C:(Q STYRESAK#36/13. PROSESS FOR VURDERING OG FASTSEfl1NG AV LØNN FOR REKTOR OG DIREKTØR STYREMØTET DEN Vedrørende: Forslag til vedtak:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "C:(Q STYRESAK#36/13. PROSESS FOR VURDERING OG FASTSEfl1NG AV LØNN FOR REKTOR OG DIREKTØR STYREMØTET DEN 26.11.13. Vedrørende: Forslag til vedtak:"

Transkript

1 DIREKTØR PROSESS FOR VURDERING OG FASTSEfl1NG AV LØNN FOR REKTOR OG STYREMØTET DEN STYRESAK#36/13 k Vedrørende: C:(Q Bergen, den Utkast til lokal lønnspolitikk ved KH1B Tidligere dokumenter: Sentral særavtale av 14. mai 2013 Saksfremlegg Vedtegg: lønn for direktør. Lønn for direktør fastsettes av styret med utgangspunkt i lønnsutvalgets innstilling. oppnevnt av styret sammen med representanter for tjenestemannsorganisasjonene ved KHiB vurderer Styret vedtar at et lønnsutvalg bestående av to eksterne styremedlemmer og et internt styremedlem 2. også om rektor er eksternt valgt. Styret vedtar at sentral særavtale av 14. mai2013 danner grunnlag for lønnsfastsetting for rektor, 1. Forslag til vedtak: BergenAcademyofArtand Desigri Kunst- og designhøgskolen i Bergen

2 forhandlinger høsten Det g/en nomføres en ny lønnsvurdering for rektor og direktør i tilknytning til lokale Styret tar saken vedrørende lønn for rektor og direktør til etterretning og ber om at: I Styresak 36/13 Lønnsvurdering for rektor og direktør fattet styret følgende vedtak: Bakgrunn for saken og direktør Prosess for vurdering og fastsetting av Lønn for rektor k styremedlemmer som sammen med tillitsvalgte gjør et grunnlagsarbeid i forhold til Etter administrasjonens vurdering er det hensiktsmessig at styret oppnevner har plasstil[itsvalgt ved KHiB, pr i dag Forskerforbundet og Norsk Tjenestemannslag. myndighet er styret. Tillits valgte på samme nivå, er de tjenestemannsorganisasjoner som øverste leder refererer seg i denne sammenheng til direktør, og nærmeste overordnete dekning på virksomhetens budsjett, ut over sentralt fastsatt pott... tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers siste tilbud skal da gjelde. Lønnsendring betinger fastsette lønnsendring for vedkommende. Kommer partene ikke til enighet, kan nærmeste overordnete myndighet etter avtale med de tillitsvalgte på samme nivå... Ved forhandlingssteder der øverste leder er omfattet av hovedtariffavtalen, kan det i femte ledd at: Regetverk og Lønnsfastsetting for direktør det enkelte forhandlingssted, ligger til grunn for lønnsfastsetting for direktør. Her fremgår Hovedtariffavtalen (HTA) og dennes punkt som presiserer lokale bestemmelser ved knyttet til fastsetting av lønn for direktør. Rektors vurdering vil også kunne bli i en felles prosess. Rektor er styrets leder, og bør kunne være titstede i styrets vurdering som innstilte på lønn for rektor og direktør som styret så fastsatte. I forslaget som nå som Legges frem, er lønnsfastsetting for rektor knyttet til normalordningen innenfor UH til lokale forhandlinger i 2012 (jf Styresak 39/12). I 2012 nedsatte styret et lønnsutvalg prosess for fastsetting av lønn for rektor og direktør. Styret er også kjent med at praksis og prosess ved KH1B for lønnsvurdering av rektor og direktør har vært justert, senest forhold i under revisjon. I dette arbeidet har det vært administrasjonens ambisjon å integrere utslagsgivende om der eventuelt skulle være ulike syn på avlønning av direktør. I forslaget ftemmes, ansees det som hensiktsmessig at ikke lønnsvurdering for rektor og direktør skjer sektoren. Som styret er kjent med, også gjennom foregående sak, er Lokal lønnspolitikk ved KHiB lønnspolitikk/arbeidsgiverpolitikk ferdigstilles til styrets møte i februar Styret ber om at arbeidet med revisjonen av lokal legges frem på styremøtet 26. november En egen sak om prosess for vurdering og fastsetting av lønn for rektor og direktør Kunst- og designhøgskoten Bergen i Bergen Academy of Art and Design

3 Som grunnlag for å foreslå to eksterne styremedlemmer i lønnsutvalget er dette bygget på tjenestemannsorganisasjonene med lokal tillitsvalgt ved KH1B, Forskerforbundet og NTL. Fra styret: To eksterne- og et internt styremedlem, oppnevnt av styret. re p re se nte il. vurdering av lønn for direktør. I utvalget bør interne og eksterne medlemmer være Forslag til sammensetning av (ønrisutvatget: k Fra tjenestemannsorganisasjonene: En representant fra hver av oppfatning at KHIB er best tjent med at den sentrale særavtalen som er vist til over, også For å sikre en forsvarlig, transparent og avklart prosess er administrasjonen av den lønnspennet i stillingskoden for rektor. Lønnspennet i stillingskoden for rektor er ltr (kr i ). blir valgt som rektor, trer vedkommende inn i en åremålsstilling og skal plasseres innenfor lønnsutvikling på samme måte som for internt valgte kandidater. Hvis en ekstern kandidat For eksternt valgte rektorer er ikke regelverket så eksplisitt i forhold til lønnsfastsetting og rektor gis et kronetitlegg som tilsvarer differansen mellom lønn i ordinær stilling og kategori rektorer som er internt valgt er lønnsfastsetting på denne måten gjennomregulert. C i avtalen at rektors lønn følger lønnsutviklingen i lederlønnssystemet i perioden. For Lønnsfastsetting for rektor anvendelse for internt valgte rektorer med lønnstrinn 73 eller høyere. Det fremgår av punkt utgjøre kr Til orientering kan det nevnes at sikringsbestemmelsen vil komme til Det fremgår i avtalen videre en sikringsbestemmelse om at kronetihegget minst skal Ao i statens lederlønnssystern, med et påslag på 10% (110% av Ao utgjør kr ). avtalen, ettersom direktør er lønnet i samsvar med Hovedtariffavtalen i staten. KHiB er av i. august 2013 (vedlagt). I denne situasjonen vil rektor ved KHiB avlønnes etter punkt B i tønnsfastsetting og lønnsutvikling regulert i sentral særavtale av 14. mai med virkning fra partene definert som en liten institusjon (små virksomheter). Konkret innebærer dette at Om rektor ervalgt fra ansatte i undervisnings- og forskerstilling ved KHiB, er _av_innstilling_fra_lønnsutvalget 3 Styret fastsetter lønn for Oktober Lønnsutvalget 2 Høgskoledirektør legger frem September Høgskoledirektør lønnsutvalg notat om oppnådde resultater til forhandlingsutvalget høgskoledirektør på bakgrunn i Styresak om oppnevning av September Personatenheten tidspunkt Nr. Aktivitet Anslagsvis Ansvarlig prosedyre: Gjennomføring av lønnsvurdering for høgskoledirektør kan gjennomføres etter følgende eksterne styremedlemmer i lønnsvurderingen for høgskoledirektør. at det er sentralt å få inn eksterne og overordnete vurderinger gjennom institusjonens BergenAcademyoArtand Design, Kunst- og designliøgskolen i Bergen

4 eksternt valgt rektor i forhold til et lønnstilbud innenfor rammen av den sentrale Dersom KHiB skulle komme i en situasjon hvor en ikke kommer i til enighet med en for styrets [eder. tillitsvalgte vurderer lønn for rektor som så fastsettes av styret. En slik ordning er imidlertid være valgt eksternt. Alternativet er at det opprettes utvalg i styret som sammen med problematisk, ettersom det da blir et samlet styre som får rollen med å skulle fastsette lønn legges til grunn for lønnsfastsetting og lønnutvikling for rektor om vedkommende skulle personalsjef Vidar Lidt \JS ergen i. november2013 tjenestemannsorganisasjonene ved KHiB vurderer lønn for direktør. Lønn for direktør fastsettes av styret med utgangspunkt i lønnsutvalgets innstilling. styremedlem oppnevnt av styret sammen med representanter for Styret vedtar at et lønnsutvalg bestående av to eksterne styremedlemmer og et internt 2. Styret vedtar at sentral særavtale av 14. mai 2013 danner grunnlag for lønnsfastsetting for rektor, også om rektor er eksternt valgt. 1. Forslag til vedtak som det store flertallet valgte rektorer i sektoren. fastsatt prosentsats. Rektor vil på denne måten være sikret en tilsvarende lønnsutvikling særavtalen, vurderer administrasjonen det som hensiktsmessig at avtalt lønn ved tiltredelse uansett følger lønnsutviktingen lederlønnssystemet i perioden i etter sentralt Bergen Academy ofart and Design Kunst- og designhøgskolen i Bergen

5 k 0 ALe1y0ÇfncDe Statlige universiteter og høyskoler Çi ns rsko,!n ifølge liste s KUNNSKAPSDEPARTEME le postmottakkddep.no 0032 Oslo Orgno Posthoks 8119 Dep Kirkeg * hayskoleavdelingen Bodil Mane Olsen Postdrs Kontoradresse Telefon Universitet og Saksbehandler systemet i staten. For tiden utgjør lønn i: Fomyings-, administrasjons- og kirkedepartementet fastsetter kategorilønn i lederlønns enkelte institusjon er plassert i. kategori Ao kr (dvs. 110 % tilsvarer kr ) kategori Bo kr (dvs. 110 % tilsvarer kr ) Institusjonene er delt inn i grupper. Vedlagt følger en oversikt over hvilken gruppe den kategori Co kr (dvs. 110 % tilsvarer kr ) Til avtalens pkt B Godtgjørelse for vervet som rektor der direktør er lønnet i samsvar med for ansatte som blir valgt til rektor på den institusjonen de allerede er tilsatt. Rovedtariffavtalen i staten Avtalen gjelder fra 1. august 2013 og regulerer kun godtgjørelse for vervet som rektor av valgte verv ved universitetene og de vitenskapelige høyskolene. staffige høyskolene og hnsthøyskolene og avtale av 18. november 2008 om honorering Denne avtalen avløser avtale av 18. november 2008 om honorering av valgte verv ved de kunsthøyskolene, se vedlegg. universitetene, de vitenskapelige høyskolene, de statlige høyskolene og 14. mai 2013 ble det inngått ny avtale om kompensasjon for valgte verv ved Oversendelse av protokoll- kompensasjon for verv - lønn til valgt rektor -fl- 08/ Deres ref Vår ref Dato DET KONGELIGE

6 Vi ber om at protokollen blir iverksatt fra 1. august Med hilsen i Anne Grøholt (ei). avdelingsdirektør Bodil Marie Olsen sernorradgiver 2 vedlegg Kopi m/vedlegg: Forskerforbundet, Preteforeningen, Norsk Ergoterapeufforbund, Norsk Radiografforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Sykepleierforbund, Norsk tjenestemannsiag, Skolenes landsforbund, Den norske veterinærforening, Utdanningsforbundet, Fellesorganisasjonen, Tekna, Sanifunnsviterne, Norges Farmaceutiske forening, Arkitektenes fagforbund, Sarnfunnsøkonomene, Naturviterne, NITO, Den norske tannlegeforening, Norges Juristforbund og Den norske legeforening Side 2

7 biovitenskap Postboks AS Side 3 Strømgaten i 5015 BERGEN Postboks 4014 Ullevål naturvitenskapelige 7491 TRONDHEIM Hogskolen i Bergen Postboks BERGEN Høgskolen i Buskerud Postboks KONGSBERG Høgskolen i Finnmark 9509 ALTA Høgskolen i Harstad Havnegt HARSTAD Høgskolen i Hedmark Postboks ELVERUM Høgskolen i Lillehammer Postboks LILLEHAMMER Høgskolen i Gjøvik Postboks GJØVIK Hogskolen i Molde logistikk Høgskolen i Nesna 8700 NESNA Høgskolen i Nord-Trøndelag Postboks STEINKJER Høgskolen i Sogn og Fjordane Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskoleadministrasjonen 7004 TRONDHEIM Høgskolen i Telemark Postboks PORSGRUNN Høgskolen i Vestfold Fellesadministrasjonen 3103 TØNSBERG Høgskolen i Oslo og Postboks SOGNDAL Høgskolen i Narvik Postboks NARVIK Vitenskapelig høgskole i Postboks MOLDE Bergen Norges idrettshøgskole 0806 OSLO Norges teknisk Stadion Kunst- og designhøgskolen i 0130 SLO Arkitektur- og Postboks 6768 St. Olavs Kunsthøgskolen i Oslo Postboks 6853 St Olavsplass 0130 OSLO Universitetet i Stavanger 4036 STAVANGER Norges Handeishøyskole Helleveien BERGEN Norges musikkhøgskole Postboks 5190 Majorstua 0302 OSLO Norges veterinærhøgskole Postboks 8146 Dep OSLO Akershus Postboks 4, St. Olavs plass 0130 OSLO Universitetet i Agder Serviceboks KRISTIANSAND S Universitetet i Bergen Postboks BERGEN Universitetet i Nordland Postboks BODØ Universitetet i Oslo Postboks 1072 Blindern 0316 OSLO Universitetet i Tromsø 9037 TROMSØ desigiihøgskolen i Oslo plass universitet Universitetet for miljø- og Adresseliste

8 Adresseliste Høgskolen i Volda Postboks VOLDA Høgskolen i Østfold 1757 HALDEN Høgskolen i Ålesund Serviceboks ÅLESUND Høgskolen Stord/Haugesund Klingenbergveien STORD Samisk høgskole Hånnoluohkkà KAUTOKEINO Side 4

9 høyskolene, de statlige høyskolene og kunsthøyskolene av 18. november Anders Trodal Kunnskapsdepartementet Bodil Marie Olsen Kunnskapsdepartementet Til stede på møtet var: organisasjoner om reforhandling av avtaler om valgte verv universitetene, de vitenskapelige 14. mai 2013 ble det holdt forhandlingsmøte mellom Kunnskapsdepartemeritet og berørte differensen mellom lønn i ordinær stilling og 110 % av basislønn for direktøren. Universitetet i Oslo, kr Norges teknisk- natur vitenskaplige universitet, kr Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitetet, kr Universitetet for miljø- og biovitenskap, kr (t.o.m *) Norges Handelshøgskole, kr Kronetillegget skal imidlertid minst utgjøre: Universitetet i Bergen, kr hvor direktør er på lederlønnssystemet i staten, gis med et kronetillegg som tilsvarer Godtgjørelse for vervet som rektor ved universiteter, vitenskapelige høgskoler og høgskoler A. Valgt rektor på institusjoner der direktør er lønnet etter lederlønnssystemet i staten valgte verv ved de statlige høyskolene og kunsthøyskolene og avtale av 18. november 2008 om honorering av valgte verv universitetene og de vitenskapelige høyskolene. tilsatt. Denne avtalen gjelder for ansatte som blir valgt til rektor på den institusjonen de allerede er Partene er enige om at denne avtalen avløser avtale av 18. november 2008 om honorering av NITO! Den norske tannlegeforening/ Norges Juristforbund/ Den Arkitektenes fagforbund! Sarnfunnsøkonomene/ Naturviterne! Per Egeness Teknal Samfunnsviteme! Norges Farmaceutiske forening! norske legeforeni ng Guri Sandbakken Utdanningsforbundet Guro Vadstein Norsk tjenestemannsiag / Skolenes landsforbund Ingrid Myran Fellesorganisasjonen Anne M. Lystad Norsk Sykepleierforbund Norsk Radiografforhund/Norsk Fysioterapeutforbund Eirik Rikardsen Forskerforbundet/Presteforeningen! Norslc Ergoterapeutforbund/ Kjell Naas Den norske veterinærforening Protokoll

10 / r Hovedtariffavtalen i staten B. Godtgjørelse for vervet som rektor der direktør er lønnet i samsvar med (*under forutsetning av fusjon) med et påslag på 10 %: Ekstra store virksomheter kr Store virksomheter kr Mellomstore virksomheter kr Norges veterinærhøgsicole, kr (t.o.m *) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, kr (fra *) partene lokalt å vurdere hvordan opparbeidet kompetanse og erfaring, samt eventuell manglende lønnsutvikling i ordinær stilling, kompenseres. Hovedtariffavtalen, gis rektor godtgjørelsen i samsvar med endret kategori. Ved sammenslåing av virksomheter vurderer departementet hvilke konsekvenser dette har for Mellomstore virksomheter kategori Bo Kronetillegget skal imidlertid minst utgjøre: Godtgjørelse for vervet som rektor ved universiteter, vitenskapelige høgskoler og høgskoler Små virksomheter kategori Ao hvor direktør ikke er på lederlønnssystemet i staten, gis med et kronetillegg som tilsvarer Store virksomheter kategori Co Ekstra store virksomheter kategori Co differansen mellom lønn i ordinær stilling og følgende kategorier i statens lederlønnssystem, partene lokalt å ta stilling til prinsipper for kompensasjon for øvrige verv. Det henstilles til Rektors lønn følger lønnsutviklingen i lederlønnssystemet i perioden. Det er overlatt til Små virksomheter kr rektors godtgjøring. Virkningstidspunkt Dersom direktøren ved en virksomhet blir overført til lederlønnssystemet eller tilbakeført til Avtalen gjelder fra 1. august 2013 og i tre år. Avtalen gjelder deretter for en år om gangen, med mindre den er sagt opp i henhold til lovlige frister. C. Bestemmelser som gjelder alle institusjoner / (L / ( 2_

11 Små virksomheter: Norges idrettshøgskole Såmi allaskulva / Samisk høgskole Kunsthøgskolen i Oslo Kunst- og designhøgskolen i Bergen Høgskolen i Nesna Høgskolen i Harstad Høgskolen i Narvik Høgskolen i Molde Vitenskapelig høgskole i logistikk Hegskolen i Oslo og Akershus Ekstra store virksomheter: Universitetet i Nordland Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Telemark Høgskolen i Bergen Universitetet i Agder Universitetet i Stavanger Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Buskerud og Vestfold (fra ) Store virksomheter: Høgskulen i Sogn og Fjordane Høgskolen i Vestfold (t.o.m ) Høgskolen i Nord-Trøndelag Hogskolen i Østfold Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Buskerud (t.o.m ) Høgskulen i Volda Høgskolen i Ålesund Høgskolen i Stord/Haugesund Mellomstore virksomheter: Arkitektur og designhøgskolen Norges musikkhøgskole Vedlegg til protokoll om honorering av valgte verv

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN 9 f DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ':'_' 'j Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-26.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET

Detaljer

S T Y R E S A K # 37/14 STYREMØTET DEN 16.09.14

S T Y R E S A K # 37/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 S T Y R E S A K # 37/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.09.14 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN Forslag til vedtak: Styret ber om at det utarbeides et forslag til innspill til Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Innspill fra Universitetet i Oslo til arbeidet med fremtidig struktur i Universitets- og høyskolesektoren

Innspill fra Universitetet i Oslo til arbeidet med fremtidig struktur i Universitets- og høyskolesektoren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sal{Stype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: AI kivsaksnr.: Saksbehandler: Diskusjonssak D-Sal{

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET US 41/2015 INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Eskil Aldal Hans Chr

Detaljer

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 Det innkalles til: STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild

Detaljer

Frist til Riksrevisjonen Frist til DFØ Frist til DBH Frist til KD 15. januar 2014 2014 2014 24. januar 2014 Aksje- og eierinteresser 1.

Frist til Riksrevisjonen Frist til DFØ Frist til DBH Frist til KD 15. januar 2014 2014 2014 24. januar 2014 Aksje- og eierinteresser 1. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/5210-18.12.13 Regnskap for 2013 og delårsrapportering i Vi viser til Finansdepartementets rundskriv R-8/2013 av 11. november 2013 vedrørende avslutningen av statsregnskapet

Detaljer

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-17.07.14 Dialogmøter med er og høyskoler september 2014 Vi viser til brev av 26. mai 2014 med invitasjon til dialogmøter i september 2014, i forbindelse med

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Igic;(1L't Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Ifølge liste 14/6061 18.12.14. Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* høyskoleavdelingen Rolf Petter Søvik

Ifølge liste 14/6061 18.12.14. Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* høyskoleavdelingen Rolf Petter Søvik Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/6061 18.12.14 Regnskap for 2014 og delårsrapportering i Det vises til Finansdepartementets rundskriv R-10/2014 av 13. november 2014 angående avslutning av statsregnskapet

Detaljer

STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00. på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00. på Styrerommet, HiN Det innkalles til: STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild

Detaljer

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 5. desember 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 13. desember 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo,

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 130 Dato: 06.11.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-17.00. Lunsj kl. 11.45 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel

Detaljer

S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 REVISJON AV VALGREGLEMENTET

S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 REVISJON AV VALGREGLEMENTET S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: REVISJON AV VALGREGLEMENTET Forslag til vedtak: Styret godkjenner Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Vedlegg: Vedlegg 1 Utkast

Detaljer

DET KONGELIGE FORNYINGS- ttlf~ IBU OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMEN ~ Deresref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato 200602306 17.07.06

DET KONGELIGE FORNYINGS- ttlf~ IBU OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMEN ~ Deresref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato 200602306 17.07.06 SIFO JAvdiSaksbeh.: Lopenr.: 2~JVLI2Qo6 DET KONGELIGE FORNYINGS- ttlf~ IBU OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMEN ~ Samtlige forhandlingssteder i staten Riksrevisjonen Deresref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato

Detaljer

Årsberetning 2009 Felles Studentsystem

Årsberetning 2009 Felles Studentsystem Årsberetning 2009 Felles Studentsystem 1 Årsberetning 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 DRIFTSORGANISASJON... 8 REGNSKAP FOR 2009... 16 STATUSRAPPORT ARBEIDSOPPGAVER... 22 ADRESSER TIL INSTITUSJONER

Detaljer

UMBs Lønnspolitikk. Revidert 2007 og 2008

UMBs Lønnspolitikk. Revidert 2007 og 2008 UMBs Lønnspolitikk Revidert 2007 og 2008 Innhold 1 Innledning... 3 2 Lønnssystemet i staten... 3 3 Lønnssystemet ved UMB... 4 3.1 Lønnsalternativer ved utlysing... 4 3.2 Lønnsplassering nyansatt... 4 3.2.1

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 S T Y R E S A K # 51/12 A Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 Forslag til vedtak: Styret tar departementets tildelingsbrev 2014 til Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Detaljer

LANDRAPPORT FRA NORGE TIL NORDISK MØTE 2015

LANDRAPPORT FRA NORGE TIL NORDISK MØTE 2015 LANDRAPPORT FRA NORGE TIL NORDISK MØTE 2015 I. Generelt Ressurssituasjonen i forskning og høyere utdanning statsbudsjett for 2015 Kompensert for 3,3 % i pris- og lønnsstigning er det i henhold til Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2008-07 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv.

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2008-07 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2008-07 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv. Dato: 30.05.2008 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder:

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

STATENS LØNNSUTVALG. År 2015, den 18. august holdt Statens lønnsutvalg møte i KMDs møtelokaler.

STATENS LØNNSUTVALG. År 2015, den 18. august holdt Statens lønnsutvalg møte i KMDs møtelokaler. STATENS LØNNSUTVALG 10/2015 År 2015, den 18. august holdt Statens lønnsutvalg møte i KMDs møtelokaler. Lønnsutvalgets sammensetning ved behandling av saken: Sorenskriver Stein Husby Dommer Tove Merete

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN Statens vegvesen Vegdirektoratet HR-seksjonen September 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1. Lønnssystemet i staten... 4 1.2. Lokal lønnspolitikk...

Detaljer

TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2006 URAVSTEMMING. Stemmeseddel på siste side. Styret i KA anbefaler medlemmene å stemme JA.

TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2006 URAVSTEMMING. Stemmeseddel på siste side. Styret i KA anbefaler medlemmene å stemme JA. TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2006 URAVSTEMMING Vedlegg til rundskriv nr 09/06. Svarfrist: fredag 18. august 2006 kl 12.00. (fristen må overholdes) Stemmeseddel på siste side. Styret i KA anbefaler medlemmene

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13. STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015

S T Y R E S A K # 47/13. STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 S T Y R E S A K # 47/13 STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 Forslag til vedtak: 1. Styret tar orienteringen om forslag til statsbudsjett 2015

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud 1. Mål og prinsipper Statens lønnssystem og Hovedtariffavtalen forutsetter at lokale parter har en egen lønnspolitikk. Det fremheves at lønnspolitikken

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Mandag 7.10.2013 Dokumentdato: 27.09.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 51/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer