Utv.saksnr Utval Møtedato FORMANNSKAPET KOMMUNESTYRET. Rådmannen si tilråding: Rekneskapen viser eit mindreforbruk (overskott) på kr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utv.saksnr Utval Møtedato FORMANNSKAPET KOMMUNESTYRET. Rådmannen si tilråding: Rekneskapen viser eit mindreforbruk (overskott) på kr 47 363 696."

Transkript

1 Aukra kommune Økonomiavdelinga Arkivsak: 2007/651-7 Arkiv: 212 Saksbeh: Anne Thorsrud Dato: Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato FORMANNSKAPET KOMMUNESTYRET A- 212 Rekneskap 2007 Rådmannen si tilråding: Rekneskapen viser eit mindreforbruk (overskott) på kr Kr skal gå til ekstraordinær nedbetaling av gjeld. Kr bli sett av til ubunde investeringsfond. Kr blir sett av til ubunde disposisjonsfond. Kommunestyret godkjenner rekneskapen slik den er lagt fram. Vedlegg: Utskrift av investeringsrekneskapen sortert på prosjekt Særutskrift: Kommunerevisjon distrikt 2 Møre og Romsdal Fylke Bakgrunn: Rekneskapen for 2007 er avlagt i samsvar med kommuneloven 48, forskrift om årsrekneskap og årsberetning av 15. desember 2000 og Aukra kommune sitt økonomireglement. Rekneskapsprinsipp Aukra kommune har ført rekneskapen etter dei rekneskapsprinsippa som er nedfelt i kommuneloven 48 og rekneskapsforskrifta 7. Anordningsprinsippet gjeld i kommunal sektor. Dette inneber at all tilgang og bruk av midlar, som gjeld kommunal verksemd, skal gå fram av driftsrekneskapen eller investeringsrekneskapen. Driftsrekneskapen viser driftsutgifter

2 og -inntekter i kommunen og resultatet av dette ved slutten av året. Investeringsrekneskapen viser kommunen sine utgifter og inntekter i samband med investeringar, og korleis desse er finansiert. Vidare er rekneskapen ført etter bruttoprinsippet. Det er ikkje gjort frådrag i inntektene for tilhøyrande utgifter og ikkje frådrag i utgifter for tilhøyrande inntekter. På denne måten kjem aktiviteten i kommunen fram med riktige beløp. Utgreiing: Aukra kommune innførte rammebudsjettering i Dette fører til at rekneskapen blir rapportert på rammenivå. Rekneskapen på ansvarsnivå vil ligge ved. Resultata på drift vil bli kommentert i årsmeldinga til kvar eining. I dette dokumentet vil det bli generelle rekneskapskommentarar, kort omtale av investeringar og nokre mindre prosjektrekneskap.

3 DRIFTSREKNESKAP REKNESKAPSSKJEMA 1 A OG B Tala er i heile 1000 kroner Rekneskap Budsjett Avvik i Forbr Budsjett Reknesk korr kroner % Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskot Skatt på eigedom Andre direkte eller indirekte skattar Flyktningetilskot Momskompensasjon investering Øyremerka tilskot tunge brukarar Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter / - utgifter Til dekning av tidlegare års rekneskapsmessige meirforbruk Til ubundne avsetningar 753 Til bundne avsetningar Bruk av tidligare års regneskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetningar Bruk av bundne avsetningar Netto avsetningar Overført til investeringsrekneskapet Til fordeling drift Sentrale styringsorgan Riksfjord skole Julsundet skole Barnebo barnehage Bergetippen barnehage Oppvekst og Kultur Pleie og omsorg Helse og sosial Plan, utvikling og samfunn Drift, forvaltning og vedlikehald Brann og beredskap Ormen Lange Buffer Motpost kalk. renter Sum fordelt til drift Meirforbruk/mindreforbruk

4 Inntekter Totalt viser rekneskapen frie inntekter med kr Dette er kr meir enn budsjettert. Skatteinngang og rammetilskott frå staten I budsjettet for 2007 blei det budsjettert med skatte- og rammetilskott på kr 101 millionar. Rekneskapen viser ein meirinntekt samanlikna med budsjett på ca. kr 22,9millionar. Den store auken skuldast svært god skatteinngang i Gjennomsnittleg skatteinngang var 162,3 % av landsgjennomsnittet. Kommunane sine inntekter frå staten byggjer på ein utjamningsordning og kommunar med god skatteinngang skal dele med kommunar med låg skatteinngang. Aukra kommune har i 2007 blitt trekt kr 24,5 million på ramma på grunn av stor skatteinngang. Tall på skattytarar Auke Personlege skattytarar Næringsdrivande skattytarar Den store auken i skatteinntekter skuldast at tallet på skattytarar til Aukra kommune har auka mykje under utbyggingsfasen for Ormen Lange. Vi forventar at dette vil gå ned for skatteoppgjeret i 2007 og endå meir i Kommunar som har krav på regionaltilskott (kommunar med mindre enn innbyggjarar) og som har ein skatteinngang over 110 % av landsgjennomsnittet, vil miste regionaltilskottet to år etter. I 2006 hadde vi ein skatteinngang på 112,3 % av landsgjennomsnittet. Det vil sei at i 2008 får ikkje Aukra kommune regionaltilskott. Rammeoverføringa frå staten var budsjettert til kr , men vi fekk utbetalt kr Grunnen til dette er at Aukra kommune sin høge skatteinngang, som førte til eit trekk på kr 24,5 millionar i inntektsutjamning jf det som er forklart over. Overføringar frå staten Skattar 30 31,2 31,8 38,2 40,7 43,2 47,3 57,5 74,6 110,1 Rammetilskott 31,6 32,4 38,4 36,5 37,7 40,2 43,3 36,2 29,2 14,2 61,6 63,6 70,2 74,7 78,4 83,4 90,6 93,7 103,8 124,3 Kommunalt skatteøre ,3 % 10,5 % 11,2 % 12,2 % 12,2 % 11,8 % 12,2 % 11,8 % 13,05 % 13,3 % Eigedomsskatt Eigedomsskatteinntektene i 2007 blei kr Dette utgjer kr meir enn budsjettert. Grunnen er høgare eigedomsskattetakst i Dette er ein følgje av raskare opptrapping av verdiane på anlegget på Nyhamna enn kva som var føresetnadene i kommunen sine estimat. Overføring til investeringsrekneskapen Det blei budsjettert i 2007 med at kr skulle overførast frå driftsrekneskapen til investeringsrekneskapen. I tillegg blei det vedtatt i K-sak 58/07 (rekneskap 2006) at kr skulle overførast til investeringsrekneskapen for finansiering av investeringar. I K-sak

5 86/07 (økonomiplan 4+4 år) blei det foreslått å overføre ytterlegare kr frå drift til investering. Dette er grunnlaget for overføringane mellom drifts- og investeringsrekneskapen. Utgifter 62 Forvaltning, drift og vedlikehald Tabellen under viser kostnadane knytt til sjølvkostrekneskapen for vatn, avløp og renovasjon. Rekneskapsoppsett VAR 2007 Rekneskap Rekneskap Rekneskap Rekneskap Rekneskap Vassforsyning Driftsutgifter Indirekte driftsutgifter Kalkulatoriske renter Avskrivingar Sum utgifter Sum inntekter Resultat Vassforsyning Bruk av bunde driftsfond Avløp Driftsutgifter Indirekte driftsutgifter Kalkulatoriske renter Avskrivingar Sum utgifter Sum inntekter Resultat avløp Bruk av bunde driftsfond Renovasjon Driftsutgifter Indirekte driftsutgifter Kalkulatoriske renter Avskrivingar Sum utgifter Sum inntekter Resultat renovasjon Bruk av bundn driftsfond Kalkulasjonsrenta = 5,79 % Utgangspunktet er Noregs Bank sin 3-årige statsobligasjonsrente med tillegg av 1 % Vassrekneskapen viser eit underskott på kr og det er ikkje nok fondsavsetningar til å dekke underskottet. Kr blir ført som negativ fondsavsetning på vassverksfond i balansen. Renovasjon har fått kr i underskott etter at alle fondsmidlane er disponert i 2006 og eit underskot på kr i I budsjettet for 2008 blei det opplyst at det kan vere feil i berekninga av renovasjonsavgiftene. Vi arbeider med å finne ut av om det er feil i berekningane.

6 Tala under viser korleis dei indirekte kostnadane er fordelt på forvaltning, drift og vedlikehald. Fordeling av felleskostnader budsjett 2007 Tilleggsytingar/ støttefunksjonar Rådmann/ Stab/støtt BB Aukra Sokn OKU PUS FDV Andre Husleige kommunehus 50 % 2 % 9 % 15 % 10 % 14 % Straumutgifter kommunehus 50 % 2 % 9 % 15 % 10 % 14 % Sentralbord (telefon) 25 % 6 % 6 % 12 % 12 % 19 % 20 % Fellestenester/ kontorstøtte 25 % 5 % 0 % 15 % 15 % 20 % 20 % Porto 75 % 5 % 0 % 7 % 2 % 11 % Datakonsulent 39 % 2 % 0 % 33 % 9 % 17 % Dataverktøy 34 % 2 % 6 % 30 % 8 % 20 % Reinhald kommunehus 50 % 2 % 9 % 15 % 10 % 14 % Økonomistyring øk.sjef 20 % 8 % 2 % 10 % 10 % 10 % 40 % Rekneskapsføring 19 % 6 % 10 % 6 % 7 % 32 % 20 % Innfordring 0 % 0 % 0 % 14 % 0 % 36 % 50 % Lønningskontoret 5 % 2 % 1 % 4 % 2 % 6 % 80 % Revisjon 5 % 5 % 0 % 5 % 5 % 20 % 60 % Personalfunksjon 5 % 5 % 0 % 18 % 5 % 17 % 50 % Sentral opplæring 2,15 % Informasjonsarbeid Drift av bygningar Av fordelingsnøkkel på forvaltning drift og vedlikehald, er 75 % av kostnadene vurdert relatert til vatn, avløp og renovasjon. Av dette er 50 % knytt til vatn, 35 % til avløp og 15 % til renovasjon. Kostnadane i kroner blir vist i tabellen under. Indirekte kostnader teknisk 2007 Tilleggsytingar/ støttefunksjonar Vatn 50 % Avløp 35 % Ren. 15% Sum VAR Husleige, straum, reinhald komm.hus Fellestenester/ kontorstøtte Datakonsulent Dataverktøy Økonomistyring øk.sjef Rekneskapsføring Innfordring Lønningskontoret Revisjon Personalfunksjon Sentral opplæring Informasjonsarbeid - Drift av bygningar - Sum Oppgradering veg Juvik Sæter Prosjektet går som planlagt.

7 70 Ormen Lange I 2007 fekk Aukra kommune kr i økonomisk støtte for aktivitet knytt til utbygginga av Ormen Langeanlegget på Nyhamna. Rekneskapen viser eit overforbruk i forhold til tilskottet med kr Av dette er kr knytt til utbygging av Juvika småbåthamn og vil bli fakturert i samband med dette prosjektet. Kr er knytt til utbetring av sikt ved sving i vegkrysset ved Aukratun/ Hukkelberget. Aktivitet knytt til avtalen om kostnadsrefusjon frå Hydro, ved utbygginga på Nyhamna, er no avslutta. Anna statistikk drift Bruk av overtid Overtid Timar Timar Timar Timar Timar Timar Timar Timar Ansvarsområde Sentraladministrasjon 174,75 183, , Riksfjord skole 9,92 43,5 21 Julsundet skole 0,00 28,0 22 Barnebo Barnehage 0,00 0,0 23 Bergetippen Barnehage 0,00 1,5 25 Oppvekst og kultur 0,00 0,0 30 Pleie og omsorg 2 715, ,5 40 Helse og sosial 2 255, ,0 60 Plan, utv. og samfunn 0,00 0,0 62 Forv., drift og vedlikehald 314,50 370,0 65 Brann og beredskap 15,00 31,0 Sum 5 484, , ,5 2867, Det er utbetalt kr i godtgjere for dette. Investeringar Dei samla føringane på investeringsprosjekt er vist i vedlegg. I dette kapitlet blir einskiltprosjekt vedtatt i 2007 omtalt i tabellar, slik dei blei vedtatt i budsjett og budsjettkorrigeringsvedtak. I 2007 er det ført kostnadar på prosjekt som har gått over fleire år. Desse prosjekta blir omtalt i teksten. Vidare er det sett opp enkle prosjektrekneskap for dei prosjekta som har gått over fleire år. Desse er no ferdigstilt og blir sluttrapportert på denne måten.

8 INVESTERINGSREKNESKAP - REKNESKAPSKJEMA 2 A OG B Tala er i heile 1000 kr Rekneskap Korrigert Budsjett Regneskap 2007 budsjett Investeringar i anleggsmidlar 10 Sentrale styringsorgan Riksfjord skole Julsundet skole Barnebo barnehage Bergetippen barnehage Oppvekst og kultur Pleie og omsorg Helse og sosial Plan, utvikling og samfunn Forvaltning, drift og vedlikehald Brann og beredskap Ormen Lange Sum anleggsmidlar Utlån og forskotteringar Avdrag på lån og refusjonar Avsetningar Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidlar Inntekter frå sal av anleggsmidlar Tilskot til investeringa Mottekne avdrag på utlån og refusjonar Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført frå driftsbudsjettet Bruk av avsetningar Bruk av fond 0 0 Sum finansiering Udekket/udisponert Finansiering av investeringar i 2007 Finansiering av årets investeringar er gjort i tråd med budsjettvedtak og vedtak i K-sak 63/07 om dekning av udekka i investeringsrekneskapen Salsinntekter, er i tråd med 9 i forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner, brukt til dekning av udekka utgifter som følgje av meirforbruk på prosjekt. Bruk av bundne fond er finansiering av betaling av ekstraordinære avdrag på etableringslån. Avdragsfond for etableringslån, der tidligare ekstraordinære innbetalte avdrag er avsett, blei då

9 nytta. I følgje kommunelova 50 nr. 7c skal motteke avdrag på utlån uavkorta nyttast til nedbetaling eller innfriing av lån. Avsetningar til bundne fond er motteke avdrag på etableringslån utover betalte avdrag på innlån. I tabellen under rapporterast løyvingar knytt til små tiltak løyvd i Investeringar i 2007 "små tiltak" Små tiltak Prosjekt Rekneskap 2007 Budsjett 2007 Tekst 10 Sentrale styringsorgan Kr Kr Telefonsentral-2007 Aukrah Tiltaket er gjennomført, men Julsund. Legesentr. sluttrekneskap vil først ligge Skanninga av faktura / elektronisk fakturahandsaming føre i Ferdigstilt. Overforbruk kr Lisenshandtering IKT Blei gjennomført over drift Generelle datainvesteringar Ferdigstilt. Inngangsparti skranke/ Tiltaket blir gjennomført i 2008 og sluttrekneskap blir Kommunehuset inngangsparti lagt fram i Riksfjord skole Datainvesteringar Riksfjord skole Ferdigstilt. Overforbruk kr Lærebøker - kunnskapsløftet Tiltaket må sjåast i samanheng med løyving for 2008 med kr Spelemidlar sandvolleybane Det ligg ikkje føre planer for gjennomføring i dag. Om tiltaket skal gjennomførast, bør det søkast om løyving på nytt. 21 Julsundet skole Datainvesteringar Julsundet skole Ferdigstilt. Busslomme Julsundet skole Sluttoppgjer i 2008 Lærebøker - kunnskapsløftet Tiltaket må sjåast i samanheng med løyving for 2008 med kr Ventilasjonsanlegg småskolen Prosjektet blei vurdert og blir ikkje gjennomført. 22 Barnebo Barnehage Oppgradering avd. Falkhytten Resten av prosjektet er planlagt gjennomført sommaren 2008 og ein ber om at resten av budsjettet med kr blir overført til 2008.

10 25 Oppvekst og kultur Friluftsplan Rapportert i eige oppsett 30 Pleie og omsorg Sansehage på Aukraheimen Porsjekt over fleire år og blir rapportert i eige oppsett. Oppgradering glastak Aukraheimen 62 Forvaltning, drift og vedlikehald Utbygging Hollingen II - VAreg.gr Blir tatt saman med stort tiltak på Aukraheimen Ferdig i marka og gjennomført innanfor ramma. Ferdigstillast i 2008 Maskinelt driftsutstyr FDV Gjennomførast i Uskifting av PCB holdig Auke med ved 2. armatur tertial Veglys - Ny Jord Gjennomførast i Gassrøyr Nerberg bustadfelt Røyra er lagt, men ikkje betalt Hovudvassleidning Tangenvegen Ferdigstilt Sum Små tiltak

11 Tabellen under viser korleis prosjekt knytt til idretts- og friluftsplanen er budsjetter, rekneskapsført og finansiert. Idretts- og friluftsplan År Prosjekt Prosj.nr Budsjett Rekneskap Finansiering Kommentarar 2005 Ballbinge Julsundet Gåve SbM 2005 Idrett og kulturplan Finansiert av drift Smågevatnet Tilskott dir for 2005 friluftsområde naturforvalt Sum Ballbinge Aukrasanden Bruk av lån Smågevatnet Tilskott dir for 2006 friluftsområde naturforvalt. Smågevatnet 2006 friluftsområde Spelemidlar 2006 Ballbinge Julsundet Spelemidlar for Sum Ballbinge Aukrasanden Spelemidlar Ballbinge Aukrasanden Gåve SbM Frå Sanda 2007 Ballbinge Aukrasanden grendalag 2007 Ballbinge Solem Gåve SbM 2007 Ballbinge Solem Tilskott frå andre 2007 Ballbinge Solem Spelemidlar 2007 Rød/ Småge toalett Fordelte kostnadar 2007 Sum Sum totalt Kommunal andel totalt Små prosjekt oppstarta i 2006 Nokre små prosjekt har vore gjennomført over fleire år. Under blir det lagt fram prosjektrekneskap for små tiltak, der det ikkje er krav om eigne prosjektrekneskap. Desse prosjekta er å rekne som ferdigstilte. Prosjektrekneskap IT - investeringar 2006 (112) Budsjett Rekneskap Rekneskap Sum Finansiert med lån Finansiert med lån Sum finansiering Meirforbruk på kr

12 Prosjektrekneskap Leikeplass Barnebo (222) Budsjett Rekneskap Rekneskap Sum Finansiert med lån Finansiert med lån Sum finansiering Prosjektet blei avslutta i 2007 med eit mindreforbruk på kr Prosjektrekneskap Sansehage Aukraheimen (310) Budsjett Budsjett Rekneskap Rekneskap Sum Finansiert med lån Finansiert med lån Sum finansiering Meirforbruk med kr Prosjektrekneskap Pumpestasjon Hoksneset (621) Budsjett Rekneskap Rekneskap Sum Finansiert med lån Finansiert i Finansiert med lån Sum Prosjektet er ferdigstilt i 2007 med eit mindreforbruk på kr Prosjektrekneskap koreringsvogn vatn (619) og spylevogn avløpsnett (630030) Budsjett 2006 (619) Rekneskap 2007 (619) Budsjett 2006 (630030) Rekneskap 2006 (630030) Sum Finansiert med sal av driftsmidlar Finansiert med bruk av lån Sum Prosjekta blei vurdert samla og viser eit mindreforbruk på kr

13 Prosjektrekneskap IK-system avløp og Driftsovervaking/ dig leidningsnett (631) Budsjett Budsjett Rekneskap Rekneskap Sum Finansiert med lån Finansiert med lån Sum Prosjekta blei vurdert samla og viser eit mindreforbruk på kr Avløp Hoksnes (638) Budsjett Rekneskap Rekneskap Sum Finansiert m/ inntekter Finansiert med lån Sum finansiering Mindreforbruk kr Prosjektrekneskap Hollingen Industriområde (604) Budsjett Rekneskap Rekneskap Sum Finansiert med lån Finansiert overføring frå drift Sum Prosjektet visser eit meirforbruk i forhold til budsjett med kr Del av overforbruket skuldast for høg utbetaling for grunnkjøp basert på arealanslag dette vil bli korrigert i Prosjektrekneskap Brøyteplog (681) Budsjett Rekneskap Rekneskap Sum Finansiert med lån Finansiert med lån Sum finansiering Mindreforbruk kr

14 Utbyggingsfelt Julsundet (645) Prosjektet blei budsjettert med kr i Kostnaden ved prosjektet er kr og finansiert ved bruk av lån. Prosjekter er ferdigstilt i forhold til tildelt budsjettramme. Busskur (642) Det blei i 2006 budsjettert med kr og prosjektet blei gjennomført i 2007 med ein kostnad på kr , finansiert med lån. Prosjekta nemnt nedanfor er ikkje ferdigstilt i Slamavskiljar Varhaug (632) Prosjektet blei budsjettert med kr i Til no er det brukt kr på prosjektet og det er forventa ferdigstilt i Bustadområde Aukrasanden (611) I K-sak 61/06 blei det vedtatt utbygging av 6 bustadtomter innanfor godkjent reguleringsplan på Aukrasanden. Tiltaket var ikkje budsjettert med ei konkret ramme, men var ei omdisponering av budsjettramme for bustadbygging i område Falkhytten/ Varhaugvik. Kostnader i 2006 og 2007 er kr Bustadområde Nerbøberg (610) I K-sak 60/06 blei det vedtatt utbygging av 11 bustadtomter innanfor godkjent reguleringsplan på Nerbøberg. Tiltaket var ikkje budsjettert med ei konkret ramme, men var ei omdisponering av budsjettramme for bustadbygging i område Falkhytten/ Varhaugvik. Kostnader i 2007 er kr I tillegg blei det i 2007 gitt ei løyving på legging av gassrøyr i bustadfeltet på Nerbøberg (644) med kr

15 Investeringar i 2007 "store tiltak" Store tiltak 10 Sentrale styringsorgan Kjøp av aksjar Aukra Sikkerhetssenter AS 20 Riksfjord skole Utbygging Solem skole paviljong Prosjekt nr Rekneskap 2007 Budsjett 2007 Kommentarar K-sak 48/07 Nytt tiltak Utbetaling gjennomført Paviljong tatt i bruk, forventa overforbruk Utbygging Riksfjord skole Innlevering av skisseprosjekt frå arkitektar 26. oktober Julsundet skole Skolebygg - Julsundet skole Opphavleg blei prosjektet budsjettert til kr 4,7 mill. I K- sak 87/07 blei løyvinga auka til 8,8 mill. Kommunestyret godkjente byggeprosjektet i K- sak 93/07. Entreprenør valt, fundamentering oppstarta. Kr 4,1 MNOK skal finansierast over fond. 22 Barnebo Barnehage Utbygging av Barnebo Furutun er tatt i bruk. Sluttrekneskap i Pleie og omsorg Samordning heimeteneste/institusjon - Utbygging Aukraheimen Ved planlegging av utbygginga blir det klart at budsjettert prosjektkostnad var for låg. Tiltaket har fått ei tilleggsløve i 2008 på kr 6,9 mill. Totalramma er sett til 10 MNOK. Forprosjekt er ferdigstilt og arbeidet med ombygging for flytting av heimetenesta var godt i gang. 62 Forvaltning, drift og vedlikehald Hovudvassleidning forbi Ekkobanen Tiltaket er gjennomført og sluttrekneskap vil bli lagt fram i Det er meldingar om noko overforbruk på grunn av meir omfattande sprengingsarbeid enn planlagt. Utsleppsone (Mevold) - Nye felt Prosjektet er knytt til tomteutbygging på Mevold som blei utsett i K-sak 100/07

16 Oppgradering av kommunal bygningsmasse Gjennomfør opprusting av komm. utleigebustader og anna opprusting Asfaltering grusvegar Ferdigstilt Utbyggingsavtalen - G&S veg Riksfjord - Sporsem Oppgradering veg Juvika Sæter + vatn i veg Prosjektet er nært ferdig, men prosjektrekneskapen vil ikkje ligge føre på ei stund endå Prosjektet blir ført i driftsrekneskapen og blir rapportert der. Utbygging Hollingen II 618/ Vassleidning er ferdig lagt og arbeidet vil bli ferdigstilt i Utbygg. Del av B-?? Mevold/ Prosjektet er utsett. K-sak 100/07 Utbygging Bunnpristomta Prosjektet er ferdig utbygd og er finansiert med salsinntekter med kr og kr med lån. Sum Store tiltak Riksfjord skole Paviljong Riksfjord skole, trinn 2 prosjekt Kommunestyret godkjente tiltaket i vedtak i K-sak 47/06 med ei prosjektramme er på kr I K-sak 48/06 godkjente kommunestyret låneopptak med kr I tertialrapporteringa har prosjektet blitt nemnt som Paviljong sør Riksfjord skole og det er rapportert at prosjektet ville få eit meirforbruk ca kr Resultatet viser at kostnadane blei kr Altså kr meir enn vedtatt prosjektramme i K-sak 47/06. Alle kostnadane er ikkje ført på prosjektet endå, så det vil komme nokre kostnadar i Forvaltning, drift og vedlikehald Prosjektrekneskap asfaltering grusvegar (672) Budsjett 2006 små tiltak Budsjett 2006 store tiltak Budsjett 2007 store tiltak Rekneskap Rekneskap Sum Finansiert med lån Finansiert ved overføring frå drift Sum Prosjektet har eit meirforbruk på kr Her må vi gjere merksam på at planlagt asfaltering av Hoksnesvegen og vegen til Smiå i Røssøyvågen, ikkje vart gjennomført som først planlagt da ramma ikkje held til dette.

17 Gang- og sykkelveg Hollingen Jendem (671) I 2006 blei prosjektet budsjettert til kr Totalt forbruk til no er kr Gang- og sykkelvegen er ferdigstilt. Prosjektrekneskap vil bli lagt fram i Opprusting kommuneveg Sporsem Nyland (676) I K-sak 63/06 blei prosjektkostnaden vedtatt til kr Totalt påløpte kostnader er kr Kr er inntektsført som tilskott jf Utbyggingsavtalen. Prosjektet er ikkje ferdigstilt. Omlegging/ utviding avløp Sporsem/ Vassdal (633) Prosjektet var budsjettert med kr i Til no er det brukt kr og prosjektet blir truleg ferdigstilt i Avløpsanlegg Falkhytten Blomsnes (636) Prosjektet var budsjettert med kr i Til no er det brukt kr Avløpsanlegg Sæterbukta, Julsundet (637) Prosjektet blei vedtatt i K-sak 62/06 ved omdisponering av budsjettmidlar frå utleppsone Mevold til avløpsanlegg i Sæterbukta. Budsjettramma er 2 millionar. Samla kostnad i 2006 og 2007 er kr Avløp Rød Solem (634) Vedtatt prosjektramme i K-sak 70/05 var kr Forbrukt kr Prosjektrekneskap blir lagt fram. Holmesundskrysset (670) Viser til framlagt prosjektrekneskap. Solem II (612) I K-sak 71/05 godkjente kommunestyret prosjektkostnader til kr Totalt brukt i prosjektet er kr Prosjektrekneskap blir lagt fram. Nautneset Industriområde (605) Prosjektet blei budsjettert med kr i Til no er det brukt kr Det er tidlegare rapportert at prosjektet har blitt forsinka på grunn av steinmassar som skulle nyttast ved utbygging av gang- og sykkelvegen Riksfjord Sporsem. Det er søkt om utviding av hamneområdet til Molde og Romsdal Havn. Resultatet av søknaden er viktig for vidare realisering av området. Nyland Industriområde (607) Viser til framlagt prosjektrekneskap Utbygging Gossen sentrum COOP- tomta (602) I K-sak 104/05 blei det godkjent prosjektkostnad på utbygginga med kr Til no er det ført kostnader med kr Sluttrapport vil vise endeleg rekneskap for prosjektet. Brannstasjon/ lager/ uteavdeling (660) I 2006 var det budsjettert med kr til dette prosjektet. Kommunestyret handsama utbygginga i K-sak 28/06 kor det blei vedtatt å utsette saka til etter det var avklara brannsamarbeid med Shell. Nye planer for tiltaket vil bli lagt fram i eiga sak. Kostnader ved prosjektet er kr

18 Midlertidig anlegg brannvern og driftsavdelinga (653 og 689) I K-sak 103/05 blei det godkjent prosjektkostnad til kr Sum kostnader ved prosjekta er kr Ormen Lange I investeringsrekneskapen er det ført to prosjekt på kapitlet Ormen Lange og gjeld prosjekt som er knytt til aktivitet relatert til utbygging av ilandføringa av gass frå Ormen Lange. Trolldalsvatnet etappe 2 (622) Det er i 2008 budsjettert med kr til Trolldalsvatnet utbygging fase II. I 2007 blei det ført kostnader på prosjektet med kr VA-anlegg reservekraftanlegg på Nyland Kommunen har hatt utgifter i 2007 med kr i samband med tilrettelegging for utbygging av reservekraftverket på Nyland.

19 Balansen Omløpsmidlar Tabellen under viser korleis innskotta var plassert ved årsskiftet. Innskot per Bankar Innskot Gj. rente Rentebeløp Nordea , Sparebanken Møre , SpareBank 1 Midt-Norge , Sum , Langsiktig gjeld I tabellen under blir gjeldsporteføljen per synleggjort. Lån Rest Renter Vekt i % Gj.s.rente Kommunalbanken Refinansiering Husbanken ,91 fast 6, Investeringsprosjekt ,91 fast 0, Omsorgsbustader - 6,00 pt Div lån ,00 pt 2, Lån diverse formål ,00 pt 3, Samlelån ,00 pt 3, Ambulansebåt ,00 pt 0, Julsundet skole/ g&s-veg ,00 pt 7, Investeringar 2002 & ,00 pt 3, Kommunehuset ,00 pt 11, Aukraheimen ,00 pt 4, Nyland Industriområde ,00 pt 6, millionar til Fræna ,96 fast 4, Samlelån ,00 pt 10, opplån av invest ,00 pt 22, Sum ,85 100, Husbanken Oppf. Lån Bergland ,10 pt 34, Bergland II ,10 pt 65, Sum ,10 100, KLP/ Opplysningsvesenets fond Opplysningsvesenet Orgel Kyrkja ,45 29, Aukraheimen ,95 pt 70, Sum ,80 100, Kommunalkreditt 9145 Utbygging Riksfjord skole ,65 pt 21, Samlelån ,40 pt 11, Opplån 2006/ ,66 Nibor 67, Sum ,63 100, Sum Totalt

Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET

Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET Aukra kommune Økonomiavdelinga Arkivsak: 2006/1323-25 Arkiv: 212 Saksbeh: Anne Thorsrud Dato: 05.03.2007 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET REKNESKAP 2006 Rådmannen

Detaljer

Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET

Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET Aukra kommune Økonomiavdelinga Arkivsak: 2006/62-1 Arkiv: 210 Saksbeh: Anne Thorsrud Dato: 12.05.2006 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET A-212 Rekneskap 2005 Rådmannen

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 11:45 Formannskapet kl. 09.00 Valstyret kl. 11.00 Kommunestyret kl. 11.45 Kl. 13 kjem Museumsdirektør

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE Aukra kommune 1814-2014 Aukra var opphavleg ein kommune som omfatta Gossa, Otrøya, ein del av Midøya, øyane i Sandøy, samt Julsundet og Mordal på Romsdalshalvøya. Namnet Aukra, som er unikt i Noreg, kjem

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001 Kvam herad 2000 Framlegg til Årsmelding og rekneskap Dato framlagt 13. mars 2001 1. GENERELLE KOMMENTARAR...4 1.1 Innleiing... 4 1.2 Driftsrekneskapen... 6 1.3 Kapitalrekneskapen...15 1.4 Balansen...19

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2008-2011

ØKONOMIPLAN 2008-2011 Dato: 06.11.2007 Vår ref.: 2007/3392-23175/2007 Ark.kode: 100 ØKONOMIPLAN 2008-2011 FJELL KOMMUNE Førebels dokument 30. oktober 2007 Rådmannen DET ØKONOMISKE OPPLEGGET 2008 (2008-2011) FRAMLEGG STATSBUDSJETT

Detaljer

Kvam herad. Rekneskap og Årsmelding

Kvam herad. Rekneskap og Årsmelding Kvam herad 2002 Rekneskap og Årsmelding Utskrift: 28.05.03 kl 14:43. Side 1 av 98 A. INNLEIING... 4 1. Innleiing... 4 1.1 Rådmannen har ordet... 4 1.2 Hovudtrekk i årsmeldinga... 6 1.2.1 Oppsummering av

Detaljer

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2010 og Økonomiplan 2011-2013 Innhald; Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 11 Økonomiske oversiker

Detaljer

Fitjar kommune Møteinnkalling

Fitjar kommune Møteinnkalling Fitjar kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte og må melde forfall, vert dei

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 www.kvam.no Kvam herad Budsjett og økonomiplan 2006-2009 Side 1 av 66 1 Rådmannen sitt framlegg til vedtak:... 3 2 Rådmannen sine kommentarar... 8 2.1 Hovudoversikt

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: 102.2 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: 102.2 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 17.04.01 055/01 KJHE Kvam heradsstyre 17.04.01 036/01 KJHE Kvam formannskap 12.06.01 086/01 KJHE Kvam

Detaljer

Fjell kommune. Styring, engasjement, tillit og service

Fjell kommune. Styring, engasjement, tillit og service Fjell kommune Årsmelding 2012 Styring, engasjement, tillit og service Innhald Oppgåvene til kommunen 2 Viktige hendingar i 2012 2 Økonomiske nøkkeltal 2006-2012 4 Utvalde demografiske nøkkeltal 2006-2012

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

10/457. Bokn kommune

10/457. Bokn kommune 10/457 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2011 og Økonomiplan 2012-2014 10/457 Innhald Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 3

Detaljer

Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service

Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service Fjell kommune Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service 2007 1. halvår Viktige hendingar Januar: Plan for nykartlegging av Fjell kommune vedteken. Bassenget på Bildøyna vert klar til bruk

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018 Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 15. desember 2014 Klepp kommune Innhald Innhald... 2 Målkart... 4 Makroøkonomiske føresetnader... 6 Folketal... 7 Bevilgningsoppsett drift...

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal Kommunestyret sitt vedtak Innhald 1 Rådmannen sitt forslag til vedtak... 2 1.1 Handlingsprogram 2014 2017... 2 1.2 Årsbudsjett

Detaljer

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2013 Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 (Foto: Bjørn Andresen, Statens Vegvesen) Innhaldsliste Overordna kommentarar - inntektsføresetnader s.

Detaljer

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2014 Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 Innhaldsliste Overordna kommentarar s. 3 Inntektsføresetnader s. 3-4 Oversikt renter og avdrag - låneportefølgje

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE Innhald Politisk organisering... 3 Rådmannen sine kommentarar... 5 Økonomi... 6 Rekneskapsresultat... 6 Finansinntekter og utgifter... 13 Aksjar og obligasjonar... 13 Pensjonskostnader

Detaljer

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre.

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007 Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Politisk prosess Fylkesutvalet (FU) la 20.november 2003 fram sitt

Detaljer

Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannen sitt budsjettframlegg til Formannskapet FORORD... 2 1 INNLEIING... 5 2 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR... 12 2.1 FINANS... 12 2.2 FONDSMIDLAR... 22

Detaljer

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2006. www.kvam.no

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2006. www.kvam.no Fulldistribusjon T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no Kvam herad Årsmelding 2006 www.kvam.no - INNHALDSLISTE 1 Kvam herad i 2006...3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...3 Drift og prioriteringar...3

Detaljer