Swedbank Asset Management

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Swedbank Asset Management"

Transkript

1 AL Swedbank Asset Management Halvårsrapport Juni AL

2 Swedbank Asset Management Halvårsrapport 2015 Verdipapirfondene Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta 30 Juni 2015 AL

3 Oppsummering 1 halvår 2015 Organisasjon og forvaltningsfilosofi Swedbank Asset Management AS er en aktiv forvalter av norske aksje- og rentefond. I tillegg forvalter vi kombinasjonsfondet Swedbank allokering. Forvaltningen i Swedbank Asset Management er basert på fundamental analyse, og det gjøres klare investeringsvalg i fondene med sikte på å gi deg som andelseier en god absolutt og relativ avkastning. Forvaltningsresultater Tabellen nederst på siden oppsummerer forvaltningsresultatene for 1. halvår og tidligere. Avkastningen de 6 første månedene var god for alle fondene, absolutt sett samt målt mot referanseindekser og konkurrenter. Markedsutvikling Aksje- og kredittmarkedene ga generelt god avkastning i årets 6 første måneder. Oslo Børs (OSEFX) ga 8 % mens globale aksjer ga 7,5 % (omregnet til ). Kredittmarkedene i Norge og internasjonalt utviklet seg også positivt, og vårt høyrentefond hadde en periodeavkastning på 3,3 % i perioden. Global økonomisk vekst har vært akseptabel så langt i 2015, men noe skuffende i forhold til forventningene. I skrivende stund (utgangen av august) er det kommet fornyet frykt for en svak vekst, og da spesielt i Kina og andre fremvoksende økonomier. Vi tror at den økonomiske veksten i verden vil fortsette på et godt nok nivå og at den nåværende oppgangsperioden, som startet etter finanskrisen i 2008, vil vare enda noe år. Vi vurderer det videre slik at verdsettelsen av aksjer er moderat til attraktiv. Følgelig tror vi at aksjer vil gi en god avkastning fremover, til tross for de uroligheter som gjør seg gjeldende i markedene nå ved utgangen av august. Fond 1H Siden oppstart Swedbank Generator 23,84 % 9,47 % 28,19 % 122,36 % Relativ avkastning 15,87 % 3,77 % 4,02 % 52,34 % Swedbank Rente 1,65 % 3,83 % 5,69 % 24,63 % Relativ avkastning 1,55 % -3,36 % 5,69 % 7,95 % Swedbank Høyrente 3,33 % 1,31 % 9,09 % 27,90 % Relativ avkastning 2,88 % -0,63 % 7,39 % 19,37 % Swedbank Nordisk Høgrenta 2,33 % -2,13 % 0,15 % AL

4 sep.10 des.10 mar.11 jun.11 sep.11 des.11 mar.12 jun.12 sep.12 des.12 mar.13 jun.13 sep.13 des.13 mar.14 jun.14 sep.14 des.14 mar.15 jun.15 Swedbank Generator Forvaltningsstrategi Swedbank Generator består av en fokusert portefølje av de aksjene vi til enhver tid mener har best risikojustert avkastningspotensial på Oslo Børs. Fondet har dispensasjon fra Finanstilsynet til å kunne avvike kravet om at ingen enkeltposisjoner skal utgjøre mer enn 10 % av fondets portefølje. Enkelt posisjoner vil kunne utgjøre inntil 15 % av fondets portefølje. Fondet må forventes å ha relativt store svingninger i forhold til sin referanseindeks. Fondet passer godt for investorer som ønsker en aktivt forvaltet og begrenset portefølje av norske aksjer som et alternativ til å drive egen forvaltning. Vi har som mål at fondet over tid skal kunne gi en markert meravkastning i forhold til referanseindeksen. Porteføljekommentar Swedbank Generator hadde i 1. halvår en avkastning på 24%, sammenlignet med fondets referanse-indeks OSEFX (Oslo Børs Fondsindeks) som hadde en avkastning på 8 %. Meravkastningen gjennom halvåret skyldes i hovedsak aksje-seleksjon, siden beta og bransjeeksponering har vært ganske lik referanseindeksen. Særlig posisjonene i Norwegian, Whiting Petroleum, Yara og Avance har bidratt til den positive meravkastningen. Vi har en klar overvekt av store og likvide aksjer i porteføljen. Swedbank Generator Pr Oppstart Minstebeløp ved tegning kr Kjøpsomkostninger Inntil 0,5% Innløsningsomkostninger 0,00 % Forvaltningshonorar p.a. 1,50 % Suksesshonorar JA* Utstedte andeler ,16 Andelskapital Basiskurs 2223,5521 Innløsningskurs 2223,5521 ISIN nummer NO Swedbank Generator OSEFX *- Honoraret beregnes til 20 % av fondets avkastning etter forvaltningshonorar og utover referanseindeksen. Avkastningsbasert honorar beregnes og akkumuleres daglig og betales årlig etterskuddsvis. Honoraret akkumuleres kun hvis fondets avkastning utover referanseindeksen er den høyeste innenfor hvert kalenderår. Totalt årlig forvaltningshonorar er begrenset til maksimalt 2,5 % og minimum 0,5 %. AL 4

5 Verdipapirfondet Swedbank Generator 30. Juni 2015 Selskapets navn Antall Valuta Marked Kurs Kostpris Markedsverdi i Urealiseret gevinst /tap % av andelska pitalen %-vis andel i selskapet STOREBRAND ASA OSLO 32, ,84 % 0,59 % Sum bank/finans/forsikring ,84 % EUROPRIS ASA OSLO 39, ( ) 1,18 % 0,14 % HAVFISK ASA OSLO 24, ( ,65) 2,49 % 0,97 % NORWEGIAN AIR SHUTTLE OSLO 324, ,91 9,30 % 0,64 % Sum konsumrelatert ,97 % SPECTRUM ASA OSLO 31, ( ,00) 2,60 % 1,22 % DNO ASA OSLO 10, ( ,80) 9,08 % 0,64 % PETROLEUM GEO-SERVICES ASA OSLO 42, ( ,58) 1,27 % 0,11 % GENEL ENERGY ORD GBP LONDON 5, ( ,68) 3,35 % 0,17 % SPECTRUM ASA NPV OTC ,41 % 0,65 % Sum energi og oljeservice ( ) 17,71 % NORSK HYDRO ASA OSLO 33, ( ,53) 10,61 % 0,12 % RENEWABLE ENERGY CORP AS OSLO 1, ( ,55) 7,19 % 1,34 % YARA INTERNATIONAL ASA OSLO 408, ,24 8,86 % 0,06 % SCORPIO BULKERS USD NYSE 1, ,60 4,50 % 0,83 % AVANCE GAS HOLDING LIMITED OSLO 141, ,33 7,23 % 1,15 % BW LPG LTD OSLO 67, ,36 4,06 % 0,35 % TRINA SOLAR LIMITED USD NYSE 11, ,69 7,06 % 0,67 % Sum industri og råvarer ,52 % Sum portefølje ,03 % Sum verdipapirer ,03 % Sum kontanter ,97 % Sum andelskapital ,00 % 5

6 sep. 10 nov. 10 jan. 11 mar. 11 mai. 11 jul. 11 sep. 11 nov. 11 jan. 12 mar. 12 mai. 12 jul. 12 sep. 12 nov. 12 jan. 13 mar. 13 mai. 13 jul. 13 sep. 13 nov. 13 jan. 14 mar. 14 mai. 14 jul. 14 sep. 14 nov. 14 jan. 15 mar. 15 mai. 15 Swedbank Rente Forvaltningsstrategi Swedbank Rente er et aktivt forvaltet obligasjonsfond hvor forvalter tar bevisst renterisikoeksponering og kreditteksponering. Gjennom tett oppfølging av porteføljen søkes en god risikojustert absoluttavkastning over tid. Dette søkes oppnådd gjennom investeringer i statsobligasjoner med fast rente og / eller kredittobligasjoner med høyere løpende avkastning enn statsobligasjoner. Inntil 20% av forvaltningskapitalen kan investeres i høyrenteobligasjoner (High Yield). Rentedurasjonen i fondet kan variere innenfor intervallet 0 til 8 år, men vil normalt variere mellom 0,5 til 7 år. Fondet forventes å ha relativt store svingninger i forhold til sin referanseindeks. Dette basert på fondets mandat og ønsket om å gi en god risikojustert absoluttavkastning over tid. Porteføljekommentar Avkastningen i første halvår 2015 ble for fondet 1,65 %. Referanseindeksens avkastning i første halvår var 0,45 %. Fondets positive relative avkastning gjennom halvåret skyldes i hovedsak at forvalter har hatt svært kort rentebinding i porteføljen. Dermed har fondet ikke tapt på stigende lange renter (fastrenter). Avkastningen gjennom halvåret er skapt ved å ta kredittrisiko via investeringer i bank- og industriobligasjoner, samt utnytte rammen for høyrenteobligasjoner. Fondet er fortsatt bevisst posisjonert med en markert lavere rentedurasjon enn referanseindeksen. Norske statsrenter opp til omkring 7 år gir nå lavere avkastning enn 3 mnd Nibor og vi finner derfor svært liten verdi i rentebinding. Referanse-indeksens (4 år norsk stat) løpende avkastning var ved utgangen av juni 1 % og dette er svært lav beskyttelse mot økte statsrenter. Forvalters strategi fra første halvår vil derfor fortsette inn i andre halvår; kort rentebinding sammen med lengre kreditteksponering. Fondet går inn i 2. halvår med en lav rentedurasjon på 0,6 år og en kredittdurasjon på 3,2 år. Porteføljens estimerte direkteavkastning (yield) er samtidig på 3,2 %. Swedbank Rente Pr Oppstart Minstebeløp ved tegning 1000 kr Kjøpsomkostninger Inntil 0,2% Innløsningsomkostninger 0,00 % Forvaltningshonorar p.a 0,60 % Suksesshonorar NEI Utstedte andeler ,6300 Andelskapital ,00 Basiskurs 1032,8860 Innløsningskurs 1032,8860 ISIN nummer NO Swedbank Rente ST4X/ST5X

7 Verdipapirfondet Swedbank Rente 30. Juni 2015 Selskapets navn Pålydende Påløpte renter Durasjon Effektiv rente Kurs Kostpris Markedsverdi (inkl. renter) Urealisert gevinst/tap % av andels kapitalen Neste rentetermin Klasse OERSKOG SPAREBANK 3,99% ,23 2,5 % 100, ,10 % SPAREBANKEN HEDMARK 4.55% ,13 1,4 % 103, (14 360) 0,22 % SPAREBANK 1 SR BK FR 12/ ,20 2,1 % 103, (57 500) 1,07 % SPAREBANK 1 SMN FRN 03/ ,24 1,6 % 102, (63 000) 1,05 % SPAREBANKEN HEDMARK FRN 02/ ,16 1,5 % 104, ,07 % BIEN SPAREBANK AS FR 03/ ,25 0,9 % 101, (16 350) 0,62 % BLAKER SPB 27/03/ ,01 4,6 % 104, ,43 % SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 10/09/ ,22 1,6 % 101, (69 000) 2,08 % SPAREBANKEN MORE 6.59% ,04 4,2 % 104, (3 100) 0,22 % GJENSIDIGE BANK BOLIGKREDITT FRN ,25 1,5 % 101, (46 600) 2,07 % FORNEBY SPAREBANK 28/ ,18 4,9 % 104, (3 000) 0,64 % SPAREBANK 1 SMN 19/ ,25 2,7 % 103, (11 725) 0,74 % VEGARSHEI SPAREBANK FRN 06/ ,24 1,3 % 101, ,04 % INDRE SOGN SPAREBANK FR 02/ ,12 1,8 % 101, ,04 % TOTENS SPAREBANK FRN 20/02/ ,16 1,5 % 101, ,04 % SPAREBANKEN SOR 05/ ,21 1,6 % 101, (12 300) 1,04 % EIENDOMSKREDITT 15/09/ ,23 1,5 % 101, (10 000) 2,07 % MORE BOLIGKREDITT AS 10/05/ ,13 1,6 % 100, (35 000) 2,07 % EIKA BOLIGKREDITT AS FRN ,17 4,5 % 102, (1 662) 0,95 % STADSBYGD SPAREBANK 08/ ,19 3,3 % 101, (50 000) 0,83 % DRANGEDAL OG TORDAL SPAREBANK ,20 2,0 % 101, (5 000) 2,07 % KLEPP SPAREBANK 09/ ,20 3,2 % 101, (36 300) 0,63 % ETNEDAL SPB 04/10/ ,03 1,7 % 100, ,83 % MORE BOLIGKREDITT AS FRN 16/01/ ,06 1,5 % 101, ,66 % SELBU SPAREBANK FR 12/ ,20 2,0 % 101, ,04 % BANK NORWEGIAN AS 11/ ,22 3,4 % 101, (7 500) 1,04 % ASKIM SPAREBANK 12/ ,23 3,4 % 100, (14 500) 0,21 % HEGRA SPAREBANK ,25 3,4 % 102, (10 500) 0,21 % VERD BOLIGKREDITT AS FR 06/ ,26 1,7 % 101, ,11 % HOLAND OG SETSKOG SPAREBANK 02/ ,13 1,9 % 100, ,45 % LANDKREDITT FINANS 0% BDS ,14 1,9 % 101, ,83 % SPAREBANKEN OST 03/ ,02 1,6 % 100, ,06 % GRONG SPAREBANK 04/ ,08 3,4 % 99, (3 750) 0,31 % BRAGE FINANS FR 05/ ,16 1,7 % 100, ,03 % SPAREBANKEN BIEN 05/ ,15 3,4 % 99, (5 000) 0,41 % AFJORD SPAREBANK ,18 3,4 % 99, (90 000) 1,22 % SPAREBANKEN NORD NORGE 06/ ,22 2,9 % 99, (20 000) 0,82 % KRAGERO SPAREBANK 06/ ,19 1,9 % 100, (9 500) 1,03 % SPAREBANKEN VEST ,01 2,9 % 99, (42 000) 1,42 % FRON SPAREBANK ,01 3,3 % 99, (20 000) 0,81 % SUNNDAL SPAREBANK ,25 3,3 % 98, ( ) 2,02 % BAMBLE SPAREBANK 07/11/ ,12 3,2 % 99, (26 000) 0,82 % DNB BOLIGKREDITT ,13 1,6 % 99, (72 400) 2,03 % HOLAND % SES SPARB 16/ ,23 3,4 % 99, (25 500) 0,61 % OBOS BANKEN AS ,04 1,7 % 100, ,08 % STOREBRAND LIVSFORS. 17/ ,23 4,3 % 100, ,03 % YA BANK AS ,11 2,3 % 100, ,44 % LANDKREDITT FINANS FRN ,14 2,1 % 99, ,05 % ADVANZIA BANK SA ,23 5,8 % 100, ,20 % FOUR FINANCE SA 11.75% 27/03/ ,24 11,7 % 100, ,61 % SWEDBANK AB FRN 31/12/ ,03 5,6 % 98, ,29 % DANSKE BANK A/S 5.875% ,44 5,6 % 100, ,65 % SVENSKA HANDELSBANKEN 2/03/ ,71 5,3 % 96, (14 481) 1,66 % NYKREDIT REALKREDIT A/S FRN 29/12/ ,47 5,5 % 101, ,85 % NORDEA BANK AB ,22 4,4 % 100, ,82 % KOMMUNAL LANDSPENSJONKASSE ,95 4,3 % 98, (1 024) 1,32 % Sum bank og finans ,05 % 7

8 Verdipapirfondet Swedbank Rente 30. Juni 2015 Selskapets navn Pålydende Påløpte renter Durasjon Effektiv rente Kurs Kostpris Markedsverdi (inkl. renter) Urealisert gevinst/tap % av andels kapitalen Neste rentetermin Klasse ORAVA RESIDENTIAL REAL 4,25% ,20 4,2 % 100, ,73 % WILH WILHELMSEN ASA FRN 01/ ,08 3,9 % ,75 % TELE2 AB 4.22% BDS ,17 1,8 % 103, ,85 % ODFJELL SE FR 04/ ,05 8,9 % (3 000) 0,30 % NORTURA BA FRN 11/07/ ,05 1,8 % 104, ,40 % COLOR GROUP ASA FR 09/ ,24 6,2 % 101, ,83 % ATEA ASA FRN 06/ ,25 2,8 % 101, (3 200) 1,66 % THON REITAN AS 17/10/ ,06 2,3 % 100, ,65 % KISTEFOS AS FRN 12/ ,21 12,8 % (50 000) 0,19 % HOST HOTELEIENDOM BDS ,24 9,0 % ,61 % STORMGEO HOLDING AS FRN 31/01/ ,10 5,1 % 103, ,43 % JACOB HOLM & SONNER HLD AS FRN 03/04/ ,02 4,0 % 103, ,82 % VERITAS PETROLEUM SERVICES BV 7% ,05 8,6 % 95, (17 197) 0,31 % NORWEGIAN AIR SHUTTLE 03/07/ ,02 6,5 % 97, ( ) 1,01 % VV HOLDING ,04 6,6 % 99, ,62 % EXMAR FRN 07/07/ ,03 5,2 % 101, ,42 % LOCK AS ,15 5,8 % ,87 % BORGESTAD 03/ ,02 7,3 % ,43 % AVINOR ,10 1,7 % 99, (11 700) 2,66 % STOLT-NIELSEN LIMITED BDS ,04 5,2 % ,21 % NOBIA AB 8% BDS ,32 4,1 % ,45 % NORDIC SERVICE PARTNERS ,01 5,5 % 99, ,19 % NORDLYS AB 12/ ,01 5,0 % 101, ,40 % HOIST KREDIT AB 0% BDS ,02 3,2 % 101, ,73 % STENDORREN FASTIGHETER ,03 4,2 % 101, ,60 % VARDIA INSURANCE GROUP ASA ,21 8,0 % ,20 % Sum Industri og shipping ,33 % REC SILICON ASA 9.75% ,32 11,9 % ,39 % BONHEUR ASA VAR% ,13 5,5 % 100, ,21 % TEEKAY OFFSHORE PARTNERS LP FRN 01/ ,09 6,0 % 100, ,62 % IGAS ENERGY PLC 10% BDS ,05 13,8 % 92, (5 958) 0,02 % DET NORSKE OLJESELSKAP ASA FRN 07/ ,02 7,0 % 103, ,43 % RINGERIKS KRAFT AS FRN 16/09/ ,23 1,7 % 100, ,03 % NORTH ATLANTIC DRILLING FR 10/ ,08 12,4 % 81, ,34 % GOLDEN ENERGY OFFSHORE ,10 41,6 % 57, ( ) 0,12 % BONHEUR ASA FRN 09/07/ ,04 6,4 % 92, (30 000) 0,38 % HELGELAND KRAFTLAG A/L ,26 1,9 % 99, (3 000) 1,02 % VARDAR AS 11/ ,22 3,5 % 100, ,05 % Sum energi og oljeservice ( ) 6,62 % Sum portefølje ,00 % Sum verdipapirer ,00 % Sum kontanter ,00 % Sum andelskapital ,00 % Forklaring til Swedbank Rente porteføljen * Verdipapirer merket med * er unoterte. Øvrige verdipapirer er notert på Oslo Børs ** Effektiv rente er den gjennomsnittlige årlige avkastningen på et rentepapir fram til det forfaller *** Verdipapirene er inndelt i 6 risikoklasser etter deres kredittrisiko. Klasse 1 har lavest risiko og klasse 6 har høyest risiko. Risikoklasse 1: Overnasjonale organisasjoner Risikoklasse 2: Stat og statsgaranterte papirer innenfor EØS Risikoklasse 3: Stat og statsgaranterte papirer utenfor EØS Risikoklasse 4: Fylker og kommuner Risikoklasse 5: Banker og finansinstitusjoner Risikoklasse 6: Industri Nøkkeltall porteføljen. Yield to maturity 3.2 %, Rentebinding (durasjon) 0.6, Kredittbinding (kredittdurasjon)

9 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.12 mar.12 mai.12 jul.12 sep.12 nov.12 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.14 mar.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 jan.15 mar.15 mai.15 Swedbank Høyrente Forvaltningsstrategi Swedbank Høyrente er et aktivt forvaltet høyrenteobligasjonsfond hvor forvalter tar bevisst kreditteksponering. Gjennom tett oppfølging av porteføljen søkes en god risikojustert absoluttavkastning over tid. Dette søkes oppnådd gjennom investeringer i obligasjoner med løpende avkastning betydelig høyere enn statsobligasjoner og bevisst posisjonering for endringer i kredittpremier, alt i en godt diversifisert portefølje. Rentedurasjonen i fondet kan variere innenfor intervallet 0 til 5 år, men vil normalt variere mellom 0,5 til 3 år. Fondet forventes å ha relativt store svingninger i forhold til sin referanseindeks. Dette basert på fondets mandat og ønsket om å gi en god risikojustert absoluttavkastning over tid. Swedbank Høyrente Pr Oppstart Minstebeløp ved tegning 1000 kr Kjøpsomkostninger Inntil 0,2% Innløsningsomkostninger 0,00 % Forvaltningshonorar p.a. 0,75 % Suksesshonorar JA * Utstedte andeler ,2600 Andelskapital Basiskurs 1030,3011 Innløsningskurs 1030,3011 ISIN nummer NO *- Honoraret beregnes til 10 % av fondets avkastning etter forvaltningshonorar og utover referanseindeksen. Avkastningsbasert honorar beregnes og akkumuleres daglig og betales årlig etterskuddsvis. Honoraret akkumuleres kun hvis fondets avkastning utover referanseindeksen er den høyeste innenfor hvert kalenderår. Totalt årlig forvaltningshonorar er begrenset til maksimalt 1,00 % og minimum 0,50 %. Porteføljekommentar Etter et meget volatilt andre halvår av 2014, med betydelig kredittspread utgang og fallende obligasjonskurser, ble første halvår av 2015 en god periode for investeringer i høyrenteobligasjoner og avkastningen i første halvår 2015 ble 3,34 %. Fondets referanseindeks steg 0,45 % i samme periode. Det norske høyrentemarked har en svært høy andel oljeeksponerte utstedere, så oljeprisen har følgelig betydning både for den fundamentale utviklingen for selskapene spesielt men også sentimentet mot oljesektoren generelt. Etter at et fat Brent olje bunnet ut under 47 $ i januar, så steg oljeprisen jevnt gjennom resten av halvåret. Dette bidro til å reversere mye av uroen som preget høyrentemarkedet i Vi ser derimot mye verdi fortsatt i høyrenteobligasjoner med kredittpremier som kompenserer investor for den underliggende kredittrisikoen. Vi ønsker også velkommen nye utstedere innen andre sektorer og fra andre nordiske land, og besitter nå et godt diversifisert portefølje både på land og sektornivå. Fondet går inn i 2. halvår med en rentedurasjon på 1 år og en kredittdurasjon på 3,1 år. Porteføljens estimerte direkteavkastning (yield) er samtidig på 8 % Swedbank Høyrente ST3X 9

10 Verdipapirfondet Swedbank Høyrente 30. Juni 2015 Markedsverdi Urealisert % av Påløpte Effektiv (inkl. renter) gevinst/tap andelska Neste Selskapets navn Pålydende renter Durasjon rente Kurs Kostpris pitalen rentetermin Klasse SPAREBANK 1 OSTFOLD AKER PERP ,06 4,5 % 101, (1 050) 0,19 % BLAKER SPAREBANK ,17 5,0 % 100, ,63 % ADVANZIA BANK SA ,23 5,8 % 100, ,38 % MARGINALEN BANK 09/ ,57 4,1 % 101, ,84 % FOUR FINANCE SA 11.75% ,24 11,7 % 100, ,74 % NORDAX BANK AB ,24 4,8 % 103, ,24 % SWEDBANK AB FRN 31/12/ ,03 5,6 % 98, ,99 % DANSKE BANK A/S 5.875% ,44 5,6 % 100, ,53 % NYKREDIT REALKREDIT A/S FRN 29/12/ ,47 5,5 % 101, ,27 % NORDEA BANK AB ,22 4,4 % 100, ,13 % KOMMUNAL LANDSPENSJONKASSE ,95 4,3 % 98, (1 024) 0,81 % Sum bank og finans ,76 % AX IV EG HOLDING III APS FRN 02/12/ ,19 6,0 % 102, ( ) 2,28 % LM GROUP HLDG AS 8% BDS ,77 7,5 % 100, ( ) 2,27 % ST1 NORDIC OY 4.125% NTS ,58 3,8 % 100, ( ) 2,12 % ORAVA RESIDENTIAL REAL 4,25% ,20 4,2 % 100, ,67 % TECHNOPOLIS OYJ 3.75% ,42 3,5 % 101, ,01 % DANNEMORA MINERAL AB 11.75% ,03 0,0 % 0, ( ) 0,01 % COLOR GROUP ASA FRN 25/08/ ,17 4,0 % 103, ,07 % NORTHLAND RESOURCE S.A. 13% ,0 % 0, (22 399) 0,00 % ODFJELL SE FR 04/ ,05 8,9 % 97, (6 000) 0,62 % KISTEFOS AS FR 07/ ,02 21,9 % 100, ( ) 0,77 % COLOR GROUP ASA FR 09/ ,24 6,2 % 101, (97 917) 1,28 % ODFJELL SE FR 12/ ,18 9,1 % 96, ,61 % NAVIGATOR HOLDINGS LTD 9% ,46 5,9 % 105, ,71 % FJORDLINE 05/ ,10 15,7 % 89, (70 000) 0,11 % TALLINK GROUP AS FRN SNR 10/ ,07 5,3 % 103, (12 000) 1,05 % GASLOG LTD FRN 27/06/ ,01 5,3 % 104, ,05 % KISTEFOS AS FRN 12/ ,21 12,8 % 95, (49 000) 0,84 % HOST HOTELEIENDOM BDS ,24 9,0 % 99, ( ) 1,49 % DANNEMORA MAGNETIT AB 0% ,0 % 95, (269) 0,11 % - 6 STORMGEO HOLDING AS FRN 31/01/ ,10 5,1 % 103, ,39 % STOLT-NIELSEN LIMITED FRN 18/03/ ,23 5,2 % 97, ,10 % JACOB HOLM & SONNER HLD AS FRN 03/04/ ,02 4,0 % 103, ,01 % VERITAS PETROLEUM SERVICES BV 7% ,05 8,6 % 95, ( ) 0,96 % CEGAL HOLDING AS 06/ ,00 12,4 % 90, ( ) 1,36 % NORWEGIAN AIR SHUTTLE 03/07/ ,02 6,5 % 97, ( ) 2,22 % VV HOLDING ,04 6,6 % 99, ,02 % EXMAR FRN 07/07/ ,03 5,2 % 101, ,90 % CRAYON GROUP HOLDING VAR% 10/ ,04 6,4 % 99, (12 500) 0,63 % LOCK AS ,15 5,8 % 105, ,27 % BORGESTAD 03/ ,02 7,3 % 102, ,46 % GLOAR LNG PARTNERS LP 0% BDS ,17 4,7 % 99, ,19 % COLOR GROUP ASA ,19 6,1 % 99, (22 000) 1,38 % HOEGH LNG HOLDING LTD FRN ,21 5,3 % 99, ,97 % ELEKTA 2.75% CNV BDS ,72 3,2 % 98, (42 908) 1,19 % WEST AIR EUROPE AB 8% ,83 4,3 % 107, ,65 % INDEX INTERNATIONAL 05/ ,15 11,2 % 89, ( ) 1,08 % NOBIA AB 8% BDS ,32 4,1 % 114, ,10 % LAVARE HLDG AB FRN 04/04/ ,03 4,0 % 102, ,24 % TROAX GROUP AB 06/ ,23 4,6 % 104, ,89 % POLYGON AB FRN 16/04/ ,06 5,9 % 95, ( ) 1,27 % OSCAR PROPERTIES ,19 6,1 % 98, ( ) 0,83 % YA HOLDING AB 06/ ,21 10,4 % 88, ( ) 1,38 % NORDIC SERVICE PARTNERS ,01 5,5 % 99, ( ) 1,78 % LAURITZ ,23 7,4 % 99, ,12 % VAR NORDLYS AB 12/ ,01 5,0 % 101, ,82 % AKELIUS RES PROPERTY ,21 1,3 % 101, ,22 % HOIST KREDIT AB 0% BDS ,02 3,2 % 101, ,37 % BAYPORT MANAGEMENT LTD 14% ,95 12,8 % 103, ,81 % STENDORREN FASTIGHETER ,03 4,2 % 101, ,11 % FUNCFOOD ,25 8,8 % 100, ,11 % PAK22 STENA AB 7% ,15 7,5 % 96, (99 462) 0,98 % LOCK LOWER HOLDING ,16 6,9 % 107, ,30 % HOEGH LNG HOLDING LTD FR 10/ ,22 5,2 % 104, ,52 % VARDIA INSURANCE GROUP ASA ,21 8,0 % 100, ,50 % FORCHEM 4.9% ,75 4,7 % 100, ,67 % Sum industri og shipping ( ) 58,84 % 10

11 Verdipapirfondet Swedbank Høyrente 30. Juni 2015 Markedsverdi (inkl. renter) Urealisert gevinst/tap % av andelska pitalen Selskapets navn Pålydende Påløpte renter Durasjon Effektiv rente Kurs Kostpris Neste rentetermin Klasse NBT AS 30/06/ ,0 % 70, ( ) 0,20 % - 6 REC SILICON ASA 9.75% ,32 11,9 % 95, ( ) 1,82 % AKER ASA 16/ ,23 4,1 % 102, ,64 % AKER ASA FRN 07/09/ ,21 5,5 % 103, (7 500) 0,91 % FRAM EXPLORATION ASA 13% ,89 53,7 % 65, ( ) 0,19 % TEEKAY OFFSHORE PARTNERS LP FRN 01/ ,09 6,0 % 100, (75 882) 1,53 % REM OFFSHORE ASA 14/ ,19 12,7 % 87, ( ) 0,22 % SEADRILL LTD VAR% ,13 12,6 % 83, ,84 % IGAS ENERGY PLC 10% ,05 13,8 % 92, ,06 % FARSTAD SHIPPING 29/ ,14 14,8 % 76, (45 000) 0,05 % AKER ASA FRN SNR 06/ ,21 5,0 % 101, (7 500) 0,77 % DET NORSKE OLJESELSKAP ASA FRN 07/ ,02 7,0 % 103, ,66 % IONA ENERGY CO UK LTD 9.5% ,85 101,9 % 28, ( ) 0,28 % NORTH ATLANTIC DRILLING FR 10/ ,08 12,4 % 81, ,14 % WORLD WIDE SUPPLY AS 7.75% ,61 34,4 % 59, ( ) 0,59 % TEEKAY OFFSHORE PARTNERS LP FRN 30/01/ ,09 6,8 % 96, ( ) 1,70 % ETRION CORPORATION 8% ,02 9,8 % 95, ( ) 1,81 % GOLDEN ENERGY OFFSHORE ,10 41,6 % 57, ( ) 0,32 % POLARCUS LTD 07/ ,01 45,7 % 28, ( ) 0,30 % BONHEUR ASA VAR% 09/ ,04 6,4 % 91, ( ) 1,97 % DET NORSKE OLJESELSKAP ASA 10.25% ,60 10,6 % 99, ,08 % NELJA ENERGIA AS ,70 6,5 % 100, ,11 % DNO ASA 18/ ,62 12,4 % 87, ,61 % GULFMARK OFFSHORE INC 6,375% ,00 11,1 % 76, ( ) 0,77 % NORTH ATLANTIC DRILLING 7.75% ,93 13,8 % 76, ,31 % PETROLEUM GEO SERVICES 15/ ,98 8,8 % 95, ,19 % NORTH ATLANTIC DRILLING 7.75% ,93 13,8 % 76, ,16 % SEADRILL LTD 5.625% ,95 11,9 % 89, (11 095) 0,45 % Sum energi og oljeservice ( ) 21,66 % Sum portefølje ( ) 93,26 % Sum verdipapirer ,26 % Sum kontanter ,74 % Sum andelskapital ,00 % Forklaring til Swedbank Høyrente porteføljen * Verdipapirer merket med * er unoterte. Øvrige verdipapirer er notert på Oslo Børs ** Effektiv rente er den gjennomsnittlige årlige avkastningen på et rentepapir fram til det forfaller *** Verdipapirene er inndelt i 6 risikoklasser etter deres kredittrisiko. Klasse 1 har lavest risiko og klasse 6 har høyest risiko. Risikoklasse 1: Overnasjonale organisasjoner Risikoklasse 2: Stat og statsgaranterte papirer innenfor EØS Risikoklasse 3: Stat og statsgaranterte papirer utenfor EØS Risikoklasse 4: Fylker og kommuner Risikoklasse 5: Banker og finansinstitusjoner Risikoklasse 6: Industri Nøkkeltall porteføljen. Yield to maturity 8.0%, Rentebinding (durasjon) 1.0, Kredittbinding (kredittdurasjon)

12 mar. 14 apr. 14 mai. 14 jun. 14 jul. 14 aug. 14 sep. 14 okt. 14 nov. 14 des. 14 jan. 15 feb. 15 mar. 15 apr. 15 mai. 15 jun. 15 Swedbank Nordisk Högränta Forvaltningsstrategi Fondet investerer i andeler i obligasjonsfond Swedbank Høyrente. Fondet er et feeder fond, det vil si et fond i fond, hvor minst 85 prosent av fondets eiendeler investeres i mottagerfondet. De resterende midlene investeres i finansielle derivater for valuta sikring og i likvide investeringer. Fondet er denominert i svenske kroner. Mottagerfondet er et obligasjonsfond som investerer hovedsakelig i obligasjoner med høy kredittrisiko ("High Yield"), som betyr at de har en lavere kredittvurdering enn BBB-minus. Obligasjoner i denne kategorien er preget av høy avkastning, men også høyere risiko for å tape penger. Porteføljekommentar Etter et meget volatilt andre halvår av 2014, med betydelig kredittspread utgang og fallende obligasjonskurser, ble første halvår av 2015 en god periode for investeringer i høyrenteobligasjoner og avkastningen i første halvår 2015 ble 2,33 %. Det norske høyrentemarked har en svært høy andel oljeeksponerte utstedere, så oljeprisen har følgelig betydning både for den fundamentale utviklingen for selskapene spesielt men også sentimentet mot oljesektoren generelt. Etter at et fat Brent olje bunnet ut under 47 $ i januar, så steg oljeprisen jevnt gjennom resten av halvåret. Dette bidro til å reversere mye av uroen som preget høyrentemarkedet i Vi ser derimot mye verdi fortsatt i høyrenteobligasjoner med kredittpremier som kompenserer investor for den underliggende kredittrisikoen. Vi ønsker også velkommen nye utstedere innen andre sektorer og fra andre nordiske land, og besitter nå et godt diversifisert portefølje både på land og sektor nivå. Fondet går inn i 2. halvår med en rentedurasjon på 1 år og en kredittdurasjon på 3,1 år. Porteføljens estimerte direkteavkastning (yield) er samtidig på 6,3 %. Swedbank Nordisk Högränta Pr Oppstart Minstebeløp ved tegning 100kr (SEK) Kjøpsomkostninger Inntil 0,2% Innløsningsomkostninger 0,00 % Forvaltningshonorar p.a 0,90 % Suksesshonorar NEI Utstedte andeler ,43 Andelskapital Basiskurs 970,1194 Innløsningskurs 970, Swedbank Nordisk Högränta ISIN nummer NO

13 Verdipapirfondet Swedbank Nordisk Högränta 30. Juni 2015 Selskapets navn Valuta Pålydende Kurs Kostpris SEK Markedsverdi (inkl. renter) SEK Urealisert gevinst/tap SEK % av andelskapitalen Klasse Swedbank Høyrente SEK , ,76 % 1 Sum Fund Certificate ,76 % Sum verdipapirer ,76 % Sum kontanter ,24 % Sum andelskapital ,00 % Nøkkeltall porteføljen. Yield to maturity 8.0%, Rentebinding (durasjon) 1.0, Kredittbinding (kredittdurasjon) 3.1. AL 13

Swedbank Asset Management AS

Swedbank Asset Management AS Swedbank Asset Management AS Årsrapport 2014 Swedbank Asset Management Fondene: Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta ÅRSRAPPORT FRA SWEDBANK FONDENE 2014 Kjære

Detaljer

FIRST ASSET MANAGEMENT AS

FIRST ASSET MANAGEMENT AS ÅRSRAPPRT 2013 FIRST ASSET P.. Box 1441 Vika Phone: +47 23 23 80 00 www.swedbank.no MANAGEMENT AS N-0115 slo, Norway Fax: + 47 23 23 80 01 rg.no: N 994 832107 ÅRSRAPPRT FRA FIRST FNDENE 2013 Kjære fondskunde!

Detaljer

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments Halvårsrapport 2014 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Halvårsrapport 2015 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 EIKA NORGE 05 EIKA UTBYTTE 07 EIKA NORDEN 08 EIKA ALPHA 09 EIKA SPAR 10 EIKA GLOBAL 11 EIKA BALANSERT 12 EIKA PENSJON 15 EIKA KREDITT

Detaljer

Innhold 2/22. *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.13.

Innhold 2/22. *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.13. Halvårsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR HARALD GRIMSRUD 04 EIKA NORGE 05 EIKA UTBYTTE 06 EIKA NORDEN 07 EIKA ALPHA 08 EIKA SPAR 09 EIKA GLOBAL EIKA BALANSERT EIKA PENSJON 14 EIKA KREDITT 15 EIKA

Detaljer

Halvårsrapport 2013. ODINs Rentefond

Halvårsrapport 2013. ODINs Rentefond Halvårsrapport 213 ODINs Rentefond Juli 213 Innhold 3 Markedskommentar ODIN Rente 4-5 ODIN Rente 6-7 Markedskommentar fra Storebrand Kapitalforvaltning 8-9 SpareBank 1 Pengemarked 1-11 ODIN Pengemarked

Detaljer

Innhold LEDER 03 KOMMENTAR BJØRN WICKLUND KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE TERRA SPAR 2/32

Innhold LEDER 03 KOMMENTAR BJØRN WICKLUND KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE TERRA SPAR 2/32 Halvårsrapport 2013 Innhold *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31... LEDER 03 2/32 KOMMENTAR BJØRN WICKLUND KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Terra Terra SMB TERRA SPAR WARRENWICKLUND

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 2013 ODINs Rentefond Februar 2014 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3-4 Markedskommentar ODIN Rente 5-6 Markedskommentar fra Storebrand Asset Management AS 7-10 Styrets årsberetning

Detaljer

MARKEDSKOMMENTAR. Oslo, juli 2015 Dagfinn Hopsdal Investeringsdirektør

MARKEDSKOMMENTAR. Oslo, juli 2015 Dagfinn Hopsdal Investeringsdirektør 2015 HALVÅRSRAPPORT Verdipapirfondene Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Utbytte Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra MARKEDSKOMMENTAR Oslo, juli 2015 Dagfinn Hopsdal

Detaljer

Halvårsrapport 2014 holberg fondene. Holberg Fondene. Halvårsrapport. Foto: Arvid Berg

Halvårsrapport 2014 holberg fondene. Holberg Fondene. Halvårsrapport. Foto: Arvid Berg Halvårsrapport 214 holberg fondene Holberg Fondene Halvårsrapport 214 Foto: Arvid Berg holberg fondene 214 Halvårsrapport Positive finansmarkeder første halvår I det lange løp vil det være den økonomiske

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009 33

HALVÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009 33 x HALVÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009 33 INNHOLD 2 Kjære andelseier og avkastningshistorikk 4 Danske Invest Norge I 5 Danske Invest Norge II 6 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007 Halvårsrapport 2007 1. halvår 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: 28 500

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-23

Detaljer

årsrapport holberg fondene galdhøpiggen 2469 moh Nordens høyeste fjell

årsrapport holberg fondene galdhøpiggen 2469 moh Nordens høyeste fjell årsrapport holberg fondene galdhøpiggen 2469 moh Nordens høyeste fjell holberg fondene 2012 Årsrapport 2469moh galdhøpiggen Nordmenn er stolte av å ha Nordens høyeste fjell. Galdhøpiggen er Norges og Nord-Europas

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 6-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond

Detaljer

Velkommen til andelseiermøte

Velkommen til andelseiermøte Velkommen til andelseiermøte Vi innkaller andelseierne i spesialfondene Borea Global Equities og Borea European Credit til andelseiermøte i 11. mars kl 10:00. Til behandling på andelseiermøtet foreligger:

Detaljer

Årsrapport 2012 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS

Årsrapport 2012 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS Side 1 Årsrapport 2012 for fond forvaltet av 11 Borea Asset Management Borea Asset Management Borea Asset Management er et uavhengig forvaltningsselskap som ble etablert i 2005. Selskapet er lokalisert

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør:

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør: Årsrapport 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: Elektronisk Ansvarlig redaktør:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer