Virksomhetsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan 2007-2009"

Transkript

1 Virksomhetsplan Moskavuona Sámi giellaguovddáš / Samisk språksenter i Ullsfjord eies og drives av Tromsø kommune, der kommunen har ansvaret for lokaler, økonomien, og for de ansatte. Sametinget, Troms fylkeskommune og Tromsø kommune bidrar med fast årlig driftsfinansiering av språksenteret. I 2007 utgjør dette kr ,-. Samisk språksenter er fysisk lokalisert i Lakselvbukt i Ullsfjord. A. SAMISK SPRÅKSENTER I ULLSFJORD I. Språksenterets hovedmål og virkområde Samisk språksenter i Ullsfjord har som hovedmål å være et lokalt- og regionalt kompetansesenter for hele Tromsø kommune og regionen forøvrig. Formålet med språksenteret er å ivareta, revitalisere, videreutvikle, dokumentere og formidle samisk språk og kultur, spesielt i de sjøsamiske områder i kommunen og regionen forøvrig. Språksenteret skal arbeide med tiltak som fremmer samisk språk og kultur i egen regi og i samarbeid med offentlige institusjoner, skoler, barnehager, lag, foreninger og enkeltpersoner. Samisk språksenter skal være åpent og inkluderende for hele lokalbefolkningen og regionen forøvrig. Språksenteret driver oppsøkende virksomhet, og språksenterets aktiviteter gjennomføres i hele Ullsfjordområdet og regionen forøvrig. Dette innebærer at selv om senteret er lokalisert til Lakselvbukt, så kan aktiviteter som f.eks språkkurs avholdes også andre steder. II. Oppgaver og samarbeid. Språksenterets virksomhet vil være å arrangere samisk språkkurs, kurs i tradisjonelt samisk håndverk, utarbeide læremidler til bruk i samisk undervisning, arbeide med samiske stedsnavn, markere samefolkets dag og ellers andre tiltak som fremmer samisk språk og kultur enten i egen regi eller i samarbeid med andre. Vi vil spesielt ha fokus på det sjøsamiske aspektet i vårt arbeid, og i den videre oppbyggingen og utviklingen av språksenteret. En av Samisk Språksenter sine oppgaver og utfordringer, er å bygge opp et nettverk og få til et godt samarbeid med ulike aktører både lokalt, innen hele kommunen og også regionalt utover kommunen. Det må legges til rette for at Språksenteret skal kunne fungere som et informasjonssenter der folk kan henvende seg hvis de for eksempel har spørsmål som angår samisk språk og kultur, samiske stedsnavn, finne fram til rette samiske personer og samiske instanser etter behov, og at de som jobber på senteret ellers kan være behjelpelige overfor alle som henvender seg til oss om det samiske. 1

2 III. Organisering, styre og ansatte Senteret er administrativt underlagt Tromsø kommune ved Kultur og Idrett med kultursjefen som enhetsleder. Kultur og Idrett har bla. ansettelsesansvar, ansvar for utlysing av stillinger, og har den daglige kontakten med språksenterets ansatte om driften. Språksenterets styre, valgt for perioden , varamedlemmer i parentes: Lene Antonsen, styreleder - (Thomas Omma ) Margareth Guttormsen, nestleder (Henrik Kolstrøm) Nils Djupen - (Ninni Djupen) Uthayarajan Oden Singarajah - (Britt Sofie Illguth) Inger Anne Gaup - (Per Klemetsen Hætta) Antall ansatte ved inngangen til 2007 er 1,4 faste stillinger, men vi vil arbeide for å utvide dette. Daglig leder i full stilling tar det administrative ansvaret for språksenteret, har budsjettansvar og rapportering, i tillegg til faglige oppgaver. Medarbeider i halv stilling gir tilbud i samisk, og er ellers med i utviklingen av språksenteret. Når det er rom for det i budsjettet, kan språksenteret engasjere ekstra arbeidskraft for å kunne oppfylle årsplanen. IV Lokaler Språksenteret leier kontorlokaler på grendehuset i Lakselvbukt. Her er det også klasserom til kurs, og større lokale for andre typer aktiviteter. Språksenteret har også en lávvu stående i nærheten av grendehuset opp mot vevstua til Lakselvbukt husflidslag, denne kan også benyttes av f. eks av skolen og barnehagene. Ellers har språksenteret nærhet til Lakselvbukt skole som har både naust og gamme, og til Lakselvbukt Husflidslags lokaler. Språksenteret kan leie lokaler for å kunne tilby aktiviteter andre steder. Det bør sees på muligheter for å få utvidet og gjort bygningsmessige endringer for å kunne gjøre Grendehuset til et flerbrukshus som er mer tilrettelagt for Språksenterets aktiviteter. 2

3 B. SAMISKUNDERVISNING I. Skoler og barnehager Bistå og samarbeide for å finne gode løsninger ved behov for hjelp til undervisning i fagene samisk språk og samisk språk og kultur. II. Samiskkurs a) Kveldskurs/helgekurs bygd opp med 3 eller 4 moduler. Materiell tilpasset vårt område. Mulighet til å gjennomføre videregående skoles C- språkeksamen etter å ha gjennomført kursene. b) Samisk mini kurs/snakkekurs med ulike temaer. c) Fjernundervisning ved bruk av videokonferanseutstyr. Dette kan være et alternativ for å tilby kveldskurs eller skoleundervisning til områder hvor det ikke finnes lokale samisklærere. Avhengig av at også elevene har tilgang til videokonferanseutstyr. d) Språksenteret vil i perioden også arrangere flere andre typer kurs alt ettersom etterspørsel og ressurser, for eksempel språkbad - snakkekurs for folk som kan litt fra før. e) Samiskkurs tilpasset behov og /eller grupper som ikke andre aktører dekker. 3

4 C. ANDRE ARBEIDSOMRÅDER I. Innad i kommunen (Administrasjon/avdelinger) Språksenteret er en kommunal avdeling og vil derfor være en viktig pådriver for å at kommunen skal gi kunne gi samiskspråklig tilbud til befolkningen. a) Det er viktig å få klarlagt behov og ressurser, være medspiller i å få hevet kompetansen blant de ansatte og politikere, og også få synliggjort for kommunens befolkning de tilbudene som finnes. b) Utvikle og forbedre,samt oppdatere, språksenterets informasjon på internett. c) Få samlet og koordinert informasjon om samiske tilbud i kommunal regi og andre på kommunens internettsider og på servicetorget slik at informasjonen blir tilgjengelig uansett om folk bruker internett, ringer eller besøker Rådhuset. d) Få til en oppslagstavle/monter el i inngangpartiet på Rådhuset eller biblioteket med informasjon om det samiske Tromsø e) Være behjelpelig med oversetting til samisk så langt vi har kapasitet til det. f) Kartlegge hvilke behov det er for kompetanse i samisk språk og kultur i kommunale avdelinger. Språksenteret bør være en medspiller i å få laget strategi for å heve kompetansen der hvor det er behov for det. II. Tilbud i lokalmiljøet Språksenteret er lokalisert i Lakselvbukt og skal samarbeide med aktører i lokalmiljøet for å få til tilbud og arrangementer knyttet til samisk språk og kultur, med et særlig fokus på det sjøsamiske. a) God skilting av språksenterets lokaler b) Forbedre lokaler og utstyr for undervisning etc c) Arrangere duodjikurs - få til løsninger for duodjiverksted? Helgekurs? d) Samisk bibliotekmateriale e) Eventyr og sagn - sluttføre prosjekt og formidle materialet f) Innsamling og formidling av samiske stedsnavn i Ullsfjordområdet 4

5 g) Lage lesestykker etc for undervisning, basert på lokal dialekt h) Undersøke interesse for å lage kulturkalender for Ullsfjord, finne samarbeidspartnere i) Arrangere språkkafé eller andre arenaer for samisktalende og dem som lærer seg samisk for å kommunisere på samisk i et uformelt miljø. III. Tilbud i byen Språksenteret skal gi språktilbud til kommunens befolkning ved å komplettere tilbudet som allerede finnes ut fra ønsker og behov. a) Arrangere språkkafé eller andre arenaer for samisktalende og dem som lærer seg samisk for å kommunisere på samisk i et uformelt miljø. b) Arrangere treff for samiskelever i skolen for å stimulere til bruk av samisk c) Samarbeide med aktører for å nå ut med informasjon om tilbudene d) Samarbeid med foreldrenettverket og andre om tilbud. IV. Nå ut til flest mulig med kunnskap til flest mulig a) Avholde minisamiskkurs for skoleelever og andre. Dette er et viktig holdningskapende arbeid - kunnskap endrer holdninger! b) Samarbeide med skoler, barnehager og andre om undervisningsprosjekter. c) Delta med informasjon og mindre tilbud under andres arrangementer i bygda og i byen. d) Arbeide for å få til lokale aktiviter rundt slike dager som kulturminnedagen, i samarbeid med skoler, foreninger og andre interesserte. e) Samle informasjon om samisk språk og kultur slik at man kan veilede folk som har spørsmål. f) Være samarbeidspartner om arrangering av Samefolkets dag, bl.a. i Lakselvbukt og i byen. 5

6 V. Arbeid utafor kommunegrensene Et av Samisk språksenterets oppgaver og utfordringer, er å bygge opp et nettverk og få til et godt samarbeide med diverse aktører både lokalt, innen hele kommunen og også regionalt utover kommunen. a) Språksenteret skal samarbeide med andre språksentre, ikke minst ved å utveksle kompetanse og erfaringer. b) Språksenteret vil arbeide for å styrke ressursene slik at man også kan gi tilbud i regionen, ikke bare i kommunen. VI. Få i gang prosjekter med ekstern finansiering Her er man avhengig av å finne personer med passende kompetanse. VII. Markedsføring Drive utstrakt informasjons-og holdningsskapende arbeid. Gjøre språksenteret så synlig som mulig blant brukerne gjennom f.eks.media og internett og i de ulike arenaer der folk møtes

Gáisi Giellaguovddáš/ Språksenter. -Vedtekter -Virksomhetsplan (2010-2012)

Gáisi Giellaguovddáš/ Språksenter. -Vedtekter -Virksomhetsplan (2010-2012) Gáisi Giellaguovddáš/ Språksenter -Vedtekter -Virksomhetsplan (2010-2012) Vedtekter for Gaisi Språksenter 1 FORMÅL Gaisi Språksenter har som hovedmål å være et lokalt- og regionalt kompetansesenter for

Detaljer

Evaluering av samiske språksentre

Evaluering av samiske språksentre Rapport 2012:6 Evaluering av samiske språksentre Aajege Vigdis Nygaard Áila Márge Varsi Balto Marit Solstad Karl Jan Solstad Tittel : Forfatter : Evaluering av samiske språksentre Vigdis Nygaard, Áila

Detaljer

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Steg Nr 1 Medbestemmelse

Steg Nr 1 Medbestemmelse 1 Steg Nr 1 Medbestemmelse Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse? - Ungdomsrådet - Nylig vedtak om å opprette barnas kommunestyre - Elevråd - Klubbstyre i 3

Detaljer

Steg Nr 1 Medbestemmelse

Steg Nr 1 Medbestemmelse Steg Nr 1 Medbestemmelse Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse? - Ungdomsrådet - Nylig vedtak om å opprette barnas kommunestyre - Elevråd - Klubbstyre i 3 kommunale

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.01.2007 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GÁIVUOTNA KÅFJORD. PLAN FOR VOKSENOPPLÆRINGA 2007-2009.

KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GÁIVUOTNA KÅFJORD. PLAN FOR VOKSENOPPLÆRINGA 2007-2009. KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GÁIVUOTNA KÅFJORD. PLAN FOR VOKSENOPPLÆRINGA 2007-2009. Behandlet i Kommunestyret des. 2006. Innhold. Voksenopplæringa i Kåfjord kommune..3 Grunnskoleopplæring for voksne...4

Detaljer

Levanger - Her vil vi bo!

Levanger - Her vil vi bo! VALGPROGRAM 2011 2015 Levanger Venstre Levanger - Her vil vi bo! Venstre har løsningene for det gode livsmiljøet Vedtatt i medlemsmøte torsdag 5. mai 2011. Programnemnda har bestått av Atle Busch, Annikken

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

~~~ Møteinnkalling GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE - 1 -

~~~ Møteinnkalling GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE - 1 - GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77

Detaljer

Strategiplan for økt deltakelse og gjennomføring i samiske fag i videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune

Strategiplan for økt deltakelse og gjennomføring i samiske fag i videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune Strategiplan for økt deltakelse og gjennomføring i samiske fag i videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune 2013-2016 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Bakgrunnstall... 4 Samiskopplæring

Detaljer

Søknad om midler til feministisk selvforsvar

Søknad om midler til feministisk selvforsvar Søknad om midler til feministisk selvforsvar Info om søker: Jenteforsvaret er en undergruppe av Sosialistisk Ungdom Organisasjonsnr: 971524669 Adresse: Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21933350 Kontonr: 7874

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Forslag nr. 6.1 Forslagstiller: Avdeling 14 Bergen Viser til forslag til dagsorden punkt 9, prinsipprogrammet, linje 134. FLT ser viktigheten av

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

KFU sine innspill til kommunedelplan for Fredrikstad kommune.

KFU sine innspill til kommunedelplan for Fredrikstad kommune. KFU sine innspill til kommunedelplan for Fredrikstad kommune. Dette er KFU sine kommentarer med innspill fra FAU. 1. Innledning KFU verdsetter arbeidet Fredrikstad kommune har gjort med en kommunedelplan

Detaljer

Prosjektbeskrivelse juni 2013. Web TV for og med utviklingshemmede

Prosjektbeskrivelse juni 2013. Web TV for og med utviklingshemmede Prosjektbeskrivelse juni 2013 Web TV for og med utviklingshemmede Glede, inspirasjon og utvikling SOR 1 Sammendrag LUPE søker i samarbeid med Bergen kommune, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

Arbeid med folkehelseoversikter i fylket. Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket

Arbeid med folkehelseoversikter i fylket. Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket Arbeid med folkehelseoversikter i fylket Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2013 Innhold 1. OM UNDERSØKELSEN... 4 2. SAMMENDRAG...

Detaljer

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 «Strategisk kommunikasjon vil si at kommunen i alle faglige, politiske, økonomiske og praktiske valg også tar hensyn til at beslutninger

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Tilstandsrapport for kvensk språk og kultur

Tilstandsrapport for kvensk språk og kultur Tilstandsrapport for kvensk språk og kultur Denne rapporten gir en oversikt over situasjonen for kvensk språk og kultur i dagens Norge. Tilstandsrapporten viser at det på alle områder er behov for tiltak

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 GAMVIK KOMMUNE ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 Vedtatt av kommunestyret 13.desember 2012 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en

Detaljer

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohka +47 78 47 40 00 samediggi@samediggi.no www.sametinget.no Sametinget 2013 1. utgave Forsidebilde: Marie Louise Somby

Detaljer