Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter"

Transkript

1 Foreløpig referat VT/bkl/ Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Møte 1/12: Fredag 20.januar 2012, kl Sted: Deltagere: Hotel Scandic Byporten, Oslo. Anne Kathrine Fossum, leder, Per Gulaker, nestleder, Birgit D. Nielsen, Torgeir Svalesen, Atle Larsen, Per Kolnes, Cecilie Bråthen og Janne Seilen. Fra administrasjonen: Vegard Thune, Arne Amlien, Ada Engødegård og Trond Eichler. Sak 1/12 Godkjent uten merknader. Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 2/12 Godkjenning av styrereferat 7/11 og 8/11. Godkjent uten merknader. Sak 3/12 Foreløpig regnskap Det foreløpige regnskap for 2011 ble lagt frem. Det viser bl.a. at egeninntjeningen er over 30 % av totalbudsjettet. - Styret tar det foreløpige regnskap for 2011 til orientering. Uavhengig av den ekstra tildelingen fra LMD ligger det an til et overskudd. Styret vil berømme administrasjonen for god budsjettdisiplin og økonomistyring. - Sak 4/12 Driftsbudsjett Landbruks- og matdepartementet har i brev av 19.desember 2011 fastsatt driftstilskuddet for 2012 til 24 millioner kroner. Beløpet økes med 1 million kroner dersom NHS oppnår en egenfinansiering av driftskostnadene med 30 % eller mer i Det omsøkte beløp var 25.4 millioner kroner. Administrasjonen la fram forslag til endringer i budsjettet for Styret vedtar det reviderte forslag til driftsbudsjett for Styret vedtar det reviderte forslag til driftsbudsjett for

2 Sak 5/12 Mal for avlsplaner - rasevis del. Styret vedtok i sak 53/11 inndeling og den generelle delen for alle avlsplaner. Styret ba samtidig administrasjonen om å legge frem forslag til inndeling av den rasespesifikke delen av avlsplanen til neste møte. Administrasjonen la frem et forslag til Del II. Den rasespesifikke delen er en mal (innholdsfortegnelse) som skal fylles med innhold utifra dagens avlsplaner evt. med endringer og oppdateringer. Denne delen skal gjennomgås (revideres) hvert 4.de år. Styret vedtar den foreslåtte inndeling av den rasevise delen av avlsplanenen Styret vedtar den foreslåtte inndelingen av den rasevise delen av avlsplanene Avlsorganisasjonene må bli orientert om de endringer som er vedtatt i forhold til avlsplan og de konsekvenser dette får for deres arbeid. Styret ber om å få forelagt utkast til brev til avlsorganisasonene om de endringer som nå er vedtatt. - Sak 6/12 Revisjon av avlsplan for varmblods ridehest. Norsk Varmblod har fremmet forslag til endringer i gjeldende avlsplan for rasen. Avlsrådet behandlet utkastet i sitt møte 9.desember 2011 og fattet slik vedtak: Avlsrådet innstiller overfor styret på at de foreslåtte endringer i avlsplan for norsk varmblods ridehest godtas. Norsk Varmblod har i E-post av 19.januar 2011 anmodet om en presisering i Klasse II b 2.gangs visning: Det bør stå: Testrytterprøve i spesialdisiplin sprang el. dressur. Prestasjonsvurdering kan erstatte testrytterprøve (ridbarhet/kapasitet). Styret slutter seg til avlsrådets innstilling og vedtar de fremlagte endringsforslag i avlsplan for norsk varmblods ridehest. - Styret slutter seg til avlsrådets innstilling og vedtar de fremlagte endringsforslag i den faglige delen i avlsplanen for norsk varmblods ridehest med følgende unntak: I klasse II 2.gangs visning pkt. b endres setningen Prestasjonsvurdering kan erstatte testrytterprøve (ridbarhet/kapasitet) til Testrytterprøve i spesialdisiplin sprang eller dressur. Prestasjonsvurdering kan erstatte testrytterprøve (ridbarhet/kapasitet) -. Sak 7/12 Revisjon av avlsplan for dølahest. Landslaget for dølahest har oversendt revidert avlsplan for dølahest. Utkastet er behandlet i avlsrådet 9.desember 2011 og det ble fattet slik vedtak: 2

3 Avlsrådet innstiller overfor styret på at det fremlagte revisjonsforslaget til punktene i avlsplan for dølahest godkjennes. Styret slutter seg til avlsrådet innstilling og vedtar de fremlagte endringsforslag i den faglige delen i avlsplanen for dølahest. - Styret slutter seg til avlsrådet innstilling og vedtar de fremlagte endringsforslag i den faglige delen i avlsplanen for dølahest. - Sak 8/12 Kåringsdommere. Det er styret som i henhold til forskrift om godkjente dyr av hestefamilien som godkjenner kåringsdommere for den enkelte rase. Oppnevningen gjelder for ett år. Avlsorganisasjonene har forslagsrett. Styret oppnevner kåringsdommere etter innstilling fra avlsrådet. Avlsrådet sluttet seg til organisasjonenes forslag i møte 9.desember 2011 og innstiller overfor styret på at det fremlagte forslag til kåringsdommere godkjennes Styret oppnevner følgende kåringsdommere for avlssesongen Dølehest: Andal, Marit Asplin, Else Horge Eide, Arne Elvestad, Ingunn Gudmestad, Torstein Hagen, Ingar Herheim, Jodvar Ingerø, Hans Ole Olsen Nordlands-/lyngshest: Andersen, Elin Wolden Djuplasti, Ingunn Grønås, Gunn Haarr, Guri Runnane, Nils Islandshest: Hansen, John Siiger Kolnes, Per Lindheim, Britt Helene FEI-dommer, ikke navngitt FEI-dommer, ikke navngitt FEI-dommer, ikke navngitt Fjordhest: Dolvik, Nils Ivar Eide, Arne Enerhaugen, Live Gjøstein, Dagfinn Vines, Kristen Indrebø, Kari Anne Presthus, Arne Varmblods ridehest: Haarr, Guri Kilde, Cecilie Lilleeng, Magne Ponnier: Andal, Marit Andersen, Elin W. Enerhaugen, Live Haarr, Guri Indrebø, Kari Anne Langørgen, Stein Lyngstad, Vermund 3

4 Varmblodige spes.raser: Harr, Guri Huseby, Tommy Langørgen, Stein Lilleeng, Magne Aam, Anne Stine Foldal Kaldblodige spesialraser: Andal, Marit Frøhaug, Mari Foss Ingerø, Hans Ole Olsen 2. Kåringsdommere for de ulike kåringer vil være de kåringsdommere som av direktøren blir utpekt til å dømme eller fatte vedtak. - Sak 9/12 Handlingsplan for de nasjonale rasene. Styret oppnevnte høsten 2010 en arbeidsgruppe for å fremme forslag til en handlingsplan for de nasjonale hesterasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest. Innstillingen ble oversendt styret 8.september Innstillingen har vært ute på høring. Arbeidsgruppa har gått gjennom innspillene og kommet med en anbefaling til styret. Saken ble fremmet uten forslag til vedtak Styret gir sin tilslutning til hovedtrekkene i utkast til handlingsplan for de tre nasjonale rasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest. 2. Styret vil realitetsbehandle utkastet til handlingsplan i neste møte og ber om å få fremlagt en finansieringsplan og fremdriftsplan for prosjektet. 3. Styret ber administrasjonen ta kontakt med de tre avlsorganisasjonene for å drøfte fremdriften i den i handlingsplanen foreslåtte identitetsprosess.. Styret innser betydningen av at en god identitetsprosess er en av forutsetningene for å lykkes i gjennomføringen av prosjektet. 4. Styret vil understreke at også kaldblodshesten er en nasjonal rase, men den er ikke truet i samme grad som de tre andre rasene. Administrasjonen bes om å ta kontakt med DNT for å avklare evt. samarbeid i forhold til ivaretakelsen av kaldblodstraveren. - Sak 10/12 Fremtidige utdanningstilbud. Under budsjettbehandlingen for 2012 drøftet styret utdanningstilbudene ved NHS. Det gjaldt særling NHS sin rolle i hovslagerutdanningen, men også kortere kurs ble nevnt. Styret ba administrasjonen til neste møte å vurdere evt. endringer av utdanningstilbudene fremover basert på stiftelsens formål, behov i markedet og realistiske budsjettforutsetninger. 4

5 Forslag til vedtak. 1. Styret er positive til at administrasjonen inviterer aktuelle samarbeidsorganisasjoner for å få innspill til nye utdanningstilbud ved NHS. 2. Styret vil anmode administrasjonen ta kontakt med Opplæringskontoret for heste- og hovslagerfaget med sikte på å få til en mer fremtidsrettet utdanning innen hovslagerfaget. 1. Styret er positive til at administrasjonen inviterer aktuelle samarbeidsorganisasjoner for å få innspill til nye utdanningstilbud ved NHS. 2. Styret vil anmode administrasjonen om å ta kontakt med Opplæringskontoret for heste- og hovslagerfaget, andre aktuelle organisasjoner og fylkeskommunen med sikte på å få til en mer fremtidsrettet utdanning innen hovslagerfaget, NHS sin rolle i hovslagerfaget må avklares videre. - Sak 11/12 Orienteringer. a) Oppfølging av tidligere vedtak. Sak 40/11 Bransjestandard Hestesentra. Styreleder og direktør har bedt om et møte med Matmerk for å drøfte muligheten for et mulig samarbeid før saken om sertifisering av hestesentra realitetsbehandles i styret. b) Møtebok 4/11 avlsrådet. c) Brev av 19.desember 2011 fra Landbruks- og matdepartementet. d) Brev av 21.desemer 2011 fra Nokut. e) Landbruksmeldingen. Sak 12/12 Møteplan. Styremøter første halvår: 27.mars ( årsberetning, regnskap) 12.juni Representantskapsmøte 13.juni. 5

6 Sak 13/12 Ingen saker. Eventuelt. Møtet hevet kl Vegard Thune Referent 6

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Endelig referat VT/bkl/23.06.2014 Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 4/2014: Onsdag 18.juni 2014, kl. 14.00 Sted: Deltagere: Forfall: Norsk Hestesenter, Starum Anne Kathrine Fossum, leder,

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr 5/11 8.4.11 Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen

Det Norske Travselskap Styremøte nr 5/11 8.4.11 Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen Endelig protokoll Side 1 av 5 Det Norske Travselskap Styremøte nr 5/11 8.4.11 Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen (deltok under sakene behandlet under eventuelt),

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte 09/10 11-12.6.2010 Rica Helsfyr Hotell

Det Norske Travselskap Styremøte 09/10 11-12.6.2010 Rica Helsfyr Hotell Det Norske Travselskap Styremøte 09/10 11-12.6.2010 Rica Helsfyr Hotell Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Torhild Grimseth Huseby, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti og Geir Stangeland. Administrasjon:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

Årsrapport 2009. Innhold:

Årsrapport 2009. Innhold: Årsrapport 2009 Innhold: Styrets beretning side 2 Administrasjonens beretning side 5 Resultatregnskap side 11 Balanse side 12 Noter side 13 Kontantstrøm side 17 Revisjonsberetning side 18 Hestehjelpskassa

Detaljer

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 OSLO- OG AKERSHUSHØGSKOLENES STUDENTSAMSKIPNAD PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13.03.08 Tilstede: Fredrik Arneberg, Anders Bondehagen, Ine Vidung, Anders Bjørkheim, Tove Bull-Njaa,

Detaljer

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: 11. april 2015 kl. 12.00 17.00 12. april 2015 kl. 10.00 15.00 Sted: Til stede: Forfall Norges Korforbunds lokaler, Stortingsgata 22. President

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer

Norsk Varmblod. Årsberetning 2010

Norsk Varmblod. Årsberetning 2010 Norsk Varmblod Årsberetning 2010 Norsk Varmblod Side 1 av 14 Styrets Årsberetning 2010 Årsberetningen tar utgangspunkt i styreåret, dvs. mellom to årsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Store begivenheter i

Detaljer

Kontrollutvalgets møte

Kontrollutvalgets møte Kontrollutvalgets møte 18. februar 2009 2 Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer L.nr: Arkivsaksnr: Arkivkode: Saksbeh: Saksbeh.tlf: E-post adr: 06.02.2009 01/09 0900 033 Knut-Thore Larsen 37013391

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 44 /10 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: Sted: 21. april 2010 kl 19:00 NB! Merk tidspuktet! Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum

Detaljer

Årsmøte, Norsk Varmblod 29. Mars 2009 Referat. Årsmøte, Norsk Varmblod. Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00

Årsmøte, Norsk Varmblod 29. Mars 2009 Referat. Årsmøte, Norsk Varmblod. Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00 Årsmøte, Norsk Varmblod Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00 Leder Mette Hansson ønsket velkommen, og takket for et godt og lærerikt avlseminar på Lørdag. Deretter ga hun ordet til ordfører Einar

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Foto: Lill-Beate Nymoen. Handlingsplan for nasjonale hesteraser

Foto: Lill-Beate Nymoen. Handlingsplan for nasjonale hesteraser Foto: Lill-Beate Nymoen Handlingsplan for nasjonale hesteraser 2011 2020 Side 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 5 2.0 Bakgrunn... 6 2.1 Markedssituasjon... 8 2.2 Innavlssituasjon... 8 2.3 Ansvarsfordeling...

Detaljer

Protokoll fra styremøte 18. des 08

Protokoll fra styremøte 18. des 08 Protokoll fra styremøte 18. des 08 Tilstede: Fredrik Arneberg, Anders Bjørkheim, Annette Tandberg, Anders Bondehagen, Elise Halvorsrød, Gunnar Rein Olsen, Tove Bull-Njaa, Grethe Røsok, Solvor Uggerud,

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 12.desember 2012 kl 09.00 ( MERK ENDRET TIDSPUNKT) Møtested:

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 45/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA

STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA Går til Styrets medlemmer Styremøte 4. juni 2014 Saksbehandler John Olsen Saksfremlegg

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ GARDER KURS OG KONFERANSESENTER. 23.10.2012 kl 15.40 20.30

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ GARDER KURS OG KONFERANSESENTER. 23.10.2012 kl 15.40 20.30 REFERAT FRA STYREMØTE PÅ GARDER KURS OG KONFERANSESENTER 23.10.2012 kl 15.40 20.30 Til stede: Styremedlemmer: Marte Ottesen, Nils B. Skaar, Kjell Enberget, Petter Elvestad Varamedlemmer: Reidar Nilsen

Detaljer

Protokoll styremøte 18/09 Det Norske Travselskap 10. og 11.12. 2009, Losby Gods.

Protokoll styremøte 18/09 Det Norske Travselskap 10. og 11.12. 2009, Losby Gods. Protokoll styremøte 18/09 Det Norske Travselskap 10. og 11.12. 2009, Losby Gods. Til stede: Merete Johansen, Torhild Grimseth Huseby, Atle Larsen, Torbjørn Frøysnes, Tina Dale Brauti, varmedlem Per Arne

Detaljer

Referat fra styremøte 4/2014-2015 i Arna Rotary Klubb 17. november 2014

Referat fra styremøte 4/2014-2015 i Arna Rotary Klubb 17. november 2014 Referat fra styremøte 4/2014-2015 i Arna Rotary Klubb 17. november 2014 Sted: Arna Idrettspark Tid: Mandag 17.11 2014 kl 17:45-19:00 Tilstede: Fravær: Referent: Hallvard, Sveinung, Britt S.I, Bjørn Ove

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 19. november 2012 TID: kl 10.00 Besøk Olav Duun v.g. skole kl 12.00 Lunsj ved Rock City hotell kl 12.45 Besøk Rock City kl 14.00 Behandling

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte 07/10-5.5. 2010 Bjerke Travbane, møterom 1. Plass

Det Norske Travselskap Styremøte 07/10-5.5. 2010 Bjerke Travbane, møterom 1. Plass Endelig protokoll Det Norske Travselskap Styremøte 07/10-5.5. 2010 Bjerke Travbane, møterom 1. Plass Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Torhild Grimseth Huseby, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti

Detaljer

PROTOKOLL. fra Hovedstyremøte nr. 5 /13 holdt i Norsk Kennel Klubs lokaler, onsdag den 19. juni 2013, kl. 17.30. *********

PROTOKOLL. fra Hovedstyremøte nr. 5 /13 holdt i Norsk Kennel Klubs lokaler, onsdag den 19. juni 2013, kl. 17.30. ********* PROTOKOLL fra Hovedstyremøte nr. 5 /13 holdt i s lokaler, onsdag den 19. juni 2013, kl. 17.30. ********* Tilstede: Leder - Siv Sandø Nestleder - Hans Christian Hauge (ankom 17.50) Styremedlemmer - Anna

Detaljer

Telefon. 2/2012 Godkjenning av protokoller av 01.11.2011. Vedtak: Godkjent

Telefon. 2/2012 Godkjenning av protokoller av 01.11.2011. Vedtak: Godkjent 1 av 13 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Buskerud Møtedato 24.01.2012-25.01.2012 Vår dato: 01.02.2012 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Buskerud Bondelag Møtested Rica Park Hotel, Drammen Telefon Sak 11/01677

Detaljer

Referat fra ledermøte 13. januar 2015

Referat fra ledermøte 13. januar 2015 Referat fra ledermøte 13. januar 2015 Tid: 13. januar 2015 Sted: Innkalles: Andorsengården Ledergruppa Forfall: Kopi: Avd. ledere Dagsorden Sak Ansvar Frist 01.15 Godkjenning av dagsorden og valg av referent

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 09.00-11.00

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 09.00-11.00 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget avholdt møte: Møtedato: 29.04.13 Tid: Kl. 09.00-11.00 Møtested: Rådstaua Til stede : Aadne K. Mykland og Bjørg Lunden Forfall : Bente Olsen

Detaljer