S T Y R E S A K # 37/14 STYREMØTET DEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S T Y R E S A K # 37/14 STYREMØTET DEN 16.09.14"

Transkript

1 S T Y R E S A K # 37/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN Forslag til vedtak: Styret ber om at det utarbeides et forslag til innspill til Kunnskapsdepartementet basert på diskusjonen i styremøtet , oppdragsbrev fra kunnskapsministeren datert , samt drøftingene i dialogmøtet Forslaget legges frem til endelig drøfting i styremøtet Vedlegg: Saksfremlegg Brev fra Kunnskapsdepartementet datert Brev til Kunnskapsdepartementet datert Samarbeidsavtale med Griegakademiet Tidligere dokumenter: Bergen, den

2 Innspill til Kunnskapsdepartementets strukturmelding Innledning Som styret ble orientert om i styremøtet 17. juni, skal regjeringen legge frem stortingsmelding om struktur i universitets- og høgskolesektoren våren Stortingsmeldingen er én av syv satsinger for økt kvalitet i høyere utdanning og forskning som ble lagt frem av kunnskapsministeren på Kunnskapsdepartementets kontaktkonferanse 14. januar I arbeidet med stortingsmeldingen tar departementet utgangspunkt i UH-sektorens resultater i utdanning og forskning, vurdering av robusthet i fagmiljøene, og krav om rimelig grad av forskningseffektivitet. I brev av (vedlegg 1) gir regjeringen institusjonene i oppdrag å vurdere sin plass i et fremtidig UH-landskap med færre institusjoner. I innspillene skal institusjonene skissere ønsket strategisk profil og gi en kritisk vurdering av egne forutsetninger for å realisere denne. Institusjonenes endelige innspill skal oversendes departementet innen utgangen av oktober. Som styret er kjent med skal det gjennomføres et dialogmøte med departementet 25. september og KHiB har allerede spilt inn forslag til dette møtet (vedlegg 2). Mulige modeller for KHiB som institusjon I forhold til de vurderinger som må gjøres i strukturarbeidet vil det være naturlig å ha strategiplan som et utgangspunkt. Kunst- og designhøgskolen i Bergen har langt på vei realisert sine mål i inneværende strategiperiode. To punkter som det likevel er særlig relevant å trekke frem er: I 2016 er vi fortsatt en selvstendig institusjon som samarbeider med relevante partnere om kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning, undervisning og forvaltning. I 2016 oppnår stipendiatene våre PhD-graden gjennom stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. Strukturendringer bør basere seg på institusjonens faglige utvikling. Samarbeidsrelasjoner som utelukkende skal gi uttelling i form av administrativ samordning og rasjonalisering kan oppnås på andre måter, f.eks. gjennom organisering av tjenestesentre, kompetansesentre og formalisert samarbeid innen definerte områder. Vi vil i det følgende skissere de fire modellene som vi mener er mest aktuelle i KHiBs utvikling. 1) KHiB en selvstendig institusjon med tydelig faglig profil Hovedelementer for vår styrke som institusjon: 1

3 KU-satsing Akkreditering som vitenskapelig høgskole Kvalitetsutviklingsprogrammet Organisasjonsutviklingsprosessen økt robusthet i våre fagmiljø Vår kompetanse på utøvende utdanning Det er usikkert om våre fag vil tjene på en strukturell sammenslåing med andre institusjoner i Norge. KHiB har et godt samarbeid både nasjonalt og internasjonalt, og vår styrke består i å videreutvikle dette samarbeidet. Det er kun tre nasjonale institusjoner for kunstnerisk utdanning i Norge og gjennom Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid er det etablert gode faglige relasjoner. 2) KHiB en selvstendig, større institusjon med tydelig faglig profil for et samlet miljø med utøvende utdanning i Bergen I tillegg til satsingen på KU har KHiB svært gode resultater å vise til når det gjelder gjennomstrømning. Videre viser de årlige evalueringene at studentene får solid oppfølging. Man kan tenke seg en organisering der KHiB favner om hele det skapende og utøvende utdanningsmiljøet i Bergen, der Griegakademiet (GA), Bergen arkitekthøgskole og Skrivekunstakademiet i Hordaland blir en del av KHiB. KHiB og GA har allerede en samarbeidsavtale (vedlegg 3) og en institusjonssammenslåing vil kunne ta utgangspunkt i denne avtalen. En større kunstnerisk institusjon vil tydeliggjøre et samlet kunstnerisk miljø i Bergen og vil være en styrke for fagmiljøene. På den måten vil vår region også bli en tyngre aktør i den kunstneriske utviklingen nasjonalt. 3) KHiB som sentral aktør i et nytt kunstnerisk fakultet ved UiB Som nevnt under punkt 2 er det nærliggende å tenke et samarbeid med GA. Man kan dermed se for seg et eget kunstnerisk fakultet ved UiB. UiB har allerede vært i kontakt med KHiB i forhold til denne modellen, der deres utgangspunkt er at det vil styrke begge institusjonene faglig. De faglige fordelene vil i stor grad være de samme som under punkt 2. Men for KHiB kan dette gjøre at vår status som ledende kunstnerisk institusjon forsvinner, noe som igjen kan gi oss utfordringer både med tanke på rekruttering, nasjonalt og internasjonalt samarbeid, samt muligheten til å sette våre fag på dagsorden. Administrativt vil en slik strukturendring ha en rekke fordeler, som imidlertid også kan løses gjennom formelle samarbeidsavtaler innen gitte administrative områder. Denne modellen må også sees i forhold til sammenslåing av Kunsthøgskolen i Oslo og Arkitekturog designhøgskolen i Oslo. En Oslo-basert sammenslåing av disse to institusjonene vil fremstå som en selvstendig stor institusjon med direkte påvirkning inn mot departementet, og vil med det være førende for politisk utvikling av vår fagfelt i sektoren. 2

4 4) KHiB i et sammenslått fagmiljø for all kunstutdanning i Norge (nasjonalt kunstnerisk universitet) Dette var drøftet i Stjernøutvalgets innstilling, men ble ikke fremmet som en endelig løsning. Et ikke-geografisk betinget «estetisk universitet» vil kunne bestå av KHiO, KHiB, AHO, NMH og evt GA. Denne modellen gir en rekke utfordringer, både faglig og administrativt. Et slikt nasjonalt universitet vil være forutbestemt til å ha hovedsete i Oslo og nødvendig faglig konkurranse vil falle bort. Videre vil diversiteten i dagens kunstneriske utviklingsarbeid og utdanning i Norge bli svekket, og dette vil igjen svekke fagenes utvikling. Forutsetningen for modellen vil være et omfattende arbeid for å utrede strukturen. Videre vil samarbeidet bli krevende administrativt og det er vanskelig å se at det vil gi administrative fordeler. En fordel med modellen kan være at det blir enklere å få på plass en PhD-grad for utøvende utdanning. Høgskoledirektørens kommentarer Formålet med dette saksfremlegget er å legge til rette for en diskusjon i styret om aktuelle modeller der KHiB inngår i en fremtidig ny struktur i UH-sektoren. Vi mener at KHiBs ambisjoner må være basert på vår strategiplan og sikre en faglig utvikling. Videre bør vi gjennom strukturarbeidet sette kunstnerisk utviklingsarbeid og kunstnerisk forskning på agendaen og sikre at vi blir mer struktursterke. Dialog med andre institusjoner om samarbeid må være basert på kunstnerisk utviklingsarbeid og gi oss mulighet til å realisere faglige ambisjoner som vi ikke kan få til i dagens struktur. Forslag til vedtak: Styret ber om at det utarbeides et forslag til innspill til Kunnskapsdepartementet basert på diskusjonen i styremøtet, oppdragsbrev fra kunnskapsministeren datert , samt drøftingene i dialogmøtet Forslaget legges frem til endelig drøfting i styremøtet september 2014 CO 3

5 Ifølge liste Kunnskapsministeren KUNNSKAPSDEPARTEMENT Ç1i DET KONGELIGE Org. nr.: kiridrese: Knkee. 1$ Telefon: I elefak: h4 Pu.tadrese: Potbç ks 8119 Dep. 0(132 ( )slo universitets- og høyskoleloven skal universiteter og høyskoler tilby utdanning og utføre forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarheid på høyt interuasjonalt nivå. Institusjonene Universiteter og høyskoler er viktige samfunnsinstitusjoner, med et stort mandat: Ifølge samfunnets kompetan sehehov dekkes innen for kostnadseffektive rammer. en ledende kunnskapsnasjon som bidrar til å løse de globale utfordringene, samtidig som Et overordnet spørsmål er om dagens struktur er tilpasset ambisjonene om at Norge skal være universiteter og høyskoler en nøkkeirolle. innebærer at vi må skille oss ut gjennom en befolkning med høy kompetanse. Her spiller Regjeringsplattformen påpeker at Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best. Det Regjeringen og samfunns- og næringsliv har store forventninger til og ambisjoner for høyere utdanningsinstitusjoner. I en globalisert verden blir kunnskap et stadig viktigere verktøy i den internasjonale konkurransen mellom landene. Regjeringen vil vektiegge en stor satsing på kunnskap som avgjørende for å styrke norsk konkurransekrafi og bygge landet for framtiden. FORSKNING i. HØYE AMBISJONER FOR NORSK HØYERE UTDANNING OG arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren. effektivitet. Jeg ber med dette de statlige universitetene og høyskolene om å gi innspill til og forskning, vurdering av robusthet i fagiriiljøene og krav om rimelig grad av kostnads I arbeidet vil Kunnskapsdepartementet ta utgangspunkt til UH-sektorens resultater i utdanning høyskolesektoren våren Målet er høyere kvalitet i norsk høyere utdanning og forskning. Regjeringen skal som kjent legge fram en stortingsmelding om struktur i universitets- og UN1VERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN INNSPILL TIL ARBEIDF MED FRAMTIDIG STRUETUR I OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDANNINGSINST1TUSJONER: 14/ Deres ref Dato Vr ref

6 Side 2 2. OVERÖRINFT TILSTAND SVIJRDERING forvaltning av virksomheten, kompetansen o.g ressursene. mange gode fagmiljøer. Jeg mener likevel at det er flere områder hvor vi må bli bedre. Norsk forskning når ikke like høyt opp i internasjonale sammenligninger som svensk, finsk og dansk problemer med å tiltrekke seg fagfolk og studenter, har få studenter på campus og uteksarninerer få kandidater. Det forskes og publiseres lite, både totalt og av hver enkelt frihet og anvendelse av vitenskapelige og kunstneriske metoder og resultater, både i under \ska1viderefornidle kunnskap om virksomheten og utbre forståelse for prinsippet om faglig Våre fremste miljøer må bli enda bedre, og flere miljøer må løfies fram, slik at vi kan få større forskning, men det er ingen grunn til at Norge ikke skal hevde seg på linje med nabolandene. visningen av studenter, i egen virksomhet for øvrig og i offentlig forvaltning, kulturliv og næringsliv. Som for alle offentlige virksomheter, skal mandatet oppfylles innenfor en effektiv bruddsforskning. jeg har skissert ovei? uttelling på den internasjonale arenaen med flere verdensledende miljøer og mer gjennom Hva skal til for at institusjonene skal kunne oppfylle dette samfunnsoppdraget og ambisjonene problemer ved en del institusjoner og ved en del utdanninger. En del institusjoner har Tilstandsrapporten for høyei-e utdanning 2014 viser et differensiert bilde av den norske I tillegg til at vi ønsker å hevde oss bedre internasjonalt, ser vi bekymringsfulle kvalitets på høyere utdanning og forskning som vi trenger for å nå ambisjonene våre? universitets- og høyskolesektoren: Det har vært stor aktivitetsvekst de siste ti årene, og det er forsker. I tillegg er evnen til å hente ekstern finansiering svært begrenset. Selvsagt sier ikke disse faktaene alt, men de tvinger fram spørsmålet: Leverer disse institusjonene den kvaliteten 3. ARBEIDET MED EN STORTINGSMELDING OM STRUKTUR I føringer på strukturendringer. Vi har derfor ikke begynt stortingsmeldingsarbeidet med å bestemme hvilke institusjoner som skal slås sammen eller skissere arheidsde]ingen mellom de vi organiserer universitets- og høyskolesektoren: Er dagens organisering hensiktsmessig, eller Hvis vi skal heve kvaliteten i høyere utdanning og forskning, må vi blant annet se på hvordan får vi mer ut av ressursene vi investerer, dersom vi organiserer sektoren annerledes? Arbeidet med strukturendringer er bare ett av kvalitetstiltakene vi jobber med. Alle de sju satsingene som ble lansert på Kontaktkonferansen 2014 har økt kvalitet som mål. kvalitet over hele landet, og det er kvaliteten på utdanningen og forskningen som skal legge Landet skal blant annet bygges gjennom solide utdanninger og tilgang til kunnskap av høy ulike institusjonene. I dette arbeidet ønsker vi en god og inkluderende prosess, der innspill fra sektoren vil bli vurdert og tillagt vekt i den videre prosessen. På lanseringskonferansen for Ti!standsrapporten fàr høverc utdanning 2014 og Forsknings baronic terel 7. mai annonserte jeg at vi på UHRs representantskapsmøte 13. mai ville konkretisere en bestilling til institusjonene. Statssekretær Bjøm Haugstad ga der UN1VERSITErS- OG HØYSKOLESEKTOREN

7 følges opp og får konsekvenser?. konsentrasjon og sammenslåing. Utfordringen som ble gitt var følgende: Hvor og hvordan finner og realiserer din institusjon sin strategiske posisjon i et UH-landskap med færre institusjoner, en krevende demografisk utvikling (for mange læresteder) og med tydeligere forventinger til akadernisk standard (læringsutbytte, forskningskvalitet) som forventninger forutsetninger for å realisere denne, med en særskilt vurdering av samarbeid, arbeidsdeling, Side 3 lykkes i den internasjonale konkurransen om forskningsmidler? Bør institusjoner med få søkere og lave studenttall legge ned tilbud som er dekket av Tilbys samme type utdanninger for mange steder? Hvor mange kandidater må utdannes ved institusjonen eller utdanningen for at den skal Bør små mastergrads- og ph.d.-programmer samles på noen utvalgte institusjoner for å Ved rekrutteringsproblemer, lave studenttall og negativ befolkningsutvikling Hvilke grep kan gi mer arbeidsdeling mellom de eldste universitetene når det gjelder å Bør profesjonsutdanningene tilbys på færre institusjoner, slik at fagmiljøene er mer Hvordan kan vi organisere forskning på store samfunnsutfordringer, som eksempelvis Hvordan kan vi sikre at profesjonsutdanninger med korte forskningstradisjoner er FoU Hvilke strukturelle grep bør institusjonene ta for å styrke sin internasjonale posisjon og fi-agmentert og ressursene spredt tynt utover? som støtter opp om kjerneoppgavene forskning og utdanning? ha en viktig funksjon ved å bidra til å dekke arbeidsmarkedets behov? Hvor lave kandidattall er forenelig med studiekvalitet, robusthet og kostnads Hvordan kan vi sikre en profesjonell og kostnadseffektiv administrasjon i UH-sektoren plass skal institusjonen ha i den framtidige strukturen i høyere utdanning? aldring og omsorg, når forskningen i mange av de aktuelle profesjonsfagene er baserte? tilby små fag? Er det mulig å tenke seg mer nordisk arbeidsdeling i små fag? hvilken andre i regionen, eller som faller utenfor institusjonens definerte profil? sikre at mastergrads- og ph.d.-studentene inngår i et fagmiljø? forskning og høyere utdanning og gjennomfører strukturendringer? effektivitet? robuste? Hva betyr det for Norge at flere nærliggende land konsentrerer sine ressurser til Hva betyr den demografiske utviklingen for institusjonen? framtidig strategisk posisjon skal vurderes: sentralt i strukturdiskusjonen. Jeg ber om at institusjonene tar disse med i betraktning når På UHRs representantskapsmøte ble det stilt flere spørsmål som departementet mener står ble bedt om å skissere ønsket strategisk profil i 2020 og gi en kritisk vurdering av egne institusjonene i oppgave å vurdere sin plass i et framtidig UH-landskap med færre institusjoner for å heve kvaliteten i høyere utdanning og forskning. Universiteter og høyskoler

8 Sidu 4 høyskoler? strukturelle endringer bør eventuelt gjøres? påvirker kvaliteten, herunder internasjonal konkurransekraft. i forskning? Hvilke spesifisert innebærer det at institusjonene med utgangspunkt i spørsmålene over skal beskrive: Oppdraget gjelder alle statlige universiteter og høyskoler, og institusjonene kan ta Hva slags struktur trenger vi for å få forskning av høyere kvalitet ved universiteter og Hvilke forhold i relasjonen mellom universitetene og høyskolene og instituttsektoren vurdere egne styrker og svakheter og foreta en grundig selvevaluering av virksomheten som et utgangspunkt i eksisterende planer i arbeidet. Institusjonene må bruke tiden framover til å ledd i den kommende dialogen om framtidig universitets- og høyskolesektor. 5. DIALOGMØTER OG INNSPILL alle universiteter og høyskoler vurdere hvor de ser sin plass i en sektor med færre 4. OPPDRAGF Regjeringen er opptatt av god dialog og forankring for skape felles forståelse av problemer. utfordringer og muligheter. Det legges derfor opp til dialog med og innspill fra ulike institusjoner. lnnspillet skal gi en beskrivelse av ønsket strategisk posisjon i 2020 og en vurdering av de hovedgrepene som må gjøres for å realisere strategisk profil. Nærmere I lys av disse spørsmålene og ambisjonene for norsk høyere utdanning og forskning, ber jeg ønsket strategisk profll 2020, herunder Kritisk vurdering av egne forutsetninger for å realisere strategisk profil innenfor Hovedgrep institusjonen vil gjennomføre for å realisere ønsket strategiske profll Vurdering og konkretisering av tiltak som fremmer samarbeid, arbeidsdeling, Hvor og hvordan finner og realiserer din institusjon sin strategiske posisjon i et Identifisering av nødvendige endringer i rammebetingelser som ikke angår budsjett Hvordan kan institusjonen styrkes gjennom sammenslåing med en annen eller flere gjeldende budsjettrammer konsentrasjon og sarnmenslåing landskap med: utdanning og forskning ved andre institusjoner gjennom sammenslåing? Store institusjoner bør eksplisitt vurdere sin nasjonale rolle. andre institusjoner, eller hvordan kan institusjonen bidra til å løfte kvaliteten på o Faglige prioriteringer (forskning og utdanningstilbud) o Konkrete ambisjoner innen kjerneoppgavene utdanning, forskning, o Viktigste målgrupper og partnere o Færre institusjoner o En krevende demografisk utvikling o Tydeligere forventinger til akadernisk standard i form av læringsutbytte, kunnskapsdeling forskningskvalitet som følges opp og får konsekvenser

9 Departementet oppfordrer til utstrakt kontakt institusjonene imellom i denne prosessen. både i Departementet ber om å få oversendt et kort notat fra hver enkelt institusjon tre uker før og utenfor egen region. første rekke ment å være en arena der institusjonene kommer med innspill til KD. skal finne sted og grupperingen til møtet er ikke ment som grenser for arbeidet. Møtene er i Side 5 Vedlegg: Plan for regionmøtene i september Departementet og institusjonene har et felles ansvar for å oppfylle det store samfunns hvordan strukturendringer kan bidra til at vi best mulig oppfyller den viktige samfunnsrollen nasjonale behov. vi har. Departementet må selvsagt vurdere disse samlet og se i hvilken grad de svarer på mandatet for forskning og høyere utdanning. Jeg ser fram til institusjonenes innspill om 8. AVSLUTNING institusjonene vil Kunnskapsdepartementet derfor vurdere om dialogmøtet i september skal institusjonene på forhånd. egen prosess i Nordland, og det foreligger tilstrekkelig med utredninger og kunnskaps stor grad vært en respons på de samme utfordringene som er skissert over, og ikke i første Det har vært flere strukturendringer i Nord-Norge de siste årene, også fusjoner. Disse har i 7. STRUKTUR I NORD-NORGE sammenslåing og strukturendring med tanke på å tildele stimuleringsmidler i rekke motivert ut fra ønsket om universitetsstatus. I tillegg har det i flere år allerede vært en benyttes til å diskutere konkrete forslag til strukturendringer som departementet vil oversende Regjeringen vil benytte positive økonomiske virkemidler som skal stimulere til sammen slåinger mellom institusjoner. Departementet vil foreta en konkret vurdering av den enkelte grunnlag om behovet for ytterligere strukturendringer i Nord-Norge. Sammen med for universitets- og høyskolesektoren. Institusjonene skal i sin gjennomgang av oppdraget ta høyde for gjeldene økonomiske rammer 6. ØKONOMISKE RAMMEBFI1NGELSER over status i arbeidet og hvilke strukturendringer institusjonen ønsker å diskutere på møtet. Basert på innspillene vil departementet sende ut en dagsorden i forkant av møtene. Institusjonenes endelige innspill skal oversendes Kunnskapsdepartementet innen utgangen av oktober. dialogmøtet. Notatet bør ikke være på mer enn en side, og det bør gi en kort oppsummering vedlagte plan for tid og sted. Institusjonene er invitert ut fra geografisk nærhet til der møtet interessenter og jeg inviterer til regionale dialogmøter med institusjonene til høsten, se

10 Kopi: Universitets- og høgskolerådet Privat høyere utdanningsinstitusjofler Nettverk for private høyskoler Side 6

11 2 eksterne styremedlemmer. høyskolesektoren. Kunnskapsministeren vil lede møtene. Møtedeltakelse fra institusjonen: styreleder, rektor, direktør, studentrepresentant i styret og 1- Kunnskapsdepartementet inviterer til innspillsmøter om framtidig struktur i universitets- og Hegskolen i Lillehanimer Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark 23. september, Oslo Aricitektur- og designhøgskolen i Oslo Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Ålesund universitet Norges teknisk- naturvitenskapelige Høgskolen i Volda logistikk Høgskoien i Molde - vitenskapelig høgskole i 17. september, Molde Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Telemark Universitetet i Agder Høgskolen i Østfold universitet Norges miljø- og biovitenskapelige 12. september, Porsgrunn Høgskolen i Buskerud og Vestfold Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges Samisk høgskole Høgskolen i Nesna universitet arktiske Høgskolen i Narvik 5. september, Bodø Høgskolen i Harstad Dato og sted: Institusjon møtene vil avholdes. Likeledes vil departmentet sende ut endelig dagsorden etter å ha mottatt innspillene fra institusjonene 3 uker i forkant av møtet. Det legges opp til at styreleder ved Møtene er beregnet til fire timer. Kunnskapsdepartementet vil komme tilbake med hvor den enkelte institusjon får inntil 10 minutter som en innledning til dialogen. struktur i universitets- og høyskolesektoren Diatogmeter med universiteter og høgskoler om framtidig

12

13 Høgskolen i Bergen Postboks BERGEN Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Gjøvik Postboks GJØVIK Vestfold designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Postboks KONGSBERG Side 7 Norges Handeishøyskole Helleveien BERGEN Norges miljø- og Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Samisk høgskole Hånnoluohkkå KAUTOKEINO 9019 TROMSØ Høgskolen i Volda Postboks VOLDA Høgskolen i Østfold 1757 HALDEN Kunst- og designhøgskolen Norges idrettshøgskole Postboks 4014 Ullevål Stadion 0806 OSLO Universitetet i Agder Servieeboks KRISTIANSAND S Universitetet i Bergen Postboks BERGEN Universitetet i Nordland Postboks BODØ Universitetet i Oslo Postboks 1072 Blindern 0316 OSLO Universitetet i Stavanger 4036 STAVANGER hiovitenskapelige universitet naturvitenskapehge universitet TRONDHEIM Postboks Ås Høgskolen i Hedmark Postboks ELVERUM Høgskolen i Narvik Postboks NARVIK Høgskolen i Nesna 8700 NESNA Høgskolen i Nord-Trøndelag Postboks STEINKJER Høgskolen i Oslo og Akershus Postboks 4, St. Olavs plass 0130 OSLO Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskoleadministrasjonen 7004 TRONDHEIM Høgskolen i Telemark Postboks PORSGRUNN Høgskolen i Ålesund Serviceboks ÅLESUND Høgskolen Stord/Haugesund Klingenbergveien STORD Bergen Strømgaten i 5015 BERGEN Norges rnusikkhøgskole Postboks 5190 Majorstua 0302 OSLO Norges teknisk- Høgskolen i Harstad Havnegt HARSTAD Høgskolen i Lillehammer Postboks LILLEHAMMER Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i Postboks MOLDE logistikk Høgskolen i Sogn og Fjordane Postboks SOGNDAL Kunsthøgskolen i Oslo Postboks 6853 St Olavsplass 0130 OSLO Arkitektur- og Adresseliste

14 Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Kun nskapsdepartem entet A: Strømgaten 1,5015 Bergen, NorwayT: F: E: W: 1 vedlegg høgskoledirektør Cecilie Ohm rektor jlj2_ GerdTinglum Med hilsen Forskerforbundet Øystein Hauge i tillegg til rektor, prorektor og direktør. På møtet med fagforeningene i etterkant av dialogmøtet deltar tillitsvalgt fra Vedlagt følger vårt en-siders innspih til møtet. Cecilie Ohm, høgskoledirektør Sarah Leszinski, studentrepresentant Inger Østensjø, eksternt styremedlem Åse Huus, internt styremedlem Sven-Åge Birkeland, eksternt styremedlem Johan Sandborg, prorektor På dia[ogmøtet i Stavanger vil Kunst- ogdesignhøgskolen i Bergen delta med følgende representanter: Gerd Tinglum, rektor Det vises til brev fra departementet datert og universitets- og høyskolesektoren Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner: innspitl til arbeidet med framtidig struktur i Deres ref.: 14/2719 Vår ref.: 14/279 co Bergen, k. Bergen Academy of Art and Design Kunst- og designhøgsko(en i Bergen

15 KHiB er en institusjon som gjennom målrettet og aktiv satsing har frembrakt fagmiljøer innen kunst og styre akkreditert som vitenskapelig høgskole. NOKUTs sakkyndige komité skriver i sin konklusjon at utdanning basert på det fremste innen kunstnerisk utviklingsarbeid. I februar 2014 ble KHiB av NOKUTs KH1B, siden etableringen i 1996, arbeidet målrettet for å fremme lovens formål om å tilby høyere Med bakgrunn i den lovfestete likestillingen mellom kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) og forskning, har Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) som utdannings- og forskningsinstitusjon lnnspill til dialogmøte med Kunnskapsdepartementet 25. september 2014 form av administrativ samordning og rasjonalisering. KHiB vurderer det ikke som aktuelt å drøfte samarbeidsrelasjoner som utelukkende skal gi uttelling i innen våre fagfelt, er særegenheten som de norske kunstutdanningsinstitusjonene representerer hver for seg, en forutsetning for å drive fagene fremover. vi fortsette vårt internasjonale samarbeid. For norsk kunst og kulturliv, og for kunnskapsutviklingen KHiB ønsker å styrke sin rolle som faglig sentrum for kunstnerisk utviklingsarbeid i vår region. Videre vil studiene og forskningsmiljøene. Skrivekunstakademiet i Hordaland. Et tydelig samarbeid i en selvstendig institusjon vil styrke både samarbeidspartnere er Griegakademiet ved Universitetet i Bergen, Bergen arkitekthøgskole og struktursterkt. Dette vil vi oppnå ved å tilknytte oss miljø som har sin virksomhet innenfor skapende og utøvende forskning og utdanning som er forankret i kunstnerisk utviklingsarbeid. Naturlige Som faglig akkreditert høgskole er vår ambisjon å gjøre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning mer Strukturendringer som styrker kunstnerisk utviklingsarbeid og høyere kunstutdanning gjennomstrømning. KHiB har gjennom en årrekke hatt høy søknad til studiene på alle nivå, og vi kan vise til svært god premiss for internasjonal diskusjon om KU. utviklingsarbeid (under UHR). Her samarbeider de norske institusjonene som tilbyr skapende og etableringen av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid og Nasjonalt råd for kunstnerisk utøvende kunstutdanninger. Den norske samarbeidsmodellen vekker interesse internasjonalt og er en Nasjonalt har vi sammen med Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole vært pådrivere for institusjon med høy internasjonal anerkjennelse. at de driver med både KU og KU-basert utdanning på alle nivå. Dette gjør oss i stand til å være en Vi tiltrekker oss anerkjente kunstnere og forskere fra hele verden, og tilbyr våre ansatte vilkår som gjør organisert i grupper for kunstnerisk utviklingsarbeid med fokus på forskningsbasert undervisning. kriterier for gjennomføring, dokumentasjon og evaluering av KU på et høyt internasjonalt nivå. Vi har frem til 2014 nådd ambisiøse strategiske mål for organisasjonsutvikling. To kunstavdelinger har blitt til én, og de faglig ansatte ved begge våre avdelinger, Avdeling for kunst og Avdeling for design, er KHiB tar nasjonalt ansvar for videreutvikling av fagfeltet og prioriterer og bidrar til at det skapes klare Faglig kvalitet og utvikling integrasjon av undervisningen og det kunstneriske utviklingsarbeidet. design som bedriver kunstnerisk utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet, og som har god Bergen Academy otart and Design Kunst- og designhøgskolen I Bergen

16 Kunsthøgskolen i Bergen (KH1B) 1. Samarbeidspartnerne - 3b.1e]f U O&!i: -:y \ Griegakademiet Institutt for musikk, ULB. mellom Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB) og SAMARBEIDSAVTALE 1< bidra til å gjøre Bergen enda mer attraktiv som en dynamisk kunstby. kunstutdanning stimulere til nye tverrfaglige perspektiver på kunstnerisk utviklingsarheid, forskning og og utdanning. Samarbeidet skal derfor: KHiB og GA har flere felles interesser og utfordringer innen kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning 2. Mål for samarbeidet GA har ca. 200 studenter, 40 fast ansatte og 30 timelærere. for elever i års alder. Siden 2004 har GA også hatt talentutviklingsprogrammet Griegakademiets unge talenter (GUI), kunnskapstradisjonene. Det gis utdanningstilbud på både bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Griegakademiet Institutt for musikk, U1B (GA) musikkpedagogikk. Instituttet forsøker å skape samspill og samarbeid mellom disse lærere. GA er dessuten en viktig kulturaktør i Bergen. ProFilen bygger på fagmiljøer innen utøving (klassisk, jazz og tradisjonsmusikk), komposisjon, musikkvitenskap, musikkterapi og GAs utdannings- og forskningsvirksomhet bygger på internasjonalt aktive utøvere, forskere og KHIB har ca 300 studenter og 100 ansatte. er under utvikling. KHiB er også operatør for Nasjonalt stipendprogram for kunstnerisk treårige bachelorstudier og toårige masterstudier innen kunst eller design. Etterutdanningstilbud utviklingsarbeid som er stipendiatprogram på doktorgradsnivå. på det fremste innen kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og erfaringskunnskap. KH1B tilbyr visuell kunst og design. KHiB tilbyr høyeste utdanning i Norge på feltene kunst og design, basert KHiB er en av de to selvstendige nasjonale institusjonene som tilbyr høyere utdanning innen a J Bergen National Acadernyo the Arts 5 1 o - i, KunsthøgskoLen i Bergen K&sc Erqon

17 kunstnerisk utviklingsarbeid Stimulere ansatte til å utvikle felles prosjekter innen kunstnerisk utviklingsarbeid Utrede og eventuelt igangsette felles studentprosjekter, undervisning og studietilbud Samordne rekruttering av og informasjon for søkere til stipendiatprogrammet for KHiB og GA skal: 3. TiLtak Side 2 Kunsthøgskolen i Bergen UiB Rector Griegakademiet Institutt for musikk, Paula Crabtree Frode Thorsen samarbeidet. Undersøker muligheter for å videreutvikle samarbeid med institusjoner i Bergen, for Søke midler fra departementet og eventuelle andre finansieringskilder for å intensivere eksempel Borealis, Carte Blanche, Den nye opera og BIT, Bergen kulturskole fo rs kn in g kun stfaglig forskning Gjennomføre felles samlinger for stipendiater og veiledere Utrede og eventuelt iverksette samordning av administrative oppgaver Diskutere kunstpedagogiske utfordringer og utvikle samarbeid innen kunstfaglig praktiskpedagogisk utdanning (PPU) Arrangere en årlig felles personalkonferanse med fokus på kunstnerisk utviklingsarbeid og utviklingsarbeid som arbeidertverrkunstnerisk, i grenseland mellom KNiB og GA Stimulere til rekruttering av søkere til stipendiatprogrammet for kunstnerisk Diskutere strategiske tiltak innen kunstnerisk utviklingsarbeid, kunstutdanning og -:.. j ;.

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren. Deres ref Vår ref Dato 14/27 19-26.05.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren. Deres ref Vår ref Dato 14/27 19-26.05.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren MOTTATT 0 3 JUN 2014 KHiO Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/27 19-26.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDANNINGSINSTITUSJONER: INNSPILL TIL

Detaljer

Kunnskapsministeren 14/

Kunnskapsministeren 14/ Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-26.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDANNINGSINSTITUSJONER: INNSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

Detaljer

Kunnskapsministeren 14/

Kunnskapsministeren 14/ Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2592-22.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDANNINGSINSTITUSJONER: INNSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

Detaljer

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN 9 f DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ':'_' 'j Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-26.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET

Detaljer

NTNU O-sak 18/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.08.2014 Arkiv: N O T A T

NTNU O-sak 18/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.08.2014 Arkiv: N O T A T NTNU O-sak 18/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.08.2014 Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren (SAKS): NTNUs innspill Styret

Detaljer

OPPDRAG TIL STATLIGE }MERE UTDANNINGSINSTITUSJONER: INNSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UMVERSITETS- OG HOYSKOLESEKTOREN

OPPDRAG TIL STATLIGE }MERE UTDANNINGSINSTITUSJONER: INNSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UMVERSITETS- OG HOYSKOLESEKTOREN DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren Ifolge liste Deres ref Vat- ref Dato 14/2719-26.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE }MERE UTDANNINGSINSTITUSJONER: INNSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR

Detaljer

NTNU O-sak 18/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: N O T A T

NTNU O-sak 18/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: N O T A T NTNU O-sak 18/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.08.2014 Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren (SAKS): NTNUs innspill Styret

Detaljer

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-17.07.14 Dialogmøter med er og høyskoler september 2014 Vi viser til brev av 26. mai 2014 med invitasjon til dialogmøter i september 2014, i forbindelse med

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Igic;(1L't Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste From: Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 To: Postmottak Subject: Regnskapsavlegget for 2015 - Frister Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-14.09.2015

Detaljer

Ifølge liste. Kunnskapsministeren 14/

Ifølge liste. Kunnskapsministeren 14/ Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen av dialogmøtene Jeg takker for gode

Detaljer

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Vinter/vår 2014: Regjeringen varslet kommende stortingsmelding om strukturreform i universitets- og høgskolesektoren.

Detaljer

Innspill fra Universitetet i Oslo til arbeidet med fremtidig struktur i Universitets- og høyskolesektoren

Innspill fra Universitetet i Oslo til arbeidet med fremtidig struktur i Universitets- og høyskolesektoren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sal{Stype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: AI kivsaksnr.: Saksbehandler: Diskusjonssak D-Sal{

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

Delårsrapportering 1. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015.

Delårsrapportering 1. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-28.04.2015 Delårsrapportering 1. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Institusjonene

Detaljer

Innlegg på UHRs representantskapsmøte 13. mai

Innlegg på UHRs representantskapsmøte 13. mai Innlegg på UHRs representantskapsmøte 13. mai Ambisjoner og insentiver for kvalitet Statssekretær Bjørn Haugstad Vi sprer ressursene til forskning og høyere utdanning for tynt. Vi har for mange små og

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren /1/ Ifølge liste Deresref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

KHiB-UiB Nytt kunstnerisk fakultet? KHiB seminar 10.11.2015

KHiB-UiB Nytt kunstnerisk fakultet? KHiB seminar 10.11.2015 KHiB-UiB Nytt kunstnerisk fakultet? KHiB seminar 10.11.2015 KHiB styrevedtak 29.10.2015 Styret er tilfreds med arbeidsgruppens utredning à KHiB-UiB fase 1. Styret slutter seg til anbefalingene som er gitt

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 73/16 Styrets godtgjørelse - innspill til Kunnskapsdepartementet Saksnr: 16/03127-3 Saksansvarlig: Sonja Meyer, Underdirektør Møtedag:

Detaljer

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015 KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015 KHiB styre 29.10.2015 Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Konsentrasjon for kvalitet Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Kvalitetskriterier

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer

FRÅ SAK TIL SAKS ALLMØTE

FRÅ SAK TIL SAKS ALLMØTE FRÅ SAK TIL SAKS ALLMØTE 18.8.2014. DISPOSISJON 1. Bakgrunn: frå SAK til SAKS 2. Oppdragsbrevet frå KD 26.5.2014 3. Demografisk utvikling og rekruttering av studentar 4. Strategisk profil for HVO 5. Styrker

Detaljer

Innlegg på UHRs representantskapsmøte 13. mai

Innlegg på UHRs representantskapsmøte 13. mai Innlegg på UHRs representantskapsmøte 13. mai Ambisjoner og insentiver for kvalitet Statssekretær Bjørn Haugstad Vi sprer ressursene til forskning og høyere utdanning for tynt. Vi har for mange små og

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet Fagstrategisk enhet for helse- og sosialfagutdanningene

Universitets- og høgskolerådet Fagstrategisk enhet for helse- og sosialfagutdanningene Norsk mal: Startside Universitets- og høgskolerådet Fagstrategisk enhet for helse- og Ekspedisjonssjef Toril Johansson 1.10.2014 Vi sprer ressursene til forskning og høyere utdanning for tynt. Vi har for

Detaljer

Ifølge liste 13/ Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Gustav Birkeland

Ifølge liste 13/ Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Gustav Birkeland Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/3882-23.08.13 Delårsregnskap for 2. tertial 2013 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2012 om økonomirapporteringen for 2013. Det er i hovedsak ikke gjort

Detaljer

Kunnskap for en bedre verden 1

Kunnskap for en bedre verden 1 Kunnskap for en bedre verden 1 Noen sentrale spørsmål fra regjeringen: Bør institusjoner med få søkere og lave studenttall legge ned tilbud som er dekket av andre i regionen? Hvor og hvordan finner og

Detaljer

Møtebok: Høgskolestyret ( ) Høgskolestyret. Dato: Campus Elverum. Notat:

Møtebok: Høgskolestyret ( ) Høgskolestyret. Dato: Campus Elverum. Notat: Møtebok: Høgskolestyret (01.03.2016) Høgskolestyret Dato: 03.01.2016 Sted: Campus Elverum Notat: Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Vedtakssaker 1/16 Strukturell tilhørighet for

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning - Oppfølgning av meldingen

Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning - Oppfølgning av meldingen Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/3186 Dato 23. juni 2017 Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning - Oppfølgning av meldingen Vi viser til at Meld.St.16 (2016-2017) - Kultur for kvalitet i høyere

Detaljer

Hovedtrekkene i Meld.St. nr. 18 (2014 2015) Konsentrasjon for kvalitet strukturreform i universitets- og høyskolesektoren

Hovedtrekkene i Meld.St. nr. 18 (2014 2015) Konsentrasjon for kvalitet strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Hovedtrekkene i Meld.St. nr. 18 (2014 2015) Konsentrasjon for kvalitet strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Hvorfor strukturreform i universitets- og høyskolesektoren? Samfunnet endrer seg

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunm,kapsmin.teren Ifølge liste 421icr Bacc 14 2719-26.05 14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDANNINGSINSTITUSJONER: INNSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUICEUR I UNIVERSITETS-

Detaljer

Delårsrapportering 2. tertial universiteter og høyskoler

Delårsrapportering 2. tertial universiteter og høyskoler Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/3549-30.08.2016 Delårsrapportering 2. tertial 2016 - universiteter og høyskoler Vi viser til departementets brev av 18. desember 2015 om årsregnskap for 2015 og delårsrapportering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord-Trøndelag Styrets vedtak og innspill til Kunnskapsdept. Styret

Detaljer

STYREMØTET DEN 18.06.15 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN STATUS FOR ARBEIDET

STYREMØTET DEN 18.06.15 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN STATUS FOR ARBEIDET S T Y R E S A K # 37/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 18.06.15 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN STATUS FOR ARBEIDET Forslag til vedtak: Styret ser positivt på det pågående utredningsarbeidet

Detaljer

C:(Q STYRESAK#36/13. PROSESS FOR VURDERING OG FASTSEfl1NG AV LØNN FOR REKTOR OG DIREKTØR STYREMØTET DEN 26.11.13. Vedrørende: Forslag til vedtak:

C:(Q STYRESAK#36/13. PROSESS FOR VURDERING OG FASTSEfl1NG AV LØNN FOR REKTOR OG DIREKTØR STYREMØTET DEN 26.11.13. Vedrørende: Forslag til vedtak: DIREKTØR PROSESS FOR VURDERING OG FASTSEfl1NG AV LØNN FOR REKTOR OG STYREMØTET DEN 26.11.13 STYRESAK#36/13 k Vedrørende: C:(Q Bergen, den 18.11.13 Utkast til lokal lønnspolitikk ved KH1B Tidligere dokumenter:

Detaljer

INNSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

INNSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN INNSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDANNINGSINSTITUSJONER: INNSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 Det innkalles til: STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren Statssekretær Bjørn Haugstad Akademikernes frokostseminar, 7. mai 2015 De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Syv punkter

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

STYREMØTET DEN 17.09.15 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN STATUS FOR ARBEIDET

STYREMØTET DEN 17.09.15 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN STATUS FOR ARBEIDET S T Y R E S A K # 37/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN STATUS FOR ARBEIDET Forslag til vedtak: Styret ser positivt på det pågående utredningsarbeidet

Detaljer

6. Strukturendringer. 6.1 Stjernø-utvalget

6. Strukturendringer. 6.1 Stjernø-utvalget politisk miljø og næringslivet i Rogaland virket som pådrivere og gitt store pengesummer til universitetsutviklingen. 10,11 6. Strukturendringer 6.1 Stjernø-utvalget Mot slutten av 1980-tallet hadde Norge

Detaljer

Arbeidet med stortingsmeldingen om struktur i høyere utdanning

Arbeidet med stortingsmeldingen om struktur i høyere utdanning Arbeidet med stortingsmeldingen om struktur i høyere utdanning Innlegg på UHR-workshop 19/8/14 Dag Thomas Gisholt, KD Disposisjon Arbeidet med meldingen i KD herunder relasjonen til andre prosesser/problemstillinger

Detaljer

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø Scenarier for høyere utdanning Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø 1 Rammefaktorer og utviklingstrekk Kunnskap og forskning som produktivkraft (men hva med danning?) Internasjonal konkurranse

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Forlengelse av styreperioden

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Forlengelse av styreperioden Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 13.10.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Forlengelse av styreperioden HS-V-35/14 Saksbehandler/-sted: SPO / LED Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Saksnr.: Ark: Det finnes to ordninger for fastsetting av lønn for tilsatte rektorer.

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Saksnr.: Ark: Det finnes to ordninger for fastsetting av lønn for tilsatte rektorer. DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Saksnr.: Ark: Statlige universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201005960-/INW 03.03.2011 Regler for avlonning av rektorer Det er for tiden stor oppmerksomhet

Detaljer

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Pengestrømmer Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Figur 1: Driftsinntekter for statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler som mottar statstilskudd, regnskapsåret

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle. Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle. Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag Høgskolen i Nord - Trøndelag i dag status og faktainformasjon Fakta

Detaljer

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 I et landskap med færre institusjoner Institusjon Strategi/Mål

Detaljer

Finansieringsutvalget - oppstart. Statssekretær Bjørn Haugstad 22. Mai 2014

Finansieringsutvalget - oppstart. Statssekretær Bjørn Haugstad 22. Mai 2014 Finansieringsutvalget - oppstart Statssekretær Bjørn Haugstad 22. Mai 2014 Vi sprer ressursene til forskning og høyere utdanning for tynt. Vi har for mange små og sårbare fagmiljø som tilbyr de samme utdanningene.

Detaljer

S T Y R E S A K # 27/13. STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN

S T Y R E S A K # 27/13. STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN S T Y R E S A K # 27/13 STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten for organisasjonsutviklingsprosessen ved Avdeling

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Delårsregnskap for 2. tertial 2017 Vi viser til departementets brev av 15. desember 2016 om årsregnskap for 2016 og delårsrapportering i 2017.

Delårsregnskap for 2. tertial 2017 Vi viser til departementets brev av 15. desember 2016 om årsregnskap for 2016 og delårsrapportering i 2017. Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/2203 Dato 23. august 2017 Delårsregnskap for 2. tertial 2017 Vi viser til departementets brev av 15. desember 2016 om årsregnskap for 2016 og delårsrapportering i 2017.

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Strukturreformen. Statssekretær Bjørn Haugstad. Samskipnadsmøtet Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet. Strukturreformen. Statssekretær Bjørn Haugstad. Samskipnadsmøtet Kunnskapsdepartementet Strukturreformen Statssekretær Bjørn Haugstad Samskipnadsmøtet 2016 De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Små og fragmenterte

Detaljer

Ifølge liste 15/1353-13.03.2015. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 15/1353-13.03.2015. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/1353-13.03.2015 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper statsrådens beretning til Riksrevisjonen for 2014 Vi viser til Riksrevisjonens

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

Strukturmelding - Drøfting på Kunstakademiet Kunstakademiets fagkollegium har i møte 7.10.2014 drøftet regjeringens strukturmelding og spørsmål knyttet til denne i Kunnskapsdepartementets oppdragsbrev.

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN S T Y R E S A K # 48/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Forslag til vedtak: Styret tar tilbakemeldingen om etatsstyring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Midlertidig tilsetting

Midlertidig tilsetting kunnskap gir vekst Midlertidig tilsetting Landsråd 21.03.2012 Et problem og flere utfordringer Problemet! Midlertidige årsverk per oktober 2011 Undervisnings- og forskerstillinger 2 349 18,80 % Saksbehandler-/utrederstillinger

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

S T Y R E S A K # 54/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM

S T Y R E S A K # 54/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM S T Y R E S A K # 54/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering. Vedlegg: Brev til sakkyndig

Detaljer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20.april 2015, Bodø Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren Fylkesordfører;

Detaljer

Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14

Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14 Til Kunnskapsdepartementet Kirkegt. 18 0032 Oslo Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14 Høgskolen Betaniens strategiske posisjon og rolle i et framtidig UH-landskap: Innspill til Kunnskapsdepartementets

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13. Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole

STYRESAK. Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13. Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole STYRESAK Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13 Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130 Oslo

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/17-000 Leif Martin Haugen 15.06.17 &13 Telefon: 414 12 863 Saken skal behandles i følgende utvalg: FSK HØRING - FAGLIG ORGANISERING

Detaljer

Erasmus Lene Oftedal, Kunnskapsdepartementet

Erasmus Lene Oftedal, Kunnskapsdepartementet Erasmus+ 2014-2020 Lene Oftedal, Kunnskapsdepartementet Ambisjoner-regjeringsplattform Regjeringen vil føre en proaktiv Europapolitikk for å ivareta norske interesser ved å medvirke tidligere i prosesser

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd

Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskningsrådets hovedroller Strategisk rådgiver Hvor, hvordan og hvor mye skal det

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 153/16 01.12.2016 Dato: 11.11.2016 Arkivsaksnr: 2016/12126 Universitetsstyret for perioden 1.8.2017-31.7.2021 valg og oppnevning Henvisning

Detaljer

Vi viser til departementets brev av 15. desember 2016 om årsregnskap for 2016 og delårsrapportering i 2017.

Vi viser til departementets brev av 15. desember 2016 om årsregnskap for 2016 og delårsrapportering i 2017. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/2203-26.04.2017 Delårsregnskap for 1. tertial 2017 Vi viser til departementets brev av 15. desember 2016 om årsregnskap for 2016 og delårsrapportering i 2017. Institusjonene

Detaljer

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Professor Are Strandlie, HiG Medlem i HiG-styret siden 2007 Teknologi- og Polymerdagene 23/09/2015 HiG 3500 studenter Foto: Espen

Detaljer

Dilemmaer og utfordringer rundt høyere utdanning i Norge. NTVA, Bergen, 23 oktober 07 v/ Marianne Harg, president i Tekna

Dilemmaer og utfordringer rundt høyere utdanning i Norge. NTVA, Bergen, 23 oktober 07 v/ Marianne Harg, president i Tekna Dilemmaer og utfordringer rundt høyere utdanning i Norge NTVA, Bergen, 23 oktober 07 v/ Marianne Harg, president i Tekna Stjernøutvalget skal vurdere den videre utviklingen av norsk høyere utdanning i

Detaljer

7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 ( ) I Meld. St. 16 ( ) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen

7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 ( ) I Meld. St. 16 ( ) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen 7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 (2016 2017) I Meld. St. 16 (2016 2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen at flere store grep og reformer har endret premissene

Detaljer

1. Utbetalin avbasis elsertilbeboerei mottakakuttinnkvarterin - Omfang:4-5personer - Ønsketkompetanse:Fordelmednoeøkonomierfaring.

1. Utbetalin avbasis elsertilbeboerei mottakakuttinnkvarterin - Omfang:4-5personer - Ønsketkompetanse:Fordelmednoeøkonomierfaring. DETKONGELIGE JUSTIS-OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT Seadresseliste Deres ref. Vårref. Dato 15/5074- AKDJ 04.12.2015 Innhentingav personell fra andre etatertil Utlendingsclirektoratet(UDI) Deøkteasylankomstene

Detaljer

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Mot den nye normalen Etterspørsel fra olje-

Detaljer

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Mot den nye normalen Etterspørsel fra olje-

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent undervisning budsjett semesterregistrering webservice

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Drøfting Dato: 24.09.14

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Drøfting Dato: 24.09.14 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Drøfting Dato: 24.09.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor D-sak HS-D-03/14 Framtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren, status og videre prosess Jf. Oppdragsbrev

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Norsk Sjøoffisersforbund UNGDOMSKONFERANSEN 2015

Norsk Sjøoffisersforbund UNGDOMSKONFERANSEN 2015 Norsk Sjøoffisersforbund UNGDOMSKONFERANSEN 2015 UNGDOMSKONFERANSEN 2015 Profesjonsrettede, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger på bachelor, master og doktorgradsnivå Teknologiutdanninger

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 98/17 28.09.2017 Dato: 15.09.2017 Arkivsaksnr: 2015/11293 Utviklingsavtale 2018 - Utkast Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Prosjekt Kvalitet i praksisstudier. Kortform: Praksisprosjektet

Prosjekt Kvalitet i praksisstudier. Kortform: Praksisprosjektet Prosjekt Kvalitet i praksisstudier Kortform: Praksisprosjektet Oppdrag til UHR fra KD, ledd i oppfølgingen av Samspillsmeldingen (Meld St nr 13 (2011-2012) Utdanning for velferd. Samspill i praksis) 19

Detaljer

S T Y R E S A K # 37/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN

S T Y R E S A K # 37/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN S T Y R E S A K # 37/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 28.10.14 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN Forslag til vedtak: Styret ber om at det utarbeides et tilsvar til Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet. Nina Malterud, rektor KHiB UHR 27. mai 2009

Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet. Nina Malterud, rektor KHiB UHR 27. mai 2009 Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet Nina Malterud, rektor KHiB UHR 27. mai 2009 Hvilke fag og institusjoner Kunstutdanningenes særtrekk Utfordringer for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendprogrammet

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING

S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 Vedrørende: KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en 100 % stilling som KU-leder innenfor møbel-

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning. HiN Ts posisjon 2020. Steinar Nebb, rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag

Strukturreformen i høyere utdanning. HiN Ts posisjon 2020. Steinar Nebb, rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag Strukturreformen i høyere utdanning. HiN Ts posisjon 2020 Steinar Nebb, rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag Universitets - og høyskolesektoren i Norge 8 universiteter 8 vitenskapelige høgskoler 2 kunsthøgskoler

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 11.02.14 BUDSJETT 2014: FORDELING AV NYE MA-STUDIEPLASSER

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 11.02.14 BUDSJETT 2014: FORDELING AV NYE MA-STUDIEPLASSER S T Y R E S A K # 51/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 11.02.14 BUDSJETT 2014: FORDELING AV NYE MA-STUDIEPLASSER Forslag til vedtak: Styret godkjenner det reviderte forslaget til fordeling av nye MA-studieplasser

Detaljer