Swedbank Asset Management AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Swedbank Asset Management AS"

Transkript

1 Swedbank Asset Management AS Årsrapport 2014

2 Swedbank Asset Management Fondene: Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta

3 ÅRSRAPPORT FRA SWEDBANK FONDENE 2014 Kjære fondskunde! Kraftig oljeprisfall var med på å prege finansmarkedene i Dette ga utfordringer for deler av norske kreditt-og aksjemarkeder, noe som også påvirket absolutt avkastning i fondene. Fondene har imidlertid levert god avkastning når vi sammenligner oss med konkurrenter og markeder i Swedbank Asset Management står for en aktiv forvaltningsfilosofi. Gjennom aktive selskapsvalg basert på grundig analyse søker vi å gi langsiktig mer avkastning til våre andelseiere. Åpningen på 2015 har vært positiv, og basert på vårt markedssyn forventer vi god risikojustert avkastning for våre fond i inneværende år. Vi i Swedbank Asset Management arbeider hardt for å skape god avkastning til våre andelseiere. Vi takker for den tillit dere som andelseiere viser oss ved å la oss forvalte deres midler. Års-og realisasjonsoppgave er sent ut fra VPS pr. post eller ligger tilgjengelig på VPS investortjeneste. Fond 2014 Swedbank Generator 9,55 % Swedbank Rente 3,83 % Swedbank Høyrente 1,31 % Swedbank Nordisk Högränta -2,13% Med vennlig hilsen Swedbank Asset Management AS Erik Haugland Daglig leder

4 Årsberetning 2014 Swedbank Asset Management AS driver med forvaltning av verdipapirfond og er lokalisert i Oslo. Selskapet er ansvarlig forvalter og forretningsfører for verdipapirfondene som omfattes av denne beretning. Danske Bank er depotmottaker for verdipapirfondene. Fondene har ingen ansatte. Markedskommentar 2014 var et begivenhetsrikt år i finansmarkedene. Aksjemarkedene utviklet seg positivt. Dette gjaldt særlig internasjonale aksjemarkeder, spesielt når man måler i norske kroner. Den norske kronen svekket seg betydelig i løpet av 2014, hovedsakelig som en følge av kraftig fall i oljeprisen. Oljeprisfallet var også foranledningen til at kredittmarkedet (høyrentemarkedet) i Norge utviklet seg noe svakere i siste kvartal markerte nok et år hvor den globale økonomiske veksten ble nedjustert gjennom året, men trolig endte veksten på rundt 3,0 % for verden som helhet. Aksjefondet Swedbank Generator steg 9,55 % mot 5,70 % for OSEFX. Fondet er nå blant de norske fondene med høyest avkastning siden fondets oppstart. Swedbank Høyrente steg 1,31 % mot 1,94 % for referanseindeksen ST3X (12 md stat). Fondet har høyest avkastning av de norske høyrente fondene siden fondets oppstart. Swedbank Rente steg 3,83 % i 2014 mot 7,19 % for referanseindeksen (norsk stat 4 år).swedbank Nordisk Högränta falt med 2,13 %(oppstart 27. mars 2014). Investeringsmetodikk og internkontroll Swedbank Asset Management er en fundamentalt basert aktiv forvalter av norske aksje-og kredittfond samt kombinasjonsfond. Selskapets forvaltning er basert på fundamental analyse med særlig fokus på selskapenes balanse. Vi er opptatt av å hele tiden være investert i de papirene vi mener har best risikojustert avkastningspotensial. Vi har tro på at den aktive forvaltningen vi utøver på aksjer og renteinstrumenter over tid vil gi god meravkastning til våre kunder. Det å ha et aktivt forhold til den risikoen man eksponerer seg for og ha en tett oppfølging av de posisjonene man tar er essensielt for å kunne gi våre kunder en merverdi. Selskapets internkontroll er en kontinuerlig prosess som omfatter alle enheter og prosesser i selskapet. Ekstern revisor avgir årlig en uttalelse vedrørende denne internkontrollen, og rapporten fremlegges for styret i Swedbank Asset Management. Dette er i henhold til internkontrollforskriften fastsatt av Finanstilsynet. Swedbank Asset Management er opptatt av å legge til rette for utvikling av medarbeidere uansett kjønn, og praktiserer likestilling gjennom å gi kvinner og menn like karriere muligheter og avlønning. Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. I henhold til regnskapsloven 3-3 skal årsberetningen inneholde opplysninger om forutsetningen for fortsatt drift. Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av fondenes regnskaper.

5 Swedbank Generator Verdipapirfondet Swedbank Generator er et norsk nasjonalt fond med tillatelse fra Finanstilsynet til å fravike verdipapirfondloven 4-8 når det gjelder diversifisering og eksponering mot enkeltselskaper (se fondets fullstendige prospekt for mer info). Fondet er et meget fokusert og aktivt forvaltet norsk aksjefond. Fondets referanseindeks er OSEFX. Fondets avkastning vil derfor i perioder avvike betydelig i forhold til referanseindeksen. Referanseindeksen er utbyttejustert. Investeringsstrategi og risikostyring Fondets midler skal plasseres i finansielle instrumenter og/eller bankinnskudd slik det fremgår av vedtektene 4 og plasseres i de markeder/land som fremgår av vedtektene 5. Fondet skal være plassert i de angitte markeder/land, men vil ikke til enhver tid være plassert i alle markeder/land. 1. velge enkeltpapirer (seleksjon/alphaforvaltning) på Oslo Børs og øvrige markeder/land som angitt i 5 Porteføljekommentar Fondet ga en avkastning i 2014 på 9,55 % sammenlignet med referanseindeksen OSEFX som ga 5,7 %. Meravkastningen skyldtes blant annet overvekt i Rec Solar, Rec Silisium og Marine Harvest samt undervekt i Seadrill. Fondet utbetaler normalt ikke utbytte, og mottatte utbytter reinvesteres i sin helhet i fondet. Årsresultatetvar kroner, som er anvendt på følgende måte: Forvaltningsselskapet vil basere sine investeringsbeslutninger på en fundamental prosess som fokuserer på analyse av selskapenes verdsettelse og vekstpotensial. Fondet har samtykke fra Finanstilsynet til å fravike vpfl. 4-8 andre ledd på følgende måte: Fondets plasseringer i finansielle instrumenter utstedt av samme selskap kan ikke utgjøre mer enn: 10 % av fondets eiendeler, eller 15 % av fondets eiendeler dersom den samlede verdi av plasseringer som nevnt i dette punktum ikke oversiger 80 % av fondets eiendeler. Fondet skal bestå av minimum 12 plasseringer i finansielle instrumenter med forskjellig utstedere. Fondet kan inngå opsjoner, terminer og bytteavtaler med finansielle instrumenter som angitt over som underliggende og med indekser med finansielle instrumenter. Overført til opptjent egenkapital kroner Styring av risiko Forventet relativ volatilitet vil ligge i intervallet 8 % -20 %. Fondets risikoprofil er høy i forhold til andre sammenlignbare fond i samme aktiva klasse. For beregning av forventet relativ volatilitet benyttes leverandør Algorithmics som er integrert i porteføljesystemet Bloomberg AIM. Historisk annualisert, relativ volatilitet for forvaltningsåret 2014 var ea 9 % relativt til referanseindeks OSEFX. Porteføljens beta i 2014 målt på dagbasis lå på 1,09. 5

6 Swedbank Rente Verdipapirfondet Swedbank Rente er et norsk registrert UCITS obligasjonsfond. Fondets investeringsstrategi er å velge posisjoner basert på analyser og vurderinger av rente- og kredittmarkedene. Fondet eksponeres med sikte på å oppnå en bedre avkastning enn referanseindeksen (50 % ST4X og 50 % ST5X, hhv 3 og 5 år Stat). Forvalter søker å skape meravkastning gjennom posisjoner som spiller på endringer i rentenivå, og/eller i posisjoner for endret helning, kurvatur og renteforskjeller. I tillegg vil fondet kunne eksponere seg i posisjoner for endringer i kredittpremier. Fondet vil ha en noe høyere risikoprofil enn sin referanseindeks og har som mål å gi en årlig meravkastning på 1-3 % etter kostnader. Investeringsstrategi og risikostyring Porteføljekommentar Formålet for forvaltningen er å skape stabil absolutt avkastning over tid, samt å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til den aktive risiko fondet tar. Fondets referanseindeks er 50 % ST4X og 50 % ST5X. Referanseindeksen er justert for utbetalt kupongrente. Fondets midler skal plasseres i finansielle instrumenter og /eller bankinnskudd. Fondets hovedfokus vil være det norske markedet, men eksponering i verdipapirer i andre markeder/land For 2014 ble avkastningen 3,83 % mot referanseindeksens 7,19 %. Siden oppstart høsten 2010 har fondets avkastning vært 22,60 % mot referanseindeksens 19,51 %. Fondet er ved utgangen av 2014 posisjonert for renteøkning ved at fondets rentebinding kun er på 0,3 år mot referanseindeksens rentebinding på 4 år. Kredittbindingen var ved inngangen til 20153,1 år og porteføljens forventede avkastning (Yield) var 2,8 %. innen OECD-området vil gjøres i større eller Swedbank Rente utbetaler normalt ikke mindre grad når dette betraktes som utbytte, men av skattemessige hensyn blir hensiktsmessig. Ved slike plasseringer vil skattemessig resultat godskrevet andelseierne valutarisikoen søkes dekket i størst mulig grad. ved årets slutt i form av nye andeler, eller ved Fondets investeringsstrategi er å velge innløsning. enkeltpapirer på tvers av løpetid, sektorer og bransjer. Basert på analyser og vurderinger av Årsresultatetvar kroner, som er rentemarkedet vil fondet eksponere seg med sikte anvendt på følgende måte: på å oppnå en bedre avkastning enn referanseavkastningen. Meravkastning utover Netto andelsrente gjennom året kroner referanseavkastningen vil bli forsøkt oppnådd Avsatt til utdeling andelseiere kroner både ved posisjoner som spiller på endringer i Overført fra opptjent egenkapital kroner nivået på referanserenter - rente opp/ned - Sum anvendt: kroner og/eller posisjoner for endret helning og kurvatur. I tillegg vil fondet kunne eksponere posisjoner for endringer i kredittpremier. Fokuset her vil i første rekke ligge på papirer med middels eller bedre kredittvurdering. Eksponering mot høyrentepapirer (papirer med rating lavere enn BBB) vil maksimalt utgjøre 20 % av fondets totale verdi. Fondet kan benytte derivater som ledd i forvaltningen. Derivater vil benyttes som et hensiktsmessig substitutt til tilsvarende eksponering, og som instrumenter for å avdekke risiko. Fondets kredittrisiko er: Middels og den modifiserte durasjon skal være i intervallet fra 0 til 8 år. 6

7 Swedbank Høyrente Verdipapirfondet Swedbank Høyrente er et norsk registrert UCITS obligasjonsfond. Fondets investeringsstrategi er i hovedsak å velge kredittposisjoner basert på analyser og vurderinger av makroog kredittmarkedene. Fondet eksponerer seg med sikte på å oppnå en bedre avkastning enn sin referanseindeks. Forvalter søker å skape meravkastning gjennom posisjoner som inneholder tildels betydelig kredittrisiko og tidvis posisjoner som også spiller på endringer i rentenivå. Fondet vil ha en høyere risikoprofil enn sin referanseindeks og har som mål å gi en årlig meravkastning på 3-7 % etter kostnader. Investeringsstrategi og risikostyring Formålet for forvaltningen er å skape solid absolutt avkastning over tid, samt å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til den aktive risiko fondet tar. Fondets referanseindeks er ST3X. Referanseindeksen er justert for utbetalt kupongrente. Fondets midler skal plasseres i finansielle instrumenter og/eller bankinnskudd. Fondets hovedfokus vil være det norske markedet, men eksponering i verdipapirer i andre markeder/land innen OECD-området vil gjøres i større eller mindre grad når dette betraktes som hensiktsmessig. Ved slike plasseringer vil valutarisikoen søkes dekket i størst mulig grad. Fondets investeringsstrategi er å velge enkeltpapirer på tvers av løpetid, sektorer og bransjer. Basert på analyser og vurderinger av rentemarkedet vil fondet eksponere seg med sikte på å oppnå en bedre avkastning enn referanseindeksen. Meravkastning utover referanseavkastningen vil bli forsøkt oppnådd primært ved posisjoner som inneholder kredittrisiko. Kreditteksponering vil i hovedsak være mot høyrentepapirer -papirer med rating lavere enn BBB-. Hele fondet vil kunne plasseres i høyrentesegmentet. Fondet kan benytte derivater som ledd i forvaltningen. Derivater vil benyttes som et hensiktsmessig substitutt til tilsvarende eksponering, og som instrumenter for å avdekke risiko. Fondets kredittrisiko er: Høy og fondets modifiserte durasjon skal være i intervallet fra 0 til 5 år. Porteføljekommentar For 2014 ble netto avkastning 1,31 %. Referanseindeksens avkastning ble i 20141,94 % og fondet oppnådde dermed en svakere avkastning enn referanseindeksen. Den svake avkastningen i forhold til referanseindeksen skyldes i hovedsak oljeprisfallet som førte til et svært urolig kredittmarked for risikable kredittpapirer (High Yield) høsten Siden oppstart våren 2011 har fondet gitt en netto avkastning på 23,90 % mot referanseindeksenes avkastning på 8,05 %. Fondet hadde ingen enkeltinvesteringer i 2014 som påvirket avkastningen betydelig negativt i perioden. Hvis kredittpremiene holder seg stabile eller kredittmarkedet bedres noe igjen i 2015 (reduksjon i kredittpåslagene) vil fondet igjen, som i 2012 og 2013, kunne levere svært solid meravkastning i forhold til referanseindeksen. Swedbank Høyrente utbetaler normalt ikke utbytte, men av skattemessige hensyn blir skattemessig resultat godskrevet andelseierne ved årets slutt i form av nye andeler, eller ved innløsning. Årsresultatet var kroner, som er anvendt på følgende måte: Netto andelsrente gjennom året kroner Avsatt til utdeling andelseiere kroner Overført fra opptjent egenkapital kroner Sum anvendt: kroner 7

8 Swedbank Nordisk Högränta Fondet er et norskregistrert UCITS-fond (tilføringsfond), og Swedbank Nordisk Högränta investerer i fondsandeler i mottakerfondet Swedbank Høyrente (Mottakerfondet). Fondet skal i henhold til verdipapirfondloven 6-12 investere minst 85 % av sine eiendeler i mottakerfondet. Fondets resterende midler plasseres i likvide midler eller finansielle derivater for valutasikring. Investeringsstrategi og risikostyring Forvaltningsselskapet har fastsatt interne retningslinjer for forvaltning og drift av tilføringsfondet. Retningslinjene omhandler blant annet verdivurdering og kunngjøring/offentliggjøring av kurser, tegning og innløsning i mottakerfondet som følge av tegning og innløsning i tilføringsfondet, oppgjør ved tilføringsfondets tegning og innløsning i mottakerfondet, samt håndtering av feil beregning av andelsverdi i mottakerfondet. Retningslinjene er tilgjengelige for andelseierne på forespørsel. Tilgang til retningslinjene vil skje kostnadsfritt. Fondet benytter valutaderivater for å minimere valutarisikoen mellom SEK og NOK. Fondet investerer minimum 85 % av fondets eiendeler i Swedbank Høyrente som er denominert i NOK. Investeringen skal valutasikres til SEK, primært valutaterminer. Fondet vil derfor ikke ha valutarisiko mot NOK av betydning. Valutaterminene verdi vurderes daglig og inngår i daglig NAV-beregning. Fondets totale eksponering mot valutaderivater overvåkes daglig. Netto verdi av posisjonene i valutaderivater kan ikke utgjøre mer enn 15 % av tilføringsfondets eiendeler og det etableres rutiner for daglig overvåking av denne eksponeringen. Forvaltningsselskapet søker å minimere differanseavkastningen mellom tilføringsfondet og mottakerfondet. Det finnes allikevel faktorer som kan gi differanseavkastning. De viktigste av disse er kostnader elle r inntekter knyttet til valutasikringsstrategien i tilføringsfondet som følge av ulikt rentenivå i pengemarkedet i SEK og NOK. Tilføringsfondets andel av likvide midler og ulike kostnadsstrukturer kan også medføre differanseavkastning. Porteføljekommentar For 2014 ble netto avkastning minus 2,13 % i SEK. Fondets startdato var 27. mars 2014 så resultatet representerer ikke et helt års historikk. I samme periode hadde mottakerfondet en avkastning på minus 1,16 % i NOK. Differansen skyldes forskjellige nivåer på pengemarkedsrenter i Norge og Sverige i perioden og denne renteforskjellen påvirker fondet via sikringsforretninger i valuta fra SEK til NOK. Den svake avkastningen i perioden skyldes i hovedsak oljeprisfallet som førte til et svært urolig kredittmarked for risikable kredittpapirer (High Yield) høsten Mottakerfondet hadde ingen enkeltinvesteringer i 2014 som påvirket avkastningen betydelig negativt i perioden. Hvis kredittpremiene holder seg stabile eller kredittmarkedet bedres noe igjen i 2015 (reduksjon i kredittpåslagene) vil fondet kunne levere svært solid meravkastning i 2015 Swedbank Nordisk Högränta utbetaler normalt ikke utbytte, men av skattemessige hensyn blir skattemessig resultat godskrevet andelseierne ved årets slutt i form av nye andeler, eller ved innløsning. Årsresultatet var kroner, som er anvendt på følgende måte: Netto andelsrente gjennom året kroner Avsatt til utdeling andelseiere kroner Overført fra opptjent egenkapital kroner Sum anvendt: kroner 8

9 Styret mener at resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter gir fyllestgjørende informasjon om årets virksomhet og verdipapirfondenes stilling ved årsskiftet. Styrets forslag til anvendelse av årsresultat er vist under det enkelte verdipapirfonds resultatregnskap. Styret takker andelseierne for den tillit de har vist oss ved å bruke våre fond. Oslo, 31 desember februar 2015

10 Beløp i hele kroner Verdipapirfondet Swedbank Generator Resultatregnskap Porteføljeinntekter og -kostnader Note Renteinntekter kr kr kr kr kr Utbytte kr kr kr kr kr Gevinst/tap ved realisasjon kr kr kr kr kr Netto endring i urealiserte kursgevinster/kurstap kr kr kr kr kr Andre porteføljeinntekter og kostnader kr kr kr kr kr Porteføljeresultat kr kr kr kr kr Forvaltningsinntekter og -kostnader Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler 5 kr kr kr kr kr Forvaltningshonorar 5 kr kr kr kr kr Andre inntekter og kostnader 6 kr kr kr kr kr Forvaltningsresultat kr kr kr kr kr Resultat fra verdipapirporteføljen kr kr kr Resultat før skattekostnad kr kr kr kr kr Skattekostnad 8 kr - kr - kr - kr ÅRSRESULTAT kr kr kr kr kr Anvendelse av årsresultat/dekning av tap: Overført til/fra opptjent egenkapital kr kr kr kr kr Overført til kursreserve kr kr kr kr kr Overført fri egenkapital kr kr kr kr kr Sum anvendt kr kr kr kr

11 Beløp i hele kroner Verdipapirfondet Swedbank Generator Balanse 31. Desember EIENDELER Note Verdipapirportefølje 2 kr kr kr kr kr Fordringer: Opptjente, ikke mottatte inntekter kr kr - kr - kr - Andre fordring 7 kr kr kr -0 kr Bankinnskudd kr kr kr kr kr Sum eiendeler kr kr kr kr kr EGENKAPIT Andelskapital til pålydende 5 kr kr kr kr kr Overkurs/underkurs kr kr kr kr kr Sum innskutt egenkapital kr kr kr kr kr Opptjent egenkapital kr kr kr kr kr Sum egenkapital 4 kr kr kr kr kr GJELD Annen gjeld kr kr kr kr Sum gjeld kr kr kr kr kr Sum egenkapital og gjeld kr kr kr kr kr Oslo, 31. desember februar 2015

12 Verdipapirfondet Swedbank Generator 31. Desember 2014 Selskapets navn Antall Valuta Marked Kostpris NOK Markedsverdi NOK Urealisert Gevinst/tap NOK % av %-vis andels- andel i kapitalen selskapet AKER ASA SER 'A' NOK NOK Oslo Børs 164, ,09 % 0,29 % STOREBRAND ASA NOK Oslo Børs 29, ,09 % 0,23 % Sum bank/finans/forsikring ,19 % NORWEGIAN AIR SHUTTLE NOK Oslo Børs 276, ,35 % 0,17 % MARINE HARVEST NOK Oslo Børs 102, ,44 % 0,05 % Sum konsumrelatert ,78 % DNO ASA NOK Oslo Børs 15, ,62 % 0,41 % SUBSEA 7 S.A NOK Oslo Børs 76, ,77 % 0,09 % GENEL ENERGY ORD GBP GBP London 7, ,60 % 0,16 % Sum energi og oljeservice ,99 % YARA INTERNATION ASA NOK Oslo Børs 333, ,67 % 0,07 % REC SOLAR ASA NOK NOK Oslo Børs 102, ,37 % 0,28 % SCATEC SOLAR ASA NOK NOK Oslo Børs 30, ,76 % 0,64 % DHT HOLDINGS INC USD New York 7, ,42 % 0,52 % EPIC GAS LTD USD NOK Oslo Børs 28, ,62 % 0,36 % AVANCE GAS HOLDING LIMITED USD NOK Oslo Børs 102, ,12 % 0,29 % BW LPG LTD USD NOK Oslo Børs 52, ,82 % 0,53 % TRINA SOLAR LIMITED USD New York 9, ,03 % 0,31 % Sum industri og råvarer ,80 % TELENOR ASA NOK Oslo Børs 151, ,51 % 0,02 % sum telekom ,27 % Sum verdipapirer ,27 % Sum kontanter ,73 % Sum andelskapital ,00 % Source:Swedbank Asset Management 12

13 Beløp i hele kroner Verdipapirfondet Swedbank Rente Resultat 31. Desember Porteføljeinntekter og -kostnader Note Renteinntekter kr kr kr kr kr Gevinst/tap ved realisasjon kr kr kr kr kr Netto endring i urealiserte kursgevinster/kurstap kr kr kr kr kr Andre porteføljeinntekter og kostnader kr - kr kr kr kr - Porteføljeresultat kr kr kr kr kr Forvaltningsinntekter og -kostnader Forvaltningshonorar 5 kr kr kr kr kr Andre inntekter og kostnader 6 kr kr kr kr kr Forvaltningsresultat kr kr kr kr kr Resultat fra verdipapirporteføljen kr kr kr kr kr Resultat før skattekostnad kr kr kr kr kr Skattekostnad 8 kr - kr - kr - kr - kr - ÅRSRESULTAT kr kr kr kr kr Anvendelse av årsresultat/dekning av tap: Overført til/fra opptjent egenkapital kr kr kr kr kr Netto andelsrente gjennom året kr kr kr kr kr Avsatt til utdeling andelseiere kr kr kr kr kr Sum anvendt kr kr kr kr kr

14 Beløp i hele kroner Verdipapirfondet Swedbank Rente Balanse 31. Desember EIENDELER Note Verdipapirportefølje 2 kr kr kr kr kr Opptjente, ikke mottatte inntekter kr kr - kr - kr - kr - Andre fordringer 7 kr kr kr kr kr Bankinnskudd kr kr kr kr kr Sum eiendeler kr kr kr kr kr EGENKAPIT Andelskapital til pålydende 5 kr kr kr kr kr Overkurs/underkurs kr kr kr kr kr Sum innskutt egenkapital kr kr kr kr kr Opptjent egenkapital kr kr kr kr kr Sum egenkapital 4 kr kr kr kr kr GJELD Annen gjeld 7 kr kr kr kr kr Sum gjeld kr kr kr kr kr Sum egenkapital og gjeld kr kr kr kr kr Oslo, 31. desember februar 2015

15 Verdipapirfondet Swedbank Rente 31. Desember 2014 Påløpte renter Effektiv rente ** Kurs Kostpris NOK Markedsverdi (inkl. renter) NOK Urealisert Gevinst/tap % av andels- NOK kapitalen Neste rente Selskapets navn Pålydende Durasjon SWEDBANK MORTGAGE AB 5.95% SUB ,00 1,32 % 115, ,52 % VAR% SKANDIABANKEN AB FRN 14/08/ ,12 1,74 % 100, ,87 % DANSKE BANK A/S 5.54% EMTN ,63 1,45 % 106, ,77 % VAR% SPAREBANK 1 NORD- NORGE FRN 02/ ,13 1,40 % 100, ,71 % VAR% SPAREBANKEN VEST BOLIGKR AS FRN 08/ ,13 1,63 % 101, ,86 % VAR% SPAREBANKEN SOR FRN 16/09/15 NOK ,21 1,64 % 100, ,43 % VAR% TOTEN SPAREBANK BOLIGKREDITT AS FRN08/ ,15 1,61 % 100, ,72 % VAR% LANDKREDITT BANK FRN COV 09/ ,17 1,68 % 100, ,43 % SPAREBANKEN HEDMARK 4.55% NTS ,62 1,37 % 105, ,15 % VAR% SPAREBANK 1 SR- BANK ASA FRN 01/ ,29 1,80 % 103, ,74 % VAR% SPAREBANK 1 SMN FRN 03/2017 NOK ,21 1,78 % 103, ,73 % VAR% SPAREBANK 1 TELEMARK FRN SNR 03/ ,16 1,81 % 103, ,73 % VAR% BIEN SPAREBANK AS FR 03/ ,22 1,88 % 101, ,43 % VAR% BLAKER SPB 27/03/ ,23 4,89 % 104, ,30 % VAR% TOLGA-OS SPB 12/04/ ,28 4,89 % 104, ,38 % VAR% SPAREBANKEN OST 15/ ,29 1,66 % 101, ,72 % VAR% SPAREBANKEN MORE 6.59% UNDATED BDS ,27 4,57 % 104, ,15 % VEGARSHEI SPAREBANK FRN 06/2016 NOK ,21 1,98 % 101, ,72 % VAR% INDRE SOGN SPAREBANK FR 02/ ,10 2,01 % 101, ,72 % VAR% TOTENS SPAREBANK FRN 20/02/ ,14 1,87 % 101, ,72 % VAR% LANDKREDITT FINANS FR 05/2015 NOK ,11 1,86 % 100, ,43 % VAR% EIKA GRUPEN AS FR 09/2016 NOK ,20 2,00 % 101, ,44 % VAR% ETNED SPB 04/10/ ,26 1,99 % 100, ,58 % VAR% LANDKREDITT FINANS FRN 21/10/ ,05 2,12 % 101, ,43 % VAR% SANTANDER CONSUMER BANK FRN 18/11/ ,13 2,14 % 101, ,16 % VAR% LANDKREDITT FINANS 0% BDS ,12 2,21 % 101, ,57 % Risikoklasse ***

16 Selskapets navn Pålydende Påløpte renter Durasjon Effektiv rente ** Kurs Kostpris NOK Markedsverdi (inkl. renter) NOK Urealisert Gevinst/tap % av andels- NOK kapitalen Neste rente Risikoklasse *** VAR% BRAGE FINANS FR 05/2016 NOK ,14 2,04 % 100, ,72 % VAR%KRAGERO SPAREBANK 06/ ,16 2,04 % 100, ,71 % SPAREBANKEN HEDMARK FRN 02/2018 VAR% ,14 1,87 % 104, ,74 % VAR% SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 10/09/ ,19 1,68 % 102, ,45 % VAR% GJENSIDIGE BANK BOLIGKREDITT FRN ,22 1,70 % 101, ,44 % VAR% SPAREBANK 1 BUSKERUD-VESTFOLD FR PERP ,12 4,64 % 103, ,30 % VAR% SPAREBANKEN SOR 05/ ,17 1,86 % 101, ,72 % VAR% MORE BOLIGKREDITT AS 10/05/ ,11 1,68 % 101, ,44 % VAR% SPAREBANK 1 GUDBRANSD 0% BDS ,09 2,04 % 101, ,45 % VAR% EIKA BOLIGKREDITT AS FRN GTD PERP ,14 4,70 % 103, ,96 % VAR% KLAEBU SPAREBANK 08/ ,15 2,19 % 101, ,44 % VAR% DRANGED OG TORD SPAREBANK ,17 2,20 % 101, ,44 % VAR% SPAREBANKEN OST BOLIGKREDITT 10/ ,07 4,55 % 101, ,02 % VAR% SELBU SPAREBANK FR 12/2018 NOK ,17 2,24 % 101, ,72 % VAR% CULTURA SPAREBANK FRN 18/12/ ,21 5,49 % 99, ,14 % VERD BOLIGKREDITT AS FR 06/2019 NOK ,23 1,86 % 101, ,15 % VAR% EIKA BOLIGKREDITT AS UNDATED JR SUB NTS ,17 4,78 % 100, ,57 % VAR% BN BANK ASA FRN 24/01/19 NOK ,07 2,12 % 100, ,44 % VAR% PARETO BANK ASA FRN 30/01/18 NOK ,08 2,23 % 101, ,16 % VAR% HOLAND OG SETSKOG SPAREBANK 02/ ,11 2,12 % 100, ,00 % VAR% STOREBRAND BANK ASA 07/ ,27 4,77 % 100, ,43 % VAR% SPAREBANK 1 SR BK FR 12/ ,16 2,90 % 103, ,74 % MORE BOLIGKREDITT AS FRN 16/01/20 NOK ,29 1,73 % 101, ,15 % VAR% LOCK AS ,13 6,91 % 101, ,59 % VAR% DNB BOLIGKREDITT ,11 1,72 % 99, ,26 % VAR% BN BANK ASA FRN 12/2022 NOK ,19 3,33 % 103, ,73 % VAR% SANDNES SPAREBANK FRN SUB 06/ ,23 3,24 % 100, ,71 % VAR% STADSBYGD SPAREBANK 08/ ,16 3,55 % 101, ,58 % VAR% KLEPP SPAREBANK 09/ ,17 3,33 % 102, ,44 % VAR% ASKIM SPAREBANK 16 12/ ,19 3,49 % 101, ,14 %

17 Selskapets navn Pålydende Påløpte renter Durasjon Effektiv rente ** Kurs Kostpris NOK Markedsverdi (inkl. renter) NOK Urealisert Gevinst/tap % av andels- NOK kapitalen Neste rente Risikoklasse *** VAR% BRAGE FINANS FR 05/2016 NOK ,14 2,04 % 100, ,72 % VAR%KRAGERO SPAREBANK 06/ ,16 2,04 % 100, ,71 % SPAREBANKEN HEDMARK FRN 02/2018 VAR% ,14 1,87 % 104, ,74 % VAR% SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 10/09/ ,19 1,68 % 102, ,45 % VAR% GJENSIDIGE BANK BOLIGKREDITT FRN ,22 1,70 % 101, ,44 % VAR% SPAREBANK 1 BUSKERUD-VESTFOLD FR PERP ,12 4,64 % 103, ,30 % VAR% SPAREBANKEN SOR 05/ ,17 1,86 % 101, ,72 % VAR% MORE BOLIGKREDITT AS 10/05/ ,11 1,68 % 101, ,44 % VAR% SPAREBANK 1 GUDBRANSD 0% BDS ,09 2,04 % 101, ,45 % VAR% EIKA BOLIGKREDITT AS FRN GTD PERP ,14 4,70 % 103, ,96 % VAR% KLAEBU SPAREBANK 08/ ,15 2,19 % 101, ,44 % VAR% DRANGED OG TORD SPAREBANK ,17 2,20 % 101, ,44 % VAR% SPAREBANKEN OST BOLIGKREDITT 10/ ,07 4,55 % 101, ,02 % VAR% SELBU SPAREBANK FR 12/2018 NOK ,17 2,24 % 101, ,72 % VAR% CULTURA SPAREBANK FRN 18/12/ ,21 5,49 % 99, ,14 % VERD BOLIGKREDITT AS FR 06/2019 NOK ,23 1,86 % 101, ,15 % VAR% EIKA BOLIGKREDITT AS UNDATED JR SUB NTS ,17 4,78 % 100, ,57 % VAR% BN BANK ASA FRN 24/01/19 NOK ,07 2,12 % 100, ,44 % VAR% PARETO BANK ASA FRN 30/01/18 NOK ,08 2,23 % 101, ,16 % VAR% HOLAND OG SETSKOG SPAREBANK 02/ ,11 2,12 % 100, ,00 % VAR% STOREBRAND BANK ASA 07/ ,27 4,77 % 100, ,43 % VAR% SPAREBANK 1 SR BK FR 12/ ,16 2,90 % 103, ,74 % MORE BOLIGKREDITT AS FRN 16/01/20 NOK ,29 1,73 % 101, ,15 % VAR% LOCK AS ,13 6,91 % 101, ,59 % VAR% DNB BOLIGKREDITT ,11 1,72 % 99, ,26 % VAR% BN BANK ASA FRN 12/2022 NOK ,19 3,33 % 103, ,73 % VAR% SANDNES SPAREBANK FRN SUB 06/ ,23 3,24 % 100, ,71 % VAR% STADSBYGD SPAREBANK 08/ ,16 3,55 % 101, ,58 % VAR% KLEPP SPAREBANK 09/ ,17 3,33 % 102, ,44 % VAR% ASKIM SPAREBANK 17 12/ ,19 3,49 % 101, ,14 %

18 Selskapets navn Pålydende Påløpte renter Durasjon Effektiv rente ** Kurs Kostpris NOK Markedsverdi (inkl. renter) NOK Urealisert Gevinst/tap % av andels- NOK kapitalen Neste rente VAR% HEGRA SPAREBANK ,21 3,63 % 102, ,15 % VAR% GRONG SPAREBANK 04/ ,07 3,56 % 99, ,21 % VAR%SPAREBANKEN BIEN 05/ ,12 3,54 % 99, ,28 % VAR% AFJORD SPAREBANK ,16 3,57 % 99, ,85 % VAR% LANDKREDITT BANK FRN COV 05/ ,16 3,14 % 99, ,71 % VAR% SPAREBANKEN NORD NORGE 06/ ,19 3,03 % 99, ,57 % SPAREBANKEN VEST ,23 3,04 % 99, ,99 % VAR% FRON SPAREBANK ,23 3,37 % 100, ,57 % SUNND SPAREBANK ,23 3,42 % 98, ,40 % VAR% PARETO BANK ASA FRN ,17 3,52 % 99, ,71 % VAR% BAMBLE SPAREBANK 07/11/ ,11 3,35 % 99, ,57 % VAR% HOLAND % SES SPARB 16/ ,20 3,51 % 99, ,42 % VAR% HELGELAND SPAREBANK FRN T1 PERP ,24 4,49 % 104, ,34 % BAYPORT MANAGEMENT LTD 13% SNR MTN ,00 9,47 % 107, ,31 % Sum bank og finans ,25 % VAR% TELE2 AB 4.22% BDS ,15 2,00 % 103, ,59 % AINMT SCANDINAVIA HOLDINGS AB 9.75% NTS ,44 10,86 % 97, ,14 % VAR% VAR NORDLYS AB ,00 5,79 % 100, ,28 % NORCELL SWEDEN HOLDING 3 AB (PUBL) 5.25% BDS ,78 4,95 % 101, ,41 % VAR% VICTORIA PARK AB 03/12/ ,18 5,22 % 100, ,14 % HKSCAN OYJ 3.625% SNR ,00 3,62 % 100, ,26 % VAR% NORWEGIAN PROPERTY ,01 2,51 % 99, ,00 % VAR% HURTIGRUTEN ASA FRN 04/2017 NOK ,05 3,03 % 112, ,40 % VAR% NORTURA BA FRN 11/07/17 NOK ,28 2,09 % 105, ,98 % VAR% TEODIN ACQUICO AS FRN 10/ ,26 8,01 % 99, ,43 % VAR% EIENDOMSKREDITT 15/09/ ,20 1,75 % 101, ,15 % VAR% THON REITAN AS 17/10/ ,06 2,59 % 100, ,15 % VAR% STEEN & STROM ASA BDS ,11 1,99 % 101, ,16 % KISTEFOS AS FRN 12/2016 NOK ,20 12,17 % 94, ,13 % VAR% HOST HOTELEIENDOM BDS ,21 9,59 % 98, ,28 % VAR% NORWEGIAN AIR SHUTTLE 03/07/ ,26 6,29 % 97, ,40 % CRAYON GROUP HOLDING VAR% 10/ ,27 6,79 % 99, ,43 % VAR% BORGESTAD 03/ ,26 8,37 % 100, ,29 % VAR% COLOR GROUP ASA FR 09/2019 NOK ,21 8,14 % 95, ,68 % Risikoklasse ***

19 Selskapets navn Pålydende Påløpte renter Durasjon Effektiv rente ** Kurs Kostpris NOK Markedsverdi (inkl. renter) NOK Urealisert Gevinst/tap % av andels- NOK kapitalen Neste rente VAR% ATEA ASA FRN 06/2018 NOK ,21 3,05 % 101, ,16 % VAR%HEXAGON COMPOSITES ASA FRN 07/ ,26 5,53 % 103, ,15 % VAR% NORTH LIANCE FRN 20/12/18 NOK ,21 9,69 % 96, ,27 % VAR% WILH WILHELMSEN ASA FRN 09/04/ ,27 3,90 % 97, ,56 % VAR% DIGIFLEX FETSUND AS 06/ ,19 5,35 % 100, ,14 % VAR% AVINOR ,08 1,87 % 99, ,13 % VAR% MOLLERGRUPPEN AS 26/11/ ,15 2,30 % 99, ,14 % VAR% AKER ASA FRN SNR 06/2020 NOK ,18 6,57 % 95, ,68 % VAR% BAIN BIDCO NORWAY FNR SNR 11/ ,08 8,88 % 89, ,38 % VAR% WILH WILHELMSEN ASA FRN 01/ ,07 4,29 % 89, ,38 % VAR% JACOB HOLM & SONNER HLD AS FRN 03/04/ ,01 5,32 % 100, ,41 % VAR% TEEKAY OFFSHORE PARTNERS LP FRN 01/ ,07 7,68 % 96, ,69 % VAR% HOEGH LNG HOLDING LTD FR 10/ ,26 7,09 % 101, ,15 % VAR% SHIP FINANCE INTERNATION BDS 19/03/ ,21 8,09 % 91, ,26 % VAR% TLINK GROUP AS FRN SNR 10/ ,05 6,11 % 101, ,44 % Sum industri og shipping ,23 % VAR% BERGENSHVOENS KOMM KRAFTSELS FRN 02/ ,13 1,76 % 100, ,72 % VAR% RINGERIKS KRAFT AS FRN 16/09/ ,20 2,01 % 100, ,72 % VAR% GOLDEN ENERGY OFFSHORE ,16 11,22 % 94, ,14 % VAR% SOLSTAD OFFSHORE ,23 7,60 % 90, ,13 % VAR% BONHEUR ASA FRN 09/07/ ,27 7,56 % 88, ,25 % VAR% PROSAFE ,18 8,16 % 86, ,12 % VAR% HELGELAND KRAFTLAG A/L ,23 2,14 % 99, ,71 % %VAR% VARDAR AS 11/ ,19 3,65 % 100, ,42 % IGAS ENERGY PLC 10% BDS ,00 13,34 % 92, ,37 % VAR% BW OFFSHORE LTD FR 03/2018 NOK ,22 5,98 % 99, ,28 % Sum energi og oljeservice ,85 % Sum portefølje ,33 % Risikoklasse *** Sum verdipapirer ,33 % Sum kontanter ,67 % Sum andelskapital ,00 % * Verdipapirer merket med * er unoterte. Øvrige verdipapirer er notert på Oslo Børs ** Effektiv rente er den gjennomsnittlige årlige avkastningen på et rentepapir fram til det forfaller Risikoklasse 6: Industri 19 *** Verdipapirene er inndelt i 6 risikoklasser etter deres kredittrisiko. Klasse 1 har lavest risiko og klasse 6 har høyest risiko. Risikoklasse 1: Overnasjonale organisasjoner Risikoklasse 2: Stat og statsgaranterte papirer innenfor EØS Risikoklasse 3: Stat og statsgaranterte papirer utenfor EØS Risikoklasse 4: Fylker og kommuner Risikoklasse 5: Banker og finansinstitusjoner Nøkkeltall porteføljen. Løpende avkastning 2,8% Rentefølsomhet (modifisert durasjon): 0,3. Vektet gjennomsnittlig løpetid:3,1

20 Beløp i hele kroner Verdipapirfondet Swedbank Høyrente Resultatregnskap Porteføljeinntekter og -kostnader Note Renteinntekter kr kr kr kr Gevinst/tap ved realisasjon kr kr kr kr Netto endring i urealiserte kursgevinster/kurstap kr kr kr kr Andre porteføljeinntekter og kostnader kr - kr kr kr Porteføljeresultat kr kr kr kr Forvaltningsinntekter og -kostnader Forvaltningshonorar 5 kr kr kr kr Andre inntekter og kostnader 6 kr kr kr kr Forvaltningsresultat kr kr kr kr Resultat fra verdipapirporteføljen kr kr kr kr Resultat før skattekostnad kr kr kr kr Skattekostnad 8 kr - kr - kr - ÅRSRESULTAT kr kr kr kr Anvendelse av årsresultat/dekning av tap: Overført til/fra opptjent egenkapital kr kr kr kr Netto andelsrente gjennom året kr kr kr kr Avsatt til utdeling andelseiere kr kr kr kr Sum anvendt kr kr kr kr

Swedbank Asset Management AS

Swedbank Asset Management AS Swedbank Asset Management AS Årsrapport 2015 Swedbank Asset Management Fondene: Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta ÅRSRAPPORT FRA SWEDBANK FONDENE 2015 Kjære

Detaljer

Swedbank Asset Management

Swedbank Asset Management AL Swedbank Asset Management Halvårsrapport 2015 30 Juni AL Swedbank Asset Management Halvårsrapport 2015 Verdipapirfondene Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Høyrente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Swedbank Asset Management

Swedbank Asset Management AL Swedbank Asset Management Halvårsrapport 2016 30 Juni AL Swedbank Asset Management Halvårsrapport 2016 Verdipapirfondene Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfond

Vedtekter for verdipapirfond Vedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Kort Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

FIRST ASSET MANAGEMENT AS

FIRST ASSET MANAGEMENT AS ÅRSRAPPRT 2013 FIRST ASSET P.. Box 1441 Vika Phone: +47 23 23 80 00 www.swedbank.no MANAGEMENT AS N-0115 slo, Norway Fax: + 47 23 23 80 01 rg.no: N 994 832107 ÅRSRAPPRT FRA FIRST FNDENE 2013 Kjære fondskunde!

Detaljer

Swedbank Asset Management

Swedbank Asset Management AL Swedbank Asset Management Halvårsrapport 2015 30 Juni AL Swedbank Asset Management Halvårsrapport 2015 Verdipapirfondene Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Generator

Vedtekter for verdipapirfondet First Generator Vedtekter for verdipapirfondet First Generator 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Generator er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Global II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA. Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5

ÅRSRAPPORT FRA. Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5 ÅRSRAPPORT FRA Innhold Side Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5 Noter, balanse og resultat for fondene: SR-Rente 6 9 SR-Aksje 10 13 SR-Konservativ 14 16 SR-Flex 17 19 SR-Horisont

Detaljer

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 forvaltes av forvaltningsselskapet

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Konservativ ( Fondet ) er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Rente

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Rente Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Rente ( Fondet ) er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (36) Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg Kreditt Gunnar

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Swedbank Generator

Vedtekter for verdipapirfondet Swedbank Generator Vedtekter for verdipapirfondet Swedbank Generator 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Swedbank Generator er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52)

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Sverige II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Sverige II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Finland II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Finland II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Pengemarked er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Norden 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Norden er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet UNIFOR Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Pharos High Yield Verdipapirfond

Pharos High Yield Verdipapirfond VEDTEKTER FOR PHAROS HIGH YIELD VERDIPAPIRFOND 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Pharos High Yield Verdipapirfond ("Fondet") er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond Bransjeanbefaling for medlemmene i Verdipapirfondenes forening Anbefalte vedtekter for verdipapirfond (Vedtatt av styret i Verdipapirfondenes forening 16. februar 2012. Revidert 4. mai og 12. september

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Global er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Kort Stat

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Kort Stat Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Kort Stat 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Kort Stat er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I Vedtekter for verdipapirfondet Danske Fund Norske Aksjer Institusjon I 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I er en selvstendig formuesmasse oppstått ved

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v.

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v. Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Eiendom 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Eiendom er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Februar 2015

Månedsrapport Holberg Kreditt Februar 2015 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Februar 2015 Nøkkeltall Holberg Kreditt RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 27.02.15 : 104,36 Effektiv rente (yield to maturity)* : 5,5 % Porteføljestørrelse : 4,3 mrd.

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2015

Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Kreditt RISIKOPROFIL 10 STØRSTE UTSTEDERE Aker ASA BB+ 7,0% PGS B+ 6,8% Arion Banki BBB- 5,4% BW Offshore BB 5,0% Teekay Offshore Partners

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer.

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer. Halvårsrapport 28 Informasjon om fondene med porteføljer. Fondsinformasjon pr. 3.6.8 Her finner du informasjon om fondene med porteføljer. Pengemarkedsfond DnB NOR Lang Likviditet DnB NOR Lang Likviditet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Januar 2015

Månedsrapport Holberg Kreditt Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Januar 2015 Forvalterteam Holberg Kreditt Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (36) Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg Kreditt

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II Opplysninger om fondet : Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Indeks II Stiftelsesdato: 05.08.2008 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Karenslyst

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Pengemarked

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Pengemarked Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Pengemarked 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Pengemarked er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt September 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt September 2014 Månedsrapport Holberg Kreditt September 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (36) Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg Kreditt Gunnar

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II er en selvstendig formuesmasse oppstått

Detaljer

VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012

VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012 VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Landkreditt Høyrente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje Vedtekter for verdipapirfondet SPV Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet SPV Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE NORGE 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

å rsrappor t 2015 for KLP-fondene

å rsrappor t 2015 for KLP-fondene å rsrappor t 2015 for KLPfondene Forsidefoto: Anders Eidsnes Åpen og Ansvarlig KLP inviterte i 2015 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet:

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet: KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2014 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (36) Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg Kreditt Gunnar

Detaljer

Styrets beretning 2013. Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter

Styrets beretning 2013. Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter Styrets beretning 2013 Fondets formål er å yte stipend til dr.ingeniør-studenter ved Fakultet for bygg-og miljøteknikk ved NTNU. Stiftelsen har ingen ansatte og virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.

Detaljer

Styrets beretning 2013. GE Hydro Norway Fond ved NTNU

Styrets beretning 2013. GE Hydro Norway Fond ved NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte studier og undervisning, forskning og utvikling vedrørende vannturbiner/hydrauliske strømningsmaskiner, og

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd

Detaljer

Innhold. 3-6 Styrets årsberetning. 7-16 Noteopplysninger. 17 Årsregnskap 2013. 18-19 Revisjonsberetning

Innhold. 3-6 Styrets årsberetning. 7-16 Noteopplysninger. 17 Årsregnskap 2013. 18-19 Revisjonsberetning Sdfsdf 1 Innhold 3-6 Styrets årsberetning 7-16 Noteopplysninger 17 Årsregnskap 2013 18-19 Revisjonsberetning 2 Styrets årsberetning for verdipapirfondene 2013 SR-Forvaltning AS er et heleid datterselskap

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet DnB NOR Global Eiendom

Vedtekter for verdipapirfondet DnB NOR Global Eiendom 07.08.2007 Vedtekter for verdipapirfondet DnB NOR Global Eiendom 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet DnB NOR Global Eiendom er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2016

Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2016 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2016 Nøkkeltall Holberg Kreditt RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.16 : 107,83 Effektiv rente (yield to maturity)* : 4,75 % Porteføljestørrelse : 3,9 mrd.

Detaljer

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte den vitenskapelige forskning og yrkesopplæring ved Norges Tekniske Høgskole som kan ha betydning for det

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet TrendEn er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Juni 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt Juni 2014 Månedsrapport Holberg Kreditt Juni 2014 1 Forvalterteam Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Siviløkonom fra Høgskolen i Agder og Oregon State University Autorisert finansanalytiker

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

Styrets beretning 2013. Hjelpefondet for Studenter

Styrets beretning 2013. Hjelpefondet for Studenter Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å utdele stipendier for gjennomføring av studiet ved NTNU slik styret til enhver tid finner formålstjenelig. Dette

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet UNIFOR Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Mai 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt Mai 2014 Månedsrapport Holberg Kreditt Mai 2014 1 Forvalterteam Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Siviløkonom fra Høgskolen i Agder og Oregon State University Autorisert finansanalytiker

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Av den disponible del avkastningen utdeles halvparten til personer som har tatt juridisk embetseksamen med laud og som vil fortsette sine studier i utlandet. Den annen halvpart utdeles

Detaljer

Styrets beretning Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU

Styrets beretning Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU Styrets beretning 2013 Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å medvirke til fremme av anvendt tekniskøkonomisk

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Legatet er opprettet av dr. philos. Hans Reusch ved testament av 20. april 1893. Den disponible del av avkastningen anvendes til kunstmaleres utdannelse. Midlene utdeles til personer

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON 1 ÅR (tidligere KLP Rentefond II)

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON 1 ÅR (tidligere KLP Rentefond II) PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON 1 ÅR (tidligere KLP Rentefond II) 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Obligasjon 1 år Organisasjonsnummer: 879518342 Type fond: UCITS Klassifisering

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Finansutvalg Saksbehandler: Roger Frisholm Erlandsen Arkivsaknr.: 2014/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Finansutvalg Saksbehandler: Roger Frisholm Erlandsen Arkivsaknr.: 2014/ Finansforvaltning. Rapportering pr 31.12.15 og 30.04.16 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Finansutvalg 31.05.2016 Saksbehandler: Roger Frisholm Erlandsen Arkivsaknr.: 2014/4201-17 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Høyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport Juli 2017

Høyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport Juli 2017 Høyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport Juli 2017 Fondskommentar og nøkkeltall Høyrentefondet Landkreditt Extra ga 0,97 prosent avkastning til andelseierne i juli. Fondet ble positivt påvirket av

Detaljer

Styrets beretning Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond

Styrets beretning Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Styrets beretning 2014 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Fondets formål er å fremme undersøkelser og videreutdannelse som tar sikte på å øke vår kjennskap til årsakene for menneskets indremedisinske

Detaljer

Verdipapirfondenes forenings bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond

Verdipapirfondenes forenings bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond Verdipapirfondenes forenings bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond (Vedtatt på foreningens ordinære generalforsamling den 27. mai 1998, siste gang endret på ordinær generalforsamling

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Rente

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Rente Vedtekter for verdipapirfondet SPV Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet SPV Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Styrets beretning 2013. Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU

Styrets beretning 2013. Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å fremme vitenskapelig forskning ved NTNU innen fag som er av særlig betydning for den metallurgiske utvikling. En

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO 1.2.

Detaljer

Styrets beretning Nidars fond til fordel for NTH

Styrets beretning Nidars fond til fordel for NTH Styrets beretning 2014 Stiftelsens formål er å støtte og stimulere den vitenskapelige forskning ved Norges Tekniske Høgskole fortrinnsvis knyttet til område næringsmiddelkjemi. Stiftelsen har ingen ansatte

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Pharos High Yield Verdipapirfond

Pharos High Yield Verdipapirfond FORENKLET PROSPEKT FOR PHAROS HIGH YIELD VERDIPAPIRFOND 1 KORT PRESENTASJON AV FONDET 1.1 Stiftet og angivelse av hvilket land det er registrert i Pharos High Yield Verdipapirfond (heretter "Fondet"),

Detaljer

Styrets beretning Ingeniør V. Hybinettes og admiral J. Børresens og professor Johan H.L. Vogts fond

Styrets beretning Ingeniør V. Hybinettes og admiral J. Børresens og professor Johan H.L. Vogts fond Styrets beretning 2013 Ingeniør V. Hybinettes og admiral J. Børresens og professor Johan H.L. Vogts fond Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å fremme malmgeologiske studier,

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Fondets formål er å støtte vitenskapelig forskning og studiereiser, herunder studentrelaterte tiltak ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (tidligere Universitetet for

Detaljer