Swedbank Asset Management AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Swedbank Asset Management AS"

Transkript

1 Swedbank Asset Management AS Årsrapport 2014

2 Swedbank Asset Management Fondene: Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta

3 ÅRSRAPPORT FRA SWEDBANK FONDENE 2014 Kjære fondskunde! Kraftig oljeprisfall var med på å prege finansmarkedene i Dette ga utfordringer for deler av norske kreditt-og aksjemarkeder, noe som også påvirket absolutt avkastning i fondene. Fondene har imidlertid levert god avkastning når vi sammenligner oss med konkurrenter og markeder i Swedbank Asset Management står for en aktiv forvaltningsfilosofi. Gjennom aktive selskapsvalg basert på grundig analyse søker vi å gi langsiktig mer avkastning til våre andelseiere. Åpningen på 2015 har vært positiv, og basert på vårt markedssyn forventer vi god risikojustert avkastning for våre fond i inneværende år. Vi i Swedbank Asset Management arbeider hardt for å skape god avkastning til våre andelseiere. Vi takker for den tillit dere som andelseiere viser oss ved å la oss forvalte deres midler. Års-og realisasjonsoppgave er sent ut fra VPS pr. post eller ligger tilgjengelig på VPS investortjeneste. Fond 2014 Swedbank Generator 9,55 % Swedbank Rente 3,83 % Swedbank Høyrente 1,31 % Swedbank Nordisk Högränta -2,13% Med vennlig hilsen Swedbank Asset Management AS Erik Haugland Daglig leder

4 Årsberetning 2014 Swedbank Asset Management AS driver med forvaltning av verdipapirfond og er lokalisert i Oslo. Selskapet er ansvarlig forvalter og forretningsfører for verdipapirfondene som omfattes av denne beretning. Danske Bank er depotmottaker for verdipapirfondene. Fondene har ingen ansatte. Markedskommentar 2014 var et begivenhetsrikt år i finansmarkedene. Aksjemarkedene utviklet seg positivt. Dette gjaldt særlig internasjonale aksjemarkeder, spesielt når man måler i norske kroner. Den norske kronen svekket seg betydelig i løpet av 2014, hovedsakelig som en følge av kraftig fall i oljeprisen. Oljeprisfallet var også foranledningen til at kredittmarkedet (høyrentemarkedet) i Norge utviklet seg noe svakere i siste kvartal markerte nok et år hvor den globale økonomiske veksten ble nedjustert gjennom året, men trolig endte veksten på rundt 3,0 % for verden som helhet. Aksjefondet Swedbank Generator steg 9,55 % mot 5,70 % for OSEFX. Fondet er nå blant de norske fondene med høyest avkastning siden fondets oppstart. Swedbank Høyrente steg 1,31 % mot 1,94 % for referanseindeksen ST3X (12 md stat). Fondet har høyest avkastning av de norske høyrente fondene siden fondets oppstart. Swedbank Rente steg 3,83 % i 2014 mot 7,19 % for referanseindeksen (norsk stat 4 år).swedbank Nordisk Högränta falt med 2,13 %(oppstart 27. mars 2014). Investeringsmetodikk og internkontroll Swedbank Asset Management er en fundamentalt basert aktiv forvalter av norske aksje-og kredittfond samt kombinasjonsfond. Selskapets forvaltning er basert på fundamental analyse med særlig fokus på selskapenes balanse. Vi er opptatt av å hele tiden være investert i de papirene vi mener har best risikojustert avkastningspotensial. Vi har tro på at den aktive forvaltningen vi utøver på aksjer og renteinstrumenter over tid vil gi god meravkastning til våre kunder. Det å ha et aktivt forhold til den risikoen man eksponerer seg for og ha en tett oppfølging av de posisjonene man tar er essensielt for å kunne gi våre kunder en merverdi. Selskapets internkontroll er en kontinuerlig prosess som omfatter alle enheter og prosesser i selskapet. Ekstern revisor avgir årlig en uttalelse vedrørende denne internkontrollen, og rapporten fremlegges for styret i Swedbank Asset Management. Dette er i henhold til internkontrollforskriften fastsatt av Finanstilsynet. Swedbank Asset Management er opptatt av å legge til rette for utvikling av medarbeidere uansett kjønn, og praktiserer likestilling gjennom å gi kvinner og menn like karriere muligheter og avlønning. Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. I henhold til regnskapsloven 3-3 skal årsberetningen inneholde opplysninger om forutsetningen for fortsatt drift. Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av fondenes regnskaper.

5 Swedbank Generator Verdipapirfondet Swedbank Generator er et norsk nasjonalt fond med tillatelse fra Finanstilsynet til å fravike verdipapirfondloven 4-8 når det gjelder diversifisering og eksponering mot enkeltselskaper (se fondets fullstendige prospekt for mer info). Fondet er et meget fokusert og aktivt forvaltet norsk aksjefond. Fondets referanseindeks er OSEFX. Fondets avkastning vil derfor i perioder avvike betydelig i forhold til referanseindeksen. Referanseindeksen er utbyttejustert. Investeringsstrategi og risikostyring Fondets midler skal plasseres i finansielle instrumenter og/eller bankinnskudd slik det fremgår av vedtektene 4 og plasseres i de markeder/land som fremgår av vedtektene 5. Fondet skal være plassert i de angitte markeder/land, men vil ikke til enhver tid være plassert i alle markeder/land. 1. velge enkeltpapirer (seleksjon/alphaforvaltning) på Oslo Børs og øvrige markeder/land som angitt i 5 Porteføljekommentar Fondet ga en avkastning i 2014 på 9,55 % sammenlignet med referanseindeksen OSEFX som ga 5,7 %. Meravkastningen skyldtes blant annet overvekt i Rec Solar, Rec Silisium og Marine Harvest samt undervekt i Seadrill. Fondet utbetaler normalt ikke utbytte, og mottatte utbytter reinvesteres i sin helhet i fondet. Årsresultatetvar kroner, som er anvendt på følgende måte: Forvaltningsselskapet vil basere sine investeringsbeslutninger på en fundamental prosess som fokuserer på analyse av selskapenes verdsettelse og vekstpotensial. Fondet har samtykke fra Finanstilsynet til å fravike vpfl. 4-8 andre ledd på følgende måte: Fondets plasseringer i finansielle instrumenter utstedt av samme selskap kan ikke utgjøre mer enn: 10 % av fondets eiendeler, eller 15 % av fondets eiendeler dersom den samlede verdi av plasseringer som nevnt i dette punktum ikke oversiger 80 % av fondets eiendeler. Fondet skal bestå av minimum 12 plasseringer i finansielle instrumenter med forskjellig utstedere. Fondet kan inngå opsjoner, terminer og bytteavtaler med finansielle instrumenter som angitt over som underliggende og med indekser med finansielle instrumenter. Overført til opptjent egenkapital kroner Styring av risiko Forventet relativ volatilitet vil ligge i intervallet 8 % -20 %. Fondets risikoprofil er høy i forhold til andre sammenlignbare fond i samme aktiva klasse. For beregning av forventet relativ volatilitet benyttes leverandør Algorithmics som er integrert i porteføljesystemet Bloomberg AIM. Historisk annualisert, relativ volatilitet for forvaltningsåret 2014 var ea 9 % relativt til referanseindeks OSEFX. Porteføljens beta i 2014 målt på dagbasis lå på 1,09. 5

6 Swedbank Rente Verdipapirfondet Swedbank Rente er et norsk registrert UCITS obligasjonsfond. Fondets investeringsstrategi er å velge posisjoner basert på analyser og vurderinger av rente- og kredittmarkedene. Fondet eksponeres med sikte på å oppnå en bedre avkastning enn referanseindeksen (50 % ST4X og 50 % ST5X, hhv 3 og 5 år Stat). Forvalter søker å skape meravkastning gjennom posisjoner som spiller på endringer i rentenivå, og/eller i posisjoner for endret helning, kurvatur og renteforskjeller. I tillegg vil fondet kunne eksponere seg i posisjoner for endringer i kredittpremier. Fondet vil ha en noe høyere risikoprofil enn sin referanseindeks og har som mål å gi en årlig meravkastning på 1-3 % etter kostnader. Investeringsstrategi og risikostyring Porteføljekommentar Formålet for forvaltningen er å skape stabil absolutt avkastning over tid, samt å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til den aktive risiko fondet tar. Fondets referanseindeks er 50 % ST4X og 50 % ST5X. Referanseindeksen er justert for utbetalt kupongrente. Fondets midler skal plasseres i finansielle instrumenter og /eller bankinnskudd. Fondets hovedfokus vil være det norske markedet, men eksponering i verdipapirer i andre markeder/land For 2014 ble avkastningen 3,83 % mot referanseindeksens 7,19 %. Siden oppstart høsten 2010 har fondets avkastning vært 22,60 % mot referanseindeksens 19,51 %. Fondet er ved utgangen av 2014 posisjonert for renteøkning ved at fondets rentebinding kun er på 0,3 år mot referanseindeksens rentebinding på 4 år. Kredittbindingen var ved inngangen til 20153,1 år og porteføljens forventede avkastning (Yield) var 2,8 %. innen OECD-området vil gjøres i større eller Swedbank Rente utbetaler normalt ikke mindre grad når dette betraktes som utbytte, men av skattemessige hensyn blir hensiktsmessig. Ved slike plasseringer vil skattemessig resultat godskrevet andelseierne valutarisikoen søkes dekket i størst mulig grad. ved årets slutt i form av nye andeler, eller ved Fondets investeringsstrategi er å velge innløsning. enkeltpapirer på tvers av løpetid, sektorer og bransjer. Basert på analyser og vurderinger av Årsresultatetvar kroner, som er rentemarkedet vil fondet eksponere seg med sikte anvendt på følgende måte: på å oppnå en bedre avkastning enn referanseavkastningen. Meravkastning utover Netto andelsrente gjennom året kroner referanseavkastningen vil bli forsøkt oppnådd Avsatt til utdeling andelseiere kroner både ved posisjoner som spiller på endringer i Overført fra opptjent egenkapital kroner nivået på referanserenter - rente opp/ned - Sum anvendt: kroner og/eller posisjoner for endret helning og kurvatur. I tillegg vil fondet kunne eksponere posisjoner for endringer i kredittpremier. Fokuset her vil i første rekke ligge på papirer med middels eller bedre kredittvurdering. Eksponering mot høyrentepapirer (papirer med rating lavere enn BBB) vil maksimalt utgjøre 20 % av fondets totale verdi. Fondet kan benytte derivater som ledd i forvaltningen. Derivater vil benyttes som et hensiktsmessig substitutt til tilsvarende eksponering, og som instrumenter for å avdekke risiko. Fondets kredittrisiko er: Middels og den modifiserte durasjon skal være i intervallet fra 0 til 8 år. 6

7 Swedbank Høyrente Verdipapirfondet Swedbank Høyrente er et norsk registrert UCITS obligasjonsfond. Fondets investeringsstrategi er i hovedsak å velge kredittposisjoner basert på analyser og vurderinger av makroog kredittmarkedene. Fondet eksponerer seg med sikte på å oppnå en bedre avkastning enn sin referanseindeks. Forvalter søker å skape meravkastning gjennom posisjoner som inneholder tildels betydelig kredittrisiko og tidvis posisjoner som også spiller på endringer i rentenivå. Fondet vil ha en høyere risikoprofil enn sin referanseindeks og har som mål å gi en årlig meravkastning på 3-7 % etter kostnader. Investeringsstrategi og risikostyring Formålet for forvaltningen er å skape solid absolutt avkastning over tid, samt å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til den aktive risiko fondet tar. Fondets referanseindeks er ST3X. Referanseindeksen er justert for utbetalt kupongrente. Fondets midler skal plasseres i finansielle instrumenter og/eller bankinnskudd. Fondets hovedfokus vil være det norske markedet, men eksponering i verdipapirer i andre markeder/land innen OECD-området vil gjøres i større eller mindre grad når dette betraktes som hensiktsmessig. Ved slike plasseringer vil valutarisikoen søkes dekket i størst mulig grad. Fondets investeringsstrategi er å velge enkeltpapirer på tvers av løpetid, sektorer og bransjer. Basert på analyser og vurderinger av rentemarkedet vil fondet eksponere seg med sikte på å oppnå en bedre avkastning enn referanseindeksen. Meravkastning utover referanseavkastningen vil bli forsøkt oppnådd primært ved posisjoner som inneholder kredittrisiko. Kreditteksponering vil i hovedsak være mot høyrentepapirer -papirer med rating lavere enn BBB-. Hele fondet vil kunne plasseres i høyrentesegmentet. Fondet kan benytte derivater som ledd i forvaltningen. Derivater vil benyttes som et hensiktsmessig substitutt til tilsvarende eksponering, og som instrumenter for å avdekke risiko. Fondets kredittrisiko er: Høy og fondets modifiserte durasjon skal være i intervallet fra 0 til 5 år. Porteføljekommentar For 2014 ble netto avkastning 1,31 %. Referanseindeksens avkastning ble i 20141,94 % og fondet oppnådde dermed en svakere avkastning enn referanseindeksen. Den svake avkastningen i forhold til referanseindeksen skyldes i hovedsak oljeprisfallet som førte til et svært urolig kredittmarked for risikable kredittpapirer (High Yield) høsten Siden oppstart våren 2011 har fondet gitt en netto avkastning på 23,90 % mot referanseindeksenes avkastning på 8,05 %. Fondet hadde ingen enkeltinvesteringer i 2014 som påvirket avkastningen betydelig negativt i perioden. Hvis kredittpremiene holder seg stabile eller kredittmarkedet bedres noe igjen i 2015 (reduksjon i kredittpåslagene) vil fondet igjen, som i 2012 og 2013, kunne levere svært solid meravkastning i forhold til referanseindeksen. Swedbank Høyrente utbetaler normalt ikke utbytte, men av skattemessige hensyn blir skattemessig resultat godskrevet andelseierne ved årets slutt i form av nye andeler, eller ved innløsning. Årsresultatet var kroner, som er anvendt på følgende måte: Netto andelsrente gjennom året kroner Avsatt til utdeling andelseiere kroner Overført fra opptjent egenkapital kroner Sum anvendt: kroner 7

8 Swedbank Nordisk Högränta Fondet er et norskregistrert UCITS-fond (tilføringsfond), og Swedbank Nordisk Högränta investerer i fondsandeler i mottakerfondet Swedbank Høyrente (Mottakerfondet). Fondet skal i henhold til verdipapirfondloven 6-12 investere minst 85 % av sine eiendeler i mottakerfondet. Fondets resterende midler plasseres i likvide midler eller finansielle derivater for valutasikring. Investeringsstrategi og risikostyring Forvaltningsselskapet har fastsatt interne retningslinjer for forvaltning og drift av tilføringsfondet. Retningslinjene omhandler blant annet verdivurdering og kunngjøring/offentliggjøring av kurser, tegning og innløsning i mottakerfondet som følge av tegning og innløsning i tilføringsfondet, oppgjør ved tilføringsfondets tegning og innløsning i mottakerfondet, samt håndtering av feil beregning av andelsverdi i mottakerfondet. Retningslinjene er tilgjengelige for andelseierne på forespørsel. Tilgang til retningslinjene vil skje kostnadsfritt. Fondet benytter valutaderivater for å minimere valutarisikoen mellom SEK og NOK. Fondet investerer minimum 85 % av fondets eiendeler i Swedbank Høyrente som er denominert i NOK. Investeringen skal valutasikres til SEK, primært valutaterminer. Fondet vil derfor ikke ha valutarisiko mot NOK av betydning. Valutaterminene verdi vurderes daglig og inngår i daglig NAV-beregning. Fondets totale eksponering mot valutaderivater overvåkes daglig. Netto verdi av posisjonene i valutaderivater kan ikke utgjøre mer enn 15 % av tilføringsfondets eiendeler og det etableres rutiner for daglig overvåking av denne eksponeringen. Forvaltningsselskapet søker å minimere differanseavkastningen mellom tilføringsfondet og mottakerfondet. Det finnes allikevel faktorer som kan gi differanseavkastning. De viktigste av disse er kostnader elle r inntekter knyttet til valutasikringsstrategien i tilføringsfondet som følge av ulikt rentenivå i pengemarkedet i SEK og NOK. Tilføringsfondets andel av likvide midler og ulike kostnadsstrukturer kan også medføre differanseavkastning. Porteføljekommentar For 2014 ble netto avkastning minus 2,13 % i SEK. Fondets startdato var 27. mars 2014 så resultatet representerer ikke et helt års historikk. I samme periode hadde mottakerfondet en avkastning på minus 1,16 % i NOK. Differansen skyldes forskjellige nivåer på pengemarkedsrenter i Norge og Sverige i perioden og denne renteforskjellen påvirker fondet via sikringsforretninger i valuta fra SEK til NOK. Den svake avkastningen i perioden skyldes i hovedsak oljeprisfallet som førte til et svært urolig kredittmarked for risikable kredittpapirer (High Yield) høsten Mottakerfondet hadde ingen enkeltinvesteringer i 2014 som påvirket avkastningen betydelig negativt i perioden. Hvis kredittpremiene holder seg stabile eller kredittmarkedet bedres noe igjen i 2015 (reduksjon i kredittpåslagene) vil fondet kunne levere svært solid meravkastning i 2015 Swedbank Nordisk Högränta utbetaler normalt ikke utbytte, men av skattemessige hensyn blir skattemessig resultat godskrevet andelseierne ved årets slutt i form av nye andeler, eller ved innløsning. Årsresultatet var kroner, som er anvendt på følgende måte: Netto andelsrente gjennom året kroner Avsatt til utdeling andelseiere kroner Overført fra opptjent egenkapital kroner Sum anvendt: kroner 8

9 Styret mener at resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter gir fyllestgjørende informasjon om årets virksomhet og verdipapirfondenes stilling ved årsskiftet. Styrets forslag til anvendelse av årsresultat er vist under det enkelte verdipapirfonds resultatregnskap. Styret takker andelseierne for den tillit de har vist oss ved å bruke våre fond. Oslo, 31 desember februar 2015

10 Beløp i hele kroner Verdipapirfondet Swedbank Generator Resultatregnskap Porteføljeinntekter og -kostnader Note Renteinntekter kr kr kr kr kr Utbytte kr kr kr kr kr Gevinst/tap ved realisasjon kr kr kr kr kr Netto endring i urealiserte kursgevinster/kurstap kr kr kr kr kr Andre porteføljeinntekter og kostnader kr kr kr kr kr Porteføljeresultat kr kr kr kr kr Forvaltningsinntekter og -kostnader Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler 5 kr kr kr kr kr Forvaltningshonorar 5 kr kr kr kr kr Andre inntekter og kostnader 6 kr kr kr kr kr Forvaltningsresultat kr kr kr kr kr Resultat fra verdipapirporteføljen kr kr kr Resultat før skattekostnad kr kr kr kr kr Skattekostnad 8 kr - kr - kr - kr ÅRSRESULTAT kr kr kr kr kr Anvendelse av årsresultat/dekning av tap: Overført til/fra opptjent egenkapital kr kr kr kr kr Overført til kursreserve kr kr kr kr kr Overført fri egenkapital kr kr kr kr kr Sum anvendt kr kr kr kr

11 Beløp i hele kroner Verdipapirfondet Swedbank Generator Balanse 31. Desember EIENDELER Note Verdipapirportefølje 2 kr kr kr kr kr Fordringer: Opptjente, ikke mottatte inntekter kr kr - kr - kr - Andre fordring 7 kr kr kr -0 kr Bankinnskudd kr kr kr kr kr Sum eiendeler kr kr kr kr kr EGENKAPIT Andelskapital til pålydende 5 kr kr kr kr kr Overkurs/underkurs kr kr kr kr kr Sum innskutt egenkapital kr kr kr kr kr Opptjent egenkapital kr kr kr kr kr Sum egenkapital 4 kr kr kr kr kr GJELD Annen gjeld kr kr kr kr Sum gjeld kr kr kr kr kr Sum egenkapital og gjeld kr kr kr kr kr Oslo, 31. desember februar 2015

12 Verdipapirfondet Swedbank Generator 31. Desember 2014 Selskapets navn Antall Valuta Marked Kostpris NOK Markedsverdi NOK Urealisert Gevinst/tap NOK % av %-vis andels- andel i kapitalen selskapet AKER ASA SER 'A' NOK NOK Oslo Børs 164, ,09 % 0,29 % STOREBRAND ASA NOK Oslo Børs 29, ,09 % 0,23 % Sum bank/finans/forsikring ,19 % NORWEGIAN AIR SHUTTLE NOK Oslo Børs 276, ,35 % 0,17 % MARINE HARVEST NOK Oslo Børs 102, ,44 % 0,05 % Sum konsumrelatert ,78 % DNO ASA NOK Oslo Børs 15, ,62 % 0,41 % SUBSEA 7 S.A NOK Oslo Børs 76, ,77 % 0,09 % GENEL ENERGY ORD GBP GBP London 7, ,60 % 0,16 % Sum energi og oljeservice ,99 % YARA INTERNATION ASA NOK Oslo Børs 333, ,67 % 0,07 % REC SOLAR ASA NOK NOK Oslo Børs 102, ,37 % 0,28 % SCATEC SOLAR ASA NOK NOK Oslo Børs 30, ,76 % 0,64 % DHT HOLDINGS INC USD New York 7, ,42 % 0,52 % EPIC GAS LTD USD NOK Oslo Børs 28, ,62 % 0,36 % AVANCE GAS HOLDING LIMITED USD NOK Oslo Børs 102, ,12 % 0,29 % BW LPG LTD USD NOK Oslo Børs 52, ,82 % 0,53 % TRINA SOLAR LIMITED USD New York 9, ,03 % 0,31 % Sum industri og råvarer ,80 % TELENOR ASA NOK Oslo Børs 151, ,51 % 0,02 % sum telekom ,27 % Sum verdipapirer ,27 % Sum kontanter ,73 % Sum andelskapital ,00 % Source:Swedbank Asset Management 12

13 Beløp i hele kroner Verdipapirfondet Swedbank Rente Resultat 31. Desember Porteføljeinntekter og -kostnader Note Renteinntekter kr kr kr kr kr Gevinst/tap ved realisasjon kr kr kr kr kr Netto endring i urealiserte kursgevinster/kurstap kr kr kr kr kr Andre porteføljeinntekter og kostnader kr - kr kr kr kr - Porteføljeresultat kr kr kr kr kr Forvaltningsinntekter og -kostnader Forvaltningshonorar 5 kr kr kr kr kr Andre inntekter og kostnader 6 kr kr kr kr kr Forvaltningsresultat kr kr kr kr kr Resultat fra verdipapirporteføljen kr kr kr kr kr Resultat før skattekostnad kr kr kr kr kr Skattekostnad 8 kr - kr - kr - kr - kr - ÅRSRESULTAT kr kr kr kr kr Anvendelse av årsresultat/dekning av tap: Overført til/fra opptjent egenkapital kr kr kr kr kr Netto andelsrente gjennom året kr kr kr kr kr Avsatt til utdeling andelseiere kr kr kr kr kr Sum anvendt kr kr kr kr kr

14 Beløp i hele kroner Verdipapirfondet Swedbank Rente Balanse 31. Desember EIENDELER Note Verdipapirportefølje 2 kr kr kr kr kr Opptjente, ikke mottatte inntekter kr kr - kr - kr - kr - Andre fordringer 7 kr kr kr kr kr Bankinnskudd kr kr kr kr kr Sum eiendeler kr kr kr kr kr EGENKAPIT Andelskapital til pålydende 5 kr kr kr kr kr Overkurs/underkurs kr kr kr kr kr Sum innskutt egenkapital kr kr kr kr kr Opptjent egenkapital kr kr kr kr kr Sum egenkapital 4 kr kr kr kr kr GJELD Annen gjeld 7 kr kr kr kr kr Sum gjeld kr kr kr kr kr Sum egenkapital og gjeld kr kr kr kr kr Oslo, 31. desember februar 2015

15 Verdipapirfondet Swedbank Rente 31. Desember 2014 Påløpte renter Effektiv rente ** Kurs Kostpris NOK Markedsverdi (inkl. renter) NOK Urealisert Gevinst/tap % av andels- NOK kapitalen Neste rente Selskapets navn Pålydende Durasjon SWEDBANK MORTGAGE AB 5.95% SUB ,00 1,32 % 115, ,52 % VAR% SKANDIABANKEN AB FRN 14/08/ ,12 1,74 % 100, ,87 % DANSKE BANK A/S 5.54% EMTN ,63 1,45 % 106, ,77 % VAR% SPAREBANK 1 NORD- NORGE FRN 02/ ,13 1,40 % 100, ,71 % VAR% SPAREBANKEN VEST BOLIGKR AS FRN 08/ ,13 1,63 % 101, ,86 % VAR% SPAREBANKEN SOR FRN 16/09/15 NOK ,21 1,64 % 100, ,43 % VAR% TOTEN SPAREBANK BOLIGKREDITT AS FRN08/ ,15 1,61 % 100, ,72 % VAR% LANDKREDITT BANK FRN COV 09/ ,17 1,68 % 100, ,43 % SPAREBANKEN HEDMARK 4.55% NTS ,62 1,37 % 105, ,15 % VAR% SPAREBANK 1 SR- BANK ASA FRN 01/ ,29 1,80 % 103, ,74 % VAR% SPAREBANK 1 SMN FRN 03/2017 NOK ,21 1,78 % 103, ,73 % VAR% SPAREBANK 1 TELEMARK FRN SNR 03/ ,16 1,81 % 103, ,73 % VAR% BIEN SPAREBANK AS FR 03/ ,22 1,88 % 101, ,43 % VAR% BLAKER SPB 27/03/ ,23 4,89 % 104, ,30 % VAR% TOLGA-OS SPB 12/04/ ,28 4,89 % 104, ,38 % VAR% SPAREBANKEN OST 15/ ,29 1,66 % 101, ,72 % VAR% SPAREBANKEN MORE 6.59% UNDATED BDS ,27 4,57 % 104, ,15 % VEGARSHEI SPAREBANK FRN 06/2016 NOK ,21 1,98 % 101, ,72 % VAR% INDRE SOGN SPAREBANK FR 02/ ,10 2,01 % 101, ,72 % VAR% TOTENS SPAREBANK FRN 20/02/ ,14 1,87 % 101, ,72 % VAR% LANDKREDITT FINANS FR 05/2015 NOK ,11 1,86 % 100, ,43 % VAR% EIKA GRUPEN AS FR 09/2016 NOK ,20 2,00 % 101, ,44 % VAR% ETNED SPB 04/10/ ,26 1,99 % 100, ,58 % VAR% LANDKREDITT FINANS FRN 21/10/ ,05 2,12 % 101, ,43 % VAR% SANTANDER CONSUMER BANK FRN 18/11/ ,13 2,14 % 101, ,16 % VAR% LANDKREDITT FINANS 0% BDS ,12 2,21 % 101, ,57 % Risikoklasse ***

16 Selskapets navn Pålydende Påløpte renter Durasjon Effektiv rente ** Kurs Kostpris NOK Markedsverdi (inkl. renter) NOK Urealisert Gevinst/tap % av andels- NOK kapitalen Neste rente Risikoklasse *** VAR% BRAGE FINANS FR 05/2016 NOK ,14 2,04 % 100, ,72 % VAR%KRAGERO SPAREBANK 06/ ,16 2,04 % 100, ,71 % SPAREBANKEN HEDMARK FRN 02/2018 VAR% ,14 1,87 % 104, ,74 % VAR% SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 10/09/ ,19 1,68 % 102, ,45 % VAR% GJENSIDIGE BANK BOLIGKREDITT FRN ,22 1,70 % 101, ,44 % VAR% SPAREBANK 1 BUSKERUD-VESTFOLD FR PERP ,12 4,64 % 103, ,30 % VAR% SPAREBANKEN SOR 05/ ,17 1,86 % 101, ,72 % VAR% MORE BOLIGKREDITT AS 10/05/ ,11 1,68 % 101, ,44 % VAR% SPAREBANK 1 GUDBRANSD 0% BDS ,09 2,04 % 101, ,45 % VAR% EIKA BOLIGKREDITT AS FRN GTD PERP ,14 4,70 % 103, ,96 % VAR% KLAEBU SPAREBANK 08/ ,15 2,19 % 101, ,44 % VAR% DRANGED OG TORD SPAREBANK ,17 2,20 % 101, ,44 % VAR% SPAREBANKEN OST BOLIGKREDITT 10/ ,07 4,55 % 101, ,02 % VAR% SELBU SPAREBANK FR 12/2018 NOK ,17 2,24 % 101, ,72 % VAR% CULTURA SPAREBANK FRN 18/12/ ,21 5,49 % 99, ,14 % VERD BOLIGKREDITT AS FR 06/2019 NOK ,23 1,86 % 101, ,15 % VAR% EIKA BOLIGKREDITT AS UNDATED JR SUB NTS ,17 4,78 % 100, ,57 % VAR% BN BANK ASA FRN 24/01/19 NOK ,07 2,12 % 100, ,44 % VAR% PARETO BANK ASA FRN 30/01/18 NOK ,08 2,23 % 101, ,16 % VAR% HOLAND OG SETSKOG SPAREBANK 02/ ,11 2,12 % 100, ,00 % VAR% STOREBRAND BANK ASA 07/ ,27 4,77 % 100, ,43 % VAR% SPAREBANK 1 SR BK FR 12/ ,16 2,90 % 103, ,74 % MORE BOLIGKREDITT AS FRN 16/01/20 NOK ,29 1,73 % 101, ,15 % VAR% LOCK AS ,13 6,91 % 101, ,59 % VAR% DNB BOLIGKREDITT ,11 1,72 % 99, ,26 % VAR% BN BANK ASA FRN 12/2022 NOK ,19 3,33 % 103, ,73 % VAR% SANDNES SPAREBANK FRN SUB 06/ ,23 3,24 % 100, ,71 % VAR% STADSBYGD SPAREBANK 08/ ,16 3,55 % 101, ,58 % VAR% KLEPP SPAREBANK 09/ ,17 3,33 % 102, ,44 % VAR% ASKIM SPAREBANK 16 12/ ,19 3,49 % 101, ,14 %

17 Selskapets navn Pålydende Påløpte renter Durasjon Effektiv rente ** Kurs Kostpris NOK Markedsverdi (inkl. renter) NOK Urealisert Gevinst/tap % av andels- NOK kapitalen Neste rente Risikoklasse *** VAR% BRAGE FINANS FR 05/2016 NOK ,14 2,04 % 100, ,72 % VAR%KRAGERO SPAREBANK 06/ ,16 2,04 % 100, ,71 % SPAREBANKEN HEDMARK FRN 02/2018 VAR% ,14 1,87 % 104, ,74 % VAR% SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 10/09/ ,19 1,68 % 102, ,45 % VAR% GJENSIDIGE BANK BOLIGKREDITT FRN ,22 1,70 % 101, ,44 % VAR% SPAREBANK 1 BUSKERUD-VESTFOLD FR PERP ,12 4,64 % 103, ,30 % VAR% SPAREBANKEN SOR 05/ ,17 1,86 % 101, ,72 % VAR% MORE BOLIGKREDITT AS 10/05/ ,11 1,68 % 101, ,44 % VAR% SPAREBANK 1 GUDBRANSD 0% BDS ,09 2,04 % 101, ,45 % VAR% EIKA BOLIGKREDITT AS FRN GTD PERP ,14 4,70 % 103, ,96 % VAR% KLAEBU SPAREBANK 08/ ,15 2,19 % 101, ,44 % VAR% DRANGED OG TORD SPAREBANK ,17 2,20 % 101, ,44 % VAR% SPAREBANKEN OST BOLIGKREDITT 10/ ,07 4,55 % 101, ,02 % VAR% SELBU SPAREBANK FR 12/2018 NOK ,17 2,24 % 101, ,72 % VAR% CULTURA SPAREBANK FRN 18/12/ ,21 5,49 % 99, ,14 % VERD BOLIGKREDITT AS FR 06/2019 NOK ,23 1,86 % 101, ,15 % VAR% EIKA BOLIGKREDITT AS UNDATED JR SUB NTS ,17 4,78 % 100, ,57 % VAR% BN BANK ASA FRN 24/01/19 NOK ,07 2,12 % 100, ,44 % VAR% PARETO BANK ASA FRN 30/01/18 NOK ,08 2,23 % 101, ,16 % VAR% HOLAND OG SETSKOG SPAREBANK 02/ ,11 2,12 % 100, ,00 % VAR% STOREBRAND BANK ASA 07/ ,27 4,77 % 100, ,43 % VAR% SPAREBANK 1 SR BK FR 12/ ,16 2,90 % 103, ,74 % MORE BOLIGKREDITT AS FRN 16/01/20 NOK ,29 1,73 % 101, ,15 % VAR% LOCK AS ,13 6,91 % 101, ,59 % VAR% DNB BOLIGKREDITT ,11 1,72 % 99, ,26 % VAR% BN BANK ASA FRN 12/2022 NOK ,19 3,33 % 103, ,73 % VAR% SANDNES SPAREBANK FRN SUB 06/ ,23 3,24 % 100, ,71 % VAR% STADSBYGD SPAREBANK 08/ ,16 3,55 % 101, ,58 % VAR% KLEPP SPAREBANK 09/ ,17 3,33 % 102, ,44 % VAR% ASKIM SPAREBANK 17 12/ ,19 3,49 % 101, ,14 %

18 Selskapets navn Pålydende Påløpte renter Durasjon Effektiv rente ** Kurs Kostpris NOK Markedsverdi (inkl. renter) NOK Urealisert Gevinst/tap % av andels- NOK kapitalen Neste rente VAR% HEGRA SPAREBANK ,21 3,63 % 102, ,15 % VAR% GRONG SPAREBANK 04/ ,07 3,56 % 99, ,21 % VAR%SPAREBANKEN BIEN 05/ ,12 3,54 % 99, ,28 % VAR% AFJORD SPAREBANK ,16 3,57 % 99, ,85 % VAR% LANDKREDITT BANK FRN COV 05/ ,16 3,14 % 99, ,71 % VAR% SPAREBANKEN NORD NORGE 06/ ,19 3,03 % 99, ,57 % SPAREBANKEN VEST ,23 3,04 % 99, ,99 % VAR% FRON SPAREBANK ,23 3,37 % 100, ,57 % SUNND SPAREBANK ,23 3,42 % 98, ,40 % VAR% PARETO BANK ASA FRN ,17 3,52 % 99, ,71 % VAR% BAMBLE SPAREBANK 07/11/ ,11 3,35 % 99, ,57 % VAR% HOLAND % SES SPARB 16/ ,20 3,51 % 99, ,42 % VAR% HELGELAND SPAREBANK FRN T1 PERP ,24 4,49 % 104, ,34 % BAYPORT MANAGEMENT LTD 13% SNR MTN ,00 9,47 % 107, ,31 % Sum bank og finans ,25 % VAR% TELE2 AB 4.22% BDS ,15 2,00 % 103, ,59 % AINMT SCANDINAVIA HOLDINGS AB 9.75% NTS ,44 10,86 % 97, ,14 % VAR% VAR NORDLYS AB ,00 5,79 % 100, ,28 % NORCELL SWEDEN HOLDING 3 AB (PUBL) 5.25% BDS ,78 4,95 % 101, ,41 % VAR% VICTORIA PARK AB 03/12/ ,18 5,22 % 100, ,14 % HKSCAN OYJ 3.625% SNR ,00 3,62 % 100, ,26 % VAR% NORWEGIAN PROPERTY ,01 2,51 % 99, ,00 % VAR% HURTIGRUTEN ASA FRN 04/2017 NOK ,05 3,03 % 112, ,40 % VAR% NORTURA BA FRN 11/07/17 NOK ,28 2,09 % 105, ,98 % VAR% TEODIN ACQUICO AS FRN 10/ ,26 8,01 % 99, ,43 % VAR% EIENDOMSKREDITT 15/09/ ,20 1,75 % 101, ,15 % VAR% THON REITAN AS 17/10/ ,06 2,59 % 100, ,15 % VAR% STEEN & STROM ASA BDS ,11 1,99 % 101, ,16 % KISTEFOS AS FRN 12/2016 NOK ,20 12,17 % 94, ,13 % VAR% HOST HOTELEIENDOM BDS ,21 9,59 % 98, ,28 % VAR% NORWEGIAN AIR SHUTTLE 03/07/ ,26 6,29 % 97, ,40 % CRAYON GROUP HOLDING VAR% 10/ ,27 6,79 % 99, ,43 % VAR% BORGESTAD 03/ ,26 8,37 % 100, ,29 % VAR% COLOR GROUP ASA FR 09/2019 NOK ,21 8,14 % 95, ,68 % Risikoklasse ***

19 Selskapets navn Pålydende Påløpte renter Durasjon Effektiv rente ** Kurs Kostpris NOK Markedsverdi (inkl. renter) NOK Urealisert Gevinst/tap % av andels- NOK kapitalen Neste rente VAR% ATEA ASA FRN 06/2018 NOK ,21 3,05 % 101, ,16 % VAR%HEXAGON COMPOSITES ASA FRN 07/ ,26 5,53 % 103, ,15 % VAR% NORTH LIANCE FRN 20/12/18 NOK ,21 9,69 % 96, ,27 % VAR% WILH WILHELMSEN ASA FRN 09/04/ ,27 3,90 % 97, ,56 % VAR% DIGIFLEX FETSUND AS 06/ ,19 5,35 % 100, ,14 % VAR% AVINOR ,08 1,87 % 99, ,13 % VAR% MOLLERGRUPPEN AS 26/11/ ,15 2,30 % 99, ,14 % VAR% AKER ASA FRN SNR 06/2020 NOK ,18 6,57 % 95, ,68 % VAR% BAIN BIDCO NORWAY FNR SNR 11/ ,08 8,88 % 89, ,38 % VAR% WILH WILHELMSEN ASA FRN 01/ ,07 4,29 % 89, ,38 % VAR% JACOB HOLM & SONNER HLD AS FRN 03/04/ ,01 5,32 % 100, ,41 % VAR% TEEKAY OFFSHORE PARTNERS LP FRN 01/ ,07 7,68 % 96, ,69 % VAR% HOEGH LNG HOLDING LTD FR 10/ ,26 7,09 % 101, ,15 % VAR% SHIP FINANCE INTERNATION BDS 19/03/ ,21 8,09 % 91, ,26 % VAR% TLINK GROUP AS FRN SNR 10/ ,05 6,11 % 101, ,44 % Sum industri og shipping ,23 % VAR% BERGENSHVOENS KOMM KRAFTSELS FRN 02/ ,13 1,76 % 100, ,72 % VAR% RINGERIKS KRAFT AS FRN 16/09/ ,20 2,01 % 100, ,72 % VAR% GOLDEN ENERGY OFFSHORE ,16 11,22 % 94, ,14 % VAR% SOLSTAD OFFSHORE ,23 7,60 % 90, ,13 % VAR% BONHEUR ASA FRN 09/07/ ,27 7,56 % 88, ,25 % VAR% PROSAFE ,18 8,16 % 86, ,12 % VAR% HELGELAND KRAFTLAG A/L ,23 2,14 % 99, ,71 % %VAR% VARDAR AS 11/ ,19 3,65 % 100, ,42 % IGAS ENERGY PLC 10% BDS ,00 13,34 % 92, ,37 % VAR% BW OFFSHORE LTD FR 03/2018 NOK ,22 5,98 % 99, ,28 % Sum energi og oljeservice ,85 % Sum portefølje ,33 % Risikoklasse *** Sum verdipapirer ,33 % Sum kontanter ,67 % Sum andelskapital ,00 % * Verdipapirer merket med * er unoterte. Øvrige verdipapirer er notert på Oslo Børs ** Effektiv rente er den gjennomsnittlige årlige avkastningen på et rentepapir fram til det forfaller Risikoklasse 6: Industri 19 *** Verdipapirene er inndelt i 6 risikoklasser etter deres kredittrisiko. Klasse 1 har lavest risiko og klasse 6 har høyest risiko. Risikoklasse 1: Overnasjonale organisasjoner Risikoklasse 2: Stat og statsgaranterte papirer innenfor EØS Risikoklasse 3: Stat og statsgaranterte papirer utenfor EØS Risikoklasse 4: Fylker og kommuner Risikoklasse 5: Banker og finansinstitusjoner Nøkkeltall porteføljen. Løpende avkastning 2,8% Rentefølsomhet (modifisert durasjon): 0,3. Vektet gjennomsnittlig løpetid:3,1

20 Beløp i hele kroner Verdipapirfondet Swedbank Høyrente Resultatregnskap Porteføljeinntekter og -kostnader Note Renteinntekter kr kr kr kr Gevinst/tap ved realisasjon kr kr kr kr Netto endring i urealiserte kursgevinster/kurstap kr kr kr kr Andre porteføljeinntekter og kostnader kr - kr kr kr Porteføljeresultat kr kr kr kr Forvaltningsinntekter og -kostnader Forvaltningshonorar 5 kr kr kr kr Andre inntekter og kostnader 6 kr kr kr kr Forvaltningsresultat kr kr kr kr Resultat fra verdipapirporteføljen kr kr kr kr Resultat før skattekostnad kr kr kr kr Skattekostnad 8 kr - kr - kr - ÅRSRESULTAT kr kr kr kr Anvendelse av årsresultat/dekning av tap: Overført til/fra opptjent egenkapital kr kr kr kr Netto andelsrente gjennom året kr kr kr kr Avsatt til utdeling andelseiere kr kr kr kr Sum anvendt kr kr kr kr

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 2013 ODINs Rentefond Februar 2014 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3-4 Markedskommentar ODIN Rente 5-6 Markedskommentar fra Storebrand Asset Management AS 7-10 Styrets årsberetning

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 1 2 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING... 4 RESULTATREGNSKAP... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 REVISJONSBERETNING... 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING... 34 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER. ÅRSRAPPORT 2012 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 12 BALANSE... 13 KONTANTSTRØMANALYSE... 14 NOTER... 15 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) 3 Finansielle hovedtall 7 Årsberetning 8 Regnskaps- og notehenvisning 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter til regnskapet 19 Vedtekter

Detaljer

Eika Kapitalforvaltning AS. O r g a n i s a s j o n s n u m m e r : 9 8 4 8 9 1 7 7 6

Eika Kapitalforvaltning AS. O r g a n i s a s j o n s n u m m e r : 9 8 4 8 9 1 7 7 6 Prospekt Verdipapirfondet Eika Balansert F o n d e t s s t i f t e l s e s d a t o : 5. a u g u s t 2 0 0 2 O r g a n i s a s j o n s n u m m e r : 9 8 4 8 9 1 7 7 6 B e t e g n e l s e : I n t e r n a

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2012. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2012 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2012 Sparebanken Narvik Sparebanken Narvik ble kåret til årets bedrift under arrangementet Opptur, 7. februar

Detaljer

PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT

PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT 1. Opplysninger om verdipapirfondet Fondsfinans Kreditt Organisasjonsnummer: 998 993 652. Startdato. 2. mai 2013. Vedtekter: Fondet er en egen juridisk enhet

Detaljer

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2014 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2014 Sparebanken Narvik Daltinden. Foto: Christina Amundsen Innhold Styrets beretning...................... 3

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE årsrapport 2012 for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 3 innholds fortegnelse styrets beretning side 4 resultatregnskap side 12 balanse pr. 31. des. side 13 kontantstrømoppstilling side 15 noter til regnskapet

Detaljer

Årsrapport 2013. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2013. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2013 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2013 Sparebanken Narvik ForteNarvik overtar Hurtigrutens eierpost i FunnIT. Foto: Kristoffer Klem Bergersen Innhold

Detaljer

ARGENTUM. årsrapport 2008

ARGENTUM. årsrapport 2008 ARGENTUM årsrapport 2008 styrets beretning 2008 VIRKSOMHETENS ART Argentum Fondsinvesteringer as er et investeringsselskap som deltar med minoritetsandeler i spesialiserte, aktive eierfond, såkalte aktive

Detaljer

Prospekt. Verdipapirfondet Eika SPAR. Fondets stiftelsesdato: 22.desember 1998. Organisasjonsnummer: 980 439 291

Prospekt. Verdipapirfondet Eika SPAR. Fondets stiftelsesdato: 22.desember 1998. Organisasjonsnummer: 980 439 291 Prospekt Verdipapirfondet Eika SPAR Fondets stiftelsesdato: 22.desember 1998 Organisasjonsnummer: 980 439 291 B etegnelse: Norsk/internasjonalt Aksjefond 1. FORMÅL Eika Spar er et norsk/internasjonalt

Detaljer

FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2011 175. DRIFTSÅR

FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2011 175. DRIFTSÅR side 1 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2011 175. DRIFTSÅR Økonomiske utsikter*. Som følge av gjeldskrisen i Europa preges nå verdensøkonomien av stor usikkerhet. Den økonomiske veksten har

Detaljer

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 16 Balanse side 18 Noter side 20 Eierstyring og selskapledelse side

Detaljer

Odal Sparebank. Årsrapport 2013

Odal Sparebank. Årsrapport 2013 Resultat RESULTATREGNSKAP (i tusen kroner) Noter 2013 2012 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.121 1.534 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer

Detaljer

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no 100 ÅR 1911-2011 100 ÅR 1911-2011 Årsrapport 2011 www.time-sparebank.no Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle

Detaljer

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Halvårsrapport 2015 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 EIKA NORGE 05 EIKA UTBYTTE 07 EIKA NORDEN 08 EIKA ALPHA 09 EIKA SPAR 10 EIKA GLOBAL 11 EIKA BALANSERT 12 EIKA PENSJON 15 EIKA KREDITT

Detaljer

2010 Årsberetning og regnskap

2010 Årsberetning og regnskap 2010 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2010 Veksten i verdensøkonomien tok seg klart opp igjen i 2010 etter det kraftige tilbakeslaget som fulgte i kjølvannet av finanskrisen, men det er

Detaljer

Statoil. Forsikring a.s. Årsberetning 2013 - Annual report 2013

Statoil. Forsikring a.s. Årsberetning 2013 - Annual report 2013 Statoil Forsikring a.s Årsberetning 2013 - Annual report 2013 Styre Trygve Imsland, styreleder Ørjan Kvelvane, styremedlem Anne-Margrethe Tostrup Smith, styremedlem Tron Vormeland, styremedlem Forretningsfører

Detaljer