KONSEKVENSUTREDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026"

Transkript

1 KONSEKVENSUTREDNING Nye utbyggingsområder Sande kommune bevaringsverdig kulturlandskap foto: Bjørn Elnan Vedlegg 1 til Kommuneplanens arealdel Vedtatt av kommunestyret 7. mai 2014 justert pr

2 1. Forord Sande kommune har i 2013 en årlig vekst på 2,3 %, og er den kommunen i Vestfold som vokser mest. I følge tall fra Statistisk sentralbyrå vil veksten fortsette. Denne positive utviklingen med at Sande er attraktiv for mange etablerere, gir både muligheter og utfordringer. Kommunen er en jordbrukskommune i rask utvikling. Alt vokser i Sande, men ikke arealene som må forvaltes i samsvar med valgte arealstrategier. Planprogram har vedtatt en utviklingsstrategi med forankring i fortettingsstruktur for Sande sentrum, og med en utbyggingsakse fra sentrum til Skafjellåsen og Selvik. Strategivalget samsvarer også med Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA). På denne måten ivaretas hensynet til jordvernet, og arealer kan utvikles i områder med etablert infrastruktur. Dette skaper robuste og kostnadsbesparende løsninger, i form av forsterking av teknisk infrastruktur der denne allerede er etablert. Denne forutsigbarheten er en sentral premissgiver for planleggingen av fremtidens Sande. Konsekvensutredningen (KU) er en viktig metode for å analysere alle nye forslag til utbyggingsområder. Etter plan- og bygningslovens 4-2 skal kommunen beskrive planens virkninger for miljø og samfunn. Konsekvensutredningen er blitt gjennomført og utarbeidet på grunnlag av tverrfaglige administrative møter og politiske diskusjoner. Kommuneplanens arealdel rulleres dette året, og KU gir viktige føringer og strategivalg for Sandesamfunnets fremtidige utvikling. Kommunen følger med dette opp valgte arealstrategier i kommuneplanarbeidet. Sande kommune, Olav Grande Rådmann 2

3 Innhold: 1. Forord side 2 2. Metodikk og analysegrunnlag side 4 3. Sammendrag KU - arealstrategier i kommuneplan side 6 4. Byggeområder og utviklingsområder: Formål med beskrivelse av planlagte områder som administrasjonen innstiller side 8 Råstoffutvinning: R-2 Hanekleiva Pukkverk felt 1 side 8 R-3 Hanekleiva Pukkverk felt 2 side 10 Næringsbebyggelse: N-4 Gunnestadbrua side 12 N-5 Luteri side 14 Fritidsbebyggelse: F-6 Flatåsen side 16 F-7 Ødegården side 18 Boligformål (hensynssone): B-8 Berger Hovet (hensynssone felles planlegging) side 20 B-9 Løkkatoppen boligområde side 22 B0 Berg side 24 B1 Skafjellåsen felles - (hensynssone felles planlegging) side 26 B2 Skafjellåsen 6 side 28 B3 Holsrud side 30 Friområder - Kyststien og Kystsonen Kommersøya friområde og den nordlige Kyststiens funksjon og bruk side 32 Gamle jernbanelinja fra Holm Holmestrand: Gang- og sykkelvei & Kyststi side Områder som er konsekvensutredet, men som ikke anbefales side 33 B4 Tingelstadåsen side 33 B5 Dunihagen / Ekely side 35 B6 Breivold 46 side 37 B7 Galleberg side Kort beskrivelse av de områdene hvor administrasjonen ikke innstiller på endring til planlagt byggeområder: side 40 3

4 2. Metodikk og analysegrunnlag Konsekvensutredning av planforslagene er utarbeidet med bakgrunn i Sande kommunes vedtatte Planprogram for kommuneplan Virkningene for miljø og samfunn er analysert for alle forslag til endret arealbruk. Vedtak om nye utbyggingsområder i kommuneplanens arealdel innebærer en juridisk bindende avklaring av arealformål. Konsekvensutredning (KU) på dette plannivået skal gi et godt nok beslutningsgrunnlag for å vurdere om det aktuelle området egner seg for den foreslåtte arealbruken. Analysearbeidet er gjennomført med 2 møter i Tverrfaglig team. Det er i tillegg gjennomført 7 internmøter i administrasjonen med samlet analysering av nye områder. Formannskapet (FSK) fungerer som kommuneplanutvalg, og har gitt innspill i arbeidet. Plan- og bygningsloven 4-2 fastlegger at alle planer som utarbeides med hjemmel i loven skal ha en planbeskrivelse som også skal redegjøre for planens virkninger. Konsekvensvurdering av alle nye utbyggingsområder Private arealinnspill er fremmet i henhold til ny veileder. Alle områder er spesielt blitt vurdert i forhold til kommunens arealstrategier og langsiktige utviklingsgrenser i RPBA. For gjennomføring av arealstrategiene er følgende lagt til grunn: Fortetting i Sande sentrum er vist gjennom områdeplan for sentrum. For Skafjellåsen nord er det stillt krav om områdeplan. For Sande nord, aksen sentrum-selvik (utenom Skafjellåsen nord) og for Berger er det nye områder konsekvensutredet og avklart For nye utbyggingsområder er det laget en verdi- og konsekvensvurdering. Det gjelder også for eventuell spredt bebyggelse i LNF-områdene. Hvor omfattende og detaljert utredningen av enkeltområder er gjennomført, er avhengig av størrelsen på den aktuelle utbyggingen og antatte virkninger for miljø og samfunn i det aktuelle området. I samsvar med MDs veileder er konsekvensene av endret arealbruk fastsatt ved å sammenholde områdets verdi og omfanget (virkningen) av tiltaket. Resultatene er presentert presist og oversiktlig i en konsekvensutredning (KU) på en A4 side for hvert område. Vurdering av verdi og omfang/virkning er blitt basert på kjente registreringer, faglig skjønn, befaringer og andre kjente opplysninger. Følgende tema er vurderet: Forurensning (klimagass og annet utslipp til luft, jord og vann) Støy Sikring av jord- og skogressurser (jordvern) Naturmangfold og biologisk mangfold Landskap Kulturminner og kulturmiljø Nærmiljø, grønnstruktur og Samfunnsikkerhet, risiko og sårbarhet (ROS). Temaet er også vurdert og hensyntatt i kommuneplanbestemmelsene og i vedlagt Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Teknisk infrastruktur Befolkningsutvikling og tjenestebehov. Forhold til arealstrategi og 4

5 Disse temaene er vurdert med en kortfattet beskrivelse, og alle nye utbyggingsområder er vurdert i forhold til hvert tema. Følgende metodikk er benyttet i en tredelt skala ved vurderingen av områdene og sammenstilling av: Konsekvens ; Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område er vurdert ut fra eksisterende arealbruk. en angis med en tre-delt skala: * = Liten verdi ** = Middels verdi *** = Stor verdi ; Med omfang menes en vurdering av hvilken virkning/endring et tiltak har for miljø og samfunn i forhold til et 0-alternativ, som tilsvarer sannsynlig utvikling av området uten utbygging. et angis med en fem-delt skala: Stort negativt omfang Middels negativt omfang Lite eller intet omfang Middels positivt omfang Stort positivt omfang Konsekvens; Med konsekvens menes en avveining mellom fordeler og ulemper et tiltak vil medføre. Konsekvensene av et utbyggingsområde framkommer ved å sammenstille områdets verdi med utbyggingens omfang. For å visualisere konsekvens er det benyttet følgende trafikklysfarger Liten negativ konsekvens Ingen negativ konsekvens Positiv konsekvens Middels konsekvens Usikker konsekvens Stor negativ konsekvens Svært stor negativ konsekvens I de tilfeller hvor det ikke er mulig å vurdere verdier eller omfang skal det heller ikke føres opp noen vurdering. I veilederen for private arealinnspill er forslagsstilleren blitt bedt om å vurdere områdets verdi og omfang i forhold til utredningstemaene. For hvert av områdene i arealplanen hvor det foreslås endring i arealbruken, er det foretatt en forenklet verdivurdering. Med utgangspunkt i verdivurderingen og en vurdering av konfliktene knyttet til endring av arealbruken er konsekvensene vurdert og utredet. I sin endelige Konsekvensutredning (KU) har kommunen kvalitetssikret de private vurderingene, og foretatt en samlet vurdering av konsekvensene for utbyggingsområder. Vurderingen av verdi og konsekvenser er basert på nasjonale, regionale og lokale faglige databaser. Viktige nasjonale kilder er Direktoratet for naturforvaltning (DN), Riksantikvaren (RA) og Norsk institutt for jord og skogbruksforskning (NIJOS). Det meste er tilgjengelig på kommunens nettside som temadata i vårt kartsystem. Vurderingene av konsekvensene for barn og unge er blant annet basert på barnetråkkregistrering. Dette er en registrering av barnas egne opplysninger. I tillegg er det brukt faglig skjønn basert på korte befaringer i områdene og andre kjente opplysninger. Vardal søndre- kulturlandskap foto: Bjørn Elnan 5

6 3. Sammendrag - KU - arealstrategier i kommuneplan Følgende beregning legges til grunn for arealstrategiene i planperioden : Utbyggings- og boligprogram Samlet arealstrategi boligbehov Enebolig Konsentrert Sum Beregnet samlet boligbehov 1600 Mål: 20% enebolig / 80% konsentrert Eksisterende plan (Dunihagen, Skafjellåsen 5, Tandbergåsen, Tømmeraas, Sjølshagen, Breivollveien,, Ekeberg) NJB (estimat ca. 40 boenheter pr år) Nye boliger/boligreserver Sande sentrum (områdeplan) Skafjellåsen 6 (nordlige del, områdeplan) Øvrige områder kommuneplan (Løkkatoppen, Berg, Holsrud, Hovet) (*) = Innenfor hensynssonen skal flere arealformål enn Boliger ivaretas, bl.a. grønnstruktur, infrastruktur m.v. Hovedprinsipper for boligområder Sande sentrum styrkes som kommunens naturlige senter og som kollektivknutepunkt. Jordvernet ivaretas ved at langsiktig utviklingsgrense for sentrum ikke utvides i planperioden. I områdeplan for Sande sentrum skal det tilrettelegges for fortettingsprosjekter m.v. som gir muligheter for 400 nye boenheter. For deler av sentrum tillates utbygging i 5-7 etasjer, men Rambøll sitt mulighetsstudiet for Sande sentrum foreslår en byggehøyde på 3-5 etasjer gjennom en kvartalsstrukturutvikling. Andre sentrumsnære utbyggingsområder og fortettingsprosjekter vurderes i kommuneplanens arealdel. Utfordringene vedrørende Sande sentrum er ikke konsekvensutredet, men vurdert gjennom en Mulighetsvurdering. Det er igangsatt et arbeide med å utarbeide en områdeplan for Sande sentrum. Utbyggingsaksen Sande sentrum Selvik videreføres og utvides. Innenfor langsiktig utviklingsgrense i RPBA gjennomføres områderegulering for nye boligområder i Skafjellåsen nord i et samarbeid med private interessenter. Andre utbyggingsområder og fortettingsprosjekter innenfor utbyggingsaksen (Dunihagen, Skafjellåsen, Bjørnstad, Lersbryggen) vurderes i kommuneplanens arealdel. En hensiktsmessig tverrforbindelse for gående og syklende fra Skafjellåsen til sentrum avklares i kommuneplanens arealdel. Nye utbyggingsområder skal legge til rette for at en kollektivakse/ring over tid kan etableres fra sentrum via NJB, Skafjellåsen og Østbygdaveien. Skafjellåsen felles (549 daa) og tilhørende delområdet Skafjellåsen 6 (267 daa) er foreslått til boligbebyggelse Hensynssone felles planlegging. Boligområdene ligger i den nordlige ubebygde delen av Skafjellåsen som strekker seg helt opp mot Veberg. I Skafjellåsen er et kommunalt eiet område (Skafjellåsen 5) på 45 daa solgt i mars

7 Boligområder i Sande syd: Nordre Jarlsberg Brygge videreføres med i gjennomsnitt ca 40 boenheter pr år. Løkkatoppen (122 daa) ligger ved Bjørnstadfeltet rett nord for Selvikåsen er tatt inn i arealstrategien, og reguleringsarbeidet er startet opp. Nye boliger i Bergerområdet vurderes i felles planlegging med Svelvik kommune. Berger Hovet (57 daa) er foreslått til boligbebyggelse Hensynssone felles planlegging. Sande kommune eier området som ligger godt skjermet fra sjøen tett ved Borgaren. I området ligger det eneboliger med hovedvekt av etablert fritidsbebyggelse. I hovedsak dyrkbar mark. Området må vurderes i sammenheng med Svelvik kommunes arealstrategi. Krever felles områderegulering. Tilførselsvei og infrastruktur må komme fra Svelvik. Boligområder i Sande nord Utbyggingsområder og fortettingsprosjekter vurderes i kommuneplanens arealdel. Det er fremmet Berg (54 daa) som et nytt fortettingsområde for boligbebyggelse i nordre delen av Sande. Med sin strategiske plassering med kort avstand til hovedveger og Kjeldås skole, er området interessant som fremtidig boligområde. Spredt bebyggelse i området. Området Ekeberg i retning Kjeldås skole vurderes særskilt. Her ligger det allerede inne i gjeldende arealdel et område på 30 daa til formål boligbebyggelse. Områder for spredt utbygging vurderes i begrenset omfang i kommuneplanens arealdel i samsvar med plan- og bygningslovens 111 nr 2. I den vestre delen av Galleberg ligger Holsrud (18 daa) i et landlig område. Holsrud vurderes til å være innenfor kommunens arealstrategi. Næringsområder og offentlig tjenesteyting Hanekleiva defineres som regionalt næringsområde og skal bl.a. dekke Drammensregionens behov for arealer til arealkrevende næringsvirksomhet. Det er fremmet to større tilleggsområder med formål råstoffutvinning tilknyttet Hanekleiva Pukkverk felt 1 (68 daa) og felt 2 (104 daa). Hanekleiva næringsområde utvides ikke i kommuneplan Dersom nyetableringer krever det, vil området ved senere kommuneplanrulleringer utvides mot pukkverket i Hanekleiva. Økt areal for handels- og servicenæringen vurderes i områdeplan for Sande sentrum. Mindre næringsområder og fortettingsprosjekter i andre deler av kommunen vurderes i kommuneplanens arealdel. Gunnestadbrua næringsområde (11 daa) i sentrum og Luteri (3 daa) sør for Foss Mølle er tatt inn i kommuneplanens arealstrategi. 2. Fritidsboligområder I planperioden legges det ikke til rette for nye større områder for fritidsboliger i kystsonen. Fortettingsprosjekter i eksisterende fritidsboliger i kystsonen kan tillates. Flatåsen fritidsbebyggelse (51 daa) vest for Bjerkøya, og Ødegården fritidsbebyggelse (24 daa) ved nedlagt bomstasjon er konsekvensutredet, og er tatt inn i kommuneplanens arealstrategi. 7

8 4. Byggeområder og utviklingsområder: Formål med beskrivelse av planlagte områder som administrasjonen innstiller R-2 Hanekleiva Pukkverk felt 1 konsekvensutredning Dagens formål: LNF-område Foreslått formål: Råstoffutvinning Arealstørrelse: 68 daa Forslagsstiller: Guni Consult, på vegne av Franzefoss Pukk AS : Området ligger innenfor arealstrategien. Pukkverket er sentralt plassert ved E 18, samt viktig regionsmessig plassering i forhold til levering av byggeråstoffer i Vestfold og Osloregionen. TEMA Forurensning (klimagass og annet utslipp til luft, jord og vann) Støy Sikring av jord- og skogressurser (jordvern) Naturmangfold og biologisk mangfold Landskap Kulturminner og kulturmiljø Nærmiljø, grønnstruktur og Samfunnsikkerhet, risiko og sårbarhet (ROS) Teknisk infrastruktur Befolkningsutvikling og tjenestebehov. Hanekleiva pukkverk felt 1 - ligger sør-vest for Sande sentrum nært ved E8 KONSEKVENS FORKLARING, (KUNNSKAPSGRUNN- LAG), USIKKERHETER ( og omfang)fang Pukkverket medfører utslipp av støv og kan bidra til forurensning av grunn og drikkevannskilde. Noe støyutsatt fra egen virksomhet og veg Skogbruksområde Berører vilttrekk, må konsekvensvurderes Landskapsområde som berøres v/ driftsutvidelse Askeladden viser til et registrert arkeologisk minne ved veien vest på områdegrensen. Området brukes til jakt og friluftsaktiviteter Det vil stilles krav til ROS-analyse og geoteknisk vurdering. Området består av fjellgrunn. Sikring av grunnvannsforekomster i området. Sentrumsnært, sentralt med nær lokalisering til E8 Ikke off. VA-anlegg Forslaget til pukkverk ligger i god avstand fra annen sosial infrastruktur og sårbare utviklingsområder Ikke noe egnet- eller benyttet område med lekeareal 8

9 Forhold til arealstrategi og Samlet vurdering og eventuelle alternativer: En utvidelse av området sikrer den beste kvalitetssteinen i regionen. Franzefoss Pukk AS er en av de største og mest sentrale pukkaktørene i Osloregionen. Forslaget sikrer at storsamfunnet får nødvendig tilgang til byggeråstoffer. Etterbruksmessig kan arealene tas i bruk til næringsformål. Konklusjon: Arealinnspillet er innenfor kommunens arealstrategi. Sentral plassering i regionen, og kort transport til Vestfold og Osloregionen er en viktig lokaliseringsfaktor. Sammenstilling av verdi- og omfangsvurdering Tema (* - ***) Forurensning/klima * Pukkverk medfører støv. Utslipp til grunn kan påvirke drikkevann til privat gårdsbruk Støy * Et pukkverk lager støy Jord- og skogbruksressurser Naturmangfold og biologisk mangfold Skogbruksområde ** Produksjonsområde for tømmer Må kartlegges *** Berører vilttrekk, må konsekvensvurderes Landskap Skogsområde ** Kulturminner og kulturmiljø Nærmiljø, grøntstruktur og Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet En registrering i Askeladden Område tilknyttet jakt og friluftsbruk * Må vurderes 0 ** I bruk Må vurderes * Det vil stilles krav til ROS Sikring av grunnvannsforekomster Sentrumsnært, sentralt med nær lokalisering til E8 *** Enestående godt driftspotensiale med høyt volum Teknisk infrastruktur Egnet * Ikke off. VA-anlegg 0 Egnet * Områdets omfang og lokalisering påvirker lite Arealstrategi og Lite egnet * 0 I samsvar med kommunens arealstrategi I samsvar med kommunens arealstrategi. Området ligger sentralt lokalisert *** God kontakt med vegnett og E 18 (-2 / +2)

10 R-3 Hanekleiva Pukkverk felt 2 konsekvensutredning Dagens formål: LNF-område Foreslått formål: Råstoffutvinning Arealstørrelse: 104 daa Forslagsstiller: Guni Consult, på vegne av Franzefoss Pukk AS : Området ligger innenfor arealstrategien. Pukkverket er sentralt plassert ved E 18, samt viktig regionsmessig plassering i forhold til levering av byggeråstoffer i Vestfold og Osloregionen. TEMA Forurensning (klimagass og annet utslipp til luft, jord og vann) Støy Sikring av jord- og skogressurser (jordvern) Naturmangfold og biologisk mangfold Landskap Kulturminner og kulturmiljø Nærmiljø, grønnstruktur og Samfunnsikkerhet, risiko og sårbarhet (ROS) Teknisk infrastruktur Befolkningsutvikling og tjenestebehov. Forhold til arealstrategi og Hanekleiva pukkverk felt 1 - ligger sør-vest for Sande sentrum nært ved E8 KONSEKVENS FORKLARING, (KUNNSKAPSGRUNN- LAG), USIKKERHETER ( og omfang)fang Et pukkverk medfører utslipp av støv og kan bidra til forurensning av grunn og drikkevannskilde Noe støyutsatt fra egen virksomhet og veg Skogbruksområde Berører vilttrekk, må konsekvensvurderes Landskapsområde som berøres v/ driftsutvidelse Askeladden (riksantikvarens database)viser til et registrert arkeologisk minne nord vest i området Området brukes til jakt og friluftsaktiviteter Det vil stilles krav til ROS-analyse og geoteknisk vurdering. Området består av fjellgrunn. Sikring av grunnvannsforekomster i området. Sentrumsnært, sentralt med nær lokalisering til E8 Meget velegnet for etablering og utvidelse. Ikke off. VA-anlegg med kapasitet i nærområdet Forslaget til pukkverk ligger i god avstand fra annen sosial infrastruktur og sårbare utviklingsområder Ikke noe egnet- eller benyttet område med lekeareal I samsvar med kommunens arealstrategi. Området ligger sentralt og sentrumsnært lokalisert 10

11 Samlet vurdering og eventuelle alternativer: En utvidelse av området sikrer den beste kvalitetssteinen i regionen. Franzefoss Pukk AS er en av de største og mest sentrale pukkaktørene i Osloregionen. Forslaget sikrer at storsamfunnet får nødvendig tilgang til byggeråstoffer. Etterbruksmessig kan arealene tas i bruk til næringsformål. Konklusjon: Arealinnspillet er innenfor kommunens arealstrategi. Sentral plassering i regionen, og kort transport til Vestfold og Osloregionen er en viktig lokaliseringsfaktor. Sammenstilling av verdi- og omfangsvurdering Tema (* - ***) (-2 / +2) Forurensning/klima * Et pukkverk medfører støv. Utslipp til grunn kan påvirke drikkevann til privat gårdsbruk Støy * Et pukkverk lager støy Jord- og skogbruksressurser Naturmangfold og biologisk mangfold Skogbruksområde ** Produksjonsområde for tømmer Må kartlegges *** Berører vilttrekk, må konsekvensvurderes Landskap Skogsområde ** Kulturminner og kulturmiljø Nærmiljø, grøntstruktur og En registrering i Askeladden Område tilknyttet jakt og friluftsbruk * Må vurderes 0 ** I bruk Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet Må vurderes * Det vil stilles krav til ROS 0 Sentrumsnært, sentralt med nær lokalisering til E8 *** Enestående godt driftspotensiale med høyt volum +2 Teknisk infrastruktur Meget velegnet for etablering og utvidelse *** Meget stort omfang Mangler off. VA-anlegg 0 Ligger utenfor sentrum * Områdets omfang og lokalisering påvirker lite +1 Lite egnet * 0 Arealstrategi og I samsvar med kommunens arealstrategi *** God kontakt med vegnett og E

12 N-4 Gunnestadbrua konsekvensutredning Dagens formål: LNF-område-hensynssone Foreslått formål: Næringsbebyggelse Arealstørrelse: 11 daa Forslagsstiller: Hindhamar AS : Området vurderes til å ligge innenfor arealstrategien. Korte avstander til Gamle sørlandske og E 18. Sentralt regionsmessig plassering. Hensynssone og faresone i forhold til jernbane. TEMA Forurensning (klimagass og annet utslipp til luft, jord og vann) Støy Sikring av jord- og skogressurser (jordvern) Naturmangfold og biologisk mangfold Landskap Kulturminner og kulturmiljø Nærmiljø, grønnstruktur og Samfunnsikkerhet, risiko og sårbarhet (ROS) Teknisk infrastruktur Befolkningsutvikling og tjenestebehov. Gunnestadbrua - ligger rett nord for Sande sentrum og øst for Tandbergåsen boligområde KONSEKVENS FORKLARING, (KUNNSKAPSGRUNN- LAG), USIKKERHETER ( og omfang)fang Området er et LNF-område med hensynssone. Støy i forhold til jernbane. Grenser inn til landbruk og dyrka mark Ingen registreringer ihht Naturbase Lokaliteten ligger på toppen av en jernbaneskjæring i et kulturlandskap Ingen arkeologiske minner registrert Må gjennomføres ROS-analyse og geoteknisk vurdering. Ligger innenfor hensynssone til jernbane Sentrumsnært med kort avstand til E18, Osloregionen og Vestfold. Nært ved jernbane Off. Vann- og avløpsanlegg med kapasitet i nærheten Området ligger noe eksponert på en høyde nord for sentrum og ved Tandbergåsen Ikke noe egnet og benyttet lekeareal 12

13 Forhold til arealstrategi og I samsvar med kommunens arealstrategi. Samlet vurdering og eventuelle alternativer: I Kommuneplanens arealstrategi skal mindre næringsområder og fortettingsprosjekter vurderes i kommuneplanens arealdel. Denne type mindre sentrumsnære næringsområder har et potensiale for mindre arbeidsplassintensive virksomheter. Konklusjon: Arealinnspillet er innenfor kommunens arealstrategi. Fremtidige virksomheter kan tilnytte seg etablert infrastruktur. Det er etablert næringsvirksomheter fra før av i området. Er vurdert til å utgjøre en eksponeringsfaktor i forhold til kulturlandskap. Sammenstilling av verdi- og omfangsvurdering Tema (* - ***) Forurensning/klima * 0 Støy Ved jernbane * Ivaretas etter behov 0 Jord- og skogbruksressurser Naturmangfold og biologisk mangfold * Grenser inn til landbruk og dyrka mark * 0 Landskap * Ligger på toppen av en jernbaneskjæring Kulturminner og kulturmiljø Nærmiljø, grøntstruktur og Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet Ingen registreringer * 0 * 0 * Ligger innenfor hensynssone til jernbane Nær sentrum * +1 Teknisk infrastruktur Nær sentrum ** Nær sentrum ** 0 Arealstrategi og Ved jernbanelinja * Uaktuellt leke- og ferdselsområde (-2 / +2) +1 **

14 N-5 Luteri konsekvensutredning Dagens formål: LNF-område Foreslått formål: Næringsbebyggelse Arealstørrelse: 3 daa Forslagsstiller: Ivar Bonden : Luteribygningen benyttes i dag til privat lager. Korte avstander til Gamle sørlandske og E 18. Lokaliteten har en sentral regionsmessig plassering. TEMA Forurensning (klimagass og annet utslipp til luft, jord og vann) Støy Sikring av jord- og skogressurser (jordvern) Naturmangfold og biologisk mangfold Landskap Kulturminner og kulturmiljø Nærmiljø, grønnstruktur og Samfunnsikkerhet, risiko og sårbarhet (ROS) Teknisk infrastruktur Befolkningsutvikling og tjenestebehov. Forhold til arealstrategi og Luteri - ligger rett ved Gamle sørlandske og sør for Foss-mølle. Nord for Sande sentrum KONSEKVENS FORKLARING, (KUNNSKAPSGRUNN- LAG), USIKKERHETER ( og omfang)fang Deler av området grenser ned mot Sandeelva Lokaliteten ligger nede i en skråning ved Gamle sørlandske Ingen registreringer Etablert område med industribygninger nært ved Sandeelva. ROS-analyse må gjennomføres, og geoteknisk stabilitet må særlig vurderes. Sentrumsnært med kort avstand til E18. Etablert avkjøring som har et forbedringspotensiale Off. VA-anlegg med kapasitet i nærheten God lokalisering Ikke noe egnet og benyttet lekeareal I samsvar med kommunens arealstrategi. 14

15 Samlet vurdering og eventuelle alternativer: I Kommuneplanens arealstrategi skal mindre næringsområder og fortettingsprosjekter vurderes i kommuneplanens arealdel. Denne type mindre sentrumsnære næringsområder har et potensiale for mindre arbeidsplassintensive virksomheter. Konklusjon: Arealinnspillet er innenfor kommunens arealstrategi. Fremtidige virksomheter kan tilnytte seg etablert infrastruktur. Det er etablert næringsvirksomheter fra før av i området. Sammenstilling av verdi- og omfangsvurdering Tema (* - ***) (-2 / +2) Forurensning/klima Støy Jord- og skogbruksressurser Naturmangfold og biologisk mangfold Landskap Kulturminner og kulturmiljø Nærmiljø, grøntstruktur og Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet Etablert VA-anlegg i området Ligger nedenfor Gamle sørlandske Viktig kantsone mot Sandeelva Tomten ligger godt skjermet nedenfor vei Viktig kantsone mot Sandeelva Etablert avkjøring som har et forbedringspotensiale * 0 * 0 * 0 * * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 Teknisk infrastruktur Kommunen har en pumpestasjon på eiendommen, og tinglyst rett til kjøring * +1 * 0 Luteri ligger avskåret av fv. 313 og Sandeelva * Uaktuellt leke og ferdselsområde 0 Arealstrategi og ** +1 15

16 F-6 Flatåsen konsekvensutredning Dagens formål: LNF-område Foreslått formål: Fritidsbebyggelse Arealstørrelse: 51 daa Forslagsstiller: Hindhamar AS : Flatåsen ligger praktfullt landskapsmessig til, med sør/vestvendt utsikt og gode solforhold. Området er en del av en etablert fritidsbebyggelse TEMA Forurensning (klimagass og annet utslipp til luft, jord og vann) Støy Sikring av jord- og skogressurser (jordvern) Naturmangfold og biologisk mangfold Landskap Kulturminner og kulturmiljø Nærmiljø, grønnstruktur og Samfunnsikkerhet, risiko og sårbarhet (ROS) Teknisk infrastruktur Befolkningsutvikling og tjenestebehov. Forhold til arealstrategi og Flatåsen - ligger nord vest for Bjerkøya ved fv. 319 KONSEKVENS FORKLARING, (KUNNSKAPSGRUNN- LAG), USIKKERHETER ( og omfang)fang Må vurderes ihht Naturbase Noe eksponert landskap Ingen registreringer Må gjennomføres ROS-analyse og geoteknisk vurdering. Deler av området ligger i sterk skrånende terreng på fjellgrunn. Vurderes i forhold til mulig potensiale for snøskred og steinras. Rett ved fv Godt busstilbud til sentrum Området er ikke tilkoblet off. VA-anlegg. Ved samarbeide kan fritidsboliger tilkobles off. VA. Området ligger i etablert fritidsbebyggelse Trafikksikre løsninger, samt trafikksikker adkomst og kryssing av fv.319. Ferdselsårer og grønne korridorer må planlegges sammenhengende og helhetlig I samsvar med kommunens arealstrategi. 16

17 Samlet vurdering og eventuelle alternativer: Attraktivt område med allerede etablert fritidsbebyggelse. Den mest eksponerte delen av Flatåsen er allerede bygd ut. Arealforslaget er i hovedsak ikke direkte eksponert mot sjøen. Adkomst fra fv. 319 via eksisterende avkjøring. Konklusjon: Arealinnspillet er innenfor kommunens arealstrategi. Anbefales som et fortettingsprosjekt i forhold til eksisterende område for fritidsboliger. Sammenstilling av verdi- og omfangsvurdering Tema (* - ***) (-2 / +2) Forurensning/klima Radon * Sikres ved bygging 0 Støy Ikke støyutsatt * 0 Jord- og skogbruksressurser Naturmangfold og biologisk mangfold Noe skog * 0 Ingen registreringer * 0 Landskap Noe eksponert * Kulturminner og kulturmiljø Nærmiljø, grøntstruktur og Ingen registreringer * 0 Ingen spesiell bruk i dag * 0 Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet Aktsomhet for snøskred og ras * Vurderes ved plassering av bebyggelse Lett adkomst * Busstilbud til sentrum +1 Teknisk infrastruktur * Ikke tilkoblet off. VAanlegg i området * 0 Potensielt godt lekeområde. Ligger ved etablert område for fritidsboliger ** Avbøtende tiltak - sikring av grønne korridorer Arealstrategi og I samsvar med arealstrategien ** +2 17

18 F-7 Ødegården konsekvensutredning Dagens formål: LNF-område Foreslått formål: Fritidsbebyggelse Arealstørrelse: 24 daa Forslagsstiller: T. Sando Bygg as : Ødegården ligger landskapsmessig godt til, med fjordutsikt. Området er en del av en etablert helårs/ fritidsbebyggelse, og er aktuell som et fortettingsprosjekt for fritids TEMA Forurensning (klimagass og annet utslipp til luft, jord og vann) Støy Sikring av jord- og skogressurser (jordvern) Naturmangfold og biologisk mangfold Landskap Kulturminner og kulturmiljø Nærmiljø, grønnstruktur og Samfunnsikkerhet, risiko og sårbarhet (ROS) Teknisk infrastruktur Befolkningsutvikling og tjenestebehov. Ødegården - ligger ved Gamle sørlandske vest for nedlagt bomstasjon KONSEKVENS FORKLARING, (KUNNSKAPSGRUNN- LAG), USIKKERHETER ( og omfang)fang Noe støypåvirket av biltrafikk. Støy avklares i reguleringsplan Askeladden viser et automatisk fredet arkeologisk minne inn mot den sørvestre delen av området. Må sjekkes hvordan området berøres Området ligger under marin grense. ROSanalyse og geoteknisk stabilitet må vurderes. Lokalisert v/ fv. 313.Godt busstilbud til sentrum Området er ikke tilkoblet off. VA-anlegg. Ved samarbeide kan fritidsboliger tilkobles off. VA. Området er en forlengelse av eksisterende fritidsbebyggelse Jernbanelinja ved området flyttes inn i fjellet, og linja skal benyttes til gruset gang- og sykkelvei med ny kontakt til sjøen i Lokale stisystemer og lekeområder må tilknyttes 18

19 Forhold til arealstrategi og I samsvar med kommunens arealstrategi. Samlet vurdering og eventuelle alternativer: Område med allerede etablert fritidsbebyggelse i den sydlige delen. Ligger rett ved den nedlagte bomstasjonen, og med kort vei ned til sjøen. Området har utviklingspotensiale i forhold til planlagt etablering av gang- og sykkelvei fra Holm til Holmestrand. Arealforslaget er i hovedsak ikke direkte eksponert mot sjøen. Konklusjon: Arealinnspillet er innenfor kommunens arealstrategi. Anbefales som et fortettingsprosjekt i forhold til eksisterende område for fritidsboliger. Sammenstilling av verdi- og omfangsvurdering Tema (* - ***) Forurensning/klima Radon * Sikres ved bygging 0 Støy Ikke støyutsatt * 0 Jord- og skogbruksressurser Naturmangfold og biologisk mangfold Noe skog * 0 Ingen registreringer * 0 Landskap * 0 Kulturminner og kulturmiljø Nærmiljø, grøntstruktur og Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet Askeladden viser en registrering inn mot planområdet Lokale friluftsområder. Stier og god tilgang til i området * Må sjekkes 0 * 0 Må vurderes * Vurderes ved plassering av bebyggelse Gode bussforbindelser * Busstilbud til sentrum +1 Teknisk infrastruktur Mangelfull * Off. Vann og avløp (VA) må etableres i området * 0 Arealstrategi og I samsvar med arealstrategien * I planarbeidet må etablert bebyggelse sees i sammenheng ** +1 (-2 / +2) 0 19

20 B-8 Berger - Hovet konsekvensutredning Dagens formål: LNF-område Foreslått formål: Boligbyggelse Hensynssone felles planlegging Arealstørrelse:57 daa (17 daa fulldyrka jord) Forslagsstiller: Sande kommune : Berger - Hovet ligger landskapsmessig godt til på en flate sør øst for Borgaren. Det er etablert bolig og fritidsbebyggelse i området. Vurderes i sammenheng med tilgrensende område i Svelvik. TEMA Forurensning (klimagass og annet utslipp til luft, jord og vann) Støy Sikring av jord- og skogressurser (jordvern) Naturmangfold og biologisk mangfold Landskap Kulturminner og kulturmiljø Nærmiljø, grønnstruktur og Samfunnsikkerhet, risiko og sårbarhet (ROS) Teknisk infrastruktur Befolkningsutvikling og tjenestebehov. Berger - Hovet - ligger ved Borgaren, nord for Sandvika og grenser til Berger i Svelvik. Området ligger i tilknytning til Bergerområdet i Svelvik. KONSEKVENS FORKLARING, (KUNNSKAPSGRUNN- LAG), USIKKERHETER ( og omfang)fang Hovedsakelig dyrkbar landbruksjord Dammen inneholder Salamander og biologisk mangfold. Må vurderes. Eksponerte skråning. Godt skjermet kystlandskap Askeladden viser til arkeologisk minne nord for speidersletta og på Borgaren Området ligger under marin grense og på dyrkbar jord. ROS-analyse og geoteknisk stabilitetsvurdering må gjennomførs. Fjellsiden til Borgaren må vurderes i plansammenheng i forhold til hensynssone for ras og steinsprang. Lang tilførselsvei ut til fv Godt busstilbud Infrastruktur må opparbeides fra Berger i Svelvik Området må vurderes i sammenheng med Svelvik kommunes arealstrategi. Krever felles områderegulering. Store utfordinger i forhold til trafikksikker skolevei. i forhold til skoler- og barnehage. Grønne korridorer og lekeareler må sikres, slik at tilgjengeligheten styrkes 20

21 Forhold til arealstrategi og I samsvar med kommunens arealstrategi. Samlet vurdering og eventuelle alternativer: Større område som ligger godt skjermet fra sjøen tett ved Borgaren. I området ligger det eneboliger med hovedvekt av etablert fritidsbebyggelse. I hovedsak dyrkbar mark. Området må vurderes i sammenheng med Svelvik kommunes arealstrategi. Krever felles områderegulering. Konklusjon: Arealinnspillet er innenfor kommunens arealstrategi. Forutsettes som et fortettingsprosjekt i forhold til eksisterende område for fritidsboliger og boliger. Krever ny tilførselsvei og infrastruktur, og områdeutviklingen må transformeres og gjennomføres fra Svelvik (Berger). Sammenstilling av verdi- og omfangsvurdering Tema (* - ***) Forurensning/klima Radon * Sikres ved bygging 0 Støy Ikke støyutsatt * 0 Jord- og skogbruksressurser Naturmangfold og biologisk mangfold Hovedsakelig dyrkbar landbruksjord Dammen inneholder Salamander og annet biologisk mangfold. Må sjekkes Landskap Eksponerte skråninger v/ Borgaren. Kulturminner og kulturmiljø Nærmiljø, grøntstruktur og Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet Registreringer i Askeladden * -2 * 0 ** Hoved-området har et meget godt skjermet kystlandskap * Må vurderes 0 Ingen spesiell bruk i dag * 0 Aktsomhet for ras fra Borgaren. Geoteknisk vurdering * Vurderes ved plassering av bebyggelse Lang vei ut til fv. 319 * Busstilbud til sentrum fra fv. 319 Teknisk infrastruktur Må opparbeides fra Berger i Svelvik * 0 Arealstrategi og Mangler barnetråkkregistreringer I samsvar med arealstrategien ** * Lange avstander til transport, skole/barnehage (-2 / +2) +1 **

22 B-9 Løkkatoppen konsekvensutredning Dagens formål: LNF-område Foreslått formål: Boligbebyggelse- 115 daa Næringsbebyggelse 7 daa Arealstørrelse: 122 daa Forslagsstiller: InForum AS, IB-Eiendom AS, Arkitektkontoret K16 : Løkkatoppen ligger landskapsmessig sør og vestvendt, med fjordutsikt. Området er en del av en etablert boligbebyggelse i Bjørnstadfeltet. TEMA Forurensning (klimagass og annet utslipp til luft, jord og vann) Støy Sikring av jord- og skogressurser (jordvern) Naturmangfold og biologisk mangfold Landskap Kulturminner og kulturmiljø Nærmiljø, grønnstruktur og Samfunnsikkerhet, risiko og sårbarhet (ROS) Teknisk infrastruktur Befolkningsutvikling og tjenestebehov. Forhold til arealstrategi og Løkkatoppen - ligger ved Bjørnstadfeltet rett nord for Selvikåsen KONSEKVENS FORKLARING, (KUNNSKAPSGRUNN- LAG), USIKKERHETER ( og omfang)fang Skog som grenser mot innmark i vest Ingen registreringer i skog, men sjøørret og biologisk mangfold i Pettersbekken Lite eksponert Ingen kjente registreringer Lite brukt i dag ROS-analyse og geoteknisk vurdering må gjennomføres Godt busstilbud til sentrum Off. VA-anlegg med kapasitet i nærheten. Overvann/brannslukningskapasitet må hensyntas Nært ved skole og barnehage. Fv. 319, samt Gang- og sykkelvei. Trafikksikre robuste løsninger for myke trafikanter er viktig, og det må etableres en slik løsning sørover Fokus på trafikksikre robuste gjennomgående løsninger, og ivaretagelse av nærmiljøkvaliteter I samsvar med kommunens arealstrategi. 22

23 Samlet vurdering og eventuelle alternativer: Attraktivt nytt boligområde som nå reguleres. Arealforslaget ligger syd-vestvendt og med gode sol og utsiktsforhold. Adkomst fra fv. 319 via eksisterende på/avkjøring tilknyttet Bjørnstadfeltet. Robust kryssløsning mot fv. 319, samt en tilknytning for ferdsel sørover må vurderes og hensyntas. Konklusjon: Arealinnspillet er innenfor kommunens arealstrategi. Anbefales regulert som et boligprosjekt. Kryssløsningen tilknyttet fv. 319 kan vurderes slått sammen med Lersbryggen til en på/avkjøring. I samsvar med tidligere vedtak i formannskapet er det varslet planoppstart med detaljregulering av Løkkatoppen. I den forbindelse er planområdets formålsgrense justert, og kommuneplanens arealdel (B1) er tilpasset denne justeringen. Planarbeidet vil medføre krav til konsekvensutredning. Sammenstilling av verdi- og omfangsvurdering Tema (* - ***) Forurensning/klima Radon * Sikres ved bygging 0 Støy Ikke støyutsatt * 0 Jord- og skogbruksressurser Naturmangfold og biologisk mangfold Skog som grenser mot innmark i vest Ingen registreringer i skog, men sjøørret i Pettersbekken * Kan være aktuelt med inngrep * Hensyn gjelder ved kryssing av Pettersbekken Landskap Lite eksponert * 0 Kulturminner og kulturmiljø Nærmiljø, grøntstruktur og Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet Ingen kjente registreringer * 0 God tilgang til ** +1 Lav risiko, men ROSanalyse må vurderes *** 0 Gode muligheter *** Bussakse inn til sentrum +1 Teknisk infrastruktur God dekning *** Overvannshåndtering og brannslukningskapasitet må ivaretas Skoledekning *** Skoler og barnehager +1 Arealstrategi og Ligger i transformasjonsonen mellom Skafjellåsen og NJB Utbygging i aksen sentrum - Selvik ** Detaljregulering er igangsatt *** +2 (-2 / +2)

24 B0 Berg konsekvensutredning Dagens formål: LNF-område Foreslått formål: Boligbebyggelse Arealstørrelse: 54 daa Forslagsstiller: Arkitektgruppen Drammen AS : Berg ligger i den nordlige delen av Sande. Med sin strategiske plassering med kortavstander til hovedveger og Kjeldås skole, er området interessant som fremtidig boligområde. Spredt bebyggelse i området. TEMA Forurensning (klimagass og annet utslipp til luft, jord og vann) Støy Berg - ligger ved Gamle sørlandske og på/avkjøringen til E18, vest for Kjeldås skole. KONSEKVENS FORKLARING, (KUNNSKAPSGRUNN- LAG), USIKKERHETER ( og omfang)fang Sikres ved bygging Sjekk kartlagte støysoner i forhold til vegnettet og jernbane Sikring av jord- og skogressurser (jordvern) Ikke jordbruksareal innenfor området. Naturmangfold og biologisk Ingen kjente registreringer mangfold Landskap God beliggenhet og ikke eksponert Kulturminner og kulturmiljø Ingen kjente registreringer Nærmiljø, grønnstruktur og Etablert bebyggelse fra før i området Samfunnsikkerhet, Det må utarbeides ROS-analyse og geoteknisk risiko og sårbarhet (ROS) rapport God kollektivdekning. Nært E18 og fv. 313, 958 Teknisk infrastruktur Internt off. VA-anlegg må etableres Befolkningsutvikling og tjenestebehov. Forhold til arealstrategi og Trafikksikre løsninger i forhold til fv. 958, med skole og barnehage må ivaretas. Støyforhold og eventuelle forsterkede sikringstiltak hensyntas I samsvar med kommunens arealstrategi. 24

25 Samlet vurdering og eventuelle alternativer: Sentralt og attraktivt område i nordre Sande. Kort avstand til Kjeldås skole, og med kort avstand til E18 og Gamle sørlandske. Idyllisk plassering i et spredt bebygget kulturlandskap. Ikke jordbruksareal innenfor området. Konklusjon: Arealinnspillet er innenfor kommunens arealstrategi. Anbefales som et boligprosjekt som må planlegges i forhold til skole og barnehage. Sammenstilling av verdi- og omfangsvurdering Tema (* - ***) Forurensning/klima Radon * Sikres ved bygging 0 Støy Jord- og skogbruksressurser Naturmangfold og biologisk mangfold Støy fra E18, Gamle sørlandske (fv. 958) og jernbanen Blandingsskog. Dyrka mark er tatt ut fra prospektet * Sikres ved bygging * 0 Ingen registreringer * 0 Landskap Solrikt og med utsikt * +1 Kulturminner og kulturmiljø Nærmiljø, grøntstruktur og Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet Ingen kjente registreringer Etablert bebyggelse i området * 0 * Må vurderes * God bussdekning Kort avstand til hovedvei * +2 Teknisk infrastruktur God dekning * Internt off. VA-anlegg må etableres 0 Nært skole og barnehage ** +2 Arealstrategi og Sentralt område med spredt bebyggelse I samsvar med arealstrategien * Lite benyttet som lekeareal ** Fortettingsområde i nordre Sande (-2 / +2)

26 B1 Skafjellåsen felles konsekvensutredning Dagens formål: LNF-område Foreslått formål: Boligbyggelse Hensynssone felles planlegging Arealstørrelse: 549 daa (grønt skravert område) daa (gult skravert område) Forslagsstiller: Hindhamar AS : Skafjellåsen felles ligger landskapsmessig sør og vestvendt til, med fjordutsikt. Området er i tilknytning til en etablert boligbebyggelse. Sentralt plassert i forhold til Sande vgs og arealstrategi-aksen fra Skafjellåsen - sentrum TEMA Forurensning (klimagass og annet utslipp til luft, jord og vann) Støy Sikring av jord- og skogressurser (jordvern) Naturmangfold og biologisk mangfold Landskap Kulturminner og kulturmiljø Nærmiljø, grønnstruktur og Samfunnsikkerhet, risiko og sårbarhet (ROS) Teknisk infrastruktur Befolkningsutvikling og tjenestebehov. Forhold til arealstrategi og Skafjellåsen felles - ligger i den nordlige ubebygde delen av Skafjellåsen. Hovedområdet på Skafjellåsen strekker seg helt opp mot Veberg. Gult skravert område prioriteres først. KONSEKVENS FORKLARING, (KUNNSKAPSGRUNN- LAG), USIKKERHETER ( og omfang)fang Skogområde som grenser mot innmark Ingen kjente registreringer, men må vurderes Eksponert landskap Ingen kjente registreringer, men må vurderes Viktig nærturområde for innbyggerne med lysløype, idrettsanlegg og løypenett ROS-analyse og geoteknisk vurdering må gjennomføres Godt busstilbud til sentrum. Gang- og sykkelvei Off. VA-anlegg med kapasitet i nærheten. Viktig med lokal overvannshandtering i området Nært ved skole og barnehage. Fv. 319 Eksisterende boligområders nærmiljøkvaliteter må hensyntas ved en fremtidig områdeplanlegging. Trafikksikre funksjonelle helhetsløsninger I samsvar med kommunens arealstrategi. 26

27 Samlet vurdering og eventuelle alternativer: Skafjellåsen felles er et attraktivt syd-vestvent område som strekker seg fra Sande vgs og helt opp til Veberg. Deler av Skafjellåsen er allerede bygd ut. Adkomst fra fv. 319 via eksisterende på/avkjøring. En fremtidig feltutvikling av Skafjellåsen felles, krever god planlegging og robuste løsninger. Boligtransformasjonen vil gradvis strekke seg nordover i samsvar med fremtidig områdeplan. Gult område gjelder Skafjellåsen 6 som er planlagt utviklet som første felt. Konklusjon: Arealinnspillet er innenfor kommunens arealstrategi. Anbefales som et fremtidig nytt større boligområde innenfor hensynssonen felles plan Sammenstilling av verdi- og omfangsvurdering Tema (* - ***) Forurensning/klima Radon * Sikres ved bygging 0 Støy Ikke støyutsatt * 0 Jord- og skogbruksressurser Naturmangfold og biologisk mangfold Hovedsakelig skogområde ** Må vurderes * 0 Landskap Eksponert *** Kulturminner og kulturmiljø Nærmiljø, grøntstruktur og Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet Må vurderes * 0 Etablert sti- og løypenettverk tilknyttet rekreasjon og idrett *** Viktig med landskapsanalyse Må analyseres ** 0 Lett adkomst til fv. 319 *** Busstilbud til sentrum Gang- og sykkelvei Teknisk infrastruktur God dekning, men kapasiteten må vurderes Arealstrategi og Sande vgs, barnehage, godt utviklet infrastruktur Større boligområde med kort avstand til lekeområder, idrettsanlegg, infrastruktur I samsvar med arealstrategien *** (-2 / +2) +1 *** +1 *** Lekeområder, løypenett og grønnstruktur som må hensyntas ved gjennomgående planlegging ***

28 B2 Skafjellåsen 6 konsekvensutredning Dagens formål: LNF-område Foreslått formål: Boligbyggelse Hensynssone felles planlegging (gulskravur) Arealstørrelse: 267 daa Forslagsstiller: Hindhamar AS Skafjellåsen 6 - gult skravert område : Skafjellåsen 6 ligger landskapsmessig sør og vestvendt til, med fjordutsikt. Området er i tilknytning til en etablert boligbebyggelse, og sentralt plassert i forhold til Sande vgs og arealstrategiaksen fra Skafjellåsen - sentrum TEMA Forurensning (klimagass og annet utslipp til luft, jord og vann) Støy Sikring av jord- og skogressurser (jordvern) Naturmangfold og biologisk mangfold Landskap Kulturminner og kulturmiljø Nærmiljø, grønnstruktur og Samfunnsikkerhet, risiko og sårbarhet (ROS) Teknisk infrastruktur Befolkningsutvikling og tjenestebehov. Forhold til arealstrategi og Skafjellåsen 6 - ligger i den nordlige ubebygde delen av Skafjellåsen, og er en del av det større hovedområdet på Skafjellåsen (felles planlegging) som strekker helt opp mot Veberg. KONSEKVENS FORKLARING, (KUNNSKAPSGRUNN- LAG), USIKKERHETER ( og omfang)fang Hovedsakelig skogområde på lav og middels bonitet Ingen kjente registreringer, men må vurderes Eksponert landskap Ingen kjente registreringer, men må vurderes Viktig nærturområde for innbyggerne med lysløype, idrettsanlegg og løypenett ROS-analyse og geoteknisk vurdering må gjennomføres Godt busstilbud til sentrum. Gang- og sykkelvei Off. VA-anlegg med kapasitet i nærheten. Viktig med lokal overvannshandtering i området. Nært ved skole og barnehage. Fv. 319 Eksisterende boligområdes nærmiljøkvaliteter må hensyntas ved en fremtidig områdeplanlegging. Trafikksikre funksjonelle helhetsløsninger I samsvar med kommunens arealstrategi. 28

29 Samlet vurdering og eventuelle alternativer: Skafjellåsen 6 er et attraktivt syd-vestvent område som grenser til allerede etablert infrastruktur. Deler av Skafjellåsen er allerede bygd ut. Adkomst fra fv. 319 via eksisterende på/avkjøring. En fremtidig feltutvikling av Skafjellåsen 6, krever god planlegging og robuste løsninger. Konklusjon: Arealinnspillet er innenfor kommunens arealstrategi. Anbefales som et fremtidig nytt større boligområde innenfor hensynssonen felles plan Sammenstilling av verdi- og omfangsvurdering Tema (* - ***) (-2 / +2) Forurensning/klima Radon * Sikres ved bygging 0 Støy Ikke støyutsatt * 0 Jord- og skogbruksressurser Hovedsakelig skogområde ** Naturmangfold og biologisk mangfold Må vurderes * 0 Landskap Eksponert *** Kulturminner og kulturmiljø Må vurderes * 0 Nærmiljø, grøntstruktur og Etablert sti- og løypenettverk tilknyttet rekreasjon og idrett *** Viktig med landskapsanalyse Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet Må analyseres ** 0 Lett adkomst til fv. 319 *** Busstilbud til sentrum Gang- og sykkelvei +1 Teknisk infrastruktur God dekning, men kapasiteten må vurderes *** 0 Sande vgs, barnehage, godt utviklet infrastruktur *** +1 Større boligområde med kort avstand til lekeområder, idrettsanlegg, infrastruktur *** Lekeområder, løypenett og grønnstruktur som må hensyntas ved gjennomgående planlegging 0 Arealstrategi og I samsvar med arealstrategien *** +2 29

30 B3 Holsrud konsekvensutredning Dagens formål: LNF-område Foreslått formål: Boligbebyggelse Arealstørrelse: 18 daa Forslagsstiller: Dag Fossen/Kjeldaas AS : I gjeldende kommuneplan ligger Holsrud inne som en del av LNF-sone2 Spredt og uregulert bebyggelse i området. TEMA Forurensning (klimagass og annet utslipp til luft, jord og vann) Støy Sikring av jord- og skogressurser (jordvern) Naturmangfold og biologisk mangfold Landskap Kulturminner og kulturmiljø Nærmiljø, grønnstruktur og Samfunnsikkerhet, risiko og sårbarhet (ROS) Teknisk infrastruktur Befolkningsutvikling og tjenestebehov. Holsrud - Området ligger i Fjellskarveien og tilhører vestre del av Galleberg skolekrets. KONSEKVENS FORKLARING, (KUNNSKAPSGRUNN- LAG), USIKKERHETER ( og omfang)fang Sikres ved bygging Gallebergveien (FV 950) ligger 1 km fra området. ÅDT på 900. Vurderes, støysone - E18 Dyrkbar mark innenfor området. Arealet syd for boligvei kan fungere som buffersone mot landbruk. Ingen kjente registreringer. Lite eksponert beliggenhet i kulturlandskap Ingen kjente registreringer Etablert spredt bebyggelse i området. Gode helårs rekreasjonsmuligheter Ikke registrert skredfare i området. ROS-analyse og geoteknisk vurdering må gjennomføres. Bekker og vassdrag er kapasitetsmessig belastet, og dette er en kritisk faktor Bussholdeplass i krysset v/ Gallebergveien. Mangler gang- og sykkelvei, men lav ÅDT. God tilgang til VA-anlegg og elforsyning. Overvannet må handteres lokalt slik at bekker ikke belastes ytterligere.bekkene er overbelastet 2 km fra skole og barnehage. 5 km avstand til Sande sentrum Åkerholme ved område med spredt bebyggelse. Grøntkorridorer må sikres. Trafikksikkerheten må ivaretas ved en fremtidig utvikl. av området 30

31 Forhold til arealstrategi og Samlet vurdering og eventuelle alternativer: Attraktivt og landlig område vest for Galleberg. Avstand på 2 km til Galleberg skole/barnehage, og 5 km til Sande sentrum. Idyllisk beliggenhet i et spredt bebygget kulturlandskap. Dyrkbar mark innenfor området. Bussholdeplass i krysset ved Gallebergveien, men få bussavganger. Mangler gang- og sykkelvei. Konklusjon: Arealinnspillet er innenfor kommunens arealstrategi. Anbefales som et boligprosjekt, og må vurderes helhetlig i forhold til trafikksikkerhet, teknisk infrastruktur og skole / barnehage. Sammenstilling av verdi- og omfangsvurdering Tema (* - ***) Forurensning/klima Radon * Sikres ved bygging 0 Støy Gallebergveien (FV 950) ligger 1 km fra området ÅDT på 900 Jord- og skogbruksressurser Naturmangfold og biologisk mangfold Landskap Kulturminner og kulturmiljø Nærmiljø, grøntstruktur og Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet Blandingsskog. Hoveddelen av dyrka mark er tatt ut fra prospektet * Ingen trafikkbelastning. Vurderes i forhold til støysone for E18 * Bruk av dyrka jord -2 Ingen registrerte verdier ** 0 Solrik beliggenhet i kulturlandskap Ingen kjente registreringer Etablert spredt bebyggelse i området. Ikke registrert skredfare i området 1 km avstand til Gallebergveien (FV 950) Teknisk infrastruktur Tilgang til VA-anlegg og elforsyning 2 km fra skole og barnehage Noe avstand til sentrum I samsvar med kommunens arealstrategi * Forholdsmessig beskjedent inngrep * 0 ** Gode helårs rekreasjonsmuligheter * Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) må gjennomføres (-2 / +2) * Bussholdeplass i krysset v/ Gallebergveien ** Bedre utnyttelse av eksisterende infrastruktur +1 ** Vil bidra til å styrke nærmiljøet Spredt bebyggelse ved * Ikke tilrettelagt skolevei i 31

32 området. forhold til trafikksikkerhet Arealstrategi og I samsvar med arealstrategien ** Områder for spredt bebyggelse vurderes i begrenset omfang +1 Friområder - Kyststien og Kystsonen Kommersøya vurderes i forhold til friområdets funksjon og bruk gjennom lovverket og en ny forvaltningsplan Kyststien sin funksjon og bruk er viktig som del av et stisystem i kystsonen, og oppdatert trase tegnes inn på arealplankartet. Langs gamle jernbanelinja fra Holm Holmestrand planlegges ny gruset tursti & Kyststi. For fremtiden har den gamle jernbanelinja også et stort og attraktivt potensial som gang- og sykkelvei. Utsikt fra Skafjellåsen mot Sandebukta og Holmestrand Skafjellåsen et utviklingsområde i samsvar med RPBA og arealstrategier 32

33 5. Områder som er konsekvensutredet, men som ikke anbefales B4 Tingelstadåsen konsekvensutredning Dagens formål: LNF-område Foreslått formål: Boligbebyggelse Arealstørrelse: 118 daa Forslagsstiller: Ing. Jan Erik Larsen : Tingelstadåsen består av skog og ligger vestvendt plassert med gode solforhold i et relativt kupert terreng. En del av området er tegnet inn på dyrket mark. TEMA Forurensning (klimagass og annet utslipp til luft, jord og vann) Støy Sikring av jord- og skogressurser (jordvern) Naturmangfold og biologisk mangfold Landskap Kulturminner og kulturmiljø Nærmiljø, grønnstruktur og Samfunnsikkerhet, risiko og sårbarhet (ROS) Teknisk infrastruktur Befolkningsutvikling og tjenestebehov. Forhold til arealstrategi og Tingelstadåsen - ligger lengst nord i Sande på grensa mot Drammen, øst for fv. 958, nord for Kjeldås skole KONSEKVENS FORKLARING, (KUNNSKAPSGRUNN- LAG), USIKKERHETER ( og omfang)fang Dyrka jordbruksareal innenfor noe av området. Jordbruksarealet kan tas ut av planforslaget Del av kulturlandskap og noe eksponert Landskap Ingen registreringer. Sjekkes om det er gruver i området. ROS-analyse og geoteknisk vurdering må gjennomføres Mangelfullt kollektivtilbud. Området ligger sentralt. Mangler gang- og sykkelvei Vann- og avløpshandtering må forsterkes dimensjonsmessig og opparbeides på nytt. Opparbeiding av teknisk infrastruktur må løses i samarbeid med Drammen Ca. 2,5 km avstand til Kjeldås skole og barnehage. Korte avstander til idrettsanlegg. Det er ca. 1 km til Skoger skole i Drammen. Ikke i samsvar med arealstrategien. Området grenser til Drammen. Ligger utenfor avklaringsområde for RPBA. 33

34 Samlet vurdering og eventuelle alternativer: Tingelstadåsen ligger helt nord i Sande på kommunegrensen, og bør vurderes gjennom et fremtidig felles planarbeide med Drammen. Området er i Drammen sin kpl-arealdel blitt definert som LNF-område. Drammen kommune har gitt tilbakemelding på at de pr. i dag ikke har utviklingsplaner i sin arealstrategi for sin del av Tingelstadåsen. VA-infrastruktur og veiutløsning er også en nøkkelfaktor som må planlegges og gjennomføres i samarbeide med Drammen. En fremtidig utvikling her vil være i strid med strategiene i Areal- og transportplan (ATP) for Buskerudbyen. Infrastrukturmessig et noe komplisert område som har et fremtidig betydelig potensiale som boligområde. Konklusjon: Arealinnspillet er utenfor RPBA og kommunens arealstrategi. Tingelstadåsen har et fremtidig betydelig potensiale som boligområde, og anbefales vurdert i samarbeide med Drammen ved neste rullering av kommuneplanens arealdel. Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen som et fremtidig boligområde ved denne rulleringen. Sammenstilling av verdi- og omfangsvurdering Tema (* - ***) (-2 / +2) Forurensning/klima Radon * Sikres ved bygging 0 Støy Ikke støyutsatt * 0 Jord- og skogbruksressurser Skog og noe dyrket landbruksareal * En mindre del er et jorde som kan tas ut av planforslaget Naturmangfold og biologisk mangfold Ingen registreringer * 0 Landskap * Må avbøtes Kulturminner og kulturmiljø Ingen registreringer * 0 Nærmiljø, grøntstruktur og God tilgang til friluft- og rekreasjonsområder * 0 Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet Ingen ROS-vurdering * Vurderes ved plassering av bebyggelse Området ligger ved kommunegrensen til Drammen * Sentralt med mangelfullt kollektivtilbud Mangler gang- og sykkelvei 0 Teknisk infrastruktur Må vurderes samlet, og løses i samarbeide med Drammen * VA må forsterkes dimensjonsmessig og opparbeides på nytt Korte avstander til skole og barnehage * Skole, barnehage og idrettsanlegg +2 Arealstrategi og Ikke i samsvar med arealstrategien. ** -2 34

35 B5 Dunihagen/Ekely konsekvensutredning Dagens formål: LNF-område Foreslått formål: Boligbebyggelse Arealstørrelse: ca. 3 daa (se skravert omr.) Forslagsstiller: Kristin og Eivind Berger : Området er en del av gartneritomten som er udyrket og ligger i Dunihagen rett ved fv Området er en del av vedtatt reguleringsplan av TEMA Forurensning (klimagass og annet utslipp til luft, jord og vann) Støy Sikring av jord- og skogressurser (jordvern) Naturmangfold og biologisk mangfold Landskap Kulturminner og kulturmiljø Nærmiljø, grønnstruktur og Samfunnsikkerhet, risiko og sårbarhet (ROS) Teknisk infrastruktur Befolkningsutvikling og tjenestebehov. Forhold til arealstrategi og Dunihagen /Ekely - ligger rett øst ved innkjøringen fra fv. 319 til Dunihagen KONSEKVENS FORKLARING, (KUNNSKAPSGRUNN- LAG), USIKKERHETER ( og omfang)fang Sikres ved bygging Noe trafikkstøy fv. 319 som må vurders Del av gartneritomt som kan dyrkes opp. Grenser til dyrket jord og tilhørende 20 m. buffersone Ingen registreringer fullt og åpent landskapsområde som ved utbygging forringer landskapsbildet Ingen registreringer Sentralt ved boligområdet Dunihagen. Kort avstand til Sande sentrum ROS må gjennomføres og geoteknikken må vurderes Godt busstilbud. Sentralt område med kort avstand til sentrum. Gang- og sykkelveg God dekning på VA. Avløp må pumpes Nært skole/barnehage og sentrum. Sentralt område Området vurderes til å ligge innenfor RPBA. Vedtatt reguleringsplan med LNF og buffersone mot landbruk marginaliserer områdets utviklingspotensiale. Samlet vurdering og eventuelle alternativer: Sentralt mindre område i Dunihagen. Kort avstand til skoler, Sande sentrum og med korte avstander til marka og fjorden. Gartneritomt på området. Det er vedtatt en reguleringsplan av som med buffersoner marginaliserer områdets utviklingspotensiale til boliger. På kommuneplanens arealplankart ligger området inne som Hen- 35

36 synssone (PBL 11-8) Formål detaljeringssone Reguleringsplan skal fortsatt gjelde Konklusjon: Arealinnspillet ligger innenfor RPBA. Det er gjennomgående utfordringer i forhold til vedtatte hensynssoner i kommuneplanens arealdel med formål detaljeringssone der reguleringsplan skal fortsatt gjelde. Eksisterende reguleringsplan med hensynssoner i forhold til landbruk bidrar også til å marginaliserer områdets potensiale til boligformål. Med vektlegging av Kommuneplanens arealdel , og reguleringsplan av vurderes arealinnspillet til å ligge utenfor arealstrategien. Sammenstilling av verdi- og omfangsvurdering Tema (* - ***) (-2 / +2) Forurensning/klima Radon * Sikres ved bygging 0 Støy Noe trafikkstøy fv. 319 * Vurderes Jord- og skogbruksressurser Ved dyrkbart landbruksareal og 20 m buffersone * Del av gartneritomt Naturmangfold og biologisk mangfold Ingen registreringer * 0 Landskap Del av Sandesletta ** Flatt område. Del av kulturlandskap Kulturminner og kulturmiljø Ingen registreringer * 0 Nærmiljø, grøntstruktur og Sentralt ved boligområdet Dunihagen. Kort avstand til Sande sentrum ** Nærhet til skole/barnehage Korte avstander, og med nærhet til alt. +2 Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet Ingen ROS-vurdering * ROS må gjennomføres og geoteknikken må vurderes God dekning * Busstilbud til sentrum. Gang- og sykkelvei +1 Teknisk infrastruktur God dekning på VA * Avløp må løses ved pumping +1 Arealstrategi og Nært skole/barnehage og sentrum. Sentralt område * Sykkel- og gangavstand til skoler/barnehage I samsvar med RPBA. ** Men, gjeldende reguleringsplan og hensynssone tilsier ingen ny utvikling

37 B6 Breivold 46 konsekvensutredning Dagens formål: LNF-område Foreslått formål: boligformål Vurdering: Offentlig tjenesteyting (O) Arealstørrelse: 14 daa Forslagsstiller: Trukket forslaget : Området ligger utenfor arealstrategien, men er diskutert internt som potensielt areal for ny etablering av offentlig tjenesteyting (Teknisk sentral) og mulig lokalitet for etablering av brannstasjon. TEMA Forurensning (klimagass og annet utslipp til luft, jord og vann) Støy Sikring av jord- og skogressurser (jordvern) Naturmangfold og biologisk mangfold Landskap Kulturminner og kulturmiljø Nærmiljø, grønnstruktur og Samfunnsikkerhet, risiko og sårbarhet (ROS) Teknisk infrastruktur Befolkningsutvikling og tjenestebehov. Forhold til arealstrategi og Breivold 46 ligger syd for Sande sentrum v/ Gamle sørlandske KONSEKVENS FORKLARING, (KUNNSKAPSGRUNN- LAG), USIKKERHETER ( og omfang)fang Lite radon i denne type områder. Sikres gjennom byggtekniske tiltak Noe støypåvirket av biltrafikk. Støy avklares i reguleringsplan Dyrka mark. Området er tidligere blitt tatt ut av kommuneplanens arealstrategi Ingen registreringer Del av kulturlandskap, men nært trafostasjon Ingen kjente, men må sjekkes ut Liten konsekvens Det vil stilles krav til geoteknisk rapport. I tillegg krav til ROS Sentrumsnært, ca. 500 meter til bussholdeplass. Gang- og sykkelvei til sentrum Skal vurderes kravspesifikasjoner med DRBV Ikke off. VA-anlegg med kapasitet i nærområdet Behov for samlokalisering av Teknisk sentral/drbv. Skal vurderes nøye i forhold til alternative egnede arealer. Området ligger utenfor kommunens arealstrategi Samlet vurdering og eventuelle alternativer: Området ble opprinnelig fremmet til boligformål. Har vært diskutert internt og med DRBV som et mulig område for offentlig tjenesteyting i forhold til samlokalisering av Teknisk sentral og ny brannstasjon for DRBV. Området ligger sentralt plassert, men ligger ved eksisterende trafo og mangler vannkapasitet og lignende. Høyt konfliktnivå 37

38 med jordvernet. Trafoenheten må også på sikt påregnes utvidet/fornyet Konklusjon: Det er foretatt en evaluering av tekniske kravspesifikasjoner fra DRBV i forhold til arealkrav, plassering, kapasitetsbehov. I tillegg foretas adm. vurderinger i forhold til at området har høy produksjonsverdi i jordbrukssammenheng, samt egnethet i forhold til teknisk anlegg, mv. Forslagstiller har trukket forslaget. Området vurderes som uaktuelt i forhold til angitte formål, og tas ut av kommuneplanens arealstrategi Sammenstilling av verdi- og omfangsvurdering Tema (* - ***) Forurensning/klima Radon * Sikres ved bygging 0 Støy Støyutsatt * Må vurderes støykriterier 0 Jord- og skogbruksressurser Naturmangfold og biologisk mangfold Landbruk *** Dyrka mark -2 Ingen registreringer * 0 Landskap Kulturlandskap * Fremmedelement i kulturlandskapet Kulturminner og kulturmiljø Nærmiljø, grøntstruktur og Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet Ingen registreringer i planområdet * Må kontrollsjekkes 0 Gode betingelser * 0 Må vurderes * Det vil stilles krav til geoteknisk rapport. I tillegg krav til ROS Sentrumsnært, gode kommunikasjonsmuligheter Teknisk infrastruktur Det er ikke etablert off. VA-anlegg i området * +1 * Skal også vurdere kravspesifikasjoner med DRBV Sentrumsnært * 0 Arealstrategi og Utenfor kommunens arealstrategi * (-2 / +2) 0 38

39 B7 Galleberg konsekvensutredning Dagens formål: LNF-område Foreslått formål: Boligbebyggelse Arealstørrelse: 4 daa Forslagsstiller: Knut Arne Thorvaldsen : Galleberg er en mindre del av et større dyrket jorde. Dette er et tidligere godkjent jorde, som har ligget inne på kommuneplankartet. Se ESA sak.: 12/ TEMA Forurensning (klimagass og annet utslipp til luft, jord og vann) Støy Sikring av jord- og skogressurser (jordvern) Naturmangfold og biologisk mangfold Landskap Kulturminner og kulturmiljø Nærmiljø, grønnstruktur og Samfunnsikkerhet, risiko og sårbarhet (ROS) Teknisk infrastruktur Befolkningsutvikling og tjenestebehov. Forhold til arealstrategi og Galleberg - ligger i krysset rett ved fv. 950, sør vest for Galleberg skole KONSEKVENS FORKLARING, (KUNNSKAPSGRUNN- LAG), USIKKERHETER ( og omfang)fang Dyrka jordbruksareal Del av kulturlandskap Store deler av arealet er innenfor hensynssoner for vei og landbruk, noe som marginaliserer området. Det vil stilles krav til geoteknisk rapport. I tillegg krav til ROS. Godt busstilbud. Kort avstand til sentrum. Må avklares. Merk byggegrenser i forhold til vei, landbruk og VA Samlet vurdering og eventuelle alternativer: Et areal nært ved fylkesvei 950 og tilgrensende større jordbruksjorde. Med forbehold om eventuelle merknader fra regionale myndigheter, må også arealet vurderes i forhold til kommuneplanens arealstrategi. Ikke realistisk å utvikle området i for- 39

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF 13: Boligutbygging Morskogen Innledning Forslagstillers logo Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF1: Utvidelse av Oredalen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens arealdel.

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK10: Utbygging av fritidsboliger ved Knatvold camping

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK10: Utbygging av fritidsboliger ved Knatvold camping Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK10: Utbygging av fritidsboliger ved Knatvold camping Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann

SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad

KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

TF8 fritidsbebyggelse v/husebykollen

TF8 fritidsbebyggelse v/husebykollen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF8 fritidsbebyggelse v/husebykollen Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLAN SAMFUNNSDEL OG AREALDEL - 2.GANGSBEHANDLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLAN SAMFUNNSDEL OG AREALDEL - 2.GANGSBEHANDLING SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 12/4-61 SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLAN 2011-2023 - SAMFUNNSDEL OG AREALDEL - 2.GANGSBEHANDLING Behandlinger: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR. KOMMUNESTYRET

Detaljer

Velkommen til Sande! Plannettverket i Vestfold. 19.mai 2016

Velkommen til Sande! Plannettverket i Vestfold. 19.mai 2016 Velkommen til Sande! Plannettverket i Vestfold 19.mai 2016 Hva skjer i Sande kommune? Plannettverket i Vestfold 19.mai 2016 Kommunereform Folkeavstemming ved valget i 2015 53% stemte for at Sande skal

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum KV3: Næringsområde ved «Finakrysset»

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum KV3: Næringsområde ved «Finakrysset» Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV3: Næringsområde ved «Finakrysset» Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 Oppdrag 1131698 Kunde Drangedal kommune Notat nr. 5 Til Kommuneplanens arealdel Fra Kopi Rune Sølland og Ole Johan Kittilsen Innspillnummer 5 Forslagsstiller

Detaljer

Skafjellåsen (gbnr. 114/7)

Skafjellåsen (gbnr. 114/7) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 Skafjellåsen (gbnr. 114/7) (Bilde: Sande kommunes kartside, flyfoto) Utarbeidet av Tiltakshaver: Sande kommune Forslagsstiller/Konsulent: Sande

Detaljer

SS19 Verpen, 53/13. Småbåthavn og næring.

SS19 Verpen, 53/13. Småbåthavn og næring. Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS19 Verpen, 53/13. Småbåthavn og næring. Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport

Detaljer

Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold

Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold B17 Lauvåsen 2 N6 Ørntuva 4 SBH Småbåthavn 5 B# Bunesåsen 7 N5 Næringsområde Lauvåsen 9 B17 Lauvåsen Navn Gnr/ bnr Forslagsstiller

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

dc+t L& 2O 5.4 øvre Uvdal ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET ivd\t i(4) Tema Beskrivelse Konsekvenser Miljø

dc+t L& 2O 5.4 øvre Uvdal ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET ivd\t i(4) Tema Beskrivelse Konsekvenser Miljø Konsekvensutredning og vurderinger av innspill til Kommunedeiplan for DagaIi1ell med Rødberg 65 ivd\t i(4) 5.4 øvre Uvdal cj dc+t L& 2O ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET i Miljø Tema Beskrivelse Konsekvenser Landskap

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

SANDE KOMMUNE Planprogram 2014-2026 1. PLANPROGRAM for kommuneplan 2014-2026

SANDE KOMMUNE Planprogram 2014-2026 1. PLANPROGRAM for kommuneplan 2014-2026 SANDE KOMMUNE Planprogram 2014-2026 1 PLANPROGRAM for kommuneplan 2014-2026 Kommunestyrets vedtak 24.april 2013 SANDE KOMMUNE Planprogram 2014-2026 2 Innhold INNLEDNING... 3 BAKGRUNN OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/247 REGULERINGSPLAN - BREIVOLL SYD - PLANID 20140005 Saksbehandler: Tor Reierth Arkiv: L13 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/16 Formannskapet 09.03.2016 12/16

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Nesodden kommune. Høringsforslag. Rullering kommuneplanens arealdel Arealbruksendringer 2.gangs høring

Nesodden kommune. Høringsforslag. Rullering kommuneplanens arealdel Arealbruksendringer 2.gangs høring Høringsforslag Nesodden kommune Rullering kommuneplanens arealdel 2011-2023 Arealbruksendringer 2.gangs høring 30.06.2015 Innhold Innledning... 3 A4-01 Justering av tidligere vedtak... 4 A4-03 Boligbebyggelse

Detaljer

TF7: Råstoffutvinning i Husebykollen

TF7: Råstoffutvinning i Husebykollen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF7: Råstoffutvinning i Husebykollen Utarbeidet av Hurum kommune, plan og bygg. 17.12.2014 Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum KV4: Utbygging av fritidsboliger og kolonihage

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum KV4: Utbygging av fritidsboliger og kolonihage Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV4: Utbygging av fritidsboliger og kolonihage Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 3 og 4: Boligutbygging på Ramsvikåsen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 3 og 4: Boligutbygging på Ramsvikåsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF 3 og 4: Boligutbygging på Ramsvikåsen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE 10.02.2016 Nes kommune Behandling Politisk utvalg Dato Sak Første gangs behandling Kommuneplanutvalget 13.05.2015 9/15 Høring Frist 01.07.2015 Andre gangs behandling Kommuneplanutvalget

Detaljer

Erfaring fra Workshop og bruk av GIS i Gjerdrum

Erfaring fra Workshop og bruk av GIS i Gjerdrum Erfaring fra Workshop og bruk av GIS i Gjerdrum Erfaring fra workshop Data fangst: Hva er aktuelt for en workshop samling? Quadri data: høyde, tekst, veg, AR5, bygg, dmk, eiendom, plan, ledningsnett(el,

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

HRK11 Boliger eller alternativt hytter v/knivsfjellet syd

HRK11 Boliger eller alternativt hytter v/knivsfjellet syd Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK11 Boliger eller alternativt hytter v/knivsfjellet syd Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 12/314-25. Behandlinger: SAMLET SAKSFREMSTILLING - RPBA - NYE PLANKART - HØRINGSUTTALELSE

SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 12/314-25. Behandlinger: SAMLET SAKSFREMSTILLING - RPBA - NYE PLANKART - HØRINGSUTTALELSE SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 12/314-25 SAMLET SAKSFREMSTILLING - RPBA - NYE PLANKART - HØRINGSUTTALELSE Behandlinger: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR. KOMMUNEPLANUTVALGET 26.09.2013 KPL-4/13

Detaljer

Tabell over forslagets konsekvenser (KU)

Tabell over forslagets konsekvenser (KU) Tabell over forslagets konsekvenser (KU) Konsekvenser av planforslaget framgår av tabell nedenfor, foruten i planbeskrivelsen generelt. Konsekvensene av KDP for Lade og Leangen er utredet med bakgrunn

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.07.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 816 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Planbeskrivelse 71/8 Øra, 816 Reipå Side 1 av 7 7. oktober 2010 Reguleringsplan for

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 29.06.2015 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 5.ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen

SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter 1 Vikan - Konsekvensutredning (Eksempel) Dagens formål: Foreslått formål: Arealstørrelse: Forslagsstiller: LNF LNF b) Spredt bolig Ca. 150 daa Per Ottar Beskrivelse: Området er en utvidelse av eksisterende

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN

KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN Harakollen Boligutvikling As vil på veien av grunneier Nils Petter Hobbelstad og Per Hobbelstad komme med innspill i forbindelse med rullering av kommuneplan

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning

B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning Dagens formål: LNF Foreslått formål: Boligformål Arealstørrelse: ca 28 daa Forslagsstiller: Tor B. Vold, Anne Røgeberg og Eli Rudlang Nes Beskrivelse: Området

Detaljer

1. KONSEKVENSUTREDNING

1. KONSEKVENSUTREDNING 1. KONSEKVENSUTREDNING 1.1 74 Frydenbergveien 39 Gnr/bnr: 58/6 og 7 Arealstørrelse: 29 daa. Forslagsstiller: JM på vegne av grunneiere Eiendommen består av et fraflyttet gårdstun på ca. 3,0 daa, ca. 8

Detaljer

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012 Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter Informasjonsmøte 19. mars 2012 Dagsorden Hva er en kommunedelplan? Informere om planarbeidet: Ulike hensyn, begrensninger og muligheter Prosessen videre Hva

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum SS22: Utbygging i Storsand sandtak

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum SS22: Utbygging i Storsand sandtak Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS22: Utbygging i Storsand sandtak Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

KU - endring i arealbruk, andre tiltak

KU - endring i arealbruk, andre tiltak KU - endring i arealbruk, andre tiltak 1 - Offentlig tjenesteyting (BOP), gnr 30 bnr 5 2 - Forretninger/boliger (kombinasjonsformål), gnr 83 bnr 1 3 - Næring/industri (BN), gnr 83 bnr 1 4 - Massedeponi,

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2009-2021. Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss

Kommuneplanens arealdel 2009-2021. Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss Kommuneplanens arealdel 2009-2021 Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss Mai 2009 Område som er vurdert Hansrud Sjøli søndre Rafjellvegen Nordbyvegen Hokkåsen (sentrum) Magnhildhaugen Helgebergåsen

Detaljer

Sula kommune Postboks Langevåg Rullering av kommunens arealdel innspill til utbyggingsområde

Sula kommune Postboks Langevåg Rullering av kommunens arealdel innspill til utbyggingsområde Sula kommune Postboks 280 6039 Langevåg 12.10.12 Rullering av kommunens arealdel innspill til utbyggingsområde Hjemmelshavere til Storsteinsmyr, gnr/bnr 109/9 og 109/43, i Langevåg foreslår at større deler

Detaljer

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Heimstulen Planbeskrivelse 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Gjeldende plan for området 1.2. Mål for planarbeidet 1.3. Planområdet 2 Planprosessen 2.1. Varsling

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNEPLANENS AREALDEL Side 1 GROVSILING AV INNSPILL Politisk behandling: Saksnr. Dato Planutvalg 8.6.2017 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. Bakgrunn og metode... 3 1.1 BEHANDLING AV NYE INNSPILL TIL AREALBRUK...

Detaljer

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven Spesialrådgiver Tom Hoel Disposisjon 1) Om regelverket for konsekvensutredning (KU) 2) Hva er gode nok utredninger av overordnete planer? Veileder for

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

Planutredninger etter plan- og bygningsloven. Tom Hoel, Miljøverndepartementet

Planutredninger etter plan- og bygningsloven. Tom Hoel, Miljøverndepartementet Planutredninger etter plan- og bygningsloven Tom Hoel, Miljøverndepartementet KU-nytt i planlov av 2008 for alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN 16122017001 Arkivsaksnr.: 17/177-2 FORESPØRSEL OM REGULERING AV OMRÅDE MÅLBAKKEN SAMT TILSTØTENDE OMRÅDE NORD/NORDVEST FOR MÅLBAKKEN Ferdigbehandles i:

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 15/2423-4 17.12.2015 Kommuneplanens arealdel for Ørland 2014-2026. Avgjørelse i innsigelsessak Vi viser til fylkesmannens

Detaljer

Kommunedelplan for Farsund-Lista Arealvurdering av private utbyggingsønsker*

Kommunedelplan for Farsund-Lista Arealvurdering av private utbyggingsønsker* Kommunedelplan for Farsund-Lista Arealvurdering av private utbyggingsønsker* 15.06.15 (* Vurderingen omfatter alle private utbyggingsønsker som kom inn i forbindelse med invitasjon til innspill nov-des.

Detaljer

Innspill om endring av arealformål på Gnr 58 Bnr 799 Madlaveien 1

Innspill om endring av arealformål på Gnr 58 Bnr 799 Madlaveien 1 Innspill om endring av arealformål på Gnr 58 Bnr 799 Madlaveien 1 Innledning Arkitektkontoret Stav AS gir med dette innspill til Stavanger kommune om omdisponering av et område til boligformål. Og har

Detaljer

RPR BUP: ingen registrerte lekeareal for barn og unge omdisponeres. Området ligger nær Åsen skole. I tråd med RPR BUP.

RPR BUP: ingen registrerte lekeareal for barn og unge omdisponeres. Området ligger nær Åsen skole. I tråd med RPR BUP. 18. Rødlistede arter 19. Viltområde 20. Friluftsliv 21. Lek og rekreasjon 22. Tele og ledningsnett 23. Vann og avløp Store investeringer for VA 24. Kulturminne 14. Markslag Sammenhengende barskog av middels

Detaljer

ELVERUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL REVIDERT FORSLAG TIL 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN

ELVERUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL REVIDERT FORSLAG TIL 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN Saknr. 09/1506-14 Ark.nr. 142 Saksbehandler: Elisabeth Enger Kjetil Skare Jorunn Elise Gunnestad ELVERUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2009-2020 REVIDERT FORSLAG TIL 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN Fylkesrådets

Detaljer

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg Næringsområde på Berg Blomdals Maskin AS Planprogram reguleringsplan for Berg 19.12.2017 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med planarbeidet... 3 1.2 Hva skal et planprogram inneholde?... 3 1.3 Rettslig

Detaljer

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området.

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området. Dok: 38-1 Forslagstiller: Hilde Mari Loftsgård LNF Hytter Antall: 10-15 Ca 281 daa Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4 Selbu kommune Arkivkode: 1664/097/004 Arkivsaksnr: 2015/1230-16 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - detaljregulering

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/707 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DETALJREGULERING ØSTRE KULLERØD - GBNR 32/4, 32/13 OG 32/61 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13 Saksnr.:

Detaljer

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PLANPROGRAM - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PÅ KVANNESLANDET DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM 23.10.15 LILLESAND KOMMUNE 1 av 12 PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Et belte nærmest vei ligger i gul og rød sone for støy. Området er skog i dag. Det er ikke registrert stier i kartet.

Et belte nærmest vei ligger i gul og rød sone for støy. Området er skog i dag. Det er ikke registrert stier i kartet. Boligområder 1. Boligområde øst for Fjell Gnr/Bnr: 23/16 og del av 22/16, 23/1 og 24/1 Dagens formål: LNF Foreslått formål: Boliger Arealstørrelse: ca. 70 daa Forslagsstiller: Drammen kommune/fjell 2020

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 88/ PlanID Reguleringsplan for Tømmeråsegga grustak. Forslag til offentlig høring.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 88/ PlanID Reguleringsplan for Tømmeråsegga grustak. Forslag til offentlig høring. 1 Meråker kommune Arkiv: 2012003 Arkivsaksnr: 2012/788-8 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 88/13 03.10.2013 PlanID 2012003 Reguleringsplan for Tømmeråsegga

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING NYTT BOLIGFELT HAUGALIA SØR

KONSEKVENSUTREDNING NYTT BOLIGFELT HAUGALIA SØR KONSEKVENSUTREDNING NYTT BOLIGFELT HAUGALIA SØR Etnedal kommune, plan og næring 19.3.2015 Innledning Det foreslås et nytt boligfelt gjennom reguleringsplan Haugalia sør. Boligfeltet dekker et areal på

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING DETALJREGULERING AV TRUCKSTOP SØDALEN Tiltakshaver: WB Holding AS, Maskinveien 1, 6517 Kristiansund N Arkitekt mulighetsstudie: Norconsult AS, Kongens

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2008-2020

Kommuneplanens arealdel 2008-2020 Vedlegg Kommuneplanens arealdel 2008-2020 Vurdering av nærings- og industriarealer og areal til offentlige formål September 2008 Byen Føske/Kletta og Lierkrysset Brandval Omregulering av aktivitetsområdet

Detaljer

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet Planprogram Kommuneplanens arealdel 2017-2029 Froland kommune Teknisk virksomhet Innhold 1. Planprogram for oppfølging av kommunens samfunnsdel 3 2. Bakgrunn for revidering av kommuneplanens arealdel 3

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Detaljregulering med konsekvensutredning Kaland Hus- og hyttefelt - del av G/bnr. 128/3. BRUKET arkitektur AS v/sindre Reime

FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Detaljregulering med konsekvensutredning Kaland Hus- og hyttefelt - del av G/bnr. 128/3. BRUKET arkitektur AS v/sindre Reime FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljregulering med konsekvensutredning Kaland Hus- og hyttefelt - del av G/bnr. 128/3 PlanID: Forslagsstiller: Plankonsulent: Dato: Revidert: 12312014003 Bjørn Inge Kaland BRUKET

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Fase I I henhold til kriteria 1.5

Fase I I henhold til kriteria 1.5 INNSPILL OG KRITERIA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2025 Fase I I henhold til kriteria 1.5 BAMBLE KOMMUNE 1.gangsbehandlet i formannskapet 12.11.2014 - sak 63/14 INNSPILL OPPRINNELIG VURDERT ETTER KRITERIA

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

AGDERBYGG PLANPROGRAM

AGDERBYGG PLANPROGRAM AGDERBYGG PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KROSSNESVEIEN 20/62 M.FL. ÅROS, SØGNE KOMMUNE Utarbeidet august 2010 av 3018 EFL 1 FORORD Agderbygg har igangsatt planarbeid med utarbeidelse av områdereguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer