Utv.saksnr Utval Møtedato FORMANNSKAPET KOMMUNESTYRET. Rådmannen si tilråding: Rekneskapen viser eit mindreforbruk (overskott) på kr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utv.saksnr Utval Møtedato FORMANNSKAPET KOMMUNESTYRET. Rådmannen si tilråding: Rekneskapen viser eit mindreforbruk (overskott) på kr 47 363 696."

Transkript

1 Aukra kommune Økonomiavdelinga Arkivsak: 2007/651-7 Arkiv: 212 Saksbeh: Anne Thorsrud Dato: Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato FORMANNSKAPET KOMMUNESTYRET A- 212 Rekneskap 2007 Rådmannen si tilråding: Rekneskapen viser eit mindreforbruk (overskott) på kr Kr skal gå til ekstraordinær nedbetaling av gjeld. Kr bli sett av til ubunde investeringsfond. Kr blir sett av til ubunde disposisjonsfond. Kommunestyret godkjenner rekneskapen slik den er lagt fram. Vedlegg: Utskrift av investeringsrekneskapen sortert på prosjekt Særutskrift: Kommunerevisjon distrikt 2 Møre og Romsdal Fylke Bakgrunn: Rekneskapen for 2007 er avlagt i samsvar med kommuneloven 48, forskrift om årsrekneskap og årsberetning av 15. desember 2000 og Aukra kommune sitt økonomireglement. Rekneskapsprinsipp Aukra kommune har ført rekneskapen etter dei rekneskapsprinsippa som er nedfelt i kommuneloven 48 og rekneskapsforskrifta 7. Anordningsprinsippet gjeld i kommunal sektor. Dette inneber at all tilgang og bruk av midlar, som gjeld kommunal verksemd, skal gå fram av driftsrekneskapen eller investeringsrekneskapen. Driftsrekneskapen viser driftsutgifter

2 og -inntekter i kommunen og resultatet av dette ved slutten av året. Investeringsrekneskapen viser kommunen sine utgifter og inntekter i samband med investeringar, og korleis desse er finansiert. Vidare er rekneskapen ført etter bruttoprinsippet. Det er ikkje gjort frådrag i inntektene for tilhøyrande utgifter og ikkje frådrag i utgifter for tilhøyrande inntekter. På denne måten kjem aktiviteten i kommunen fram med riktige beløp. Utgreiing: Aukra kommune innførte rammebudsjettering i Dette fører til at rekneskapen blir rapportert på rammenivå. Rekneskapen på ansvarsnivå vil ligge ved. Resultata på drift vil bli kommentert i årsmeldinga til kvar eining. I dette dokumentet vil det bli generelle rekneskapskommentarar, kort omtale av investeringar og nokre mindre prosjektrekneskap.

3 DRIFTSREKNESKAP REKNESKAPSSKJEMA 1 A OG B Tala er i heile 1000 kroner Rekneskap Budsjett Avvik i Forbr Budsjett Reknesk korr kroner % Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskot Skatt på eigedom Andre direkte eller indirekte skattar Flyktningetilskot Momskompensasjon investering Øyremerka tilskot tunge brukarar Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter / - utgifter Til dekning av tidlegare års rekneskapsmessige meirforbruk Til ubundne avsetningar 753 Til bundne avsetningar Bruk av tidligare års regneskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetningar Bruk av bundne avsetningar Netto avsetningar Overført til investeringsrekneskapet Til fordeling drift Sentrale styringsorgan Riksfjord skole Julsundet skole Barnebo barnehage Bergetippen barnehage Oppvekst og Kultur Pleie og omsorg Helse og sosial Plan, utvikling og samfunn Drift, forvaltning og vedlikehald Brann og beredskap Ormen Lange Buffer Motpost kalk. renter Sum fordelt til drift Meirforbruk/mindreforbruk

4 Inntekter Totalt viser rekneskapen frie inntekter med kr Dette er kr meir enn budsjettert. Skatteinngang og rammetilskott frå staten I budsjettet for 2007 blei det budsjettert med skatte- og rammetilskott på kr 101 millionar. Rekneskapen viser ein meirinntekt samanlikna med budsjett på ca. kr 22,9millionar. Den store auken skuldast svært god skatteinngang i Gjennomsnittleg skatteinngang var 162,3 % av landsgjennomsnittet. Kommunane sine inntekter frå staten byggjer på ein utjamningsordning og kommunar med god skatteinngang skal dele med kommunar med låg skatteinngang. Aukra kommune har i 2007 blitt trekt kr 24,5 million på ramma på grunn av stor skatteinngang. Tall på skattytarar Auke Personlege skattytarar Næringsdrivande skattytarar Den store auken i skatteinntekter skuldast at tallet på skattytarar til Aukra kommune har auka mykje under utbyggingsfasen for Ormen Lange. Vi forventar at dette vil gå ned for skatteoppgjeret i 2007 og endå meir i Kommunar som har krav på regionaltilskott (kommunar med mindre enn innbyggjarar) og som har ein skatteinngang over 110 % av landsgjennomsnittet, vil miste regionaltilskottet to år etter. I 2006 hadde vi ein skatteinngang på 112,3 % av landsgjennomsnittet. Det vil sei at i 2008 får ikkje Aukra kommune regionaltilskott. Rammeoverføringa frå staten var budsjettert til kr , men vi fekk utbetalt kr Grunnen til dette er at Aukra kommune sin høge skatteinngang, som førte til eit trekk på kr 24,5 millionar i inntektsutjamning jf det som er forklart over. Overføringar frå staten Skattar 30 31,2 31,8 38,2 40,7 43,2 47,3 57,5 74,6 110,1 Rammetilskott 31,6 32,4 38,4 36,5 37,7 40,2 43,3 36,2 29,2 14,2 61,6 63,6 70,2 74,7 78,4 83,4 90,6 93,7 103,8 124,3 Kommunalt skatteøre ,3 % 10,5 % 11,2 % 12,2 % 12,2 % 11,8 % 12,2 % 11,8 % 13,05 % 13,3 % Eigedomsskatt Eigedomsskatteinntektene i 2007 blei kr Dette utgjer kr meir enn budsjettert. Grunnen er høgare eigedomsskattetakst i Dette er ein følgje av raskare opptrapping av verdiane på anlegget på Nyhamna enn kva som var føresetnadene i kommunen sine estimat. Overføring til investeringsrekneskapen Det blei budsjettert i 2007 med at kr skulle overførast frå driftsrekneskapen til investeringsrekneskapen. I tillegg blei det vedtatt i K-sak 58/07 (rekneskap 2006) at kr skulle overførast til investeringsrekneskapen for finansiering av investeringar. I K-sak

5 86/07 (økonomiplan 4+4 år) blei det foreslått å overføre ytterlegare kr frå drift til investering. Dette er grunnlaget for overføringane mellom drifts- og investeringsrekneskapen. Utgifter 62 Forvaltning, drift og vedlikehald Tabellen under viser kostnadane knytt til sjølvkostrekneskapen for vatn, avløp og renovasjon. Rekneskapsoppsett VAR 2007 Rekneskap Rekneskap Rekneskap Rekneskap Rekneskap Vassforsyning Driftsutgifter Indirekte driftsutgifter Kalkulatoriske renter Avskrivingar Sum utgifter Sum inntekter Resultat Vassforsyning Bruk av bunde driftsfond Avløp Driftsutgifter Indirekte driftsutgifter Kalkulatoriske renter Avskrivingar Sum utgifter Sum inntekter Resultat avløp Bruk av bunde driftsfond Renovasjon Driftsutgifter Indirekte driftsutgifter Kalkulatoriske renter Avskrivingar Sum utgifter Sum inntekter Resultat renovasjon Bruk av bundn driftsfond Kalkulasjonsrenta = 5,79 % Utgangspunktet er Noregs Bank sin 3-årige statsobligasjonsrente med tillegg av 1 % Vassrekneskapen viser eit underskott på kr og det er ikkje nok fondsavsetningar til å dekke underskottet. Kr blir ført som negativ fondsavsetning på vassverksfond i balansen. Renovasjon har fått kr i underskott etter at alle fondsmidlane er disponert i 2006 og eit underskot på kr i I budsjettet for 2008 blei det opplyst at det kan vere feil i berekninga av renovasjonsavgiftene. Vi arbeider med å finne ut av om det er feil i berekningane.

6 Tala under viser korleis dei indirekte kostnadane er fordelt på forvaltning, drift og vedlikehald. Fordeling av felleskostnader budsjett 2007 Tilleggsytingar/ støttefunksjonar Rådmann/ Stab/støtt BB Aukra Sokn OKU PUS FDV Andre Husleige kommunehus 50 % 2 % 9 % 15 % 10 % 14 % Straumutgifter kommunehus 50 % 2 % 9 % 15 % 10 % 14 % Sentralbord (telefon) 25 % 6 % 6 % 12 % 12 % 19 % 20 % Fellestenester/ kontorstøtte 25 % 5 % 0 % 15 % 15 % 20 % 20 % Porto 75 % 5 % 0 % 7 % 2 % 11 % Datakonsulent 39 % 2 % 0 % 33 % 9 % 17 % Dataverktøy 34 % 2 % 6 % 30 % 8 % 20 % Reinhald kommunehus 50 % 2 % 9 % 15 % 10 % 14 % Økonomistyring øk.sjef 20 % 8 % 2 % 10 % 10 % 10 % 40 % Rekneskapsføring 19 % 6 % 10 % 6 % 7 % 32 % 20 % Innfordring 0 % 0 % 0 % 14 % 0 % 36 % 50 % Lønningskontoret 5 % 2 % 1 % 4 % 2 % 6 % 80 % Revisjon 5 % 5 % 0 % 5 % 5 % 20 % 60 % Personalfunksjon 5 % 5 % 0 % 18 % 5 % 17 % 50 % Sentral opplæring 2,15 % Informasjonsarbeid Drift av bygningar Av fordelingsnøkkel på forvaltning drift og vedlikehald, er 75 % av kostnadene vurdert relatert til vatn, avløp og renovasjon. Av dette er 50 % knytt til vatn, 35 % til avløp og 15 % til renovasjon. Kostnadane i kroner blir vist i tabellen under. Indirekte kostnader teknisk 2007 Tilleggsytingar/ støttefunksjonar Vatn 50 % Avløp 35 % Ren. 15% Sum VAR Husleige, straum, reinhald komm.hus Fellestenester/ kontorstøtte Datakonsulent Dataverktøy Økonomistyring øk.sjef Rekneskapsføring Innfordring Lønningskontoret Revisjon Personalfunksjon Sentral opplæring Informasjonsarbeid - Drift av bygningar - Sum Oppgradering veg Juvik Sæter Prosjektet går som planlagt.

7 70 Ormen Lange I 2007 fekk Aukra kommune kr i økonomisk støtte for aktivitet knytt til utbygginga av Ormen Langeanlegget på Nyhamna. Rekneskapen viser eit overforbruk i forhold til tilskottet med kr Av dette er kr knytt til utbygging av Juvika småbåthamn og vil bli fakturert i samband med dette prosjektet. Kr er knytt til utbetring av sikt ved sving i vegkrysset ved Aukratun/ Hukkelberget. Aktivitet knytt til avtalen om kostnadsrefusjon frå Hydro, ved utbygginga på Nyhamna, er no avslutta. Anna statistikk drift Bruk av overtid Overtid Timar Timar Timar Timar Timar Timar Timar Timar Ansvarsområde Sentraladministrasjon 174,75 183, , Riksfjord skole 9,92 43,5 21 Julsundet skole 0,00 28,0 22 Barnebo Barnehage 0,00 0,0 23 Bergetippen Barnehage 0,00 1,5 25 Oppvekst og kultur 0,00 0,0 30 Pleie og omsorg 2 715, ,5 40 Helse og sosial 2 255, ,0 60 Plan, utv. og samfunn 0,00 0,0 62 Forv., drift og vedlikehald 314,50 370,0 65 Brann og beredskap 15,00 31,0 Sum 5 484, , ,5 2867, Det er utbetalt kr i godtgjere for dette. Investeringar Dei samla føringane på investeringsprosjekt er vist i vedlegg. I dette kapitlet blir einskiltprosjekt vedtatt i 2007 omtalt i tabellar, slik dei blei vedtatt i budsjett og budsjettkorrigeringsvedtak. I 2007 er det ført kostnadar på prosjekt som har gått over fleire år. Desse prosjekta blir omtalt i teksten. Vidare er det sett opp enkle prosjektrekneskap for dei prosjekta som har gått over fleire år. Desse er no ferdigstilt og blir sluttrapportert på denne måten.

8 INVESTERINGSREKNESKAP - REKNESKAPSKJEMA 2 A OG B Tala er i heile 1000 kr Rekneskap Korrigert Budsjett Regneskap 2007 budsjett Investeringar i anleggsmidlar 10 Sentrale styringsorgan Riksfjord skole Julsundet skole Barnebo barnehage Bergetippen barnehage Oppvekst og kultur Pleie og omsorg Helse og sosial Plan, utvikling og samfunn Forvaltning, drift og vedlikehald Brann og beredskap Ormen Lange Sum anleggsmidlar Utlån og forskotteringar Avdrag på lån og refusjonar Avsetningar Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidlar Inntekter frå sal av anleggsmidlar Tilskot til investeringa Mottekne avdrag på utlån og refusjonar Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført frå driftsbudsjettet Bruk av avsetningar Bruk av fond 0 0 Sum finansiering Udekket/udisponert Finansiering av investeringar i 2007 Finansiering av årets investeringar er gjort i tråd med budsjettvedtak og vedtak i K-sak 63/07 om dekning av udekka i investeringsrekneskapen Salsinntekter, er i tråd med 9 i forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner, brukt til dekning av udekka utgifter som følgje av meirforbruk på prosjekt. Bruk av bundne fond er finansiering av betaling av ekstraordinære avdrag på etableringslån. Avdragsfond for etableringslån, der tidligare ekstraordinære innbetalte avdrag er avsett, blei då

9 nytta. I følgje kommunelova 50 nr. 7c skal motteke avdrag på utlån uavkorta nyttast til nedbetaling eller innfriing av lån. Avsetningar til bundne fond er motteke avdrag på etableringslån utover betalte avdrag på innlån. I tabellen under rapporterast løyvingar knytt til små tiltak løyvd i Investeringar i 2007 "små tiltak" Små tiltak Prosjekt Rekneskap 2007 Budsjett 2007 Tekst 10 Sentrale styringsorgan Kr Kr Telefonsentral-2007 Aukrah Tiltaket er gjennomført, men Julsund. Legesentr. sluttrekneskap vil først ligge Skanninga av faktura / elektronisk fakturahandsaming føre i Ferdigstilt. Overforbruk kr Lisenshandtering IKT Blei gjennomført over drift Generelle datainvesteringar Ferdigstilt. Inngangsparti skranke/ Tiltaket blir gjennomført i 2008 og sluttrekneskap blir Kommunehuset inngangsparti lagt fram i Riksfjord skole Datainvesteringar Riksfjord skole Ferdigstilt. Overforbruk kr Lærebøker - kunnskapsløftet Tiltaket må sjåast i samanheng med løyving for 2008 med kr Spelemidlar sandvolleybane Det ligg ikkje føre planer for gjennomføring i dag. Om tiltaket skal gjennomførast, bør det søkast om løyving på nytt. 21 Julsundet skole Datainvesteringar Julsundet skole Ferdigstilt. Busslomme Julsundet skole Sluttoppgjer i 2008 Lærebøker - kunnskapsløftet Tiltaket må sjåast i samanheng med løyving for 2008 med kr Ventilasjonsanlegg småskolen Prosjektet blei vurdert og blir ikkje gjennomført. 22 Barnebo Barnehage Oppgradering avd. Falkhytten Resten av prosjektet er planlagt gjennomført sommaren 2008 og ein ber om at resten av budsjettet med kr blir overført til 2008.

10 25 Oppvekst og kultur Friluftsplan Rapportert i eige oppsett 30 Pleie og omsorg Sansehage på Aukraheimen Porsjekt over fleire år og blir rapportert i eige oppsett. Oppgradering glastak Aukraheimen 62 Forvaltning, drift og vedlikehald Utbygging Hollingen II - VAreg.gr Blir tatt saman med stort tiltak på Aukraheimen Ferdig i marka og gjennomført innanfor ramma. Ferdigstillast i 2008 Maskinelt driftsutstyr FDV Gjennomførast i Uskifting av PCB holdig Auke med ved 2. armatur tertial Veglys - Ny Jord Gjennomførast i Gassrøyr Nerberg bustadfelt Røyra er lagt, men ikkje betalt Hovudvassleidning Tangenvegen Ferdigstilt Sum Små tiltak

11 Tabellen under viser korleis prosjekt knytt til idretts- og friluftsplanen er budsjetter, rekneskapsført og finansiert. Idretts- og friluftsplan År Prosjekt Prosj.nr Budsjett Rekneskap Finansiering Kommentarar 2005 Ballbinge Julsundet Gåve SbM 2005 Idrett og kulturplan Finansiert av drift Smågevatnet Tilskott dir for 2005 friluftsområde naturforvalt Sum Ballbinge Aukrasanden Bruk av lån Smågevatnet Tilskott dir for 2006 friluftsområde naturforvalt. Smågevatnet 2006 friluftsområde Spelemidlar 2006 Ballbinge Julsundet Spelemidlar for Sum Ballbinge Aukrasanden Spelemidlar Ballbinge Aukrasanden Gåve SbM Frå Sanda 2007 Ballbinge Aukrasanden grendalag 2007 Ballbinge Solem Gåve SbM 2007 Ballbinge Solem Tilskott frå andre 2007 Ballbinge Solem Spelemidlar 2007 Rød/ Småge toalett Fordelte kostnadar 2007 Sum Sum totalt Kommunal andel totalt Små prosjekt oppstarta i 2006 Nokre små prosjekt har vore gjennomført over fleire år. Under blir det lagt fram prosjektrekneskap for små tiltak, der det ikkje er krav om eigne prosjektrekneskap. Desse prosjekta er å rekne som ferdigstilte. Prosjektrekneskap IT - investeringar 2006 (112) Budsjett Rekneskap Rekneskap Sum Finansiert med lån Finansiert med lån Sum finansiering Meirforbruk på kr

12 Prosjektrekneskap Leikeplass Barnebo (222) Budsjett Rekneskap Rekneskap Sum Finansiert med lån Finansiert med lån Sum finansiering Prosjektet blei avslutta i 2007 med eit mindreforbruk på kr Prosjektrekneskap Sansehage Aukraheimen (310) Budsjett Budsjett Rekneskap Rekneskap Sum Finansiert med lån Finansiert med lån Sum finansiering Meirforbruk med kr Prosjektrekneskap Pumpestasjon Hoksneset (621) Budsjett Rekneskap Rekneskap Sum Finansiert med lån Finansiert i Finansiert med lån Sum Prosjektet er ferdigstilt i 2007 med eit mindreforbruk på kr Prosjektrekneskap koreringsvogn vatn (619) og spylevogn avløpsnett (630030) Budsjett 2006 (619) Rekneskap 2007 (619) Budsjett 2006 (630030) Rekneskap 2006 (630030) Sum Finansiert med sal av driftsmidlar Finansiert med bruk av lån Sum Prosjekta blei vurdert samla og viser eit mindreforbruk på kr

13 Prosjektrekneskap IK-system avløp og Driftsovervaking/ dig leidningsnett (631) Budsjett Budsjett Rekneskap Rekneskap Sum Finansiert med lån Finansiert med lån Sum Prosjekta blei vurdert samla og viser eit mindreforbruk på kr Avløp Hoksnes (638) Budsjett Rekneskap Rekneskap Sum Finansiert m/ inntekter Finansiert med lån Sum finansiering Mindreforbruk kr Prosjektrekneskap Hollingen Industriområde (604) Budsjett Rekneskap Rekneskap Sum Finansiert med lån Finansiert overføring frå drift Sum Prosjektet visser eit meirforbruk i forhold til budsjett med kr Del av overforbruket skuldast for høg utbetaling for grunnkjøp basert på arealanslag dette vil bli korrigert i Prosjektrekneskap Brøyteplog (681) Budsjett Rekneskap Rekneskap Sum Finansiert med lån Finansiert med lån Sum finansiering Mindreforbruk kr

14 Utbyggingsfelt Julsundet (645) Prosjektet blei budsjettert med kr i Kostnaden ved prosjektet er kr og finansiert ved bruk av lån. Prosjekter er ferdigstilt i forhold til tildelt budsjettramme. Busskur (642) Det blei i 2006 budsjettert med kr og prosjektet blei gjennomført i 2007 med ein kostnad på kr , finansiert med lån. Prosjekta nemnt nedanfor er ikkje ferdigstilt i Slamavskiljar Varhaug (632) Prosjektet blei budsjettert med kr i Til no er det brukt kr på prosjektet og det er forventa ferdigstilt i Bustadområde Aukrasanden (611) I K-sak 61/06 blei det vedtatt utbygging av 6 bustadtomter innanfor godkjent reguleringsplan på Aukrasanden. Tiltaket var ikkje budsjettert med ei konkret ramme, men var ei omdisponering av budsjettramme for bustadbygging i område Falkhytten/ Varhaugvik. Kostnader i 2006 og 2007 er kr Bustadområde Nerbøberg (610) I K-sak 60/06 blei det vedtatt utbygging av 11 bustadtomter innanfor godkjent reguleringsplan på Nerbøberg. Tiltaket var ikkje budsjettert med ei konkret ramme, men var ei omdisponering av budsjettramme for bustadbygging i område Falkhytten/ Varhaugvik. Kostnader i 2007 er kr I tillegg blei det i 2007 gitt ei løyving på legging av gassrøyr i bustadfeltet på Nerbøberg (644) med kr

15 Investeringar i 2007 "store tiltak" Store tiltak 10 Sentrale styringsorgan Kjøp av aksjar Aukra Sikkerhetssenter AS 20 Riksfjord skole Utbygging Solem skole paviljong Prosjekt nr Rekneskap 2007 Budsjett 2007 Kommentarar K-sak 48/07 Nytt tiltak Utbetaling gjennomført Paviljong tatt i bruk, forventa overforbruk Utbygging Riksfjord skole Innlevering av skisseprosjekt frå arkitektar 26. oktober Julsundet skole Skolebygg - Julsundet skole Opphavleg blei prosjektet budsjettert til kr 4,7 mill. I K- sak 87/07 blei løyvinga auka til 8,8 mill. Kommunestyret godkjente byggeprosjektet i K- sak 93/07. Entreprenør valt, fundamentering oppstarta. Kr 4,1 MNOK skal finansierast over fond. 22 Barnebo Barnehage Utbygging av Barnebo Furutun er tatt i bruk. Sluttrekneskap i Pleie og omsorg Samordning heimeteneste/institusjon - Utbygging Aukraheimen Ved planlegging av utbygginga blir det klart at budsjettert prosjektkostnad var for låg. Tiltaket har fått ei tilleggsløve i 2008 på kr 6,9 mill. Totalramma er sett til 10 MNOK. Forprosjekt er ferdigstilt og arbeidet med ombygging for flytting av heimetenesta var godt i gang. 62 Forvaltning, drift og vedlikehald Hovudvassleidning forbi Ekkobanen Tiltaket er gjennomført og sluttrekneskap vil bli lagt fram i Det er meldingar om noko overforbruk på grunn av meir omfattande sprengingsarbeid enn planlagt. Utsleppsone (Mevold) - Nye felt Prosjektet er knytt til tomteutbygging på Mevold som blei utsett i K-sak 100/07

16 Oppgradering av kommunal bygningsmasse Gjennomfør opprusting av komm. utleigebustader og anna opprusting Asfaltering grusvegar Ferdigstilt Utbyggingsavtalen - G&S veg Riksfjord - Sporsem Oppgradering veg Juvika Sæter + vatn i veg Prosjektet er nært ferdig, men prosjektrekneskapen vil ikkje ligge føre på ei stund endå Prosjektet blir ført i driftsrekneskapen og blir rapportert der. Utbygging Hollingen II 618/ Vassleidning er ferdig lagt og arbeidet vil bli ferdigstilt i Utbygg. Del av B-?? Mevold/ Prosjektet er utsett. K-sak 100/07 Utbygging Bunnpristomta Prosjektet er ferdig utbygd og er finansiert med salsinntekter med kr og kr med lån. Sum Store tiltak Riksfjord skole Paviljong Riksfjord skole, trinn 2 prosjekt Kommunestyret godkjente tiltaket i vedtak i K-sak 47/06 med ei prosjektramme er på kr I K-sak 48/06 godkjente kommunestyret låneopptak med kr I tertialrapporteringa har prosjektet blitt nemnt som Paviljong sør Riksfjord skole og det er rapportert at prosjektet ville få eit meirforbruk ca kr Resultatet viser at kostnadane blei kr Altså kr meir enn vedtatt prosjektramme i K-sak 47/06. Alle kostnadane er ikkje ført på prosjektet endå, så det vil komme nokre kostnadar i Forvaltning, drift og vedlikehald Prosjektrekneskap asfaltering grusvegar (672) Budsjett 2006 små tiltak Budsjett 2006 store tiltak Budsjett 2007 store tiltak Rekneskap Rekneskap Sum Finansiert med lån Finansiert ved overføring frå drift Sum Prosjektet har eit meirforbruk på kr Her må vi gjere merksam på at planlagt asfaltering av Hoksnesvegen og vegen til Smiå i Røssøyvågen, ikkje vart gjennomført som først planlagt da ramma ikkje held til dette.

17 Gang- og sykkelveg Hollingen Jendem (671) I 2006 blei prosjektet budsjettert til kr Totalt forbruk til no er kr Gang- og sykkelvegen er ferdigstilt. Prosjektrekneskap vil bli lagt fram i Opprusting kommuneveg Sporsem Nyland (676) I K-sak 63/06 blei prosjektkostnaden vedtatt til kr Totalt påløpte kostnader er kr Kr er inntektsført som tilskott jf Utbyggingsavtalen. Prosjektet er ikkje ferdigstilt. Omlegging/ utviding avløp Sporsem/ Vassdal (633) Prosjektet var budsjettert med kr i Til no er det brukt kr og prosjektet blir truleg ferdigstilt i Avløpsanlegg Falkhytten Blomsnes (636) Prosjektet var budsjettert med kr i Til no er det brukt kr Avløpsanlegg Sæterbukta, Julsundet (637) Prosjektet blei vedtatt i K-sak 62/06 ved omdisponering av budsjettmidlar frå utleppsone Mevold til avløpsanlegg i Sæterbukta. Budsjettramma er 2 millionar. Samla kostnad i 2006 og 2007 er kr Avløp Rød Solem (634) Vedtatt prosjektramme i K-sak 70/05 var kr Forbrukt kr Prosjektrekneskap blir lagt fram. Holmesundskrysset (670) Viser til framlagt prosjektrekneskap. Solem II (612) I K-sak 71/05 godkjente kommunestyret prosjektkostnader til kr Totalt brukt i prosjektet er kr Prosjektrekneskap blir lagt fram. Nautneset Industriområde (605) Prosjektet blei budsjettert med kr i Til no er det brukt kr Det er tidlegare rapportert at prosjektet har blitt forsinka på grunn av steinmassar som skulle nyttast ved utbygging av gang- og sykkelvegen Riksfjord Sporsem. Det er søkt om utviding av hamneområdet til Molde og Romsdal Havn. Resultatet av søknaden er viktig for vidare realisering av området. Nyland Industriområde (607) Viser til framlagt prosjektrekneskap Utbygging Gossen sentrum COOP- tomta (602) I K-sak 104/05 blei det godkjent prosjektkostnad på utbygginga med kr Til no er det ført kostnader med kr Sluttrapport vil vise endeleg rekneskap for prosjektet. Brannstasjon/ lager/ uteavdeling (660) I 2006 var det budsjettert med kr til dette prosjektet. Kommunestyret handsama utbygginga i K-sak 28/06 kor det blei vedtatt å utsette saka til etter det var avklara brannsamarbeid med Shell. Nye planer for tiltaket vil bli lagt fram i eiga sak. Kostnader ved prosjektet er kr

18 Midlertidig anlegg brannvern og driftsavdelinga (653 og 689) I K-sak 103/05 blei det godkjent prosjektkostnad til kr Sum kostnader ved prosjekta er kr Ormen Lange I investeringsrekneskapen er det ført to prosjekt på kapitlet Ormen Lange og gjeld prosjekt som er knytt til aktivitet relatert til utbygging av ilandføringa av gass frå Ormen Lange. Trolldalsvatnet etappe 2 (622) Det er i 2008 budsjettert med kr til Trolldalsvatnet utbygging fase II. I 2007 blei det ført kostnader på prosjektet med kr VA-anlegg reservekraftanlegg på Nyland Kommunen har hatt utgifter i 2007 med kr i samband med tilrettelegging for utbygging av reservekraftverket på Nyland.

19 Balansen Omløpsmidlar Tabellen under viser korleis innskotta var plassert ved årsskiftet. Innskot per Bankar Innskot Gj. rente Rentebeløp Nordea , Sparebanken Møre , SpareBank 1 Midt-Norge , Sum , Langsiktig gjeld I tabellen under blir gjeldsporteføljen per synleggjort. Lån Rest Renter Vekt i % Gj.s.rente Kommunalbanken Refinansiering Husbanken ,91 fast 6, Investeringsprosjekt ,91 fast 0, Omsorgsbustader - 6,00 pt Div lån ,00 pt 2, Lån diverse formål ,00 pt 3, Samlelån ,00 pt 3, Ambulansebåt ,00 pt 0, Julsundet skole/ g&s-veg ,00 pt 7, Investeringar 2002 & ,00 pt 3, Kommunehuset ,00 pt 11, Aukraheimen ,00 pt 4, Nyland Industriområde ,00 pt 6, millionar til Fræna ,96 fast 4, Samlelån ,00 pt 10, opplån av invest ,00 pt 22, Sum ,85 100, Husbanken Oppf. Lån Bergland ,10 pt 34, Bergland II ,10 pt 65, Sum ,10 100, KLP/ Opplysningsvesenets fond Opplysningsvesenet Orgel Kyrkja ,45 29, Aukraheimen ,95 pt 70, Sum ,80 100, Kommunalkreditt 9145 Utbygging Riksfjord skole ,65 pt 21, Samlelån ,40 pt 11, Opplån 2006/ ,66 Nibor 67, Sum ,63 100, Sum Totalt

20 Gjennomsnittsrenta på porteføljen 5,78 % Gjeldas restlevetid 17,69 år Aukra kommune har lånt kr av Norsk Hydro. Dette skal innbetalast i I tillegg kjem formidlingslån med kr Pensjonsforpliktingane kjem til uttrykk i balansen som langsiktig gjeld. Dette utgjer kr Dagfinn Aasen Rådmann Anne Thorsrud Økonomisjef

Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET

Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET Aukra kommune Økonomiavdelinga Arkivsak: 2006/1323-25 Arkiv: 212 Saksbeh: Anne Thorsrud Dato: 05.03.2007 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET REKNESKAP 2006 Rådmannen

Detaljer

Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET

Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET Aukra kommune Økonomiavdelinga Arkivsak: 2006/62-1 Arkiv: 210 Saksbeh: Anne Thorsrud Dato: 12.05.2006 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET A-212 Rekneskap 2005 Rådmannen

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar:

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Vedtak i Ulstein kommunestyre, 12.12.2013: 1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan 2014 2017 og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Driftstiltak: Tiltak 2014

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden.

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden. 08.11.2010 PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET Handsaming i møtet: Utgangspunktet for arbeidet er ei justering av gjeldande plan 2014 som vart vedteken i juni 2010. Fleire store investeringstiltak vert dyrare enn

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03.

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Tilstades: Oddvar Grøthe Helene Sagabråten Marthe Thorset Steimler Jan Egil Halbjørhus Olav Støyten Andre:

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Vedlegg 1 skjema 1A, 1B, 2A, 2B og årsverksplan

Vedlegg 1 skjema 1A, 1B, 2A, 2B og årsverksplan Vedlegg 1 skjema 1A, 1B, 2A, 2B og årsverksplan Budsjettskjema 1A budsjett 2015 Budsjett 2016 Skatt på inntekt og formue -33 062 375-34 017 000-35 627 000-35 627 000-35 627 000-35 627 000 Naturressursskatt

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN 20162019 FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT AV 09.11.2015 INNHALD BUDSJETT FOR DRIFT SUND KOMMUNE 2016 DRIFTSRAPPORT (SAMLA) BUDSJETTSKJEMA 1 A 3 DRIFTSRAPPORT (SAMLA)

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012 Korrigert saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 07.11.2012 65328/2012 Gunn Randi Seime Saksnr Utval Møtedato U-155/12 Hovudutvala 12.11.2012 Fylkesutvalet 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4142-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret godkjenner

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 15.12.2016 Tid: 13:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Godkjenning av rekneskapen for Åmli kommune 2014

Godkjenning av rekneskapen for Åmli kommune 2014 ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 15/21 18.05.2015 Administrasjonsutvalet 15/27 18.05.2015 Formannskapet 15/57 28.05.2015 Kommunestyret Arkivref: 2014/1173-6 Saksbeh.: Vidar Kyrdalen,

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Dykkar dato 06.02.2017 Vår referanse 2017/1692 331.1 Dykkar referanse Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Godkjenning av rekneskapen for Åmli kommune 2015 RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG:

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Godkjenning av rekneskapen for Åmli kommune 2015 RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG: ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 16/15 09.05.2016 Administrasjonsutvalet 16/25 09.05.2016 Formannskapet 16/50 26.05.2016 Kommunestyret Arkivref: 2015/838-7 Saksbeh.: Vidar Kyrdalen,

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Skodje arbeiderparti. Side 1 av 5. Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet

Skodje arbeiderparti. Side 1 av 5. Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet Side 1 av 5 Skodje arbeiderparti Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet 1. Skodje kommunstyre vedtek slik inntekts og finansside for 2013, samt økonomiplan for 2014 2016: Side 2 av 5 REKNESKAP

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/24-21 Grethe Lassemo,35067109 200 17.03.2015 Kostratal - vedlegg til årsmelding 2014 KOSTRA - KOmmune STat RApportering.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT OG

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Økonomiplan med budsjett for 2013

Økonomiplan med budsjett for 2013 KORTVERSJON Ein tydeleg medspelar Økonomiplan 2013-2016 med budsjett for 2013 Fylkesrådmannen sine kommentarar SKAL BEHANDLAST I: Hovudutvala 12. november 2012 Fylkesutvalet 27. november 2012 Fylkestinget

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 - Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer

Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 - Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer SAKNR. 063/10 BUDSJETT 2011 16.12.2010 KOMMUNESTYRET Handsaming i møtet: Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer Jon Magne Bogevik

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2016/5041 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 15.06.2010 Kl. 14:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemar

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-1 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 29.09.2010-30.09.2010 12.10.2010-13.10.2010 FINANSRAPPORT PR.

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Formannskapet. Tilleggsinnkalling

Formannskapet. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Formannskapet Tilleggsinnkalling Møtedato: 31.05.2017 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.03.2017 Dykkar dato 11.01.2017 Vår referanse 2017/537 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011/277-12 Grethe Lassemo,35067109 004 21.03.2011 Kostra tal - vedlegg til årsmeldinga 2010 KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Samnanger sokneråd / Samnanger kyrkjestyre NOTAR TIL REKNESKAPEN FOR 2012 1. Rekneskapsprinsipp og vurderingsreglar Samnanger sokneråd sin rekneskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning

Detaljer

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010 HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 Rekneskapsrapport pr. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert framlagd utan tilråding. ::: Sett

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 13.06.2016 Dykkar dato 09.06.2016 Vår referanse 2016/7787 331.1 Dykkar referanse Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE -

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/198-12 Grethe Lassemo,35067109 200 18.03.2013 Kostra tal 2012 - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.05.2017 Dykkar dato 19.01.2017 Vår referanse 2017/1174 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer