INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE"

Transkript

1 INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel Tid Side 68/2014 Godkjenning av innkalling og sakliste /2014 Godkjenning av protokoll fra (vedlegg til protokollen legges kun ut på internett) 70/2014 Referat fra IDF møtet (deles ut i møtet) 71/2014 Orienteringssaker fra Styreleder Oppsummering etatsstyringsmøtet med Kunnskapsdepartementet Rektor 72/2014 Faglig presentasjon av Erik Nesset, professor ved Institutt for naturforvaltning, MiljøTek: Flybåren laser for skogkartlegging fra innovasjon til en operasjonell realitet. Strategi og ledelse 73/2014 Universitetsstyrets foreløpige egenevaluering Det følger ikke saksdokumenter ved saken. Styreleder forbereder et opplegg som presenteres på møtet /2014 Møteplan /2014 Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) 13 76/2014 Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets og høyskolesektoren /2014 Fullmaktssaker 1. halvår /2014 Rapport for 1. tertial /2014 Strategiske valg innovasjon første drøfting Økonomi og eiendom 80/2014 Revidert budsjett /2014 Rammer og retningslinjer for årsplan /2014 Internrevisjon NMBU 2. gangs behandling 132 NMBU Universitetsstyret Møtedato

2 2 av Saksnr. Sakstittel Tid Side 83/2014 Strategisk campusplan orientering om status 137 Studie og forskning 84/2014 Opptaksrammer studieåret 2014/ /2014 Oppdaterte IPR retningslinjer og Retningslinjer for 165 fordeling av inntekter fra kommersialisering 86/2014 Doktorgrader høst 2013 og vår /2014 Arkivering av forskingsdata ved NMBU /2014 Handlingsplan for økt kvinneandel i vitenskapelige stillinger Organisasjon 89/2014 Årsrapport etikkrådet (UMB) og utvalg for forskning og etikk (NVH) /2014 Revisjon av valgreglementet for Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) for perioden 2014 til /2014 Oppnemning av valstyret ved NMBU /2014 Veiledning sakkyndig komité /2014 Kalling av professor II til Institutt for naturforvaltning (U/off. jfr. Offl. 14, 25) 94/2014 Referatsaker (legges ved sakspapirene): 95/2014 Eventuelt a) Oppdatert plan for styresaker 2014 Referatsaker (legges kun ut på internett): b) Brev fra KD datert : NMBU Forskerlinje veterinærmedisin c) Referat fra Forskningsutvalgets møte d) Referat fra fakultetsstyremøte SamVit e) Referat fra fakultetsstyremøte VetBio f) Referat fra fakultetsstyremøte MiljøTek g) Referat Arbeidsmiljøutvalget (AMU) h) Referat AMU Eventuelt forfall meldes Lise Gorseth på epost eller tlf Siri B. Hatlen styreleder NMBU Universitetsstyret Møtedato

3 US-sak 69/2014 UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET 3 av 261 Dato: Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl Tilstede: Siri B. Hatlen, Alf Bjørseth, Anne Storset, Endre Hofstad Hansen, Marianne Harg, Marit Engelsjord Negård, Morten Sørlie, Per Rønning, Erik Ropstad, Trond Langseth, Jens Oddershede Administrasjonen: Mari Sundli Tveit, Siri Margrethe Løksa, Birger Kruse, Jan Olav Aasbø På deler av møtet deltok: Terje Holsen, Knut Moksnes, Jan Aldal, Hans Gran, Paul Stray, Jan Olav Aarflot, Ragnhild Solheim, Ole Jørgen Torp, Arild Angelsen, Monica Hammervold, Øystein Lie Protokoll: Lise Gorseth 49/2014 Godkjenning av innkalling og sakliste Vedtak: Universitetsstyret godkjente innkalling og saksliste. 50/2014 Godkjenning av protokoll fra Vedtak: Universitetsstyret godkjente protokollen. 51/2014 Referat fra IDF møtet Referat fra sentralt IDF møte 13. mai 2014 ble delt ut i møtet. Punktene fra referatet ble orientert om under hver enkelt sak. Referatet legges ved protokollen. I møtereferatet fra IDF etterlyste organisasjonene mer utfyllende informasjon i protokollene fra Universitetsstyret. Det vises til arbeidsgivers kommentar i IDF møtet om at protokollen viser vedtakene som fattes og noe av de innledende premissene Universitetsstyret ønsker å knytte til vedtaket. Styreleder pekte for øvrig på at Universitetsstyrets møter er åpne, og at det er lagt opp en tidsplan for hvert møte for når sakene skal behandles. NMBU Universitetsstyret Møtedato

4 4 av /2014 Orienteringssaker fra Styreleder Valg av studenter til US kjønnsbalanse/prolongering av valgstyrets funksjonsperiode Styreleder orienterte om at hun har godkjent at det kan fravikes fra kravene om kjønnsmessig representasjon ved valg av studenter til Universitetsstyret. Bakgrunnen for dette er at det ikke har latt seg gjøre å få mannlige kandidater til valget på Adamstuen. For å unngå at denne situasjonen binder opp valget på studiested Ås, har man valgt å gi mulighet for å dispensere fra kravet om kjønnsbalanse. Styreleder har samtidig prolongert funksjonsperioden til valgstyret som ble oppnevnt for å gjennomføre valget i 2013 og som opprinnelig hadde funksjonstid fram til Styreleder har prolongert valgstyret fram til nytt valgstyre oppnevnes av Universitetsstyret, ventelig i junimøtet. Rektor Studentsøkertallene Oppfølging av institutter i ubalanse HMS handlingsplan tilbakemelding på spørsmål stilt i USmøtet Utvikling av dialog med tjenestemannsorganisasjonene UHRs representantskapsmøte mai Revidert statsbudsjett Rektor presenterte ovennevnte og presentasjonen legges ut på internettsidene. Til punktet om tilbakemelding på HMShandlingsplan, ønsker universitetsstyret at det rapporteres tilbake i forbindelse med tertialrapportene. Rektor orienterte under punktet UHRs representantskapsmøte om Kunnskapsdepartementets arbeid med «SAKS» (Samarbeid, Arbeidsdeling og Konsentrasjon suppleres med Sammenslåing). Institusjonene vil få et oppdragsbrev om «SAKS» fra Kunnskapsdepartementet i nær framtid som skal besvares innen november. Styret vil i utgangspunktet at NMBU, selv om man er i en fusjon, skal legge til grunn en åpen og positiv holdning i sin tilbakemelding til departementet. 53/2014 Faglig presentasjon av professor Arild Angelsen, Handelshøyskolen, Internasjonal miljø og klimaforskning ved SAMVIT Universitetsstyret takker professor Arild Angelsen for en god og interessant presentasjon. NMBU Universitetsstyret Møtedato

5 5 av Strategi og ledelse 54/2014 Forberedelse til etatsstyringsmøtet Rektor hadde en presentasjon av Kunnskapsdepartementets tilstandsrapport for Universitets og Høgskolesektoren og hvordan NMBU plasserer seg i forhold til de øvrige universitetene. Deretter hadde rektor en gjennomgang av de spørsmålene NMBU har meldt inn til etatsstyringsmøtet. Presentasjonen legges ut på Universitetsstyrets sider på For Universitetsstyret var det nyttig med gjennomgangen av tilstandsrapporten som på en god måte viste NMBUs plassering i universitetslandskapet. Universitetsstyret ber om at rektor utarbeider et oppsummerende notat til delegasjonen som møter på etatsstyringsmøtet som kan tjene som grunnlag for forberedelsene. I notatet bør det legges vekt på hvordan NMBU står i forhold til tildelingsbrevets kapitler og med henvisning til Rapport og planer samt oppfølging av etatsstyringsmøtet i Spesielle forhold som bør omtales er bl. a: Hva gjør NMBU for å heve kvalitet på undervisning og forskning, bruk av SAK midler i 2014, oppfølging av Riksrevisjonens kommentarer, resultat, effekt og samfunnsmålene i byggeprosjektene, tilgjengelighet for alle til NMBUs bygninger. Det henvises også til drøfting under sak 55/2014. Vedtak: Universitetsstyrets innspill hensyntas i de videre forberedelsene til etatsstyringsmøtet. 55/2014 NMBUs oppfølging av byggeprosjektene på Campus Ås Økonomi og eiendomsdirektøren og dekanen for VetBio fakultetet holdt en presentasjon om NMBUs oppfølging av byggeprosjektene på Campus Ås. Presentasjonen legges på Universitetsstyrets sider på Styret takket for en god orientering og et godt arbeid så langt med å følge opp byggeprosjektene. Det er viktig at de nye styringsdokumentene ivaretar samfunnsmål, effektmål og resultatmål, jamfør tildelingsbrevet og oppsummeringen fra etatsstyringsmøtet i I tilknytning til effektmålene, må det etableres utgangsposisjon (baseline), for og , samt plan med milepæler. Universitetsstyret er opptatt av at det tilrettelegges for god brukermedvirkning. Universitetsstyret forstår de kapasitetsmessige utfordringene i å oppnå ønsket grad av brukermedvirkning, både ut fra økonomi og at det foregår svært mange tunge aktiviteter samtidig som følge av fusjonen. Styret understreker at byggeprosjektene er hele det nye universitetets ansvar og at de skal gi gode løsninger for de enkelte fagmiljøer, for universitetet samlet og for campus Ås som helhet. Det skal også legges til grunn at hele NMBU kan nyttiggjøre seg brukerutstyr. Universitetsstyret vil aktivt følge med og NMBU Universitetsstyret Møtedato

6 6 av legger til grunn at det etableres prosesser som bidrar til at styret har god oversikt og kontroll over utviklingen i forhold til de fastsatte effektmålene. Vedtak: 1. Universitetsstyrets innspill legges til grunn for det videre arbeidet med videre oppfølging av byggeprosjektene på Campus Ås. 2. Overordnet styringsdokument for NMBU legges fram for Universitetsstyret til godkjenning. 56/2014 Orientering om resultatmål for rektor 2014 Vedtak: Universitetsstyret godkjenner resultatmålene for rektor for Styrets innspill i møtet innarbeides. Resultatmålene danner grunnlag for styrets årlige evaluering av rektor. 57/2014 Orientering om administrative systemer Vedtak: 1. Universitetsstyret tar status på implementeringen de administrative systemer til orientering. 2. I tertialrapportene melder rektor om status for implementering av de administrative systemer. Økonomi og eiendom 58/2014 Rapport om økonomiforvaltninga Universitetsstyret ber om en redegjørelse om organisasjonens oppfølging av bestillingsfullmakter. Innkjøpssituasjonen ved Adamstuen kunne med fordel vært omtalt, jamfør US sak 43/2014. Vedtak: Universitetsstyret tar rapporten til orientering. 59/2014 Forslag til kandidater til styrene i aksjeselskaper der NMBU har eierandeler Universitetsstyret ber rektor i løpet av 2. halvår 2014 utarbeide en prinsippsak om eierskap, forvaltning og oppnevning av medlemmer (kompetansekrav, rotasjon m.v.) til aksjeselskaper der NMBU har eierandeler. Når sak om forslag til kandidater til styrene i aksjeselskaper neste gang legges fram for Universitetsstyret, må det følge med CV over de foreslåtte kandidater. De foreslåtte kandidater velges i denne omgang for ett år. NMBU Universitetsstyret Møtedato

7 7 av Vedtak: Universitetsstyret slutter seg til rektors forslag til kandidater til styrene i aksjeselskapene. Sem Gjestegård AS; gjenvalg som styreleder; Einride Berg, administrerende direktør, Samskipnaden i Ås (SiÅs) ITAS; gjenvalg som styremedlem; Marie Steen, 1. amanuensis, Handelshøyskolen NMBU ITAS; gjenvalg som varamedlem; Knut Kvaal, professor, Institutt for matematiske realfag og teknologi Valgene gjelder for ett år. Studie og forskning 60/2014 Rapport om studiekvalitet og Rapport om Studiegjennomstrømming og Studiekvalitet ved UMB Studentene ga ros til ledelsens arbeid med studiekvalitet. Universitetsstyret anser seg orientert om studiekvalitet og gjennomstrømmingen som fortsatt har høy prioritet. Det legges til grunn at et felles kvalitetssikringssystem vil være på plass i løpet av året. Vedtak: Universitetsstyret tar «Årsrapport om studiekvalitet , UMB» og «Studiegjennomstrømning og studiekvalitet ved Universitetet for miljø og biovitenskap» til orientering. 61/2014 Orientering om EAEVE evalueringen Vedtak: Styret tar redegjørelsen om akkreditering av veterinærstudiet til orientering og gir honnør for det omfattende arbeid som er gjennomført. 62/2014 Open Access ved NMBU Rektor ser på behovet for en tydeliggjøring av retningslinjene med basis i spørsmålene som ble stilt i møtet. Universitetsstyret er positiv til det framlagte forslag til prinsipper og forvaltning av Open Access ved NMBU. Styret mener at kvalitet er viktig, og hensynet til åpenhet må ikke gå foran hensyn til kvalitet. Vedtak: Universitetsstyret godkjenner framlagte forslag til prinsipper og forvaltning av Open Access ved NMBU. NMBU legger seg opp mot NMBU Universitetsstyret Møtedato

8 8 av gjeldende nasjonal politikk. Publisering og åpen tilgang følger Kunnskapsdepartementets krav. Universitetets åpne vitenarkiv er Brage NMBU. Rektor gis fullmakt til å justere retningslinjene i henhold til innspill gitt på styremøtet. De justerte retningslinjene vedlegges protokollen. 63/2014 Forskningstermin NMBU retningslinjer Universitetsstyret ber om at saken tas opp igjen på neste styremøte og at rektor i den forbindelse vurderer nærmere styrets innspill mht; En sammenlikning med retningslinjer ved andre universiteter, bla hvordan forskningstermin er strategisk forankret ved universitetene. Kvalitetskrav til rapport etter gjennomført forskningstermin Spørsmålet om det skal gjøres forskjell på tildeling av forskningstermin ved 4, 8 år og evt. lenger i åremålsstillinger Hvordan finansiere forskningsterminer Vedtak: Saken sluttbehandles på styremøtet 12. juni. 64/2014 Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet Universitetsstyret drøftet om ansvaret for doktorgradsutdanningen bør legges på fakultetsnivå eller på instituttnivå slik som foreslått i saken. Fakultetene har, med dagens allokering ressurser, ikke mulighet til å håndtere ansvaret for doktorgradsutdanningene. Universitetsstyret ønsker at dette skal vurderes nærmere og også sammenliknes med hvordan dette praktiseres ved andre universiteter. Denne problemstillingen knyttes opp til en mer generell og prinsipiell gjennomgang av fullmakter og ansvar ved NMBU etter hvert som man har vunnet erfaring med nåværende organisasjons og styringsmodell. Det ble påpekt forhold knyttet til godkjenning av emner og studiepoenggivende aktiviteter. Forholdene vil bli korrigert. Vedtak: 1. Universitetstyret vedtar Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet. 2. Rektor får fullmakt til å innarbeida innspel som kom i møtet, i forskrifta. 3. Rektor får fullmakt til å fastsetja dato for iverksetjing. 4. Forskrifta ligg ved protokollen. NMBU Universitetsstyret Møtedato

9 9 av Organisasjon 65/2014 Tilpasningsavtale Vedtak: Universitetsstyret tar Tilpasningsavtalen til etterretning. 66/2014 Referatsaker: a) Oppdatert plan for styresaker 2014 Ettersendes Universitetsstyret. b) Brev fra KD datert : Supplerende tildelingsbrev statsbudsjettet 2014 kap. 281 post 01 styrking av kapasitet i UHsektorens etter og videreutdanningstilbud for lærere, prosjekt c) Referat fra Forskningsutvalgets møte d) Brev fra KD datert : Dagsorden for etatsstyringsmøtet 2014 e) Orientering om valg av studentrepresentanter til universitetsstyret og fakultetsstyrene Vedtak: Universitetsstyret tar sakene til orientering. 67/2014 Eventuelt Det var ingen saker til eventuelt. NMBU Universitetsstyret Møtedato

10 10 av 261 US 74/2014 Møteplan 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 14/03214 Vedlegg: 1. Kalender for 2015 Forslag til vedtak: Universitetsstyret har i 2015 følgende møter: - Torsdag 29. januar - Torsdag 5. mars - Torsdag 7. mai - Torsdag 18. juni - Torsdag 3. september - Torsdag 22. oktober - Torsdag 26. november 02. juni 2014 Mari Sundli Tveit Rektor NMBU Universitetsstyret Møtedato

11 11 av Rektor har, i samarbeid med styreleder, utarbeidet et forslag til møter i Universitetsstyret i Til grunn for forslaget er møtetidspunktene vurdert ut fra når de må gjennomføres for å kunne tilfredsstille styringssløyfen. Styringssløyfen forutsetter som et minimum at det må gjennomføres 5 universitetsstyremøter årlig: Ultimo Januar Primo Mars Medio Juni Ultimo oktober Ultimo november Første gjennomgang på årsmelding Årsrapport (skal være KD i hende innen 15. mars) Årsregnskap Tertialrapport Revidert budsjett Rammer og opplegg for årsplanene Opptaksrammer Budsjett og årsplan 1. gangs behandling Budsjettforslag til KD utenfor rammen (skal være KD i hende innen 1. november) Budsjett og årsplan, endelig fastsetting Studieprogramportefølje I samråd med styreleder legger det opp til 7 møter i 2015; et møte i overgangen april/mai og ett i begynnelsen av september. Datoene som foreslås er: - Torsdag 29. januar - Torsdag 5. mars - Torsdag 7. mai - Torsdag 18. juni - Torsdag 3. september - Torsdag 22. oktober - Torsdag 26. november Det er samtidig lagt opp til en møteplan for fakultetsstyrene som er koordinert med USmøteplanen slik at de kan innpasses i styringssløyfen på de saker som fakultetsstyrene etter styringsreglementet skal behandle. NMBU Universitetsstyret Møtedato

12 2015 kalender Norge US-sak 74/2014 Vedlegg 1 Kalender for år 2015 januar februar mars Uke ma ti on to fr lø sø Uke ma ti on to fr lø sø Uke ma ti on to fr lø sø : 13: 20: 27: 4: 12: 19: 25: 5: 13: 20: 27: april mai juni Uke ma ti on to fr lø sø Uke ma ti on to fr lø sø Uke ma ti on to fr lø sø : 12: 18: 26: 4: 11: 18: 25: 2: 9: 16: 24: juli august september Uke ma ti on to fr lø sø Uke ma ti on to fr lø sø Uke ma ti on to fr lø sø : 8: 16: 24: 31: 7: 14: 22: 29: 5: 13: 21: 28: oktober november desember Uke ma ti on to fr lø sø Uke ma ti on to fr lø sø Uke ma ti on to fr lø sø : 13: 20: 27: 3: 11: 19: 25: 3: 11: 18: 25: Helligdager, høytidsdager og andre merkedager 1. jan nyttårsdag 15. feb fastelavn 29. mar palmesøndag 2. apr skjærtorsdag 3. apr langfredag 5. apr 1. påskedag 6. apr 2. påskedag 1. mai offentlig høytidsdag 8. mai frigjøringsdag mai Kristi Himmelfartsdag 17. mai grunnlovsdag 24. mai 1. pinsedag 25. mai 2. pinsedag 24. des julaften 25. des 1. juledag 26. des 2. juledag 31. des nyttårsaften Skoleruter, ferier, flaggdager mm Kalenderen ble laget på 12 av 261 file:///y /Administrasjon/Universitetsstyre/2014/2014/US 0612/arbeidsmappe/2015 kalender Norge.htm[ :07:04]

13 13 av 261 US 75/2014 Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/stabssjef Saksbehandler(e): Hans Gran, ledelsesstaben Arkiv nr: 14/02124 Vedlegg: Ingen Forslag til vedtak: Universitetsstyret oppretter NMBUs Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) på institusjonsnivå med følgende sammensetning: Fra NMBU: Rektoratet og dekanene 2 studenter 6 representanter fra arbeidsliv og forvaltning. Universitetsstyret gir rektor og styreleder fullmakt til å oppnevne de eksterne representantene ut fra de føringer som styret ga på møtet. Administrasjonsdirektør er sekretær for RSA. Mandatet til RSA NMBU knyttes til arbeidslivets behov for kandidater fra NMBU og utvikling av samarbeid om kunnskapsutvikling og innovasjon. 4. juni 2014 Mari Sundli Tveit Rektor NMBU Universitetsstyret Møtedato

14 14 av Bakgrunn Kunnskapsdepartementet forventer at institusjonene oppretter Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) for å skape mer relevante utdanninger for regionalt og nasjonalt arbeidslivet. I Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev for 2011 står det at som oppfølging av St.meld. nr. 44 ( ) Utdanningslinja skal alle institusjoner alene eller sammen med andre institusjoner opprette RSA. Det er lagt til institusjonene å vurdere rådet/rådene, men det legges til grunn at arbeidslivets parter og studentene er representert. Det sies videre at det vil være naturlig å invitere aktører fra andre sektorer, frivillige organisasjoner eller folkevalgte. Rådene skal utarbeide en strategi for samarbeidet med arbeidslivet. Strategien må være forankret i institusjonens ledelse og ha klare mål og kriterier for måloppnåelse. Denne forventningen gjentas i KDs tildelingsbrev for I St.prp. nr. 1S ( ) skrives det at samspillet mellom forskning, innovasjon og utdanning er nødvendig for å sikre kunnskapsoverføring fra institusjonene til samfunnet og at det fremdeles er behov for at universitetene og høgskolene styrker sin orientering og tilpasser virksomheten til samfunnet rundt. Råd for samarbeid med arbeidslivet skal formalisere samarbeidet mellom de høyere utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet. I rådene skal en mellom annet diskutere utvikling av etter og videreutdanning i tråd med behovene i samfunnet. Målet er å skape mer relevante utdanninger for regionalt og nasjonalt arbeidsliv. Departementet vil følge opp resultatet av RSA i styringsdialog med institusjonene. Basert på overstående er der et forventning om at det Råd for samarbeid med arbeidslivet for NMBU. Det kan likevel bemerkes at NMBU har et svært godt samarbeid med næringsliv og forvaltning på instituttnivå. Det forutsettes at dette samarbeidet vil videreføres. RSA ved andre institusjoner Det kan være nyttig å se litt på hva andre har gjort. Dette har vært gjort ved søk på en del av universitetenes nettsider. Vi har valgt å se på NTNU og UiO. NTNU er det universitetet som tradisjonelt har mest utstrakt samarbeid med arbeids og næringsliv. De mener likevel at RSA er et viktig organ for videreutviklingen av universitetet. NTNU har utviklet dette strategisk, for mer informasjon henvises til følgende side: NTNU har brukt noe tid på å finne en form og et nivå for sitt RSA. De beskriver det på følgende måte: NMBU Universitetsstyret Møtedato

15 15 av NTNUs råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) er et rådgivende organ for NTNUs styre som skal utarbeide forslag til strategier for økt samarbeid mellom universitetet og arbeidslivet. Strategiene skal være forankret i institusjonens strategi og ledelse. Rådet skal være et forum der arbeidslivet kommer med råd og innspill til NTNUs utdanningsprofil og tilbud for å møte fremtidens kompetansebehov. Det skal ta for seg tema som utdanning og utdanningsprofil, og utdanningens kobling til forskning, innovasjon og entreprenørskap. Rådet skal ha et overordnet nasjonalt og internasjonalt perspektiv. NTNU har to møter i året, og det ene inkluderer et litt større seminar. UiO: UIO valgte i utgangspunktet å styrke samarbeidet med arbeidslivet gjennom å ha relevante nettverk og styrke eksisterende fora. De er opptatt av at kontakten skulle være fagnær og følges opp på fakultet institutt eller programnivå og at enhetenes tiltak skulle følges opp gjennom UIOs virksomhetsstyring. NVH hadde et velfungerende RSA som konsentrerte seg om utvikling av studieplanene for veterinær og dyrepleierutdanningen. UMB hadde både et felles RSA innen Oslofjordalliansen. Instituttene hadde og har også et utstrakt og godt samarbeid med eksterne aktører. Forslag til ordning ved NMBU Vi velger å definere Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) på samme måte som NTNU gjør. RSA kan være en viktig samarbeidsorgan for å kunne bidra til å oppfylle samfunnsoppdraget, og bidra til økt samarbeid mellom universitetet og arbeidslivet. NMBU har god og utstrakt samarbeid med arbeids og næringsliv, og det skal i utgangspunktet kunne gi gode muligheter for et RSA. Imidlertid er det svært ulike fagområder som skal ivareta sine kontakter med arbeids og næringsliv. Å få dekket alle behov gjennom RSA ville ha medført et svært stort RSA der kanskje flere av medlemmene vil vurdere nytteverdien av å sitte der som liten. Vi har derfor vurdert om det for å få en mer faglig enhet burde etablere RSA på fakultetsnivå i stedte for institusjonsnivå. Vi har vært i kontakt med vår eier, kunnskapsdepartementet med det spørsmålet. Vi har i tillegg kontaktet Kunnskapsdepartementet om hvordan de ser for seg at RSA skal organiseres. KD sier følgende i en e post mottatt 10. april 2014: KD har lagt til grunn at RSA skal etableres på institusjonsnivå for å sørge for at det er forankret i ledelsen ved institusjonen. For øvrig er det stor grad av fleksibilitet til å komme frem til hva som er best for den enkelte institusjon for å nå målene om bedre samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv. RSA på institusjonsnivå utelukker dermed ikke at dere NMBU Universitetsstyret Møtedato

16 16 av kan etablere supplerende råd på fakultetsnivå, dersom dere ønsker det. I så fall blir det viktig med godt samarbeid og sammenheng mellom rådene, slik at de samlet sett når målene som settes i strategien. Når Kunnskapsdepartementet så klart ønsker at RSA skal forankres i ledelsen ved institusjonen så foreslås det at RSA etableres på institusjonsnivå. Det er ikke ønskelig å ha etablere RSA på fakultets eller instituttnivå blant annet fordi det allerede er svært mange styrer, råd og utvalg ved NMBU. Samarbeidet på faglig nivå vil best ivaretas ved konkrete samarbeidsavtale, og kontakt bilateralt. NMBU skal ha et sentralt RSA: NMBUs råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) er et rådgivende organ for NMBUs styre. RSA skal utarbeide forslag til strategier for økt samarbeid mellom universitetet og arbeidslivet. Rådet skal gi NMBU råd om utdanningsprofil, inkludert etter og videreutdanning, og utdanningens kobling til forskning og innovasjon. Rådets skal ha et overordnet nasjonalt og internasjonalt perspektiv knyttet opp mot samfunnsoppdraget til NMBU, med innslag fra arbeidsliv, forvaltningen, næringsliv og organisasjoner. Rådet skal ha 13 medlemmer, derav 2 studenter. NMBU representeres ved rektor, prorektor og dekaner, med rektor som leder. Rådet møtes 1 gang i året. I tillegg kan det være aktuelt med en årlig konferanse med bredere deltagelse fra NMBU Rådet videreutvikler selv sitt mandat. Dette forelegges og godkjennes av styret. Uavhengig av et RSA NMBU viderefører den utstrakte kontakten med næringsliv både på universitetsnivå, og på fakultets og instituttnivå. Kort om sammensetning Det er viktig å få etablert et råd som kan bistå NMBU i arbeidet med strategisk tanker rundt utviklingen av NMBU. Samtidig bør ikke Rådet bli for stort. Vi vil foreslå et råd på ca. 13 medlemmer. Fra NMBU: Rektoratet og dekaner 2 Studenter Aktører fra arbeids og samfunnsliv. Her vil det bli viktig å få et bredt sammensatt RSA, der både sentrale aktører i arbeidslivet som for eksempel NHO, KS, og LO inviteres inn. I tillegg bør sentrale aktører innen næringsliv inn for å styrke sammenhengen opp mot NMBUs samfunnsoppdrag. Det kan være aktører fra primærnæringene (både landbruk, NMBU Universitetsstyret Møtedato

17 17 av havbruk og skogbruk). Enkelte frivillige organisasjoner vil kunne gi gode innspill til det arbeidet RSA skal utføre. NMBU er et nasjonalt universitet med samfunnsoppdrag som strekker seg utover Folloregionen. Det vil likevel være naturlig å vurdere om regionale aktører som fylkeskommunene i Akershus og Østfold skal inviteres inn. Universitetsstyret inviteres til å diskutere hvem som bør inviteres inn i RSA. RSA vil diskutere saker som ligger inn under Studieavdelingen, Forskningsavdelingen og Senter for etter og videreutdanning. Det foreslås derfor at Administrasjonsdirektøren er sekretær for RSA. Intern saksbehandling De tre fakultetsstyrene behandlet forslaget til RSA på sine møter 22., 27. og 28. mai. Alle fakultetsstyrene sluttet seg til forslaget om at RSA etableres kun på institusjonsnivå, at det bør være ett årlig møte, og at størrelsen bør begrenses. Studieutvalget behandler saken på sitt møte 11. juni Om det kommer innspill fra Studieutvalget vil styret få informasjon om dette på styremøtet. Rektors vurdering RSA skal bidra til å utvikle NMBU og gi konkrete råd i utviklingen av utdanning, kunnskapsdeling og innovasjon. Det foreslås et RSA på institusjonsnivå, og rektor er opptatt av at kvaliteten på møtene er viktigere enn hyppigheten. Rektor støtter derfor at det i utgangspunktet blir et årlig møte. I det viktige arbeidet RSA skal bidra med, vil det være viktig at man får tak i medlemmer som kan bistå NMBU med å tenke de gode tanker. Rektor ser at det er viktig å bruke tid på å finne de rette medlemmene i utvalget, og det foreslås at styret gir fullmakt til rektor og styreleder til å kontakte aktuelle medlemmer og oppnevne disse. Rektor peker på at den kontakten og det samarbeidet som NMBUs institutter har, er viktig å videreutvikle. Rektor vil presisere at den gode kontakten og samarbeidet med arbeids og næringsliv som er på instituttnivå må fortsette. NMBU Universitetsstyret Møtedato

18 18 av 261 US 76/2014 Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets og høyskolesektoren Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Arkiv nr: 14/03135 Vedlegg: 1. Brev fra Kunnskapsdepartementet av : Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner: Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitetsog høyskolesektoren Kunnskapsdepartementets brev sendes til Universitetsstyret. Rektor vil til US-møtet komme med en anbefaling på hvordan dette arbeidet kan legges opp. Forslag til vedtak: Vedtak utformes på møtet. 04. juni 2014 Mari Sundli Tveit Rektor NMBU Universitetsstyret Møtedato

19 US-sak 76/2014 Vedlegg 1 19 av 261 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren Ifølge liste Deresref Vårref Dato 14/ OPPDRAG TIL STATLIGEHØYEREUTDANNINGSINSTITUSJONER: INNSPILL TILARBEIDET MED FRAMTIDIGSTRUKTURI UNIVERSITETS-OG HØYSKOLESEKTOREN Regjeringen skal som kjent legge fram en stortingsmelding om struktur i universitets- og høyskolesektoren våren Målet er høyere kvalitet i norsk høyere utdanning og forskning. I arbeidet vil Kunnskapsdepartementet ta utgangspunkt til UH-sektorens resultater i utdanning og forskning, vurdering av robusthet i fagmiljøene og krav om rimelig grad av kostnadseffektivitet. Jeg ber med dette de statlige universitetene og høyskolene om å gi innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren. 1. HØYE AMBISJONERFOR NORSK HØYERE UTDANNINGOG FORSKNING Regjeringen og samfunns- og næringsliv har store forventninger til og ambisjoner for høyere utdanningsinstitusjoner. I en globalisert verden blir kunnskap et stadig viktigere verktøy i den internasjonale konkurransen mellom landene. Regjeringen vil vektlegge en stor satsing på kunnskap som avgjørende for å styrke norsk konkurransekraft og bygge landet for framtiden. Regjeringsplattformen påpeker at "Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best." Det innebærer at vi må skille oss ut gjennom en befolkning med høy kompetanse. Her spiller universiteter og høyskoler en nøkkelrolle. Et overordnet spørsmål er om dagens struktur er tilpasset ambisjonene om at Norge skal være en ledende kunnskapsnasjon som bidrar til å løse de globale utfordringene, samtidig som samfunnets kompetansebehov dekkes innenfor kostnadseffektive rammer. Universiteter og høyskoler er viktige samfunnsinstitusjoner, med et stort mandat: Ifølge universitets- og høyskoleloven skal universiteter og høyskoler tilby utdanning og utføre forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå. Institusjonene Postadresse:Postboks8119Dep,0032Oslo Kontoradresse:Kirkeg.18 Telefon: Telefaks: Org.nr.:

20 20 av 261 skal videre formidle kunnskap om virksomheten og utbre forståelse for prinsippet om faglig frihet og anvendelse av vitenskapelige og kunstneriske metoder og resultater, både i undervisningen av studenter, i egen virksomhet for øvrig og i offentlig forvaltning, kulturliv og næringsliv. Som for alle offentlige virksomheter, skal mandatet oppfylles innenfor en effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene. Hva skal til for at institusjonene skal kunne oppfylle dette samfunnsoppdraget og ambisjonene jeg har skissert over? OVERORDNETTILSTANDSVURDERING Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2014 viser et differensiert bilde av den norske universitets- og høyskolesektoren: Det har vært stor aktivitetsvekst de siste ti årene, og det er mange gode fagmiljøer. Jeg mener likevel at det er flere områder hvor vi må bli bedre. Norsk forskning når ikke like høyt opp i internasjonale sammenligninger som svensk, finsk og dansk forskning, men det er ingen grunn til at Norge ikke skal hevde seg på linje med nabolandene. Våre fremste miljøer må bli enda bedre, og flere miljøer må løftes fram, slik at vi kan få større uttelling på den internasjonale arenaen med flere verdensledende miljøer og mer gjennombruddsforskning. I tillegg til at vi ønsker å hevde oss bedre internasjonalt, ser vi bekymringsfulle kvalitetsproblemer ved en del institusjoner og ved en del utdanninger. En del institusjoner har problemer med å tiltrekke seg fagfolk og studenter, har få studenter på campus og uteksaminerer få kandidater. Det forskes og publiseres lite, både totalt og av hver enkelt forsker. I tillegg er evnen til å hente ekstern finansiering svært begrenset. Selvsagt sier ikke disse faktaene alt, men de tvinger fram spørsmålet: Leverer disse institusjonene den kvaliteten på høyere utdanning og forskning som vi trenger for å nå ambisjonene våre? ARBEIDET MED EN STORTINGSMELDINGOM STRUKTURI UNIVERSITETS-OG HØYSKOLESEKTOREN Hvis vi skal heve kvaliteten i høyere utdanning og forskning, må vi blant annet se på hvordan vi organiserer universitets- og høyskolesektoren: Er dagens organisering hensiktsmessig, eller far vi mer ut av ressursene vi investerer, dersom vi organiserer sektoren annerledes? Arbeidet med strukturendringer er bare ett av kvalitetstiltakene vi jobber med. Alle de sju satsingene som ble lansert på Kontaktkonferansen 2014 har økt kvalitet som mål. Landet skal blant annet bygges gjennom solide utdatminger og tilgang til kunnskap av høy kvalitet over hele landet, og det er kvaliteten på utdanningen og forskningen som skal legge føringer på strukturendringer. Vi har derfor ikke begynt stortingsmeldingsarbeidet med å bestemme hvilke institusjoner som skal slås sammen eller skissere arbeidsdelingen mellom de ulike institusjonene. I dette arbeidet ønsker vi en god og inkluderende prosess, der innspill fra sektoren vil bli vurdert og tillagt vekt i den videre prosessen. På lanseringskonferansen for Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2014 og Forskningsbarometeret 7. mai annonserte jeg at vi på UHRs representantskapsmøte 13. mai ville konkretisere en bestilling til institusjonene. Statssekretær Bjørn Haugstad ga der Side 2

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN 9 f DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ':'_' 'j Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-26.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 130 Dato: 06.11.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-17.00. Lunsj kl. 11.45 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014 STUDENTTINGET - studentens stemme MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014 Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunm,kapsmin.teren Ifølge liste 421icr Bacc 14 2719-26.05 14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDANNINGSINSTITUSJONER: INNSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUICEUR I UNIVERSITETS-

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 19. desember 2013 Tid: 10:00 17.00 Sted: Sem Gjestegård PROTOKOLL 12/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 5. desember 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 13. desember 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo,

Detaljer

Innkalling. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser

Innkalling. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser 1 av 234 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 11. desember 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg 1 av 160 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 17. oktober 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Igic;(1L't Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015)

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Avdelingen i universitetsadministrasjonen Arkiv nr: 14/01810 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 12.02.14

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE Dato: 05.03.2015 Sted: Styrerommet, Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.00. Lunsj kl. 12.00 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel Tid Side 17/2015

Detaljer

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Vår ref. 14/00750-9 Deres ref. Dato 04.02.2015 Innkalling

Detaljer

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011...

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011... Styremøte nr 6/2011 Tid: Torsdag 29. september kl. 12:00-17:00 Fredag 30. september kl. 09:00-14:00 Sted: Torsdag: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Fredag: Honne konferansesenter, Biri, Gjøvik Saksliste

Detaljer

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal 39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal Saksgang Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 25.06.2015 39/15 Forslag til

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget

Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget 1 av 248 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 18. april 2013 Til medlemmer av fellesstyret Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Det innkalles med dette til møte i Universitetsstyret.

MØTEINNKALLING. Side1. Det innkalles med dette til møte i Universitetsstyret. Dato: 5.3.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonen, Tromsø Møtedato: 13.03.2014 Tidspunkt: Kl 09.00 - Det innkalles med dette til møte i Universitetsstyret.

Detaljer

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT FRA PROSJEKTSTYRET OPPLEGG FOR HØRINGSPROSESS

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT FRA PROSJEKTSTYRET OPPLEGG FOR HØRINGSPROSESS Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 10.04.2014 S-sak 29/14 Saksbehandler: Journalnummer: Henning Hanto 2011/1414 FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern

Detaljer

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020?

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? Til: Fra: UHRs styre Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget besluttet på møtet 7. februar 2012 å lage et framtidsrettet dokument til UHRs styre om kvalitet i høyere

Detaljer

HiTs innspill til strukturmeldingen oppsummering: Vedlegg 1

HiTs innspill til strukturmeldingen oppsummering: Vedlegg 1 Vedlegg 1 Høgskolen i Telemark (HiT) sitt strategiske innspill til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med strukturendring i sektoren, jf. oppdragsbrev av 26. mai 2014 HiTs innspill til strukturmeldingen

Detaljer