Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter"

Transkript

1 1 Vikan - Konsekvensutredning (Eksempel) Dagens formål: Foreslått formål: Arealstørrelse: Forslagsstiller: LNF LNF b) Spredt bolig Ca. 150 daa Per Ottar Beskrivelse: Området er en utvidelse av eksisterende næringsområde og grenser mot sjø. Arealtype er i hovedsak grunnlendt åpen fastmark med mindre andel bebygd område. Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter Miljø Verdi/omfang Naturmangfold 1/2 Kulturminner og kulturmiljø Forurensning(klimagassutslipp, annet utslipp til luft, jord og vann.) Sikring av jordressurser(jordvern) Samfunn Verdi/omfang Folkehelse Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveg Beredskaps og ulykkesrisiko jf. PBL. 4-3 Risiko ved havstigning og stormflo Barn og unges oppvekstsvilkår

2 Samlet vurdering Konklusjon: Farges etter totalvurdering av er For beskrivelsen av et område tas det utgangspunkt i klassifiseringen til AR5 for å få en mest mulig lik behandling av enkeltområder. KONSEKVENSUTREDNINGER I TILKNYTNING TIL NYE AREALBRUKSOMRÅDER Kommuneplanens arealdel omfattes alltid av kravet til utredning. KU-forskriften forutsetter at planprogrammet så langt som mulig avklarer hvilke forhold som vil bli utredet og belyst i planforslag med utredning. Hensikten er å skape forutsigbarhet og bidra til at utredningen konsentreres om de temaer som er relevant for den aktuelle arealbruken. I forbindelse med kommuneplanens arealdel ble det utarbeidet vurderinger for arealbruksendringer og den vil bli tatt med og videreført i det pågående arbeidet med kommuneplanens areadel. ROS ANALYSE For hvert forslag til nye utbyggingsområder eller endringer gjøres det en ROS analyse i forbindelse med KU utredningen. ROS analysen baserer seg på ROS-sjekkliste utarbeidet av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. FOR HELE PLANEN Til slutt tas en gjennomgang som viser de totale endringer av planforslaget, det kan være en oversikt over totalt areal som blir berørt av planen fordelt på arealformål eller andre samlede virkninger av forslagene. METODE FOR KONSEKVENSUTREDNING AV PLANENS ENKELTOMRÅDER Som hjelpemiddel til å vurdere en av arealbruksendringene er det benyttet kriterier for verdi og omfang for de temaene som er kategorisert under miljø. De samfunnsmessige temaene lar seg ikke vurdere på tilsvarende måte i forhold til verdi og omfang, men de vil bli vurdert etter tilsvarende skala som for miljøtemaene.

3 Med verdi menes en vurdering av hvor verdi- /betydningsfullt et område eller miljø er. Med omfang menes en vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike miljøene eller områdene, og graden av denne endringen. Omfang kan være antall, plassering og størrelse eller andre faktorer som vil endre området. Med menes en avveining mellom de fordeler og ulemper et tiltak vil medføre. Hvor omfattende og detaljert utredningen av enkeltområder bør være, vil særlig variere avhengig av størrelse på den aktuelle utbyggingen og antatte virkninger i det aktuelle området. For å kunne analysere fordeler og ulemper ved et tiltak er det nødvendig å vite hvilke er tiltaket gir. En forutsetning for analyser er at en kan klarlegge sammenhenger mellom årsak og virkning. Gjennom kunnskap om disse sammenhengene kan ene av et tiltak eller en plan utledes. I analyser er tiltaket eller tiltakene alltid årsak og i denne vurderingen vil arealinnspillene være årsaken og vi må finne virkningen av forslagene ut ifra tilgjengelig kunnskap. Konsekvensutredningen kan deles inn i tre deler: 1. Hvilke miljø- og samfunnsverdier eksisterer i de foreslåtte områdene. 2. Hvordan påvirker en utbygging i de foreslåtte områdene miljø- og samfunnsverdiene. 3. Hva kan gjøres for å avbøte eventuelle negative virkninger. Den samlede vurderingen er ikke kun basert på tabellens enkelte vurderinger, men representerer en selvstendig helhetlig vurdering. Denne vurderingen kan brukes til å prioritere fremtidige utbyggingsområder, og vil være viktig i forhold til avveining mellom ulike alternativer. VERDIVURDERING Verdivurdering foretas med en inndeling i tre kategorier liten - middels - stor. VURDERING AV OMFANG Skala for omfangsvurdering er delt inn i 5 trinn stort positivt, middels positivt, lite/intet positivtnegativt, middels negativt, stort negativt. TEMA I KU Konsekvensvurderingene skal fortrinnsvis basere seg på foreliggende og oppdaterte kunnskaper, naturbaser, eksisterende utredninger/registreringer og analyser som har gyldighet for planområdet. Her listes det opp relevante miljø- og samfunnstemaer i KU-forskriften: Forurensning(klimagassutslipp, annet utslipp til luft, forurensing av jordbunn og vann) Trafikkmønster Kulturminner og kulturmiljø Naturmangfold Sikring av landbruksressurser (jordvern) Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkninga jf. folkehelseloven Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett herunder bomiljø

4 Beredskap og ulykkesrisiko Risiko ved havstigning og stormflo Barn og unges oppvekstsvilkår METODIKK Konsekvensutredningen av kommuneplanens arealdel skal beskrive virkningene av enkeltområder og av de samlede arealbruksendringene i planforslaget Hvor omfattende og detaljert utredningen av enkeltområder bør være, vil særlig variere avhengig av størrelse på den aktuelle utbyggingen og antatte virkninger i det aktuelle området. Trinn1: Avgrensning av utredningsområdet. Trinn 2: Områdets verdi vurderes på bakgrunn av tilgjengelig informasjon. skal gå tydelig frem av materialet hvordan verdivurderingen er foretatt, og hvilke kriterier som har ligget til grunn for vurderingen, slik at verdisettingen blir etterprøvbar. Trinn 3: Omfanget av det som planlegges å skje i området vurderes i forhold til sannsynlig utvikling av området uten utbyggingen. Utredningen skal beskrive både de virkninger som følger av selve arealbeslaget og de virkninger utbyggingen har for influensområdet. Trinn 4: Konsekvensene av det foreslåtte utbyggingsområdet for et gitt tema kommer fram ved å sammenstille vurderingene av områdets verdi med utbyggingens omfang. Trinn 5: Samlet vurdering av for et gitt utbyggingsområde baseres på resultatene av vurdering av for de enkelte tema supplert med forhold som faglig skjønn, lokalkunnskap og eventuelle spesielle forhold ved den aktuelle utbyggingen. Områder av nasjonal verdi eller stor regional verdi skal vektlegges ved sammenstillingen av er. Trinn 6: Videre gang i arbeidet med utredningen vil være å se på avbøtende tiltak og i hvilken grad de er formålstjenlige og hvordan de kan implementeres inn i planen

5 VERDI- OG OMFANGSVURDERING AV TEMA I KU. TRINN 2 OG 3 I METODIKKEN. Temaene som er listet opp under er i hentet fra planprogrammet. Temaene deles inn i miljø- og samfunnstema. Eget skjema for verdi- og omfangsvurdering. MILJØ Kulturminner og kulturmiljø. Kunnskapsgrunnlag Kartinnsyn: askeladden.no, naturbase. Lokal kunnskap. Kartdata lastet ned lokalt og bruk av wms. Regional delplan for kulturminner. Verdi- og omfangsvurdering Kulturminner som ligger i nærhet til området må også vurderes ut ifra om forslaget vil påvirke det, automatisk fredet i området - vil vanskelig få en positiv. Verdien av kulturminner deles i nasjonal= stor verdi - tallverdi 3, regional = middels verdi - tallverdi 2, og lokal = liten verdi - tallverdi 1. Stor verdi Middels verdi Liten verdi Nasjonalt viktige kulturminner/miljøer. Regionalt viktige kulturminner/miljøer. Områder uten verdifulle kulturminner/miljøer. Omfangsvurdering. Tabellen er hentet fra Statens Vegvesen håndbok 140. Omfang Stort positivt Middels positivt Lite/intet Middels negativt Stort negativt Tiltaket vil i stor grad bedre forholdene for kulturminner/ miljøer. Tiltaket vil bedre forholdene for kulturminner/- miljøer. Tiltaket vil stort sett ikke endre kulturminner/- miljøer. Tiltaket vil medføre at kulturminner/- miljøer blir skadet Tiltaket vil ødelegge kulturminner/- miljøer. Nyere tids kulturminner og lokale kulturminner kan være vanskeligere å få oversikt over. Har vi kulturminner som er lokalt viktige for Smøla i forslagsområdet?

6 Naturmangfold Kunnskapsgrunnlag Kartinnsyn: Naturbase. Artsdatabank. Lokal kunnskap. Verdivurdering naturtyper. Basert på DN håndbok og naturbase. Verdivurdering naturtyper. Stor verdi Middels verdi Liten verdi Naturtyper vurdert til kategorien svært viktige(a) i naturbase. Naturtyper vurdert til kategorien viktige(b) i naturbase. Andre områder Verdivurdering arter. Grunnlag for verdivurdering er artsdatabanken. Stor verdi Middels verdi Liten verdi Områder for arter i kategorien "kritisk truet", "sterkt truet" og "sårbar" i Norsk rødliste for 2010 Områder for arter i kategorien "nær truet" eller "datamangel"* i Norsk rødliste 2010 Andre områder *Hvis det er sannsynlig at arten har en risiko for å dø ut, men det er stor usikkerhet knyttet hvor stor risikoen er, benyttes kategorien datamangel (DD).(kilde:Artsdatabanken). Forvaltningen av planter og dyr som finnes naturlig skal sikre levedyktige bestander. Variasjonen av naturtyper, landskap og geologi skal opprettholdes. DN deler naturtyper i svært viktig (A) hvor verdi=stor, viktig (B) hvor verdi=middels og C- registrert(lokalt viktig) hvor verdi=liten. Naturtyper blir vurdert ut ifra innsynsløsning hos DN og lokalt nedlastet kartdata. Nærhet til området må vurderes og eventuelt avgrense området. Negativt hvis naturtyper blir nedbygd. Er det naturtyper som er viktige for Smøla?

7 Omfangsvurdering. Tabellen er basert på statens Vegvesen håndbok 140. Omfang Stor positivt Middels positivt Tiltaket vil i stor grad Tiltaket vil Naturtyper og/eller utvalgte og/eller utvalgte styrke viktige styrke viktige naturtyper. naturtyper. Lite/intet Tiltaket vil stort sett ikke endre viktige og/eller utvalgte naturtyper. Middels negativt Tiltaket vil svekke viktige og/eller utvalgte naturtyper. Stort negativt Tiltaket vil ødelegge viktige og/eller utvalgte naturtyper. Arter (dyr og planter) Tiltaket vil i stor grad øke artsmangfoldet eller forekomst av arter eller bedre deres vekstog levevilkår. Tiltaket vil øke artsmangfoldet eller forekomst av arter eller bedre deres vekst- og levevilkår. Tiltaket vil stort sett ikke endre artsmangfoldet eller forekomst av arter eller deres vekst- og levevilkår. Tiltaket vil i noen grad redusere artsmangfoldet eller forekomst av arter eller forringe deres vekst- og levevilkår. Tiltaket vil i stor grad redusere artsmangfoldet eller fjerne forekomst av arter eller ødelegge deres vekst- og levevilkår. Sikring av landbruksressurser (jordvern) Kunnskapsgrunnlag AR5. kilden.no. Lokal kunnskap. Og ved befaring og intern kompetanse. Blir området reelt benyttet, og er det egnet til landbruksareal? I hvilken grad blir det benyttet? Verdivurdering Landbruksareal må prioriteres, negativ hvis landbruksareal forsvinner. Det må også unngås at landbruksareal blir oppstykket. Landbruk blir vurdert mot AR5 og lokal kunnskap. Omfangsvurdering Omfang Stort positivt Middels positivt Lite/intet Middels negativt Stort negativt Tiltaket vil i stor grad sikre og øke landbruksressursene. Tiltaket vil sikre og øke landbruksressursene. Tiltaket vil stort sett ikke føre til bedre sikring eller økning av landbruksressurser. Tiltaket vil medføre redusert sikring og nedgang i landbruksressursene. Tiltaket vil i stor grad medføre nedgang i landbruksressurser.

8 SAMFUNN De ulike fagtemaene kategorisert under samfunn lar seg ikke vurdere på samme måte som for miljøtemaene i forhold til verdi og omfang. Noen av temaene er konkrete og lettere å vurdere en av mens andre vil det bli foretatt en fagmessig skjønnsvurdering av. Konsekvensene vil likevel vurderes og plasseres etter tilsvarende skala som for miljøtemaene. Forurensning(klimagassutslipp, annet utslipp til luft og sjø, forurensing av jordbunn og vann) Kartinnsynsløsninger: Grunnforurensning - eiendommer med forurenset grunn, vannmiljø - miljødirektoratet. Støysonekart? - luftforurensning - lokal kunnskap, Verdivurdering: Fører forslagene til mer eller mindre forurensning. Vil det kreve utslippstillatelser? Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkninga jf. folkehelseloven Vurderes konkret om forslagene vil få innvirkning på folkehelsen. Fra Planstrategi for Smøla kommune er følgende tema for fysisk planlegging framhevet: Anlegge gang og sykkelvei og sikre gode friluftsområder i tilknytning til boligområder. Videre vil forslag som legger til rette for aktiviteter være positivt for folkehelsen. andre? Vil forslaget få negative eller positive er for eksisterende friluftstilbud eksempelvis turstier, badeplasser, rekreasjonsområder. Tilgjengelighet til uteområder gang- og sykkelveinett herunder bomiljø Konkret vurdering av hvert forslag. Omfanget, bruken og størrelsen på området har betydning. Er omfanget lite og området begrenset og bruken ikke tilsier noe annet så vil det være naturlig og ikke vekte mangel på tilgjengelighet som negativt. Vil forslaget gjøre det enklere eller vanskeligere å komme seg til eksisterende uteområder og gang- og sykkelveinett? Det er viktig at kommunens innbyggere har tilgang på uteområder i nærmiljøet og friluftsområder. Beredskap og ulykkesrisiko Kartinnsyn: DSB kartprogram. Lokal kunnskap. Skjema for ROS analyse. Risiko ved havstigning og stormflo Den forventede samlede verdien for havnivå og stormflo for Smøla er beregnet til 240 cm i år Med utgangspunkt i dette vil det være naturlig at det legges til grunn en planeringshøyde? som tilfredsstiller krav satt til sikkerhetsklasse F2 i TEK10, som gir en største nominell årlig sannsynlighet for hendelsen på 1/200. Bølgepåvirkning må vurderes hvor plassering, lokal kunnskap og historiske kilder tilsier at det kan være aktuelt.

9 Trafikkmønster Nasjonal vegdatabank, lokal kunnskap. Verdi- og omfangsvurdering: Fører det til økt trafikk, endring av vei, krever det ny vei og/eller ny avkjørsel, trafikksikkerhet blir den verre - bedre - uendret. Barn og unges oppvekstsvilkår Ivareta grønnstruktur som er viktige for barn og unge. Sikre uteområder, Lekeplasser. Andre? SAMLET VURDERING TRINN 5 Den samlede vurderingen er ikke kun basert på tabellens enkelte vurderinger, men representerer en selvstendig helhetlig vurdering. Denne vurderingen kan brukes til å prioritere fremtidige utbyggingsområder, og vil være viktig i forhold til avveining mellom ulike alternativer. ÅRSAK+VERDI/OMFANG=KONSEKVENS Tabell 1 Totalvurdering Verdi Liten (1) Middels (2) Stor (3) Omfang Stor positivt (5) Middels positiv Stor positiv Meget stor positiv Middels positivt (4) Liten positiv Middels positiv Stor positiv Lite positivt (3) Liten positiv Liten positiv Middels positiv Lite negativt (2) Liten negativ Liten negativ Middels negativ Middels negativt (1) Liten negativ Middels negativ Stor negativ Stor negativt (0) Middels negativ Stor negativ Meget stor negativ

10 AVBØTENDE TILTAK TRINN 6 Avbøtende tiltak: Hensynssoner, bestemmelser og retningslinjer, avgrensning/endring av området, alternativt område. Reguleringsplan.

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Naturmangfoldloven 8-12

Naturmangfoldloven 8-12 Naturmangfoldloven 8-12 Hotell Aleksandra Loen, 07.11.2013 Grete Elverum Hva er nytt med naturmangfoldloven? Dette er nytt: Du har gjort mye av dette tidligere også MEN nå er det satt i system OG det er

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige olje- og energidepartement Retningslinjer Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026

KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026 KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026 Nye utbyggingsområder Sande kommune bevaringsverdig kulturlandskap foto: Bjørn Elnan Vedlegg 1 til Kommuneplanens arealdel 2014 2026 Vedtatt av kommunestyret 7. mai 2014 justert

Detaljer

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 1. FORORD 1 ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 DETALJREGULERINGSPLAN GANG OG SYKKELVEI FRA MELBY TIL EGGET PLANBESKRIVELSE 1. FORORD 2 1. FORORD 1.1 Bakgrunn for saken: I februar 2013 ble oppstart av reguleringsarbeid

Detaljer

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Pland-id:

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Forslag til planprogram August 2014 Forsidebilde: Drammen kommune/maudal foto Kartgrunnlag: Lier kommune, Drammen kommune/geovekst 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave/dato:

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget Innhold, rutiner og ansvar Rapport til Miljøverndepartementet Kartverket 20. mai 2012 Side 1 av 44 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 6 2.1 INNLEDNING... 6 2.2 LOV OG

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG KONSEKVENSUTREDNING KU og KDP for ny bru over Glomma i Sarpsborg fase 3 HØRINGSUTGAVE RAPPORT NR. 10057000/7 10.09.2014 Endringsliste VER. DATO STATUS KONTR. AV UTARB. AV 01 09.09.2014 1. utkast Mette

Detaljer

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Lier kommune og Drammen kommune Statens vegvesen region sør Saksbehandler: Jorunn Kveim Låte Vår dato: 30.01.2015 Vår referanse: Detaljregulering for Rv.23 Linnes-E18

Detaljer

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Planprogram Høring/off.ettersyn Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Region nord Bodø, R.vegktr Januar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. PLANPROGRAM... 4 2.1 Hva er

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer Nes kommune Planbeskrivelse med konsekvensutredning (KU) Detaljregulering Esval Holsravina 20. mars 2015 Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder M98-2013 VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kontaktperson i Miljødirektoratet: Miljødirektoratet M-nummer: M98-2013 År: 2014 Sidetall:

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer