Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS."

Transkript

1 Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar

2 INNHOLD 1 INNLEDNIG Bakgrunn Konsekvensutredning, planprogram og reguleringsplan Eiendomsforhold Planavgrensning PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel, andre overordnede planer og retningslinjer Fylkesdelplan for samordnet areal, miljø og transportplanlegging (SMAT) Gjeldende reguleringsplaner Koordinering mot andre pågående plan og utredningsprosesser Oppstartsmøte BESKRIVELSE AV PLANEN Reguleringsformål Tetthet og byggehøyder Torg, møteplasser og uteoppholdsarealer PROBLEMSTILLINGER OG UTREDNINGSBEHOV Alternativer Utredningstemaer OPPSUMMERING AV TEMAUTREDNINGER PLANPROSESS OG MEDVIRKNING VEDLEGG

3 1 INNLEDNIG 1.1 Bakgrunn Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Tiltakshaver ønsker å videreutvikle den ubebygde nordøstlige delen av kvartal 121. Kvartalet avgrenses av gatene Vangsvegen, Anne Diesens veg, Enggata og Sverdrups gate. Planområdet ligger rett ovenfor Hamar stadion og nedenfor Fylkeshuset. Formålet med planarbeidet er å utvikle området til et attraktivt bykvartal med ca m 2 ny bygningsmasse og med et høyhus på inntil 16 etasjer. Høyhuset planlegges oppført som hotell eller boligbygg. Øvrig bebyggelse ønskes regulert til sentrumsformål så som forretning, kontor, bevertning, parkeringsanlegg, offentlig og privat tjenesteyting. Gode torg og møtesteder planlegges som en vesentlig del av prosjektet. 1.2 Konsekvensutredning, planprogram og reguleringsplan Forskriften om KU forutsetter at det skal utarbeides konsekvensutredning for tiltak over m2 (vedlegg 1). I henhold til Plan og bygningslovens 4 1 stilles det krav til utforming av planprogram for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Det utarbeides en detaljregulering i henhold til Pbl Oppstart av reguleringsplanarbeidet varsles i henhold til Forslag til planprogrammet sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart jfr. Pbl. 4 1, 2 ledd (minimum 6 uker). Fastsatt planprogram skal legges til grunn for planarbeidet. Oppstart av planarbeidet med utleggelse av planprogram på offentlig ettersyn kunngjøres med avisannonse og på internett. Grunneiere, naboer til området, velforeninger, organisasjoner og regional myndighet med flere blir varslet direkte med brev. 1.3 Eiendomsforhold Planområdet som er på ca. 5,5 dekar og omfatter gbnr. 1/7449, 1/1353 og del av 1/410. I tillegg kommer tilgrensende kommunal veggrunn. Nedenfor er det listet opp hvem som er grunneiere innenfor området. GBNR Eier/fester 1/410 Vangsvegen 73 AS 1/7449 Vangsvegen Prosjekt AS 1/1353 Vangsvegen Prosjekt AS 3

4 1.4 Planavgrensning Forslagsstiller har som hensikt å detaljregulere nordre del av kvartal 121, det vil si det ubebygde areal som ligger innenfor gbnr. 1/1353, 1/7449 og deler av 1/410. Planområdet er på ca 5,5 dekar, og vist på kartutsnitt nedenfor. Planens avgrensning foreslås lagt i tilgrensende reguleringsplaners avgrensning. Mot Vangsvegen legges planens avgrensning inntil områdeplan for Vangsvegen fra Grønnegata til Ringgata, vedtatt Mot Anne Diesens veg legges plangrensen inntil reguleringsplan for rundkjøring i Anne Diesens veg, vedtatt Mot Enggata legges plangrensen i senterlinje veg. Mot sørvest avgrenses planområdet av eksisterende bygg, Vangsvegen PLANSTATUS 2.1 Kommuneplanens arealdel, andre overordnede planer og retningslinjer I kommuneplanen er området i hovedsak avsatt til sentrumsformål. En mindre stripe langs med Anne Diesens veg er avsatt til grønnstruktur og internt på planområdet er det avsatt et vegareal. Det følger av 8 i de utfyllende bestemmelsene til kommuneplanens arealdel: Høyhus og bygg som utfordrer byens skala Det skal legges frem ulike forslag til løsninger før kommunen behandler søknad om høyhus eller andre bygg som vesentlig bryter med byens skala. 4

5 Det er utarbeidet flere modeller for høyhuset og disse er blitt presentert for planadministrasjon og politisk utvalg. Det er valgt å gå videre med alternativet som er illustrert under kapitel 7. De utfyllende retningslinjene i kommuneplanens arealdel sier at høyhus defineres som bygninger høyere enn 12 etasjer eller over 35 meter. Videre heter det at Hamar kommune anbefaler at det avholdes arkitektkonkurranse om slike byggeprosjekter. Hamar skal ikke preges av høyhus i bybildet. I helt spesielle tilfeller kan det likevel være aktuelt å tillate oppføring av høyhus. Hamar kommune vil sette særlige krav til prosess for evt. utbyggingsønsker om høyhus eller andre bygg som vesentlig utfordrer byens skala I temanotatet Høyhus i Hamar, datert , fremkommer det at planområdet ligger innenfor området som kalles Storhusbyen. Temanotatet er ikke et politisk vedtatt og juridisk bindende dokument, men gir et planfaglig grunnlag for å vurdere spørsmål om bygging av høyhus. Intensjonen med planen er således i hovedsak tråd med kommuneplanens arealdel, med unntak av at det planlegges bebyggelse ut mot Anne Diesens veg hvor det er vist grønnstrukturbelte i kommuneplanen. 2.2 Fylkesdelplan for samordnet areal, miljø og transportplanlegging (SMAT) Hamar kommune har forpliktet seg til å fortette innenfor definert byvekstgrense i kommuneplanen slik den er definert i SMAT, slik at man sparer dyrket mark. I SMAT er det nedfelt følgende mål som vil være i tråd med utvikling av kvartal 121: Valg av utbyggingsmønster skal bidra til å begrense transportbehovet ved å prioritere løsninger som gir korte avstander til service og daglige gjøremål og ved å legge til rette for mest mulig gang og sykkeltrafikk. Innenfor gangavstand fra stasjoner/knutepunkter på hovedårene for kollektivnettet, kan utbyggingshensyn tillegges større vekt enn vern under forutsetning av at det planlegges en konsentrert utbygging og tas hensyn til kulturminner og grønnstruktur. Mulighetene for høyere tomteutnyttelse innenfor eksisterende by og tettstedsområder skal utnyttes optimalt. Planen skal bidra til at regionen kan gi et godt og differensiert tilbud til bolig og næringsformål, basert på det enkelte tettsteds fortrinn og særpreg, og rettet mot å tilfredsstille det som etterspørres i markedet. 2.3 Gjeldende reguleringsplaner Planområdet inngår i reguleringsplan for Vangsvegen 73 som ble vedtatt Området er regulert til kontor, forretning, parkering, felles gårdsrom, allmennyttig gårdsplass og friområde. Tilgrensende planer: Reguleringsplan nr.674 for Vangsvegen, rundkjøring i kryss med Anne Diesens veg, vedtatt Reguleringsplan for Hamar stadion Fuglesethmyra, vedtatt Detaljregulering av Hamar stadion, ikke endelig vedtatt Reguleringsplan nr. 676, Områderegulering for Vangsvegen mellom Grønnegata og Ringgata, vedtatt (Se neste side) 5

6 2.4 Koordinering mot andre pågående plan og utredningsprosesser Planadministrasjonen opplyser i oppstartsmøte at det er igangsatt planarbeid for følgende områder som bør ses i sammenheng med planarbeid for kvartal 121: Det er igangsatt reguleringsarbeid for Hamar stadion med flere planer som både er varslet oppstart av og lagt ut på offentlig ettersyn Det er igangsatt planarbeid for Fylkeshuset(naboeiendommen) Det er igangsatt planarbeid for Ringgatas forlengelse Det arbeides med ferdigstillelse av formingsveileder for Vangsvegen. 2.5 Oppstartsmøte Det er avholdt oppstartsmøte med planadministrasjonen i Hamar kommune Det foreligger referat fra møtet. 3 BESKRIVELSE AV INTENSJON MED PLANEN Det planlegges oppført ca m2 fordelt på 3 lavblokker og 1 høyblokk rundt et felles torg. Det foreslås å kalle torget Anne Diesens torg. Torget har adkomst fra alle tilstøtende gater. Mot Vangsvegen, Anne Diesens veg, og inn mot torget tilrettelegges for publikumsrettet næringsvirksomhet. Torget ligger på nivå med Enggata, dvs. en høy etasjehøyde over Vangsvegen. 6

7 Høyblokka planlegges etablert med enten boliger eller hotell. I begge tilfeller vil hovedinngangen være på bakkeplanet fra torget. I den øvrige bebyggelsen planlegges tilrettelagt for kontor, forretning, bevertning, parkeringsanlegg, offentlig og privat tjenesteyting. Reguleringsplanen skal utrede og legge til rette for to alternativer: Alternativ 1, forutsetter at det etableres boliger i høyblokka Alternativ 2, forutsettes at det etableres hotell i høyblokka. Følgende arealfordeling er forutsatt i mulighetsstudie: Ved boliger i høyblokka: ca 85 leiligheter, ca 7000 m2 kontor, ca forretning og ca 9000 m2 parkering(parkeringsanlegg vil være under terreng). Ved hotell i høyblokka: ca 170 hotellrom, ca 7000 m2 kontor, ca 2500 m2 forretning og ca 9000 m2 parkering(parkeringsanlegg vil være under terreng). Felles parkeringsanlegg foreslås lagt under terreng med innkjøring fra Anne Diesens veg. 3.1 Reguleringsformål Det reguleres til kombinert formål: bolig, forretning, kontor, hotell, bevertning, offentlig og privattjenesteyting, torg, parkering og uteoppholdsareal. Kommuneplanens arealdel legger til rette for at området kan utvikles med sentrumsformål. Sentrumsformål innebefatter forretninger, tjenesteyting og boligbebyggelse, kontor, hotell/overnatting og bevertning, herunder nødvendig grøntareal til bebyggelse. 3.2 Tetthet og byggehøyder Planområdet skal utvikles med en form, volum og innhold som bygger opp under storhusbyen i Hamar. Det legges opp til en høy tetthet innenfor kvartalet. Totalt planlegges ca m2 BRA innenfor planområdet. Med en grunnflate på ca 5,5 dekar gir dette en utnyttelsesgrad på ca. 500 % BRA. Høyhus på Hamar er definert som bygg med 12 etasjer eller mer. Mulighetsstudie som er utarbeidet viser fire bygg rundt et torg, hvor det ene bygges som et høyhus i ca. 16 etasjer. De øvrige bygg planlegges oppført i 3 4 etasjer. 3.3 Torg, møteplasser og uteoppholdsarealer Planforslaget har som mål å skape gode byrom og utsikt for alle. Etableringen av et sentralt torg med adkomst fra fire sider mellom de fire bygningene gir et skjermet byrom som egner seg til opphold for beboere så vel som for innbyggere i Hamar forøvrig. Toppetasjen vil i tilfellet boliger bli tilrettelagt for beboerne med muligheter for opphold på terrasse eller tak. I tilfelle hotell vil det tilrettelegges for publikumsrettet næringsvirksomhet og mulig uteopphold på taket. Nye boliger i og i nærheten av sentrum vil være et viktig virkemiddel for å opprettholde aktiviteten og attraktiviteten i en fortettet by. Et absolutt arealkrav til boligers lekeplassareal på bakkeplan på eget planområde vil på sikt ikke være forenlig med en slik utvikling. I dette tilfelle vil det være en 7

8 forutsetning at man betrakter offentlige parker og andre typer byrom egnet for lek som en del av de lokale uteoppholdsarealene for lek i tilknytning til boligene Hamar Park ligger lett tilgjengelig ett kvartal unna i øst sørøstlig retning. I tillegg vil det på andre siden av Vangsvegen bli anlagt parkanlegg i forbindelse med ubyggingen av nye Hamar stadion. Mulighetene for uteopphold og områdenes kvaliteter vil bli gjennomgått mer i detalj i den videre detaljreguleringsprosessen. 4 PROBLEMSTILLINGER OG UTREDNINGSBEHOV 4.1 Alternativer I henhold til forskrift om konsekvensutredning 9 skal forhold som er tilfredsstillende utredet i overordnet plan, herunder lokaliseringsalternativer, ikke utredes på nytt. Det følger av kommuneplanens bestemmelser og notatet Høyhus i Hamar datert , at området er vurdert som aktuelt å vurdere for høyhus. Da både reguleringsformål og etablering av høyhus er vurdert og avklart i overordnet plan, legges det ikke opp til å utrede alternativer. I høyhuset planlegges det etablert boliger eller hotell. Endelig avklaring på hvilket formål man velger for høyblokka tas i byggesaken. Reguleringsplanen skal utrede konsekvensen for begge formål. Det følger av referat fra oppstartsmøtet, datert , at ved vurdering av et høyhus vil det stilles strengere krav til arkitektur og design enn i bebyggelse som innordner seg byens struktur. Det stilles krav til at høyhuset blir visualisert slik at man kan ta stilling til bygningen med planlagte fasader, materialer og farger. Det er i møtereferat også anbefalt at det i planarbeidet gjøres vurderinger av om høyhuset skal gis en særskilt skulpturell design, eller om det skal fremstå som mer avdempet. 4.2 Utredningstemaer Arkitektur, byrom og byform Det skal gjennom 3D illustrasjoner og drøftinger belyses konsekvensene for omkringliggende bebyggelse, så som lys, sol og skygge forhold. Det skal visualiseres spesielt hvordan prosjektet vil oppleves mot Vangsvegen og rundkjøringen i Anne Diesens veg. Det skal gjennom illustrasjoner dokumenteres hvordan byrommene som dannes internt i planområdet kan utformes. Høyhuset skal visualiseres slik at man kan ta stilling til bygningens planlagte fasader, materialer og farger. Kommunen har satt som krav at ved utarbeidelse av illustrasjoner må man se ny bebyggelse i sammenheng med eksisterende bebyggelse og fremtidig regulert bebyggelse. Det gjelder både innenfor kvartal 121 og tilgrensende kvartaler. I denne planen vil det være vesentlig å få belyst ny bebyggelse sett opp mot planlagt høyhus på Hamar stadion og gjeldende reguleringsplan innenfor kvartal 121. Det skal komme tydelig fram hvilke illustrasjoner som viser de faktiske rammene i reguleringsplanforslaget, og hva som er mulighetsstudier/scenarier. 8

9 4.2.2 Bomiljø I alternativet hvor det planlegges boliger i høyhuset, skal det redegjøres for hvordan bomiljøet skal ivaretas mht. støy, tilgang på uteoppholdsarealer og lekeplasser. Det skal dokumenteres hvordan krav til kvartalslekeplass og uteoppholdsareal skal tilfredsstilles, jf. kommuneplanens bestemmelser Trafikk Det gjøres en trafikkanalyse som viser trafikkgenerering fra tiltaket, med tanke på å vurdere tiltakets konsekvenser for hovedvegsystemet. Det skal beskrives og vurderes forhold til trafikk og trafikkavvikling før og etter utbygging. Vangsvegen er nylig regulert, og regulert trafikkløsning med utbygging av Hamar stadion legges til grunn i førsituasjon. Da Hamar stadion er planlagt realisert i 2 utbyggingsetapper, vil de trafikale konsekvensene av utbyggingen av Vangsvegene 73 vurderes i forhold til både etappe 1 og etappe 2. Trafikkanalysen skal beregne forventet trafikkvekst som følge av tiltaket og fordeling av denne på veinettet. Vurdering av trafikksituasjon på nærliggende vegnett, med kapasitetsberegninger av krysset Vangsvegen/Anne Diesens veg i ettermiddagsrush for situasjon før og etter utbygging. Adkomstløsninger skal vurderes Støy Planområdet er utsatt for støy fra vegtrafikk i Vangsvegen. Det er allerede utarbeidet støysonekart langs Vangsvegen i forbindelse med kommuneplanrevisjonen. Støysonekartet er utarbeidet av Hamar kommune, arealplanavdelingen og datert I henhold til dette støysonekartet ligger planområdet innenfor gul sone. I henhold til T 1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging er gul sone en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Eksisterende støyrapport som er lagt til grunn i ovenfornevnte støysonekart legges til grunn. For boligalternativet må det redegjøres for støyforholdene på arealer som er tiltenkt uteoppholdsareal. Dersom det viser seg at arealene er beheftet med støyverdier over anbefalt norm, må avbøtende tiltak beskrives Forurensing Området har tidligere vært i bruk som oppstillingsplass for busser. I dag benyttes planområdet til parkeringsplass. Planområdet er avmerket som forurenset eller mulig forurenset i temakart forurensning i grunnen som er utarbeidet av Hamar kommune, arealplanavdeling Det følger av utfyllende bestemmelse til kommuneplanens arealdel 16.5 Innenfor områder med kjent forurenset grunn eller mulig fare for grunnforurensning skal det gjøres spesielle grunnundersøkelser og evt. Nødvendige tiltak for utskiftning av masser før områdene kan tillates utbygd. Det skal gjennomføres en fase 1 miljøundersøkelse av planområde Geoteknikk Det planlegges anlagt parkeringsanlegg i to etasjer under dagens terreng. Det foreligger ikke dokumentasjon på grunnforhold innenfor planområdet. Det må gjennomføres en geoteknisk 9

10 undersøkelse innenfor planområdet som redegjør for eksisterende grunnforhold, konsekvenser ved fundamentering av ny bygningsmasse og eventuelle konsekvenser for omkringliggende bygninger Teknisk infrastruktur Energibruk Det utarbeides en energiutreding som beskriver muligheter for energitiltak i bygningsmassen og energiforsyning til denne. Området ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme og det er krav om tilknytning til fjernvarmeanlegg Sosial infrastruktur Skole/barnehage Det følger av 2.02 i de utfyllende retningslinjene i kommuneplanens arealdel at: Det stilles ikke rekkefølgekrav for å sikre etablering av sosial infrastruktur som barnehage, skole og sykehjem såfremt dette ikke er presisert for enkeltområder i kommuneplan for Hamar. I møtereferat fra oppstartsmøte har kommunen opplyst at det vil være aktuelt å vurdere kapasitet i skole og barnehage ved etablering av boliger i høyblokka. Det gjøres en vurdering av konsekvensene av utbyggingen med tanke på skole og barnehagekapasitet ROS Det vises til Pbl. 4 3 om samfunnssikkerhet og risiko og sårbarhetsanalyse. For alle utbyggingsplaner skal det utarbeides en ROS analyse som skal vise alle risiko og sårbarhetsforhold, som har betydning for om arealene er egnet for utbygging. Det er også inntatt i de utfyllende bestemmelsene til kommuneplanens arealdel 2.14 krav til risiko og sårbarhetsvurdering. Overordnete prinsipper for kommunikasjon og rømning må ivareta krav til sikkerhet og beredskapsmessige hensyn i høyhuset, både for hotell og boliger. Det gjennomføres risikovurderinger for begge tilfeller. Det skal utarbeides en risiko og sårbarhetsanalyse for alle relevante temaer innenfor planområdet Kulturminner Det er ingen kjente automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Av nyere tids kulturminner står det en kommunegrensestein innenfor planområdet. Om denne er å betrakte som nyere tids kulturminne avklares med kulturminnemyndighetene i Hedmark fylkeskommune. Det gjøres ingen ytterligere utredninger innenfor temaet kulturminner Biologisk mangfold og grønnstruktur Planområdet er i dag i bruk som asfaltert parkeringsplass. Det er ikke registrert noen biologiske forekomster på området. Potensialet for funn av lokaliteter som har verdi for biologisk mangfold antas å være liten. Det foretas ingen registrering av biologisk mangfold i området. Både i kommunedelplan for Sørøstre bydeler og i kommuneplanens arealdel er det satt av et offentlig friområde langs Anne Diesens veg mellom Vangsvegen og Parkgata. I plan under arbeid for nabokvartalet er denne forbindelsen planlagt videreført. Det skal vurderes i reguleringsarbeidet hvordan intensjonene i overordnet plan skal ivaretas. 10

11 Barn og unges interesser Jfr. Pbl. 2 (formålsparagrafen) skal det legges spesielt vekt på å sikre barn gode oppvekstvilkår. Arealet innenfor planområdet er ikke i bruk av barn og unge i dag. Det planlegges tilrettelagt for uteoppholdsarealer på terreng innfor planområdet ved etablering av boliger i høyhuset. Barn og unges interesser innenfor planområdet vil i første rekke være knyttet til leke og uteoppholdsarealer og bruken av tilgrensende gang og sykkelveier. Dette vil bli redegjort for i planbeskrivelsen Universell utforming Jfr. St.meld. nr 40 ( ) Nedbygging av funksjonshemmedes barrierer er det et nasjonalt mål at alle skal kunne delta i samfunnet på en likeverdig måte, uavhengig av alder eller funksjonsbegrensninger. Personer med nedsatt funksjonsevne skal møte færrest mulig hindringer i bygninger, uterom og i transportsystemet. Viktige føringer er gitt i Rundskriv T5/99 B Tilgjengelighet for alle. Universell utforming er et prinsipp som skal legges til grunn i all kommunal planlegging. Med dette menes at de fysiske omgivelsene, det vil si bygninger, uteområder og andre anlegg utformes slik at de kan brukes av alle mennesker. Prinsipper og tiltak for universell utforming med tanke på tilgjengelighet, tilrettelegging og fysisk utforming vurderes i arbeidet med reguleringsplan og planløsning. 11

12 5 OPPSUMMERING AV TEMAUTREDNINGER Utredningstema Vurderinger som skal gjøres Arkitektur, byrom og byform Det skal utarbeides 3D illustrasjoner som belyser tiltakets konsekvenser for omkringliggende bebyggelse. Det skal utarbeides sol og skyggediagram Det skal visualiseres gjennom 3D illustrasjoner hvordan prosjektet vil oppleves mot Vangsvegen, rundkjøringen i Anne Diesens veg og byrom internt i planområdet. Høyhuset skal visualiseres slik at man kan ta stilling til bygningens planlagte fasader, materialer og farger. Det skal komme fram om 3D modeller og visualiseringer viser rammene i forslaget til reguleringsplan eller om de er mulighetsstudier. Bomiljø Det skal redegjøres for hvordan krav til kvartalslekeplass og uteoppholdsareal er tenkt løst. Trafikk Det gjøres en trafikkanalyse som viser trafikkgenerering fra tiltaket, med tanke på å vurdere tiltakets konsekvenser for hovedvegsystemet. Det skal beskrives og vurderes forhold til trafikk og trafikkavvikling før og etter utbygging. Regulert trafikkløsning før Vangsvegen med utbygging av Hamar stadion legges til grunn i førsituasjon, både byggetrinn1 og byggetrinn 2. Trafikkanalysen skal beregne forventet trafikkvekst som følge av tiltaket og fordeling av denne på veinettet. Det skal gjøres en vurdering av trafikksituasjon på nærliggende vegnett, med kapasitetsberegninger av kryss Vangsvegen/Anne Diesens veg i ettermiddagsrush for situasjon før og etter utbygging. Det skal gjøres en vurdering av adkomstløsningene inn til planområdet. Støy Forurensning Geoteknikk Energibruk ROS analyse Sosial infrastruktur Grønnstruktur Eksisterende støyrapport legges til grunn. For boligalternativet må det redegjøres for støyforholdene på arealer som er tiltenkt uteoppholdsareal. Dersom det viser seg at arealene er beheftet med støyverdier over anbefalt norm, må avbøtende tiltak beskrives. Det skal gjennomføres en fase 1 miljøundersøkelse av planområde. Det skal gjennomføres en geoteknisk undersøkelse innenfor planområdet. Det utarbeides en energiutreding som beskriver muligheter for energitiltak i bygningsmassen og energiforsyning til denne. Det skal utarbeides en ROS analyse for alle relevante temaer. Det gjøres en vurdering av konsekvensene av utbyggingen med tanke på skole og barnehagekapasitet. Vurdere konflikt mellom arealbruk i planforslag og intensjonene i overordnede planer 12

13 Utredningene må avklare om det er behov for avbøtende tiltak i forbindelse med gjennomføringen av planen. I tillegg skal det avklares om det er behov for undersøkelser og tiltak med sikte på å overvåke og klargjøre de faktiske virkningene av planen. Konsekvensutredningen skal inneholde oppsummering og sammenstilling av virkningene. Konsekvensutredningen skal inneholde forslagsstillers anbefaling, og vurdere behovet for eventuelle nærmere undersøkelser før gjennomføring. Metodene som blir benyttet for utredning av de ulike temaene må beskrives. Øvrige vurderinger vil fremgå av planbeskrivelsen som skal følge planforslaget til 1.gangsbehandling. 6 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING Behandling og fastsetting av planprogram For reguleringsplaner som kan ha vesentlig virkninger for miljø og samfunn (Jfr.Pbl. 4 1, 1. ledd), skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart jfr. Pbl. 4 1, 1. ledd. Kommunen vedtar planprogrammet. Planforslag og konsekvensutredning Reguleringsplanen vil bli utarbeidet som detaljregulering i henhold til Pbl Oppstart av reguleringsplanarbeidet varsles i henhold til Forslag til reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning utarbeides på grunnlag av fastsatt planprogram. Samråd, informasjon og deltakelse i planprosessen Medvirkning og kontakt med direkte berørte vil bli ivaretatt i planprosessen med mulighet for innspill gjennom høringsperioden. Etter 1. gangsbehandling overtar formelt kommunen planen. Et eventuelt informasjonsmøte i forbindelse med offentlig ettersyn av planforslaget avtales med kommunen. Forslag til fremdriftsplan (veiledende) Oppstartvarsel Planarbeid/KU Fastsetting av planprogr. 1.gang. behandling Offentlig ettersyn 2.gang behandling Vedtak Kommunestyre April mai jun juli aug sep okt nov des jan feb mar 13

14 7 VEDLEGG 7.1 Illustrasjon 1: 3D fugleperspektiv sett fra Hamar stadion (mulighetsstudie) 14

15 7.2 Illustrasjon 2: 3D illustrasjon fra Anne Diesens torg (mulighetsstudie) 7.3 Illustrasjon 2: 3D illustrasjon sett fra Vangsvegen 73 mot Anne Diesens torg (mulighetsstudie) 15

16 7.4 Illustrasjon 3: Situasjonsplan 16

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Bakgrunn Planforslaget er innsendt av som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver .

Bakgrunn Planforslaget er innsendt <dato> av <navn> som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver <navn>. Skriv kort og poengtert med fulle setninger. Planbeskrivelsen bør normalt ikke overstige 20 sider. Stikkord og beskrivelser som ikke er relevante for planen, skal slettes. Beskriv bare forhold som planen

Detaljer

REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND FLYSTASJON. Planprogram FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE

REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND FLYSTASJON. Planprogram FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND FLYSTASJON Planprogram FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE 15.01.2013, REV. 1, 28.01.2013 REV 2 24.04.2013 1 Forord Stortinget vedtok i 2009 innkjøp av nye kampfly

Detaljer

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave/dato:

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer Nes kommune Planbeskrivelse med konsekvensutredning (KU) Detaljregulering Esval Holsravina 20. mars 2015 Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent

Detaljer

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Oppdraget Oppdragsgiver Helsebygg Midt Norge Oppdragsgivers kontakt Gudmund Moen Oppdragets navn KU

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL 10 38 35 30 3 41 46 48 1 25 37 8 29 26 40 34 12 47 6 19 32 27 4 31 2 7 24 11 5 11 44 13 11 45 33 28 43 23 42 9 18 22 16 14 11 17 20 15 21 BYPLAN 2014 38 46 37 44 45 Kommuneplanens arealdel VURDERING AV

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

Kommunedelplan for Harstad sentrum 2015-2025. Temarapport. Konsekvensutredning nye og endrede utbyggingsområder. vet

Kommunedelplan for Harstad sentrum 2015-2025. Temarapport. Konsekvensutredning nye og endrede utbyggingsområder. vet Kommunedelplan for Harstad sentrum 2015-2025. Temarapport. Konsekvensutredning nye og endrede utbyggingsområder vet Innhold 1. Innledning:... 2 Formålet med analysen... 2 2. Metode for konsekvensutredninger...

Detaljer

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 VED EGNE KREFTER For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 FORORD Kjært barn har mange navn, Harstad er i ulike perioder blant annet kalt for verftsbyen, forsvarsbyen, kulturbyen i nord, arktisk

Detaljer