FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR"

Transkript

1 DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET Bakgrunn Formål med planarbeidet Krav om konsekvensutredning RAMMEBETINGELSER OG FØRINGER Sentrale mål og føringer Nasjonale mål Lover og forskrifter Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen Rikspolitisk bestemmelse om midlertidig etableringsstopp for kjøpesentre utenfor sentrale deler av byer og tettsteder Regionale planer og føringer Regionplan Agder Regional plan for senterstruktur og handel Kommunale planer og føringer Kommuneplanens arealdel for perioden Byplan Arendal 2023 byutviklingsstrategi Reguleringsplaner KONSEKVENSUTREDNING Beskrivelse av alternativer alternativ Utbyggingsalternativ Antatte konsekvenser og utredningsbehov Forholdet til handelsvirksomhet Landskapsbildet Trafikk og barn og unge Konklusjoner INFORMASJON OG MEDVIRKNING FORELØPIG FREMDRIFTSPLAN VEDLEGG... 8 Stærk & Co as Side 2

3 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET 1.1 BAKGRUNN Harebakken Senter ligger sentralt til ved E-18 og ved hovedadkomsten til Arendal sentrum. Avstand til Arendal sentrum er ca 3,0 km. Agderparken Stoa ligger ca 5 km unna. Harebakken Senter åpnet i Senteret er siden utvidet to ganger, først i 1999, og deretter i 2005/-06. En innvendig ombygging resulterte i at senteret ble utvidet med flere butikker i 2012/-13. Totalt på senteret er det 60 butikker. Senteret har 700 P-plasser, fordelt på 446 inne i P-hus og 254 ute. Den totale bygningsmassen er på ca m 2 som er fordelt på ca m 2 forretninger, lager og kantine utgjør ca m 2 og parkeringskjeller er ca m 2. Senteret er eid av O.G. Ottersland Eiendom AS. 1.2 FORMÅL MED PLANARBEIDET Målet med reguleringsplanarbeidet er å tilrettelegge for oppføring av et påbygg på ca 4000 m 2. Påbygget er planlagt i den sydøstre delen av senteret, tilbaketrukket fra fasaden som vender mot boligbebyggelsen på Tamburodden. Påbygget vil bli tilpasset dagens bygningstekniske krav og tilrettelagt for miljøvennlige energitekniske løsninger. Dette inkluderer oppgraderinger i forhold til eksisterende bygningsmasse og det planlegges eget teknisk rom for dette. I tillegg planlegges bygningsmassen å benyttes til kontor/tjenesteyting samt til storhandel. Tiltaket er ment som et supplement til eksisterende senter. Tiltaket krever ingen ytterligere infrastrukturtiltak i form av flere p-plasser eller endrede avkjørselsforhold. Etter avholdt oppstartsmøte med Arendal kommune fremmes planen som en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven Det varsles ikke om oppstart om forhandlinger av utbyggingsavtale med Arendal kommune da det ikke anses som nødvendig i dette tilfellet. 1.3 KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING Vurdering om planlagt tiltak utløser krav konsekvensutredning etter forskrift av om konsekvensutredninger, jf plan- og bygningslovens 4-2: - Planlagt tiltak faller inn under punkt 11 j) i vedlegg II i forskrift om konsekvensutredninger. Alle tiltak/ planer som faller inn under vedlegg II i forskriften må vurderes etter vedlegg III om de har vesentlig virkninger for miljø og samfunn. - Planlagt tiltak kommer i konflikt med rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre, punkt q) i vedlegg III. Det er derfor krav om konsekvensutredning ved utarbeidelse av reguleringsplan for området. På grunn av krav om konsekvensutredning er det utarbeidet forslag til planprogram (dette dokumentet). Forslag til planprogram sendes på offentlig ettersyn i seks uker sammen med varsel om oppstart. Det er anledning til å levere uttalelse til planprogrammet. Planprogrammet skal beskrive formålet med planarbeidet samt avklare overordnede rammer og føringer. Programmet skal også klargjøre behovet for hvilke tema som skal beskrives nærmere samt behovet for nødvendige utredninger i det videre planarbeidet. Stærk & Co as Side 3

4 2. RAMMEBETINGELSER OG FØRINGER 2.1 SENTRALE MÅL OG FØRINGER Nasjonale mål Overordnede politiske mål omtalt i stortingsmeldinger, handlingsplaner, direktiver og konvensjoner skal legges til grunn ved planleggingen. Dette gjelder blant annet mål om redusert klimautslipp, redusert transportbehov, estetiske hensyn til landskapet, alle skal ha muligheter for friluftsliv, sikring av biologisk mangfold, sikring av et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer, redusert omdisponering av de mest verdifulle jordbruksressursene, tilgjengelighet for alle mv Lover og forskrifter I tillegg til plan- og bygningsloven (pbl) med tilhørende forskrifter og forskrift om konsekvensutredning vil planforslaget måtte forholde seg til en rekke sektorlover (herunder blant annet naturmangfoldloven, kulturminneloven, mineralloven, forurensningsloven med forskrifter, avfallsforskriften) og standarder som har bestemmelser om disponering av arealer, naturressurser, utslipp, avfallsbehandling, rystelser mv Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Målet med planretningslinjene er å fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Utbyggingsmønstre og transportsystem bør legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene Formålet med disse statlige planretningslinjene er å: a) Sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. b) Sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene. c) Sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å redusere klimagassutslipp Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen Formålet med de rikspolitiske retningslinjene er å: a) Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. b) Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin løpende planlegging og byggesaksbehandling. c) Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre hensyn/interesser Rikspolitisk bestemmelse om midlertidig etableringsstopp for kjøpesentre utenfor sentrale deler av byer og tettsteder. Formålet med denne rikspolitiske bestemmelsen er å legge til rette for en sterkere regional samordning av politikken for etablering og utvidelse av større kjøpesentre. Hensikten er å styrke eksisterende by- og tettstedssentre og bidra til effektiv arealbruk og miljøvennlige transportvalg, dvs. unngå en utvikling som fører til byspredning, bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for dem som ikke disponerer bil. Stærk & Co as Side 4

5 2.2 Regional planer og føringer REGIONPLAN AGDER 2020 Fylkestingene i Aust- og Vest-Agder har vedtatt at planlegging av felles utfordringer i regionen skal skje gjennom en felles regionplan som erstatter fylkesplanene. Regionplanen skal legge føringer for overordnet planlegging i regionen. Planen har fem hovedsatsingsområder; klima, det gode liv, utdanning, kommunikasjon og kultur. I planens kapittel 4, kommunikasjon, siteres følgende: Et tilpasset og velfungerende transportnett og en godt utbygd elektronisk kommunikasjonsinfrastruktur, er en viktig forutsetning for ønsket utvikling i regionen. Det er ikke mulig å videreutvikle et konkurransedyktig næringsliv og sikre bosetting på hele Agder uten et effektivt samferdselsnett. Transport- og kommunikasjonsinfrastrukturen må utvikles slik at den blir tilgjengelig, effektiv, forutsigbar, sikker og miljøvennlig REGIONAL PLAN FOR SENTERSTRUKTUR OG HANDEL Harebakken er definert som et lokalsenter i Regional plan for senterstruktur og handel, vedtatt Et lokalsenter skal kunne inneholde handels- og tjenestetilbud som maksimalt er dimensjonert for å dekke lokalmiljøets behov. Pkt 8.3 i ovennevnte plan omtaler Harebakken spesielt: 8.3 Harebakken i Arendal: Det tillates ikke ytterligere utbygginger i området før en har løst fremtidig trafikkavvikling både når det gjelder gjennomgangstrafikk (E-18) og lokaltrafikk. Ved en samlet planlegging av området må det konsekvensutredes hvilke effekter et eventuelt økt handelstilbud vil ha for Arendal sentrum. Fylkesutvalget vedtok den i igangsette arbeidet med en begrenset revisjon av Regional plan for senterstruktur og handel. Arbeidene er igangsatt, men foreløpig ikke vedtatt. Av forslag til planprogram går det frem at formålet med revisjonsarbeidet bl a er å se på planbestemmelsenes pkt 8 om lokalsentre: Tydeliggjøre hvor tillatt handel skal regnes som tillegg til eksisterende. Vurdere om bestemmelse om krav til minste enhetsstørrelse skal videreføres. 2.3 KOMMUNALE PLANER OG FØRINGER Kommuneplanens arealdel for perioden I kommuneplanens arealdel er Harebakken Senter avsatt til hensynssone - detaljreguleringssone. Dette innebærer at gjeldende reguleringsplan skal videreføres og er styrende arealbruk for området. Harebakken er i kommuneplanen definert til å ikke være en del av sentrum. Utdrag fra samfunnsdelen peker bl a på at man skal arealeffektivisere bruken av eksisterende næringsområder. Styrke hovedkollektivaksene med økt bolig-, service- og næringsutbygging Byplan Arendal 2023 byutviklingsstrategi Handel-, service- og næringsanalysen peker på at det må være en god rolleavklaring mellom bysentrum, bydelssentra og regionale handelspark (Stoa) for å hindre en uheldig handelsspredning som kan utarme et attraktivt og levende bysentrum Forstudie for fremtidig transportsystem i Arendal (2012) Forstudien er laget for å skissere prinsippene for et fremtidig transportsystem rundt Arendal. Forventet utbygging av bolig og næring i Arendal tilsier en vesentlig trafikkøkning på veinettet. Stærk & Co as Side 5

6 2.3.4 Reguleringsplaner Området inngår i sin helhet i gjeldende reguleringsplan for Harebakken Senter, vedtatt , mindre endring vedtatt Senteret er i dag fylt utbygd iht denne reguleringsplanen. Tilgrensende reguleringsplaner: Harebakken kollektivterminal, vedtatt E-18 Tvedestrand Arendal, vedtatt Råna, Harebakken, vedtatt Utsnitt av eksisterende reguleringsplaner i området med ny planavgrensning vist med rød strek. 3. KONSEKVENSUTREDNING 3.1 BESKRIVELSE AV ALTERNATIVER ALTERNATIV 0-alternativet vil si at dagens situasjon i området opprettholdes, med de konsekvenser det medfører. 0-alternativet er det utgangspunkt som konsekvensene ved planforslaget skal vurderes opp mot UTBYGGINGSALTERNATIV Det vil bli utredet ett alternativ for utbygging, som beskrevet i pkt 1.2. Stærk & Co as Side 6

7 3.2 ANTATTE KONSEKVENSER OG UTREDNINGSBEHOV I konsekvensutredningen vil en beskrive lokale forhold mht miljø og samfunn som sannsynligvis vil bli påvirket av planforslaget. Beskrivelsene vil ta utgangspunkt i eksisterende informasjon som foreligger for de ulike tema. Registreringer/undersøkelser vil bli gjennomført der hvor dette er nødvendig. Da temaene vanskelig kan prissettes eller på annen måte kan beskrives kvantitativt vil man benytte en metode for beregning av ikke-prissatte konsekvenser (jf Statens vegvesens Håndbok 140). De ulike temautredningene vil bli vurdert opp mot følgende: Temaets verdi i det aktuelle området. Det planlagte tiltakets omfang. Konsekvens av det planlagte tiltaket i forhold til 0-alternativet (dagens situasjon) Forholdet til handelsvirksomhet Planlagt utvidelse av senteret må utredes sett i forhold til om det vil påvirke konkurransesituasjonen for Arendal bysentrum. Det vil bli vurdert mulige konsekvenser for handelstilbudet i Arendal bysentrum Trafikk, kollektivbetjening og trafikksikkerhet, inkludert barn og unge Planlagt utbygging må vise hvilke konsekvenser utbyggingen får for trafikkbildet, adkomst og parkering samt hvordan hensynet til barn og unge planlegges løst. Det vil bli vurdert om samlokalisering av butikker gir redusert transportomfang Landskapsbildet Planlagt utbygging vil medføre at landskapsbildet endrer karakter. Det skal utredes hvilke konsekvenser denne endringen vil få for landskapsopplevelsen fra omkringliggende områder, spesielt sett fra Tamburodden og Langsæ. Det vil i den forbindelse bli utført sol- og skyggeanalyser Øvrige tema Temaene kulturminner og kulturmiljø, nærmiljø og friluftsliv, naturressurser, naturmiljø, forurensning (inkl. støy) og øvrige tema som ofte er utredningstema i en konsekvensutredning, er vurdert som ikke relevante for planlagt tiltak siden det er snakk om et påbygg på eksisterende bygningsmasse. 3.3 KONKLUSJONER. Konsekvensene av tiltaket måles mot 0-alternativet. Utredningen vil gi en oppsummerende kommentar/tilråding. Eventuelle avbøtende tiltak som kan gjennomføres vil også bli beskrevet. Stærk & Co as Side 7

8 4. INFORMASJON OG MEDVIRKNING Medvirkning og kontakt med berørte myndigheter, interesseorganisasjoner og naboer i området vil bli ivaretatt i planprosessen gjennom varsel om oppstart og muligheter for innspill gjennom høringsperioder. Opplegg for informasjon: Alle berørte parter, offentlige og private, vil bli tilskrevet underveis i planprosessen og oppfordret til å komme med innspill/merknader. Det vil samtidig bli annonsert i Agderposten. Høringsmaterialet vil også være tilgjengelig på Stærk & Co sin hjemmeside. Muligheter for medvirkning: Det vil være flere muligheter for å komme med innspill til planprosessen. Ved kunngjøring av oppstart av planarbeid og ved høring av planprogram, ved offentlig ettersyn og ved kunngjøring av vedtatt reguleringsplan. Det anbefales alle å komme med innspill så tidlig som mulig i planprosessen. All erfaring viser at det blir vanskeligere å få gjennomslag for sine innspill etter hvert som planprosessen går mot et endelig vedtak. 5. FORELØPIG FREMDRIFTSPLAN Fremdriftsplan for planprogrammet: - Planprogrammet sendes til offentlig ettersyn samtidig med varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid. - Kommunen som ansvarlig myndighet fastsetter deretter planprogrammet på grunnlag av forslaget og uttalelser til dette. Videre arbeid med plan og konsekvensutredning baseres på følgende milepæler: - Parallelt med fastsetting av planprogrammet startes arbeid med planforslag, konsekvensutredning og ROS-analyse. - Fullstendig planforslag oversendes Arendal kommune med mål om første gangs behandling andre halvdel av Kommunen sender planforslaget til aktuelle myndigheter og interesseorganisasjoner for uttalelse samt legger det ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen skal være 6 uker. - Andre gangs behandling og vedtak av planen i første halvdel av VEDLEGG Vedlegg Oversiktskart med planavgrensning Stærk & Co as Side 8

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave/dato:

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Retningslinjer, planbestemmelse og handlingsprogram. Analyser og konsekvensvurderinger

Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Retningslinjer, planbestemmelse og handlingsprogram. Analyser og konsekvensvurderinger Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold Retningslinjer, planbestemmelse og handlingsprogram. Analyser og konsekvensvurderinger Vedtatt av Fylkestinget 20. oktober 2009 Miljøverndepartementet

Detaljer

REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND FLYSTASJON. Planprogram FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE

REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND FLYSTASJON. Planprogram FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND FLYSTASJON Planprogram FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE 15.01.2013, REV. 1, 28.01.2013 REV 2 24.04.2013 1 Forord Stortinget vedtok i 2009 innkjøp av nye kampfly

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG KONSEKVENSUTREDNING KU og KDP for ny bru over Glomma i Sarpsborg fase 3 HØRINGSUTGAVE RAPPORT NR. 10057000/7 10.09.2014 Endringsliste VER. DATO STATUS KONTR. AV UTARB. AV 01 09.09.2014 1. utkast Mette

Detaljer

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Rapport 42/2011 Utgitt november 2011 Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Otto Andreassen, Roy Robertsen, Bjørn Hersoug og Petter Holm Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt

Detaljer

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 VED EGNE KREFTER For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 FORORD Kjært barn har mange navn, Harstad er i ulike perioder blant annet kalt for verftsbyen, forsvarsbyen, kulturbyen i nord, arktisk

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill

Detaljer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer Nes kommune Planbeskrivelse med konsekvensutredning (KU) Detaljregulering Esval Holsravina 20. mars 2015 Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige olje- og energidepartement Retningslinjer Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer