Swedbank Asset Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Swedbank Asset Management"

Transkript

1 AL Swedbank Asset Management Halvårsrapport Juni AL

2 Swedbank Asset Management Halvårsrapport 2015 Verdipapirfondene Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta 30 Juni 2015 AL

3 Oppsummering 1 halvår 2015 Organisasjon og forvaltningsfilosofi Swedbank Asset Management AS er en aktiv forvalter av norske aksje- og rentefond. I tillegg forvalter vi kombinasjonsfondet Swedbank allokering. Forvaltningen i Swedbank Asset Management er basert på fundamental analyse, og det gjøres klare investeringsvalg i fondene med sikte på å gi deg som andelseier en god absolutt og relativ avkastning. Forvaltningsresultater Tabellen nederst på siden oppsummerer forvaltningsresultatene for 1. halvår og tidligere. Avkastningen de 6 første månedene var god for alle fondene, absolutt sett samt målt mot referanseindekser og konkurrenter. Markedsutvikling Aksje- og kredittmarkedene ga generelt god avkastning i årets 6 første måneder. Oslo Børs (OSEFX) ga 8 % mens globale aksjer ga 7,5 % (omregnet til ). Kredittmarkedene i Norge og internasjonalt utviklet seg også positivt, og vårt høyrentefond hadde en periodeavkastning på 3,3 % i perioden. Global økonomisk vekst har vært akseptabel så langt i 2015, men noe skuffende i forhold til forventningene. I skrivende stund (utgangen av august) er det kommet fornyet frykt for en svak vekst, og da spesielt i Kina og andre fremvoksende økonomier. Vi tror at den økonomiske veksten i verden vil fortsette på et godt nok nivå og at den nåværende oppgangsperioden, som startet etter finanskrisen i 2008, vil vare enda noe år. Vi vurderer det videre slik at verdsettelsen av aksjer er moderat til attraktiv. Følgelig tror vi at aksjer vil gi en god avkastning fremover, til tross for de uroligheter som gjør seg gjeldende i markedene nå ved utgangen av august. Fond 1H Siden oppstart Swedbank Generator 23,84 % 9,47 % 28,19 % 122,36 % Relativ avkastning 15,87 % 3,77 % 4,02 % 52,34 % Swedbank Rente 1,65 % 3,83 % 5,69 % 24,63 % Relativ avkastning 1,55 % -3,36 % 5,69 % 7,95 % Swedbank Høyrente 3,33 % 1,31 % 9,09 % 27,90 % Relativ avkastning 2,88 % -0,63 % 7,39 % 19,37 % Swedbank Nordisk Høgrenta 2,33 % -2,13 % 0,15 % AL

4 sep.10 des.10 mar.11 jun.11 sep.11 des.11 mar.12 jun.12 sep.12 des.12 mar.13 jun.13 sep.13 des.13 mar.14 jun.14 sep.14 des.14 mar.15 jun.15 Swedbank Generator Forvaltningsstrategi Swedbank Generator består av en fokusert portefølje av de aksjene vi til enhver tid mener har best risikojustert avkastningspotensial på Oslo Børs. Fondet har dispensasjon fra Finanstilsynet til å kunne avvike kravet om at ingen enkeltposisjoner skal utgjøre mer enn 10 % av fondets portefølje. Enkelt posisjoner vil kunne utgjøre inntil 15 % av fondets portefølje. Fondet må forventes å ha relativt store svingninger i forhold til sin referanseindeks. Fondet passer godt for investorer som ønsker en aktivt forvaltet og begrenset portefølje av norske aksjer som et alternativ til å drive egen forvaltning. Vi har som mål at fondet over tid skal kunne gi en markert meravkastning i forhold til referanseindeksen. Porteføljekommentar Swedbank Generator hadde i 1. halvår en avkastning på 24%, sammenlignet med fondets referanse-indeks OSEFX (Oslo Børs Fondsindeks) som hadde en avkastning på 8 %. Meravkastningen gjennom halvåret skyldes i hovedsak aksje-seleksjon, siden beta og bransjeeksponering har vært ganske lik referanseindeksen. Særlig posisjonene i Norwegian, Whiting Petroleum, Yara og Avance har bidratt til den positive meravkastningen. Vi har en klar overvekt av store og likvide aksjer i porteføljen. Swedbank Generator Pr Oppstart Minstebeløp ved tegning kr Kjøpsomkostninger Inntil 0,5% Innløsningsomkostninger 0,00 % Forvaltningshonorar p.a. 1,50 % Suksesshonorar JA* Utstedte andeler ,16 Andelskapital Basiskurs 2223,5521 Innløsningskurs 2223,5521 ISIN nummer NO Swedbank Generator OSEFX *- Honoraret beregnes til 20 % av fondets avkastning etter forvaltningshonorar og utover referanseindeksen. Avkastningsbasert honorar beregnes og akkumuleres daglig og betales årlig etterskuddsvis. Honoraret akkumuleres kun hvis fondets avkastning utover referanseindeksen er den høyeste innenfor hvert kalenderår. Totalt årlig forvaltningshonorar er begrenset til maksimalt 2,5 % og minimum 0,5 %. AL 4

5 Verdipapirfondet Swedbank Generator 30. Juni 2015 Selskapets navn Antall Valuta Marked Kurs Kostpris Markedsverdi i Urealiseret gevinst /tap % av andelska pitalen %-vis andel i selskapet STOREBRAND ASA OSLO 32, ,84 % 0,59 % Sum bank/finans/forsikring ,84 % EUROPRIS ASA OSLO 39, ( ) 1,18 % 0,14 % HAVFISK ASA OSLO 24, ( ,65) 2,49 % 0,97 % NORWEGIAN AIR SHUTTLE OSLO 324, ,91 9,30 % 0,64 % Sum konsumrelatert ,97 % SPECTRUM ASA OSLO 31, ( ,00) 2,60 % 1,22 % DNO ASA OSLO 10, ( ,80) 9,08 % 0,64 % PETROLEUM GEO-SERVICES ASA OSLO 42, ( ,58) 1,27 % 0,11 % GENEL ENERGY ORD GBP LONDON 5, ( ,68) 3,35 % 0,17 % SPECTRUM ASA NPV OTC ,41 % 0,65 % Sum energi og oljeservice ( ) 17,71 % NORSK HYDRO ASA OSLO 33, ( ,53) 10,61 % 0,12 % RENEWABLE ENERGY CORP AS OSLO 1, ( ,55) 7,19 % 1,34 % YARA INTERNATIONAL ASA OSLO 408, ,24 8,86 % 0,06 % SCORPIO BULKERS USD NYSE 1, ,60 4,50 % 0,83 % AVANCE GAS HOLDING LIMITED OSLO 141, ,33 7,23 % 1,15 % BW LPG LTD OSLO 67, ,36 4,06 % 0,35 % TRINA SOLAR LIMITED USD NYSE 11, ,69 7,06 % 0,67 % Sum industri og råvarer ,52 % Sum portefølje ,03 % Sum verdipapirer ,03 % Sum kontanter ,97 % Sum andelskapital ,00 % 5

6 sep. 10 nov. 10 jan. 11 mar. 11 mai. 11 jul. 11 sep. 11 nov. 11 jan. 12 mar. 12 mai. 12 jul. 12 sep. 12 nov. 12 jan. 13 mar. 13 mai. 13 jul. 13 sep. 13 nov. 13 jan. 14 mar. 14 mai. 14 jul. 14 sep. 14 nov. 14 jan. 15 mar. 15 mai. 15 Swedbank Rente Forvaltningsstrategi Swedbank Rente er et aktivt forvaltet obligasjonsfond hvor forvalter tar bevisst renterisikoeksponering og kreditteksponering. Gjennom tett oppfølging av porteføljen søkes en god risikojustert absoluttavkastning over tid. Dette søkes oppnådd gjennom investeringer i statsobligasjoner med fast rente og / eller kredittobligasjoner med høyere løpende avkastning enn statsobligasjoner. Inntil 20% av forvaltningskapitalen kan investeres i høyrenteobligasjoner (High Yield). Rentedurasjonen i fondet kan variere innenfor intervallet 0 til 8 år, men vil normalt variere mellom 0,5 til 7 år. Fondet forventes å ha relativt store svingninger i forhold til sin referanseindeks. Dette basert på fondets mandat og ønsket om å gi en god risikojustert absoluttavkastning over tid. Porteføljekommentar Avkastningen i første halvår 2015 ble for fondet 1,65 %. Referanseindeksens avkastning i første halvår var 0,45 %. Fondets positive relative avkastning gjennom halvåret skyldes i hovedsak at forvalter har hatt svært kort rentebinding i porteføljen. Dermed har fondet ikke tapt på stigende lange renter (fastrenter). Avkastningen gjennom halvåret er skapt ved å ta kredittrisiko via investeringer i bank- og industriobligasjoner, samt utnytte rammen for høyrenteobligasjoner. Fondet er fortsatt bevisst posisjonert med en markert lavere rentedurasjon enn referanseindeksen. Norske statsrenter opp til omkring 7 år gir nå lavere avkastning enn 3 mnd Nibor og vi finner derfor svært liten verdi i rentebinding. Referanse-indeksens (4 år norsk stat) løpende avkastning var ved utgangen av juni 1 % og dette er svært lav beskyttelse mot økte statsrenter. Forvalters strategi fra første halvår vil derfor fortsette inn i andre halvår; kort rentebinding sammen med lengre kreditteksponering. Fondet går inn i 2. halvår med en lav rentedurasjon på 0,6 år og en kredittdurasjon på 3,2 år. Porteføljens estimerte direkteavkastning (yield) er samtidig på 3,2 %. Swedbank Rente Pr Oppstart Minstebeløp ved tegning 1000 kr Kjøpsomkostninger Inntil 0,2% Innløsningsomkostninger 0,00 % Forvaltningshonorar p.a 0,60 % Suksesshonorar NEI Utstedte andeler ,6300 Andelskapital ,00 Basiskurs 1032,8860 Innløsningskurs 1032,8860 ISIN nummer NO Swedbank Rente ST4X/ST5X

7 Verdipapirfondet Swedbank Rente 30. Juni 2015 Selskapets navn Pålydende Påløpte renter Durasjon Effektiv rente Kurs Kostpris Markedsverdi (inkl. renter) Urealisert gevinst/tap % av andels kapitalen Neste rentetermin Klasse OERSKOG SPAREBANK 3,99% ,23 2,5 % 100, ,10 % SPAREBANKEN HEDMARK 4.55% ,13 1,4 % 103, (14 360) 0,22 % SPAREBANK 1 SR BK FR 12/ ,20 2,1 % 103, (57 500) 1,07 % SPAREBANK 1 SMN FRN 03/ ,24 1,6 % 102, (63 000) 1,05 % SPAREBANKEN HEDMARK FRN 02/ ,16 1,5 % 104, ,07 % BIEN SPAREBANK AS FR 03/ ,25 0,9 % 101, (16 350) 0,62 % BLAKER SPB 27/03/ ,01 4,6 % 104, ,43 % SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 10/09/ ,22 1,6 % 101, (69 000) 2,08 % SPAREBANKEN MORE 6.59% ,04 4,2 % 104, (3 100) 0,22 % GJENSIDIGE BANK BOLIGKREDITT FRN ,25 1,5 % 101, (46 600) 2,07 % FORNEBY SPAREBANK 28/ ,18 4,9 % 104, (3 000) 0,64 % SPAREBANK 1 SMN 19/ ,25 2,7 % 103, (11 725) 0,74 % VEGARSHEI SPAREBANK FRN 06/ ,24 1,3 % 101, ,04 % INDRE SOGN SPAREBANK FR 02/ ,12 1,8 % 101, ,04 % TOTENS SPAREBANK FRN 20/02/ ,16 1,5 % 101, ,04 % SPAREBANKEN SOR 05/ ,21 1,6 % 101, (12 300) 1,04 % EIENDOMSKREDITT 15/09/ ,23 1,5 % 101, (10 000) 2,07 % MORE BOLIGKREDITT AS 10/05/ ,13 1,6 % 100, (35 000) 2,07 % EIKA BOLIGKREDITT AS FRN ,17 4,5 % 102, (1 662) 0,95 % STADSBYGD SPAREBANK 08/ ,19 3,3 % 101, (50 000) 0,83 % DRANGEDAL OG TORDAL SPAREBANK ,20 2,0 % 101, (5 000) 2,07 % KLEPP SPAREBANK 09/ ,20 3,2 % 101, (36 300) 0,63 % ETNEDAL SPB 04/10/ ,03 1,7 % 100, ,83 % MORE BOLIGKREDITT AS FRN 16/01/ ,06 1,5 % 101, ,66 % SELBU SPAREBANK FR 12/ ,20 2,0 % 101, ,04 % BANK NORWEGIAN AS 11/ ,22 3,4 % 101, (7 500) 1,04 % ASKIM SPAREBANK 12/ ,23 3,4 % 100, (14 500) 0,21 % HEGRA SPAREBANK ,25 3,4 % 102, (10 500) 0,21 % VERD BOLIGKREDITT AS FR 06/ ,26 1,7 % 101, ,11 % HOLAND OG SETSKOG SPAREBANK 02/ ,13 1,9 % 100, ,45 % LANDKREDITT FINANS 0% BDS ,14 1,9 % 101, ,83 % SPAREBANKEN OST 03/ ,02 1,6 % 100, ,06 % GRONG SPAREBANK 04/ ,08 3,4 % 99, (3 750) 0,31 % BRAGE FINANS FR 05/ ,16 1,7 % 100, ,03 % SPAREBANKEN BIEN 05/ ,15 3,4 % 99, (5 000) 0,41 % AFJORD SPAREBANK ,18 3,4 % 99, (90 000) 1,22 % SPAREBANKEN NORD NORGE 06/ ,22 2,9 % 99, (20 000) 0,82 % KRAGERO SPAREBANK 06/ ,19 1,9 % 100, (9 500) 1,03 % SPAREBANKEN VEST ,01 2,9 % 99, (42 000) 1,42 % FRON SPAREBANK ,01 3,3 % 99, (20 000) 0,81 % SUNNDAL SPAREBANK ,25 3,3 % 98, ( ) 2,02 % BAMBLE SPAREBANK 07/11/ ,12 3,2 % 99, (26 000) 0,82 % DNB BOLIGKREDITT ,13 1,6 % 99, (72 400) 2,03 % HOLAND % SES SPARB 16/ ,23 3,4 % 99, (25 500) 0,61 % OBOS BANKEN AS ,04 1,7 % 100, ,08 % STOREBRAND LIVSFORS. 17/ ,23 4,3 % 100, ,03 % YA BANK AS ,11 2,3 % 100, ,44 % LANDKREDITT FINANS FRN ,14 2,1 % 99, ,05 % ADVANZIA BANK SA ,23 5,8 % 100, ,20 % FOUR FINANCE SA 11.75% 27/03/ ,24 11,7 % 100, ,61 % SWEDBANK AB FRN 31/12/ ,03 5,6 % 98, ,29 % DANSKE BANK A/S 5.875% ,44 5,6 % 100, ,65 % SVENSKA HANDELSBANKEN 2/03/ ,71 5,3 % 96, (14 481) 1,66 % NYKREDIT REALKREDIT A/S FRN 29/12/ ,47 5,5 % 101, ,85 % NORDEA BANK AB ,22 4,4 % 100, ,82 % KOMMUNAL LANDSPENSJONKASSE ,95 4,3 % 98, (1 024) 1,32 % Sum bank og finans ,05 % 7

8 Verdipapirfondet Swedbank Rente 30. Juni 2015 Selskapets navn Pålydende Påløpte renter Durasjon Effektiv rente Kurs Kostpris Markedsverdi (inkl. renter) Urealisert gevinst/tap % av andels kapitalen Neste rentetermin Klasse ORAVA RESIDENTIAL REAL 4,25% ,20 4,2 % 100, ,73 % WILH WILHELMSEN ASA FRN 01/ ,08 3,9 % ,75 % TELE2 AB 4.22% BDS ,17 1,8 % 103, ,85 % ODFJELL SE FR 04/ ,05 8,9 % (3 000) 0,30 % NORTURA BA FRN 11/07/ ,05 1,8 % 104, ,40 % COLOR GROUP ASA FR 09/ ,24 6,2 % 101, ,83 % ATEA ASA FRN 06/ ,25 2,8 % 101, (3 200) 1,66 % THON REITAN AS 17/10/ ,06 2,3 % 100, ,65 % KISTEFOS AS FRN 12/ ,21 12,8 % (50 000) 0,19 % HOST HOTELEIENDOM BDS ,24 9,0 % ,61 % STORMGEO HOLDING AS FRN 31/01/ ,10 5,1 % 103, ,43 % JACOB HOLM & SONNER HLD AS FRN 03/04/ ,02 4,0 % 103, ,82 % VERITAS PETROLEUM SERVICES BV 7% ,05 8,6 % 95, (17 197) 0,31 % NORWEGIAN AIR SHUTTLE 03/07/ ,02 6,5 % 97, ( ) 1,01 % VV HOLDING ,04 6,6 % 99, ,62 % EXMAR FRN 07/07/ ,03 5,2 % 101, ,42 % LOCK AS ,15 5,8 % ,87 % BORGESTAD 03/ ,02 7,3 % ,43 % AVINOR ,10 1,7 % 99, (11 700) 2,66 % STOLT-NIELSEN LIMITED BDS ,04 5,2 % ,21 % NOBIA AB 8% BDS ,32 4,1 % ,45 % NORDIC SERVICE PARTNERS ,01 5,5 % 99, ,19 % NORDLYS AB 12/ ,01 5,0 % 101, ,40 % HOIST KREDIT AB 0% BDS ,02 3,2 % 101, ,73 % STENDORREN FASTIGHETER ,03 4,2 % 101, ,60 % VARDIA INSURANCE GROUP ASA ,21 8,0 % ,20 % Sum Industri og shipping ,33 % REC SILICON ASA 9.75% ,32 11,9 % ,39 % BONHEUR ASA VAR% ,13 5,5 % 100, ,21 % TEEKAY OFFSHORE PARTNERS LP FRN 01/ ,09 6,0 % 100, ,62 % IGAS ENERGY PLC 10% BDS ,05 13,8 % 92, (5 958) 0,02 % DET NORSKE OLJESELSKAP ASA FRN 07/ ,02 7,0 % 103, ,43 % RINGERIKS KRAFT AS FRN 16/09/ ,23 1,7 % 100, ,03 % NORTH ATLANTIC DRILLING FR 10/ ,08 12,4 % 81, ,34 % GOLDEN ENERGY OFFSHORE ,10 41,6 % 57, ( ) 0,12 % BONHEUR ASA FRN 09/07/ ,04 6,4 % 92, (30 000) 0,38 % HELGELAND KRAFTLAG A/L ,26 1,9 % 99, (3 000) 1,02 % VARDAR AS 11/ ,22 3,5 % 100, ,05 % Sum energi og oljeservice ( ) 6,62 % Sum portefølje ,00 % Sum verdipapirer ,00 % Sum kontanter ,00 % Sum andelskapital ,00 % Forklaring til Swedbank Rente porteføljen * Verdipapirer merket med * er unoterte. Øvrige verdipapirer er notert på Oslo Børs ** Effektiv rente er den gjennomsnittlige årlige avkastningen på et rentepapir fram til det forfaller *** Verdipapirene er inndelt i 6 risikoklasser etter deres kredittrisiko. Klasse 1 har lavest risiko og klasse 6 har høyest risiko. Risikoklasse 1: Overnasjonale organisasjoner Risikoklasse 2: Stat og statsgaranterte papirer innenfor EØS Risikoklasse 3: Stat og statsgaranterte papirer utenfor EØS Risikoklasse 4: Fylker og kommuner Risikoklasse 5: Banker og finansinstitusjoner Risikoklasse 6: Industri Nøkkeltall porteføljen. Yield to maturity 3.2 %, Rentebinding (durasjon) 0.6, Kredittbinding (kredittdurasjon)

9 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.12 mar.12 mai.12 jul.12 sep.12 nov.12 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.14 mar.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 jan.15 mar.15 mai.15 Swedbank Høyrente Forvaltningsstrategi Swedbank Høyrente er et aktivt forvaltet høyrenteobligasjonsfond hvor forvalter tar bevisst kreditteksponering. Gjennom tett oppfølging av porteføljen søkes en god risikojustert absoluttavkastning over tid. Dette søkes oppnådd gjennom investeringer i obligasjoner med løpende avkastning betydelig høyere enn statsobligasjoner og bevisst posisjonering for endringer i kredittpremier, alt i en godt diversifisert portefølje. Rentedurasjonen i fondet kan variere innenfor intervallet 0 til 5 år, men vil normalt variere mellom 0,5 til 3 år. Fondet forventes å ha relativt store svingninger i forhold til sin referanseindeks. Dette basert på fondets mandat og ønsket om å gi en god risikojustert absoluttavkastning over tid. Swedbank Høyrente Pr Oppstart Minstebeløp ved tegning 1000 kr Kjøpsomkostninger Inntil 0,2% Innløsningsomkostninger 0,00 % Forvaltningshonorar p.a. 0,75 % Suksesshonorar JA * Utstedte andeler ,2600 Andelskapital Basiskurs 1030,3011 Innløsningskurs 1030,3011 ISIN nummer NO *- Honoraret beregnes til 10 % av fondets avkastning etter forvaltningshonorar og utover referanseindeksen. Avkastningsbasert honorar beregnes og akkumuleres daglig og betales årlig etterskuddsvis. Honoraret akkumuleres kun hvis fondets avkastning utover referanseindeksen er den høyeste innenfor hvert kalenderår. Totalt årlig forvaltningshonorar er begrenset til maksimalt 1,00 % og minimum 0,50 %. Porteføljekommentar Etter et meget volatilt andre halvår av 2014, med betydelig kredittspread utgang og fallende obligasjonskurser, ble første halvår av 2015 en god periode for investeringer i høyrenteobligasjoner og avkastningen i første halvår 2015 ble 3,34 %. Fondets referanseindeks steg 0,45 % i samme periode. Det norske høyrentemarked har en svært høy andel oljeeksponerte utstedere, så oljeprisen har følgelig betydning både for den fundamentale utviklingen for selskapene spesielt men også sentimentet mot oljesektoren generelt. Etter at et fat Brent olje bunnet ut under 47 $ i januar, så steg oljeprisen jevnt gjennom resten av halvåret. Dette bidro til å reversere mye av uroen som preget høyrentemarkedet i Vi ser derimot mye verdi fortsatt i høyrenteobligasjoner med kredittpremier som kompenserer investor for den underliggende kredittrisikoen. Vi ønsker også velkommen nye utstedere innen andre sektorer og fra andre nordiske land, og besitter nå et godt diversifisert portefølje både på land og sektornivå. Fondet går inn i 2. halvår med en rentedurasjon på 1 år og en kredittdurasjon på 3,1 år. Porteføljens estimerte direkteavkastning (yield) er samtidig på 8 % Swedbank Høyrente ST3X 9

10 Verdipapirfondet Swedbank Høyrente 30. Juni 2015 Markedsverdi Urealisert % av Påløpte Effektiv (inkl. renter) gevinst/tap andelska Neste Selskapets navn Pålydende renter Durasjon rente Kurs Kostpris pitalen rentetermin Klasse SPAREBANK 1 OSTFOLD AKER PERP ,06 4,5 % 101, (1 050) 0,19 % BLAKER SPAREBANK ,17 5,0 % 100, ,63 % ADVANZIA BANK SA ,23 5,8 % 100, ,38 % MARGINALEN BANK 09/ ,57 4,1 % 101, ,84 % FOUR FINANCE SA 11.75% ,24 11,7 % 100, ,74 % NORDAX BANK AB ,24 4,8 % 103, ,24 % SWEDBANK AB FRN 31/12/ ,03 5,6 % 98, ,99 % DANSKE BANK A/S 5.875% ,44 5,6 % 100, ,53 % NYKREDIT REALKREDIT A/S FRN 29/12/ ,47 5,5 % 101, ,27 % NORDEA BANK AB ,22 4,4 % 100, ,13 % KOMMUNAL LANDSPENSJONKASSE ,95 4,3 % 98, (1 024) 0,81 % Sum bank og finans ,76 % AX IV EG HOLDING III APS FRN 02/12/ ,19 6,0 % 102, ( ) 2,28 % LM GROUP HLDG AS 8% BDS ,77 7,5 % 100, ( ) 2,27 % ST1 NORDIC OY 4.125% NTS ,58 3,8 % 100, ( ) 2,12 % ORAVA RESIDENTIAL REAL 4,25% ,20 4,2 % 100, ,67 % TECHNOPOLIS OYJ 3.75% ,42 3,5 % 101, ,01 % DANNEMORA MINERAL AB 11.75% ,03 0,0 % 0, ( ) 0,01 % COLOR GROUP ASA FRN 25/08/ ,17 4,0 % 103, ,07 % NORTHLAND RESOURCE S.A. 13% ,0 % 0, (22 399) 0,00 % ODFJELL SE FR 04/ ,05 8,9 % 97, (6 000) 0,62 % KISTEFOS AS FR 07/ ,02 21,9 % 100, ( ) 0,77 % COLOR GROUP ASA FR 09/ ,24 6,2 % 101, (97 917) 1,28 % ODFJELL SE FR 12/ ,18 9,1 % 96, ,61 % NAVIGATOR HOLDINGS LTD 9% ,46 5,9 % 105, ,71 % FJORDLINE 05/ ,10 15,7 % 89, (70 000) 0,11 % TALLINK GROUP AS FRN SNR 10/ ,07 5,3 % 103, (12 000) 1,05 % GASLOG LTD FRN 27/06/ ,01 5,3 % 104, ,05 % KISTEFOS AS FRN 12/ ,21 12,8 % 95, (49 000) 0,84 % HOST HOTELEIENDOM BDS ,24 9,0 % 99, ( ) 1,49 % DANNEMORA MAGNETIT AB 0% ,0 % 95, (269) 0,11 % - 6 STORMGEO HOLDING AS FRN 31/01/ ,10 5,1 % 103, ,39 % STOLT-NIELSEN LIMITED FRN 18/03/ ,23 5,2 % 97, ,10 % JACOB HOLM & SONNER HLD AS FRN 03/04/ ,02 4,0 % 103, ,01 % VERITAS PETROLEUM SERVICES BV 7% ,05 8,6 % 95, ( ) 0,96 % CEGAL HOLDING AS 06/ ,00 12,4 % 90, ( ) 1,36 % NORWEGIAN AIR SHUTTLE 03/07/ ,02 6,5 % 97, ( ) 2,22 % VV HOLDING ,04 6,6 % 99, ,02 % EXMAR FRN 07/07/ ,03 5,2 % 101, ,90 % CRAYON GROUP HOLDING VAR% 10/ ,04 6,4 % 99, (12 500) 0,63 % LOCK AS ,15 5,8 % 105, ,27 % BORGESTAD 03/ ,02 7,3 % 102, ,46 % GLOAR LNG PARTNERS LP 0% BDS ,17 4,7 % 99, ,19 % COLOR GROUP ASA ,19 6,1 % 99, (22 000) 1,38 % HOEGH LNG HOLDING LTD FRN ,21 5,3 % 99, ,97 % ELEKTA 2.75% CNV BDS ,72 3,2 % 98, (42 908) 1,19 % WEST AIR EUROPE AB 8% ,83 4,3 % 107, ,65 % INDEX INTERNATIONAL 05/ ,15 11,2 % 89, ( ) 1,08 % NOBIA AB 8% BDS ,32 4,1 % 114, ,10 % LAVARE HLDG AB FRN 04/04/ ,03 4,0 % 102, ,24 % TROAX GROUP AB 06/ ,23 4,6 % 104, ,89 % POLYGON AB FRN 16/04/ ,06 5,9 % 95, ( ) 1,27 % OSCAR PROPERTIES ,19 6,1 % 98, ( ) 0,83 % YA HOLDING AB 06/ ,21 10,4 % 88, ( ) 1,38 % NORDIC SERVICE PARTNERS ,01 5,5 % 99, ( ) 1,78 % LAURITZ ,23 7,4 % 99, ,12 % VAR NORDLYS AB 12/ ,01 5,0 % 101, ,82 % AKELIUS RES PROPERTY ,21 1,3 % 101, ,22 % HOIST KREDIT AB 0% BDS ,02 3,2 % 101, ,37 % BAYPORT MANAGEMENT LTD 14% ,95 12,8 % 103, ,81 % STENDORREN FASTIGHETER ,03 4,2 % 101, ,11 % FUNCFOOD ,25 8,8 % 100, ,11 % PAK22 STENA AB 7% ,15 7,5 % 96, (99 462) 0,98 % LOCK LOWER HOLDING ,16 6,9 % 107, ,30 % HOEGH LNG HOLDING LTD FR 10/ ,22 5,2 % 104, ,52 % VARDIA INSURANCE GROUP ASA ,21 8,0 % 100, ,50 % FORCHEM 4.9% ,75 4,7 % 100, ,67 % Sum industri og shipping ( ) 58,84 % 10

11 Verdipapirfondet Swedbank Høyrente 30. Juni 2015 Markedsverdi (inkl. renter) Urealisert gevinst/tap % av andelska pitalen Selskapets navn Pålydende Påløpte renter Durasjon Effektiv rente Kurs Kostpris Neste rentetermin Klasse NBT AS 30/06/ ,0 % 70, ( ) 0,20 % - 6 REC SILICON ASA 9.75% ,32 11,9 % 95, ( ) 1,82 % AKER ASA 16/ ,23 4,1 % 102, ,64 % AKER ASA FRN 07/09/ ,21 5,5 % 103, (7 500) 0,91 % FRAM EXPLORATION ASA 13% ,89 53,7 % 65, ( ) 0,19 % TEEKAY OFFSHORE PARTNERS LP FRN 01/ ,09 6,0 % 100, (75 882) 1,53 % REM OFFSHORE ASA 14/ ,19 12,7 % 87, ( ) 0,22 % SEADRILL LTD VAR% ,13 12,6 % 83, ,84 % IGAS ENERGY PLC 10% ,05 13,8 % 92, ,06 % FARSTAD SHIPPING 29/ ,14 14,8 % 76, (45 000) 0,05 % AKER ASA FRN SNR 06/ ,21 5,0 % 101, (7 500) 0,77 % DET NORSKE OLJESELSKAP ASA FRN 07/ ,02 7,0 % 103, ,66 % IONA ENERGY CO UK LTD 9.5% ,85 101,9 % 28, ( ) 0,28 % NORTH ATLANTIC DRILLING FR 10/ ,08 12,4 % 81, ,14 % WORLD WIDE SUPPLY AS 7.75% ,61 34,4 % 59, ( ) 0,59 % TEEKAY OFFSHORE PARTNERS LP FRN 30/01/ ,09 6,8 % 96, ( ) 1,70 % ETRION CORPORATION 8% ,02 9,8 % 95, ( ) 1,81 % GOLDEN ENERGY OFFSHORE ,10 41,6 % 57, ( ) 0,32 % POLARCUS LTD 07/ ,01 45,7 % 28, ( ) 0,30 % BONHEUR ASA VAR% 09/ ,04 6,4 % 91, ( ) 1,97 % DET NORSKE OLJESELSKAP ASA 10.25% ,60 10,6 % 99, ,08 % NELJA ENERGIA AS ,70 6,5 % 100, ,11 % DNO ASA 18/ ,62 12,4 % 87, ,61 % GULFMARK OFFSHORE INC 6,375% ,00 11,1 % 76, ( ) 0,77 % NORTH ATLANTIC DRILLING 7.75% ,93 13,8 % 76, ,31 % PETROLEUM GEO SERVICES 15/ ,98 8,8 % 95, ,19 % NORTH ATLANTIC DRILLING 7.75% ,93 13,8 % 76, ,16 % SEADRILL LTD 5.625% ,95 11,9 % 89, (11 095) 0,45 % Sum energi og oljeservice ( ) 21,66 % Sum portefølje ( ) 93,26 % Sum verdipapirer ,26 % Sum kontanter ,74 % Sum andelskapital ,00 % Forklaring til Swedbank Høyrente porteføljen * Verdipapirer merket med * er unoterte. Øvrige verdipapirer er notert på Oslo Børs ** Effektiv rente er den gjennomsnittlige årlige avkastningen på et rentepapir fram til det forfaller *** Verdipapirene er inndelt i 6 risikoklasser etter deres kredittrisiko. Klasse 1 har lavest risiko og klasse 6 har høyest risiko. Risikoklasse 1: Overnasjonale organisasjoner Risikoklasse 2: Stat og statsgaranterte papirer innenfor EØS Risikoklasse 3: Stat og statsgaranterte papirer utenfor EØS Risikoklasse 4: Fylker og kommuner Risikoklasse 5: Banker og finansinstitusjoner Risikoklasse 6: Industri Nøkkeltall porteføljen. Yield to maturity 8.0%, Rentebinding (durasjon) 1.0, Kredittbinding (kredittdurasjon)

12 mar. 14 apr. 14 mai. 14 jun. 14 jul. 14 aug. 14 sep. 14 okt. 14 nov. 14 des. 14 jan. 15 feb. 15 mar. 15 apr. 15 mai. 15 jun. 15 Swedbank Nordisk Högränta Forvaltningsstrategi Fondet investerer i andeler i obligasjonsfond Swedbank Høyrente. Fondet er et feeder fond, det vil si et fond i fond, hvor minst 85 prosent av fondets eiendeler investeres i mottagerfondet. De resterende midlene investeres i finansielle derivater for valuta sikring og i likvide investeringer. Fondet er denominert i svenske kroner. Mottagerfondet er et obligasjonsfond som investerer hovedsakelig i obligasjoner med høy kredittrisiko ("High Yield"), som betyr at de har en lavere kredittvurdering enn BBB-minus. Obligasjoner i denne kategorien er preget av høy avkastning, men også høyere risiko for å tape penger. Porteføljekommentar Etter et meget volatilt andre halvår av 2014, med betydelig kredittspread utgang og fallende obligasjonskurser, ble første halvår av 2015 en god periode for investeringer i høyrenteobligasjoner og avkastningen i første halvår 2015 ble 2,33 %. Det norske høyrentemarked har en svært høy andel oljeeksponerte utstedere, så oljeprisen har følgelig betydning både for den fundamentale utviklingen for selskapene spesielt men også sentimentet mot oljesektoren generelt. Etter at et fat Brent olje bunnet ut under 47 $ i januar, så steg oljeprisen jevnt gjennom resten av halvåret. Dette bidro til å reversere mye av uroen som preget høyrentemarkedet i Vi ser derimot mye verdi fortsatt i høyrenteobligasjoner med kredittpremier som kompenserer investor for den underliggende kredittrisikoen. Vi ønsker også velkommen nye utstedere innen andre sektorer og fra andre nordiske land, og besitter nå et godt diversifisert portefølje både på land og sektor nivå. Fondet går inn i 2. halvår med en rentedurasjon på 1 år og en kredittdurasjon på 3,1 år. Porteføljens estimerte direkteavkastning (yield) er samtidig på 6,3 %. Swedbank Nordisk Högränta Pr Oppstart Minstebeløp ved tegning 100kr (SEK) Kjøpsomkostninger Inntil 0,2% Innløsningsomkostninger 0,00 % Forvaltningshonorar p.a 0,90 % Suksesshonorar NEI Utstedte andeler ,43 Andelskapital Basiskurs 970,1194 Innløsningskurs 970, Swedbank Nordisk Högränta ISIN nummer NO

13 Verdipapirfondet Swedbank Nordisk Högränta 30. Juni 2015 Selskapets navn Valuta Pålydende Kurs Kostpris SEK Markedsverdi (inkl. renter) SEK Urealisert gevinst/tap SEK % av andelskapitalen Klasse Swedbank Høyrente SEK , ,76 % 1 Sum Fund Certificate ,76 % Sum verdipapirer ,76 % Sum kontanter ,24 % Sum andelskapital ,00 % Nøkkeltall porteføljen. Yield to maturity 8.0%, Rentebinding (durasjon) 1.0, Kredittbinding (kredittdurasjon) 3.1. AL 13

Swedbank Asset Management AS

Swedbank Asset Management AS Swedbank Asset Management AS Årsrapport 2015 Swedbank Asset Management Fondene: Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta ÅRSRAPPORT FRA SWEDBANK FONDENE 2015 Kjære

Detaljer

Swedbank Asset Management AS

Swedbank Asset Management AS Swedbank Asset Management AS Årsrapport 2014 Swedbank Asset Management Fondene: Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta ÅRSRAPPORT FRA SWEDBANK FONDENE 2014 Kjære

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer.

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer. Halvårsrapport 28 Informasjon om fondene med porteføljer. Fondsinformasjon pr. 3.6.8 Her finner du informasjon om fondene med porteføljer. Pengemarkedsfond DnB NOR Lang Likviditet DnB NOR Lang Likviditet

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 Nøkkeltall pr 31. desember Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning desember 0,09 % 0,05 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd. 1,06 % 0,98 % 1,29 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 236 745,14 4,92 AKSJER 3 723 298,84 77,31 EGENKAPITALBEVIS 855 907,25 17,77

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 Nøkkeltall pr 31. mars Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning mars 0,32 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 1,33 % 0,90 % 1,21 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Forvaltning Halvårsrapport 2015

Forvaltning Halvårsrapport 2015 Forvaltning Halvårsrapport 2015 SR-Forvaltning AS Oppsummering 1 halvår 2015 fra forvalterne - Halvårsrapport- SR-Forvaltning tilbyr i dag 2 tjenester: Aktiv forvaltning Verdipapirfondsforvaltning Her

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Juni 2009

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 13 Januar 2013 Nøkkeltall 31. januar 2013 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.10.15 : 102,48 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 3,8 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Februar 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

å rsrappor t 2015 for KLP-fondene

å rsrappor t 2015 for KLP-fondene å rsrappor t 2015 for KLPfondene Forsidefoto: Anders Eidsnes Åpen og Ansvarlig KLP inviterte i 2015 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2012. Forvalters kommentar til 1. halvår 2012. FORTE Norge. FORTE Global. FORTE Obligasjon. FORTE Pengemarked

HALVÅRSRAPPORT 2012. Forvalters kommentar til 1. halvår 2012. FORTE Norge. FORTE Global. FORTE Obligasjon. FORTE Pengemarked HALVÅRSRAPPORT 2012 Forvalters kommentar til 1. halvår 2012 FORTE Norge FORTE Global FORTE Obligasjon FORTE Pengemarked Fortes rentefond på topp Første halvår 2012 ble en turbulent periode, preget av blant

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2015

Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Kreditt RISIKOPROFIL 10 STØRSTE UTSTEDERE Aker ASA BB+ 7,0% PGS B+ 6,8% Arion Banki BBB- 5,4% BW Offshore BB 5,0% Teekay Offshore Partners

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2014 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (36) Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg Kreditt Gunnar

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Januar 2015

Månedsrapport Holberg Kreditt Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Januar 2015 Forvalterteam Holberg Kreditt Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (36) Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg Kreditt

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 102,45 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 3,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 102,22 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,5 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning november 0,08 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 6 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 11 Mars 2013 Nøkkeltall pr. 27. mars SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

KLP Fondsforvaltning AS å rsrappor t 2012

KLP Fondsforvaltning AS å rsrappor t 2012 KLP Fondsforvaltning AS å rsrappor t 2012 Innhold Styrets årsberetning 1 Opplysninger om KLPfondene 8 KLP Pengemarked 10 KLP Aktiv Rente 13 KLP Rentefond II 15 KLP Pensjon 18 KLP Pensjon II 20 KLP Statsobligasjon

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (36) Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg Kreditt Gunnar

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52)

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 102,62 Effektiv rente* : 1,8 % Porteføljestørrelse : kr. 4,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

FIRST ASSET MANAGEMENT AS

FIRST ASSET MANAGEMENT AS ÅRSRAPPRT 2013 FIRST ASSET P.. Box 1441 Vika Phone: +47 23 23 80 00 www.swedbank.no MANAGEMENT AS N-0115 slo, Norway Fax: + 47 23 23 80 01 rg.no: N 994 832107 ÅRSRAPPRT FRA FIRST FNDENE 2013 Kjære fondskunde!

Detaljer

UKENS HOLBERgRAF. 11. april 2008

UKENS HOLBERgRAF. 11. april 2008 UKENS HOLBERgRAF There are two sides of the balance sheet the left side and the right side. On the left side, there is nothing right, and on the right side, there is nothing left. 11. april 2008 Verdipapirmarkedet

Detaljer

ODIN Kreditt. Fondskommentar november 2015

ODIN Kreditt. Fondskommentar november 2015 ODIN Kreditt Fondskommentar november 2015 ODIN Kreditt november 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,69 prosent. Referanseindeksens avkastning var 0,43

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport april 2016

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport april 2016 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport april 2016 Nøkkeltall pr 29. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning april 0,18 % 0,02 % 0,08 % Avkastning siste 12 mnd. 1,52

Detaljer

Swedbank Asset Management

Swedbank Asset Management Swedbank Asset Management Månedsrapport Markedskommentar Usikkerheten rundt Kina og fremvoksende økonomier generelt kulminerte i august og førte til kraftige fall i verdens aksjemarkeder. Oslo Børs falt

Detaljer

Swedbank Asset Management

Swedbank Asset Management Swedbank Asset Management Månedsrapport Kortsiktige utfordringer Markedene trosset kortsiktige utfordringer som mulige renteøkninger fra FED, folkeavstemming i UK og litt utfordrende prising i forhold

Detaljer

Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 1

Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 1 Halvårsrapport 215 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 Innhold Tilbakeblikk 3 Danske Invest Norge I 5 Danske Invest Norge II 6 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF August 2015

Månedsrapport Holberg OMF August 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF August 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 101,35 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av

Detaljer

Innhold. 3-6 Styrets årsberetning. 7-16 Noteopplysninger. 17 Årsregnskap 2013. 18-19 Revisjonsberetning

Innhold. 3-6 Styrets årsberetning. 7-16 Noteopplysninger. 17 Årsregnskap 2013. 18-19 Revisjonsberetning Sdfsdf 1 Innhold 3-6 Styrets årsberetning 7-16 Noteopplysninger 17 Årsregnskap 2013 18-19 Revisjonsberetning 2 Styrets årsberetning for verdipapirfondene 2013 SR-Forvaltning AS er et heleid datterselskap

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon)

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon) Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Februar 2012

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 100,43 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2008

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Desember 2012 Nøkkeltall 31 desember 2012 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Danske invest / halvårsrapport 2012 37 HALVÅRSRAPPORT

Danske invest / halvårsrapport 2012 37 HALVÅRSRAPPORT HALVÅrsrapport 212 Danske invest / halvårsrapport 212 37 HALVÅRSRAPPORT 212 2 Danske INVEST / halvårsrapport 212 3 INNHOLD Kjære andelseier 3 Danske Invest Norge I 4 Danske Invest Norge II 5 Danske Invest

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 102,32 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 4,2 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015 SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. august SKAGEN Credit NOK Referanseindeks (ST3X) Avkastning siste måned - 2,1

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Februar 2015

Månedsrapport Holberg Kreditt Februar 2015 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Februar 2015 Nøkkeltall Holberg Kreditt RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 27.02.15 : 104,36 Effektiv rente (yield to maturity)* : 5,5 % Porteføljestørrelse : 4,3 mrd.

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.16 : 100,68 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,5 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon) :

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Desember

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt September 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt September 2014 Månedsrapport Holberg Kreditt September 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (36) Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg Kreditt Gunnar

Detaljer

Halvårsrapport. for fond forvaltet av. Borea Asset Management AS. Sentralbord: +47 53 00 29 00 Telefax: +47 53 00 29 01 post@borea.as www.borea.

Halvårsrapport. for fond forvaltet av. Borea Asset Management AS. Sentralbord: +47 53 00 29 00 Telefax: +47 53 00 29 01 post@borea.as www.borea. Halvårsrapport for fond forvaltet av 2012 Om Borea Asset Management Borea Asset Management er et uavhengig forvaltningsselskap som ble etablert i 2005. Selskapet er lokalisert i Bergen. 71 % av aksjene

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014 Ny hovedforvalter men liten endring Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel I forbindelse med lanseringen av vårt nye obligasjonsfond SKAGEN Credit, har Elisabeth Gausel

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2010 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2010 33

HALVÅRSRAPPORT 2010 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2010 33 x HALVÅRSRAPPORT 2010 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2010 33 INNHOLD Kunngjøring om vedtektsendringer 2 Kjære andelseier 3 Danske Invest Norge I 4 Danske Invest Norge II 5 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 Nøkkeltall pr 30. september SKAGEN Høyrente siste måned 0,20 % Referanseindeks* siste måneden 0,11% 3 mnd NIBOR siste måneden 0,14 % SKAGEN Høyrente siste 12

Detaljer

Halvårsrapport 2015. For fondene i Pareto Nordic Investments

Halvårsrapport 2015. For fondene i Pareto Nordic Investments Halvårsrapport 2015 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Globale obligasjoner er best, men vær OBS.

Globale obligasjoner er best, men vær OBS. Globale obligasjoner er best, men vær OBS. Av: Ernst Hagen, Investeringskonsulent Gabler Investment Consulting AS Norske investorer har fortsatt ikke helt sett verdien av globale obligasjoner, og har lave

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedpunktene SKAGEN Avkastning steg 0,3 prosent i februar, mens referanseindeksen,

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Finansutvalget 09.12.2015. Saksbehandler: Roger Frisholm Erlandsen Arkivsak nr.: 2014/4201-13

Utvalg Utvalgssak Møtedato Finansutvalget 09.12.2015. Saksbehandler: Roger Frisholm Erlandsen Arkivsak nr.: 2014/4201-13 FINANSFORVALTNING. RAPPORTERING PR 31.10.2015 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Finansutvalget 09.12.2015 Saksbehandler: Roger Frisholm Erlandsen Arkivsak nr.: 2014/4201-13 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente April 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand April SKAGEN Høyrente Avkastning i april SKAGEN Høyrente 0,45% NIBOR 3 måneder 0,52% Referanseindeks ST2X 0,25%

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning november 0,17 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Juni 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt Juni 2014 Månedsrapport Holberg Kreditt Juni 2014 1 Forvalterteam Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Siviløkonom fra Høgskolen i Agder og Oregon State University Autorisert finansanalytiker

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 33

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 33 x HALVÅRSRAPPORT 211 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 211 33 INNHOLD Kjære andelseier 2 Danske Invest Norge I 4 Danske Invest Norge II 5 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I 6 Danske Invest Norske Aksjer

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Februar 2013 Nøkkeltall 28. februar 2013 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 101,14 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,2 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Mai 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt Mai 2014 Månedsrapport Holberg Kreditt Mai 2014 1 Forvalterteam Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Siviløkonom fra Høgskolen i Agder og Oregon State University Autorisert finansanalytiker

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Statusrapport november 2015

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Statusrapport november 2015 SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Statusrapport november 2015 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 30. november SKAGEN Credit NOK Referanseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,1

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt November 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt November 2014 1 Månedsrapport Holberg Kreditt November 2014 Holberg Fondene utvikler forvalterteamet videre Det har over tid vokst frem et behov for å samle hele kapitalforvaltningen, både innenfor aksjer og renter,

Detaljer