Årsrapport Kainun institutti Kvensk institutt ble stiftet 13. desember Dette er instituttets andre årsrapport.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2007. Kainun institutti Kvensk institutt ble stiftet 13. desember 2005. Dette er instituttets andre årsrapport."

Transkript

1 Årsrapport 2007 INNLEDNING Kainun institutti Kvensk institutt ble stiftet 13. desember Dette er instituttets andre årsrapport. Driftsåret 2007 startet med nyansettelse av tre personer. Daglig leder, språk- og kulturmedarbeider samt informasjons- og kulturmedarbeider startet som instituttets medarbeidere Instituttet hadde også en administrerende leder i 50 % stilling fram til , som var innleid fra konsulentfirmaet Noodt & Reiding. I årsrapporten for 2006 ble instituttets oppbygging av instituttets organisasjon og ledelse nøye beskrevet, så denne rapporten omfatter kun satsingsområder generelt for instituttet og virksomheter utrettet i Regnskap for 2007 legges ved som egen rapport. Ansatte i 2007: Daglig leder Silja Skjelnes-Mattila Innleid administrerende leder Kurt Johnsen Undervisningsleder Terje Aronsen Språk- og kulturmedarbeider Agnes Eriksen Informasjons- og kulturmedarbeider Mervi Haavisto 50% Økonomimedarbeider Åse Karin Mikkelsen Prosjektmedarbeider Mihail Voronov Instituttets administrasjon har vært preget av omstillinger fra å kjøpe administrative tjenester til å håndtere disse oppgavene internt. Fra 2008 skal økonomiforvaltning, både drift og prosjektrelatert, styres fra instituttet. Administrasjon I 2007 var administrative oppgaver delt på daglig leder, innleid administrerende leder og kjøp av tjenester fra eksternt regnskapsfirma. Denne ordningen opphører fra , og administrasjonsoppgaver fordeles på daglig leder og økonomimedarbeider. Instituttet har som en nyetablert institusjon også en del arbeid pågående hva HMS og interne retningslinjer angår. Faglige stillinger De faglige stillingene er opprettet på grunnlag av driftsformålene beskrevet i tilskuddsbrevet for statstilskudd Undervisningsleder. Per i dag sitter undervisningsleder i språkrådet, og jobber med språkutvikling gjennom språkrådet. Undervisningsleders ansvar er også å utvikle kursmateriell samt å kurse nybegynnere og mer viderekomne. I 2007 ble det undervist i

2 Børselv-dialekten, men kurset kan omskrives til samtlige kvenske dialekter med relativt små justeringer. Kvensk institutt definerer språkkurs som svært viktige språkmotiverende tiltak. Språkkursene skal selvsagt samkjøres med språknormeringen. I tillegg jobber undervisningsleder med oversettelser. Produksjon av oversettelser og tekstmateriale generelt er helt grunnleggende for å kunne jobbe med språkutvikling. Informasjons- og kulturmedarbeider innehar en unik kompetanse for instituttet hva generelt formål om formidling av kunnskap og informasjon om kvensk språk og kultur angår. Formidling av informasjon er i høy grad nettbasert. Opplysningsmedarbeider har ansvar for web-redaksjonens tekniske løsninger, grafisk design, utstillinger og publisert materiell. I 2007 var denne stillingen delt mellom instituttet og Ruija Forlag med 50 % hver. Språk- og kulturmedarbeider jobber med kulturelle prosjekt samt innehar sekretærrollen til språkorganet. Sekretærfunksjonen til språkrådet har økt betydelig i omfang etter som arbeidet i språkrådet har kommet lenger. I 2007 har språk- og kulturmedarbeider jobbet i samarbeid med Ruija Forlag med læremidler på Språkmedarbeider har også jobbet med tilrettelegging av språkreir og for å styrke språkets stilling i barnehager. SATSINGSOMRÅDER 1. Utvikle kvensk språk. Prioriterte oppgaver er: o Opprette og drifte språknemnd o Engasjere seg i FoU-arbeid for kvensk språkutvikling 2. Fremme læring og bruk av kvensk i samfunnet. Prioriterte oppgaver er: o Tilrettelegge for kvenske språkreir i barnehager o Bistå skoleverket med å etablere kvensk som skolefag o Tilby etterutdanningstilbud for voksne 3. Informasjon om kvensk språk og kultur. Prioriterte oppgaver er: o Etablere og drifte kvensk portal med informasjonstjenester på nett o Arrangere utstillinger, delta i arrangement og annet informasjonsarbeid 4. Fremme kvensk kultur som grunnlag for folk til folk kontakt, reiseliv og næringsutvikling. Prioriterte arbeidsfelt er: o tiltak for barn og ungdom o å utvikle nettverk innad i Norge og internasjonalt i Nordområdene og i det østersjøfinske språkområdet o å oppnå at kvensk blir del av Regjeringens Nordområdesatsing innenfor kultur- og næringsutvikling

3 Innenfor alle virksomhetsområder legges det stor vekt på samarbeid med andre fagmiljøer. DRIFTSÅRET 2007 Normering av skriftspråk og etablering av et språkråd april 2007 arrangerte Kvensk institutt en språkrådskonferanse i Alta hvor kvensk språkråd ble etablert. Medlemmer av kvensk språkråd er Leder Irene Andreassen (Navnekonsulent for kvenske stedsnavn), Anna-Riitta Lindgren (professor, Universitetet i Tromsø), Eira Söderholm (1.amanuensis, Universitetet i Tromsø), Pia Lane (språkforsker, Universitetet i Oslo) og Terje Aronsen (undervisningsleder, Kvensk institutt). Språkrådet er et fagorgan som skal analysere og utvikle forskjellige normeringsalternativer for kvensk. Språkrådet er ikke et vedtaksorgan. Det skal etableres et vedtaksorgan for skriftspråksnormeringen våren Sekretariatet til språkrådet er underlagt Kvensk institutt. Språkrådet har hatt fire arbeidsmøter i Språkutvikling Kvensk institutt deltar i et internasjonalt forskningsprosjekt kalt LICHEN og bistår prosjektet med å fremskaffe språklig materiale. Frem til har instituttet hatt en prosjektmedarbeider som har jobbet med å transkribere lydmateriale ( ). Transkriberingsarbeidet fortsetter også 6 mnd inn i 2008, men med forskningspraktikanter fra universitetet i Oulu, Finland. Språklig materiale som instituttet bearbeider for dette forskningsprosjektet inngår også direkte i språkrådets arbeid. Instituttet har samarbeidet med språkteknolog Trond Trosterud fra Universitetet i Tromsø om å utvikle redskaper til en elektronisk kvensk- norsk -kvensk ordbok. En kvensk-norsk ordboksbase på ca lemma har blitt overført fra en flat database til en strukturert xml-fil, og satt opp for distribuert fjernarbeid, slik at det tekniske knyttet til ordboksdatabasen dermed er på plass. Fremdriften i ordboksarbeidet har likevel ikke vært tilfredsstillende, da instituttet ikke har hatt ressurser til å følge opp arbeidet. Instituttet trenger ekstra bemanning for å kunne utvikle en elektronisk ordbok. En av utfordringene til kvensk språkutvikling, er at det eksisterer relativt lite skrevet materiale på kvensk. Instituttet jobber kontinuerlig med oversettelser og tekstproduksjon, samt med språklig dokumentasjon. Blant annet har instituttet igangsatt bygdeordboksprosjekt i lag med Børselv kvenforening. Bygdeværingene selv samler inn ord til temaordlister som instituttet bearbeider og publiserer elektronisk. Temaordlistene er lagt ut på Bygdeordboksprosjektet har vært

4 et vellykket språkmotiveringstiltak, og prosjektet videreføres i Lakselv kvenforening i I arbeidet med å synliggjøre og videreutvikle språket, har oversettelser vært en viktig arbeidsform. Instituttet har gjort en del oversettelser for den Norske Kirke. Kirken har gjort en utrolig viktig innsats for å styrke det kvenske språkets stilling i Porsanger med blant annet flere kvenskspråklige gudstjenester i Instituttet har jobbet med flere oversettelser, blant annet er en brosjyre om tospråklighet gitt ut av Pedagogiskpsykologisk distriktskontor for Midt-Finnmark IKS på kvensk, samt en elektronisk brosjyre om overgangen til digital TV (www.digitaltvinorge.no). Instituttet har flere store oversettelsesprosjekt pågående, men oversetting til kvensk er et uhyre tidkrevende arbeid, da språket per i dag ikke er like funksjonelt i alle språklige domener. Instituttet har samarbeidet med Ruija Forlag i å utvikle en elektronisk idé- og ressursbok for kvenskundervisningen. Dette produktet ble publisert på i desember Instituttet har ikke ressurser til å videreutvikle disse sidene i Det bør likevel gjøres et arbeid for å gjøre disse nettsidene interaktive og mer teknisk oppdaterte. Instituttet jobber med språkkurs for nybegynnere og mer viderekomne, og har i 2007 arrangert et 30 timer språkkurs i Børselv. Kurstilbudet utvides i 2008, både geografisk og innholdsmessig. Kursmaterialet kan omskrives til andre dialekter med relativt små justeringer. Utadrettet arbeid Instituttet har jobbet en del med publikumsrettet virksomhet lokalt i Børselv. Dette for å få forankret instituttets virksomhet i lokalmiljøet og for å involvere språkbrukerne i språkarbeidet. Med dette arbeidet har instituttet vært svært fornøyd. Det har vært arrangert kventreff på huset med ca. 4 ukers mellomrom, og instituttet har blant annet arrangert visekvelder, konserter og oversettingskvelder for bygdeværingene. Disse har vært svært vellykkede, med godt oppmøte og gode tilbakemeldinger. Bygdeordboka som nevnt tidligere, er et resultat av instituttets virksomhet i lokalmiljøet. Instituttet er åpent for publikum i kontortiden. Spesielt hadde instituttet en stor besøkspågang i sommerferien. Alle gjester som har kommet innom har fått en omvisning og et miniforedrag dersom de har ønsket det. Instituttet har hatt to store utstillinger i festsalen, Sonja Siltalas fotoutstilling Kvenportrett og akvarellutstilling av den tornedalske kunstneren Maria Siekas. Instituttet har fått tilskudd fra Norsk Kulturråd til å lage en lydutstilling om kvensk hverdag. Denne lydutstillingen monteres i disse dager og skal innvies i løpet av våren. Instituttet er lokalisert i Børselv, men jobber aktivt med å bli oppfattet i kvenmiljøene som et nasjonalt, og ikke bare et lokalt senter. Første oppgave for instituttet har vært å publisere hjemmesider (www.kvenskinstitutt.no). På grunn av tidsmessig mangel har

5 det ikke blitt publisert fullt så mange artikler som ønsket, men det jobbes kontinuerlig med nettsidene. Instituttet har flere samarbeidspartnere utenfor Børselv. Der er et godt etablert samarbeid blant annet med Vadsø Kvenmuseum, Kvenkulturprosjektet i Nordreisa, med Norske Kveners Forbund, både sentralt og gjennom lokallag, samt med Porsanger Kulturskole. Instituttet ønsker dog et nærmere samarbeid med lokallagene i Norske Kveners Forbund, samt med andre språkmiljøer i Troms og Finnmark, for å få forankret språkarbeidet i lokalmiljøene. Instituttet har i løpet av 2007 fått opparbeidet et relativt godt nettverk med lokallag i Norske Kveners Forbund. Blant annet arrangerte Norske Kveners Forbund og Kvensk institutt et samarbeidsmøte i Børselv , hvor representanter fra NKF s lokallag (Børselv, Lakselv, Alta og Østlandet) møttes for å diskutere språkmotivering og språklig revitalisering på lokalplan. Instituttet har utarbeidet en brosjyre om instituttets virksomhet, men på grunn av stort arbeidspress høsten 2007, har ferdigstilling og trykking av brosjyren blitt noe forskjøvet. Instituttet ble offisielt åpnet Åpningsseremonien var en fin måte å få medieoppmerksomhet på. Kulturelle prosjekt I arbeidet med å motivere språkbrukere til økt bruk av språket, synliggjøre kvenene som en nasjonal minoritet i Norge samt profilere instituttet som et nasjonalt senter for kvensk språk og kultur, har Kvensk instituttet valgt å bruke kulturelle arrangement som virkemiddel. Det var to større kulturelle prosjekt som instituttet valgte å vektlegge i Porsangerskolenes teateruke (uke 43, 2007) var et stort samarbeidsprosjekt mellom skolene i Porsanger, Kiowato Rockeklubb, Porsanger Kulturskole, Garnisonen i Porsanger, Samisk språksenter og Kvensk institutt, der hvor formålet var å profilere Porsanger Kommune som en trespråklig og trekulturell kommune. Resultatet var en trespråklig teaterforestilling med over 250 elever på scenen. Grenseløs minoritetsmusikk er et samarbeidsprosjekt mellom folkemusikkgruppen Jord, SWEBLUL (The Swedish Bureau for Lesser Used Languages) og Kvensk institutt. Formålet med prosjektet er å motivere ungdom i å bruke minoritetsspråk i musikksammenheng, samt å skape minoritetsspråklig samarbeid mellom ungdom i Sverige og Norge. Prosjektet forløper som kommunale konserter, med en avsluttende konsert hvor svensk og norsk ungdom møtes. Prosjektet startet i 2007,- den norske delen av prosjektet og den avsluttende konserten arrangeres våren Kulturskolene i Vadsø og Porsanger samt Halti Kvenkultursenter i Nordreisa er med på prosjektet og står som arrangører på de lokale konsertene. Det er om lag 200 ungdommer som er involverte i den norske delen av prosjektet.

6 Kvensk institutt har ikke hatt mulighet for å bevilge prosjektmidler til eksterne kulturelle prosjekt i Oluf Skarhol Trond Trosterud Almar Paulsen Vappu Pyykkö Egil Sundelin

Tilstandsrapport for kvensk språk og kultur

Tilstandsrapport for kvensk språk og kultur Tilstandsrapport for kvensk språk og kultur Denne rapporten gir en oversikt over situasjonen for kvensk språk og kultur i dagens Norge. Tilstandsrapporten viser at det på alle områder er behov for tiltak

Detaljer

Kainun institutti. Nasjonalt senter for kvensk språk og kultur. Kvensk institutt

Kainun institutti. Nasjonalt senter for kvensk språk og kultur. Kvensk institutt 20 13 å r s m e l d i n g Kainun institutti Nasjonalt senter for kvensk språk og kultur Kvensk institutt å r s m e l d i n g Vårt formål er å utvikle, dokumentere og formidle kunnskaper og informasjon

Detaljer

THIRD REPORT SUBMITTED BY NORWAY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY NORWAY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 01 July 2010 ACFC/SR/III(2010)009 /Norwegian version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY NORWAY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Detaljer

Evaluering av samiske språksentre

Evaluering av samiske språksentre Rapport 2012:6 Evaluering av samiske språksentre Aajege Vigdis Nygaard Áila Márge Varsi Balto Marit Solstad Karl Jan Solstad Tittel : Forfatter : Evaluering av samiske språksentre Vigdis Nygaard, Áila

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl.

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl. Bibliotek? Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014 Vedtatt av Finnmark fylkesting 8. desember 2004 bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek www.fm.fylkesbibl.no Forord Fylkesutvalget

Detaljer

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohka +47 78 47 40 00 samediggi@samediggi.no www.sametinget.no Sametinget 2013 1. utgave Forsidebilde: Marie Louise Somby

Detaljer

Àja sàmi musea 2010-2015

Àja sàmi musea 2010-2015 Plan for samisk museumsvirksomhet i nordlige Midt- Troms og Nord- Troms Àja sàmi musea 2010-2015 Godkjent av styret, Senter for Nordlige folk AS / Davvi álbmogiid guovddáš OS, 5. juni 2009 1. Innledning

Detaljer

Juridisk terminologi i noen språk i Norge status og utfordringer

Juridisk terminologi i noen språk i Norge status og utfordringer Terminologen Språkrådets skriftserie for terminologi og fagspråk Utgave 1: Juridisk terminologi i noen språk i Norge status og utfordringer Foredrag fra et seminar i Trømsø i november 2011 Jan Hoel (red.)

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012 Kirkeveien 61, 3.etg., 0364 OSLO Tlf 23 33 19 00, Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no/ Organisasjonsnummer

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014

Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014 Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014 Veien til en styrket visuell kunstscene i Troms Å styrke den visuelle kunstscenen i Troms er vår ambisjon. Det skjer mye spennende på det visuelle kunstfeltet

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Sametingets plenum. Møtebok 003/11

Sametingets plenum. Møtebok 003/11 Sametingets plenum Møtebok 003/11 Ávjuvárgeaidnu 50, N-9730 Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no Tid: 21.09.11-23.09.11 Sted: Karasjok Saksliste

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 4 Senter for IKT i utdanningen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Leders beretning 6 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Senterets virksomhetsmål i 2014 8 2.1 Organisering

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

Handlingsplan 2014. Foto: Chris Brynjulfsen. Foto: Tine Marie Hagelin

Handlingsplan 2014. Foto: Chris Brynjulfsen. Foto: Tine Marie Hagelin Handlingsplan 2014 Foto: Chris Brynjulfsen Foto: Tine Marie Hagelin Innledning Handlingsplanen for 2014 skal identifisere friluftsrådets satsningsområder for kalenderåret, og daglig leders arbeidsoppgaver.

Detaljer

Museumsplan. for. Helgeland

Museumsplan. for. Helgeland Museumsplan for Helgeland 2011 2016 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Innledning...4 1.1 Innledning...4 1.2 Finansiering...6 1.3 Organisering...6 1.3.1 Organisasjonsskisse...7 Kap. 2 Formidling...8 2.1 Innledning...8

Detaljer

Årsrapport 2005. for Utdanningsdirektoratet

Årsrapport 2005. for Utdanningsdirektoratet Årsrapport 2005 for Utdanningsdirektoratet Illustrasjoner: Nordahl & Solheim Foto: Jannecke Sanne Design og rådgivning: Nucleus AS Direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging?

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging? Leseaktiviteter Lær meg norsk riggerord_liggende.indd 1 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 3 Språkhverdag ord_liggende.indd 7 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 5 Magiske øyeblikk

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp. Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsapport 2013 Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.no Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 26.08.2014 kl. 15:00 Sted: Nes Kommunehus Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr.

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr. Per Hetland og Inge Ramberg Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering NIFU skriftserie nr. 13/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Målsetninger for forstudien... 4 1.3 Metode... 4 2. Resultater

Detaljer