Musea i Sogn og Fjordane Styremøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Musea i Sogn og Fjordane Styremøte"

Transkript

1 Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Dato: Onsdag Tid: Kl. 11:00 Stad: Kystmuseet i Sogn og Fjordane, Florø MØTEBOK Frå styret møtte: Frå adm. møtte: Referent: Harry Mowatt, Laura Kvamme, Anna Jorunn Avdem, Asbjørn Tyssen, Arild Hartmann Eriksen og Olin Johanne Henden Hallvard Oppedal hadde meldt forfall, vara kunne ikkje møte. Direktør Anne-Marie Førde og administrasjonssjef Inge Bent Arnestad. Anne-Marie Førde SAKLISTE: 30/2012: Godkjenning av innkalling og sakliste 31/2012: Godkjenning av møtereferat frå styremøtet /2012: Orienteringar 33/2011: Personal- og lønshandbok 34/2012: Plan for budsjettprosess /2012: Møteplan 2013 for styret i MiSF 36/2012: Ymse SAK 30/2012: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE Innkalling og sakliste vert godkjent Innkalling og sakliste vert godkjent SAK 31/2012: GODKJENNING AV MØTEREFERAT FRÅ STYREMØTET Protokoll frå styremøtet vert godkjent Protokoll frå styremøtet vert godkjent 1

2 SAK 32/2012: ORIENTERINGAR FRÅ ADMINISTRASJONEN Rekneskap mot budsjett HMS/internkontroll/sjukefråvær Besøkstal /. Vedlegg: Besøkstala pr vert lagt fram i styremøtet Lønsforhandling Lokale lønsforhandlingar i MiSF 22. oktober 2012 Avd. Kystmuseet i Sogn og Fjordane Oppløysing av eigarstiftinga/overføring av samlingane, bygg og anlegg til Musea i Sogn og Fjordane. Orientering v/styreleiar i eigarstyret, Anders Folkman Brua over Keilevågen Orientering frå møte med Flora kommune 10. oktober 2012 Norsk Kvernsteinsenter Orientering for stortingsbenken/sf og fylkesutvalet i SF /. Vedlegg: Program Fellesmøte i Balestrand Båtsamlinga i Musea i Sogn og Fjordane med synfaring på «Ausa» Orientering v/førstekonservator Bjørn Fjellheim /. Vedlegg: Rapport båtsamling MiSF Orienteringane vert tatt til vitande Vedtak. Orienteringane vert tatt til vitande Protokolltilførsel: Orientering frå eigarstyret i Kystmuseet i Sogn og Fjordane v/styreleiar Anders Folkman, vart tatt til vitande. Styret ber administrasjonen om å starte prosessen med å tilpasse bemanningsbehov ved Sogn Kunstsenter i Lærdal og ved Anders Svor Museum i Hornindal. Saksutgreiing skal leggast fram på neste styremøte. Styret ber administrasjonen å starte prosessen med styrke organisasjonen med ein ekstra prosjektstilling innan sal- og marknadsføring for å auke besøkstala. Saksutgreiing skal leggast fram på neste styremøte. Med bakgrunn i synfaring og orientering om Ausa v/bjørn Fjellheim, ber styret administrasjonen om å starte arbeidet med å planlegge nytt båtmagasin i Florø. SAK 33/2012: PERSONAL- OG LØNSHANDBOK Inge Bent Arnestad Saksutgreiing: BAKGRUNN FOR UTARBEIDING AV FELLES PERSONAL- OG LØNSHANDBOK Konsolideringsavtale dagsett 14. januar Utdrag av punkt 7. Tilsette Det er semje om at ingen tilsette skal misse arbeidet eller gå ned i løn som følgje av konsolideringa. Enkelte tilsette må derimot rekne med endra stillingsinnhald og heilt eller delvis endra arbeidsinstruks. 2

3 Det er nedfelt i Strategiplan at ein skal Utarbeide samlande personalutviklingsplan med sentrale retningsliner og regelverk som gjev like rettar og praksis. Fagforeiningane og leiinga vart i samband med avslutning av lokale lønsforhandlingar i 2010 samde om behov for felles personal- og lønsplan Forskerforbundet ytra i brev dagsett 28. april 2011 ynskje om at utarbeiding av personalhandbok måtte få høg prioritet. Styret i MiSF har i samband med sak 33/2011 den 6. september 2011 gjeve direktøren fullmakt til å utarbeide felles løns- og personalplan, som skal leggast fram og godkjennast av styret. Planen er tufta på hovudorganisasjonen VIRKE sin «Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner» som frå gjeld alle tilsette og erstattar alle tidlegare overeinskomstar og avtaler. MÅL Utarbeide ein kort og brukarvennleg plan som skal sikre like rettar og plikter for alle tilsette: Presisere og avklare overeinskomsten sine føringar Kartlegge, avklare og forklare dei vanlegaste problemstillingane Referere til overeinskomst og andre lover og reglar. ARBEIDET Den 22. november 2011 sette direktøren ned ei gruppe som fekk mandat til å utarbeide eit utkast til felles Personal- og lønshandbok som skulle leggast fram for styret i løpet av Arbeidsgruppa var samansett av føljande personar: Stig Magne Spjutøy Hovudtillitsvald for MAF sine medlemmar Bjørn Fjellheim Hovudtillitsvald for Forskerforbundet sine medlemmar Aslaug Nesje Bjørlo Vald representant for avdelingsdirektørane Inge Bent Arnestad Styre- og arbeidsgjevarrepresentant, delegert av direktør Anne-Marie Førde har det overordna ansvaret for at planen blir sluttført og lagt fram for styret. Arbeidsgruppa hadde fyrste møte den og avslutta arbeidet den etter til saman 7 møter. Utkast til Personal- og lønshandboka vart sendt ut til alle tilsette den Alle tilsette fekk høve til å kome med innspel til utkastet i samband med personalsamlinga den 16. og 17. april Oppsummering av alle innspel til handboka vart sendt til alle tilsette den , og tilbakemeldingane vart vurdert av arbeidsgruppa og innarbeidd i plandokumentet. Arbeidsgruppa/redaksjonen avslutta arbeidet , og det endelege utkastet vart sendt alle tilsette same dag med frist for tilbakemelding vart Ei samla arbeidsgruppe har kome med forslag til endring i tilsetjingsrutinar, jf. handboka sine punkt 4.6 Innstillingsutval og 4.7 Tilsettingsmynde. Arbeidsgruppa sitt forslaget krev endring av 5 i MiSF sine gjeldane vedtekter. 3

4 Det er kome ei tilbakemelding på arbeidsgruppa sine endringsforslag, der det er peika på avvik mot gjeldande vedtekter. Det er vidare kome tilbakemelding på behov for utarbeiding av eigen plan for livsfasepolitikk, noko arbeidsgruppa stiller seg bak (sjå side 6). Ut over ovannemnte punkt, er det berre kome innspel på mindre endringar. Personal- og lønshandboka som vert lagt fram for styret, er ikkje korrekturlest. Styret for MiSF vedtar framlagt forslag til Personal- og lønshandbok Styret for MiSF godkjenner ikkje framlagt forslag til Personal- og lønshandbok. Saka skal leggast fram til ny styrehandsaming på neste møte. SAK 34/2012: PLAN FOR BUDSJETTPROSESS 2013 Inge Bent Arnestad Saksutgreiing: I samband med utarbeiding av arbeidsbudsjett for 2012, kom det innspel og ynskje frå styret og tilsette om endringar av budsjettprosessar, og at fagforeiningane skulle få innsikt i budsjettutkasta før styrehandsaming. Administrasjonen sendte med bakgrunn i ovannemnte, ut informasjon om «Rutinar i samband med budsjettarbeid» til alle avdelingane den Framdriftsplan for arbeidsbudsjett 2013 er utarbeidd ut frå mål om at det vert lagt fram for styrehandsaming i styremøte 5. desember Framdriftsplanen er sendt ut til alle avdelingsdirektørane, og det er ikkje kome kommentarar eller innspel til framdrifta i budsjettprosessen. FRAMDRIFTSPLAN: Utsending utkast/grunnlag budsjett Frist innlevering av utkast arbeidsbudsjett 2013 frå avdelingane Avd.dir. / gjennomgang arbeidsbudsjett 2013 med avdelingane Avd.dir. / gjennomgang arbeidsbudsjett 2013 med avdelingane Gjennomgang budsjettutkast med fagforeiningane Avdelingsleiarmøte felles - gjennomgang arbeidsbudsjett Utsending styresaker med budsjett og årsplan Styrehandsaming budsjett og årsplan for 2013 Styret for MiSF vedtar framlagt plan for budsjettprosess 2013 Styret for MiSF vedtar framlagt plan for budsjettprosess

5 SAK 35/2012: Møteplan 2013 for styret i MiSF Anne-Marie Førde Saksutgreiing: Forslag til møteplan 2013 for styret med datoar og saker for styremøte er utarbeidd og tilpassa ulike rapporteringsfristar gjennom året. Evt. endringar i framdrift av planarbeid, vil kunne føre til endringar i årsplanen. /. Vedlegg: Møteplan 2013 for styret Framlegg til vedtak: Styret vedtek framlagt møteplan 2013 for styret. Styret vedtek framlagt møteplan 2013 for styret. SAK 36/2012: YMSE TILBOD OM LEIGE AV KAUPANGER SNIKKARVERKSTAD Anne-Marie Førde Saksgrunnlag: På handverkarsamlinga i Sogn, , vart handverkarane, administrasjonssjef og direktør vist rundt i Kaupanger Snikkarverkstad og lagerareal. Snikkarverkstaden har vore drive av Ole Fredskild som også eig verkstaden, sidan Han er i dag er tilsett som handverkar i MiSF avd. DHS-Sogn Folkemuseum. Fredskild ønskjer no å leige ut verkstaden eller legge den ut for sal. Avdelingsdirektør Aud Ross Solberg orienterte om kva idear tilsette v/dhs-sf hadde gjort seg med tanke på å kunne overta og drive snikkarverkstaden vidare som ein felles verkstad for Musea i Sogn og Fjordane. Det har også kome fram forslag på å utvikle verkstaden til eit «kompetansesenter» for m.a. å kunne utføre oppdrag frå andre. Denne tanken er ikkje av ny dato. I 1997 var det sett ned ei arbeidsgruppe av representantar frå DHS-Sogn Folkemuseum, handverkarar, Årdal prosjektutvikling, Lærdal kommune og Fortidsminneforeningen. Arbeidstittelen for arbeidsgruppa var: «Senter for restaurering». Arbeidet med ideen nådde aldri fram til å etablere eit slikt senter. I brev av har Ole Fredskild gitt eit tilbod til Musea i Sogn og Fjordane om å leige verkstaden med utstyr i eitt år for kr ,- eks. mva. Prenta vedlegg: Brev av frå Fortidsminneforeninga avd. Sogn og Fjordane Brev av frå Sogndal kommune v/ordførar Notat av frå Aud Ross Solberg Brev av frå Ole Fredskild Notat av frå Aud Ross Solberg Vurderingar: I sin kompleksitet, er det naturleg å dele saka inn i to nivå: 1. Felles verkstad for Musea i Sogn og Fjordane 5

6 2. Kompetansesenter innan bygningsvern/restaureringsverkstad for eit geografisk område også ut over Sogn og Fjordane. I denne saksutgreiinga er det berre tatt stilling til å drive: 1. Felles verkstad for Musea i Sogn og Fjordane. For å kunne vurdere om det er grunnlag for å opprette eit kompetansesenter innan bygningsvern/restaurering, må det m.a. gjerast ei grundig kartlegging av marknad og etterspurnad, og det vil vere naturleg å stille spørsmål om det er Musea i Sogn og Fjordane som i tilfelle skal ta på seg å drive ei slik teneste. Ole Fredskild gir sjølv uttrykk for at det er «ein lang og vanskeleg prosess å ta stilling til denne saken - -». Både handverkarane og avdelingsdirektørane har fått informasjon om saka, og på siste leiarsamling i september fekk avdelingsdirektørane høve til å drøfte saka i plenum og komme med synspunkt på behov og bruk av ein felles snikkarverkstad i Kaupanger. Tre av fire avdelingsdirektørar (SFKM har ikkje handverkar) var tydelege i sine tilbakemeldingar på at dei ikkje hadde bemanning eller økonomiske ressursar til å kunne nytte seg av verkstaden og at langt dei fleste oppgåvene innan bygningsvernet vart utført på den enkelte avdelinga. Dei ga også sterkt uttrykk for at behovet for ein god lokal verkstad ved kvar avdeling, måtte prioriterast framføre det å legge økonomi i ein felles snikkarverkstad. T.d. har Kystmuseet i dag særdeles dårlege verkstadtilhøve. Dette synspunktet er også tråd med konklusjonen i drøftingar direktøren har gjort med tilsette ved Ryfylkemuseet ( ) som har ansvar for å drive det nasjonale nettverket for bygningsvern og handverkarkompetanse på museum. («Byggnettverket»). DHS-Sogn Folkemuseum som ligg i «gå-avstand» frå Kaupanger Snikkarverkstad, har eit litt anna syn på saka, som naturleg kan vere. Jf. notat av frå avdelingsdirektør Aud Ross Solberg. Administrasjonen har gjort eit reknestykke på å leige og drive Kaupanger Snikkar-verkstad som ein lokal verkstad for avdelinga DHS-Sogn Folkemuseum i eitt år: REKNESKAP OG BUDSJETT (faktisk); År DHS-SF Konto vedl.hold antikv bygg reelt Konto vedl.hold antikv bygg reelt Konto vedl.hold antikv bygg reelt Konto vedl.hold antikv bygg budjett GJ.SNITT VEDL.HOLD ANTIKV.BYGG LOKALKOSTNADER (stipulert); Lokalleige bygg Straum/ komm.avg./ renovasjon mm Forsikring Vedlikehald bygg/maskiner Andre dr.kostn. (transp./data/reinh.mm) SUM FASTE LOKALKOSTNADER PERSONALKOSTNADER Auke i bemanning 0 ØKONOMI OPPSUMMERING Tilgjengelege økonomiske midlar Kostnader lokal PERSONALKOSTNADER 0 Underdekning på midlar til vedl.hold antikv.bygg

7 BUDSJETTKONSEKVENSAR FOR DHS-SF: For å oppretthalde vedlikehald av dei antikvariske bygga må avdelingsbudsjettet for 2013 endrast: - opprinneleg søknadsbudsjett auka kostnader snikkarverkstad SUM BUDSJETT KONTO Kalkulert kostnadsauke på ca. 180 % mot inneverande års budsjett for DHS-SF. Til orientering har MiSF samla budsjettert med , - (søknadsbudsjett 2013). Ut frå ein total fagleg vurdering og ei stipulert kostnadskalkyle for å leige Kaupanger Snikkarverkstad i eitt år og den rådande budsjettsituasjonen for Musea i Sogn og Fjordane for 2013, vil direktøren rå styret til å avslå tilbodet frå Ole Fredskild. Direktøren sitt forslag til vedtak: Musea i Sogn og Fjordane takkar for tilbodet om å leige Kaupanger Snikkar-verkstad, men ut frå ei samla vurdering, må museet avslå tilbodet. Anna Avdem fremma forslag om følgjande framlegg til vedtak: «MiSF innleier snarast forhandlingar med Ole Fredskild og andre interesserte samarbeidspartar om leige/kjøp av Kaupanger snikkarverkstad. Forhandlingsresultatet blir lagt fram for styret så snart det er klart, og kan eventuelt vedtakast på telefonmøte.» Endringsforslaget vart forkasta med styreleiar si dobbeltstemme mot 3 stemmer. Musea i Sogn og Fjordane takkar for tilbodet om å leige Kaupanger Snikkarverkstad, men ut frå ei samla vurdering, må museet avslå tilbodet. Vedteke med styreleiar si dobbeltstemme mot 3 stemmer. Harry Mowatt styreleiar Laura Kvamme Olin Johanne Henden Asbjørn Tyssen Arild Hartmann Eriksen Anna Jorunn Avdem 7

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Protokoll frå regionstyremøte

Protokoll frå regionstyremøte Protokoll frå regionstyremøte Møte nr. 1/2014 Dato: 11. 12. januar 2014 Nordfjord Hotell Nordfjordeid Til stades frå styret: Nils-Gunnar Solli, Anita Nøring, Grete Sjøhagen Nedrebø, Kari Klokseth, Oddgeir

Detaljer

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Audit & Advisory September 2009 Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Innhald 1. Bakgrunn og problemstillingar... 3 2. Kontrollkriterium... 3 2.1 Fullmakter... 3 2.2 Aksjeloven...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

MØTEBOK Gulen kommune. Saknummer Utval Møtedato 40/09 Kommunestyret 21.09.2009

MØTEBOK Gulen kommune. Saknummer Utval Møtedato 40/09 Kommunestyret 21.09.2009 Saknummer: 09/837 Løpenummer: 4323/09 Arkivkode: 033 &17 Saksbehandlar: Martin W. Kulild MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 40/09 Kommunestyret 21.09.2009 SKRIV OG MELDINGAR Ingen skriv og

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00 1 kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 10. mars 2013. Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Onsdag 17. april 2013 kl.

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger STYREMØTE Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Hotel Ullensvang Møtetidspunkt: 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Går til: Styremedlemmer

Detaljer

Innkalling til ekstra rådsmøte

Innkalling til ekstra rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 16. april 2015 Innkalling til ekstra rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Fredag 24. april 2015 Kl. slett:

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: 07.12.2011 Møtestad: Helse Vest RHF, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Oddvard Nilsen Torill Selsvold Nyborg Reidun

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no.

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no. Møteinnkalling Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 21.03.2012 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411

Detaljer