INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE"

Transkript

1 INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel Tid Side 68/2014 Godkjenning av innkalling og sakliste /2014 Godkjenning av protokoll fra (vedlegg til protokollen legges kun ut på internett) 70/2014 Referat fra IDF møtet (deles ut i møtet) 71/2014 Orienteringssaker fra Styreleder Oppsummering etatsstyringsmøtet med Kunnskapsdepartementet Rektor 72/2014 Faglig presentasjon av Erik Nesset, professor ved Institutt for naturforvaltning, MiljøTek: Flybåren laser for skogkartlegging fra innovasjon til en operasjonell realitet. Strategi og ledelse 73/2014 Universitetsstyrets foreløpige egenevaluering Det følger ikke saksdokumenter ved saken. Styreleder forbereder et opplegg som presenteres på møtet /2014 Møteplan /2014 Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) 13 76/2014 Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets og høyskolesektoren /2014 Fullmaktssaker 1. halvår /2014 Rapport for 1. tertial /2014 Strategiske valg innovasjon første drøfting Økonomi og eiendom 80/2014 Revidert budsjett /2014 Rammer og retningslinjer for årsplan /2014 Internrevisjon NMBU 2. gangs behandling 132 NMBU Universitetsstyret Møtedato

2 2 av Saksnr. Sakstittel Tid Side 83/2014 Strategisk campusplan orientering om status 137 Studie og forskning 84/2014 Opptaksrammer studieåret 2014/ /2014 Oppdaterte IPR retningslinjer og Retningslinjer for 165 fordeling av inntekter fra kommersialisering 86/2014 Doktorgrader høst 2013 og vår /2014 Arkivering av forskingsdata ved NMBU /2014 Handlingsplan for økt kvinneandel i vitenskapelige stillinger Organisasjon 89/2014 Årsrapport etikkrådet (UMB) og utvalg for forskning og etikk (NVH) /2014 Revisjon av valgreglementet for Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) for perioden 2014 til /2014 Oppnemning av valstyret ved NMBU /2014 Veiledning sakkyndig komité /2014 Kalling av professor II til Institutt for naturforvaltning (U/off. jfr. Offl. 14, 25) 94/2014 Referatsaker (legges ved sakspapirene): 95/2014 Eventuelt a) Oppdatert plan for styresaker 2014 Referatsaker (legges kun ut på internett): b) Brev fra KD datert : NMBU Forskerlinje veterinærmedisin c) Referat fra Forskningsutvalgets møte d) Referat fra fakultetsstyremøte SamVit e) Referat fra fakultetsstyremøte VetBio f) Referat fra fakultetsstyremøte MiljøTek g) Referat Arbeidsmiljøutvalget (AMU) h) Referat AMU Eventuelt forfall meldes Lise Gorseth på epost eller tlf Siri B. Hatlen styreleder NMBU Universitetsstyret Møtedato

3 US-sak 69/2014 UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET 3 av 261 Dato: Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl Tilstede: Siri B. Hatlen, Alf Bjørseth, Anne Storset, Endre Hofstad Hansen, Marianne Harg, Marit Engelsjord Negård, Morten Sørlie, Per Rønning, Erik Ropstad, Trond Langseth, Jens Oddershede Administrasjonen: Mari Sundli Tveit, Siri Margrethe Løksa, Birger Kruse, Jan Olav Aasbø På deler av møtet deltok: Terje Holsen, Knut Moksnes, Jan Aldal, Hans Gran, Paul Stray, Jan Olav Aarflot, Ragnhild Solheim, Ole Jørgen Torp, Arild Angelsen, Monica Hammervold, Øystein Lie Protokoll: Lise Gorseth 49/2014 Godkjenning av innkalling og sakliste Vedtak: Universitetsstyret godkjente innkalling og saksliste. 50/2014 Godkjenning av protokoll fra Vedtak: Universitetsstyret godkjente protokollen. 51/2014 Referat fra IDF møtet Referat fra sentralt IDF møte 13. mai 2014 ble delt ut i møtet. Punktene fra referatet ble orientert om under hver enkelt sak. Referatet legges ved protokollen. I møtereferatet fra IDF etterlyste organisasjonene mer utfyllende informasjon i protokollene fra Universitetsstyret. Det vises til arbeidsgivers kommentar i IDF møtet om at protokollen viser vedtakene som fattes og noe av de innledende premissene Universitetsstyret ønsker å knytte til vedtaket. Styreleder pekte for øvrig på at Universitetsstyrets møter er åpne, og at det er lagt opp en tidsplan for hvert møte for når sakene skal behandles. NMBU Universitetsstyret Møtedato

4 4 av /2014 Orienteringssaker fra Styreleder Valg av studenter til US kjønnsbalanse/prolongering av valgstyrets funksjonsperiode Styreleder orienterte om at hun har godkjent at det kan fravikes fra kravene om kjønnsmessig representasjon ved valg av studenter til Universitetsstyret. Bakgrunnen for dette er at det ikke har latt seg gjøre å få mannlige kandidater til valget på Adamstuen. For å unngå at denne situasjonen binder opp valget på studiested Ås, har man valgt å gi mulighet for å dispensere fra kravet om kjønnsbalanse. Styreleder har samtidig prolongert funksjonsperioden til valgstyret som ble oppnevnt for å gjennomføre valget i 2013 og som opprinnelig hadde funksjonstid fram til Styreleder har prolongert valgstyret fram til nytt valgstyre oppnevnes av Universitetsstyret, ventelig i junimøtet. Rektor Studentsøkertallene Oppfølging av institutter i ubalanse HMS handlingsplan tilbakemelding på spørsmål stilt i USmøtet Utvikling av dialog med tjenestemannsorganisasjonene UHRs representantskapsmøte mai Revidert statsbudsjett Rektor presenterte ovennevnte og presentasjonen legges ut på internettsidene. Til punktet om tilbakemelding på HMShandlingsplan, ønsker universitetsstyret at det rapporteres tilbake i forbindelse med tertialrapportene. Rektor orienterte under punktet UHRs representantskapsmøte om Kunnskapsdepartementets arbeid med «SAKS» (Samarbeid, Arbeidsdeling og Konsentrasjon suppleres med Sammenslåing). Institusjonene vil få et oppdragsbrev om «SAKS» fra Kunnskapsdepartementet i nær framtid som skal besvares innen november. Styret vil i utgangspunktet at NMBU, selv om man er i en fusjon, skal legge til grunn en åpen og positiv holdning i sin tilbakemelding til departementet. 53/2014 Faglig presentasjon av professor Arild Angelsen, Handelshøyskolen, Internasjonal miljø og klimaforskning ved SAMVIT Universitetsstyret takker professor Arild Angelsen for en god og interessant presentasjon. NMBU Universitetsstyret Møtedato

5 5 av Strategi og ledelse 54/2014 Forberedelse til etatsstyringsmøtet Rektor hadde en presentasjon av Kunnskapsdepartementets tilstandsrapport for Universitets og Høgskolesektoren og hvordan NMBU plasserer seg i forhold til de øvrige universitetene. Deretter hadde rektor en gjennomgang av de spørsmålene NMBU har meldt inn til etatsstyringsmøtet. Presentasjonen legges ut på Universitetsstyrets sider på For Universitetsstyret var det nyttig med gjennomgangen av tilstandsrapporten som på en god måte viste NMBUs plassering i universitetslandskapet. Universitetsstyret ber om at rektor utarbeider et oppsummerende notat til delegasjonen som møter på etatsstyringsmøtet som kan tjene som grunnlag for forberedelsene. I notatet bør det legges vekt på hvordan NMBU står i forhold til tildelingsbrevets kapitler og med henvisning til Rapport og planer samt oppfølging av etatsstyringsmøtet i Spesielle forhold som bør omtales er bl. a: Hva gjør NMBU for å heve kvalitet på undervisning og forskning, bruk av SAK midler i 2014, oppfølging av Riksrevisjonens kommentarer, resultat, effekt og samfunnsmålene i byggeprosjektene, tilgjengelighet for alle til NMBUs bygninger. Det henvises også til drøfting under sak 55/2014. Vedtak: Universitetsstyrets innspill hensyntas i de videre forberedelsene til etatsstyringsmøtet. 55/2014 NMBUs oppfølging av byggeprosjektene på Campus Ås Økonomi og eiendomsdirektøren og dekanen for VetBio fakultetet holdt en presentasjon om NMBUs oppfølging av byggeprosjektene på Campus Ås. Presentasjonen legges på Universitetsstyrets sider på Styret takket for en god orientering og et godt arbeid så langt med å følge opp byggeprosjektene. Det er viktig at de nye styringsdokumentene ivaretar samfunnsmål, effektmål og resultatmål, jamfør tildelingsbrevet og oppsummeringen fra etatsstyringsmøtet i I tilknytning til effektmålene, må det etableres utgangsposisjon (baseline), for og , samt plan med milepæler. Universitetsstyret er opptatt av at det tilrettelegges for god brukermedvirkning. Universitetsstyret forstår de kapasitetsmessige utfordringene i å oppnå ønsket grad av brukermedvirkning, både ut fra økonomi og at det foregår svært mange tunge aktiviteter samtidig som følge av fusjonen. Styret understreker at byggeprosjektene er hele det nye universitetets ansvar og at de skal gi gode løsninger for de enkelte fagmiljøer, for universitetet samlet og for campus Ås som helhet. Det skal også legges til grunn at hele NMBU kan nyttiggjøre seg brukerutstyr. Universitetsstyret vil aktivt følge med og NMBU Universitetsstyret Møtedato

6 6 av legger til grunn at det etableres prosesser som bidrar til at styret har god oversikt og kontroll over utviklingen i forhold til de fastsatte effektmålene. Vedtak: 1. Universitetsstyrets innspill legges til grunn for det videre arbeidet med videre oppfølging av byggeprosjektene på Campus Ås. 2. Overordnet styringsdokument for NMBU legges fram for Universitetsstyret til godkjenning. 56/2014 Orientering om resultatmål for rektor 2014 Vedtak: Universitetsstyret godkjenner resultatmålene for rektor for Styrets innspill i møtet innarbeides. Resultatmålene danner grunnlag for styrets årlige evaluering av rektor. 57/2014 Orientering om administrative systemer Vedtak: 1. Universitetsstyret tar status på implementeringen de administrative systemer til orientering. 2. I tertialrapportene melder rektor om status for implementering av de administrative systemer. Økonomi og eiendom 58/2014 Rapport om økonomiforvaltninga Universitetsstyret ber om en redegjørelse om organisasjonens oppfølging av bestillingsfullmakter. Innkjøpssituasjonen ved Adamstuen kunne med fordel vært omtalt, jamfør US sak 43/2014. Vedtak: Universitetsstyret tar rapporten til orientering. 59/2014 Forslag til kandidater til styrene i aksjeselskaper der NMBU har eierandeler Universitetsstyret ber rektor i løpet av 2. halvår 2014 utarbeide en prinsippsak om eierskap, forvaltning og oppnevning av medlemmer (kompetansekrav, rotasjon m.v.) til aksjeselskaper der NMBU har eierandeler. Når sak om forslag til kandidater til styrene i aksjeselskaper neste gang legges fram for Universitetsstyret, må det følge med CV over de foreslåtte kandidater. De foreslåtte kandidater velges i denne omgang for ett år. NMBU Universitetsstyret Møtedato

7 7 av Vedtak: Universitetsstyret slutter seg til rektors forslag til kandidater til styrene i aksjeselskapene. Sem Gjestegård AS; gjenvalg som styreleder; Einride Berg, administrerende direktør, Samskipnaden i Ås (SiÅs) ITAS; gjenvalg som styremedlem; Marie Steen, 1. amanuensis, Handelshøyskolen NMBU ITAS; gjenvalg som varamedlem; Knut Kvaal, professor, Institutt for matematiske realfag og teknologi Valgene gjelder for ett år. Studie og forskning 60/2014 Rapport om studiekvalitet og Rapport om Studiegjennomstrømming og Studiekvalitet ved UMB Studentene ga ros til ledelsens arbeid med studiekvalitet. Universitetsstyret anser seg orientert om studiekvalitet og gjennomstrømmingen som fortsatt har høy prioritet. Det legges til grunn at et felles kvalitetssikringssystem vil være på plass i løpet av året. Vedtak: Universitetsstyret tar «Årsrapport om studiekvalitet , UMB» og «Studiegjennomstrømning og studiekvalitet ved Universitetet for miljø og biovitenskap» til orientering. 61/2014 Orientering om EAEVE evalueringen Vedtak: Styret tar redegjørelsen om akkreditering av veterinærstudiet til orientering og gir honnør for det omfattende arbeid som er gjennomført. 62/2014 Open Access ved NMBU Rektor ser på behovet for en tydeliggjøring av retningslinjene med basis i spørsmålene som ble stilt i møtet. Universitetsstyret er positiv til det framlagte forslag til prinsipper og forvaltning av Open Access ved NMBU. Styret mener at kvalitet er viktig, og hensynet til åpenhet må ikke gå foran hensyn til kvalitet. Vedtak: Universitetsstyret godkjenner framlagte forslag til prinsipper og forvaltning av Open Access ved NMBU. NMBU legger seg opp mot NMBU Universitetsstyret Møtedato

8 8 av gjeldende nasjonal politikk. Publisering og åpen tilgang følger Kunnskapsdepartementets krav. Universitetets åpne vitenarkiv er Brage NMBU. Rektor gis fullmakt til å justere retningslinjene i henhold til innspill gitt på styremøtet. De justerte retningslinjene vedlegges protokollen. 63/2014 Forskningstermin NMBU retningslinjer Universitetsstyret ber om at saken tas opp igjen på neste styremøte og at rektor i den forbindelse vurderer nærmere styrets innspill mht; En sammenlikning med retningslinjer ved andre universiteter, bla hvordan forskningstermin er strategisk forankret ved universitetene. Kvalitetskrav til rapport etter gjennomført forskningstermin Spørsmålet om det skal gjøres forskjell på tildeling av forskningstermin ved 4, 8 år og evt. lenger i åremålsstillinger Hvordan finansiere forskningsterminer Vedtak: Saken sluttbehandles på styremøtet 12. juni. 64/2014 Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet Universitetsstyret drøftet om ansvaret for doktorgradsutdanningen bør legges på fakultetsnivå eller på instituttnivå slik som foreslått i saken. Fakultetene har, med dagens allokering ressurser, ikke mulighet til å håndtere ansvaret for doktorgradsutdanningene. Universitetsstyret ønsker at dette skal vurderes nærmere og også sammenliknes med hvordan dette praktiseres ved andre universiteter. Denne problemstillingen knyttes opp til en mer generell og prinsipiell gjennomgang av fullmakter og ansvar ved NMBU etter hvert som man har vunnet erfaring med nåværende organisasjons og styringsmodell. Det ble påpekt forhold knyttet til godkjenning av emner og studiepoenggivende aktiviteter. Forholdene vil bli korrigert. Vedtak: 1. Universitetstyret vedtar Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet. 2. Rektor får fullmakt til å innarbeida innspel som kom i møtet, i forskrifta. 3. Rektor får fullmakt til å fastsetja dato for iverksetjing. 4. Forskrifta ligg ved protokollen. NMBU Universitetsstyret Møtedato

9 9 av Organisasjon 65/2014 Tilpasningsavtale Vedtak: Universitetsstyret tar Tilpasningsavtalen til etterretning. 66/2014 Referatsaker: a) Oppdatert plan for styresaker 2014 Ettersendes Universitetsstyret. b) Brev fra KD datert : Supplerende tildelingsbrev statsbudsjettet 2014 kap. 281 post 01 styrking av kapasitet i UHsektorens etter og videreutdanningstilbud for lærere, prosjekt c) Referat fra Forskningsutvalgets møte d) Brev fra KD datert : Dagsorden for etatsstyringsmøtet 2014 e) Orientering om valg av studentrepresentanter til universitetsstyret og fakultetsstyrene Vedtak: Universitetsstyret tar sakene til orientering. 67/2014 Eventuelt Det var ingen saker til eventuelt. NMBU Universitetsstyret Møtedato

10 10 av 261 US 74/2014 Møteplan 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 14/03214 Vedlegg: 1. Kalender for 2015 Forslag til vedtak: Universitetsstyret har i 2015 følgende møter: - Torsdag 29. januar - Torsdag 5. mars - Torsdag 7. mai - Torsdag 18. juni - Torsdag 3. september - Torsdag 22. oktober - Torsdag 26. november 02. juni 2014 Mari Sundli Tveit Rektor NMBU Universitetsstyret Møtedato

11 11 av Rektor har, i samarbeid med styreleder, utarbeidet et forslag til møter i Universitetsstyret i Til grunn for forslaget er møtetidspunktene vurdert ut fra når de må gjennomføres for å kunne tilfredsstille styringssløyfen. Styringssløyfen forutsetter som et minimum at det må gjennomføres 5 universitetsstyremøter årlig: Ultimo Januar Primo Mars Medio Juni Ultimo oktober Ultimo november Første gjennomgang på årsmelding Årsrapport (skal være KD i hende innen 15. mars) Årsregnskap Tertialrapport Revidert budsjett Rammer og opplegg for årsplanene Opptaksrammer Budsjett og årsplan 1. gangs behandling Budsjettforslag til KD utenfor rammen (skal være KD i hende innen 1. november) Budsjett og årsplan, endelig fastsetting Studieprogramportefølje I samråd med styreleder legger det opp til 7 møter i 2015; et møte i overgangen april/mai og ett i begynnelsen av september. Datoene som foreslås er: - Torsdag 29. januar - Torsdag 5. mars - Torsdag 7. mai - Torsdag 18. juni - Torsdag 3. september - Torsdag 22. oktober - Torsdag 26. november Det er samtidig lagt opp til en møteplan for fakultetsstyrene som er koordinert med USmøteplanen slik at de kan innpasses i styringssløyfen på de saker som fakultetsstyrene etter styringsreglementet skal behandle. NMBU Universitetsstyret Møtedato

12 2015 kalender Norge US-sak 74/2014 Vedlegg 1 Kalender for år 2015 januar februar mars Uke ma ti on to fr lø sø Uke ma ti on to fr lø sø Uke ma ti on to fr lø sø : 13: 20: 27: 4: 12: 19: 25: 5: 13: 20: 27: april mai juni Uke ma ti on to fr lø sø Uke ma ti on to fr lø sø Uke ma ti on to fr lø sø : 12: 18: 26: 4: 11: 18: 25: 2: 9: 16: 24: juli august september Uke ma ti on to fr lø sø Uke ma ti on to fr lø sø Uke ma ti on to fr lø sø : 8: 16: 24: 31: 7: 14: 22: 29: 5: 13: 21: 28: oktober november desember Uke ma ti on to fr lø sø Uke ma ti on to fr lø sø Uke ma ti on to fr lø sø : 13: 20: 27: 3: 11: 19: 25: 3: 11: 18: 25: Helligdager, høytidsdager og andre merkedager 1. jan nyttårsdag 15. feb fastelavn 29. mar palmesøndag 2. apr skjærtorsdag 3. apr langfredag 5. apr 1. påskedag 6. apr 2. påskedag 1. mai offentlig høytidsdag 8. mai frigjøringsdag mai Kristi Himmelfartsdag 17. mai grunnlovsdag 24. mai 1. pinsedag 25. mai 2. pinsedag 24. des julaften 25. des 1. juledag 26. des 2. juledag 31. des nyttårsaften Skoleruter, ferier, flaggdager mm Kalenderen ble laget på 12 av 261 file:///y /Administrasjon/Universitetsstyre/2014/2014/US 0612/arbeidsmappe/2015 kalender Norge.htm[ :07:04]

13 13 av 261 US 75/2014 Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/stabssjef Saksbehandler(e): Hans Gran, ledelsesstaben Arkiv nr: 14/02124 Vedlegg: Ingen Forslag til vedtak: Universitetsstyret oppretter NMBUs Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) på institusjonsnivå med følgende sammensetning: Fra NMBU: Rektoratet og dekanene 2 studenter 6 representanter fra arbeidsliv og forvaltning. Universitetsstyret gir rektor og styreleder fullmakt til å oppnevne de eksterne representantene ut fra de føringer som styret ga på møtet. Administrasjonsdirektør er sekretær for RSA. Mandatet til RSA NMBU knyttes til arbeidslivets behov for kandidater fra NMBU og utvikling av samarbeid om kunnskapsutvikling og innovasjon. 4. juni 2014 Mari Sundli Tveit Rektor NMBU Universitetsstyret Møtedato

14 14 av Bakgrunn Kunnskapsdepartementet forventer at institusjonene oppretter Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) for å skape mer relevante utdanninger for regionalt og nasjonalt arbeidslivet. I Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev for 2011 står det at som oppfølging av St.meld. nr. 44 ( ) Utdanningslinja skal alle institusjoner alene eller sammen med andre institusjoner opprette RSA. Det er lagt til institusjonene å vurdere rådet/rådene, men det legges til grunn at arbeidslivets parter og studentene er representert. Det sies videre at det vil være naturlig å invitere aktører fra andre sektorer, frivillige organisasjoner eller folkevalgte. Rådene skal utarbeide en strategi for samarbeidet med arbeidslivet. Strategien må være forankret i institusjonens ledelse og ha klare mål og kriterier for måloppnåelse. Denne forventningen gjentas i KDs tildelingsbrev for I St.prp. nr. 1S ( ) skrives det at samspillet mellom forskning, innovasjon og utdanning er nødvendig for å sikre kunnskapsoverføring fra institusjonene til samfunnet og at det fremdeles er behov for at universitetene og høgskolene styrker sin orientering og tilpasser virksomheten til samfunnet rundt. Råd for samarbeid med arbeidslivet skal formalisere samarbeidet mellom de høyere utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet. I rådene skal en mellom annet diskutere utvikling av etter og videreutdanning i tråd med behovene i samfunnet. Målet er å skape mer relevante utdanninger for regionalt og nasjonalt arbeidsliv. Departementet vil følge opp resultatet av RSA i styringsdialog med institusjonene. Basert på overstående er der et forventning om at det Råd for samarbeid med arbeidslivet for NMBU. Det kan likevel bemerkes at NMBU har et svært godt samarbeid med næringsliv og forvaltning på instituttnivå. Det forutsettes at dette samarbeidet vil videreføres. RSA ved andre institusjoner Det kan være nyttig å se litt på hva andre har gjort. Dette har vært gjort ved søk på en del av universitetenes nettsider. Vi har valgt å se på NTNU og UiO. NTNU er det universitetet som tradisjonelt har mest utstrakt samarbeid med arbeids og næringsliv. De mener likevel at RSA er et viktig organ for videreutviklingen av universitetet. NTNU har utviklet dette strategisk, for mer informasjon henvises til følgende side: NTNU har brukt noe tid på å finne en form og et nivå for sitt RSA. De beskriver det på følgende måte: NMBU Universitetsstyret Møtedato

15 15 av NTNUs råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) er et rådgivende organ for NTNUs styre som skal utarbeide forslag til strategier for økt samarbeid mellom universitetet og arbeidslivet. Strategiene skal være forankret i institusjonens strategi og ledelse. Rådet skal være et forum der arbeidslivet kommer med råd og innspill til NTNUs utdanningsprofil og tilbud for å møte fremtidens kompetansebehov. Det skal ta for seg tema som utdanning og utdanningsprofil, og utdanningens kobling til forskning, innovasjon og entreprenørskap. Rådet skal ha et overordnet nasjonalt og internasjonalt perspektiv. NTNU har to møter i året, og det ene inkluderer et litt større seminar. UiO: UIO valgte i utgangspunktet å styrke samarbeidet med arbeidslivet gjennom å ha relevante nettverk og styrke eksisterende fora. De er opptatt av at kontakten skulle være fagnær og følges opp på fakultet institutt eller programnivå og at enhetenes tiltak skulle følges opp gjennom UIOs virksomhetsstyring. NVH hadde et velfungerende RSA som konsentrerte seg om utvikling av studieplanene for veterinær og dyrepleierutdanningen. UMB hadde både et felles RSA innen Oslofjordalliansen. Instituttene hadde og har også et utstrakt og godt samarbeid med eksterne aktører. Forslag til ordning ved NMBU Vi velger å definere Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) på samme måte som NTNU gjør. RSA kan være en viktig samarbeidsorgan for å kunne bidra til å oppfylle samfunnsoppdraget, og bidra til økt samarbeid mellom universitetet og arbeidslivet. NMBU har god og utstrakt samarbeid med arbeids og næringsliv, og det skal i utgangspunktet kunne gi gode muligheter for et RSA. Imidlertid er det svært ulike fagområder som skal ivareta sine kontakter med arbeids og næringsliv. Å få dekket alle behov gjennom RSA ville ha medført et svært stort RSA der kanskje flere av medlemmene vil vurdere nytteverdien av å sitte der som liten. Vi har derfor vurdert om det for å få en mer faglig enhet burde etablere RSA på fakultetsnivå i stedte for institusjonsnivå. Vi har vært i kontakt med vår eier, kunnskapsdepartementet med det spørsmålet. Vi har i tillegg kontaktet Kunnskapsdepartementet om hvordan de ser for seg at RSA skal organiseres. KD sier følgende i en e post mottatt 10. april 2014: KD har lagt til grunn at RSA skal etableres på institusjonsnivå for å sørge for at det er forankret i ledelsen ved institusjonen. For øvrig er det stor grad av fleksibilitet til å komme frem til hva som er best for den enkelte institusjon for å nå målene om bedre samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv. RSA på institusjonsnivå utelukker dermed ikke at dere NMBU Universitetsstyret Møtedato

16 16 av kan etablere supplerende råd på fakultetsnivå, dersom dere ønsker det. I så fall blir det viktig med godt samarbeid og sammenheng mellom rådene, slik at de samlet sett når målene som settes i strategien. Når Kunnskapsdepartementet så klart ønsker at RSA skal forankres i ledelsen ved institusjonen så foreslås det at RSA etableres på institusjonsnivå. Det er ikke ønskelig å ha etablere RSA på fakultets eller instituttnivå blant annet fordi det allerede er svært mange styrer, råd og utvalg ved NMBU. Samarbeidet på faglig nivå vil best ivaretas ved konkrete samarbeidsavtale, og kontakt bilateralt. NMBU skal ha et sentralt RSA: NMBUs råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) er et rådgivende organ for NMBUs styre. RSA skal utarbeide forslag til strategier for økt samarbeid mellom universitetet og arbeidslivet. Rådet skal gi NMBU råd om utdanningsprofil, inkludert etter og videreutdanning, og utdanningens kobling til forskning og innovasjon. Rådets skal ha et overordnet nasjonalt og internasjonalt perspektiv knyttet opp mot samfunnsoppdraget til NMBU, med innslag fra arbeidsliv, forvaltningen, næringsliv og organisasjoner. Rådet skal ha 13 medlemmer, derav 2 studenter. NMBU representeres ved rektor, prorektor og dekaner, med rektor som leder. Rådet møtes 1 gang i året. I tillegg kan det være aktuelt med en årlig konferanse med bredere deltagelse fra NMBU Rådet videreutvikler selv sitt mandat. Dette forelegges og godkjennes av styret. Uavhengig av et RSA NMBU viderefører den utstrakte kontakten med næringsliv både på universitetsnivå, og på fakultets og instituttnivå. Kort om sammensetning Det er viktig å få etablert et råd som kan bistå NMBU i arbeidet med strategisk tanker rundt utviklingen av NMBU. Samtidig bør ikke Rådet bli for stort. Vi vil foreslå et råd på ca. 13 medlemmer. Fra NMBU: Rektoratet og dekaner 2 Studenter Aktører fra arbeids og samfunnsliv. Her vil det bli viktig å få et bredt sammensatt RSA, der både sentrale aktører i arbeidslivet som for eksempel NHO, KS, og LO inviteres inn. I tillegg bør sentrale aktører innen næringsliv inn for å styrke sammenhengen opp mot NMBUs samfunnsoppdrag. Det kan være aktører fra primærnæringene (både landbruk, NMBU Universitetsstyret Møtedato

17 17 av havbruk og skogbruk). Enkelte frivillige organisasjoner vil kunne gi gode innspill til det arbeidet RSA skal utføre. NMBU er et nasjonalt universitet med samfunnsoppdrag som strekker seg utover Folloregionen. Det vil likevel være naturlig å vurdere om regionale aktører som fylkeskommunene i Akershus og Østfold skal inviteres inn. Universitetsstyret inviteres til å diskutere hvem som bør inviteres inn i RSA. RSA vil diskutere saker som ligger inn under Studieavdelingen, Forskningsavdelingen og Senter for etter og videreutdanning. Det foreslås derfor at Administrasjonsdirektøren er sekretær for RSA. Intern saksbehandling De tre fakultetsstyrene behandlet forslaget til RSA på sine møter 22., 27. og 28. mai. Alle fakultetsstyrene sluttet seg til forslaget om at RSA etableres kun på institusjonsnivå, at det bør være ett årlig møte, og at størrelsen bør begrenses. Studieutvalget behandler saken på sitt møte 11. juni Om det kommer innspill fra Studieutvalget vil styret få informasjon om dette på styremøtet. Rektors vurdering RSA skal bidra til å utvikle NMBU og gi konkrete råd i utviklingen av utdanning, kunnskapsdeling og innovasjon. Det foreslås et RSA på institusjonsnivå, og rektor er opptatt av at kvaliteten på møtene er viktigere enn hyppigheten. Rektor støtter derfor at det i utgangspunktet blir et årlig møte. I det viktige arbeidet RSA skal bidra med, vil det være viktig at man får tak i medlemmer som kan bistå NMBU med å tenke de gode tanker. Rektor ser at det er viktig å bruke tid på å finne de rette medlemmene i utvalget, og det foreslås at styret gir fullmakt til rektor og styreleder til å kontakte aktuelle medlemmer og oppnevne disse. Rektor peker på at den kontakten og det samarbeidet som NMBUs institutter har, er viktig å videreutvikle. Rektor vil presisere at den gode kontakten og samarbeidet med arbeids og næringsliv som er på instituttnivå må fortsette. NMBU Universitetsstyret Møtedato

18 18 av 261 US 76/2014 Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets og høyskolesektoren Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Arkiv nr: 14/03135 Vedlegg: 1. Brev fra Kunnskapsdepartementet av : Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner: Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitetsog høyskolesektoren Kunnskapsdepartementets brev sendes til Universitetsstyret. Rektor vil til US-møtet komme med en anbefaling på hvordan dette arbeidet kan legges opp. Forslag til vedtak: Vedtak utformes på møtet. 04. juni 2014 Mari Sundli Tveit Rektor NMBU Universitetsstyret Møtedato

19 US-sak 76/2014 Vedlegg 1 19 av 261 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren Ifølge liste Deresref Vårref Dato 14/ OPPDRAG TIL STATLIGEHØYEREUTDANNINGSINSTITUSJONER: INNSPILL TILARBEIDET MED FRAMTIDIGSTRUKTURI UNIVERSITETS-OG HØYSKOLESEKTOREN Regjeringen skal som kjent legge fram en stortingsmelding om struktur i universitets- og høyskolesektoren våren Målet er høyere kvalitet i norsk høyere utdanning og forskning. I arbeidet vil Kunnskapsdepartementet ta utgangspunkt til UH-sektorens resultater i utdanning og forskning, vurdering av robusthet i fagmiljøene og krav om rimelig grad av kostnadseffektivitet. Jeg ber med dette de statlige universitetene og høyskolene om å gi innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren. 1. HØYE AMBISJONERFOR NORSK HØYERE UTDANNINGOG FORSKNING Regjeringen og samfunns- og næringsliv har store forventninger til og ambisjoner for høyere utdanningsinstitusjoner. I en globalisert verden blir kunnskap et stadig viktigere verktøy i den internasjonale konkurransen mellom landene. Regjeringen vil vektlegge en stor satsing på kunnskap som avgjørende for å styrke norsk konkurransekraft og bygge landet for framtiden. Regjeringsplattformen påpeker at "Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best." Det innebærer at vi må skille oss ut gjennom en befolkning med høy kompetanse. Her spiller universiteter og høyskoler en nøkkelrolle. Et overordnet spørsmål er om dagens struktur er tilpasset ambisjonene om at Norge skal være en ledende kunnskapsnasjon som bidrar til å løse de globale utfordringene, samtidig som samfunnets kompetansebehov dekkes innenfor kostnadseffektive rammer. Universiteter og høyskoler er viktige samfunnsinstitusjoner, med et stort mandat: Ifølge universitets- og høyskoleloven skal universiteter og høyskoler tilby utdanning og utføre forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå. Institusjonene Postadresse:Postboks8119Dep,0032Oslo Kontoradresse:Kirkeg.18 Telefon: Telefaks: Org.nr.:

20 20 av 261 skal videre formidle kunnskap om virksomheten og utbre forståelse for prinsippet om faglig frihet og anvendelse av vitenskapelige og kunstneriske metoder og resultater, både i undervisningen av studenter, i egen virksomhet for øvrig og i offentlig forvaltning, kulturliv og næringsliv. Som for alle offentlige virksomheter, skal mandatet oppfylles innenfor en effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene. Hva skal til for at institusjonene skal kunne oppfylle dette samfunnsoppdraget og ambisjonene jeg har skissert over? OVERORDNETTILSTANDSVURDERING Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2014 viser et differensiert bilde av den norske universitets- og høyskolesektoren: Det har vært stor aktivitetsvekst de siste ti årene, og det er mange gode fagmiljøer. Jeg mener likevel at det er flere områder hvor vi må bli bedre. Norsk forskning når ikke like høyt opp i internasjonale sammenligninger som svensk, finsk og dansk forskning, men det er ingen grunn til at Norge ikke skal hevde seg på linje med nabolandene. Våre fremste miljøer må bli enda bedre, og flere miljøer må løftes fram, slik at vi kan få større uttelling på den internasjonale arenaen med flere verdensledende miljøer og mer gjennombruddsforskning. I tillegg til at vi ønsker å hevde oss bedre internasjonalt, ser vi bekymringsfulle kvalitetsproblemer ved en del institusjoner og ved en del utdanninger. En del institusjoner har problemer med å tiltrekke seg fagfolk og studenter, har få studenter på campus og uteksaminerer få kandidater. Det forskes og publiseres lite, både totalt og av hver enkelt forsker. I tillegg er evnen til å hente ekstern finansiering svært begrenset. Selvsagt sier ikke disse faktaene alt, men de tvinger fram spørsmålet: Leverer disse institusjonene den kvaliteten på høyere utdanning og forskning som vi trenger for å nå ambisjonene våre? ARBEIDET MED EN STORTINGSMELDINGOM STRUKTURI UNIVERSITETS-OG HØYSKOLESEKTOREN Hvis vi skal heve kvaliteten i høyere utdanning og forskning, må vi blant annet se på hvordan vi organiserer universitets- og høyskolesektoren: Er dagens organisering hensiktsmessig, eller far vi mer ut av ressursene vi investerer, dersom vi organiserer sektoren annerledes? Arbeidet med strukturendringer er bare ett av kvalitetstiltakene vi jobber med. Alle de sju satsingene som ble lansert på Kontaktkonferansen 2014 har økt kvalitet som mål. Landet skal blant annet bygges gjennom solide utdatminger og tilgang til kunnskap av høy kvalitet over hele landet, og det er kvaliteten på utdanningen og forskningen som skal legge føringer på strukturendringer. Vi har derfor ikke begynt stortingsmeldingsarbeidet med å bestemme hvilke institusjoner som skal slås sammen eller skissere arbeidsdelingen mellom de ulike institusjonene. I dette arbeidet ønsker vi en god og inkluderende prosess, der innspill fra sektoren vil bli vurdert og tillagt vekt i den videre prosessen. På lanseringskonferansen for Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2014 og Forskningsbarometeret 7. mai annonserte jeg at vi på UHRs representantskapsmøte 13. mai ville konkretisere en bestilling til institusjonene. Statssekretær Bjørn Haugstad ga der Side 2

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren. Deres ref Vår ref Dato 14/27 19-26.05.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren. Deres ref Vår ref Dato 14/27 19-26.05.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren MOTTATT 0 3 JUN 2014 KHiO Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/27 19-26.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDANNINGSINSTITUSJONER: INNSPILL TIL

Detaljer

NTNU O-sak 18/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.08.2014 Arkiv: N O T A T

NTNU O-sak 18/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.08.2014 Arkiv: N O T A T NTNU O-sak 18/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.08.2014 Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren (SAKS): NTNUs innspill Styret

Detaljer

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN 9 f DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ':'_' 'j Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-26.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET

Detaljer

OPPDRAG TIL STATLIGE }MERE UTDANNINGSINSTITUSJONER: INNSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UMVERSITETS- OG HOYSKOLESEKTOREN

OPPDRAG TIL STATLIGE }MERE UTDANNINGSINSTITUSJONER: INNSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UMVERSITETS- OG HOYSKOLESEKTOREN DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren Ifolge liste Deres ref Vat- ref Dato 14/2719-26.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE }MERE UTDANNINGSINSTITUSJONER: INNSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR

Detaljer

Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste From: Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 To: Postmottak Subject: Regnskapsavlegget for 2015 - Frister Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-14.09.2015

Detaljer

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-17.07.14 Dialogmøter med er og høyskoler september 2014 Vi viser til brev av 26. mai 2014 med invitasjon til dialogmøter i september 2014, i forbindelse med

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Igic;(1L't Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Innspill fra Universitetet i Oslo til arbeidet med fremtidig struktur i Universitets- og høyskolesektoren

Innspill fra Universitetet i Oslo til arbeidet med fremtidig struktur i Universitets- og høyskolesektoren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sal{Stype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: AI kivsaksnr.: Saksbehandler: Diskusjonssak D-Sal{

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET US-sak 18/2015 UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 29.01.2015 Sted: Styrerommet, Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.10 Tilstede: Siri B. Hatlen, Anne Storset, Camilla Kielland, Morten

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 73/16 Styrets godtgjørelse - innspill til Kunnskapsdepartementet Saksnr: 16/03127-3 Saksansvarlig: Sonja Meyer, Underdirektør Møtedag:

Detaljer

Innlegg på UHRs representantskapsmøte 13. mai

Innlegg på UHRs representantskapsmøte 13. mai Innlegg på UHRs representantskapsmøte 13. mai Ambisjoner og insentiver for kvalitet Statssekretær Bjørn Haugstad Vi sprer ressursene til forskning og høyere utdanning for tynt. Vi har for mange små og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET Dato: Tirsdag 28.01.2014 Sted: Campus Adamstuen, Spiserom bygg 14 Tid: 09.00 15.00 (16.00) Tilstede: Alf Bjørseth, Anne Storset, Camilla Kielland, Marianne Harg, Marit

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet Fagstrategisk enhet for helse- og sosialfagutdanningene

Universitets- og høgskolerådet Fagstrategisk enhet for helse- og sosialfagutdanningene Norsk mal: Startside Universitets- og høgskolerådet Fagstrategisk enhet for helse- og Ekspedisjonssjef Toril Johansson 1.10.2014 Vi sprer ressursene til forskning og høyere utdanning for tynt. Vi har for

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren /1/ Ifølge liste Deresref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB US-SAK NR: 8/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2204/1169 Nominasjon av eksterne

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 07.05.2015 Sted: Gjesteserveringen, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-14.40 Tilstede: Siri B. Hatlen, Wenche Farstad (vara for Øystein Evensen), Camilla

Detaljer

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås,

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås, US-SAK NR: 128/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2011/1958 Ny målstruktur for UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg:

Detaljer

Mandat for programråd/studieutvalg

Mandat for programråd/studieutvalg FS-58/203 Mandat for programråd/studieutvalg Møtedato: 29. november 203 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Notat fra prorektor ved NVH, Halvor Hektoen Forslag til vedtak: Fellesstyret vedtar

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 10.03.2016 Sted: Spiserommet, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00 16.00 Tilstede: Siri B. Hatlen, Camilla Kielland, Jørgen Skeide (unntatt sakene 31-33/2016),

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

Rektors orientering. Universitetstyret Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2

Rektors orientering. Universitetstyret Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Rektors orientering Universitetstyret 15.05.2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 1. Studentsøkertallene 2. Oppfølging av institutter i ubalanse 3. HMS-handlingsplan tilbakemelding på spørsmål

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 69 Dato: 05.09.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00 14.00. Lunsj kl. 11.30. INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunm,kapsmin.teren Ifølge liste 421icr Bacc 14 2719-26.05 14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDANNINGSINSTITUSJONER: INNSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUICEUR I UNIVERSITETS-

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

Møtebok: Høgskolestyret ( ) Høgskolestyret. Dato: Campus Elverum. Notat:

Møtebok: Høgskolestyret ( ) Høgskolestyret. Dato: Campus Elverum. Notat: Møtebok: Høgskolestyret (01.03.2016) Høgskolestyret Dato: 03.01.2016 Sted: Campus Elverum Notat: Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Vedtakssaker 1/16 Strukturell tilhørighet for

Detaljer

Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi.

Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi. US 80/2015 Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi. Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør, administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal, Ole-Jørgen

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak 1 FS-12/13 Fellesstyrets arbeidsplan 2013 Fellesstyrets arbeidsplan viser hvilke vedtak fellesstyret må fatte på vegne av de to institusjonene i 2013 for at NMBU skal fungere som universitet fra 1. januar

Detaljer

S T Y R E S A K # 37/14 STYREMØTET DEN 16.09.14

S T Y R E S A K # 37/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 S T Y R E S A K # 37/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.09.14 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN Forslag til vedtak: Styret ber om at det utarbeides et forslag til innspill til Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Fakultetstyrene og dekaner, prodekan Instituttstyrene og instituttledere Vår ref. 16/00948 Deres ref. Dato 07.07.16 Informasjon

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 Det innkalles til: STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord-Trøndelag Styrets vedtak og innspill til Kunnskapsdept. Styret

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

Ifølge liste 15/1353-13.03.2015. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 15/1353-13.03.2015. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/1353-13.03.2015 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper statsrådens beretning til Riksrevisjonen for 2014 Vi viser til Riksrevisjonens

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Vinter/vår 2014: Regjeringen varslet kommende stortingsmelding om strukturreform i universitets- og høgskolesektoren.

Detaljer

Hovedtrekkene i Meld.St. nr. 18 (2014 2015) Konsentrasjon for kvalitet strukturreform i universitets- og høyskolesektoren

Hovedtrekkene i Meld.St. nr. 18 (2014 2015) Konsentrasjon for kvalitet strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Hovedtrekkene i Meld.St. nr. 18 (2014 2015) Konsentrasjon for kvalitet strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Hvorfor strukturreform i universitets- og høyskolesektoren? Samfunnet endrer seg

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle. Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle. Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag Høgskolen i Nord - Trøndelag i dag status og faktainformasjon Fakta

Detaljer

Møtetid: Onsdag 22. oktober kl Styrerommet, Campus Kronstad

Møtetid: Onsdag 22. oktober kl Styrerommet, Campus Kronstad Høgskolestyret Ref: 14/1794 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2014 Møtetid: Onsdag 22. oktober kl. 09.00 Møtestad: Tilstade: Forfall: Dessutan møtte: Referent Styrerommet, Campus Kronstad Ole-Gunnar Søgnen, Daniel

Detaljer

Rapport om styrets arbeid i 2009

Rapport om styrets arbeid i 2009 US-SAK NR: 13 /2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 09/187 Rapport om styrets arbeid i 2009 Dokumenter:

Detaljer

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren Statssekretær Bjørn Haugstad Akademikernes frokostseminar, 7. mai 2015 De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Syv punkter

Detaljer

Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle

Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle Kari Tove Elvbakken Administrasjonsseminar 27.09.11 Universitetets styrer og utvalg Universitetsstyret Fakultetsstyrene Styret ved Bergen museum Universitetsbibliotekets

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

NMBUs forskrift om opptak, studier, eksamen og grader med utfyllende bestemmelser

NMBUs forskrift om opptak, studier, eksamen og grader med utfyllende bestemmelser US 45/2015 NMBUs forskrift om opptak, studier, eksamen og grader med utfyllende bestemmelser Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e):

Detaljer

Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell

Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell 1 av 12 US 15/2016 Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Overordnet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

S T Y R E S A K. Styremøte - 16. november 2010. Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM

S T Y R E S A K. Styremøte - 16. november 2010. Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM S T Y R E S A K Styremøte - 16. november 2010 Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47) 22 99 55 02 EPOST: KHIO@KHIO.NO

Detaljer

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011 MØTEBOK GODKJENT 03.11.2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

US 23/2016 Rektors resultatmål for 2016

US 23/2016 Rektors resultatmål for 2016 US 23/2016 Rektors resultatmål for 2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 14/01294 Vedlegg: Status for rektors resultatmål for 2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Strukturreformen. Statssekretær Bjørn Haugstad. Samskipnadsmøtet Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet. Strukturreformen. Statssekretær Bjørn Haugstad. Samskipnadsmøtet Kunnskapsdepartementet Strukturreformen Statssekretær Bjørn Haugstad Samskipnadsmøtet 2016 De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Små og fragmenterte

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Forlengelse av styreperioden

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Forlengelse av styreperioden Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 13.10.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Forlengelse av styreperioden HS-V-35/14 Saksbehandler/-sted: SPO / LED Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 15.20 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset (til kl 14.50)

Detaljer

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Til stede: Odd Magne Rødseth (leder), representanter

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14.

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 13.februar 2015 - Campus Kongsberg Styreleder/rektor Petter Aasen, varamedlem Christian Brørs,

Detaljer

US 47/2016 Ubrukte midler 2015

US 47/2016 Ubrukte midler 2015 US 47/2016 Ubrukte midler 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Hans Chr Sundby Arkiv nr: 16/00285 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar redegjørelsen

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 29.08.2013

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 29.08.2013 MØTEBOK GODKJENT 11.09.2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 29.08.2013 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Brit Salbu Professor Morten

Detaljer

Prop. 7 L. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i universitets- og høyskoleloven

Prop. 7 L. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i universitets- og høyskoleloven Prop. 7 L (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i universitets- og høyskoleloven (oppnevning av eksterne styremedlemmer ved statlige høyskoler) Tilråding fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

S T Y R E S A K # 44/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019

S T Y R E S A K # 44/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019 S T Y R E S A K # 44/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 Forslag til vedtak: FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019 Styret tar til orientering det fremlagte forslaget

Detaljer

ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU

ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU US 79/0 ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Birger Kruse Saksbehandler: Torborg Storaas Arkiv nr: /0606 Vedlegg:. Resultat; NMBU. Resultat:

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Eksamensforskriftens kapittel 9: Sensorer og sensur (revidert utgave)

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Eksamensforskriftens kapittel 9: Sensorer og sensur (revidert utgave) US-SAK NR: 170 /2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIR. SIRI-MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER:SENIORRÅDG. BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 12/16 Flerårige utviklingsavtaler mellom Kunnskapsdepartementet og institusjonene - pilotprosjekt Saksnr: 16/00664-4 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, Seniorrådgiver

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr 01.01.2017 Fastsatt av universitetsstyret 16.06.2016 i sak US-62/16; arkiv nr. 16/00948 1 Innhold Styring & ledelsesreglement

Detaljer

Bakgrunn I styremøtet 29.11. 12 ble det under eventuelt bedt om at det til neste styremøte ble lagt fram et forslag til opplegg for styreevaluering.

Bakgrunn I styremøtet 29.11. 12 ble det under eventuelt bedt om at det til neste styremøte ble lagt fram et forslag til opplegg for styreevaluering. Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: / Sak nr. Møte:.0. Om opplegg for styreevaluering Bakgrunn I styremøtet 9.. ble det under eventuelt bedt om at det til neste styremøte ble

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /HEB

Deres ref Vår ref Dato /HEB Gáldu -Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Bredbuktnesveien 50 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 200805013-/HEB 28.01.2009 Tildelingsbrev - statsbudsjettet 2009 1. Innledning Gáldu - Kompetansesenteret

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Tilstede: Økonomidirektør Frank Arntsen, NTNU Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder

Detaljer

Søknad om fritak for instituttstyrer

Søknad om fritak for instituttstyrer FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

Fra Administrasjonen: adm. direktør Birger Kruse, prorektor Halvor Hektoen, økonomisjef Jan E. Aldal (i sak 3 og 10) og avdelingsleder Hans Gran

Fra Administrasjonen: adm. direktør Birger Kruse, prorektor Halvor Hektoen, økonomisjef Jan E. Aldal (i sak 3 og 10) og avdelingsleder Hans Gran STYRET VED NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Styremøte: torsdag 29. mars 2012 Tid: Kl. 10.00 14.45 Sted: Hemsen PROTOKOLL 3/12 Til stede: rektor professor Yngvild Wasteson, førsteamanuensis Trine L Abee-Lund, professor

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Morten Svindland Martine

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR.12/14 MØTE 13. november 2014 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Henriette Øien Egil Ivar Johansen Oddbjørn Alstad Mari Kristin Sisjord Tomas Kristensen

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: UMB, Styrerommet Tid: fredag 25.1.13, kl. 09.30 13.00 Til stede: Arbeidstakersiden: Arbeidsgiversiden: Fra Sekretariatet: Referent: Saksliste:

Detaljer

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Nedsatt april 2014 første møte 22. mai Rapport innen årsskiftet 2014/2015

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN S T Y R E S A K # 48/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Forslag til vedtak: Styret tar tilbakemeldingen om etatsstyring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 12.10.15

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 12.10.15 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 12.10.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-36/15 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer