Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag"

Transkript

1 Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1

2 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget v/ leder Thomas Wold 2. Godkjenning av fremmøtte representanter. 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. 4. Valg av dirigent og sekretær. 5. Valg av to representanter til å skrive under protokollen. 6. Årsmelding Regnskap Behandling av innkomne forslag og saker: 8.1. Ny lovnorm for regioner/særkretser fra NIF Medlemskontingent Innføring av dommersatser i aldersbestemte klasser Innføring av mix-serie for senior. 9. Handlingsplan Budsjett Valg av nytt styre. 12. Premieutdeling og avslutning. 2

3 Forretningsorden 1 Adgang til å påhøre kretstingets forhandlinger har organiserte medlemmer av NVBF Region Sør- Trøndelag og i den utstrekning plassen tillater det, andre tilhørere. 2 Til å lede tinget velges en ordstyrer. Til å føre protokoll velges en sekretær. 3 Ordet forlanges ved håndopprekning og oppgivelse av navn. 4 Ingen har rett til å få ordet mer enn tre ganger i samme sak. Unntatt for innledningsforedrag begrenses taletiden til tre minutter første gang, og ett minutt for andre og tredje gang. For øvrig kan tingrepresentantene, når disse finner det påkrevd, stille forslag om ytterligere begrensing og strek for inntegnede talere. 5 Til forretningsorden gis ordet kun en gang og høyst 2 minutter i samme sak. 6 Framlegg må leveres skriftlig til ordstyreren, undertegnet med vedkommendes navn og navnet på klubben denne representerer. 7 Intet nytt framlegg kan opptas etter at det er besluttet satt strek ved inntegnede talere. 8 Alle beslutninger avgjøres ved alminnelig flertall (lovendringer unntatt). Hvis nødvendig i medhold til loven, kan avstemming skje skriftlig. 9 I protokollen innføres bare framleggene og avstemmingsresultatet samt de fattede beslutninger. 10 Tingets forhandlinger er offentlige, såfremt tinget ikke fatter annet vedtak. Regionsstyret 3

4 Sak 1 Åpning av tinget v/ leder Thomas Wold Sak 2 Godkjenning av fremmøtte representanter. Forslag til vedtak: Alle de fremmøtte representanter godkjennes. Vedtak: Alle de fremmøtte representanter godkjennes. Sak 3 Godkjenning av innkallingen, dagsordenen og forretningsordenen. Forslag til vedtak: Innkallingen, dagsordenen og forretningsordenen godkjennes. Vedtak: Innkallingen, dagsordenen og forretningsordenen godkjennes. Sak 4 Valg av dirigent og sekretær. Forslag dirigent: Geirfinn Sirnes. Forslag sekretær: Solveig Rauan Holten. Forslag til vedtak: Foreslåtte personer velges til dirigent og sekretær. Vedtak: Geirfinn Sirnes og Solveig Rauan Holten velges til å være henholdsvis dirigent og sekretær. Sak 5 Valg av to representanter til å skrive under protokollen. Forslag til vedtak: Foreslåtte personer velges til å skrive under protokollen. Vedtak: Silje Irene Hansen og Kristin Arnesen velges til å skrive under protokollen. 4

5 Sak 6 Behandle og godkjenne NVBF Region Sør-Trøndelags årsmelding. NVBF Region Sør-Trøndelags årsmelding for 2011 legges frem. Forslag til vedtak: NVBF Region Sør-Trøndelags årsmelding for 2011 godkjennes. Vedtak: NVBF Region Sør-Trøndelags årsmelding for 2011 godkjennes. 5

6 Årsmelding NVBF Region Sør-Trøndelag Styret har bestått av: Leder Nestleder Styremedlemmer Thomas Wold, NTNUI Volleyball Per Kristian Munkerud, Vikåsen Volley Sigrid Aasen, NTNUI Volleyball Geirfinn Sirnes, Nyborg IL Mariann Hestnes, Hitra Varamedlemmer Kåre Aambø, Nyborg IL Erik Hoston, IL Fjellmann Organisasjonen forøvrig: Dommerkomité Anders Rohde, RVT (leder) Kontrollkomité Christoffer Inderberg, Melhus IL Siv Grønmo, Nyborg IL Stein Christensen, Åsheim VBK (varamedlem) Marit Aaram, Reima VBK (varamedlem) Valgkomite Leder Komitémedlemmer Mariann Sandsund, Reima VBK Beate Sæther, Vikåsen volley Lars Morten Nygård, Nyborg IL Varamedlem Anders Rohde, RVT 6

7 Drift Det har vært avholdt 5 styremøter og blitt behandlet 55 saker. Styremøtene har vært avholdt i Trondheim: på Idrettens hus, Dragvoll Idrettssenter og Byåsen vgs. Som regnskapsfører har vi benyttet Regnskapstjeneste i Sogn og Fjordane Idrettskrins, i Førde, ved Erling Benjaminsen. Vi har god kontroll over kostnadene og regnskapene er à jour til enhver tid. Regionens økonomi er god og vi hadde et lite overskudd i En god egenkapital gjør det mulig for oss å budsjettere med et visst underskudd for Irene Sand har vært ute i fødselspermisjon fra januar Frem til 12. september 2012 vikarierer Solveig R. Holten for Irene. Det er ikke gjennomført felles ledermøter med Region Nord-Trøndelag i 2011/2012. Det har vært et telefonmøte og enkelte e-postmøter i det felles arbeidsutvalget for Nord- og Sør-Trøndelag. Telefonmøtet dreide seg om en lønnsøkning for vår regionsansatt, slik at den ble mer i tråd med det andre regionsansatte har. Vi hadde og e-post møte om diskingen av Stod s damelag i en rankingturnering i 2. divisjon, hvor vi etter hvert fikk beskjed fra forbundet om at eliteseriereglementet skal overstyre 2. divisjonsreglementet der disse er i konflikt, også ved kamper i 2. divisjon. Vi har gjort forbundsstyret oppmerksomme på at vi er uenige i dette prinsippet. Representasjon/Møter Thomas Wold og Sigrid Aasen representerte volleyballregionen på Idrettens Hedersfest i oktober De deltok også på cupfinaleseminaret i januar 2012, sammen med Solveig R. Holten. Per Kristian Munkerud representerte oss på Tinget i Sør-Trøndelag Idrettskrets i april Rekrutteringstiltak I Sør-Trøndelag har styret tatt hovedansvaret for å følge opp rekrutteringsarbeidet i regionen, støttet av regionskonsulent. Det har vært en svak økning i medlemstallet. Fortsatt sliter vi med rekruttering, spesielt ville det vært ønskelig med flere aldersbestemte lag, både innendørs og på sand. Disse rekrutteringstiltakene er gjennomført av klubb/krets ila sesongen : Trener- og spillersamling for junior i Vikåsenhallen, den første helgen i september. Minivolleyballkurs på Svorkmo i Orkanger, 13. september, med 16 deltakere. Minivolleyballkurs på Hitra 20. september, med 37 deltakere. VOMPA (volleyball opplevelse moro positivitet - aktivitet)-samling i Åsheimhallen 18. februar, med omtrent 25 deltakere. Det er gitt ut rekrutteringsmidler høsten 2011 til alle klubber i NVBF ST som har søkt. Til sammen er det delt ut kr ,- til rene rekrutteringstiltak. Det ble arrangert sommerliga i sandvolleyball. 5 klubber deltok; Nyborg IL, IL Fjellmann, Vikåsen Volley, Hitra VBK og NTNUI volleyball. Disse mottok ballpakker. Sportslige resultater Legges ut på volleyballregionens nettside i mai

8 Dommerkomitéen Se egen rapport. Trenerutdanning Det ble gjennomført ett trener 2-kurs i Trondheim, november, med 11 deltakere. John Arne Vestnor var instruktør, og NTNUI volleyball arrangør. Generelle kommentarer Sesongen 11/12 har for regionsstyret vært et ok år. Vi har hovedsakelig behandlet saker angående organisering av seriene, samt jobbet for å få til en god kommunikasjon med andre organisasjonsledd (NVBF og STIK). Regionsstyret utarbeidet handlingsplan for året, grunnet høyt ambisjonsnivå og begrensende ressurser, har denne kun kommet delvis i mål. Utfordringer Vi har hatt en svak økning i medlemstallet. Det er fortsatt en viktig utfordring å få flere klubber med aldersbestemte lag. Vi ønsker også å få flere sandvolleyturneringer i Sør- Trøndelag, men det er her en utfordring å få klubber til å ta på seg arrangøransvar, samt at det er få anlegg med to eller flere baner. Trondheim, 26. april 2012 Styret i NVBF Region Sør-Trøndelag Thomas Wold Per Kristian Munkerud Geirfinn Sirnes Mariann Hestenes Sigrid Aasen Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem 8

9 Sak 7 Behandle og godkjenne NVBF Region Sør-Trøndelags regnskap for 2011 (eget vedlegg). NVBF Region Sør-Trøndelags regnskap legges frem. Forslag til vedtak: NVBF Region Sør-Trøndelags regnskap godkjennes. Vedtak: NVBF Region Sør-Trøndelags regnskap godkjennes. Sak 8.1 Forslag: Godkjenning av ny Lovnorm for regioner/særkretser fra NIF. Begrunnelse for forslaget: På Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komité (NIF) sitt Ting i 2011 ble det vedtatt en rekke lovendringsforslag. På bakgrunn av de vedtatte lovendringene har NIF utarbeidet en ny Lovnorm for regioner/særkretser. NVBF Region Sør-Trøndelag må innføre denne lovnormen. Tilpasninger kan gjøres, men endringer må endelig godkjennes av NIF. Styrets anbefaling: Lovnormen godkjennes. Forslag til vedtak: NVBF Region Sør-Trøndelag godkjenner NIFs Lovnorm for regioner/særkretser av 24. januar NVBF Region Sør-Trøndelag sin nye lov, med de endringsforslag som fremkommer oversendes NIF for endelig godkjenning. Vedtak: NVBF Region Sør-Trøndelag godkjenner NIFs Lovnorm for regioner/særkretser av 24. januar NVBF Region Sør-Trøndelag sin nye lov, med de endringsforslag som fremkommer oversendes NIF for endelig godkjenning. 9

10 Lov for NVBF Region Sør-Trøndelag, stiftet 6. februar (I henhold til NIFs Lovnorm for særkretser/regioner, vedtatt av Idrettsstyret 24. januar 2012) I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Regionens formål er å arbeide for volleyball og sandvolleyballens utvikling innen regionen, og å fremme samarbeidet med idrettslagene. Den skal bistå Norges Volleyballforbund i alle spørsmål som gjelder volleyball og sandvolleyball innen regionen. (2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 2 Organisasjon (1) Regionen er opprettet av Norges Volleyballforbund, og består av alle idrettslag innen Sør- Trøndelags fylkesgrenser som er medlem av Norges Volleyballforbund. (2) Gjennom Norges Volleyballforbund er regionen et organisasjonsledd innen Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). (3) Regionen er den faglige myndighet under Norges Volleyballforbund innen regionens grenser. Regionens grenser fastsettes av Norges Volleyballforbund. (4) Regionen skal følge NIFs og særforbundets regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder regionen uavhengig av hva som måtte stå i regionens egen lov. (5) Saker av felles interesse for idretten, skal forelegges idrettskretsen. 3 Oppgaver 1 Regionen skal: a) Representere sitt særforbund og bistå det i saker knyttet til volleyball og sandvolleyball. b) Stimulere til samarbeid mellom de idrettslag som driver med volleyball og sandvolleyball. Bistå idrettskretsen i spørsmål av felles interesse for flere idretter. c) Godkjenne stevner og stevnedatoer, oppnevne nødvendige dommere, samt utarbeide terminliste. d) Forestå særidrettsfaglig utdanning i samsvar med særforbundets planer. e) Sørge for gjennomføring av regionsmesterskap, samt stimulere til annen idrettslig virksomhet med størst mulig variasjon og omfang. f) Gi faglig bistand ved planlegging og bygging av idrettsanlegg. g) Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om økonomisk støtte fra særforbund og idrettskrets. 4 Kontingent (1) Kontingenten fastsettes av regionstinget og betales forskuddsvis. 1 Listen over regionens arbeidsoppgaver er minimum av hva regionens lov skal inneholde. I tillegg kan andre oppgaver også tillegges regionen. 10

11 (2) Skyldig kontingent/avgift medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på regionstinget. Styret kan anbefale overfor NIF og særforbundet at lag, som skylder kontingent eller avgift for mer enn ett år, mister sitt medlemskap 2. Reglene i NIFs lov 10-2 gjelder tilsvarende. II TILLITSVALGTE OG ANSATTE 5 Kjønnsfordeling (1) Ved valg/oppnevning av representanter til ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i regionen, skal det velges personer fra begge kjønn. (2)Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to personer fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. (3) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan 3, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. (4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen. 4 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v. (1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av en klubb/lag som er medlem i Norges Volleyballforbund, i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. (2) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i regionen: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor. (3) Møteberettiget komité- og utvalgsmedlem uten stemmerett har tale- og forslagsrett i saker som ligger innenfor komiteens eller utvalgets arbeidsområde. (4) Revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært ting i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. (5) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært ting i regionen. (6) Med forslagsrett menes retten for representant til å fremme forslag under regionstinget. Kun representasjonsberettiget idrettslag kan fremme forslag til behandling på regionstinget. 7 Valgbarhet og representasjonsretten for arbeidstaker og oppdragstaker (1) Arbeidstaker i regionen er ikke valgbar til verv i regionen eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i regionen plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører. 2 Med skyldig kontingent for mer enn ett år menes kontingent som er forfalt til betaling i tingperioden. 3 Myndigheten er delegert, jf. Delegasjonsreglementet. 4 Se forskrift til NIFs lov

12 (2) Arbeidstaker i regionen kan ikke velges eller oppnevnes som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. (3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med regionen. (4) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at regionen gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere medlemmer blant de ansatte til regionens styre. (5) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt 5 kan når det foreligger særlige forhold gi dispensasjon. (6) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon. 6 8 Valgbarheten og representasjonsretten for andre personer med tilknytning til regionen (1) Person som har en avtale med regionen som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av regionen er ikke valgbar til verv innen regionen eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomiske interesse i driften av regionen. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av regionen. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører (2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. (3) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt 7 kan når det foreligger særlige forhold gi dispensasjon. (4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon. 8 9 Inhabilitet (1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i regionen er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: a) når vedkommende selv er part i saken b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken. (2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part. (3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i regionen. 5 Myndigheten er delegert, jf. Delegasjonsreglementet. 6 Se forskrift til NIFs lov 2-6 og Myndigheten er delegert, jf. Delegasjonsreglementet. 8 Se forskrift til NIFs lov 2-6 og

13 (4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete. (5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. (6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. (7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse. 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll (1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i regionen vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. (2) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling 9 eller ved fjernmøte 10. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre. (3) Det skal føres protokoll fra styremøter. 11 Refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste og godtgjørelse skal fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. Styrehonorar skal fremkomme av årsberetningen. III. ØKONOMI 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv. (1) Regionen er regnskaps- og revisjonspliktig. (2) Regioner med en årlig omsetning på under kr 5 millioner skal følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser. Øvrige regioner skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven, og skal engasjere revisor og velge kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov For eksempel møte per e-post. 10 For eksempel møte per telefon/videokonferanse 13

14 (3) Bankkonti skal være knyttet til regionen og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. (4) For regioner som avholder ordinært ting hvert år, skal tinget fastsette et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. (5)For regioner som ikke avholder ordinært ting hvert år, skal tinget fastsette langtidsbudsjett frem til neste ting. Styret fastsetter de årlige budsjetter innenfor rammen av langtidsbudsjettet, og hvor det er hensiktsmessig forelegges de til uttalelse på ledermøtet i årene mellom ting. De årlige budsjettene skal inneholde alle hovedposter i resultatregnskapet. (6) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. (7) Regionen kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. Regionen kan dog delta i NIFs konsernkontoordning etter søknad fra regionen og beslutning fra Idrettsstyret. (8) Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til regionens størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av tinget. Tinget bør vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner. (9) Engasjere statsautorisert revisor / registrert revisor til å revidere regionens regnskap. IV. TING, STYRE, UTVALG MV. 13 Regionstinget (1) Regionens øverste myndighet er Regionstinget som avholdes årlig 11 innen juni måned. (2) Tinget innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, til de idrettslag som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte Ved innkalling skal det presiseres at delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIFs lov 2-4. Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest 2 uker før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være sendt ut senest 1 uke før tinget. (3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles (4) Tinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter. (5) På tinget kan ikke behandles forslag om endring i lov og bestemmelser som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 14 Representasjon på regionstinget (1) På regionstinget møter med stemmerett: a) Regionens styre. b) Representanter fra idrettslagene etter følgende skala 12 : 11 Regionstinget kan selv vedta tingperiodens lengde. 14

15 For medlemstall til og med 30 1 representant. For medlemstall fra 31 til og med 70 2 representanter. For medlemstall over 70 3 representanter, som er det høyeste antall representanter et lag kan ha. (2) Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde: a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte. b) Kontrollkomiteens medlemmer. c) Valgkomiteens medlemmer. d) Revisorer. (3) Representasjon fra idrettslagene fastsettes av regionstinget etter målbare kriterier. (4) Representanter må være valgt på årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt og meldt regionen senest en uke før tinget. (5) Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. 15 Ledelse av regionstinget Tinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være valgt(e)/oppnevnt(e) representant(er). 16 Regionstingets oppgaver (1) Regionstinget skal: a) Godkjenne de fremmøtte representantene. b) Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. c) Velge dirigent(er), referent(er) 13 samt 2 representanter til å underskrive protokollen. d) Behandle beretning. e) Behandle regnskap for regionen i revidert stand. f) Behandle forslag og saker. g) Fastsette kontingent. h) Behandle budsjett for regionen. i) Engasjere statsautorisert revisor / registrert revisor til å revidere regionens regnskap. j) Foreta følgende valg 14 : 1. Leder og nestleder styremedlemmer 15 og 2 varamedlemmer. 3. Kontrollkomité med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer 4. Representanter til ting i overordnede organisasjoner eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 5. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste regionsting. 12 Representasjonsskalaen kan baseres på medlemstall og/eller antall aktive medlemmer. 13 Referenten(e) behøver ikke å være valgt(e)/oppnevnt (e) representant(er). 14 Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på regionstinget. Regionstinget kan i tillegg velge andre tillitspersoner det er behov for. Dette skal i tilfelle fremgå av den enkelte regions egen lov. 15 Antall styremedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven. Styre medlemmene kan velges til spesifikke oppgaver 15

16 (2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. (3) Leder velges for 1 år. Nestleder og styremedlem velges for 2 år, slik at halvparten er på valg hvert år. 17 Stemmegivning på regionstinget (1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. (2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. (3) Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. (4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. (5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til 5 til Ekstraordinært regionsting (1) Ekstraordinært regionsting innkalles av særkretsstyret med minst 14 dagers varsel etter: a) Vedtak av regionsstyret. b) Vedtak av regionstinget. c) Vedtak av styret i overordnet organisasjonsledd. d) Skriftlig krav fra minst ¼ av idrettslagene i regionen. (2) Ekstraordinært ting innkalles direkte overfor de representasjonsberettigede. (3) Et ekstraordinært ting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter. (4) Ekstraordinært regionsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av tinget. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen. 19 Møter/fellesmøter Regionen avholder møter med idrettslagene etter behov, og bestemmer selv arrangementsformen. 20 Regionens styre 16

17 (1) Regionen ledes og forpliktes av styret som er regionens høyeste myndighet mellom tingene 16. (2) Styret skal holde møter når lederen bestemmer det, eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. (3) Styret skal 17 : a) Iverksette regionstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. b) Forestå regionens daglige administrasjon, representere regionen utad og utøve faglige myndighet innen regionens grenser. c) Påse at regionens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet organisasjonsledd, og sørge for at regionen har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring. d) Arrangere eller la arrangere regionsmesterskap og andre konkurranser innen regionen og utarbeide terminlister for dette. e) Utvikle regionens organisasjon og aktivitetstilbud. f) Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter behov samt utarbeide mandat/instruks for disse. g) Sende foreskrevne rapporter til overordnede myndigheter til fastsatte frister. 21 Komiteer (1) Regionen skal ha følgende faste komiteer: a) Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs lov Kontrollkomiteens plikter er nærmere beskrevet i disse bestemmelser 18. b) Valgkomiteen velges på regionstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret. Valgkomiteen skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på regionstinget, med unntak av valgkomité. (2) Andre faglige utvalg og komiteer i henhold til 21 f). 22 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og Avtaler og samarbeid mellom regionen og næringslivet Avtaler og samarbeid mellom regionen og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen regionen, for eksempel trenings-/konkurransegrupper på tvers av regionsgrensene. 17 Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tillegges styret. Det er ikke noe i veien for at det kan bestemmes at styret skal ha andre oppgaver i tillegg 18 Dette gjelder kun for de regioner som har engasjert revisor, jf

18 25 Bestemmelser om konkurranseforbud Idrettsstyret og styret i Norges Volleyballforbund kan nekte organisasjonsledd og medlem av organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende virksomhet gjennom deltakelse, medlemskap, eller samarbeid med andre rettssubjekter. Nektelse krever saklig grunn. 26 Lovendring (1)Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært regionsting etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. (2)Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av regionen selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Norges Volleyballforbund. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter. (1) I forbindelse med godkjenningen kan Norges Volleyballforbund pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk. (4) Endringer i 26 og 27 kan ikke vedtas av regionen selv. 27 Nedlegging Sammenslutning (1)Regionen kan bare nedlegges av Norges Volleyballforbund. (2) Norges Volleyballforbund har myndighet til å foreta sammenslutning av regioner. Sammenslutning regnes ikke som nedlegging. (3) Ved nedlegging eller annet opphør av regionen tilfaller regionens overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Norges Volleyballforbund. 18

19 Sak 8.2 Forslagstiller: Graakallen volleyballklubb. Forslag 1: Fjerne medlemskontingenten for klubbene. Forslag 2: Halvere startavgifter for seniorserien. Forslag 3: Tilby gratis serie for junior. Begrunnelse for forslaget: Se eget vedlegg. Styrets anbefaling: Medlemskontingenten forblir på dagens nivå (2400,-), det samme gjør startavgiften for senior (5600,- i 2. divisjon og 4600,- i 3. divisjon). Styret åpner for å finne billigere løsninger for lag i juniorserien. Forslag til vedtak: Medlemskontingenten forblir på dagens nivå (2400,-), det samme gjør startavgiften for senior (5600,- i 2. divisjon og 4600,- i 3. divisjon). Følgende tingrepresentanter tok ordet i behandlingen av saken: Henri van de Scheur (Graakallen), Per-Einar Johannessen (Nyborg VBK), Mariann Sandsund (Reima VBK), styret v/ Per Kristian Munkerud (Vikåsen volley), Hanne Rentsch Ersdal (NTNUI), styret v/ Geirfinn Sirnes (Nyborg IL). Det ses på som usannsynlig at reduserte utgifter skaper mer aktivitet. Det er heller kapasiteten i klubbene som må bedres for å øke rekrutteringen. Det er ikke pengene som er problemet, det er folkene. Avgiftene i regionen har ikke økt. Det ses på som mer fordelaktig å bruke penger på rekruttering av trenere og et samarbeid mellom klubbene. Vedtak: Medlemskontingenten forblir på dagens nivå (2400,-), det samme gjør startavgiften for senior (5600,- i 2. divisjon og 4600,- i 3. divisjon). Styret åpner for å finne billigere løsninger for lag i juniorserien. Sak 8.3 Forslagsstiller: Nyborg IL. Forslag: Innføring av dommerhonorar i aldersbestemte klasser. Begrunnelse for forslaget: For å øke rekruttering av nye dommere og øke motivasjonen for aspirantdommere/dommer 1, foreslår Nyborg IL at NVBF region Sør-Trøndelag fra og med sesongen 2012/2013 innfører dommerhonorar i aldersbestemte rankingturneringer og SM. Dommersatsen settes til kr. 50 per kamp for dommere som har tatt minimum aspirantdommerkurs. Gjelder både for 1. og 2. dommer. Forslag til vedtak: NVBF region Sør-Trøndelag innfører fra og med sesongen dommerhonorar for 1. og 2. dommer i aldersbestemte turneringer. Dommersatsen settes til kr. 50 per kamp for dommere som har tatt minimum aspirantdommerkurs. 19

20 Følgende tingrepresentanter tok ordet i behandlingen av saken: Per-Einar Johannessen (Nyborg IL), styret v/ Geirfinn Sirnes (Nyborg IL), styret v/ Per Kristian Munkerud (Vikåsen volley), Hanne Rentsch Ersdal (NTNUI) og Irene Sand. Det diskuteres hvor disse pengene skal tas fra, men forslaget støttes. Vedtak: NVBF region Sør-Trøndelag innfører fra og med sesongen dommerhonorar for 1. og 2. dommer i aldersbestemte turneringer. Dommersatsen settes til kr. 50 per kamp for dommere som har tatt minimum aspirantdommerkurs. Sak 8.4 Forslagsstiller: Nyborg IL. Forslag: Mix-serie for senior. Nyborg IL foreslår at NVBF region Sør-Trøndelag fra og med sesongen 2012/2013 oppretter tilbud om deltakelse i mix-serie basert på rankingturneringsprinsippet. Det avvikles fire åpne rankingturneringer i løpet av sesongen (2 før jul og 2 etter jul). Serien åpnes også for deltakelse fra bedriftslag, vennelag etc. Forslag til vedtak: NVBF region Sør-Trøndelag oppretter tilbud om mix-serie basert på rankingturneringsprinsippet fra og med sesongen Følgende tingrepresentanter tok ordet i behandlingen av saken: Per-Einar Johannessen (Nyborg IL), styret v/thomas Wold (NTNUI), styret v/ Geirfinn Sirnes (Nyborg IL), Mariann Sandsund (Reima VBK) og Irene Sand. Forslaget vil bidra til en formalisering av mix-tilbudet. Det er snakk om at det skal innføres mix-lisens fra sentralt hold, men det bør ikke bli for dyrt. Det blir kanskje en konkurranse med bedriftsserien, men det ses ikke på som noen hindring. Vedtak: NVBF region Sør-Trøndelag oppretter tilbud om mix-serie basert på rankingturneringsprinsippet fra og med sesongen Sak 9 Behandle og godkjenne NVBF Region Sør-Trøndelags handlingsplan for NVBF Region Sør-Trøndelags handlingsplan for 2012 legges frem. 20

21 Forslag til vedtak: NVBF Region Sør-Trøndelags handlingsplan for 2012 godkjennes. Følgende tingrepresentanter tok ordet i behandlingen av saken: Per-Einar Johannessen (Nyborg IL), Irene Sand, styret v/ Per Kristian Munkerud (Vikåsen volley), Hanne Rentsch Ersdal (NTNUI) og Kristin Arnesen (IL Fjellmann). Det kommenteres at dommerkomitéen har hatt en tøff jobb med å beramme alle kamper. Dømmingen har likevel fungert greit, med at lagene har dømt hverandre. Når det gjelder rekrutteringskomitéen blir det foreslått å skaffe rekrutteringskontakter i hver klubb. Tidligere har ikke rekrutteringskomitéen fungert. Det kommenteres at minivolleyball ikke er nevnt. Skal settes inn i teksten. Klubb bør inn også inn i handlingsplanen, samt samarbeid mellom klubbene. Forslag til vedtak: Det henstilles til det nye styret å organisere rekrutteringsarbeidet på følgende måte: rekrutteringskontakter i hver klubb. Disse møtes et par ganger i året. Vedtak: Det henstilles til det nye styret å organisere rekrutteringsarbeidet på følgende måte: rekrutteringskontakter i hver klubb. Disse møtes et par ganger i året. Vedtak: NVBF Region Sør-Trøndelags handlingsplan for 2012 godkjennes med tillagte kommentarer. 21

22 HANDLINGSPLAN NVBF Region SØR-TRØNDELAG NVBF Region Sør-Trøndelags ansvarsområder: Arrangere serier og turneringer Sikre at aktiviteten er i samsvar med økonomiske rammer Sette i gang tiltak for å øke aktivitet og rekruttering Legge til rette for utdanning av trenere og dommere Sikre samarbeid mellom krets, kommune og forbund Sørge for regionalt samarbeid Organisering: Regionstyret består av 5 medlemmer. Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem stiller på møter dersom styremedlemmer ikke kan stille. Styret har ansvar for å ivareta kretsens økonomi og er ansvarlig for at midlene i rekrutteringsfondet fordeles ut fra gjeldende retningslinjer. Styret har ansvar for å sette i gang eller tilrettelegge for rekrutteringsarbeid i klubbene. Regionskonsulenten: Er ansatt av NVBF sentralt men jobber lokal og har den utøvende funksjonen og vil stå for det meste av det praktiske arbeidet knyttet til de sportslige aktivitetene. En viktig oppgave er oppsett og administrasjon av serier og turneringer inklusive å skaffe halltid til trening, seriekamper og turneringer (dette er en utfordring spesielt i Trondheim der det dessverre går med mye tid til dette). Imidlertid må vi få til mer aktivitet på utviklingssiden. Dette kan løses i samarbeid med Region Nord-Trøndelag ved at vi for eksempel styrker bemanningen på utviklingssiden. Forbundet jobber aktivt for å få til dette og det forventes at forbundet vil bidra med mer og koordinert støtte i tiden framover. Dommerkomité: Har ansvar for å følge opp og videreutvikle dommerapparatet (grunnkurs og videreutdanning). Dommerkomiteen skal også holde oversikt over aktuelle dommere og skaffe dommere til seriekamper i 1. og 2. divisjon. Dommerkomiteen skal bestå av 3 medlemmer: Leder Styremedlem 22

23 Styremedlem Rekrutteringskomité: Rekrutteringskomiteen har ikke vært aktiv siden 2009 og styret har i praksis håndtert komitéens oppgaver. Som hjelp til styret har regionsansatt igangsatt flere tiltak, samt at enkelte styremedlemmer har hatt dette som primæroppgave, noe vi ønsker å fortsette med. Fokus er både spillere, trenere og ledere. Vi bør forsøke å få på beina en ny komité i løpet av Aktiviteter og planer: Økonomi: Organisere serier og turneringer i 2. divisjon (annenhver sesong, NT 11/12, ST 12/13) og 3. divisjon. Organisere aldersbestemte serier og turneringer for U14, U16-U19. Ved liten deltakelse bør vi vurdere tettere samarbeid med NT. Organisere regionsmesterskap for videregående skoler. Arrangere jevnlige dommer- og trenerkurs. Nøyaktig og bindende aktivitetsplan skal sendes ut til klubbene før sommerferien. Aktivitetsplanen skal inneholde oversikt over sportslige tilbud for kommende sesong, planlagte dommer- og trenerkurs, tidsfrister og gjeldende avgifter. Regionskonsulenten begynner vanligvis dette arbeidet tidlig på vinteren, men det har likevel vist seg svært vanskelig å ha planene klare før sommerferien pga. forhold volleyballregionen ikke har kontroll over, slik som fordeling av halltid. Utarbeide gode kampoppsett og arrangementsdokumenter, samt rutiner for kvalitetssjekk av disse. Profilere volleyball for konfirmanter, 4H, SFO og evt. andre. Samarbeide med NVBF Region Nord-Trøndelag. Regnskapet føres av idrettens regnskapskontor, Sogn og Fjordane Idrettskrins i Førde. Kontingenter må stå i forhold til det sportslige tilbudet. 23

24 Sak 10 Behandle og godkjenne NVBF Region Sør-Trøndelags budsjett for 2012 (eget vedlegg). NVBF Region Sør-Trøndelags budsjett for 2012 legges frem. Forslag til vedtak: NVBF Region Sør-Trøndelags budsjett for 2012 godkjennes. Følgende tingrepresentanter tok ordet i behandlingen av saken: Mariann Sandsund (Reima VBK), Irene Sand, styret v/ Per Kristian Munkerud (Vikåsen volley), Henri van de Scheur (Graakallen VBK), Hanne Rentsch Ersdal (NTNUI), styret v/ Geirfinn Sirnes (Nyborg IL), Øystein Veien (Blussuvoll VBK), styret v/ Thomas Wold (NTNUI). Det spørres om utgifter til hallfordeling. Posten skal egentlig gå i null, men har alltid noe avvik blant annet på bakgrunn av hvor diverse arrangementer har vært arrangert. Det er ønskelig å øke støtten til sandvolleyball og til aktivitet i idrettslagene. Det er også viktig å huske på at man har en rekrutteringspott på ,- i bakhånd. Vedtak: NVBF Region Sør-Trøndelags budsjett for 2012 godkjennes med de endringer sak 8.3 medfører, samt en økning i post 7455 (tilskudd til sandvolleyballaktivitet og idrettslag). Sak 8.3 Andre aktivitetskostnader: 6000,- Tilskudd sandvolleyballaktivitet: ,- Tilskudd idrettslag: ,- Sak 11 Valg av nytt styre. Valgkomitéen legger frem sitt forslag til nytt regionsstyre, ny kontrollkomité og ny valgkomité. Forslag til vedtak: Foreslåtte personer velges til regionsstyret, kontrollkomitéen og valgkomitéen. Følgende tingrepresentanter tok ordet i behandlingen av saken: Mariann Sandsund (Reima VBK), Per-Einar Johannessen (Nyborg IL), Hanne Rentsch Ersdal (NTNUI), styret v/ Geirfinn Sirnes og Irene Sand. Det bemerkes at valget av nestleder kan bli kjent ugyldig. Dersom det skjer må regionen ha et ekstraordinært regionsting til høsten. Tingforsamlingen er klar over at dette kan skje. Vedtak: Foreslåtte personer velges til regionsstyret, kontrollkomitéen og valgkomitéen. 24

25 Forslag fra valgkomiteen til kretstinget i NVBF Region Sør-Trøndelag 7. mai 2012 Styret: Leder (1 år) Thomas Wold NTNUI Nestleder (2 år) Solveig Rauan Holten - fra sept. Per Kristian NTNUI Vikåsen Munkerud - til sept. Volley Medlem (1 år) Geirfinn Sirnes Nyborg IL Medlem (1 år) Sigrid Aasen NTNUI Medlem (1 år) Mariann Hestnes Hitra VBK varamedlem (1 år) 2. varamedlem (1 år) 3. varamedlem (1 år) Erik Hoston Fjellmann IL / Hanne Gundersen Blussuvoll Per Kristian Munkerud - fra sept Vikåsen Volley Revisjon (kontrollkomité): Leder (1 år) Christoffer Melhus IL Inderberg Medlem (1 år) Helle Vaarum Reima IL varamedlem (1 Stein Christensen Åsheim år) VBK 2. varamedlem (1 år) Siv Grønmo Nyborg IL Valgkomité: Leder (1 år) Mariann Sandsund Reima IL Medlem (1 år) Beate Sæther Vikåsen Volley Medlem (1 år) Lars Morten Nyborg IL Nygård Varamedlem (1 år) Anders Rohde Raballder VT Trondheim, 1. mai 2012 For valgkomiteen Mariann Sandsund/(s) Beate Sæther/(s) Lars Morten Nygård/(s) Leder Medlem Medlem 25

26 Sak 12 Premieutdeling og avslutning. Det deles ut pokaler og medaljer til klubber som har hatt deltakende lag i minivolleyballturneringer, samt pokaler til 1., 2. og 3. plass i aldersbestemte serier. Underskrifter: DIRIGENT SEKRETÆR Solveig Rauan Holten 26

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 2 Saksliste årsmøte 2015 Medlemmer* av Bodø Bordtennisklubb ønskes velkommen til årsmøte som avholdes tirsdag 28. april 2015,

Detaljer

Gjør deg kjent med Idrettens Huskeliste og bruk den!!!

Gjør deg kjent med Idrettens Huskeliste og bruk den!!! Idrettens Huskeliste for Ringsaker med alle adresser og mye mer! Idrettsrådet i Ringsaker ønsker å hjelpe de lokale idrettslederne med nyttige opplysninger og kommer derfor på nytt med en revidert utgave

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser LOVER for Norges Friidrettsforbund Kapitel 1 Innledende bestemmelser 1 Organisatoriske bestemmelser 1. Norges Friidrettsforbund (NFIF) er en sammenslutning som består av norske idrettslag og grupper av

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST LOVER NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST Oppdatert 23.06.2010 INNHOLD: 1 Alminnelige bestemmelser... 2 2 Formål... 2 3 Innmeldelse... 2 4 Arbeidsordning... 2 5 Organisasjon... 2 6 Regionstinget... 2

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval Til NVBF Region Trøndelags medlemsklubber Valgkomitéen Kontrollkomité Dommeransvarlig Frister INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU. Pr 30.06.

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU. Pr 30.06. NBTFs HÅNDBOK 2011-2012 1 NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU Pr 30.06.11 2 NBTFs HÅNDBOK 2011-2012 NBTFs

Detaljer

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 Loven er utarbeidet på grunnlag av vedtak på NOIL s årsmøte 30.november og 3. desember 1979 og senere presiseringer av disse. NIF s lovnorm

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer