Norges Volleyballforbund Region Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Volleyballforbund Region Trøndelag"

Transkript

1 Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Regionsting 4. april 2014 IL Frams klubbhus, Skatval 1

2 Regionsting NVBF region Trøndelag 4. april 2014, kl Skatval Dagsorden 1. Åpning av tinget v/ leder Oddbjørn Hoel 2. Godkjenning av fremmøtte representanter. 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. 4. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen 5. Årsmelding 2013 (Nord-Trøndelag) Årsmelding 2013 (Sør-Trøndelag). Årsmelding Trøndelag Regnskap 2013 Nord-Trøndelag og regnskap 2013 Sør-Trøndelag. 7. Behandling av innkomne forslag og saker 8. Fastsette kontingent 9. Handlingsplan Behandle budsjett Velge revisorer 10. Valg av nytt styre 11. Avslutning 2

3 Sak 1 Åpning av tinget v/ leder Oddbjørn Hoel Sak 2 Godkjenning av fremmøtte representanter. Sak 3 Godkjenning av innkallingen, dagsordenen og forretningsordenen. NVBF Region Trøndelag fremmer følgende forslag til forretningsorden for det regionstinget: 1. Tinget ledes av den valgte dirigenten, som er møteleder. 2. Protokollen føres av den valgte sekretæren. 3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min. tredje gang. Det kan foreslå forkortning av taletiden og strek for de inntegnede talere. 4. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid. 5. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med klubbens/organisasjonens og representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering. 6. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt. 7. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall stemmer for og imot. Sak 4 Valg av dirigent, sekretær og to representanter til å skrive under protokollen. Sak 5 Behandle og godkjenne beretning NVBF Region Nord-Trøndelags årsmelding for 2013 legges frem. NVBF Region Sør-Trøndelags årsmelding for 2013 legges frem. NVBF Region Trøndelags årsmelding for januar-april 2014 legges frem. 3

4 Årsmelding 2013 NVBF Region Nord-Trøndelag Organisasjonen har bestått av: Regionsstyret Solveig Skjei Knudtsen, leder (Inderøy vbk) Mads Nervik, nestleder (Mosvik IL) Turid Solum Gjertsås, 1. styremedlem (Lierne vbk) Jon Terje Fosland, 2.styremedlem (Namsos vbk) Håkon Hermanstad, 3.styremedlem (Grong IL) Ann Cathrin Fiksdal, 1.varamedlem (Inderøy vbk) Regnskapsfører Erling Benjaminsen (Sogn og Fjordane Idrettskrins) Dommerkomité: Johan Eggen (Sparbu IL) Andreas Holm (Vinne IL) Ungdomskomité Miriam Hestvik (Namsos VBK) Karoline Wråli (Namsos VBK) Sondre Veie (Verdal VBK) Kontrollkomité Anne Lise Norum (Stod IL) Liv Husby (Stod IL) Jan Helge Asperheim (Vinne IL) Bjørn Ove Elvestad (Steinkjer VBK) 4

5 Valgkomité Jon Martin Buvarp (Namdalseid IL) Jørn Ove Heggland (Snåsa IL) Marte Vassli (Namsos VBK) Rolf Inge Nesjan (Namsos VBK) Administrativ ressurs Norges volleyballforbunds konsulent Irene Sand jobber administrativt for Region Nord-Trøndelag og Region Sør-Trøndelag. 40 % stilling for hver av regionene samt 20 % for NVBF med utvikling i trøndelagsfylkene. Styrets arbeid Styremøter Styret har hatt 6 møter. Ett av disse var fellesmøte over telefon med Region Sør-Trøndelag. Antall saker Totalt for tingperioden ble det i styret behandlet 29 saker. Regionslag/inspirasjonssamlinger Det er blitt arrangert to åpne inspirasjonssamlinger/regionlagssamlinger for U16 år (Lierne og Hitra) Dette er i samarbeid med NVBF Region Sør-Trøndelag. Sandvolleyball leir Det er blitt arrangert én sandvolleyball leir for ungdom. Juni på Sundsand, Inderøy. Trenerkurs 1 Det har blitt arrangert Trenerkurs 1 på Hitra (kurshelg 1) og i Stod (kurshelg 2) sesongen Dommerkurs 1 Det er blitt arrangert 2 dommerkurs 1 (Grong og Snåsa ) høsten Styret takker klubbene og de andre involverte for arrangementene. Økonomi Regnskaper viser et underskudd på kr noe som er vesentlig bedre enn i Inntekter på kr og utgifter på kr Det var budsjettert med et overskudd på kr Det var et 5

6 mål ved årets budsjett at vi skulle ta igjen mye av underskuddet for 2012 det har vi da ikke lyktes med. Aktivitetsnivået har vært veldig bra og aktivitet koster. Når en ser på Regionlags satsningen så har det et bra kostnadsnivå i årets regnskap, det er tatt grep med blant annet høyere egenandeler på samlingene og buss i stede for fly vedrørende turneringen i Oslo. Det er i ei lita utfordring å se det hele kostnadsbilde for Regionslagene da samlingene og selve turneringen kommer på to forskjellige år. Nå som våre to regioner er blitt slått sammen så vil det bli letter og ha en god økonomisk oversikt. Avsluttende ord Vi takker for oss, og ønsker det nye styret i Region Trøndelag lykke til! Inderøy, Solveig Skjei Knudtsen Mads Nervik Turid Solum Gjertsås Jon Terje Fosland Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer. Årsmelding 2013 NVBF Region Sør-Trøndelag Organisasjonen har bestått av: Regionstyret Solveig Rauan Holten, nestleder (i permisjon) t.o.m. 28. august, deretter leder (NTNUI volleyball) Oddbjørn Hoel, 2. varamedlem t.o.m. 28. august, deretter nestleder (Blussuvoll VBK) Per Kristian Munkerud, styremedlem (Vikåsen Volley) Mariann Hestnes, styremedlem (Hitra VBK) Irene Jensen, styremedlem (Nyborg IL) Kristin Arnesen, 1. varamedlem (IL Fjellmann) Sigrid Aasen, leder t.o.m. 28. august, deretter 2. varamedlem (NTNUI volleyball) 6

7 Regnskapsfører Erling Benjaminsen (Sogn og Fjordane Idrettskrins) Dommeransvarlig: Marte Guro Arnesen, t.o.m. 29. april (NTNUI volleyball) Hanne Gundersen, f.o.m. august (Blussuvoll VBK) Anders Rohde, f.o.m. august (RVT) Revisorutvalg: Christoffer Inderberg, leder (Melhus IL) Helle Vaarum, medlem (Reima IL) Stein Christensen, medlem (Åsheim VBK) Siv Grønmo, varamedlem (Nyborg IL) Geirfinn Sirnes, varamedlem (Nyborg IL) Valgkomité Mariann Sandsund, leder (Reima IL) Beate Sæther, medlem (Vikåsen Volley) Anders Rohde, medlem (RVT) Henri van de Scheur, varamedlem (Graakallen) Administrativ ressurs Norges volleyballforbunds konsulent Irene Sand jobber administrativt for Region Sør-Trøndelag og Region Nord-Trøndelag. 40 % stilling for hver av regionene samt 20 % for NVBF med utvikling i trøndelagsfylkene. 7

8 Styrets arbeid Styremøter Styret har hatt 6 møter. Ett av disse var fellesmøte over telefon med Region Nord-Trøndelag. Antall saker Totalt for tingperioden ble det i styret behandlet 34 saker. Aktivitet Regionslag/inspirasjonssamlinger Det er blitt arrangert to åpne inspirasjonssamlinger/regionlagssamlinger for U16 år (Lierne og Hitra) høsten Dette er i samarbeid med NVBF Region Nord-Trøndelag. Trenerkurs 1 Det har blitt arrangert Trenerkurs 1 på Hitra (kurshelg 1) og i Stod (kurshelg 2) sesongen Dommerkurs 1 Det har blitt arrangert Dommerkurs 1 i Trondheim (i samarbeid med NTNUI) sesongen Styret takker arrangørklubbene og de andre involverte for arrangementene. Økonomi Regionens økonomiske situasjon er fortsatt god, noe som gir grunnlag for videre satsing på rekruttering, trenerutdanning og andre utviklingstiltak inklusive økt satsing på sandvolleyball. Siden vi har en blitt en region Trøndelag vil hele regionen nyte godt av Sør-Trøndelags egenkapital i tiden framover. I budsjettet for 2013 la vi opp til å dekke støtte til utvikling/rekruttering direkte over driften og ikke fra fondet samtidig som vi valgte å være nøkterne mht. budsjettering av inntekter. Budsjettet var gjort opp med et underskudd på kr (inkl. finansposter) og vi endte opp med et regnskapsmessig underskudd på kr ,95. Hovedårsaken til dette er ekstraordinære bevilgninger til utviklingsprosjekter i klubbene på kr ift. budsjettet. Uten disse tilskuddene hadde vi gått omtrent i balanse, i.e. bedre enn budsjettert. Egenkapitalen etter disponering av underskudd er kr ,97. 8

9 Avsluttende ord Vi takker for oss, og ønsker det nye styret i Region Trøndelag lykke til! Hitra, Solveig Rauan Holten Per Kristian Munkerud Irene Jensen Oddbjørn Hoel Mariann Hestnes Kristin Arnesen Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 9

10 Årsberetning 2014 NVBF Region Trøndelag Organisasjonen har bestått av: Regionsstyret Solveig Rauan Holten, Leder (i permisjon fra 29/1-14) (NTNUI) Oddbjørn Hoel, nestleder t.o.m. 29. januar, deretter leder (Blussuvoll VBK) Jon Terje Fossland, styremedlem (Namsos VBK) Kristin Arnesen, styremedlem (IL Fjellmann) Ann Cathrin Fiksdal, styremedlem (Inderøy IL) Irene Jensen, 1. varamedlem (Nyborg IL) Sigrid Aasen, 2. varamedlem (NTNUI volleyball) Regnskapsfører Erling Benjaminsen (Sogn og Fjordane Idrettskrins) Dommeransvarlig: Hanne Gundersen (Blussuvoll VBK) Anders Rohde (RVT) Johan Eggen (Sparbu IL) Andreas Holm (Vinne IL) Kontrollkomitè Christoffer Inderberg, leder (Melhus IL) Anne Lise Norum (Stod Volley) Valgkomité Rolf Inge Nesjan (Namsos VBK) Mariann Sandsund (Reima IL) Marte Vassli (Namsos VBK) Administrativ ressurs Norges volleyballforbunds konsulent Irene Sand jobber administrativt for Region Trøndelag. 80 % for regionen samt 20 % for NVBF med utvikling i trøndelagsfylkene. F.o.m. 4. april tar Solveig Rauan Holten over som vikar for Irene i 1 år. 10

11 Våre klubber I NVBF Region Trøndelag er vi 42 klubber, hvorav 24 deltar i vår organiserte aktivitet. Det ble i idrettsregistreringen for 2013 registrert 1264 (Nord-Trøndelag) og 960 (Sør-Trøndelag). Nord- Trøndelag har redusert sitt antall medlemmer med 247, mens Sør-Trøndelag har økt med 88 medlemmer. Totalt har region Trøndelag blitt redusert med 159 medlemmer. De klubbene som har blitt redusert mest, viser til forskjellige årsaker for frafall. En klubb sier de har mistet en hel skoleklasse barn som deltar, mens andre sier det er blitt registrert for mange medlemmer i fjor, og at årets medlemstall er meir reelt. Styrets arbeid Styremøter Styret har hatt 3 møter. Antall saker Totalt antall saker fra januar april2014: 19 saker. Aktivitet Regionslag/inspirasjonssamlinger Det er blitt arrangert én lukket regionlagssamling for U16 år (Gronghallen) januar 2014, samt reise og deltakelse på NM for regionlag U16 i Oslo i januar Disse ble plukket ut på regionlaget i Trøndelag: JENTER: Trener: Patrik Lundgren (Lierne IL) Ass.trener: Arnstein Seem (Grong IL) Dommer: Janita Ovidt (IL Fram) Kine Gjertsås, Lierne IL Hannah Solli Bye, Verdal VBK Silje Holand, Lierne IL Thelma Elverum, Grong IL Ingeborg Gåsbakk, Lierne IL Thea Hestnes, Hitra VBK Synnøve Gjertsås, Lierne IL Connie Sandvik, Lierne IL Sara Velde Gartland, Snåsa IL Charlotte Skåle, Lierne IL Silje Seem, Grong IL Julie Seem, Grong IL GUTTER: Trener: Bård Kjosås Ass.trener: Eirik Hoff Dommer: Trygve Magnus Aglen (Namsos VBK) Tor Gattland Falmår, Grong IL Johan Rosten, Grong IL Tommy Ovidth, IL Fram 11

12 Henrik Fagerli, Lierne IL Einar Andersen, IL Fram Sindre Elias Bostad, IL Fram Amund Sundvik, Lierne IL Emil Opsal, Lierne IL Hans Olav Bruce, Lierne IL Aksel Fossland, Namsos VBK Trenerkurs 1 Det har blitt arrangert Trenerkurs 1 på Hitra (kurshelg 1 i oktober 2013) og i Grong (kurshelg 2 i januar 2014) Disse har godkjent trenergrad 1 etter trenerkurset: Mariann Hestnes, Hitra VBK Paul Andersen, Hitra VBK Sara Fjeldvær, Hitra VBK Irene Sand, Steinkjer VBK John Arne Vestnor, Lierne IL Odd Inge Persøy, Verdal VBK Ann Cathrin Fiksdal Inderøy IL Solveig Skjei Knudtsen, Steinkjer VBK Martin Julian Moen Juul, Nyborg IL Dommerkurs 1 Det har blitt arrangert Dommerkurs 1 i Namsos VBK, hos Nyborg IL janar og februar deltakere i Namsos og 14 deltakere i Trondheim Dommerkurs 2 Det har blitt arrangert Dommerkurs 2 i NTNUI, Trondheim i februar deltakere på kurset. Styret takker arrangørklubbene og de andre involverte for arrangementene. Økonomi Status økonomi fra region Trøndelag: Første regnskapsår for Region Trøndelag er Viser til punkt om regnskap for NVBF Region Nord-Trøndelag og NVBF Region Sør-Trøndelag i årsberetningene fra Avsluttende ord Vi takker for oss, og ønsker det nye styret i Region Trøndelag lykke til! 12

13 Trondheim 26/3-14 Oddbjørn Hoel Jon Terje Fossland Ann Cathrin Fiksdal Kristin Arnesen Irene Jenssen Sigrid Aasen Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer. Sak 6 Behandle og godkjenne NVBF Region Nord-Trøndelags regnskap for 2013 (se vedlegg 1 og 2) NVBF Region Nord-Trøndelags regnskap legges frem. Behandle og godkjenne NVBF Region Sør-Trøndelags regnskap for 2013 (se vedlegg 3 og 4) Sak 7 Behandle forslag og saker. Sak 7.1. Kontigent Forslag til vedtak: Kontingent for sesongen Kontingent til aktive klubber i Norges Volleyballforbund Region Trøndelag settes til kr. 2400,- pr. år. Kontingent til passive klubber i Norges Volleyballforbund Region Trøndelag settes til kr. 500,- pr. år. Begrunnelse: Regionstinget skal fastsette kontingent for sine tilhørende klubber. 13

14 Sak 8 Behandle og godkjenne NVBF Region Trøndelags handlingsplan for (vedlegg 5). NVBF Region Trøndelags handlingsplan for legges frem. Sak 9 Behandle og godkjenne NVBF Region Trøndelags budsjett for 2014 (vedlegg 6) NVBF Region Nord-Trøndelags budsjett for 2014 legges frem. Sak 10 Velge revisorer (2 stk) Valgkomiteen legger frem forslag til 2 revisorer Sak 11 Valg av nytt styre Valgkomitéen legger frem sitt forslag til nytt regionstyre, og representanter til ting i overordnete organisasjoner eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene Regionstyret legger frem sitt forslag til ny valgkomité Valget: Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Valgkomité Leder: Medlemmer: 1. 14

15 2. Varamedlem: 1. Sak 12 Avslutning v/ Oddbjørn Hoel og Solveig Rauan Holten 15

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval Til NVBF Region Trøndelags medlemsklubber Valgkomitéen Kontrollkomité Dommeransvarlig Frister INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams

Detaljer

Referat styremøte med julemiddag i Sør-Trøndelag volleyballregion Sted: Byåsen VGS. Dato: 7.12.2011

Referat styremøte med julemiddag i Sør-Trøndelag volleyballregion Sted: Byåsen VGS. Dato: 7.12.2011 Referat styremøte med julemiddag i Sør-Trøndelag volleyballregion Sted: Byåsen VGS. Dato: 7.12.2011 Tilstede: Mariann Hestnes (styremedlem) Thomas Wold (leder) Irene Sand (regionsansatt) Geirfinn Sirnes

Detaljer

REGIONSTING 15. april 2015

REGIONSTING 15. april 2015 NVBF NORGES VOIIEYBAIIFORBUND REGION ØST AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD REGIONSTING 15. april 2015 Idrettens Hus Ullevål stadion, kl 18:00, møterom 2004 i 2.

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 38. ORDINÆRE TING SUNDVOLDEN HOTEL 27.-28 MAI 2000

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 38. ORDINÆRE TING SUNDVOLDEN HOTEL 27.-28 MAI 2000 PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 38. ORDINÆRE TING SUNDVOLDEN HOTEL 27.-28 MAI 2000 ÅPNING SAKLISTE 1. Godkjenning av de fremmøtte representanter 2. Godkjenning av forretningsorden 3. Godkjenning av

Detaljer

Program. Fredag 4. April 2014. Lørdag 5. April 2014. 1630-1700 Registrering. 1700 Avreise med buss fra Quality Airport Hotell Stavanger til UiS

Program. Fredag 4. April 2014. Lørdag 5. April 2014. 1630-1700 Registrering. 1700 Avreise med buss fra Quality Airport Hotell Stavanger til UiS Program Fredag 4. April 2014 1630-1700 Registrering 1700 Avreise med buss fra Quality Airport Hotell Stavanger til UiS 1730-1930 Seminar på Kjølv Egelands hus, UiS Ullandhaug Det serveres håndmat og mineralvann

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund, Telemark - 2014

Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund, Telemark - 2014 Til Tingrepresentanter og Gjester Att: Kopi: Vår referanse: 678795v1 Deres referanse: Dato: 25. mars 2014 Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund,

Detaljer

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009 Radisson SAS Hotel Nydalen Oslo Deltakerliste Tingdeltakere, representanter og observatører Ved endringer leveres endelig deltakerliste ut

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKIKRETSTINGET. Skagerak Arena, Skien - lørdag 11. mai 2013 kl.10.00

VELKOMMEN TIL SKIKRETSTINGET. Skagerak Arena, Skien - lørdag 11. mai 2013 kl.10.00 VELKOMMEN TIL SKIKRETSTINGET Skagerak Arena, Skien - lørdag 11. mai 2013 kl.10.00 Innholdsfortegnelse DAGSORDEN... 3 FORETNINGSORDEN... 4 Sakenes behandling med forslag til vedtak... 5 TELEMARK OG VESTFOLD

Detaljer

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no Protokoll av årsmøte for Flekkefjord Sykkelklubb Årsmøtet skal gjennomføres i tråd med lovnorm for idrettslag pkt IV Årsmøte, styre, utvalg mv. Årsmøtets oppgaver følger av 15 og malen er bygd opp i tråd

Detaljer

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Program for kvelden Velkommen v/styreleder Sigurd Øvergaard 17:30 18:00 Oppmøte, registrering og en liten

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 39. ORDINÆRE TING Rica Park Hotell Drammen 1.-2. juni 2002

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 39. ORDINÆRE TING Rica Park Hotell Drammen 1.-2. juni 2002 PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 39. ORDINÆRE TING Rica Park Hotell Drammen 1.-2. juni 2002 ÅPNING SAKLISTE 1. Godkjenning av de fremmøtte representanter 2. Godkjenning av forretningsorden 3. Godkjenning

Detaljer

ORDINÆRT TING 2013. Saksliste

ORDINÆRT TING 2013. Saksliste ORDINÆRT TING 2013 Saksliste Rica Hotel Gardermoen 23-24. november 2013 Program Lørdag 1000-1045 Registrering 1100-1300 Tingforhandlinger 1300-1400 Lunsj 1400-1600 Tingforhandlinger 1600-1630 Kaffepause

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse Oslo Turnforening Årbok 2013 Innholdsfortegnelse Side Saksliste... 2 Forretningsorden... 3 Styrets årsberetning 2013... 4 Årsberetning Barne- og Ungdomsgruppen 2013... 9 Årsberetning Konkurranse Turn 2013...

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2015

ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2015 ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2015 2 mars 2015 ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALLS ÅRSMØTE 2015 Det henvises til innkalling til årsmøte på TUILs hjemmeside (www.tuilfotball.no) den 2. februar 2015. FORRETNINGSORDEN

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Det innkalles til ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Lørdag 28. april 2012 kl. 12.00 (NB! Tidspunkt) på Solrabben, Sjøhaug SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder.

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK

Norges Skøyteforbund ÅRBOK Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2011 2013 Norges Skøyteforbund 2013 Redaktør: Arild Gjerde Historikk/resultater: Magne Teigen Bjørg Ellen Ringdal Ombrekking/layout: Bjørn-Ove Indrøy Ansvarlig trykk: Kursiv

Detaljer

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer