Årsrapport Kainun institutti Kvensk institutt ble stiftet 13. desember Dette er instituttets tredje årsrapport.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2008. Kainun institutti Kvensk institutt ble stiftet 13. desember 2005. Dette er instituttets tredje årsrapport."

Transkript

1 Årsrapport 2008 INNLEDNING Kainun institutti Kvensk institutt ble stiftet 13. desember Dette er instituttets tredje årsrapport. Den administrative omstillingsprosessen beskrevet i årsrapporten 2007 er gjennomført, og instituttet har i større grad enn tidligere kunnet jobbet aktivt og utadrettet med språkutvikling og revitaliseringstiltak. I årsrapporten for 2006 ble instituttets oppbygging av instituttets organisasjon og ledelse nøye beskrevet, så denne rapporten omfatter kun satsingsområder generelt for instituttet og virksomheter utrettet i Regnskap for 2008 legges ved som egen rapport. Ansatte i 2008: Daglig leder Silja Skjelnes-Mattila Økonomimedarbeider Åse Karin Mikkelsen Undervisningsleder Terje Aronsen Språk- og kulturmedarbeider Agnes Eriksen Opplysningsmedarbeider Mervi Haavisto Prosjektmedarbeider Pirjo Paavalniemi, oversetter Deler av høsten 2008 var Kvensk institutt dessverre uten språk- og kulturmedarbeider, men Pirjo Paavalniemi ble prosjektansatt som oversetter på slutten av året. Fra vil Kvensk institutt ha to nye medarbeidere i delt språk- og kulturmedarbeiderstilling, danse- og teaterpedagog Pirjo Paavalniemi og dr.art. Kaisa Maliniemi. Arbeidsoppgaver og stillinger De faglige stillingene på Kvensk institutt er detaljert beskrevet i årsrapporten for 2007, så her refereres de til bare punktvis. Daglig leder: administrasjon, personalansvar, utadrettet arbeid og nettverksbygging Økonomimedarbeider: administrasjon Undervisningsleder: kurs, kursmateriell, oversettelser Språk- og kulturmedarbeider: læremateriell, språknormeringssekretariat Opplysningsmedarbeider: hjemmesider, utstillinger, markedsføring Den administrative omstillingsprosessen som er beskrevet i årsrapporten for 2007 er gjennomført; alle administrative oppgaver er underlagt administrasjonen på instituttet. Et lokalt autorisert regnskapskontor brukes til kvalitetssikring.

2 SATSINGSOMRÅDER 1. Utvikle kvensk språk. Prioriterte oppgaver er: o Opprette og drifte språknemnd o Engasjere seg i FoU-arbeid for kvensk språkutvikling 2. Fremme læring og bruk av kvensk i samfunnet. Prioriterte oppgaver er: o Tilrettelegge for kvenske språkreir i barnehager o Bistå skoleverket med å etablere kvensk som skolefag o Tilby etterutdanningstilbud for voksne 3. Informasjon om kvensk språk og kultur. Prioriterte oppgaver er: o Etablere og drifte kvensk portal med informasjonstjenester på nett o Arrangere utstillinger, delta i arrangement og annet informasjonsarbeid 4. Fremme kvensk kultur som grunnlag for folk til folk kontakt, reiseliv og næringsutvikling. Prioriterte arbeidsfelt er: o tiltak for barn og ungdom o å utvikle nettverk innad i Norge og internasjonalt i Nordområdene og i det østersjøfinske språkområdet o å oppnå at kvensk blir del av Regjeringens Nordområdesatsing innenfor kultur- og næringsutvikling Innenfor alle virksomhetsområder legges det stor vekt på samarbeid med andre fagmiljøer. DRIFTSÅRET Normering av skriftspråk og utvidingen av språknormeringsorgan april 2007 ble Kvensk språkråd etablert. Språkrådet er et fagråd bestående av språkvitere. I april 2008 ble vedtaksorganet for språkarbeidet, Kvensk språkting, etablert. Språktinget består av representanter for kvenske språkbrukere. Mens Kvensk språkråd er et fagorgan som skal analysere og utvikle forskjellige normeringsalternativer for kvensk, skal Kvensk språkting være instansen som gjør de konkrete vedtakene. Medlemmene i Kvensk språkting er leder Dagny Olsen (kvensklærer i Alta), nestleder Trygg Jakola (tidligere utdanningsdirektør i Finnmark) samt øvrige medlemmer Oddgeir Johansen (journalist i Ságat), Leena Pedersen (finsklærer i Vadsø) og Henry Osima (tidligere leder i NKF). Medlemmene av Kvensk språkråd er, som nevnt i årsrapporten 2007, leder Irene Andreassen (Navnekonsulent for kvenske stedsnavn), Anna-Riitta Lindgren (professor, Universitetet i Tromsø), Eira Söderholm (1.amanuensis, Universitetet i Tromsø), Pia Lane (språkforsker, Universitetet i Oslo) og Terje Aronsen (undervisningsleder, Kvensk institutt).

3 Styret i Kvensk institutt har i samarbeid med sekretariatet for språkarbeidet, laget en detaljert plan for språkarbeidet, samt utarbeidet mer effektive arbeidsmåter for språknormeringsarbeidet, slik at man kan forvente en betraktelig fortgang i normeringen. Disse tiltakene kan, med de økte bevilgningene fra og med 2009, iverksettes allerede på nyåret Språkutvikling 2.1. Kvensk institutt har siden 2007 deltatt i et internasjonalt forskningsprosjekt kalt LICHEN, og instituttet bistår prosjektet med å fremskaffe språklig materiale. Frem til har instituttet hatt en prosjektmedarbeider som har jobbet med å transkribere lydmateriale fra 1970-tallet. Transkriberingsarbeidet pågikk også 6 mnd inn i 2008, men med to forskningspraktikanter fra universitetet i Oulu. Språklig materiale som instituttet fremskaffer for dette forskningsprosjektet, inngår også direkte i språkrådets arbeid Instituttet har, med prosjektstøtte fra ABM, kunnet bistå Det finska bandarkivet i Helsingfors med å digitalisere det eksisterende kvenske dialektmaterialet som fysisk oppbevares i Helsingfors. I oktober 2008 var dette arbeidet ferdig. Hele det kvenske arkivet med 419 timer med intervjuer er nå digitalisert. Kvensk institutt vil jobbe videre med dette materialet i Kvensk institutt har allerede i 2007 samarbeidet med språkteknolog Trond Trosterud om å utvikle redskapene til en elektronisk kvensk- norsk -kvensk ordbok. Det tekniske knyttet til ordboksdatabasen er på plass. På grunn av manglende ressurser har det beklageligvis ikke vært arbeidet med denne elektroniske ordbokdatabasen i Instituttet trenger ekstra bemanning for å kunne utvikle en elektronisk ordbok En av utfordringene til kvensk språkutvikling, er at det eksisterer relativt lite skrevet materiale på kvensk. Instituttet jobber kontinuerlig med oversettelser og tekstproduksjon, samt med språklig dokumentasjon. I arbeidet med å synliggjøre og videreutvikle språket, er oversettelser en viktig arbeidsform. Mengden med oversettelsesforespørsler har vært overraskende stor. På grunn av begrensede oversettelsesressurser, har instituttet ikke kunnet innfri alle oversettelsesforespørsler. I tillegg til flere mindre oversettelsesoppgaver, har Kvensk institutt i 2008 oversatt et hefte om Idar Kristiansen til kvensk (et samarbeidsprosjekt med Troms Fylkesbibliotek), samt oversatt flere utstillingstekster, både for Stabburnes Naturhus og Vadsø Museum. Fra 2009 vil instituttet få inn økt oversettelsesbemanning. Instituttet har flere store oversettelsesprosjekt pågående, men oversetting til kvensk er et uhyre tidkrevende arbeid, da språket per i dag ikke er like funksjonelt i alle språklige domener Fra og med høstsemesteret 2008 har Kvensk institutt hatt ansvaret for kvenskundervisningen på Børselv skole. Børselv skole hadde for skoleåret ingen kvensklærere.

4 2.6. Instituttet jobber med språkkurs for nybegynnere og mer viderekomne, og har i 2008 arrangert et særdeles vellykket 30 timer språkkurs i Lakselv. Kurstilbudet utvides ytterligere i 2009, både geografisk og innholdsmessig. Kursmaterialet kan omskrives til andre dialekter med relativt små justeringer, og instituttet håper på å kunne tilby et kurs i varangerdialekten i Øst-Finnmark i Kvensk institutt samarbeider også med Vennesla videregående skole og NRK om et nettbasert kurs i kvensk. Dette prosjektet er finansiert av midler fra utdanningsdirektøren og vil bli ferdigstilt i Utadrettet arbeid 3.1. Instituttet har siden 2007 jobbet en del med å drive publikumsrettet virksomhet lokalt i Børselv. Dette for å få forankret instituttets virksomhet i lokalmiljøet og for å involvere språkbrukerne i språkarbeidet. Mens hovedvekten av dette arbeidet i 2007 var rettet mot den eldre kvenske generasjon, har instituttet i 2008 jobbet mer aktivt med barn og unge i lokalmiljøet. Det særdeles gode samarbeidet Kvensk institutt har med Porsanger Kulturskole, er med på å skape positive holdninger til kvensk språk og kultur blant barn og unge Instituttet er åpent for publikum i kontortiden. Selv om instituttet får jevnt besøk av grupper som ønsker opplysninger om kvensk språk og kultur, er det spesielt i sommerferien at besøkspågangen er stor. Alle gjester som har kommet innom har fått en omvisning og et miniforedrag dersom de har ønsket det. Sommeren 2008 sto instituttets lydutstilling (delfinansiert av midler fra Norsk Kulturråd) om kvenenes hverdag ferdig. Denne utstillingen har fått svært positive tilbakemeldinger. I tillegg har Kvensk institutt fått montert en permanent fotoutstilling med fotografier av den finske folkelivsgranskeren Samuli Paulaharju. Bildene dekker så å si hele det kvenske området og strekker seg tidmessig fra Kvensk institutt oppfatter samarbeid med andre institusjoner som en av de mest elementære grunnsteinene i arbeidet med å revitalisere kvensk språk og kultur. Samarbeidsnettverket som nevnt i årsrapporten i 2007, altså Vadsø Kvenmuseum, Kvenkulturprosjektet i Nordreisa, Norske Kveners Forbund og med Porsanger Kulturskole, har i 2008 blitt utvidet med flere kulturskoler samt med Storfjord kommune. Kulturskolenettverket er beskrevet i punkt Kvensk institutt har utarbeidet og distribuert en brosjyre om instituttets virksomhet. Denne brosjyren foreligger nå også på finsk og engelsk. Versjonene på nordsamisk og kvensk skal gis ut i 2009 når normeringen for kvensk har fått de første elementære vedtakene Kvensk institutt har arrangert flere åpne arrangement, med forskjellige kvenskrelaterte temaer. Samtlige publikumsforedrag og konserter har blitt særdeles godt mottatt.

5 31.1. Minoriteter i offentlige arkiv, foredrag Foredragsholdere Harald Lindbach og Kaisa Maliniemi Lindbach 7.2. Åpningen av Arktiske Matdager Bla foredragsholder Agnes Eriksen fra Kvensk institutt Grenseløs minoritetsmusikk (Nordreisa) (om prosjektet se punkt 4.1.) Grenseløs minoritetsmusikk (Børselv) Grenseløs minoritetsmusikk (Vadsø) Grenseløs minoritetsmusikk, sluttfestival (Lakselv) Konsert med kvenske sanger Artister fra folkemusikkgruppa tre Paulaharju-seminar Foredragsholdere Einar Niemi, Venke Olsen og Teemu Ryymin Litteraturseminar om Alf Nilsen Børsskog romaner Kuosuvaaran takana og Aittiruto Foredragsholder Vappu Pyykkö (HiFm) Finsk-ugriske stemmer og afrikanske trommer Workshop og konsert med Josef Bahie Dago (Kirkenes) og folkemusikkgruppa Ehivaija (Helsinki, FI) Kvenske og finske sanger fra Troms og Finnmark Boklansering, foredragsholder Matti Yli-Tepsa (Sodankylä, FI) Samarb.prosjekt mellom Finskforeningen i Lakselv og Kvensk institutt LIET-LAVLUT (Luleå, SE) Deltagere fra musikkprosjektet Grenseløs minoritetsmusikk Konsert med kulturskolen i Porsanger Med blant annet kvenskelevene fra Børselv 4. Kulturelle prosjekt I arbeidet med å motivere språkbrukere til økt bruk av språket, synliggjøre kvenene som en nasjonal minoritet i Norge samt profilere instituttet som et nasjonalt senter for kvensk språk og kultur, har Kvensk instituttet valgt å bruke kulturelle arrangement som virkemiddel. Det kulturelle hovedsatsingsprosjektet til Kvensk institutt er prosjektet Grenseløs minoritetsmusikk, som fra 2009 kalles Uuet Laulut Ođđa Lávlagat Grenseløs minoritetsmusikk har vært et samarbeidsprosjekt mellom folkemusikkgruppen Jord fra svenske Tornedalen, SWEBLUL (The Swedish Bureau for Lesser Used Languages) og Kvensk institutt. Formålet med prosjektet er å motivere ungdom i å bruke minoritetsspråk i musikksammenheng, samt å skape minoritetsspråklig samarbeid mellom ungdom i Sverige og Norge. Prosjektet ble påbegynt i 2007, men aktivitetene ble avviklet på våren Prosjektet ble gjennomført som tre kommunale konserter i Nordreisa, Børselv og Vadsø, med en avsluttende musikkhelg og konsert for svensk og norsk ungdom i Lakselv i april Språklig sett omfattet prosjektet kvensk, finsk, meänkieli, nordsamisk, umesamisk og swahili, og det var Kvensk institutt som administrerte og koordinerte prosjektet på norsk side, i samarbeid med kulturskolene i

6 Vadsø og Porsanger samt med Halti Kvenkultursenter. Lydfiler og mer informasjon fra prosjektet finnes på instituttets hjemmesider Så sant prosjektet blir eksternt finansiert også fra 2009 og fremover, vil prosjektet bli gjentatt, og forhåpentligvis med flere deltagende kommuner. Storfjord kommune har vist stor interesse for prosjektet Kvensk institutt og Porsanger Kulturskole samarbeider kontinuerlig med å skape og å tilrettelegge for kvenskspråklige kulturaktiviteter for barn og unge i Porsanger. Almar Paulsen Egil Sundelin Trond Trosterud Solveig Samuelsen Oddbjørn Samuelsen

Årsrapport 2007. Kainun institutti Kvensk institutt ble stiftet 13. desember 2005. Dette er instituttets andre årsrapport.

Årsrapport 2007. Kainun institutti Kvensk institutt ble stiftet 13. desember 2005. Dette er instituttets andre årsrapport. Årsrapport 2007 INNLEDNING Kainun institutti Kvensk institutt ble stiftet 13. desember 2005. Dette er instituttets andre årsrapport. Driftsåret 2007 startet med nyansettelse av tre personer. Daglig leder,

Detaljer

Kainun institutti. Nasjonalt senter for kvensk språk og kultur. Kvensk institutt

Kainun institutti. Nasjonalt senter for kvensk språk og kultur. Kvensk institutt 20 13 å r s m e l d i n g Kainun institutti Nasjonalt senter for kvensk språk og kultur Kvensk institutt å r s m e l d i n g Vårt formål er å utvikle, dokumentere og formidle kunnskaper og informasjon

Detaljer

Tilstandsrapport for kvensk språk og kultur

Tilstandsrapport for kvensk språk og kultur Tilstandsrapport for kvensk språk og kultur Denne rapporten gir en oversikt over situasjonen for kvensk språk og kultur i dagens Norge. Tilstandsrapporten viser at det på alle områder er behov for tiltak

Detaljer

Juridisk terminologi i noen språk i Norge status og utfordringer

Juridisk terminologi i noen språk i Norge status og utfordringer Terminologen Språkrådets skriftserie for terminologi og fagspråk Utgave 1: Juridisk terminologi i noen språk i Norge status og utfordringer Foredrag fra et seminar i Trømsø i november 2011 Jan Hoel (red.)

Detaljer

THIRD REPORT SUBMITTED BY NORWAY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY NORWAY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 01 July 2010 ACFC/SR/III(2010)009 /Norwegian version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY NORWAY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Detaljer

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl.

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl. Bibliotek? Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014 Vedtatt av Finnmark fylkesting 8. desember 2004 bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek www.fm.fylkesbibl.no Forord Fylkesutvalget

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Àja sàmi musea 2010-2015

Àja sàmi musea 2010-2015 Plan for samisk museumsvirksomhet i nordlige Midt- Troms og Nord- Troms Àja sàmi musea 2010-2015 Godkjent av styret, Senter for Nordlige folk AS / Davvi álbmogiid guovddáš OS, 5. juni 2009 1. Innledning

Detaljer

Sametingets plenum. Møtebok 003/11

Sametingets plenum. Møtebok 003/11 Sametingets plenum Møtebok 003/11 Ávjuvárgeaidnu 50, N-9730 Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no Tid: 21.09.11-23.09.11 Sted: Karasjok Saksliste

Detaljer

SECOND REPORT SUBMITTED BY NORWAY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

SECOND REPORT SUBMITTED BY NORWAY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 19 October 2005 ACFC/SR/II(2005)005 Norweigan version SECOND REPORT SUBMITTED BY NORWAY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Detaljer

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon?

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon? INNLEDNING Tittelen på mitt foredrag er samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner med undertittelen hva hvordan hvorfor? Opprinnelig tenkte jeg at det kan umulig være så mye å si om dette temaet, men

Detaljer

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway»

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» Foto: Odd Mehus Av professor Anne Bamford

Detaljer

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohka +47 78 47 40 00 samediggi@samediggi.no www.sametinget.no Sametinget 2013 1. utgave Forsidebilde: Marie Louise Somby

Detaljer

Prosjektperioden er forlenga med 5 måneder i forståelse med bidragsyterne, uten økte tilskudd, slik at prosjektet avsluttes ved utgangen av 2011.

Prosjektperioden er forlenga med 5 måneder i forståelse med bidragsyterne, uten økte tilskudd, slik at prosjektet avsluttes ved utgangen av 2011. Nord-Norsk Hestesenter AS Olsborg 9321 MOEN Prosjektleder Birgit D. Nielsen tlf 918 91578 e-post birgitdn@online.no Sluttrapport desember 2011 Utviklingsprosjekt: Initiering og koordinering av bevaring,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 4 Senter for IKT i utdanningen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Leders beretning 6 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Senterets virksomhetsmål i 2014 8 2.1 Organisering

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. Vil du vite mer om Árran kan du gjerne logge deg inn på vår hjemmeside www.arran.no.

ÅRSBERETNING 2008. Vil du vite mer om Árran kan du gjerne logge deg inn på vår hjemmeside www.arran.no. Side 2 ÁRRAN JULEVSÁME GUOVDÁSJ/LULESAMISK SENTER Ved direktør Filip Mikkelsen Árran julevsáme guovdásj/lulesamisk senter som regional kunnskaps og kompetanseinstitusjon Árrans hovedmålsetting er at institusjonen

Detaljer

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk)

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Nina Berven Ingrid H. Johansen Ole A. Brekke Rokkansenteret Stein Rokkan senter for

Detaljer

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT Et prosjekt under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo i regi

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging?

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging? Leseaktiviteter Lær meg norsk riggerord_liggende.indd 1 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 3 Språkhverdag ord_liggende.indd 7 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 5 Magiske øyeblikk

Detaljer

Evaluering av samiske språksentre

Evaluering av samiske språksentre Rapport 2012:6 Evaluering av samiske språksentre Aajege Vigdis Nygaard Áila Márge Varsi Balto Marit Solstad Karl Jan Solstad Tittel : Forfatter : Evaluering av samiske språksentre Vigdis Nygaard, Áila

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 IDRETTENS STUDIEFORBUND. Årsberetning for Idrettens studieforbund (ISF) fra 01.01. til 31.12.2012

ÅRSBERETNING 2012 IDRETTENS STUDIEFORBUND. Årsberetning for Idrettens studieforbund (ISF) fra 01.01. til 31.12.2012 ÅRSBERETNING 2012 IDRETTENS STUDIEFORBUND Årsberetning for Idrettens studieforbund (ISF) fra 01.01. til 31.12.2012 Årsberetning for Idrettens Studieforbund 2012 Side 1 Innhold 1 Styrets beretning 2012...

Detaljer

Kven er ikke kven. Kvenenes stillfarne kamp for anerkjennelse. En historisk analyse av Eline Loe Rønvik og Olivia Høegh-Omdal Paulsen

Kven er ikke kven. Kvenenes stillfarne kamp for anerkjennelse. En historisk analyse av Eline Loe Rønvik og Olivia Høegh-Omdal Paulsen Kven er ikke kven Kvenenes stillfarne kamp for anerkjennelse En historisk analyse av FORORD Da vi startet med prosjektet var vi begge helt ukjente med hvordan man forsker. Forske, sa du? Kan vi som «bare»

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 08.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 08.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 08.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

NORDLAND FYLKESKOMMUNE. Nordnorsk kompetansesenter Rus, ved Nordlandsklinikken

NORDLAND FYLKESKOMMUNE. Nordnorsk kompetansesenter Rus, ved Nordlandsklinikken NORDLAND FYLKESKOMMUNE Nordnorsk kompetansesenter Rus, ved Nordlandsklinikken Årsmelding 2005 1. Bruk av forebygging.no Totalt ble det registrert 1.449.936 sidehenvisninger for forebygging.no i 2005.

Detaljer

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Prosjektrapport NK LMS 1/2010 På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring Oslo universitetssykehus HF, Aker - april 2010 Michelle Chinnappen og

Detaljer