Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 Aukra kommune Økonomiavdelinga Arkivsak: 2006/62-1 Arkiv: 210 Saksbeh: Anne Thorsrud Dato: Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET A-212 Rekneskap 2005 Rådmannen si tilråding: 1. Overskottet på kr blir sett av til fritt disposisjonsfond. 2. Kommunestyret godkjenner rekneskapen slik det er lagt fram. Vedlegg: Utskrift av investeringsrekneskapen Utskrift av driftsrekneskapen Utskrift av balansen Særutskrift til: Kommunerevisjon distrikt 2 Møre og Romsdal Fylke

2 Bakgrunn: Rekneskapen for 2005 er avlagt i samsvar med kommuneloven 48, forskrift om årsrekneskap og årsberetning av 15. desember 2000 og Aukra kommune sitt økonomireglement. Rekneskapsprinsipp Aukra kommune har ført rekneskapen etter dei rekneskapsprinsippa som er nedfelt i kommuneloven 48 og rekneskapsforskrifta 7. Anordningsprinsippet gjeld i kommunal sektor. Dette inneber at all tilgang og bruk av midlar, som gjeld kommunal verksemd, skal gå fram av driftsrekneskapen eller investeringsrekneskapen. Driftsrekneskapen viser driftsutgifter og inntekter i kommunen og resultatet av dette ved slutten av året. Investeringsrekneskapen viser kommunen sine utgifter i samband med investeringar og korleis desse er finansiert. Vidare er rekneskapen ført etter bruttoprinsippet. Det er ikkje gjort frådrag i inntektene for tilhøyrande utgifter og ikkje frådrag i utgifter for tilhøyrande inntekter. På denne måten kjem aktiviteten i kommunen fram med riktige beløp. Utgreiing: Aukra kommune innførte rammebudsjettering i Dette fører til at rekneskapen blir rapportert på rammenivå. Rekneskapen på ansvarsnivå vil ligge ved. Driftsrekneskapen Aukra kommune sitt driftsresultat viser eit overskott på kr Av dette er kr overført til investeringsrekneskapen. Overskot i driftsrekneskapen er kr

3 DRIFTSREKNESKAPEN - REKNESKAPSSKJEMA 1 A og B Tala er i heile 1000 kroner Rekneskap Budsjett Avvik Rekneskap (korriger) 2004 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskot Skatt på eigedom Andre direkte eller indirekte skattar Flykningetilskot Momskompensasjon investeringar Øyremerka tilskot resurskrevj. brukarar Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter / - utgifter Til dekning av tidlegare års rekneskapsmessige meirforbruk Til ubundne avsetningar Til bundne avsetningar Bruk av tidligare års regneskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetningar -865 Bruk av bundne avsetningar Netto avsetningar Overført til investeringsrekneskapet Til fordeling drift Sentrale styringsorgan Undervisning og kultur Helse Sosial Teknisk OL Motpost avskrivingar og kalk.renter Korrigert for bruk/avsetning til fond Sum fordelt til drift Meirforbruk/mindreforbruk

4 Inntekter Totalt viser rekneskapen frie inntekter med kr Dette er ei meirinntekt på kr samanlikna med budsjett. Skatteinntekter og rammetilskot frå Staten I budsjettet for 2005 blei det budsjettert med skatte- og rammeinntekter på kr 90 millionar. Rekneskapen viser ein meirinntekt samanlikna med budsjett på ca. kr 3,4 millionar. Desse inntektene har utvikla seg slik frå (tala er i millionar kroner). Skattar er utan eigedomsskatteinntekter. Overføringar frå staten Skattar 32, ,2 31,8 38,2 40,7 43,2 47,3 57,5 Rammetilskott 29,4 31,6 32,4 38,4 36,5 37,7 40,2 43,3 36,2 SUM 61,6 61,6 63,6 70,2 74,7 78,4 83,4 90,6 93,7 Kommunalt skatteøre ,0 % 10,3 % 10,5 % 11,2 % 12,2 % 12,2 % 11,8 % 12,2 % 11,8 % Eigedomsskatt Eigedomskatteinntekt for 2005 blei kr Utgifter Det blir ikkje budsjettert avskrivinga og kalkulatoriske renter. Avvik på sentrale styringsorgan, helse, sosial og teknisk skuldast at avskrivingane og kalkulatoriske renter er fordelt på etatane. Rekneskapsresultatet på etatane samanlikna med budsjett, viser små avvik. 2 Undervisning og kultur Undervisning og kultur hadde ei budsjettramme på kr Rekneskapen viser eit mindreforbruk med kr Når nettoresultatet for gamle undervisning og kultur viser innsparing i høve til netto driftsrammer på vel ein million, ligg forklaringa i all hovudsak på inntektssida. Særleg gjeld dette barnehagane der vi fekk både auka statstilskott pr , og seinare skjønnstilskott på over ein million. I tillegg auka volum på framandspråkleg undervisning, men også der fekk vi kostnadene kompensert. Elles litt utslag begge vegar pga ny struktur, men det synest som alle kvar på sin plass har vist god budsjettdisiplin. 6 Teknisk Tabellen under viser resultatet på vassforsyning, avløp og renovasjon. Driftskostnadene er tatt frå reknskapen. Indirekte kostnader er berekna etter ein fordelingsnøkkel og fordelt på vatn, avløp og renovasjon. Kapitalkostnader blir berekna på bakgrunn av investerte verdiar og ein kapitaliseringsrente som i 2005 var 3,9 %. Avskrivingane blir gjort lineært i forhold til avskrivingstida på det einskilte anleggsmiddel.

5 Rekneskapsoppsett VAR 2005 Rekneskap Rekneskap Rekneskap Vassforsyning Driftsutgifter Indirekte driftsutgifter Kalkulatoriske renter Avskrivingar Sum utgifter Sum inntekter Resultat Vassforsyning Avsetting til bundne driftsfond Avløp Driftsutgifter Indirekte driftsutgifter Kalkulatoriske renter Avskrivingar Sum utgifter Sum inntekter Resultat avløp Avsetting til bundne driftsfond Renovasjon Driftsutgifter Indirekte driftsutgifter Kalkulatoriske renter Avskrivingar Sum utgifter Sum inntekter Resultat renovasjon Avsetting til bundne driftsfond Kalkulasjonsrenta = 3,9 % Utgangspunktet er Noregs Bank sin 3-årige statsobligasjonsrente med tillegg av 1 %

6 Tala under viser korleis dei indirekte kostnadane er fordelt på teknisk sektor. Fordeling av felleskostnader 2005 Tilleggsytingar/ støttefunksjonar Fellesadm UKU Helse Sosial Teknisk O L Aukra Sokn Husleige kommunehus 41 % 12 % 0 % 0 % 25 % 12 % 10 % Straumutgifter kommunehus 41 % 12 % 0 % 0 % 25 % 12 % 10 % Sentralbord (telefon) 25 % 10 % 10 % 10 % 25 % 20 % 0 % Fellestenester/ kontorstøtte 25 % 20 % 5 % 5 % 25 % 20 % Porto 25 % 20 % 0 % 5 % 25 % 25 % 0 % Datakonsulent 20 % 15 % 15 % 15 % 20 % 15 % Dataverktøy 30 % 10 % 15 % 5 % 20 % 15 % 5 % Reinhald kommunehus 41 % 12 % 0 % 0 % 25 % 12 % 10 % Økonomistyring øk.sjef 12,50 % 12,50 % 12,50 % 12,50 % 25 % 25 % 0 % Rekneskapsføring 10 % 35 % 25 % 12,50 % 12,50 % 5 % Innfordring 5 % 25 % 0 % 15 % 55 % 0 % Lønningskontoret 8 % 45 % 30 % 10 % 5 % 2 % Revisjon 10 % 35 % 25 % 12,50 % 12,50 % 5 % Personalfunksjon 25 % 10 % 25 % 10 % 25 % 5 % Sentral opplæring Informasjonsarbeid Drift av bygningar Indirekte kostnader teknisk 2005 Tilleggsytingar/ støttefunksjonar Vatn Avløp Renovasjo Sum Husleige, straum, reinhald kom.hus Fellestenester/ kontorstøtte Datakonsulent Datakommunikasjon Økonomistyring øk.sjef Rekneskapsføring Innfordring Lønningskontoret Revisjon Personalfunksjon Sentral opplæring - Informasjonsarbeid - Drift av bygningar - Sum

7 Bruk av overtid Overtid Ansvarsområde Timar 2005 Timar 2004 Timar 2003 Timar 2002 Timar 2001 Timar 2000 Sentraladministr , Underv. & kultur 7 6, Helse Sosial Teknisk Ormen Lange Sum ,5 2867, Helse Innan helse er det ei stor auke i bruk av overtid timar skuldast overtidbruk ved drifting av ambulansebåten. Årsaka til dette er arbeidsavtalen som ambulansepersonalet har. Denne avtalen er reforhandla, noko som gjer at grunnløna til personalet er auka og overtidsbruken vil bli redusert.

8 Investeringsrekneskapen INVESTERINGSREKNESKAPEN - REKNESKAPSSKJEMA 2 A og B Tala er i heile 1000 kr Rekneskap Korr. budsjett Avvik Rekneskap Investeringar i anleggsmidlar 1 Sentrale styringsorgan Undervisning og kultur Helse Sosial Teknisk Andre område (OL) Sum anleggsmidlar Utlån og forskoteringar Avdrag på lån Avsetningar Årets finanseringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidlar Inntekter fra salg av anleggsmidlar Tilskudd til investeringa Mottekne avdrag på utlån og renter Andre inntekter Sum ekstern finanfisering Overført frå driftsrekneskapen Bruk av avsetningar Bruk av likviditetsreserve 0 0 Sum finansiering Udekt/udisponert

9 Investeringsrekneskapen Sentrale styringsorgan Finansiering Investering Connecting People (110002) 1200 Ny telefonløysing kommunehuset/riksfjord Lånebehov Sum Oppgradering sakshandsamingssystem 1200 Saks-/ arkivsystem E-phorte (113004) Finansierast over drift Sum EDB-utgifter 1310 Unique lønn, øk og fakturering (113002) Genrerelle datainv (113003) IT-investeringinar Lånebehov Finansierast over drift Sum Kjøp av aksjar 1200 Kjøp av aksjar Romsdalsfisk Bruka av fond Kjøp av aksjar Aukra sikkerhetssenter AS Bruk av frie fond Kjøp av aksjer Samspeils Bruk av frie fond Eigenkapitalinnskott KLP Bruk av ubunde investeringsfond Sum Ombygging kommunehuset 1501 Ombygging kommunehuset Finansierast over drift Sum Kyrkja 1710 Utgreiing Kyrkjelydshus Finansierast over drift Sum Tap på fordringar 1890 Tapsføring av utlån Bruk av bunde fond Sum Totalt sentrale styringsorgan Undervisning og kultur Finansiering Investering Dataprogram skole 2200 Programvare/ maskinvare skole

10 Finansierast over drift Sum Planlegging Riksfjord skole ( ) 2135 Planlegging Riksfjord skole Lånebehov Sum Paviljong Riksfjord skole (200010) 2200 Paviljong Riksfjord skole Lånebehov Sum Trafikkareal Riksfjord skole (215000) 2200 Trafikkareal Riksfjord skole Finanserast over drift Sum Julsundet skole byggesteg Tilbygg Julsundet skole ( ) Julsundet sk. byggesteg 3 ( ) Opplånt i 2005 ( ) Finansieringsbehov Sum Bergetippen barnehage ( ) 2320 Bergetippen barnehage Opplånt i 2005 ( ) Sum Forprosjekt barnehageutbygging ( ) 2311 Utbygging Barnebo barnehage Finansierast over drift Sum Ballbinge/ friluftsaktivitetar 2531 Idrett og kulturplan (250000) Finansierast over drift Smågevatnet friluftsområde (255001) Tilskott frå direktorat for naturforvaltning Ballbinge Julsundet (241002) Finansiert ved spelemidlar Gåver frå Sparebanke Møre Finansiert over drift Sum Totalt Undervisning og kultur Helse Finansiering Investering Inventar Ambulansebåtbustad 3300 Inventar og utstyr Finansiert over drift Sum

11 Kai ambulansebåt 3301 Kai ambulansebåt Opplånt i 2005 ( ) Lånebehov Sum Journalsystem Aukraheimen (304000) 3710 Elektronisk pasientjournal Lånebehov Sum Brannvarsling Aukraheimen 3711 Brannvarslingssystem Aukrahiemen Finansiering over drift Sum Helse Teknisk Finansiering Investering Kartlegging (652001) 6020 Kartlegging Kartlegging Lånebehov Sum GIS-platform (652002) 6020 GIS-platform GIS-platform Lånebehov Sum Midlertidig bygg for brannvern og driftsavd Opprusting lager Nautneset (k-sak 103/05) Tomt ny brannstasjon ( ) Tomt ny brannstasjon (653003) Riving brannstasjon/ utelager (653003) Avsetning til bunde inv.fond (653003) Sal av brannstasjonen Sum Brannbil/ redningsbil 6520 Ny brannbil Tilskott frå andre Opplånt i 2005 ( ) Finansierast over drift Sum Produksjon av vatn 6210 Utlån Finansieringsbehov Sum

12 Leidningsnett Hydrovegen avtale Leidningsnett vatn Leidningsnett avløp Leidningsnett gass Lånebehov Sum Avløp Rød - Solem ( ) 6320 Avløp Rød Lånebehov Sum Gang og sykkelveg Hollingen - Jendem 6710 G/S Hollingen - Jendem ( ) Lånebehov Sum Holmesundsskrysset ( ) 6710 Trafikktryggingstiltak Holmesundskrysset Lånetilsagn 04/ Finansierast over drift Sum Reasfaltering 6710 Reasfaltering Lånebehov Sum Ferdigstilling Aukrasanden 6710 Gangveg Aukrasanden Finansierast over drift Sum Miljø, trafikksikkerhet kommunale vegar 6711 Grunnerverv Finansierast over drift Sum Veg- og gatelys 6720 Bustadområde Eidskrem (617000) Gossen sentrum Gossen sentrum Veglys Eikrem ( ) Veglys Hukkelberg bustadfelt Veglys Hukkelberg bustadfelt Veglys Hollingen bustadfelt Veglys gl.komm.hus-hjertvikkryss Veglys gl.komm.hus-hjertvikkryss Tilskott frå andre Lånebehov Sum

13 Utbygging bustadføremål 6911 Bustadområde Eidskrem (617000) Bustadområde Falkhytten (613000) Sal av tomter Bustadområde Aukrasanden (611000) Sal av tomter og refusjonar Refusjon Bustadområde Solem ( ) Sal av tomter Bustadområde Hollingen (615000) Bust, Falkhytten-Hukkelberg (618000) Diverse kostnader bustadområder Sal av tomter Bruk av bunde fond Finansieringsbehov Sum Utbygging næringsareal 6921 Gossen sentrum ( ) Nyland industriområde ( ) Nautneset industriområde ( ) Sal av tomt Veg Aukra hotell (602800) Coop-tomta ( ) Diverse kostnader næringsareal 700 Låneopptak i 2005 ( ) Lånebehov Sum Gassleidning 6950 Gassleidning Hoksneset Finansierast over drift Sum Teknisk Ormen Lange prosjektorganisasjon Finansiering Investering Tilskott til andre kommunar 7200 Tilskott til Fræna kommune Finansiert m låneopptak i 2005 ( ) Avløp Litle Grynnvika 7330 Utbygging Grynnvika Finansierast ved bruk av ubunde investeringsfond Utbygging av Juvika småbathamn ( ) 7500 Utbygging av Juvika småbathamn Finansierast av Hydro (uteståande fordring) Sum

14 Gang- og sykkelveg Bakkemyr-Hoksnes 7710 Bakkemyr-Holsnesskifte Tilbakeførte refusjone Bruk av lån Til finansiering tidlegare år Sum Ormen Lange Prosjektorganisasjon Sum totalt investerinar Samandrag finansiering Bruk av lån Sal av tomter Sal av eigedom Refusjon frå andre Bruk av bunde fond Bruk av ubunde investeringsfond Overført frå drift Tilsakn om finansiering Lånebehov (samlelån og andre lån) SUM

15 Avvik Det er berre prosjekt som har vesentleg avvik frå budsjettet som vil bli kommentert. 1 Sentrale styringsorgan Connecting People budsjett kr Prosjektet er namnet på innføring av ny telefonsentral på kommunehuset. Rekneskapen viser at prosjektet kosta kr Dette er eit meirforbruk samanlikna med budsjett med kr Grunnen til avviket er at det i utgreiingsprosessen blei klart at Riksfjord skole hadde stort behov for nytt telefonsystem. Ved å samordne dei to innkjøpa, fant rådmannen innsparingseffekt ved å gjennomføre begge tiltaka samtidig. Oppgradering sakshandsamingssystem I rekneskapen for 2005 er det brukt kr til oppgradering av sakshandsamingssystem. Tiltaket var i økonomiplana for budsjettert i Då samarbeid med Midsund kommune og godt tilbod frå leverandøren blei realiteten, valte rådmannen å forskottere deler av investeringa i Undervisning og Kultur Dataprogram skole I 2005 fekk skolen tildelt ei investeringsramme på kr Berre kr blei brukt. Grunnen til at budsjettposten ikkje blei brukt i større grad var mangel på tid til planlegging og gjennomføring av tiltak. Vidare utbyggingstakt vil bli vidareført i 2006 etter tilgjengeleg kapasitet. Rådmannen tilrår at deler av budsjettbeløpet blir stilt til disposisjon i Planlegging av Riksfjord skole/ Forprosjekt Riksfjord skole Plannemnda sitt arbeid i samband med utbygging/ rehabilitering av Riksfjord skole blei budsjettert til kr i I rekneskapen for 2005 er det ført utgifter med Avviket skuldast nok truleg ei romsleg budsjettramme og at ein ikkje kjente til kor store utgreiingskostnadene kunne bli. Paviljong Riksfjord skole I 2005 løyvde kommunestyret kr 2 millionar til brakkeløysing for manglande klasserom ved Riksfjord skole. I 2005 blei det brukt kr Prosjektrekneskapen vil bli ferdigstilt i 2006, så det er for tidleg å seie noko om eventuelle avvik. Trafikkareal Riksfjord skole I 2004 blei det budsjettert kr til dette tiltaket. Prosjektet er ferdigstilt og totalkostnaden blei på kr Det var ei overskriding på kr Grunnen er at den gamle busslomma blei omgjort til leikeareal og finansiert over dette prosjektet. Prosjektrekneskap Trafikkareal Rikksfjord skole (215000) Budsjett Rekneskap Rekneskap Sum Finansiert med lån Sak 05/212-1 Finansierast over drift Julsundet skole og Bergetippen barnehage

16 Julsundet skole og Bergetippen barnehage er ferdig utbyggd i Eigne prosjektrekneskap vil bli lagt fram til handsaming i løpet av Helse Kai ambulansebåt Dette prosjektet var budsjettert med kr i Prosjektet blei oppstarta i 2004 og er no ferdigstilt. Totalkostnaden kom på kr Dette er eit meirforbruk på kr Prosjektrekneskap Kai ambulansebåt Budsjett Rekneskap Rekneskap Sum Finansiert med lån Sak 04/ Finansieringsbehov Journalsystem Aukraheimen Tiltaket var budsjettert til kr Prosjektet er gjennomført til kr Dette er eit meirforbruk samanlikna med budsjett med kr Grunnen til overskridinga er at budsjettert beløp var eit usikkert estimat. 6 Teknisk Brannbil Det var budsjettert investering med kr Det ferdige totalprosjektet kostet kr Det har blitt lagt fram eige prosjektrekneskap på dette prosjektet. Leidningsnett Hydrovegen Avtale Aukra kommune har gjennom avtale med Hydro bygd ny veg frå Hoksneset mot Nyhamna. I samband med denne utbygginga er det gjort utbygginga av vatn, gass og breiband. Dette er kommunen sin del av investeringskostnadene. Nyland Industriområde Prosjektet Nyland Industriområde vil bli lagt fram i eiga sak. Andre prosjektrekneskap Dette gjeld prosjekt som har gått over fleire år og som ikkje er så store at det er krav om eigne prosjektrekneskap. Prosjektrekneskap Nytt økonomisystem (113002) Budsjett Budsjett Rekneskap Rekneskap Rekneskap Sum Finansiert med lån Finansiert med lån Finansierast over drift

17 Prosjektrekneskap Kartlegging Budsjett Rekneskap Rekneskap Sum Finansiert med lån Sak 04/ Finansieringsbehov Prosjektrekneskap Gassleidning Hoksneset Sak 04/ Rekneskap Rekneskap Sum Finansiert med lån Finansierast over drift Balansen Omløpsmidlar Tabellen under viser korleis innskotta var plassert ved årsskiftet. Innskot per Bankar Innskot Gj. rente Rentebeløp Nordea , Sparebanken Møre , SpareBank 1 Midt-Norge , Sum , Langsiktig gjeld I tabellen under blir gjeldsporteføljen per synleggjort. Lån Rest Vilkår Renter Gj.s.rente Kommunalbanken Kommunehuset ,55 pt Refinansiering Husbanken ,91 fast Investeringsprosjekt ,91 fast Omsorgsbustader ,55 pt Aukraheimen ,55 pt Lån diverse formål ,55 pt Samlelån ,55 pt Div lån ,55 pt Ambulansebåt ,55 pt Julsundet skole/ g&s-veg ,55 pt Investeringar 2002 & ,55 pt Nyland Industriområde ,55 pt Samlelån ,7 pt Sum ,

18 Husbanken Bergland etableringslån ,4 fast Oppf. Lån Bergland ,4 fast Bergland II ,3 fast , KLP/ Opplysningsvesenets fond Opplysningsvesenet Orgel Kyrkja , Aukraheimen ,65 pt , Kommunalkreditt 9145 Utbyggjing Riksfjord skole ,5 pt Samlelån ,5 pt , Lån som skal dekkast av Hydro millionar til Fræna ,96 fast Summer Gjennomsnittsrenta på porteføljen 2,7 Vekta nedbetalingstid for låna er 17,7 år. Aukra kommune har lånt kr av Norsk Hydro. I tillegg kjem formidlingslån med kr Pensjonsforpliktingane kjem til uttrykk i balansen som langsiktig gjeld. Dette utgjer kr Andre statistikkar Folketalsutviklinga Folketalet og samansettinga av aldersgrupper har mykje å seie for dei statlege overføringane og dermed for dei kommunale tenestene. Frå 2004 til 2005 har vi fått 55 nye innbyggjarar. Det som er interessant å sjå er at talet på barn og unge har auka like mykje som for gruppa for år frå 2004 til Talet på eldre over 80 år har aukar jamt dei siste 11 åra. Folketalsutvikling Alder (624) (642) (676) (676) (668) (671) (691) (145) (147) (162) (155) (173) (182) (187) Sum Tala i parentes er summen av aldersgruppa 0-15 år og over 80 år. Ole Bjørn Moen rådmann Anne Thorsrud økonomisjef

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 11:45 Formannskapet kl. 09.00 Valstyret kl. 11.00 Kommunestyret kl. 11.45 Kl. 13 kjem Museumsdirektør

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE Aukra kommune 1814-2014 Aukra var opphavleg ein kommune som omfatta Gossa, Otrøya, ein del av Midøya, øyane i Sandøy, samt Julsundet og Mordal på Romsdalshalvøya. Namnet Aukra, som er unikt i Noreg, kjem

Detaljer

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001 Kvam herad 2000 Framlegg til Årsmelding og rekneskap Dato framlagt 13. mars 2001 1. GENERELLE KOMMENTARAR...4 1.1 Innleiing... 4 1.2 Driftsrekneskapen... 6 1.3 Kapitalrekneskapen...15 1.4 Balansen...19

Detaljer

Kvam herad. Rekneskap og Årsmelding

Kvam herad. Rekneskap og Årsmelding Kvam herad 2002 Rekneskap og Årsmelding Utskrift: 28.05.03 kl 14:43. Side 1 av 98 A. INNLEIING... 4 1. Innleiing... 4 1.1 Rådmannen har ordet... 4 1.2 Hovudtrekk i årsmeldinga... 6 1.2.1 Oppsummering av

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2010 og Økonomiplan 2011-2013 Innhald; Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 11 Økonomiske oversiker

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: 102.2 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: 102.2 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 17.04.01 055/01 KJHE Kvam heradsstyre 17.04.01 036/01 KJHE Kvam formannskap 12.06.01 086/01 KJHE Kvam

Detaljer

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2013 Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 (Foto: Bjørn Andresen, Statens Vegvesen) Innhaldsliste Overordna kommentarar - inntektsføresetnader s.

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

10/457. Bokn kommune

10/457. Bokn kommune 10/457 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2011 og Økonomiplan 2012-2014 10/457 Innhald Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 3

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert

Detaljer

Fitjar kommune Møteinnkalling

Fitjar kommune Møteinnkalling Fitjar kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte og må melde forfall, vert dei

Detaljer

Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannen sitt budsjettframlegg til Formannskapet FORORD... 2 1 INNLEIING... 5 2 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR... 12 2.1 FINANS... 12 2.2 FONDSMIDLAR... 22

Detaljer

Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018 Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 15. desember 2014 Klepp kommune Innhald Innhald... 2 Målkart... 4 Makroøkonomiske føresetnader... 6 Folketal... 7 Bevilgningsoppsett drift...

Detaljer

Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service

Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service Fjell kommune Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service 2007 1. halvår Viktige hendingar Januar: Plan for nykartlegging av Fjell kommune vedteken. Bassenget på Bildøyna vert klar til bruk

Detaljer

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2014 Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 Innhaldsliste Overordna kommentarar s. 3 Inntektsføresetnader s. 3-4 Oversikt renter og avdrag - låneportefølgje

Detaljer

Fjell kommune. Styring, engasjement, tillit og service

Fjell kommune. Styring, engasjement, tillit og service Fjell kommune Årsmelding 2012 Styring, engasjement, tillit og service Innhald Oppgåvene til kommunen 2 Viktige hendingar i 2012 2 Økonomiske nøkkeltal 2006-2012 4 Utvalde demografiske nøkkeltal 2006-2012

Detaljer

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 www.kvam.no Kvam herad Budsjett og økonomiplan 2006-2009 Side 1 av 66 1 Rådmannen sitt framlegg til vedtak:... 3 2 Rådmannen sine kommentarar... 8 2.1 Hovudoversikt

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal Kommunestyret sitt vedtak Innhald 1 Rådmannen sitt forslag til vedtak... 2 1.1 Handlingsprogram 2014 2017... 2 1.2 Årsbudsjett

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE Innhald Politisk organisering... 3 Rådmannen sine kommentarar... 5 Økonomi... 6 Rekneskapsresultat... 6 Finansinntekter og utgifter... 13 Aksjar og obligasjonar... 13 Pensjonskostnader

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Kl. 17.00 møter lensmann Rasmus Dalen og orienterer om kriminalitetsutviklinga

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 FJELL KOMMUNE Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Vedteke KS 15.12.2011 1 Bakgrunn Budsjettet for 2011 var opphavleg gjort opp med eit underskot på 14,2 mill. I budsjettrevisjonen pr 1. tertial vart underskotet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VAKSDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2013 VAKSDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 VAKSDAL KOMMUNE Innhald Politisk organisering...3 Økonomi...5 Rekneskapsresultat... 6 Finansinntekter og utgifter... 11 Aksjar og obligasjonar... 12 Lånegjeld... 13 Fond... 15 Investeringar...

Detaljer

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1 Bygland kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Dokument 1 Rådmannen sitt framlegg med kommentarar 06.11.2014 FORORD Rådmannen legg med dette fram sitt framlegg til budsjett for 2015 og økonomiplan

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer