Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag"

Transkript

1 Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1

2 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget v/ leder Thomas Wold 2. Godkjenning av fremmøtte representanter. 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. 4. Valg av dirigent og sekretær. 5. Valg av to representanter til å skrive under protokollen. 6. Årsmelding Regnskap Behandling av innkomne forslag og saker: 8.1. Ny lovnorm for regioner/særkretser fra NIF Medlemskontingent Innføring av dommersatser i aldersbestemte klasser Innføring av mix-serie for senior. 9. Handlingsplan Budsjett Valg av nytt styre. 12. Premieutdeling og avslutning. 2

3 Forretningsorden 1 Adgang til å påhøre kretstingets forhandlinger har organiserte medlemmer av NVBF Region Sør- Trøndelag og i den utstrekning plassen tillater det, andre tilhørere. 2 Til å lede tinget velges en ordstyrer. Til å føre protokoll velges en sekretær. 3 Ordet forlanges ved håndopprekning og oppgivelse av navn. 4 Ingen har rett til å få ordet mer enn tre ganger i samme sak. Unntatt for innledningsforedrag begrenses taletiden til tre minutter første gang, og ett minutt for andre og tredje gang. For øvrig kan tingrepresentantene, når disse finner det påkrevd, stille forslag om ytterligere begrensing og strek for inntegnede talere. 5 Til forretningsorden gis ordet kun en gang og høyst 2 minutter i samme sak. 6 Framlegg må leveres skriftlig til ordstyreren, undertegnet med vedkommendes navn og navnet på klubben denne representerer. 7 Intet nytt framlegg kan opptas etter at det er besluttet satt strek ved inntegnede talere. 8 Alle beslutninger avgjøres ved alminnelig flertall (lovendringer unntatt). Hvis nødvendig i medhold til loven, kan avstemming skje skriftlig. 9 I protokollen innføres bare framleggene og avstemmingsresultatet samt de fattede beslutninger. 10 Tingets forhandlinger er offentlige, såfremt tinget ikke fatter annet vedtak. Regionsstyret 3

4 Sak 1 Åpning av tinget v/ leder Thomas Wold Sak 2 Godkjenning av fremmøtte representanter. Forslag til vedtak: Alle de fremmøtte representanter godkjennes. Vedtak: Alle de fremmøtte representanter godkjennes. Sak 3 Godkjenning av innkallingen, dagsordenen og forretningsordenen. Forslag til vedtak: Innkallingen, dagsordenen og forretningsordenen godkjennes. Vedtak: Innkallingen, dagsordenen og forretningsordenen godkjennes. Sak 4 Valg av dirigent og sekretær. Forslag dirigent: Geirfinn Sirnes. Forslag sekretær: Solveig Rauan Holten. Forslag til vedtak: Foreslåtte personer velges til dirigent og sekretær. Vedtak: Geirfinn Sirnes og Solveig Rauan Holten velges til å være henholdsvis dirigent og sekretær. Sak 5 Valg av to representanter til å skrive under protokollen. Forslag til vedtak: Foreslåtte personer velges til å skrive under protokollen. Vedtak: Silje Irene Hansen og Kristin Arnesen velges til å skrive under protokollen. 4

5 Sak 6 Behandle og godkjenne NVBF Region Sør-Trøndelags årsmelding. NVBF Region Sør-Trøndelags årsmelding for 2011 legges frem. Forslag til vedtak: NVBF Region Sør-Trøndelags årsmelding for 2011 godkjennes. Vedtak: NVBF Region Sør-Trøndelags årsmelding for 2011 godkjennes. 5

6 Årsmelding NVBF Region Sør-Trøndelag Styret har bestått av: Leder Nestleder Styremedlemmer Thomas Wold, NTNUI Volleyball Per Kristian Munkerud, Vikåsen Volley Sigrid Aasen, NTNUI Volleyball Geirfinn Sirnes, Nyborg IL Mariann Hestnes, Hitra Varamedlemmer Kåre Aambø, Nyborg IL Erik Hoston, IL Fjellmann Organisasjonen forøvrig: Dommerkomité Anders Rohde, RVT (leder) Kontrollkomité Christoffer Inderberg, Melhus IL Siv Grønmo, Nyborg IL Stein Christensen, Åsheim VBK (varamedlem) Marit Aaram, Reima VBK (varamedlem) Valgkomite Leder Komitémedlemmer Mariann Sandsund, Reima VBK Beate Sæther, Vikåsen volley Lars Morten Nygård, Nyborg IL Varamedlem Anders Rohde, RVT 6

7 Drift Det har vært avholdt 5 styremøter og blitt behandlet 55 saker. Styremøtene har vært avholdt i Trondheim: på Idrettens hus, Dragvoll Idrettssenter og Byåsen vgs. Som regnskapsfører har vi benyttet Regnskapstjeneste i Sogn og Fjordane Idrettskrins, i Førde, ved Erling Benjaminsen. Vi har god kontroll over kostnadene og regnskapene er à jour til enhver tid. Regionens økonomi er god og vi hadde et lite overskudd i En god egenkapital gjør det mulig for oss å budsjettere med et visst underskudd for Irene Sand har vært ute i fødselspermisjon fra januar Frem til 12. september 2012 vikarierer Solveig R. Holten for Irene. Det er ikke gjennomført felles ledermøter med Region Nord-Trøndelag i 2011/2012. Det har vært et telefonmøte og enkelte e-postmøter i det felles arbeidsutvalget for Nord- og Sør-Trøndelag. Telefonmøtet dreide seg om en lønnsøkning for vår regionsansatt, slik at den ble mer i tråd med det andre regionsansatte har. Vi hadde og e-post møte om diskingen av Stod s damelag i en rankingturnering i 2. divisjon, hvor vi etter hvert fikk beskjed fra forbundet om at eliteseriereglementet skal overstyre 2. divisjonsreglementet der disse er i konflikt, også ved kamper i 2. divisjon. Vi har gjort forbundsstyret oppmerksomme på at vi er uenige i dette prinsippet. Representasjon/Møter Thomas Wold og Sigrid Aasen representerte volleyballregionen på Idrettens Hedersfest i oktober De deltok også på cupfinaleseminaret i januar 2012, sammen med Solveig R. Holten. Per Kristian Munkerud representerte oss på Tinget i Sør-Trøndelag Idrettskrets i april Rekrutteringstiltak I Sør-Trøndelag har styret tatt hovedansvaret for å følge opp rekrutteringsarbeidet i regionen, støttet av regionskonsulent. Det har vært en svak økning i medlemstallet. Fortsatt sliter vi med rekruttering, spesielt ville det vært ønskelig med flere aldersbestemte lag, både innendørs og på sand. Disse rekrutteringstiltakene er gjennomført av klubb/krets ila sesongen : Trener- og spillersamling for junior i Vikåsenhallen, den første helgen i september. Minivolleyballkurs på Svorkmo i Orkanger, 13. september, med 16 deltakere. Minivolleyballkurs på Hitra 20. september, med 37 deltakere. VOMPA (volleyball opplevelse moro positivitet - aktivitet)-samling i Åsheimhallen 18. februar, med omtrent 25 deltakere. Det er gitt ut rekrutteringsmidler høsten 2011 til alle klubber i NVBF ST som har søkt. Til sammen er det delt ut kr ,- til rene rekrutteringstiltak. Det ble arrangert sommerliga i sandvolleyball. 5 klubber deltok; Nyborg IL, IL Fjellmann, Vikåsen Volley, Hitra VBK og NTNUI volleyball. Disse mottok ballpakker. Sportslige resultater Legges ut på volleyballregionens nettside i mai

8 Dommerkomitéen Se egen rapport. Trenerutdanning Det ble gjennomført ett trener 2-kurs i Trondheim, november, med 11 deltakere. John Arne Vestnor var instruktør, og NTNUI volleyball arrangør. Generelle kommentarer Sesongen 11/12 har for regionsstyret vært et ok år. Vi har hovedsakelig behandlet saker angående organisering av seriene, samt jobbet for å få til en god kommunikasjon med andre organisasjonsledd (NVBF og STIK). Regionsstyret utarbeidet handlingsplan for året, grunnet høyt ambisjonsnivå og begrensende ressurser, har denne kun kommet delvis i mål. Utfordringer Vi har hatt en svak økning i medlemstallet. Det er fortsatt en viktig utfordring å få flere klubber med aldersbestemte lag. Vi ønsker også å få flere sandvolleyturneringer i Sør- Trøndelag, men det er her en utfordring å få klubber til å ta på seg arrangøransvar, samt at det er få anlegg med to eller flere baner. Trondheim, 26. april 2012 Styret i NVBF Region Sør-Trøndelag Thomas Wold Per Kristian Munkerud Geirfinn Sirnes Mariann Hestenes Sigrid Aasen Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem 8

9 Sak 7 Behandle og godkjenne NVBF Region Sør-Trøndelags regnskap for 2011 (eget vedlegg). NVBF Region Sør-Trøndelags regnskap legges frem. Forslag til vedtak: NVBF Region Sør-Trøndelags regnskap godkjennes. Vedtak: NVBF Region Sør-Trøndelags regnskap godkjennes. Sak 8.1 Forslag: Godkjenning av ny Lovnorm for regioner/særkretser fra NIF. Begrunnelse for forslaget: På Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komité (NIF) sitt Ting i 2011 ble det vedtatt en rekke lovendringsforslag. På bakgrunn av de vedtatte lovendringene har NIF utarbeidet en ny Lovnorm for regioner/særkretser. NVBF Region Sør-Trøndelag må innføre denne lovnormen. Tilpasninger kan gjøres, men endringer må endelig godkjennes av NIF. Styrets anbefaling: Lovnormen godkjennes. Forslag til vedtak: NVBF Region Sør-Trøndelag godkjenner NIFs Lovnorm for regioner/særkretser av 24. januar NVBF Region Sør-Trøndelag sin nye lov, med de endringsforslag som fremkommer oversendes NIF for endelig godkjenning. Vedtak: NVBF Region Sør-Trøndelag godkjenner NIFs Lovnorm for regioner/særkretser av 24. januar NVBF Region Sør-Trøndelag sin nye lov, med de endringsforslag som fremkommer oversendes NIF for endelig godkjenning. 9

10 Lov for NVBF Region Sør-Trøndelag, stiftet 6. februar (I henhold til NIFs Lovnorm for særkretser/regioner, vedtatt av Idrettsstyret 24. januar 2012) I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Regionens formål er å arbeide for volleyball og sandvolleyballens utvikling innen regionen, og å fremme samarbeidet med idrettslagene. Den skal bistå Norges Volleyballforbund i alle spørsmål som gjelder volleyball og sandvolleyball innen regionen. (2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 2 Organisasjon (1) Regionen er opprettet av Norges Volleyballforbund, og består av alle idrettslag innen Sør- Trøndelags fylkesgrenser som er medlem av Norges Volleyballforbund. (2) Gjennom Norges Volleyballforbund er regionen et organisasjonsledd innen Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). (3) Regionen er den faglige myndighet under Norges Volleyballforbund innen regionens grenser. Regionens grenser fastsettes av Norges Volleyballforbund. (4) Regionen skal følge NIFs og særforbundets regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder regionen uavhengig av hva som måtte stå i regionens egen lov. (5) Saker av felles interesse for idretten, skal forelegges idrettskretsen. 3 Oppgaver 1 Regionen skal: a) Representere sitt særforbund og bistå det i saker knyttet til volleyball og sandvolleyball. b) Stimulere til samarbeid mellom de idrettslag som driver med volleyball og sandvolleyball. Bistå idrettskretsen i spørsmål av felles interesse for flere idretter. c) Godkjenne stevner og stevnedatoer, oppnevne nødvendige dommere, samt utarbeide terminliste. d) Forestå særidrettsfaglig utdanning i samsvar med særforbundets planer. e) Sørge for gjennomføring av regionsmesterskap, samt stimulere til annen idrettslig virksomhet med størst mulig variasjon og omfang. f) Gi faglig bistand ved planlegging og bygging av idrettsanlegg. g) Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om økonomisk støtte fra særforbund og idrettskrets. 4 Kontingent (1) Kontingenten fastsettes av regionstinget og betales forskuddsvis. 1 Listen over regionens arbeidsoppgaver er minimum av hva regionens lov skal inneholde. I tillegg kan andre oppgaver også tillegges regionen. 10

11 (2) Skyldig kontingent/avgift medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på regionstinget. Styret kan anbefale overfor NIF og særforbundet at lag, som skylder kontingent eller avgift for mer enn ett år, mister sitt medlemskap 2. Reglene i NIFs lov 10-2 gjelder tilsvarende. II TILLITSVALGTE OG ANSATTE 5 Kjønnsfordeling (1) Ved valg/oppnevning av representanter til ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i regionen, skal det velges personer fra begge kjønn. (2)Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to personer fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. (3) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan 3, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. (4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen. 4 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v. (1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av en klubb/lag som er medlem i Norges Volleyballforbund, i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. (2) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i regionen: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor. (3) Møteberettiget komité- og utvalgsmedlem uten stemmerett har tale- og forslagsrett i saker som ligger innenfor komiteens eller utvalgets arbeidsområde. (4) Revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært ting i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. (5) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært ting i regionen. (6) Med forslagsrett menes retten for representant til å fremme forslag under regionstinget. Kun representasjonsberettiget idrettslag kan fremme forslag til behandling på regionstinget. 7 Valgbarhet og representasjonsretten for arbeidstaker og oppdragstaker (1) Arbeidstaker i regionen er ikke valgbar til verv i regionen eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i regionen plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører. 2 Med skyldig kontingent for mer enn ett år menes kontingent som er forfalt til betaling i tingperioden. 3 Myndigheten er delegert, jf. Delegasjonsreglementet. 4 Se forskrift til NIFs lov

12 (2) Arbeidstaker i regionen kan ikke velges eller oppnevnes som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. (3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med regionen. (4) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at regionen gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere medlemmer blant de ansatte til regionens styre. (5) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt 5 kan når det foreligger særlige forhold gi dispensasjon. (6) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon. 6 8 Valgbarheten og representasjonsretten for andre personer med tilknytning til regionen (1) Person som har en avtale med regionen som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av regionen er ikke valgbar til verv innen regionen eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomiske interesse i driften av regionen. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av regionen. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører (2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. (3) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt 7 kan når det foreligger særlige forhold gi dispensasjon. (4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon. 8 9 Inhabilitet (1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i regionen er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: a) når vedkommende selv er part i saken b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken. (2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part. (3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i regionen. 5 Myndigheten er delegert, jf. Delegasjonsreglementet. 6 Se forskrift til NIFs lov 2-6 og Myndigheten er delegert, jf. Delegasjonsreglementet. 8 Se forskrift til NIFs lov 2-6 og

13 (4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete. (5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. (6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. (7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse. 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll (1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i regionen vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. (2) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling 9 eller ved fjernmøte 10. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre. (3) Det skal føres protokoll fra styremøter. 11 Refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste og godtgjørelse skal fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. Styrehonorar skal fremkomme av årsberetningen. III. ØKONOMI 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv. (1) Regionen er regnskaps- og revisjonspliktig. (2) Regioner med en årlig omsetning på under kr 5 millioner skal følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser. Øvrige regioner skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven, og skal engasjere revisor og velge kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov For eksempel møte per e-post. 10 For eksempel møte per telefon/videokonferanse 13

14 (3) Bankkonti skal være knyttet til regionen og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. (4) For regioner som avholder ordinært ting hvert år, skal tinget fastsette et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. (5)For regioner som ikke avholder ordinært ting hvert år, skal tinget fastsette langtidsbudsjett frem til neste ting. Styret fastsetter de årlige budsjetter innenfor rammen av langtidsbudsjettet, og hvor det er hensiktsmessig forelegges de til uttalelse på ledermøtet i årene mellom ting. De årlige budsjettene skal inneholde alle hovedposter i resultatregnskapet. (6) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. (7) Regionen kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. Regionen kan dog delta i NIFs konsernkontoordning etter søknad fra regionen og beslutning fra Idrettsstyret. (8) Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til regionens størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av tinget. Tinget bør vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner. (9) Engasjere statsautorisert revisor / registrert revisor til å revidere regionens regnskap. IV. TING, STYRE, UTVALG MV. 13 Regionstinget (1) Regionens øverste myndighet er Regionstinget som avholdes årlig 11 innen juni måned. (2) Tinget innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, til de idrettslag som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte Ved innkalling skal det presiseres at delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIFs lov 2-4. Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest 2 uker før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være sendt ut senest 1 uke før tinget. (3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles (4) Tinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter. (5) På tinget kan ikke behandles forslag om endring i lov og bestemmelser som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 14 Representasjon på regionstinget (1) På regionstinget møter med stemmerett: a) Regionens styre. b) Representanter fra idrettslagene etter følgende skala 12 : 11 Regionstinget kan selv vedta tingperiodens lengde. 14

15 For medlemstall til og med 30 1 representant. For medlemstall fra 31 til og med 70 2 representanter. For medlemstall over 70 3 representanter, som er det høyeste antall representanter et lag kan ha. (2) Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde: a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte. b) Kontrollkomiteens medlemmer. c) Valgkomiteens medlemmer. d) Revisorer. (3) Representasjon fra idrettslagene fastsettes av regionstinget etter målbare kriterier. (4) Representanter må være valgt på årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt og meldt regionen senest en uke før tinget. (5) Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. 15 Ledelse av regionstinget Tinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være valgt(e)/oppnevnt(e) representant(er). 16 Regionstingets oppgaver (1) Regionstinget skal: a) Godkjenne de fremmøtte representantene. b) Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. c) Velge dirigent(er), referent(er) 13 samt 2 representanter til å underskrive protokollen. d) Behandle beretning. e) Behandle regnskap for regionen i revidert stand. f) Behandle forslag og saker. g) Fastsette kontingent. h) Behandle budsjett for regionen. i) Engasjere statsautorisert revisor / registrert revisor til å revidere regionens regnskap. j) Foreta følgende valg 14 : 1. Leder og nestleder styremedlemmer 15 og 2 varamedlemmer. 3. Kontrollkomité med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer 4. Representanter til ting i overordnede organisasjoner eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 5. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste regionsting. 12 Representasjonsskalaen kan baseres på medlemstall og/eller antall aktive medlemmer. 13 Referenten(e) behøver ikke å være valgt(e)/oppnevnt (e) representant(er). 14 Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på regionstinget. Regionstinget kan i tillegg velge andre tillitspersoner det er behov for. Dette skal i tilfelle fremgå av den enkelte regions egen lov. 15 Antall styremedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven. Styre medlemmene kan velges til spesifikke oppgaver 15

16 (2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. (3) Leder velges for 1 år. Nestleder og styremedlem velges for 2 år, slik at halvparten er på valg hvert år. 17 Stemmegivning på regionstinget (1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. (2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. (3) Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. (4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. (5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til 5 til Ekstraordinært regionsting (1) Ekstraordinært regionsting innkalles av særkretsstyret med minst 14 dagers varsel etter: a) Vedtak av regionsstyret. b) Vedtak av regionstinget. c) Vedtak av styret i overordnet organisasjonsledd. d) Skriftlig krav fra minst ¼ av idrettslagene i regionen. (2) Ekstraordinært ting innkalles direkte overfor de representasjonsberettigede. (3) Et ekstraordinært ting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter. (4) Ekstraordinært regionsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av tinget. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen. 19 Møter/fellesmøter Regionen avholder møter med idrettslagene etter behov, og bestemmer selv arrangementsformen. 20 Regionens styre 16

17 (1) Regionen ledes og forpliktes av styret som er regionens høyeste myndighet mellom tingene 16. (2) Styret skal holde møter når lederen bestemmer det, eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. (3) Styret skal 17 : a) Iverksette regionstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. b) Forestå regionens daglige administrasjon, representere regionen utad og utøve faglige myndighet innen regionens grenser. c) Påse at regionens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet organisasjonsledd, og sørge for at regionen har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring. d) Arrangere eller la arrangere regionsmesterskap og andre konkurranser innen regionen og utarbeide terminlister for dette. e) Utvikle regionens organisasjon og aktivitetstilbud. f) Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter behov samt utarbeide mandat/instruks for disse. g) Sende foreskrevne rapporter til overordnede myndigheter til fastsatte frister. 21 Komiteer (1) Regionen skal ha følgende faste komiteer: a) Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs lov Kontrollkomiteens plikter er nærmere beskrevet i disse bestemmelser 18. b) Valgkomiteen velges på regionstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret. Valgkomiteen skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på regionstinget, med unntak av valgkomité. (2) Andre faglige utvalg og komiteer i henhold til 21 f). 22 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og Avtaler og samarbeid mellom regionen og næringslivet Avtaler og samarbeid mellom regionen og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen regionen, for eksempel trenings-/konkurransegrupper på tvers av regionsgrensene. 17 Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tillegges styret. Det er ikke noe i veien for at det kan bestemmes at styret skal ha andre oppgaver i tillegg 18 Dette gjelder kun for de regioner som har engasjert revisor, jf

18 25 Bestemmelser om konkurranseforbud Idrettsstyret og styret i Norges Volleyballforbund kan nekte organisasjonsledd og medlem av organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende virksomhet gjennom deltakelse, medlemskap, eller samarbeid med andre rettssubjekter. Nektelse krever saklig grunn. 26 Lovendring (1)Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært regionsting etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. (2)Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av regionen selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Norges Volleyballforbund. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter. (1) I forbindelse med godkjenningen kan Norges Volleyballforbund pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk. (4) Endringer i 26 og 27 kan ikke vedtas av regionen selv. 27 Nedlegging Sammenslutning (1)Regionen kan bare nedlegges av Norges Volleyballforbund. (2) Norges Volleyballforbund har myndighet til å foreta sammenslutning av regioner. Sammenslutning regnes ikke som nedlegging. (3) Ved nedlegging eller annet opphør av regionen tilfaller regionens overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Norges Volleyballforbund. 18

19 Sak 8.2 Forslagstiller: Graakallen volleyballklubb. Forslag 1: Fjerne medlemskontingenten for klubbene. Forslag 2: Halvere startavgifter for seniorserien. Forslag 3: Tilby gratis serie for junior. Begrunnelse for forslaget: Se eget vedlegg. Styrets anbefaling: Medlemskontingenten forblir på dagens nivå (2400,-), det samme gjør startavgiften for senior (5600,- i 2. divisjon og 4600,- i 3. divisjon). Styret åpner for å finne billigere løsninger for lag i juniorserien. Forslag til vedtak: Medlemskontingenten forblir på dagens nivå (2400,-), det samme gjør startavgiften for senior (5600,- i 2. divisjon og 4600,- i 3. divisjon). Følgende tingrepresentanter tok ordet i behandlingen av saken: Henri van de Scheur (Graakallen), Per-Einar Johannessen (Nyborg VBK), Mariann Sandsund (Reima VBK), styret v/ Per Kristian Munkerud (Vikåsen volley), Hanne Rentsch Ersdal (NTNUI), styret v/ Geirfinn Sirnes (Nyborg IL). Det ses på som usannsynlig at reduserte utgifter skaper mer aktivitet. Det er heller kapasiteten i klubbene som må bedres for å øke rekrutteringen. Det er ikke pengene som er problemet, det er folkene. Avgiftene i regionen har ikke økt. Det ses på som mer fordelaktig å bruke penger på rekruttering av trenere og et samarbeid mellom klubbene. Vedtak: Medlemskontingenten forblir på dagens nivå (2400,-), det samme gjør startavgiften for senior (5600,- i 2. divisjon og 4600,- i 3. divisjon). Styret åpner for å finne billigere løsninger for lag i juniorserien. Sak 8.3 Forslagsstiller: Nyborg IL. Forslag: Innføring av dommerhonorar i aldersbestemte klasser. Begrunnelse for forslaget: For å øke rekruttering av nye dommere og øke motivasjonen for aspirantdommere/dommer 1, foreslår Nyborg IL at NVBF region Sør-Trøndelag fra og med sesongen 2012/2013 innfører dommerhonorar i aldersbestemte rankingturneringer og SM. Dommersatsen settes til kr. 50 per kamp for dommere som har tatt minimum aspirantdommerkurs. Gjelder både for 1. og 2. dommer. Forslag til vedtak: NVBF region Sør-Trøndelag innfører fra og med sesongen dommerhonorar for 1. og 2. dommer i aldersbestemte turneringer. Dommersatsen settes til kr. 50 per kamp for dommere som har tatt minimum aspirantdommerkurs. 19

20 Følgende tingrepresentanter tok ordet i behandlingen av saken: Per-Einar Johannessen (Nyborg IL), styret v/ Geirfinn Sirnes (Nyborg IL), styret v/ Per Kristian Munkerud (Vikåsen volley), Hanne Rentsch Ersdal (NTNUI) og Irene Sand. Det diskuteres hvor disse pengene skal tas fra, men forslaget støttes. Vedtak: NVBF region Sør-Trøndelag innfører fra og med sesongen dommerhonorar for 1. og 2. dommer i aldersbestemte turneringer. Dommersatsen settes til kr. 50 per kamp for dommere som har tatt minimum aspirantdommerkurs. Sak 8.4 Forslagsstiller: Nyborg IL. Forslag: Mix-serie for senior. Nyborg IL foreslår at NVBF region Sør-Trøndelag fra og med sesongen 2012/2013 oppretter tilbud om deltakelse i mix-serie basert på rankingturneringsprinsippet. Det avvikles fire åpne rankingturneringer i løpet av sesongen (2 før jul og 2 etter jul). Serien åpnes også for deltakelse fra bedriftslag, vennelag etc. Forslag til vedtak: NVBF region Sør-Trøndelag oppretter tilbud om mix-serie basert på rankingturneringsprinsippet fra og med sesongen Følgende tingrepresentanter tok ordet i behandlingen av saken: Per-Einar Johannessen (Nyborg IL), styret v/thomas Wold (NTNUI), styret v/ Geirfinn Sirnes (Nyborg IL), Mariann Sandsund (Reima VBK) og Irene Sand. Forslaget vil bidra til en formalisering av mix-tilbudet. Det er snakk om at det skal innføres mix-lisens fra sentralt hold, men det bør ikke bli for dyrt. Det blir kanskje en konkurranse med bedriftsserien, men det ses ikke på som noen hindring. Vedtak: NVBF region Sør-Trøndelag oppretter tilbud om mix-serie basert på rankingturneringsprinsippet fra og med sesongen Sak 9 Behandle og godkjenne NVBF Region Sør-Trøndelags handlingsplan for NVBF Region Sør-Trøndelags handlingsplan for 2012 legges frem. 20

21 Forslag til vedtak: NVBF Region Sør-Trøndelags handlingsplan for 2012 godkjennes. Følgende tingrepresentanter tok ordet i behandlingen av saken: Per-Einar Johannessen (Nyborg IL), Irene Sand, styret v/ Per Kristian Munkerud (Vikåsen volley), Hanne Rentsch Ersdal (NTNUI) og Kristin Arnesen (IL Fjellmann). Det kommenteres at dommerkomitéen har hatt en tøff jobb med å beramme alle kamper. Dømmingen har likevel fungert greit, med at lagene har dømt hverandre. Når det gjelder rekrutteringskomitéen blir det foreslått å skaffe rekrutteringskontakter i hver klubb. Tidligere har ikke rekrutteringskomitéen fungert. Det kommenteres at minivolleyball ikke er nevnt. Skal settes inn i teksten. Klubb bør inn også inn i handlingsplanen, samt samarbeid mellom klubbene. Forslag til vedtak: Det henstilles til det nye styret å organisere rekrutteringsarbeidet på følgende måte: rekrutteringskontakter i hver klubb. Disse møtes et par ganger i året. Vedtak: Det henstilles til det nye styret å organisere rekrutteringsarbeidet på følgende måte: rekrutteringskontakter i hver klubb. Disse møtes et par ganger i året. Vedtak: NVBF Region Sør-Trøndelags handlingsplan for 2012 godkjennes med tillagte kommentarer. 21

22 HANDLINGSPLAN NVBF Region SØR-TRØNDELAG NVBF Region Sør-Trøndelags ansvarsområder: Arrangere serier og turneringer Sikre at aktiviteten er i samsvar med økonomiske rammer Sette i gang tiltak for å øke aktivitet og rekruttering Legge til rette for utdanning av trenere og dommere Sikre samarbeid mellom krets, kommune og forbund Sørge for regionalt samarbeid Organisering: Regionstyret består av 5 medlemmer. Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem stiller på møter dersom styremedlemmer ikke kan stille. Styret har ansvar for å ivareta kretsens økonomi og er ansvarlig for at midlene i rekrutteringsfondet fordeles ut fra gjeldende retningslinjer. Styret har ansvar for å sette i gang eller tilrettelegge for rekrutteringsarbeid i klubbene. Regionskonsulenten: Er ansatt av NVBF sentralt men jobber lokal og har den utøvende funksjonen og vil stå for det meste av det praktiske arbeidet knyttet til de sportslige aktivitetene. En viktig oppgave er oppsett og administrasjon av serier og turneringer inklusive å skaffe halltid til trening, seriekamper og turneringer (dette er en utfordring spesielt i Trondheim der det dessverre går med mye tid til dette). Imidlertid må vi få til mer aktivitet på utviklingssiden. Dette kan løses i samarbeid med Region Nord-Trøndelag ved at vi for eksempel styrker bemanningen på utviklingssiden. Forbundet jobber aktivt for å få til dette og det forventes at forbundet vil bidra med mer og koordinert støtte i tiden framover. Dommerkomité: Har ansvar for å følge opp og videreutvikle dommerapparatet (grunnkurs og videreutdanning). Dommerkomiteen skal også holde oversikt over aktuelle dommere og skaffe dommere til seriekamper i 1. og 2. divisjon. Dommerkomiteen skal bestå av 3 medlemmer: Leder Styremedlem 22

23 Styremedlem Rekrutteringskomité: Rekrutteringskomiteen har ikke vært aktiv siden 2009 og styret har i praksis håndtert komitéens oppgaver. Som hjelp til styret har regionsansatt igangsatt flere tiltak, samt at enkelte styremedlemmer har hatt dette som primæroppgave, noe vi ønsker å fortsette med. Fokus er både spillere, trenere og ledere. Vi bør forsøke å få på beina en ny komité i løpet av Aktiviteter og planer: Økonomi: Organisere serier og turneringer i 2. divisjon (annenhver sesong, NT 11/12, ST 12/13) og 3. divisjon. Organisere aldersbestemte serier og turneringer for U14, U16-U19. Ved liten deltakelse bør vi vurdere tettere samarbeid med NT. Organisere regionsmesterskap for videregående skoler. Arrangere jevnlige dommer- og trenerkurs. Nøyaktig og bindende aktivitetsplan skal sendes ut til klubbene før sommerferien. Aktivitetsplanen skal inneholde oversikt over sportslige tilbud for kommende sesong, planlagte dommer- og trenerkurs, tidsfrister og gjeldende avgifter. Regionskonsulenten begynner vanligvis dette arbeidet tidlig på vinteren, men det har likevel vist seg svært vanskelig å ha planene klare før sommerferien pga. forhold volleyballregionen ikke har kontroll over, slik som fordeling av halltid. Utarbeide gode kampoppsett og arrangementsdokumenter, samt rutiner for kvalitetssjekk av disse. Profilere volleyball for konfirmanter, 4H, SFO og evt. andre. Samarbeide med NVBF Region Nord-Trøndelag. Regnskapet føres av idrettens regnskapskontor, Sogn og Fjordane Idrettskrins i Førde. Kontingenter må stå i forhold til det sportslige tilbudet. 23

24 Sak 10 Behandle og godkjenne NVBF Region Sør-Trøndelags budsjett for 2012 (eget vedlegg). NVBF Region Sør-Trøndelags budsjett for 2012 legges frem. Forslag til vedtak: NVBF Region Sør-Trøndelags budsjett for 2012 godkjennes. Følgende tingrepresentanter tok ordet i behandlingen av saken: Mariann Sandsund (Reima VBK), Irene Sand, styret v/ Per Kristian Munkerud (Vikåsen volley), Henri van de Scheur (Graakallen VBK), Hanne Rentsch Ersdal (NTNUI), styret v/ Geirfinn Sirnes (Nyborg IL), Øystein Veien (Blussuvoll VBK), styret v/ Thomas Wold (NTNUI). Det spørres om utgifter til hallfordeling. Posten skal egentlig gå i null, men har alltid noe avvik blant annet på bakgrunn av hvor diverse arrangementer har vært arrangert. Det er ønskelig å øke støtten til sandvolleyball og til aktivitet i idrettslagene. Det er også viktig å huske på at man har en rekrutteringspott på ,- i bakhånd. Vedtak: NVBF Region Sør-Trøndelags budsjett for 2012 godkjennes med de endringer sak 8.3 medfører, samt en økning i post 7455 (tilskudd til sandvolleyballaktivitet og idrettslag). Sak 8.3 Andre aktivitetskostnader: 6000,- Tilskudd sandvolleyballaktivitet: ,- Tilskudd idrettslag: ,- Sak 11 Valg av nytt styre. Valgkomitéen legger frem sitt forslag til nytt regionsstyre, ny kontrollkomité og ny valgkomité. Forslag til vedtak: Foreslåtte personer velges til regionsstyret, kontrollkomitéen og valgkomitéen. Følgende tingrepresentanter tok ordet i behandlingen av saken: Mariann Sandsund (Reima VBK), Per-Einar Johannessen (Nyborg IL), Hanne Rentsch Ersdal (NTNUI), styret v/ Geirfinn Sirnes og Irene Sand. Det bemerkes at valget av nestleder kan bli kjent ugyldig. Dersom det skjer må regionen ha et ekstraordinært regionsting til høsten. Tingforsamlingen er klar over at dette kan skje. Vedtak: Foreslåtte personer velges til regionsstyret, kontrollkomitéen og valgkomitéen. 24

25 Forslag fra valgkomiteen til kretstinget i NVBF Region Sør-Trøndelag 7. mai 2012 Styret: Leder (1 år) Thomas Wold NTNUI Nestleder (2 år) Solveig Rauan Holten - fra sept. Per Kristian NTNUI Vikåsen Munkerud - til sept. Volley Medlem (1 år) Geirfinn Sirnes Nyborg IL Medlem (1 år) Sigrid Aasen NTNUI Medlem (1 år) Mariann Hestnes Hitra VBK varamedlem (1 år) 2. varamedlem (1 år) 3. varamedlem (1 år) Erik Hoston Fjellmann IL / Hanne Gundersen Blussuvoll Per Kristian Munkerud - fra sept Vikåsen Volley Revisjon (kontrollkomité): Leder (1 år) Christoffer Melhus IL Inderberg Medlem (1 år) Helle Vaarum Reima IL varamedlem (1 Stein Christensen Åsheim år) VBK 2. varamedlem (1 år) Siv Grønmo Nyborg IL Valgkomité: Leder (1 år) Mariann Sandsund Reima IL Medlem (1 år) Beate Sæther Vikåsen Volley Medlem (1 år) Lars Morten Nyborg IL Nygård Varamedlem (1 år) Anders Rohde Raballder VT Trondheim, 1. mai 2012 For valgkomiteen Mariann Sandsund/(s) Beate Sæther/(s) Lars Morten Nygård/(s) Leder Medlem Medlem 25

26 Sak 12 Premieutdeling og avslutning. Det deles ut pokaler og medaljer til klubber som har hatt deltakende lag i minivolleyballturneringer, samt pokaler til 1., 2. og 3. plass i aldersbestemte serier. Underskrifter: DIRIGENT SEKRETÆR Solveig Rauan Holten 26

Forslag til lov for Sør-Trøndelag Ishockeykrets

Forslag til lov for Sør-Trøndelag Ishockeykrets Forslag til lov for Sør-Trøndelag Ishockeykrets Lov for Sør-Trøndelag Ishockeykrets(STIHK), stiftet 29. Oktober 1934 med senere endringer senest av 28. Mai 2013, godkjent av Norges Ishockeyforbund. I.

Detaljer

REGION ØST AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD LOV

REGION ØST AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD LOV REGION ØST AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD LOV Stiftet 10. juni 2006 Lov for Norges Volleyballforbund region øst Stiftet 10. juni 2006 Seneste endringer, 11. mai

Detaljer

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund.

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. NVBF REGION NORD Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. (ihht NIF s Lovnorm for særkretser/regioner, vedtatt

Detaljer

Lov for Oppland Gymnastkk- og Turnkrets (basert på NIFs lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 24. januar 2012)

Lov for Oppland Gymnastkk- og Turnkrets (basert på NIFs lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 24. januar 2012) Lov for Oppland Gymnastkk- og Turnkrets (basert på NIFs lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 24. januar 2012) Lov for Oppland Gymnastikk- og Turnkrets, som er utgått fra Opplandske Gymnastikk- og Turnkrets,

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Lovnorm for Nord-Norsk Skøytekrets

Lovnorm for Nord-Norsk Skøytekrets Lovnorm for Nord-Norsk Skøytekrets Stiftet 26 juni1999 Vedtatt den 26.06.99, med senere endringer senest av 17.06.00. og er godkjent av idrettsstyret. Endring vedtatt av Idrettsstyret 24. januar 2012.

Detaljer

Generelt om lovnorm for særkretser/regioner

Generelt om lovnorm for særkretser/regioner Generelt om lovnorm for særkretser/regioner Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen.

Detaljer

LOV FOR OSLO FRIIDRETTSKRETS

LOV FOR OSLO FRIIDRETTSKRETS LOV FOR OSLO FRIIDRETTSKRETS Lov for Oslo Friidrettskrets, stiftet 24. april 1908, med senere endringer, senest av 23. april 2013, godkjent av Norges Friidrettsforbund 2013. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

LOVNORM FOR SÆRKRETSER/REGIONER Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015

LOVNORM FOR SÆRKRETSER/REGIONER Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 LOVNORM FOR SÆRKRETSER/REGIONER Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 LOV FOR ROGALAND SKYTTERKRETS Stiftet 20.november 1946 Vedtatt av særkretstinget 27.02.2016, med senere endringer av [dato], godkjent

Detaljer

Lov for Oslo & Akershus skiskytterkrets stiftet 1988, med senere endringer senest av 18.6.2014, godkjent av Norges skiskytterforbund den 7.mai 2014.

Lov for Oslo & Akershus skiskytterkrets stiftet 1988, med senere endringer senest av 18.6.2014, godkjent av Norges skiskytterforbund den 7.mai 2014. Lov for Oslo & Akershus skiskytterkrets stiftet 1988, med senere endringer senest av 18.6.2014, godkjent av Norges skiskytterforbund den 7.mai 2014. 1 Formål 1. Oslo & Akershus skiskytterkrets formål er

Detaljer

Lov for Rogaland Bandykrets 1

Lov for Rogaland Bandykrets 1 Lov for Rogaland Bandykrets 1 (Vedtatt av Idrettsstyret 24. januar 2012) Lov for Rogaland Bandykrets, stiftet 21. februar 1991, med senere endringer senest av 21. februar 191, godkjent av Norges Bandyforbund

Detaljer

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER Lov for Idrettsrådet i Trondheim Første gang godkjent av NIF 22. mars 1995 med senere endringer, senest av 16. mars 2015, godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets den 12.august 2015. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

Generelt om lovnorm for særkretser/regioner

Generelt om lovnorm for særkretser/regioner Generelt om lovnorm for særkretser/regioner Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen.

Detaljer

Generelt om lovnorm for særkrets/region

Generelt om lovnorm for særkrets/region Generelt om lovnorm for særkrets/region Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen. Loven

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015

LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Veiledning til lovnorm for idrettsråd Idrettsrådet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Lovnorm vedtatt av idrettsstyret 28 november 2011. Lov for Sola Idrettsråd

Lovnorm vedtatt av idrettsstyret 28 november 2011. Lov for Sola Idrettsråd Lovnorm vedtatt av idrettsstyret 28 november 2011 Lov for Sola Idrettsråd Godkjent av årsmøtet 20.02.2013 Lov for Sola idrettsråd, stiftet 11. februar 1997, med senere endringer, senest av 20. februar

Detaljer

Lov for Sør-Trøndelag Orienteringskrets

Lov for Sør-Trøndelag Orienteringskrets Lov basert på Idrettsstyrets lovnorm for særkrets/region av 24.januar 2012. Lov for Sør-Trøndelag Orienteringskrets Lov for Sør-Trøndelag Orienteringskrets, stiftet 15.12.1963, godkjent av Norges Orienteringsforbund

Detaljer

Generelt om lovnorm for særkretser/regioner

Generelt om lovnorm for særkretser/regioner Generelt om lovnorm for særkretser/regioner Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen.

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets 1

Lov for Agder Bandykrets 1 Lov for Agder Bandykrets 1 (Vedtatt av Særkretstinget 26.04 2012) Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998 (tidligere Aust- Agder Bandykrets, endret 22. september 2002) Sist endret 23. april

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

LOV FOR HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

LOV FOR HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS LOV FOR HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Revidert februar 2016 Godkjent av Norges Gymnastikk- og Turnforbund Side 1 av 11 LOV FOR HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets, som

Detaljer

Lov for Rogaland idrettskrets (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

Lov for Rogaland idrettskrets (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettskretser Ufravikelig lovnorm Idrettskretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret

Detaljer

Lov for NBBF Region Øst Vedtatt 24. mai 2011 Siste endring 28. mars 2012

Lov for NBBF Region Øst Vedtatt 24. mai 2011 Siste endring 28. mars 2012 Lov for NBBF Region Øst Vedtatt 24. mai 2011 Siste endring 28. mars 2012 Av praktiske grunner er Norges Basketballforbund forkortet i denne lov til NBBF. NBBF Region Øst er forkortet til Region Øst. I.

Detaljer

Lov for Oppegård idrettsråd

Lov for Oppegård idrettsråd Lov for Oppegård idrettsråd Lov for Oppegård idrettsråd (OIR), stiftet 12. mars1992. Vedtatt 12. mars 1992 med senere endringer/justeringer siste gang vedtatt av årsmøtet i OIR xxxxx, godkjent av Akershus

Detaljer

Generelt om lovnorm for særkrets/region

Generelt om lovnorm for særkrets/region Generelt om lovnorm for særkrets/region Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen. Loven

Detaljer

Generelt om lovnorm for særkrets/region

Generelt om lovnorm for særkrets/region Generelt om lovnorm for særkrets/region Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen. Loven

Detaljer

NORGES BANDYFORBUND BANDY INNEBANDY HOCKEY. Generelt om lovnorm for særkrets/region

NORGES BANDYFORBUND BANDY INNEBANDY HOCKEY. Generelt om lovnorm for særkrets/region Generelt om lovnorm for særkrets/region Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen. Loven

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Lov for. NCF Region Midt

Lov for. NCF Region Midt Lov for NCF Region Midt Stiftet 09.02.2013 Vedtatt den 03.02.2007 med seneste endring av 26.01.2013 Godkjent av Norges Cykleforbund den xx.xx.2013 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål 1. NCF Region Midts

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

NORGES BANDYFORBUND BANDY INNEBANDY HOCKEY. Generelt om lovnorm for særkrets/region

NORGES BANDYFORBUND BANDY INNEBANDY HOCKEY. Generelt om lovnorm for særkrets/region Generelt om lovnorm for særkrets/region Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen. Loven

Detaljer

LOVER FOR ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS Godkjent av kretstinget 31. mai 2012.

LOVER FOR ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS Godkjent av kretstinget 31. mai 2012. LOVER FOR ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS Godkjent av kretstinget 31. mai 2012. Basert på Lovnorm for særkretser/regioner 1 (Vedtatt av Idrettsstyret 24. januar 2012) I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Østfold

Detaljer

Generelt om lovnorm for særkrets/region

Generelt om lovnorm for særkrets/region Generelt om lovnorm for særkrets/region Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen. Loven

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

Lov for Norges Minigolf Forbund

Lov for Norges Minigolf Forbund Lov for Norges Minigolf Forbund Lov for Norges Minigolf Forbund, stiftet 14.08.1985, med senere endringer på ekstraordinært forbundsting 21.11.1998 og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002,

Detaljer

LOV FOR NORGES KICKBOXING FORBUND STIFTET 14 16 JANUAR 1984

LOV FOR NORGES KICKBOXING FORBUND STIFTET 14 16 JANUAR 1984 LOV FOR NORGES KICKBOXING FORBUND STIFTET 14 16 JANUAR 1984 LOV FOR NORGES KICKBOXING FORBUND I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål 2 Organisasjon 3 Oppgaver og kompetanse 4 Medlemskap 5 Kontingent/avgifter

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Lov for Akershus Svømmekrets

Lov for Akershus Svømmekrets Lov for Akershus Svømmekrets, stiftet 1.1.1989, med senere endringer, senest av 16.03.2015. Godkjent av Norges Svømmeforbund den n.n.nnnn. Innhold: I. Innledende bestemmelse... 1 II. Tillitsvalgte... 2

Detaljer

TRONDHEIM TRIATLONKLUBB

TRONDHEIM TRIATLONKLUBB VEDTEKTER FOR TRONDHEIM TRIATLONKLUBB stiftet 1. januar 1989 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Trondheim triatlonklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og

Detaljer

LOV FOR EIKER O-LAG LOV FOR EIKER O-LAG

LOV FOR EIKER O-LAG LOV FOR EIKER O-LAG LOV FOR EIKER O-LAG stiftet 8.1.1960. Vedtatt den 23.11.1960 med senere endringer, senest av 5.12.2011. Godkjent av Buskerud Idrettskrets den 28.9.2012. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 1 Formål... 2 2

Detaljer

~~ %~-~~~~ ~.. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER. 1 Formål

~~ %~-~~~~ ~.. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER. 1 Formål ~~ %~-~~~~ ~.. b'ct%~r'._s Lov for Harstad Pistolklubb, stiftet 2. desember 1949, med senere endringer, senest av 19. februar 2015 godkjent av Troms idrettskrets den 21.09.2015. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

BODUNG PISTOLKLUBB LOV

BODUNG PISTOLKLUBB LOV BODUNG PISTOLKLUBB LOV I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Bodung pistolklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). (2) Arbeidet skal

Detaljer

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball Stiftet 2. april 2009 Godkjent av Idrettsstyret den 24.4.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 1 Formål Hafrsfjord Squashklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Lov for Buskerud Skiskytterkrets

Lov for Buskerud Skiskytterkrets Lov for Buskerud Skiskytterkrets (Basert på mal vedtatt av Idrettsstyret 24. januar 2012) Vedtatt på Buskerud Skiskytterkrets kretsting 27.05.2013 Lov for Buskerud Skiskytterkrets (BSSK), stiftet 17.10.1984,

Detaljer

Basis-lovnorm for særforbund

Basis-lovnorm for særforbund Generelt om basis-lovnormen: Særforbund skal ha lover som er i samsvar med NIFs lov og lovnorm vedtatt av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 6-5. Det enkelte særforbunds lov skal være godkjent av Idrettsstyret

Detaljer

Lovnorm for idrettsråd

Lovnorm for idrettsråd Ufravikelig lovnorm Generelt om lovnorm for idrettsråd Idrettsrådet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Høgskolen I Sør-Trøndelag Studentidrett, stiftet 27.02.2005, med senere endringer, senest av 03.03.2015 godkjent av

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund

Generelt om lovnorm for særforbund Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Norges Cricketforbunds formål er å fremme cricket idretten i Norge, og representere idretten internasjonalt.

Norges Cricketforbunds formål er å fremme cricket idretten i Norge, og representere idretten internasjonalt. Vedtekter NCF, revidert NORGES CRICKETFORBUND Lov/ vedtekter for (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet 20.10.1994) Vedtatt den 05.12.2007, revidert og godkjent av idrettsstyret 23.03.2014 1. Formål

Detaljer

LOV FOR EMBLEM IDRETTSLAG

LOV FOR EMBLEM IDRETTSLAG Vedlegg 2: Lov Emblem Idrettslag LOV FOR EMBLEM IDRETTSLAG (Vedtatt på årsmøtet 17. mars 2014) Lov for Emblem idrettslag, stiftet 21. november 1932 med senere endringer, senest av 17. mars 2014, godkjent

Detaljer

Lov for Vestfold idrettskrets

Lov for Vestfold idrettskrets Lov for Vestfold idrettskrets (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Vestfold idrettskrets, stiftet 27. april 1919, med senere endringer, senest av 12. november 2011, godkjent av Idrettsstyret

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

LOV FOR MOLDE VOLLEYBALLKLUBB

LOV FOR MOLDE VOLLEYBALLKLUBB LOV FOR MOLDE VOLLEYBALLKLUBB Lov for Molde volleyballklubb, stiftet 06.03.1973, godkjent av Møre og Romsdal idrettskrets den 13.10.2015. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Lov for Norges Rytterforbund

Lov for Norges Rytterforbund Lov for Norges Rytterforbund (Vedtatt av Ryttertinget 22. mars 2015) Lov for Norges Rytterforbund, stiftet 10. desember 1915, med senere endringer, senest av 22. mars 2015, godkjent av Idrettsstyret 1

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Nidaros Kampforening, stiftet 31.10.2011, med senere endringer, senest av 26.03.2012 godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets

Detaljer

Lov for Arendals Seilforening, stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den

Lov for Arendals Seilforening, stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den 1 Formål I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1) Seilforeningens formål er å drive idrett organisert

Detaljer

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Larvik Golfklubb, stiftet 20. juni 1989 Vedtatt 12. januar 1994, godkjent av idrettsstyret 9. mars 1994 Revidert 25. januar 2001, godkjent av Vestfold Idrettskrets 4. desember 2001 Revidert 3.

Detaljer

Forslag til årsmøte i Halden Skiklubb 23 januar 2013, fremmet av Styret

Forslag til årsmøte i Halden Skiklubb 23 januar 2013, fremmet av Styret Forslag til årsmøte i Halden Skiklubb 23 januar 2013, fremmet av Styret Ny lov for klubben basert på NIF s lov norm av 2012. Lov for Halden Skiklubb stiftet 12 januar 1891. Vedtatt den 12 januar 1891 år

Detaljer

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). LOV FOR Hamar orienteringsklubb Basert på lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015. Klubben stiftet 26.01.1966. Denne lov vedtatt av årsmøtet 04.02.2016. Erstatter lov vedtatt på årsmøtet 30.01.2014

Detaljer

Vedlegg D: Ny lovnorm

Vedlegg D: Ny lovnorm Vedlegg D: Ny lovnorm LOVNORM FOR NBBF REGION MIDT-NORGE Lov for NBBF Region Midt-Norge (Heretter benevnt Regionen ), stiftet 29.06.2005, med senere endringer, senest av 18.03.2013, godkjent av Norges

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Lov for IF Storm. stiftet 12. juli 1902 med senere endringer, senest av 14. februar 2012 godkjent av Telemark idrettskrets februar 2013

Lov for IF Storm. stiftet 12. juli 1902 med senere endringer, senest av 14. februar 2012 godkjent av Telemark idrettskrets februar 2013 Lov for IF Storm stiftet 12. juli 1902 med senere endringer, senest av 14. februar 2012 godkjent av Telemark idrettskrets februar 2013 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål IF Storms formål er å drive idrett

Detaljer

Lov for Atlungstad Golfklubb

Lov for Atlungstad Golfklubb Lov for Atlungstad Golfklubb Basert på Lovnorm for golfklubber (vedtatt av Idreststyret den 28.11.2007) Lov for Atlungstad Golfklubb (heretter klubben), stiftet 13. juni 2003 Vedtatt den 13. juni 2003

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

Klubblov (NBF) (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK).

Klubblov (NBF) (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK). Klubblov (NBF) 1 Formål (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK). (2) Klubben skal videre høyne interessen for motorsport

Detaljer

LOV FOR DRØBAK-FROGN IDRETTSLAG

LOV FOR DRØBAK-FROGN IDRETTSLAG LOV FOR DRØBAK-FROGN IDRETTSLAG Lov for Drøbak-Frogn Idrettslag 1, stiftet 6. april 1946. (Etter sammenslåing av Drøbak Idrettsforening, 25. oktober 1918, Drøbak Ballklubb 3. august 1920, Frogn Idrettslag,

Detaljer

LOV FOR TRONDHJEMS TENNISKLUB Stiftet 24. april 1906, vedtatt av årsmøtet 16.02.2016, godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets - / -

LOV FOR TRONDHJEMS TENNISKLUB Stiftet 24. april 1906, vedtatt av årsmøtet 16.02.2016, godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets - / - Oppdatert iht. NIFs lovnorm pr. 22.10.2015 LOV FOR TRONDHJEMS TENNISKLUB Stiftet 24. april 1906, vedtatt av årsmøtet 16.02.2016, godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets - / - I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

LOV FOR DRAMMEN TREKKHUNDKLUBB Stiftet 30. november 1933, vedtatt av årsmøtet 21. april 2016, godkjent av Buskerud idrettskrets [dato].

LOV FOR DRAMMEN TREKKHUNDKLUBB Stiftet 30. november 1933, vedtatt av årsmøtet 21. april 2016, godkjent av Buskerud idrettskrets [dato]. LOV FOR DRAMMEN TREKKHUNDKLUBB Stiftet 30. november 1933, vedtatt av årsmøtet 21. april 2016, godkjent av Buskerud idrettskrets [dato]. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er å

Detaljer

Lov for Molde Volleyballklubb

Lov for Molde Volleyballklubb Molde volleyballklubb lov sak 4 på årsmøtet 29. mars 2016 Lov for Molde Volleyballklubb Stiftet 6. mars 1973, vedtatt av årsmøtet 29. mars 2016, godkjent av Møre og Romsdal Idrettskrets XXXX. I. INNLEDENDE

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret 22.10.2015

LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret 22.10.2015 Oppdatert LOV for Oppdatert i henhold til lovnorm av 22.oktober 2015. Lagt frem på årsmøtet 03.03.2016 Godkjent av Sør Trøndelag Idrettskrets:14.03.2016 1 av 14 LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret

Detaljer

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet Lov for Solum Golfklubb (heretter klubben), - stiftet 24.4.2003 Vedtatt den10.06.2003 med senere endringer, senest av 19.5.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 10.6.2003 1 Formål Klubbens formål er å drive

Detaljer

(1) Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1

(1) Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1 Åsane Turcykkelklubb ble stiftet 1.10.1990. Som en overgang til organisert klubb ble Åsane Cykle Klubb stiftet 19.01 2006 og tatt opp som medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) og Norges

Detaljer

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). LOV FOR KONGSBERG ORIENTERINGSLAG, stiftet 23/2-1984, Vedtatt 23/2-1984 med senere endringer, senest av 28/1-16, Siste lovendring er basert på lovnorm i Norges idrettsforbund fastsatt i 2015. I. INNLEDENDE

Detaljer

Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt.

Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt. Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt. Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 21. Oktober 2009 1 Formål Idrettslagets formål

Detaljer

LOV FOR STEINKJER HÅNDBALLKLUBB

LOV FOR STEINKJER HÅNDBALLKLUBB LOV FOR STEINKJER HÅNDBALLKLUBB Stiftet 15.12.1987. Vedtatt den 26/05-2015. Godkjent av Nord-Trøndelag Idrettskrets den../..-2015. KAPITTEL I: INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Klubbens formål er ved

Detaljer

1 Formål (1) Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

1 Formål (1) Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: KLubb: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOLLESE FOTBALLKLUBB

VEDTEKTER FOR FOLLESE FOTBALLKLUBB VEDTEKTER FOR FOLLESE FOTBALLKLUBB Vedtekter for Follese Fotballklubb stiftet 21.april 1929. 1 Formål Klubbens formål er i sitt nærmiljø å tilby medlemmene organisert fotball i positive og trygge omgivelser

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for: Tromsø Badmintonklubbidrettslag, stiftet : 1972 Vedtatt den 18.10.10 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett

Detaljer

LOV FOR ÅRVOLL IDRETTSLAG

LOV FOR ÅRVOLL IDRETTSLAG LOV FOR ÅRVOLL IDRETTSLAG STIFTET 16. OKTOBER 1932 Vedtatt på Årsmøtet 29.11.1988 med senere endringer, senest av Årsmøtet 13.02.2012 Godkjent av Lovutvalget i Oslo Idrettskrets 17.08.2012 17.08.2012 Side

Detaljer

Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta med fotnotene i egen lov.

Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta med fotnotene i egen lov. Veiledning til lovnorm for idrettslag Klubben skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det klubben må ha i sin egen lov.

Detaljer

Lov for Norges Curlingforbund

Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund, stiftet 21. februar 1956 Vedtatt den 25. mai 2002 med senere endringer senest av 25. mai 2008. Godkjent av Idrettsstyret den 26.juni 2008-1)

Detaljer

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtatt av årsmøtet (Generalforsamlingen) 26. april 2005 med endringer ordinært årsmøte 17. april 2008. Godkjent av Idrettsstyret/Akershus

Detaljer

LOV LILLESTRØM AMERIKANSKE FOTBALL KLUBB. Side 1 av 15

LOV LILLESTRØM AMERIKANSKE FOTBALL KLUBB. Side 1 av 15 LOV LILLESTRØM AMERIKANSKE FOTBALL KLUBB Side 1 av 15 LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 LOV FOR LILLESTRØM AMERIKANSKE FOTBALLKLUBB Stiftet 15.07.2010, vedtatt av årsmøtet

Detaljer

Lov for NYBORG VOLLEYBALLKLUBB (VBK), stiftet 14.05.1981. Vedtatt den 04.0.01 med senere endringer, senest av 27.02.08 og 10.03.

Lov for NYBORG VOLLEYBALLKLUBB (VBK), stiftet 14.05.1981. Vedtatt den 04.0.01 med senere endringer, senest av 27.02.08 og 10.03. Lov for NYBORG VOLLEYBALLKLUBB (VBK), stiftet 14.05.1981 Vedtatt den 04.0.01 med senere endringer, senest av 27.02.08 og 10.03.2010 Godkjent av Idrettsstyret 1 den.. 1 Formål Idrettslagets formål er å

Detaljer

Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta med fotnotene i egen lov.

Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta med fotnotene i egen lov. LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Veiledning til lovnorm for idrettslag Skien Taekwon-Do klubb skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen

Detaljer

LOV FOR Vaulen IL Stiftet 1938 vedtatt av årsmøtet 03.04.2016, godkjent av Rogaland Fotballkrets.

LOV FOR Vaulen IL Stiftet 1938 vedtatt av årsmøtet 03.04.2016, godkjent av Rogaland Fotballkrets. LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Veiledning til lovnorm for idrettslag Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

LOV FOR FOSSUM IDRETTSFORENING. Vedtatt på årsmøtet mars 2013

LOV FOR FOSSUM IDRETTSFORENING. Vedtatt på årsmøtet mars 2013 LOV FOR FOSSUM IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet mars 2013 Postadresse: Postboks 376, 3701 Skien Organisasjonsnummer: 971 322 934MVA Fossum Arena: Hoppestadveien 49, 3721 Skien Fossum IF - hovedforeningen:

Detaljer

TILLITSVALGTE OG ANSATTE

TILLITSVALGTE OG ANSATTE Lover for Astor Fotballklubb Lov for Astor Fotballklubb, stiftet 25. januar 1992, med senere endringer (5. februar 2007, revidert i tråd med ny lovnorm av 2011, seneste endring vedtatt på årsmøtet 23.

Detaljer

Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta med fotnotene i egen lov.

Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta med fotnotene i egen lov. LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Veiledning til lovnorm for idrettslag Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer