kontakt med deponerte masser. Terrengtilpasning Terreng skal bearbeides som vist med koter på illustrasjonsplan fremtidig terreng, te gningsnummer O01 med tilhørende snitt, tegningsnummer O02 og O03. B estemmelsene åpner for noe avvik fra den terrengutforming som er vist i disse tegningene, slik at det vil være rom for å oppnå best mulig tilpasning til tilstøtende arealer, fremtidige bygg eller anlegg, samt for sikring av gode deponitekniske og landskapsmessige overganger mot tilstøtende områder. Innen felt GV2 åpnes det for avvik på inntil 8 høydemeter i forhold til illustrasjonsplanen, forutsatt at he l lingen ikke blir brattere enn 1:3 og ikke slakkere enn 1:20. D et må også dokumenteres at geoteknisk stabilitet er ivaretatt og maksimal fyllingshøyde ikke oversiger kote 163 moh. Denne bestemmelsen sikrer at en kan få en maksimal utn yt t else av deponiet, forutsatt at geotekniske undersøkels er viser at en slik oppfylling gir forskriftsmessig stabilitet. Felt GV1 og GV2 skal tilplantes med gran, slik at en eventuell oppfylling ut over det som vises i illustrasjonsplanen i liten grad påvirker innsyn til renovasjonsanlegget og landskapet. Rekke følgebestemmelser Før feltene BRE, GV1 og GV2 kan tas i bruk til oppfylling skal det foreligge tillatelse etter forurensningsloven fra Fylkesmannen. Før oppfyllingsarbeidene kan settes i gang skal det dokumenteres at overvann ikke kommer inn i felt BRE, G V1 og GV2 fra Deponivegen og/eller Holslia. Før rammetillatelse til oppfylling kan gis, må det foreligge plan for oppsamling og rensing av sigevann. Før det kan gis igangsettingstillatelse for oppfylling skal det dokumenteres at det kan renses sigevann, i henhold til gjeldene utslippstillatelse fra Fylkesmannen. Ved bruk av felt BRE som innebærer tilleggslast skal det i rammesøknaden dokumenteres at det er tatt hensyn til faren for setninger i deponiet. Det skal også dokumenteres at deponiets stabilite t tåler tileggslasten som kommer fra eventuelle bygninger og lagrede materialer og formål. Samtidig med etablering av toppdekket skal feltene GV 1 og GV2 tilplantes med gran av minst 1 meters høyde og en tetthet på minimum 150 planter pr. dekar. Arbeidet skal skje i henhold til godkjent avslutningsplan, såfremt dette ikke kommer i konflikt med teknisk infrastruktur. Side 16 av 29

17 6 KONSEKVENSUTREDNING (KU) 6.1 Delutredninger Planprogram for plan - og utredningsarbeidet ble fastsatt av Nes kommunestyre den I planprogram met spesifisere s sju utredningstema: landskap og fjernvirkning forurensning risiko og sårbarhet naturmangfold kulturminner g runnundersøkelser støy For hvert fag tema er det utarbeidet en egen temarapport. R apportene følger planforslaget som vedlegg. En sammenstilling av hovedfunn fra enkelte fagutredningene er gitt i kapittel Datagrunnlag og metode Datagrunnlag og metode/fremstilling for de planfaglige temaene som er omfattet av konsekvensutredningen er beskrevet i den enkelte temarapport. Temautredningene er i hovedsak bygget opp av to hovedtrinn for hvert fagtema. Trinn en er en beskrivelse/verdivurdering av dagens situasjon, og trinn to er en beskrivelse og vurdering av tiltakets effekt på og konsekvenser for de ulike temaene. Flere ulike kilder og informasjonskanaler har vært brukt som datagrunnlag for utredningsarbeidet. Innhentingen av datagrunnlaget har bl.a. omfattet studier av overordnede planer, mål og føringer for området, kartstudier, kontakt med aktuelle myndigheter og fagpersoner, samt gjennomgang av relevant informasjon på nett, tidligere utredninger og analyser. Det er i tillegg gjennomført befaringer til stedet og foretatt ulike registreringer i felt. Metode og fremstilling har hovedsakelig vært tekstlig fremstilling supplert med beregninger, kart og illustrasjoner. Der det har vært for målstjenlig har rapportene blitt bygd opp i tråd med den metodikkmalen som er beskrevet i Statens vegvesens håndbok V712 «Konsekvensanalyser» (tidligere håndbok 140). 6.3 S ammendrag av hoved funn fra temautredningene Landskap og fjernvirkning Bygger på temarapp orten "Landskap og fjernvirkning". Side 17 av 29

18 Tiltaket er tenkt opparbeidet i et område med en topografi og landskapskarakter som er godt forenlig med tiltakets dimensjon og utforming. Tiltaket ventes i stor grad å stå i et harmonisk forhold til dagens landskapsbilde. Planområdet anses å være en forringet ravinedal på grunn av utstrakte og synlige spor etter omfattende maskinell aktivitet. Disse er godt synlig fra områdene sør for planområdet. Ny utfylling vil være beplantet i sydvendt skråning og slik g i et grønnere preg i dette området enn det som er i dag. Tiltaket vil på kort sikt bli synlig fra Vorma, mens på lang sikt vil området fremstå tilnærmet likt dagens på grunn av den høye og tette granskogen som plantes ut. Samlet konsekvens for realis ering av de aktuelle tiltakene vurderes til å være i kategori Liten positiv konsekvens (+) Forurensning Bygger på temarapporten "Forurensing". Tiltaket vil medføre at selve planområdet vil fylles opp med ordinært avfall, primært forurenset jord. For de n totale forurensingen i planområdets influensområde vil en videreføring av dagens situasjon imidlertid medføre et sterkt press på eksisterende deponiarealer. Dette kan igjen medføre økt risiko for utslipp av sigevann og deponigass/lukt i området. Planfors laget, alternativ 1, vil bidra til å redusere presset på eksisterende deponiarealer og dermed også bidra til å redusere den totale forurensingen i planområdets influensområde. Det vil videre stilles forskriftsmessige krav til oppsamling og rensing av sigev ann fra nytt deponi i Holsravina. Dette sammen med lovpålagte grenser for forurensningsinnhold og avfallstyper innebærer at sigevann fra fremtidig deponi med stor sannsynlighet vil være mindre forurenset enn sigevann fra eksisterende deponi på Esval. Mengd en sigevann vil også betydelig mindre. Disse faktorene gir mindre forurensingspotensial fra et nytt deponi i Holsravina enn fra eksisterende deponi. Samlet konsekvens for realisering av de aktuelle tiltakene vurderes til å være i kategorien Liten positiv konsekvens (+) Risiko og sårbarhet I ROS - analysen er alle faremomenter med relevans for planområdet forsøkt avdekket og vurdert. Størst risiko er vurdert å relatere seg til følgende momenter (med krav til avbøtende tiltak): - Påvirkning fra olje - eller gassindustri - Bolig - eller industribrann - Trafikkulykker - Kontakt mellom høyspentlinje og mennesker, maskiner eller trær Nest størst risiko (med krav om at avbøtende tiltak skal vurderes) relaterer seg til: - Flom/overvann - Erosjon - Påvirkning fra e lforsyningsområde - Grunnforurensing - Forsøpling Side 18 av 29

19 - Arbeidsulykker - Forurensing av overvann - Forurensing av grunnvann Minst risiko (der avbøtende tiltak ikke er nødvendig) relaterer seg til følgende momenter: - Kvikkleire, jordras og løsmasseskred - Ste rk vind - Stort snøfall - Påvirkning av flora og fauna - Påvirkning av verneområder - Påvirkning av vassdragsområder - Påvirkning av fornminner - Påvirkning av kulturmiljøer/kulturminner - Påvirkning av eller fra parkområde, friluftsaktiviteter og rekreasj on - Akutt forurensing - Støv, støy og lukt - Elektrisitets - /ledningsbrudd - Utslipp av sigevann Samlet konsekvens for realisering av de aktuelle tiltakene vurderes være i kategorien Ubetydelig (0) Naturmangfold Bygger på temarapporten "Naturmangfold". I forbindelse med kartlegging av naturmangfold ble det registrert f em rødlistede fugler, samt to rødlistede biller. I ngen av disse ventes å bli negativt påvirket av det planlagt e tiltak et. Det foreligger ingen registrer inger av område r med verdifulle naturtyper i eller i tilknytning til utvidelsesområdet. Nærmeste registrerte naturtype ligger nord for eksisterende anlegg. Berggrunnen i det aktuelle området består vesentlig av diorittisk til gran ittisk gneis o g migmatitt. Dette er harde og lite vitrelige bergarter som normalt gir opphav til et surt vekstmiljø. Området er imidlertid dekket av finkornete hav - og fjord avsetninger og berggrunnen har derfor lite å si for vegetasjonen. Området er på bakgrunn av de tte vurdert å ha liten verdi for naturmangfold. Utreder konstanterer at v irkningsomfanget vil bli lite og kun påvirke vanlig forekommende arter og naturtyper. Samlet konsekvens for realisering av de aktuelle tiltakene vurderes å være i kategorien U betyd elig (0) Kulturminner Bygger på temarapporten "Kulturminner". Det ble ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner eller nyere tids kulturminner i forbindelse med arkeologisk registrering av planområdet. Side 19 av 29

20 I om lag 500 meters avstand fra planområd et ligger er gravfelt med tre gravhauger fra jernalder. Gravfeltet er omkranset av tett skog og den visuelle forbindelsen mellom gravfeltet og planområdet er svært begrenset. Stor avstand og begrenset visuell kontakt gjør at påvirkningen av gravfeltet som følge av tiltaket må forventes å bli svært beskjeden. Samlet konsekvens for realisering av de aktuelle tiltakene vurderes å være i kategorien U betydelig (0) Grunn forhold Med hensyn til stabilitet viser beregningene at stabiliteten innen området er tilfredsstillende, og at stabiliteten kan ventes å bli kraftig forbedret, forutsatt kontrollert deponering i henhold planene. I rapporten presiseres det at stabiliteten av fyllin gsskråninger vil avhenge av materiale som deponeres og det angis maksimalverdier for hvor bratte skråningene bør være. Det poengteres at stabiliteten kan forverres temporært dersom arbeidet utføres på en uvettig måte, og det anbefales derfor at det lages e n detaljert plan for deponering av masser før tiltaket settes i gang. Setninger av et visst omfang må påregnes innen de fremtidig oppfylte arealene. Samlet konsekvens for realisering av de aktuelle tiltakene vurderes å være i kategorien S terk positiv (+++) Støy Bygger på temarapporten "Støy". Brekke & Strand Akustikk AS gjennomførte i mars 2015 måling av støynivået ved Esval Miljøpark. Arbeidet har også omfattet beregninger av fremtidig forventet støynivå mot nærliggende boliger. Av støyrapporten går det frem at beregnet støynivå, både døgnmidlet, kvelds - og nattestid ligger under gjeldende grenseverdi ved alle nærliggende boliger, for både dagens og fremtidig situasjon. Forskjellen på nåværende og fremtidig støybelastning mot boligbe byggelsen i nærområdet ventes ifølge støyrapporten ventes å bli svært marginal (En mild forbedring på 1 db for to naboer og en mild forverring på 1 db for en tredje nabo.) Samlet konsekvens for realiser ing av de aktuelle tiltakene vurderes å være i kateg orien U betydelig (0). Side 20 av 29

21 Samletabell for KU Tema for konsekvensutredning Landskap og fjernvirkning Forurensning Risiko og sårbarhet Naturmangfold Alternativ 1 Bedret avskjerming av miljøparken mot sør og vest. Mild forverring av fjernvirkningene under oppfyllingsperioden. Forbedring av fjernvirkninger etter avsluttet oppfylling. Tiltaket ventes i stor grad å bli stående i et harmonisk forhold til det omkringligg ende landskapet. Alternativet representerer totalt sett et miljøforbedringstiltak for planområdets influensområde ettersom det vil redusere presset på eksisterende deponi på Esval. Det vil stilles forskriftsmessige krav til oppsamling og r ensing av sigevann fra et fremtidig deponi i Holsravina. Dette innebærer at sigevann fra fremtidig deponi med stor sannsynlighet vil være mindre forurenset enn sigevann fra eksisterende deponi på Esval. Planlagte tiltak i planområdet ventes ikke å representere uforsvarlig risiko. Enkelte momenter krever avbøtende tiltak. Planlagt utvikling ventes kun å påvirke vanlig forkommende arter og naturtyper. Kulturminner Ingen endring 0 Grunnundersøkelser Kraftig forbedring av stabilitet forutsatt oppfylling i henhold til planene. Mindre lokale setninger innenfor planområdet må påregnes. +++ Støy Marginale endringer i støynivå. God margin til gjeldende grenseverdier i T Totalt Alt. 1 0/+ Konsekvens sammenlignet med 0 - alternativet Relevante planfaglige tema som ikke inngår som del av KU Forholdet til overordnede planer og mål Energi - og klimaplan for Nes: Side 21 av 29

22 For vurdering av om planforslaget støtter opp om Energi - og klimaplan for Nes se kapitel Regional planstrategi for Akersh us: Ikke relevant for dette arbeidet. Planen er en plan for de fylkeskommunale planer. Samordnet areal og transportplan for Oslo og Akershus: Planforslaget vil bidra til øke deponikapasitete ne i Regionen. Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus: Kulturlandskapet rundt Esval har ikke regional eller nasjonal verdi i henhold til den regionale planen for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus. Regional utviklingsplan for Romerike : Planforslaget bryter ikke med strategier nevnt i regional plan for Romerike. Samferdselsplan for Akershus: Samferdselsplanen er ikke relevant for den foreslåtte utbyggingen. Klima og energiplan Akershus: For å få realisert målet om en høy grad av gjenvinning og ombruk er det nødvendig med tilstrekkelige arealer til en god avfallshåndtering og utvikling av virksomheten. Planforslaget sikrer at det blir tilgengelige arealer til en miljøvennlig avfallshåndtering. For å redusere transportbehovet i forbindelse med avfallshåndtering er det viktig at plasseringen av sorteringsanlegg og gjenvinningsstasjon ligger sentralt plassert. Planforslaget sikrer plassering av disse funksjonene i kort avstand til der folk bor. På denne måten blir transportbehovet og klimagassutslippene lave. Regional plan for masseforvaltning: Planen vil være relevant for det planlagte deponiet. Dette vurderes som uproblematisk, fordi den planlagte utvidelsen er liten i omfang. Kommuneplan: Kommuneplanen er under revisjon og planforslaget er lagt ut på hø ring. For planområdet er det ikke foreslått endringer. Trafikk Den planlagte masseoppfyllingen skal flyttes fra dagens deponiområder ved Esval M iljøpark til Holsravina. Dette vil medføre økt trafikk innenfor selve planområdet sett i sammenheng med dagens situasjon. Trafikken på deponiveien vil imidlertid ikke endres som følge av forslaget, ettersom trafikkmengden til og fra Esval Miljøpark KS med all sannsynlighet vil forbli som i dag. Friluftsliv Området er av begrenset størrelse og ligger mellom dagens avfallsanlegg og landbruksområdene. Dette medfører at planområdet er en øy av utmark, som ikke henger sammen med større sammenhengende friluftsområder. Dette reduserer bruksmulighetene for friluftsliv. Egnethet blir også redusert av bratt terreng og tett skog, som gjør det vanskelig å ferdes i området. Det er ikke observert stier eller rasteplasser som indikerer at området er i bruk til friluftsliv. Det er ikke spesiell utsikt eller andre opplevelseselementer som gjør områ det attraktivt for friluftsliv. Side 22 av 29

23 7 M EDVIRKNING Varsel om oppstart Planarbeidet ble kunngjort gjennom brev til naboer, myndigheter og andre berørte aktører 14. april For utsendelsen av varslingsbrevet ble varslingsliste fra kommunen lagt til grunn. I tillegg ble det rykket inn varslingsannonse i lokalavisen Raumnes den 15. april 2014, samt at oppstartsvarselet ble annonsert på kommunens og Esval Miljøparks nettsider. Frist for uttalelser ble satt til 30. mai Informasjonsmøte Den 28. april 2014 ble det gjennomført informas jonsmøte for naboer og berørte aktører. Møtet ble avholdt i Esval Miljøparks møtelokaler på anlegget. I møtet orienterte Esval Miljøpark om planlagte tiltak innenfor planområdet. Hjellnes Consult tok for seg planprogram og konsekvensutredning, mens represe ntant for planmyndighet Nes kommune gav informasjon om planprosess og muligheten for å øve medvirkning. Møtet ble gjennomført relativt tidlig etter at varsel om oppstart hadde blitt sendt ut, for å gi de fremmøtte tilstrekkelig tid for å kunne utarbeide høringsuttalelse innen fastsatt høringsfrist. Fra publikum møtte kun en person Innkomne merknader til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid og høring av planprogram Liste over innkomne uttalelser 1. Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) Statens vegvesen Fylkesmannen i Oslo og Akershus Akershus f ylkeskommune Hafslund Nett Pål Henrik Enger Finstad mfl Irene Hoel Uttalelsen fra NVE omhandler særlig flomfare, inngrep i eller langsmed vassdrag, kvikkleire og skredfare. Statens vegvesen opplyser å ikke ha noen merknader oppstartsvarselet eller forslaget til planprogram. Uttalelsen fra Fylkesmannen relaterer seg i hovedsak til kulturl andskap, sigevann, geologisk barriere og risiko - og sårbarhetsanalyse. Kulturminner og forholdet til vannforskriften er hovedfokus i uttalelsen fra Fylkeskommunen. Hafslund nett redegjør for hensynet til kraftledninger og høyspenningsanlegg innen planom rådet. Uttalelsene fra Enger Finstad mfl. og Hoel retter i stor grad fokus mot tidligere og fremtidig forventede nærmiljøulemper. I tillegg tar Hoel opp forhold knyttet til varsling Side 23 av 29

24 og medvirkning, forurensningsproblematikk, innhold i konsekvensutredningen og kommunens rolle som både planmyndighet og eier av foretaket som fremmer planforslaget. Et mer utdypende sammendrag, samt kommentarer til uttalelsene følger som eget vedlegg Politisk behandling av forslaget til planprogram Forslag et til planprogram for planområdet ble vedtatt i kommunestyremøte 10. februar Vedtaket av planprogrammet var i tråd med forslagsstillers forslag og rådmannens innstilling. Planprogrammet har tidligere vært gjenstand for behandling i formannskapet de n 25. november Den gang vedtok formannskapet med 6 mot 5 stemmer å redusere det planlagte oppfyllingsvolumet innen planområdet. Kommunestyrevedtaket av 10. februar 2015 overstyrer det tidligere formannskapsvedtaket. 8 FORSLAGSSTILLERS FAG LI G E BEGRUNN ELSE Eksisterende deponikapasitet ved Esval Miljøpark vil snart være fullt utnyttet. Dette gjør at a nlegget i løpet av relativt kort tid har behov for nye oppfyllingsarealer. Betydelig bygge - og anleggsvirksomhet i regionen kombinert med gjeldende krav til forsvarlig håndtering av avfallsmasser gjør at storsamfunnet i lang tid fremover vil ha et betydelig behov for den type deponikapasitet som planen legger til rette for. Ved a t arealene innen planområdet tilrettelegges for oppfylling ivaretas, slik forslagsstiller ser det, en viktig samfunnsoppgave. Tiltakets l okalisering, i umiddelbar nærhet til eksisterende avfallsanlegg, anses som gunstig med hensyn til å bevare sysselsett ing og kompetanse ved anlegget. Et annet forhold som gjør lokaliseringen fordelaktig, er at betydelige deler av allerede opparbeidet fysisk infrastruktur ved avfallsanlegget også vil kunne nyttiggjøres i det planlagte massedeponiets oppfyllings - og etterdr iftsfase. Tilgang på nye egnede oppfyllingsarealer er vesentlig for at virksomheten fortsatt skal være sikret kapasitet til å kunne håndtere sine forpliktelser med hensyn til mottak av deponi masser fra sine kontraktsparter, i tillegg til at det er kritisk for at miljøparken også i fremtiden skal ha et tilstrekkelig driftsgrunnlag for å kunne levere økonomisk overskudd til sin eier, Nes kommune. Oppfylling av planområdet i tråd med planforslaget, med tilhørende etablering av terrengflate på toppen av d e tilførte massene, vil kunne representere verdifulle utviklingsmuligheter for miljøparken og eventuelt nabo, RBA. Som det fremgår av planforslagets konsekvensutredning forventes det planlagte tiltaket å ha få negative følger. Foreslått terrengutforming innen planområdet ventes å b idra til bedret geoteknisk stabilitet. Det planlagte tiltaket vil på sikt kunne ventes å bidra til bedret visuell avskjerming av avfallsanlegget ved at bratte partier av fremtidig terreng revegeteres/beplantes. Side 24 av 29

25 Videre antas de t at fortsatt deponikapasitet ved anlegget vil kunne bidra til å begrense faren for villtømming av avfallsmasser andre steder i regionen. Anbefaling av alternativ: Basert på konsekvensene som er kartlagt i konsekvensutredningen vil forslagsstille r anbefal e at alternativ 1, utb yggingsalternativet fremmes for vedtak. Side 25 av 29

26 9 ILLUSTR A SJONER Følgende illustrasjoner, som ikke er gjenstand for vedtak og derfor ikke juridisk bindende illustrerer mulig fremtidig terrengform innen planområdet etter avsluttet oppfylling. For illustrasjon av forventede fjernvirkninger, se kapittel 1.2 og vedlegg I i planforslagets landskapsanalyse. Figur 10 : Illustrasjonsplan med snitthenvisninger. Side 26 av 29

27 Figur 1 1 : Snitt til illustrasjonsplan. Snitt A og B. Side 27 av 29

28 Figur 1 2 : Snitt til illustrasjonsplan. Snitt C. Side 28 av 29

29 Figur 13 : Tegning som viser foreslått prinsipp for håndtering av overvann og sigevann samt etappevis oppfylling. Side 29 av 29

30

SAKSFRAMLEGG. 1. gangs behandling: detaljregulering Esval - Holsravina gbnr. 93/1

SAKSFRAMLEGG. 1. gangs behandling: detaljregulering Esval - Holsravina gbnr. 93/1 Arkivsak: 2014/738-17 Arkiv: 93/1 Saksbehandler: Tiril Wormdal Selboe SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 1. gangs behandling: detaljregulering Esval - Holsravina gbnr. 93/1 Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 2.gangs behandling - detaljregulering Esval - Holsravina gbnr. 93/1

SAKSFRAMLEGG. 2.gangs behandling - detaljregulering Esval - Holsravina gbnr. 93/1 Arkivsak: 2014/738-26 Arkiv: 93/1 Saksbehandler: Tiril Wormdal Selboe SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 01.09.2015 Kommunestyret 08.09.2015 2.gangs behandling - detaljregulering Esval

Detaljer

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Saksframlegg DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 10/4931-19 (147170/11) Saksbehandler: Ingunn Midtgård Høyvik :::

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/65-36 DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: PLN 068500 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Planbestemmelser 068500 Detaljregulering Heggvin avfall og gjenvinning

Planbestemmelser 068500 Detaljregulering Heggvin avfall og gjenvinning Planbestemmelser 068500 Detaljregulering Heggvin avfall og gjenvinning PlanID: 068500 Arkivsak: 14/65-37 j.nr.30465/15 Arkivkode: PLN 068500 Bestemmelsene er datert: 11.06.2014 Sist revidert/endret:20.03.2015

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering for del av Stegen avfallsanlegg, gbnr 57/2 m.fl. Plan-ID

Saksframlegg. Detaljregulering for del av Stegen avfallsanlegg, gbnr 57/2 m.fl. Plan-ID Saksframlegg Detaljregulering for del av Stegen avfallsanlegg, gbnr 57/2 m.fl. Plan-ID 20140001 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID May Britt Gåseby GBNR - 57/2, FA - L12 14/6326 Saksnr Utvalg Type Dato 04/17

Detaljer

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Plan - ID 24 7 Vedtatt i kommunestyret 16. 03.1 6, sak 34/16 Innhold Innledning... 3 1. Beliggenhet... 3 2. Hensikt... 3 3. Planstatus... 4 Kommuneplan 2015-2027...

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

1. OVERSKRIFT 1: (TIMES NEW R, 14 PKT, FET, VENSTREJUSTERT, STORE BOKSTAVER, NUMMERERT)

1. OVERSKRIFT 1: (TIMES NEW R, 14 PKT, FET, VENSTREJUSTERT, STORE BOKSTAVER, NUMMERERT) Denne malen fylles ut av fagkyndig ved utarbeidelse av forslag til planprogram til offentlig ettersyn Om malen Malen er laget i Microsoft Word 2002 og bygd opp ved hjelp av stiler. Bruk de forhåndsdefinerte

Detaljer

Utgivelsesdato 11. april 2014 Saksbehandler OGK Kontrollert av ANA Godkjent av KRR Signaturer. Dokument lagt ut på høring. Rapport nr.

Utgivelsesdato 11. april 2014 Saksbehandler OGK Kontrollert av ANA Godkjent av KRR Signaturer. Dokument lagt ut på høring. Rapport nr. Forslag til planprogram Detaljregulering Esval Holsravina 11. april 2014 Utgivelsesdato 11. april 2014 Saksbehandler OGK Kontrollert av ANA Godkjent av KRR Signaturer Status Rapport nr. Oppdragsgiver Dokument

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje Reguleringsplan for oppfyllingsområde, Lettingvollen - gnr 36/4 Kommunestyret Møtedato: 25.04.2013 Saksbehandler: Tove Kummeneje Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 28/13 Kommunestyret 25.04.2013 31/13 Formannskapet

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Forslag til planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune

Forslag til planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune Laila og Johan Midtaune Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune Plan-id 201602 Versjon: Revidert etter høring 2016-03-10 Oppdragsnr.: 515 2675 Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune Plan-id 201602 ppdragsnr.:515

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUD MASSEUTTAK. Plandato: (plankart datert) Sist revidert: 6. juni 207 Godkjent: Plan ID:

DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUD MASSEUTTAK. Plandato: (plankart datert) Sist revidert: 6. juni 207 Godkjent: Plan ID: BESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUD MASSEUTTAK Plandato: (plankart datert) 1.6.2017 Sist revidert: 6. juni 207 Godkjent: Plan ID: 05020352 1 PLANENS FORMÅL Hensikten med reguleringsplanen er

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

Vedlegg nr. 7. Det er viktig å ta tidlig kontakt med netteier ved utbygging av området.

Vedlegg nr. 7. Det er viktig å ta tidlig kontakt med netteier ved utbygging av området. SAMMENDRAG AV INNKOMNE MERKNADER MED KOMMENTARER Forslag til detaljregulering for del av Stegen avfallsanlegg, gbnr. 57/2 m.fl. Plan-ID 20140001 Dato: 17.01.2017 Hafslund Nett, datert 25.11.2016 Nettselskapet

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR MOSS

KOMMUNEPLAN FOR MOSS KOMMUNEPLAN FOR MOSS 2011022 KONSEKVENSUTREDNING - KOLONIHAGER FUGLEVIK Kommuneplaner for arealbruk som fastsetter rammer for utbygging skal alltid konsekvensutredes ifølge Forskrift om konsekvensutredninger

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune Navn: Dato 08.05.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

Geotekniske vurderinger i forbindelse med bekymringsmelding om grunnforhold - Esval Miljøpark

Geotekniske vurderinger i forbindelse med bekymringsmelding om grunnforhold - Esval Miljøpark Nes kommune v/ Elisabet Frøyland 20170809/EJL Postboks 114 2151 Årnes 2017-10-13 Norge Geotekniske vurderinger i forbindelse med bekymringsmelding om grunnforhold - Esval Miljøpark Situasjon NGI fikk den

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 429/15 25/1 DETALJPLAN RAPBJØRGA Uttak og produksjon av pukk

Samlet saksfremstilling Arkivsak 429/15 25/1 DETALJPLAN RAPBJØRGA Uttak og produksjon av pukk Samlet saksfremstilling Arkivsak 429/15 25/1 DETALJPLAN RAPBJØRGA Uttak og produksjon av pukk Saksansvarlig Tormod Osen Formannskapet 28.03.2017 PS 47/17 Innstilling Melhus kommune vedtar å fastsette planprogram

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/363 Privat detaljreguleringsplan - Pukkverk ved Holo Saksbehandler: Vidar Østenby Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 81/13 Plan- og miljøutvalget 03.12.2013

Detaljer

Detaljregulering for deponi Fosselandsheia (PlanId ) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 40/13 Forvaltningsutvalget

Detaljregulering for deponi Fosselandsheia (PlanId ) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 40/13 Forvaltningsutvalget Kvinesdal kommune Detaljregulering for deponi Fosselandsheia (PlanId 10372012002) - 1. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372012002 2012/1289 5387/2013 Nina Nissestad

Detaljer

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene.

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. 10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. Diverse Saksbehandler Møtedato Arbeidstittel Adresse/ stedsnavn Plan-ID Plantype Områderegulering

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til detaljregulering for del av Stegen avfallsanlegg, gbnr 57/2 m.fl. - PlanID gangs behandling

Saksframlegg. Forslag til detaljregulering for del av Stegen avfallsanlegg, gbnr 57/2 m.fl. - PlanID gangs behandling Saksframlegg Forslag til detaljregulering for del av Stegen avfallsanlegg, gbnr 57/2 m.fl. - PlanID-20140001. 1 gangs behandling Saksbehandler Arkiv ArkivsakID May Britt Gåseby GBNR - 57/2, FA - L12 14/6326

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune Til: Dato 24.08.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien

Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien Region øst Moss kontorsted Mars 2015 Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien Vedlegg til detaljreguleringsplan PlanID: 010526031 B3: av uttalelser COWI AS 1 2 Innhold 1 Generelt... 3 2 Oversikt... 3 3 og kommentarer

Detaljer

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune 1. Formål 1.1 Formål med planarbeidet Formålet med denne reguleringsplanen

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Planprogram for planarbeidet ble vedtatt av Vestby kommune 28. september 2010 og er lagt til grunn for utarbeidelse av planmaterialet.

Planprogram for planarbeidet ble vedtatt av Vestby kommune 28. september 2010 og er lagt til grunn for utarbeidelse av planmaterialet. Vestby kommune Del av Asko Planbeskrivelse Detaljregulering Egengodkjent av kommunestyret 18.3.2013 Formål Formålet med planarbeidet er å omregulere deler av eksisterende bevaringsområde for kulturminner

Detaljer

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren Vurdering av krav om KU / planprogram 1 Innhold 1. Vurdering av KU-forskriften... 3 2. Vurdering av krav om planprogram... 8 2.1. Problemstillinger...

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Uttalelsen gjelder mulig deponi ved Auerud.

Uttalelsen gjelder mulig deponi ved Auerud. Dok. Kommu Avsender Merknad/innspill SVVs vurdering Konklusjon nr ne 116 Ski Henrik Amundsen Uttalelsen gjelder mulig deponi ved Auerud. Grunneier Auerud, gnr. 7, bnr.12. 1. Mener forslaget er et godt

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Forslag til planprogram Detaljregulering med KU Esval Miljøpark

Forslag til planprogram Detaljregulering med KU Esval Miljøpark Forslag til planprogram Detaljregulering med KU Esval Miljøpark Utgivelsesdato 24. februar 2016 Saksbehandler Øystein Gjessing Karlsen, Anna Lindholm Kontrollert av Anders Arild Godkjent av Anne Kristin

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012 Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter Informasjonsmøte 19. mars 2012 Dagsorden Hva er en kommunedelplan? Informere om planarbeidet: Ulike hensyn, begrensninger og muligheter Prosessen videre Hva

Detaljer

Planprogram. Asak i Fet kommune

Planprogram. Asak i Fet kommune Planprogram Detaljregulering med konsekvensutredning for ny adkomstvei og massedeponi ved Asak i Fet kommune Sist endret: 30/8-2016 av Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Beskrivelse

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF1: Utvidelse av Oredalen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens arealdel.

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng og Trine-Marie Fjeldstad Leknes, fredag 1. mars Foto: Bjørn Erik Olsen Innhold Kommuneplanlegging tilpasset utfordringene i Nordland Planstrategi og kommuneplan Overordnede

Detaljer

Fastsetting av planprogran for regulering av Strandskogjordet. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 038/16 Formannskapet

Fastsetting av planprogran for regulering av Strandskogjordet. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 038/16 Formannskapet SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 15/1428 Dok.nr: 16/4812 Arkiv: FA - L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 01.04.2016 Fastsetting av planprogran for regulering av Strandskogjordet. Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN , AREALDELEN

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN , AREALDELEN INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN 2014-2026, AREALDELEN Innspillene sendes epost@sondre-land.kommune.no Merk emnefeltet med «Kommuneplaninnspill». Alternativt sendes innspillet pr post til; Søndre Land kommune

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå)

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Bilde eller illustrasjon Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen Forslagsstiller Utarbeidet av Forslag dd.mm.åååå 2 Bakgrunn for planarbeidet...

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato:

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: 06.03.2014. 1 Forord: Lesja kommune har utarbeidet forslag til planprogram for områdereguleringsplan for

Detaljer

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE.

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. 22.09.2017 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for grunneier Kjell Olav

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

Forslag til planprogram for Hordnesvegen/Hordvik Offentlig detaljreguleringsplan

Forslag til planprogram for Hordnesvegen/Hordvik Offentlig detaljreguleringsplan Fana gnr. 98 bnr. 8 m.fl. PlanID 62460000. Offentlig detaljreguleringsplan. Hordnesvegen/Hordvik 28.09.2012 Forslag til planprogram for Hordnesvegen/Hordvik Offentlig detaljreguleringsplan Statens vegvesen

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV. Frode Løset INNLEDNING BAKGRUNN... 2 DAGENS SITUASJON... 3

OPPDRAGSLEDER. Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV. Frode Løset INNLEDNING BAKGRUNN... 2 DAGENS SITUASJON... 3 14 OPPDRAG Deponi Tyristrand, Ringerike kommune OPPDRAGSNUMMER 12662001 OPPDRAGSLEDER Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV Frode Løset DATO TIL RINGERIKE KOMMUNE KOPI TIL KAI BAUGERØD Innhold INNLEDNING BAKGRUNN...

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Planident 1665-2015-003 TYDAL KOMMUNE 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Forord Tydal kommune legger med dette

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

Forslag til planprogram konsekvensutredning

Forslag til planprogram konsekvensutredning Forslag til planprogram konsekvensutredning Detaljregulering av område for masseuttak stein, samt utvidelse av eksisterende område for verksted/lager Eiendom Gnr. 13 bnr.4 Adresse Dønnaveien 947 Kommune

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med endring av detaljreguleringsplan Del av Bjerke industriområde Sørum kommune Gnr./bnr. 89/30, m. fl.

Varsel om oppstart av arbeid med endring av detaljreguleringsplan Del av Bjerke industriområde Sørum kommune Gnr./bnr. 89/30, m. fl. Sørum kommune postmottak@sorum.kommune.no ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 3. august 2012 SIDE 1/6 REF jola OPPDRAGSNR

Detaljer

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg Næringsområde på Berg Blomdals Maskin AS Planprogram reguleringsplan for Berg 19.12.2017 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med planarbeidet... 3 1.2 Hva skal et planprogram inneholde?... 3 1.3 Rettslig

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING SKAVIKA HYTTEFELT LINDESNES KOMMUNE 03.11.2016 Forord På vegne av grunneiere i planområdet legges det med dette fram forslag til planprogram

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Fastsettelse av planprogram. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/

R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Fastsettelse av planprogram. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/ R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Fastsettelse av planprogram Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/02835-26 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 24.08.2017

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR MASSEDEPONI SØR FOR FIGGJOELVA, NORDRE KALBERG

PLAN : DETALJREGULERING FOR MASSEDEPONI SØR FOR FIGGJOELVA, NORDRE KALBERG Arkiv: PlanID - 0477.00, K2 - L12 Vår ref: 14/2617-12 Journalpostid: 15/19230 Saksbeh.: Hilde Tjemsland PLAN 0477.00: DETALJREGULERING FOR MASSEDEPONI SØR FOR FIGGJOELVA, NORDRE KALBERG Saksgang: Utval

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Sjøtomta AS PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Namsos kommune 11.11.13 2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. PLANPROSESSEN... 4 4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER... 4 5. BESKRIVELSE AV

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan Utarbeidet av: Sweco Norge AS for Nesodden kommune, November 2010 Revidert etter vedtak i Planutvalget 07.12.2010 - ("Nesodden

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/1133-11 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3 Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet 10.04.2013 15/13

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Detaljregulering med konsekvensutredning Kaland Hus- og hyttefelt - del av G/bnr. 128/3. BRUKET arkitektur AS v/sindre Reime

FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Detaljregulering med konsekvensutredning Kaland Hus- og hyttefelt - del av G/bnr. 128/3. BRUKET arkitektur AS v/sindre Reime FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljregulering med konsekvensutredning Kaland Hus- og hyttefelt - del av G/bnr. 128/3 PlanID: Forslagsstiller: Plankonsulent: Dato: Revidert: 12312014003 Bjørn Inge Kaland BRUKET

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

(FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Alta kommune, Avd. for Samfunnsutvikling Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål...

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Saksnavn: Djupvikhaugen gbnr del av gbnr 170/4 SaksID: PlanID: 2016004 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 24.05.2016 Til stede fra forslagsstiller:

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer