KRISTIANSUND KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE"

Transkript

1 KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 61 MØTE NR.: 05/9 TID: :00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 05/32 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA UTVIKLINGSUTVALGETS MØTE REFERANSE 033 PS 05/33 UTKAST TIL BOLIGSOSIALT PROGRAM MED HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN

2 Side 2 av 61 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 05/60/10761/ Eldbjørg Hogstad Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Utviklingsutvalget /32 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA UTVIKLINGSUTVALGETS MØTE KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVALG: UTVIKLINGSUTVALGET MØTENR.: 05/8 MØTEDATO: MØTESTED: FORMANNSKAPSSALEN, FRA SAKNR.: PS 05/28 TIL SAKNR.: PS 05/31 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE 11. FØLGENDE MEDLEMMER MØTTE : Erik Aasprong, Kari Kvisvik Megaard, Hilde Ripnes, Ove Todal, Roger Hagen, Sigrun Mokkelbost, Anne Elisabeth Nilssen, Sven Erik Olsen, Lisa Skaret, Alv Jakob Fostervoll, Andreas Sandvik FØLGENDE VARAMEDLEMMER MØTTE : FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE: kommunalsjef Helge A. Carlsen, plansjef Geir Aakvik, Christine Reitan, bysekretær Eldbjørg Hogstad SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE

3 Side 3 av 61 PS 05/28 PS 05/29 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA UTVIKLINGSUTVALGETS MØTE STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR AVERØY, FREI OG KRISTIANSUND PS 05/30 FISKERIPLANEN 033 PS 05/31 STRATEGISK PLAN FOR OLJEUTVALGETS ARBEID - OLJEPLANEN 210 PS 05/28 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA UTVIKLINGSUTVALGETS MØTE UTVIKLINGSUTVALGET Saknr: PS 05/28 Saksbeh: Eldbjørg Hogstad Arkivsaknr: 05/60- Møtedato: Arkivkode: 033 Brev av: En fullstendig protokoll var utsendt sammen med innkallingen. Ove Todal viste til PS 05/26 kulepunkt 3 og mente at punktet skulle ha følgende ordlyd: Området regulert til motorsport må ikke etableres på bekostning av mulige utvidelser for flyplassen. Det ble gitt enstemmig tilslutning til endringen. Originalprotokollen endres i samsvar med dette. I samsvar med innstillingen og vedtatt endring gjorde utviklingsutvalget følgende enstemmige VEDTAK: Møteprotokoll fra utviklingsutvalgets møte godkjennes. PS 05/29 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR AVERØY, FREI OG KRISTIANSUND UTVIKLINGSUTVALGET Saknr: PS 05/29 Saksbeh: Christine Reitan Arkivsaknr: 04/1210- Møtedato: Arkivkode: 144 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Næringskonsulent Christine Reitan orienterte om samarbeidet som lå til grunn for planen. På vegne av Høyre og Fremskrittspartiet fremmet Erik Aasprong følgende nytt kulepunkt under Mål 2 Visjon og mål: Kompetansesenter for dans og distriktsoperaen i Norge.

4 Side 4 av 61 Videre ber vi styringsgruppen om å innarbeide nytt punkt i pkt. 3 Strategidel. På vegne av Høyre og Fremskrittspartiet fremmet Erik Aasprong følgende endring av kulepunkt 1 i innstillingen: Kristiansund kommune gir sin tilslutning til styringsgruppens forslag om at strategisk næringsplan for Averøy, Frei og Kristiansund sendes ut på høring. På vegne av Høyre og Fremskrittspartiet fremmet Erik Aasprong følgende nytt kulepunkt i innstillingen: Næringspolitisk råd/arbeidsutvalg rapporterer til formannskap/kommunens planutvalg. På vegne av Fremskrittspartiet og Høyre fremmet Roger Hagen følgende endring av pkt. 4 Gjennomføring av planen: 1. setning.. rådmann og ordfører.. erstattes med ordfører og leder/medlem av planutvalg.. Alle fremsatte endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Innstillingen med vedtatte endringer ble deretter enstemmig vedtatt. Utviklingsutvalget har da fattet følgende enstemmige VEDTAK: Kristiansund kommune gir sin tilslutning til styringsgruppens forslag om at strategisk næringsplan for Averøy, Frei og Kristiansund sendes ut på høring. Kristiansund kommune gir sin tilslutning til styringsgruppens forslag til første gangs behandling av planforslaget og ber om at den oppsatte framdriftsplan for første gangs behandling av planforslaget følges. Kristiansund kommune gir sin tilslutning til styringsgruppens forslag vedrørende hovedrullering av strategisk næringsplan hvert 4. år under ledelse av en valgt styringsgruppe. Kristiansund kommune gir sin tilslutning til en årlig rullering av handlingsplan under ledelse av et næringspolitisk råd/arbeidsgruppe. Kristiansund kommune gir sin tilslutning til at det opprettes et næringspolitisk råd/arbeidsutvalg med ansvar for å følge opp planen. Næringspolitisk råd/arbeidsutvalg rapporterer til formannskap/kommunens planutvalg. Følgende nye kulepunkt tas inn under Mål 2 Visjon og mål: Kompetansesenter for dans og distriktsoperaen i Norge. Nytt punkt innarbeide også i pkt. 3 Strategidel. Følgende endring gjøres av pkt. 4 Gjennomføring av planen: 1. setning.. rådmann og ordfører.. erstattes med ordfører og leder/medlem av planutvalg..

5 Side 5 av 61 PS 05/30 FISKERIPLANEN UTVIKLINGSUTVALGET Saknr: PS 05/30 Saksbeh: Christine Reitan Arkivsaknr: 05/255- Møtedato: Arkivkode: 033 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Leder i fiskeriutvalget, Pål Farstad, var invitert for å orientere om planarbeidet. Erik Aasprong viste til pkt. 6. Videre arbeid og foreslo følgende endring av setn 2 (på vegne av Høyre og Fremskrittspartiet): sluttbehandles i utviklingsutvalget. (-ikke fiskeriutvalget). Ved vesentlige endringer i forbindelse med rullering forelegges planen for utviklingsutvalget (Alv Jakob Fostervoll) Erik Aasprongs endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Innstillingen, med vedtatt endring, ble enstemmig vedtatt. I samsvar med innstillingen og vedtatt endring, vedtok et enstemmig utviklingsutvalg å legge saken frem for bystyret med følgende forslag til VEDTAK: Bystyret gir sin tilslutning til fiskeriutvalgets forslag til Fiskeriplan, strategisk del ( ). Pkt. 6. Videre arbeid endres slik: sluttbehandles i utviklingsutvalget. (-ikke fiskeriutvalget). PS 05/31 STRATEGISK PLAN FOR OLJEUTVALGETS ARBEID - OLJEPLANEN UTVIKLINGSUTVALGET Saknr: PS 05/31 Saksbeh: Ellen Engdahl Arkivsaknr: 05/165- Møtedato: Arkivkode: 210 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Lisa skaret viste til pkt. 4 SWOT Positivt/nåtid og mente at sykehus og politi burde vært nevnt blant punktene. (Det ble ikke votert over forslaget). Erik Aasprong viste til pkt. 7. Videre arbeid og foreslo følgende endring av setn 3 (på vegne av Høyre og Fremskrittspartiet): som sluttbehandles i utviklingsutvalget. (-ikke oljeutvalget).

6 Side 6 av 61 Erik Aasprongs endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Innstillingen, med vedtatt endring, ble enstemmig vedtatt. I samsvar med innstillingen og vedtatt endring, vedtok et enstemmig utviklingsutvalg å legge saken frem for bystyret med følgende forslag til VEDTAK: Bystyret gir sin tilslutning til oljeutvalgets forslag til Oljeplan, Strategisk del Pkt. 7. Videre arbeid - endres slik: som sluttbehandles i utviklingsutvalget. (-ikke oljeutvalget). Kristiansund utviklingsutvalg, Erik Aasprong Kari Kvisvik Megaard Anne Elisabeth Nilssen Eldbjørg Hogstad bysekretær ETTER DAGSORDEN Kommunalsjef Helge A. Carlsen orienterte om sykehussaken funksjonsforedeling m. m. Det skal utarbeides en faglig motmelding og følgende arbeidsgruppe er oppnevnt: Ordfører Dagfinn Ripnes, opposisjonsleder Per Kristian Øyen, gruppeleder Høyre Steinar Berge, rådmann Anton Monge, kommunalsjef Helge A. Carlsen, plansjef Geir Aakvik og førstekonsulent Stein Kulø. Utviklingsutvalget ønsker orientering fra Nordmøre Museum. Innpasses når sakslisten ikke er for omfattende. Forslag til VEDTAK Møteprotokoll fra utviklingsutvalgets møte godkjennes. Erik Aasprong leder Eldbjørg Hogstad bysekretær

7 Side 7 av 61 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/2392/10721/ Bjarne Sandvik Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Utviklingsutvalget /33 UTKAST TIL BOLIGSOSIALT PROGRAM MED HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN Det vises til vedlagte utkast til plan - Utkast til boligsosialt program for Kristiansund kommune med handlingsplan for perioden av oktober Den oppnevnte plangruppe som har utarbeidet forslaget tilrår at planen blir sendt ut på høring før endelig politisk behandling. Rådmannen vil slutte seg til dette og foreslår at høringsfristen settes til 20.november Dette skulle gi mulighet for at planen kan sluttbehandles i løpet av desember Under henvisning til overnevnte tilrår rådmannen at utviklingsutvalget gjør slikt V e d t a k: Utviklingsutvalget tar vedlagte planutkast til orientering og i samsvar med plangruppens tilråding vedtar utviklingsutvalget å sende utkastet til høring. Aktuelle høringsinstanser gis en frist til 20.november for å avgi uttalelser. Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Helge A. Carlsen Kommunalsjef Vedlegg.

8 Side 8 av 61 Utkast til : BOLIGSOSIALT PROGRAM for KRISTIANSUND KOMMUNE med HANDLINGSPLAN for perioden Foto: Hans Ohrstrand Plangruppen, oktober 2005

9 Side 9 av 61 Innholdsfortegnelse : 0. FORORD GRUNNLAG FOR UTARBEIDELSE AV NYTT BOLIGSOSIALT PROGRAM/HANDLINGSPLAN Tidligere plan/arbeid Arbeidet med planutkastet STATENS MÅL, RAMMER OG FØRINGER FOR DEN KOMMUNALE BOLIGPOLITIKKEN Visjoner, mål og strategier Oppgaver og ansvar i boligpolitikken Kommunalisering og kommunal boligpolitikk To sentrale utviklingslinjer deregulering og selektivisering Kommunal planlegging og boligsosiale handlingsplaner Vanskeligstilte på boligmarkedet Aktuelle statlige utredninger og satsinger Andre aktuelle planer og satsinger HISTORIKK OG STATUS Utviklingen i Kristiansund - Kort historikk Tidligere kommunale planer/vedtak Boligprogrammet Kommuneplanen - Mål, utfordringer og strategier Kommuneplanen, Arealdelen Handlingsplan for utbygging av pleie- og omsorgssektoren Status for den allmenne boligsituasjonen i byen Karakteristikk av boligene i Kristiansund Boligtype Størrelse/antall rom Bosatte pr. bolig Eieform Alder på boligene Antall kommunale utleieboliger Tilgjengelighet Aktørene i boligsektoren Tilrettelegging for boligbygging Tomtepolitiske problemstillinger Tomtesituasjonen høsten Nabokommunenes tilrettelegging Nabokommunenes tilrettelegging Generelle føringer knyttet til tomtepolitikk og planperspektiv KOMMUNALE BOLIGER - ANSVAR, STATUS OG UTFORDRINGER Kommunens ansvar Den kommunale boligmasse Gjennomgang av status og dagens disponering Generelt om kommunale utleieboliger Oversikt over eieform Kommunens boligdrift Tildeling av boliger i dag Fastsettelse av nye husleieprinsipper i kommunale boliger - innføring av gjengs leie Organisering av kommunens boligdrift Vedlikeholdssituasjonen... 36

10 Side 10 av Husbankens låne- og tilskuddsordninger Husbankens viktigste virkemidler Husbankens virkemidler utvalgt statistikk og Kostra tall for Kristiansund FREMTIDIGE BOLIGBEHOV Registreringsmetode Personer med behov for pleie og omsorg Eldre med behov for pleie og omsorg Mennesker med begrenset pleie og omsorgsbehov Mennesker med utviklingshemming Personer med psykiske lidelser Fysisk funksjonshemmede Andre vanskeligstiltes boligbehov Boliger for bostedsflyktninger Boliger for rusmisbrukere Andre vanskeligstilte, akuttbehov, mm (som selv ikke evner å skaffe seg bolig) Preste- og tjenesteboliger Boliger for prester Andre tjenesteboliger Tabell Dagens tilbud/disponering og behov på kort og lengre sikt PLANGRUPPENS FORSLAG TIL FØRINGER, TILTAK OG PRIORITERINGER Plangruppens forslag til hovedmål og generelle føringer Hovedmål på boligområde Generelle boligpolitiske føringer Generelle føringer knyttet til ulike planperspektiv Plangruppens forslag til tiltak og prioriteringer Dimensjoneringsmål og sentrale avveininger når det gjelder tiltak og prioriteringer av antall utleieboliger Forslag til fysiske tiltak Forslag til andre tiltak Investeringsbehov i planperioden VEDLEGG HENVISNINGER... 61

11 Side 11 av FORORD Utviklingsutvalget oppnevnte i desember 2004 en plangruppe som skulle utarbeide nytt utkast til boligsosialt program /handlingsplan for Plangruppen legger med dette fram sitt utkast. Alle forslag til føringer og tiltak som fremkommer i utkastet er enstemmige. Under arbeidet med dette utkastet har plangruppen fått en god oversikt over de boligpolitiske og boligsosiale utfordringer som kommunen står ovenfor. Gruppen vil håpe at dette utkastet kan danne grunnlag for en bred debatt om prioriteringer og tiltak på dette området. Plangruppen tror også at et boligsosial program kan være et bidrag til økt kunnskap og helhetlig forståelse av sammenhengene på dette vanskelige området. Gruppen vil tilrå at utkastet sendes ut på høring før det legges fram til videre politisk behandling. Kristiansund, oktober 2005 Sven Erik Olsen leder Ove Todal Hilde Ripnes Lisa Skaret Sigrun Mokkelbost

12 Side 12 av GRUNNLAG FOR UTARBEIDELSE AV NYTT BOLIGSOSIALT PROGRAM/HANDLINGSPLAN 1.1. Tidligere plan/arbeid Høsten 1999 ble det igangsatt et arbeid for å utvikle et forprosjekt til et boligsosialt program for kommunen. Bakgrunnen for dette var flersidig og bl. annet ønsket Husbanken å støtte kommuner som kunne være pilotkommuner i arbeidet med å utvikle nye boligsosiale planer. Forprosjektarbeidet ble gjennomført i løpet av våren 2000 og målet var å videreutvikle prosjektet til et helhetlig boligsosialt program med handlingsplan for perioden Utkast til program og handlingsplan forelå våren 2001 og er seinere blitt ajourført fram til våren Selve plandokumentet fylte alle Husbankens krav til en ny boligsosial handlingsplan. Det var satt høye ambisjoner både for planens mål og tiltak. Dette hadde sin bakgrunn i signalene om vesentlig opptrapping av statlige tilskudd og støtteordninger til kommunene for å kunne realisere tiltak for vanskelig stilte (i tillegg til eldre og psykiatri) på boligmarkedet. Denne opptrappingen har ikke skjedd som forventet og det økonomiske fundament for å kunne gjennomføre planens forslag har derfor ikke vært tilstede. Dette forhold sammen med prioritering av arbeidet med gjennomføring av andre handlingsplaner har medført at planarbeidet i stor grad har ligget på is de siste årene. Høsten 2004 tok Utviklingsutvalget initiativ til å videreføre dette planarbeidet og at det ble laget en framdrift for å utarbeidede en nytt revidert planutkast for et boligsosialt program/handlingsplan for kommunen. Utviklingsutvalget behandlet dette som egen sak i desember 2004 Sak PS 04/59 Ferdigstillelse av boligsosialt program/handlingsplan - Oppnevning av plangruppe Ved behandling av denne saken ble det både opprettet en ny plangruppe for å lede arbeidet og gitt et mandat for arbeidet med å lage nytt utkast til plan. Følgende representanter ble oppnevnt: Sven Erik Olsen (leder) Ove Todal (nestleder) Hilde Ripnes Lisa Skaret Sigrun Mokkelbost Som vararepresentanter ble oppnevnt: Andreas Sandvik Roger Hagen Erik Aasprong Anne Elisabeth Nilssen Kari Kvisvik Megaard Sekretariatsoppgavene for planarbeidet ble forutsatt delt mellom Utviklingsseksjonen og Bygg- og Eiendom. Planlegger Knut Stai fra Bygg- og Eiendom og spesialkonsulent Bjarne Sandvik fra Utviklingsseksjonen har derfor hatt hovedansvar for sekretariatsarbeidet. Det ble gitt følgende mandat for arbeidet: En ajourføring av behov og justering av endringer/forutsetninger

13 Side 13 av 61 Ny vurdering av de foreslåtte prosjekter og prioritering av hvilke som skal gjennomføres. Søke å klarlegge hvilke finansieringskilder en realistisk kan regne med de nærmeste årene herunder statlig tilskudd/støtte og ev. disponering av inntekter fra salg av uhensiktsmessige kommunale boliger. Andre forhold som har betydning for realisering av framtidige tiltak/tilbud til vanskelig stilte på boligmarkedet i vår kommune Det ble også lagt til grunn at nye drifts- og investeringsutgifter må finansieres ved tilskudd/inntekter og/eller ved omprioriteringer innenfor gjeldene budsjett og økonomiplan. Det ble forutsatt at nytt utkast burde foreligge før sommeren 2005 og med politisk behandling slik at ev. økonomiske konsekvenser av forslag og tiltak kunne innarbeides i budsjett og økonomiplan 2006 til Arbeidet med planutkastet Plangruppen ble konstituert i januar 2005 og har til sammen hatt 14 arbeids- og drøftingsmøter. En rekke virksomheter, tjenester, etater mv har vært invitert til gruppens møter for å redegjøre for behov, problemstillinger og ønskede tiltak på det boligsosiale området. Bl.annet har det vært gjennomført møter med følgende: Sosial- barnevern- og flyktningetjenesten Omsorgstjenesten og Tildelingstjenesten Psykiatritjenesten Husbankens Regionkontor i Trondheim Kristiansund Boligbyggelag og FG Eiendom I tillegg har gruppen under arbeidet innhentet ulike opplysninger om spesielle boligsosiale problemstillinger/vinklinger/tiltak både fra statlige, kommunale og andre aktuelle virksomheter. Det foreligger referat fra gruppens møter. Gruppen har vært på befaring til utvalgte kommunale boliger/områder. Det ble også tatt kontakt med Frei kommune med forespørsel om de ønsket å bli involvert i planarbeidet. Tilbakemeldingen fra Frei var at arbeidet var kommet for langt til at de så det hensiktsmessig å bli involvert i denne omgang. Foto fra et arbeidsmøte i plangruppen 2. STATENS MÅL, RAMMER OG FØRINGER FOR DEN KOMMUNALE BOLIGPOLITIKKEN. 2.1 Visjoner, mål og strategier I St.meld. nr. 23 Om boligpolitikken - har regjeringen trukket opp de sentrale føringer for boligpolitikken i årene framover. Følgende overordnede visjon legges til grunn: Alle skal kunne bo trygt og godt

14 Side 14 av 61 Visjonen skal nås gjennom følgende hovedmål og strategier Tilrettelegge for et velfungerende boligmarked Skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet Øke antall miljøvennlige og universelt utformede boliger og boområder Bolig og bomiljø En avgjørende faktor for folks livskavalitet. 2.2 Oppgaver og ansvar i boligpolitikken Som på mange andre samfunnsområder er ansvaret for utforming og gjennomføring av boligpolitikken delt mellom tre hovedaktører: statlige myndigheter, kommunale myndigheter, og private organisasjoner og enkeltpersoner. Statlige myndigheter omfatter i denne sammenheng Storting, regjering, departementer, direktorater, Husbanken, og fylkesmannsembetene. Kommunale myndigheter omfatter kommunene og fylkeskommunene. Større private organisasjoner er boligsamvirket, utbyggerfirmaer, finansieringsinstitusjoner og en rekke frivillige organisasjoner. Hovedtrekkene i den nåværende oppgavefordeling beskrives vanligvis slik : Statlige myndigheter har som hovedoppgave å utforme sentrale mål, fastsette lover og andre rammebetingelser, tilby gunstige finansierings- og støtteordninger og stimulere til forskning og utredningsvirksomhet. Kommunene har hovedansvaret for den praktiske gjennomføring av boligpolitikken. De skal gjennom sitt planarbeid sørge for arealer, infrastruktur og til dels stimulere til bygging av nye boliger og vedlikehold av eksisterende. Kommunene har hovedansvaret for å realisere målsettingene i det boligsosiale arbeidet og fremskaffe boliger til dem som ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Private aktører ivaretar prosjektering og oppføring av boliger, samt forvaltning, vedlikehold og utbedring av deler av boligmassen. Rollefordelingen i boligpolitikken er på mange måter fordelt etter partnerskapsprinsippet. I motsetning til mange andre samfunnsområder er ikke rollefordelingen lovbasert (med unntak av forankring i Lov om sosiale tjenester og Plan og bygningsloven). Statens styringsverktøy er basert på økonomiske og andre virkemidler. Kommunenes oppgaver og ansvar er derfor i hovedsak beskrevet i Stortingsmeldinger og Rundskriv mv. Dette innebærer bl. annet at de økonomiske styringsverktøyene får større betydning for utvikling av innsats og oppgaver. Den generelle oppgavefordelingen dekker også over noe uklarhet når det gjelder hvor oppgavene er forvaltningsmessig plassert og når det gjelder ansvarsforholdene Kommunalisering og kommunal boligpolitikk I løpet av de siste 20 årene er det iverksatt en rekke reformer som har hatt til hensikt å utvide det kommunale og fylkeskommunale handlingsrommet. Eksempler på dette er nytt inntektssystem, ny kommunal lovgivning på en rekke områder og langt større frihet for kommuner og fylkeskommuner til å organisere seg slik de ønsker. Denne utviklingen har også gjort seg gjeldene innen boligsektoren. Med begrepet kommunalisering av boligpolitikken, forstås en generell tendens til at kommunen får større ansvar og myndighet. Situasjonen kan

15 Side 15 av 61 tolkes som et forsøk på å tillempe målstyringsprinsipper, og videreutvikle partnerskapsmodellen i boligpolitikken. Samspillet mellom statlige føringer, kommunalt selvstyre og strukturelle trekk ved kommunene danner grunnlaget for den enkelte kommunes boligpolitikk. Selv om statlige mål og virkemidler er felles for kommunene, er det knyttet skjønn og rom for lokal fortolkning til disse. Det er derfor en rekke forhold som påvirker politikken og ikke minst forklarer hvorfor aktivitetsnivå og resultater varierer svært mye innenfor dette feltet fra kommune til kommune. Forhold som har betydning er selvsagt kommunens politiske og administrative sammensetning og organisering, demografi og andre strukturelle trekk som danner basis for kommunenes virksomhet. I tillegg er en rekke aktører premissleverandører til den enkelte kommunes boligpolitikk. Hvilket handlingsrom aktørene har er av stor betydning for boligpolitikkens konsekvenser og effekter. Oppsummert kan det hevdes at i samspillet og konfliktlinjene mellom aktørene(statlige myndigheter, kommunalpolitiske organer og administrasjon, lokalt næringsliv, forskjellige grupper av innbyggere) ligger forklaringsfaktorene til hvorfor kommunene har ulikt boligpolitisk aktivitetsnivå, og til hvorfor resultatene som oppnås på boligsektoren er forskjellige To sentrale utviklingslinjer deregulering og selektivisering I de seinere år er det spesielt to viktige endringer i rammebetingelsene som har hatt vesentlig innvirkning på det generelle boligmarkedet, på statens og kommunens innflytelse på folks boligforhold og på sentrale innsatser og prioriteringer i boligpolitikken. For det første har det siden slutten av 1980 tallet skjedd en gradvis deregulering innenfor boligmarkedet. Dette har medført at en økende andel av befolkningen har skaffet seg sine boliger uten å ha vært i kontakt med det offentlige boligvirkemiddelapparatet. Private aktører har fått en stadig mer dominerende innflytelse når det gjelder ved produksjon, kjøp, salg og utleie av boliger. Denne utviklingen er det vanlig å knytte til følgende endringer: - liberalisering av kredittmarkedet - oppheving av maksimaltakster ved salg av brukte borettslagsboliger - fjerning av bestemmelsen om maksimal husleie i en rekke byer - fjerning av lovforbud mot seksjonering av leiligheter i tidligere leiegårder - avvikling av kommunale tomteselskaper - nedlegging av kommunale byfornyelsesselskaper - mindre kommunal styring av nybyggingsprosjekter Samtidig har det skjedd en endring i bruken av subsidier i boligpolitikken fra en generell stimuleringspolitikk av boligforsyningen til en mer selektiv politikk for vanskeligstilte på boligmarkedet. Det generelle og ikke behovs prøvede subsidie elementet i låne og støtteordningene (rentetrapp mv) er fjernet til fordel for en økning av behovs prøvede tilskuddsmidler innrettet mot grupper med særskilte boligbehov. Ønsket om å målrette virkemiddelbruken mot prioriterte grupper og områder har sammenheng med erkjennelsen om at boligmarkedet fungerer greit for mange, men ikke for alle. Det finnes flere grupper som stiller svakt på boligmarkedet og som har behov for ulike tiltak for å komme seg inn i en egnet bolig eller for å opprettholde et tilfredsstillende boforhold. De fleste utviklingstrekk peker i retning av en styrking av det boligsosiale perspektivet både i planlegging, virkemiddelutforming og gjennomføring. Utvikling av boligsosiale handlingsplaner, boligsosiale tjenester, og boligsosialt arbeid er derfor nødvendig for å møte samfunnets ansvar for de svakere stilte grupper. Dette innebærer ikke minst å forsterke samarbeid og samordning av offentlige tjenester mot å etablere en praksis der man kan se bolig og sosial tjenesteyting i en sammenheng. Boligen og bomiljøet blir derfor en stadig viktigere arena for offentlig tjenesteyting til den enkelte, og for nærmiljøtiltak med sikte på trivsel, trygghet og økt livskvalitet.

16 Side 16 av 61 Gode tilpassede tjenester i boligen blir viktigere og viktigere for mange med behov for bistand. 2.3 Kommunal planlegging og boligsosiale handlingsplaner Det har vært store variasjoner mellom kommunene når det gjelder hvordan man tidligere har lagt opp og integrert boligplanleggingen, jfr. for øvrig kap.4. Dette gjelder også hvordan boligsektoren behandles i kommuneplansammenheng. Mange kommuneplaner har en mer eller mindre overfladisk omtale av boligvirkemidlene, oftest plassert under sosialsektoren eller teknisk virksomhet. Dette kan bidra til å tilsløre og utydeliggjøre sentrale utfordringer og hva som er virkemidlenes potensial og målgrupper. Bl. annet med bakgrunn i dette og med ønske om å få en mer målrettet innsats mot vanskeligstilte grupper har staten i flere år stimulert kommunene til å utarbeide tverrsektorielle, boligsosiale handlingsplaner. Staten v/ Husbanken har ansett dette som et viktig virkemiddel for å utvikle en helhetlig boligpolitikk og mange kommuner har også knyttet dette arbeidet opp mot kommuneplanarbeidet. En viktig effekt av dette arbeidet er bl. annet at mange kommuner har fått en annen dialog med Husbanken enn den de har vært vant til i forbindelse med de økonomiske virkemidlene. Kommunene kommer nå i kontakt med Husbanken allerede i den strategiske delen av arbeidet, og ikke i etterkant hvor man risikerer at Husbanken og kommunene er uenige om hvilke strategier og mål som bør være for en satsing. Husbanken legger vekt på at den boligsosiale planen bør være en langsiktig, tverrsektoriell plan og målsettingen bl.annet er at den skal - gi økt kunnskap om boligbehovet i kommunen - gi økt kunnskap om statlige virkemidler - gi en mer samkjørt boligpolitikk mellom sektorene - gi bedre utnyttelse av kommunens boligmasse - gi mer målrettet og effektiv bruk av virkemidlene - gi større effektivitet ved å samordne virkemidlene En viktig del av prossessen med å utarbeide boligsosiale planer er også å dreie fokus fra den tradisjonelle tekniske innfallsvinkelen til boligspørsmål - til et velferdsmessig perspektiv. I et boligsosialt program er det ønskelig å se på hva som er kommunes boligpolitiske ansvar og se på hvordan kommunen til nå har forvaltet dette ansvaret. Et boligsosialt program skal få fram synspunkter på dette og danne grunnlaget for en diskusjon omkring utfordringer og

17 Side 17 av 61 muligheter i kommunale boligspørsmål. I en slik plan er det derfor viktig å se boligetableringsspørsmål i sammenheng med de øvrige velferdspolitiske tiltak overfor innbyggerne i kommunen, og foreta en helhetlig gjennomgang av kommunens oppgaver i boligsammenheng. 2.4 Vanskeligstilte på boligmarkedet Oppsamling av mange personer med ulike sosiale - og helsemessige belastninger/behov m.v. forsterker ofte problemene. Det er flere grupper som stiller spesielt svakt på boligmarkedet, og som har behov for bistand for å komme seg inn i en egnet bolig eller for å opprettholde en tilfredstillende bolig/ boligsituasjon. Dette kan gjelde grupper fra nyankomne flyktninger og innvandrere til rusmisbrukere, personer med psykiske problemer, funksjonshemmede og husstander med manglende inntekt og svak økonomi. Det kan være økonomiske, helsemessige eller sosiale årsaker til de spesielle behovene, og ikke sjelden er det en kombinasjon av disse. Flere av disse gruppene har generelt vært underprioriterte når det gjelder tiltak og ressurser og dette har generert særskilte behov og problemstillinger i mange kommuner. En bedre utbygging og tilpasning av tilbudet til disse gruppene utgjør derfor en av de største utfordringene i det boligsosiale arbeidet. De eldres spesielle boligbehov har fått omfattende oppmerksomhet i de siste årene. Siden begynnelsen av årene (Gjærevollutvalget - NOU 1/1992) har det skjedd en vesentlig endring av eldreomsorgen hvor boliggjøring og individuelle tjenester knyttet til den enkelte bruker har vært hovedelementer i utviklingen. Utviklingen av omsorgsboliger og vridningen fra institusjonsomsorg til individuelle løsninger har preget både debatten og løsningene. Den omfattende satsingen gjennom statens Handlingsplan for eldreomsorgen ( ) har gitt de fleste kommunene en mulighet til å bygge ut kapasitet og standard innenfor pleie- og omsorgssektoren. På bakgrunn av den sterke økningen av antall eldre i befolkningen vil bolig og tjenester til eldre med pleie- og omsorgsbehov også bli en sentral utfordring i årene framover.

18 Side 18 av 61 Roligheten omsorgsboliger Eksempel på utbygging av nye botilbud for eldre Ungdom i etableringsfasen kan også ha problemer på boligmarkedet. I særdeleshet gjelder dette i pressområdene, hvor boligprisene er høye og ungdom i etableringsfasen stiller svakt med hensyn til nødvendig egenkapital for å kunne skaffe en bolig. For ungdom flest er boligetableringsproblemene av midlertidig karakter. De fleste vil kunne betjene sine lån dersom de får hjelp til finansiering av førstegangsbolig og dette vil medføre at de står bedre rustet til å skaffe seg bolig for fremtiden. Å redusere inngangsbilletten for ungdom i etableringsfasen har derfor vært en viktig statlig målsetting i de siste 10 årene. Enkelte grupper av ungdom har mer sammensatte problemer og trenger derfor mer omfattende hjelp for å kunne ha en tilfredstillende boligsituasjon. 2.5 Aktuelle statlige utredninger og satsinger Boligpolitikk, boligforvaltning og sentrale spørsmål knyttet til boligsektoren har vært behandlet i flere sentrale uredninger og stortingsmeldinger i løpet av de seinere år. Den boligsosiale satsingen ble først lansert gjennom St. meld. Nr. 49/ Om boligetablering for unge og vanskeligstilte. Denne meldingen dannet grunnlaget for en videreutvikling av den selektive boligpolitikken og foreslo større satsing på behovs prøvede virkemidler mot vanskeligstilte grupper. Behandlingen av meldingen medførte også at det ble oppnevnt et utvalg som skulle utrede en samlet boligpolitikk knyttet til de nye utfordringene på boligmarkedet. Utredningen resulterte i et omfattende dokument med en gjennomgang av ulike sider av boligmarkedet og boligsektoren NOU 2/2002 Boligmarkedene og boligpolitikken. I utredningens konklusjoner ble det ikke foreslått vesentlige omlegginger av boligpolitikken, verken når det gjaldt mål eller virkemidler. Det ble lansert en del nye virkemidler bl. annet til vanskeligstilte grupper, men uten at det ble foreslått betydelige økninger i bevilgingene til slike grupper. Et hovedinnhold i utredningen var å presisere boligpolitikkens betydning og ikke minst påpeke kommunens ansvar og lansere forslag for å revitalisere det kommunale engasjement på området. I sammenheng med utredningen ble det sendt ut et tverrdepartementalt rundskriv til kommunene Rundskriv U-10/2002 Boligsosialt arbeid bistand til å mestre et boforhold. Formålet med dette rundskrivet var å bidra med råd og veiledning om virkemidler og tiltak til boligsosialt arbeid. En egen ny stortingsmelding om boligpolitikken kom først i 2004 St.meld. nr. 23 ( ) Om boligpolitikken. I denne meldingen ble det fulgt opp med flere forslag for vanskeligstilte som også hadde vært lansert tidligere. Bl. annet gjennom behandlingen av St.meld nr. 6 ( ) Tiltaksplan mot fattigdom ble det fremmet flere forslag til virkemidler for å sikre vanskeligstilte gode, nøkterne boliger. Dette ble videreført i den nye boligmeldingen (St.meld. nr. 23) og samtidig ble det foreslått bevilgninger til videreføring av tiltak mot bostedsløshet, større satsing på universelt utformede boliger, støtte til etablering av

19 Side 19 av 61 sosiale utleieboliger, samt en forsterking av innsatsen for å sikre kvalitet på alle plan i boligutformingen (miljøvennlige boliger, tilgjengelighet og universell utforming, samt byggeskikk og estetikk). I tillegg ble Husbankens tradisjonelle støtteordninger endret noe. Dette gjelder både tilskudd til utleieboliger, tilskudd til kjøp av egen bolig, tilskudd til utbedring/tilpassning og bostøtten jfr. for øvrig kap.4. I 2004 kom også en omfattende utredning om eiendomsforvaltningen i kommunesektoren NOU nr. 22 Velholdte bygninger gir mer til alle. I denne utredningen foreslås en rekke tiltak, bl. annet lån og tilskudd for å få til en bedre forvaltning av den kommunale boligmasse. Utredningens forslag er foreløpig ikke behandlet av Stortinget og det forventes en egen stortingsmelding i løpet av høsten Andre aktuelle planer og satsinger Mange mennesker med psykiske lidelser har en dårlig bostandard og i forbindelse med nedbygging av institusjonene er det langt flere som trenger et spesielt tilrettelagt botilbud med oppfølging fra ulike deler av hjelpeapparatet. Gjennom Opptrappingsplanen for psykisk helse er det også innført gunstige låne og tilskuddordninger som skal medvirke til å øke antallet tilrettelage boliger til denne gruppen. I første rekke er ordningene knyttet til etablering av omsorgsboliger og det er beregnet at det på landsbasis minst er behov for 3400 nye omsorgsboliger i planperioden. Prosjektet På vei til egen bolig er regjeringens strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet. Stortinget har sluttet seg til denne satsingen som har flere ulike virkemidler for å stimulere til igangsetting av prøve,- utviklings- og forskningsprosjekter i kommunene. Selv om noen av støtteordningene har vært rettet mot de store byene er det også avsatt bevilgninger hvor alle kommunene kan søke om midler. Bl. annet tilskudd til oppfølgingstjenester i bolig, tiltak for å redusere utkastelser, ut av fengsel til egen bolig, ut av behandlingsinstitusjon til egen bolig, bedre kvalitet ved døgnovernatting, kartlegging av bostedsløshet, samarbeidsprosjekt mellom kommuner og opprettelse av kontaktfora m.v. Regjeringen har utredet et nytt forslag til organisering av A-etat, trygdekontor og deler av den kommunale sosialtjenesten, NAV, NY ARBEIDS- OG VELFERDSORDNING. Forslaget har vært ute til høring og forslag til den nye organiseringen skal behandles i løpet av høsten Uansett modell som blir valgt vil det gå mot en omfattende organisatorisk samordning av disse sentrale tjenestene. 3. HISTORIKK OG STATUS 3.0 Utviklingen i Kristiansund - Kort historikk. I likhet med de fleste andre kommuner er det i Kristiansund vært en rekke faktorer som har påvirket utviklingen og gjennomføringen av boligpolitiske løsninger og tiltak. For vår kommune har i særdeleshet historiske faktorer, som bombingen og gjenreisningen av byen etter krigen, i stor grad preget både utbygging, organisering og eieform helt fram til i dag. Det er vanlig å regne gjenreisningsperioden fra 1945 til slutten av 1960 årene. Framtidsrettede reguleringsprinsipper ble lagt til grunn for gjenreising og nybyggingen i perioden. Gjenreisningen etter krigen var en formidabel oppgave og hovedmålet var å skaffe nok boliger til alle som hadde mistet sitt husvære. Fra begynnelsen av 1970 årene startet en omfattende utvidelse av kommunens boligområder med vekt på lavblokker, rekkehus og eneboliger. Samtidig er tidligere boligområder blitt fortettet. I stor grad har den kommunale hovedsatsingen når det gjelder boligbyggingen fra 1970 årene og frem til i dag vært preget av utbygging av nye områder og etablering av boliger til den eldre del av befolkningen. Det har

20 Side 20 av 61 vært egne utbyggingsplaner for trygde- /eldreboliger (70- og 80 tallet), for omsorgsboliger og boliger til utviklingshemmede (90 tallet), for omsorgsboliger og sykehjemsplasser (handlingsplanen for utbygging av pleie og omsorgstjenesten, ). Bilde fra kommunale utleieboliger i Tollåsenga Eksempel på tidlig gjenreisingsbebyggelse. 3.1 Tidligere kommunale planer/vedtak På 80-tallet utarbeidet kommunen, v/rådmannens plan- og næringsseksjon, boligbyggepro- også opplysninger om ledige kommunale tomter og eventuelle planer for regulering og gram som ble politisk behandlet og rullert hvert år. Boligbyggeprogrammet ga i hovedsak opplysninger om boligbyggingen de siste år og en prognose for utviklingen framover. Det ga opparbeiding av kommunale tomtearealer. Kristiansund kommune utarbeidet sitt siste boligprogram våren Programmet gjaldt for perioden og var utarbeidet i samsvar med statlige rundskriv. I dette siste rundskrivet hadde staten dreidd fokuset fra boligbyggeprogram til boligprogram. I dette lå det fra staten sin side en erkjennelse av at kommunenes boligbyggeprogrammer var usikre med hensyn til gjennomføring og ga et dårlig grunnlag for statlig boligprogrammering. I stedet tilrådde staten at kommunene burde utarbeide boligprogrammer som belyste boligsituasjonen i de respektive kommunene og koplet boligpolitiske spørsmål til kommunenes øvrige planlegging. Staten har etter den tid sluttet å utarbeide rundskriv med oppfordringer til og retningslinjer for kommunal boligprogrammering. De boligbyggeprogram som kommunen utarbeidet, var i første rekke program for planlegging av tomteopparbeidelse for boligbygging for folk i sin alminnelighet. Selv om programmene viste til behov for kommunale boliger med livsløpsstandard, har boligprogrammene i liten grad fokusert på ulike vanskeligstilte gruppers behov og kommunens ansvar og politikk for evt. å imøtekomme disse gruppenes behov Boligprogrammet Ut fra faktisk boligbygging i denne 4-årsperiode var boligbyggebehovet anslått til ca 50 boliger/år, inkludert en målsetting om å ferdigstille minst 12 kommunale boliger per år med livsløpsstandard. Programmet omtaler ledige private og kommunale tomtefelt og forutsetter boligbehovet dekket gjennom et konkret utbyggingsprogram for de enkelte felt og år (herav 20 tomter/år på private felt). Programmet omtaler også tomtereserver og ønskeligheten av å kunne erverve området Draget som utbyggingsområde på bakgrunn av store kommunale investeringer i omkringliggende infrastruktur og liten sannsynlighet for utbygging i privat regi.

Forslag til : BOLIGSOSIALT PROGRAM for KRISTIANSUND KOMMUNE med HANDLINGSPLAN for perioden 2006-2009

Forslag til : BOLIGSOSIALT PROGRAM for KRISTIANSUND KOMMUNE med HANDLINGSPLAN for perioden 2006-2009 Forslag til : BOLIGSOSIALT PROGRAM for KRISTIANSUND KOMMUNE med HANDLINGSPLAN for perioden 2006-2009 Oktober 2005 Innholdsfortegnelse : 0. FORORD... 4 1. GRUNNLAG FOR ARBEIDELSE AV NYTTBOLIGSOSIALT PROGRAM/HANDLINGSPLAN...

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Presentasjon av Husbankens virkemidler Geir Aasgaard 24. okt. 2013 1 Husbanken er underlagt KRD - Kommunal og regional Departementet Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbankens rolle i norsk boligpolitikk Statens viktigste virkemiddel mht. gjennomføring

Detaljer

Samle virkemidler strukturering av boligarbeidet Organisering og effektivisering. Sandnes kommune Sidsel Haugen, rådmannens nærstab

Samle virkemidler strukturering av boligarbeidet Organisering og effektivisering. Sandnes kommune Sidsel Haugen, rådmannens nærstab Samle virkemidler strukturering av boligarbeidet Organisering og effektivisering Sandnes kommune Sidsel Haugen, rådmannens nærstab Boligsituasjon i Sandnes Mål om 700 nye boliger pr år - ca 550 siste ti

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Husbanken. mål, rolle og virkemiddel, kopling til regional og kommunal planlegging

Husbanken. mål, rolle og virkemiddel, kopling til regional og kommunal planlegging Husbanken mål, rolle og virkemiddel, kopling til regional og kommunal planlegging Disposisjon Del 1: Bolig i det kommunale plansystemet Del 2: De kommunale boligoppgavene Del 3: Samarbeid med Husbanken

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato:

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 05.10.2016 A-sak. Kommunal planstrategi 2015-19 med tilhørende forslag om å rullere Kommuneplanens arealdel og å oppheve

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

Bolig som forutsetning for god rehabilitering

Bolig som forutsetning for god rehabilitering Bolig som forutsetning for god rehabilitering Rusforum 2011 Bente Bergheim, Husbanken region Hammerfest 7. nov. 2011 1 Husbankens utvikling Fra generell boligforsyning til særlige boligsosiale utfordringer

Detaljer

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre!

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre! Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot 2027 Vi vil bli bedre! Nittedal kommune Bakgrunn i lovverket for helhetlig boligplan Folkehelseloven 4 og 5; fremme folkehelse og ha nødvendig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: 28.05.2013 Møtested: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget Tidspunkt: 09:00-11:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post: gerd.hammer@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ G73 DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ G73 DRAMMEN Notat Til : Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/10209-7 G73 DRAMMEN 21.11.2007 SAMORDNET HELSE OG OMSORGSPLANLEGGING Innledning Alt planarbeid

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Husbanken 2012. Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen

Husbanken 2012. Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen Husbanken 2012 Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen Noen fakta 350 ansatte fordelt på 6 regionkontorer og 3 sentrale kontorer i Drammen Disponerer årlig mellom 15 og

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004 Utviklingsutvalget 08.06.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/21 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLER FRA S MØTE 11.05. 2004 REFERANSE 033 PS 04/22 PS 04/23 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA S MØTE 18.05.2004

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom Bodø kommune og Husbanken for perioden 2011-2015

Partnerskapsavtale mellom Bodø kommune og Husbanken for perioden 2011-2015 Rådmannen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.01.2011 3135/2011 2011/579 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Komite for helse og sosial 27.01.2011 11/2 Bystyret 17.02.2011 Partnerskapsavtale mellom

Detaljer

Universell utforming - nødvendig for noen, bra for alle! Boligplanlegging i by Hageselskapet, Kristiansand

Universell utforming - nødvendig for noen, bra for alle! Boligplanlegging i by Hageselskapet, Kristiansand Universell utforming - nødvendig for noen, bra for alle! Boligplanlegging i by Hageselskapet, Kristiansand 22.09.16 Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken Regjeringens visjon for boligpolitikken «Alle

Detaljer

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Råd for funksjonshemmede Dato: 07.10.2013 kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost svein.olav.karlsen@gran.kommune.no

Detaljer

Husbanken fremover. Nytenking Sosial innovasjon Samskaping og samordning

Husbanken fremover. Nytenking Sosial innovasjon Samskaping og samordning Hva nå da? Husbanken fremover Bolig for velferd er overbygningen for det vi gjør frem til 2020 Husbanken skal være en fremoverlent boligekspert som samarbeider med kommunene og andre statlige aktører Nytenking

Detaljer

Husbanken ikke til å kjenne. igjen?

Husbanken ikke til å kjenne. igjen? Husbanken ikke til å kjenne Fra generell til selektiv innretning Fra volum til kvalitet Fra investering til konsumentstøtte Fra personmarked til kommune Økt satsing på kommuner med boligsosiale utfordringer

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 1. des. 2015 1 1 Hva skal vi snakke om? 1. Husbanken og hvordan vi jobber 2. Bolig for velferd 2014-2020 3. En særlig innsats

Detaljer

BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE

BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE NFK 11.11 2015 Overordnet status på boligpolitikken Mye godt arbeid i gang i de 10 kommunene Boligpolitikken har fått mer fokus Prispress på både brukt og nytt Det

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Boligens betydning for folkehelsen Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Mål for bolig og bygningspolitikken Boliger for alle i gode bomiljøer Trygg etablering i eid og leid bolig Boforhold

Detaljer

Økt boligetablering i distriktene Erfaringer og kunnskap fra arbeid i og utenfor satsingen

Økt boligetablering i distriktene Erfaringer og kunnskap fra arbeid i og utenfor satsingen Økt boligetablering i distriktene Erfaringer og kunnskap fra arbeid i og utenfor satsingen Boligetablering i distriktene!! ; !B!;

Detaljer

Arbeidsplan for deltakelse i prosjektet; Økt boligetablering i distriktet. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger Kommunestyre

Arbeidsplan for deltakelse i prosjektet; Økt boligetablering i distriktet. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger Kommunestyre Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe: 2012/1405-7 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Arbeidsplan for deltakelse i prosjektet; Økt boligetablering i distriktet Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Virkemidler i boligpolitikken

Virkemidler i boligpolitikken Virkemidler i boligpolitikken Hvordan møte en endret befolkningssammensetning i fremtiden? Svein Hoelseth, sjefarkitekt Husbanken Husbanken er regjeringens viktigste redskap for å oppnå politiske målsettinger

Detaljer

HAMARØY KOMMUNE. Oppeid, 8294 Hamarøy Servicekontoret: E-post:

HAMARØY KOMMUNE. Oppeid, 8294 Hamarøy Servicekontoret: E-post: HAMARØY KOMMUNE Oppeid, 8294 Hamarøy Servicekontoret: 75 76 50 14 E-post: postmottak@hamaroy.kommune.no f r a n t z. n o HAMARØYMODELLEN 1-2-3 Et boligpolitisk kinderegg HAMARØYMODELLEN BAKGRUNN: Høsten

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken Bolig for velferd Felles ansvar felles mål Programkommunesamling, Værnes 14.10.15 Inger Lise Skog Hansen, Husbanken 2 «Bolig er roten til alt godt» - Vi har flyttet mye etter at vi kom til Norge. Barna

Detaljer

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden. Frokostseminar Husbanken 23. august 2011 Mariann Blomli

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden. Frokostseminar Husbanken 23. august 2011 Mariann Blomli NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden Frokostseminar Husbanken 23. august 2011 Mariann Blomli Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 31.08.2015 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Husbankens fokus i boligpolitikken. Bård Øistensen administrerende direktør

Husbankens fokus i boligpolitikken. Bård Øistensen administrerende direktør Husbankens fokus i boligpolitikken Bård Øistensen administrerende direktør Husbanken bygde landet 2 Antall boliger Husbankens andel av igangsettingen 1953-2013 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune 2004 Side 1 av 7 Bakgrunn: Stortingsmelding nr 49 (1997 98): Om boligetablering for unge og vanskeligstilte anbefaler kommunene å ha en helhetlig boligpolitikk som

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 - Innhold 1 Innledning... 3 2 Lovgivning og sentrale føringer... 3 OVERORDNET MÅL I NORSK BOLIGPOLITIKK ER: 3 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: 3 STATEN V/KOMMUNAL-

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden Mariann Blomli, sekretariatsleder Boligsosialt utviklingsprogram 13. september 2011 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

NOU 2011:15 Rom for alle

NOU 2011:15 Rom for alle NOU 2011:15 Rom for alle Mariann Jodis Blomli, fagdirektør Gardermoen 5. mai 2012 Boligutvalget Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere vanskeligstilte Et mer velfungerende

Detaljer

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros 20.5.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» 3 Marsjordre Alle skal bo trygt og godt. Alle må bo Med

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER TOLGA KOMMUNE Møtested: Malmplassen Gjestegård Møtedato: 21.06.2012 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. 58/12 Tittel BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.07.2015 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Nytt fra Husbanken. Bård Øistensen Administrerende direktør

Nytt fra Husbanken. Bård Øistensen Administrerende direktør Nytt fra Husbanken Bård Øistensen Administrerende direktør Det har vært et krevende år 2 3 Urovekkende utviklingstrekk? 4 Husbankens rolle er å supplere markedet Husbanken er ingen generell boligbank Husbanken

Detaljer

Fagdag boligtilpasning. Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø

Fagdag boligtilpasning. Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø Fagdag boligtilpasning Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø Husbankens rolle supplere der markedet svikter Øke etterspørselsevnen til vanskeligstilte grupper Øke forsyningen av rimelige boliger Øke forsyningen

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER Utfordringer i bosettingsarbeidet Tilgang på egnet bolig 80,7 Senere familiegjenforening Integrering i lokalsamfunnet Økonomiske rammer Sekundærflytting

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken

Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen 2016 Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren ved siden av helse, inntekt og utdanning Bolig en

Detaljer

Boligens plass i arealplanleggingen. boligsosiale og kvalitetsmessige hensyn

Boligens plass i arealplanleggingen. boligsosiale og kvalitetsmessige hensyn Boligens plass i arealplanleggingen boligsosiale og kvalitetsmessige hensyn Husbanken skal blant annet jobbe for At kommunene har eierskap til sine boligpolitiske utfordringer Helhetlig boligpolitisk planlegging

Detaljer

Bolig for velferd, 19. mai 2015. Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier

Bolig for velferd, 19. mai 2015. Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier Bolig for velferd, 19. mai 2015 Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier Første bolig skal være en god og varig bolig Beliggenhet!! Larvik kommune forsøker å anskaffe boliger i et bomiljø

Detaljer

Representantforslag. S (2015 2016)

Representantforslag. S (2015 2016) Representantforslag. S (2015 2016) fra stortingsrepresentanten(e) Helga Pedersen, Eirin Sund, Stein Erik Lauvås, Torstein Tvedt Solberg og Stine Renate Håheim Dokument 8: S (2015 2016) Representantforslag

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.03.08 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Velkommen til konferanse!

Velkommen til konferanse! Velkommen til konferanse! Fevik 20. oktober 2011 Margot Telnes Regiondirektør Husbanken Region sør 4. okt. 2006 1 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007 Driftsutvalget 09.01.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/1 ATLANTERHAVSBADET - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/2 ATLANTEN UNGDOMS- OG KULTURSKOLE - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/3 PS 07/4 PS 07/5 SALGS-

Detaljer

SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID!

SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID! SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID! SAMHANDLING MED FOKUS PÅ BOLIGENS BETYDNING Alle skal bo godt og trygt RELEVANT FORSKNING NASJONAL STRATEGI 2 BOLIGUTVALGET VIKTIGE UTFORDRINGER

Detaljer

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Utfordringer i kommunene: Bergen kommune KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Behovet for tilrettelagte boliger På tross av de statlige programmer som HVPU-reformen,

Detaljer

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Boligsosial fagdag Union scene, Drammen 21.1.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 20.09.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

Økt boligbygging, boligpolitisk planlegging og den boligsosiale politikken som del av en større helhet

Økt boligbygging, boligpolitisk planlegging og den boligsosiale politikken som del av en større helhet Eierskapsenheten Økt boligbygging, boligpolitisk planlegging og den boligsosiale politikken som del av en større helhet Foto: Geir Hageskal Stjørdal 12.02. 2015 Kjetil Mjøsund 1 Tema 1. Befolkning og boligbehov

Detaljer

Bård Misund Morten Myking

Bård Misund Morten Myking Bård Misund Morten Myking Stjørdal 19.10.2016 Boligsosial arbeid og planlegging Molde kommune fra 2009 1. Plan- og utviklingsstyret oppnevnt som styringsgruppe i møte 03.11.09. 3b. Kommunale boliger Antall:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Formannskap

SAKSFRAMLEGG. Rissa Formannskap RISSA KOMMUNE Arkiv: F17 Dato: 17.11.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Formannskap 24.11.2016 Saksbehandler: Sissel Grimsrud BOLIGPOLITISK PLAN, RISSA 2016-2019, HØRING Vedlegg 1 0-PLAN-A-FAKTADOKUMENT

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten - effekter og muligheter Husbanken Region Bodø 30-Mar-09 1 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted å bo er en viktig

Detaljer

PLANPROGRAM for kommuneplanens samfunnsdel for perioden

PLANPROGRAM for kommuneplanens samfunnsdel for perioden Alstahaug kommune PLANPROGRAM for kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2012-2022 Vedtatt planutvalget: INNHOLD INNLEDNING...1 FØRINGER I VEDTATT PLANSTRATEGI...1 AREALDELEN...2 PLANPROSESS OG ARBEIDSMÅTE...

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 12.10.2004 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

HUSBANKENS VIRKEMIDLER

HUSBANKENS VIRKEMIDLER Kongsvinger 03.10.2014 HUSBANKENS VIRKEMIDLER Seniorrådgiver Geir Aasgaard Husbanken er underlagt Kommunal og moderniseringsdpt. Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy 10. okt. 2014 2 Organisasjonskart

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Strategisk plattform 2014

Strategisk plattform 2014 Strategisk plattform 2014 De politiske føringene fra Stortinget, regjeringen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjett og tildelingsbrev gir rammene for Husbankens strategiske plattform.

Detaljer

Programleder Roald Engman 1

Programleder Roald Engman 1 29.09.2011 Programleder Roald Engman 1 Sammenhenger Statlig politikk Velferdssamfunnet-, utjamning av sosial ulikhet, bedring av levekår og helse og boligsosialt utviklingsprogram Kommunal politikk og

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Arkivsak: 2016/1261-6 Arkiv: F17 Saksbeh: Marit Mo Wroldsen Dato: 03.08.2016 Søknad om deltakelse i Husbankens kommuneprogram - Bolig for velferd 2016-2020

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato Side 1 av 6 Eidsberg kommune Kommunestyret SÆRUTSKRIFT Saknr. Politisk behandling Møtedato 3/11 Eldrerådet 26.04.11 3/11 Råd for funksjonshemmede 26.04.11 12/11 Hovedutvalg for helse- og velferd 27.04.11

Detaljer

Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien for kommunalt styrt boligutvikling

Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien for kommunalt styrt boligutvikling Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.09.2014 54953/2014 2014/3606 035 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/173 Formannskapet 24.09.2014 Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien

Detaljer

Den kommunale boligpolitikken

Den kommunale boligpolitikken Den kommunale boligpolitikken Et møte mellom private aktører, markedskrefter og sosialpolitiske forventninger Arne Holm Norsk institutt for by- og regionforskning 1. Se på endringene i kommunal boligpolitikk

Detaljer

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER OVERORDNEDE MÅLSETNINGER, JFR. TILTAK 6, TILTAKSPLANEN. OVERSENDELSE KMD OG ØVRIGE DEPARTEMENTER TIL ORIENTERING, 19.6.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om

Detaljer

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune 7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune I de foregående kapitlene er det samlet beskrivelser og analyser over ulike områder som er sentrale faktorer i boligpolitikken. Det er videre framskaffet

Detaljer

Bolig for velferd. Boligsosial konferanse Fevik Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Boligsosial konferanse Fevik Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Boligsosial konferanse Fevik 3.3.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse på

Detaljer

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid Tilskudd til boligsosialt arbeid Prop. 1 S (2015-2016) Det kongelige arbeids- og sosialdepartement kapittel 0621 post 63 (s. 184) Arbeids- og velferdsdirektoratet Kjersti With Eidsmo og John Tangen Målgruppen

Detaljer

Husbankens programkommunesamling : Molde. En kommune med helhetlig boligpolitikk? Eirik Heggemsnes kommunalsjef plan og utvikling

Husbankens programkommunesamling : Molde. En kommune med helhetlig boligpolitikk? Eirik Heggemsnes kommunalsjef plan og utvikling Husbankens programkommunesamling 12.02.15: Molde En kommune med helhetlig boligpolitikk? Eirik Heggemsnes kommunalsjef plan og utvikling 30000 Befolkningsutvikling, Molde Reell vekst, mål og prognose (SSB)

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen 2007 2009 Prosjektarbeid Klar begynnelse Klart mandat Klar slutt Forankring Forankring

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 06.05.03

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 06.05.03 Formannskapet 06.05.03 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/38 NORDLANDET SYKEHJEM OG OMSORGSBOLIGER PÅ BERGAN - FINANSIERING AV STØYSKJERMING REFERANSE 614 PS 03/39 SVAR PÅ TILSAGN OM TILSKUDD TIL FISKERIKAI

Detaljer

Husbankkonferansen Bolig for velferd

Husbankkonferansen Bolig for velferd Husbankkonferansen 2017 Bolig for velferd Nasjonale mål for boligpolitikken Boliger for alle i gode bomiljø Trygg etablering i eid eller leid bolig Boforhold som fremmer velferd og deltakelse 2 Vanskeligstilte

Detaljer

Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid ( )

Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid ( ) Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Disposisjon Hvorfor strategi og hvilke aktører er med er i strategien Bakgrunn tidligere strategier og utfordringsbilde sett fra

Detaljer

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Levekår for innvandrere Bolig, Østfold 7.2.2013 Seniorrådgiver i Husbanken region øst v/siri Sandbu 1 Alle skal bo godt og trygt Utfordringer

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-10 Dato: 25.05.16 Husleiefastsetting i kommunale utleieboliger - erfaringer etter implementering av kostnadsdekkende

Detaljer

Regjeringens boligpolitikk. Inger Vold Zapffe Husbanken

Regjeringens boligpolitikk. Inger Vold Zapffe Husbanken Regjeringens boligpolitikk Inger Vold Zapffe Husbanken Regjeringen utvider lånerammen Ø Fra 20 til 25 mrd kroner Ø Økt ramme skal hovedsakelig gå til boligbygging Ø Stor søknadsinngang i Husbanken Ø Søknad

Detaljer

«Boliger som er gode å bli gamle i» Om grunnlaget for Husbankens satsing. Bård Øistensen, administrerende direktør

«Boliger som er gode å bli gamle i» Om grunnlaget for Husbankens satsing. Bård Øistensen, administrerende direktør «Boliger som er gode å bli gamle i» Om grunnlaget for Husbankens satsing Bård Øistensen, administrerende direktør Husbankens rolle er å supplere 1. Bidra til å øke etterspørselsevnen til vanskeligstilte

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Sør-Troms

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Sør-Troms Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Sør-Troms - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Harstad 14.10.2009 20. okt. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune

Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune 2013 2016 1 Versjon 0.1 ephorte 2012/1105 Innhold Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne...4 1. Forord...4 2.

Detaljer

Det vil i starten av møtet (etter sak 20/16) bli orientert om status for bosetting av flyktninger. Verdal, 2. juni 2016. Trine Reitan/sign.

Det vil i starten av møtet (etter sak 20/16) bli orientert om status for bosetting av flyktninger. Verdal, 2. juni 2016. Trine Reitan/sign. Verdal kommune Møteinnkalling Komite mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 08.06.2016 Tid:

Detaljer

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Fra bank til velferd! Gardermoen 30. oktober 2009 Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Norsk boligpolitikk i verdenstoppen! Har frambrakt boforhold som er av de beste i verden til en svært lav kostnad

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer